Sunteți pe pagina 1din 4

http://www.unica.

ro/detalii-articole/articole/dieta-cu-calorii-negative-
11362.html?utm_source=Libertatea&utm_medium=FB&utm_campaign=FB-Post


Art. 8. - (1) Agentia are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza principiile, politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al
functionarilor publici;
b) elaboreaza proiectele de acte normative privind functia publica si functionarii publici si
avizeaza
proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la functia publica si functionarii
publici, elaborate de alte autoritati sau institutii publice;
) monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a strategiilor, politicilor si legislatiei privind
functia
publica si functionarii publici n cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
d) elaboreaza reglementari comune, aplicabile tuturor autoritatilor si institutiilor publice, privind
functiile publice, evaluarea, gradarea si clasificarea posturilor, cu consultarea asociatiilor
profesionale si a organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici;
e) acorda aviz, n conditiile legii, pentru stabilirea de catre autoritati si institutii publice a
functiilor
publice;
f) elaboreaza instructiuni privind aplicarea unitara a legislatiei n domeniul functiei publice si al
functionarilor publici;
g) stabileste criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor publici;
h) centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluarii
performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;
i) ntocmeste si administreaza baza de date cuprinznd evidenta functiilor publice si a
functionarilor
publici;
j) aproba conditiile de participare si procedura de organizare a recrutarii si promovarii pentru
functiile
publice pentru care organizeaza concurs, gestioneaza si monitorizeaza recrutarea si promovarea
pentru functiile publice generale si specifice;
k) organizeaza concursuri sau examen pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante;
l) dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursurilor, n conditiile legii;
m) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au ncetat raporturile de serviciu din
motive
neimputabile lor;
n) acorda asistenta de specialitate si coordoneaza metodologic compartimentele de resurse
umane din
cadrul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;
o) asigura secretariatul tehnic pentru Comisia de disciplina pentru naltii functionari publici,
Comisia
de evaluare a naltilor functionari publici si pentru Comisia de recrutare a naltilor functionari
publici;
p) stabileste tematica specifica programelor de formare specializata n administratia publica si de
perfectionare a functionarilor publici;
q) organizeaza programe de formare profesionala si de perfectionare n domenii prioritare pentru
administratia publica, precum si programe de formare specializata;
r) organizeaza seminarii si conferinte pe teme de interes major pentru administratia publica
centrala si
locala;
s) elaboreaza si colaboreaza n vederea realizarii de publicatii de specialitate si informare n
domeniul
sau de activitate;
t) initiaza studii si proiecte de cercetare-dezvoltare n domeniul functiei publice si al
functionarilor
publici si actioneaza pentru valorificarea rezultatelor acestora;
u) sprijina entitatile publice care organizeaza programe de perfectionare a pregatirii profesionale
a
functionarilor publici cu personal de formare si perfectionare;
v) realizeaza managementul proiectelor cu finantare externa contractate de Agentie privind
personalul
din administratia publica prin derularea tuturor fazelor de management de proiect;
w) participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici
si
Ministerul Administratiei si Internelor;
x) colaboreaza cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul sau de activitate;
y) elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, pe baza propunerilor
ordonatorilor principali de credite, planul de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si
institutiile publice din administratia publica centrala, pe care l supune spre aprobare Guvernului;
z) ntocmeste raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor
publici,
pe care l prezinta Guvernului;
aa) constata contraventii si aplica sanctiuni, n conditiile legii.
(2) Agentia ndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative.
(3) Agentia are legitimare procesuala activa si poate sesiza instanta de contencios administrativ
competenta cu privire la:
a) actele prin care autoritatile sau institutiile publice ncalca legislatia referitoare la functia
publica si
functionarii publici, constatate ca urmare a activitatii proprii de control;
\w
b) refuzul autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legale n domeniul functiei
publice si al functionarilor publici.