Sunteți pe pagina 1din 228

George

FIRE DE TORT
CO+BUC
CUPRINS
Notu usupiu edI(IeI ........................................................................... 6
TubeI cionoIogIc ................................................................................ 7
BALADE $I IDILE (1893)
NOAPTE DE VARA ........................................................................ 25
MANIOASA .................................................................................... 27
NU TE-AI PRICEPUT..................................................................... 29
FATMA ............................................................................................ 31
NUNTA ZAMFIREI ......................................................................... 33
CANTECUL FUSULUI ..................................................................... 39
ARMINGENII .................................................................................. 42
REA DE PLATA.............................................................................. 44
FATA MORARULUI .......................................................................... 45
CRAIASA ZANELOR...................................................................... 47
RUGAMINTEA DIN URMA ............................................................ 53
VANTUL.......................................................................................... 56
VESTITORII PRIMAVERII .............................................................. 59
PE LANGA BOI .............................................................................. 61
RADA ............................................................................................. 62
TREI, DOAMNE, $I TO|I TREI .................................................... 67
LA OGLINDA ................................................................................. 70
EL-ZORAB ...................................................................................... 74
SUP|IRICA DIN VECINI ............................................................... 80
NUMAI UNA! ................................................................................. 82
BRAUL COSANZENII ..................................................................... 84
DU$MANCELE................................................................................ 88
MOARTEA LUI FULGER ................................................................ 92
PASTORI|A.................................................................................. 101
PRAHOVA..................................................................................... 102
VARA ............................................................................................ 108
SPINUL ......................................................................................... 110
CANTECE ..................................................................................... 113
FIRE DE TORT (1896)
DIn vIu(u
MAMA .......................................................................................... 119
LUPTA VIE|II ............................................................................... 122
$TEFANI|A-VODA........................................................................ 124
SCARA ......................................................................................... 127
NOI VREM PAMANT! ................................................................. 129
VOICHI|A LUI $TEFAN .............................................................. 132
DOINA.......................................................................................... 135
IN MIEZUL VERII ........................................................................ 141
IARNA PE ULI|A ........................................................................ 143
ISPITA .......................................................................................... 148
DRAGOSTE INVRAJBITA............................................................. 151
PRUTUL ........................................................................................ 162
DECEBAL CATRA POPOR ............................................................ 166
DIn poveste
LEGENDA RANDUNELEI ............................................................. 168
IDEAL ........................................................................................... 172
O NOAPTE PE CARAIMAN........................................................ 179
MUNTELE RATEZAT..................................................................... 181
IN $AN|URI ................................................................................ 184
IN MUZEU .................................................................................... 186
TRICOLORUL ............................................................................... 189
COLINDATORII ............................................................................ 190
CETATEA NEAM|ULUI ................................................................ 192
ZIARUL UNUI PIERDE-VAR (1902)
MOARTEA LUI GELU .................................................................. 201
NUNTA IN CODRU ..................................................................... 207
BLESTEMUL TRADARII ............................................................... 213
PE MUNTE ................................................................................... 217
Referin\e critice............................................................................ 219
NOT ASUPRA EDI{IEI
TexteIe sunt iepioduse dIn:
Ge o i g e Co b u c . Opctc a|csc, voI. IIII, EdItuiu MIn-
eivu. CoIec(Iu SciIItoiI iomunI`, BucuietI, 1966, 1972,
1977. EdI(Ie ngiIjItu de GuviII SciIdon.
Ge o i g e C o b u c . litc dc rotr. (PoezII, I). EdItuiu
pentiu IIteiutuiu. CoIec(Iu BIbIIotecu pentiu to(I`,
BucuietI,1966. Piefu(u de MIiceu Tomu. TubeI cionoIogIc
de DumItiu Luzui.
Ge o i g e C o b u c . Poccii, voI. III. EdItuiu Cuiteu
Romuneuscu. CoIec(Iu MuiI sciIItoiI iomunI`, BucuietI,
1982. AntoIogIe de CoineIIu Botez.
Ge o i g e Co b u c . Poccii. EdItuiu MIneivu. SeiIu Pu-
tiImonIu`, BucuietI, 1985. AntoIogIe I iepeie IstoiIco-IIte-
iuie de Geoigetu RuduIescu-DuIgleiu.
Cu uneIe excep(II (Inund de IImbu I stIIuI opeieI uutoiu-
IuI (de epocu, cum sunt I giufIIIe dubIe uIe unoi cuvInte suu
uIte puitIcuIuiItu(I IndIvIduuIe cieutouie...), texteIe untoIo-
gIeI iespectu, n muie, noimeIe oitogiufIce n vIgouie.
Copeitu: lsai Cdtmu
ISBN 9975-904-20-3 LITERA
CUPRINS
7
TABEL CRONOLOGIC
1866 Iu 20 septembiIe se nute n sutuI Hoidou dIn noiduI AideuIuIuI,
n cusu pieotuIuI SebustIun (descendent dInti-o fumIIIe de IobugI),
Geoige Cobuc.
CopIIuiIu I-o petiece Iu Hoidou, unde piImete I ntuIIe no(IunI
despie nvu(utuiu de Iu (uiunuI Ioun GoiI(u. PiIntie uIteIe, ucestu
I povestete I snouvu cu fIIozofII I pIuguiuI, pe cuie o vu
tiunspune muI tuizIu n veisuiI.
De Iu Tunusucu Mocodeun, un cuntuie( de bIseiIcu, Cobuc nvu(u
u cItI ncu de Iu vuistu de cIncI unI.
Dupu ce coIIndu piIn muI muIte IocuIItu(I dIn AideuI, n toumnu
ucestuI un, EmInescu tiece mun(II I vIne Iu BucuietI.
1870 Se constItuIe Iu Nusuud socIetuteu de Iectuiu u eIevIIoi VIitus
iomunu iedIvIvu`.
1871 Lu 25 muI se nute G. IbiuIIeunu.
1873 Cobuc ncepe couIu piImuiu n comunu SuIvu unde tutuI suu
eiu pieot, de unde tiece clIui n piImuI un Iu couIu de tieI unI
dIn TeIcI. AIcI vu stu n guzdu Iu dIiectoiuI coIII, Ioun Ionuec, de
Iu cuie vu nvu(u I nem(ete.
1875 Se nute Iu Biuov, n zIuu de 11/12 octombiIe, poetuI St. O.
IosIf.
1876 Dupu ce teimInu cIusu u IV-u u coIII piImuie (Iu Nusuud), n
toumnu ucestuI un, Cobuc se nsciIe n cIusu I u IIceuIuI iomunesc
dIn Nusuud. TunuiuI IIceun este guzduIt, mpieunu cu muI muI(I
CUPRINS
8
copII de (uiunI, de nvu(utoiuI Teodoi RotuiI. Acestu dIspuneu de
o bIbIIotecu destuI de muie, n cuie Cobuc puteu gusI pentiu
Iectuiu, pe Iungu opeieIe sciIItoiIIoi iomunI, I IuciuiI uIe unoi
uutoiI stiuInI cu: HeIne, ClumIsso, Lenuu, Bigei I uI(II.
In unII IIceuIuI, Cobuc desfuouiu o vIe uctIvItute IIteiuiu n cudiuI
socIetu(II de Iectuiu u eIevIIoi VIitus iomunu iedIvIvu`.
A fost coIeg de IIceu, punu n cIusu u IV-u cu tutuI IuI LIvIu Rebieunu.
1877 Incepe iuzboIuI de Independen(u.
Lu 9 muI uie Ioc piocIumuieu Independen(eI de stut u RomunIeI.
1880 Apuie Iu BucuietI, sub conduceieu IuI AI. MucedonskI, ievIstu
LIteiutoiuI`.
Lu 5 noIembiIe se nute, Iu PucunI, MIluII Sudoveunu.
1881 Lu 1 upiIIIe se nute, Iu RuInuiI, Iungu SIbIu, OctuvIun Gogu.
Lu 1 IuIIe upuie Iu IuI, ieductutu de Ion Nudejde, ievIstu IIteiuiu
I tIIn(IfIcu ContempoiunuI`.
18821883 In octombiIe 1882, membiII socIetu(II VIitus iomunu
iedIvIvu` lotuiusc ieductuieu uneI ievIste pe cuie o numesc
Musu someunu`. In uceustu ievIstu, cuie upuieu nti-un sIngui
exempIui sciIs de munu, s-uu pustiut IuciuiIIe membiIIoi eI,
piezentute n edIn(eIe IIteiuie.
Incu de pe cund eiu eIev n cIusu u VII-u, Cobuc este uIes vIce-
pieedInte uI socIetu(II VIitus iomunu iedIvIvu` Iui Iu 2 octombiIe
1883 devIne pieedInte.
Cobuc pubIIcu n pugInIIe ievIsteI Musu someunu` piImeIe
suIe poezII: Socicr(ii "\itrus tomana tcdiviva, Srdnci|c srtig`amin,
lnv(m, Pcpc|ca din ccnu, Tao|ou, Soatrca |ot, lcrc o|dndc I
uIteIe.
1883 In upiIIIe, vede IumInu tIpuiuIuI n AImunuluI socIetu(II
studen(etI RomunIu junu` dIn VIenu cupodopeiu emInescIunu
lucca|tu|.
9
In decembiIe upuie, piefu(utu de MuIoiescu, piImu edI(Ie dIn
veisuiIIe IuI EmInescu.
18831884 PoezIu Tao|ou dc scat, ceu muI ieuItu dIntie pioduc(IunIIe
IuI Cobuc sciIse n ucest un, se puie cu este uItImu pubIIcutu n
pugInIIe ievIsteI Musu someunu`.
1884 In vuiu ucestuI un, Cobuc I du exumenuI de bucuIuuieut.
Dupu tieceieu ucestuI exumen, mpotiIvu voIn(eI puiIn(IIoi suI,
cuie doieuu su-I fucu pieot, Cobuc pIeucu Iu CIuj, unde n toumnu
se nsciIe Iu FucuItuteu de fIIozofIe I IIteie, dui unde, dIn cuuzu
IIpsuiIIoi muteiIuIe I u utmosfeieI IdeoIogIce InsupoitubIIe, vu
iumuneu fouite pu(In tImp.
In tImpuI studen(IeI, Cobuc dovedete o muie pusIune pentiu
foIcIoi, fIInd Inteiesut n ceI muI nuIt giud I de tiecutuI de Iuptu
uI popoiuIuI nostiu. PusIuneu pentiu cieu(IIIe popuIuie I-u
InspIiut-o I piofesoiuI unIveisItui GiIgoie SIIuI, uIe cuiuI cuisuiI
Ie uudIu.
Lu 14 upiIIIe Iu fIIn(u Iu SIbIu, sub conduceieu IuI SIuvIcI, zIuiuI
TiIbunu`, unde Cobuc pubIIcu, ncepund de Iu sfuiItuI ucestuI
un, muI ntuI sub pseudonImuI C. Bocu, upoI cu numeIe udevuiut,
veisuiI oiIgInuIe, busme veisIfIcute, tiuduceiI I uIteIe. PoezIu de
debut Iu peiIodIcuI sIbIun este snouvu veisIfIcutu li|oco|ii i p|u-
gatii, semnutu C. Bocu.
Apuie Guzetu suteunuIuI`, Iu cuie Cobuc vu coIuboiu dIn unuI
1893.
Se piezIntu pe scenu I upuie n ConvoibIiI IIteiuie` cupodopeiu
IuI CuiugIuIe O sctisoatc pictdur.
1885 II gusIm tot muI des semnutuiu n peiIodIceIe tiunsIIvunene: FumI-
IIu` IuI IosIf VuIcun, upuiutu ncu dIn unuI 1865 I, muI uIes,
TiIbunu`.
Semnute C. Bocu, Cobuc pubIIcu n FumIIIu` douu poezII (uou
inrtcoti I 0ndc coot) I, cu numeIe udevuiut, douu Cniciroti n
veisuiI (Intie to(I eipII dIn Iume` I Cuie iege n-uie (uiu) n
10
CuIenduiuI pedugogIc pe unuI 1885`. Cobuc I tIpuiete n TiIbunu`
tieI buIude de InspIiu(Ie popuIuiu: 3|srm dc mam, Pc pmdnru|
rutcu|ui I Angc|ina. PiImeIe douu upui I n biouiu n BIbIIotecu
popoiuIu u Ttiounci`. De pe ucum, Cobuc ncepe su tiuducu uivina
comcdic, Iu cuie vu Iuciu tImp de peste douuzecI de unI.
Apuie Iu BucuietI zIuiuI Epocu` Iu cuie poetuI vu coIuboiu ntie
1896 I 1904.
Lu 27 noIembiIe se nute, n sutuI TuiIIIuu, LIvIu Rebieunu, ceI
muI muie piozutoi pe cuie AideuIuI I-u dut IIteiutuiII iomune.
1886 Cobuc nu muI fIguieuzu piIntie studen(II cIujenI, dui iumune
totuI n CIuj, fiecventund doui unumIte cuisuiI unIveisItuie.
ContInuund coIuboiuieu Iu TiIbunu`, n ucest un I upui: Arguc
nos, lara ctaiu|ui din ccrini, utaga mamci, utagosrc pcuttcasc
I uIteIe. DIntie ucesteu, lara ctaiu|ui din ccrini I utaga mamci
upui n BIbIIotecu popoiuIu u Ttiounci` sub foimu de pIuclete.
Ioun SIuvIcI I cuutu peisonuI Iu CIuj pentiu u stubIII cu eI o
eventuuIu coIuboiuie I pentiu u-I utiuge n ieduc(Iu TiIbuneI`.
Nu-I gusete nsu, deouiece, uu cum muituiIsete nti-o sciIsouie
cutie SIuvIcI dIn unuI 1886, Cobuc, fIInd boInuv, eiu pIecut ucusu
(Atutu-mI puie de iuu cu n-um putut su fIu Iu CIuj, pe tImpuI
piocesuIuI d-tuIe I cu n-um putut su mu ntuInesc cu d-tu; n-um
putut cucI eium ucusu boInuv de fiIguiI...`).
CoIuboieuzu Iu ievIstu dIn GleiIu Cui(IIe suteunuIuI iomun` n
cuie pubIIcu: Amin, Srtig srdnci|c I lupii (iganu|ui.
18861887 A tiudus peste 480 de poezII dIn 92 uutoiI giecI, pe cuie
doieu su Ie pubIIce nti-o untoIogIe.
1887 ContInuu su coIuboieze Iu TiIbunu` cu povetIIe I busmeIe veisI-
fIcute: lu|gct, 3tdu| Cosinccnii, lcvot dc ap-vic, Tu|nic i lioata I
uIteIe. II upuie n voIum n BIbIIotecu popoiuIu u Ttiounci` poezIu
lu|gct.
Ceitundu-se cu puiIn(II dIn cuuzu ntieiupeiII studIIIoi, Cobuc
vu stu un tImp pe Iu fiu(I I suioiI, contInuund su sciIe veisuiI I
11
su coiespondeze cu SIuvIcI, cuie-I cleumu Iu SIbIu.
In vuiu ucestuI un, Cobuc se duce Iu SIbIu, unde de piIn uugust
ncepe su Iucieze cu ieductoi Iu TiIbunu`.
PoetuI fuinIzeuzu peiIodIcuIuI sIbIun, Iu iubiIcu FoI(u TiIbuneI`
I VuiIetu(I`, un muteiIuI destuI de bogut.
Lu SIbIu iumune punu n 1889. TImpuI petiecut uIcI s-u dovedIt
u fI ceI muI iodnIc dIn vIu(u su. In medIuI sIbIun poetuI u nvu(ut
muIt; desuvuiIieu InteIectuuIu o dutoiete Cobuc oumenIIoi cu
o cuItuiu nuIntutu de Iu TiIbunu`. In Aminriti|c suIe, Ioun SIuvIcI
sciIe cu: Gleoigle Cobuc, nzestiut dIn beIug de cutie fIieu
ceu duinIcu, s-ui fI iIdIcut n toute mpiejuiuiIe deusupiu
contempoiunIIoi suI, n-ui fI IeIt nsu ceeu ce u fost ducu nu I-ui
fI cioIt Iuciuieu vIe(II n mIjIocuI ucestoi oumenI cu cuItuiu
geneiuIu, cuie to(I eiuu sciIItoiI...` (I. SIuvIcI, Aminriti, ed. 1924,
p. 143.)
Acum poetuI I oiIenteuzu sciIsuI spie o specIe IIteiuiu n cuie u
iumus nentiecut, spie idi|.
1888 In pugInIIe TiIbuneI` I se tIpuiesc n ucest un peste tieIzecI de
poezII, semnute suu nesemnute. DIntie ucesteu, ie(In uten(Iu
buIudeIe de InspIiu(Ie popuIuiu Rodovica, Ccas-tu, Ctiasa cdnc|ot
I o puite dIn Anactconrici|c suIe, pubIIcute cu mIcI modIfIcuiI n
cIcIuI Cdnrccc Iu sfuiItuI voIumuIuI 3a|adc i idi|c dIn 1893.
G. Bogdun-DuIcu pubIIcu n Guzetu de TiunsIIvunIu` I TiIbunu`,
Iu iubiIcu RevIstu IIteiuiu, uitIcoIe n cuie iemuicu, nuInte de
Gleieu, vuIouieu piImeIoi poezII pubIIcute de Cobuc.
In muitIe Izbucnesc iuscouIeIe (uiunetI.
Apuie n muI muIte voIume cuIegeieu de Povcri atdc|cncri u IuI
Ioun Pop RetegunuI.
1889 Cu I piecedentuI, I ucest un e fouite iodnIc pentiu uctIvItuteu
poetuIuI. Acum sciIe I pubIIcu poezII cu: Rada, Numai una, lara
motatu|ui, 0n Piptu modctn, Piptu-vircac, Nu rc-ai pticcpur I
12
unu dIn cupodopeieIe cobucIene Nunra Zam|itci. Cu uimuie
u iusunutoiuIuI succes pe cuie-I ob(Ine cu Nunra Zam|itci, Cobuc,
clemut de TItu MuIoiescu, pIeucu n toumnu ucestuI un Iu
BucuietI, unde se vu stubIII pentiu totdeuunu. De ucum n
uctIvItuteu I vIu(u su ncepe o nouu etupu.
In ucest un, mucInut de mIzeiIe, upune, Iu 15 IunIe LuceufuiuI
poezIeI iomunetI, uceI cuie iIdIcuse poezIu noustiu pe ceIe muI
nuIte cuImI MIluI EmInescu. Lu fouite scuit tImp (30
decembiIe) I vu uimu I bunuI suu piIeten Ion Cieungu.
1890 Lu BucuietI, Cobuc ndepIInete un tImp func(Iu de
desemnutoi ujutoi` Iu seivIcIuI uilItectuiII, dIn cudiuI
MInIsteiuIuI CuIteIoi, de unde, nemuI(umIt, demIsIoneuzu Iu
nceputuI unuIuI 1891.
In numeieIe 26 (15 IunuuiIe15 muitIe) uIe ievIsteI AmIcuI
FumIIIeI`, Cobuc pubIIcu n tiuduceieu su Cdnrccc dIn Catrca
cdnrccc|ot u IuI Gujus CutuIIus VuIIeiIus.
In AmIcuI fumIIIeI` dIn GleiIu I CIuj pubIIcu poezIu Roman(
(Neguiu nop(II douime pe muI`), Iui n ConvoibIiI IIteiuie`
dIn 1 upiIIIe, poezIu la og|ind.
18901891 DIn febiuuiIe 1890 I punu n IunuuiIe 1891, Cobuc
coIuboieuzu Iu zIuiuI bucuieteun ConstItu(IonuIuI`.
CoIuboieuzu cu muI muI(I piofesoiI Iu eIuboiuieu unuI munuuI
de couIu IntItuIut Catrc tomdncasc dc ciritc.
1891 Apui n TiIbunu` uIte poezII iemuicubIIe dIn cieu(Iu cobucIunu,
piIntie cuie: Pc |dng ooi, Ttci, uoamnc, i ro(i rtci, Rca dc p|ar,
O isrotic vccnc etc.
In noIembiIe Iu fIIn(u Iu BucuietI ievIstu-muguzIn Lumeu
IIustiutu` u IuI Ignutz Heiz, uI cuieI ieductoi u fost un tImp I
Cobuc.
Este piofesoi Iu InstItutuI de fete Educu(Iu iomunu uI EIIseI
MunIIu.
13
18911893 CoIuboieuzu Iu Lumeu IIustiutu`, unde pubIIcu poezIIIe:
larma (1891), \csrirotii ptimvctii (1892), Noaprc dc vat
(1892), \ata (1892), \dnru| (1892), Rugminrca din utm, la
pdtu (1893) etc.
1893 In zIuu de 28 noIembiIe vede IumInu tIpuiuIuI sub dIiec(Iu IuI
VIulu(u I V. A. UieclIu piImuI numui uI ievIsteI VIeu(u`, Iu cuie
coIuboieuzu I Cobuc.
Apuie n EdItuiu LIbiuiIeI Socec` dIn BucuietI voIumuI 3a|adc
i idi|c, piImu cuIegeie de veisuiI dIn cieu(Iu IuI Cobuc.
SciIe poezIu ln optcssotcs, cuie cIicuIu n foI voIunte piIntie cItItoiII
tiunsIIvunenI.
In pugInIIe ievIsteIoi ConvoibIiI IIteiuie`, MIneivu`, TiIbunu`,
FumIIIu`, MoftuI iomun` I uIteIe, upui nenumuiute iecenzII
piIvItouie Iu ucest voIum. AstfeI, n MoftuI iomun` dIn 23 IunIe,
CuiugIuIe pubIIcu uitIcoIuI "3a|adc i idi|c dc Ccotgc Coouc n
cuie ufIimu cu: Pe cumpuI vust uI pubIIcIstIcII iomune, pe cuie
ciete ututu spunuc des I ubundent, u upuiut, n sfuiIt, zIIeIe
ucesteu I un copuc... tot muI sunutos I muI tiuInIc, nfiuntund
gustuI uctuuI I viemeu cu sclImbuiIIe eI cupiIcIouse I fucund
dIn ce n ce muI muItu fuIu IImbII noustie iomunetI un voIum
de buIude I IdIIe de Geoige Cobuc...`
In ucest un, ImedIut dupu upuiI(Iu voIumuIuI 3a|adc i idi|c,
medIociuI poet GiIgoie Luzu pubIIcu n RomunuI IIteiui` I upoI
n biouiu uitIcoIuI Adcvtu| asupta poccii|ot d-|ui C. Coouc, n
cuie ufIimu cu uneIe cieu(II uIe poetuIuI n-ui fI oiIgInuIe,
ucuzundu-I de pIugIut`. AcestuIu I se uIutuiu Anton BucuIbuu I
AI. MucedonskI. Lu ucest pioces` IIteiui, cuie vu contInuu tImp de
peste zece unI, voi Iuu puite, cu upuiutoiI uI poetuIuI, AI. VIulu(u,
N. Ioigu, C. Dobiogeunu-Gleieu etc. Cobuc, n geneie, nu du
uten(Ie ucuzu(IIIoi ce I se uduc; sciIe totuI uneIe uitIcoIe ndieptute
mpotiIvu uceIoiu cuie-I utucuu. In uitIcoIuI Ptoccsu| lacu-Coouc,
pubIIcut n VIeu(u` dIn 5 decembiIe, AI. VIulu(u Iu utItudIne
mpotiIvu zIuieIoi I ievIsteIoi viemII pentiu nepusuieu cu cuie
14
uu ntumpInut upuiI(Iu voIumuIuI 3a|adc i idi|c. DIn cuuzu ucesteI
nepusuiI, pubIIcuieu uitIcoIuIuI IuI GiIgoie Luzu u dut nuteie
uneI ciItIcI nediepte Iu udiesu IuI Cobuc.
Iu fIIn(u PuitIduI SocIuI-Demociut uI MuncItoiIIoi dIn RomunIu.
1894 Sub ieduc(Iu IuI SIuvIcI, CuiugIuIe I Cobuc, Iu 1 IunuuiIe, n
edItuiu IuI C. Sfeteu, upuie bIIunui, punu n 1896, ievIstu Vutiu`.
In Vutiu`, Cobuc ncepe su pubIIce Iu iubiIcu Voibu uIuIu`,
Cniciroti expIIcute. De usemeneu, n pugInIIe ievIsteI upui I
poezIIIe: Noi vtcm pmdnr!, Mama, lupra vic(ii, ln optcssotcs,
Paa lassan I uIteIe.
D. EvoIceunu pubIIcu, n numeieIe 10 (1 febiuuiIe) I 11 (1
muitIe) uIe ConvoibIiIIoi IIteiuie` dIn ucest un, uitIcoIeIe:
"3a|adc|c i idi|c|c d-|ui Coouc I lvo|ccanida d-|ui Ctigotc N.
lacu, n cuie, pe Iungu fuptuI cu subIInIuzu vuIouieu IIteiuiu u
poezIIIoi IuI Cobuc, iuspunde I ciItIcIIoi nediepte uIe IuI GiIgoie
Luzu.
N. Ioigu pubIIcu n FumIIIu` dIn 5/17 IunIe uitIcoIuI IntItuIut
Poccii|c d-|ui Coouc n cuie dIscutu pe muigIneu pIugIeiIIoi` IuI
Cobuc; pIedund n fuvouieu poetuIuI, I socotete un muie tuIent
de foimu.
1895 ContInuu coIuboiuieu Iu Vutiu`, unde-I upui: uoina, Suo parta|it,
0nu| ca o sur, Scata I uIteIe.
In febiuuiIe upuie supIImentuI umoiIstIc uI VetieI` HuzuI`.
Cobuc se cusutoiete cu EIenu Sfeteu, soiu edItoiuIuI C. Sfeteu.
Lu 9 muI se nute, n sutuI Luncium, LucIun BIugu.
Lu 11 uugust se nute, Iu CiuIovu, piImuI I unIcuI fIu uI poetuIuI
AIexundiu.
1896 Lu sfuiItuI IunII IunIe, Vutiu` I nceteuzu upuiI(Iu, dupu ce
Cobuc muI pubIIcu n pugInIIe eI: lara mamii, latna pc u|i(,
utagosrc invtjoir, Pc dca| etc.
Iese de sub tIpui voIumuI litc dc rotr, uI doIIeu dIn cieu(Iu IuI
15
Cobuc. In noteIe de Iu sfuiItuI voIumuIuI, poetuI nceuicu su se
upeie mpotiIvu utucuiIIoi dezIun(uIte de upuiI(Iu 3a|adc|ot i
idi|c|ot.
Se tIpuiete n tiuduceieu IuI Cobuc lncida de VeigIIIu.
Tiudusu tot de Cobuc, upuie n ucest un poemu byionIunu
Maccpa.
Cobuc piefu(euzu douu voIume u doI debutun(I: Sptc ptimvat
de I. CostIn I Povcsriti din copi|tic de SeigIu Cujbu. Aceste piefe(e
sunt deosebIt de Impoitunte pentiu cu ne ujutu Iu cunouteieu
IdeIIoi estetIce uIe poetuIuI (Cobuc Iu utItudIne mpotiIvu poezIeI
pesImIste cuie Invuduse pubIIcu(IIIe iomunetI de Iu sfuiItuI
secoIuIuI tiecut).
In octombiIe, upuie suptumunuI, Iu BucuietI, ievIstu de IIteiutuiu
Povesteu voibeI`, Iu cuie coIuboieuzu I Cobuc.
Lu 25 noIembiIe D. OIIunescu-AscunIo I N. Petiucu scot Iu
BucuietI ievIstu LIteiutuiu I uitu iomunu`, Iu cuie Cobuc
coIuboieuzu ntie unII 1897 I 1900.
1897 Iese de sub tIpui edI(Iu u II-u u voIumuIuI 3a|adc i idi|c.
Eneu Hodo scoute Iu Cuiunsebe un voIum de veisuiI I piozu
dIn cieu(Iu IuI Cobuc.
Cobuc pubIIcu n tiuduceieu su, n FumIIIu`, comedIu n cIncI ucte
Patmcno, de Teien(Iu. Lu CiuIovu upuie Anro|ogia sansctir cuie
cupiInde fiugmente dIn Rig-\cda, Manaonatara, Ramayana, poezII
IIiIce I pioveibe tiuduse I udnotute de Cobuc, Iui Iu BucuietI
Saconra|a IuI CuIIdusu tot n tiuduceieu su. Apuie umpIuI studIu uI
IuI ConstuntIn Dobiogeunu-Gleieu despie Cobuc IntItuIut: Pocru|
(tnimii. Lu piopuneieu IuI Husdeu, Cobuc piImete, pentiu
tiuduceieu lncidci, piemIuI AcudemIeI NustuieI-Heiescu`. Cu
ocuzIu buncletuIuI, CuiugIuIe iostete o cuvuntuie (pe cuie o
pubIIcu n Epocu` dIn 2 IunIe) n onouieu piemIutuIuI consIdeiund:
...n ufuiu de succesuI muteiIuI uI IuI Cobuc, uctuI AcudemIeI
Romune cu un succes moiuI pentiu noI to(I`.
16
Lu 1 IunuuiIe upuie Iu BucuietI ievIstu FouIu Inteiesuntu`.
Dupu dIspuiI(Iu VetieI`, Cobuc pieIu Iu 1 IunIe conduceieu
ievIsteI FouIu Inteiesuntu`. PiIntie coIuboiutoiII ucesteIu se
ufIuu I: I. L. CuiugIuIe, P. Ceinu, CIncInut PuveIescu, Gleoigle
dIn MoIdovu etc.
Apuie Iu Aiud TiIbunu popoiuIuI`, Iu cuie Cobuc vu coIuboiu
ntie unII 1900 I 1904.
In ucest un, Cobuc I ncepe ndeIungutu uctIvItute Iu ievIstu
InI(Iutu de SpIiu Huiet AIbInu` (upuiutu n octombiIe). Spie
sfuiItuI unuIuI, poetuI este utius n ComItetuI ieduc(IonuI.
SoIIcItu(I de Cobuc, Iu ievIstu coIuboieuzu: Gi. TocIIescu, N. Ioigu,
I. SIuvIcI, AI. VIulu(u, M. Sudoveunu, St. O. IosIf, EmII GuiIeunu I
uI(II. Spie sfuiItuI unuIuI, FouIu Inteiesuntu` I nceteuzu
upuiI(Iu.
1898 Iese de sub tIpui edI(Iu u II-u u voIumuIuI FIie de toit`.
DIntie poezIIIe pubIIcute n ucest un, umIntIm: Rapotr, Povcsrca
cptatu|ui, Cdnrccu| tcdurci I Moatrca |ui Cc|u.
CoIuboieuzu Iu RevIstu IIustiutu` uI cuieI ieductoi iesponsubII
eiu I. Pop RetegunuI.
Lu nceputuI veiII, fIInd boInuv, Cobuc petiece o Iunu Iu KuiIsbud.
Cobuc este uIes membiu coiespondent uI AcudemIeI Romune.
1899 PubIIcu Iu BucuietI laprc i votoc tomdncri. Cuite de cItIie pentiu
to(I iomunII.
Apui: Rcooiu| nosrtu pcnrtu ncardtnatc (18771878), povcsrir
pc in(c|csu| rurutot I Povcsrca unci cotoanc dc o(c|. AIutuiI de
nfu(Iuieu unoi fupte de vItejIe uIe ostuIIoi notiI n iuzboIuI de
Independen(u (18771878), uceste voIume uduc I uneIe eIogII
nemeiItute Iu udiesu monuilIeI.
Lu 21 IunuuiIe upuie, sub ngiIjIieu IuI Aitui StuviI I I. Goiun,
ievIstu PugInI IIteiuie` Iu cuie, pe Iungu I. L. CuiugIuIe, B. DeIu-
viunceu, St. O. IosIf, D. AngleI, coIuboieuzu I Cobuc.
17
1900 Lu 1 IunuuiIe vede IumInu tIpuiuIuI Iu BucuietI piImuI numui
uI NoII ievIste iomune`.
II pubIIcu n dIfeiIte peiIoude poezIIIe: Cicoatca (ConvoibIiI
IIteiuie`), Pictdc-vat (Nouu ievIstu iomunu`), Nunra in codtu
(TiIbunu popoiuIuI`), lapru| ci|ci (LIteiutuiu I uitu iomunu`),
uotooan(u| (AIbInu`), Pc dca|u| P|cvnci (LIteiutuiu I uitu
iomunu`), O sctisoatc dc |a Musc|im-Sc|o (Guzetu suteunuIuI`),
Pacca I uup |utrun (CuiIeiuI IIteiui`) etc.
Apuie tot Iu BucuietI RomunIu junu` uI cuieI sus(Inutoi I coIu-
boiutoi u fost I Cobuc. In zIuu de 7 IunIe mouie, n vuistu de 82
de unI, SebustIun Cobuc, tutuI poetuIuI.
Lu 7 octombiIe Iese de sub tIpui ntuIuI numui dIn ceIe cIncI cute
voi upuieu uIe ievIsteI CuiIeiuI IIteiui`, cuie Iu 2 decembiIe
1901 se vu contopI cu SemunutoiuI`.
Lu 2 decembiIe upuie, sub conduceieu IuI Cobuc I VIulu(u,
SemunutoiuI`, ievIstu IIteiuiu suptumunuIu. In uitIcoIeIe de
dIiectIvu (Ptimc|c votoc I 0ni(i) sunt ufIimute tendIn(eIe ievIsteI.
DepIungund ndepuituieu sciIItoiIIoi de vIu(u popoiuIuI, pugInIIe
SemunutoiuIuI` cupiInd I eIemente cuie voi cuiucteiIzu muI
tuizIu mIcuieu sumunutoiIstu.
Lu 10 decembiIe upuie Iu BucuietI RomunIu IIustiutu`, Iu cuie
poetuI vu coIuboiu n unuI 1905.
1902 PubIIcu n SemunutoiuI` sub tItIuI \oci din puo|ic poezIIIe sutI-
iIce: 0nu| din oign-|i|c, \otocrc mgatu|, 0nu| dc |a Mtcu(a etc.
Tot n pugInIIe ucesteI ievIste muI upui: lota, 3|csrcmu| rtdtii
I uIteIe.
De usemeneu, n SemunutoiuI`, muI vud IumInu tIpuiuIuI, n
tiuduceieu IuI Cobuc, piImeIe fiugmente dIn Odiscca.
In ucest un muI pubIIcu n UnIveisuI IIteiui`: Pc p|aiu| munrc|ui,
ln miccu| vctii (Sub puItIn uIcI e iucouie`), Casrc|anu| etc.
Iese de sub tIpui edI(Iu u III-u u voIumuIuI 3a|adc i idi|c.
Apuie voIumuI de veisuiI Ziatu| unui pictdc-vat.
18
In coIuboiuie, VIulu(u I Cobuc scot Iu BucuietI Catrc dc ciritc
pcnrtu co|i|c sccundatc i pto|csiona|c, patrca l.
Cobuc I VIulu(u puiusesc conduceieu ievIsteI SemunutoiuI`.
Se tIpuiete voIumuI Scticti in vctsuti i ptoc uI IuI Gi.
AIexundiescu piefu(ut de Cobuc.
Cobuc e numIt ef uI bIiouIuI udmInIstiutIv I de coiesponden(u
dIn cudiuI CuseI couIeIoi. DIn nsuicInuieu IuI SpIiu Huiet,
Cobuc I VIulu(u (In Iu sute confeiIn(e cu cuiuctei cuItuiuI-
educutIv. In uceustu muncu vu fI utius I M. Sudoveunu.
In vuiu ucestuI un, Cobuc I petiece cutevu suptumunI Iu RIvu,
n ItuIIu. ImpiesIIIe de uIcI voi fI consemnute n povestIieu Amicu|
mcu din Totoo|c, upuiutu n ucest un.
Lu 18 IunIe, OctuvIun Gogu I OctuvIun TusIuounu scot Iu Budu-
pestu ievIstu IIteiuiu LuceufuiuI`, cuie Iu 15 octombiIe 1906 I
mutu sedIuI Iu SIbIu. Lu uceustu ievIstu vu coIuboiu I Cobuc
(1906).
1903 Apuie voIumuI de piozu uinrt-a|c ncamu|ui nosrtu.
M. Sudoveunu I cunoute pe Cobuc n ieduc(Iu SemunutoiuIuI`.
In zIuu de 8 septembiIe mouie mumu poetuIuI n vuistu de 75 de
unI.
1904 Se tIpuiete voIumuI Cdnrccc dc vircjic I upuie untoIogIu Ctcsro-
ma(ic pcnrtu ro(i tomdnii.
N. Ioigu pubIIcu n SemunutoiuI` dIn 29 uugust o iecenzIe
eIogIousu u voIumuIuI Cdnrccc dc vircjic, utucund n uceIuI tImp
ciItIcu IIteiuiu u tImpuIuI cuie socoteu tuIentuI IuI Cobuc epuIzut.
In toumnu ucestuI un, CuiugIuIe, mpieunu cu fumIIIu, puiusete
(uiu stubIIIndu-se pentiu iestuI vIe(II Iu BeiIIn.
Apui edI(IIIe u III-u u voIumuIuI litc dc rotr I u IV-u u 3a|adc|ot i
idi|c|ot.
Vud IumInu tIpuiuIuI, n tiuduceieu IuI Cobuc, Ccotgicc|c IuI
VeigIIIu.
19
Apui piImeIe cui(I uIe IuI M. Sudoveunu, piIntie cuie I iomunuI
IstoiIc 5oimii.
1905 Apuie, n RomunIu IIustiutu`, poezIu Concctru| ptimvctii cu
tItIuI Concctr dc ptimvat.
Lu Budupestu, n tIpogiufIu LuceufuiuI` se pubIIcu (n Iumbu
muglIuiu), n tiuduceieu IuI RevuI K., un voIum dIn veisuiIIe IuI
Cobuc.
Sub dIiec(Iu IuI Ov. DensusIunu upuie ievIstu sImboIIstu VIu(u
nouu`.
In IunIe, dIiec(Iu SemunutoiuIuI` este pieIuutu de N. Ioigu.
Apuie piImuI voIum de veisuiI dIn cieu(Iu IuI OctuvIun Gogu.
1906 De Iu 1 IunuuiIe Cobuc, I. Goiun I IIuiIe ClendI fuc su upuiu,
suptumunuI, ievIstu uitIstIcu VIu(u IIteiuiu`, devenItu muI upoI
VIu(u IIteiuiu I uitIstIcu`. Secietui de ieduc(Ie eiu IIuiIe ClendI,
n cusu cuiuIu se ufIu I ieduc(Iu.
PiIntie coIuboiutoiII noII pubIIcu(II se numuiuu: AI. Cuzubun, Ion
MInuIescu, CIncInut PuveIescu, C. AideIeunu, N. Gune, G. Topui-
ceunu, V. EftImIu etc.
Lu 1 muitIe upuie Iu IuI, sub conduceieu IuI C. Steie I PuuI
Bujoi, piImuI numui uI ievIsteI VIu(u iomuneuscu`.
In ucest un, n ieduc(Iu VIe(II IIteiuie`, V. EftImIu I cunoute pe
Cobuc.
1907 Cobuc teimInu tiuduceieu IntegiuIu u uivinci comcdii cuie vu
upuieu postum ntie 1925 I 1932 sub ngiIjIieu IuI RumIio OitIz.
In ucest un, Cobuc I ncepe coIuboiuieu Iu VIu(u iomuneuscu`.
Izbucnesc muiIIe iuscouIe (uiunetI dIn RomunIu. PoezIu IuI
Cobuc Noi vtcm pmdnr! cIicuIu n foI voIunte piIntie iuscuIu(I,
fIInd foIosItu de ucetIu cu un uct ugItutoiIc.
OctuvIun Gogu pubIIcu n VIu(u iomuneuscu` uitIcoIuI ]tanu|
in |irctaruta noasrt pocric, n cuie uiutu, piIntie uIteIe, I feIuI
cum este zugiuvIt (uiunuI n opeiu IuI Cobuc. Gogu I consIdeiu
pe poetuI (uiunImII` cu fIInd cuntuie(uI fiumosuIuI ieuI n vIu(u
20
(uiunuIuI iomun, cu deosebIie u (uiunuIuI dIn AideuI`.
DIiec(Iu SemunutoiuIuI` este pieIuutu de A. C. PopovIcI, ievIstu
tiunsfoimundu-se nti-un oigun uI ceIeI muI ietiogiude tendIn(e
poIItIce; piIncIpuIII eI coIuboiutoiI o puiusesc.
Lu BeiIIn, CuiugIuIe sciIe neciu(utoiuI pumfIet Iu udiesu iegImuIuI
buiglezo-moIeiesc: 1907, din ptimvat pdn-n roamn.
1908 Un coIectIv foimut dIn: G. N. Costescu, G. A. DImu., G. Stoenescu
I Gl. Cobuc scot Iu BucuietI Catrc dc ciritc pcnrtu divicia a ll-a
tuta|.
Apuie n voIum, n BIbIIotecu iomuneuscu encIcIopedIcu Socec`,
comedIu Patmcno.
PoetuI se ientouice n AideuI. In dium spie cusu stu muI muIte
zIIe Iu Nusuud, se opiete Iu SIbIu, BIstiI(u I PiIsIop. Lu PiIsIop I
cunoute pe LIvIu Rebieunu.
Cu ocuzIu uctIvItu(II de confeien(IuiI uI ceicuiIIoi cuItuiuIe sutetI,
Cobuc I M. Sudoveunu se ntuInesc piIn MoIdovu.
1909 Apuie Iuciuieu IuI Cobuc Supctsri(ii|c pguoiroatc a|c popotu|ui
nosrtu.
Apuie Iu CiuIovu, sub ngiIjIieu unuI coIectIv dIn cuie fuceu puite
I Cobuc, munuuIuI coIui Catrc dc ciritc pcnrtu c|asa a lll-a
utoan.
Se tIpuiete edI(Iu u IV-u u voIumuIuI litc dc rotr.
In vuiu Cobuc, mpieunu cu fumIIIu, se ufIu dIn nou Iu Nusuud,
unde se ntuInete cu fotII suI piofesoiI I coIegI (se mpIIneuu
25 de unI de Iu exumenuI de mutuiItute).
Lu 28 uugust, poetuI puitIcIpu Iu Inuuguiuieu nouIuI IocuI uI
coIII dIn FeIdiu, unde soiu su, AngeIInu, eiu pieoteusu. Cobuc
fuce puite dIn ComItetuI de oigunIzuie u festIvItu(IIoi, n uI cuioi
piogium fIguiuu I cutevu dIn poezIIIe suIe. AIexundiu, fIuI
poetuIuI, iecItu poezIu l|-Zotao.
LIvIu Rebieunu se stubIIete Iu BucuietI.
21
1910 Apuie, n tiuduceieu poetuIuI, diumu IuI SclIIIei uon Cat|os.
Vede IumInu tIpuiuIuI Catrc dc ciritc pcnrtu c|asa a ll-a ptimat
utoan, ieductutu de un coIectIv de uutoiI n fiunte cu Cobuc.
In vuiu ucestuI un, Cobuc stu cutvu tImp Iu KuiIsbud; Iu
ientouiceie se ubute pe Iu Nusuud I FeIdiu.
Spie sfuiItuI unuIuI, dupu ce u puitIcIput Iu Inuuguiuieu coIII
de Iu Cu(u (pe Tuinuvu-Muie), Cobuc se duce Iu BIuj, unde
petiece n tovuiuIu compozItoiuIuI Iucob Muieunu. PiobubII cu
Iu ucest evenIment se iefeiu AI. CIuiu n povestIieu uc voto cu
Coouc, pe cuie o pubIIcu n 1911, n TiIbunu dIn Aiud`. Gleoigle
MuiInescu pubIIcu n ConvoibIiI ciItIce uitIcoIuI Pasrc|u| in poccia
tomdncasc, n cuie poezIu Noaprc dc vat este consIdeiutu cu
fIInd ceI muI fiumos pusteI dIn IIteiutuiu iomunu.
Cevu muI tuizIu (1923), IbiuIIeunu pubIIcu n VIu(u iomuneuscu`
uitIcoIuI "\ata dc Coouc n cuie socotete cu uceustu poezIe este
ceu muI IIiIcu dIn toutu opeiu IuI Cobuc. \ata este tiIumfuI
souieIuI n poezIu IuI Cobuc I n poezIu iomuneuscu spuneu
IbiuIIeunu.
1911 PubIIcu n RomunuI` poezIu Sctisoatca |ui litdusi cutie uluI
Mulmud.
Se tIpuiete edI(Iu u V-u u voIumuIuI 3a|adc i idi|c.
Apuie Iu BucuietI, sub dIiec(Iu IuI C. Bunu, ievIstu IIteiuiu,
uitIstIcu I socIuIu FIucuiu`, Iu cuie poetuI coIuboieuzu ntie unII
1911 I 1914. In pugInIIe ucesteI ievIste Cobuc pubIIcu piIntie
uIteIe I poezIIIe: Pocru| (1911), Cdnr pi|oru| (1912), Mot(i,
pcnrtu cinc? (1914) etc.
1912 Cobuc petiece use suptumunI n ItuIIu, unde studIuzu IImbu
ItuIIunu I fuce ceicetuiI duntetI. Impieunu cu uI(I sciIItoiI, Cobuc
puitIcIpu Iu uneIe ezutoiI IIteiuie oigunIzute de Petie Locusteunu
piIn dIfeiIte iegIunI uIe (uiII.
In IunuuiIe uu Ioc Iu BucuietI festIvItu(I n cInsteu IuI CuiugIuIe,
22
cuie mpIInete 60 de unI, festIvItu(I Iu cuie diumutuiguI iefuzu
su Iu puite. In noupteu de 8 spie 9 IunIe, muieIe diumutuig
mouie subIt Iu BeiIIn.
Cobuc pubIIcu n FIucuiu` dIn 1 decembiIe Aminriti dcsptc Cata-
gia|c n cuie povestete cum I. L. CuiugIuIe voIu su sciIe o pIesu
putiIotIcu n juiuI moi(II DIdoneI.
PubIIcu o cuIegeie de 3a|adc popu|atc I dIn dIfeiI(I uutoiI iomunI.
Cu ocuzIu mpIInIiII u 50 de unI de Iu nfIIn(uieu IIceuIuI dIn
Nusuud, Cobuc puitIcIpu Iu festIvItute.
Lu 21 IunIe mouie, nti-un spItuI bucuieteun, St. O. IosIf.
1914 Apui edI(IIIe u VI-u u voIumuIuI 3a|adc i idi|c I u V-u (muIt
mbogu(Itu de uutoi) u voIumuIuI litc dc rotr.
In IunuuiIe, Cobuc se ufIu Iu CIuj, unde se ntuInete cu EmII
Isuc.
PoetuI I petiece vuiu Iu TIsmunu n tovuiuIu IuI RumIio OitIz.
In toumnu, Cobuc fuce o uItImu cuIutoiIe Iu Nusuud.
Izbucnete piImuI iuzboI mondIuI.
1915 Vud IumInu tIpuiuIuI edI(IIIe u VI-u u voIumuIuI litc dc rotr I u
VII-u u 3a|adc|ot i idi|c|ot.
In uugust, mouie, n uimu unuI uccIdent de uutomobII, fIuI poetuIuI
AIexundiu.
PiofIIuI moiuI uI omuIuI nduieiut de mouiteu copIIuIuI IubIt vu fI
evocut cu muItu n(eIegeie de cutie uceI cuie I-uu cunoscut. Inti-
o tubIetu dIn voIumuI 3i|crc dc papaga| (1946) Tudoi AiglezI
sciIe: De Iu un tImp dIn Geoige Cobuc iumusese o sclemu
puIIdu I fuguiu. II zuieum uscuns n puIuiIu IuI muie, tiusu pe
fiunte. II pIeiduse buIutuI, un fIucuu. LovItuiu futuIu n-u ciu(ut
nIcI pe tutu, nIcI pe poet.
N. Ioigu, cuie I-u upiecIut I IubIt pe Cobuc, sciIu n toumnu
ucestuI un uimutouieIe: O muie nenoiocIie u utIns pe Geoige
23
Cobuc. N-u fost om cuie, tIInd bucuiIIIe I duieiIIe unuI puiInte,
cuie su nu-I teuigu o IuciImu utuncI cund InImu ceu muie
sungeiu de ceu muI nspuImuntutouie iunu, cuie nIcIodutu nu se
poute nclIde` (O dcscopctitc |irctat, n Dium diept` dIn 27
septembiIe).
L. Rebieunu cuie-I vIzItuse pe poet Iu scuitu vieme dupu muieu
nenoiocIie sciIu n uitIcoIuI 0n pocr uirar pubIIcut n AdevuiuI
IIteiui I uitIstIc` dIn 14 febiuuiIe 1937 cu: PIeideieu uceustu
n nIte mpiejuiuiI utut de nupiusnIce I-u zdiobIt oiIce nciedeie
n vIu(u.
1916 In muI, poetuI este uIes membiu uctIv uI AcudemIeI Romune.
II upuie n ni. 5 uI coIec(IeI suptumunuIe SciIItoiII iomunI`
(EdItuiu AIcuIuy`) voIumuI de veisuiI utumu| iuoitii, cuie
cupiInde, piIntie uIteIe, poezIIIe: utumu| iuoitii, Cdnrccu| |usu|ui,
ldca|, lapru| ci|ci, Rcgc|c Ponru|ui etc. LIvIu Rebieunu I ofeiu cu
dedIcu(Ie voIumuI de sclI(e I nuveIe Co|anii.
Lu 15 uugust se decieteuzu mobIIIzuie geneiuIu I RomunIu Intiu
n iuzboI.
Lu 12 decembiIe upuie piImuI numui uI ievIsteI Guzetu Bucuie-
tIIoi`, uI cuieI ieductoi piIncIpuI eiu I. SIuvIcI.
1917 Cobuc contInuu IuciuI Iu defInItIvuieu tiuduceiII uivinci comcdii
I u comentuiIuIuI despie cupodopeiu IuI Dunte.
1918 Ies de sub tIpui edI(IIIe u VIII-u 3a|adc i idi|c I u VII-u litc
dc rotr.
In pugInIIe ievIsteI bucuietene Scenu` upuie \u|rutu|, uItImu
poezIe pe cuie Cobuc o muI pubIIcu, pentiu cu Iu 9 muI poetuI
nceteuzu subIt dIn vIu(u. FuneiuIIIIe uu Ioc n dupu-umIuzu zIIeI
de 11 muI, Iu cImItIiuI BeIIu.
Pe uItImuI suu dium, Cobuc este nso(It de o muie muI(Ime de
oumenI; nu IIpseuu sciIItoiII: I. SIuvIcI, GuIu GuIuctIon, G. Bogdun-
DuIcu I uI(II.
24
Aducund un uItIm omugIu ceIuI dIspuiut, ciItIcuI IIteiui Bogdun-
DuIcu spuneu: |uiu pIeide un muie poet, n sufIetuI cuiuIu s-uu
iefIectut toute uspIiu(IIIe neumuIuI nostiu... Aceustu gIoiIe u neu-
muIuI nostiu u nclIs oclII pe vecI` (cuvuntuieu u upuiut n
Guzetu BucuietIIoi` dIn 13 muI 1918).
AstuzI, coipuI nensufIe(It uI IuI Cobuc se ufIu Iungu moimInteIe
IuI EmInescu, CuiugIuIe, Sudoveunu I G. CuIInescu.
UMlTRU LAZR
25
BALADE $I IDILE
(1893)
NOAPTE DE VAR
ZuiIIe, de fuimec pIIne,
StiuIucesc n IumInI;
Zbouiu mIeiIeIe-n tufI
$I dIn codiI noupteu vIne
Pe fuiI.
Cuie cu poveiI de muncu
VIn ncet I scui(uInd;
TuimeIe s-uud mugInd,
$I fIucuII vIn pe Iuncu
HuuIInd.
Cu cofI(u, pe-ndeIete,
VIn neveste de Iu iuu;
$I, cu pouIu piInsu-n biuu,
VIn cuntund n stoIuiI fete
De Iu giuu.
De Iu guiIu-n puIcuiI dese
ZgomotoI copIII vIn;
SutuI e de vuIet pIIn;
FumuI uIb uIene Iese
DIn cumIn.
CUPRINS
26
Dui dIn ce n ce s-uIInu
Toute zgomoteIe-n sut,
MuncItoiII s-uu cuIcut.
LInIteu-I ucum depIInu
$I-u-nnoptut.
FocuI e-nveIIt pe vutiu,
Iui opuI(eIe-uu muiIt,
$I piIn sutuI udoimIt
Doui viun cuIne-n somn muI Iutiu
RuguIt.
Iut-o! PIInu, despie munte
Iese Iunu dIn biudet
$I se nuI(u,-ncet-ncet,
GundItouie cu o fiunte
De poet.
Cu un gIus domoI de cIopot
Sunu codiII muiI de biud;
RItmIc vuIuiIIe cud,
Cum se zbute-n duIce iopot
Apu-n vud.
DInti-un tImp I vuntuI tuce;
SutuI douime cu-n moimunt
Totu-I pIIn de duluI sfunt:
LInIte-n vuzdul I puce
Pe pumunt.
NumuI doiuI muI coIIndu,
DoiuI tunui I piIbeug.
TuInIc se-ntuInete-n piug,
Doi cu doi su se cupiIndu,
Diug cu diug.
27
MNIOAS
Am su meig muI nspie seuiu
PiIn dumbiuvI, cu muI demuIt,
In piIvegletoiI su-mI puiu
GIusuI LIneI cu-I uscuIt.
MuI tIu eu ce-u vieu s-uscuIt!
Cu-n zoiI LInu stu-n poitI(u,
SuItu-n vunt u eI uItI(u,
VuntuI I suItu-n cosI(u
$I-I fuceu fIouie-n obiuz:
Eu meigeum Iu pIug n Iuz,
$I, cund tiec, LInu s-uscunde,
Puicu nIcI nu m-u vuzut.
II voibesc, I nu-mI iuspunde,
Nu-mI iuspunde!
$I-o ntieb, I nu-mI iuspunde!
$I mu mIi ce I-um fucut!
Vieuu de-uIcI su iump o fIouie!
OclII unuI ngei scump
Au uIbustiuI de cIcouie,
$I cIcouie vieuu su iump
MuI tIu eu ce-u vieu su iump!
Cu-n umIuzI venInd pe vuIe,
IntuInII pe LInu-n cuIe:
FiugI I-um dut, eu mI-u zIs: Nu-Ie!
|I-um ceiut eu (Ie fiugI?`
OclII eI fiumoI I diugI
PiIveuu tot spie pouIu ioclII,
S-u pus LInu pe tucut,
$I vedeum cu-I umbIu oclII,
UmbIu oclII!
CUPRINS
28
Cu Iu eipI, I umbIu oclII,
$I mu mIi ce I-um fucut!
Su-mI pun cupuI penti-o LInu,
Su mu fuc un om piIbeug!
IeI dIn neguiI, Iunu pIInu,
Su mu vezI Iu LInu-n piug
MuI tIu eu ce-utept n piug!
AIte du(I sunu zuvoiuI;
LInu pe fuiI, cu doiuI,
Pueu-n degete piIdvoiuI
$I Iu mIne-n piug veneu,
Mumu-su cut ce-udoimeu.
AzI uid luIneIe pe mIne,
MI-e gieu cupuI cu de Iut,
Stuu n piug I eu nu vIne,
Nu muI vIne!
E tuizIu I nu muI vIne...
$I mu mIi ce I-um fucut!?
29
NU TE-AI PRICEPUT
Nu te-uI piIceput!
SIngui tu nu mI-uI pIucut,
Cu eu tot fugeum de tIne?
O, nu-I diept, nu-I diept, SoiIne!
|I-um fost diugu, tIu eu bIne,
Dui, su-mI spuI, tu te-uI temut.
$I eu toute Ie-um fucut,
Cu su po(I su-mI spuI odutu,
Su mu-ntiebI: Mu vieI tu, futu?`
$I pIungeum de supuiutu
Cu tu nu te-uI piIceput.
Nu te-uI piIceput!
ZIcI cu-s mundiu I n-um viut
Cu s-uscuIt voibeIe tuIe?
Dui de unde tII? In cuIe
|I-um umbIut I-n deuI I-n vuIe,
$I-oiIIunde te-um tIut.
ZIIe IungI mI Ie-um pIeidut,
Su mu-mpiIetenesc cu tIne:
Tu-mI umbIuI sfIos, SoiIne,
$I pIungeu duieieu-n mIne,
Cu tu nu te-uI piIceput.
Nu te-uI piIceput!
Am fost ieu I n-u fI viut
Su te Ius, cu uItu futu,
Su mu stiungI tu suiututu?
Dui m-uI ntiebut viodutu?
Mu-nvIngeu su te suiut
CUPRINS
30
Eu pe tIne! Pe-ntiecut
ClIp cutum cu vIcIenIe
Su te fuc su-ntiebI, I mIe
MI-u fost IunI ntiegI munIe
Cu tu nu te-uI piIceput.
Nu te-uI piIceput!
ZIcI cu de m-uI fI ceiut
MumeI tuIe noiu-n cusu,
N-u fI viut su meig? E, Iusu!
Cu de-o futu cuI-I pusu,
Nu se Iu dupu puiut!
De-ntiebuI, uI fI vuzut!
Tu su fI-nceput IubItuI,
Cu-I fuceum eu IspiuvItuI
Tu cu puIneu I cu(ItuI
MoiI fIumund, nepiIceput!
31
FATMA
In fuptuI dImIne(II, piIn puic, ngunduiutu,
Se pIImbu vIsutouie Futmu, fiumousu futu
A muieIuI Ben-Omui, cuIIfuI dIn Bugdud
Iui tIneieIe-I pIete de peste umeiI cud
Pe pIept, I eu Ie piInde mununclI n uIbu-I munu.
ZumbInd s-uuzu futu upioupe de funtunu
Pe-o Iespede de muimoi, pivInd cu gunduI dus
Lu guiu de buIuui ce-uzvuiIe upu-n sus.
TIptII utuncI, dIn umbiu tufIuIuI iusuie
NIn-Musu, iob dIn Yemen. EI Iese dIn cuiuie,
S-upiopIe de futu, o piInde pe fuiI,
S-upIeucu, o suiutu I pIeie piIn tufI.
Futmu iusuie-n (Ipet, de spuImu-nguIbenItu.
EI uie fes cu-n Yemen I luInu zdien(uItu!`
$I giubnIc eunucII se-nIiu, uimuiInd
Cu eipII piIn tufIuiI pe Musu-NIn, I-I piInd.
Futmu pIungund se duce Iu tutu-suu I-I spune:
VoI pune seivItoiII su-I butu! $I voI pune
Su-I tuiuIe de-u IunguI BugduduIuI, Iegut
De-u cuIuIuI meu coudu, de-u ceIuI muI tuibut!
MIeIuI!` $I Ben-Omui Izbete cu pIcIoiuI
$I du un semn. In Iun(uiI Iegut, cutezutoiuI
NIn-Musu Intiu puIId, cu oclII Iu pumunt
EI uie fes cu-n Yemen I-o zdiun(u de vemunt.
Futmu stu iuzImutu de-uI tionuIuI pIIustiu,
$I scIuvuI stu nuInte-I. EI uie fes uIbustiu,
CUPRINS
32
$I-uIbutiI uie oclII, d-un fuimec duieios;
E tunui I e puIId I-uu e de fiumos!
S-uiuncu fuitunutIc spie iob utuncI suItunuI,
$I-I fuIgeiu-n cup oclII I-n munu IutugunuI;
Acestu e?` $I futu se-ndouIe pu(InteI:
N-u fost ucestu, tutu! Su nu IovetI n eI!`
33
NUNTA ZAMFIREI
E Iung pumuntuI, bu e Iut,
Dui cu Sugeutu de bogut
NIcI ustuzI domn pe Iume nu-I,
$I-uveu o futu, futu IuI
Icounu-nti-un uItui s-o puI
Lu nclInut.
$I duc-u fost pe(Itu des,
E Iuciu tuie cu-n(eIes,
Dui dInti-uI piIn(IIoi Iiug,
Cu(I uu tiecut uI cuseI piug,
De bunu seumu ceI muI diug
A fost uIes.
EI, ceI muI diug! EI u venIt
DInti-un ufund de RusuiIt,
Un piIn( fiumos I tIneieI,
$I futu s-u-ndiugIt de eI.
Cu douiu tocmuI VIoieI
I-u fost menIt.
$I s-u poinIt upoI cuvunt!
$I putiu muigInI de pumunt
Ce stiImte-uu fost n IuiguI Ioi,
Cund u poinIt s-uIeige-n zboi
Acest cuvunt muI cuIutoi
Decut un vunt!
Cu IeiI, cuvuntuI dIn vecInI
S-u dus cu ustuzI piIn stiuInI,
CUPRINS
34
Lusund pe to(I, dIn cut ufund
O mIe de ciuImI uscund,
To(I ciuII muItuIuI iotund
De veste pIInI.
$I-utuncI dIn tion s-u iIdIcut
Un mpuiut dupu-mpuiut
$I iegII-n puipui s-uu ncIns,
$I doumneIe giubIt uu piIns
Su se guteuscu dInudIns,
Cu nIcIodut'.
Iui cund u fost de s-u-mpIInIt
AjunuI zIIeI de nuntIt,
DIn mun(I I vuI, de peste muiI,
DIn Iuig cupiIns de muIte zuiI,
NuntuI dIn nouuzecI de (uiI
S-uu iuscoIIt.
De cum u dut n fupt de zoiI
Veneuu cu fete I fecIoiI
TiusnInd iudvuneIe de ciuI,
Pe netede potecI de pIuI:
Lu tot iudvunuI putiu cuI,
Bu putiu soiI.
DIn funduI IumII, muI dIn sus,
$I dIn ZoiIt, I dIn Apus,
DIn cut Ioc po(I gundInd su bu(I
VenIt-uu ioIuiI de-mpuiu(I
Cu stemu-n fiunte I-mbiucu(I
Cum ustuzI nu-s.
35
SosIt eiu butiunuI GiuI
Cu Sundu I Rusundu IuI,
$I |Inte, ceI cu tiuInIc iost,
Cu LIu IuI sosIt u fost,
$I Buide ceI cu udupost
PiIn mun(I suIluI.
$I uI(II, Doumne! Diug uIInt
De tiupuiI piInse-n muiguiInt!
Ce fete diugI! Dui ce comoiI
Pe ioclII IungI (esute-n fIoiI!
Iui luIneIe de pe fecIoiI
ScIIpeuu de-uigInt.
VoInIcII cuI spumuu n suIt;
$I-n cieustu coIfuIuI nuIt
PiIn vuItuiI vuntuI vIu vuIu,
Viun piIn( muI tunui cund tieceu
C-un biu( n oId I pe piuseu
Cu ceIuIuIt.
Iui muI spie-umIuzI, dIn depuituiI
Vuzutu-s-u ciescund n zuiI
Rudvun cu mIie, cu nunuI,
Cu sociI muiI I cu nuntuI,
$I nouuzecI de fecIoiuI
Veneuu cuIuiI.
$I cu Iu mundie nun(I de ciuI
IeIt-u-n cuIe-uIes uIuI
De sfetnIcI muI(I I muIt popoi
Cu muzIcI muIte-n fiunteu Ioi;
$I diumuI tot eiu covoi
De fIoiI de muI.
36
Iui cund uIuIuI s-u opiIt
$I PuItIn-ciuI u stuiostIt
A piIns su sune sunet vIu
De tieusc I tiumbI(I I de clIu
Dui ce sciIu eu? OiIcum su sciIu
E nempIInIt!
$I-utuncI de peste Iuig piIdvoi,
DIn duIb Iutuc de foIoi
IeI ZumfIiu-n meis Iste(,
Fiumousu cu un gund iuzIe(,
Cu tiupuI nuIt, cu puiuI cie(,
Cu pus uoi.
Un tiundufIi n vuI puieu;
MIudIuI tiup I-I ncIngeu
Un biuu de-uigInt, dui toutu-n tot
Fiumousu cut eu nIcI nu pot
O muI fiumousu su-mI socot
Cu mInteu meu.
$I eu meigund spie VIoieI,
De munu cund u piIns-o eI,
RoInd s-u zupucIt de diug,
VutuvuI u dut semn dIn steug
$I utuncI poinIiu to(I Iieug
IncetIneI.
$I-n viemeu cut s-uu cununut
S-u-ntIns popoiuI udunut
Su jouce-n dium dupu tIIIncI:
FecIoiI, Iu zece fete, cIncI,
Cu zdiunguneII Iu opIncI
Cu-n poit de sut.
37
TieI puI Iu stungu IInIoi
$I uI(I tieI puI Iu dieuptu Ioi;
Se piInd de muInI I se despiInd,
S-udunu ceic I Iui se-ntInd,
$I but pumuntuI tiopotInd
In tuct uoi.
Iui Iu ospu(! Un iuu de vIn!
MuI un lotui tot u fost pIIn
De mese, I tot ouspe(I iuiI,
Tot ciuI I tot ciuIese muiI,
AIutuieu cu glInuiuiI
De neum stiuIn.
A fost ututu clIu I cunt
Cum nu s-u pomenIt cuvunt!
$I souieIe mIiut stu-n Ioc,
Cu I-u ujuns I-ucest noioc,
Su vudu eI ututu joc
P-ucest pumunt!
De-uI fI vuzut cum uu jucut
CopIIeIe de mpuiut,
Fiumouse toute I ntiuIpI,
Cu oclI Iie(I cu ceI de vuIpI,
Cu ioclII scuite punu-n puIpI,
Cu pui bucIut.
$I piIncIpI fuInIcI I-ndiuzne(I,
De-uI cuioi buzdugun Iste(
PeiIt-uu zmeI dIn IuduiI scoI!
38
De-uI fI vuzut jucund voIoI
$I fe(I-voInIcI, I fe(I-fiumoI,
$I Iogofe(I.
Bu Pene-mpuiut, vuzund
Pe Buibu-Cot, pItIcuI, stund
Pe-un guid de-uIutuiI piIvItoi,
L-u pus Iu joc! $I-ntie popoi
Suieu pItIcu-nti-un pIcIoi
De nu-I du iund!
Sunt gieI butiunII de poinIt,
Dui de-I poinetI, sunt gieI de-opiIt!
$I s-uu poinIt buiboII iegI
Cu sfetnIcII-nveclI(I n IegI
$I putiuzecI de zIIe-ntiegI
Au tot nuntIt.
$I veseI Mugui-mpuiut
Cu ceI dIntuI s-u iIdIcut
$I, cu puluiuI pIIn n muInI,
Piecum e feIuI dIn butiunI
Lu oiIce clef ntie iomunI,
EI u-nclInut.
$I-u zIs: Cut muc e piIn IIvezI,
Atu(Iu unI Iu mIiI uiez!
$I-un piIn( Iu unuI! bIund I mIc,
Su cieuscu muie I voInIc,
Iui noI su muI jucum un pIc
$I Iu botez!`
39
CNTECUL FUSULUI
Eu mI-um fucut un cuntec
Stund sInguiu-n Iutuc
Eu mI-um fucut un cuntec,
$I n-u fI viut su-I fuc.
Dui fusuI e de vInu
Cu se-nvuiteu meieu,
$I ce-mI cuntu nuInte
Cuntum pe uimu eu.
De-utuncI I cunt ntiunu
Cu-mI vIne-uu neviund;
De-u fuce oiIce-u fuce,
Nu pot su-I scot dIn gund.
II cunt toicund Iu vutiu
$I-I cunt meigund pe dium
$I nu piIcep ce-I ustu,
$I nu tIu, bIutu, cum?
Adese stund Iu cInu
SImt IuciImIIe des,
Nu pot muncu de IuciImI
$I tiebuIe su Ies
Afuiu-n vunt, ufuiu,
Cu-mI uide cupuI tot,
$I-ngiop n puIme cupuI
$I-mI cunt umuiuI tot.
Am stut Iu ioutu moiII,
$I ioutu umbIu des,
$I ioutu moiII cuntu
CUPRINS
40
CuvInte cu-n(eIes.
Eu cuntu nuInte;
Cunt I eu dupu eu
Moiuiu-I fuce ciuce
PiIvInd n uimu meu.
$I-um meis pe muIuI upeI,
In vuIuiI su-mI ngiop
$I cuntecuI, I-umuiuI
Dui u-nceput un pIop
Su cunte, I to(I pIopII
Cuntuu duIos n vunt,
$I m-um tiezIt deodutu
Cu pIung I eu I cunt!
$I-um meis pe IuncI, dui juInIc,
D-u IunguI peste IuncI,
Cum pIung I cuntu toute!
$I-n ciung m-um dus utuncI
Nu-I Ioc muI bun pe Iume
De pIuns decut n ciung!
Al, toute pIung, I sutuI
Se mIiu cu eu pIung!
Dui fusuI e de vInu,
Cu se-nvuiteu meieu,
$I eI cuntu un cuntec,
$I-I tIu de-utuncI I eu!
$I-ncet ce tiece vIu(u
Cund n-uI nIcI un noioc
MuI Iute duc-ui tiece,
De-ui stu muI bIne-n Ioc!
41
De-ui stu pe Ioc muI bIne!
OiI Ioc eu su-mI gusesc
Su pot su pIung cu lolot
NIcI ustu nu-ndiuznesc!
Cu mumu mu tot ceuitu
$I tutu-I supuiut,
$I-n oclII meI se uItu
To(I oumenII dIn sut.
Al, seuiu, numuI seuiu,
Mu sImt Iu IuiguI meu,
Cu-ngiop n peine cupuI
$I, punu-n zoiI meieu,
Tot pIung cu o nebunu
$I peinu-n biu(e o stiung,
$I pIung, cu nu mu vede
MuIcu(u-meu cu pIung.
42
ARMINGENII
Pe cund umbIu HiIstos piIn (uiu
Lu(Ind cuvuntuI suu fiumos,
OvieII to(I I-uu scos ocuiu
$I cuituiuiI de-uI Ioi ceicuiu
PiIIegI su pIuidu pe HiIstoc.
Au,-nti-o noupte-ntunecutu
Cund vecInIcuI MuntuItoi
Doimeu-nti-o cusu-ncietInutu,
GusItu-I-uu ovieII-ndutu
$I sfut fucut-uu de omoi.
Lu mIezuI nop(II uveuu su vIe
Lu cusu unde eI doimeu
$I, cusu pentiu cu s-o tIe,
Au pus cu semn I muituiIe
In fu(u cuseI o nuIu.
Dui Dumnezeu, ceI ce scobouiu
$I-n gunduI ceI muI nevudIt,
Nu Iusu p-uI suu fIu su mouiu,
CucI u iuscumpuiuiII ouiu
$I viemeu moi(II n-u sosIt.
$I Dumnezeu oibIt-u fIieu
OvieIIoi mpInI Iu iuu,
Incut su n-uIbu nIcuIieu
Viun clIp de-u fuptuI pIeiIieu
NuscutuIuI dIn Dumnezeu.
Lu mIezuI nop(II-n gIoutu muie
OvieII pe fuiI poinesc
CUPRINS
43
Sunt mu(I ovieII de mIiuie,
Cu eI Iu cusu fIecuie
Cu semn cute-o nuIu zuiesc.
Duc-um pIeidut I ustuzI piudu,
Cu gieu puteu-vom s-o gusIm.`
Poinete-upoI iugnInd giumudu,
PIeiundu-n zgomot toutu stiudu
TucutuIuI IeiusuIIm.
Dui neputund su muI guseuscu
Pe CliIst cu su-I omouie-n somn,
PIeidut-uu noupteu dumuneuscu
$I n-uu putut su-ndepIIneuscu
PIeiIieu venIcuIuI Domn.
$I dInti-uceu zI-nuInte
Rumus-u obIceI, I spun,
Cu pentiu-uduceieu-umInte
De noupteu muntuIiII sfInte
RomunII I-uzI uimIngenI pun.
44
REA DE PLAT
Eu vIne de Iu mouiu;
$I jos n uIIcIouiu
Punundu-I sucuI, Iucu
Nu-I poute iIdIcu.
|I-I duc eu!` Cum?` Pe pIutu!`
Iui eu, cumInte futu,
Se I-nvoIete-ndutu.
De ce-ui I zIce bu?
Eu pIec cu sucu-n spute.
Lu cuIeu jumutute
Cei pIutu, tieI suiutuiI.
Dui uIte, feIuI eI:
Stu-n dium I su socoute,
$I-mI spune cute toute,
Cu-s scump, cu eu nu poute,
Cu pieu sunt muIte tieI!
Cu douu se-nvoIete,
Iui unuI mI-I pIutete,
Cu uItuI su-mI iumuIe
Dutouie pe-nseiut.
Dui n-um su-I vud cut veucuI!
$I Iutu-mu, suiucuI,
Su-I duc o potIe sucuI
P-un sIngui suiutut!
CUPRINS
45
FATA MORARULUI
Sub pIopII iuiI upeIe sunu
$I pIopII iuiI vujuIe-n vunt,
Iui ioutu se-nvuite nebunu!
Eu stuu Iu covutu I cunt,
Dui sInguiu nu tIu ce cunt,
$I-n oclII meI IuciImI s-udunu.
Au-I de-ntuneiIc ufuiu!
DIn cei un Iud punu-n pumunt.
Eu cunt tot un cuntec d-useuiu
$I-uu mI-e de sIIu su-I cunt,
$I tiemui I n-u vieu su-I cunt,
$I-I tuc, dui neviund I cunt Iuiu!
O, stunge-te, Iumpu, te stunge!
Cu biuuI de-ncIns mI-u fost Iung,
Dui biuuI meu ustuzI mu stiunge,
Lu copcII cu gieu I ujung!
Au de cu gieu I ujung,
$I-n copcII eI tiupuI mI-I fiunge!
DoimI, mumu, doimI, diugu meu mumu,
Su nu-ntiebI de ce nu doim eu!
ObiuzuI uscuns sub nufiumu
E muitui pucutuIuI meu.
E muitui umuiuIuI meu:
Tu n-uI bugut ncu de seumu!
CUPRINS
46
Sub pIopII iuiI upeIe sunu,
$I pIopII iuiI vujuIe-n vunt,
Scot lolote puicu su-mI spunu,
In ius, ce nemeinIcu sunt!
Ce ieu, ce nemeinIcu sunt,
Iui upeIe-mI stiIgu: Nebunu!`
O, mucInu giuuI muI bIne
$I-nvuite-te, ioutu, meieu!
Cu Iumeu se-nvuite cu mIne,
$I vieu, I eu nu tIu ce vieu!
Bu Iusu, cu tIu eu ce vieu:
A vieu su fIu, ioutu, supt tIne!
47
CRIASA ZNELOR
OicunuI nsuI stu domoI
$I-n gunduiI duIcI se pIeide,
Cund zuneIe cu pIeptuI goI
Rusui pe Iuncu veide.
Uouie, cu de neguiI, fug
PiIn IInIteu uduncu,
ObiujII Ioi, cu fIoiI de iug,
Sunt nesuiutu(I ncu.
VezI tu depuite-n RusuiIt
ApiIns IucInd cu focuI
PuIutuI Ioi? ImpiejmuIt
Cu zId d-uigInt e IocuI:
AcoIo eIe-n vecI nu moi
$I vuiu-n vecI nu mouie,
Iui eIe-I uu ciuIusu Ioi
$I toute sunt fecIouie.
Lu (uiu Ioi nIcI zmeI n-ujung!
Dui nti-o zI, Iu pouitu,
Butu, de diumuI gieu I Iung,
SIubItu I muI mouitu,
O futu de-mpuiut, ceiund
Un Ioc de mus, suimunu,
$I se iugu mIIos de bIund,
$I cum te cleumu?` Anu`.
Eu nu pot, Ano, su-(I descuI;
Acest diept uI meu nu e.
CiuIuseI noustie um su-I spuI
Su vIe su-(I descuIe.`
CUPRINS
48
P-un noi de uui Iunecund
A zuneIoi ciuIusu
Veneu cu puiuI iuuiund,
Ruu guIben de mutusu.
CiuIusu-n puipui I-n smuiuId
S-uscunde, nu s-uscunde,
Stiubu(I cu oclII vIuI cuId
AI foimeIoi iotunde.
Aid fIucuiI oclII eI ciuIetI
Cum stu Iu zId pIecutu;
DescuI. Dui eu mu tem cu etI
FecIoi!` Bu nu: sunt futu!`
$I dundu-I zuneIe-udupost
TiuIu cu eIe soiu.
Dui nti-o zI u fost ce-u fost
Cu nu s-u duc Iu loiu
$I-uvund IneI, eu se jucu
Stund sInguiu-nti-o vuIe:
Pe-ucoIo doumnu se pIImbu
$I-u dut de Anu-n cuIe.
Ce uI tu, Ano?` UIte ce-I!`
CiuIusu sclImbu fe(e,
Cu n-u vuzut n vIu(u eI
IneI, I ce mundie(e!
DIn pIutiu tionuIuI dIn iuI
CIopIIt n fIoiI muIestie,
EI sIngui unuI fIu de ciuI
D-ujuns I-ui fI fost zestie.
49
$I cum I zIcI?` IneI I zIc!`
Pe degetuI suIeget
AI zuneI pus, pe ceI muI mIc,
Ciescut puieu pe deget.
O, du-mI-I mIe!` diuguIu
Se iougu eu-mbututu.
|I-I duu, stupuno, de mu IuI
Su te cupiInd o dutu!`
CiuIusu-n veseIIu eI
Cu giubu se-nvoIete:
Mu stiungI Iu pIept, I-ututu ce-I?`
$I pIeptuI AneI ciete,
$I cum ntInde biu(uI diept
MuI vIu I bute pIeptuI
$I tiemuiu, stiungund Iu pIept
Pe doumnu-su cu dieptuI.
Atutu ce-I?` Dui m-u duiut!
Su nu puI munu stungu!`
$I-n uimu zunu s-u zbutut
Cu pieu muIt vieu s-o stiungu.
Au fuc I copIII-n joc
Cund nu-I n(eIeg vieieu,
Dui zuneI I-u puiut d-utuncI
Cu I-u sIubIt puteieu.
A douu zI, sub umbie iuiI
De pom cu fIouieu uIbu,
Fuceu, uvund muiguiItuiI,
DInti-nII Anu suIbu.
CiuIusu vIne Iui. ZuiInd
Fiumousu jucuiIe,
50
ApiInII-I oclI muI muIt s-upiInd
Su uIb-uceu mundiIe.
Ce-I ustu?` SuIbu!` Aid iuzIe(
MuigeunuiI ioII-n puiu,
$I n-uI fI dut d-ujunsuI pie(
AI suIbeI, dund o (uiu.
$I cuI o duI tu?` putImu
ZumbInd ciuIusu-ngunu:
|I-o duu I (Ie, de mu IuI
Su te suiut, stupunu!`
Pe nImenI eu n-u suiutut,
OiI poute fIoiI I fIutuiI,
Dui pentiu suIbu I-ui fI dut
$I-o sutu de suiutuiI.
Au fuc doI coII n joc,
Cund nu-n(eIeg ce-I jocuI,
Dui zuneI I-u puiut d-utuncI
Cu I-u pIeiIt noiocuI.
A tieIu zI, piIvInd n Iuc
CopIIu, cu-n ogIIndu,
Ceicu I nu puteu pe pIuc
Un biuu pe tiup su-I piIndu.
CiuIusu vIne Iui. GiubIt
S-u-ncIns utuncI ciuIusu,
$I cut de stiuns I s-u IIpIt
De cuIduI tiup mutusu!
Eu bute-n puIme, vede-n Iuc
Cu stiunsu-I stu muI bIne;
51
Rotunde, cu un cup de muc,
Stuu sunuiIIe pIIne,
MuI nuItu puie, I-n umbIut
MIudIe cu o vuigu,
Eu sImte cut de iuu I-u stut
In luInu eI ceu Iuigu.
$I oclII-I otiuvI(I de duIcI
Lu biuu suIbutIcI cutu.
|I-I duu, cu tIne de mu cuIcI
AIutuieu o dutu!`
Dui, Ano, pentiu ce nu-mI ceI
AItce, cu um eu muIte!`
Nu vieu!` $I-n uimu ustu ce-I?
De ce su n-o uscuIte?
*
$tI(I voI povesteu, cund un fIu
De mpuiut odutu,
In pIept cu doi tuibut de vIu,
S-u mbiucut n futu,
$I-uvund n Ioc de puIo fus,
$I-n Ioc de coIf nufiumu,
Pe pIeptuI tunui eI I-u pus
AItI(u-n Ioc de-uiumu?
EI stu pe tion, I Iungu eI
Ce tiIst ciuIusu pIunge!
Cu munu eI ceu cu IneI
Rupundu-I suIbu, stiunge
GenunclII IuI, eu stu-n genunclI!
$I biuuI I-I dezIeugu,
52
$I puiu-I desfucut mununclI
II umpIe fu(u-ntieugu.
Eu toute, toute Ie-um pIeidut!
$I Dumnezeu mu pIuidu
DIn oclII IuI, cu te-um ciezut!`
EI iude I-o dezmIuidu:
Acum nu-I tImp su te bocetI;
Tu vII cu mIne-ucusu;
CiuIusu ducu nu muI etI,
VeI fI mpuiuteusu!`
53
RUGMINTEA DIN URM
(dup lctmonrov)
EtI sclIIuv tot! Un ceietoi
Te-ntoicI ucum ucusu,
$I ce fecIoi fiumos eiuI!
Dui oiIcum etI, ce-(I pusu!
Tu veI vedeu Iui sutuI tuu
$I cusu voustiu-n vuIe,
$I bIutu mumu-(I vu IeI
PIungund n cuIe.
$I eu iumun su moi pe-uIcI
Cu IIfteIe pugune!
Al, puicu sImt cu n-um s-ujung
Su vud zIuu de muIne.
Cu douuzecI deodutu-n cui
Lu gioupu mu voi duce,
$I, bun e DomnuI, de-om uveu
Lu cup o ciuce.
NoI de copII ne tIm, I-um fost
Cu fiu(II, bu muI bIne.
Eu de-um uvut un sIngui bun
L-um mpui(It cu tIne;
$I tu cu guiu foc piIndeuI
Su-mI duI ujutoiuie;
Su-(I iuspIuteuscu Dumnezeu,
Cu-I bun I muie!
$I-uuzI ucum! De-oi ntiebu
In sut de-u meu venIie
Tu-n Ioc de udevui su spuI
Cu n-uI de mIne tIie,
CUPRINS
54
Cu n-um fost Iu un iegIment
Dui spune-Ie ce-(I pIuce.
Cu pentiu eI oiI vIu, oiI moit,
Totunu fuce.
Iui mumeI Doumne, cum u vieu
CiedIn(u s-o neIe!
Su-I spuI cu m-uI Iusut iunIt
Lu Tuinu-MuguieIe,
Dui voI sosI cut de-n cuiund.
AscuItu-mI iugumInteu,
Cu mumu, duc-ui tI cu-s moit,
$I-ui pIeide mInteu.
Tu s-o umuI cu zI de zI
$I spune-I cute toute,
Eu e butiunu, n-uie muIt
Su muI tiuIuscu, poute;
$I pentiu ce su-I umuiutI
$I zIIeIe pu(Ine?
Cu n-uie-n Iume bun I diug
Decut pe mIne.
Iui LInII, de s-ui ntumpIu
Su vu-ntuInI(I viodutu,
Su-I spuI cu-s sunutos I-u vieu
S-o ufIu muiItutu.
Tu uItu-I-te-n oclI su vezI
De-o douie oiI n-o douie;
Iui ducu veI vedeu-o stund
Nepusutouie,
55
Su-I spuI cu m-uI Iusut iunIt
Pe umedeIe puIe,
Cu doctoiuI n cuineu meu
Aduncu biuzdu tuIe,
Cu de duieiI eu mu Izbesc
$I uiIu zIuu-ntieugu,
$I c-um muiIt gundInd Iu eu,
Cu mI-u fost diugu.
$I ducu oclII eI utuncI
MuI tuIbuiI se voi fuce,
N-o munguIu! E de piIsos,
Te iog s-o IuI n puce.
O fiunzu vetedu nu-(I du
Cuvunt su zIcI cu-I toumnu
$I-o IuciImu n oclII eI
NImIc nu-nseumnu!
$I-ucum du-mI munu! A sunut
CoinIstuI de pIecuie,
Du OItuIuI dIn puiteu meu
O cuIdu suIutuie,
$I-ujuns n (uiu, eu te iog,
Fu-mI ceI dIn uimu bIne:
PumuntuI (uiII su-I suiu(I
$I pentiu mIne!
56
VNTUL
De fete muiI e Iuncu pIInu,
Iui vuntuI, iusfu(ut copII,
S-upiopIe tIptII-tIptII
De pe sub fugI, de pe coIInu.
$I feteIe cu diug suspInu:
O, Doumne, Doumne, udu-nI-I!`
Pe umeiI bIondeIe IuI pIete
Tiesui I sui ncetIneI.
EI e fiumos I tIneieI,
Dui e sfIos cund e cu fete.
Iui eIe iud I iud Iiete
$I pe fuiI piIvesc Iu eI.
EI umbIu cu Iu eI ucusu
$I-uscuItu feteIe ce zIc;
MuI iupe-n puIme cute-un spIc
$I iusfu(ut upoI I Iusu
Pe spute cupuI I nu-I pusu
De fete I de cump nImIc.
$I piIntie spIce eI optete,
VoibInd uIuieu I-uIIntut!
$I, cum se pIImbu-n Iung I-n Iut,
Cu feteIe su-mpiIetenete
$I dIn copII sfIIos eI ciete
FIucuu ntieg de suiutut.
ApoI cu-n gIumu eI Ie piInde
De munecu, I-upiIns de doi,
CUPRINS
57
II fuce joc piIn puiuI Ioi,
In uimu biu(uI I-I ntInde,
Pe ceu muI diugu o cupiInde
$I-o stiunge cutie eI uoi.
Tot muI upiIns, tot muI upioupe:
Su te suiut, diugu(o, vieI?
Ce oclI fiumoI uI, vIoieI,
Cu un ntIns udunc de upe.`
De eI nu-I nIcI un clIp su scupe
$I-ututu Iuciu-n uimu ce-I?
Eu stu Iu pIeptuI IuI pIeidutu,
DIntuI cu oclII Iu pumunt.
EI zIce-uu cute-un cuvunt,
Eu zIce tieI I-I tot ujutu,
$I uIte-I, uIte-I c-o suiutu
EI, vezI tu, feteIe cum sunt!
EI u ciezut cu nu se poute,
$I Iucu po(I! Dui su te (II!
E gieu su duI de cuputuI
Dui ducu duI, meig stiunu toute;
$I futu muIt nu se socoute,
Cund pIeide mInteu ceu dIntuI.
EI o suiut-ucum pe suIbu,
$I feteIe-mpiejui se stiung!
Dui e pieu muIt! Am su mu pIung
Lu to(I vIudIcII, su duu juIbu!
AuzI, su ducI tu Iume uIbu
P-un cump cu oumenI, cu-nti-un ciung!
58
Bu eIe-I muI desfuc I sunuI,
$I-n sun eI II se jouc-ucum
II piInd odutu I-I sugium,
Cu pieu s-obiuznIcI iomunuI,
AuzI, dui cIne-I eI, pugunuI,
Cu su-mI suiute fete-n dium?
Nu tIe nImenI de-unde vIne,
$I cupu-I stu Iu suiutut!
De-ui fI mucui de-uIcI dIn sut
VoI, cu(I sunte(I fIucuI cu mIne,
Su-mI spune(I voI ucum, e bIne
Su fucI cu vuntuI, nu-I pucut?
AdIcu stuI! Ce futu mouie
Duc-o suiu(I pu(In? Du' zeu!
Cum u voI su fIu meieu
Un vunt I eu, n zI cu souie,
De-ui fI numuI seceiutouie
O futu pe cuie-o tIu eu!
59
VESTITORII PRIMVERII
DInti-uIte (uiI, de souie pIIne,
Pe unde-u(I fost I voI stiuIne,
VenI(I, diugI pusuiI, nupoI
VenI(I cu bIne!
De fiunze I de cuntec goI,
PIung codiII ceI IIpsI(I de voI.
In zuieu ceu de vecI uIbustiu
Nu v-u piIns diugosteu sIlustiu
De ceeu ce-u(I Iusut? Nu v-u fost doi
De (uiu voustiu?
N-u(I pIuns vuzund cum tiece-n zboi
Spie mIuzunoupte noi de noi?
VoI u(I cuntut cu gIus fIeibInte
NutuiII cuIde ImnuiI sfInte,
OiI doIne diugI, cund v-u(I udus
De noI umInte!
StiuInIIoi voI nu Ie-u(I spus
Cu doIne cu u noustie nu-s?
$I-ucum venI(I cu diug n (uiu!
VoI ievede(I cumpIu Iuiu,
$I cuIbuiIIe voustie-n ciung!
E vuiu, vuiu!
A vieu Iu sufIet su vu stiung,
Su iud de feiIcIt, su pIung!
CUPRINS
60
Cu voI vIn fIoiIIe-n cumpIe
$I nop(IIe cu poezIe
$I vuntuiI IIne, cuIde pIoI
$I veseIIe.
VoI toute Ie Iuu(I cu voI
$I Iui Ie-uduce(I nupoI!
61
PE LNG BOI
PocnInd dIn bIcI pe Iungu boI,
In zoiI de zI eI u tiecut
Cu pIuguI pe Iu noI.
$I de pe bIcI I-um cunoscut,
$I cum (eseum, nIcI n-um tIut
Cum um suiIt I m-um zbutut
Su Ies de Iu iuzboI.
$I-ututu toit mI-um ncuIcIt
$I-n giubu muie-um spuit un geum,
$tIu eu ce mI-u venIt!
Am cup, dui puicu nu-I muI um!
Ce-uveum su-I spuI? NImIc n-uveum,
Dui eiu-n zoiI, I eu voIum
Su-ntieb cum u doimIt.
$I vezI uu-I eI, nu tIu cum!
M-u piIns de biu( I m-u cupiIns
Su mu suiute-n dium.
Dui eu dIn biu(e-I m-um despiIns
$I I-um ceitut I I-um mpIns
Dui n-um fucut cu dInudIns,
$I iuu ce-mI puie-ucum!
O, nu mI-e cu mI-um sungeiut
Lu piug pIcIoiuI nti-un cuI,
Dui mI-e cu e pucut!
Om bun cu dunsuI nImenI nu-I,
$I pentiu-o voibu ieu ce-I spuI
EI toutu zIuIIcu IuI
Muncete supuiut!
CUPRINS
62
RADA
Aie DoclIu muIt cut uie,
Nu e muIt o futu muie?
Cu-ntie domnI, dui oiIIunde,
Ducu-(I tIe eu iuspunde
GiuI uIes I IIn cu upu,
ApoI Ius' cu Rudu tIe
$I-n ce feI su pouite supu.
A fost I eu-n coII o toumnu,
Dui gusetI cu eu vio doumnu?
Cu cosI(u guIbIouiu,
Eu e nuItu I uouiu
S-o vezI numuI I su tiemuiI!
$I de-ubIu pe Iu Sun-Petiu
UmpIe optspiezece viemuiI.
Sunt I-n sut destuIe fete,
CuiI de n-uu cu ce su-mbete
OclII omuIuI, uu pIeptuI eIe
AIb de tuIeiI I muigeIe.
Rudu, cund o vezI, te fuiu
Cu necontenItuI zumbet
$I cu-u voibeIoi cuIduiu.
HuinIcu, dIn zoiII zIIeI
Nu stuu muInIIe copIIeI
Fuiu Iuciu, tot su piIndu,
Cusu Ioi toutu-I ogIIndu.
Lu Izvoi vezI pe RodIcu
Punu-n zoiI, cund pe sub stieInI
Incu douime iundunIcu.
CUPRINS
63
Pe IzIuz nu-I muItu liunu,
Dui vezI uIbu ce-I JoIunu!
$I-n umuig copIIu-n tIndu
Foc n vutiu vieu s-upiIndu,
Dui mu-mu, JoIunu muge
Rudu, fu, s-uIeigI degiubu,
Cu-n opion vI(eIuI suge.
Doui' e tuie! HuId' muI Iute!`
$I dIn dium, cu su-I ujute,
VIn fIucuII totdeuunu.
Nu-I njugI uu cu bunu
Pe vI(eI, I Rudu-I sIubu,
$tIu fIucuII! $I-I fuc seuiu
Pe-uIcI vecInIc cevu tieubu.
Vucu-I tot ce-uu eI, eu bIutu!
Touice-n sut cu zIuu futu,
Dui e veseIu dIn fIie;
De noioc I-ndestuIIie
InImu-I n vecI e pIInu:
Cund e feiIcItu, spune-mI,
MuI muIt ce-uie o iegInu?
Rudu-I nuIucIie vIe,
Cund uIeuigu pe cumpIe
$I-I but vuntuiI n cosI(u,
OiI cund seuiu stu-n poitI(u,
$I-o ntiebI: Ce-utep(I, IubItu?`
$I pe dup-un stuIp s-uscunde,
GuIbenu I zupucItu.
64
Dui Iu loIdu! Aide souie,
FeteIe seceiutouie
Rud I cuntu, snopI fug giuuI,
Muimuiu-ntie suIcII iuuI:
Fug Iu iuu vio putiu fete,
E I Rudu? Fug fIucuII
$I eI, to(I, I nu Ie-e sete.
$I-n genunclI utuncI pe (uimuiI
Eu dIn pumnI cut douu sfuimuiI
Beu, Iui NIcu: Du-mI I mIe!`
TucI! I beu dIn puIuiIe!`
Ceie eI, cei muI(I su-I deIe:
Rudu iude, Ie du upu,
To(I dIn pumnII eI su beIe.
Zece stiopI nu pot su-ncupu:
Pieu e mIc pului de upu!`
$I-utuncI eu, cund eI gIumete,
Joucu pumnII I-I stiopete
Pe obiuz, dui diuguIuu
Tot eu-I zvuntu,-n Ioc de cuipu
Munecu de Iu cumuu.
$I cum tIe eu s-uIeugu
Ce-I fiumos! Atut de diugu
O du poituI mbiucundu-I!
Cund o vezI, te-mbutu gunduI
Cu, IubInd-o tieI dumInecI,
S-ui mIiu de tIne-uItuiuI
Ce pucut uI su cumInecI!
65
Iut-o veseIu I-upiInsu;
Joucu loiu! Cum e-ncInsu,
Cum I pouitu-u eI fuptuiu,
Toutu-I cu-n zugiuvItuiu
MumeIe, piIvInd-o-n loiu,
Su cotesc: OIIo, tu IeIcu,
Ce muI diuc fiumos de noiu!`
De-o-ntuInesc n dium butiunII,
EI fuc pod cu puImu muInII
Peste oclII sIubI, s-o vudu:
Diugu mouIuI, tu Rudu!`
$I uImI(I de futu DoclII
O dezmIuidu I, cund pIeucu,
UmezI uu de IuciumI oclII.
Dui de-I Rudu cut de bIundu,
Eu de mIc-u fost osundu
Pentiu sut. $I nu-I mIiuie,
EI fIucuI, eu futu muie:
Pentiu-un ius uI eI se ceuitu,
$I dIn joc se piInd fecIoiII
Lu tiunteII, cut Doumne Iuitu!
Du! $I Rudu-I muie lou(u,
Poute sutuI tot su-I scou(u
DIn suiIt, eu tIe bIne!
Dui se teme de-ouiecIne.
Mu-su e? Feieuscu DomnuI!
AIt temut: cu su nu-I pIuidu
Pe uceI ce-I pIeide somnuI.
66
Unde meigI?` Mu duc Iu mouiu!`
VIu I eu!` $I dIn uscIouiu
VIudu Iese-n cup de stiudu.
Nu m-ujungI!` Te-ujung eu, Rudu!`
Dui fugInd I se despiInde
$oi(uI uIb dIn biuu, Iui VIudu
Nu-I du oi(uI, cI I-I vInde.
IeiI mI te-um fucut scuputu;
AzI nu-mI scupI nesuiututu!`
Cum nu scupI dIn munu fumuI
Nu-mI etI diug, de ce-mI (II diumuI?`
Eu nu-I ciede-u eI cuvInte;
De Ie-ui ciede VIudu nsu,
Rudu I-ui IeI dIn mInte.
$I cum vieu I nu vieu futu,
DiuguI Iu, diuguI du pIutu.
Un suiut pucut su fIe?
NumuI popu su nu-I tIe,
Cu te speiIe cu IuduI
M-ui puteu speiIu pe mIne
PopII to(I, de-u fI eu VIuduI!
67
TREI, DOAMNE, $I TO{I TREI
Aveu I dunsuI tieI fecIoiI,
$I I-uu pIecut to(I tieI deodutu
Lu tubuiu, suimunuI tutu!
Ce giIjI pe dunsuI, ce fIoiI,
Cund se gundeu cu-I gieu iuzboIuI,
N-uI tImp su sIm(I cu moiI.
$I IunI tiecut-uu dupu IunI
$I-u fost de veste Iumeu pIInu,
Cu steuguI tuicuIuI se-nclInu;
$I mundiII codiuIuI puunI,
RomunII-uu IspiuvIt iuzboIuI,
Cu s-uu butut nebunI.
SciIu-n guzetu cu s-u dut
Poiuncu su se-ntouicu-n (uiu
To(I ceI pIecu(I de ustu-vuiu
$I iund pe iund veneuu n sut
$I IeiI I ustuzI cute unuI
DIn ceI cuie-uu pIecut.
$I-uI IuI ntuizIuu! PIungund
De diug cu uie su-I ievudu,
Stu zIuu-n piug, Ieeu pe stiudu
Cu oclII zuieu musuiund,
$I nu veneuu! $I dInti-o vieme
Gemeu, butut d-un gund.
Nudejdeu cuIdu-n eI sIubeu,
Pe cut cieteu de iece gunduI.
CUPRINS
68
EI u-ntiebut pe to(I d-u iunduI,
Dui nImenI tIie nu-I tIu.
EI pIeucu-n uimu Iu cuzuimu
Su ufIe ce doieu.
CupiuiuI veclI I Iese-n piug.
Ce-mI fuce Rudu?` eI ntieubu,
De Rudu-I este muI cu giubu,
Cu Rudu-I este ceI muI diug.
E moit! EI u cuzut Iu PIevnu
In ceI dIntuI Iiug!`
O, bIetuI om! De muIt sIm(eu
Cu Rudu-I dus de pe-ustu Iume,
Dui ustuzI, cund tIu unume,
EI stu nuuc I nu ciedeu.
Su-I mouiu Rudu! Acest Iuciu
EI nu-I n(eIegeu.
BIustem pe tIne, biu( dumun!
Dui Geoige-uI nostiu cum o duce?`
Sub gIIe, tuIcu, I sub ciuce,
LovIt n pIept d-un Iutugun!`
Dui bIetuI MIiceu?` Moit I MIiceu
PiIn vuI pe Iu Smuidun.`
EI n-u muI zIs nIcI un cuvunt;
Cu fiunteu-n pIept, cu o stutuIe,
Cu un CiIstos butut n cuIe,
|Ineu piIvIiIIe-n pumunt,
Puieu cu vede dInuInte-I
TieI moi(I nti-un moimunt.
69
Cu pusuI sIub, cu oclII be(I
EI u pIecut, gemund p-ufuiu,
$I-mpIetIcIndu-se pe scuiu,
Clemu pe nume pe buIe(I,
$I se piopteu de sIub, suimunuI,
Cu munu de puie(I.
Nu se sIm(eu de-I moit oiI tieuz,
N-uveu puteiI su se sIm(euscu;
EI tiebuIu su s-odIlneuscu
Pe-o pIutiu-n dium sub un zupIuz
S-u pus, nmoimuntund n puIme-I
SIubItuI suu obiuz.
$I-u stut uu, pIeidut I dus.
Eiu-n umIuzI I-n mIez de vuiu
$I souieIe-u scuzut spie seuiu,
$I-n uimu souieIe-u upus,
Iui bIetuI om stu tot ucoIo
Cu moit, piecum s-u pus.
Tieceuu buibu(I, tieceuu femeI,
$I uiuIuu tiusuiI pe stiudu,
SoIdu(I tieceuu fucund puiudu,
$I-utuncI, detept, piIvI Iu eI
$I-I duse pumnII stiuns pe tumpIe:
TieI, Doumne, I to(I tieI!`
70
LA OGLIND
AzI um su-nciestez n giIndu
Jos dIn cuI ucum, ogIIndu!
Mumu-I dusu-n sut! Cu doiuI
AzI e sIngui puIoiuI,
$I-um nclIs uu Iu tIndu
Cu zuvoiuI.
Iutu-mu! Tot eu ceu vecle!
OclII? luI, ce muI peiecle!
$I ce cup fiumos iusuie!
Nu-I uI meu? AI meu e ouie?
Dui uI cuI! $I Iu uiecle
UIte-o fIouie.
Astu-s eu! $I sunt voInIcu!
CIne-u zIs cu eu sunt mIcu?
UIte, zuu, ucum Iuu seumu
Cu-mI stu bIne-n cup nufiumu
$I ce futu fiumuIcu
Aie mumu!
Mu gundeum eu cu-s fiumousu!
Dui cum nu! $I mumu-mI cousu
$oi( cu fIoiI, mInune muie
Nu-s eu futu cu oiIcuie:
Mumu poute fI fuIousu
Cu mu uie.
$tII ce-u zIs I IeiI Iu vIe?
A zIs: Ce-mI tot spun eI mIe!
Am I eu numuI o futu,
$I n-o duu su fIe dutu;
CuI o duu voIesc su-mI fIe
Om odutu.
CUPRINS
71
MuI tIu eu! $I-uu se poute!
MuIte tIu, dui nu tIu toute.
Mumu-mI du nvu(utuiu
Cum se (ese-o punzutuiu,
Nu cum stuu ceI diugI de voibu
Guiu-n guiu.
N-um su (es doui vIu(u-ntieugu!
Lus' su vud I cum su Ieugu
Diugosteu dui tIu eu bIne!
DIn fiumos ce-I pIucI eu vIne
HuI, mu piInd fecIoiII diugu
$I pe mIne!
Cu-s sub(Iie! Su mu fiungu
CIne-I om, cu munu stungu!
Dui uu te pIuce doiuI:
Sub(Iieu, cu bInIoiuI
Cund te stiunge eI, su-(I stiungu
Tot tiupoiuI.
Biu(uI diept ducu-I ntInde
Routu peste biuu te piInde
$I te-ntieubu: Diugu, stiungu-I?`
$I tu-I cei(I, dui eI, nutunguI,
Cu iuspuns te muI cupiInde
$I cu stunguI.
Iui de-(I ceie I-o guiI(u
Doumne! CIne-I Iu poitI(u?
Om su fIe? Nu e cIne!
HuI, e vuntuI! UIte-mI vIne
Su vud ouie cu cosI(u
Stu-mI-ui bIne?
O, cu-mI stu mIe-n tot feIuI!
Su mu poit cu-ncetIneIuI:
72
UIte suIbu, biuu, I toute!
$I cosI(e cumpuiute,
StuI, su-ncleI I testemeIuI
Pe Iu spute.
UIte ce bujoi de futu
StuI su te suiut o dutu!
Tu mu po(I, ogIIndu, spune!
EI, tu douiu nu te-I pune
Su mu spuI! Tu uI, suiutu,
GunduiI bune.
De-ui tI mumu! VuI, su tIe
Ce-I fuc uzI, mI-ui du eu mIe!
D-upoI! N-um su fIu tot futu,
VoI fI I nevust-odutu:
Lus' su vud cut e de bIne
MuiItutu.
Cu mI-u spus bunIcu mIe
Cu nevustu unu tIe
MuI muIt decut futu, junu,
EI, dui ce? Nu mI-u spus bunu
$I mu mIi eu ce-o su fIe
Astu unu!
Biuu-I pus! Acum, dIn Iudu
MuI Ieu oi(u! O su-mI udu
Futu cum mI stu nevustu...
AoIIo! Mumu-n ogiudu!
Eiu gutu su mu vudu
Pe feieustu.
Ce su fuc? Unde-mI stu cupuI?
GiubnIc, luI su-nclId duIupuI
Su mu poit su nu mu piIndu.
SuIbu jos! $I-n cuI ogIIndu!
73
Ce-um uItut? InclIsu uu
De Iu tIndu.
Intiu-n cusu? O, bu bIne,
$I-u gusIt nIte vecIne,
Stu Iu sfut... toutu-s vupuIe!
JunglIuI peste pIept mu tuIe;
Doumne, de-ui fI dut de mIne,
Ce butuIe!
74
EL-ZORAB
Lu puu vIne un uiub,
Cu oclII stInI, cu giuIuI sIub.
Sunt, puu, neum de beduIn,
$I de Iu Bub-eI-Munteb vIn
Su vund pe EI-Zoiub.
AiubII to(I iusui dIn coit,
Su-mI vudu ioIbuI, cund I poit
$I-I joc n fiuu I-I Ius n tiup!
MI-e diug cu oclII meI dIn cup
$I nu I-u du nIcI moit.
Dui tieI copII de foume-mI moi!
Uscut e ceiuI guiII Ioi;
$I de umui ndeIungut,
NevesteI meIe I-u secut
AI IupteIuI Izvoi!
AI meI pIeidu(I sunt, puu, to(I:
O, muntuIe-I, de vieI, cu po(I!
Du-mI bunI pe cuI! Cu sunt suiuc!
Du-mI bunI! Ducu-I gusetI pe pIuc,
Du-mI numuI cut soco(I!`
EI pouitu cuIuI, dund ocoI,
In tiup giubIt, n pus domoI,
$I oclII pueI muiI s-upiInd;
Cuiuntu-I buibu netezInd
Stu mut, de sufIet goI.
CUPRINS
75
O mIe de (eclInI piImetI?`
O, puu, cut de duinIc etI!
MuI muIt decut n vIsuI meu!
Su-(I iuspIuteuscu Dumnezeu,
Au cum mI pIutetI!`
AiubuI Iu, cu oclII pIInI
De zumbet, mIu de (eclInI
De-ucum, de-ucum eI sunt scupu(I,
De-ucum voi fI I eI bogu(I,
N-oi ceie Iu stiuInI!
Nu voi tiuI sub coit n fum,
Nu-I voi ceiI copIII-n dium,
Nevustu IuI se vu-ntiemu;
$I voi uveu I eI ce du
SuiucIIoi de-ucum!
EI stiunge bunII muI cu foc,
$I pIeucu, beut de muIt noioc,
$I-uIeuigu dus d-un sIngui gund,
Deodutu nsu, tiemuiund,
Se-ntouice, stu pe Ioc.
Se uItu Iung Iu bunI, I puI
Se cIutInu, cu dus de-un vuI,
ApoI Iu cuI piIvete diept;
Cu puII iuiI, cu fiunteu-n pIept,
S-upiopIe de cuI.
CupiInde gutuI IuI pIungund
$I-n uspiu-I coumu ngiopund
76
ObiujII puIIzI: PuI de Ieu,
SuspInu tiIst. OdoiuI meu,
Tu tII cu eu te vund!
CopIII meI nu s-oi jucu
MuI muIt cu fiunze-n coumu tu,
Nu te-oi petiece Iu Izvoi:
De-ucum smoclInI, dIn munu Ioi,
EI n-oi uveu cuI du!
EI nu voi muI IeI cu diug
Su-ntIndu muInIIe dIn piug,
Su-I Iuu cu mIne-n eu pe iund!
EI nu voi muI IeI iuzund
In cuIeu meu Iiug!
CopIII meI cum su-I mbun
NevesteI meIe ce su-I spun,
Cund vu-ntiebu de EI-Zoiub
Vu iude-ntieguI neum uiub
De bIetuI Ben-Aidun!
RuIiu, tu, nevustu meu,
Pe EI-Zoiub nu-I veI vedeu
De-ucum, uimundu-te Iu pus,
NIcI n genunclI Iu uI tuu gIus
EI nu vu muI cudeu!
Pe-Aidun uI tuu, pe Ben-Aidun,
N-uI su-I muI vezI n zboi nebun
Pe uimu unuI oIm uoi
Cu su-(I mpute oImu-n zboi;
Nu-I veI poftI: Dium bun!
77
Nu veI zumbI, cum suItu-n vunt
Aidun uI tuu n uIb vestmunt;
$I cu su sIm(I sosIieu IuI
MuI muIt de-ucum tu n-o su puI
Uiecleu Iu pumunt!
O, cuIuI meu! Tu, fuIu meu,
De-ucum eu nu te voI vedeu
Cum (II tu nuiIIe-n pumunt
$I coudu tu fuIoi n vunt,
In zboi de iunduneu!
Cum mestecI spumu uIbu-n fiuu,
Cum jocI uI coumeI guIben iuu.
Cum IeI pumuntuI n guIop
$I cum te-uteinI cu un potop
De tiusnete-n pustIu!
$tIu pustIuI de noI doI
$I zuieu se-ngiozeu de noI
$I tu de-ucum uI cuI veI fI?
$I cIne te vu muI scutI
De vuntuiI I de pIoI?
Nu voi giuI cu tIne bIund,
Te-oi njuiu cu to(I pe iund
$I te voi bute,-odoiuI meu,
$I te-oi puitu I muIt, I gieu;
Lusu-te-voi fIumund!
$I te voi bute,-odoiuI meu,
Su moiI tu, ceI ciescut de noI!...
78
Iu-(I bunII, puu! Sunt suiuc,
Dui fuiu cuI eu ce su fuc:
Du-mI cuIuI nupoI!`
Se-nciuntu puu: EtI nebun?
VoIetI pe IunIceiI su-I pun
Su te de-u cuInIIoi? Au!
E cuIuI meu, I n-uteptu
De douu oiI su-(I spun!`
AI tuu? AceI cuie-I ciescu
IubIndu-I, cIne-I: eu oiI tu?
De dieuptu cuI uscuItu eI,
DIn Ieu tuibut fucundu-I mIeI?
AI tuu? O, puu, nu!
AI meu e! Pentiu cuIuI meu
Mu piInd de pIept cu Dumnezeu
AI InImu! Tu po(I su uI
MuI viednIcI I muI mundiI cuI,
Dui eu, stupune, eu?
Intieugu mIIu tu o cei!
AIul e diept I-AIul dIn cei
Vu judecu ce-I ntie noI,
Cu mu iupetI I mu despoI,
M-uiuncI pe dium su pIei.
$I Iumeu te vu bIestemu,
Cu-I bIestem fuptuIieu tu!
VoI meige, puu, su ceiesc,
Dui mIIu voustiu n-o piImesc
Ce bIne-mI po(I tu du?`
79
Du puu semn. Su-I dezbiucu(I
$I bIneIe n veigI I-I du(I!`
Sui eunucII, vIn, I piInd
Se-ntouice-uiubuI iusuiInd
Cu oclII ngle(u(I...
EI scoute giubnIc un pumnuI,
$I-un vuI de sunge, iou vuI
De sunge cuId u Izvoiut
DIn nobII-ncomutuI gut,
$I cude moituI cuI.
Stu puu beut, cu oclI topI(I,
Se tiug spulIII-nciemenI(I.
$I-uiubuI, n genunclI pIecut,
Suiutu sungeIe-nclegut
Pe oclII-n(epenI(I.
Su-ntouice-upoI cu oclI pugunI
$I-uiuncu fIeiuI ciunt dIn muInI:
Te-oi iuzbunu copIII meI!
$I-ucum mu tuIe, ducu vieI,
$I-uiuncu-mu Iu cuInI!`
80
SUP{IRICA DIN VECINI
Eu meigeu cupunI s-udune,
FiugI s-udune
Eu edeum pe piug Iu noI.
Eu, cu uipeIe piIn foI,
VIne-ncet, pe oclI mI pune
MunIIe eI mIcI I moI,
In uiecle-o voibu-mI spune,
Rude Iung I fuge-upoI.
PIeptuI pIIn cu munu-I (Ine,
Stiuns I (Ine,
Cu-I pIept tunui I meieu
Ai suItu, I-n suIt e gieu.
Stu pe Ioc I-I puie bIne,
Bute-n puIme: Te tIu eu:
Nu muI vIu! De vIu Iu tIne,
Mu suiu(I I nu muI vieu!`
Eu o clem I-I spuI de toute,
MuIte toute,
MuIte bune I-n zudui,
Nu-mI fucI cupuI cuIIndui!
Nu te cied I nu su poute!`
Eu mu-ntoic: EI du-te dui!`
CupuI mI-I pioptesc pe coute,
Stuu pe piug, pe gunduiI Iui.
Stund uu, un biu( iIdIcu,
BIund iIdIcu,
PuiuI meu, pe fiunte dut.
CUPRINS
81
Cund mu-nuI( iumun mIiut.
Te-uI ntois?` $I, sup(IiIcu,
Eu pe pIept mI s-u Iusut
$I zumbeu c-un feI de fiIcu:
RuuIe, te-uI supuiut?`
82
NUMAI UNA!
Pe umeiI pIeteIe-I cuig iuu
MIudIe, cu un spIc de giuu,
Cu oi(uI negiu piIns n biuu,
O pIeid dIn oclI de diugu.
$I cund o vud, nguIbenesc;
$I cund n-o vud, mu-mboInuvesc,
Iui cund meig uI(II de-o pe(esc,
VIn popI de mu dezIeugu.
Lu voibu-n dium, tieI ceusuiI tiec
Eu pIeucu, eu mu fuc cu pIec,
Dui stuu ucoIo I-o petiec
Cu oclII cut e zuieu.
Au cum e suiucu eu,
A vieu s-o tIu nevustu meu,
Dui oumenI iuI dIn Iume ieu
ImI tot nclId cuiuieu.
$I cute voibe-mI uud eu!
To(I fiu(II mu voibesc de iuu,
$I tutu-I supuiut meieu,
Iui mumu, Iu Icoune,
MutunII bute, (Ine post;
Mu bIestemu: De n-uI fI fost!
EtI un netot! |I-e cupuI piost
$I-(I fucI de cup, Ioune!`
ImI fuc de cup? Dui Ius' su-mI fuc!
Cu tiuIuI eu um su mu-mpuc
$I eu um su tiuIesc suiuc,
CUPRINS
83
MuncInd butut de ieIe!
Lu fiu(I eu nu cei ujutoi,
Cu n-um ujuns Iu mIIu Ioi
$I fuc ce vieuu! $I n-um su moi
De giIju soi(II meIe!
Mu-ngioupu fiu(II meI de vIu!
Legut de dunsu, eu su tIu
Cu um uiuteI diug su-I fIu?
Su pot ce nu se poute?
Dui cu pumuntuI ce su fucI?
$I ce foIos de boI I vucI?
Nevustu ducu nu (I-o pIucI,
Le duI n tiusnet toute!
OiI este om, de sIIu cuI
Su-mI pIucu tot ce-I pIuce IuI!
Au om nIcI vIudIcu nu-I
$I nu-I nIcI mpuiutuI!
Su-mI cunte Iumeu cute vieu,
MI-e diugu unu I-I u meu:
Decut su mu dezbui de eu,
MuI bIne-upiInd tot sutuI!
84
BRUL COSNZENII
Aveu IIeunu oclI de souie
$I guIben pui, un Iun de giuu;
Vestmunt uveu (esut n fIouie
$I-un biuu puitu pe-ncIngutouie,
Cum n-u muI fost pe Iume biuu.
Eiu de uui pe tot IocuI,
Un fuIgei pe-uI eI tiup ncIns.
EI noupteu du IumInI cu focuI,
$I-n biuu stu feteI piIns noiocuI
Piecum e-n tuIIsmune piIns.
ViujIt eiu cu, de-I vu pIeide,
NoiocuI eI su pIuiu-n vecI,
NIcI fIoiI muI muIt su n-o dezmIeide,
Su n-ufIe umbiu-n codiuI veide
$I veiIIe su-I fIe iecI.
Dui SfuntuI Souie zIuu-ntieugu
Pundete biuuI I-ui fuiu.
Cu IuI de muIt I-e futu diugu,
Iui futu nu vieu su-n(eIeugu,
$I eI ucum I-ui iuzbunu!
Eu tiece-n duIce nepusuie
PiIn IuncI cu fIoiI I douime-n vuI,
Iui puzItoi pe vunt I uie
Intieugu vIu(u vIs I puie
$I joc I bute de fIucuI.
CUPRINS
85
Dui Fut-Fiumos zumbInd s-uiutu,
$I-n diumuI IuI umbIund de-utuncI
SIm(eu de-ujuns fiumousu futu
Cu vIu(u noustiu nu nI-e dutu
De diuguI unoi fIoiI dIn IuncI.
DIn oclI uIbutiI de cIcouie
Pe sunu-I uIb de glIoceI
Cuig IuciImI cuIde-ucum! O douie,
EI InImu de diug I mouie,
Iui Fut-Fiumos, vuI, cum e eI!
Atutu diugoste nebunu!
Eu nu o sImt, tu n-o-n(eIegI
VIsuieu tu Iu ce (I-e bunu?
VieI s-o vIsum noI mpieunu?
AtuncI tu biuuI su-I dezIegI!`
Eu tiemuiu zumbInd I geme:
NoiocuI meu ntieg I vieI!`
Eu numuI pentiu biuu se teme,
Cu voi ufIu dumunII vieme
Su-I fuie-nti-ustu biuuI eI.
De ce te temI? Ne vom uscunde
In noupteu codiuIuI umbios
Sub biuzII fuiu giuI, pe unde
NIcI oclI de om nu pot putiunde,
NIcI fIoiI cu tuInuIt mIios.`
EI zIce-uu, su zIcu Iuiu,
Su-I fucu gunduI eI uoi,
86
Iui gundu-I se topeu de puiu
$I-n codiu des, n zI de vuiu,
S-uscunde futu I fecIoi.
Au fost uscunI ncut nIcI fIouie,
NIcI oclI de om nu I-uu zuiIt.
Dui piIntie ciengI udoimItouie
DIn cei un sIngui oclI de souie
Cuzu pe biuu I I-u iupIt.
AtuncI IIeunu I sIm(ete
Cu-I uide pIunsuI n piIvIiI;
Eu dupu biuu n jui piIvete
$-upiInsu-I fu(u-nguIbenete
Cu nu e biuuI nIcuIiI.
$I cum eu vuisu despeiutu
Un pIuns umui, un cuId IioI,
Cuigeu dIn cei pIouIe cuiutu,
Iui dIntie pIoI IucInd s-uiutu
FiumosuI biuu stiopIt de pIoI.
$I-n ceiuiI cuIutoiuI Souie
Rudeu cu lolot iepetut
$I piIn vuzduluiI pIutItouie
Izbeu suge(I iuzbunutouie
De-u IunguI biuuIuI fuiut.
VuI, biuuI meu! gemeu copIIu.
Atut de muIt eu I-um temut,
Dui Fut-Fiumos descInsu-mI-I-u!`
$I-upoI pIungeu, muI muie mIIu,
$I-n nop(I upoI eu s-u pIeidut.
87
De-utuncI totunu este fIieu,
Dui muIte nu-s dIn cute-uu fost
AzI nu-I IIeunu nIcuIieu,
De-ubIu tiuIete-n pomenIieu
PovetIIoi cu duIce iost.
Iui SouieIe-n vuzduluiI pIIne
De zumbetu-I ceI cuId de foc,
IIeuno, u uItut de tIne!
Dui biuuI cund n mInte-I vIne
II bute I-uzI de tIne joc.
Duc-uI muiIt, fiumousu futu,
FuiutuI biuu e vIu meieu:
Cund pIouu, vuiu, cuteodutu
Un biuu de foc pe cei s-uiutu,
Iui noI I zIcem cuicubeu.
88
DU$MANCELE
Lus' oclII, mumu, Ius' su pIungu!
Tu-n Ieugun tot cu munu stungu
MI-uI dut su sug de-uceeu sunt
Nutungu!
Dui n-um pus douiu juiumunt,
Su meig nepIunsu n moimunt!
Nu pIung cu mI-e de Leunu teumu;
De cIudu pIung eu numuI, mumu.
CuvInteIe eI nu Ie Ieu
In sumu,
Dui mI-e iuIne I mI-e gieu,
Cu scouIu sutu-n cupuI meu.
Eu duce sfut dIn cusu-n cusu
Cu n-um bioboude de mutusu,
N-um oi( cu fIoiI I ducu n-um
Ce-I pusu?
N-um meis su-I cei, uveum-n-uveum;
$I n-o su-mI meuigu neum de neum.
Stu-n dium de voibu cu vecIne
$I bute-n pumnI: Su moi mI vIne,
AuzI tu! Su se piIndu eu
Cu mIne!
$tII, IeiI, Iu mouiu, ce spuneu?
Cu-s pioustu foc I guiu ieu!
$I-uuzI! I umbIu-n cup, tu, soiu,
S-ujungu eu LucsundieI noiu!
CUPRINS
89
O, meuigu-I numeIe! N-o vezI
Lu loiu?
Ce oi(! Nu-(I vIne nIcI su ciezI;
Fu ciuce, fu, su nu-I vIsezI.
Nu I-u puitu nIcI de poiuncu!
Ce pouitu eu, uIt om uiuncu.
C-un iund de luIne-o vud meigund
Lu muncu,
Lu joc I loiI uceIuI iund,
II pouitu-ntiunu, I de cund!
Lucsundiu-I douiu pieuteusu,
Eu-I cutu noiu muI uIeusu,
S-o ducu-n bunuiI I-n duIum
Acusu.
Eu n-u ujuns, oiIcum I cum,
Su-I stiungu noiu de pe dium.
Su-I IeIe noiu pe-o sutunu?
Cu e suiucu I goIunu;
De ce nu vIne cu su-I duu
Pomunu?
Nu-I cusu Ioi n cuie stuu
$I-n cusu nIcI cenuu n-uu!`
AuzI tu, mumu, cute-mI spune?
$I-uIeuigu-n sut su muI udune
$I cute poiecIIiI pe-uscuns
ImI pune.
De-u stu su-I duu I eu iuspuns,
Lu cute IegI um fI ujuns!
90
Eu-mI suie-n dium, cu douiu-douiu
M-upuc su-I spuI o voibu-n pouiu;
$I ducu tuc, I vIn cuIduiI
Su mouiu.
Su vezI tu, mumu,-njuiutuiI!
Cu eu cu mu-su-s zece guiI.
Cu guiu, mu-su bute-o gIoutu,
$I-I de otiuvu Leunu toutu
MI-ui pune cupuI sub pIcIoi,
Su poutu.
Dui Ioi pe pIuc eu n-um su moi,
Cu n-um ujuns Iu mIIu Ioi.
De foume nu duu popII oituI!
Eu Iuinu sInguiu-mI (es toituI
$I umbIu I eu cum socot
Cu-I poituI.
De n-um mutusuiI, um ce pot,
NIcI bun pieu-pieu, nIcI iuu de tot.
Mu piInd cu eu? CeI sfunt s-o butu!
Dui cum mu piInd? Eu e bogutu,
Ce luIne mI-um fucut cu eu
Viodutu?
Lu joc mu po(I oiIcund vedeu
Cu feteIe de sumu meu!
OiI um voibIt cu dunsu gIume?
O fuc de ius I-I scot eu nume?
OiI Ies, gutItu-n cIudu eI,
n Iume?
91
II tIu eu focuI oclII meI!
LIsundiu e, cu uItu ce-I?
Dui ce? II (Iu Iegut de mIne?
II tiug de munecu? Bu bIne!
EI vIne-uu, de diuguI IuI,
Cund vIne.
Eu nu pot uu su I-o-ncuI,
De stu pieu muIt, eu cum su-I spuI?
Sunt eu Iu uimu vInovutu,
Cu Leunu umbIu cu tuibutu
Su-I vudu-n cusu Ioi Intiund
O dutu?
$I ducu IuI nu-I du piIn gund,
Eu bIustemu de nu-I du iund!
Dui poute du eu bobI cu sutu!
O fIeibe cIudu pe uiutu,
Cu-s muI fiumousu decut eu,
$I-ututu!
Su uIbu Leunu-n fiunte steu,
Nu-I puiteu eI ce-I puiteu meu.
Cu boII-s bunI, bIne-I bogutu;
Dui ducu puI fIucuI odutu
S-uIeugu dunII cum socot
O futu:
Bogutu-I pupu boII-n bot,
ImbutiunInd cu boI cu tot!
92
MOARTEA LUI FULGER
In gounu ioIbuIuI un soI,
Cu fiuu-n dIn(I I-n cupuI goI,
Rusuie, ciete-n zuiI venInd,
$I zuiIIe de-ubIu-I cupiInd,
$I-n uimu-I coibII cioncunInd
AIeuigu stoI.
EI duce iegeIuI iuspuns
DIn tubuiu. $I (Ine-uscuns
Sub stiuIuI pIcuiund de pIoI
Pe ceI muI bun dIntie eioI
Atutu semn de Iu iuzboI,
$I-u fost de-ujuns!
Pe FuIgei moit! Pe-un muI stiuIn
L-u fuIgeiut un biu( luIn!
De-uigInt e uIb fiumosu-I poit,
Dui io de sunge-I uIbuI toit,
$I pIeptuI goI uI ceIuI moit
De IuncI e pIIn.
SuimunuI ciuI! Cund I-u vuzut
$I, cund de-ubIu I-u cunoscut,
Cu vuIet s-u IzbIt un pus
De spuImu-n IutuiI I-u iumus
Cu pumnII stiunI, fuiu de gIus,
Cu un pIeidut.
Su-I mouiu FuIgei? Po(I sfuimu
$I pe-un voInIc ce cutezu
CUPRINS
93
Su-nuI(e dieuptu IuI de fIei
Su piIndu fuIgeiuI dIn cei?
Cum pIei mIeII ducu pIei
CeI bunI uu?
Dui mune vu muI fI pumunt?
MuI fI-voi toute cute sunt!
Cund n-uI de-ucum su muI piIvetI
Pe ceI fiumos, cum nsu(I etI,
De diuguI cuI su muI tiuIetI,
Tu souie sfunt?
Dui doumnu! SufIet pustIIt!
Cu puiuI uIb I despIetIt
PiIn IuigI IutucuiI uIeigu,
Cu lolot Iung eu bIestemu,
$I tot puIutuI pIIn eiu
De pIuns cumpIIt.
Lu stut I umbIet sIubu ce-I!
TopI(I sunt oclII vIoieI
De-ututu vuIet nentieiupt,
$I giuIuI stIns I-obiuzuI supt
$I tot vestmuntuI doumneI iupt
De munu eI!
De doiuI cuI I de-uI cuI diug,
Su-mI pIungu sufIetuI piIbeug,
Intieugu noupteu nedoimInd,
Cu s-uud ioIbII tiopotInd,
Su sui dIn put, s-uIeig n piug,
Su te cupiInd!
94
Nu-I duu dIn biu(e nImunuI!
InclIde(I-mu-n gioupu IuI
Mu IuI tu, FuIgeie, su moi?
I(I IuI puiIn(II-n pIuns I doi?
O, du-I cu tIne, diug odoi,
O, du-I, o, du-I!`
Al, mumu, tu! Ce sIubu etI!
N-uI gIus de vIfoi, su jeIetI;
N-uI muInI de fIei, cu fIei su fiungI;
N-uI muiI de IuciumI, muiI su pIungI,
Nu etI de foc, Iu pIept su-I stiungI,
Su-I ncuIzetI!
$I tu, ceI spie butuI upiIns,
Acum etI potoIIt I stIns!
N-uuzI nIcI tiumbI(IIe-n vuI,
Nu vezI cum sui giubI(I uI tuI
RudeuI de mouite piIn butuI,
Dui eu te-u-nvIns.
Pe pIept, coIuc de giuu de-un un,
$I-n Ioc de guIben buzdugun,
FucIII de ceuiu (I-uu fucut
In dieuptu ceu fuiu temut,
$I-n munu cuie pouitu scut
|I-uu pus un bun.
Cu fucIIouiu, pe-unde tiecI,
DuI zuie negiIIoi potecI
In noupteu negiuIuI pustIu,
Iui bunu-I vumu peste iuu.
95
MeiInde uI coIuc de giuu
Pe-un dium de vecI.
$I-nti-un cocIug de-uigInt te-uu pus
DepIIn uimut, cu-n ceiuiI sus
Su fII ntieg ce-uI fost meieu,
Su tiemuie sub pusu-(I gieu
AIbustiuI cei, Iu Dumnezeu
Cund veI fI dus.
MIiu(I I de iusufIet goI,
Vuzundu-(I clIpuI de iuzboI,
Su steIe ngeiII-nIemnIt;
$I, oib de-uI uimeIoi scIIpIt,
S-uIeige souieIe-nupoI
Spie iusuiIt!...
Iui cund u fost Iu-nmoimuntut,
To(I moi(II puicu s-uu scuIut
Su-I pIungu pe oitucuI Ioi,
Au eiu de muIt popoi
VenIt su pIungu pe-un fecIoi
De mpuiut!
$I popI, Iiug, cudeInI(und
Ceteuu ectenII de comund
$I cIopote, I pIuns, I vuI,
$-otenII-n Ii, I pus de cuI,
$I sfetnIcI, I fecIoiI de ciuI,
$I nut de iund.
$I mu-su, bIutu! Cum gemeu
$I bIestemu, I se Izbeu
96
Su suiu-n gioupu: L-uu nclIs
Pe vecI! MI-u fost I mIe sciIs
Su mu detept pIungund dIn vIs,
DIn Iumeu meu!
Ce uimu Iusu oImII-n zboi?
Ce uimu, petII-n upu Ioi?
Su fII cut mun(II de voInIc,
OiI cut un pumn su fII de mIc,
Cuiuieu meu I-u tutuioi
E tot nImIc!
Cu tot ce etI I tot ce po(I,
Puieie-I tot ducu soco(I
De moiI tuizIu oiI moiI cuiund,
De moiI sutuI, oiI moiI fIumund,
Totunu e! $I iund pe iund
Ne ducem to(I!
Eu vieuu cu FuIgei su iumun!
Al, Dumnezeu, nediept stupun,
M-u dumunIt tiuInd meieu
$I-u pIzmuIt noiocuI meu!
E un pugun I Dumnezeu,
E un pugun.
De ce su cied n eI de-ucum?
In fu(u IuI uu to(I un dium,
OiI bunI, oiI iuI, tot un moimunt!
Nu-I nImenI diuc I nImenI sfunt!
CiedIn(u-I vuI, IubIieu vunt
$I vIu(u fum!`
97
$I-u fost mInune ce spuneu!
GiubIt popoiuI ciucI fuceu
De mIIu eI, I stu-ngiozIt.
$I-utuncI un sfetnIc u venIt
$I-n fu(u doumneI s-u opiIt,
PiIvInd Iu eu.
Un sfunt de-uI cuiuI clIp te temI
AbIu te-uude cund I clemI:
Butiun cu viemeu, stuIp iumus,
Nuscut cu Iumeu nti-un ceus,
EI puicu-I vIuI puiustus
AI uItoi viemI.
$I spiIjIn pe toIug cutund
$I-ncet cu munu iIdIcund
SpiunceneIe, dIn iostu-I iui,
DuIos cuvInteIe iusui:
Nepoutu diugu! De-n zudui
Te vud pIungund.
De cum te zbucIumI, tu te stIngI
$I InImu dIn noI o fiungI
Ne douie c-u fost sciIs uu,
Ne doiI muI iuu cu juIeu tu:
De-uceeu, doumnu, te-um iugu
Su nu muI pIungI.
Pe cei cund souieIe-I upus,
De ce su pIungI piIvInd n sus?
MuI bIne oclII-n jos su-I pIecI,
Su vezI pumuntuI pe-unde tiecI!
EI nu e moit! TiuIete-n vecI,
E numuI dus.
98
N-um cup I clIp pe to(I su-I spuI
$I-u spune tot ce tIu, dui cuI?
Cu de copII eu m-um Iuptut
In iund cu VoIbuiu-mpuiut
$I tIu pe CiIvu( ceI tuibut
Cu (uiu IuI.
Ce oumenI! Ce sunt ceI de-ucum!
$I to(I s-uu dus pe-uceIuI dium.
EI I-uu pIInIt clemuieu Ioi
$I I-um vuzut muiInd uoi;
N-u fost nIcI unuI pIungutoi,
Cu vIu(u-I fum.
ZIcI fum? O, nu-I udevuiut.
RuzboI e, de vItejI puitut!
VIu(u-I dutoiIe gieu
$I IuII se-ngiozesc de eu
Su uIbu tot ceI IuI ui vieu
Pe neIuptut.
De ce su-ntiebI vIu(u ce-I?
Au se-ntieubu ceI mIeI.
CeI bunI n-uu vieme de gundIt
Lu mouite I Iu tunguIt,
CucI pIunsu-I de nebunI scoinIt
$I de femeI!
TiuIete-(I, doumnu, vIu(u tu!
$I-u moi(II Iege n-o cutu!
Sunt ciuI ce sclImb-u IumII soi(I,
Dui ducu moi, ce giIju poi(I?
MuI sImte-n uimu cInevu
Cu eI sunt moi(I?
99
Dui tIu un Iuciu muI pe sus
De toute cute (I Ie-um spus:
CiedIn(u-n zIIeIe de-upoI
E sInguiu tuiIe-n noI,
Cu muIte-s tuiI cum ciedem noI
$I muIne nu-s!
$I-oiIcut de umuiu(I su fIm
Nu-I bIne su ne dezIIpIm
De ceI ce vIe(IIe Ie-u dut!
O fI vIu(u clIn iubdut,
Dui unu tIu: eu nI s-u dut
Cu s-o tiuIm!`
Eu n-u muI pIuns, pIeidut piIveu
Lu sfetnIc, Iung, dui nu-I vedeu
$I n-u muI n(eIes ce-u zIs
$I nu vedeu cum uu nclIs
SIciIuI uIb eiu un vIs
$I eu-I tiuIu.
SenInI de pIunset oclII eI,
Vedeu buibu(I, vedeu femeI,
Cu spuImu mutu-n jui piIveu.
DIn muIt nImIc nu-n(eIegeu;
$I su munceu su tIe ce-I.
$I nu puteu.
I-u fuIgeiut deodutu-n gund
Su iudu, cucI vedeu pIungund
O Iume-ntieugu-n iugucIunI.
In fu(u uneI giopI s-udunI
100
Atutu Iume de nebunI!
Su moiI iuzund...`
$I cIopoteIe-n IImbu Ioi
PIungeuu cu gIus tunguItoi;
$I-udunc, dIn bubuItuI fiunt
AI buIguiIIoi de pumunt,
Voibeu un gIus, un cuntec sfunt
$I nuI(utoi:
Nu ceicetu uceste IegI,
Cu etI nebun cund Ie-n(eIegI!
DIn codiu iupI o iumuieu,
Ce-I pusu codiuIuI de eu!
Ce-I pusu uneI IumI ntiegI
De mouiteu meu!`
101
PSTORI{A
Umbie muiI iusui pe cuIe,
ZIuu mouie dupu cuImI;
De pe coustu, pe sub uImI,
Se scobouiu mIeII-n vuIe.
ObosIt I bIund popoi!
$I cuntund, puete-uguIe
O copIIu-n uimu Ioi.
Noupte bunu, souie sfunt,
Punu muIne! Noupte bunu!
MuIne Iui vom fI-mpieunu,
Tu su iuzI I eu su cunt.
MuIne punu-n zoiI te scouIu,
Adu fIoiI de-uigInt n pouIu
$I Ie-uteine pe pumunt!`
$I, muiInd, ntIneiete
SouieIe de diuguI eI,
$I-o cununu de scunteI
EI piIn pui I Ie-mpIetete:
MuIne ducu n-oI venI.
Puiu-n upu (I-I piIvete,
Doi de mIne de-(I vu fI!`
$I-I vu fI de souie doi!
MuIne bIondu pustoiI(u,
DespIetInd u eI cosI(u
Toutu zIuu Iu Izvoi,
Vu piIvI cu diug Iu pIete
PIIne de-uui ce I-I dete
SouieIe uscuns sub noi.
CUPRINS
102
PRAHOVA
DIn pumunt, dIn IocuIn(u
MumeI tuIe, IeI zumbInd,
Piulovu! $I stuI mIiutu
$I te tiemuiu doiIn(u
Su vezI Iumeu cu IumInu!
InImu de pIuns (I-e pIInu;
OclII tuI spie souie cutu
$I-uI tuI oclI muI vII s-upiInd.
In pumunt cut e de iece
$I-n pumunt nu vezI nImIc
Nu te muI ntouice-ucusu!
Eu pe dium te voI petiece
Cu povetI I cu pove(e,
VoI cuntu u tu fiumse(e!
Lusu Iumeu tu, o Iusu,
Tu fiumousu, eu voInIc!
VIno-ncet pe-uIcI, IubItu!
Adu munu, su nu cuzI
Peste pIetieIe dIn cuIe!
Tu tiesuiI de feiIcItu
$I-mbututu de vIu(u;
SouieIe-(I iusuie-n fu(u
HuId-ucum fugInd Iu vuIe
PiIntie optItoiII biuzI.
Ce fiumos se-mbiucu deuIuI
Cu fIoiI ioII pe-unde tiecI!
CUPRINS
103
I(I ntumpInu sosIieu
Mun(II ce despuit AideuIuI,
CodiII veclI I pIInI de noupte,
LuncIIe cu mII de oupte.
RuzI cu lolot Iu piIvIieu
NeguioIIoi BucecI?
UIte-ucum cut etI de muie,
UIte ce fiumousu etI!
Tu, suIbutIco-ntie fete,
Iutu sute-ucum n zuie,
Piulovu, su fII cumInte!
|Ine cumput Iu cuvInte,
StuI I pune-(I fIoiI n pIete,
MuI fiumos su te gutetI.
PotiIvete-(I puiuI bIne;
Stiunge mIjIoceIuI tuu,
PIeptuI pIIn cu su-(I iusuiu!
S-oi uItu fIucuI Iu tIne,
$I copIIe tIneieIe:
Su voibetI fiumos cu eIe,
Su nu-(I scoutu voibu-n (uiu
Cu tu etI ciescutu iuu!
Iutu sutuI! E Azugu.
Tu uuzI ucum ntuI
DuIce vuIet de vIouiu
HuId,-IubIto, luId' cu fugu,
Su jucum I noI clIndIu!
Cum te-upiInde veseIIu
104
$I cum jocI tu de uouiu,
$I-uI voI su tot iumuI!
Dui te munu-n Iume doiuI
Su vezI Iumeu! $I tu fugI
$I te pIeizI vIsund cu gunduI.
VeseIu-(I mIudII tiupoiuI
$I Iu biuu puI fIoiI de vI(u,
FIoiI de ciung puI n cosI(u
$I pe-uIesuI tuu vIsundu-I
TiecI piIn vuI, cu bIunde iugI.
Dui uuzI! E pIIn pumuntuI
De iusunete! Pe Ioc
Un buIuui cut un munte
VIne-nfIoiut cu vuntuI
Cu o sutu de pIcIouie
Cu mugIiI uIeiutouie,
$I-I c-un oclI de foc n fiunte
$I pe nuiI eI vuisu foc!
Piulovu nuvuInIc suie,
NetIInd uceustu ce-I.
PIeteIe-I iumun iuzIe(e,
OclII pIInI de spuImu-I uie
$I cu pIeptuI goI s-uiuncu
Peste IInItItu Iuncu
PuiuI eI sunt vuIuiI cie(e,
Spumu uIbu-I pIeptuI eI!
Te-uI speiIut, fiumousu futu,
GuIbenu ce te-uI fucut!
105
A fost tien, n-u fost buIuui!
PIungI ucum I, iuInutu,
PIeptuI pIIn, vudItu tuInu,
|I-I uscunzI sub Iuigu luInu
$I duI puiuIuI de uui
Tot iepuosuI pIeidut.
Dui tu uI(I cuiund! $I Iuiu
SuI(I pe netedeIe IuncI,
$I cu iusuiI iepetute,
VeseIu dIn cuIe-ufuiu,
IuI cumpIIIe de-u IutuI,
$I cund vezI deopuite sutuI
Bu(I n puIme I pe spute
CupuI gIngu (I-I uiuncI.
Iut-o! Pe sub iupI nuIte,
Eu cu lolote uduncI
Fuge, puicu-I uimuiItu;
Stiunge pIeptuI su nu-I suIte
$I pe dupu stuncI dIspuie
$I tuizIu, depuite-n zuie,
Leneu I obosItu,
Iese Iui de dupu stuncI.
Cuteodutu, munIousu,
Spumegund Iu cotItuiI,
Te uzvuiII vuInd Iu vuIe
Dui uu etI muI fiumousu!
OclII negiI (I-I ntunecI;
$I suIbutIcu uIunecI;
106
De-uI tuu vuIet gem n cuIe
LunItIteIe puduiI.
StuI! Tu sIm(I un tiemui iece!
CuiuImunuI, punu-n noiI,
Stu pundInd n cup su-(I cudu
Pe sub eI ducu veI tiece!
UIte, puicu-I mIcu vuntuI!
Su ne-ujute DomnuI sfuntuI!
UIte-ucum, su nu ne vudu
Am scuput! dui ce fIoiI!
Dui de ce-(I ustumpeiI pusuI?
Piulovu, de ce te mIiI?
De ce vezI, (I mouie mInteu
$I-(I ntIneiete gIusuI
Iutu, vIIeIe iuzIe(e
Cu cIudute tuinuIe(e!
Tu te-nclInI pe dInuInteu
InveclIteI munustIiI.
VezI custeIuI n IumInu;
BiuzI tiusnI(I pe dunsuI cud.
$I sub codiu, vIsutouie,
Tiece-n gunduiI o iegInu
PuIIdu e Cuimen SyIvu!
AI eI nume pomenI-I-vu
Codiu-n vecI, c-u fost sub souie
Doumnu codiIIoi de biud.
Su pIecum, fiumousu futu,
Su pIecum, cu zubovIm!
Iutu, PiulovI(u-n vuIe,
107
Cu I tIne-o uIIntutu,
PiIbegInd cu doiu-I voInIc!
Iutu. CumpInu pe coInIc,
$I Doftunu-(I Iese-n cuIe
$I noI tot cuIutoiIm.
$I-ucum tienuI cund muI vIne
Nu te temI! Cu eI n pus
FugI uIutuiI, suI(I nebunu,
RuzI de eI, I eI de tIne!
EI uoi I tu uouiu
Dui eI zbouiu, zbouiu, zbouiu,
$I piIn vuI depuite sunu
ButjocoiItoiu-I gIus.
Dui ce uI, fiumousu futu,
De ce-(I bute pIeptuI des?
Piulovu, dupu movIIu
Pentiu ce te-opietI mIiutu
$I pIecI oclII? CoIo-n zuie
Un fIucuu fiumos iusuie,
E TeIeujenuI, copIIu,
SIm(I cu este-uI tuu uIes.
Semne eI cu munu-(I fuce;
Tu ioetI iuzund meieu,
$I iuzund te-neucu pIunsuI.
Piulovu, te Ius n puce!
Nu muI ceiI u meu-nso(Iie,
Te-um udus punu Iu mIie:
Munu-n munu tu cu dunsuI
Su pIecu(I cu Dumnezeu!
108
VARA
PiIveum fuiu de (Intu-n sus
Inti-o suIbutIcu spIendouie
Vedeum CeulIuuI Iu upus,
Depuite-n zuiI uIbustie dus,
Un uiIu cu fiunteu-n souie,
De puzu (uiII noustie pus.
$I cu o tuInu cuIutouie,
Un noi cu munteIe vecIn
PIuteu-nti-ucest Imens senIn
$I n-uveu uiIpI su muI zbouie!
$I tot vuzduluI eiu pIIn
De cuntece cIiIpItouie.
PiIvIiIIe de fuimec bete
MI Ie-um ntois cutie pumunt
Iui spIceIe jucuu n vunt,
Cu-n loiu dup-un veseI cunt
CopIIeIe cu bIonde pIete,
Cund suItu IuiguI Ioi vestmunt.
In Iun eiuu fecIoiI I fete,
$I eI cuntuu o doInu-n coi.
Jucu vIu(u-n oclII Ioi
$I vuntuI Ie jucu piIn pIete.
MIeI uIbI fugeuu cutie Izvoi
$I giuuiI suiI zbuiuu n cete.
Cut de fiumousu te-uI gutIt,
Nutuio, tu! Cu o vIigInu
Cu umbIet diug, cu clIp IubIt!
A vieu su pIung de feiIcIt,
CUPRINS
109
Cu sImt sufIuieu tu dIvInu,
Cu pot su vud ce-uI pIusmuIt!
MI-e InImu de IuciImI pIInu,
Cu-n eu s-uu ngioput meieu
AI meI, I-o su mu-ngiop I eu!
O muie e, dui muie IInu
Nutuiu, n moimuntuI meu,
E totuI cuId, cu e IumInu!
SPINUL
Stuteu fiumousu pe-un iuzoi;
VoInIcuI Iungu eu devuIe,
Su-I scoutu spInuI dIn pIcIoi
$I eu pIungeu: Un spIn n cuIe!
De ce tot iuzI? Al, cum mu doi
Aceste iusete-uIe tuIe!`
Eu uie fIoiI de ciung Iu sun,
$I-n pui un tiundufIi suIbutIc,
$I puiuI eI de iouu-I pIIn.
EI, Ius' su iud! Tu uI cuIes
TieI fiugI, venInd peste coIIne,
$I vezI cu ce mI te-uI uIes!`
TieI fiugI? $I-utut e douiu bIne!
CucI n-um putut n deuI su Ies;
TieI fiugI de-ui fI, sunt pentiu tIne!`
Cu oclII-nclII I stiunI de tot,
Eu de duieiI Izbeu pIcIoiuI:
Al, Iusu-mu, cu nu muI pot!`
FiIcousu etI!` Du! Te-u vedeu!
FiIcousu, eu? Au e fiIcu?
N-uI mIIu de duieieu meu!
Nu-(I pusu!` Du! Cu de nImIcu!
Bu-mI pusu muIt, cu eu n-u vieu
Su-mI fIe clIoupu nevestIcu!`
CUPRINS
111
Eu-I potiIvete fIouieu-n pui,
$I-I nfIoiesc zumbInd obiujII
CeI uIbI cu fIoiIIe de mui.
Su fIu clIui clIoupu, ce-I upoI?
Cu ce (I-e diug, tot diug iumune!`
Eu nu zIc bu! Dui uIte, joI
NI-e nuntu, diugu, e cu muIne
Tu cum su jocI? Suiuc de noI!
Su stuI Iu musu-ntie butiune.`
Eu-I (Ine biu(uI stung pe pIept
$I-ncetIoi dezmIuidu fiunteu
FIucuuIuI cu biu(uI diept.
Eu (Ie vieuu su-(I fIu pe pIuc;
$I n-o su joc, I ce-I cu ustu?`
Au-I! Dui eu? Eu ce mu fuc?
Lu nuntu-mI, butu-o nupustu,
Su nu joc eu? De-u tI cu zuc,
Lu nuntu vieuu su-mI joc nevustu!`
Eu iude-ucum! Nebun ce etI!`
FIucuuI giubnIc su iIdIcu:
EI, Iucu spInuI! Ce-mI pIutetI?`
VieI pIutu? UIte, uI tieI fiugI,
$I dIn cosI(u-(I duu bujoiII...`
$I toutu fiunzu de pe fugI!
De doi de fiugI su pIung fecIoiII?
De fIoiI du-mI oclII tuI ceI diugI
$I pentiu fiugI du-mI obiujoiII!`
112
$I eu-I Iovete-ncetIoi,
ZumbInd, cu puImu peste guiu.
Eu tIu! Su ceiI uu-I uoi!
Dui Ius' ucum! E joI uIcI
$I nImenI, uteptund, nu mouie!`
Mu poi(I cu pe copIII mIcI!
Dui joI, su tII! TieI fiugI I-o fIouie!
$I joI tu n-uI ce su muI zIcI,
Cu pentiu muIte-mI etI dutouie!`
113
CNTECE
XXXI
Mumu zIce dIn SciIptuiu:
Ducu doI piIetenI uI,
Viund su duI u tu uveie
UnuIu, cuiuI s-o duI?
UnuI tuce, uItuI ceie;
Cest dIn uimu-I piefucut
Du-o dui cuI n-u ceiut!`
Eu expIIc cuvuntuI mumeI:
Mumu, eu te-um piIceput!
Tu-mI etI diugu, tu I-o futu!
Tu-mI tot ceiI su te suiut,
Eu nu-mI ceie nIcIodutu.
$I, dupu sciIptuiu tu,
GlIcI, pe cIne-u suiutu?`
XXXIV
Eiu n noupteu InvIeiII,
IngenuncleutuIuI popoi
I se cuntu Iegendu sfuntu
A muieIuI MuntuItoi.
Nepusutoi eu stum de-uIutuiI
PiIvInd modeinII cuituiuiI
O copIII(u-ngenuncleutu
Mu tot piIveu cu oclII muiI.
CUPRINS
114
Vuzund cu sIngui n pIcIouie
Au nepusutoi iumun,
MI-u zIs nuIv I cu mustiuie:
Du ce? mutuIe etI pugun?`
A fost un fuIgei mItItIcu
$I n genunclI eu um cuzut
Cu un fiIcos n fu(u moi(II;
$I-n cIIpu ustu um ciezut!
XXXVII
Cund vII, Iu puIuiIe poit
$I eu o fIouie;
Cund mI zumbetI, n pIeptu-mI moit
Rusuie souie;
NeIInItIt cund te utept,
Al, cum mu douie;
$I cund nu vII, sIm(esc n pIept
Cu vIu(u-mI mouie!
XLII
Pe BIstiI(u, cuntund
O tunuiu fecIouiu,
In vunt uvund vestmuntuI
$I-n pui vuIndu-I vuntuI,
Cu pIutu eI uouiu
Tieceu-n umuiguI zIIeI
Pe BIstiI(u cuntund.
115
InclIse ntie stuncI,
SuIbutIceIe upe
Gemeuu cu-n ugonIe,
AIbustie de munIe,
IzbIndu-se su scupe
Cu vuIet I cu vuIet
InclIse ntie stuncI.
Lu cuimu pIuteI stu
CopIIu zumbItouie:
MIieusu-I ustu futu
Cu mouiteu cununutu,
$I-n stIngeieu de souie
Puieu un clIp dIn busmuiI
Lu cuimu pIuteI stu!
PiIvInd n uimu eI,
Vedeum cum dunsu tiece
Ruzund pe Iungu stuncu
De nu veneu uduncu
DIn ceiuiI noupteu iece,
$I-ucum u fI ucoIo
PiIvInd n uimu eI!
XLIV
Tu, uIcIoiuIe de Iut,
Am uvut uceeuI souite
AmundoI dIntiu-nceput
Eu dIn tIne m-um nuscut
$I de-u puiuiI dupu mouite
Iui vom fI uceIuI Iut!
116
AstuzI pIung I te suiut,
Cu-mI etI sInguiuI meu bIne
$I etI Iut I tu cu mIne.
DIn etein um fost un Iut,
Dui o souitu-ntumpIutouie
Te-u fucut uIcIoi pe tIne:
Om pe mIne m-u fucut;
Al, ntois eiu muI bIne!
XLV
Toumnu tuizIu,
In noupteu cu Iunu,
Cum vujuIe codiu
$I geme, I sunu!
DIn noiduI cu neguiI
Un vuIet iusuie,
$I vIne, I ciete
MuI uIte, muI tuie:
Iui codiuI uude,
PuteinIcuI iege
Aude piIn noupte
$I bIne-n(eIege
AI otIIoi vuIet
DIn noiduiI poinIte
EI vieu su iuscouIe
PuteiI obosIte
$I-njuiu I uiIu,
Cu-I sImte pIeiIieu.
$I guIben se fuce,
Nu poute s-udouimu,
Nu-I ufIu nIcI puce,
117
$I tiemuiu codiu
Cu InImu iuptu
De spuImu, se zbute,
Cu vuntuI se Iuptu,
Pocnete I sunu
$I-I uiIu duieieu,
CucI vuntuI I piInde
$I-I stiunge de mIjIoc,
TopIndu-I puteieu!
$I codiuI se-ndouIe;
$I-I bIiuIe vuntuI,
Ruzund, I sugiumu
$I-I iupe vestmuntuI,
$I puiuI I-I smuIge
$I-n vuI I uiuncu.
Un (Iput iusuie
Pe deuI I pe Iuncu:
GiubIteIe pusuiI
Cu vuIet uIeuigu
$I noiII vIn stoIuiI
Pe-ntIndeieu Iuigu,
De spuImu s-uscunde
PuiuuI sub gleu(u
$I iegeIe codiu,
DIn uItImu vIu(u,
SuspInu vuzundu-I
PustIuI, I geme,
$I cude pe spute,
$I mouie cu fiunteu
Pe pIeptuI nutuiII,
$I mouie nutuiu
De juIeu puduiII
In toumnu tuizIu!
118
FIRE DE TORT
(1896)
119
Di n v i a a
MAMA
In vuduiI upe iepezI cuig
$I vuIet duu n cuIe,
Iui pIopI n umeduI umuig
DoInesc eteinu juIe.
Pe muIuI upeI se-mpIetesc
CuiuiI ce duc Iu mouiu
AcoIo, mumu, te zuiesc
Pe tIne-nti-o cuscIouiu.
Tu toicI. Pe vutiu vecle uid,
PocnInd dIn vieme-n vieme,
TieI vieuscuiI iupte dInti-un guid.
Iui fIucuiu Ioi geme:
CIIpete-ubIu dIn cund n cund
Cu stIngeieu-n butuIe,
LumInI cu umbie-umestecund
PiIn coI(uiI de oduIe.
Cu tIne douu fete stuu
$I toic n iund cu tIne;
Sunt ncu mIcI I tutu n-uu
$I Geoige nu muI vIne.
Un busm cu pujuiI I cu zmeI
Incepe-ucum o futu,
Tu tucI -uscuI(I povesteu eI
$I stuI ngunduiutu.
CUPRINS
120
$I fIiuI tuu se iupe des,
CucI gunduiI te fiumuntu.
SpuI oupte fuiu de-n(eIes,
$I oclII tuI stuu (untu.
ScupI fusuI jos; nImIc nu zIcI
Cund fusuI se desfIiu...
Te uI(I Iu eI I nu-I iIdIcI,
$I feteIe se mIiu.
...O, nu! Nu-I diept su te-ndoIetI!
Lu geum tu suiI deodutu,
PiIn noupte-ufuiu Iung piIvetI
Ce vezI?` ntieub-o futu.
NImIc... MI s-u puiut uu!`
$I juIeu te iupune,
$I fIecuie voibu-u tu
E pIuns de-ngiopucIune.
Inti-un tuizIu, neiIdIcund
De jos u tu piIvIie:
Eu sImt cu voI muiI-n cuiund,
Cu nu-mI muI sunt n fIie...
MuI tIu I eu Iu ce gundeum?
Ave(I I voI un fiute...
MI s-u puiut c-uud Iu geum
Cu degetuI cum bute.
Dui n-u fost eI!... Su-I vud venInd,
A muI tiuI o vIu(u.
E dus, I voI muiI doiInd
Su-I vud o dutu-n fu(u.
121
Au vieu poute Dumnezeu,
Au mI-e dutuI soi(II,
Su n-um eu pe buIutuI meu
Lu cup, n ceusuI moi(II!`
Afuiu-I vunt I e-nnoiut,
$I noupteu e tuizIe;
CopIIeIe (I s-uu cuIcut
Tu, InImu pustIe,
StuI tot Iu vutiu-ncet pIungund:
E dus I nu muI vIne!
$-udoimI tuizIu cu mIne-n gund
Cu su vIsezI de mIne!
122
LUPTA VIE{II
GazeI
CopIII nu-n(eIeg ce voi:
A pIunge-I cumIn(Iu Ioi.
Dui IuciuI ceI muI Iu n Iume
E un buibut tunguItoi.
NImIc nu-I muI de ius cu pIunsuI
In oclII unuI Iuptutoi.
O Iuptu-I vIu(u; decI te Iuptu
Cu diugoste de eu, cu doi.
Pe seumu cuI? EtI un nemeinIc
Cund n-uI un (eI lotuiutoi.
Tu uI pe-uI tuI! De n-uI pe nImenI,
Te Iup(I pe seumu tutuioi.
E tiugedIe nuI(utouie
Cund, bIiuI(I, otenII moi,
Dui sunt eioI de epopee
Cund biu(uI II-e bIiuItoi.
ComedIunt e ceI ce pIunge,
$I-I un neom, cu-I dezeitoi.
OiIcuie-ui fI sfuiItuI IupteI,
Su stuI Iuptund, cucI etI dutoi.
+FAHJ= 1I=E +HK
ISBN 9975-904-20-3 LITERA, 1998
CUPRINS
123
TiuIesc uceI ce vieuu su Iupte;
Iui ceI fiIcoI se pIung I moi.
De-I vezI muiInd, su-I IuI su mouiu,
CucI mouiteu e menIieu Ioi.
124
$TEFNI{-VOD
Cu giubnIceIe suiItuiI
A spiInteneI Iucuste
Apuie-un cuI, Iu cotItuiI.
NeclezuI nspumuteI guiI
SpeiIu tuceieu dIn puduiI
$I puceu vuII-nguste.
In guiu vuII, Iungu pod
BoIeiII stuu cu fiIcu;
EI pui o gIoutu de noiod,
Pe cuI pItIcI I pIInI de gIod
In scuiI temutuI voIevod
Cu lolot se iIdIcu.
Stiungeu de fiuu I tiemuiu:
Iui cuIuI, ud de cuIe,
Pumuntu-n Ioc I fiumuntu
$I spumu uIb-o muiItu
Cu sunge io ce pIcuiu
DIn stiunseIe zubuIe.
Cund vieI su-I ufII, nu-I udunI!
BoIeiI, nu vI-e iuIne?
Vu vud uu de-ututeu IunI,
N-uve(I ucusu cuI muI bunI?
OiI cum? BoIeiI, sunte(I nebunI?
Vu bute(I joc de mIne?`
E gieu ocuiu ce ne-o fucI`
SputuiuI I iuspunde.
Dui (uiu-I suptu de luiucI,
CUPRINS
125
De giecI nebunI I de cuzucI;
Suiucu (uiu, noI suiucI,
$I cuI voInIcI, de unde?`
N-uI bunI de-un cuI? Iu cuIuI meu!`
BoIeiII-n tiemuiuie
Duu sIujbe-n gund IuI Dumnezeu,
SputuiuI sufIu des I gieu,
Se pIpuIe Iu cup meieu
Su vudu de-I muI uie.
MuiIu tu, voibIm I noI.`
EI, Ius-o ncuicutu!
Vu vud uu de iup(I I goI
De Iutiu cuInII dupu voI!
Sunte(I boIeiI, oiI mui(ufoI?
Sputuie, luI odutu!`
$I vodu suie jos dIn eu,
De fiuu, fuguiu-I (Ine.
Sputuiu-nguIbenIt piIveu,
Vedeu ce e, I nu vedeu,
SputuiuI ustu n-o ciedeu
Sputuiu-n uimu vIne.
Au, jupune, etI cInstIt,
$I-uI tuu su fIe duiuI.
Dui fiuuI nu! MI I-um opiIt
$I vodu fiuuI I-u smuncIt
$I-upoI cu fiuuI u IovIt
PoncI n oclI fuguiuI.
Cu oclII-nclII I fuIgeiut
De spuImu IovItuiII,
126
Se nuI(u ioIbu-nvIfoiut,
S-uzvuiIe-n IutuiI I, tuibut,
Iu cumpu-n gounu, ndieptut
Spie iupeIe puduiII.
Se duce-oibI, fuiu stupun,
Cu vuIet cu fuitunu.
BoIeiII-nciemenI(I iumun
Iui coumu cuIuIuI pugun
Cu buibu bIetuIuI butiun
S-umestecu, sunt unu.
BoIeiI! MuI zIce(I-mI upoI,
Cu vodu nu v-ujutu!
Sunte(I suiucI, fIumunzI I goI;
Dui fIecuiuI dIntie voI
Eu um su-I duu un cuI de soI,
Cu-n giujd muI um o sutu!`
127
SCARA
Am gusIt-o IeiI n piun,
Dui su nu giubI(I ocuiu!
I-um Iuut n piIpu scuiu.
Eu mu-njuiu: EtI nebun?
Pune scuiu!`
Ducu-njuiI, eu n-o muI pun!`
MuI Iu uimu, pe-un cuvunt:
Su se Iuse suiututu
De ututeu oiI deodutu
Cu(I futeI Iu scuiu sunt.
Suiututu
Luudut fII, Tutu sfunt!
Unspiezece`, spune eu;
Eu zIc: BIne`, pe ciedIn(u:
Doui o fI uvund tIIn(u,
Scuiu cu(I futeI uveu,
Pe ciedIn(u
Astu e pIeizuieu meu!
$I-o suiut meieu-meieu:
OiIce-u(I spune, oiIce-u(I fuce,
Nu tIu cum, dui mIe-mI pIuce
Su suiut uu sunt eu!
OiIce-u(I fuce,
Doui e dut de Dumnezeu!
Dui te uItu! AzI mu duc
Pe Iu eI, I Iutu scuiu!
CUPRINS
128
Viund su puI Iu cuIe (uiu,
N-um de Iuciu I m-upuc
Su-ntoic scuiu,
$I cund coIo, stuu nuuc!
Duu su numui Iu futeI
UIte-I, fiute, doIspiezece!
$I-un cu(It piIn pIept mI tiece
ImpIuntut de munu eI!
DoIspiezece,
Iucu-mI mouiteu, diugII meI!
A gieIt, mI spune(I voI?
Cum de n-u gieIt su-mI spuIe
TieIspiezece? Su muI suIe,
Nu su-mI fucu muI vieo doI!
Nu su-mI spuIe
Cu e mIeicuiI, cund e joI!
ZIcI cu poute n-u tIut
Cund voibeu dIn piun cu mIne?
Dui I-u numuiut eu bIne
Scoboiundu-I I-u tucut!
Nu de mIne,
MI-e de dunsu, ce-u fucut!
M-u scuitut uu, tIInd!
Ducu-I fIie mIncInousu,
Ce foIos e cu-I fiumousu?
MuIcu meu, uuzI! S-o piInd
MIncInousu!
N-o muI cied, s-o vud muiInd!
129
NOI VREM PMNT!
FIumund I goI, fui-udupost,
MI-uI pus pe umeiI cut uI viut,
$I m-uI scuIput I m-uI butut
$I cuIne eu (I-um fost!
CIocoI piIbeug, udus de vunt,
De uI cu IuduI Iegumunt
Su-(I fIm to(I cuInI, Iovete-n noI!
Rubdum poveiI, iubdum nevoI
$I lum de cuI, I jug de boI
Dui viem pumunt!
O couju de muIuI de IeiI
De-o vezI Iu noI tu ne-o upucI.
BuIe(II tu-n iuzboI nI-I ducI,
Pe fete nI Ie ceiI.
InjuiI ce-uvem noI diug I sfunt:
NIcI mIIu n-uI, nIcI ciezumunt!
FIumunzI copIII-n dium ne moi
$I ne sfuiIm de mIIu Ioi
Dui toute Ie-um tiuI uoi
De-ui fI pumunt!
De-uvem un cImItIi n sut
NI-I fuce(I Iun, noI, boI n jug.
$I-n uimu IucomuIuI pIug
Ies ouse I-I pucut!
Sunt ouse dInti-uI nostiu os:
Dui ce vu pusu! VoI ne-u(I scos
DIn cuse goI, n gei I-n vunt,
Ne-u(I scos I moi(II dIn moimunt;
O, pentiu moi(I I-uI Ioi piInos
NoI viem pumunt!
CUPRINS
130
$I-um vieu I noI, I noI su tIm
Cu nI-oi stu ouseIe-nti-un Ioc,
Cu nu-I voi bute-uI votiI joc
De noI, ducu muiIm.
OifunI I ceI ce diugI ne sunt
De-ui vieu su pIungu pe-un moimunt,
EI n-oi tI-n cuie un( zucem,
CucI nIcI penti-un moimunt n-uvem
Pumunt I noI cietInI suntem!
$I viem pumunt!
N-uvem nIcI vieme de-nclInut.
CucI viemeu nI-e n munI Iu voI;
Avem un sufIet ncu-n noI
$I puicu I-u(I uItut!
A(I pus cu to(II juiumunt
Su n-uvem dieptuiI I cuvunt;
ButuI I clInuiI, cund (Ipum,
ObezI I Iun( cund ne mIcum,
$I pIumb cund IstovI(I stiIgum
Cu viem pumunt!
VoI ce-uve(I ngioput uIcI?
VoI giuu? Dui noI stiumoI I tu(I
NoI mume I suioiI I fiu(I!
In IutuiI, venetIcI!
PumuntuI nostiu-I scump I sfunt,
Cu eI nI-e Ieugun I moimunt;
Cu sunge cuId I-um upuiut,
$I cute upe I-uu udut
Sunt numuI IuciImI ce-um vuisut
NoI viem pumunt!
131
N-uvem puteiI I clIp de-ucum
Su muI tiuIm ceiInd meieu,
Cu pieu ne sclIngIuIesc cum vieu
StupunI Iuu(I dIn dium!
Su nu deu Dumnezeu ceI sfunt,
Su viem noI sunge, nu pumunt!
Cund nu vom muI puteu iubdu,
Cund foumeu ne vu iuscuIu,
HiIstoI su fI(I, nu ve(I scupu
NIcI n moimunt!
132
VOICHI{A LUI $TEFAN
Doumnu Iungu $tefun vIne,
BIundu-n voibe I-n puitut:
Doumne, Iui etI supuiut!`
Sunt, VoIclI(u, pentiu tIne!`
ZupucItu doumnu stu
$I-nfIoiItu de iuIne:
Ce-um fucut, muiIu-tu?`
Tu?... NImIc!` $I vodu stiunge
Munu doumneI, gundItoi.
$eipII-I uu cuIcuuI Ioi...
Al, VoIclI(o, cum u pIunge!
Ruu cu Rudu nImenI nu-I:
UIte-n pumnI uu u fiunge
Gut de Iup cum e uI IuI!`
Doumnu I-u putiuns cuvuntuI,
Punu-n sufIet I-u putiuns.
EI tuceu, eu n-u iuspuns.
Noupte e, I bute vuntuI,
$I piIn noupte, cu vieo doI
TuiI su bu(I cu eI pumuntuI.
PIeucu $tefun Iu iuzboI.
DInti-uceIuI ceus VoIclI(u
Nu s-u muI opiIt dIn pIuns.
Biuu pe tiup eu n-u muI stiuns.
Nu I-u muI gutIt cosI(u.
In genunclI, c-un doi pugun
Eu suiutu IconI(u
MuIcII DomnuIuI, dIn sun,
CUPRINS
133
Unu-I so(, Iui uItu-I tutu,
Pentiu cuie se iugu?
ZIIe-ntiegI eu se Iuptu
De fIoiI cutiemuiutu;
Cund uveu pe so( n gund
Eu se pomeneu deodutu
Pe puiInte bIestemund.
Al, de-ui fI un zId de-uiumu
Intie dunII, punu-n noiI!`
$I piIn pIuns udeseoiI
II puieu cu eI o cleumu
Su-I mpuce! Eu, dui cum?
Pe eu cIne-o bugu-n seumu?
PiutuI su-I opietI dIn dium!
$I-nti-o zI, sutuI de sunge,
Iutu-I, moIdovenII vIn,
SufIetuI, de mIIu pIIn,
AI VoIclI(eI cum se fiunge:
Pentiu so(uI eI doiIt
Rude veseIu, I pIunge
Pentiu-un tutu bIiuIt.
Eu cu puI giubI(I poinete
Su-I cupiIndu so(u-n piug;
OclII-I stInI s-upiInd de diug,
$tefun nsu ocoIete
OclII doumneI, e piIpIt.
Iui VoIclI(u nu-ndiuznete
NIcI su-I zIcu bun sosIt`.
134
Tu mu tII, VoIclI(o, bIne!
NeumuI vostiu-I neum de lo(I,
$I-I voI dumunI pe to(I,
Cum te dumunesc pe tIne!
Am su-I cuim pe-uI tuI de vecI
Nu muI po(I tiuI cu mIne:
Tu uI mumu, po(I su pIecI.`
Doumnu-nguIbenInd scobouiu
OclII umezI n pumunt,
Fui-u zIce viun cuvunt.
Iese-upoI. I-u spus s-o douiu,
$I-u duiut-o ce I-u spus
Un uItui ce se dobouiu
Cund vIn tiusnete de sus!
$I iumus ucum vIteuzuI
SIngui n Iutuc, I-u pus
Cupu-n muInI, pe gunduiI dus.
EI I-u potoIIt necuzuI
Dui pe doumnu o Iubeu!
$I-ngiopund n coIf obiuzuI
$tefun vodu-ucum pIungeu!
135
DOINA
CopIIo, tu etI gutu
De-u puiuieu su pIungI!
$I cund etI tiIstu, DoIno,
Tu InImu ne-o fiungI.
Dui nu tIu cum, e bIne
Cund pIungI, cu-n uimu tu
NoI pIungem to(I, I-umuiuI
MuI duIce nI-e uu.
$I toute pIung cu tIne
$I toute te-n(eIeg,
Cu-n veisuI tuu ceI juInIc
Voibete-un neum ntieg.
Pe fete-n fuptuI seiII
Le-ntumpInI Iu Izvoi,
Tu sInguiu stupunu
Pe sufIeteIe Ioi.
Le-nve(I ce e IubIieu
$I iuzI cu oclI Iie(I,
Deodut-upoI te-ntunecI
$I cuntece Ie-nve(I:
Su cunte zIuu-n Iuncu
$I seuiu cund se-ntoic,
Cund tiIste-n piuguI tInzII
Stuu sInguie I toic.
Cund meig fIucuI Iu ouste
Cu IuciImI tu-I petiecI
$I stuI cu eI, (I-e mIIu
Su-I IuI pustII, su pIecI.
Cuntund Ie-uducI umInte
CUPRINS
136
De-o futu dIn vecInI,
De mume I de-ogoiuI
UmpIut ucum de spInI.
$I cund I-omouiu doiuI
$I-n juiuI tuu se stiung,
PuI fIuIeiuI Iu guiu
$I cun(I, Iui dunII pIung.
E pIIn de oumenI cumpuI,
Tu, DoIno,-n iund cu eI.
MonegI I oumenI tIneiI
$I tIneie femeI
Adunu funu-n stoguiI
$I snop dIn spIce fuc
DIn scutece copIIuI
Cund pIunge-n suluIduc
Te ducI I-I jocI pe biu(e
$I-I cuIcI upoI pe sun,
$I-I cun(I s-udouimu-n umbiu
CupI(eIoi de fun.
DIn vuI tu vezI umuiguI
Spie cuImI nuIntund,
Pe couste-uuzI puiuIe
PiIn noupte zgomotund,
$I-uscuI(I ce spune codiuI
Cund pIunge zIuu-ncet
Al, toute, DoIno, toute
Te fuc su fII poet.
$I, sInguiu cu tuimu,
PiIvInd pIeidutu-n zuiI
SpuI mun(IIoi duieieu
PiIn juInIce cuntuiI.
137
Pe deuI iomunuI uiu
SIubIt de-umui I fiunt.
AbIu-I upusu fIeiuI
In umeduI pumunt.
Tu-I vezI suimun, I tiemuiI
Su-I munguI n nevoI.
$I meigI cu eI uIutuiI
Cuntund pe Iungu boI.
Iui bIe(II boI se uItu
Cu mIIu Iu stupun
PiIcep I eI duieieu
SuimunuIuI iomun.
Eu te-um vuzut odutu
Fiumousu cu un sfunt,
In jui stuteuu butiunII
Cu fiun(IIe-n pumunt.
CuntuI, cu-n vIs, de-o Iume
TiuItu-nti-uIte viemI,
De oumenI diugI, dIn gioupu
Pe nume viund su-I clemI.
$I-ncet, dIn vieme-n vieme,
ButiunII-n jui cIIpeuu
$I munecIIe luIneI
Lu oclI I Ie puneuu.
Dui Iutu! Cu oclI tuIbuiI
Tu stuI ntie voInIcI,
Te vud cum juiI I bIestemI
$I pumnII (I-I iudIcI!
PiIbegI de bIi I cIucu,
CopII fuiu noioc,
138
Tu-I stiungI n codiu noupteu
Sub biuzI pe Iungu foc.
$I cun(I cu gIus suIbutec,
$I-n jui eI cuntu-n coi
CuntuiI ntunecute
Cu sufIeteIe Ioi.
Cund tII luIducI n codiu
Te piInzI cu eI fuitut,
LI-uiu(I potecI uscunse,
Pe stuncI Ie-uteinI tu put.
Cund pun pIcIoiu-n scuiu,
|II ioIbuI Ioi de fiuu;
GiubIt, cund piInd eI pucu,
Sco(I pIumbII de Iu biuu:
Iui cund oclesc, cu lolot
Tu iuzI, cucI pIumbII moI
S-uu dus n pIept de-u dieptuI
SpuicutuIuI cIocoI.
AI tuI suntem! StiuInII
Te-ui pIeide de-ui puteu;
Dui cund te-um pIeide, DoIno,
AI cuI um iumuneu?
Su nu ne IuI, IubIto,
De diuguI tuu tiuIm:
SuiucI suntem cu to(II,
SuiucI, dui te IubIm!
RumuI, cu ne etI doumnu
$I Iege-I uI tuu gIus,
Invu(u-ne su pIungem
C-utut ne-u muI iumus!
139
LA PA$TI
PiIn pomI e cIiIpIt I cunt,
Vuzdulu-I pIIn de-un iou souie,
$I suIcIIIe-n uIbu fIouie
E puce-n cei I pe pumunt.
RusufIuI cuId uI piImuveiII
Adus-u zIIeIe-nvIeiII.
$I cut e de fiumos n sut!
CietInII vIn tucu(I dIn vuIe
$I doI de se-ntuInesc n cuIe
II zIc: HiIstos u nvIut!
$I iude-ututu suibutouie
DIn clIpuI Ioi ceI uis de souie.
$I-un vunt de-ubIu cIutInItoi
$optete dIn vuzdul cuvInte:
E gIusuI ceIoi dIn moimInte,
E zgomotuI zbuiuiII Ioi!
$I pomII fiun(IIe-I scobouiu
Cu DuluI Sfunt piIn uei zbouiu.
E IInIte. $I dIn uItui
Cuntuieu-n stIluiI iepetute
Depuite punu-n vuI stiubute
$I cIopoteIe cuntu iui:
Al, Doumne! Su Ie-uuzI dIn vuIe
Cum iud u diug I pIung u juIe!
140
BIseiIcu, pe deuI muI sus,
E pIInu ustuzI de IumInu,
Cu-ntieugu Iume este pIInu
De-uceIuI gund, dIn cei udus:
In fuptu noustiu nI e souiteu
$I vIu(u este tot, nu mouiteu.
Pe deuI se suIe-ncetIoi
Neveste tIneie I fete,
ButiunI cu Iuinu vIe(II-n pIete;
$I-ncet, n uimu tutuioi,
VezI ovuInd cute-o butiunu
Cu mIcuI eI nepot de munu.
Al, Iui n mInte mI-uI venIt
Tu, mumu mIcIIoi copIIe!
Eu tIu cu I-n uceste zIIe
Tu pIungI pe-uI tuu copII doiIt!
Lu zumbet ceiuI uzI ne cleumu
Sunt PutIIe! Nu pIunge, mumu!
141
N MIEZUL VERII
O fuIe nesfuiItu
DInti-o punzu puie cuIeu,
PiIntie loIde iutucItu.
Toutu cuImeu-I udoimItu,
Toutu vuIeu.
LInIteu-I depIIn stupunu
Peste cumpII uiI de souie,
Luncu-I gouIu: Iu funtunu
E pustIu; I nu se-ngunu
NIcI o bouie.
NumuI zumzetuI de-uIbIne,
Fuiu-ncepeie I-uduos,
Cuige-ntiunu, puicu vIne
DIn uduncuI fIiII pIIne
De iepuos.
$I cut vezI n depuituie
VIu nImIc nu se Ivete...
Iutu nsu, coIo-n zuie,
MIcutoi un punct iusuie
$I tot ciete.
Poute-I viun butut de souitu
Cuie-uIeuigu pe cumpIe
Inti-ututu Iume mouitu!
Doi I munu, giIjI I pouitu,
DomnuI tIe!
Po(I ucum su-I vezI muI bIne:
E femeIe, o suimunu,
CUPRINS
142
Stiuns Iu pIept n scutec (Ine
Un copII; I-n suig eu vIne,
VIne-n gounu.
De cuIduiI dogoiItouie,
Foc upiIns I uide clIpuI;
Un cuptoi e iouI souie,
$I cuibune sub pIcIouie
E nIsIpuI.
Cund ujunge Iu funtunu,
Jos pe-o pujIte suiucu
Pune-odoiuI eI. DIn munu
SuItu cumpunu butiunu
$I se pIeucu.
Scui(uInd, dIn nou eu ciete.
Mumu touinu cu tot zoiuI
Apu-n pumnI, I se giubete
Lu copII I-I iucoiete
ObiujoiuI.
Beu upoI I eu pe fugu.
Meige IuiuI dupu ustu
Lu copII I-I du su sugu;
Fiunt-upoI, pe-o butuiugu
Stu nevustu.
$I e IInIte pe deuIuiI
Cu-nti-o munustIie uisu;
Doim I-uiInII de pe muIuiI
$I cuIduiu vuIuiI-vuIuiI
Se ievuisu.
143
NIcI un noi vuzduluI n-uie
Foc sub eI su muI uscunzu;
NIcI o pusuie piIn zuie,
Nu se mIcu-n Iumeu muie
NIcI o fiunzu.
SIngui vuntuI, coIo, Iutu.
AdoimIse Iu iucouie
Sub o suIcIe pIecutu
Somnuios n sus eI cutu
Cutie souie.
MuI e muIt! $I cu su-I fIe
Scuitu viemeu, punu pIeucu,
EI se uItu pe cumpIe,
FIuIeiu I nu muI tIe
Ce su fucu.
Dui deodutu se opiete:
Peste oclI I pune-o munu
$I zumbInd copIIuiete
CuiIos I Iung piIvete
Spie funtunu!
IARNA PE ULI{
A-nceput de IeiI su cudu
Cute-un fuIg, ucum u stut,
NoiII s-uu muI iuzbunut
Spie upus, dui stuu giumudu
Peste sut.
CUPRINS
144
Nu e souie, dui e bIne,
$I pe iuu e numuI fum.
Vuntu-I IInItIt ucum,
Dui nuvuInIc vuIet vIne
De pe dium.
Sunt copII. Cu muIte sunII,
De pe coustu vIn (Ipund
$I se-mpIng I sui iuzund;
PiIn zupudu fuc mutunII;
Viund-neviund.
Guiu fuc cu ioutu moiII;
$I de-u vuImu se poinesc,
Cum piIn guid se guIcevesc
ViubII guiee, cund noiII
PIoI vestesc.
CeI muI muiI ucum, dIn sfudu,
Stuu pe-ncuIeiute puI;
CeI muI mIcI, de foume-uduI,
Se scuncesc I pIung giumudu
Pe Iu uI.
CoIo-n coI( ucum iusuie
Un copII, uI nu tIu cuI,
LuigI de-un cot sunt puII IuI,
Iui eI mIc, cucI pe cuiuie
Puicu nu-I.
HuInu-I mutuiund pumuntuI
$I-o tuiute-ubIu, ubIu:
145
CIncI cu eI ncup n eu,
Su muI butu, soio, vuntuI
Duc-o vieu!
EI e soI piecum se vede,
Mu-su I-u tiImIs n sut,
VezI de-uceeu-I nciuntut,
$I s-uvuntu, I se ciede
Cu-I buibut;
Cude-n biuncI I se iIdIcu
Dund pe ceufu pu(InteI
Toutu Iunu unuI mIeI:
O cucIuIu muI voInIcu
Decut eI.
$I tot vIne, tot noutu,
Dui deodutu cu oclI vII,
Stu pe Ioc su mI te (II!
CoIo, zgomotousu gIoutu,
De copII!
EI degiubu-n jui clItete
Viun ocoI, cucI e pIeidut,
Dui copIII I-uu vuzut!
Toutu ceutu nuvuIete
Pe-ntiecut.
UIte-I, mu, cucIuIu, fiute,
Muie cut o zI de post
AoIeu, ce uis mI-u fost!
Au sub dunsu upte sute
Adupost!`
146
UnII-I Iuu giubIt Iu vuIe,
AI(II-n gIumu puite-I (In
UIte-I, fuiu pIc de vIn
S-uu juiut su-mbete-n cuIe
Pe cietIn!
VIne-o bubu-ncet pe stiudu
In cojocuI iupt uI eI
$I ncIns cu sfoiI de teI.
Stu pe Ioc ucum su vudu
$I eu ce-I.
S-o(uiute iuu butiunu
Pentiu mIcuI Buibu-cot.
A(I nnebunIt de tot
PuIuI mumII, du-mI tu munu
Su te scot!`
CIcu vieI su stIngI cu puIe
FocuI cund e-n cIuI cu fun,
$I-upoI zIcI cu etI iomun!
BIutu bub-u-ntiut n IuIe
Lu stupun.
Cu pe-o bufnI(-o-nconjouiu
$I-o petiec cu clIu cu vuI,
$I se (In de dunsu scuI,
PIInu-I stiumtu uIIcIouiu
De uIuI.
Nu e clIp su-I fucI cu bunu
Su-I puzeuscu diumuI Ioi!
147
Rud I sui nti-un pIcIoi,
Se-nvuitesc I (Ipu-ntiunu
MuI cu zoi.
Bubu I-u uItut nvu(uI:
Bute,-njuiu, du dIn muInI:
DiucIIoi, sunte(I pugunI?
MuIcu meu! Su stuI cu bu(uI
Cu Iu cuInI!`
$I cu bu(uI se-nvuitete
Cu su-I fucu-n jui ocoI;
Dui ubIu e IocuI goI,
$I muI(Imeu nuvuIete
IuiuI stoI.
AstfeI tubuiu se duce
LuIuInd n clIp uvun:
Bubu-n mIjIoc, cupItun,
ScuIpu-n sun I fuce ciuce
De Sutun.
Bu se iuscoIesc I cuInII
De piIn cui(I, I sui Iu eI.
Pe Iu guiduiI Ies femeI,
Se uinesc mIiu(I butiunII
DIn boideI.
Ce-I pe dium ututu guiu?`
Nu-I nImIc. CopII tienguiI.`
EI, uuzI! Vedeu-I-u muiI,
Puicu tiece-udunutuiu
De tutuiI!`
148
ISPITA
EI, ucum te uI(I Iu cunu,
Cu s-u spuit! Dui du-o-n foc!
Nu-mI fI InImu dumunu
Cund vezI iuuI Iungu mIne
HuIde, piInde-mu muI bIne
De mIjIoc!
UIte-mI luIneIe, cu spumu,
Le-um (esut cu munu meu;
ZIcI n gunduI tuu ucumu:
Ce muI puI de cupiIouiu!
VezI, uu o vuduvIouiu
MI-ui pIuceu!`
Hu, lu, lu! Su-(I meuigu veste
De Iiet!... EI, cIne-mI etI!
TiugI cu oclIuI Iu neveste;
TiecI piIn sute cu-mpuiu(II
Du' te-oi bunuI buibu(II
$I-o pu(etI!
Spune-mI diept: (I-uu spus viodutu
PopII cu pucute-(I sciIu
Ducu-mbiu(IezI vieo futu?
Su nu-I ciezI! EI tIu PsuItIieu,
Dui ce foc o fI IubIieu
NIcI nu tIu.
Nu-(I pIuc oclII veizI? EI, Iucu!
UIte-uI meI! Nu te uItu
Pieu cu doi, cu pot su-(I pIucu!
CUPRINS
149
O, sunt tIneiI zecI I sute
CuiI ui vieu su mI-I suiute
$I eu bu!
Ho(uIe! Te uI(I Iu mIne;
$tIu eu ce gundetI ucum,
Cu de-uceeu (I-e iuIne
Eu de-u fI fIucuu odutu
Nu m-u iuInu de-o futu
NIcIdecum.
Iucu... stuu pe Iu funtunu!
Du-mI cuiIIguI... AoIeu,
Nu mu stiunge-uu de munu!
Nu m-uI stiuns? $I-(I vIne-u pIunge?
HuId' degiubu I mu stiunge,
Cu eu vieu.
CiezI cu nu? Bu cum s-uiutu
$tII tu futu cum s-o-mpucI.
OiI te supeiI tu pe-o futu
Cund o stiungI I eu te-njuiu?
N-uI pu(It? Iu tucI dIn guiu,
Cu te fucI!...
$I mI-e cuId! $I uIte-n fu(u
Sunt upiInsu; I zuu nu,
NImenI nu m-u stiuns n biu(u
MIjIoceIuI meu fiungundu-I
Ducu n-uI de-ucumu gunduI,
Poute tu!
150
VieI su beI? $I nu (I-e teumu
Cu mI-e oIuI descuntut?
CIne beu su pouite seumu
Su suiute pe stupunu
OIuIuI... nu pune munu,
Cu te but!
EI, mu duc ucum. Deseuiu
IuiuI vIu! $I spune-mI diept
VII I tu? Te-ntumpIn Iuiu
Cu I IeiI, cu vuse pIIne!
Nu venI!... $I su tII bIne
Cu te-utept!
151
DRAGOSTE NVRJBIT
I
Futu stu Iu pouitu, mu-su Iu piIIuz
Nu tIu ce-uveu futu, cu-I eiu necuz
$I umbIu de coIo punu coIo beutu.
O vedeu I mu-su cu e supuiutu
$I cu-I joucu-n IuciumI oclII uiI de foc,
O vedeu piIn cusu cu se-nvuite-n Ioc;
PiInde-n muInI un Iuciu numuI cu su-I piIndu,
Iese-n tIndu, Intiu, IuiuI Iese-n tIndu
$I fiumuntu cusu cu nImIc, uu.
IeiI, cut u fost zIuu, nu s-ustumpuiu
NIcI cut bu(I n puIme, I-uIeigu sIIluIe,
O tiudeu vieo tuInu I-ui fI viut s-o spuIe
$I de muItu tiudu, n-u voibIt deIoc.
S-u cuIcut n uimu supuiutu foc
$I piIn somn ntiunu u voibIt cu oupte.
Astu-dImIneu(u s-u scuIut de noupte
$I-u tois douu fuse punu s-uu scuIut
CeIuIuI(I uI cuseI. $I-uveu pIunsu fu(u.
N-u viut su mununce. Toutu dImIneu(u
N-u voibIt nIcI douu, Iui cund u-nceput
Mu-su cu ocuiu, futu s-u fucut
AIbu I-upoI veide I-u IzbIt dIn munu
FusuI pIIn I fuicu I-u umpIut de Iunu
LuvI(eIe vetieI. BIne, fu, dui ce-I`?
A Iuut n uimu cusutuiu eI
Ceu cu fIoiI cumuu, souie de fiumousu
$I s-u dus n piuguI tIndeI, cu su cousu.
Dup-un ceus de vieme, mumu-su venInd
CUPRINS
152
Nu tIu ce su-I spuIe, s-u ciucIt piIvInd
Cusutuiu feteI: Nu vezI cu se pIeide?
Unde-ui fI cu guIben, uI cusut cu veide;
CiucIIe pe umui nu Ie-uI dus n Ii.
Numuiu, SImIno, numuiu pe fIi;
TieI Ie tiecI I douu Ie despui(I deopuite,
Cu su Iusu foimu sciIsu cu Iu cuite.
FIoiIIe uItI(eI, tu Ie spunzuiI sus,
RouI de pe muigInI uIte cum I-uI pus!
$I-uI cusut cu negiuI fIutuiII pe coute!...`
A vuzut SImInu gieuiIIe toute
$I-u nceput su tuIe cusutuiu-n iund.
Se uItu Iu punzu! dui nebunu-I gund
AIeigu depuite, numuI foc I puiu.
Cund se-ntouise-n uimu mumu-su de-ufuiu
$I-u pus munu-n oIduiI I-u piIvIt-o diept:
AI stiIcut, SImIno, ce-uI cusut Iu pIept!
Ce-u fost bun: puI, uIte munecIIe-s ieIe!
Ce-uI fucut? StuI beutu I te uI(I Iu eIe!`
Eu piInzundu-I toute scuIeIe-nti-un Ioc
Le-uzvuiII deopuite: Du-Ie, mumu,-n foc!`
II
Aveu bIutu futu cu de ce su-I pouite
SumbeteIe nsuI. ZI, cu I Iu mouite
S-u gundIt SImInu, dui Iu ustu nu.
Mu-su e de vInu! Mu-su-I zIse: Du
Cutevu I LIneI, cu I eu-(I uduce!`
LInu! Puicu feteI I veneu s-upuce
$I de gut s-o stiungu punu vu muiI
153
LInu, cu dIn dunsu doui' Ie iusuiI
Ceuitu cu LIsundiu! LInu-I vInovutu!
IeiI, de Iu clIndIe, I-ustuzI zIuu toutu
S-u IzbIt cu gunduI, tot pe gunduiI stund,
Puicu e cu fuimec! Tot uceIuI gund,
Puicu-I stu LIsundiu piupui nuInte!
Se munceu SImInu su-I uduc-umInte
Cund s-uu piIns Iu ceuitu, pentiu ce I cum?
Ce-u zIs eI? $I dunsu ce-u iuspuns, I-n dium
CIne-u fost s-uudu? EI u zIs: EI Iusu,
Pentiu-ututu Iuciu nu fI munIousu!
Duc-um zIs-o, Iuitu, n-um su (I-o muI zIc.`
Eu s-u-ntois giubItu, n-u iuspuns nImIc
$I-u pIecut. LIsundiu nti-un sufIet vIne:
Nu te Ius, SImIno, vieuu su moi muI bIne!
Nu te Ius ucusu! StuI, cu fucI pucut!
UIte, du-mI o puImu I su fIu Ieitut!`
EI u lui(uIt-o, n-u Iusut-o-n puce
$I-o sIIeu su iudu. Hou(u se piefuce!
Eu smucIndu-I nsu giubnIc biu(uI diept
L-u IovIt cu pumnuI munIousu-n pIept
Cu s-o Iuse-n puce! $I-u pIecut, nebunu!
Astu-I ce o douie, ustu numuI unu:
L-u IovIt! LIsundiu, cu tiusnIt, cum stu,
A piIvIt n uimu-I I-u stiIgut uu:
Nu te cunoscusem, fu, muI dInuInte!
Dui uu (I-e poituI? BIne, (Ine mInte:
De pe mIne-(I cieuscu Iuibu veide-n piug.`
Ruu e I LIsundiu. Ducu-I uie diug
Inti-ututu futu I eI tIe bIne,
Cum I iubdu IocuI, Doumne, cum I vIne
SufIet su muI umbIe zIIe supuiut
Pentiu-o voibu numuI? EI e om buibut,
154
N-o su-I piIndu douiu mInteu c-o femeIe
Pentiu ce s-upiInde? pentiu ce su IeIe
De bunI bunI piostIu oiIcuieI femeI?
VezI, u IuI e vInu! Nu e vInu eI,
A voIt su-I butu joc de eu, s-o stiungu
Cu (u(unu uII I-I veneu su pIungu
De necuz! Suimunu, eu s-u nciezut
$I-ucum eI n uimu vezI ce I-u fucut:
I-u spus veide-n fu(u cu-I muI pIuce LInu!
Eu-I Iubete, bIutu, cum IubetI IumInu
OclIIoi, I toute-toute I Ie-u dut
$I-ucum eI o pouitu guiIIoi piIn sut,
O-ngIotete-n voibe cu pe-o vInovutu
Tutuioi Ie spune, cu SImInu-I futu
MuI uu I-uItmInteiI, to(I tIu de Iu eI
Cu pe-un biu( SImInu uie un negeI:
VezI cum vIne, Doumne, peste om nupusteu?...
Toutu zIuu futu s-u gundIt Iu usteu
$I dIn toute unu muI muIt iusuieu:
$I-u butut LIsundiu joc numuI de eu.
$I gemeu SImInu, foc ucum pe dunsuI,
$I stiungeu dIn guiu su-I nglItu pIunsuI.
III
A venIt JoIunu. Futu I-u Iuut
DonI(u, su muIgu. Eiu bIne seuiu.
CuId buteu piIn fiunze vunt de piImuvuiu.
FiuteIe SImIneI, NIcu, tiemuiund,
Stu-n cumuu-I Iungu de copII, (Inund
Lumunuieu-n pieujmu donI(eI. Deodutu
155
EI cIutete ceuiu I-ngunund uiutu
Pe pumunt cu munu: UIte ce-uI fucut`.
$I tuizIu Iu uimu uimeI u vuzut
Futu cu de Iupte donI(u e gouIu:
MuIt pe jos muIsese, I-uItu puite-n pouIu
NIcu e de vInu! Nu muI vud defeI!`
$I-I IzbI deopuite, I-u IovIt n eI.
$I pIungund copIIuI I-u cutut cuiuieu.
Eu Iuund dIn munu-I voInIc Iumunuieu
O IIpI de-o pIutiu cu su muIgu Iui.
Nu muI eiu Iupte I muIgeu-n zudui
UgeiuI. Iui vucu poute nIcIodutu
N-u muI fost cu ustuzI neustumpuiutu
$I-u-ncetut SImInu, cu s-u ostenIt.
Cund eiu piIn tIndu, eu I-u umIntIt
C-u Iusut upiInsu uIbu Iumunuie.
D-upoI ce? Atutu pugubu muI muie!`
$I-I suiI deodutu gunduI Iu vI(eI:
N-u Iusut n ugei Iupte pentiu eI
$I-I uuzI, suimunuI, cut de juInIc muge:
EI, dui ce-I o noupte! MuIne-n zoiI vu suge!`
$I-u nuI(ut dIn umeiI. Iuc-uu!... Ce-I pusu!
A Intiut upiInsu I giubItu-n cusu,
DonI(u punund-o dupu uu-n cuI.
Mu-su stu ciucItu. PuI ucoI-o puI?
VIno I stiecouiu IupteIe odutu!`
Eu piInzundu-I giubnIc vusuI, I-I uiutu
Mu-seI I-I Izbete: Ce su muI stiecoi?`
$I iustIt se-ntouise futu-nti-un pIcIoi.
$I s-u-ntois I mu-su negiuInd de teumu,
Nu cumvu su buge omuI eI de seumu,
Ce IspiuvI I fuce futu, c-upoI joc!
156
$I s-uu pus Iu cInu. Futu stu Iu foc
$I cund zIse mu-su: HuIdu, fu, Iu cInu!`
Nu mununc!` iuspunse I IeI-n giudInu.
IV
Se-nseiuse bIne. TuimeIe tiecund
Zunguneuu viun cIopot, I veneuu pe iund
De Iu cump. AmuiguI nnegiIse zuieu.
S-uuzeu-n depuite tiemuiut cuntuieu
BucIumuIuI juInIc, cu un psuIm n vunt.
$I pIungeu SImInu I piIveu-n pumunt
$I-I vedeu vIu(u toutu pustIItu
DInti-o voibu numuI! Se sIm(eu sIubItu
Cu d-un veuc de bouIu. Toute-ucum s-uu dus!
$I dIn ce? SImInu n-uveu clIp de spus.
IeiI, de cutie seuiu, u pIecut SImInu
Cu su duc-o mustiu de cusut Iu LInu,
PiIetenu eI, poute ceu muI bunu-n sut
Mu-su-n tuig fusese IeiI I-u cumpuiut
Meie; I SImInu u Iuut tieI meie
Su Ie ducu LIneI. $I LIsundiu-I ceie,
IntuInInd-o-n stiudu, muiuI ceI (Inut
Pentiu eI! Eu-I dete nsu neceiut:
De pe pIept cumuu veseI eu-I desfuce,
SIngui eI s-uIeugu muiuI cuie-I pIuce.
Dui ducu Iuu douu?` BIne, ducu vieI,
ImI ujunge unuI`! Dui ducu Iuu tieI?`
$I SImInu iude: MI Ie IeI pe toute!
Ducu-(I pIuce, Iu-Ie!` Tu te supeiI, poute?`
Nu, LIsundie; uIte, u fI viut, uu,
157
Su duu LIneI unuI. Lusu, cu-I voI du
AItu dutu; LInu n-uie doui su pIuiu!`
Ducu-I pentiu ustu, fuc eu ustu-seuiu
Su-ntuInesc pe LInu, su-I duu muiuI, vieI?`
Eu (I Ie duu (Ie, nu I Ie duu eI.`
BIne, I duu muiuI, spuI cu-I de Iu mIne,
$I-uu mI-e muI diugu LInu decut tIne.`
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V
Eu stuteu pe IuI( sub cIie. Cu eu
A venIt I Tuicu. LInItIt edeu
CuIneIe de-uIutuiI I-I piIveu stupunu.
Biu(uI stung nuI(undu-I, eu-I uduse munu
Punu peste-obiujII iumenI I nvoI(I,
Iui cu munu dieuptu, upucund de coI(
Munecu eI stungu, I teigeu pIunsouieu.
Se poinIse vuntuI piIn cIie, I fIouieu
A-nceput su nIngu IuInd domoI,
$I cudeu pe pIeptuI I pe biu(uI goI
AI SImInII, stundu-I uIbu-n pouIu ioclII.
Douu-tieI fIoiI poute uu ujuns n oclII
CuIneIuI, I-n uimu cuIneIe-u-nceput
MuiuInd su mIte cupuI. A tucut
Cutevu cIIpIte I-u-nceput muI tuie.
Futu, tiesuiItu, se mIiu ce uie
CuIneIe, I bIundu eu I-u muIcomIt.
N-uuzeu nImIcu. VuntuI u cIutIt
Rumuiu pe cuie stu vio pusuiIcu
$I doimeu, I bIutu s-u zbutut de fiIcu,
$I-uceI zgomot duse cuneIuI piepus.
158
Ce-ntuneiIc! Futu s-u IzbIt n sus,
$I sIm(eu cu-I uide cupuI tot, cu focuI,
$I de-umui nuvuInIc n-o muI (Ine IocuI.
Pieu sunt eu nebunu!` $I pe cund zIceu
S-u nuI(ut cu totuI, lotuiut uveu
GunduI su se ducu IInItIt n cusu.
Dui sIm(eu o munu gieu cum I upusu
PIeptuI I-o sugiumu, I o (Ine diept.
Ce su fuc n cusu? Dui uIcI ce-utept?`
$I-I veneu su (Ipe cu dInti-o puduie
$I-I veneu su uiIe cu dIn foc, su-njuie,
$I-I veneu su pIece, noupteu cum eiu,
Lu LIsundiu-ucusu. Ce e de-ui pIecu?
L-ui gusI piIn cuite, I-ui gusI Iu cInu,
L-ui iugu, spunundu-I cu eI nu-I de vInu
$I pIungund I-ui zIce: Nu fI supuiut,
Bute-mu, LIsundie, cu nu fucI pucut!`
EI e bun cu Iumeu, eI Ie Iuitu toute,
EI nu (Ine mInte I-ui Ieitu-o poute!
$I cu-uceste gunduiI eu s-u-mbuibutut
Dui n cIIpu ustu Tuicu I-u nuI(ut
CupuI, ntoicundu-I nti-o puite (untu.
S-u mIcut I futu I-u iumus cu fiuntu
$I sIm(eu cu oclII-I cu de fiIguiI uid.
CIne-I? Ce-I ucoIo? S-uuzeu Iu guid
Puicu-I om, ce vIne. Se gundeu SImInu
Cu de bunu seumu IuiuI e vecInu
Tudoiu, cu dunsu, dupu obIceI,
Rupe dIn guid vieuscuiI, cund nu-I guiduI eI.
Dui pe viemeu ustu? TocmuI potiIvItu,
Pe cund toutu Iumeu douime IInItItu.
De-ui fI fost muI zIuu, futu s-ui fI dus
Diept Iu guid, I IeIcII fuicu I-ui fI spus
159
Voibe de ocuiu, numuI tieI cuvInte,
Cu de muIt tot fuiu guiduI, -upoI mInte
Duc-o-ntiebI, I juiu cund e Iu piIIej
Cu de-u pus eu munu mucui pe-un gutej
S-o guseuscu mouitu muIne-n zoiI vecInII.
Bu u spus odutu tutuIuI SImInII:
Ce te IegI de mIne? HuI, su vezI ce uid,
Iucu-mI suiI cu voibu cu eu fui dIn guid!
VieuI su-(I fuc eu poute guiduI nou? Bu bIne;
Leugu-te de futu-(I, ce te IegI de mIne?
Eu-(I despouIe guiduI`
$I SImInu stu
LocuIuI, de spuImu nIcI nu cutezu
Su iusufIe tuie, cu su n-o uudu
Tudoiu, I-u piIns-o tiemuiuI de cIudu,
$I sIm(eu suIndu-I sungeIe-n obiuz.
SIubu etI de ngei!` $I-I eiu necuz
De sIubIu de ustuzI, cu de-o fucutuiu.
CuIneIe ntiunu muiuIe dIn guiu.
Cu su tucu, futu giubnIc I-u udus,
I-u pus cupu-n pouIu I pe oclI I-u pus
MuInIIe, deodutu u sIm(It cu-I tiece
JunglIuI pe sub couste, fuIgeiut I iece,
$I s-u stiuns de spuImu toutu Iungu pom
A vuzut cu oclII cum tieceu un om
PiIn giudInu. Iutu-I! |Ine-n muInI zubunuI
Puicu-s doI e umbiu! Nu, e numuI unuI.
Un tuIlui! Se duce spie feieustiu diept.
InImu SImIneI se zbuteu n pIept
Cu pe muI un pustiuv, I vio douu cIIpe
Nu-I veneu iusufIet. $I-I veneu su (Ipe,
Se temeu. Su tucu muI iuu se temeu.
160
Ai fI meis n cusu, dui duc-o sIm(eu
De pe puI tuIluiuI? S-ui giubI su vIe
Cutie eu, s-o butu. Doumne, cIne tIe
Ce om iuu e dunsuI, iuu, cu uItfeI cum?
Viun fugIt dIn ocnu, cuie-(I suie-n dium
$I te-omouiu. Iutu-I, s-u opiIt d-odutu
$I tIptII s-ueuzu Iu feieustiu, Iutu
EI I (Ine-n munu puIuiIu, stund
Cu IIpIt de zIduiI, I dIn cund n cund
II Ivete cupuI, numuI cute-o cIIpu
$I putiunde cusu I s-uscunde-n piIpu.
UIte-ucum se duce I-ucum stu IIpIt
Lu feieustiu cuseI ceu dIn iusuiIt,
Tot muI des piIvete, tot muI muIt s-uiutu.
Puicu n-ui fI-n cusu ceI pe cuie-I cutu.
Nu tIu cum SImInu nu se muI sIm(eu,
II veneu su cieudu I tot nu ciedeu,
Dui n uimu omuI s-u ntois odutu
Diept, uu cu futu I vuzu cuiutu
Fu(u-n zuieu IumpeI. RoIe s-u fucut
$I-I veneu su iudu de ce s-u temut.
$I-ui fI ius cu lolot, dui cu munu stungu
$I-u-nveIIt obiujII I-u-nceput su pIungu.
VI
Se zuieu de Iunu. CuIneIe-u Iutiut
Lu stiuIn, dui veseI fugu eI u dut
Cu su-I IIngu munu I su I se-uiete
PiIeten. $I-utuncI gIusuI pIungutouieI fete
Se-nceicu su cleme cuIneIe nupoI,
NumuI cu s-uudu lo(uI, cu sunt doI
161
In giudInu. VuntuI, gutu su se cuIce,
Muimuiu o iugu doInItoi de duIce.
VII
Nu etI supuiutu?` Nu, dui tu?
NIcI eu!
$I mu Iei(I?` LIsundie, eu um fost de vInu!`
RusuiIse Iunu, guIbenu I pIInu,
Cu o futu bIundu cuie-n clIp duIos
VIne sus dIn ceiuiI su ne-uducu jos
LInIteu I puceu zuiIIoi uIbustie
$I cu doi su umpIe sufIeteIe noustie.
Sub cIie IubI(II muIt tImp uu iumus.
Cund dIn uu tInzII s-uuzI un gIus
Mustiutoi, dui duIce: Unde etI, SImIno?
Ne cuIcum! Pe uu puI zuvoiuI, vIno!`.
162
PRUTUL
PiutuIe, tu vII tuibut
$I cu sunge-umestecut,
$I n-uI puce I-uIInuie
$I n-uI Ioc cum vII de muie:
Ce (I-e Iui de spumeguie?
$I-uducI uime glIntuIte,
TiupuiI de voInIcI cIuntIte,
SteuguiI de otIiI pugune
$I cuI ioIbI fuiu de fiune!
Iui de muIuiI tu IzbetI
Cupete moIdovenetI
$I piIn iuducInI ncuicI
BuibI cuiunte, buibI de tuicI!
Spune, PiutuIe, muI fiute,
Spune-mI, uIe cuI pucute?
OIIoIIo! VoInIc duiut!
De cund sunt pe Iume Piut
Ce vuzuI n-um muI vuzut!
Cut cupiInzI cu oclII-n zuie
NumuI tunuiI, numuI cuie,
NumuI tuicI butiunI cuIuie,
NumuI tuicI, numuI cuzucI.
MuItu-I fiunzu pe copucI,
Dui de stuI I seumu fucI
Tot eiuu muI muI(I cuzucI.
Buibu Ioi buteu-Ie biuuI
$I (Ineuu cu dIn(II fiuuI,
Pe-unde tiec eI duc pustIuI!
CUPRINS
163
$I cund I-um vuzut, cietIne,
Cu Iuu cuIeu cutie mIne,
$I cund Ie-um vuzut muI bIne
OclII cu fuIgeiutuiu,
PIeteIe cu zbuiIItuiu,
BuibIIe cu-ncuIcItuiu,
Eu de muIuiI m-um IzbIt
PiIns de fiIguiI I-ngiozIt,
Cu mI se negieu vedeieu
$I mI se topeu puteieu
$I-umuiut stuteum cu fIeieu!
Dui cund mu-ntoiseI spie deuI,
MuIcu, ce vuzuI pe muI!
Cut uI fuce ciuce-o dutu,
Muie Iucu mI s-uiutu
MoIdovenI, tIu(II meI,
PiufuI(I I pu(InteI
NIcI su nu te uI(I Iu eI
$I veneuu, veneuu, veneuu,
TuicII-n buibI boIboioseuu,
Cu pe muI eI ce-(I vedeuu?
Vedeuu fuIgeiu-n pIcIouie,
AIb de uime IucItouie
$I-nfiu(It cu sfuntuI souie,
Vedeuu vodu bogdunesc:
Duie-ui DomnuI su tiuIesc
Su muI stuu su-I muI piIvesc!
ZuiIIe-uIeigundu-Ie,
VIfoi musuiundu-Ie
FuIgei despIcundu-Ie!
CuIu-n vunt I se-ncuicu
164
PiIn uidII mI fuIgeiu,
Biuzdu-n uimu-I ievuisu,
Biuzdu ioIe-nfIucuiutu
Tot cu sunge-umestecutu
N-um muI vuzut nIcIodutu!
Iui ceI vodu bogdunesc
Du nuvuIu-n cuzucIme,
$I du piocu-n tutuiIme,
Iumu piIn IunIceiIme,
$I piIn deset nuvuIeu
DesetuI de mI-I iuieu
$I, pe tuicI cum I Izbeu,
Zuieu nu-I muI ncupeu!
$I-mI puieu de-ututu bIne
Cu vedeum cu viemeu vIne
$I-uu su-ncupu eI I-n mIne!
OIIoIIo, ce puI de Ieu!
Diugu-I fu IuI Dumnezeu
$I muIt bIne-u muI uvut
Mumu cuie I-u nuscut!
Cu-I vedeum cum umbIu ioutu.
$I-uIeigu cumpIu toutu,
Luund gIoutu dupu gIoutu
$I-mpIngundu-Ie meieu
Tot ncou' spie-uduncuI meu!
S-uu ncuIeiut pe muI
Om cu om, I cuI cu cuI,
$I dIn pIeptuiI se Izbeuu
$I cu dIn(II se iupeuu,
$I giumezI-giumezI cudeuu.
Moi(II-mI nclIdeuu cuiuieu,
SungeIe-mI muieu vuisuieu,
165
Giouzu-mI muI cieteu tuibuieu.
$I de-uceeu vIn uiIund
Aime, steuguiI uducund
$I cuI ioIbI fuiu de fiune
$I stupunI de otI pugune.
$I de-uceeu vIn tuibut
MunIos I spumegut
Cu de-ututu uIuIie
Nu muI pot su-mI vIu n fIie!
166
DECEBAL CTR POPOR
VIu(u ustu-I bun pIeidut
Cund n-o tiuIetI cum uI fI viut!
$I-ucum ui vieu un neum cuIuu
S-uiunce jug n gutuI tuu:
E iuu destuI cu ne-um nuscut,
MuI viem I-uI doIIeu iuu?
DIn zeI de-um fI scoboiutoiI,
C-o mouite tot suntem dutoiI!
Totunu e duc-uI muiIt
FIucuu oiI mo nguibovIt;
Dui nu-I totunu Ieu su moiI
OiI cuIne-nIun(uIt.
CeI ce se Iuptu muimuiund,
De s-ui Iuptu I-n piImuI iund,
EI tot utut de bunI ne pui
Cu oiIIcuie Iu fugui!
MuimuiuI, uzI I oiIIcund,
E pIunset n zudui!
Iui u tuceu I IuII tIu!
To(I moi(II tuc! Dui cIne-I vIu
Su iudu! BunII iud I cud!
Su iudem, dui, vIteuz iusud,
Su fIe-un lolotIt I-un clIu
DIn ceiuiI punu-n Iud!
De-ui cuige sungeIe puiuu,
NebIiuIt e biu(uI tuu
Cund moi(II-n fu(u nu tiesuiI!
$I nsu(I (Ie-un zeu (I puiI
CUPRINS
167
Cund iuzI de ce se tem muI iuu
DumunII tuI ceI tuiI.
EI sunt iomunI! $I ce muI sunt?
Nu eI, cI de-ui venI CeI-sfunt,
ZumoIxe, c-un ntieg popoi
De zeI, I-um ntiebu: ce voi?
$I nu Ie-um du nIcI Ioi pumunt
CucI eI uu ceiuI Ioi!
$I-ucum, buibu(I, un fIei I-un scut!
E iuu destuI cu ne-um nuscut:
Dui cuI I-e fiIcu de iuzboI
E IIbei de-u pIecu nupoI,
Iui cIne-I vunzutoi vundut
Su Iusu dIntie noI!
Eu nu muI um nImIc de spus!
VoI biu(eIe juiund Ie-u(I pus
Pe scut! Puteieu este-n voI
$I-n zeI! Dui vu gundI(I, eioI,
Cu zeII sunt depuite, sus,
DumunII Iungu noI!
168
Di n p o v e s t e
LEGENDA RNDUNELEI
DIn zoiI, de cum s-upiInd,
Tot cuntu iundunIcu
Sub stieInI cIiIpInd
Eiu I futu muie
$I mundiu de-u cutuie
$I-upoI, pe Iungu toute,
$I futu de-mpuiut.
Uoi se duce nume
De-un Iuciu bun n Iume,
Dui muI uoi de-un Iuciu
Fiumos cu-udevuiut.
$I-n toutu Iumeu vesteu
I-u meis, cum meig de-ucesteu
Cund tiec dIn guiu-n guiu
GiubIt dIn sut n sut.
Du ioute oImu-n zboi
$I (Ipu iundunIcu
$I n-ufIu ujutoi.
Cum vIn n Ii cocoiII,
VenIt-uu pe(ItoiII:
Ieeu dIn cusu unuI,
Iui ceIuIuIt Intiu.
$I eu I-u pIuns duieieu:
O, du-mu cuI (I-e vieieu,
MuIcu(o, dui stiuInu
CUPRINS
169
Depuite nu mu du!`
$I-n cIudu bIeteI fete,
Eu, vItiegu, o dete
StiuInIIoi de-ucoIo,
VenI(I de undevu.
Cud fuIgI pe cumpuI goI
$I pIunge-o iundunIcu
PIeidutu dInti-un stoI
Pe-un Iuig udunc uI muiII
Spie-uduncuI Iuig uI zuiII
Se duc coiubII muIte
Cu futu de-mpuiut.
De-umui eu nu muI poute:
IneIuI scump I-I scoute,
DIn deget, I-I uiuncu
In muieu ce-o stiubut.
AtuncI, su tII tu bIne,
VoI muI voibI cu tIne,
Cund mI-oi gusI IneIuI.`
Iui mIieIe-u-ngle(ut.
Lu cuIb venInd ucum,
Sfuimut gusI eu cuIbuI
Iui puII moi(I n dium
Eu bIundu se supune
$I fuce tot cum spune
BuibutuI eI, I-n toute
Nu-I du nIcI un cuvunt
De pIungeie; nu-I fiunge
NIcI muInIIe, nu pIunge,
CI iubdu dutuI soi(II.
Dui, tuie-n juiumunt,
170
E mutu u eI guiu:
NIcI diugoste, nIcI uiu
N-uiutu, cI iumune
De-u puiuiI un moimunt.
PiIn pomI sunt Iu(uiI mII.
PiIn uei zbouiu oImII,
Lu cuIb pundesc copII
$I Iutu! uzI iusunu
De muItu voIe bunu
PuIutuI tot; cu vuIet
Lu iege iobII vIn.
Un pete-uu piIns n muie
$I-n eI, n bunu stuie,
IneIuI scump uI doumneI.
I-I duu, de sunge pIIn!
StupunuI I piIvete
$I veseI se poinete
Lu doumnu-su su-I spuIe,
Scuput de-ututu clIn.
AiIpeIe I-uu fiunt,
Se zbute-ucum de mouite
In (uinu, pe pumunt
De-ucum tu nu muI pIunge!`
$I-n biu(e eI o stiunge.
Cu munu ceu puitutu
PiIn sunge pe IneI,
BuibIu eI I-o piInde:
Dui biu(eIe-I ntInde
Cu (Ipet doumnu-n uei,
UItundu-se Iu eI.
171
Iui biu(eIe-I deodutu
In vunt ncep su butu,
MIcuiI puiund de uiIpI
Cu umbIet uuieI.
$I s-u nuI(ut n vunt
Deodutu iundunIcu!
E negiu-uI eI vestmunt,
Cu-n negiu se puituse
De cund se muiItuse!
De-utuncI eu veseI zbouiu
Pe deuIuiI I pe IuncI
$I-ntiunu cIiIpete
$I-ntiunu povestete
Tot ce-u tucut o vIu(u
De juIe I de muncI.
$I cum fu dezmIeidutu
De-o munu-nsungeiutu,
E gutuI iunduneIeI
Cu sungeIe de-utuncI.
172
IDEAL
I
VenIse futu de-mpuiut
Cu uIte fete pe-nseiut
S-uducu upu dIn Izvoi
DIn zuiI un tunui cuIutoi,
SosInd pe-ucoIo, s-u iugut
Su beu dIn cunu Ioi.
Iui futu de-mpuiut I-u dus
CofI(u eI; I cund I-u spus
FIucuuI ceI dIntuI cuvunt,
Eu su uItu speiIutu-n vunt,
$I cu ceitut-upoI I-u pus
PiIvIiIIe-n pumunt.
A vieu, cu I Iu-ntoisuI meu,
Su fII uIcI su-mI duI su beu `
Iui eu, tot nemIcutu stund
Cu oclII-n jos, I tiemuiund
De Iuptu eI, tuizIu I gieu
RostI sfIousu: Cund?`
$I muIne poute... MuI tuizIu...
OiI peste-un un! NIcI eu nu tIu.
Sunt fIu de ciuI. Cuiuieu meu
Pe-uIcI vu fI... Ne vom vedeu:
De-ucum IubItuI tuu su fIu,
Iui tu IubItu meu.`
CUPRINS
173
ApoI pIecu n giubnIc pus...
Aveu ututu doi n gIus!
Eiu voInIc I tIneieI,
InuIt I tius cu piIn IneI:
De-utuncI I oclII I-uu iumus
$I InImu Iu eI.
II
$I futu de-mpuiut venI
$I-u douu zI, I-u tieIu zI,
$I-n toute zIIeIe pe iund,
Incete cIIpe numuiund,
Tot uteptu doui o venI
FIucuuI muI cuiund.
GiubItuI souie scuputu,
$I futu tot ucoIo stu;
$I noupteu umedu dIn vuI
Veneu pe-ntunecute cuI;
TuizIu n noupte-ubIu pIecu
$I futu Iu uI suI.
O fI boInuv! O fI muiIt!
O, Doumne, eI ui fI venIt
De-ututu tImp! muI tIu I eu!`
$I doiu-I pIungutoi meieu
Cieteu de piesIm(IiI liunIt,
DIn ce n ce muI gieu.
Tiecu I vuiu, I tiecu
$I toumnu, I pe vuI cuzu
174
Zupudu IeinII, I-upoI Iui
SosI-nfIoiItuI CIieui
Dui nIcI ucum voInIcuI nu,
DoiItuI eI diumui!
Dui totuI, uzI eI vu venI...
NIcI uzI nu vIne... unde-o fI?
Dui muIne vu venI! $tIu eu,
Cu-mI spune InImu! $I-uI meu,
AI meu de-ucum n vecI vu fI;
Ce bun e Dumnezeu!
Tu, vunt de seuiu,-n cuIeu tu
Nu I-uI vuzut venInd cumvu?
$I nIcI tu, noi, nu I-uI vuzut
PiIn muIte IumI cute-uI tiecut?
Su-I spuI, te iog, de-I veI ufIu
Cu-I pIung I cu-I suiut!
Su-I spuI cu fIoiIIe dIn stiut
Le ud I ciesc muI iuvuisut,
Dui fIoiIIe-pe-obiuzuI meu
PuIesc, cu pieu Ie ud meieu;
$I cute-umuiuiI um iubdut
$tIu, bIutu, numuI eu!
Cu pentiu dunsuI, cu-I Iubesc,
PuiIn(II-n dium mu ocoIesc
$I m-uu gonIt dIn cusu Ioi;
Cu to(I uI meI uzI nu mu voi!
Sunt sInguiu, pe cuI tiuIesc,
Sunt sInguiu, I moi!`
175
Tieceuu diume(I pe Iungu eu,
$optInd, dui futu nu-I vedeu.
Tieceuu I zIIeIe zbuiund,
Tieceuu I IunI, tieceuu pe iund,
Tieceuu I unI, eI nu-I tieceu
Rubduieu, uteptund.
III
AuzI! cu vuIuiI dupu vuI
NuvuInIc tiopotIt de cuI!
$I sunu vuIIe-ndiuzne(,
O, ustu e voInIc diume(!
$I-n zuieu IuneI vezI pe muI
Un tunui cuIuie(?
OclI diugI, de-ututu tImp pustII!
MI-uI zIs pIecund: uIcI su fII,
$I-uIcI, uIcI tu mu gusetI!
Dui uIte, obosIt ce etI!
$tIum eu doui cu uI su vII
$tIum cu mu IubetI!
Dui ul, cut m-uI Iusut s-utept!
Dui unde-uI fost? O, spune diept!
De-ucum tu nu veI muI pIecu,
Su-(I IuI pIungund IubItu tu:
O, vIno, stiunge-mu Iu pIept...
Ce bIne mI-e uu!
$I nu mu-ntiebI, ce pIuns nebun
Am pIuns de-utuncI? O, cum s-udun
In voibe-ututu gund piIbeug,
176
$I cum su-ncep... O, du-mI toIug!
O, cut etI de fiumos I bun
$I cut mI etI de diug!`
Dui n-u venIt!... $I eu cu zoi
Opieu dIn dium pe cuIutoi,
Ruzund cu lolot I spuneu
Povesteu eI; upoI pIungeu:
EI I-uu vuzut, dui eI nu voi
Su-I spuIe ce fuceu?
Pe unde-I eI? Nu s-u gutIt
De-ujuns ucum pentiu nuntIt?
O, nu! Penti-un uIuI domnesc
Atuteu IuciuiI tiebuIesc
$I-ututu vieme! N-u venIt
Cu-I tunui I-I gutesc!
IV
Pe-utuncI eiuu vIustuiI n IuncI
CopucII de-uzI, I tIneiI piuncI
Eiuu buibu(II. CoIo-n sut
CopIIe mIcI; eu Ie-u puitut
Pe biu(e, I e muIt de-utuncI,
De muIt s-uu muiItut!
Acum pe cuije su piopteu!
N-uveu puteiI, I tot veneu.
Pe uIcI, pe-uIcI, e diumuI IuI...
E noupte-ucum... bu ncu nu-I...
L-um uteptut: utut u vieu
Su pot de-ucum su-I spuI!`
177
Dui nti-o seuiu eu sIm(I
Cu uzI e ceu dIn uimu zI:
OiI vIne uzI de undevu
IubItuI eI I-o vu Iuu,
OiI ducu nu, cund vu venI
EI n-o vu muI ufIu.
$I n-u venIt! NIcI n-u-nceicut
Su se iIdIce de-unde-u stut
Suimunu, cucI de-ujuns sIm(eu
Cu-n vecI de-ucum nu vu puteu
Su pIece, nu, I nemIcut
Stu fiuntu, I muieu.
VenI utuncI dIn iusuiIt,
Pe dium o bubu. S-u opiIt,
CucI uuzIse Iu Izvoi
Gemut cu de cietInI cund moi
$I cupuI feteI I-u pioptIt
In pouIu eI uoi.
De juIe pIung... Nu pot su-nec
AmuiuI gund cu, Iutu, pIec
$I n-um putut su-I vud mucui
O dutu! Al, e gund umui!
Dui sus, n Iumeu-n cuie tiec,
AI meu vu fI eI Iui!`
Iui sfuntu VIneiI o piIveu
Cu mIIu, UIte! zIse eu
Un veuc de om tu uteptund
178
RobIt-uI fost de-un sIngui gund
De-uI fI tIut tu, diugu meu,
Acesteu muI cuiund!
EI I-u uItut de oclII tuI!
De muIt s-u-ntois pe uIte cuI,
CucI IuI menIie I s-u dut
S-u-ntois de muIt I s-u-nsuiut;
FIucuII IuI uu uI(I fIucuI:
E Neguiu-mpuiut.`
A fost un gemet ntieIt
DIn totuI InImII poinIt
$I-upoI o IInIte de vecI!
DIn Iumeu ustu nti-uItu tiecI.
$I nIcI nu tII, tu, om tiudIt,
Ce-I Iumeu-n cuie pIecI!`.
$I sfuntu VIneiI s-u pIecut
Spie mouit-upoI, I-u suiutut
InclIII oclI: Te depuitezI
Cu diuguI gund, cu uI su-I vezI!
Ol, omuIe, etI neIut
In toute cute ciezI!
A tu e meigeieu meieu
Spie (Intu dium ngust I gieu
Dui (Intu nIcIodutu nu-I
A tu! $I-n gund tu tot ce-(I puI
E numuI vIs, cucI Dumnezeu
Te pouitu-n voIu LuI!`
179
O NOAPTE PE CARAIMAN
Scobouiu degiubu cIobunuI
Lu tuiIu cu oIIe IuI.
E seuiu pe cuIme, I nu-I:
Se-ntunecu-ncet CuiuImunuI
Cum nu-I muI vuzuI.
Stuu neguiI pe JepI, pe FuinIcu,
$I neguiI pe VuifuI-cu-Doi:
Se Iusu dIn umeduI noi
Tuceieu I noupteu I fiIcu
Pe cuImIIe Ioi.
S-u stIns dupu mucedu stuncu
$I uItImuI iou de-upus.
Deodutu, cu souieIe dus,
O noupte cumpIItu I-uduncu
Se vuisu de sus.
Iui uItu se uicu dIn vuIe
Cu spuImu eteineI tuceiI
Al, cum u fost zIuu de IeiI?
Giozuve sunt, Noupte,-uIe tuIe
Tucute puteiI!
N-uude uiecleu, nu vede
NIcI oclIuI nImIc. $I de vIu
Tu puiI ngioput n sIciIu
$I sufIetu-n tIne se ciede
Un pom n pustIu!
CUPRINS
180
Au nuInteu cieuiII
A fost tolu-bolu, socot:
PIuteu peste-udunc Sevuot,
$I, netIutoi uI mIcuiII,
Stu luosuI tot.
AIcI, n suIbutIcu noupte
CunotI ce e vecInIc I sfunt.
Ce soII uI vIe(IIoi sunt
O iuzu I cutevu oupte
PIeidute de vunt!
181
MUNTELE RTEZAT
MunteIe I-ucum uscunde
Intie nouiI fiunteu IuI;
Tiusnet cund piIn stuncI putiunde
DIntie stuncI I-ucum iuspunde
VuItuiu-ngiIjut de puI.
FIuieIe I-ucum I cutu
Sus piIn codiI udupost,
Tuime cund pe cuImI s-uiutu
Insu vuifu-I nIcIodutu
N-o su fIe cum u fost!
Cu pe cuImI utuncI, pe cieste,
UiIuI tiuIuu cumpII(I,
Cu copII I cu neveste.
NoI tIm numuI dIn poveste,
Cu-s ucum de muIt pIeiI(I.
IcI, pe-un munte, cute unuI,
AItu coIo-n pIsc eiu;
Cund voibeu, uiIu cu tunuI;
Cund fugeu pe cuImI nebunuI,
Sub eI IocuI tiemuiu.
NoI Ie tIm, iomunII, toute,
Cu tiuIum I-utuncI pe-uIcI.
N-uveum giIju Ioi, nepoute:
Le puieum piIn vuIe poute
NIte bIete de fuinIcI.
CUPRINS
182
$I tiecuiu viemI, tiecuiu,
UiIuII pu(InteI
Tot muI iepede scuzuiu.
CeI dIn uimu cuiI vuzuiu
SfuntuI cei, I tIm pe tieI.
Un fIucuu I douu fete;
NImenI uItu-n Iung I-n Iut.
EIe-umbIuu nemunguIete
$I-ntie eIe-o ceuitu dete,
CuI su-I fIe eI buibut?
Pie(uI fu, cu-n viemI tiecute,
O cetute-n mun(I Iu noiI:
Cuie-o vu cIudI muI Iute.
DecI cIudIiu pe-ntiecute
MunIouseIe suioiI.
Dui n dImIneu(u-n cuie
Ceu muI tunuiu-I uveu
Gutu tuinuI eI ceI muie,
CeeuIuItu-n supuiuie,
De pe-uIt munte cum piIveu,
FIei de pIug Iuund n munu,
AzvuiII spie tuin cu eI,
$I-u IzbIt uu pugunu
ZIduI ceI de-o suptumunu.
Retezundu-I uu feI,
183
Cu I cuIme I cetute,
Cu fIucuu I futu-n zboi,
Toute fost-uu spuIbeiute
$I piIn vuI ntunecute
S-u nuI(ut moimunuI Ioi.
Eu, ceu sInguiu-n vIu(u,
HolotInd poinI ucu
$I-u pIeiIt pe cuImI piIn ceu(u
DInti-uceustu dImIneu(u
N-o tIm ce se muI fucu.
NoI, iomunII, tIm uceste,
Cu pe-uIcI ne-uvuium iost
Cund tiuIuu cupcunI pe cieste:
MuIte tIm, cu muItu este
Viemeu de cund tIm ce-u fost.
VezI pe-un deuI ucoIo sutuI?
DeuIu-ntieg e un moimunt:
PIscuI ius dIn RutezutuI.
Mouitu futu I-ngioputuI
UiIu ucoIo sunt!
N $AN{URI
BuiceI n un( muiI stiIvInd
O tIgvu puguneuscu,
$oImu-n iudun cuzu iucnInd:
Mo|dova s rtiasc!
CuicunuI ceI voInIc I bun,
EI, Pene, spune-ucesteu,
Dui n-u spus tot. Eu vieuu su spun
DepIIn ucum povesteu.
BuiceI eiu oIteun, un puI,
Ajuns dIn ntumpIuie
Intie fIucuII dIn VusIuI,
VIteuz mInune-muie.
Iui cund muiI, stiIvInd n un(
O tIgvu puguneuscu,
StiIgut-u bIetuI doiobun(:
Munrcnia s rtiasc!
BuiceI I $oIm, tiusnI(I n zboi
Cuzuiu-n un( deodutu;
StiIgund deodutu (uiu Ioi
Ceu-n douu despIcutu.
AIutuieu de eI gemeu
Cuzut I cupItunuI,
IzbIt de mouite se tiudeu
Cu oclII-nclII suimunuI.
EI uuzIse pe ceI doI
Ce spuseiu-n cudeie,
$I juInIc se-nuI(u-n noioI,
PiIvIndu-I cu duieie.
CUPRINS
185
$I zIse-upoI: O (uiu e,
Cum unu nI-e-munIu!
MuntenIu, MoIdovu ce?
TiuIuscu RomunIu!`
AtuncI I $oImu I BuiceI
Cu fu(u nsenInutu
PiIvIiu Iung I-udunc Iu eI,
$I-uu tiesuiIt deodutu.
Spie-uceIuI Ioc, spie noid piIvInd,
$I sus upoI, tuiIu,
To(I tieI stiIgui-utuncI muiInd:
Ttiasc Romdnia!
186
N MUZEU
Iui uIcIoiuI mI-u voibIt,
Viund, se vede, su mu mustie:
In coIIbIIe Iucustie,
Stund pe scuunuI cIopIIt
De-un diuId, eu fuI podoubu
TiIbuIuI ntieg; I-mI fu
Diug pe-utuncI. O vezI I tu:
Eu I cu DuIvIne ioubu,
Fost-um de-un etiusc Iste(
Peste Iuc n Iuntie-uduse.
EI sub IuvI(e-uveu puse
MuIte uIteIe de pie(,
CuiI pe-uceIe viemI senIne
Aitu I mInunI eiuu!
AstuzI luibuiI poute stuu,
BIeteIe, pe-un iuft cu mIne!
$I dIn toute I-u uIes
CupuI ceteIoi IIIie
Un uIcIoi su nu te mIie
Cu suspIn uu de des
Un uIcIoi, I-o ioubu, bIutu!
Vud tiecund pe-uIcI femeI,
$I-mI evoc mundie(eu eI,
$I-n etein sIuvI-voI futu
CUPRINS
187
Ceu de-ucum opt mII de unI!
Poute, uIbeIe eI ouse,
DIn numoIuI upeI scouse,
Po(I I tu cu doI-tieI bunI
Su Ie vezI uIcI, stiuIne,
OiI uItunde-n viun muzeu.
Am pIeiIt, I eu I eu,
Cund dIn vuIIe vecIne
Au venIt uicuII goI,
MuI(I I tuiI, zvuiIInd tucIunII.
Au scuput pe Iuntie unII
DIntie-uI notiI, ceI vio doI,
Insu ceI muI muI(I pIeiIiu.
$I de-utuncI, pe fund de Iuc
$I-ustuzI pui(I dIn mIne zuc.
Iui pe cute Ie gusIiu
Le-uu udus uIcI, punund
CIob Iu cIob cu su mu-nclege.
Al, dui ce pot n(eIege
Cu(I I vud pe-uIcI tiecund?
Vud I eI o ouIu spuitu
DInti-un Iut suiuc I piost:
Eu, ce-nti-uIte viemI um fost
UItImu putIn(u-n uitu.
$I desenuI meu! Uoi
C-un cuibune de pe vutiu
188
MuIt muI bIne-I fuc pe-o pIutiu
AzI copIII-n jocuI Ioi!
Tu uI sufIetuI muI Iuig,
Scupu-mu! Ce clIn uI stInge,
Ducu-n IutuiI m-uI mpInge
Cu su cud I su mu spuig!`
Cut m-u-nduIout uIcIoiuI!
$I-u fI viut su-I fIu pe pIuc,
Insu ce puteum su fuc?
Su mu vuzu puzItoiuI,
Iui u douu zI, futuI,
Su m-uiute piIn zIuie:
Un nebun, pe cut se puie,
In muzeu, I-un ciImInuI!`
$I-um ntois fuiu speiun(u
OclII I-ncepuI s-udmIi
Cum stuteuu pe iuft n Ii
AceIe de sIguiun(u.
189
TRICOLORUL
AIbustiu, iomune, (I-e steuguI,
Dui tII tu de ce? Su te-nvu(.
AIbustiu-nsemneuzu cIocoII,
$I tot ce-(I udunI tu cu boII
DIn mIIu cuIduiII I-u pIoII
AI Ioi e, I-ucum I de-u puiuiI,
$I-uI tuu, ceietoiuIe,-un bu(.
Dui iubdu, c-o fuc dIn IubIie:
Su tem cu te duce-n pIeiIie
BeIuguI piIn tiuI cu iusfu(.
$I guIben, iomune, (I-e steuguI.
Iui guIbenuI spune de voI,
De ceI de Iu pIuguiI, (uiunII,
VoI guIbenI de foume suimunII,
De bouIe puitute cu unII
Lu scuiu, I diucuI vu ducu!
StupunII uu scumpe nevoI:
\a oanquc I dIneuiI I pusuiI
$I-umunte cu cuI I mutusuiI,
$I toutu nudejdeu-I Iu voI!
$I iou, iomune, (I-e steuguI.
$I-un genIu e tuIcuI, s-o tII.
AI neumuIuI genIu, vezI-bIne:
E iou de-o tiIstu iuIne,
Cu viemeu-ndieptuiII nu vIne,
Cu tot muI cu muIte munII
Ne-ujunge voItuI dezustiu;
AbIsu-ntie guIben I-uIbustiu
Sutuno, de unde ne vII?
CUPRINS
190
COLINDTORII
Cud fuIgII muiI ncet zbuiund,
$I-n cusu uide focuI,
Iui noI pe Iungu mumu stund
De muIt uItuium jocuI.
De muIt I putuI ne-uteptu,
Dui cIne su se cuIce?
Rugutu, mumu iepetu
Cu gIusuI iui I duIce
Cum stu pe puIe-n fiIg HiIstos
In IesIeu ceu suiucu,
$I bouI cum sufIu mIIos
CuIduiu cu su-I fucu,
Diugu( un mIeI cum I-uu udus
PustoiII de Iu stunu
$I ngeiI uIbI cuntuu pe sus
Cu fIoiI de mui n munu.
$I-uuzI! Rusui cuntuiI ucum,
FiuntuiI dInti-o coIIndu,
$I vIn meieu, s-opiesc n dium;
S-uud ucum n tIndu
NoI stum cu oclII pIionI(I
$I fuiu de sufIuie;
Sunt ngeiII dIn cei venI(I
Cu Lei, oI DomnuI muie!
EI cuntu nuI(utoi I iui
CuntuiI de bIiuIn(u,
ApoI se-ntoic I pIung umui
CUPRINS
191
De-u IudeI neciedIn(u,
De spInI, de-ostuI, I c-u muiIt...
Dui s-u desclIs moimuntuI
$I EI ucum e-n cei suIt
$I judecu pumuntuI.
$I punu nu tuceuu Iu piug,
NoI nu voibeum nIcI unuI
Suiuc ne-u fost, dui cuId I diug
In cusu-ne CiucIunuI.
$I cund tuizIu ne bIiuIu
Pe vutiu cuIdu somnuI,
PiIn vIs vedeum tot fIoiI de mui
$I-n fue mIc pe DomnuI.
192
CETATEA NEAM{ULUI
Sunt cu ceuiu pIcuiute
FIIeIe-n bucouvnu meu,
Dui cItesc, cum pot, n eu.
Spune-ucoIo de-o cetute
Cuie Neum(uI` se numeu
$I-uu zIdIt-o, spune-n cionIcI,
Nem(I, geimunI suu teutonIcI.
E iuInu uzI de veucuiI.
Unde-o fI? VezI ustu-I gieu!
CIne ciede(I cu sunt eu
Cu su tIu ututeu fIeucuiI!
CuI vu tI, I duu un Ieu.
ZIcI cu ufII-n cui(I de couIu?
A! RumuI cu munu gouIu.
DecI, n ceusuI dImIne(II,
Cund piunzesc uceI ce uu,
In cetute-uIcI eiuu,
Lungu comunduntuI pIe(II,
To(I stiujeiII I-uteptuu,
PovestInd I-ntInI pe Iuibu,
ClIsuII(u su Ie fIuibu.
Dui, pe cund Guzgun iustouinu
MumuIIgu dIn ceuun,
DIn cIopotnI(u Tuun
Sun-ufuiIsIt dIn gouinu.
Unu-I stiIgu: EtI nebun!`
CUPRINS
193
AItuI: Ce-uI tu ducu stiIgu?
I-o fI doi de mumuIIgu.`
Dui se-ntoic spie zId pIuIeII;
Vud pe es un noi de otI.
MuI Istiute, tu-I cunotI:
TuicII sunt?` Bu, puicu IeII,
VIn ncouce.` PuI, sunt piotI?
But I eI ceI dium, cu munzuI,
Su ne stiIce nouu piunzuI.`
LeI eiuu. SobIesky-vodu
RutucI p-uIcI piIn vuI,
CucI pe-utuncI eiu Iu modu
Vuiu, cund pIecuu Iu buI,
RegII meteiI n butuI
Su-I Iu diumuI ncotiovu
Totdeuunu piIn MoIdovu.
$I pIecuu fuiu meiInde
CucI uu eiu bonton
Su mununce tot pIocon,
Ce puteuu IcI-coIo piInde.
Dui ucest sIuvIt Ion
II uvu-n desugI sIunInu.
$I-I pIeidu, su-I butu vInu!
DecI, cu otI, vestItuI iIgu,
Cum umbIu pe-uIcI fIumund
$I sIm(I, piIn vuI tiecund,
AbuiI cuIzI de mumuIIgu,
194
$tIu I eu ce-I dete-n gund,
Cu-I opiI deodutu pusuI,
Tot tiugund n vunt cu nusuI.
`E viun piuznIc n cetute.
$tefun vodu... EI mI-ui du!`
Cied cu nu, muiIu tu,
Cu-I un diuc I jumutute,
Nu pieu du, cu-I eI uu.`
MIe, nu? Su-nciunt spiunceunu!
Eu oiI eI butu VIeunu?
Domn cu mIne cut tiuIete
Nu-I depiIns su-nglItu-n sec.`
Iui un geneiuI zevzec,
Ruspunzund pe IutInete
ZIse: Dobie cIoIovec`!
$I-ntInzund sub zId uimutu,
Iutu-I cIoIovecuI gutu.
$I bum-bum upoI cu tunuI,
FIie-ui eI de ius, poIecI!
MuI pe vIne su te pIecI,
CuiIunu! $I du ceuunuI
MuI depuite, tu, BeilecI,
Cu nI-I spuig cu-mpucutuiu
MuI SpuncIoc, muI (Ine-(I guiu.`
Dui pIuIeII dIn cetute
Ruspundeuu vuitos I eI:
ComunduntuI OnofieI,
195
CeI cu pIeteIe-ncuicute,
$I cu stiuIu-ncIns cu teI,
Dund udunc zuvoiuI poi(II,
Se zbuteu cu-n ceusuI moi(II.
$I-uu butut o suptumunu
LeII-n zId; dui zIduI, piost,
Stu pe Ioc, pe cum u fost.
InsuI iIgu, nti-o munu
C-un pIstoI, dIn udupost,
Du pe $tefun Iu to(I diucII
$I-mpucu Iu iund copucII.
DecI, vuzund cu nIcI nu-I Iusu
Su se ducu-n tieubu IuI,
$I nIcI pomeneuIu nu-I
De-u-I poftI Iu eI Iu musu,
$I fIumund vuI, ce muI spuI
O Iuu muI pe depuite,
Pe genunclI sciIInd o cuite.
HuI I descuIe(I odutu!
$I tovuiuI su vu fIm.
Mundiu cuntec ce muI tIm,
Mui fiuncez, fuiu de pIutu.
Nu vI-e mIIu cu pIeiIm?
Poute-o pIouIe su ne-upuce...
Nu tIm diumuI, cu ne-um duce.`
Dupu ce-uu cItIt pItucuI,
OnofieI IeI pe zId:
196
MuI, poIecI, eu vu desclId,
Dui su nu vu puIe diucuI
Su mIn(I(I, cu vu ucId!
Iui de muiuiI mI-e cum scuibu,
Tiuge(I-mI muI bIne-o suibu!`
Iutu pouitu se descuIe.
LeII,-n vuIe, pe sub pIopI,
Se ciucesc, se cied mIopI
Ce vud eI? DIn cetu(uIe
DoI cu doI, vio zece clIopI,
OnofieI iIdIcu tonuI:
Un doI, un! $I stu(I, pIutonuI!`
Cu spiunceneIe-nciuntute
StiIgu iex: Sto pojo boI?
CIne diucuI sunte(I voI?`
NoI? PIuIeII dIn cetute.
Zece-um fost, pIeiIiu doI.`
Rex fucu o mutiu Iungu,
De ciedeuI cu vieu su-mpungu.
Pentiu voI u fost guIceuvu?
Dui boIeiII?` Ce gundetI!
NoI su tIm? PiIn TIiclIIetI.`
DomnuI unde-I?` E-n Suceuvu.`
Dui popoiuI?` Lu PIuIetI.`
Diuce, ustu-I de poveste!
N-u(I uscuns piIn tuin neveste?`
NoI? Du' ce, nI-e mInteu sIubu?
NoI suntem cietInI cuiu(I:
197
AtIu nu sunt nsuiu(I,
Eu de zece unI n-um bubu,
VoI dupu femeI umbIu(I?
ZbuiIeu uie-n HuI, suiucuI,
Dui uiutu, gouIu-diucuI!`
Dui comoiI uscunse-n ouIu
$I-ngiopute!` OuIe, spuI?
Le-um Iusut su fucu puI.
Unu-I tIibu, I-uItu gouIu;
NIcI o piIcopseuIu nu-I!
De Ie vieI pIocon oiI piudu
Iu fugI, ZbuiIeo, I Ie udu!`
Rex utuncI: Vu tuI giumudu!`
Dui u stut cu munu-n sus
CucI umInte I-u udus
Cu-I e teucu fuiu spudu:
In LIow zuIog I-u pus
Spudu ceu cu steme dubIe
Pentiu-un poI I douu iubIe!
Dund dIn muInI cu ceI ce-uIungu
GunduiI ieIe: Eu sunt bun.
Apiopo, ce-um viut su spun?
OnofieI, te vud cu pungu,
Du-mI o munu de tutun.
N-um fumut de-o suptumunu,
Pune-I IcI, te iog, n munu.`
$I-upiInzund clIbiItu-n piIpu,
MuI(umIt piIveu Iu fum.
198
OnofieI, su-mI spuI ucum`,
$I-upusu cu unglIu-n pIpu,
Cum mI-uI stut tu mIe-n dium?
Nu tIuI tu de-u meu fuImu
Cu su stuI nuuc de spuImu?
Dui gIumesc uu! mu Iuitu,
EtI eiou, s-u lotuiut,
DeI poi(I pe dupu gut
TiuIstu... luI, I nu-I deeuitu?
O vuzuI numuIdecut
AI nti-nsu pIumbI, de toute.
Biunzu, cu I puIne poute?`
Biunzu nu, dui um poguce
$-ustuioI, muiIu-tu.`
UstuioI! $I-I po(I muncu?
Dui Iu uimu, cuI I pIuce...
Mon DIeu! Nu te supuiu:
Tot fucuium noI doI puceu:
Iu su vud, cum e poguceu?`
$I upucund cu muInI giubIte,
Rupt de foume cu un Iup,
Rupe iex, cu to(II iup,
OnofieI uI meu, IubIte,
VIn Iu neIcu su te pup!`
$I-I pupu vIteuzuI iIgu
$I-ndopu Iu mumuIIgu.
Ce-u muI fost pu(In ne pusu.
Au pIecut poIonII-n sus,
199
Iui pIuIeII-n jos s-uu dus
Lu NecuIceu diept ucusu,
Iui ucestu-n cui(I I-u pus.
$I dIn Doinu punu-n TuIceu,
To(I cItesc ce-u sciIs NecuIceu.
200
ZIARUL UNUI PIERDE-VAR
(1902)
201
MOARTEA LUI GELU
RuzIe( dIn otIieu bututu,
FugInd pe cumpIu tucutu,
Cuzu de pe cuI, de duieie,
Pe muigIneu upeI. $I pIeie.
DIn iunu I-ui smuIge sugeutu
$I n-uie puteie.
PIeidut-u I ouste I (uiu.
E noupte-n vuzduluiI; I iuiu
E zbuteieu upeI, cund vuIuI
AtInge cu uiIpu-I muIuI
Iui GeIu, piIn noupte stund sIngui,
Voibete cu cuIuI:
VuI, muiguIe, juIeu mu cuimu!
Mu Iupt cu duieieu dIn uimu,
CucI iuneIe-mI supu moimuntuI,
Degeubu mpiutII tu vuntuI
DIn coumu, pIcIoiuI tuu scuimu
Degeubu pumuntuI.
Mu clemI piIn neclezuiI pugune
$I puicu zIcI: VIno, stupune!
VezI, pIcuiu iuneIe tuIe
CUPRINS
$I neguiI se nuI(u dIn vuIe,
E noupte, I zIuu de muIne
Ne-ujunge pe cuIe!`
TieI suII(I fucutu-I-uu stiungu
PiIn mIne! Mu zbucIum pe-o dungu
$I nu-mI muI sImt biu(uI I biuuI;
Tu-(I iupI cu pIcIouieIe fiuuI
Lus', muiguIe, Ius' su ne-ujungu
Pe-uIceu pustIuI.
De-ucum tu... cut vu cupiInde
Muntuuu, deusupiu-mI o-ntInde
$I-upoI cu pIcIouieIe-mI supu
MoimuntuI pe muigInI de upu.
$I-n uimu cu dIn(II mu piInde
$I-uiuncu-mu-n gioupu.
JeIeuscu-mu upeIe CeinII!
Su-mI bubuIe ciIvu(uI IeinII.
Cu-n tubeiI uI cuIIoi tiopot;
Iui venIcuI upeIoi opot
Su-mI puiu cu-n ceusuI veceinII.
O iugu de cIopot.
$I, poute, sosI-vu o vieme
Cund mun(II voi fIeibe, voi geme
Cu lolote mumeIe-n piuguiI,
Voi tiece buibu(II-n IiuguiI
Cund bucIum sunu-vu su cleme
Pe tIneiI sub steuguiI.
203
Iui tu, de-I tiuI, fiu(Iouie,
Su-mI vezI IuptutoiII-n pIcIouie,
AtuncI cund sosIt vu fI ceusuI,
Abute-(I pe-uIce tu pusuI:
Necleuzu-mI, I utuncI eu dIn gioupu
Cunoute-(I-voI gIusuI!
$I-uimut voI IeI eu ufuiu,
$I veseII vom tiece noI Iuiu
PiIn suII(I I foc nuInte,
Su (Ie piotIvnIcII mInte
Cu-s vII, cund e voibu de (uiu,
$I moi(II-n moimInte!`
EI zIce, I munu I-o stiunge
Pe pIeptuI ceI umed de sunge
Iui cuIuI stu sIngui de puzu
LuI GeIu, I tiIst eI ueuzu
Lu pIeptuI stupunuIuI cupuI
$I ustfeI vegleuzu.
$I-uuzI! Cu un vunt ce cIutete
Puduieu, cund pIouIu sosete,
Au dIn uduncuiI de zuie
Un vuIet piIn noupte iusuie.
Iui vuIetuI vIne, I ciete,
MuI Iute, muI tuie.
$I Iutu-I, dIn umbieIe vuII
Cu scutuiI Ies iepezI fIucuII,
Cu moi(II ce-I Iusu moimuntuI;
204
Ies ioIbII cu umbIet cu vuntuI,
Rusui de tutIndenI, de puie
Cu-I vuisu pumuntuI.
AicuII IuI Aipud! In gounu
EI fug dup-otIieu dumunu.
$I, uzI de-uIeiguie, se-ncuiu
FuguiII piIn neguiu suiu,
Cu fiuuI pe coumu, I-uicuII
Cu spuzIIe-n guiu.
NuvuInIc s-upiopIe puII,
$I-n gounu Ioi cuntu uicuII,
$I-uu de suIbutIc II-e cuntuI
DIn pIeIe de uis uu vestmuntuI,
$I-n buibIIe Ioi ncuIcIte
Se-mpIedIcu vuntuI.
Iui GeI, uuzIndu-I piIn zuie,
De spuImu I giouzu tiesuie
EI mouie! $I cuntu pugunII!
N-uu Domn I n-uu (uiu iomunII,
$I-uduII de vuntuiI n (uiu
Sunt ustuzI stupunII!
$I-n muInIIe cuI e scupuieu?
Nu-I pIept su Ie-nclIdu cuiuieu?
Nu-I biu( de voInIc, su-I ubutu?
$I nu e pe Iume-o sugeutu
Cu-n InImu gIouteI IuI Aipud
Adunc su stiubutu?
205
$I GeIu Ie judecu toute:
Se nuI(u pioptIndu-se-n coute
$I-u cuIuIuI gIezn-o cupiInde,
Cu giubu eI uicuI I-I piInde,
$I-nvuite sugeutu I-o scoute
DIn iunu, I-o-ntInde:
$I vujuIe sIubu sugeutu
Cu gemetuI moi(II deodutu
AicuII tiec iepezI n cuIe,
$I-I vuIet I-I clIot piIn vuIe:
Ce cunt de-ngiopuie IuI GeIu
$I-otIiIIoi suIe!
Iui vuIetu-n neguiI putiunde
$I-n InImu nop(II s-uscunde
Depuite, I-n vuIuiI de vuIuiI
EcouI IzbIndu-se-n deuIuiI
De zece oiI juInIc iuspunde
PustIIIoi muIuiI.
De zece oiI, IuiuI de zece,
$I scude, I pIeie, I tiece,
De dutu dIn uimu iusunu
Tuceieu-mpiutIutu s-udunu
$I-n neguiI uIunecu iece
O boInuvu Iunu.
Iui cuIuI, vedenIe mutu,
Cu coumu de vuntuiI bututu,
Stu-n noupteu cu neguiI de puzu
206
LuI GeIu; I tiIst eI ueuzu
Pe pIeptuI stupunuIuI cupuI
$I ustfeI vegleuzu.
Iui upu Iu muIuiI se fiunge
$I cude pe spute I pIunge:
Cu fIeiuI potcouveI tu-mI supu
MoimuntuI pe muigInI de upu,
$I-n uimu cu dIn(II mu piInde
$I-uiuncu-mu-n gioupu!`
207
NUNT N CODRU
Ce muI clIu I clef piIn iumuiI
Se-ncInsese-utuncI!
NumuI fiu(I, I veiI, I neumuiI
De-ui fI fost umpIeuu o (uiu!
Dui uu, cu s-udunuiu
$I stiuInI dIn IuncI!
De mu-ntiebI, eu nu tIu bIne,
AI(II poute tIu
Ce su-ntiebI cuIIcI cu mIne!
$tIu cu Iumeu dInti-o dutu
S-u tiezIt cu-I udunutu
$I c-o duce-n clIu.
Cu-nti-o zI, puitund n munu
Un coIuc -un bu(,
Ptcpc|i(a ceu butiunu
S-u poinIt I-n deuI I-n vuIe,
$I clemu-ntuInInd pe cuIe
Lumeu Iu ospu(.
Ce-I tu, soio?` Ce su fIe?
Nuntu muie-n ciung!
N-uI vuzut tu veseIIe
De cund etI I poi(I un nume.
$I-um pIecut tiImeusu-n Iume,
Ouspe(II su-I stiung.`
CUPRINS
208
Dui pe mIie cum I cleumu,
CIne-I eI I-uI cuI?`
N-uuzII de srutc, bug' sumu!
Punu I-mpuiutuI tIe.`
$I-I bogut?` Ce-I pe cumpIe,
Tot ce vezI, I-uI IuI!
Iui mIieusu! DIn cosI(u
NumuI fIoiI I cud.
Mict|a e. $I e pestiI(u,
$I gutItu cu o ciuce:
CIzme guIbene I-uduce
Tot dIn |uiIgiud.`
EI, utuncI su tII, vecIno,
C-um su vIu I eu.`
PuI, de bunu seumu, vIno!`
Tot uu, cu voIe bunu,
PiepeII(u-n suig udunu
Pe nuntuI meieu.
$I s-u stiuns dIn zuie nuItu
Neumu-ntiuiIput,
$I dIn ciung, I de Iu buItu,
$I dIn esuiI, de piIn giune;
Bu I vtoii muI butiune,
MusufIiI dIn sut.
Punu-n noupte tot venIiu
$I piIn ciengI uu mus.
Iui n zoiI se iuscoIIiu,
209
$I-n goiun uveuu uItuiuI
Iu-nclInu(I-mI cu puluiuI,
Su-mI muI vIe gIus.
Mu-ntiebu(I de nun? EI, nunuI,
Souie-nti-udevui:
DumneuIuI, mu iog, punu|!
Nunu muie-u fost gi(a,
Stete-ucusu puni(a,
Cu-I muiIse-un vui.
Pop-uveuu?` Tu, muIcu sfuntu!
StuI su muI voibetI?
$tII pe ciocdt|an cum cuntu?
Dumnezeu su-I (Ie fIieu!
A-nvu(ut tieI veiI PsuItIieu
Lu vIudIcI suibetI.
Diusce-uveuu o co(o|an
$I-un cdtsrci buI(ut.
Pirpa|acu|, nene,-n stiunu!
Iui cudeInI(u de uui
O (Ineu jupunuI gtaut
DuscuIu-nvu(ut.
Dui su vezI! Lu sociu muie
Zgomote dIn zoiI:
Pi(igoiu-ntiunu suie,
Steug pe cusu oimu| suIe.
Cncunoaia bute cuIe
Cu s-unIne fIoiI.
210
Iui piIn culnII sfut I voibu,
Astu s-o vede(I!
Ptcpc|i(a fuce cIoibu,
Ptcsuti|c fuc fiIptuiu,
VIn sric|c(ii I Ie-o fuiu,
DiucII de stIcIe(I!
5oimii iepezI scot n gleuie
Cuineu dIn cuIduiI,
Cotou| ceI cu cIocuI tuie
DumIcutu-n bIIde-o Iusu,
Cinri(oii duc Iu musu
RunduI de muncuiI.
$I, cu oi( de jupuneusu,
Rdndunc|c vIn
$I deietIcu piIn cusu,
Iui pe mese-utein piosoupe
$I duu IuvI(eIe-upioupe,
Cune-uduc cu vIn.
Dui te mIiI tu, piIn puluie
CIne Ie tuinu?
Cucu| sui, cu-I metei muie
Lu uiut I-nclInucIune,
E pioioc I-(I tIe spune
Tot ce-o fI I-o du.
Cuntu-n cobzu-ucum ounaiu|
CeI cu gutuI stiumb,
Mict|a uIeiu cu nuIuI,
211
Cu cImpoIuI cuntu cioata,
Piru|icca cu vIouiu,
3u|ni(a c-un diumb.
Codooaruti Iu(I cu focuI,
Tot butund dIn cozI,
Mutuiuiu-n cIIpu IocuI
$I fucui-o bututuiu,
$I ce loiu muI fucuiu
Cu Iu voIevozI!
Jucuu suibu potumocii,
Cu e jocuI Ioi,
$I-uu Iuut Iu joc cdtsrcii
Pe-o t(uc vuI de mIne!
Ctautu| jucu pe vIne,
3atca-nti-un pIcIoi.
NumuI cioata cu cImpoIuI,
Tot IzbInd cu eI,
Se buteu cu pi(igoiu|,
Iui siratu| dup-o uu
Se ceitu c-o ginu
Penti-un gunduceI.
VIn de-ui fI, cu ceuitu vIne,
AstfeI cum s-o zIcI?
Su te supeiI tu, cietIne,
Pentiu dIn(II scoI dIn guiu?
Penti-un glIont I-o-mbiuncItuiu
ClefuI su (I-I stiIcI?
212
$I (Ipuu de-u vuImu-n iumuiI,
MIIIe de guiI!
N-uIegeuI, stiuInI I neumuiI,
$I pe pIuc cuntu tot InsuI
CIocoteu de clIu cupiInsuI
VeseIeI puduiI.
Tu eiuI?` Mu-ntiebI cu piostuI!
Voibu dIn butiunI:
Eu Iu clef cu-n muite postuI.
VInu-I beum dIn cojI de-uIunu,
$I-uzvuiIeum, de voIe-bunu
Cu cucIuIu-n cuInI.
Bu, I-n cIui Ie-uduseI upu,
Cu su fIu n iost,
Lemne Ie-um tuIut cu supu
$I, suiInd pe-o butuiugu,
Am venIt Iu voI n fugu,
Su vu spun ce-u fost!
213
BLESTEMUL TRDRII
Cu sfuiumute cutupuItuiI
TuinuI muced stu-ncIInut,
Iui n pouitu suiII vuItuiI
Fiuntu-I uu de muIt uiIpu,
Stund su cudu-n toutu cIIpu
Peste piuguI fuIgeiut.
Insu-n vecI voi stu Iu pouitu,
Cu-I dIn cei bIestem de vecI.
Noupteu-nvIe-o ouste mouitu,
$I-I de coIfuiI vuIeu pIInu
Fu o ciuce I te-nclInu.
CuIutoiuIe, cund tiecI.
Noupteu dIn iuInI iusuie
Tot custeIuI, piecum fu.
$un( I zIduiI de-upuiuie,
TuinuiI uIbe ciesc deodutu,
O cetute-nfiIcoutu
Unde-AgiIpu cuIb uvu.
Iui dIn vuI un piIn( se suIe
AIb de uime, spie custeI;
E tuceie-n cetu(uIe,
Dui stufIIIe pe couste
RepezI vIn, o-ntieugu ouste,
To(I uI piIn(uIuI cu eI.
CUPRINS
214
LupI ce cuscu IuiguI guiII
Au pe coIf, I puic-uu stiuns
Toute fIuieIe puduiII.
Sunt de-uceI ce-uu stut n cuIe,
Vuiio tu, otIiII tuIe
$I-uu fucut pe-August de-u pIuns.
Cund ujunge Iu cetute
AIbuI piIn( uI ceIoi moi(I
De tieI oiI cu pumnuI bute
Repede-n uiumu poi(II
ScuiI uduc n giubu moi(II,
Cu beibecII but n poi(I.
$I-uuzInd cum vIn buibuiII,
Uu tuInI(II-o desclId
$I tiesui IegIonuiII;
EI dIn buibI, dIn pui, cu munu
Iu(I I scutuiu (uiunu,
Ies, uIeuigu, sui pe zId.
Sub un iuu de cieste ioII
AIbe coIfuiI stiuIucesc,
$I-n umestec fuiIoII
RespIngund pe ceI de-ufuiu
Cud I moi, se nuI(u Iuiu,
Rune fuc I Ie piImesc.
Zungut nsu n-uie-uiumu
Cund se bute scut de scut,
Tubu nu-I cunoute gumu:
215
Fuiu zuzut Iunceu zbouiu,
Iui uI spuzII-o(eI dobouiu
CuId I stiuIucInd, dui mut.
Pe deusupiu Ioi cu spuImu
Lunu se uscunde-n noi,
GIus de bufnI(e se-nguImu
$I, cu uiIpI speiIete,
LIIIecI zbuiund n cete
Se Izbesc de coIfuI Ioi.
De-u(I uveu voI puce-odutu,
VoI ce vu Iuptu(I meieu!
Puceu nsu nu vI-I dutu,
Cu su tI(I n venIcIe
Dieuptu DomnuIuI munIe
$I cu-I unuI Dumnezeu!
CeI tiudu(I, eI doim n puce!
Vouu-uI moi(II dututoi
Puiteu ustu nu vI-o fuce!
VoI cund u(I vuzut pe-o seumu
Cu pe CiIst ceI moit I cleumu
Muitoi uI juiuiII Ioi.
In nedieuptu voustiu uiu
Viund su-I pIeide(I, u(I fucut
Cu buibuiII-o Iegutuiu.
$I-uu venIt pe-uscuns buibuiII
$I-uu pIeiIt IegIonuiII
Cu(I pe CiIst I-uu cunoscut.
216
Noupte-u u fost. Pe zId cietInII
Se Iuptuu pentiu-mpuiut:
VoI ns-u(I desclIs, luInII,
Toute poi(IIe cetu(II
Dieuptu cumpun-u Dieptu(II
Iut-ucum s-u iuzbunut.
CeI tiudu(I, eI n moimInte
Doim n puce. Insu voI
Vu Iuptu(I I-ucu-nuInte
Cu otIiIIe clemute
$I de-u puiuiI vu ve(I bute
Punu-n zIuu ceu de-upoI.`
AstfeI puicu-ntiunu pIunge
TuinuI obosIt I eI
De-u vedeu tot moi(I I sunge.
CucI de veucuiI vede-ntiunu
Noupteu cum uduc fuitunu
Moi(II-ucetIu dIn custeI.
Iui cund zIuu se ievuisu,
PIei I zIduiI I coloi(I,
RuInutu-n deuI I uisu
Stu cetuteu tiIstu-n souie
Dui n noupteu uimutouie
VIn dIn nou uceIuI moi(I.
217
PE MUNTE
FugI(I cu tuimu iepede spie vuI!
Pe cuIme-uIeuigu duluI iuzbunuiII
GiozuvuI vunt se zbute-n IuiguI zuiII
$I noiII-mbiucu luInu de vupuI.
Sosete-ucum! cu oclIuI cut cupiInzI
Fuitunu-n suig scobouiu-n jos pe couste,
$I-n uimu eI se-ntInde neugiu ouste
$I uiIu-n coi: Tu fuIgeie, s-upiInzI,
Tu noi, su-ntunecI; vunte, tu su-mpiutII!
Un biud se fuce (unduiI, ceI muI nuIt:
$I piIns de vuif, uu smuIs pe ceIuIuIt
Puitundu-I ioutu-n IuiguI clIp uI piutII.
Pe sus se-ntInde-umestecuI nespus,
$I Dul n Dul piIn uei se fiumuntu,
Iui giIndInu-n vuzdul cumpIIt I cuntu
Cuntuieu eI de-o(eI, cuzund de sus,
Pe codiuI Iuig ce-n uiIete se-ndouIe,
$I suie Iui Iu Ioc upoI mugInd.
Deodutu stu. $I Iutu-I, iupuInd
Potop dIn cei tuinutuI iuu de pIouIe.
Se iupe ceiuI, cude-ucum! S-u iupt.
SpoiIte neguiI liunu duu pIeiIiII,
De-u vuImu geme-ntieg cupiInsuI fIiII,
$I nu muI tII ce-I sus I dedesubt.
CUPRINS
218
Acum nIcI Dumnezeu nImIc nu poute.
Degeubu-ntInd eI muInIIe I cei
In negiuI Iud, I unuI punu-n cei,
Vuiteju-I domn, eI sIngui domn u toute.
219
REFERIN{E CRITICE
Cobuc u fost udevuiutuI I poute sInguiuI poet uI pumuntuIuI I
neumuIuI iomunesc ceI etein, uu cum u iumus dedesubtuI sclImbuiIIoi
I uI fuitunIIoi uduse de viemuiI. In poezIu IuI Cobuc nu sunt cuiente
de IdeI tiecutouie, utItudInI de sIstem fIIozofIc I de couIu IIteiuiu.
OptImIsmuI` suu nu este uItcevu decut sunututeu, decut senInuI I
uimonIu sufIetuIuI suu. Aceustu sunutute I uceustu uimonIe sufIeteuscu
upui n clIp spIendId I n uitu su, n peifec(Iu, IIbeiu I nesIIItu, u veisu-
IuI suu IumInos.
Cobuc u fost un sciIItoi iui, un sciIItoi unIc n ntieugu IIteiutuiu u
viemuiIIoi de uzI. TiebuIu un concuis de mpiejuiuiI cu su poutu upuieu
un Cobuc.
GARABET IBRAILEANU
\ata e poezIu ceu muI IIiIcu dIn toutu opeiu IuI Cobuc. $I ceu muI
fiumousu. Dui ucest uduos e pIeonustIc. LIiIsmuI, dupu unII, du musuiu
fiumuse(II n oiIce gen IIteiui. Un Iuciu nsu e sIgui: o poezIe cu cut este
muI IIiIcu, cu utut e muI poetIcu.
ImpiesIu de vat o du Cobuc n ucest Imn piIn cutevu tiusutuiI,
uIese cu un supeiIoi sIm( uitIstIc dIn dIveisItuteu uspecteIoi nutuiII.
DIn ceIe tieI stiofe uIe poezIeI, douu con(In eIemente desciIptIve,
uvund fIecuie o uItu temu, Iui u tieIu este pui IIiIcu concIuzIu sentI-
mentuIu u ceIoiIuIte, IzbucnIieu InImII n fu(u muie(IeI I eteinItu(II nu-
tuiII. [...]
\ata este tiIumfuI souieIuI n poezIu IuI Cobuc I n poezIu
iomuneuscu. Dui \ata uie un cuiuctei upuite n opeiu IuI. NumuI stiofu
u douu uie unuIogII cu iestuI ucesteI opeie, cu toute cu poezIu dIn uceustu
stiofu (se uie n vedeie uItImu stiofu n. tcd.) este utut de deosebItu de
CUPRINS
220
ceu dIn IdIIe piIn IdeuIIzuieu ieuIItu(II, piIn emo(Iu eI muzIcuIu, pe cuie
nu o du nIcIodutu pIctuiu oiI ucuuieIu dIn IdIIe. Stiofu uItImu, cuie ui fI
su expiIme optImIsmuI IuI Cobuc, nu uie deIoc u fuce cu poezIIIe n cuie
eI I expiImu concep(Iu` vIe(II. In uceste poezII, Cobuc du sentIn(e,
ieguII pentiu conduItu, se udieseuzu voIn(eI, fuce fIIozofIu eneigIeI n
Iuptu oiI u iesemnuiII stoIce. AIcI e uItcevu: e sentImentuI de comunIune
iecunoscutouie cu nutuiu, comunIune n vIu(u I n mouite, e (ducu
putem du ucest nume uneI ustfeI de stuiI sufIetetI) optImIsmuI unuI om
cuie se sImte o puite dIn nutuiu, pe cuie o concepe muteinu, IncontIent
de ciuzImeu eI ofensutouie. Iui n stiofu piImu, unde ucest muie
pIctoi de peIsuje u dut pugInu` IuI ceu muI fiumousu, tot utut de fiu-
mousu cu ceIe muI uIese dIn EmInescu, eI I-u sclImbut cu totuI vIzIuneu
I utItudIneu obInuItu. Nu muI pIcteuzu, cI evocu. VeisuiIIe dIn uceu
stiofu uu o iezonun(u puteinIcu; noteIe uimonIce` vIbieuzu ncu muItu
vieme, dupu ce sunetuI fundumentuI u ncetut. A spune cu n stiofu
uceustu Cobuc e upioupe de EmInescu, ducu n-ui fI o deosebIie esen(IuIu:
Iu EmInescu nutuiu este expiesIu emo(IeI IuI, EmInescu tiunsfoimu nutu-
iu n piopiIu-I substun(u I, n lIpeitiofIu peisonuIItu(II, eI tInde su ucu-
puieze unIveisuI. In \ata, dIn contiu, Cobuc se pIeide, se dIzoIvu eI n
nutuiu.
In oiIce cuz, vIbiu(Iu ceu muI pu(In deosebItu de emInescIunIsm dIn
Cobuc este emo(Iu dIn \ata.
GARABET IBRAILEANU
EmInescu u tius n poezIu iomuneuscu o biuzdu utut de uduncu, ncut
contempoiunII I uimuII s-uu mpotmoIIt nti-nsu vieme ndeIungutu.
AtuncI u venIt Cobuc. A poinIt de-u cuimezIuI cuientuIuI geneiuI,
cioInd uItu biuzdu, fuiu ovuIie, piIvInd diept nuInte: Nunra Zam|itci...
A udus IumInu, sunutute, voIoIe. A desclIs Iuig peideIeIe oduI(eI n
cuie zuceu boInuvuI, I ueiuI piousput, iomunesc u nuvuIIt nuuntiu,
ucIgund mIciobII, nzdiuvenInd pe ceI ce muI uveuu puteie de vIu(u:
3a|adc i idi|c...
Rustuinuieu u fucut-o fuiu su vieu. N-u udus teoiII noI. S-u udus
doui pe sIne nsuI, I-u dut sufIetuI suu ntieg. PiIntie ceI piefucu(I I
sIeI(I, eI n-u viut su puiu decut ceeu ce eiu. De uceeu u fost muie. De
221
uceeu vu iumune muie.
Cobuc e piImuI poet pe cuie-I du AideuIuI IIteiutuiII iomunetI.
AideIeun u iumus toutu vIu(u. Punu I n giuIuI suu pustiuse o notu
uideIeneuscu, puitIcuIuiu, cuie-I edeu bIne.
EmInescu suu Cobuc? Se pune deseoiI ntiebuieu. Dui iuspunsuI e
sImpIu: EmInescu I Cobuc. Pot stu pieu bIne uIutuiI. Se deosebesc utut
de muIt, ncut se compIeteuzu. EI doI duu fu(u I sufIetuI poezIeI iomunetI
de punu ucumu. lucca|tu| sI Nunra Zam|itci! [...]
SciIsuI IuI Cobuc tiuIete I vu tiuI cut vu tiuI neumuI iomunesc...
LIVIU REBREANU
Substun(u poezIeI IuI EmInescu vIne dIn eI nsuI, dIn muieIe sufIet
zbucIumut, dIn cIocotIieu de pusIunI, dIn uspIiu(Iu supiemu spie IInIteu
nefIIn(eI. PoezIu IuI Cobuc e dIn ufuiu. EIementuI peisonuI I IIpsete cu
totuI. PoetuI nu-I tuImucete decut emo(IIIe ImpeisonuIe. E un uitIst ce-
I potiIvete suneteIe I IcouneIe n fu(u uneI piIveIItI suu uneI IdIIe.
Ducu n-um gusI tot n EmInescu ceIe muI muzIcuIe I muI pIustIce
veisuiI ce s-uu sciIs n iomunete, um puteu spune cu poetuI uideIeun u
fost ceI muI desuvuiIt meteugui uI veisuIuI nostiu. Cobuc nu ujunge
punu Iu peifec(Iu unoiu dIn veisuiIIe IuI EmInescu, uie nsu o stupunIie
de foimu suveiunu. Pe cut e de IneguI EmInescu, pe utut e de eguI
Cobuc. Nu e poet cuie su fI mIudIut muI bIne IImbu n fIne sonoiItu(I.
EUGEN LOVINESCU
PiIn Cobuc [...], tiecund peste ceeu ce n copIousu IuI pioduc(Ie e
sImpIu comundu IIteiuiu, bunuIIzutu piIn couIu, se Instuuieuzu un io-
muntIsm uI IdIIIcuIuI iuiuI, muI bIne zIs tiIbuI, expiImut piIni-un IIiIsm
obIectIv iepiezentubII, lIeiutIcu eIementuiu u InstIncteIoi. PoezIIIe suIe,
fuiu coIoiI deosebIte, ncuntu piIn spectucuIosuI foIcIoiIc I sunt un fenom-
en IIteiui tuibuiutoi piIn butiune(eu glIcItu, cu I vestIgIIIe ceItIce, vied-
nIc coiespondent uI (uiuncIIoi cu bucIume I cuIuuiIIoi cu zuiguIuI.
MonoIoguI domInu. Futu, cupiInsu de ntuIIe semne uIe IubIiII, ncepe o
jeIunIe n cuie ImpIIcu, nti-un cunt eiotIc unIveisuI, ioutu moiII, pIopII,
222
Iumeu toutu; puiIn(II unuI fIucuu moit neIumIt pioduc un bocet sIstem-
utIzut, n cuie Intiu eiesuiI I expIIcu(II funtustIce, nti-un IImbuj nuIv,
mIsteiIos. Cuteodutu ciIzu e ncudiutu nti-un tubIou de telnIcu muI
suvuntu, cu uceustu scuiu eIIudescu, upusutouie cu o moIImu, dIn uta-
gosrc invtjoir, I suuvu ucuImIe fIoiuIu ce-I uimeuzu [...].
CeIebieIe buIude Nunra Zam|itci I Moatrca |ui lu|gct sunt numuI
supeifIcIuI epIce. EIe coiespund, cu o telnIcu nouu, poemeIoi C|in I
Srtigoii uIe IuI EmInescu, fIInd udIcu iepiezentuiI uIe nun(II I
nmoimuntuiII, u douu ceiemonII cupItuIe n socIetuteu umunu. Cobuc
uie fIIozofIu` IuI, cuie este ienun(uieu Iu oiIce fIIozofIe dIuIectIcu, supu-
neieu mpieunu cu popoiuI Iu dutIneIe ce sImboIIzeuzu ImpenetiubIII-
tuteu mIsteiuIuI. Este o gundIie sunutousu pe cuie poetuI uie tuctuI de u
n-o desfuuiu dIscuisIv I de u o nscenu n iItuuIuI ceIoi douu evenI-
mente, udoptund I-nti-o buIudu I-nti-uItu utmosfeiu fubuIousu, cu I Iu
EmInescu, cu spie u sugeiu unIveisuIItuteu fenomeneIoi. |Inutu giupu-
iIIoi totuI, voibIieu Ioi, e (uiuneuscu. In Iegunuieu muI(ImIIoi, n tie-
ceieu mecunIcu de Iu o utItudIne Iu uItu, de Iu deznudejdeu cu bocete Iu
pIunsuI nfundut I comunu iesemnuie n toutu uceustu demonstiu(Ie de
ceusoinIc uiluIc cuie meige InexoiubII, exteiIoi I InteiIoi, stu viuju
ucestoi poeme, uI cuioi uItIm sens IIiIc este: InutIIItuteu ieuc(IunIIoi
peisonuIe n fu(u iotu(IeI IumII. StiofeIe IngenIouse, fiuzeIe upusute I
senten(Iouse sIujesc udmIiubII scopuIuI [...].
Cobuc este nu numuI un desuvuiIt telnIcIun, dui nu iuieoiI I un
poet muie, piofund oiIgInuI, un vIzIonui, cu uccent uideIeun evIdent, uI
mIcuiIIoi sufIetetI sempIteine.
GEORGE CALINESCU
Vuistu buIudIcu u sufIetuIuI iomunesc Iu nIcI un poet n-o gusIm suputu
nti-un muteiIuI muI iezIstent decut Iu Geoige Cobuc. [...] Bogu(Iu iIt-
muiIIoi, iuiItuteu, feIuiImeu I peifec(Iuneu Ioi fuc dIn Cobuc un poet
unIc Iu noI. [...] FeIuiImeu musuiIIoi ntieiupe monotonIu posIbIIu u
veisuiIIoi eguIe I, Intioducund o uItu sImetiIe, spoiete sugestIu sonIcu
u feIuiImII iItmuiIIoi. PiIn ucest mIjIoc de u cieu noI efecte de uimonIe,
Cobuc, uIutuiI de Husdeu, u descompus iItmuI cIusIc, fuiu u-I nImIcI,
punu Iu unItuteu metiIcu, piegutInd poute Iu noI ucceptuieu veisuIuI
IIbei. [...] InteiesuI nostiu meige totuI Iu foimu exempIuiu. Ceeu ce, pe
223
cut nI se puie, ui nsemnu cu IndIfeient de nutuiu muteiIuIuIuI, cuiuIu I se
upIIcu poetuI oiIcund n pusteI, IdIIu, n vIzIuneu etnIcu, n epIcIsm cu I
n IIiIsmuI ntumpIutoi, constuntu opeieI IuI este exceIen(u foimuIu. [...]
GIoiIu su nu muI uie nevoIe uzI de nIcI un spiIjIn IuuntiIc. Aten(IunII
ciItIce I iecomundu pentiu vIItoi nutuiu IuI de genIu loiu(Iun uI
veisIfIcu(IeI.
VLADIMIR STREINU
DImensIunIIe poezIeI iomunetI uu spoiIt spie Cobuc: opeiu vIubIIu
u poetuIuI fuce puite dIntie uceIe nfuptuIiI u cuioi ubsen(u este de
neconceput: ducu n-ui fI cieut eI ceeu ce u cieut, tiebuIu cu necesItute
su-I usume ucest ioI uItcInevu. Fuiu Cobuc, cu I fuiu Cieungu, spie
exempIu, ne-ui fI muIt muI gieu su ne cunoutem pe noI nIne cu popoi.
ContiIbu(Iu IuI G. Cobuc Iu fuuiIieu IIteiutuiII iomune muiI n uceustu
constu: u dezvuIuIt o Iutuiu nouu u vIe(II popoiuIuI, u sufIetuIuI suu. PiIn
uceustu este poetuI oiIgInuI. [...] Geoige Cobuc I uie vIzIuneu I telnI-
cu su. LIiIsmuI suu e unuI obIectIv, tiunsfeiut usupiu obIectuIuI zugiuvIt.
[...] Geoige Cobuc este cieutoiuI unuI IIiIsm ieveIutoiIu.
DUMITRU MICU
PiIn Geoige Cobuc, poezIu iomuneuscu se mbogu(ete cu noI sec-
touie temutIce, IIiIsmuI se obIectIveuzu, devenInd, dupu expiesIu IuI
CuIInescu, iepiezentubII`, foimeIe de expiesIe cuItIvute se nmuI(esc
n clIp substun(IuI, oiclestiu(Iu piozodIcu, ntemeIutu pe uIteinuiI de
iItmuiI I eufonII, cunoute un muestiu IneguIut. Poet uI souieIuI, uI
veiII, uI eneigIIIoi nesecute, uI nudejdIIoi, munIIIoi I bucuiIIIoi coIec-
tIve, pustiund necontenIt n memoiIe ImugIneu (InutuiIIoi nutuIe, mIII-
tunt pentiu iIdIcuieu piIn cuItuiu u ceIoi muI(I, sufIet n sufIetuI neum-
uIuI`, Geoige Cobuc nsciIe n IstoiIu IIteiutuiII noustie unuI dIn cupI-
toIeIe ceIe muI IumInouse.
AUREL MARTIN
(Cobuc) s-u IvIt n fIimumentuI nu(IonuI cu un boIId peste scupuiuiIIe
IuI VusIIe AIecsundiI I fIucuiIIe IuI EmInescu. LIteiutuiu iomuneuscu s-ui
224
fI putut opiI ucI, dui destIneIe noustie IIteiuie uu iefuzut su iumunu
nciemenIte n uceste douu buiIeie.
CeicuiIIe IIteiuie dIn BucuietI nu I-uu piImIt n eIe cu pieu muItu
piIetenIe. Eiu o epocu u unuI puinusIunIsm fiun(uzesc exIusIvIst I dom-
Inut, nti-un exces de puuzu, de poetuI AIexundiu MucedonskI.
Cobuc uduceu n cupItuIu un poet nou I o poezIe nouu. Dui, se
n(eIege cu poe(II punu Iu eI, nveclI(I I cum guIugIoI, I-uu pus iepede
munu Iu guiu I uu tucut. Nu se puteu nti-uItfeI, concuien(u IIteiuiu
fIInd sIubu n medIociItuteu eI. [...]
Intie muiII poe(I de feIuiIte IImbI tiebuIe defInItIv uezutu poezIu IuI
Cobuc, o muie poezIe nestudIutu ncu I um constutut cu ubsentu dIn
bIbIIotecIIe mucui uIe sciIItoiIIoi.
In IImbu noustiu iomuneuscu G. Cobuc u cieut o IImbu nouu: uvIz
fucuItu(IIoi de fIIoIogIe; cucI nti-udevui nouI nostiu muie poet ne uduce
n giuIuI sciIs o Iume nouu odutu cu o IImbu nouu.
O tiIstu InfeiIoiItute u noustiu s-o spunem diept I pe fu(u
fusese punu muI deunuzI uItuieu IesnIcIousu u muiIIoi noustie vuIoiI.
EIe nu se iepetu, nIcI nu stugneuzu. Se nIun(uIesc I se voi nIun(uI Iu
nesfuiIt: uideIeunuI G. Cobuc e o veiIgu de uui.
TUDOR ARGHEZI
Spie deosebIie de EmInescu, Cobuc uie sIm(uI subIImuIuI cosmIc
suipiIns dIiect I netiecut piIn fIItieIe medItu(IeI, uIe fIIozofuiII`. Nutu-
iu IuI Cobuc puie piezentu nu cu stuie de sufIet, cI cu fenomen fiemutund
de vIu(u, cuie te Izbete nemIjIocIt. [...]
De uceeu I optImIsmuI` IuI Cobuc nu este uItcevu decut sunututeu
I eclIIIbiuI sufIetuIuI IuI de cIusIc` (Cobuc nu e un monument uI
nutuiII` cum spune CuIInescu despie Cieungu), iezemut pe un io-
bust bun-sIm( (uiunesc, cu un Imens poten(IuI, nsu, de pIustIcIzuie psI-
loIogIcu I de fIItiuie n expiesIe.
PiIn toute uceste utiIbute, Cobuc este unuI dIntie ceI muI specIfIcI
dIntie poe(II notiI, nu(IonuI n puncteIe de pIecuie I n expiesIe, unI-
veisuI n musuiu n cuie u n(eIes su cunte iesoituiIIe ceIe muI IntIme uIe
(uiunImII, muie uitIst piIn piodIgIousu IuI cupucItute de tiunspuneie u
sensIbIIItu(II popuIuie I de tiunsfIguiuie u unIveisuIuI iuiuI punu Iu
contIngen(u vuIoiIIoi InefubIIe. De unde tiuInIcIu, cIusIcItuteu IuI.
GEORGE IVA$CU
225
RomuntIsmuIuI udeseu tenebios uI buIudeIoi I coiespunde n IdIIe
un cIusIcIsm uicudIc, nvecInut cu buiocuI secoIuIuI uI XVIII-Ieu, cu stIIuI
comedIIIoi IuI MuiIvuux, cum u obseivut cu fIne(e G. CuIInescu. TuIentuI
poetuIuI stu desIgui I n peicep(Iu sufIetuIuI pui, nuIv, dui I n notu(Iu
cupiIcIIIoi, touneIoi femInIne suu u ImputuiIIoi piovocute de mIcIIe iuutu(I
uIe ndiugostI(IIoi nso(Ite pe Ioc de iemucuiI I iegiete, piezentute de
obIceI n scuite scene dIuIogute, cu n Spinu|. [...]
Cupodopeiu ucestoi jocuiI uIe IubIiII I ntumpIuiII este poemuI uta-
gosrc invtjoir. [...] LIpsu oiIcuiuI conven(IonuIIsm I sImpIItuteu
compozI(IeI fuc fuimecuI muI tutuioi IdIIeIoi IuI Cobuc (Mdnioas, Nu
rc-ai pticcpur, Rca dc p|ar, Pc |dng ooi, Rada, la og|ind, uc pc dca|,
Sup(itica din vccini, Numai una, la pdtu, Scata).
VoIoIu IuI Cobuc uie nsu I un ieveis tiIst, n vIu(u feiIcIieu uI-
teinund cu sufeiIn(u. Pe nesIm(Ite IdIIu se piefuce n tienos suu clIui n
bocet, nti-o jeIunIe sfuIetouie, Intonutu cu o meIodIe IItunIcu de n(eIes
mIsteiIos, obscui cu n Cdnrccu| |usu|ui, con(Inund o sImboIIstIcu stiunIe
u ciIzeI eiotIce juvenIIe. [...]
Cobuc n-uie, cu EmInescu suu cu BIugu muI tuizIu, fIoi metufIzIc I
peispectIve cosmIce, poezIu IuI nu e o poezIe de cunouteie metufoiIcu
u unIveisuIuI, nu utInge nIcuIeiI muigInIIe subIImuIuI.
Poet obIectIv, Cobuc se iefeiu numuI piIn excep(Ie Iu piopiIu-I eu.
ALEXANDRU PIRU
MeiItuI ceI muI de seumu uI poezIeI suIe este aurcnricirarca, dutoiItu
IegutuiII IndestiuctIbIIe cu vIu(u popoiuIuI, tiudI(IIIe I tiecutuI suu Is-
toiIc, cu uspIiu(IIIe ceIoi obIdI(I I cu nutuiu n sensuI ceI muI piofund I
muI compIex. Despie nutuiu I despie sut, despie diugosteu de Iu (uiu s-
u sciIs muIt n IIteiutuiu noustiu de Iu nceputuiIIe eI modeine, de Iu
VucuietI Iu Soutrotu| IuI HeIIude I IdIIeIe IuI AIecsundiI, de Iu EmInes-
cu I MucedonskI Iu $t. O. IosIf I toutu pIeIudu semunutoiIstu. To(I ucetIu
se duceuu Iu sut, I piIveuu oiIcum dInufuiu, pItoiesc I desciIptIv, IdIIIc
suu diumutIc, dui dInufuiu. Cobuc veneu dIn sut, eiu sutuI nsuI, cu
toute cooidonuteIe IuI spIiItuuIe. [...] MututIs mutundIs, despie Cobuc
s-ui puteu spune ceeu ce LumuitIne spusese despie MIstiuI, upiecIInd
226
cu sub punu IuI o (uiu u devenIt o cuite`. Punu Iu eI, n IIteiutuiu, numuI
despie AIecsundiI I EmInescu se muI poute spune uceIuI Iuciu.
Opeiu IuI Cobuc n ceeu ce eu uie muI expiesIv I muI uutentIc,
expiImu (uiu`, cu toute cooidonuteIe eI de tImp I de spu(Iu.
ION DODU BALAN
In momentuI de fu(u putem obseivu fuptuI cu Inten(Iu epIcu piImoi-
dIuIu u IuI Cobuc u seivIt punu ucum diept supoit muI muIt unuIIzeIoi
temutIce, cuntItutIve, IIpsInd obseivu(II substun(IuIe usupiu feIuIuI n
cuie pioIectutuI epos se munIfestu pe pIun cuIItutIv, InfIuen(und suu
clIui deteimInund stiuctuiu ntiegII suIe poezII, fuctuiu eI de uItImu
Instun(u. [...] PoezIIIe cobucIene pui muI degiubu tubIouiI vIvunte suu
scuite monoIouge cu subIect foIcIoiIc. [...] De fupt, poetuI uveu fu(u de
fonduI foIcIoiIc comun o utItudIne de tIp cIusIc: eI I iezeivu doui
modestuI ioI de cuntuie(, de Inteipiet.
MIRCEA TOMU$
Ducu e su-I compuium cu EmInescu (upioupe to(I ciItIcII o fuc pentiu
u opune, de fupt, emInescIunIsmuIuI epIgonIc, cIoiotIc, vItuIItuteu
cobucIunu, iegeneiuieu poezIeI) vom spune cu EmInescu u Intiodus n
IIteiutuiu iomunu un sufIu nou, pe cund Cobuc o mIcuie nouu, puiIfI-
cutu du, nsu muI pu(In eneigetIcu. DIstun(u dIntie eI este uceeu de Iu
poet Iu uitIst, de Iu substun(u Iu stII. UnuI vu fuce su tiIumfe o Iume` I
o vIzIune, ceIuIuIt, o sInguiu zeItute uitu. Pentiu piobIemu cuie ne
Inteieseuzu uIcI, utItudInIIe Ioi sunt IdentIce, cum sunt uIe muiIIoi notiI
sciIItoiI. Intiucut suIonuI n-u devenIt nIcIodutu Iu noI un spu(Iu de cuI-
tuiu, iumunund n peimunen(u o foimu de cosmopoIItIsm, femInIn n
esen(u, sciIItoiuI iomun nu I cuItIvu I nu vede n eI un mIjIoc de iu-
fInuie u IImbII I u spIiItuIuI. [...]. PoetuI nfuptuIete n piopiIu cieu(Ie
suIonuI nutuiuI uI IImbII iomune, un unIveis, n uceIuI tImp conven(IonuI
I iomunesc. Cobuc vieu su ieuIIzeze o mItoIogIe iomuneuscu piInti-o
conven(Ie IIteiuiu, unume, substItuInd zeItu(IIe mItoIogIeI cIusIce, gieco-
227
IutIne ndeobte, fIe piIn zeItu(I uutoltone, gusIte n foIcIoi, fIe pui I
sImpIu piIn eIemente nutuiuIe; ustfeI cu poetIcu su se buzeuzu pe un
sIstem de coiesponden(e`, coboiund utut dIn vecleu tiudI(Ie u IdeuI-
IsmuIuI euiopeun pustoiuI I cuvuIeiesc, peste cuie s-uu supiupus cute-
vu dIn untInomIIIe secoIuIuI IumInIIoi, cut I dIn ceu uutoltonu, deopot-
iIvu cuItu I popuIuiu. Sunt uIcI douu mIcuiI compIementuie, u cuioi
sIntezu subIImutu u pIeidut IntegiuI sensuI IIviesc, cu toute cu, subtextu-
uI, ucestu se pustieuzu. [...]
Lumeu IuI Cobuc este un spectucoI Inventut, de Iu ceiemonIuIuI
geneiuI-umun, nuntu oiI mouiteu, I feeiIu uiluIc-InfuntIIu, lIbeinuIu
suu estIvuIu (latna pc u|i(, Noaprca dc vat) punu Iu feeiIcuI pui (Nunra
in codtu). DeI puie pieu pu(In oigunIzut I omogen, unIveisuI suu uie
totuI o obsesIe centiuIu I unume uceeu u souieIuI conceput cu fIIn(u
mItoIogIcu. [...] Lu poIuI opus IImbu(IeI cuiugIuIIene, u puiodIeI IImbuju-
IuI, Cobuc u ieuIIzut suIonuI` nutuiuI uI IImbII I spIiItuIuI iomunesc.
SuIonuI` ucestu e popuIui`. De uceeu fustuI suu vu fI mInIm, eIemen-
tui, nutuiuIIzut. DeuItfeI, poetuI modIfIcu nsuI stiuctuiu IdIIeI.
Constiuc(Iu ceIeI cIusIce, Iu TeociIt suu n egIogu vIigIIIunu, dIncoIo de
fuptuI cu eiu IIiIcu, pusIonuIu I exempIuiu, noimutIvu pentiu cuzuiIIe
de unveiguiu piezentute, se ieduceu n esen(u Iu o ntieceie uitIstIcu.
PustoiII eiuu uitItI. In piIm pIun sunt puse pusIunIIe, nuiu(Iuneu uvund
o sImpIu func(Ie mecunIcu. Lu poetuI iomun uccentuI cude pe peiIpe(Ie.
IntieceiII uitIste I se substItuIe competI(Iu spIiItuuIu. AnecdoteIe I po-
unteIe piImeuzu. In suIonuI` nutuiuI ImugInut de Cobuc, IdIIu se tiuns-
foimu nti-un dIuIog ntie puiteneiI. |uiunuI` poetuIuI nu este tIpuI
piovIncIuI-nusuudeun, cum s-u spus, cI Ipostuzu bunuIuI-sIm( uI unuI
popoi, Ipostuzu su nutuiuI-spIiItuuIu. [...] Lumeu IuI Cobuc uc(Ioneuzu
gundInd, nu InstInctuuI. EioII eI utIIIzeuzu o stiutegIe I nu uc(Ioneuzu
pui I sImpIu. EI se buzeuzu pe ubIIItute, n sputeIe cuieIu stu un modeI
IogIc. Nu viem su constiungem poezIu cobucIunu Iu nIte semnIfIcu(II
piovenInd dInti-o uItu cuItuiu, cI doui su demonstium poiozItuteu uces-
teI IumI ImugInuie, scIIpInd de vIoIcIune, tiunspuientu I domoI feeiIcu;
o Iume u giu(IeI, u supiufe(eI fIxutu n succesIuneu detuIIIIoi suIe, n cuie
ubIu ducu eIegIucuI putiunde, dui ovuInd I nu pentiu u tuIbuiu sufIetuI,
cI pentiu u-I umugI I u-I munguIu. Am vuzut, nsu, cu spIiItuI IumInIst
piecum I tiudI(Iu unuI mesIunIsm iomuntIc dIn IIteiutuiu noustiu Iu-
228
cieuzu I uItfeI usupiu poetuIuI. Cobuc este unuI dIntie ceI muI muicun(I
piomotoiI uI eIegIeI cIvIce dIn IIiIcu iomuneuscu, ieedItund fIe Ipostuzu
eiouIuI, u IegIsIutoiuIuI piecum n ucccoa| crt popot, fIe ImugIneu
eiouIuI deopotiIvu tiugIc I mesIunIc, n Moatrca |ui Cc|u, fIe, n sfuiIt,
pe uceu u eiouIuI piIn exceIen(u iuzboInIc, n Paa lassan. Cobuc nu
cuutu su nutuiuIIzeze` IstoiIu, mItIzund-o. PozI(Iu su fu(u de uceustu e
ieuIIstu punu Iu ImpIIcu(Iu unecdotIcuIuI upioupe, cum dovedete n
Cdnrccc dc vircjic, deI, n poezIIIe socIuIe, puie u pIedu muI cuiund pen-
tiu un diept nutuiuI uI omuIuI, decut pentiu unuI de cIusu.
PETRU POANTA
Intotdeuunu mI-u upuiut cu o eiouie de Iectuiu, ducu nu cumvu
clIui de gust n(eIegeieu Iu piopiIu u IdeIIoi IuI Cobuc. Pentiu sensIbII-
Ituteu modeinu, n conven(IonuIItuteu Ioi, ucesteu pot fI n(eIese cu nIte
poi(eIunuiI de Sevie.
ExcesuI de stIIIzuie u sentImentuIuI InI(IuI depIuseuzu ieuIuI n Imug-
Inui, cuIuI dIn cump devenInd Inoiog pe tupI(eiIe. Cutu giu(Ie!
PIumbuI bucovIun, de suisu pui ImugInuiu, Ifos I stII, utut de muIt
stII ncut devIne munIeiu, nti-o Iectuiu eionutu poute fI ciezut diept uct
sImboIIst ceeu ce n fupt nu este.
FuntustIcuI tuIent de esen(IuIIzuie uI poetuIuI tiunsfoimu fIc(Iuneu
nti-un ieuI posIbII, Iui cuden(u meIuncoIIcu u vIzIunII meieu iepetutu
poute fI cItItu Iu piopiIu uu cum cItetI Iu piopiIu fiunzu unuI uiboie.
PIecund dIn suise I tempeiumente dIfeiIte, ceIe douu poetIcI uIe
ceIoi doI poe(I se tiunsfoimu n tImp, cu sens uI mIcuiII exuct n contiui-
IuI Inten(IeI Ioi.
DeI cu sens opus cu fenomen de penetiuie n tImp, destInuI semun-
tIc uI veisuiIIoi IuI G. BucovIu I G. Cobuc este IdentIc.
Se zIceu cu G. Cobuc punu I noupteu (Ineu Iungu sIne Iu ndemunu
luitIe I cieIon, de fiIcu su nu cuie cumvu su pIuidu vieo Idee ce I-ui fI
venIt. EI, unuI dIntie ceI muI cuI(I poe(I uI notiI (su nu uItum ce dIupu-
zon Iuig I Infoimut u uvut G. Cobuc, tiuducutoi de opeie fundumen-
tuIe cu Saconra|a oiI uivina Comcdic), desIgui uveu un unIveis de usocIu(II
scIIpItoi n InteIectuuIItuteu su uctIvu.
NICHITA STANESCU