Sunteți pe pagina 1din 20

GHID METODOLOGIC PRIVIND EVALUAREA ADECVAT

CUPRINS
1. Introducere
2 . Etae!e e"a!u#r$$ adec"ate
2.1 Etaa de %ncadrare
2.2 Etaa de rea!$&are'ana!$&# a (tud$u!u$ de e"a!uare adec"at#
2.) Etaa de e"a!uare'ana!$&# a (o!u*$$!or a!ternat$"e
2.) Etaa de e"a!uare'ana!$&# a +#(ur$!or co+en(ator$$
). Ana!$&a ca!$t#*$$ (tud$u!u$ de e"a!uare adec"at#
1
1.INTRODUCERE
Prezenta metodologie ofer sprijin pentru realizarea evalurii adecvate, conform prevederilor
Articolul 28 al OUG nr.!"2##! privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificrile $i completrile ulterioare.
Aceast evaluare este o%ligatorie pentru orice PP suscepti%il de a avea impact negativ
semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
&etodologia este destinat'
( autorit)ilor competente pentru protec)ia mediului*
( mem%rilor +olectivului de Analiz ,e-nic .+A,/*
( titularilor de proiecte"planuri"activitati*
( ela%oratorilor studiilor 0A"01A"20A
( O3G(uri, reprezentan)i ai societ)ii civile.
2. ETAPELE PROCEDURII DE EVALUARE ADECVAT
Prezenta metodologie detaliaz fiecare etap din cadrul proceduri de evaluare adecvat. 4a finalul
parcurgerii fiecrei etape, autoritatea competent pentru protec)ia mediului poate decide dac
tre%uie parcurs etapa urmtoare sau nu.
0tapele procedurii de evaluare adecvat sunt'
2.1 etapa de 5ncadrare
2.2 etapa de realizare"analiz a studiului de evalurie adecvat
2.6 etapa de evaluare"analiz a solu)iilor alternative
2.7 etapa de evaluare"analiz a msurilor compensatorii.
2.1 ETAPA DE ,NCADRARE
8n cadrul acestei etape autoritatea competent pentru protec)ia mediului sta%ile$te $i decide dac
PP, singur sau 5n com%ina)ie cu alte PP, este succepti%il de a avea impact negativ semnificativ
asupra ariei naturale protejate de interes comunitar $i dac PP va face o%iectul unei evaluri
adecvate.
Autoritatea competent pentru protec)ia mediului va lua 5n calcul e9isten)a PP implementate $i a
celor aflate 5n procedur de reglementare pentru a se aprecia, pe c:t posi%il 5n aceast etap,
impactul cumulativ.
0tapa de 5ncadrare se realizeaz de ctre autoritatea competent pentru protec)ia mediului, cu
sprijinul autorit)ilor" institu)iilor relevante 5n domeniul protec)iei naturii.
3o)iunea de $+act ne-at$" (e+n$.$cat$" tre%uie determinat 5n rela)ie cu trsturile specifice ale
ariei naturale protejate de interes comunitar. ,re%uie specificat faptul c ceea ce poate prezenta un
efect negativ semnificativ pentru o anumit arie natural protejat de interes comunitar, poate s nu
ai% acela$i efect pentru un alt tip de arie natural protejat de interes comunitar. ;e aceea, .$ecare
e"a!uare e(te un ca& $nd$"$dua! care tre%uie tratat 5n func)ie de o%iectivele de conservare ale
ariei naturale protejate de interes comunitar $i de caracteristicile PP.
Pro%a%ilitatea unui impact semnificativ poate rezulta nu numai din PP localizate 5n interiorul unei
arii naturale protejate de interes comunitar, dar $i din PP localizate 5n afara acesteia, 5n afara
acesteia.
8n cazul 5n care informa)iile furnizate de ctre titularul PP sunt neconcludente"incomplete,
autoritatea competent pentru protec)ia mediului poate solicita completri la documenta)ie $i poate
consulta $i alte organiza)ii $i institu)ii relevante. 1nforma)iile furnizate tre%uie verificate prin vizite
de amplasament.
2
Docu+enta*$a tre/u$e (# cur$nd# $n.or+a*$$ r$"$nd'
( descrierea succint a PP $i amplasarea acestuia 5n raport cu aria natural protejat de interes
comunitar, cu precizarea coordonatelor 2,0<0O !# ale PP.
0 se va preciza dac PP propus nu are legatur direct cu sau nu este necesar pentru managementul
conservrii ariei naturale protejate de interes comunitar. O component care nu vizeaz integral
managementul conservrii unei arii naturale protejate de interes comunitar poate s necesite
evaluarea adecvat a acesteia. Uneori, msurile de management ale unei arii naturale protejate de
interes comunitar pot afecta o alt arie natural protejat $i atunci ele tre%uie atent analizate.
( se va estima impactul poten)ial al PP asupra structurii, func)iilor $i o%iectivelor de conservare
ariei naturale protejate de interes comunitar.
LISTA DE CONTROL PENTRU ETAPA DE ,NCADRARE
8ntre%ri pentru etapa de
5ncadrare
;a"3u"3u se poate
identifica 5n acest stadiu
0ste posi%il ca impactul sa fie
semnificativ=
;a"3u" 3u se poate identifica 5n
acest stadiu(de ce=
1. PP se va implementa 5n aria
natural protejate de interes
comunitar=
2. +are este distan)a dintre
amplasamentul PP $i aria natural
protejat de interes comunitar=
6. PP va include ac)iuni de
construc)ie, func)ionare $i
dezafectare care s duc la
modificri fizice 5n aria natural
protejat de interes comunitar
.topografie, utilizarea terenului,
modificri ale cursurilor de r:uri,
etc/=
7. PP implic utilizarea, stocarea,
transportul, manipularea sau
producerea de su%stan)e sau
materiale care ar putea afecta aria
natural protejat de interes
comunitar=
. 2e vor produce de$euri solide
5n timpul construc)iei, func)ionrii
sau dezafectrii care ar putea
afecta aria natural protejat de
interes comunitar=
>. 09ist al)i factori care ar tre%ui
lua)i 5n considerare ca de e9.
dezvoltrile cone9e care ar putea
duce la afectarea ariei naturale
protejate de interes comunitar sau
dac e9ist un impact cumulat cu
alte PP e9istente sau propuse=
6
!.09ist -a%itate naturale $i
specii sl%atice de importan)
comunitar ce pot fi afectate de
implementarea PP =
8. PP afecteaz structura, func)iile
$i o%iectivele de conservare ale
ariei naturale protejate de interes
comunitar $i integritatea acesteia=
? PP poate duce 5n mod direct sau
indirect la pierderea diversit)ii
speciilor de flor sau faun av:nd
importan) social, $tiin)ific $i
economic =
1#.PP afecteaz direct sau indirect
zonele de -rnire"reproducere"
migra)ie=
11. PP are influen) direct asupra
ariilor"ariei naturale protejate de
interes comunitar, prin emisii 5n
aer, derivarea cursului unei ape
care traverseaz zona, e9tragerea
de ape su%terane dintr(un a@uifer
compartimentat, pertur%area prin
zgomot sau lumin, poluare
atmosferic, etc.=
12. PP propus provoac o
deteriorare semnificativ sau o
pierdere total a unui .unor/
ecosistem .e/ sau tip.uri/ de
folosin) a terenului, conduc:nd
astfel la o pierdere a diversit)ii
ecosistemice =
16. PP va duce la o izolare
reproductiv 5n cadrul
ecosistemului =
17. PP implic utilizarea
resurselor de care depinde
diversitatea %iologic
.e9ploatarea apelor de suprafa) $i
su%terane, activit)ile e9tractive
de suprafa) de sol, argil, nisip,
pietri$, defri$area, inundarea
terenurilor, pescuit, v:ntoare,
colectarea plantelor/ =
1. PP se va implementa 5n zone
de importan) pentru diversitatea
%iologic' arii reprezentative
pentru specii endemice,
periclitate, rare, vulnera%ile,
rutele de migra)ie* arii care sunt
unice sau asociate proceselor
evolutive fundamentale sau altor
7
procese %iologice=
1>. Alte 5ntre%ri relevante
;up completarea listei de control, autoritatea competent pentru protec)ia mediului ia decizia
privind 5ncadrarea proiectului $i sta%ile$te necesitatea evalurii adecvate. 4ista de control st la
%aza justificrii 5ncadrarrii"ne5ncadrrii PP 5n procedura de evaluare edecvat.
8n cazul e9isten)ei unui singur rspuns afirmativ, autoritatea competent pentru protec)ia mediului
poate decide trecerea la etapa de realizare"analiz a studiului de evaluare adecvat +u c:t e9ist
mai multe rspunsuri afirmative, cu at:t este mai justificat solicitarea efecturii evalurii
adecvate.
8n cazul 5n care se constat c impactul PP asupra ariei naturale protejate de interes comunitar este
nesemnificativ, autoritatea pentru protec)ia mediului completeaz ADec!ara*$a Autor$t#*$$
Co+etente Pentru Protec*$a Med$u!u$1 al crei model este prezentat 5n ane9a nr.1, care
certific faptul c PP nu necesit evaluare adecvat, neav:nd un impact semnificativ asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar.
2.2 ETAPA DE REALI2ARE 3I ANALI2 A STUDIULUI DE EVALURIE ADECVAT
1n aceast etap, autoritatea competent pentru protec)ia mediului solicita titularului PP ela%orarea
studiului de evaluare adecvat. Autoritatea competent pentru protec)ia mediului sta%ile$te
comple9itatea $i gradul de detaliere a studiului de evaluare adecvat
1nforma)iile care pot fi utilizate la ela%orarea studiului de evaluare adecvat sunt'
( planurile de management " msuri de conservare ale ariei naturale protejte de interes comunitar*
( studiile de fundamentare $i "sau formularele standard 3atura 2###*
( informa)ii de la institu)ii $i organiza)ii relevante pentru conservarea naturii*
( planuri, -r)i, materiale privind geologia, -idrologia $i ecologia zonei*
( rapoarte privind starea mediului*
( planuri privind utilizarea terenurilor $i alte planuri relevante e9istente*
( alte surse de informa)ii, dac este necesar.
Actualizarea $i verificarea datelor se realizeaz prin studii de teren. .
Stud$u! de e"a!uare adec"at# "a cur$nde4
a5 In.or+a*$$ r$"$nd PP (uu( aro/#r$$4
( informa)ii privind PP' denumirea, descrierea, o%iectivele acestuia, informa)ii privind
produc)ia care se va realiza, informa)ii despre materiile prime, su%stan)ele sau preparatele
c-imice utilizate*
( localizarea geografic $i administrativ cu precizarea coordonatelor stereo !#*
( modificrile fizice ce decurg din PP .din e9cavare, consolidare, dragare,etc/, $i care vor avea
loc pe durata diferitelor etape de implementare a PP*
( resursele naturale necesare implementrii PP .preluare de ap, resurse regenera%ile , resurse
neregenera%ile, etc/*
( resursele naturale ce vor fi e9ploatate din cadrul ariei naturale de interes comunitar pentru a fi
utilizate la implementarea PP*
(emisii $i de$euri generate de PP .5n ap, aer, unde depoziteaz de$eurile/ $i modalitatea de
eliminare a acestora*
( cerin)ele legate de utilizarea terenului necesare pentru e9ecu)ia proiectului .suprafe)ele de
teren ce vor fi ocupate temporar"permanent de ctre PP, e9. drumurile de acces,
te-nologice,ampriza drumului/
( serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP .dezafectarea"reamplasarea de
conducte, linii de 5nalt tensiune etc., mijloacele de construc)ie necesare/, respectiv

modalitatea 5n care accesarea acestor servici suplimentare poate afecta integritatea ariei
narurale de interes comunitar*
( durata construc)iei, func)ionrii, dezafectrii PP $i e$alonarea perioadei de implementare a
PP*etc*
( activit)i care vor fi generate ca rezultat al implementrii PP*
( descrierea proceselor te-nice ale PP .5n cazul 5n care autoritatea competent pentru protec)ia
mediului solicit acest lucru/.
/5 In.or+a*$$ r$"$nd ar$a natura!# rote6at# de $ntere( co+un$tar a.ectat# de
$+!e+entarea PP
( date privind aria natural de interes comunitar' suprafa)a, structura peisajului, tipuri de
-a%itate $i speciile care pot fi afectate prin implementarea PP, factorii %iotici $i a%iotici cu rol
5n men)inerea pe termen lung a speciilor $i -a%itatelor de importan) comunitar etc
( descrierea func)iilor ecologice a speciilor $i -a%itatelor afectate $i a rela)iei acestora cu ariile
naturale protejate de interes comunitar 5nvecinate $i distri%u)ia acestora*
( descrierea tipului de -a%itat .suprafa)a, loca)ia, speciile caracteristice/*
( statutul de conservare a speciilor $i -a%itatelor*
( date privind structura $i dinamica popula)iilor de specii afectate .evolu)ia numeric a
popula)iei 5n cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al
popula)iei unei specii afectate de implementarea PP, date privind faptul c numrul popula)iei
de specii afectate nu va fi redus prin implementarea PP, suprafa)a -a%itatului este suficient de
mare pentru a asigura men)inerea speciei pe termen lung/,
( o%iectivele de conservare ale ariei naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost
sta%ilite prin planuri de management sau regulamente de func)ionare (au*
( starea actual de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv
evolu)ii"sc-im%ri care se pot produce 5n viitor.
( alte aspecte relevante pentru aria natural protejat de interes comunitar, dupa caz.
E"a!uarea adec"at# (e .ace *$n7ndu0(e cont de o/$ect$"e!e de con(er"are (au de (tad$u! de
con(er"are a! (ec$$!or 8$ 9a/$tate!or de $+ortan*# co+un$tar#.
1n cadrul studiului de evaluare adecvat este analizat $i evaluat 5n mod corespunztor at:t impactul
din interiorul, c:t $i din e9teriorul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru fiecare specie
$i -a%itat posi%il afectat, din fiecare arie natural afectat de implementarea PP, astfel 5nc:t s se
asigure o%iectivele de conservare ale acesteia respectiv a re)elei 3atura 2###.
O%iectivele de conservare ale unei arii naturale protejate tre%uie orientate ctre men)inerea $i
restaurarea statutului favora%il de conservare al speciilor $i -a%itatelor de importan) comunitar.
O%iectivele de conservare "starea actual de conservare sunt menite s asigure integritatea ariei
naturale protejate de interes comunitar.
2ta%ilirea o%iectivelor de conservare se va face )in:ndu(se cont de caracteristicile fiecrei arii
protejate de interes comunitar .reprezentativitate, suprafa)a relativ, popula)ia, statutul de
conservare etc/. Acestea se sta%ilesc 5n cadrul planurilor de management. 8n cazul 5n care nu este
apro%at planul de management, evaluarea adecvat se face )in:ndu(se cont de stadiul de
conservarea al speciilor $i -a%itatelor de interes comunitar pentru care aria a fost declarat.
1ntegritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este afectat dac PP poate'
( s duc la 5nt:rzieri 5n atingerea o%iectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de
interes comunitar
( s %loc-eze 5ndeplinirea o%iectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de interes
comunitar
( s ac)ioneze negativ asupra factorilor care determin men)inerea strii favora%ile de
conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar
( s produc modificri ale dinamicii rela)iilor .de e9. ale celor dintre sol $i ap sau flora $i
fauna/ care definesc structura $i"sau func)ia ariei naturale protejate de interes comunitar
>
( s reduc suprafa)a -a%itatelor $i numrul speciilor de importan) comunitar
( s conduc la fragmentarea -a%itatelor de importan) comunitar, etc.
c5 Ident$.$carea 8$ e"a!uarea $+actu!u$
8n cadrul studiului de evaluare adecvat a ariei naturale protejate de interes comunitar se face
identificarea $i evaluarea tuturor posi%ilelor impacte negative ale PP suscepti%ile s afecteze aria
natural protejat de interes comunitar.
8n cadrul studiului va fi identificat impactul'
( direct $i indirect*
( pe termen scurt sau lung*
( din faza de construc)ie, de operare $i de dezafectare*
( cu efecte izolate'
( rezidual*
( cumulat.
Pentru identificarea impactului cumulat se pot utiliza studii"rapoarte de mediu din care s se
o%)in informa)ii cu privire la alte PP apro%ate sau aflate 5n procedur de reglementare, din care s
reias efectele cumulative.
Pentru o evaluare corespunztoare a impactului cumulat vor fi luate 5n considerare limitele 5n
interiorul crora se va face analiza efectelor cumulate $i scara de timp pentru care au fost luate 5n
considera)ie efectele cumulative. 2e vor identifica cile posi%ile prin care se realizeaz cumularea
impactelor poten)iale .de e9emplu' pe calea apei, aerului* acumularea efectelor 5n timp $i spa)iu/.
;e asemenea, se va face o predic)ie privind amploarea"mrimea efectelor cumulate identificate $i
semnifica)ia acestora.
Analiza $i evaluarea diverselor tipuri de impact se va face 5n raport cu integritatea ariei naturale
protejate de interes comunitar, )in:ndu(se cont de structura, func)iile ecologice $i vulnera%ilitatea
acestora la modificri . zgomotul, diminuarea resurselor de ap, emisiile de su%stan)e c-imice, etc/
precum $i fa) de o%iectivele de conservare ale acesteia.
E"a!uarea (e+n$.$ca*$e$ $+actu!u$
1nterpretarea corect a semnifica)iei impactului reprezint cea +a$ $+ortant# eta# a
rocedur$$, put:nd fi considerat crucial pentru 5ntreaga evaluare.
2emnifica)ia impactului tre%uie s fie evaluat la nivelul fiecrei arii naturale protejate de interes
comunitar, lu:ndu(se 5n considerare statutul de conservare al speciilor $i -a%itatelor la nivelul
regiunii %iogeografice al speciilor sau -a%itatelor afectate.
0valuarea semnifica)iei impactului 5n cadrul studiului se face pe %aza urmtorilor $nd$cator$ c9e$e
cuant$.$ca/$!$'
( procentul din suprafa)a -a%itatului care va fi pierdut,
( procentul ce va fi pierdut din suprafe)ele de -rnire, de reproducere ale speciilor ,
( fragmentarea -a%itatelor,
( durata sau persisten)a fragmentrii,
( durata sau persisten)a pertur%rii speciilor, distan)a fa) de arie natural protejat de interes
comunitar,
( densitatea popula)iei.nr. indivizi"suprafa)/,
( scara de timp pentru 5nlocuirea speciilor"-a%itatelor afectate de implementarea PP,
( modificri legate de resurse de ap $i calitatea acesteia, indicatorii c-imici c-eie sau la alte
resurse naturale care pot determina modificarea func)iilor ecologice ale unei arii naturale protejate
de interes comunitar.
Pe %aza acestor indicatori c-eie se va determina 5n cadrul studiului 0A impactul preconizat al PP
asupra speciilor $i -a%itatelor de importan) comunitar.
!
0valuarea semnifica)iei impactului unui PP 5n cadrul studiului se face prin parcurgerea urmtorilor
pa$i'
A. e"a!uarea $+actu!u$ PP rou(
a/ evaluarea impactului cauzat de PP fr a lua 5n considerare msurile de reducere a
impactului,
%/ evaluarea impactului rezidual care va ram:ne dup implementarea msurile de reducere.
:. e"a!uarea $+actu!u$ cu+u!at$" a PP rou( cu a!te PP
a/ evaluarea impactului cumulativ al PP cu alte PP fr a lua 5n considerare msurile de
reducere a impactului,
%/ evaluarea impactului rezidual care ram:ne dup implementarea msurilor de reducere a
impactului pentru PP propus $i pentru alte PP.
d5 M#(ur$!e de reducere a $+actu!u$
&surile de reducere a impactului sunt sta%ilite 5n func)ie de impactul negativ posi%il al PP. 8n
cadrul studiului se sta%ilesc msurile de reducere a impactului negativ asupra ariei naturale
protejate de interes comunitar, dup cum urmeaz'
- identificarea $i descrierea msurilor de reducere identificate care vor fi implementate
pentru fiecare specie $i tip de -a%itat afectat de PP $i modul 5n care acestea vor diminua"
5nltura impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar*
- prezentarea calendarului implementrii $i monitorizrii msurilor de reducere a impactului*
- orice alte aspecte relevante pentru conservarea speciilor $i -a%itatelor de importan)
comunitar.
&surile de reducere a impactului tre%uie'
- s fie fie parte integrant din PP propus*
- s se adreseze direct impactului*
- s fie func)ionale la momentul producerii impactului negativ*
- s ai%e la %az cele mai recente date $tiin)ifice din teren.
Nu (unt msuri de reducere a impactului'
( msurile de men)inere $i restaurare .acestea constituie o implementare AnormalB a
prevederilor ;irectivei Psri $i Ca%itate/*
( msurile compensatorii.
e5 Metode!e (ec$.$ce de teren .o!o($te entru cu!e-erea $n.or+a*$$!or r$"$nd (ec$$!e 8$
9a/$tate!e de $+ortan*# co+un$tar# a.ectate.
f/ Organiza)iile"institu)iile"speciali$ti consultate pentru a o%)ine informa)ia privind speciile $i
-a%itatele de importan) comunitar afectate de implementarea PP.
;ac 5n urma analizei studiului de evaluare adecvat se constat c prin msurile de reducere
propuse se reduce semnificativ sau se 5nltur impactul PP asupra speciilor $i -a%itatelor de
interes comunitar autoritatea competent pentru protec)ia mediului decide emiterea avizului 3atura
2###, prevzut 5n ane9a nr. 2 la prezenta metodologie .se va completa sec)iunea 1 din 4ista de
control privind analiza calit)ii studiului de evaluare adecvat/.
;ac 5n urma analizei studiului de evaluare adecvat se constat c impactul semnificativ persist,
autoritatea competent pentru protec)ia mediului solicit titularului PP completarea studiului de
evaluare adecvat cu identificarea $i evaluarea solu)iilor alternative $i decide trecerea la etapa de
analiz $i evaluare a solu)iilor alternative.
2.). ETAPA DE EVALUARE 3I ANALI2 A SOLU;IILOR ALTERNATIVE
8
Analiza $i evaluarea alternativelor de implementare ale unui PP se face lu:ndu(se 5n considerare
structura, func)iile, o%iectivele de conservare $i statutul ariei naturale protejate de interes
comunitar, costurile, 5nt:rzierile sau alte aspecte ale solu)iei alternative.
2olu)ile alternative identificate 5n acest etap vor fi evaluate distinct, folosindu(se acelea$i criterii
utilizate la evaluarea variantei ini)iale a PP. 2e identific solu)iilor alternative inclusiv Dalternativa
zeroB care 5nseamn ca nu se realizeaz nici o interven)ie.
8n cazul 5n care un PP are impact semnificativ negativ asupra -a%itatelor naturale de importan)
comunitar care necesit o perioad lung de timp pentru a asigura aceea$i func)ionalitate
ecologic, va fi luat 5n considerare op)iunea zero.
T$ur$ de (o!u*$$ a!ternat$"e4
4oca)ii alternative .e9. noi loca)ii pentru tur%inele eoliene, variante pentru realizarea unui
drum etc/. O loca)ie alternativ const 5n implementarea aceluia$i PP 5n diferite loca)ii
dec:t planificarea ini)ial. <ezultatul const 5n reducerea impactului asupra ariei naturale
protejate de interes comunitar. 2c-im%area loca)ie" rutei alternative a PP va determina
reducerea" 5nlturarea impactului asupra -a%itatelor de importan) comunitar, pierderii de
-a%itate, efectelor zgomotului etc.
09ecu)ii alternative .e9. redimensionarea PP, a %arierelor pentru zgomot, modificarea
calendarului de efectuare a lucrrilor etc/.
2olu)ii te-nice alternative"ci alternative de realizare a PP .e9. cale ferat 5n loc de
autostrad, ca%luri su%terane 5n locul celor supraterane, cursuri neregulate de ap, 5n locul
cursurilor regularizate/.
1n vederea lurii unei decizii privind apro%area PP, autoritatea competent pentru protec)ia
mediului tre%uie s se asigure prin documenta)ia depus de titular c'
1. alternativa propus pentru apro%are este cea care afecteaz cel mai pu)in -a%itatele, speciile
$i integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar.
2. 5n decizia privind alegerea alternativei propuse pentru apro%are nu au .o(t !uate %n
con($derare a(ecte!e econo+$ce $i c nu e9ist nici o alt alternativ feza%il care s
afecteze 5ntr(o msur mai mic aria natural protejat de interes comunitar.
6. e9ist motive imperative de interes pu%lic major, inclusiv Acele de natur social $i
economicB.
0valuarea solu)iilor alternative const 5n'
descrierea solu)iei"solu)iilor alternative care duc la evitarea sau minimizarea impactului
semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar. Aceasta poate 5nsemna
reevaluarea PP conform criteriilor utilizate pentru etapa a doua a acestei proceduri.
2olu)iile alternative tre%uie s fie e9aminate prin compara)ie cu propunerea ini)ial, pe
acelea$i criterii $tiin)ifice $i acelasi standard.
fiecare solu)ie alternativ identificat va fi evaluat 5n mod distinct pentru a se alege
alternativa cu impactul cel mai mic asupra ariei naturale protejate de interes comunitar.
argumentarea deciziei de a propune un PP alternativ prin eviden)ierea aspectelor
pozitive suplimentare fa) de celelalte solu)ii alternative. 8n aceast faz, criteriile
economice sau alte criterii de evaluare nu pot prevala 5n fa)a criteriilor ecologice.
Ea fi luat 5n considerare solu)ia alternativ a PP care are impactul cel mai redus asupra ariei
naturale protejate de interes comunitar $i care asigur integritatea acesteia..
8n cazul 5n care se indentific o solu)ie alternativ care 5nltur sau reduce semnificativ impactul,
autoritatea competenta pentru protectia mediului decide emiterea avizului 3atura 2###.
8n situa)ia 5n care nici una din solu)iile alternative prezentate autorit)ii competente pentru protec)ia
mediului nu reduc semnificativ impactul asupra ariei naturale protejate de interes comunitar 8$ %n
!$(a motivelor de interes pu%lic major, inclusiv de natur social sau economic, PP se respinge.
8n urma parcurgerii acestei etape autoritatea competent pentru protec)ia mediului va completa $i
sec)iunea 11 din 4ista de control privind analiza calit)ii studiului de evaluare adecvat.
?
;ac nici una din solutiile alternative propuse nu reduce semnificativ impactul, dar PP tre%uie s
fie realizat d$n +ot$"e $+erat$"e de $ntere( u/!$c +a6or, inclusiv de natur social sau
economic, autoritatea competent pentru protec)ia mediului decide trecerea la etapa de analiz $i
evaluare a msurilor compensatorii.

2.< ETAPA MSURILOR COMPENSATORII
&surile compensatorii reprezint Dultima instan)B pentru implementarea unui PP care are impact
semnificativ negativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar. Aceste msuri se
aplica doar dac4
- rezultatul evalurii este negativ sau nesigur,
- nu e9ist solu)ii alternative,
- e9ist considerente legate de sntatea uman, securitate public ori de considerente
benefice pentru mediu sau alte motive imperative de interes public major , inclusiv de
natur, social sau economic
&surile compensatorii tre%uie s fie $i ele la r:ndul lor evaluate 5n vederea sta%ilirii dac'
( sunt adecvate ariei protejate de interes comunitar $i reu$esc s reduc impactul $i pierderile
cauzate prin implementarea PP*
( au capacitatea de a men)ine sau de a 5m%unt)ii coeren)a re)elei 3atura 2###*
( sunt feza%ile $i func)ionale 5n momentul 5n care impactul asupra ariei protejate de interes
comunitar are loc.
&surile compensatorii tre%uie s fie implementate c:t mai cur:nd posi%il pentru a evita
5nt:rzierile. 1n aceasta etapa, autoritatea competenta pentru protec)ia mediului solicit titularului
informatii suplimentare care vor fi incluse 5n studiul de evaluare adecvat, %azate pe cele mai %une
date $tiin)ifice din teren care constau 5n'
( descrierea msurilor compensatorii care tre%uie s se adreseze at:t speciilor $i -a%itatelor, c:t $i
integrit)ii ariei naturale protejate de interes comunitar,
( descrierea modului 5n care msurile compensatorii contri%uie la men)inerea sau cre$terea
coeren)ei re)elei 3atura 2###,
( loca)ia msurilor compensatorii care tre%uie s ocupe aceea$i regiune %iogeografic* este
recomanda%il s fie implementate la o distan) c:t mai mic fa) de aria natural protejat de
interes comunitar care a fost afectat negativ de PP, astfel 5nc:t s se asigure integritatea acesteia,
( modul 5n care msurile compensatorii vor asigura acelea$i func)ii ecologice cu cele care au stat
la %aza desemnrii ariei naturale protejate de interes comunitar,
( descrierea rela)iei dintre o%iectivele de conservare ale ariei naturale protejate de interes
comunitar $i interesele majore invocate ale pu%licului,
( situa)ia juridic a terenului pe care se va implementa msura compensatorie,
( monitorizarea implementrii msurilor compensatorii. ,itularul PP este responsa%il de
monitorizarea implementarii msurilor compensatorii p:n 5n momentul c:nd acestea devin
func)ionale $i de a transmite autorit)ii competente pentru protectia mediului un raport privind
implementarea $i func)ionarea acestor msuri.
( alte informa)ii relevante.
8n ceea ce prive$te un PP, msurile compensatorii necesare pentru a proteja coeren)a re)elei 3atura
2### vor face referire la structura, func)iile $i o%iectivele de conservare ale ariei naturale protejate
$i pentru -a%itatele $i speciile afectate negativ. &en)inerea coeren)ei generale a re)elei 3atura 2###
este asigurat c:nd o arie natural protejat de interes comunitar nu este afectat 5n mod ireversi%il
de ctre un PP, 5nainte ca msura compensatorie s fie implementat. ,otu$i, pot e9ista situa)ii
c:nd nu este posi%il s se 5ndeplineasc aceast condi)ie. ;e e9emplu, refacerea unui -a%itat de
pdure ar necesita mul)i ani pentru a asigura acelea$i func)ii cu ale -a%itatului original, afectat
negativ de proiect. 8n acest caz, autoritatea competent pentru protec)ia mediului ia 5n considerare
msuri compensatorii suplimentare.
1#
I+!e+entarea +#(ur$!or co+en(ator$$
+ea mai corect a%ordare este de a implementa msurile compensatorii 5n aria natural
protejat afectat.
+ea de a doua op)iune este de a mri aria natural protejat de interes comunitar $i de a
implementa msurile compensatorii adecvate.
+ea de a treia op)iune este de a implementa msurile compensatorii 5ntr(o alt arie natural
protejat, dar 5n aceea$i regiune %iogeografic $i 5n acela$i tip de ecosistem.
E=t$nderea ($tur$!or e=$(tente (au de(e+narea de no$ ($tur$
;ac condi)iile dintr(o natural protejat de interes comunitar nu permit implementarea msurilor
compensatorii, urmtoarea posi%ilitatea este de a o e9tinde. Orice e9tindere tre%uie integrat 5n
re)eaua 3atura 2###.
8n cazuri e9cep)ionale, este posi%il desemnarea unei noi natural protejat de interes comunitar
care tre%uie s 5ndeplineasc acelea$i cerin)e ecologice $i func)ii ale re)elei 3atura 2###.
09tinderea sau desemnarea unei noi natural protejat de interes comunitar, fr implementarea
msurilor compensatorii, nu este suficient. ;esemnarea unei noi arii naturale protejate de interes
comunitar poate fi considerat suficient doar c:nd statutul de conservare al speciilor sau
-a%itatelor afectate este favora%il la nivelul regiunii %iogeografice sau la nivel na)ional.
NU con(t$tu$e +#(ur$ co+en(ator$$'
msurile de men)inere $i restaurare .acestea constituie o implementare AnormalB a
prevederilor ;irectivei Psri $i Ca%itate/*
msurile de reducere a impactului negativ asupra ariei naturale protejate de interes
comunitar*
pla)ile compensatorii.
+onform principiului poluatorul plte$te, responsa%ilitatea pentru plata co(tur$!or a(oc$ate
+#(ur$!or co+en(ator$$ re"$ne t$tu!aru!u$ ro$ectu!u$.
2e va ela%ora un !an de +on$tor$n- a! +#(ur$!or co+en(ator$$ care va tre%ui s eviden)ieze'
- calendarul de implementare al msurilor compensatorii,
- ac)iunile ce vor fi 5ntreprinse 5n momentul apari)iei anumitor situa)ii care pot determina
incapacitatea de a se asigura realizarea o%iectivelor propuse prin msurile
compensatorii,
- responsa%ilit)ile de implementare a msurilor compensatorii,
- ec-ipa de speciali$ti implica)i 5n monitorizarea $i implementarea msurilor
compensatorii
&surile compensatorii sunt menite a asigura coeren)a re)elei 3atura 2### $i tre%uie s asigure
faptul c aria natural protejat de interes comunitar va continua s asigure statutul favora%il de
conservare al speciilor $i -a%itatelor de importan) comunitar. ;ac acest lucru nu este posi%il
prin implementarea msurilor compensatorii, PP nu se apro%.
8n cazul 5n care aria natural protejat de interes comunitar adposte$te un tip de -a%itat natural
prioritar $i"sau o specie prioritar pot fi invocate numai considerente legate de sntatea uman,
securitate public ori de considerente benefice pentru mediu sau alte motive imperative de interes
public major.
;ac, contrar concluziilor negative ale evalurii $i 5n a%sen)a solu)iilor altenative, un PP tre%uie
totu$i realizat din motive imperative de interes public major, inclusiv de natur, social sau
economic, autoritatea competent pentru protec)ia mediului tre%uie s se asigure c au fost
propuse, avizate $i implementate de ctre titularul PP msurile compensatorii necesare pentru a
asigura coeren)a general a re)elei 3atura 2###.
Orice deterioarare a unei arii naturale protejate de interes comunitar poate fi justificat numai din
anumite motive care corespund unui interes general superior fa) de o%iectivele de conservare ale
arie protejate de interes comunitar.
11
Fin:nd cont de principiul su%sidiarit)ii, autoritatea competent pentru protec)ia mediului decide
care sunt aceste motive de interes pu%lic major, iar justificrile vor fi analizate de +omisia
0uropean.
D&otive de interes pu%lic major, incluz:nd pe cele de ordin social $i economicB pot fi considerate
urmtoarele situa)ii 5n care planurile $i proiectele respective demonstreaz c sunt indispensa%ile'
( 5n cadrul ac)iunilor sau politicilor care au ca scop protec)ia snt)ii, securit)ii $i mediului, G
( 5n cadrul politicilor fundamentale pentru )ar sau societate
( 5n cadrul desf$urrii unor activit)i de ordin social sau economic, 5ndeplinind o%liga)iile
specifice de serviciu pu%lic.
+omisia 0uropean accept motivele de interes pu%lic major care sunt 5n concordan) cu politicile
U0. ;e e9emplu, +omisia 0uropean a acceptat planul de e9tindere a portului <otterdam care a
fost justificat ca fc:nd parte din re)eaua trans(european de transport.
1nteresul pu%lic poate fi AprioritarB doar dac este un interes pe termen lung* interesele economice
pe termen scurt sau alte interese care ar aduce %eneficii doar pe termen scurt pentru societate nu
sunt suficiente pentru a contra%alansa interesele de conservare pe termen lung, protejate de
directiv.
2unt considerate Amotive de ordin social sau economicB proiectele sau planurile care creeaz un
numr mare de locuri de munc pe termen lung, asigur competitivitatea economic la nivel glo%al
$i regional, contri%uie la dezvoltarea te-nologic, folose$te te-nologie DprietenoasB mediului.
A2ntatea uman, securitatea pu%licului $i %eneficii aduse mediuluiB sunt considerate motive care
justific adoptarea unor msuri restrictive la nivel na)ional privind mi$carea li%er a %unurilor,
muncitorilor $i serviciilor. ;easemenea, consecin)ele %enefice de importan) major pentru mediu
constituie o categorie care este inclus 5n o%iectivele fundamentale ale politicii de mediu. 0ste
responsa%ilitatea autorit)ii competente pentru protec)ia mediului s verifice c:nd aceste motive
sunt justificate. ;easemenea, +omisia 0uropean poate e9amina aceste cazuri 5n concordan) cu
rolul su de a controla aplicarea corect a 4egii +omunit)ii.
Pentru Asntatea umanB pot fi considerate ca prioritare prevenirea epidemiilor, a accidentelor sau
a altor ac)iuni care pot pune 5n pericol via)a. Acest motiv poate fi invocat pentru dragarea unei
zone umede pentru prevenirea infec)iei cu agen)i patogeni, dar nu se poate fi invocat de e9emplu 5n
cazul proiectelor de infrastructur.
8n ceea ce prive$te Asecuritatea pu%liculuiB, protec)ia 5mpotriva dezastrelor naturale constituie un
motiv suficient de puternic care poate fi invocat.
AHeneficiile aduse mediuluiB tre%uie s fie interpretate destul de restrictiv. 0fectele pozitive asupra
mediului tre%uie s fie mult mai importante dec:t impactul asupra ariei naturale protejate de interes
comunitar.
I+!$carea Co+$($e$ Euroene se face numai 5n cazurile 5n care PP afecteaz 5n mod semnificativ
negativ o arie natural protejat de interes comunitar.
a/ +omisia tre%uie $n.or+at# despre msurile compensatorii dac'
( PP nu afecteaz specii $i -a%itate prioritare de importan) comunitar*
( impactul asupra speciilor $i -a%itatelor prioritare pot fi justificate prin motive privind
sntatea uman, securitatea pu%licului sau Gefectele %enefice asupra mediului
( este afectat o arie de protec)ie special avifaunistic.
1n acest caz, actul de reglementare se poate elibera nainte de informarea CE.
%/ ,re%uie ceruta o$n$a +omisiei 5n ceea ce prive$te msurile compensatorii, nainte de emiterea
actului de reglementare dac este afectat o specie sau un tip de -a%itat prioritar, fr motive care
afecteaz sntatea uman, securitatea pu%licului sau %eneficii asupra mediului, dar din alte motive
de interes pu%lic major. .
,re%uie demonstrat $i comunicat +omisiei 0uropene c'
12
( alternativa propus spre apro%are este cea care are impactul cel mai redus asupra speciilor $i
-a%itatelor $i asupra integrit)ii sitului 3atura 2###* G
( e9ist motive imperative Gde interes pu%lic major ale cror implica)ii sunt mult mai importante
dec:t func)iile ecologice ale sitului*
( msurile compensatorii vor 5nltura efectele negative ale PP $i vor asigura coeren)a re)elei
3atura 2###.
&surile compensatorii sunt transmise +omisiei 0uropene 5n formatul standard .ane9a nr.7/ care
con)ine'
( informa)ii despre aria natural protejat de interes comunitar ,
( informa)ii despre PP care afecteaz aria.
( evaluarea adecvat conform prevederilor art. 28 din OUG. nr. 57/27 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei !i faunei slbatice cu
completrile $i modificrile ulterioare. Aceasta tre%uie s cuprind informa)ii privind impactul
negativ asupra integrit)ii ariei, efecte cumulative, msuri de reducere a impactului $i
monitorzarea acestora
( motivele care justific aplicarea msurilor compensatorii prin descrierea rela)iei dintre
o%iectivele de conservare ale ariei $i interesele majore ale pu%licului invocate.
( msurile compensatorii tre%uie raportate 5n detaliu. Acest lucru const 5n identificarea clar a
msurilor compensatorii care pot 5nltura impactul negativ asupra ariei naturale de interes
comunitar. ;e asemenea, calendarul de implementare a msurilor compensatorii, monitoringul
eficien)ei acestora sunt informa)ii necesare pentru informarea +0.
8n cazul 5n care va fi identificat impact semnificativ negativ asupra integrit)ii unei arii naturale
protejate de interes comunitar, dup emiterea actului de reglementare $i care nu au fost cunoscute
la data emiterii actului, se va lua 5n considerare revizuirea acestuia.
). ANALI2A CALIT;II STUDIULUI DE EVALUARE ADECVAT
Aprecirea calit)ii studiului de evaluare adecvat se va face utiliz:ndu(se 4ista de control de mai
jos. +alificativele de calitate care tre%uie s fie atri%uite pentru fiecare criteriu de analiz sunt ;A
sau 3U. 4ista de control poate fi folosit de autorit)ile competente pentru protec)ia mediului, de
alte institu)ii $i organiza)ii , pentru a se asigura c toate materialele relevante pentru evaluare .
2ec)iunile acestei liste vor fi completate 5n func)ie de parcurgerea etapelor evalurii adecvate.
Pentru un PP supus prezentei evalurii adecvate pentru care nu a fost necesar parcurgerea etapei
de analiz a solu)iilor alternative sau etapa de analiz a msurilor compensatorii, respectivele
sec)iuni din lista de control a analizei calit)ii studiului de evaluare adecvat nu se vor completa.
LISTA DE CONTROL PENTRU ANALI2A CALIT;II STUDIUL DE EVALUARE
ADECVAT A IMPACTULUI PP ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTE>ATE DE
INTERES COMUNITAR
+riterii pentru analiz +alificativul +omentarii
SEC;IUNEA I
1.O%iectivele PP au fost intregal e9plicate =
2. Au fost furnizate planuri, diagrame $i -r)i care
specific cu claritate amplasamentul PP
6. ;imensiunea, scara, suprafa)a $i
utilizarea"acoperirea terenului de ctre PP sunt
incluse
7. ;ocumenta)ia ofer detalii privind modificrile
16
fizice ce decurg din PP .din e9cavare, consolidare,
dragare,etc/, $i care vor avea loc pe durata
diferitelor etape de implementare a PP =
. 2unt descrise nevoile de resurse naturale necesare
pentru construc)ie"func)ionare $i dezafectare ale PP.
>.<esursele naturale necesare pentru implementarea
PP vor fi utilizate din cadrul ariei naturale protejate
=
!. Prezint e$alonarea perioadei de implementare a
PP' durata construc)iei, func)ionrii, dezafectrii PP,
etc*
8. Prezint activit)ile care vor fi generate ca
rezultat al implementrii PP
?. Prezint modalit)ile de eliminare a de$eurilor
care rezult sau alte reziduuri .inclusiv cantit)i/ $i
1#.;escrie serviciile suplimentare solicitate de
implementarea PP =
11.Prezint date privind aria natural de interes
comunitar' suprafa)a, structura peisajului, tipuri de
-a%itate $i speciile care poat fi afectate prin
implementarea PP, factoriilor %iotici si a%iotici cu
rol 5n men)inerea pe termen lung a speciilor si
-a%itatelor de importan) comunitar =
12.Prezint date privind distri%u)ia speciilor $i
-a%itatelor de importan) comunitar care pot fi
afectate de implementarea PP =
16.Prezint date privind func)iile ecologice a
speciilor $i -a%itatelor afectate $i a rela)iei acestora
cu ariile naturale protejate de interes comunitar
5nvecinate*
17.;escrie tipul de -a%itat oferind informa)ii privind
marimea $i loca)ia acestuia, speciile caracteristice
1.Prezint informa)ii privind statutul favora%il de
conservare a speciilor $i -a%itatelor
1>.Prezint date privind structura $i dinamica
popula)iilor de specii afectate'
( evolu)ia numeric a popula)iei 5n cadrul ariei
naturale protejate de interes comunitar
( procentul estimativ al popula)iei unei specii
afectate de implementarea PP,
( date privind faptul c numrul popula)iei de specii
afectate nu va fi redus prin implementarea PP
( suprafa)a -a%itatului este suficient de mare pentru
a asigura men)inerea speciei pe termen lung =
1!.Prezint o%iectivele de conservare ale ariei
naturale protejate de interes comunitar, acolo unde
au fost sta%ilite prin planuri de management sau
regulamente de func)ionare =
18.1dentific starea actual de conservare a ariei
naturale protejate de interes comunitar, inclusiv
evolu)ii"sc-im%ri care se pot produce 5n viitor =
1?.Prezint msurile de conservare planificate care
17
au poten)ialul de a influen)a statutul ariei naturale
protejate de interes comunitar 5n viitor =
2#.A fost identificat $i evaluat impactul asupra
integrit)ii ariei naturale protejate de interes
comunitar, )in:ndu(se cont de structura, func)iile
ecologice $i o%iectivele de conservare =
21.A fost identificat $i evaluat impactul care ar
putea s afecteze structura, func)iile ariei naturale
protejate $i vulnera%ilitatea acestora la modificri=
22.A fost identificat $i evaluat impactul direct $i
indirect =
26.A fost identificat $i analizat impactul pe termen
scurt sau lung =
27.A fost identificat $i evaluat impactul din faza de
construc)ie, de operare $i de dezafectare =
2.Au fost identificate PP care pot provoca, 5n
com%ina)ie cu alte PP, impact cumulativ asupra ariei
naturale protejate de interes comunitar =
2>.A fost evaluat impactul cumulativ =
2!.Au fost sta%ilite limitele 5n interiorul crora vor
fi identificate impactelor cumulative=
28.A fost sta%ilit scara de timp pentru care au fost
luate 5n considerare impactelor cumulative=
2?.Au fost identificate cile posi%ile de cumulare a
impactelor=
6#. ;escrie metodele specifice de teren folosite
pentru culegerea informa)iilor privind speciile $i
-a%itatele de importan) comunitar afectate.
61.E"a!uarea $+actu!u$ oten*$a! a .o(t
ar-u+nent# 8t$$n*$.$c =
62.Precizeaz organiza)iile"institu)iile"speciali$ti
consultate pentru a o%)ine informa)ia privind
speciile $i -a%itatele de importan) comunitar
afectate de implementarea PP.
66.Au fost analiza)i indicatori c-eie cuantifica%ili pe
%aza crora a fost evaluat semnifica)ia impactului
67.A fost evaluat impactul cauzat de PP fr a lua 5n
considerare msurile de reducere a impactului =
6.A fost evaluat impactului rezidual cauzat de PP
dup implementarea msurile de reducere =
6>.A fost evaluat impactului cumulativ cauzat de
PP, fr a lua 5n considerare msurile de reducere a
impactului=
6!.A fost evaluat impactul cumulativ rezidual
cauzat de PP, dup implementarea msurilor de
reducere a impactului =
68. Au fost identificate $i descrise msurile de
reducere a impactului =
6? e9ist calendarul implementrii $i monitorizrii
msurilor de reducere a impactului=
7#. 0ste specificat persoana juridica sau fizic
responsa%il de implementarea msurilor de
1
reducere a impactului
SEC;IUNEA II
1.Au fost identificate toate solu)iile alternative
feza%ile =
2.Au fost evaluate integral 5n mod distinct fiecare
solu)ie alternativ identificat
6.Alternativele identificate au fost revizuite $i
evaluate=
7.Analiza $i evaluarea alternativelor de
implementare ale PP s(a fcut lu:ndu(se 5n
considerare structura, func)iile, o%iectivele de
conservare $i statutul ariei naturale protejate de
interes comunitar =
.;intre solu)iile alternatve evaluate, alternativa
propus pentru apro%are este cea care afecteaz cel
mai pu)in -a%itatele, speciile $i integritatea ariei
naturale protejate de interes comunitar =
>.Orice constatare care avanseaz ideea c nu e9ist
solu)ii alternative este pe deplin e9plicat $i
justificat
!.09ist motive imperative de interes pu%lic major,
inclusiv Acele de natur social $i economic care s
justifice implementarea PP 5ntr(o variant care nu
reduce semnificativ impactul=
8. &otivele care au stat la %aza implementarii PP
conform art.28 al OUG nr.!"2##! au fost pe deplin
e9plicate $i argumentate =
SEC;IUNEA III
1. 0ste e9plicat natura msurilor compensatorii 5n
detaliu =
2. &surile compensatorii au fost 5n 5ntregime
evaluate 5n termeni de capacitate a lor de a asigura
coeren)a re)elei ecologice 3atura 2### =
6. 2e eviden)iaz clar c msurile compensatorii
vor avea succes=
<eiese din studiu responsa%ilitatea implementrii
msurilor de compensatorii =
8. &surile compensatorii constituie o%iectul unui
plan de implementare care include 5n mod e9plicit
o%iectivele $i regimul de monitoring $i
management=
?. 2e specific c, dac monitoringul ar putea s
gseasc omisiuni 5n capacitatea msurilor
compensatorii de a realiza o%iectivele lor ini)iale,
vor fi 5ntreprinse ac)iuni care s se adreseze acestor
omisiuni $i s le corijeze =
1>
ANE?A nr. 1
DECLARA;IA AUTORIT;II COMPETENTE PENTRU PROTEC;IA MEDIULUI
Autoritatea competent pentru protec)ia mediului ...............................................
A e9aminat solicitarea PP......................................................................................
;eclar c PP nu are efecte semnificative asupra ariei naturale protejate de interes
comunitar.................................................................................................................,
nefiind necesar o evaluare conform art. 2" din OUG. nr. 57/27 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei !i faunei slbaticecu completrile !i
modificrile ulterioare, pe %aza urmatoarelor considera)ii'
(
(
(
;ata .zz"ll"aaaa/' IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
+onductorul Autorit)ii +ompetente
2emntura
Jtampila
1!
ANE?A nr. 2
AVI2 NATURA 2@@@
Nr. ........... d$n ..................
2e emite avizul 3atura 2### pentru planul"proiectul..........................................................................,
din jude)ul" jude)ele...................................................................................................................,
dup parcurgerea procedurii de evaluare adecvat, cu urmtoarele condi)ii'
...................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
.se 5nscriu msurile de reducere a impactului sau msurile compensatorii, msurile propuse 5n
programul de monitorizare de ctre titular, calendarul de implementare a msurilor compensatorii,/
Prezentul aviz este vala%il de la data emiterii, pe toat perioada de vala%ilitate a planului"
proiectului ............................................................................................................................................
+onductorul autorit)ii competente . 2emntura $i $tampila/
18
ANE?A nr.)
AORMULARUL DE TRANSMITERE A INAORMATIILOR LA COMISIA EUROPEANAB
CONAORM ARTICOLULUI C D<5 AL DIRECTIVEI HA:ITATE
2tatul &em%ru................................
;ata...............................................
1nforma)ii transmise +omisiei 0uropene conform articolului >.7/ al ;irectivei Ca%itate
;ocumente transmise pentru informare " opinie
Autoritatea national competent'
Adresa'
Persoana de contact'
,el, fa9, email'
1. P!anu! (au ro$ectu!
3umele $i codul sitului 3atura 2### afectat'
( 2PA
( 2+1
( 2+1 care adaposteste specii" -a%itate prioritare
<ezumat al planului sau proiectului care are impact asupra sitului'
2. I+actu! ne-at$"
<ezumatul evaluarii impactului negativ asupra sitului '
3ot(sumarul se va a9a pe impactul negativ preconizat asupra speciilor si -a%itatelor pentru care a
fost desemnatat aria natural protejat de interes comunitar
). So!ut$$ a!ternat$"e
<ezumatul solutiilor alternative'
1. Mot$"e $+erat$"e
&otivele care stau la %aza implementarii planului" proiectului'
- imperative de interes pu%lic major incluzand pe cele de ordin social $i economic . 5n
a%sen)a speciilor" -a%itatelor prioritare/
- sntate uman,
- securitate pu%lic,
- consecin)e %enefice asupra mediului,
- alte motive de interes pu%lic major.
1?
2curta descriere a motivelor'
<. Ma(ur$ co+en(ator$$
;escrierea $i programul de implementare a msurilor compensatorii
2#