Sunteți pe pagina 1din 6

1

FIA DISCIPLINEI
C.O. ANALIZ ELECTORAL


1. Date despre program
1.1 Instituia de
nvmnt superior
Universitatea Ovidius din Constana
1.2 Facultatea Istorie i tiine Politice

1.3 Departamentul Istorie i tiine Politice

1.4 Domeniul de
studii
tiine Politice

1.5 Ciclul de studii Licen

1.6 Programul de
studii/Calificarea
tiine Politice


2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei

CO: Analiz electoral
2.2 Titularul activitilor
de curs
Lect.univ.dr. Mihaela IVNESCU
2.3 Titularul activitilor
de seminar
Lect.univ.dr. Mihaela IVNESCU
2.4 Anul de
studiu
III 12.5 Semestrul II 12.6 Tipul de
evaluare
Col. 12.7 Regimul
disciplinei
Op.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din
planul de nvmnt
48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 10
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate
i pe teren
20
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 20
Tutoriat 10
Examinri -
Alte activiti -
3.7 Total ore
studiu individual
pe semestru
60
3.9 Total ore pe
semestru
48
3.10 Numrul de
credite
4

2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de
curriculum
parcurgerea cursurilor Politici comparate (teorii i metode) (anul II,
semestrul II) i Sisteme i comportamente electorale (anul III, semestrul I)
4.2 de
competene
Utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul tiinei politice n analiza
unor sisteme sau regimuri politice, precum i n elaborarea unor studii de caz.

5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a
cursului

5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului


6. Competenele specifice acumulate
Competene profesionale

C2.2
Utilizarea regulilor fundamentale pentru nelegerea i evaluarea
unor proiecte, planuri, programe i aciuni social-politice
C2.3
Aplicarea modelelor nvate n alctuirea componentelor unor
proiecte, planuri programe sau aciuni social-politice concrete
C4.2
Utilizarea comparativ a metodelor din domeniul tiinelor
politice n aprecierea viabilitii anumitor programe politice
C5.3
Realizarea unui plan strategic prin aplicarea metodelor specifice
tiinelor politice
C5.5
Construirea, susinerea i comunicarea unor propuneri de
programe i strategii politice
C6.5
Proiectarea unor componente ale unor programe manageriale
pentru organizaii publice i private.
Competene transversale

CT1
Gestionarea informaiilor specifice rezolvrii sarcinilor complexe
n context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea
infromaiilor n documente de profil), inclusiv prin utilizarea la
nivel avansat a unei limbi de circulatie international si la nivel
mediu sau avansat a unei a doua limbi strine


7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Obiectivul general al disciplinei este ca, dup parcurgerea
informaiilor teoretice specifice disciplinei, studenii s fie
capabili s construiasc un plan de campanie electoral i s
analizeze rezultatele diferitelor tipuri de scrutinuri.
7.2 Obiectivele specifice Dobndirea instrumentelor teoretice necesare pentru a nelege
modalitile de funcionare a diferitelor tipuri de scrutinuri i
pentru a putea realiza analize asupra rezultatelor diferitelor
tipuri de alegeri;
Familiarizarea cu lucrrile, abordrile teoretice i conceptuale,
cu principalele tehnici i instrumente de investigaie n acest
3
domeniu;
Identificarea unor studii de caz n cadrul crora s analizeze
comparativ diferite scrutinuri.

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Prezentarea obiectivelor cursului i a cerinelor
acestuia. Reamintirea unor elemente i concepte
studiate anterior
Prelegere 2 ore
Evoluii ale sistemului electoral din Romnia, 1866 -
2012
Prelegere,
problematizare
4 ore
Alegeri locale, parlamentare i prezideniale n
Romnia dup 1990. Rezultate, particulariti, studiu
comparativ
Prelegere, studiu de
caz
6 ore
Etapele campaniei electorale

Prelegere,
problematizare
2 ore
Sloganul electoral. Studiu de caz: campaniile electorale
din Romnia 1990-2012
Prelegere, studiu de
caz
4 ore
Afiul electoral. Studiu de caz: campaniile electorale
din Romnia 1990-2012
Prelegere, studiu de
caz
4 ore
Alte metode de transmitere a mesajului electoral
(dezbaterea televizat, materiale audio-video, ntlnirile
cu electoratul)
Rolul sondajului de opinie n campaniile electorale
Prelegere,
problematizare
2 ore
Bibliografie:
1. BECIU, Camelia, Comunicarea politic, Ed. Comunicare.ro, Bucureti, 2002;
2. BLAND, Michael, Alison Theaker, David Wragg, Relaiile eficiente cu mass-media,
Ed. Comunicare.ro, Bucureti, 2003;
3. BULAI, Alfred, Mecanismele electorale ale societii romneti, Editura Paideia,
Bucureti, 1999;
4. CAMPBELL, Angus, CONVERSE, Phillip E. , MILLER, Warren E. , STOKES,
Donald E., The American Voter, The University of Chicago Press, Chicago, 1960;
5. COMA, Mircea, GHEORGHI, Andrei, TUFI, Claudiu D. (coordonatori),
Alegerile pentru Parlamentul European: Romnia 2009, Editura Polirom, Iai, 2010;
6. DOWNS, Anthony, O teorie economic a democraiei, Editura Institutul European,
Iai, 2009;
7. DRGAN, Ion (editor), Construcia simbolic a cmpului electoral, Institutul
European, Iai, 1998;
8. GAXIE, Daniel (editor), Explication du vote - Un bilan des tudes lectorales en
France, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1985;
9. GHEORGHI, Andrei, Lideri politici i construcia deciziei de vot, Editura
Institutul European, Iai, 2010;
10. GOODIN, Robert E., Hans-Dieter Klingemann (editori), Manual de tiin Politic,
Polirom, Iai, 2005, p. 205 279;
11. KAPFERER, Jean-Nol, Cile persuasiunii. Modul de influenare a
comportamentelor prin mass-media si publicitate, Ed. Comunicare.ro, Bucureti,
2002;
12. LAZARSFELD, Paul F., Bernard Berelson, Hazel Gaudet, Mecanismul votului. Cum
se decid alegatorii ntr-o campanie prezidenial, Ed. Comunicare.ro, Bucureti,
4
2004;
13. PREDA, Cristian, Partide i alegeri n Romnia postcomunist: 1989-2004, Editura
Nemira, Bucureti, 2005;
14. PREDA, Cristian, Rumnii fericii. Vot i putere de la 1831 pn n prezent, Editura
Polirom, Iai, 2011;
15. PREDA, Cristian, SOARE, Sorina, Regimul, partidele i sistemul politic din
Romnia, Editura Nemira, Bucureti, 2008;
16. ROTARIU, Traian, COMA, Mircea, Alegeri generale 2004. O perspectiv
sociologic, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2005;
17. TEODORESCU, Gheorghe (coordonator), Alegeri 2008, vol. 1 Campanii, lideri,
sondajei, vol. 2 Continuitate i schimbare, Editura Polirom, Iai, 2009;
18. THORVERON, Gabriel, Comunicarea politic azi, Ed. Antet, Bucureti,1995.

Alte resurse bibliografice
1. http://alegeri.referinte.transindex.ro/
2. http://www.beclocale2008.ro/
3. http://www.becparlamentare2008.ro/
4. http://www.bec2009p.ro/
5. http://www.constanta.insse.ro/
6. http://www.europarl.europa.eu/
7. http://www.freedomhouse.org/
8. http://www.gallup.ro/
9. http://www.insomar.ro/
10. http://www.insse.ro/
11. http://www.roaep.ro/


8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Seminar introductiv. Prezentarea tematicii, bibliografiei
i modalitilor de evaluare.
Reamintirea unor elemente i concepte studiate anterior
Prelegere 2 ore
Alegeri locale, parlamentare i prezideniale n
Romnia, 1990 2004.
Rezultate, particulariti, studiu comparativ
Prezentare proiecte studeni
Dezbatere, studiu de
caz
4 ore
Alegeri locale, parlamentare i prezideniale n
Romnia, 2008 2012.
Rezultate, particulariti, studiu comparativ
Prezentare proiecte studeni
Dezbatere, studiu de
caz
4 ore
Etapele campaniei electorale
Prezentare proiecte studeni
Dezbatere 2 ore
Sloganul electoral. Studiu de caz: campaniile electorale
din Romnia 1992-2009
Prezentare proiecte studeni
Dezbatere; analiz de
documente; studiu de
caz
4 ore
Afiul electoral. Studiu de caz: campaniile electorale
din Romnia 1992-2009
Prezentare proiecte studeni
Dezbatere; analiz de
documente; studiu de
caz
4 ore
Alte metode de transmitere a mesajului electoral
(dezbaterea televizat, materiale audio-video, ntlnirile
cu electoratul)
Dezbatere; analiz de
documente; studiu de
caz
2 ore
5
Prezentare proiecte studeni
Rolul sondajului de opinie n campaniile electorale Dezbatere; analiz de
documente; studiu de
caz
2 ore
Bibliografie:
1. BECIU, Camelia, Comunicarea politic, Ed. Comunicare.ro, Bucureti, 2002;
2. BLAND, Michael, Alison Theaker, David Wragg, Relaiile eficiente cu mass-media,
Ed. Comunicare.ro, Bucureti, 2003;
3. BULAI, Alfred, Mecanismele electorale ale societii romneti, Editura Paideia,
Bucureti, 1999;
4. CAMPBELL, Angus, CONVERSE, Phillip E. , MILLER, Warren E. , STOKES,
Donald E., The American Voter, The University of Chicago Press, Chicago, 1960;
5. COMA, Mircea, GHEORGHI, Andrei, TUFI, Claudiu D. (coordonatori),
Alegerile pentru Parlamentul European: Romnia 2009, Editura Polirom, Iai, 2010;
6. DOWNS, Anthony, O teorie economic a democraiei, Editura Institutul European,
Iai, 2009;
7. DRGAN, Ion (editor), Construcia simbolic a cmpului electoral, Institutul
European, Iai, 1998;
8. GAXIE, Daniel (editor), Explication du vote - Un bilan des tudes lectorales en
France, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1985;
9. GHEORGHI, Andrei, Lideri politici i construcia deciziei de vot, Editura
Institutul European, Iai, 2010;
10. GOODIN, Robert E., Hans-Dieter Klingemann (editori), Manual de tiin Politic,
Polirom, Iai, 2005, p. 205 279;
11. KAPFERER, Jean-Nol, Cile persuasiunii. Modul de influenare a
comportamentelor prin mass-media si publicitate, Ed. Comunicare.ro, Bucureti,
2002;
12. LAZARSFELD, Paul F., Bernard Berelson, Hazel Gaudet, Mecanismul votului. Cum
se decid alegatorii ntr-o campanie prezidenial, Ed. Comunicare.ro, Bucureti,
2004;
13. PREDA, Cristian, Partide i alegeri n Romnia postcomunist: 1989-2004, Editura
Nemira, Bucureti, 2005;
14. PREDA, Cristian, Rumnii fericii. Vot i putere de la 1831 pn n prezent, Editura
Polirom, Iai, 2011;
15. PREDA, Cristian, SOARE, Sorina, Regimul, partidele i sistemul politic din
Romnia, Editura Nemira, Bucureti, 2008;
16. ROTARIU, Traian, COMA, Mircea, Alegeri generale 2004. O perspectiv
sociologic, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2005;
17. TEODORESCU, Gheorghe (coordonator), Alegeri 2008, vol. 1 Campanii, lideri,
sondajei, vol. 2 Continuitate i schimbare, Editura Polirom, Iai, 2009;
18. THORVERON, Gabriel, Comunicarea politic azi, Ed. Antet, Bucureti,1995.

Alte resurse bibliografice
1. http://alegeri.referinte.transindex.ro/
2. http://www.beclocale2008.ro/
3. http://www.becparlamentare2008.ro/
4. http://www.bec2009p.ro/
5. http://www.constanta.insse.ro/
6. http://www.europarl.europa.eu/
7. http://www.freedomhouse.org/
6
8. http://www.gallup.ro/
9. http://www.insomar.ro/
10. http://www.insse.ro/
11. http://www.roaep.ro/9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Parcurgerea acestei discipline asigur studenilor dezvoltarea unor competene
necesare desfurrii unei activiti n domeniu i indispensabile pregtirii lor ca
viitori specialiti n analiz i consultan politic.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs

Rspunsurile la
examen, Participarea la
cursuri
Examen oral 50%
10.5 Seminar /
laborator
Participarea activ la
discuii, redactarea
lucrrilor de seminar i
a referatelor
Teme sptmnale, proiecte 50%
Important: accestul studenilor la colocviu este condiionat de prezena la cel puin
jumtate din cursuri i seminarii, precum i de predarea unui proiect de cercetare
(realizarea unui plan de campanie electoral pentru un candidat, la alegere), care va fi
susinut n cadrul probei de evaluare.
10.6 Standard minim de performan
nsuirea minim a conceptelor fundamentale ale disciplinei; realizarea unui plan de
campanie electoral pentru un candidat, la alegere.


Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

........................... .............................................. ....................................................Data avizrii n departament Semntura directorului de departament

..................................... ..........................................