Sunteți pe pagina 1din 225

1

MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


HOTRREA NR. 302
privind aprobarea Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de Intervenii
Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine n Municipiul Craiova
bloc 174 A1,A2, situat n Str.Elena Farago, nr.38

Consiliul Local al Municipiului Craiova, ntrunit n edina extraordinar din data
de 23.05.2013;
Avnd n vedere raportul nr.76534/2013 ntocmit de Direcia Elaborare i
Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea Documentaiei tehnico-economica
a proiectului Creterea eficienei energetice a blocurilor de locuine n municipiul
Craiova bloc 174 A1,A2, situat n Str.Elena Farago, nr.38 i rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 119, 120 i 121/2013;
n conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind
finanele publice locale, modificat i completat i Hotrrii de Guvern nr.28/2008,
modificat i completat, referitoare la aprobarea coninutului cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i a metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii;
n temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2
i art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicat, privind administraia public
local;

HOTRTE:

Art.1. Se aprob Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenie, inclusiv
expertiz tehnic, audit energetic pentru proiectul Creterea eficienei energetice
a blocurilor de locuine n municipiul Craiova bloc 174 A1,A2, situat n
Str.Elena Farago, nr.38, avnd urmtorii indicatori tehnico economici:
1.Valoarea total a investiiei - 685,03 mii lei (inclusiv TVA)
(1 EURO = 4,4281)
din care (C+M) - 629,9 mii lei (inclusiv TVA)
2. Durata de realizare a investiiei - 3 luni
prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraie Public Local i Direcia Elaborare i Implementare Proiecte vor
aduce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri.

PREEDINTE DE EDIN, CONTRASEMNEAZ,
SECRETAR,
Emilian TEFR Nicoleta MIULESCU

Titular Primaria Craiova
Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova
Faza : PT+CS+LS
Proiect nr.:41172 / 2013
Data : 4/22/2013
n lei/ EURO la cursul 4.4281
TVA
lei euro lei lei euro
1 2 3 4.00 5 6 7.00
1.1. Obinerea terenului 0.000 - 0.000 0.000 -
1.2. Amenajarea terenului 0.000 - 0.000 0.000 -
1.3. Amenajri pt protectia mediu i aducerea la starea iniial 0.000 - 0.000 0.000 -
0.000 - 0.000 0.000 -
2.1. Retele de racord, utiltatii exterioare incintei 0.000 - 0.000 0.000 -
2.2. Montaj utilaj tehnologic 0.000 - 0.000 0.000 -
2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.000 - 0.000 0.000 -
0.000 - 0.000 0.000 -
3.1. Studii de teren 0.000 - 0.000 0.000 -
3.2. Taxe pentru ob. de avize, acorduri i autorizaii 282.258 63.74 67.742 350.000 79.04
3.3. Proiectare i inginerie 11,077.481 2,501.63 2,658.595 13,736.076 3,102.02
3.4. Organizarea procedurilor de achiziie 0.000 - 0.000 0.000 -
3.5. Consultan 0.000 - 0.000 0.000 -
3.6. Asisten tehnic 7,694.907 1,737.74 1,846.778 9,541.685 2,154.80
19,054.646 4,303.12 4,573.115 23,627.761 5,335.87
4.1. Construcii i instalaii 500,477.132 113,023.00 120,114.512 620,591.644 140,148.52
4.2. Montaj utilaje tehnologice 0.000 - 0.000 0.000 -
4.3. Utilaje, echipam tehnologice i funcionale cu montaj 0.000 - 0.000 0.000 -
4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport 0.000 - 0.000 0.000 -
4.5. Dotri 0.000 - 0.000 0.000 -
4.6. Active necorporale 0.000 - 0.000 0.000 -
500,477.132 113,023.00 120,114.512 620,591.644 140,148.52
5.1. Organizare de antier
5.1.1.- lucrri de construcii 7,514.447 1,696.99 1,803.467 9,317.914 2,104.27
5.1.2.- cheltuieli conexe organizrii antierului 0.000 - 0.000 0.000 -
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioane, cote i taxe 0.000 - 0.000 0.000 -
5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute 25,399.579 5,736.00 6,095.899 31,495.478 7,112.64
32,914.026 7,432.99 7,899.366 40,813.392 9,216.91
6.1. Pregtirea personalului de exploatare 0.000 - 0.000 0.000 -
6.2. Probe tehnologice i teste 0.000 - 0.000 0.000 -
0.000 - 0.000 0.000 -
552,445.804 124,759.11 132,586.993 685,032.797 154,701.29
507,991.579 114,719.99 121,917.979 629,909.558 142,252.79
Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru
..............................................................................................
(semnatura autorizata)
Cheltuieli pentru darea n exploatare (probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar)
CAPITOLUL 4
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care: C + M
Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru investiia de baz
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
TOTAL CAPITOL 3
Nr.
crt.
Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli
Valoare
(fr TVA)
Valoare
(inclusiv TVA)
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizrii obiectivului/lucrarii
Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova Lotul 1"
lei/EURO din data de 04.04.2013
BLOC 174A, sc 1 si 2, str Elena Farago nr 38


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:
DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)
IN SENSUL REABILITARII TERMICE

TITLUL PROIECTULUI:
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 1!A" scara 1
si #
NU$ARUL PROIECTULUI: !11#%#&1'
(A)A *E PROIECTARE: *ALI *ocu+entatia de a,i-are a lucrarilor de inter,entie
TITULARUL IN.E/TITIEI Pri+aria $unici0iului Craio,a
1ENE(ICIAR:
Asociatia de 0ro0rietari a blocului din /tr2 Elena (arago nr2 '3" bl2
1!/ sc21
*ATELE PROIECTANTULUI:
Asocierea: /2C2 4APPA ARC5ITECT/ 6 ENGINEER/7 /2C2 481O9
CON/TRUCTION 6 *E/IGN
*ATA INTOC$IRII: A0rilie #&1'

INTOC$IT CON(OR$ 5OTARARII NR2#3 *IN &:2&12#&&3 PRI.IN*APRO1AREA CONTINUTULUI
CA*RU AL *OCU$ENTATIEI TE5NICO8ECONO$ICEA(ERENTE IN.E/TITIILOR PU1LICE" OUG
;'%#&1# PENTRU $O*I(ICAREA /I CO$PLETAREA oug 13%#&&: PRI.IN* CRE/TEREA
PER(OR$ANTEI ENERGETICE A 1LOCURILOR *E LOCUINTE" /I IN CON(OR$ITATE CU G5I*UL
/OLICITANTULUI PENTRU PROGRA$UL OPERATIONAL REGIONAL #&&8#&1'" *O$ENIUL *E
INTER.ENTIE 12# /PRI<INIREA IN.E/TITIILOR IN E(ICIENTA ENERGETICA A 1LOCURILOR *E
LOCUINTE


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:


CUPRINS:


A. PARTI SCRISE
(OAIE *E CAPAT
EC5IPA ELA1ORARE PROIECT
CUPRIN/ *OCU$ENTATIE
$E$ORIU *OCU$ENTATIE *E A.I)ARE LUCRARI *E INTER.ENTIE
OPI/ ANE9E:
Ane=a 1: *e,i-ul general al in,estitiei si *e,i-ele 0e obiecte
Ane=a ': Graficul de reali-are a lucrarilor de inter,entie
Ane=a !: Graficul Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitiei
Ane=a >: Certificatul de urbanis+
Ane=a ;: A,i-e
Ane=a : Ra0ortul de e=0erti-a te?nica
Ane=a 3: Ra0ortul de audit energetic
Ane=a :: Certificatul de 0erfor+anta energetica

B. PARTI DESENATE
A8&& PLAN INCA*RARE
A8&1 PLAN /ITUATIE
A8&121 RELE.EU /U1/OL
A8&12# /U1/OL PROPUNERE
A8&# RELE.EU ETA< CURENT
A8&#21 RELE.EU TERA/A
A8&' ETA< CURENT PROPUNERE
A8&'21 PLAN PROPUNERE TERA/A
A&! /ECTIUNE TRAN/.ER/ALA RELE.EU /I PROPUNERE
A&> (ATA*A PRINCIPALA 8 RELE.EU
A&; (ATA*A PO/TERIOARA 8 RELE.EU
A& (ATA*E LATERALE 8 RELE.EU
A&3 (ATA*A PRINCIPALA 8 PROPUNERE
A&: (ATA*A PO/TERIOARA 8 PROPUNERE
A1& (ATA*E LATERALE PROPUNERE
/8&1 /C5E$A PRINCIPIU IN/TALATII /ANITARE PROPU/
T8&1 /C5E$A PRINCIPIU IN/TALATII TER$ICE PROPU/
Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

FOAIE DE CAPAT

TITLUL PROIECTULUI: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 1!A" scara 1 si #
NU$ARUL PROIECTULUI: !11#%#&1'
(A)A *E PROIECTARE: *ALI *ocu+entatia de a,i-are a lucrarilor de inter,entie
TITULARUL IN.E/TITIEI Pri+aria $unici0iului Craio,a
1ENE(ICIAR:
Asociatia de 0ro0rietari a blocului din /tr2 Elena (arago nr2 '3" bl2 1!/
sc21
*ATELE PROIECTANTULUI:
Asocierea: /2C2 4APPA ARC5ITECT/ 6 ENGINEER/7 /2C2 481O9
CON/TRUCTION 6 *E/IGN
*ATA INTOC$IRII: A0rilie #&1'


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:


ECHIPA DE ELABORARE A PROIECTULUI:

*e0arta+ent (unctie Nu+e" Prenu+e /0eci+en /e+natura
Re0re-entant legal al Proiectantului Radu Aurelian Nicolae
(rasinei $ARINE/CU

/ef 0roiect co+0le= ar?2 Iulian Ale=andru AL1U

*e0arta+ent
ar?itectura
/ef 0roiect s0ecialitate ar?2 Alina POPE/CU
Proiectant ar?2 Ra-,an $ARGARIT
*e0arta+ent
re-istenta
/ef 0roiect s0ecialitate ing2 Costin ENE/CU
*e0arta+ent
instalatii
/ef 0roiect s0ecialitate ing2 $agdalena CULCEA
Proiectant instalatii
sanitare
ing2 *an .ARTANIAN
Proiectant instalatii
ter+ice
Ing2 $agdalena CULCEA
Proiectant instalatii
electrice
ing2 .alentin 1OCA
Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:


MEMORIU TEHNIC
*OCU$ENTATIE *E A.I)ARE PENTRU LUCRARI *E REA1ILITARE TER$ICA @*ALIA


1. DATE GENERALE ................................................................................................ 8
121 *ENU$IREA O1IECTI.ULUI *E IN.E/TITII: 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
12# A$PLA/A$ENTUL 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
12' TITULARUL IN.E/TITIEI 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
12! 1ENE(ICIARUL LUCRARILOR *E INTER.ENTIE 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
12> PROIECTANT 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
2. DESCRIEREA INVESTITIEI SITUATIA EXISTENTA .......................................... 9
#21 ALCATUIREA GENERALA CON/TRUCTI.A /I *E AR5ITECTURA 22222222222222222222222222222222222222222222 :
#2# A/IGURAREA CERINTELOR E/ENTIALE 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1&
#2#21 Re-istenta +ecanica si stabilitatea 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1&
#2#2# Econo+ia de energie si i-olare ter+ica 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 11
#2' .ALOAREA *E IN.ENTAR A CON/TRUCTIEI 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1'
. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA ! AUDIT ENERGETIC ...1
'21 E9PERTI)A TE5NICA 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1'
'2121 $oti,ul si sco0ul e=0erti-ei222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1'
'212# *ate generale 0ri,ind constructia2 /ituatia e=istenta2 22222222222222222222222222222222222222222222222222 1'
'212' /tabilirea clasei de risc a constructiei e=0erti-ate 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1!
'212! Lucrari de inter,entie considerate 8 0ro0uneri 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1>
'212> Conclu-iile ra0ortului de e=0erti-a te?nica 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1;
'2# RAPORTUL *E AU*IT ENERGETIC 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1
'2#21 *ate generale2 /ituatia e=istenta CERTI(ICAT ENERGETIC 222222222222222222222222222222222222222 1
'2#2# /inte-a 0ac?etelor de +asuri te?nice 0ro0use 0entru +oderni-area energetica 22222222222222 1
S"#$%&& '()*+$ ',+*(, -( .")/*+$.%&& ..........................................................................18
M,/$+& '()*+$ &)/*,#,*&& .............................................................................................18
'2#2' Conclu-iile ra0ortului de audit energetic 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1:
ALTERNATIVA A ........................................................................................................19
ALTENATIVA B...........................................................................................................20


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

'2' ANALI)A ALTERNATI.ELOR 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ##
'2! CONCLU)II /I RECO$AN*ARI 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #!
'2!21 Conclu-ii 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #!
'2!2# Reco+andari 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #!
1. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI .................................................................22
!21 CATEGORIILE *E LUCRARI 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #>
!2121 A2 LucrBri de reabilitare ter+icB a an,elo0ei 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #>
!212# 12 LucrBri de reabilitare a siste+ului de CncBl-ire 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #>
!212' Categorii secundare de lucrari 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #>
!2# *E/CRIEREA LUCRARILOR 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #;
!2#21 A2 LucrBri de reabilitare ter+icB a an,elo0ei 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #;
A#*(+),*&3, A .............................................................................................................24
A#*(+),*&3, B .............................................................................................................24
!2#2# 12 LucrBri de reabilitare a siste+ului de CncBl-ire 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #3
!2#2' Categorii secundare de lucrari 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '&
!2#2! *escrierea lucrarilor reco+andate" dar care nu fac obiectul 0roiectului de reabilitare 222222 '1
!2' Consu+uri de utilitati 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '#
!2! Esti+ari 0ri,ind de0asirea consu+urilor initiale de utilitati 22222222222222222222222222222222222222222222222222 '#
2. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE ...........................................2
>21 GRA(ICUL *E REALI)ARE A IN.E/TITIEI 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '#
4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI .....................................................2
;21 .aloarea totala cu detalierea 0e structura de,i-ului general 222222222222222222222222222222222222222222222222 '#
;2# Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitiei 222222222222222222222222222222222222 ''
5. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE ................................
21 Anali-a cost beneficiu 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ''
8. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI .........................................................1
321 /ursele de finantare 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '!
32# *efalcarea ,alorii de constructii +ontaD @CE$A 0e surse de finantare 22222222222222222222222222222222 '>
9. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA ...........................................................2
:21 In fa-a de e=ecutie 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '>
:2# In fa-a de o0erare 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ';
10. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO6ECONOMICI AI INVESTITIEI ................5
1&21 IN*ICATORI .ALORICI 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

1&2# IN*ICATORI (I)ICI 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '
ALTERNATIVA B ........................................................................................................5
11. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU ................................................................9
1121 CERTI(ICATUL *E UR1ANI/$ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
12. A)(7( ..............................................................................................................9
1#21 Ane=a 12A: *e,i-ul general al in,estitiei si de,i-e 0e obiecte 22222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2# Ane=a 121: *e,i-ul general al in,estitiei si de,i-e 0e obiecte 22222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2' Ane=a #: Graficul de reali-are a lucrarilor de inter,entie 22222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2! Ane=a '2A: Graficul Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitiei22222222 ':
1#2> Ane=a '21: Graficul Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitiei 22222222 ':
1#2; Ane=a !: Certificatul de urbanis+ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2 Ane=a >: A,i-e 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#23 Ane=a ;: Ra0ortul de e=0erti-a te?nica 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2: Ane=a : Ra0ortul de audit energetic 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#21& Ane=a 3: Certificatul de 0erfor+anta energetica 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

1. DATE GENERALE
1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 1!A" scara 1 si #
1.2 AMPLASAMENTUL
$unici0iul Craio,a" /tr2 Elena (arago nr2 '3" bl2 1!/ sc21" Dud2 *olD2
1. TITULARUL INVESTITIEI
Pri+aria $unici0iului Craio,a
1.1 BENEFICIARUL LUCRARILOR DE INTERVENTIE
Asociatia de 0ro0rietari a blocului din /tr2 Elena (arago nr2 '3" bl2 1!/ sc21
1.2 PROIECTANT
Asocierea /C 4APPA ARC5ITECT/ 6 ENGINEER/ % /C 481O9 CON/TRUCTION *E/IGN /RL

Anul construirii: 1::
Regi+ de inalti+e: /EPE!
Nu+ar de a0arta+ente: 1:
/u0rafata construita: #>3 +#
/u0rafata construita desfasurata: 1#:& +#
/u0rafata utila desfasurata: 1&:;2>& +#
/u0rafata utila incal-ita: 1&&! +#
/u0rafata utila locuibila: >:; +#
)ona Cli+atica: II

/iste+ constructi,:
Confor+ P1&&%#&&;" i+obilul se incadrea-a in categoria de i+0ortanta FCG7
Confor+ 5G ;;%1::" i+obilul se incadrea-a in clasa III de i+0ortanta7
Confor+ P113%1:::" i+obilul se incadrea-a la gradul II de re-istenta la foc2Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

2. DESCRIEREA INVESTITIEI SITUATIA EXISTENTA
2.1 ALCATUIREA GENERALA CONSTRUCTIVA SI DE ARHITECTURA
S$8/"#:
tehnic vizitabil
canal termic
spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta
F"+9, &) '#,):
simetrica
asimetrica
P":&*&, &) ,)/,98#$:
izolata
cu vecinatati
T(+,/,:
circulabila
necirculabila
acoperis tip sarpanta
S*+$.*$+, ,)3(#"'(& "',.(:
caramida plina 37.5 cm
caramida cu goluri 37.5 cm
panouri mari tristrat beton armat si BCA 27 cm
panouri mari tristrat beton armat si vata minerala 22 cm
panouri mari tristrat beton armat si BCA GBN 27 cm
panouri mari tristrat beton armat si polistiren expandat 27 cm
panouri mari tristrat beton armat si vata minerala 27 cm
panouri mari tristrat beton armat si BCA 30 cm
panouri mari prefabricate beton armat 30 cm
S*+$.*$+, -( +(:&/*()*,:
6 3(+*&.,#,:
zidarie simpla
zidarie cu stalpisori si centuri de beton armat


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

grinzi si stalpi din beton armat
cadre de beton armat
pereti structurali din beton armat monolit
panouri mari prefabricate
structura mixta
6 "+&:")*,#,:
plansee din beton armat monolit
plansee din beton armat prefabricat
I)/*,#,*&, &)*(+&",+, -( &).,#:&+(:
sistem de incalzire districtuala; racordare la punct termic de cvartal
central termica care utilizeaza:
- gaz metan
- combustibil lichid
- lemn
- carbune
centrale de apartament (central murale cu gaz metan)

2.2 ASIGURAREA CERINTELOR ESENTIALE
2.2.1 R(:&/*()*, 9(.,)&., /& /*,8&#&*,*(,
(,) F$)-,*&&:
/tructura de re-istenta este alcatuita din fundatii continue" a+0lasate sub 0eretii subsolului
te?nic si e=ecutate din beton +onolit" fundatii a,and tal0ile din beton si+0lu" si cu-ineti din beton
ar+at 0o-itionati la 0artea su0erioara a tal0ilor de fundare2
(undatiile nu sunt ,i-ibile2A,and in ,edere fa0tul ca nu s8au obser,ant degradari sau efecte
ale unor tasari differentiate" duce la conclu-ia ca aceste fundatii s8au co+0ortat bine in ti+02

(8) S*+$.*$+, /& ,)3(#"',)*,:
Peretii 0ortanti e=teriori si interiori sunt e=ecutati din diafrag+e de beton ar+at 0refabricat @0anouri
+ariA" iar 0lanseele sunt e=ecutate de ase+enea din beton ar+at2 (atadele sunt 0lacate 0artial cu
cara+ida a0arenta" iar balcoanele in +are +aDoritate sunt inc?ise2 Aco0erisul initial este de ti0 terasa
cu straturi ter+o8?idroi-olatoare" a,and a+0lasat 0e conturul e=terior un atic alcatuit din ele+ente
0refabricate din beton ar+at2
/0atiile e=istente si fatadele sunt in +are +aDoritate aco0erite de finisaDe unele recente" iar
e,entualele fisuri din 0ereti nu 0ot fi obser,ate2
E=0ertul te?nic nu are cunostinta daca in interiorul a0arta+entelor s8au facut +odificari in
co+0arti+entare 0rin desfacerea unor 0ereti nestructurali" de+olari 0ara0eti ferestre" etc2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

*ease+enea se +entionea-a fa0tul ca nu s8au efectuat lucrari de su0raetaDare a blocului de locuinta
e=istent2
2.2.2 E.")"9&, -( ()(+;&( /& &:"#,+( *(+9&.,

A se ,edea ca02 FRa0ort Audit EnergeticG" res0ecti, F/ituatia e=istenta CERTI(ICAT ENERGETICG
0entru incadrarea constructiei e=0erti-ate in clasa energetica si 0entru consu+urile
ARHITECTURA
/ubsolul este te?nic7 0arterul si etaDele au functiunea de locuinte2 (or+a in 0lan a cladirii
esteregulata2
Inalti+ea subsolului este de 123& +" iar a celorlalte ni,eluri este de #2> +2 Ciculatia 0e
,ertical se face 0rin inter+ediul scarilor e=istente in s0atiile co+une2
I).<&-(+(, (7*(+&",+,este reali-ata cu 0anouri +ari 0refabricate de '& c+ grosi+e2 Peretii
interiori 0ortanti sunt e=ecutati din diafrag+e de beton ar+at 0refabricat @Panouri +ariA" iar
cei des0artitori" ne0ortanti sunt din fasii de 1CA de 2>81& c+ grosi+e2
F,*,-(#( sunt tratate cu -ugra,eli la,abile" iar balcoanele in +are +aDoritate sunt inc?ise2
A."'(+&/$# &)&*&,# este de ti0 terasa necirculabila cu 0ante de scurgere s0re 0unctele de
colectare" cu straturi ter+o8?idroi-olatoare" a,and a+0lasat 0e conturul e=terior un atic
alcatuit din ele+ente 0refabricate din beton ar+at2 Ulterior a fost adaugata o sar0anta2
T,9'#,+&, &)&*&,#, a cladirii este reali-ata din le+n2 O serie de locatari si8au inlocuit
ta+0laria e=terioara initiala cu ta+0larie din P.C cu gea+ ter+o0an2
P,+,'(*&& 8,#.",)(#"+ sunt din sc?elet +etalic cu sticla ar+ata2 In ti+0" o 0arte din
balcoane au fost inc?ise cu ta+0larie +etalica cu gea+ clar sau cu ta+0larie din P.C cu
gea+ ter+o0an2
S".#$# este din beton ar+at ter+oi-olat si tencuit2
Cladirea nu are ele+ente ar?itecturale deosebite in afara unor balcoane2

REZISTENTA
I)=+,/*+$.*$+,este reali-ata sub for+a unei cutii rigide" reali-ate din 0lanseul 0este subsol"
0eretii subsolului si fundatii" toate e=ecutate din beton ar+at2 Constructia este fundata 0e
fundatii continue" a+0lasate sub 0eretii subsolului te?nic si e=ecutate din beton +onolit"
fundatii a,and tal0ile din beton si+0lu" si cu-ineti din beton ar+at 0o-itionati la 0artea
su0erioara a tal0ilor de fundare2
S$'+,/*+$.*$+,este reali-ata din 0ereti 0ortanti e=teriori si interiori" e=ecutati din diafrag+e
de beton ar+at 0refabricat @0anouri +ariA" iar 0lanseele sunt e=ecutate din beton ar+at2
*iafrag+ele se ter+ina la ca0ete cu bulbi2

INSTALATII SANITARE
Ali+entarea cu a0a calda 0entru consu+ +enaDer se face de la 0unctul ter+ic -onal2 *istribuita la toti
consu+atorii din cladire se face 0rintr8o retea ra+ificata de conducte +ontate la 0lafonul subsolului"
din care se des0rind coloanele2
In subsolul blocului nu e=ista conducta de recirculare a0a calda +enaDera2
Conductele de distributie a a0ei calde din subsol" e=ecutate din tea,a de otel -incat 0re-inta se+ne
,i-ibile de coro-iune" iar +are 0arte dintre ar+aturi 0re-inta 0ierderi de a0a2 *e ase+enea" i-olatia


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

conductelor" e=ecutata cu saltele de ,ata +inerala s8a degradat a0roa0e in totalitate2 *e8a lungul
ti+0ului au fost efectuate lucrari de re0aratii ale acestui siste+ de conducte" unele tronsoane fiind
inlocuite cu conducte din +aterial 0lastic2
/e +entionea-a ca unii 0ro0rietari de a0arta+ente s8au debransat de la reteaua de distributie a
agentului ter+ic de incal-ire si a a0ei calde +enaDere si si8au +ontat centrale ter+ice +urale2
In confor+itate cu 0re,ederile FNor+ati,ului 0ri,ind e=ecutarea lucrarilor de intretinere si re0aratii la
cladiri si constructii s0ecialeG 8 indicati, GE8&'#8: se constata ca durata +a=i+a de ,iata a
ele+entelor de instalatii este de0asita2
E,acuarea a0elor 0lu,iale de 0e terasa blocului se face 0rin rece0tori de terasa" coloane si un colector
general +ontat la 0lafonul subsolului2 Rece0torii de terasa sunt 0artial col+atati si corodati2
INSTALATII TERMICE
Cladirile sunt ali+entate centrali-at cu agent ter+ic 0ro,enit de la 0unctul ter+ic -onal2 Instalatia
interioara este alcatuita dintr8un siste+ radial de conducte de distributie +ontate la 0lafonul
subsolului" coloane si cor0uri de incal-ire statice" res0ecti, radiatoare din fonta sau otel" +ontate
a0arent in fiecare inca0ere2 Instalatiile de interioare de Cncal-ire" a,and de0asita durata nor+ata de
functionare" se caracteri-ea-a 0rintr8o functionare defectuoasa" cu un randa+ent redus" datorat
de0unerilor de calcar Cn interiorul cor0urilor de Cncal-ire si al te,ilor2
*e-aerisirea instalatiei este reali-ata centrali-at" 0rin conducte de otel a+0lasate a0arent la 0lafonul
ulti+ului ni,el" racordate la ,ase de aerisire 0re,a-ute cu robinete +anuale de aerisire2
Cor0urile statice sunt de regula radiatoare ,ec?i din fonta" dar si radiatoare noi din otel" +ontate de
locatari cu oca-ia debransarii de la reteaua centrali-ata si +ontarea de centrale ter+ice +urale
0ro0rii2
Nu+arul acestora este ,ariat" la unele blocuri este nese+nificati," la altele aDungand 0ana la Du+atate
din nu+arul a0arta+entelor2
Conductele de distributie a agentului ter+ic din subsol" e=ecutate din tea,a de otel" 0re-inta o stare
de u-ura a,ansata" cu 0uncte de rugina si -one cu i-olatia ter+ica deteriorate" dar sunt in stare
functionala2 *e ase+enea unele ar+aturi 0re-inta 0ierderi de a0a2
Lucrarile de reabilitare 0entru instalatia de incal-ire centrala se i+0un" cu atat +ai +ult" cu cat durata
+a=i+a de ,iata a +ultor ele+ente de instalatii este de0asita2
FNor+ati,ul 0ri,ind e=ecutarea lucrarilor de intretinere si re0aratii la cladiri si constructii s0ecialeG
Indicati, GE &'#8:" Ane=a # 0reci-ea-a ca 0entru te,i de otel durata de ,iata este de '& ani" iar
0entru i-olatii ter+ice de #& de ani" a+bele de0asite substantial2
U*&#&*,*&#( asigurate in cladire sunt ur+atoarele:
Ali+entare cu energie electrica din reteaua de Doasa tensiune
Ali+entare cu ga- din reteaua +unici0al
Ali+entare cu a0a rece de la reteaua +unici0al
Agent ter+ic 0entru incal-ire de la 0unctul ter+ic
A0a calda +enaDera de la 0unctul ter+ic
TelefonieProiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

2. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI
V,#",+(, -( &)3()*,+ ! &9'":&*,8&#, , .#,-&+&&> (/*( -( 109510L(&" res0ecti, 3&; Lei%+0" in
confor+itate cu Ane=a 1 la 5otararea nr2#%#&1'" a Consiliului Local Craio,a2 @FPentru cladiri cu cadre
din beton ar+at sau cu 0ereti e=teriori din cara+ida arsa sau din orice alte +ateriale re-ultate in
ur+a unui trata+ent ter+ic sau c?i+ic" cu instalatii de a0a" canali-are" electrice" incal-ireGA
. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA ! AUDIT
ENERGETIC
.1 EXPERTIZA TEHNICA
Elaborator: e=0ert te?nic
Nu+ele si 0renu+ele: D$9&*+(/.$ I. D,) M&<,&#? Certificat de Atestare nr >11%&32&'21::!
.1.1 M"*&3$# /& /."'$# (7'(+*&:(&
Obiecti,ul 0rinci0al al ra0ortului de e=0erti-are te?nica a constructiei e=istente consta in 0osibilitatea
e=ecutarii lucrarilor 0ri,ind cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte res0ecti,2
.1.2 D,*( ;()(+,#( '+&3&)- .")/*+$.*&,. S&*$,*&, (7&/*()*,.
Constructia se inscrie in 0lan intr8o for+a dre0tung?iulara2
Regi+ul de inalti+e este co+0us dintr8un subsol te?nic" 0arter" si 0atru etaDe2
/u0rafata desfasurata a cladirii este egala cu 1#:& +02
E=ecutia cladirii" du0a infor+atiile 0ri+ite la fata locului a fost ter+inata in anul 1:: @Nor+ati,
antiseis+ic P1&&83A2
1locul de locuinte e=istent este dotat cu instalatii electrice" instalatii sanitare si ter+ice2 Nu se ,a face
referire la starea te?nica a instalatiilor deoarece acestea nu fac 0arte integranta din contractul de
e=0erti-are2
/tructura de re-istenta este alcatuita din fundatii continue" a+0lasate sub 0eretii subsolului te?nic si
e=ecutate din beton +onolit" fundatii a,and tal0ile din beton si+0lu" si cu-ineti din beton ar+at
0o-itionati la 0artea su0erioara a tal0ilor de fundare2
Peretii 0ortanti e=teriori si interiori sunt e=ecutati din diafrag+e de beton ar+at 0refabricat @Panouri
+ariA" iar 0lanseele sunt e=ecutate de ase+enea din beton ar+at2 (atadele sunt 0lacate 0artial cu
cara+ida a0arenta" iar balcoanele in +are +aDoritate sunt inc?ise2
Aco0erisul initial este de ti0 terasa cu straturi ter+o8?idroi-olatoare" a,and a+0lasat 0e conturul
e=terior un atic alcatuit din ele+ente 0refabricate din beton ar+at2
E=0ertul te?nic nu are cunostinta daca in interiorul a0arta+entelor s8au facut +odificari in
co+0arti+entare 0rin desfacerea unor 0ereti nestructurali" de+olari 0ara0eti ferestre" etc2
*ease+enea se +entionea-a fa0tul ca nu s8au efectuat lucrari de su0raetaDare a blocului de locuinta
e=istent2
*in 0unct de ,edere al seis+icitatii" cladirea se afla confor+ nor+ati, P1&&81%#&&; in -ona cu
,aloarea de ,arf a acceleratiei terenului 0entru 0roiectare ag H &21;g si 0erioada de colt a s0ectrului
de ras0uns TcH1"& sec2" 0entru cutre+ure a,and inter,alul +ediu de recurenta I$R H 1&& ani2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

Clasa de i+0ortanta si de e=0unere la cutre+ur" confor+ 0re,ederilor aceluiasi nor+ati, P1&&81%#&&;
este III" a,and factorul de i+0ortanta II H 12&&2
.1. S*,8&#&+(, .#,/(& -( +&/. , .")/*+$.*&(& (7'(+*&:,*(
Re-ultatele ,erificarilor efectuate in cadrul 0re-entului ra0ort de e=0erti-a te?nica re0re-inta
ele+entele esentiale care funda+entea-a e,aluarea finala 0ri,ind starea de siguranta fata de actiunile
seis+ice2 Pe aceasta ba-a se stabileste global ,ulnerabilitatea constructiei e=0erti-ate" ra0ortul de
e,aluare ur+and sa incadre-e constructia intr8o clasa de ,ulnerabilitate asociata cutre+urului de
0roiectare @clasa de riscA2
Jncadrarea clBdirilor cu 0ereKi structurali din beton ar+at Cn clase de risc Cn ra0ort cu acKiunea
seis+icB Cn 0lanul 0ereKilor se face Cn confor+itate cu 0rinci0iile generale enunKate la Ca0232# @P1&&8
'%#&&3A" tabelele 3212 L 32'2" folosind coeficienKii R1si R# calculaKi confor+ 0re,ederilor din ane=a 1
@P1&&8'%#&&3A2
E,aluarea sigurantei seis+ice si incadrarea in clasele de risc seis+ic se face 0e ba-a a doua categorii
de conditii" care fac obiectul in,estigatiilor si anali-elor efectuate in cadrul e,aluarii2 Pentru orientarea
in stabilirea deci-iei finale 0ri,itoare la siguranta structurii si la lucrarile de inter,entie necesare"
+asura in care cele doua categorii de conditii sunt inde0linite este cuantificata 0rin inter+ediul celor
doi indicatori" deDa calculati in 0re-entul ra0ort de e=0erti-a te?nica:
- gradul de inde0linire a conditiilor de confor+are structurala si alcatuire a ele+entelor
structurale si a regulilor constructi,e 0entru structuri care 0reiau efectul actiunii seis+ic"
notat cu R1" denu+it 0rescurtat gradul de inde0linire a conditiilor de alcatuire seis+ica2
Pe ba-a 0unctaDului atribuit anterior fiecarei categorii de conditii de alcatuire R1 @ 902
- gradul de afectare structurala" notat cu R#" care re0re-inta o +asura a degradarilor
structurale 0roduse de actiunea seis+ica si de alte cau-e2
Pe ba-a 0unctaDului atribuit diferitelor categorii de degradari structurale si nestructurale R2 @ 522
.alorile celor doi indicatori se asocia-a cu o anu+ita clasa de risc si orientea-a la stabilirea conclu-iei
finale 0ri,ind ras0unsul seis+ic aste0tat si incadrarea intr8o anu+ita clasa de risc seis+ic" 0recu+ si
in stabilirea deci-iei de inter,entie2
/e 0re-inta in continuare sub for+a de tabel incadrarea constructiei anali-ate intr8o clasa de risc" in
functie de ,aloarea deter+inata in cadrul ra0ortului de e=0erti-a te?nica a celor doi indicatori R1 si
R#2
.aloare indicator Confor+ tabel @ca0232#2 P1&&'%#&&3A Clasa de risc
R1 H :& 321 Rs III
R# H > 32# Rs III

In ra0ort de re-ultatele obtinute" e=0ertul te?nic incadrea-a i+obilul blocului de locuinte in clasa de
risc Rs III 0entru o constructie care sub efectul cutre+urului de 0roiectare 0oate 0re-enta degradari
structurale care nu afectea-a se+nificati, siguranta structurala" dar la care degradarile nestructurale
0ot fi i+0ortante2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

.1.1 L$.+,+& -( &)*(+3()*&( .")/&-(+,*(6 '+"'$)(+&
In ,ederea inde0linirii sco0ului ur+arit 0ri,ind cresterea eficientei energetice a cladirii e=istente"
Pri+aria Craio,a doreste e=ecutarea lucrarilor de reabilitare ter+ica" care 0resu0un o inter,entie
asu0ra an,elo0ei cladirii de locuit" lucrari care au un rol deter+inant in asigurarea confortului
locatarilor 0rin cresterea ca0acitatii de ter+oi-olare" eli+inandu8se astfel 0ierderile de caldura 0rin
0eretii e=teriori2
Princi0alele lucrari de inter,entie stabilite 0rin ordonanta de urgenta" care ur+ea-a a se efectua in
ca-ul blocului de locuinte e=0erti-at sunt:
I-olarea ter+ica a 0eretilor e=teriori
Inlocuirea ferestrelor si usilor e=terioare
Ter+o8?idroi-olarea terasei
I-olarea ter+ica a 0lanseului 0este subsol
Odata cu efectuarea lucrarilor 0re,a-ute +ai sus se 0ot e=ecuta si ur+atoarele lucrari" in conditiile in
care acestea sunt Dustificate din 0unct de ,edere te?nic si sunt cu0rinse in docu+entatia de
0roiectare:
Lucrari de re0aratii la ele+entele de constructie care 0re-inta 0otential 0ericol de des0rindere
si%sau afectea-a functionalitatea blocului de locuinte" inclusi, de refacere in -onele de
inter,entie2
Lucrari de refacere a finisaDelor fatadelor2
In cadrul o0eratiilor de re0aratie a fatadei 0ot inter,eni ur+atoarele lucrari care i+0lica inter,entii
structurale:
Re0aratia degradarilor a0arute in 0lacile balcoanelor
Re0aratia 0ara0etilor balcoanelor
Inter,entii locale structurale 0e fatada
Ca reco+andari se +entionea-a ur+atoarele:
Lucrarile trebuie e=ecutate de ec?i0e de +uncitori calificati sub indru+area unui cadru te?nic
si sub su0ra,eg?erea dirigintelui de santier" atestat de catre $LPT2
Pentru toate lucrarile e=ecutate se ,or intoc+i 0rocese ,erbale de lucrari ascunse2
E=ecutia lucrarilor ,a fi condusa de cadre te?nice cu e=0erienta" care ras0und direct de
instruirea 0ersonalului care e=ecuta o0eratiile si de res0ectarea fiselor te?nologice 0ri,ind
e=ecutia lucrarilor la inalti+e2
)ona 0ericuloasa din i+ediata a0ro0iere a blocului care se reabilitea-a ter+ic ,a fi +arcata cu
indicatoare de a,erti-are si ,a fi su0ra,eg?eata de 0ersonal instruit2
Toate s0argerile care sunt necesare 0entru inlocuirea ta+0lariei sau refacerea i-olatiei terasei
se ,or face +anual" 0entru a nu da nastere la ,ibratii su0li+entare" care 0roduc deranD
locatarilor2
Constructorul ,a lua +asuri 0entru inlaturarea i+ediata a +olo-ului re-ultat din desfaceri de
tencuieli" straturi de terasa" etc2" curatind -ilnic s0atiile de folosinta co+una @trotuarulA2
Prin 0roiect nu se ,or +odifica 0o-itia si di+ensiunile golurilor din fatada si nu se ,or face +odificari
in 0ri,inta 0ara0etilor de la balcoane in ceea ce 0ri,este for+a" +aterialul din care sunt e=ecutati si
siste+ul de 0rindere2
In e=ecutie nu se ,or face s0argeri 0ri,ind 0ara0etii ferestrelor" a 0eretilor de inc?idere" sau
desfacerea ta+0lariei catre balcon" decat in ba-a unei docu+entatii te?nice a,i-ate@certificat de
urbanis+" a,i-e" autori-atie de constructieA2
In e=ecutie nu se ,or face +odificari legate de 0o-itia g?enelor de ,entilatie" a coloanelor de scurgere
si a 0antelor terasei2
Refacerea ter+ica a fatadei se ,a reali-a du0a e=ecutarea lucrarilor de refacere a i-olatiei terasei2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

E=ecutantul ,a intoc+i un 0roiect de organi-are de santier" ,erificat" cu0rin-and si siste+ul de
ancorare a sc?elei de fatada2
Constructorul care e=ecuta reabilitarea ter+ica este obligat sa ia toate +asurile de 0rotectie a
,ecinatatilor2
Pentru eli+inarea oricaror accidente de +unca si consecintele daunatoare ?igienei si sanatatii
oa+enilor se ,or lua toate +asurile cunoasterii" insusirii si res0ectarii obligatiilor din ur+atoarele acte
nor+ati,e:
Nor+e generale de 0rotectia +uncii elaborate de catre $inisterul $uncii si Protectiei /ociale
si de catre $inisterul /anatatii7
Legea 0rotectiei +uncii nr2'1:%#&&;7
5G nr2'&&%#&&; 8 Cerinte +ini+e de securitate si sanatate 0entru santierele te+0orare sau
+obile7
5G nr21&!3%#&&; 8 Cerinte +ini+e de securitate si sanatate 0entru utili-area de catre
lucratori a ec?i0a+entelor indi,iduale de 0rotectie la locul de +unca7
5G nr21&>1%#&&; 8 Cerinte +ini+e de securitate si sanatate 0entru +ani0ularea +anuala a
+aselor care 0re-inta riscuri 0entru lucratori7
5G nr2 1&:1%#&&; 8 Cerinte +ini+e de securitate si sanatate 0entru locul de +unca7
I$ &&;%1::; 8 Nor+e s0ecific de 0rotectia +uncii 0entru lucrari de -idarie si
finisaDe@1C1&%1::;A
Ordinul $LPT nr2:%N%1>2&'21::' 8 Regula+ent 0ri,ind 0rotectia +uncii in constructii@1C
nr2>";"%1::'A2
P113%1:::8Nor+ati, de 0rotecti,e la foc7
Od2 $*LPL nr2#;:%&!2&'2#&&3 si $inisterul Internelor si Refor+ei Ad+inistrati,e
nr2!'1%'12&'2#&&3 8 Regula+ent 0ri,ind clasificarea si incadrarea 0roduselor 0entru
constructii 0e ba-a 0erfor+antelor de co+0ortare la foc 8 Clase de reactie la foc2
Pro0unerea de crestere a eficientei energetice ,a fi reali-ata 0rin intoc+irea unor docu+entatii
te?nice in fa-a *TAC si PT" 0e ba-a carora se ,a obtine o Autori-atie de Construire e+isa de catre
Pri+aria +unici0iului Craio,a2
.1.2 C").#$:&&#( +,'"+*$#$& -( (7'(+*&:, *(<)&.,
In ur+a anali-ei facute" e=0ertul te?nic considera ca structura 0re-inta un grad adec,at de siguranta
0ri,ind Fcerinta de siguranta a ,ietiiG" fiind ca0abila sa 0reia actiunile seis+ice" cu o +arDa suficienta
de siguranta fata de ni,elul de defor+are" la care inter,ine 0rabusirea locala sau generala" astfel incat
,ietile oa+enilor sa fie 0roteDate2
*ease+enea e=0ertul considera ca structura e=istenta are o rigiditate cores0un-atoare cu un grad
adec,at de siguranta 0entru Fcerinta de li+itare a degradarilorG" 0entru a fi ca0abila a 0relua actiuni
seis+ice fara degradari e=agerate sau scoateri din u-2
Prin e=ecutarea lucrarilor de reabilitare ter+ica clasa de risc si gradul de asigurare seis+ic e=istent al
cladirii e=0erti-ate nu se +odifica2
E=0ertul te?nic considera ca structura de re-istenta si fundatiile e=istente sunt ca0abile sa 0reia
sarcinile su0li+entare aduse de reabilitarea ter+ica a cladirii in cau-a2
F,*, -( .(#( 9()*&"),*( 9,& /$/ (7'(+*$# *(<)&. .")/&-(+, ., /*+$.*$+, -( +(:&/*()*, )$
)(.(/&*, #$,+(, $)"+ 9,/$+& -( .")/"#&-,+(> .,+( ,+ '$*(, .")-&*&"), +(,#&:,+(, #$.+,+&#"+
-( &:"#,+( *(+9&., '+(3,:$*( '()*+$ .+(/*(+(, '(+="+9,)*(& ()(+;(*&.(.Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

Pro0unerile insusite de catre e=0ertul te?nic si 0re-entate in cadrul ca02'212# nu afectea-a structura
de re-istenta a blocului de locuit2
1eneficiarului ii re,ine sarcina sa intoc+easca docu+entatiile te?nice in fa-a *TAC si Proiect Te?nic"
insusite de catre e=0ertul te?nic si ,erificate de catre un ,erificator de 0roiecte atestat2 *e ase+enea
lucrarile de inter,entie 0ro0use se ,or e=ecuta de catre ec?i0e de lucru atestate 0entru un astfel de
gen de lucrari" res0ectand cu strictete atat 0re,ederile legii nr21&%1::>" 0ri,ind Calitatea in
constructii" cat si toate nor+ele de 0rotectia +uncii in ,igoare la acea data2
.2 RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC
Elaborator: auditor energetic
Nu+ele si 0renu+ele: ing2 $arin $arius
.2.1 D,*( ;()(+,#(. S&*$,*&, (7&/*()*, CERTIFICAT ENERGETIC
In confor+itate cu Certificatul Energetic" elaborat in sco0ul cresterii 0erfor+antei energetice" e+is
0entru i+obilul anali-at:
CLA/I(ICARE ENERGETICA: CLA/A ENERGETICA: M*M
Consu+ s0ecific anual de energie: '&32>3 NO?%+#an
Indice de e+isii ec?i,alent CO# 2## NgCO#%+#an

/iste+ul de certificare: $etodologia de calcul al Perfor+antei Energetice a Cladirilor elaborata in
a0licarea legii '#%#&&>2
Clasificarea energetica este facuta in functie de consu+ul total de energie al cladirii" esti+at 0rin
anali-a ter+ica si energetica a constructiilor si a instalatiilor aferente2
Certificatul energetic" atribuie clBdirii clasificarea energeticB G*G Pi o ,aloare de '&32>3 NO?%+#Qan
0entru consu+ul anual de cBldurB 0entru CncBl-ire" a0B caldB +enaDerB si ilu+inat" cBreia Ci
cores0unde nota 3#2
/e0arat 0e utilitBKi ter+ice clasificarea energeticB a clBdirii este:
8 0entru CncBl-ire: clasificarea FCG Pi consu+ul s0ecific 1!:2#3 NO?%+
#
an7
8 0entru a0a caldB +enaDerB: clasificarea F(G Pi consu+ul s0ecific 1!;21! NO?%+
#
an7
8 0entru ilu+inat: clasificarea RAG si consu+ul s0ecific 1'21; NO?%+
#
an7
8 indice de e+isii ec?i,alent CO
#
: 2## NgCO#%+
#
an2
Certificatul energetic stabilePte care sunt 0erfor+anKele energetice ale cladirii de referinta:
Certificatul energetic" atribuie clBdirii de referinta clasificarea energeticB G1G Pi o ,aloare de 1;2:#
NO?%+#an 0entru consu+ul anual de cBldurB 0entru CncBl-ire Pi a0B caldB +enaDerB" cBreia Ci
cores0unde nota :>2
/e0arat 0e utilitBKi ter+ice clasificarea energeticB a clBdirii de referinKB este:
8 0entru CncBl-ire: clasificarea F1G Pi consu+ul s0ecific !2!# NO?%+#an 7
8 0entru a0a caldB +enaDerB: clasificarea FEG Pi consu+ul s0ecific :'2!: NO?%+#an7
8 0entru ilu+inat: clasificarea RAG si consu+ul s0ecific :2&1 NO?%+#an7


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

8 indice de e+isii ec?i,alent CO#: >#21& NgCO#%+#an2
.2.2 S&)*(:, ',.<(*(#"+ -( 9,/$+& *(<)&.( '+"'$/( '()*+$ 9"-(+)&:,+(, ()(+;(*&.,
/oluKii 0entru 0artea de construcKii
Pe ba-a e=0erti-ei energetice se 0ro0un ur+Btoarele soluKii de C+bunBtBKirea i-olBrii ter+ice a clBdirii:
a21ATer+oi-olarea su0li+entarB a 0ereKilor e=teriori cu un strat de 0olistiren e=0andat de 1& c+
grosi+e" +ontat 0e faKa e=terioarB a 0ereKilor" 0roteDat cu o tencuialB subKire ar+atB cu 0lasB din
fibre de sticlB @ter+osiste+A2 8 /oluKia /12A
a2#ATer+oi-olarea su0li+entarB a 0ereKilor e=teriori cu 0anouri +odulate ti0 sandSic? cu +ie- din
0oliuretan de > c+ grosi+e +ontat 0e fata e=terioara a 0eretilor 8 /oluKia /121
bATer+oi-olare soclu cu un strat de 0olistiren e=trudat de 1& c+ 8 /oluKia /#
cATer+oi-olarea 0lanPeului de la ulti+ul ni,el cu un strat ter+oi-olant din 0olistiren e=trudat de 1> c+
grosi+e Pi refacerea acesteia cu +ateriale 0erfor+ante 8 /oluKia /'
dATer+oi-olarea su0li+entarB a 0lanPeului dintre subsolul neCncBl-it Pi 0arter cu un 0olistiren
e=0andat de 1& c+ grosi+e" 0roteDat cu o tencuialB subKire ar+atB cu 0lasB din fibre de sticlB
@ter+osiste+A" +ontat 0e faKa inferioarB a 0lanPeului 8 /oluKia /!
eAJnlocuirea tT+0lBriei e=terioare s0atii co+une cu tT+0lBrie 0erfor+antB cu ra+a din P.C
0entaca+eralB 0re,B-utB cu ,itraD ter+oi-olant !81;8!" tratat loS8e 8 /oluKia />
fAJnlocuirea tT+0lBriei e=terioare a0arta+ente @inclusi, balcoaneA cu tT+0lBrie 0erfor+antB cu ra+a
din P.C 0entaca+eralB 0re,B-utB cu ,itraD ter+oi-olant !81;8!" tratat loS8e 8 /oluKia /;
Este obligatorie decu0area garniturilor Pi +ontarea unor cla0ete autoreglabile care sB asigure o
,entilare cores0un-Btoare a CncB0erilor2
$asuri 0entru instalatii
gAInlocuirea conductelor de distributie agent ter+ic incal-ire din subsol" +ontarea de robineti de
sectori-are la ba-a coloanelor Pi ter+oi-olarea conductelor de CncBl-ire E ter+oi-olarea conductelor
de a0a calda de consu+ 8 /oluKia /


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

.2. C").#$:&&#( +,'"+*$#$& -( ,$-&* ()(+;(*&.
ALTERNATI.A A
S"#$*&, L$.+,+& -( &)*(+3()*&(
@0re,a-ute in OUG ;'%#&1# si G?idul
/olicitantului *$I 12# PORA
C"/*$#
E/*&9,*&3 ,#
#$.+,+&#"+ -(
&)*(+3()*&(
@leiA
S$'+,=,*,
(9')
E.")"9&, -(
()(+;&(
@NO?%anA
/12A Ter+oi-olarea 0eretilor e=teriori cu un
strat de 0olistiren e=0andat 1& c+
1#&";'2> :;;2;3 !>"&:>2;;
*in care su0rafata ter+oi-olata
e=istenta 0e care se ,a a0lica tencuiala
confor+ 0roiectului 0ro0us
Inclusa la /1 !&:2:# Inclusa la /1
/# Ter+oi-olare soclu cu 0olistiren
e=trudat 1& c+
Inclusa la /1 Inclusa la /1
/' Ter+oi-olarea 0lanseului 0este ulti+ul
ni,el cu 0olistiren e=trudat 1> c+
:"31:2;3

';32!& 1&">##2'#
/! Ter+oi-olarea 0lanseului dintre
subsolul neincal-it si 0arter cu
0olistiren e=0andat 1& c+
'&1#2!1 !>2:# !">&:2>
/> Inlocuirea ta+0lariei e=terioare s0atii
co+une cu ta+0larie 0erfor+anta P.C
0entaca+erala 0re,a-uta cu ,itraD
ter+oi-olant
Inclusa la /; Inclusa la /;
/; Inlocuirea ta+0lariei e=terioare
a0arta+ente cu ta+0larie 0erfor+anta
din ra+a P.C 0entaca+erala cu ,itraD
ter+oi-olant" loS8e
#"::>2:: 1!&2!: 1>"&'123:
/u0rafata o0aca care se ter+oi-olea-a
la 0ara0eti balcoane % loggii
Inclusa la /; ;'2:3 Inclusa la /;
/ Inlocuirea conductelor de distributie
agent ter+ic incal-ire subsol" +ontarea
de robineti sectori-are la ba-a
coloanelor si ter+oi-olarea conductelor
de incal-ire E ter+oi-olarea
conductelor de a0a calda de consu+
'!"3&!2!3
1&:;2>&

8
S8.A TOTAL
8>144.1 52>129.11Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

ALTENATI.A 1
S"#$*&, L$.+,+& -( &)*(+3()*&(
@0re,a-ute in OUG ;'%#&1# si G?idul
/olicitantului *$I 12# PORA
C"/*$#
E/*&9,*&3 ,#
#$.+,+&#"+ -(
&)*(+3()*&(
@leiA
S$'+,=,*,
(9')
E.")"9&, -(
()(+;&(
@NO?%anA
/121 Ter+oi-olarea su0li+entarB a 0ereKilor
e=teriori cu 0anouri +odulate ti0
sandSic? cu +ie- din 0oliuretan de >
c+ grosi+e +ontat 0e faKa e=terioarB
a 0ereKilor2
1;:"!;2'1 :;;2;3 !'"#1;213
*in care su0rafata ter+oi-olata
e=istent care se de+olea-a
Inclusa la /1 !&:2:# Inclusa la S1
/# Ter+oi-olare soclu cu 0olistiren
e=trudat 1& c+
Inclusa la /1 Inclusa la /1
/' Ter+oi-olarea 0lanseului 0este ulti+ul
ni,el cu 0olistiren e=trudat 1> c+
:"31:2;3 ';32!& 1&"&3'2
/! Ter+oi-olarea 0lanseului dintre
subsolul neincal-it si 0arter cu
0olistiren e=0andat 1& c+
'&"1#2!1 !>2:# !"'#12;#
/> Inlocuirea ta+0lariei e=terioare s0atii
co+une cu ta+0larie 0erfor+anta P.C
0entaca+erala 0re,a-uta cu ,itraD
ter+oi-olant
Inclusa la /;
Inclusa la
/;
Inclusa la /;
/; Inlocuirea ta+0lariei e=terioare
a0arta+ente cu ta+0larie 0erfor+anta
din ra+a P.C 0entaca+erala cu ,itraD
ter+oi-olant" loS8e
;"3'32## 1!&2!: 1!!"&>2':
/u0rafata o0aca care se ter+oi-olea-a
la 0ara0eti balcoane % loggii
Inclusa la /; ;'2:3 Inclusa la /;
/ Inlocuirea conductelor de distributie
agent ter+ic incal-ire subsol" +ontarea
de robineti sectori-are la ba-a
coloanelor si ter+oi-olarea conductelor
de incal-ire E ter+oi-olarea
conductelor de a0a calda de consu+
'!"3&!2!3 1"&:;2>& 8
S8.B TOTAL 91>102.09 52>024.94Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

ALTERNATI.A A
*urata de recu0erare a in,estitiei 0rin econo+ia de energie totala reali-ata" calculata 0rin ra0ortarea
,alorii totale actuali-ate a 0roiectului la ,aloarea financiara a econo+iei de energie totale obtinute
0rin i+0le+entarea 0roiectului" este de a0ro=i+ati, :2&1ani2
Jn ur+a a0licBrii 0ac?etului de soluKii /3 de reabilitare ter+icB a clBdirii care le Cnglobea-B 0e toate
/12AE/#E/'E/!E/>E/;E/ re-ultB:
8consu+ s0ecific anual de energie ter+icB 0entru CncBl-irea clBdirii de !2!# NO?%+#Uan"
8econo+ie de energie 0entru incal-ire de V H >1>:2!! NO?%an
$asurile 0ro0use 0rin ra0ortul de audit energetic reduc cu >&21!W consu+ul anual de energie 0entru
incal-ire2
ALTENATI.A 1
*urata de recu0erare a in,estitiei 0rin econo+ia de energie totala reali-ata" calculata 0rin ra0ortarea
,alorii totale actuali-ate a 0roiectului la ,aloarea financiara a econo+iei de energie totale obtinute
0rin i+0le+entarea 0roiectului" este de a0ro=i+ati, 1&23; ani2
Jn ur+a a0licBrii 0ac?etului de soluKii /3 de reabilitare ter+icB a clBdirii care le Cnglobea-B 0e toate
/121E/#E/'E/!E/>E/;E/ re-ultB:
8consu+ s0ecific anual de energie ter+icB 0entru CncBl-irea clBdirii de 2>! NO?%+#Uan"
8econo+ie de energie 0entru incal-ire de V H #&#;2:; NO?%an
$asurile 0ro0use 0rin ra0ortul de audit energetic reduc cu !32&>W consu+ul anual de energie 0entru
incal-ire2Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

. ANALIZA ALTERNATIVELOR

*E/CRIERE
ALTERNATI.A A ALTENATI.A 1
POLI/TIREN E9PAN*AT
PANOURI
TER$OI)OLANTE CU
/PU$A POLIURETANICA
GRO/I$E 1& c+ > c+
$ONTA< u+ed
uscat" 0e structura
+etalica
(INI/ARE tencuiala decorati,a 0anou finisat din fabricatie
CON*UCTI.ITATE TER$ICA &"&!! O%+ 4 &"&#> O%+ 4
CLA/A *E REACTIE LA (OC 18s#" d& 18s#" d&
E(ORTUL *E CO$PRE/IUNE A
PLXCILOR LA O *E(OR$AYIE *E
1&W 8 C/@1&A +in 3& NPa +in 1!& NPa
RE)I/TENYA LA TRACYIUNE
PERPEN*ICULARX PE (EYE 8 TR +in 1#& NPa +in #&& NPa
$ONTA< (A/II '& C$ IN <URUL
(ERE/TRELOR /I U/ILOR /AU IN
*REPTUL PLAN/EELOR $ATERIAL
CLA/A *E REACTIE LA (OC A#8s1" d&
e=ecutie facila" acelasi
finisaD
(asiile se 0ot +onta in
s0atele 0anourilor
ter+oi-olante
$ONTA< IN <URUL TA$PLARIEI
acelasi ti0 de +aterial de
grosi+e redusa
0rofile%accesorii +ontate
+ecanic
ECONO$IE *E ENERGIE !&8;>W !&8;>W
PRET /I/TE$ # Euro%+0 '# Euro%+0Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

ALTERNATI.A A ALTERNATI.A 1
Ter+oi-olarea 0eretilor e=teriori cu un strat de
0olistiren e=0andat 1& c+
Ter+oi-olarea 0ereKilor e=teriori cu 0anouri
+odulate ti0 sandSic? cu +ie- din 0oliuretan rigid
de > c+ grosi+e +ontat 0e faKa e=terioarB a
0ereKilor2
SISTEMELE PROPUSE DE TERMOIZOLARE A PARTII OPACE INCLUD URMATOARELE
ARTICOLE
Pregatire si curatere fatada in ,ederea
e=ecutiei ter+osiste+ului
Pregatire si curatere fatada in ,ederea
e=ecutiei Panourilor
Ade-i, si +asa 0entru s0aclu 0entru 0laci
ter+oi-olante
Ng $ontanti din duralu+iniu +l
Piesa de ancorare din duralu+iniu buc
Cone=0and $3=3& buc
/urub autoforant si cu ca0 0lat buc
Coltar e=terior si interior 0rofil U +l
Profil Donctiune ori-ontale +l
Profil inc?idere atic +l
Polistiren e=0andat fatada cu densitatea #&
Ng%+c" ignifugat" clasa de reactie la foc 1
s#" d&" de fatada" cu o grosi+e de 1& c+
+'
Panouri +odulate ti0 sandSic? cu +ie- din
0oliuretan de > c+ grosi+e +ontat 0e faKa
e=terioarB a 0ereKilor2
+#
Ade-i, si +asa 0entru s0aclu 0entru 0laci
ter+oi-olante
Ng
Plasa fibra de sticla +#
Grund Ng
Tencuiala decorati,a e=terioara alba Ng
*ibluri buc
$ano0era a0licare siste+ co+0let asa cu+
e descris +ai sus

$ano0era a0licare siste+ co+0let asa cu+ e
descris +ai sus

Pierderile te?nologice de +ateriale
esti+ate ,or fi incluse
Pierderile te?nologice de +ateriale esti+ate
,or fi incluse
$ontare si de+ontare si trans0ort sc?ela $ontare si de+ontare si trans0ort sc?ela
SISTEM! MP SISTEM! MPProiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

.1 CONCLUZII SI RECOMANDARI
.1.1 C").#$:&&
*in anali-a efectuata" re-ulta o serie de a,antaDe si de-a,antaDe 0entru a+bele +ateriale2
Astfel incat"

ALTERNATIVE
ANALIZATE AVANTAAE DEZAVANTAAE
ALTERNATI.A A 8
POLI/TIREN E9PAN*AT
e=ecutie facila 0e toate
su0rafetele
durata e=ecutie +ai +are
acelasi ti0 de finisare si 0entru
fasiile de '& c+
(inisaDul fatadei trebuie refacut du0a
o 0erioada de 1& aniALTERNATI.A 1 8
PANOURI
TER$OI)OLANTE CU
/PU$A POLIURETANICA
+ontaD uscat Efort su0li+entar 0entru 0relucrarea
+ateriei 0ri+e

durata de e=ecutie +ai redusa folosire +ateriale%accesorii diferite
0entru diferite detalii
conducti,itate ter+ica +ai buna

$entenanta +ai usoara

.1.2 R(."9,)-,+&
A,and in ,edere cele de +ai sus" intrucat econo+ia de energie este esti+ata a fi co+0arabila"
considera+ ca criteriile cele +ai i+0ortante 0entru selectia solutiei de ter+oi-olare sunt acelea legate
de:
0osibilitatea obtinerii unor fatade unitare" finisate cu acelasi +aterial 8 astfel incat reco+andat
este ter+osiste+ul ce 0oate folosi fie 0olistiren e=0andat cat si ,ata +inerala @de o clasa
su0erioara de reactie la focA
eficienta in e=ecutie si +ontaD 0rin folosrea aceluiasi ti0 de +aterial 0entru toate detaliile din
fatada
folosirea unei +aini de lucru s0eciali-ate" din care 0unct de ,edere u-anta folosirii
ter+osiste+ului este +ult +ai +are
R(."9,)-,9> '+&) $+9,+(> ="#"/&+(, ., /"#$*&( -( *(+9"&:"#,+( , ',+*&#"+ "',.(> , '#,.&&
'(/*( /$8/"#> /".#$#$& /& *(+,/(&> , $)$& /&/*(9 '( 8,:, -( '"#&/*&+() (7',)-,*!(7*+$-,* -(
.,#&*,*(, /& ;+"/&9(, &)-&.,*( &) '+(:()*, -".$9()*,*&(> '( 8,:, /*$-&&#"+ -( ,$-&*
()(+;(*&..Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

1. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI
1.1 CATEGORIILE DE LUCRARI
Incadrarea lucrarilor de inter,entii este reali-ata in confor+itate cu:
0reci-arile RG?idului /olicitantuluiG aferent *$I 12# R/0riDinirea in,estiKiilor Cn eficienKa
energeticB a blocurilor de locuinKeG" si
OUG ;'%#&1# 0entru +odificarea si co+0letarea OUG 13%#&&: 0ri,ind cresterea 0erfor+antei
energetice a blocurilor de locuinte2
/e +entionea-a ca la data elaborarii 0re-entei docu+entatii" RNor+ele +etodologice de
a0licare a OUG 13%#&&:G nu au fost actuali-ate in confor+itate cu OUG ;#%#&1#2
Proiectul se Cncadrea-B Cn categoria de lucrBri 0ri,ind reabilitarea ter+ica a blocurilor de locuinKe
eligibile ale A=ei 0rioritare 1" do+eniul +aDor de inter,enKie 12# R/0riDinirea in,estiKiilor Cn eficienKa
energeticB a blocurilor de locuinKeG" Progra+ul O0erational Regional #&&8#&1'" .$ $+9,*",+(#(
.,*(;"+&& -( #$.+,+&:
1.1.1 A. L$.+B+& -( +(,8&#&*,+( *(+9&.B , ,)3(#"'(&
aA i-olarea ter+icB a 0BrKii o0ace a faKadelor7
bA Cnlocuirea tT+0lBriei e=terioare e=istente" inclusi, a celei aferente accesului Cn bloc" cu
tT+0lBrie ter+oi-olantB @0artea ,itratBA7 tT+0lBria trebuie dotatB cu dis0o-iti,e%fante%grile
0entru aerisirea controlatB a s0aKiilor ocu0ate Pi e,itarea a0ariKiei condensului 0e
ele+entele de an,elo0B7
cA Cnc?iderea balcoanelor Pi%sau a logiilor cu tT+0lBrie ter+oi-olantB" inclusi, i-olarea ter+icB
a 0ara0eKilor7
dA ter+o8?idroi-olarea aco0erisului ti0 terasa" res0ecti, i-olarea ter+icB a 0lanPeului 0este
ulti+ul ni,el Cn ca-ul e=istentei Par0antei @?idroi-olarea terasei nu este eligibila fara
ter+oi-olarea acesteiaA7
eA i-olarea ter+icB a 0lanPeului 0este subsol" Cn ca-ul Cn care 0rin 0roiectarea blocului sunt
0re,B-ute a0arta+ente la 0arter2
1.1.2 B. L$.+B+& -( +(,8&#&*,+( , /&/*(9$#$& -( C).B#:&+(
aA re0ararea% refacerea instalaZiei de distribuZie a agentului ter+ic 0entru CncBl-ire [i a0B caldB
+enaDerB din subsol% canal ter+ic" inclusi, i-olarea ter+icB a conductelor de distribuZie"
cu0rinse Cntre 0unctul de racord [i 0lan[eul 0este subsol% canal ter+ic al blocului %7
bA +ontarea robinetelor cu ca0 ter+ostatic la radiatoare @in +asura in care s8au obtinut
acordurile 0ro0rietarilorA [i a robinetelor de 0resiune diferenZialB la ba-a coloanelor de
CncBl-ire
cA re0ararea% Cnlocuirea ca-anului si%sau ar-atorului din centrala ter+ica de bloc%scarB" fara
sc?i+barea ti0ului de co+bustibil2
1.1. C,*(;"+&& /(.$)-,+( -( #$.+,+&
aA ,.*&3&*B%&#( .")(7( 0ri,ind ele+entele nestructurale ale clBdirii @lucrBri de de+ontare a
instalaKiilor Pi a ec?i0a+entelor +ontate a0arent 0e faKadele%terasa blocului de locuinKe" 0recu+ Pi
re+ontarea acestoraProiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

du0B efectuarea lucrBrilor de i-olare ter+icB &.(. siste+ele de ,entilare a a0arta+entelor" siste+ul
de colectare a a0elor +eteorice" etc2A" res0ecti,
bA #$.+,+&#( -( +(',+,%&& la faKada 8 0arte o0acB" la balcoane%logii Pi%sau la aco0erisul ti0
terasa%Par0antB @ele+entele de construcKie care 0re-intB 0otenKial 0ericol de des0rindere Pi%sau
afectea-B funcKionalitatea blocului de locuinKe" inclusi, refacerea Cn -onele de inter,enKieA"

1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Reali-area lucrarilor de inter,entie are ca sco0 cresterea 0erfor+antei energetice a blocurilor de
locuinte" astfel incat consu+ul anual s0ecific de energie calculat 0entru incal-ire sa scada sub 1&&
NO?%+# arie utila" in conditii de eficienta econo+ica2
1.2.1 A. L$.+B+& -( +(,8&#&*,+( *(+9&.B , ,)3(#"'(&
,) &:"#,+(, *(+9&.B , 'B+%&& "',.( , =,%,-(#"+?
A#*(+),*&3, A
I-olarea ter+ica a 0eretilor e=teriori @+ai 0utin 0eretii de la rosturiA" inclusi, a 0ara0etilor de
la logii" balcoane si a aticului" cu ter+osiste+ cu 0olistiren e=0andat" ignifugat" clasa de
reactie la foc 1 s#" d&" de fatada" cu o grosi+e de 1& c+2
/0re e=terior" golurile ferestrelor @glafuri si s0aletiA se ,or borda cu 0olistiren e=0andat"
ignifugat" de fatada" cu o grosi+e de ' c+2
La soclu se ,a 0re,edea ter+osiste+ cu 0olistiren e=trudat ignifugat de aceeasi clasa de
reactie la foc de 1& c+2
Ter+oi-olarea" la intrados" a 0lanseelor balcoanelor" 0e -onele e=terioare" cu ter+osiste+ cu
0olistiren e=0andat" ignifugat" de fatada cu o grosi+e de 1& c+2 Intregul ansa+blu al
ter+osiste+ului trebuie sa fie agre+entat7
Ter+oi-olarea 0lanseului 0este 0arter si a 0eretilor dintre Sindfang si a0arta+ente cu
ter+osiste+ cu 0olistiren e=0andat ignifugat de 3 c+ si ,o0sitorie la,abila2
(inisaDul fatadelor se ,a reali-a cu tencuiala decorati,a de e=terior2
A#*(+),*&3, B
I-olarea ter+ica a 0eretilor e=teriori @+ai 0utin 0eretii de la rosturiA" inclusi, a 0ara0etilor de
la logii" balcoane si a aticului" cu 0anouri de fatada tristrat" reali-ate din doua folii +etalice
intre care este +ontat un strat de 0oliuretan" clasa de reactie la foc +ini+ 1 8 s#" d&" cu
grosi+ea de > c+ confor+ fisei te?nice a 0roducatorului2
$ontaDul acestor 0anouri este unul uscat" 0e o structura +etalica" fiind necesara de+ontarea
e,entualelor lucrari de fatada e=ecutate in regie 0ro0rie2
In Durul ta+0lariilor se ,or folosi detaliile si 0iesele s0eciale ale siste+ului" inclu-and si
+ontaDul fasiilor de +aterial ter+oi-olant" cu clasa de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d& si cu
lBKi+ea de +ini+u+ &"'& +2 Aceste fasii se ,or +onta in s0atele 0anourilor" atat in Durul
ferestrelor" cat si la 0artile inferioare @socluA si su0erioare @aticA
(inisaDul acestor 0anouri ,a fi ales de la fa-a de PT" 0utandu8se obtine di,erse te=turi si
culori2
La soclu se ,a 0re,edea ter+osiste+ cu 0olistiren e=trudat ignifugat de aceeasi clasa de
reactie la foc" de 1& c+ ce ,a fi coborat cu '& c+ sub ni,elul trotuarului2
Ter+oi-olarea" la intrados" a 0lanseelor balcoanelor" 0e -onele e=terioare" cu 0anouri
ter+oi-olante2 Intregul ansa+blu al ter+osiste+ului trebuie sa fie agre+entat7
Ter+oi-olarea 0lanseului 0este 0arter si a 0eretilor dintre Sindfang si a0arta+ente cu
ter+osiste+ cu 0olistiren e=0andat ignifugat de 3 c+ si ,o0sitorie la,abila2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:


8) C)#".$&+(, *D9'#B+&(& (7*(+&",+( (7&/*()*(> &).#$/&3 , .(#(& ,=(+()*( ,..(/$#$& C)
8#".> .$ *D9'#B+&( *(+9"&:"#,)*B (',+*(, 3&*+,*B)? *D9'#B+&, *+(8$&( -"*,*B .$
-&/'":&*&3(!=,)*(!;+&#( '()*+$ ,(+&/&+(, .")*+"#,*B , /',%&&#"+ ".$',*( E& (3&*,+(,
,',+&%&(& .")-()/$#$& '( (#(9()*(#( -( ,)3(#"'B?
Inlocuirea ferestrelor si usilor e=terioare e=istente aferente locuintelor" inclusi, a ta+0lariei
acceselor in blocul de locuinte" cu ta+0larie din P.C 0entaca+erala" clasa de reactie la foc
+ini+ C8s#" d&" dotata cu fante de circulatie naturala controlata a aerului intre e=terior si
interior si gea+ ter+oi-olant loS8e cu re-istenta ter+ica corectata a ansa+blului de +ini+
R\+in ] H &" +#4%O2
Reali-area bordarii golurilor @ferestre Pi uPiA 0e toate laturile e=terioare cu +ateriale
ter+oi-olante din clasa de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d& cu lBKi+ea de +ini+u+ &"'& + Pi
cu aceeaPi grosi+e cu a +aterialului ter+oi-olant al faKadei7 ,arianta alternati,B: bordarea cu
fTPii ori-ontale continue de +aterial ter+oi-olant cu clasa de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d&
dis0use Cn dre0tul tuturor 0lanPeelor clBdirii cu lBKi+ea de +ini+u+ &"'& + Pi cu aceeaPi
grosi+e cu a +aterialului ter+oi-olant de clasa de reactie la foc +ini+ 1 8 s#" d& utili-at la
ter+oi-olarea faKadei2
/e ,or +onta glafuri interioare din P.C si e=terioare din tabla -incata ,o0sita in ca+0
electrostatic2
.) C).<&-(+(, 8,#.",)(#"+ E&!/,$ , #";&&#"+ .$ *D9'#B+&( *(+9"&:"#,)*B> &).#$/&3
&:"#,+(, *(+9&.B , ',+,'(%&#"+?
Inc?iderea balcoanelor si logiilor" cu ta+0larie din P.C 0entaca+erala" clasa de reactie la foc
+ini+ C8s#" d&" dotata cu fante de circulatie naturala controlata a aerului intre e=terior si
interior si gea+ ter+oi-olant loS8e cu re-istenta ter+ica a ansa+blului de +ini+ &">
R^_+#4%O2
La inc?iderea balcoanelor% loggiilor din dre0tul bucatariilor" se ,a acorda o atentie deosebita
+odului in care acestea sunt ,entilate2 in bucatarii" in afara de +asina de gatit care
functionea-a cu ga- +etan @de la care 0ot a0area sca0ari de ga-eA sunt" in +ulte ca-uri"
a+0lasate si centrale +urale de a0arta+ent2 Centralele au cos @coa=ialA 0entru ad+isia de
aer si e,acuarea ga-elor arse2 Aceste ga-e @fara +iros s0ecific 8nedetectabile olfacti,A
de,ersate intr8un s0atiu ne,entilat cores0un-ator" 0ot 0roduce accidente cu consecinte gra,e
0entru sanatatea 0ersoanelor care le in?alea-a2 Pentru e,itarea unor astfel de accidente"
0ro0une+ ca in 0anourile de inc?idere ale balcoanelor% loggiilor @din dre0tul bucatariilor cu
centrale +urale`A" sa se reali-e-e doua grile de ,entilatie" 0er+anent desc?ise @de 0referinta
a+0lasate dia+etral o0usA2 /u0rafata unei grile ,a fi de a '&& c+02
Reali-area bordarii golurilor 0e toate laturile e=terioare cu +ateriale ter+oi-olante din clasa
de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d& cu lBKi+ea de +ini+u+ &"'& + Pi cu aceeaPi grosi+e cu a
+aterialului ter+oi-olant al faKadei7 ,arianta alternati,B: bordarea cu fTPii ori-ontale continue
de +aterial ter+oi-olant cu clasa de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d& dis0use Cn dre0tul
tuturor 0lanPeelor clBdirii cu lBKi+ea de +ini+u+ &"'& + Pi cu aceeaPi grosi+e cu a
+aterialului ter+oi-olant de clasa de reactie la foc +ini+ 1 8 s#" d& utili-at la ter+oi-olarea
faKadei2
Pentru balcoanele ce nu au 0laca la 0artea su0erioara inc?iderea se ,a reali-a cu ta+0larie
din P.C 0entaca+erala si gea+ ter+o0an2 Ta+0laria ,a a,ea culoare alba si ,a a,ea
di+ensiunile necesare astfel incat sa se tina cont de grosi+ea ter+osiste+ului2
In ca-ul in care se constata ca e=ista ferestre care cores0und cerintelor de +ai sus acestea se
,or 0astra si se ,a inlocui doar glaful e=terior7
I-olarea ter+ica a 0eretilor e=teriori @+ai 0utin 0eretii de la rosturiA" inclusi, a 0ara0etilor de
la logii" balcoane si a aticului" cu ter+osiste+ cu 0olistiren e=0andat" ignifugat" clasa de


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

reactie la foc 1 s#" d&" de fatada" cu o grosi+e de 1& c+ 0entru alternati,a A" si cu
0anouri ter+oi-olante 8 0entru alternati,a 1
/e ,or +onta glafuri interioare din P.C si e=terioare din tabla -incata ,o0sita in ca+0
electrostatic2

-) *(+9"6<&-+"&:"#,+(, ,."'(+&/$#$& *&' *(+,/,> +(/'(.*&3 &:"#,+(, *(+9&.B ,
'#,)E($#$& '(/*( $#*&9$# )&3(# C) .,:$# (7&/*()*(& E,+',)*(& (<&-+"&:"#,+(, *(+,/(&
)$ (/*( (#&;&8&#, =,+, *(+9"&:"#,+(, ,.(/*(&,)?
Ter+o8?idroi-olarea 0lanseului 0este ulti+ul ni,el cu strat ter+oi-olant din 0laci de 0olistiren
e=trudat ignifugat clasa de reactie la foc 1 s#" d&" de inalta densitate de 1> c+ grosi+e2
In ca-ul teraselordegradate sau in ca-ul in care 0e terasa sunt a0arta+ente straturile
e=istente de 0e terasa se ,or inlatura 0ana la betonul de 0anta si se ,or reface cu +ateriale
+oderne 0erfor+ante2 La betonul de 0anta se ,or reali-a lucrari de rectificare a su0raferei si
se ,or ,erifica si corecta" daca este ca-ul" 0antele catre gurile de scurgere2 In ca-ul in care se
constata ca betonul de 0anta se afla intr8o stare 0roasta acesta se ,a de+ola si se ,a reali-a
unul nou2
5idroi-olarea terasei % 0lanseului 0este ulti+ul ni,el se ,a reali-a cu folie +ultistrat @# straturi
in ca+0 si ! la colturiA din +aterial bitu+inos cu strat de 0rotectie arde-ie2 Pe ti+0ul
lucrarilor la terasa se ,or lua +asuri de 0rotectie 0entru e,itarea infiltariilor din a0e
+eteorice2 /e ,a acorda o atentie deosebita gurilor de scurgere a a0elor 0lu,iale" care se ,or
etansa si a 0antelor catre acestea care ,or trebui sa aiba o inclinatie de +ini+ 1W2 In ca-ul in
care" la ince0erea lucrarilor" se constata ca straturile terasei sunt in stare buna acestea se ,or
0astra2 /e ,or curate straturile de 0rotectie ale ?idroi-olatiei @0ietris" dale" nisi0A2 Peste
?idroi-olatie se ,a a0lica ter+oi-olatia din 0laci de 0olistiren e=0andat ignifugat de inalta
densitate de 1> c+ grosi+e ce se ,a 0roteDa cu o sa0a ar+ata de ! c+ grosi+e2 *u0a care
se ,a a0lica ?idroi-olatia cu folie +ultistrat @# straturi in ca+0 si ! la colturiA din +aterial
bitu+inos cu strat de 0rotectie arde-ie2
/e ,or +onta aeratoare 0entru ,entilarea straturilor terasei" o bucata la >& +07
/e ,a acorda o atentie deosebita asu0ra a0licarii solutiilor de ter+o8?idroi-olare a 0lanseului
0este ulti+ul ni,el in ca-ul e=istentei sar0antelor reali-ate de catre asociatiile de 0ro0rietari"
res0ecti, a i-olarii adec,ate in Durul ele+entelor de sustineree % inc?idere2
() &:"#,+(, *(+9&.B , '#,)E($#$& '(/*( /$8/"#> C) .,:$# C) .,+( '+&) '+"&(.*,+(,
8#".$#$& /$)* '+(3B:$*( ,',+*,9()*( #, ',+*(+.
Ter+oi-olarea 0lacii 0lanseului 0este subsol cu ter+osiste+ cu 1& c+ 0olistiren e=0andat
ignifugat" clasa de reactie la foc +ini+ 1 s#" d&2 Polistirenul se ,a intoarce si 0e 0eretii
subsolului" 0e intreg 0eri+etrul" 0entru e,itarea 0untilor ter+ice2

1.2.2 B. L$.+B+& -( +(,8&#&*,+( , /&/*(9$#$& -( C).B#:&+(

,) +(',+,+(,! +(=,.(+(, &)/*,#,F&(& -( -&/*+&8$F&( , ,;()*$#$& *(+9&. '()*+$ C).B#:&+(
G& ,'B .,#-B 9(),H(+B -&) /$8/"#! .,),# *(+9&.> &).#$/&3 &:"#,+(, *(+9&.B ,
.")-$.*(#"+ -( -&/*+&8$F&(> .$'+&)/( C)*+( '$).*$# -( +,."+- G& '#,)G($# '(/*(
/$8/"#! .,),# *(+9&. ,# 8#".$#$& !?
In cadrul 0re-entului 0roiect se 0ro0une +entinerea sursei de energie ter+ica" res0ecti,
racordul la 0unctul ter+ic -onal" 0rin inter+ediul retelelor de agent ter+ic secundar 0entru
incal-ire si a0a calda de consu+2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

inlocuirea retelei de distributie +ontata la 0lafonul subsolului" cu conducte noi din otel" cu
+entinerea dia+etrelor si a 0o-itiei acestora2
Aceasta 0resu0une de+ontarea distributiei instalatiei interioare de incal-ire din subsol si
reali-area unei distributii de incal-ire cu +ateriale noi" 0e acelasi traseu si cu aceleasi
di+ensiuni2
Prin efectuarea o0eratiunilor de inlocuire a retelei de distributie se obtine o econo+ie de
energie ter+ica si se 0oate asigura o +ai buna ec?ilibrare a instalatiei" in concordanta si cu
necesarul sca-ut de energie ter+ica re-ultat ca ur+are a ter+oi-olarii cladirii2
Inainte de de+ontarea retelei de distributie din subsol se ,a 0roceda la s0alarea instalatiei
interioare de incal-ire centrala interioara a blocului" coloane" legaturi si radiatoare" in sco0ul
eli+inarii de0unerilor de i+0uritati acu+ulate in decursul ti+0ului2 *u0a s0alarea si 0urDarea
instalatiei interioare de incal-ire se ,a de+onta si reface reteaua de distributie din subsol2
Coloanele instalatiei interioare de incal-ire se ,or racorda la distributia nou creata" nu+ai
du0a ce in 0realabil reteaua noua de distributie a fost s0alata2
Orice defectiuni a0arute in instalatia interioara de incal-ire centrala" coloane" legaturi si
radiatoare din interiorul a0arta+entelor ,or fi re+ediate 0e c?eltuiala asociatiilor de
0ro0rietari2
*u0a e=ecutarea acestor o0eratiuni distributia instalatiei de incal-ire" nou +ontata ,a fi
su0usa 0robelor de 0resiune si functionare la cald" 0rin inc?iderea robinetelor de sectori-are
de la ba-a coloanelor2
Conductele de distributie care au cores0uns 0robelor se ,or 0roteDa 0rin grunduire" ,o0sire si
se ,or i-ola cu ar+afle= de 1: ++ sau saltele din ,ata +inerala caserate 0e folie de alu+iniu"
cu o grosi+e de !& ++2
inlocuirea conductelor de distributie de agent ter+ic incal-ire din subsol7
ec?ilibrare ?idraulica a instalatiei interioare de incal-ire la ba-a fiecarei coloane7
ter+oi-olarea conductelor instalatiei
*aca 0e instalatie este +ontat contor de +asurare a energiei ter+ice" acesta se ,a de+onta
si se ,a re+onta ulterior" du0a refacerea retelei de distributie2 O0eratia se ,a efectua cu
acordul furni-orului de agent ter+ic2
lucrari de inter,entie la instalatia de distributie a agentului ter+ic 0entru incal-ire aferenta
0artilor co+une ale blocului de locuinte

*aca starea de degradare a distributiei de a0a calda +enaDera este a,ansata si tinand cont
de reco+andarile din auditul energetic" se reco+anda +asuri de reabilitare a distributiei de
a0a calda +enaDera si circulatie a2c2+2
inlocuirea distributiei de a0a calda +enaDera din conducte +etalice cu conducte de
0oli0ro0ilena rando+ gri @PP8RA Pn #& la 0lafonul subsolului 0e toata lungi+ea traseelor 0ana
la ba-a coloanelor2
inlocuirea ar+aturilor 0re,a-ute 0e conductele de a0a calda @robineti sectori-are" robineti
inc?idere la ba-a coloanelor" robineti golire" etc2A
reali-area unui racord la conducta de distanta 0entru circulatia a0ei calde si reali-area unei
distributii de conducte de circulatie a0a calda +enaDera 0ana la ba-a coloanelor in ca-ul in
care e=ista conducta de distanta care asigura circulatia a2c2+2 de la sursa la consu+ator2
Conductele de circulatie ,or fi e=ecutate cu acelasi ti0 de tea,a2
I-olarea ter+ica a conductelor de distributie si circulatie se ,a e=ecuta cu coc?ilii autoade-i,e
din 0oliuretan a,and grosi+ea de +ini+ 1: ++ de ti0 AR$A(LE92
+ontarea unui contor 0e conducta de circulatie a0a calda +enaDera cu inregistrarea
consu+ului de caldura2
/olutiile reco+andate conduc la reabilitarea ter+ica a instalatiilor 0rin reducerea 0ierderilor
de caldura" s0orirea confortului locatarilor" reducerea consu+ului de a0a2Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

8) 9")*,+(, +"8&)(*(#"+ .$ .,' *(+9"/*,*&. #, +,-&,*",+( G& , +"8&)(*(#"+ -(
'+(/&$)( -&=(+()F&,#B #, 8,:, ."#",)(#"+ -( C).B#:&+(?
Econo+ia se ,a reali-a atat 0rin eli+inarea 0ierderilor directe de agent ter+ic de incal-ire"
@distributie deteriorataA 0recu+ si 0rintr8o ec?ilibrare ?idraulica cores0un-atoare a instalatiei
interioare de incal-ire" ur+are a fa0tului ca 0rin reali-area 0rotectiei ter+ice a blocului"
necesarul de energie se reduce cu cca !&W2
In acest sens este absolut necesar sa se 0re,ada +ontarea de robinete de inc?idere" robinete
de reglaD" robinete de golire si organe de +asura si control a te+0eraturilor si 0resiunilor2
Ec?ilibrarea ?idraulica a instalatiei se ,a face 0rin robinete de 0rereglare debit" +ontate 0e
retur" la ba-a coloanelor2
Inainte de robinetele de inc?idere se ,or +onta robinete de golire" cu 0ortfurtun" ce 0er+it
inter,entiile la radiatoarele sau coloanele din a0arta+ente" cand a0ar situatii de a,arie2
+ontarea de robineti ter+ostatati la toate radiatoarele din bloc" 0entru +entinerea
te+0eraturilor dorite de catre fiecare locatar
.) +(',+,+(,! C)#".$&+(, .,:,)$#$& /&!/,$ ,+:,*"+$#$& -&) .()*+,#, *(+9&., -(
8#".!/.,+B> =,+, /.<&98,+(, *&'$#$& -( ."98$/*&8&#> &) /."'$# .+(/*(+&&
+,)-,9()*$#$& /& ,# +(-$.(+&& (9&/&&#"+ -( CO2
Nu este ca-ul" intrucat i+obilul este ali+entat cu agent ter+ic 0rin racordare la
reteaua de ter+oficare urbana2
1.2. C,*(;"+&& /(.$)-,+( -( #$.+,+&
aA ,.*&3&*B%&#( .")(7( 0ri,ind ele+entele nestructurale ale clBdirii @lucrBri de de+ontare a
instalaKiilor Pi a ec?i0a+entelor +ontate a0arent 0e faKadele%terasa blocului de locuinKe"
0recu+ Pi re+ontarea acestora du0B efectuarea lucrBrilor de i-olare ter+icB &.(. siste+ele
de ,entilare a a0arta+entelor" siste+ul de colectare a a0elor +eteorice" etc2A
Conductele de scurgere aferenta gurilor de scurgere a a0elor 0lu,iale de 0e terase se ,or
0relungi 0entru a se 0utea 0relua grosi+ea stratului de ter+oi-olatie iar gurile de scurgere se
,or curata % inlocui si se ,or 0roteDa cu 0arafrun-are7
Inaltarea gurilor de aerisire aferente coloanelor de canali-are e=istente 0e terasa" 0rin
intercalarea unor tronsoane de tea,a a,and acelasi dia+etru ca si colona astfel incat sa aiba
>& c+ 0este stratul finit al terasei2 *u0a ca- se ,or inalta si ,entilatiile7
La reabilitarea teraselor se ,or 0relungi coloanele 0lu,iale" 0entru a se 0utea 0relua grosi+ea
stratului de ter+oi-olatie si se ,or +onta guri noi de scurgere @rece0tor de terasaA2
In -onele de i+binare dintre conductele de aerisire si res0ecti, cele de a0e +eteorice cu
terasa se ,or lua +asuri de ?idroi-olare locala" confor+ detaliilor furni-orului siste+ului de
?idroi-olare folosit2
Lucrari de inlocuire a sortului de tabla -incata de 0e aticul terasei2
Pe aticul terasei se ,a +onta o balustrada +etalica tratata anticoro-i, si ,o0sita 0entru
0rotectie i+0otri,a caderii2 *aca ,a fi ca-ul" aticul se ,a su0rainalta 0entru a 0utea cu0rinde
straturile noi de ter+o8?idroi-olatie2
lucrari de de+ontare si re+ontare a conductelor de ga- de 0e fatada si 0rotectia cablurilor
+ontate a0arent 0e fatadele blocului2 Aceste lucrari se ,or reali-a doar cu 0ersonal calificat si
autori-at si cu acordul institutiilor ce le gestionea-a7
lucrari de de+ontare si re+ontare a a0aratelor de aer conditionat si antene dis0use 0e
fatade7
carcasele +etalice ce ada0ostesc contoare" racorduri utilitati nu se ,or de+onta2 Ele se ,or
ingloba in grosi+ea ter+osiste+ului iar usa de acces se ,a aduce la fata 0eretelui


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

ter+oi-olat2 Aceste lucrari se ,or reali-a doar cu 0ersonal calificat si cu acordul institutiilor ce
le gestionea-a7
in ca-ul contoarelor +ontate a0arent 0e fatadele blocului" acestea nu se ,or de+onta" ele
ur+and a fi 0roteDate 0rin reali-area unei carcase +etalice ce se ,a ingloba in grosi+ea
ter+osiste+ului2 Aceste lucrari se ,or reali-a doar cu 0ersonal calificat si cu acordul
institutiilor ce le gestionea-a7
lucrari de de+ontare si re+ontarea a interfoanelor7
lucrari de de+ontare si re+ontare a cablurilor si cor0urilor de ilu+inat interioare 0e -onele ce
se ter+oi-olea-a2
*e+ontarea re+ontarea si ,erificarea 0latbanda OL8)n #>=! ++ 0e terasa" 0entru instalatia
de 0arastrasnet2
*e+ontarea lucrarilor e=ecutate anterior in regie 0ro0rie de 0ro0rietari si care nu au
0ro0rietati te?nice si+ilare sau su0erioare celor 0ro0use" sau care au fost e=ecutate
necores0un-ator2
Para0etii balcoanelor sau loggiilor care sunt alcatuiti din 0anouri de 0refabricate" sticla ar+ata
sau grilaD +etalic" sustinuti de o structura +etalica" se ,or desface2 Acestia se ,or inlocui
confor+ 0roiectului2
*e+ontarea si re+ontarea ele+entelor de sar0anta" in ,ederea reali-arii lucrarilor de ter+o8
?idroi-olatie2
Lucrari de ancorare su0li+entara a sar0antei" confor+ reco+andarilor din e=0erti-a te?nica2

bA #$.+,+&#( -( +(',+,%&& la faKada 8 0arte o0acB" la balcoane%logii Pi%sau la aco0erisul ti0
terasa%Par0antB @ele+entele de construcKie care 0re-intB 0otenKial 0ericol de des0rindere
Pi%sau afectea-B funcKionalitatea blocului de locuinKe" inclusi, refacerea Cn -onele de
inter,enKieA"
re0ararea ele+entelor de constructie ale fatadei care 0re-inta 0otential 0ericol de des0rindere
si%sau afectea-a functionalitatea blocului de locuinte
lucrari de inter,entie la 0ara0etii balcoanelor%logiilor datorate inc?iderii balcoanelor7
lucrari de re0aratii la ele+entele de constructie care 0re-inta 0otential 0ericol de des0rindere
si%sau afectea-a functionalitatea blocului de locuinte: lucrari de re0aratie la fatada blocului
inclusi, la 0ara0etii balcoanelor7
lucrari de refacere a trotuarului 0eri+etral de 0rotectie" in sco0ul eli+inarii infiltratilor la
infrastructurasi a s0atiului ,erde la ter+inarea lucrarilor7
lucrari de refacere si% sau inlocuire a inc?iderii rosturilor7
Lucrari de re0aratii la ele+entele sar0antei" 0e -onele de inter,entie

1.2.1 D(/.+&(+(, #$.+,+&#"+ +(."9,)-,*(> -,+ .,+( )$ =,. "8&(.*$# '+"&(.*$#$& -(
+(,8&#&*,+(

in ca-ul in care s8au obser,at" in ti+0" infiltratii in subsol acesta sa se ?idroi-ole-e7
daca in ti+0ul e=ecutiei lucrarilor de reabilitare a fatadei se obser,a ca unele din lucrarile
e=istente" reali-ate in regie 0ro0rie" care la datele reali-arii E=0erti-ei te?nice si a Auditului
Energetic nu 0re-entau defecte ,i-ibile" nu sunt e=ecutate confor+ cerintelor +ini+e" se
reco+anda ca acestea sa fie inlocuite sau re0arate2
Pentru lucrarile e=istente" e=ecutate in regie 0ro0rie" care se ,or +entine" ,a fi necesar ca
toate docu+entele de atestare a calitatii lucrarilor si +aterialelor sa fie co+0letate in cadrul
Cartii te?nice2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

1. C")/$9$+& -( $*&#&*,*&
Pentru reali-area lucrarilor de inter,entie se ,or consu+a ur+atoarele utilitati:
18 energie electrica !&&& 4O
#8 a0a 0otabila de la retea !&& $C
1.1 E/*&9,+& '+&3&)- -(',/&+(, .")/$9$+&#"+ &)&*&,#( -( $*&#&*,*&
Nu e=ista esti+ari de crestere a concu+ului de utilitati in ca-ul res0ectarii te?nologiei de lucru2
2. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE
2.1 GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

*urata de reali-are a in,estitiei: MM'MM2 luni2
/e ane=ea-a graficele de reali-are a in,estitiei 0entru a+bele alternati,e2

4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
4.1 V,#",+(, *"*,#, .$ -(*,#&(+(, '( /*+$.*$+, -(3&:$#$& ;()(+,#
ALTERNATI.A A
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: (&).#. TVA) Total: !;#2:1 +ii lei
*in care constructii E +ontaD @CE$A !#;2;1+ii lei
In,estitia s0ecifica @constructiiE+ontaDA%+# arie utila &"':+ii lei
ALTERNATI.A 1
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: (&).#. TVA) Total: >#&2;> +ii lei
*in care constructii E +ontaD @CE$A !312'; +ii lei
In,estitia s0ecifica @constructiiE+ontaDA%+# arie utila &">1 +ii lei
1 euroH !2!#31 lei" la cursul 1NR din data &!2&!2#&1'

*etalierea ,alorii totale a in,estitiei este reali-ata 0e structura de,i-ului general 0re,a-uta in Ane=a >
la 5G nr2 #3%#&&3 0ri,ind a0robarea continutului cadru al docu+entatiei te?nico econo+ice


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

aferente in,estitiilor 0ublice" 0recu+ si a structurii si +etodologiei de elaborare a de,i-ului general
0entru obiecti,e de in,estitii 0ublice 0recu+ si a structurii si +etodologiei de elaborare a de,i-ului
general 0entru obiecte de in,estitii si lucrari de inter,entii2
*e,i-ul General si *e,i-ele 0e obiect sunt atasate 0re-entei docu+entatii2

4.2 E/,#"),+(, ."/*$+&#"+ ."+"8"+,*( .$ ;+,=&.$# -( +(,#&:,+( , &)3(/*&*&(&

/e atasea-a FEsalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitieiG
5. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE
5.1 A),#&:, ."/* 8()(=&.&$

A=a 0rioritarB 1 R/0riDinirea de-,oltBrii durabile a oraPelor 0oli urbani de crePtereG
*o+eniul +aDor de inter,enKie 12# R/0riDinirea in,estiKiilor Cn eficienKa energeticB a blocurilor
de locuinteG
Jn cadrul acestui do+eniu de inter,enKie sunt finanKate in,estiKii 0entru crePterea eficienKei energetice
a 8#".$+&#"+ -( #".$&)%(2

O8&(.*&3$# acestui do+eniu +aDor de inter,enKie Cl re0re-intB crearea%+enKinerea de locuri de +uncB
Pi 0ro+o,area coe-iunii sociale" 0rin s0riDinirea C+bunBtBKirii eficienKei energetice a blocurilor de
locuinKe din Ro+Tnia" Cn confor+itate cu obiecti,ele /trategiei Euro0a #&#&" ceea ce ,a conduce la
crePterea%+enKinerea ratei de ocu0are a fortei de +unca" consu+ redus de energie si li+itarea
e+isiilor de ga-e cu efect de sera2
/ectorul constructiilor este la ni,el +ondial un consu+ator +aDor de energie si un generator +aDor de
ga-e cu efect de sera2 In UE" a0ro=i+ati, !&W din energie este consu+ata in acest sector2 *in acest
+oti," i+bunBtBKirea eficienKei energetice a clBdirilor este un obiecti, i+0ortant la ni,elul 0oliticilor
UE2 O 0ro0orKie Cnse+natB de energie consu+atB in cladirile re-identiale este 0entru CncBl-ire2 Acest
lucru este obser,at in s0ecial Cn +ulte KBri UE81#" inclusi, Cn Ro+Tnia" datoritB unui stoc de locuinKe
construite fara 0rotectie ter+ica Cn 0erioada co+unistB" +ai ales Cn for+B de blocuri de locuinte2
ClBdirile re-idenKiale do+ina totalul clBdirilor din Ro+Tnia" re0re-entTnd a0ro=i+ati, :>"!W din totalul
clBdirilor2 ClBdirile re-idenKiale e=istente sunt" Cn general" ,ec?i @0este Du+Btate din clBdirile
re-idenKiale au fost construite Cnainte de anul 1:&A2 Aceste clBdiri au 0ro0rietBKi ter+ice sca-ute 8 cu
cerinKele anuale +edii 0entru CncBl-ire cu0rinse Cntre 1'8##& NO?%+
#
2 Consu+ul de energie ter+icB
0entru CncBl-ire Pi a0B caldB +enaDera Cn gos0odBrii re0re-intB a0ro=i+ati, 3&W din consu+ul de
energie in clBdiri2 Jn +edie" 0otenKialul de econo+isire a energiei Cn clBdirile re-idenKiale este esti+at
la a0ro=i+ati, '3W" care ar 0utea fi tradus Cn econo+ii se+nificati,e de co+bustibil con,entional2
Este de ase+enea i+0ortant sB fie +enKionat Pi fa0tul cB Cn clBdirile din Ro+Tnia consu+ul s0ecific
de cBldurB Pi a0B caldB +enaDera este dublu faKB de cele din Euro0a de .est" Pi" 0rin ur+are" e=istB o
ratB ridicatB de e+isii de 0oluare2
Cele +ai +ulte locuinKe au fost trecute Cn 0ro0rietate 0ri,atB Cnce0Tnd cu anul 1::> @un 0roces care a
Cnce0ut du0B 1:3:A2 La data de '1 dece+brie #&&:" Cn 0ro0rietatea statului +ai erau doar '"#W din
locuinKe Cn +ediul urban Pi doar 1"#W Cn -onele rurale @co+uneleA2 $aDoritatea locuinKelor noi Cn


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

Ro+Tnia sunt construite cu resurse 0ri,ate Pi sunt Cn 0ro0rietate 0ri,atB2 A0ro=i+ati, :>W din
locuinKele din Ro+Tnia sunt ocu0ate de 0ro0rietari" astfel CncTt +aDoritatea gos0odBriilor acKionea-B
si+ultan ca 0ro0rietari Pi utili-atori2
J+bunBtBKirea eficienKei energetice Cn clBdirile re-idenKiale contribuie la crearea Pi +enKinerea de
locuri de +uncB" cu efect asu0ra contracarBrii recesiunii econo+ice" 0rin i+0ulsionarea industriei de
construcKii" 0recu+ Pi a industriilor cone=e e=tre+ de afectate de cri-a econo+icB2
I)3(/*&%&&#( C) (=&.&()%, ()(+;(*&.B , 8#".$+&#"+ -( #".$&)%( ,or contribui la reducerea sBrBciei
energetice @fuel 0o,ertbA Cn Ro+Tnia" 0rin reducerea costurilor cu CncBl-irea 0o0ulaKiei" Cn s0ecial a
celor cu ,enituri reduse" ceea ce ,a aDuta la C+bunBtBKirea 0uterii de cu+0Brare a categoriilor sociale
defa,ori-ate2 Acest do+eniu +aDor de inter,enKie ,a contribui la coe-iunea socialB" acordTnd o atenKie
deosebitB gru0urilor ,ulnerabile ale 0o0ulaKiei cu ,enituri +ici2 Jn acest sens" s8a stabilit un +ecanis+
de selecKie a blocurilor de locuinKe ce ,or fi reabilitate ter+ic" 0entru ca aceastB categorie de
0o0ulaKie sB beneficie-e cu 0recBdere de i+0le+entarea in,estiKiilor2 Jn 0lus" ratele de co8finanKare
sunt stabilite Cn confor+itate cu ca0acitatea Pi dis0onibilitatea 0o0ulaKiei 0entru a co8finanKa astfel de
in,estiKii2

I+0le+entarea +Bsurilor de eficienKB energeticB Cn blocurile de locuinKe ,a duce la C+bunBtBKirea
condiKiilor de ,iaKB ale 0o0ulaKiei" 0rin:
I+bunatatirea conditiilor de confort interior7
Reducerea consu+urilor energetice7
Reducerea costurilor de intretinere 0entru incal-ire si a0a calda +enaDera7
Reducerea e+isiilor 0oluante generate de 0roducerea" trans0ortul si consu+ul de energie2
conducand la utili-area eficienta a resurselor de energie" Cn confor+itate cu /trategia Euro0a #&#&2
Confor+ legii #'&%#&& 0ri,ind infiintarea asociaKiilor de 0ro0rietari" ter+enul Rbloc de locuinKeG este
definitFcladire8bloc de locuinte8condo+iniu 0ro0rietatea i+obiliarB for+atB din 0ro0rietBKi indi,iduale
definite" a0arta+ente sau s0aKii cu altB destinaKie decTt aceea de locuinKe Pi 0ro0rietatea co+unB
indi,i-B2 Poate fi definit condo+iniu Pi un tronson cu una sau +ai +ulte scBri" din cadrul clBdirii de
locuit" Cn condiKiile Cn care se 0oate deli+ita 0ro0rietatea co+unBG2
8. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
8.1 S$+/(#( -( =&),)*,+(
A#".,+(, =&),).&,+B @FEDR I B$;(* -( /*,*" re0re-entTnd ;&W din ,aloarea eligibilBA 0entru
do+eniul +aDor de inter,enKie 1.2 JS'+&H&)&+(, &)3(/*&%&&#"+ C) (=&.&()%, ()(+;(*&.B , 8#".$+&#"+
-( #".$&)*(K> A7, '+&"+&*,+B 1 JS'+&H&)&+(, -(:3"#*B+&& -$+,8&#( , "+,E(#"+ '"#& $+8,)& -(
.+(E*(+(K> P+";+,9$# O'(+,%&"),# R(;&"),# 20056201

/ursele de finantare a in,estitiei se constituie in confor+itate cu legislatia in ,igoaresi constau in:

Ratele de co8finanKare a0licabile 0entru c?eltuielile eligibile sunt:
;&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelor 8 (ondul Euro0ean de *e-,oltare
RegionalB Pi bugetul de stat" in 0ro0ortie de 3#W (E*R" res0ecti, 13W buget de stat7


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

!&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelor 8 Autoritatea PublicB LocalB Pi AsociaKia de
0ro0rietari2
Ratele de co8finanKare ale autoritBKilor 0ublice locale Pi asociaKiilor de 0ro0rietari @0ri,ind c?eltuielile
eligibileA ,or fi +odulate Cn funcKie de 0ro0orKia Cn clBdire a fa+iliilor cu ,enituri reduse:
'&W contribuKia unitBKii ad+inistrati, teritoriale @UATA Pi 1&W contribuKia asociaKiei de
0ro0rietari @APA" Cn condiKiile Cn care +ai +ult de >&W dintre fa+iliile 8 0ro0rietari @de
a0arta+ente 8 locuinKeA din bloc au un ,enit +ediu lunar net 0e +e+bru de fa+ilie
sub 1>& Euro7
#&W contribuKia unitBKii ad+inistrati, teritoriale Pi #&W contribuKia asociaKiei de
0ro0rietari" Cn condiKiile Cn care +ai +ult de >&W dintre fa+iliile 8 0ro0rietari @de
a0arta+ente 8 locuinKeA din bloc au un ,enit +ediu lunar net 0e +e+bru de fa+ilie
sub '>& Euro7
1&W contribuKia unitBKii ad+inistrati, teritoriale Pi '&W contribuKia asociaKiei de
0ro0rietari" Cn condiKiile Cn care +ai +ult de >&W dintre fa+iliile 8 0ro0rietari @de
a0arta+ente 8 locuinKeA din bloc au un ,enit +ediu lunar net 0e +e+bru de fa+ilie
sub >&& Euro2
8.2 D(=,#.,+(, 3,#"+&& -( .")/*+$.*&& 9")*,H (CIM) '( /$+/( -( =&),)*,+(
ALTERNATI.A A
1 F")-$# E$+"'(,) -( D(:3"#*,+( R(;&"),#B E& B$;(*$# -(
/*,* @;&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelorA" din care:
#>>2:+ii lei
1a (E*R @3#WA #&:23: +ii lei
1b 1uget de stat @13WA !;2& +ii lei
# A$*"+&*,*(, P$8#&.B L".,#B E& A/".&,%&, -( '+"'+&(*,+&
@!&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelorA

1&2;!+ii lei
TOTAL (CIM) 124.419&& #(&
ALTERNATI.A 1
1 F")-$# E$+"'(,) -( D(:3"#*,+( R(;&"),#B E& B$;(*$# -(
/*,* @;&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelorA" din care:
#3323# +ii lei
1a (E*R @3#WA #';23' +ii lei
1b 1uget de stat @13WA >12:: +ii lei
# A$*"+&*,*(, P$8#&.B L".,#B E& A/".&,%&, -( '+"'+&(*,+&
@!&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelorA

1:#2>! +ii lei
TOTAL (CIM) 181.4 9&& #(&

9. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA
9.1 I) =,:, -( (7(.$*&(
Nu+ar de locuri de +unca create in fa-a de e=ecutie: 1>


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

9.2 I) =,:, -( "'(+,+(
Nu+ar de locuri de +unca create in fa-a de o0erare: '


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

10. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO6ECONOMICI AI INVESTITIEI
10.1 INDICATORI VALORICI
ALTERNATI.A A
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: (&).#. TVA) Total: !;#2:1 +ii lei
*in care constructii E +ontaD @CE$A !#;2;1 +ii lei
In,estitia s0ecifica @constructiiE+ontaDA%+# arie utila &"': +ii lei
ALTERNATI.A 1
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: (&).#. TVA) Total: >#&2;> +ii lei
*in care constructii E +ontaD @CE$A !312'; +ii lei
In,estitia s0ecifica @constructiiE+ontaDA%+# arie utila &">1 +ii lei
1 euroH !2!#31 lei" la cursul 1NR din data &!2&!2#&1'

10.2 INDICATORI FIZICI

/u0rafata construita: #>3 +#
/u0rafata construita desfasurata: 11#:& +#
/u0rafata utila desfasurata: 1&:;2>& +#
ALTERNATI.A A
12 *urata de e=ecutie a lucrarilor de inter,entie ' luni
#2 *urata 0erioadei de garantie a lucrarilor de inter,entie
@ani de la data rece0tiei la ter+inarea lucrarilorA
' ani
'2 *urata de recu0erare a in,estitiei" in conditii de
eficienta econo+ica
:2&1ani
!2 Consu+ul anual s0ecific de energie 0entru incal-ire
cores0un-ator blocului i-olat ter+ic @+#%an A
!2!#NO?%+#an
>2 Econo+ia anuala de energie: >1>:2!! NO?%an
>212 In tone ec?i,alent
0etrol
;21> te0
;2 Reducerea anuala a e+isiilor de ga-e cu efect de sera
ec?i,alent CO#
#>##&2!3Ng CO#%an


ALTERNATI.A 1


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

*urata de e=ecutie a lucrarilor de inter,entie ' luni
12 *urata 0erioadei de garantie a lucrarilor de inter,entie
@ani de la data rece0tiei la ter+inarea lucrarilorA
' ani
#2 *urata de recu0erare a in,estitiei" in conditii de eficienta
econo+ica
1&23; ani
'2 Consu+ul anual s0ecific de energie 0entru incal-ire
cores0un-ator blocului i-olat ter+ic @+#%an A
2>!NO?%+#an
!2 Econo+ia anuala de energie: #&#;2:; NO?%an
>212 In tone ec?i,alent
0etrol
>23: te0
;2 Reducerea anuala a e+isiilor de ga-e cu efect de sera
ec?i,alent CO#
#!!>2!! Ng CO#%anProiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc1
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

11. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
11.1 CERTIFICATUL DE URBANISM
Pentru obiecti, s8a obtinut Certiifcatul de Urbanis+ nr##;!din&'21#2#&1#" eliberat de 0ri+aria
$unici0iului Craio,a2

12. A)(7(

12.1 A)(7, 1.A: D(3&:$# ;()(+,# ,# &)3(/*&*&(& /& -(3&:( '( "8&(.*(
12.2 A)(7, 1.B: D(3&:$# ;()(+,# ,# &)3(/*&*&(& /& -(3&:( '( "8&(.*(
12. A)(7, 2: G+,=&.$# -( +(,#&:,+( , #$.+,+&#"+ -( &)*(+3()*&(
12.1 A)(7, .A: G+,=&.$# E/,#"),+(, ."/*$+&#"+ ."+"8"+,*( .$ ;+,=&.$# -( +(,#&:,+(
, &)3(/*&*&(&
12.2 A)(7, .B: G+,=&.$# E/,#"),+(, ."/*$+&#"+ ."+"8"+,*( .$ ;+,=&.$# -( +(,#&:,+(
, &)3(/*&*&(&
12.4 A)(7, 1: C(+*&=&.,*$# -( $+8,)&/9
12.5 A)(7, 2: A3&:(
12.8 A)(7, 4: R,'"+*$# -( (7'(+*&:, *(<)&.,
12.9 A)(7, 5: R,'"+*$# -( ,$-&* ()(+;(*&.
12.10 A)(7, 8: C(+*&=&.,*$# -( '(+="+9,)*, ()(+;(*&.,


Intoc+it"
Ar?2 Albu Iulian Ale=andru
MMMMMMMMMMMMMMM


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:
DOCUMENTATIA DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)
IN SENSUL REABILITARII TERMICE

TITLUL PROIECTULUI:
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 1!A" scara 1
si #
NU$ARUL PROIECTULUI: !11#%#&1'
(A)A *E PROIECTARE: *ALI *ocu+entatia de a,i-are a lucrarilor de inter,entie
TITULARUL IN.E/TITIEI Pri+aria $unici0iului Craio,a
1ENE(ICIAR:
Asociatia de 0ro0rietari a blocului din /tr2 Elena (arago nr2 '3" bl2
1!/ sc21
*ATELE PROIECTANTULUI:
Asocierea: /2C2 4APPA ARC5ITECT/ 6 ENGINEER/7 /2C2 481O9
CON/TRUCTION 6 *E/IGN
*ATA INTOC$IRII: A0rilie #&1'

INTOC$IT CON(OR$ 5OTARARII NR2#3 *IN &:2&12#&&3 PRI.IN*APRO1AREA CONTINUTULUI
CA*RU AL *OCU$ENTATIEI TE5NICO8ECONO$ICEA(ERENTE IN.E/TITIILOR PU1LICE" OUG
;'%#&1# PENTRU $O*I(ICAREA /I CO$PLETAREA oug 13%#&&: PRI.IN* CRE/TEREA
PER(OR$ANTEI ENERGETICE A 1LOCURILOR *E LOCUINTE" /I IN CON(OR$ITATE CU G5I*UL
/OLICITANTULUI PENTRU PROGRA$UL OPERATIONAL REGIONAL #&&8#&1'" *O$ENIUL *E
INTER.ENTIE 12# /PRI<INIREA IN.E/TITIILOR IN E(ICIENTA ENERGETICA A 1LOCURILOR *E
LOCUINTE


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:


CUPRINS:


A. PARTI SCRISE
(OAIE *E CAPAT
EC5IPA ELA1ORARE PROIECT
CUPRIN/ *OCU$ENTATIE
$E$ORIU *OCU$ENTATIE *E A.I)ARE LUCRARI *E INTER.ENTIE
OPI/ ANE9E:
Ane=a 1: *e,i-ul general al in,estitiei si *e,i-ele 0e obiecte
Ane=a ': Graficul de reali-are a lucrarilor de inter,entie
Ane=a !: Graficul Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitiei
Ane=a >: Certificatul de urbanis+
Ane=a ;: A,i-e
Ane=a : Ra0ortul de e=0erti-a te?nica
Ane=a 3: Ra0ortul de audit energetic
Ane=a :: Certificatul de 0erfor+anta energetica

B. PARTI DESENATE
A8&& PLAN INCA*RARE
A8&1 PLAN /ITUATIE
A8&121 RELE.EU /U1/OL
A8&12# /U1/OL PROPUNERE
A8&# RELE.EU ETA< CURENT
A8&#21 RELE.EU TERA/A
A8&' ETA< CURENT PROPUNERE
A8&'21 PLAN PROPUNERE TERA/A
A&! /ECTIUNE TRAN/.ER/ALA RELE.EU /I PROPUNERE
A&> (ATA*A PRINCIPALA 8 RELE.EU
A&; (ATA*A PO/TERIOARA 8 RELE.EU
A& (ATA*E LATERALE 8 RELE.EU
A&3 (ATA*A PRINCIPALA 8 PROPUNERE
A&: (ATA*A PO/TERIOARA 8 PROPUNERE
A1& (ATA*E LATERALE PROPUNERE
/8&1 /C5E$A PRINCIPIU IN/TALATII /ANITARE PROPU/
T8&1 /C5E$A PRINCIPIU IN/TALATII TER$ICE PROPU/
Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

FOAIE DE CAPAT

TITLUL PROIECTULUI: Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 1!A" scara 1 si #
NU$ARUL PROIECTULUI: !11#%#&1'
(A)A *E PROIECTARE: *ALI *ocu+entatia de a,i-are a lucrarilor de inter,entie
TITULARUL IN.E/TITIEI Pri+aria $unici0iului Craio,a
1ENE(ICIAR:
Asociatia de 0ro0rietari a blocului din /tr2 Elena (arago nr2 '3" bl2 1!/
sc21
*ATELE PROIECTANTULUI:
Asocierea: /2C2 4APPA ARC5ITECT/ 6 ENGINEER/7 /2C2 481O9
CON/TRUCTION 6 *E/IGN
*ATA INTOC$IRII: A0rilie #&1'


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:


ECHIPA DE ELABORARE A PROIECTULUI:

*e0arta+ent (unctie Nu+e" Prenu+e /0eci+en /e+natura
Re0re-entant legal al Proiectantului Radu Aurelian Nicolae
(rasinei $ARINE/CU

/ef 0roiect co+0le= ar?2 Iulian Ale=andru AL1U

*e0arta+ent
ar?itectura
/ef 0roiect s0ecialitate ar?2 Alina POPE/CU
Proiectant ar?2 Ra-,an $ARGARIT
*e0arta+ent
re-istenta
/ef 0roiect s0ecialitate ing2 Costin ENE/CU
*e0arta+ent
instalatii
/ef 0roiect s0ecialitate ing2 $agdalena CULCEA
Proiectant instalatii
sanitare
ing2 *an .ARTANIAN
Proiectant instalatii
ter+ice
Ing2 $agdalena CULCEA
Proiectant instalatii
electrice
ing2 .alentin 1OCA
Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:


MEMORIU TEHNIC
*OCU$ENTATIE *E A.I)ARE PENTRU LUCRARI *E REA1ILITARE TER$ICA @*ALIA


1. DATE GENERALE ................................................................................................ 8
121 *ENU$IREA O1IECTI.ULUI *E IN.E/TITII: 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
12# A$PLA/A$ENTUL 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
12' TITULARUL IN.E/TITIEI 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
12! 1ENE(ICIARUL LUCRARILOR *E INTER.ENTIE 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
12> PROIECTANT 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3
2. DESCRIEREA INVESTITIEI SITUATIA EXISTENTA .......................................... 9
#21 ALCATUIREA GENERALA CON/TRUCTI.A /I *E AR5ITECTURA 22222222222222222222222222222222222222222222 :
#2# A/IGURAREA CERINTELOR E/ENTIALE 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1&
#2#21 Re-istenta +ecanica si stabilitatea 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1&
#2#2# Econo+ia de energie si i-olare ter+ica 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 11
#2' .ALOAREA *E IN.ENTAR A CON/TRUCTIEI 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1'
. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA ! AUDIT ENERGETIC ...1
'21 E9PERTI)A TE5NICA 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1'
'2121 $oti,ul si sco0ul e=0erti-ei222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1'
'212# *ate generale 0ri,ind constructia2 /ituatia e=istenta2 22222222222222222222222222222222222222222222222222 1'
'212' /tabilirea clasei de risc a constructiei e=0erti-ate 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1!
'212! Lucrari de inter,entie considerate 8 0ro0uneri 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1>
'212> Conclu-iile ra0ortului de e=0erti-a te?nica 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1;
'2# RAPORTUL *E AU*IT ENERGETIC 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1
'2#21 *ate generale2 /ituatia e=istenta CERTI(ICAT ENERGETIC 222222222222222222222222222222222222222 1
'2#2# /inte-a 0ac?etelor de +asuri te?nice 0ro0use 0entru +oderni-area energetica 22222222222222 13
S"#$%&& '()*+$ ',+*(, -( .")/*+$.%&& ..........................................................................18
M,/$+& '()*+$ &)/*,#,*&& .............................................................................................18
'2#2' Conclu-iile ra0ortului de audit energetic 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1:
ALTERNATIVA A ........................................................................................................19
ALTENATIVA B...........................................................................................................20


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

'2' ANALI)A ALTERNATI.ELOR 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ##
'2! CONCLU)II /I RECO$AN*ARI 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #!
'2!21 Conclu-ii 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #!
'2!2# Reco+andari 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #!
1. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI .................................................................22
!21 CATEGORIILE *E LUCRARI 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #>
!2121 A2 LucrBri de reabilitare ter+icB a an,elo0ei 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #>
!212# 12 LucrBri de reabilitare a siste+ului de CncBl-ire 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #>
!212' Categorii secundare de lucrari 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #>
!2# *E/CRIEREA LUCRARILOR 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #;
!2#21 A2 LucrBri de reabilitare ter+icB a an,elo0ei 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #;
A#*(+),*&3, A .............................................................................................................24
A#*(+),*&3, B .............................................................................................................24
!2#2# 12 LucrBri de reabilitare a siste+ului de CncBl-ire 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 #3
!2#2' Categorii secundare de lucrari 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '&
!2#2! *escrierea lucrarilor reco+andate" dar care nu fac obiectul 0roiectului de reabilitare 222222 '1
!2' Consu+uri de utilitati 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '#
!2! Esti+ari 0ri,ind de0asirea consu+urilor initiale de utilitati 22222222222222222222222222222222222222222222222222 '#
2. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE ...........................................2
>21 GRA(ICUL *E REALI)ARE A IN.E/TITIEI 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '#
4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI .....................................................2
;21 .aloarea totala cu detalierea 0e structura de,i-ului general 222222222222222222222222222222222222222222222222 '#
;2# Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitiei 222222222222222222222222222222222222 ''
5. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE ................................
21 Anali-a cost beneficiu 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ''
8. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI .........................................................1
321 /ursele de finantare 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '!
32# *efalcarea ,alorii de constructii +ontaD @CE$A 0e surse de finantare 22222222222222222222222222222222 '>
9. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA ...........................................................2
:21 In fa-a de e=ecutie 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '>
:2# In fa-a de o0erare 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ';
10. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO6ECONOMICI AI INVESTITIEI ................5
1&21 IN*ICATORI .ALORICI 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

1&2# IN*ICATORI (I)ICI 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 '
ALTERNATIVA B ........................................................................................................5
11. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU ................................................................9
1121 CERTI(ICATUL *E UR1ANI/$ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
12. A)(7( ..............................................................................................................9
1#21 Ane=a 12A: *e,i-ul general al in,estitiei si de,i-e 0e obiecte 22222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2# Ane=a 121: *e,i-ul general al in,estitiei si de,i-e 0e obiecte 22222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2' Ane=a #: Graficul de reali-are a lucrarilor de inter,entie 22222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2! Ane=a '2A: Graficul Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitiei22222222 ':
1#2> Ane=a '21: Graficul Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitiei 22222222 ':
1#2; Ane=a !: Certificatul de urbanis+ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2 Ane=a >: A,i-e 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#23 Ane=a ;: Ra0ortul de e=0erti-a te?nica 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#2: Ane=a : Ra0ortul de audit energetic 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
1#21& Ane=a 3: Certificatul de 0erfor+anta energetica 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ':
Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

1. DATE GENERALE
1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte 1!A" scara 1 si #
1.2 AMPLASAMENTUL
$unici0iul Craio,a" /tr2 Elena (arago nr2 '3" bl2 1!/ sc21" Dud2 *olD2
1. TITULARUL INVESTITIEI
Pri+aria $unici0iului Craio,a
1.1 BENEFICIARUL LUCRARILOR DE INTERVENTIE
Asociatia de 0ro0rietari a blocului din /tr2 Elena (arago nr2 '3" bl2 1!/ sc21
1.2 PROIECTANT
Asocierea /C 4APPA ARC5ITECT/ 6 ENGINEER/ % /C 481O9 CON/TRUCTION *E/IGN /RL

Anul construirii: 1::
Regi+ de inalti+e: /EPE!
Nu+ar de a0arta+ente: #&
/u0rafata construita: 1'"'& +#
/u0rafata construita desfasurata: 3;;">& +#
/u0rafata utila: ;!:"33 +#
/u0rafata utila incal-ita: >:2> +#
/u0rafata utila locuibila: '>;2> +#
)ona Cli+atica: II

/iste+ constructi,:
Confor+ P1&&%#&&;" i+obilul se incadrea-a in categoria de i+0ortanta FCG7
Confor+ 5G ;;%1::" i+obilul se incadrea-a in clasa III de i+0ortanta7
Confor+ P113%1:::" i+obilul se incadrea-a la gradul II de re-istenta la foc2Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

2. DESCRIEREA INVESTITIEI SITUATIA EXISTENTA
2.1 ALCATUIREA GENERALA CONSTRUCTIVA SI DE ARHITECTURA
S$8/"#:
tehnic vizitabil
canal termic
spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta
F"+9, &) '#,):
simetrica
asimetrica
P":&*&, &) ,)/,98#$:
izolata
cu vecinatati
T(+,/,:
circulabila
necirculabila
acoperis tip sarpanta
S*+$.*$+, ,)3(#"'(& "',.(:
caramida plina 37.5 cm
caramida cu goluri 37.5 cm
panouri mari tristrat beton armat si BCA 27 cm
panouri mari tristrat beton armat si vata minerala 22 cm
panouri mari tristrat beton armat si BCA GBN 27 cm
panouri mari tristrat beton armat si polistiren expandat 27 cm
panouri mari tristrat beton armat si vata minerala 27 cm
panouri mari tristrat beton armat si BCA 30 cm
panouri mari prefabricate beton armat 30 cm
S*+$.*$+, -( +(:&/*()*,:
6 3(+*&.,#,:
zidarie simpla
zidarie cu stalpisori si centuri de beton armat


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

grinzi si stalpi din beton armat
cadre de beton armat
pereti structurali din beton armat monolit
panouri mari prefabricate
structura mixta
6 "+&:")*,#,:
plansee din beton armat monolit
plansee din beton armat prefabricat
I)/*,#,*&, &)*(+&",+, -( &).,#:&+(:
sistem de incalzire districtuala; racordare la punct termic de cvartal
central termica care utilizeaza:
- gaz metan
- combustibil lichid
- lemn
- carbune
centrale de apartament (central murale cu gaz metan)

2.2 ASIGURAREA CERINTELOR ESENTIALE
2.2.1 R(:&/*()*, 9(.,)&., /& /*,8&#&*,*(,
(,) F$)-,*&&:
/tructura de re-istenta este alcatuita din fundatii continue" a+0lasate sub 0eretii subsolului
te?nic si e=ecutate din beton +onolit" fundatii a,and tal0ile din beton si+0lu" si cu-ineti din beton
ar+at 0o-itionati la 0artea su0erioara a tal0ilor de fundare2
(undatiile nu sunt ,i-ibile2A,and in ,edere fa0tul ca nu s8au obser,ant degradari sau efecte
ale unor tasari differentiate" duce la conclu-ia ca aceste fundatii s8au co+0ortat bine in ti+02

(8) S*+$.*$+, /& ,)3(#"',)*,:
Peretii 0ortanti e=teriori si interiori sunt e=ecutati din diafrag+e de beton ar+at 0refabricat @0anouri
+ariA" iar 0lanseele sunt e=ecutate de ase+enea din beton ar+at2 (atadele sunt 0lacate 0artial cu
cara+ida a0arenta" iar balcoanele in +are +aDoritate sunt inc?ise2 Aco0erisul initial este de ti0 terasa
cu straturi ter+o8?idroi-olatoare" a,and a+0lasat 0e conturul e=terior un atic alcatuit din ele+ente
0refabricate din beton ar+at2
/0atiile e=istente si fatadele sunt in +are +aDoritate aco0erite de finisaDe unele recente" iar
e,entualele fisuri din 0ereti nu 0ot fi obser,ate2
E=0ertul te?nic nu are cunostinta daca in interiorul a0arta+entelor s8au facut +odificari in
co+0arti+entare 0rin desfacerea unor 0ereti nestructurali" de+olari 0ara0eti ferestre" etc2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

*ease+enea se +entionea-a fa0tul ca nu s8au efectuat lucrari de su0raetaDare a blocului de locuinta
e=istent2
2.2.2 E.")"9&, -( ()(+;&( /& &:"#,+( *(+9&.,

A se ,edea ca02 FRa0ort Audit EnergeticG" res0ecti, F/ituatia e=istenta CERTI(ICAT ENERGETICG
0entru incadrarea constructiei e=0erti-ate in clasa energetica si 0entru consu+urile
ARHITECTURA
/ubsolul este te?nic7 0arterul si etaDele au functiunea de locuinte2 (or+a in 0lan a cladirii
esteregulata2
Inalti+ea subsolului este de 123& +" iar a celorlalte ni,eluri este de #2> +2 Ciculatia 0e
,ertical se face 0rin inter+ediul scarilor e=istente in s0atiile co+une2
I).<&-(+(, (7*(+&",+,este reali-ata cu 0anouri +ari 0refabricate de '& c+ grosi+e2 Peretii
interiori 0ortanti sunt e=ecutati din diafrag+e de beton ar+at 0refabricat @Panouri +ariA" iar
cei des0artitori" ne0ortanti sunt din fasii de 1CA de 2>81& c+ grosi+e2
F,*,-(#( sunt tratate cu -ugra,eli la,abile" iar balcoanele in +are +aDoritate sunt inc?ise2
A."'(+&/$# &)&*&,# este de ti0 terasa necirculabila cu 0ante de scurgere s0re 0unctele de
colectare" cu straturi ter+o8?idroi-olatoare" a,and a+0lasat 0e conturul e=terior un atic
alcatuit din ele+ente 0refabricate din beton ar+at2 Ulterior a fost adaugata o sar0anta2
T,9'#,+&, &)&*&,#, a cladirii este reali-ata din le+n2 O serie de locatari si8au inlocuit
ta+0laria e=terioara initiala cu ta+0larie din P.C cu gea+ ter+o0an2
P,+,'(*&& 8,#.",)(#"+ sunt din sc?elet +etalic cu sticla ar+ata2 In ti+0" o 0arte din
balcoane au fost inc?ise cu ta+0larie +etalica cu gea+ clar sau cu ta+0larie din P.C cu
gea+ ter+o0an2
S".#$# este din beton ar+at ter+oi-olat si tencuit2
Cladirea nu are ele+ente ar?itecturale deosebite in afara unor balcoane2

REZISTENTA
I)=+,/*+$.*$+,este reali-ata sub for+a unei cutii rigide" reali-ate din 0lanseul 0este subsol"
0eretii subsolului si fundatii" toate e=ecutate din beton ar+at2 Constructia este fundata 0e
fundatii continue" a+0lasate sub 0eretii subsolului te?nic si e=ecutate din beton +onolit"
fundatii a,and tal0ile din beton si+0lu" si cu-ineti din beton ar+at 0o-itionati la 0artea
su0erioara a tal0ilor de fundare2
S$'+,/*+$.*$+,este reali-ata din 0ereti 0ortanti e=teriori si interiori" e=ecutati din diafrag+e
de beton ar+at 0refabricat @0anouri +ariA" iar 0lanseele sunt e=ecutate din beton ar+at2
*iafrag+ele se ter+ina la ca0ete cu bulbi2

INSTALATII SANITARE
Ali+entarea cu a0a calda 0entru consu+ +enaDer se face de la 0unctul ter+ic -onal2 *istribuita la toti
consu+atorii din cladire se face 0rintr8o retea ra+ificata de conducte +ontate la 0lafonul subsolului"
din care se des0rind coloanele2
In subsolul blocului nu e=ista conducta de recirculare a0a calda +enaDera2
Conductele de distributie a a0ei calde din subsol" e=ecutate din tea,a de otel -incat 0re-inta se+ne
,i-ibile de coro-iune" iar +are 0arte dintre ar+aturi 0re-inta 0ierderi de a0a2 *e ase+enea" i-olatia


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

conductelor" e=ecutata cu saltele de ,ata +inerala s8a degradat a0roa0e in totalitate2 *e8a lungul
ti+0ului au fost efectuate lucrari de re0aratii ale acestui siste+ de conducte" unele tronsoane fiind
inlocuite cu conducte din +aterial 0lastic2
/e +entionea-a ca unii 0ro0rietari de a0arta+ente s8au debransat de la reteaua de distributie a
agentului ter+ic de incal-ire si a a0ei calde +enaDere si si8au +ontat centrale ter+ice +urale2
In confor+itate cu 0re,ederile FNor+ati,ului 0ri,ind e=ecutarea lucrarilor de intretinere si re0aratii la
cladiri si constructii s0ecialeG 8 indicati, GE8&'#8: se constata ca durata +a=i+a de ,iata a
ele+entelor de instalatii este de0asita2
E,acuarea a0elor 0lu,iale de 0e terasa blocului se face 0rin rece0tori de terasa" coloane si un colector
general +ontat la 0lafonul subsolului2 Rece0torii de terasa sunt 0artial col+atati si corodati2
INSTALATII TERMICE
Cladirile sunt ali+entate centrali-at cu agent ter+ic 0ro,enit de la 0unctul ter+ic -onal2 Instalatia
interioara este alcatuita dintr8un siste+ radial de conducte de distributie +ontate la 0lafonul
subsolului" coloane si cor0uri de incal-ire statice" res0ecti, radiatoare din fonta sau otel" +ontate
a0arent in fiecare inca0ere2 Instalatiile de interioare de Cncal-ire" a,and de0asita durata nor+ata de
functionare" se caracteri-ea-a 0rintr8o functionare defectuoasa" cu un randa+ent redus" datorat
de0unerilor de calcar Cn interiorul cor0urilor de Cncal-ire si al te,ilor2
*e-aerisirea instalatiei este reali-ata centrali-at" 0rin conducte de otel a+0lasate a0arent la 0lafonul
ulti+ului ni,el" racordate la ,ase de aerisire 0re,a-ute cu robinete +anuale de aerisire2
Cor0urile statice sunt de regula radiatoare ,ec?i din fonta" dar si radiatoare noi din otel" +ontate de
locatari cu oca-ia debransarii de la reteaua centrali-ata si +ontarea de centrale ter+ice +urale
0ro0rii2
Nu+arul acestora este ,ariat" la unele blocuri este nese+nificati," la altele aDungand 0ana la Du+atate
din nu+arul a0arta+entelor2
Conductele de distributie a agentului ter+ic din subsol" e=ecutate din tea,a de otel" 0re-inta o stare
de u-ura a,ansata" cu 0uncte de rugina si -one cu i-olatia ter+ica deteriorate" dar sunt in stare
functionala2 *e ase+enea unele ar+aturi 0re-inta 0ierderi de a0a2
Lucrarile de reabilitare 0entru instalatia de incal-ire centrala se i+0un" cu atat +ai +ult" cu cat durata
+a=i+a de ,iata a +ultor ele+ente de instalatii este de0asita2
FNor+ati,ul 0ri,ind e=ecutarea lucrarilor de intretinere si re0aratii la cladiri si constructii s0ecialeG
Indicati, GE &'#8:" Ane=a # 0reci-ea-a ca 0entru te,i de otel durata de ,iata este de '& ani" iar
0entru i-olatii ter+ice de #& de ani" a+bele de0asite substantial2
U*&#&*,*&#( asigurate in cladire sunt ur+atoarele:
Ali+entare cu energie electrica din reteaua de Doasa tensiune
Ali+entare cu ga- din reteaua +unici0al
Ali+entare cu a0a rece de la reteaua +unici0al
Agent ter+ic 0entru incal-ire de la 0unctul ter+ic
A0a calda +enaDera de la 0unctul ter+ic
TelefonieProiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

2. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI
V,#",+(, -( &)3()*,+ ! &9'":&*,8&#, , .#,-&+&&> (/*( -( 109510L(&" res0ecti, 3&; Lei%+0" in
confor+itate cu Ane=a 1 la 5otararea nr2#%#&1'" a Consiliului Local Craio,a2 @FPentru cladiri cu cadre
din beton ar+at sau cu 0ereti e=teriori din cara+ida arsa sau din orice alte +ateriale re-ultate in
ur+a unui trata+ent ter+ic sau c?i+ic" cu instalatii de a0a" canali-are" electrice" incal-ireGA
. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA ! AUDIT
ENERGETIC
.1 EXPERTIZA TEHNICA
Elaborator: e=0ert te?nic
Nu+ele si 0renu+ele: D$9&*+(/.$ I. D,) M&<,&#? Certificat de Atestare nr >11%&32&'21::!
.1.1 M"*&3$# /& /."'$# (7'(+*&:(&
Obiecti,ul 0rinci0al al ra0ortului de e=0erti-are te?nica a constructiei e=istente consta in 0osibilitatea
e=ecutarii lucrarilor 0ri,ind cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte res0ecti,2
.1.2 D,*( ;()(+,#( '+&3&)- .")/*+$.*&,. S&*$,*&, (7&/*()*,.
Constructia se inscrie in 0lan intr8o for+a dre0tung?iulara2
Regi+ul de inalti+e este co+0us dintr8un subsol te?nic" 0arter" si 0atru etaDe2
/u0rafata desfasurata a cladirii este egala cu 1#:& +02
E=ecutia cladirii" du0a infor+atiile 0ri+ite la fata locului a fost ter+inata in anul 1:: @Nor+ati,
antiseis+ic P1&&83A2
1locul de locuinte e=istent este dotat cu instalatii electrice" instalatii sanitare si ter+ice2 Nu se ,a face
referire la starea te?nica a instalatiilor deoarece acestea nu fac 0arte integranta din contractul de
e=0erti-are2
/tructura de re-istenta este alcatuita din fundatii continue" a+0lasate sub 0eretii subsolului te?nic si
e=ecutate din beton +onolit" fundatii a,and tal0ile din beton si+0lu" si cu-ineti din beton ar+at
0o-itionati la 0artea su0erioara a tal0ilor de fundare2
Peretii 0ortanti e=teriori si interiori sunt e=ecutati din diafrag+e de beton ar+at 0refabricat @Panouri
+ariA" iar 0lanseele sunt e=ecutate de ase+enea din beton ar+at2 (atadele sunt 0lacate 0artial cu
cara+ida a0arenta" iar balcoanele in +are +aDoritate sunt inc?ise2
Aco0erisul initial este de ti0 terasa cu straturi ter+o8?idroi-olatoare" a,and a+0lasat 0e conturul
e=terior un atic alcatuit din ele+ente 0refabricate din beton ar+at2
E=0ertul te?nic nu are cunostinta daca in interiorul a0arta+entelor s8au facut +odificari in
co+0arti+entare 0rin desfacerea unor 0ereti nestructurali" de+olari 0ara0eti ferestre" etc2
*ease+enea se +entionea-a fa0tul ca nu s8au efectuat lucrari de su0raetaDare a blocului de locuinta
e=istent2
*in 0unct de ,edere al seis+icitatii" cladirea se afla confor+ nor+ati, P1&&81%#&&; in -ona cu
,aloarea de ,arf a acceleratiei terenului 0entru 0roiectare ag H &21;g si 0erioada de colt a s0ectrului
de ras0uns TcH1"& sec2" 0entru cutre+ure a,and inter,alul +ediu de recurenta I$R H 1&& ani2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

Clasa de i+0ortanta si de e=0unere la cutre+ur" confor+ 0re,ederilor aceluiasi nor+ati, P1&&81%#&&;
este III" a,and factorul de i+0ortanta II H 12&&2
.1. S*,8&#&+(, .#,/(& -( +&/. , .")/*+$.*&(& (7'(+*&:,*(
Re-ultatele ,erificarilor efectuate in cadrul 0re-entului ra0ort de e=0erti-a te?nica re0re-inta
ele+entele esentiale care funda+entea-a e,aluarea finala 0ri,ind starea de siguranta fata de actiunile
seis+ice2 Pe aceasta ba-a se stabileste global ,ulnerabilitatea constructiei e=0erti-ate" ra0ortul de
e,aluare ur+and sa incadre-e constructia intr8o clasa de ,ulnerabilitate asociata cutre+urului de
0roiectare @clasa de riscA2
Jncadrarea clBdirilor cu 0ereKi structurali din beton ar+at Cn clase de risc Cn ra0ort cu acKiunea
seis+icB Cn 0lanul 0ereKilor se face Cn confor+itate cu 0rinci0iile generale enunKate la Ca0232# @P1&&8
'%#&&3A" tabelele 3212 L 32'2" folosind coeficienKii R1si R# calculaKi confor+ 0re,ederilor din ane=a 1
@P1&&8'%#&&3A2
E,aluarea sigurantei seis+ice si incadrarea in clasele de risc seis+ic se face 0e ba-a a doua categorii
de conditii" care fac obiectul in,estigatiilor si anali-elor efectuate in cadrul e,aluarii2 Pentru orientarea
in stabilirea deci-iei finale 0ri,itoare la siguranta structurii si la lucrarile de inter,entie necesare"
+asura in care cele doua categorii de conditii sunt inde0linite este cuantificata 0rin inter+ediul celor
doi indicatori" deDa calculati in 0re-entul ra0ort de e=0erti-a te?nica:
- gradul de inde0linire a conditiilor de confor+are structurala si alcatuire a ele+entelor
structurale si a regulilor constructi,e 0entru structuri care 0reiau efectul actiunii seis+ic"
notat cu R1" denu+it 0rescurtat gradul de inde0linire a conditiilor de alcatuire seis+ica2
Pe ba-a 0unctaDului atribuit anterior fiecarei categorii de conditii de alcatuire R1 @ 902
- gradul de afectare structurala" notat cu R#" care re0re-inta o +asura a degradarilor
structurale 0roduse de actiunea seis+ica si de alte cau-e2
Pe ba-a 0unctaDului atribuit diferitelor categorii de degradari structurale si nestructurale R2 @ 522
.alorile celor doi indicatori se asocia-a cu o anu+ita clasa de risc si orientea-a la stabilirea conclu-iei
finale 0ri,ind ras0unsul seis+ic aste0tat si incadrarea intr8o anu+ita clasa de risc seis+ic" 0recu+ si
in stabilirea deci-iei de inter,entie2
/e 0re-inta in continuare sub for+a de tabel incadrarea constructiei anali-ate intr8o clasa de risc" in
functie de ,aloarea deter+inata in cadrul ra0ortului de e=0erti-a te?nica a celor doi indicatori R1 si
R#2
.aloare indicator Confor+ tabel @ca0232#2 P1&&'%#&&3A Clasa de risc
R1 H :& 321 Rs III
R# H > 32# Rs III

In ra0ort de re-ultatele obtinute" e=0ertul te?nic incadrea-a i+obilul blocului de locuinte in clasa de
risc Rs III 0entru o constructie care sub efectul cutre+urului de 0roiectare 0oate 0re-enta degradari
structurale care nu afectea-a se+nificati, siguranta structurala" dar la care degradarile nestructurale
0ot fi i+0ortante2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

.1.1 L$.+,+& -( &)*(+3()*&( .")/&-(+,*(6 '+"'$)(+&
In ,ederea inde0linirii sco0ului ur+arit 0ri,ind cresterea eficientei energetice a cladirii e=istente"
Pri+aria Craio,a doreste e=ecutarea lucrarilor de reabilitare ter+ica" care 0resu0un o inter,entie
asu0ra an,elo0ei cladirii de locuit" lucrari care au un rol deter+inant in asigurarea confortului
locatarilor 0rin cresterea ca0acitatii de ter+oi-olare" eli+inandu8se astfel 0ierderile de caldura 0rin
0eretii e=teriori2
Princi0alele lucrari de inter,entie stabilite 0rin ordonanta de urgenta" care ur+ea-a a se efectua in
ca-ul blocului de locuinte e=0erti-at sunt:
I-olarea ter+ica a 0eretilor e=teriori
Inlocuirea ferestrelor si usilor e=terioare
Ter+o8?idroi-olarea terasei
I-olarea ter+ica a 0lanseului 0este subsol
Odata cu efectuarea lucrarilor 0re,a-ute +ai sus se 0ot e=ecuta si ur+atoarele lucrari" in conditiile in
care acestea sunt Dustificate din 0unct de ,edere te?nic si sunt cu0rinse in docu+entatia de
0roiectare:
Lucrari de re0aratii la ele+entele de constructie care 0re-inta 0otential 0ericol de des0rindere
si%sau afectea-a functionalitatea blocului de locuinte" inclusi, de refacere in -onele de
inter,entie2
Lucrari de refacere a finisaDelor fatadelor2
In cadrul o0eratiilor de re0aratie a fatadei 0ot inter,eni ur+atoarele lucrari care i+0lica inter,entii
structurale:
Re0aratia degradarilor a0arute in 0lacile balcoanelor
Re0aratia 0ara0etilor balcoanelor
Inter,entii locale structurale 0e fatada
Ca reco+andari se +entionea-a ur+atoarele:
Lucrarile trebuie e=ecutate de ec?i0e de +uncitori calificati sub indru+area unui cadru te?nic
si sub su0ra,eg?erea dirigintelui de santier" atestat de catre $LPT2
Pentru toate lucrarile e=ecutate se ,or intoc+i 0rocese ,erbale de lucrari ascunse2
E=ecutia lucrarilor ,a fi condusa de cadre te?nice cu e=0erienta" care ras0und direct de
instruirea 0ersonalului care e=ecuta o0eratiile si de res0ectarea fiselor te?nologice 0ri,ind
e=ecutia lucrarilor la inalti+e2
)ona 0ericuloasa din i+ediata a0ro0iere a blocului care se reabilitea-a ter+ic ,a fi +arcata cu
indicatoare de a,erti-are si ,a fi su0ra,eg?eata de 0ersonal instruit2
Toate s0argerile care sunt necesare 0entru inlocuirea ta+0lariei sau refacerea i-olatiei terasei
se ,or face +anual" 0entru a nu da nastere la ,ibratii su0li+entare" care 0roduc deranD
locatarilor2
Constructorul ,a lua +asuri 0entru inlaturarea i+ediata a +olo-ului re-ultat din desfaceri de
tencuieli" straturi de terasa" etc2" curatind -ilnic s0atiile de folosinta co+una @trotuarulA2
Prin 0roiect nu se ,or +odifica 0o-itia si di+ensiunile golurilor din fatada si nu se ,or face +odificari
in 0ri,inta 0ara0etilor de la balcoane in ceea ce 0ri,este for+a" +aterialul din care sunt e=ecutati si
siste+ul de 0rindere2
In e=ecutie nu se ,or face s0argeri 0ri,ind 0ara0etii ferestrelor" a 0eretilor de inc?idere" sau
desfacerea ta+0lariei catre balcon" decat in ba-a unei docu+entatii te?nice a,i-ate@certificat de
urbanis+" a,i-e" autori-atie de constructieA2
In e=ecutie nu se ,or face +odificari legate de 0o-itia g?enelor de ,entilatie" a coloanelor de scurgere
si a 0antelor terasei2
Refacerea ter+ica a fatadei se ,a reali-a du0a e=ecutarea lucrarilor de refacere a i-olatiei terasei2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

E=ecutantul ,a intoc+i un 0roiect de organi-are de santier" ,erificat" cu0rin-and si siste+ul de
ancorare a sc?elei de fatada2
Constructorul care e=ecuta reabilitarea ter+ica este obligat sa ia toate +asurile de 0rotectie a
,ecinatatilor2
Pentru eli+inarea oricaror accidente de +unca si consecintele daunatoare ?igienei si sanatatii
oa+enilor se ,or lua toate +asurile cunoasterii" insusirii si res0ectarii obligatiilor din ur+atoarele acte
nor+ati,e:
Nor+e generale de 0rotectia +uncii elaborate de catre $inisterul $uncii si Protectiei /ociale
si de catre $inisterul /anatatii7
Legea 0rotectiei +uncii nr2'1:%#&&;7
5G nr2'&&%#&&; 8 Cerinte +ini+e de securitate si sanatate 0entru santierele te+0orare sau
+obile7
5G nr21&!3%#&&; 8 Cerinte +ini+e de securitate si sanatate 0entru utili-area de catre
lucratori a ec?i0a+entelor indi,iduale de 0rotectie la locul de +unca7
5G nr21&>1%#&&; 8 Cerinte +ini+e de securitate si sanatate 0entru +ani0ularea +anuala a
+aselor care 0re-inta riscuri 0entru lucratori7
5G nr2 1&:1%#&&; 8 Cerinte +ini+e de securitate si sanatate 0entru locul de +unca7
I$ &&;%1::; 8 Nor+e s0ecific de 0rotectia +uncii 0entru lucrari de -idarie si
finisaDe@1C1&%1::;A
Ordinul $LPT nr2:%N%1>2&'21::' 8 Regula+ent 0ri,ind 0rotectia +uncii in constructii@1C
nr2>";"%1::'A2
P113%1:::8Nor+ati, de 0rotecti,e la foc7
Od2 $*LPL nr2#;:%&!2&'2#&&3 si $inisterul Internelor si Refor+ei Ad+inistrati,e
nr2!'1%'12&'2#&&3 8 Regula+ent 0ri,ind clasificarea si incadrarea 0roduselor 0entru
constructii 0e ba-a 0erfor+antelor de co+0ortare la foc 8 Clase de reactie la foc2
Pro0unerea de crestere a eficientei energetice ,a fi reali-ata 0rin intoc+irea unor docu+entatii
te?nice in fa-a *TAC si PT" 0e ba-a carora se ,a obtine o Autori-atie de Construire e+isa de catre
Pri+aria +unici0iului Craio,a2
.1.2 C").#$:&&#( +,'"+*$#$& -( (7'(+*&:, *(<)&.,
In ur+a anali-ei facute" e=0ertul te?nic considera ca structura 0re-inta un grad adec,at de siguranta
0ri,ind Fcerinta de siguranta a ,ietiiG" fiind ca0abila sa 0reia actiunile seis+ice" cu o +arDa suficienta
de siguranta fata de ni,elul de defor+are" la care inter,ine 0rabusirea locala sau generala" astfel incat
,ietile oa+enilor sa fie 0roteDate2
*ease+enea e=0ertul considera ca structura e=istenta are o rigiditate cores0un-atoare cu un grad
adec,at de siguranta 0entru Fcerinta de li+itare a degradarilorG" 0entru a fi ca0abila a 0relua actiuni
seis+ice fara degradari e=agerate sau scoateri din u-2
Prin e=ecutarea lucrarilor de reabilitare ter+ica clasa de risc si gradul de asigurare seis+ic e=istent al
cladirii e=0erti-ate nu se +odifica2
E=0ertul te?nic considera ca structura de re-istenta si fundatiile e=istente sunt ca0abile sa 0reia
sarcinile su0li+entare aduse de reabilitarea ter+ica a cladirii in cau-a2
F,*, -( .(#( 9()*&"),*( 9,& /$/ (7'(+*$# *(<)&. .")/&-(+, ., /*+$.*$+, -( +(:&/*()*, )$
)(.(/&*, #$,+(, $)"+ 9,/$+& -( .")/"#&-,+(> .,+( ,+ '$*(, .")-&*&"), +(,#&:,+(, #$.+,+&#"+
-( &:"#,+( *(+9&., '+(3,:$*( '()*+$ .+(/*(+(, '(+="+9,)*(& ()(+;(*&.(.Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

Pro0unerile insusite de catre e=0ertul te?nic si 0re-entate in cadrul ca02'212# nu afectea-a structura
de re-istenta a blocului de locuit2
1eneficiarului ii re,ine sarcina sa intoc+easca docu+entatiile te?nice in fa-a *TAC si Proiect Te?nic"
insusite de catre e=0ertul te?nic si ,erificate de catre un ,erificator de 0roiecte atestat2 *e ase+enea
lucrarile de inter,entie 0ro0use se ,or e=ecuta de catre ec?i0e de lucru atestate 0entru un astfel de
gen de lucrari" res0ectand cu strictete atat 0re,ederile legii nr21&%1::>" 0ri,ind Calitatea in
constructii" cat si toate nor+ele de 0rotectia +uncii in ,igoare la acea data2
.2 RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC
Elaborator: auditor energetic
Nu+ele si 0renu+ele: ing2 $arin $arius
.2.1 D,*( ;()(+,#(. S&*$,*&, (7&/*()*, CERTIFICAT ENERGETIC
In confor+itate cu Certificatul Energetic" elaborat in sco0ul cresterii 0erfor+antei energetice" e+is
0entru i+obilul anali-at:
CLA/I(ICARE ENERGETICA: CLA/A ENERGETICA: M*M
Consu+ s0ecific anual de energie: '>32&> NO?%+#an
Indice de e+isii ec?i,alent CO# 332! NgCO#%+#an

/iste+ul de certificare: $etodologia de calcul al Perfor+antei Energetice a Cladirilor elaborata in
a0licarea legii '#%#&&>2
Clasificarea energetica este facuta in functie de consu+ul total de energie al cladirii" esti+at 0rin
anali-a ter+ica si energetica a constructiilor si a instalatiilor aferente2
Certificatul energetic" atribuie clBdirii clasificarea energeticB G*G Pi o ,aloare de '>32&> NO?%+#Qan
0entru consu+ul anual de cBldurB 0entru CncBl-ire" a0B caldB +enaDerB si ilu+inat" cBreia Ci
cores0unde nota 3;2
/e0arat 0e utilitBKi ter+ice clasificarea energeticB a clBdirii este:
8 0entru CncBl-ire: clasificarea F*G Pi consu+ul s0ecific 1:32!; NO?%+
#
an7
8 0entru a0a caldB +enaDerB: clasificarea F(G Pi consu+ul s0ecific 1!233 NO?%+
#
an7
8 0entru ilu+inat: clasificarea RAG si consu+ul s0ecific 11"; NO?%+
#
an7
8 indice de e+isii ec?i,alent CO
#
: 332! NgCO#%+
#
an2
Certificatul energetic stabilePte care sunt 0erfor+anKele energetice ale cladirii de referinta:
Certificatul energetic" atribuie clBdirii de referinta clasificarea energeticB GCG Pi o ,aloare de #&'2!'
NO?%+#an 0entru consu+ul anual de cBldurB 0entru CncBl-ire Pi a0B caldB +enaDerB" cBreia Ci
cores0unde nota :#2
/e0arat 0e utilitBKi ter+ice clasificarea energeticB a clBdirii de referinKB este:
8 0entru CncBl-ire: clasificarea F1G Pi consu+ul s0ecific :12!! NO?%+#an 7
8 0entru a0a caldB +enaDerB: clasificarea FEG Pi consu+ul s0ecific 1&!2! NO?%+#an7
8 0entru ilu+inat: clasificarea RAG si consu+ul s0ecific 2#> NO?%+#an7


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

8 indice de e+isii ec?i,alent CO#: >&2>; NgCO#%+#an2
.2.2 S&)*(:, ',.<(*(#"+ -( 9,/$+& *(<)&.( '+"'$/( '()*+$ 9"-(+)&:,+(, ()(+;(*&.,
/oluKii 0entru 0artea de construcKii
Pe ba-a e=0erti-ei energetice se 0ro0un ur+Btoarele soluKii de C+bunBtBKirea i-olBrii ter+ice a clBdirii:
a21ATer+oi-olarea su0li+entarB a 0ereKilor e=teriori cu un strat de 0olistiren e=0andat de 1& c+
grosi+e" +ontat 0e faKa e=terioarB a 0ereKilor" 0roteDat cu o tencuialB subKire ar+atB cu 0lasB din
fibre de sticlB @ter+osiste+A2 8 /oluKia /12A
a2#ATer+oi-olarea su0li+entarB a 0ereKilor e=teriori cu 0anouri +odulate ti0 sandSic? cu +ie- din
0oliuretan de > c+ grosi+e +ontat 0e fata e=terioara a 0eretilor 8 /oluKia /121
bATer+oi-olare soclu cu un strat de 0olistiren e=trudat de 1& c+ 8 /oluKia /#
cATer+oi-olarea 0lanPeului de la ulti+ul ni,el cu un strat ter+oi-olant din 0olistiren e=trudat de 1> c+
grosi+e Pi refacerea acesteia cu +ateriale 0erfor+ante 8 /oluKia /'
dATer+oi-olarea su0li+entarB a 0lanPeului dintre subsolul neCncBl-it Pi 0arter cu un 0olistiren
e=0andat de 1& c+ grosi+e" 0roteDat cu o tencuialB subKire ar+atB cu 0lasB din fibre de sticlB
@ter+osiste+A" +ontat 0e faKa inferioarB a 0lanPeului 8 /oluKia /!
eAJnlocuirea tT+0lBriei e=terioare s0atii co+une cu tT+0lBrie 0erfor+antB cu ra+a din P.C
0entaca+eralB 0re,B-utB cu ,itraD ter+oi-olant !81;8!" tratat loS8e 8 /oluKia />
fAJnlocuirea tT+0lBriei e=terioare a0arta+ente @inclusi, balcoaneA cu tT+0lBrie 0erfor+antB cu ra+a
din P.C 0entaca+eralB 0re,B-utB cu ,itraD ter+oi-olant !81;8!" tratat loS8e 8 /oluKia /;
Este obligatorie decu0area garniturilor Pi +ontarea unor cla0ete autoreglabile care sB asigure o
,entilare cores0un-Btoare a CncB0erilor2
$asuri 0entru instalatii
gAInlocuirea conductelor de distributie agent ter+ic incal-ire din subsol" +ontarea de robineti de
sectori-are la ba-a coloanelor Pi ter+oi-olarea conductelor de CncBl-ire E ter+oi-olarea conductelor
de a0a calda de consu+ 8 /oluKia /


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

.2. C").#$:&&#( +,'"+*$#$& -( ,$-&* ()(+;(*&.
ALTERNATI.A A
S"#$*&, L$.+,+& -( &)*(+3()*&(
@0re,a-ute in OUG ;'%#&1# si G?idul
/olicitantului *$I 12# PORA
C"/*$# E/*&9,*&3
,# #$.+,+&#"+ -(
&)*(+3()*&(
@leiA
S$'+,=,*,
(9')
E.")"9&,
-( ()(+;&(
@NO?%anA
/12A Ter+oi-olarea 0eretilor e=teriori cu un
strat de 0olistiren e=0andat 1& c+
11&"!'>2>3 1#2#1 '3';;2;
*in care su0rafata ter+oi-olata e=istenta
0e care se ,a a0lica tencuiala confor+
0roiectului 0ro0us
Inclusa la /1 '!'2>1

/# Ter+oi-olare soclu cu 0olistiren e=trudat
1& c+
Inclusa la /1 Inclusa la /1
/' Ter+oi-olarea 0lanseului 0este ulti+ul
ni,el cu 0olistiren e=trudat 1> c+
!";#:2;3 ##:2>> 3:>#2##
/! Ter+oi-olarea 0lanseului dintre subsolul
neincal-it si 0arter cu 0olistiren e=0andat
1& c+
1:"'#2;# #:!2&1 '3';2;
/> Inlocuirea ta+0lariei e=terioare s0atii
co+une cu ta+0larie 0erfor+anta P.C
0entaca+erala 0re,a-uta cu ,itraD
ter+oi-olant
Inclusa la /;
Inclusa la
/;
Inclusa la /;
/; Inlocuirea ta+0lariei e=terioare
a0arta+ente cu ta+0larie 0erfor+anta
din ra+a P.C 0entaca+erala cu ,itraD
ter+oi-olant" loS8e
';"1&2&: >:21# 1#3323:
/u0rafata o0aca care se ter+oi-olea-a la
0ara0eti balcoane % loggii
Inclusa la /; >12>

/ Inlocuirea conductelor de distributie
agent ter+ic incal-ire subsol" +ontarea
de robineti sectori-are la ba-a coloanelor
si ter+oi-olarea conductelor de incal-ire
E ter+oi-olarea conductelor de a0a calda
de consu+
#>":>;23 ;>23 8
S8.A TOTAL 210>101.8 4911.12Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

ALTENATI.A 1
S"#$*&, L$.+,+& -( &)*(+3()*&(
@0re,a-ute in OUG ;'%#&1# si G?idul
/olicitantului *$I 12# PORA
C"/*$# E/*&9,*&3 ,#
#$.+,+&#"+ -(
&)*(+3()*&(
@leiA
S$'+,=,*,
(9')
E.")"9&,
-( ()(+;&(
@NO?%anA
/121 Ter+oi-olarea su0li+entarB a 0ereKilor
e=teriori cu 0anouri +odulate ti0
sandSic? cu +ie- din 0oliuretan de >
c+ grosi+e +ontat 0e faKa e=terioarB
a 0ereKilor2
1#>"1:2!1 1#2#1 '#1:2!
*in care su0rafata ter+oi-olata
e=istent care se de+olea-a
Inclusa la /1 '!'2>1 Inclusa la /1
/# Ter+oi-olare soclu cu 0olistiren
e=trudat 1& c+
Inclusa la /1 Inclusa la /1
/' Ter+oi-olarea 0lanseului 0este ulti+ul
ni,el cu 0olistiren e=trudat 1> c+
!";#:2;3 ##:2>> 3;3!2>!
/! Ter+oi-olarea 0lanseului dintre
subsolul neincal-it si 0arter cu
0olistiren e=0andat 1& c+
1:"'#2;# #:!2&1 '#12:>
/> Inlocuirea ta+0lariei e=terioare s0atii
co+une cu ta+0larie 0erfor+anta
P.C 0entaca+erala 0re,a-uta cu ,itraD
ter+oi-olant
Inclusa la /;
Inclusa la
/;
Inclusa la /;
/; Inlocuirea ta+0lariei e=terioare
a0arta+ente cu ta+0larie
0erfor+anta din ra+a P.C
0entaca+erala cu ,itraD ter+oi-olant"
loS8e
':"3&21' >:21# 1#!&;2!:
/u0rafata o0aca care se ter+oi-olea-a
la 0ara0eti balcoane % loggii
Inclusa la /; >12> Inclusa la /;
/ Inlocuirea conductelor de distributie
agent ter+ic incal-ire subsol"
+ontarea de robineti sectori-are la
ba-a coloanelor si ter+oi-olarea
conductelor de incal-ire E
ter+oi-olarea conductelor de a0a
calda de consu+
#>":>;23 ;>23 8
S8.B TOTAL 225>912.51 4202.12Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

ALTERNATI.A A
*urata de recu0erare a in,estitiei 0rin econo+ia de energie totala reali-ata" calculata 0rin ra0ortarea
,alorii totale actuali-ate a 0roiectului la ,aloarea financiara a econo+iei de energie totale obtinute
0rin i+0le+entarea 0roiectului" este de a0ro=i+ati, 2>1ani2
Jn ur+a a0licBrii 0ac?etului de soluKii /3 de reabilitare ter+icB a clBdirii care le Cnglobea-B 0e toate
/12AE/#E/'E/!E/>E/;E/ re-ultB:
8consu+ s0ecific anual de energie ter+icB 0entru CncBl-irea clBdirii de :12!! NO?%+#Uan"
8econo+ie de energie 0entru incal-ire de V H ;':!!2!> NO?%an
$asurile 0ro0use 0rin ra0ortul de audit energetic reduc cu >'2:#W consu+ul anual de energie 0entru
incal-ire2
ALTENATI.A 1
*urata de recu0erare a in,estitiei 0rin econo+ia de energie totala reali-ata" calculata 0rin ra0ortarea
,alorii totale actuali-ate a 0roiectului la ,aloarea financiara a econo+iei de energie totale obtinute
0rin i+0le+entarea 0roiectului" este de a0ro=i+ati, 32'# ani2
Jn ur+a a0licBrii 0ac?etului de soluKii /3 de reabilitare ter+icB a clBdirii care le Cnglobea-B 0e toate
/121E/#E/'E/!E/>E/;E/ re-ultB:
8consu+ s0ecific anual de energie ter+icB 0entru CncBl-irea clBdirii de :!2;! NO?%+#Uan"
8econo+ie de energie 0entru incal-ire de V H ;#&'#2!> NO?%an
$asurile 0ro0use 0rin ra0ortul de audit energetic reduc cu >#2'1W consu+ul anual de energie 0entru
incal-ire2Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

. ANALIZA ALTERNATIVELOR

*E/CRIERE
ALTERNATI.A A ALTENATI.A 1
POLI/TIREN E9PAN*AT
PANOURI
TER$OI)OLANTE CU
/PU$A POLIURETANICA
GRO/I$E 1& c+ > c+
$ONTA< u+ed
uscat" 0e structura
+etalica
(INI/ARE tencuiala decorati,a 0anou finisat din fabricatie
CON*UCTI.ITATE TER$ICA &"&!! O%+ 4 &"&#> O%+ 4
CLA/A *E REACTIE LA (OC 18s#" d& 18s#" d&
E(ORTUL *E CO$PRE/IUNE A
PLXCILOR LA O *E(OR$AYIE *E
1&W 8 C/@1&A +in 3& NPa +in 1!& NPa
RE)I/TENYA LA TRACYIUNE
PERPEN*ICULARX PE (EYE 8 TR +in 1#& NPa +in #&& NPa
$ONTA< (A/II '& C$ IN <URUL
(ERE/TRELOR /I U/ILOR /AU IN
*REPTUL PLAN/EELOR $ATERIAL
CLA/A *E REACTIE LA (OC A#8s1" d&
e=ecutie facila" acelasi
finisaD
(asiile se 0ot +onta in
s0atele 0anourilor
ter+oi-olante
$ONTA< IN <URUL TA$PLARIEI
acelasi ti0 de +aterial de
grosi+e redusa
0rofile%accesorii +ontate
+ecanic
ECONO$IE *E ENERGIE !&8;>W !&8;>W
PRET /I/TE$ # Euro%+0 '# Euro%+0Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

ALTERNATI.A A ALTERNATI.A 1
Ter+oi-olarea 0eretilor e=teriori cu un strat de
0olistiren e=0andat 1& c+
Ter+oi-olarea 0ereKilor e=teriori cu 0anouri
+odulate ti0 sandSic? cu +ie- din 0oliuretan rigid
de > c+ grosi+e +ontat 0e faKa e=terioarB a
0ereKilor2
SISTEMELE PROPUSE DE TERMOIZOLARE A PARTII OPACE INCLUD URMATOARELE
ARTICOLE
Pregatire si curatere fatada in ,ederea
e=ecutiei ter+osiste+ului
Pregatire si curatere fatada in ,ederea
e=ecutiei Panourilor
Ade-i, si +asa 0entru s0aclu 0entru 0laci
ter+oi-olante
Ng $ontanti din duralu+iniu +l
Piesa de ancorare din duralu+iniu buc
Cone=0and $3=3& buc
/urub autoforant si cu ca0 0lat buc
Coltar e=terior si interior 0rofil U +l
Profil Donctiune ori-ontale +l
Profil inc?idere atic +l
Polistiren e=0andat fatada cu densitatea #&
Ng%+c" ignifugat" clasa de reactie la foc 1
s#" d&" de fatada" cu o grosi+e de 1& c+
+'
Panouri +odulate ti0 sandSic? cu +ie- din
0oliuretan de > c+ grosi+e +ontat 0e faKa
e=terioarB a 0ereKilor2
+#
Ade-i, si +asa 0entru s0aclu 0entru 0laci
ter+oi-olante
Ng
Plasa fibra de sticla +#
Grund Ng
Tencuiala decorati,a e=terioara alba Ng
*ibluri buc
$ano0era a0licare siste+ co+0let asa cu+
e descris +ai sus

$ano0era a0licare siste+ co+0let asa cu+ e
descris +ai sus

Pierderile te?nologice de +ateriale
esti+ate ,or fi incluse
Pierderile te?nologice de +ateriale esti+ate
,or fi incluse
$ontare si de+ontare si trans0ort sc?ela $ontare si de+ontare si trans0ort sc?ela
SISTEM! MP SISTEM! MPProiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

.1 CONCLUZII SI RECOMANDARI
.1.1 C").#$:&&
*in anali-a efectuata" re-ulta o serie de a,antaDe si de-a,antaDe 0entru a+bele +ateriale2
Astfel incat"

ALTERNATIVE
ANALIZATE AVANTAAE DEZAVANTAAE
ALTERNATI.A A 8
POLI/TIREN E9PAN*AT
e=ecutie facila 0e toate
su0rafetele
durata e=ecutie +ai +are
acelasi ti0 de finisare si 0entru
fasiile de '& c+
(inisaDul fatadei trebuie refacut du0a
o 0erioada de 1& aniALTERNATI.A 1 8
PANOURI
TER$OI)OLANTE CU
/PU$A POLIURETANICA
+ontaD uscat Efort su0li+entar 0entru 0relucrarea
+ateriei 0ri+e

durata de e=ecutie +ai redusa folosire +ateriale%accesorii diferite
0entru diferite detalii
conducti,itate ter+ica +ai buna

$entenanta +ai usoara

.1.2 R(."9,)-,+&
A,and in ,edere cele de +ai sus" intrucat econo+ia de energie este esti+ata a fi co+0arabila"
considera+ ca criteriile cele +ai i+0ortante 0entru selectia solutiei de ter+oi-olare sunt acelea legate
de:
0osibilitatea obtinerii unor fatade unitare" finisate cu acelasi +aterial 8 astfel incat reco+andat
este ter+osiste+ul ce 0oate folosi fie 0olistiren e=0andat cat si ,ata +inerala @de o clasa
su0erioara de reactie la focA
eficienta in e=ecutie si +ontaD 0rin folosrea aceluiasi ti0 de +aterial 0entru toate detaliile din
fatada
folosirea unei +aini de lucru s0eciali-ate" din care 0unct de ,edere u-anta folosirii
ter+osiste+ului este +ult +ai +are
R(."9,)-,9> '+&) $+9,+(> ="#"/&+(, ., /"#$*&( -( *(+9"&:"#,+( , ',+*&#"+ "',.(> , '#,.&&
'(/*( /$8/"#> /".#$#$& /& *(+,/(&> , $)$& /&/*(9 '( 8,:, -( '"#&/*&+() (7',)-,*!(7*+$-,* -(
.,#&*,*(, /& ;+"/&9(, &)-&.,*( &) '+(:()*, -".$9()*,*&(> '( 8,:, /*$-&&#"+ -( ,$-&*
()(+;(*&..Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

1. DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI
1.1 CATEGORIILE DE LUCRARI
Incadrarea lucrarilor de inter,entii este reali-ata in confor+itate cu:
0reci-arile RG?idului /olicitantuluiG aferent *$I 12# R/0riDinirea in,estiKiilor Cn eficienKa
energeticB a blocurilor de locuinKeG" si
OUG ;'%#&1# 0entru +odificarea si co+0letarea OUG 13%#&&: 0ri,ind cresterea 0erfor+antei
energetice a blocurilor de locuinte2
/e +entionea-a ca la data elaborarii 0re-entei docu+entatii" RNor+ele +etodologice de
a0licare a OUG 13%#&&:G nu au fost actuali-ate in confor+itate cu OUG ;#%#&1#2
Proiectul se Cncadrea-B Cn categoria de lucrBri 0ri,ind reabilitarea ter+ica a blocurilor de locuinKe
eligibile ale A=ei 0rioritare 1" do+eniul +aDor de inter,enKie 12# R/0riDinirea in,estiKiilor Cn eficienKa
energeticB a blocurilor de locuinKeG" Progra+ul O0erational Regional #&&8#&1'" .$ $+9,*",+(#(
.,*(;"+&& -( #$.+,+&:
1.1.1 A. L$.+B+& -( +(,8&#&*,+( *(+9&.B , ,)3(#"'(&
aA i-olarea ter+icB a 0BrKii o0ace a faKadelor7
bA Cnlocuirea tT+0lBriei e=terioare e=istente" inclusi, a celei aferente accesului Cn bloc" cu
tT+0lBrie ter+oi-olantB @0artea ,itratBA7 tT+0lBria trebuie dotatB cu dis0o-iti,e%fante%grile
0entru aerisirea controlatB a s0aKiilor ocu0ate Pi e,itarea a0ariKiei condensului 0e
ele+entele de an,elo0B7
cA Cnc?iderea balcoanelor Pi%sau a logiilor cu tT+0lBrie ter+oi-olantB" inclusi, i-olarea ter+icB
a 0ara0eKilor7
dA ter+o8?idroi-olarea aco0erisului ti0 terasa" res0ecti, i-olarea ter+icB a 0lanPeului 0este
ulti+ul ni,el Cn ca-ul e=istentei Par0antei @?idroi-olarea terasei nu este eligibila fara
ter+oi-olarea acesteiaA7
eA i-olarea ter+icB a 0lanPeului 0este subsol" Cn ca-ul Cn care 0rin 0roiectarea blocului sunt
0re,B-ute a0arta+ente la 0arter2
1.1.2 B. L$.+B+& -( +(,8&#&*,+( , /&/*(9$#$& -( C).B#:&+(
aA re0ararea% refacerea instalaZiei de distribuZie a agentului ter+ic 0entru CncBl-ire [i a0B caldB
+enaDerB din subsol% canal ter+ic" inclusi, i-olarea ter+icB a conductelor de distribuZie"
cu0rinse Cntre 0unctul de racord [i 0lan[eul 0este subsol% canal ter+ic al blocului %7
bA +ontarea robinetelor cu ca0 ter+ostatic la radiatoare @in +asura in care s8au obtinut
acordurile 0ro0rietarilorA [i a robinetelor de 0resiune diferenZialB la ba-a coloanelor de
CncBl-ire
cA re0ararea% Cnlocuirea ca-anului si%sau ar-atorului din centrala ter+ica de bloc%scarB" fara
sc?i+barea ti0ului de co+bustibil2
1.1. C,*(;"+&& /(.$)-,+( -( #$.+,+&
aA ,.*&3&*B%&#( .")(7( 0ri,ind ele+entele nestructurale ale clBdirii @lucrBri de de+ontare a
instalaKiilor Pi a ec?i0a+entelor +ontate a0arent 0e faKadele%terasa blocului de locuinKe" 0recu+ Pi
re+ontarea acestoraProiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

du0B efectuarea lucrBrilor de i-olare ter+icB &.(. siste+ele de ,entilare a a0arta+entelor" siste+ul
de colectare a a0elor +eteorice" etc2A" res0ecti,
bA #$.+,+&#( -( +(',+,%&& la faKada 8 0arte o0acB" la balcoane%logii Pi%sau la aco0erisul ti0
terasa%Par0antB @ele+entele de construcKie care 0re-intB 0otenKial 0ericol de des0rindere Pi%sau
afectea-B funcKionalitatea blocului de locuinKe" inclusi, refacerea Cn -onele de inter,enKieA"

1.2 DESCRIEREA LUCRARILOR
Reali-area lucrarilor de inter,entie are ca sco0 cresterea 0erfor+antei energetice a blocurilor de
locuinte" astfel incat consu+ul anual s0ecific de energie calculat 0entru incal-ire sa scada sub 1&&
NO?%+# arie utila" in conditii de eficienta econo+ica2
1.2.1 A. L$.+B+& -( +(,8&#&*,+( *(+9&.B , ,)3(#"'(&
,) &:"#,+(, *(+9&.B , 'B+%&& "',.( , =,%,-(#"+?
A#*(+),*&3, A
I-olarea ter+ica a 0eretilor e=teriori @+ai 0utin 0eretii de la rosturiA" inclusi, a 0ara0etilor de
la logii" balcoane si a aticului" cu ter+osiste+ cu 0olistiren e=0andat" ignifugat" clasa de
reactie la foc 1 s#" d&" de fatada" cu o grosi+e de 1& c+2
/0re e=terior" golurile ferestrelor @glafuri si s0aletiA se ,or borda cu 0olistiren e=0andat"
ignifugat" de fatada" cu o grosi+e de ' c+2
La soclu se ,a 0re,edea ter+osiste+ cu 0olistiren e=trudat ignifugat de aceeasi clasa de
reactie la foc de 1& c+2
Ter+oi-olarea" la intrados" a 0lanseelor balcoanelor" 0e -onele e=terioare" cu ter+osiste+ cu
0olistiren e=0andat" ignifugat" de fatada cu o grosi+e de 1& c+2 Intregul ansa+blu al
ter+osiste+ului trebuie sa fie agre+entat7
Ter+oi-olarea 0lanseului 0este 0arter si a 0eretilor dintre Sindfang si a0arta+ente cu
ter+osiste+ cu 0olistiren e=0andat ignifugat de 3 c+ si ,o0sitorie la,abila2
(inisaDul fatadelor se ,a reali-a cu tencuiala decorati,a de e=terior2
A#*(+),*&3, B
I-olarea ter+ica a 0eretilor e=teriori @+ai 0utin 0eretii de la rosturiA" inclusi, a 0ara0etilor de
la logii" balcoane si a aticului" cu 0anouri de fatada tristrat" reali-ate din doua folii +etalice
intre care este +ontat un strat de 0oliuretan" clasa de reactie la foc +ini+ 1 8 s#" d&" cu
grosi+ea de > c+ confor+ fisei te?nice a 0roducatorului2
$ontaDul acestor 0anouri este unul uscat" 0e o structura +etalica" fiind necesara de+ontarea
e,entualelor lucrari de fatada e=ecutate in regie 0ro0rie2
In Durul ta+0lariilor se ,or folosi detaliile si 0iesele s0eciale ale siste+ului" inclu-and si
+ontaDul fasiilor de +aterial ter+oi-olant" cu clasa de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d& si cu
lBKi+ea de +ini+u+ &"'& +2 Aceste fasii se ,or +onta in s0atele 0anourilor" atat in Durul
ferestrelor" cat si la 0artile inferioare @socluA si su0erioare @aticA
(inisaDul acestor 0anouri ,a fi ales de la fa-a de PT" 0utandu8se obtine di,erse te=turi si
culori2
La soclu se ,a 0re,edea ter+osiste+ cu 0olistiren e=trudat ignifugat de aceeasi clasa de
reactie la foc" de 1& c+ ce ,a fi coborat cu '& c+ sub ni,elul trotuarului2
Ter+oi-olarea" la intrados" a 0lanseelor balcoanelor" 0e -onele e=terioare" cu 0anouri
ter+oi-olante2 Intregul ansa+blu al ter+osiste+ului trebuie sa fie agre+entat7
Ter+oi-olarea 0lanseului 0este 0arter si a 0eretilor dintre Sindfang si a0arta+ente cu
ter+osiste+ cu 0olistiren e=0andat ignifugat de 3 c+ si ,o0sitorie la,abila2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:


8) C)#".$&+(, *D9'#B+&(& (7*(+&",+( (7&/*()*(> &).#$/&3 , .(#(& ,=(+()*( ,..(/$#$& C)
8#".> .$ *D9'#B+&( *(+9"&:"#,)*B (',+*(, 3&*+,*B)? *D9'#B+&, *+(8$&( -"*,*B .$
-&/'":&*&3(!=,)*(!;+&#( '()*+$ ,(+&/&+(, .")*+"#,*B , /',%&&#"+ ".$',*( E& (3&*,+(,
,',+&%&(& .")-()/$#$& '( (#(9()*(#( -( ,)3(#"'B?
Inlocuirea ferestrelor si usilor e=terioare e=istente aferente locuintelor" inclusi, a ta+0lariei
acceselor in blocul de locuinte" cu ta+0larie din P.C 0entaca+erala" clasa de reactie la foc
+ini+ C8s#" d&" dotata cu fante de circulatie naturala controlata a aerului intre e=terior si
interior si gea+ ter+oi-olant loS8e cu re-istenta ter+ica corectata a ansa+blului de +ini+
R\+in ] H &" +#4%O2
Reali-area bordarii golurilor @ferestre Pi uPiA 0e toate laturile e=terioare cu +ateriale
ter+oi-olante din clasa de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d& cu lBKi+ea de +ini+u+ &"'& + Pi
cu aceeaPi grosi+e cu a +aterialului ter+oi-olant al faKadei7 ,arianta alternati,B: bordarea cu
fTPii ori-ontale continue de +aterial ter+oi-olant cu clasa de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d&
dis0use Cn dre0tul tuturor 0lanPeelor clBdirii cu lBKi+ea de +ini+u+ &"'& + Pi cu aceeaPi
grosi+e cu a +aterialului ter+oi-olant de clasa de reactie la foc +ini+ 1 8 s#" d& utili-at la
ter+oi-olarea faKadei2
/e ,or +onta glafuri interioare din P.C si e=terioare din tabla -incata ,o0sita in ca+0
electrostatic2
.) C).<&-(+(, 8,#.",)(#"+ E&!/,$ , #";&&#"+ .$ *D9'#B+&( *(+9"&:"#,)*B> &).#$/&3
&:"#,+(, *(+9&.B , ',+,'(%&#"+?
Inc?iderea balcoanelor si logiilor" cu ta+0larie din P.C 0entaca+erala" clasa de reactie la foc
+ini+ C8s#" d&" dotata cu fante de circulatie naturala controlata a aerului intre e=terior si
interior si gea+ ter+oi-olant loS8e cu re-istenta ter+ica a ansa+blului de +ini+ &">
R^_+#4%O2
La inc?iderea balcoanelor% loggiilor din dre0tul bucatariilor" se ,a acorda o atentie deosebita
+odului in care acestea sunt ,entilate2 in bucatarii" in afara de +asina de gatit care
functionea-a cu ga- +etan @de la care 0ot a0area sca0ari de ga-eA sunt" in +ulte ca-uri"
a+0lasate si centrale +urale de a0arta+ent2 Centralele au cos @coa=ialA 0entru ad+isia de
aer si e,acuarea ga-elor arse2 Aceste ga-e @fara +iros s0ecific 8nedetectabile olfacti,A
de,ersate intr8un s0atiu ne,entilat cores0un-ator" 0ot 0roduce accidente cu consecinte gra,e
0entru sanatatea 0ersoanelor care le in?alea-a2 Pentru e,itarea unor astfel de accidente"
0ro0une+ ca in 0anourile de inc?idere ale balcoanelor% loggiilor @din dre0tul bucatariilor cu
centrale +urale`A" sa se reali-e-e doua grile de ,entilatie" 0er+anent desc?ise @de 0referinta
a+0lasate dia+etral o0usA2 /u0rafata unei grile ,a fi de a '&& c+02
Reali-area bordarii golurilor 0e toate laturile e=terioare cu +ateriale ter+oi-olante din clasa
de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d& cu lBKi+ea de +ini+u+ &"'& + Pi cu aceeaPi grosi+e cu a
+aterialului ter+oi-olant al faKadei7 ,arianta alternati,B: bordarea cu fTPii ori-ontale continue
de +aterial ter+oi-olant cu clasa de reacKie la foc A1 sau A# 8 s1" d& dis0use Cn dre0tul
tuturor 0lanPeelor clBdirii cu lBKi+ea de +ini+u+ &"'& + Pi cu aceeaPi grosi+e cu a
+aterialului ter+oi-olant de clasa de reactie la foc +ini+ 1 8 s#" d& utili-at la ter+oi-olarea
faKadei2
Pentru balcoanele ce nu au 0laca la 0artea su0erioara inc?iderea se ,a reali-a cu ta+0larie
din P.C 0entaca+erala si gea+ ter+o0an2 Ta+0laria ,a a,ea culoare alba si ,a a,ea
di+ensiunile necesare astfel incat sa se tina cont de grosi+ea ter+osiste+ului2
In ca-ul in care se constata ca e=ista ferestre care cores0und cerintelor de +ai sus acestea se
,or 0astra si se ,a inlocui doar glaful e=terior7
I-olarea ter+ica a 0eretilor e=teriori @+ai 0utin 0eretii de la rosturiA" inclusi, a 0ara0etilor de
la logii" balcoane si a aticului" cu ter+osiste+ cu 0olistiren e=0andat" ignifugat" clasa de


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

reactie la foc 1 s#" d&" de fatada" cu o grosi+e de 1& c+ 0entru alternati,a A" si cu
0anouri ter+oi-olante 8 0entru alternati,a 1
/e ,or +onta glafuri interioare din P.C si e=terioare din tabla -incata ,o0sita in ca+0
electrostatic2

-) *(+9"6<&-+"&:"#,+(, ,."'(+&/$#$& *&' *(+,/,> +(/'(.*&3 &:"#,+(, *(+9&.B ,
'#,)E($#$& '(/*( $#*&9$# )&3(# C) .,:$# (7&/*()*(& E,+',)*(& (<&-+"&:"#,+(, *(+,/(&
)$ (/*( (#&;&8&#, =,+, *(+9"&:"#,+(, ,.(/*(&,)?
Ter+o8?idroi-olarea 0lanseului 0este ulti+ul ni,el cu strat ter+oi-olant din 0laci de 0olistiren
e=trudat ignifugat clasa de reactie la foc 1 s#" d&" de inalta densitate de 1> c+ grosi+e2
In ca-ul teraselordegradate sau in ca-ul in care 0e terasa sunt a0arta+ente straturile
e=istente de 0e terasa se ,or inlatura 0ana la betonul de 0anta si se ,or reface cu +ateriale
+oderne 0erfor+ante2 La betonul de 0anta se ,or reali-a lucrari de rectificare a su0raferei si
se ,or ,erifica si corecta" daca este ca-ul" 0antele catre gurile de scurgere2 In ca-ul in care se
constata ca betonul de 0anta se afla intr8o stare 0roasta acesta se ,a de+ola si se ,a reali-a
unul nou2
5idroi-olarea terasei % 0lanseului 0este ulti+ul ni,el se ,a reali-a cu folie +ultistrat @# straturi
in ca+0 si ! la colturiA din +aterial bitu+inos cu strat de 0rotectie arde-ie2 Pe ti+0ul
lucrarilor la terasa se ,or lua +asuri de 0rotectie 0entru e,itarea infiltariilor din a0e
+eteorice2 /e ,a acorda o atentie deosebita gurilor de scurgere a a0elor 0lu,iale" care se ,or
etansa si a 0antelor catre acestea care ,or trebui sa aiba o inclinatie de +ini+ 1W2 In ca-ul in
care" la ince0erea lucrarilor" se constata ca straturile terasei sunt in stare buna acestea se ,or
0astra2 /e ,or curate straturile de 0rotectie ale ?idroi-olatiei @0ietris" dale" nisi0A2 Peste
?idroi-olatie se ,a a0lica ter+oi-olatia din 0laci de 0olistiren e=0andat ignifugat de inalta
densitate de 1> c+ grosi+e ce se ,a 0roteDa cu o sa0a ar+ata de ! c+ grosi+e2 *u0a care
se ,a a0lica ?idroi-olatia cu folie +ultistrat @# straturi in ca+0 si ! la colturiA din +aterial
bitu+inos cu strat de 0rotectie arde-ie2
/e ,or +onta aeratoare 0entru ,entilarea straturilor terasei" o bucata la >& +07
/e ,a acorda o atentie deosebita asu0ra a0licarii solutiilor de ter+o8?idroi-olare a 0lanseului
0este ulti+ul ni,el in ca-ul e=istentei sar0antelor reali-ate de catre asociatiile de 0ro0rietari"
res0ecti, a i-olarii adec,ate in Durul ele+entelor de sustineree % inc?idere2
() &:"#,+(, *(+9&.B , '#,)E($#$& '(/*( /$8/"#> C) .,:$# C) .,+( '+&) '+"&(.*,+(,
8#".$#$& /$)* '+(3B:$*( ,',+*,9()*( #, ',+*(+.
Ter+oi-olarea 0lacii 0lanseului 0este subsol cu ter+osiste+ cu 1& c+ 0olistiren e=0andat
ignifugat" clasa de reactie la foc +ini+ 1 s#" d&2 Polistirenul se ,a intoarce si 0e 0eretii
subsolului" 0e intreg 0eri+etrul" 0entru e,itarea 0untilor ter+ice2

1.2.2 B. L$.+B+& -( +(,8&#&*,+( , /&/*(9$#$& -( C).B#:&+(

,) +(',+,+(,! +(=,.(+(, &)/*,#,F&(& -( -&/*+&8$F&( , ,;()*$#$& *(+9&. '()*+$ C).B#:&+(
G& ,'B .,#-B 9(),H(+B -&) /$8/"#! .,),# *(+9&.> &).#$/&3 &:"#,+(, *(+9&.B ,
.")-$.*(#"+ -( -&/*+&8$F&(> .$'+&)/( C)*+( '$).*$# -( +,."+- G& '#,)G($# '(/*(
/$8/"#! .,),# *(+9&. ,# 8#".$#$& !?
In cadrul 0re-entului 0roiect se 0ro0une +entinerea sursei de energie ter+ica" res0ecti,
racordul la 0unctul ter+ic -onal" 0rin inter+ediul retelelor de agent ter+ic secundar 0entru
incal-ire si a0a calda de consu+2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

inlocuirea retelei de distributie +ontata la 0lafonul subsolului" cu conducte noi din otel" cu
+entinerea dia+etrelor si a 0o-itiei acestora2
Aceasta 0resu0une de+ontarea distributiei instalatiei interioare de incal-ire din subsol si
reali-area unei distributii de incal-ire cu +ateriale noi" 0e acelasi traseu si cu aceleasi
di+ensiuni2
Prin efectuarea o0eratiunilor de inlocuire a retelei de distributie se obtine o econo+ie de
energie ter+ica si se 0oate asigura o +ai buna ec?ilibrare a instalatiei" in concordanta si cu
necesarul sca-ut de energie ter+ica re-ultat ca ur+are a ter+oi-olarii cladirii2
Inainte de de+ontarea retelei de distributie din subsol se ,a 0roceda la s0alarea instalatiei
interioare de incal-ire centrala interioara a blocului" coloane" legaturi si radiatoare" in sco0ul
eli+inarii de0unerilor de i+0uritati acu+ulate in decursul ti+0ului2 *u0a s0alarea si 0urDarea
instalatiei interioare de incal-ire se ,a de+onta si reface reteaua de distributie din subsol2
Coloanele instalatiei interioare de incal-ire se ,or racorda la distributia nou creata" nu+ai
du0a ce in 0realabil reteaua noua de distributie a fost s0alata2
Orice defectiuni a0arute in instalatia interioara de incal-ire centrala" coloane" legaturi si
radiatoare din interiorul a0arta+entelor ,or fi re+ediate 0e c?eltuiala asociatiilor de
0ro0rietari2
*u0a e=ecutarea acestor o0eratiuni distributia instalatiei de incal-ire" nou +ontata ,a fi
su0usa 0robelor de 0resiune si functionare la cald" 0rin inc?iderea robinetelor de sectori-are
de la ba-a coloanelor2
Conductele de distributie care au cores0uns 0robelor se ,or 0roteDa 0rin grunduire" ,o0sire si
se ,or i-ola cu ar+afle= de 1: ++ sau saltele din ,ata +inerala caserate 0e folie de alu+iniu"
cu o grosi+e de !& ++2
inlocuirea conductelor de distributie de agent ter+ic incal-ire din subsol7
ec?ilibrare ?idraulica a instalatiei interioare de incal-ire la ba-a fiecarei coloane7
ter+oi-olarea conductelor instalatiei
*aca 0e instalatie este +ontat contor de +asurare a energiei ter+ice" acesta se ,a de+onta
si se ,a re+onta ulterior" du0a refacerea retelei de distributie2 O0eratia se ,a efectua cu
acordul furni-orului de agent ter+ic2
lucrari de inter,entie la instalatia de distributie a agentului ter+ic 0entru incal-ire aferenta
0artilor co+une ale blocului de locuinte

*aca starea de degradare a distributiei de a0a calda +enaDera este a,ansata si tinand cont
de reco+andarile din auditul energetic" se reco+anda +asuri de reabilitare a distributiei de
a0a calda +enaDera si circulatie a2c2+2
inlocuirea distributiei de a0a calda +enaDera din conducte +etalice cu conducte de
0oli0ro0ilena rando+ gri @PP8RA Pn #& la 0lafonul subsolului 0e toata lungi+ea traseelor 0ana
la ba-a coloanelor2
inlocuirea ar+aturilor 0re,a-ute 0e conductele de a0a calda @robineti sectori-are" robineti
inc?idere la ba-a coloanelor" robineti golire" etc2A
reali-area unui racord la conducta de distanta 0entru circulatia a0ei calde si reali-area unei
distributii de conducte de circulatie a0a calda +enaDera 0ana la ba-a coloanelor in ca-ul in
care e=ista conducta de distanta care asigura circulatia a2c2+2 de la sursa la consu+ator2
Conductele de circulatie ,or fi e=ecutate cu acelasi ti0 de tea,a2
I-olarea ter+ica a conductelor de distributie si circulatie se ,a e=ecuta cu coc?ilii autoade-i,e
din 0oliuretan a,and grosi+ea de +ini+ 1: ++ de ti0 AR$A(LE92
+ontarea unui contor 0e conducta de circulatie a0a calda +enaDera cu inregistrarea
consu+ului de caldura2
/olutiile reco+andate conduc la reabilitarea ter+ica a instalatiilor 0rin reducerea 0ierderilor
de caldura" s0orirea confortului locatarilor" reducerea consu+ului de a0a2Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

8) 9")*,+(, +"8&)(*(#"+ .$ .,' *(+9"/*,*&. #, +,-&,*",+( G& , +"8&)(*(#"+ -(
'+(/&$)( -&=(+()F&,#B #, 8,:, ."#",)(#"+ -( C).B#:&+(?
Econo+ia se ,a reali-a atat 0rin eli+inarea 0ierderilor directe de agent ter+ic de incal-ire"
@distributie deteriorataA 0recu+ si 0rintr8o ec?ilibrare ?idraulica cores0un-atoare a instalatiei
interioare de incal-ire" ur+are a fa0tului ca 0rin reali-area 0rotectiei ter+ice a blocului"
necesarul de energie se reduce cu cca !&W2
In acest sens este absolut necesar sa se 0re,ada +ontarea de robinete de inc?idere" robinete
de reglaD" robinete de golire si organe de +asura si control a te+0eraturilor si 0resiunilor2
Ec?ilibrarea ?idraulica a instalatiei se ,a face 0rin robinete de 0rereglare debit" +ontate 0e
retur" la ba-a coloanelor2
Inainte de robinetele de inc?idere se ,or +onta robinete de golire" cu 0ortfurtun" ce 0er+it
inter,entiile la radiatoarele sau coloanele din a0arta+ente" cand a0ar situatii de a,arie2
+ontarea de robineti ter+ostatati la toate radiatoarele din bloc" 0entru +entinerea
te+0eraturilor dorite de catre fiecare locatar
.) +(',+,+(,! C)#".$&+(, .,:,)$#$& /&!/,$ ,+:,*"+$#$& -&) .()*+,#, *(+9&., -(
8#".!/.,+B> =,+, /.<&98,+(, *&'$#$& -( ."98$/*&8&#> &) /."'$# .+(/*(+&&
+,)-,9()*$#$& /& ,# +(-$.(+&& (9&/&&#"+ -( CO2
Nu este ca-ul" intrucat i+obilul este ali+entat cu agent ter+ic 0rin racordare la
reteaua de ter+oficare urbana2
1.2. C,*(;"+&& /(.$)-,+( -( #$.+,+&
aA ,.*&3&*B%&#( .")(7( 0ri,ind ele+entele nestructurale ale clBdirii @lucrBri de de+ontare a
instalaKiilor Pi a ec?i0a+entelor +ontate a0arent 0e faKadele%terasa blocului de locuinKe"
0recu+ Pi re+ontarea acestora du0B efectuarea lucrBrilor de i-olare ter+icB &.(. siste+ele
de ,entilare a a0arta+entelor" siste+ul de colectare a a0elor +eteorice" etc2A
Conductele de scurgere aferenta gurilor de scurgere a a0elor 0lu,iale de 0e terase se ,or
0relungi 0entru a se 0utea 0relua grosi+ea stratului de ter+oi-olatie iar gurile de scurgere se
,or curata % inlocui si se ,or 0roteDa cu 0arafrun-are7
Inaltarea gurilor de aerisire aferente coloanelor de canali-are e=istente 0e terasa" 0rin
intercalarea unor tronsoane de tea,a a,and acelasi dia+etru ca si colona astfel incat sa aiba
>& c+ 0este stratul finit al terasei2 *u0a ca- se ,or inalta si ,entilatiile7
La reabilitarea teraselor se ,or 0relungi coloanele 0lu,iale" 0entru a se 0utea 0relua grosi+ea
stratului de ter+oi-olatie si se ,or +onta guri noi de scurgere @rece0tor de terasaA2
In -onele de i+binare dintre conductele de aerisire si res0ecti, cele de a0e +eteorice cu
terasa se ,or lua +asuri de ?idroi-olare locala" confor+ detaliilor furni-orului siste+ului de
?idroi-olare folosit2
Lucrari de inlocuire a sortului de tabla -incata de 0e aticul terasei2
Pe aticul terasei se ,a +onta o balustrada +etalica tratata anticoro-i, si ,o0sita 0entru
0rotectie i+0otri,a caderii2 *aca ,a fi ca-ul" aticul se ,a su0rainalta 0entru a 0utea cu0rinde
straturile noi de ter+o8?idroi-olatie2
lucrari de de+ontare si re+ontare a conductelor de ga- de 0e fatada si 0rotectia cablurilor
+ontate a0arent 0e fatadele blocului2 Aceste lucrari se ,or reali-a doar cu 0ersonal calificat si
autori-at si cu acordul institutiilor ce le gestionea-a7
lucrari de de+ontare si re+ontare a a0aratelor de aer conditionat si antene dis0use 0e
fatade7
carcasele +etalice ce ada0ostesc contoare" racorduri utilitati nu se ,or de+onta2 Ele se ,or
ingloba in grosi+ea ter+osiste+ului iar usa de acces se ,a aduce la fata 0eretelui


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

ter+oi-olat2 Aceste lucrari se ,or reali-a doar cu 0ersonal calificat si cu acordul institutiilor ce
le gestionea-a7
in ca-ul contoarelor +ontate a0arent 0e fatadele blocului" acestea nu se ,or de+onta" ele
ur+and a fi 0roteDate 0rin reali-area unei carcase +etalice ce se ,a ingloba in grosi+ea
ter+osiste+ului2 Aceste lucrari se ,or reali-a doar cu 0ersonal calificat si cu acordul
institutiilor ce le gestionea-a7
lucrari de de+ontare si re+ontarea a interfoanelor7
lucrari de de+ontare si re+ontare a cablurilor si cor0urilor de ilu+inat interioare 0e -onele ce
se ter+oi-olea-a2
*e+ontarea re+ontarea si ,erificarea 0latbanda OL8)n #>=! ++ 0e terasa" 0entru instalatia
de 0arastrasnet2
*e+ontarea lucrarilor e=ecutate anterior in regie 0ro0rie de 0ro0rietari si care nu au
0ro0rietati te?nice si+ilare sau su0erioare celor 0ro0use" sau care au fost e=ecutate
necores0un-ator2
Para0etii balcoanelor sau loggiilor care sunt alcatuiti din 0anouri de 0refabricate" sticla ar+ata
sau grilaD +etalic" sustinuti de o structura +etalica" se ,or desface2 Acestia se ,or inlocui
confor+ 0roiectului2
*e+ontarea si re+ontarea ele+entelor de sar0anta" in ,ederea reali-arii lucrarilor de ter+o8
?idroi-olatie2
Lucrari de ancorare su0li+entara a sar0antei" confor+ reco+andarilor din e=0erti-a te?nica2

bA #$.+,+&#( -( +(',+,%&& la faKada 8 0arte o0acB" la balcoane%logii Pi%sau la aco0erisul ti0
terasa%Par0antB @ele+entele de construcKie care 0re-intB 0otenKial 0ericol de des0rindere
Pi%sau afectea-B funcKionalitatea blocului de locuinKe" inclusi, refacerea Cn -onele de
inter,enKieA"
re0ararea ele+entelor de constructie ale fatadei care 0re-inta 0otential 0ericol de des0rindere
si%sau afectea-a functionalitatea blocului de locuinte
lucrari de inter,entie la 0ara0etii balcoanelor%logiilor datorate inc?iderii balcoanelor7
lucrari de re0aratii la ele+entele de constructie care 0re-inta 0otential 0ericol de des0rindere
si%sau afectea-a functionalitatea blocului de locuinte: lucrari de re0aratie la fatada blocului
inclusi, la 0ara0etii balcoanelor7
lucrari de refacere a trotuarului 0eri+etral de 0rotectie" in sco0ul eli+inarii infiltratilor la
infrastructurasi a s0atiului ,erde la ter+inarea lucrarilor7
lucrari de refacere si% sau inlocuire a inc?iderii rosturilor7
Lucrari de re0aratii la ele+entele sar0antei" 0e -onele de inter,entie

1.2.1 D(/.+&(+(, #$.+,+&#"+ +(."9,)-,*(> -,+ .,+( )$ =,. "8&(.*$# '+"&(.*$#$& -(
+(,8&#&*,+(

in ca-ul in care s8au obser,at" in ti+0" infiltratii in subsol acesta sa se ?idroi-ole-e7
daca in ti+0ul e=ecutiei lucrarilor de reabilitare a fatadei se obser,a ca unele din lucrarile
e=istente" reali-ate in regie 0ro0rie" care la datele reali-arii E=0erti-ei te?nice si a Auditului
Energetic nu 0re-entau defecte ,i-ibile" nu sunt e=ecutate confor+ cerintelor +ini+e" se
reco+anda ca acestea sa fie inlocuite sau re0arate2
Pentru lucrarile e=istente" e=ecutate in regie 0ro0rie" care se ,or +entine" ,a fi necesar ca
toate docu+entele de atestare a calitatii lucrarilor si +aterialelor sa fie co+0letate in cadrul
Cartii te?nice2


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

1. C")/$9$+& -( $*&#&*,*&
Pentru reali-area lucrarilor de inter,entie se ,or consu+a ur+atoarele utilitati:
18 energie electrica !&&& 4O
#8 a0a 0otabila de la retea !&& $C
1.1 E/*&9,+& '+&3&)- -(',/&+(, .")/$9$+&#"+ &)&*&,#( -( $*&#&*,*&
Nu e=ista esti+ari de crestere a concu+ului de utilitati in ca-ul res0ectarii te?nologiei de lucru2
2. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE
2.1 GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

*urata de reali-are a in,estitiei: MM'MM2 luni2
/e ane=ea-a graficele de reali-are a in,estitiei 0entru a+bele alternati,e2

4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
4.1 V,#",+(, *"*,#, .$ -(*,#&(+(, '( /*+$.*$+, -(3&:$#$& ;()(+,#
ALTERNATI.A A
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: (&).#. TVA) Total: ''2;> +ii lei
*in care constructii E +ontaD @CE$A '!>2'3+ii lei
In,estitia s0ecifica @constructiiE+ontaDA%+# arie utila &">1+ii lei
ALTERNATI.A 1
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: (&).#. TVA) Total: !&#2:1 +ii lei
*in care constructii E +ontaD @CE$A '#233 +ii lei
In,estitia s0ecifica @constructiiE+ontaDA%+# arie utila &2>> +ii lei
1 euroH !2!#31 lei" la cursul 1NR din data &!2&!2#&1'

*etalierea ,alorii totale a in,estitiei este reali-ata 0e structura de,i-ului general 0re,a-uta in Ane=a >
la 5G nr2 #3%#&&3 0ri,ind a0robarea continutului cadru al docu+entatiei te?nico econo+ice


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

aferente in,estitiilor 0ublice" 0recu+ si a structurii si +etodologiei de elaborare a de,i-ului general
0entru obiecti,e de in,estitii 0ublice 0recu+ si a structurii si +etodologiei de elaborare a de,i-ului
general 0entru obiecte de in,estitii si lucrari de inter,entii2
*e,i-ul General si *e,i-ele 0e obiect sunt atasate 0re-entei docu+entatii2

4.2 E/,#"),+(, ."/*$+&#"+ ."+"8"+,*( .$ ;+,=&.$# -( +(,#&:,+( , &)3(/*&*&(&

/e atasea-a FEsalonarea costurilor coroborate cu graficul de reali-are a in,estitieiG
5. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE
5.1 A),#&:, ."/* 8()(=&.&$

A=a 0rioritarB 1 R/0riDinirea de-,oltBrii durabile a oraPelor 0oli urbani de crePtereG
*o+eniul +aDor de inter,enKie 12# R/0riDinirea in,estiKiilor Cn eficienKa energeticB a blocurilor
de locuinteG
Jn cadrul acestui do+eniu de inter,enKie sunt finanKate in,estiKii 0entru crePterea eficienKei energetice
a 8#".$+&#"+ -( #".$&)%(2

O8&(.*&3$# acestui do+eniu +aDor de inter,enKie Cl re0re-intB crearea%+enKinerea de locuri de +uncB
Pi 0ro+o,area coe-iunii sociale" 0rin s0riDinirea C+bunBtBKirii eficienKei energetice a blocurilor de
locuinKe din Ro+Tnia" Cn confor+itate cu obiecti,ele /trategiei Euro0a #&#&" ceea ce ,a conduce la
crePterea%+enKinerea ratei de ocu0are a fortei de +unca" consu+ redus de energie si li+itarea
e+isiilor de ga-e cu efect de sera2
/ectorul constructiilor este la ni,el +ondial un consu+ator +aDor de energie si un generator +aDor de
ga-e cu efect de sera2 In UE" a0ro=i+ati, !&W din energie este consu+ata in acest sector2 *in acest
+oti," i+bunBtBKirea eficienKei energetice a clBdirilor este un obiecti, i+0ortant la ni,elul 0oliticilor
UE2 O 0ro0orKie Cnse+natB de energie consu+atB in cladirile re-identiale este 0entru CncBl-ire2 Acest
lucru este obser,at in s0ecial Cn +ulte KBri UE81#" inclusi, Cn Ro+Tnia" datoritB unui stoc de locuinKe
construite fara 0rotectie ter+ica Cn 0erioada co+unistB" +ai ales Cn for+B de blocuri de locuinte2
ClBdirile re-idenKiale do+ina totalul clBdirilor din Ro+Tnia" re0re-entTnd a0ro=i+ati, :>"!W din totalul
clBdirilor2 ClBdirile re-idenKiale e=istente sunt" Cn general" ,ec?i @0este Du+Btate din clBdirile
re-idenKiale au fost construite Cnainte de anul 1:&A2 Aceste clBdiri au 0ro0rietBKi ter+ice sca-ute 8 cu
cerinKele anuale +edii 0entru CncBl-ire cu0rinse Cntre 1'8##& NO?%+
#
2 Consu+ul de energie ter+icB
0entru CncBl-ire Pi a0B caldB +enaDera Cn gos0odBrii re0re-intB a0ro=i+ati, 3&W din consu+ul de
energie in clBdiri2 Jn +edie" 0otenKialul de econo+isire a energiei Cn clBdirile re-idenKiale este esti+at
la a0ro=i+ati, '3W" care ar 0utea fi tradus Cn econo+ii se+nificati,e de co+bustibil con,entional2
Este de ase+enea i+0ortant sB fie +enKionat Pi fa0tul cB Cn clBdirile din Ro+Tnia consu+ul s0ecific
de cBldurB Pi a0B caldB +enaDera este dublu faKB de cele din Euro0a de .est" Pi" 0rin ur+are" e=istB o
ratB ridicatB de e+isii de 0oluare2
Cele +ai +ulte locuinKe au fost trecute Cn 0ro0rietate 0ri,atB Cnce0Tnd cu anul 1::> @un 0roces care a
Cnce0ut du0B 1:3:A2 La data de '1 dece+brie #&&:" Cn 0ro0rietatea statului +ai erau doar '"#W din
locuinKe Cn +ediul urban Pi doar 1"#W Cn -onele rurale @co+uneleA2 $aDoritatea locuinKelor noi Cn


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

Ro+Tnia sunt construite cu resurse 0ri,ate Pi sunt Cn 0ro0rietate 0ri,atB2 A0ro=i+ati, :>W din
locuinKele din Ro+Tnia sunt ocu0ate de 0ro0rietari" astfel CncTt +aDoritatea gos0odBriilor acKionea-B
si+ultan ca 0ro0rietari Pi utili-atori2
J+bunBtBKirea eficienKei energetice Cn clBdirile re-idenKiale contribuie la crearea Pi +enKinerea de
locuri de +uncB" cu efect asu0ra contracarBrii recesiunii econo+ice" 0rin i+0ulsionarea industriei de
construcKii" 0recu+ Pi a industriilor cone=e e=tre+ de afectate de cri-a econo+icB2
I)3(/*&%&&#( C) (=&.&()%, ()(+;(*&.B , 8#".$+&#"+ -( #".$&)%( ,or contribui la reducerea sBrBciei
energetice @fuel 0o,ertbA Cn Ro+Tnia" 0rin reducerea costurilor cu CncBl-irea 0o0ulaKiei" Cn s0ecial a
celor cu ,enituri reduse" ceea ce ,a aDuta la C+bunBtBKirea 0uterii de cu+0Brare a categoriilor sociale
defa,ori-ate2 Acest do+eniu +aDor de inter,enKie ,a contribui la coe-iunea socialB" acordTnd o atenKie
deosebitB gru0urilor ,ulnerabile ale 0o0ulaKiei cu ,enituri +ici2 Jn acest sens" s8a stabilit un +ecanis+
de selecKie a blocurilor de locuinKe ce ,or fi reabilitate ter+ic" 0entru ca aceastB categorie de
0o0ulaKie sB beneficie-e cu 0recBdere de i+0le+entarea in,estiKiilor2 Jn 0lus" ratele de co8finanKare
sunt stabilite Cn confor+itate cu ca0acitatea Pi dis0onibilitatea 0o0ulaKiei 0entru a co8finanKa astfel de
in,estiKii2

I+0le+entarea +Bsurilor de eficienKB energeticB Cn blocurile de locuinKe ,a duce la C+bunBtBKirea
condiKiilor de ,iaKB ale 0o0ulaKiei" 0rin:
I+bunatatirea conditiilor de confort interior7
Reducerea consu+urilor energetice7
Reducerea costurilor de intretinere 0entru incal-ire si a0a calda +enaDera7
Reducerea e+isiilor 0oluante generate de 0roducerea" trans0ortul si consu+ul de energie2
conducand la utili-area eficienta a resurselor de energie" Cn confor+itate cu /trategia Euro0a #&#&2
Confor+ legii #'&%#&& 0ri,ind infiintarea asociaKiilor de 0ro0rietari" ter+enul Rbloc de locuinKeG este
definitFcladire8bloc de locuinte8condo+iniu 0ro0rietatea i+obiliarB for+atB din 0ro0rietBKi indi,iduale
definite" a0arta+ente sau s0aKii cu altB destinaKie decTt aceea de locuinKe Pi 0ro0rietatea co+unB
indi,i-B2 Poate fi definit condo+iniu Pi un tronson cu una sau +ai +ulte scBri" din cadrul clBdirii de
locuit" Cn condiKiile Cn care se 0oate deli+ita 0ro0rietatea co+unBG2
8. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
8.1 S$+/(#( -( =&),)*,+(
A#".,+(, =&),).&,+B @FEDR I B$;(* -( /*,*" re0re-entTnd ;&W din ,aloarea eligibilBA 0entru
do+eniul +aDor de inter,enKie 1.2 JS'+&H&)&+(, &)3(/*&%&&#"+ C) (=&.&()%, ()(+;(*&.B , 8#".$+&#"+
-( #".$&)*(K> A7, '+&"+&*,+B 1 JS'+&H&)&+(, -(:3"#*B+&& -$+,8&#( , "+,E(#"+ '"#& $+8,)& -(
.+(E*(+(K> P+";+,9$# O'(+,%&"),# R(;&"),# 20056201

/ursele de finantare a in,estitiei se constituie in confor+itate cu legislatia in ,igoaresi constau in:

Ratele de co8finanKare a0licabile 0entru c?eltuielile eligibile sunt:
;&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelor 8 (ondul Euro0ean de *e-,oltare
RegionalB Pi bugetul de stat" in 0ro0ortie de 3#W (E*R" res0ecti, 13W buget de stat7


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

!&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelor 8 Autoritatea PublicB LocalB Pi AsociaKia de
0ro0rietari2
Ratele de co8finanKare ale autoritBKilor 0ublice locale Pi asociaKiilor de 0ro0rietari @0ri,ind c?eltuielile
eligibileA ,or fi +odulate Cn funcKie de 0ro0orKia Cn clBdire a fa+iliilor cu ,enituri reduse:
'&W contribuKia unitBKii ad+inistrati, teritoriale @UATA Pi 1&W contribuKia asociaKiei de
0ro0rietari @APA" Cn condiKiile Cn care +ai +ult de >&W dintre fa+iliile 8 0ro0rietari @de
a0arta+ente 8 locuinKeA din bloc au un ,enit +ediu lunar net 0e +e+bru de fa+ilie
sub 1>& Euro7
#&W contribuKia unitBKii ad+inistrati, teritoriale Pi #&W contribuKia asociaKiei de
0ro0rietari" Cn condiKiile Cn care +ai +ult de >&W dintre fa+iliile 8 0ro0rietari @de
a0arta+ente 8 locuinKeA din bloc au un ,enit +ediu lunar net 0e +e+bru de fa+ilie
sub '>& Euro7
1&W contribuKia unitBKii ad+inistrati, teritoriale Pi '&W contribuKia asociaKiei de
0ro0rietari" Cn condiKiile Cn care +ai +ult de >&W dintre fa+iliile 8 0ro0rietari @de
a0arta+ente 8 locuinKeA din bloc au un ,enit +ediu lunar net 0e +e+bru de fa+ilie
sub >&& Euro2
8.2 D(=,#.,+(, 3,#"+&& -( .")/*+$.*&& 9")*,H (CIM) '( /$+/( -( =&),)*,+(
ALTERNATI.A A
1 F")-$# E$+"'(,) -( D(:3"#*,+( R(;&"),#B E& B$;(*$# -(
/*,* @;&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelorA" din care:
#&2#'+ii lei
1a (E*R @3#WA 1;:2:' +ii lei
1b 1uget de stat @13WA '2'& +ii lei
# A$*"+&*,*(, P$8#&.B L".,#B E& A/".&,%&, -( '+"'+&(*,+&
@!&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelorA

1'321>+ii lei
TOTAL (CIM) 12.89&& #(&
ALTERNATI.A 1
1 F")-$# E$+"'(,) -( D(:3"#*,+( R(;&"),#B E& B$;(*$# -(
/*,* @;&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelorA" din care:
##'2' +ii lei
1a (E*R @3#WA 13'2!; +ii lei
1b 1uget de stat @13WA !&2# +ii lei
# A$*"+&*,*(, P$8#&.B L".,#B E& A/".&,%&, -( '+"'+&(*,+&
@!&W din c?eltuielile eligibile ale 0roiectelorA

1!:21> +ii lei
TOTAL (CIM) 52.88 9&& #(&

9. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA
9.1 I) =,:, -( (7(.$*&(
Nu+ar de locuri de +unca create in fa-a de e=ecutie: 1>


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

9.2 I) =,:, -( "'(+,+(
Nu+ar de locuri de +unca create in fa-a de o0erare: '


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

10. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO6ECONOMICI AI INVESTITIEI
10.1 INDICATORI VALORICI
ALTERNATI.A A
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: (&).#. TVA) Total: ''2;> +ii lei
*in care constructii E +ontaD @CE$A '!>2'3 +ii lei
In,estitia s0ecifica @constructiiE+ontaDA%+# arie utila &">1 +ii lei
ALTERNATI.A 1
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: (&).#. TVA) Total: !&#2:1 +ii lei
*in care constructii E +ontaD @CE$A '#233 +ii lei
In,estitia s0ecifica @constructiiE+ontaDA%+# arie utila &2>> +ii lei
1 euroH !2!#31 lei" la cursul 1NR din data &!2&!2#&1'

10.2 INDICATORI FIZICI

/u0rafata construita: 1'"'& +#
/u0rafata construita desfasurata: 3;;">& +#
/u0rafata utila desfasurata: ;!:"33 +#
ALTERNATI.A A
12 *urata de e=ecutie a lucrarilor de inter,entie ' luni
#2 *urata 0erioadei de garantie a lucrarilor de inter,entie
@ani de la data rece0tiei la ter+inarea lucrarilorA
' ani
'2 *urata de recu0erare a in,estitiei" in conditii de
eficienta econo+ica
2>1ani
!2 Consu+ul anual s0ecific de energie 0entru incal-ire
cores0un-ator blocului i-olat ter+ic @+#%an A
:12!!NO?%+#an
>2 Econo+ia anuala de energie: ;':!!2!> NO?%an
>212 In tone ec?i,alent
0etrol
>2#' te0
;2 Reducerea anuala a e+isiilor de ga-e cu efect de sera
ec?i,alent CO#
##31#2>>Ng CO#%an


ALTERNATI.A 1


Proiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

*urata de e=ecutie a lucrarilor de inter,entie ' luni
12 *urata 0erioadei de garantie a lucrarilor de inter,entie
@ani de la data rece0tiei la ter+inarea lucrarilorA
' ani
#2 *urata de recu0erare a in,estitiei" in conditii de eficienta
econo+ica
32'# ani
'2 Consu+ul anual s0ecific de energie 0entru incal-ire
cores0un-ator blocului i-olat ter+ic @+#%an A
:!2;!NO?%+#an
!2 Econo+ia anuala de energie: ;#&#'2!> NO?%an
>212 In tone ec?i,alent
0etrol
>2& te0
;2 Reducerea anuala a e+isiilor de ga-e cu efect de sera
ec?i,alent CO#
##'>#2! Ng CO#%anProiectant:
Asocierea
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & ESIGN S.R.L.

ata intoc!irii:
"".#$.%#"&
Proiect: 'Cresterea e(icientei ener)etice a *+oc,ri+or -e +oc,inte in !,nici.i,+ Craio/a0
IMOBIL:
BL. 174A,sc2
LOT: 1
NUME DOCUMENT: DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)

PAGINA:

11. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
11.1 CERTIFICATUL DE URBANISM
Pentru obiecti, s8a obtinut Certiifcatul de Urbanis+ nr##;!din&'21#2#&1#" eliberat de 0ri+aria
$unici0iului Craio,a2

12. A)(7(

12.1 A)(7, 1.A: D(3&:$# ;()(+,# ,# &)3(/*&*&(& /& -(3&:( '( "8&(.*(
12.2 A)(7, 1.B: D(3&:$# ;()(+,# ,# &)3(/*&*&(& /& -(3&:( '( "8&(.*(
12. A)(7, 2: G+,=&.$# -( +(,#&:,+( , #$.+,+&#"+ -( &)*(+3()*&(
12.1 A)(7, .A: G+,=&.$# E/,#"),+(, ."/*$+&#"+ ."+"8"+,*( .$ ;+,=&.$# -( +(,#&:,+(
, &)3(/*&*&(&
12.2 A)(7, .B: G+,=&.$# E/,#"),+(, ."/*$+&#"+ ."+"8"+,*( .$ ;+,=&.$# -( +(,#&:,+(
, &)3(/*&*&(&
12.4 A)(7, 1: C(+*&=&.,*$# -( $+8,)&/9
12.5 A)(7, 2: A3&:(
12.8 A)(7, 4: R,'"+*$# -( (7'(+*&:, *(<)&.,
12.9 A)(7, 5: R,'"+*$# -( ,$-&* ()(+;(*&.
12.10 A)(7, 8: C(+*&=&.,*$# -( '(+="+9,)*, ()(+;(*&.,


Intoc+it"
Ar?2 Albu Iulian Ale=andru
MMMMMMMMMMMMMMM
Titular Primaria Craiova
Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova ANEXA 1
Faza : DALI
Proiect nr.:41172 / 2013
Data : 11.04.2013
n lei/ EURO la cursul 4.4281
TVA
lei euro lei lei euro
1 2 3 4.00 5 6 7.00
1.1. Obinerea terenului 0.000 - 0.000 0.000 -
1.2. Amenajarea terenului 0.000 - 0.000 0.000 -
1.3. Amenajri pt protectia mediu i aducerea la starea iniial 0.000 - 0.000 0.000 -
0.000 - 0.000 0.000 -
2.1. Retele de racord, utiltatii exterioare incintei 0.000 - 0.000 0.000 -
2.2. Montaj utilaj tehnologic 0.000 - 0.000 0.000 -
2.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.000 - 0.000 0.000 -
0.000 - 0.000 0.000 -
3.1. Studii de teren 0.000 - 0.000 0.000 -
3.2. Taxe pentru ob. de avize, acorduri i autorizaii 282.258 63.74 67.742 350.000 79.04
3.3. Proiectare i inginerie 11,077.481 2,501.63 2,658.595 13,736.076 3,102.02
3.4. Organizarea procedurilor de achiziie 0.000 - 0.000 0.000 -
3.5. Consultan 0.000 - 0.000 0.000 -
3.6. Asisten tehnic 7,694.907 1,737.74 1,846.778 9,541.685 2,154.80
19,054.646 4,303.12 4,573.115 23,627.761 5,335.87
4.1. Construcii i instalaii 500,477.132 113,023.00 120,114.512 620,591.644 140,148.52
4.2. Montaj utilaje tehnologice 0.000 - 0.000 0.000 -
4.3. Utilaje, echipam tehnologice i funcionale cu montaj 0.000 - 0.000 0.000 -
4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport 0.000 - 0.000 0.000 -
4.5. Dotri 0.000 - 0.000 0.000 -
4.6. Active necorporale 0.000 - 0.000 0.000 -
500,477.132 113,023.00 120,114.512 620,591.644 140,148.52
5.1. Organizare de antier
5.1.1.- lucrri de construcii 7,514.447 1,696.99 1,803.467 9,317.914 2,104.27
5.1.2.- cheltuieli conexe organizrii antierului 0.000 - 0.000 0.000 -
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioane, cote i taxe 0.000 - 0.000 0.000 -
5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute 25,399.579 5,736.00 6,095.899 31,495.478 7,112.64
32,914.026 7,432.99 7,899.366 40,813.392 9,216.91
6.1. Pregtirea personalului de exploatare 0.000 - 0.000 0.000 -
6.2. Probe tehnologice i teste 0.000 - 0.000 0.000 -
0.000 - 0.000 0.000 -
552,445.804 124,759.11 132,586.993 685,032.797 154,701.29
507,991.579 114,719.99 121,917.979 629,909.558 142,252.79
Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru
..............................................................................................
(semnatura autorizata)
TOTAL CAPITOL 2
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizrii obiectivului/lucrarii
Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova Lotul 1"
lei/EURO din data de 04.04.2013
Nr.
crt.
Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli
Valoare
(fr TVA)
Valoare
(inclusiv TVA)
VARIANTA I, BLOC, 174A 2 str. Elena Farago nr. 38SCARA 1 SI SCARA 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care: C + M
Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea n exploatare (probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar)
Titular Primaria Craiova
Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova ANEXA 1.1
Faza : DALI
Proiect nr.: 41172 / 2013
Data : 11.04.2013
n lei/ EURO la cursul 4.4281
TVA
lei euro lei lei euro
1 2 3 4.00 5 6 7.00
3.1.
3.100 Geo. 0.000 - 0.000 0.000 -
3.101 Topo. 0.000 - 0.000 0.000 -
3.102 Hidro. 0.000 - 0.000 0.000 -
TOTAL 3 . I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2.
3.200 Certificatul de urbanism, inclusiv prelungirea. 0.000 - 0.000 0.000 -
3.201
Autorizatia de constructie, reconstruire, modificare, extindere,
reparare, protejare, restaurare si conservare, ( inclusiv
prelungirea )
0.000 - 0.000 0.000 -
3.202 Taxa inregistrare proiect OAR 40.323 9.11 9.677 50.000 11.29
3.203 Autorizatia pentru desfiintarea totala sau partiala. 0.000 - 0.000 0.000 -
3.204 Autorizatia de foraj si excavari. ( lei/ ml ) 0.000 - 0.000 0.000 -
3.205 Avize si acorduri pentru lucrari de racorduri si bransamente 0.000 - 0.000 0.000 -
3.206 Certificat de nomenclatura stradala si adresa. 0.000 - 0.000 0.000 -
3.207
Intocmirea documentatiei, obtinerea Nr. Cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in cartea funciara
0.000 - 0.000 0.000 -
3.208 Acordul de mediu. 80.645 18.21 19.355 100.000 22.58
3.209 Obtinerea avizului PSI 0.000 - 0.000 0.000 -
3.210 Alte avize, acorduri si autorizatii 161.290 36.42 38.710 200.000 45.17
TOTAL 3 . II 282.258 63.742 67.742 350.000 79.041
3.3.
3.301 Proiectare 10,122.561 2,285.98 2,429.415 12,551.976 2,834.62
3.302 Verificarea tehnica a proiectarii 954.920 215.65 229.181 1,184.101 267.41
TOTAL 3 . III 11,077.481 2,501.633 2,658.595 13,736.076 3,102.025
3.4.
3.400 Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatii. 0.000 - 0.000 0.000 -
3.401 Cheltuieli pentru multiplicarea documentatiilor 0.000 - 0.000 0.000 -
3.402
Cheltuieli privind organizarea, cu coresponden\a, telegrafie,
telex, telefax.
0.000 - 0.000 0.000 -
3.403 Onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru licitatii. 0.000 - 0.000 0.000 -
3.404 Anunturi publicitare. 0.000 - 0.000 0.000 -
TOTAL 3 . IV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.5.
3.500 Unitatea de consultanta contractanta. 0.000 - 0.000 0.000 -
3.501 Persoanele fizice atestate angajate cu contract. 0.000 - 0.000 0.000 -
TOTAL 3 . V 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6.
Asistenta tehnica din partea proiectantului. 583.025 131.66 139.926 722.951 163.26
Supraveghere prin diriginti de specialitate a executiei 7,111.882 1,606.08 1,706.852 8,818.734 1,991.54
TOTAL 3 . VI 7,694.907 1,737.745 1,846.778 9,541.685 2,154.803
19,054.646 4,303.120 4,573.115 23,627.761 5,335.869
Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru
..............................................................................................
(semnatura autorizata)
Nr.
crt.
Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli
Valoare
(fr TVA)
Valoare
(inclusiv TVA)
DEVIZ PE OBIECT NR. 1 - CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova Lotul 1"
VARIANTA I, BLOC, 174A 2 str. Elena Farago nr. 38SCARA 1 SI SCARA 2
lei/EURO din data de 04.04.2013
Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008
III Proiectare i inginerie
IV Organizarea procedurilor de achiziie
V Consultan
VI Asisten tehnic
TOTAL OBIECT CAPITOL 3
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
I. Studii de teren
II. Taxe pentru ob. de avize, acorduri i autorizaii
Titular Primaria Craiova
Denumire: Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova
Faza : DALI ANEXA 1.2
Proiect nr.: 41172 / 2013
Data : 11.04.2013
n lei/ EURO la cursul 4.4281
TVA
lei euro lei lei euro
1 2 3 4.00 5 6 7.00
4.1.
4.1.1 Lucrari de reabilitare termica a anvelopei
4.1.102 Izolarea termica a partii opace a fatadelor; 157,858.538 35,649.27 37,886.049 195,744.587 44,205.10
4.1.103
Inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente
accesului in bloc, cu tamplarie termoizolanta (partea vitrata
15,567.674 3,515.66 3,736.242 19,303.916 4,359.41
4.1.104
Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta,
inclusiv izolarea termica a parapetilor;
21,561.431 4,869.23 5,174.744 26,736.175 6,037.84
4.1.105
Termo-hidro izolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termica a
planseului peste ultimul nivel in cazul sarpantei
104,652.445 23,633.71 25,116.587 129,769.032 29,305.80
4.1.106
Izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin
proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter.
39,955.243 9,023.11 9,589.258 49,544.502 11,188.66
4.1.2 Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire
4.1.201
Repararea / refacerea instalatiei de distributie a agentului termic pentru
incalzire si apa calda menajera din subsol / canal termic, inclusiv
izolarea termica a conductelor de distributie, cuprinse intre punctul de
racord si planseul peste subsol / canal termic al blocului;
40,846.453 9,224.37 9,803.149 50,649.602 11,438.22
4.1.202
Montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de
presiune diferentiala la baza coloanelor de incalzire;
13,190.424 2,978.80 3,165.702 16,356.126 3,693.71
4.1.203
Repararea / inlocuirea cazanului si / sau arzatorului din centrala termica
de bloc / scara, fara schimbarea tipului de combustibil.
0.000 - 0.000 0.000 -
4.1.3 Categorii secundare de lucrari
4.1.301 Activitati conexe 66,884.213 15,104.49 16,052.211 82,936.424 18,729.57
4.1.302 Lucrari de reparatii 39,960.710 9,024.35 9,590.570 49,551.281 11,190.19
TOTAL 4 . I.1 500,477.132 113,022.997 120,114.512 620,591.644 140,148.516
4.2.
4.200 Montaj utilaje tehnologice 0.000 - 0.000 0.000 -
TOTAL 4 . II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.3. Utilaje, echipam tehnologice i funcionale cu montaj 0.000 - 0.000 0.000 -
4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport 0.000 - 0.000 0.000 -
4.5. Dotri 0.000 - 0.000 0.000 -
4.6. Active necorporale 0.000 - 0.000 0.000 -
TOTAL 4 . III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
500,477.132 113,022.997 120,114.512 620,591.644 140,148.516
Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru
..............................................................................................
(semnatura autorizata)
Nr.
crt.
Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli
Valoare
(fr TVA)
Valoare
(inclusiv TVA)
DEVIZ PE OBIECT NR. 1 - CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CAP. 4
Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova Lotul 1"
VARIANTA I, BLOC, 174A 2 str. Elena Farago nr. 38SCARA 1 SI SCARA 2
lei/EURO din data de 04.04.2013
Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008
II. MONTAJ
III. PROCURARE
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investi ia de baz
TOTAL OBIECT CAPITOL 4
I. CONSTRUCTII SI INSTALATII
Titular Primaria Craiova
Denumir Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova
Faza : DALI ANEXA 1.3
Proiect n41172 / 2013
Data : 11.04.2013
n lei/ EURO la cursul 4.4281
TVA
lei euro lei lei euro
1 2 3 4.00 5 6 7.00
5.1
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii af. OS 1.50% 7,514.447 1,696.99 1,803.467 9,317.914 2,104.27
TOTAL 5 . I.1 7,514.447 1,696.991 1,803.467 9,317.914 2,104.269
5.1.2 Lucrari conexe organizarii de santier
5.I.201 Lucrari conexe organizarii de santier
5.I.202 Autorizatia executiei provizorii a lucrarilor de OS
5.I.203 Taxe de amplasament
5.I.204 Avize ale Administratiei Domeniului Public
5.I.205 Cheltuieli legate de spargeri, inchirieri
5.I.206 Instalarea semnelor de circulatie
5.I.207 Intreruperea circulatiei
5.I.208 Contracte de asistenta cu Politia
5.I.209 Contracte de asistenta cu cu Renel
5.I.210 Contracte de asistenta cu unitati de salubritate
TOTAL 5 . I.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2
Comision B. I. 0.000 - 0.000 0.000 -
Taxe pentru ISC 0.7% din C+M (cf Lege 10/1995) 0.50% 0.000 - 0.000 0.000 -
Cota af. Control stat in amen. teritoriu , urbanism
etc.0.1% din C+M (cf Lege 453/2001) 0.70%
0.000 - 0.000 0.000 -
Casa Sociala a Constructorilor 0.5% din C+M (cf Lege
215/1997) 0.10%
0.000 - 0.000 0.000 -
Taxa circ auto cf. Hot. CGMB nr. 134/2004 0.50% 0.000 - 0.000 0.000 -
Taxa depoz. Pamant,moloz to 0 mii lei/ luna 0.000 - 0.000 0.000 -
TOTAL 5 . II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.3
5.III.01
Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 ) inv. noi,
rep capitale,extinderi 5%
25,399.579 5,736.00 6,095.899 31,495.478 7,112.64
5.III.02
Diverse si neprevazute (Cap.1.2+1.3; 2, 3, 4 )
consolidari, calamitati etc 20%
0.000 - 0.000 0.000 -
TOTAL 5 . III 25,399.579 5,735.999 6,095.899 31,495.478 7,112.639
32,914.026 7,432.991 7,899.366 40,813.392 9,216.908
Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru
..............................................................................................
(semnatura autorizata)
DEVIZ PE OBIECT NR. 1 - CAPITOLUL 5
Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008
ALTE CHELTUIELI
Cresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova Lotul 1"
VARIANTA I, BLOC, 174A 2 str. Elena Farago nr. 38SCARA 1 SI SCARA 2
lei/EURO din data de 04.04.2013
TOTAL OBIECT CAPITOL 5
I. Organizare de antier
II. COMISIOANE, TAXE, COTE LEGALE SI COSTURI DE FINANTARE
III CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
Nr.
crt.
Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli
Valoare
(fr TVA)
Valoare
(inclusiv TVA)
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
Titular Primaria Craiova
DenumCresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova
Faza : DALI
Proiec41172 / 2013
Data : 11.04.2013
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Organizare de santier
2 A. Lucrri de reabilitare termic a anvelopei
3 a) izolarea termic a prii opace a faadelor;
4
b) nlocuirea tmplriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente
accesului n bloc, cu tmplrie termoizolant (partea vitrat); tmplria trebuie
dotat cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlat a spaiilor ocupate i
evitarea apariiei condensului pe elementele de anvelop;
5 c) nchiderea balcoanelor i/sau a logiilor cu tmplrie termoizolant,
inclusiv izolarea termic a parapeilor;
6 d) termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termic a
planeului peste ultimul nivel n cazul existentei arpantei (hidroizolarea terasei
nu este eligibila fara termoizolarea acesteia);
7 e) izolarea termic a planeului peste subsol, n cazul n care prin
proiectarea blocului sunt prevzute apartamente la parter.
8 B. Lucrri de reabilitare a sistemului de nclzire
9
a) repararea/ refacerea instalaiei de distribuie a agentului termic pentru
nclzire i ap cald menajer din subsol/ canal termic, inclusiv izolarea
termic a conductelor de distribuie, cuprinse ntre punctul de racord i planeul
peste subsol/ canal termic al blocului /;
10 b) montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare i a robinetelor de
presiune diferenial la baza coloanelor de nclzire;
11 Categorii secundare de lucrari
12
a) activitile conexe privind elementele nestructurale ale cldirii (lucrri de
demontare a instalaiilor i a echipamentelor montate aparent pe faadele/terasa
blocului de locuine, precum i remontarea acestora dup efectuarea lucrrilor
de izolare termic i.e. sistemele de ventilare a apartamentelor, sistemul de
colectare a apelor meteorice, etc.), respectiv
13
b) lucrarile de reparaii la faada - parte opac, la balcoane/logii i/sau la
acoperisul tip terasa/arpant (elementele de construcie care prezint potenial
pericol de desprindere i/sau afecteaz funcionalitatea blocului de locuine,
inclusiv refacerea n zonele de intervenie),
14 Receptie
Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru
..............................................................................................
(semnatura autorizata)
LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3
ANEXA 2
GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei PENTRU IMOBILUL
VARIANTA I, BLOC, 174A 2 str. Elena Farago nr. 38SCARA 1 SI SCARA 2
Nr.
Crt.
Denumire lucrare
Durata de executie Lucrari -Etape Principale
ANUL 1
Titular Primaria Craiova
DenumCresterea Eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova
Faza : DALI ANEXA 3
Proiec 41172 / 2013
Data : 11.04.2013
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Organizare de santier
2 A. Lucrri de reabilitare termic a anvelopei
3 a) izolarea termic a prii opace a faadelor; 26.31 26.31 26.31 26.31 26.31 26.31
4
b) nlocuirea tmplriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente
accesului n bloc, cu tmplrie termoizolant (partea vitrat); tmplria trebuie
dotat cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlat a spaiilor ocupate i
evitarea apariiei condensului pe elementele de anvelop;
3.1135 3.1135 3.1135 3.1135 3.1135
5 c) nchiderea balcoanelor i/sau a logiilor cu tmplrie termoizolant,
inclusiv izolarea termic a parapeilor; 4.3123 4.3123 4.3123 4.3123 4.3123
6 d) termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termic a
planeului peste ultimul nivel n cazul existentei arpantei (hidroizolarea terasei
nu este eligibila fara termoizolarea acesteia); 17.442 17.442 17.442 17.442 17.442 17.442
7 e) izolarea termic a planeului peste subsol, n cazul n care prin proiectarea
blocului sunt prevzute apartamente la parter. 6.6592 6.6592 6.6592 6.6592 6.6592 6.6592
8 B. Lucrri de reabilitare a sistemului de nclzire
9 a) repararea/ refacerea instalaiei de distribuie a agentului termic pentru
nclzire i ap cald menajer din subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termic
a conductelor de distribuie, cuprinse ntre punctul de racord i planeul peste
subsol/ canal termic al blocului /;
5.8352 5.8352 5.8352 5.8352 5.8352 5.8352 5.8352
10 b) montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare i a robinetelor de
presiune diferenial la baza coloanelor de nclzire; 2.6381 2.6381 2.6381 2.6381 2.6381
11 Categorii secundare de lucrari
12
a) activitile conexe privind elementele nestructurale ale cldirii (lucrri de
demontare a instalaiilor i a echipamentelor montate aparent pe faadele/terasa
blocului de locuine, precum i remontarea acestora dup efectuarea lucrrilor
de izolare termic i.e. sistemele de ventilare a apartamentelor, sistemul de
colectare a apelor meteorice, etc.), respectiv
7.4316 7.4316 7.4316 7.4316 7.4316 7.4316 7.4316 7.4316 7.4316
13 b) lucrarile de reparaii la faada - parte opac, la balcoane/logii i/sau la
acoperisul tip terasa/arpant (elementele de construcie care prezint potenial
pericol de desprindere i/sau afecteaz funcionalitatea blocului de locuine,
inclusiv refacerea n zonele de intervenie),
5.7087 5.7087 5.7087 5.7087 5.7087 5.7087 5.7087
14 Receptie
Intocmit,
Asocierea SC Kappa Architects & Engineers SRL- SC K-Box Construction Design SRL
Arh. Albu Iulian Alexandru
.............................................................................................
(semnatura autorizata)
Valorile sunt exprimate in Mii Lei exclusiv TVA
LUNA 1
Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei PENTRU IMOBILUL
VARIANTA I, BLOC, 174A 2 str. Elena Farago nr. 38SCARA 1 SI SCARA 2
Nr.
Crt.
Denumire lucrare
Esalonarea investitiei- total C+M (MII LEI fara TVA)
ANUL 1
LUNA 2 LUNA 3
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:2000
SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
MUNICIPIUL CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL
Desenat
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:2000
SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
MUNICIPIUL CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL
Desenat
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
MUNICIPIUL CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL
Desenat
A-01
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
SC K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
MUNICIPIUL CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
SC KAPPA ARCHITECTS&ENGINEERS SRL
Desenat
A-01
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat
A-01.1
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat
A-01.1
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat
A-01.2
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat
A-01.2
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat
A-02
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat
A-02
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat
A-03
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat
A-03
PARTER

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
ETAJ 2
ETAJ 3
ETAJ 4
ETAJ 1
PARTER

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
ETAJ 2
ETAJ 3
ETAJ 4
ETAJ 1
-2.70
SUBSOL
-2.70
SUBSOL
SECTIUNE TRANSVERSALA PROPUSA
PARTER

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
ETAJ 2
ETAJ 3
ETAJ 4
ETAJ 1
PARTER

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
ETAJ 2
ETAJ 3
ETAJ 4
ETAJ 1
-2.70
SUBSOL
-2.70
SUBSOL
SECTIUNE TRANSVERSALA
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
PARTER
ETAJ 2
ETAJ 3
ETAJ 4
ETAJ 1
-2.70
SUBSOL

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
PARTER
ETAJ 2
ETAJ 3
ETAJ 4
ETAJ 1
-2.70
SUBSOL
+13.50
SECTIUNE TRANSVERSALA

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
PARTER
ETAJ 2
ETAJ 3
ETAJ 4
ETAJ 1
-2.70
SUBSOL

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
PARTER
ETAJ 2
ETAJ 3
ETAJ 4
ETAJ 1
-2.70
SUBSOL
+13.50
SECTIUNE TRANSVERSALA PROPUSA
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA PRINCIPALA
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA PRINCIPALA
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat
FATADA POSTERIOARA

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA POSTERIOARA
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA LATERALA 1
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA LATERALA 2
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA PRINCIPALA
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA PRINCIPALA
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
PARTER
ETAJ 2
ETAJ 3
ETAJ 4
ETAJ 1
+13.50
FATADA POSTERIOARA
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA POSTERIOARA
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA LATERALA 2
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50

+2.70
+5.40
+8.10
+10.80
+13.50
FATADA LATERALA 1
Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare / Raport de expertiza
Specificatie
Sef proiect
Verificat
Nume Semnatura Scara
Data
Titlu proiect
Titlu plansa
Faza
Plansa nr
Beneficiar
arh. A. I. ALBU 1:100
Calea Floreasca nr 48 B sector 2 Bucuresti, Romania
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Proiect Nr.
aprilie 2013
arh. R. MARGARIT
arh. A. POPESCU
41172/2013
DALI
Desenat


Asocierea:
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L.

Data intocmirii:
1.04.2013FOAIE DE CAPAT

OBIECTIV Cresterea eficientei energetice a blocurilor de
locuinte in Municipiul Craiova
ADRESA 174 A scara 1, str.Elena Farago nr.38
BENEFICIAR Municipiul Craiova prin primar Lia Olguta Vasilescu
PROIECTANT S.C. KAPPA Architects & Engineers S.R.L.
S.C. K-BOX Construction & Design S.R.L.
NR PROIECT 41172/2013
FAZA EXPERTIZAEXEMPLAR 1/3
PFA DUMITRESCU I. DAN MIHAIL Ref. nr.253/2013
Str. Unirii nr.64C
Tel-fax 0251310055
Tel. mobil 0722239308
RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA CALITATIVA.
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in
municipiul Craiova-Lot 1.

Cartier Craiovita Noua, bloc locuinte 174 A scara 1, str.Elena
Farago nr.38, municipiul Craiova, jud. Dolj.La solicitarea beneficiarului, Primaria municipiului
Craiova si conform Certificatului de Urbanism nr.
2264/03.12.2012 , s-a procedat la expertizarea calitativa a blocului
de locuinte existent 174 A scara 1, amplasat in municipiul Craiova,
cartier Craiovita Noua, str.Elena Farago nr.38, conform Codului de
proiectare seimica-partea III-a intitulat Prevederi pentru evaluarea
cladirilor existente, indicativ P100-3/2008.
Obiectivul principal al raportului de expertizare tehnica a
constructiei existente consta in posibilitatea executarii lucrarilor
privind cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte
respectiv.

Cap.1. Cerinte de performanta si criterii de indeplinire.

1.1. Cerinte fundamentale.

Evaluarea cladirii existente urmareste sa stabileasca daca aceasta
satisface cu un grad adecvat de siguranta cerintele fundamentale
(nivelurile de performanta) avute in vedere la proiectarea constructiilor
noi, conform P100-1/2006.
Indeplinirea cerintelor fundamentale, respectiv cerinta de siguranta a
vietii si cerinta de limitare a degradarilor vor fi studiate in cadrul
prezentului raport de expertiza tehnica astfel incat cladirea in cauza sa
fie capabila sa preia actiuni seismice cu o marja suficienta de siguranta
fata de nivelul de deformare la care intervine prabusirea locala sau
generala, fara degradari sau scoateri din uz si ale caror costuri de
remediere sa nu fie exagerat de mari in comparatie cu costul structurii
existente.
Functie de clasa de importanta si de expunere la cutremur, de durata
viitoare de exploatare, cerintele fundamentale pot fi asigurate pentru un
nivel al actiunilor seismice inferior celui considerat la proiectarea
constructiilor noi, respectiv la cutremure cu IMR = 40 ani.
1.2. Criterii de indeplinire a cerintelor de performanta.
Aspecte generale.

Cerintele fundamentale sunt indeplinite prin adoptarea
reprezentarii actiunii seismice, a modelelor si metodelor de calcul,
a verificarilor si procedeelor de detaliere prevazute in P100-
3/2008, specifice structurilor existente executate din beton armat.
Nivelul de protectie seismica oferit de aplicarea codului in vigoare
P100-1/2006 are in vedere un raspuns seismic cu incursiuni si
degradari specifice in domeniul postelastic de degradare.

Cap.2. Evaluarea seismica a structurii de rezistenta si a
componentelor nestructurale.

2.1. Generalitati.
Evaluarea seismica a structurii de rezistenta si a
componentelor nestructurale existente consta dintr-un ansamblu
de operatii care trebuie sa stabileasca vulnerabilitatea acestora in
raport cu cutremurele caracteristice amplasamentului (municipiul
Craiova).
In mod concret evaluarea stabileste masura in care cladirea
existenta indeplineste cerintele de performanta asociata actiunii
seismice.
Evaluarea este precedata de colectarea informatiilor referitoare la
geometria structurii, calitatea detaliilor constructive si calitatea
materialelor utilizate in constructie.
Evaluarea cladirii existente are in final scopul decizional al
necesitatii interventiei structurale, daca este cazul.

2.2. Operatiile care compun procesul de evaluare.

Operatiile care alcatuiesc procesul de evaluare se grupeaza in
doua categorii, dupa cum urmeaza:
-evaluarea calitativa
-evaluarea prin calcul
Ansamblul operatiilor de evaluare calitativa si cantitativa (prin
calcul) reprezinta metodologia de evaluare, care poate fi
diferentiata functie de complexitatea si rigoarea operatiilor de
evaluare.
In cazul structurii analizate se va proceda conform prevederilor
contractuale numai la desfasurarea procesului de evaluare
calitativ.
La aplicarea acestuia se va tine seama de aspectele specifice de
alcatuire a structurilor cu pereti din beton armat (anexa B-P100-
3/2008).
Pe baza concluziilor evaluarii calitative se face incadrarea
constructiei examinate intr-o clasa de risc.
Clasa de risc in care este incadrata constructia, impreuna cu clasa
de importanta si de expunere la cutremur, conform P100-1/2006
determina necesitatea executarii unor lucrari de interventie cat si
nivelul minim de siguranta pe care trebuie sa il asigure aceste
masuri.

Cap.3. Niveluri de cunoastere.
Definirea nivelurilor de cunoastere.

In vederea selectarii metodei de evaluare, se definesc
urmatoarele niveluri de cunoastere:
-KL1 Cunoastere limitata.
-KL2 Cunoastere normala.
-KL3 Cunoastere completa.
Factorii considerati in stabilirea nivelului de cunostere sunt:
- geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii,
dimensiunile elementelor structurale, precum si a elementelor
nestructurale care afecteaza raspunsul structural sau siguranta
vietii;
- alcatuirea elementelor structurale si nestructurale, incluzand
cantitatea si detalierea armaturii in elementele de beton armat,
legaturile planseelor cu structura de rezistenta verticala, natura
elementelor utilizate, tipul si materialele componentelor
nestructurale, etc.
- materialele utilizate in structura si componentele nestructurale,
respectiv proprietatile mecanice ale materialelor.
In situatia imobilului expertizat avem de-a face cu o
cunoastere limitata (KL1).
Tipul KL1 corespunde urmtoarei stri de cunoatere:
- n ceea ce privete geometria: configuraia de ansamblu a
structurii i dimensiunile elementelor structurale sunt cunoscute
din relevee.
- n ceea ce privete alctuirea de detaliu nu se dispune de proiectul
de executie al structurii cladirii.
- n ceea ce privete materialele nu se dispune de informaii directe
referitoare la caracteristicile materialelor de construcie.

Cap.4. Informatii specifice pentru evaluarea structurala a
constructiei.

4.1. Date generale privind constructia. Situatia existenta.
Constructia, amplasata in municipiul Craiova, Cartier
Craiovita Noua, str.Elena Farago nr.38 se inscrie in plan intr-o
forma dreptunghiulara.
Regimul de inaltime este compus dintr-un subsol tehnic, parter, si
patru etaje.
Suprafata desfasurata a cladirii este egala cu 870 mp.
Executia cladirii, dupa informatiile primite la fata locului a fost
terminata in anul 1979 (Normativ antiseismic P100-78).
Blocul de locuinte existent este dotat cu instalatii electrice,
instalatii sanitare si termice. Nu se va face referire la starea tehnica
a instalatiilor deoarece acestea nu fac parte integranta din
contractul de expertizare.
Structura de rezistenta este alcatuita din fundatii continue,
amplasate sub peretii subsolului tehnic si executate din beton
monolit, fundatii avand talpile din beton simplu, si cuzineti din
beton armat pozitionati la partea superioara a talpilor de fundare.
Peretii portanti exteriori si interiori sunt executati din
diafragme de beton armat prefabricat (Panouri mari), iar planseele
sunt executate de asemenea din beton armat. Fatadele sunt placate
partial cu caramida aparenta, iar balcoanele in mare majoritate sunt
inchise.
Acoperisul initial este de tip terasa cu straturi termo-
hidroizolatoare, avand amplasat pe conturul exterior un atic
alcatuit din elemente prefabricate din beton armat.
Expertul tehnic nu are cunostinta daca in interiorul apartamentelor
s-au facut modificari in compartimentare prin desfacerea unor
pereti nestructurali, demolari parapeti ferestre, etc.
Deasemenea se mentioneaza faptul ca nu s-au efectuat lucrari de
supraetajare a blocului de locuinta existent.
Din punct de vedere al seismicitatii, cladirea se afla conform
normativ P100-1/2006 in zona cu valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare ag = 0.16g si perioada de colt a
spectrului de raspuns Tc=1,0 sec., pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani.
Clasa de importanta si de expunere la cutremur, conform
prevederilor aceluiasi normativ P100-1/2006 este III, avand
factorul de importanta I = 1.00.


4.2. Propuneri pentru cresterea eficientei energetice a cladirii
existente.
In vederea indeplinirii scopului urmarit privind cresterea
eficientei energetice a cladirii existente, Primaria Craiova doreste
executarea lucrarilor de reabilitare termica, care presupun o
interventie asupra anvelopei cladirii de locuit, lucrari care au un rol
determinant in asigurarea confortului locatarilor prin cresterea
capacitatii de termoizolare, eliminandu-se astfel pierderile de
caldura prin peretii exteriori.
Principalele lucrari de interventie stabilite prin ordonanta de
urgenta, care urmeaza a se efectua in cazul blocului de locuinte
expertizat sunt:
-Izolarea termica a peretilor exteriori
-Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare
-Termo-hidroizolarea terasei
-Izolarea termica a planseului peste subsol
Odata cu efectuarea lucrarilor prevazute mai sus se pot executa si
urmatoarele lucrari, in conditiile in care acestea sunt justificate din
punct de vedere tehnic si sunt cuprinse in documentatia de
proiectare:
-Asigurarea la incarcarea din vant prin prinderea sarpantei
executate ulterior de structura de rezistenta existenta, respectandu-
se cu strictete detaliile proiectului in faza Proiect Tehnic si Detalii
de Executie.
-Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta
potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea
blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie.
-Lucrari de refacere a finisajelor fatadelor.
In cadrul operatiilor de reparatie a fatadei pot interveni urmatoarele
lucrari care implica interventii structurale:
-Reparatia degradarilor aparute in placile balcoanelor
-Reparatia parapetilor balcoanelor
-Interventii locale structurale pe fatada
Ca recomandari se mentioneaza urmatoarele:
-Lucrarile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub
indrumarea unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de
santier, atestat de catre MLPT.
-Pentru toate lucrarile executate se vor intocmi procese verbale de
lucrari ascunse.
-Executia lucrarilor va fi condusa de cadre tehnice cu experienta,
care raspund direct de instruirea personalului care executa
operatiile si de respectarea fiselor tehnologice privind executia
lucrarilor la inaltime.
-Zona periculoasa din imediata apropiere a blocului care se
reabiliteaza termic va fi marcata cu indicatoare de avertizare si va
fi supravegheata de personal instruit.
-Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuirea tamplariei
sau refacerea izolatiei terasei se vor face manual, pentru a nu da
nastere la vibratii suplimentare, care produc deranj locatarilor.
-Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a
molozului rezultat din desfaceri de tencuieli, straturi de terasa, etc.,
curatind zilnic spatiile de folosinta commune (trotuarul).

Prin proiect nu se vor modifica pozitia si dimensiunile golurilor din
fatada si nu se vor face modificari in privinta parapetilor de la
balcoane in ceea ce priveste forma, materialul din care sunt
executati si sistemul de prindere.
In executie nu se vor face spargeri privind parapetii ferestrelor, a
peretilor de inchidere, sau desfacerea tamplariei catre balcon, decat
in baza unei documentatii tehnice avizate(certificat de urbanism,
avize, autorizatie de constructie).
In executie nu se vor face modificari legate de pozitia ghenelor de
ventilatie, a coloanelor de scurgere si a pantelor terasei.
Refacerea termica a fatadei se va realiza dupa executarea lucrarilor
de refacere a izolatiei terasei.
Executantul va intocmi un proiect de organizare de santier,
verificat, cuprinzand si sistemul de ancorare a schelei de fatada.
Constructorul care executa reabilitarea termica este obligat sa ia
toate masurile de protectie a vecinatatilor.
Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele
daunatoare higienei si sanatatii oamenilor se vor lua toate masurile
cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din urmatoarele acte
normative:
-Norme generale de protectia muncii elaborate de catre Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale si de catre Ministerul Sanatatii;
-Legea protectiei muncii nr.319/2006;
-HG nr.300/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;
-HG nr.1048/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca;
-HG nr.1051/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru
lucratori;
-HG nr. 1091/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca;
-IM 006/1996 - Norme specific de protectia muncii pentru lucrari
de zidarie si finisaje(BC10/1996)
-Ordinul MLPT nr.9/N/15.03.1993 - Regulament privind protectia
muncii in constructii(BC nr.5,6,7/1993).
P118/1999-Normativ de protective la foc;
-Od. MDLPL nr.269/04.03.2008 si Ministerul Internelor si
Reformei Administrative nr.431/31.03.2008 - Regulament privind
clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc - Clase de reactie la foc.
Propunerea de crestere a eficientei energetice va fi realizata prin
intocmirea unor documentatii tehnice in faza DTAC si PT, pe baza
carora se va obtine o Autorizatie de Construire emisa de catre
Primaria municipiului Craiova.
4.3. Identificarea nivelului de degradare al constructiei existente.
Evaluarea stabileste daca integritatea materialelor din care este
realizata structura a fost afectata pe durata de exploatare a
constructiei si daca este cazul masura degradarii. La inspectarea
imobilului trebuie sa se aiba in vedere ca degradarile pot fi ascunse
sub finisaje bine intretinute.
Evaluarea va conduce la identificarea cauzelor degradarii
materialelor:
- ca efect al cutremurelor anterioare
- ca efect al tasarii terenului de fundare
- ca efect al altor deformatii impuse (actiunea variatiilor de
temperatura, contractia si curgerea lenta a betonului)
- ca efect al agentilor de mediu sau al agentilor tehnologici
(substante agresive de diferite naturi)
- ca efect al unei executii defectuoase
In cazul elementelor de beton armat se urmaresc:
- calitatea slaba a betonului sau degradarea lui fizica(din inghet-
desghet) sau chimica (coroziunea produsa de diferiti agenti chimici
si biologici)
- zonele cu defecte de executie care afecteaza rezistenta materialelor
sau a elementelor structurale(zone de beton segregate, zonele
rosturilor de turnare executate incorect, innadirile prin sudura
necorespunzatoare a pieselor de otel, etc.)
- existenta si gradul de coroziune a armaturilor de otel
- starea aderentei intre beton si armatura
- deformatiile remanente semnificative si fisurile din elementele
structurale cu diverse configuratii si directii. Intereseaza in mod
special fisurile deschise peste 0.5 mm. In cazul peretilor structurali
se examineaza cu prioritate fisurile inclinate, mai ales cele in x.
Examinarea starii elementelor si materialelor va fi inregistrata intr-
un releveu de degradari (in plan si elevatii) pentru a stabili efectele
asupra sigurantei de ansamblu a structurii.
In cazul constructiei analizate nu sunt percepute vizual degradari
structurale sau nestructurale provenite din vreo cauza amintita
anterior.
Structura de rezistenta, avand o vechime de 34 ani se afla intr-o
stare fizica buna.
Din informatiile primite la fata locului, cu ocazia intocmirii
releveului constructiei expertizate, s-a dovedit ca imobilul nu a
suferit transformari structurale in decursul perioadei de exploatare.
Nu sunt semnalate avarii structurale vizibile, structura de rezistenta
comportandu-se bine la solicitarile seismice la care a fost supusa in
decursul timpului.
Se face mentiunea ca nu s-au executat niciodata lucrari de
modernizare.
Nu se observa prezenta fenomenului de igrasie (ascensiunea
capilara a apei), sau efecte de inghet dezghet.
Nu sunt prezente deficiente ale structurii din cauze neseismice
precum cedari ale terenului de fundare, sau deteriorari ale
planseelor din incarcari verticale.

4.4. Date privind geometria structurii existente.
Datele specifice privind geometria structurii de rezistenta existenta
rezulta din releveul acesteia (vezi planurile releveu atasate
raportului de expertiza tehnica).

4.5. Proprietatile materialelor componente
Din informatiile primite la fata locului, cu ocazia intocmirii
releveului constructiei, s-a dovedit ca imobilul s-a comportat foarte
bine la solicitarile seismice care s-au succedat in timp.
Se mentioneaza existenta unei sarpante din lemn executata
ulterior si existenta unor lucrari partiale de interventii asupra
anvelopei cladirii de locuit existente (izolatie termica cu
polistiren).
Pe fatada principala se semnaleaza existenta a doua balcoane
inchise, construite ulterior la nivelul parterului, a caror suprafata
nu depaseste suprafata balconului existent la etajul 1.

Cap.5. Evaluarea sigurantei seismice.
5.1. Generalitati.
Evaluarea siguranei seismice a cldirii cu perei structurali din
beton armat se face prin coroborarea rezultatelor obinute prin
dou categorii de procedee :
- evaluare calitativ;
- evaluare prin calcul.
Se mentioneaza din nou faptul conform prevederilor contractuale
ca expertul tehnic va aborda doar latura calitativa a studiului.

5.2. Criterii pentru evaluarea calitativa.
5.2.1. Lista de conditii de alcatuire a structurilor de beton in
zone seismice, conform metodologiei de nivel 1 (tabel B.1. din
P100-3/2008).
Conditiile referitoare la configuratia sistemului structural si cele
care privesc interactiunile structurii sunt cele prezentate in tabelul
B.1 pentru metodologia de nivel 1.
Conditiile privind configuratia sistemului se refera la traseul
incarcarilor daca este sau nu continuu, la redundanta sistemului
structural, la existenta unor niveluri slabe sau flexibile, la existenta
unor modificari importante ale dimensiunilor in plan ale sistemului
de la nivel la nivel, la existenta discontinuitatilor pe verticala, la
existenta unor diferente intre masele de nivel mai mari de 50%, la
efectele de torsiune de ansamblu, sau daca infrastructura este
capabila sa transmita la teren fortele verticale si orizontale.
Criteriul privind conditiile configuratiei structurii este indeplinit in
totalitate pentru blocul de locuinte studiat, acesta primind un
punctaj maxim de 50 puncte.
Conditiile privind interactiunile structurii se refera la
respectarea distantelor pana la cladirile vecine (dimensiunea
minima de rost conform P100-1/2006), la planseele intermediare
daca au o structura laterala proprie sau daca sunt ancorate adecvat
de structura principala, la izolarea sau legarea flexibila de structura
a peretilor nestructurali, la existenta stalpilor captivi scurti.
Din punctul de vedere al acestor conditii, structura blocului de
locuinte primeste un punctaj total de 10 puncte.(punctaj maxim).
Conditiile privind alcatuirea (armarea) elementelor structurale
(in cazul de fata structura cu pereti din beton armat) se refera
la distributia momentelor capabile pe inaltimea peretilor si la
asigurarea dezvoltarii unui mecanism de disipare a energiei
seismice favorabil, la existenta bulbilor sau talpilor la capetele
sectiunilor peretilor, la rezistenta la forte taietoare a grinzilor de
cuplare si a peretilor, la innadirea armaturilor verticale, la grosimea
peretilor, la procentele de armare verticala si orizontala a peretilor,
la distanta dintre etrierii grinzilor de cuplare.
Punctaj toal realizat = 20 (neindeplinire moderata, din cauza
lipsei informatiilor privind calitatea materialelor folosite)
Conditiile privind alcatuirea planseelor se refera la grosimea
placii, daca betonul din placa este monolit, se refera la rezistenta
armaturilor centurilor si a celor distribuite in placa, la posibilitatea
fortelor seismice din planul planseului de a fi transmise la
elementele structurii verticale (pereti) prin eforturi de lunecare si
compresiune in beton, la bordarea cu armaturi suficiente a golurilor
din plansee.
Din punctul de vedere al acestor conditii criteriul este indeplinit si
structura primeste punctajul maxim de 10 puncte.
Punctajul total pentru ansamblul conditiilor de alcatuire se
materializeaza prin coeficientul R1 = 90 puncte.
5.2.2. Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale.
Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale se face pe
baza punctajului dat in tabelul B.3 pentru diferitele tipuri de
degradare identificate.
Degradarile produse de actiunea cutremurelor se refera la fisuri
si deformatii remanente in zonele critice (zonele plastice) ale
stalpilor, peretilor si grinzilor, la existenta unor fisuri si fracturi
produse de forte taietoare sau eforturi de compresiune, la existenta
fisurilor de forfecare produse de lunecarea armaturilor in noduri, la
cedarea ancorajelor si innadirilor barelor de armatura, la fisurarea
pronuntata a planseelor, la degradari ale fundatiilor sau terenului
de fundare.
Neexistand degradari vizibile expertul tehnic considera (din cauza
vechimii apreciabile a cladirii de locuit existente si datorita
aplicarii unui normativ antiseismic care nu este apreciat ca
modern) criteriul degradarilor produse de actiunea cutremurelor ca
este neindeplinit moderat , iar structura blocului de locuinte
primeste punctajul de 40 puncte.
Degradarile produse de incarcarile verticale se refera la
existenta fisurilor si degradarilor in grinzi si placile planseelor, la
existenta fisurilor si degradarilor in stalpi si pereti.
In lipsa acestui tip de degradari, totusi expertul tehnic considera
criteriul neindeplinit moderat, propunandu-se un punctaj de 15
puncte.
Degradarile produse de incarcarea cu deformatii se refera la
existenta tasarii de reazeme, contractii, actiunea temperaturii,
curgerea lenta a betonului. Criteriul acestor degradari este
neindeplinit moderat obtinandu-se pentru structura un punctaj de
5 puncte.
Degradarile produse de o executie defectuoasa se refera la
existenta betonului segregat, rosturi de lucru incorecte.
Cu toate ca nu se observa zone cu beton segregate, acestea pot fi
ascunse si de aceea expertul tehnic acorda structurii printr-o
neindeplinire moderata a criteriului un punctaj care totalizeaza 5
puncte.
Degradarile produse de factori de mediu se refera la efectele
fenomenului de inghet-desghet, la actiunea agentilor corozivi
chimici sau biologici asupra betonului sau asupra armaturii de otel,
inclusiv asupra proprietatilor de aderenta ale acesteia.
Lipsa vizuala a acestor degradari conduce la obtinerea unui
punctaj maxim de 10 puncte.
Punctajul total pentru evaluarea starii de degradare a elementelor
structurale se materializeaza prin coeficientul R2 = 75 puncte.

Cap.6.Evaluarea finala si formularea concluziilor.
6.1. Aspecte generale ale activitatii de evaluare.
Pe baza rezultatelor evaluarii calitative se stabileste
vulnerabilitatea constructiei in ansamblu si a partilor acesteia, in
raport cu cutremurul de proiectare si clasa de importanta
expunere la cutremur, respectiv, riscul seismic, ca indicator al
efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului
asupra constructiei analizate.
Stabilirea riscului seismic pentru o anumita constructie se face prin
incadrarea acesteia intr-una din urmatoarele patru clase de risc:
- Clasa Rs I - constructiile cu risc ridicat de prabusire la cutremurul
de proiectare corespunzator starii limita ultime.
- Clasa Rs II - constructiile care sub efectul cutremurului de
proiectare poate suferi degradari structurale majore, dar la care
pierderea stabilitatii este putin probabila.
- Clasa Rs III - constructiile care sub efectul cutremurului de
proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structural, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante.
- Clasa Rs IV constructiile la care raspunsul seismic asteptat este
similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza
prescriptiilor in vigoare.
6.2. Stabilirea clasei de risc a constructiei expertizate.
Rezultatele verificarilor efectuate in cadrul prezentului raport de
expertiza tehnica reprezinta elementele esentiale care
fundamenteaza evaluarea finala privind starea de siguranta fata de
actiunile seismice. Pe aceasta baza se stabileste global
vulnerabilitatea constructiei expertizate, raportul de evaluare
urmand sa incadreze constructia intr-o clasa de vulnerabilitate
asociata cutremurului de proiectare (clasa de risc).
ncadrarea cldirilor cu perei structurali din beton armat n clase
de risc n raport cu aciunea seismic n planul pereilor se face n
conformitate cu principiile generale enunate la Cap.8.2 (P100-
3/2008), tabelele 8.1. 8.3., folosind coeficienii R1si R2 calculai
conform prevederilor din anexa B (P100-3/2008).
Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc
seismic se face pe baza a doua categorii de conditii, care fac
obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaluarii.
Pentru orientarea in stabilirea deciziei finale privitoare la siguranta
structurii si la lucrarile de interventie necesare, masura in care cele
doua categorii de conditii sunt indeplinite este cuantificata prin
intermediul celor doi indicatori, deja calculati in prezentul raport
de expertiza tehnica:
- gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurala si
alcatuire a elementelor structurale si a regulilor constructive pentru
structuri care preiau efectul actiunii seismic, notat cu R1, denumit
prescurtat gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica.
Pe baza punctajului atribuit anterior fiecarei categorii de conditii
de alcatuire R1 = 90.
- gradul de afectare structurala, notat cu R2, care reprezinta o
masura a degradarilor structurale produse de actiunea seismica si
de alte cauze.
Pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradari
structurale si nestructurale R2 = 75.
Valorile celor doi indicatori se asociaza cu o anumita clasa de risc
si orienteaza la stabilirea concluziei finale privind raspunsul
seismic asteptat si incadrarea intr-o anumita clasa de risc seismic,
precum si in stabilirea deciziei de interventie.
Se prezinta in continuare sub forma de tabel incadrarea constructiei
analizate intr-o clasa de risc, in functie de valoarea determinata in
cadrul raportului de expertiza tehnica a celor doi indicatori R1 si
R2.
Valoare
indicator
Conform tabel (cap.8.2.
P100-3/2008)
Clasa
de risc
R1 = 90 8.1 Rs III
R2 = 75 8.2 Rs III

In raport de rezultatele obtinute, expertul tehnic incadreaza
imobilul blocului de locuinte in clasa de risc Rs III pentru o
constructie care sub efectul cutremurului de proiectare poate
prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ
siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi
importante.

Cap.7. Propuneri de solutii de interventie.
Ca solutii de interventie se recomanda de catre expertul tehnic
tehnologia de reabilitare termica prezentata in cap. 4.2 al
prezentului raport de expertiza tehnica. Lucrarile de reabilitare
termica asupra anvelopei blocului de locuinte nu afecteaza
semnificativ structura de rezistenta existenta (Panouri mari).
Toate aceste prevederi se vor materializa prin intocmirea unei
documentatii tehnice in faza de DTAC, insusita de catre expertul
tehnic si verificata de catre un verificator de proiecte atestat,
conform prevederilor legale.

Cap.8. CONCLUZII RAPORT EXPERTIZA TEHNICA.

In urma analizei facute, expertul tehnic considera ca structura
prezinta un grad adecvat de siguranta privind cerinta de siguranta
a vietii, fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja
suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care
intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile
oamenilor sa fie protejate.
Deasemenea expertul considera ca structura existenta are o
rigiditate corespunzatoare cu un grad adecvat de siguranta pentru
cerinta de limitare a degradarilor, pentru a fi capabila a prelua
actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.
Prin executarea lucrarilor de reabilitare termica clasa de risc si
gradul de asigurare seismic existent al cladirii expertizate nu se
modifica.
Expertul tehnic considera ca structura de rezistenta si fundatiile
existente sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de
reabilitarea termica a cladirii in cauza.
Fata de cele mentionate mai sus expertul tehnic considera ca
structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de
consolidare, care ar putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare
termica prevazute pentru cresterea performantei energetice.

Propunerile insusite de catre expertul tehnic si prezentate in
cadrul cap.4.2 nu afecteaza structura de rezistenta a blocului
de locuit 174 A scara 1, amplasat in municipiul Craiova,
cartier Craiovita Noua, str. Elena Farago nr.38.
Beneficiarului ii revine sarcina sa intocmeasca documentatiile
tehnice in faza DTAC si Proiect Tehnic, insusite de catre
expertul tehnic si verificate de catre un verificator de proiecte
atestat. De asemenea lucrarile de interventie propuse se vor
executa de catre echipe de lucru atestate pentru un astfel de
gen de lucrari, respectand cu strictete atat prevederile legii
nr.10/1995, privind Calitatea in constructii, cat si toate
normele de protectia muncii in vigoare la acea data.

Intocmit,
Exp. tehnic ing. Dan DumitrescuAsocierea:
S.C. KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L.
S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L.

Data intocmirii:
1.04.2013FOAIE DE CAPAT

OBIECTIV Cresterea eficientei energetice a blocurilor de
locuinte in Municipiul Craiova
ADRESA 174 A scara 2, str.Elena Farago nr.38
BENEFICIAR Municipiul Craiova prin primar Lia Olguta Vasilescu
PROIECTANT S.C. KAPPA Architects & Engineers S.R.L.
S.C. K-BOX Construction & Design S.R.L.
NR PROIECT 41172/2013
FAZA EXPERTIZAEXEMPLAR 1/3
PFA DUMITRESCU I. DAN MIHAIL Ref. nr.252/2013
Str. Unirii nr.64C
Tel-fax 0251310055
Tel. mobil 0722239308
RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA CALITATIVA.
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in
municipiul Craiova-Lot 1.

Cartier Craiovita Noua, bloc locuinte 174 A scara 2, str.Elena
Farago nr.38, municipiul Craiova, jud. Dolj.La solicitarea beneficiarului, Primaria municipiului Craiova si
conform Certificatului de Urbanism nr. 2264/03.12.2012 , s-a procedat
la expertizarea calitativa a blocului de locuinte existent174 A scara 2,
amplasat in municipiul Craiova, cartier Craiovita Noua, str.Elena
Farago nr.38, conform Codului de proiectare seimica-partea III-a
intitulat Prevederi pentru evaluarea cladirilor existente, indicativ P100-
3/2008.
Obiectivul principal al raportului de expertizare tehnica a constructiei
existente consta in posibilitatea executarii lucrarilor privind cresterea
eficientei energetice a blocului de locuinte respectiv.

Cap.1. Cerinte de performanta si criterii de indeplinire.

1.1. Cerinte fundamentale.

Evaluarea cladirii existente urmareste sa stabileasca daca aceasta
satisface cu un grad adecvat de siguranta cerintele fundamentale (nivelurile
de performanta) avute in vedere la proiectarea constructiilor noi, conform
P100-1/2006.
Indeplinirea cerintelor fundamentale, respectiv cerinta de siguranta a vietii si
cerinta de limitare a degradarilor vor fi studiate in cadrul prezentului raport
de expertiza tehnica astfel incat cladirea in cauza sa fie capabila sa preia
actiuni seismice cu o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de
deformare la care intervine prabusirea locala sau generala, fara degradari sau
scoateri din uz si ale caror costuri de remediere sa nu fie exagerat de mari in
comparatie cu costul structurii existente.
Functie de clasa de importanta si de expunere la cutremur, de durata viitoare
de exploatare, cerintele fundamentale pot fi asigurate pentru un nivel al
actiunilor seismice inferior celui considerat la proiectarea constructiilor noi,
respectiv la cutremure cu IMR = 40 ani.
1.2. Criterii de indeplinire a cerintelor de performanta. Aspecte
generale.

Cerintele fundamentale sunt indeplinite prin adoptarea
reprezentarii actiunii seismice, a modelelor si metodelor de calcul, a
verificarilor si procedeelor de detaliere prevazute in P100-3/2008,
specifice structurilor existente executate din beton armat.
Nivelul de protectie seismica oferit de aplicarea codului in vigoare
P100-1/2006 are in vedere un raspuns seismic cu incursiuni si
degradari specifice in domeniul postelastic de degradare.

Cap.2. Evaluarea seismica a structurii de rezistenta si a
componentelor nestructurale.

2.1. Generalitati.
Evaluarea seismica a structurii de rezistenta si a componentelor
nestructurale existente consta dintr-un ansamblu de operatii care
trebuie sa stabileasca vulnerabilitatea acestora in raport cu cutremurele
caracteristice amplasamentului (municipiul Craiova).
In mod concret evaluarea stabileste masura in care cladirea existenta
indeplineste cerintele de performanta asociata actiunii seismice.
Evaluarea este precedata de colectarea informatiilor referitoare la
geometria structurii, calitatea detaliilor constructive si calitatea
materialelor utilizate in constructie.
Evaluarea cladirii existente are in final scopul decizional al necesitatii
interventiei structurale, daca este cazul.

2.2. Operatiile care compun procesul de evaluare.

Operatiile care alcatuiesc procesul de evaluare se grupeaza in
doua categorii, dupa cum urmeaza:
-evaluarea calitativa
-evaluarea prin calcul
Ansamblul operatiilor de evaluare calitativa si cantitativa (prin calcul)
reprezinta metodologia de evaluare, care poate fi diferentiata functie de
complexitatea si rigoarea operatiilor de evaluare.
In cazul structurii analizate se va proceda conform prevederilor
contractuale numai la desfasurarea procesului de evaluare calitativ.
La aplicarea acestuia se va tine seama de aspectele specifice de
alcatuire a structurilor cu pereti din beton armat (anexa B-P100-
3/2008).
Pe baza concluziilor evaluarii calitative se face incadrarea constructiei
examinate intr-o clasa de risc.
Clasa de risc in care este incadrata constructia, impreuna cu clasa de
importanta si de expunere la cutremur, conform P100-1/2006
determina necesitatea executarii unor lucrari de interventie cat si
nivelul minim de siguranta pe care trebuie sa il asigure aceste masuri.

Cap.3. Niveluri de cunoastere.
Definirea nivelurilor de cunoastere.

In vederea selectarii metodei de evaluare, se definesc
urmatoarele niveluri de cunoastere:
-KL1 Cunoastere limitata.
-KL2 Cunoastere normala.
-KL3 Cunoastere completa.
Factorii considerati in stabilirea nivelului de cunostere sunt:
- geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii,
dimensiunile elementelor structurale, precum si a elementelor
nestructurale care afecteaza raspunsul structural sau siguranta vietii;
- alcatuirea elementelor structurale si nestructurale, incluzand
cantitatea si detalierea armaturii in elementele de beton armat,
legaturile planseelor cu structura de rezistenta verticala, natura
elementelor utilizate, tipul si materialele componentelor nestructurale,
etc.
- materialele utilizate in structura si componentele nestructurale,
respectiv proprietatile mecanice ale materialelor.
In situatia imobilului expertizat avem de-a face cu o cunoastere
limitata (KL1).
Tipul KL1 corespunde urmtoarei stri de cunoatere:
- n ceea ce privete geometria: configuraia de ansamblu a structurii i
dimensiunile elementelor structurale sunt cunoscute din relevee.
- n ceea ce privete alctuirea de detaliu nu se dispune de proiectul de
executie al structurii cladirii.
- n ceea ce privete materialele nu se dispune de informaii directe
referitoare la caracteristicile materialelor de construcie.

Cap.4. Informatii specifice pentru evaluarea structurala a
constructiei.

4.1. Date generale privind constructia. Situatia existenta.
Constructia, amplasata in municipiul Craiova, Cartier Craiovita
Noua, str.Elena Farago nr.38 se inscrie in plan intr-o forma
dreptunghiulara.
Regimul de inaltime este compus dintr-un subsol tehnic, parter, si
patru etaje.
Suprafata desfasurata a cladirii este egala cu 870 mp.
Executia cladirii, dupa informatiile primite la fata locului a fost
terminata in anul 1979 (Normativ antiseismic P100-78).
Blocul de locuinte existent este dotat cu instalatii electrice, instalatii
sanitare si termice. Nu se va face referire la starea tehnica a instalatiilor
deoarece acestea nu fac parte integranta din contractul de expertizare.
Structura de rezistenta este alcatuita din fundatii continue,
amplasate sub peretii subsolului tehnic si executate din beton monolit,
fundatii avand talpile din beton simplu, si cuzineti din beton armat
pozitionati la partea superioara a talpilor de fundare.
Peretii portanti exteriori si interiori sunt executati din diafragme
de beton armat prefabricat (Panouri mari), iar planseele sunt executate
de asemenea din beton armat. Fatadele sunt placate partial cu caramida
aparenta, iar balcoanele in mare majoritate sunt inchise.
Acoperisul initial este de tip terasa cu straturi termo-hidroizolatoare,
avand amplasat pe conturul exterior un atic alcatuit din elemente
prefabricate din beton armat.
Expertul tehnic nu are cunostinta daca in interiorul apartamentelor s-au
facut modificari in compartimentare prin desfacerea unor pereti
nestructurali, demolari parapeti ferestre, etc.
Deasemenea se mentioneaza faptul ca nu s-au efectuat lucrari de
supraetajare a blocului de locuinta existent.
Din punct de vedere al seismicitatii, cladirea se afla conform
normativ P100-1/2006 in zona cu valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare ag = 0.16g si perioada de colt a spectrului
de raspuns Tc=1,0 sec., pentru cutremure avand intervalul mediu de
recurenta IMR = 100 ani.
Clasa de importanta si de expunere la cutremur, conform prevederilor
aceluiasi normativ P100-1/2006 este III, avand factorul de importanta
I = 1.00.


4.2. Propuneri pentru cresterea eficientei energetice a cladirii existente.
In vederea indeplinirii scopului urmarit privind cresterea
eficientei energetice a cladirii existente, Primaria Craiova doreste
executarea lucrarilor de reabilitare termica, care presupun o interventie
asupra anvelopei cladirii de locuit, lucrari care au un rol determinant in
asigurarea confortului locatarilor prin cresterea capacitatii de
termoizolare, eliminandu-se astfel pierderile de caldura prin peretii
exteriori.
Propunerea de crestere a eficientei energetice va fi realizata prin
intocmirea unor documentatii tehnice in faza DTAC si PT, pe baza
carora se va obtine o Autorizatie de Construire emisa de catre Primaria
municipiului Craiova.
4.3. Identificarea nivelului de degradare al constructiei existente.
Evaluarea stabileste daca integritatea materialelor din care este
realizata structura a fost afectata pe durata de exploatare a constructiei
si daca este cazul masura degradarii. La inspectarea imobilului trebuie
sa se aiba in vedere ca degradarile pot fi ascunse sub finisaje bine
intretinute.
Evaluarea va conduce la identificarea cauzelor degradarii materialelor:
- ca efect al cutremurelor anterioare
- ca efect al tasarii terenului de fundare
- ca efect al altor deformatii impuse (actiunea variatiilor de temperatura,
contractia si curgerea lenta a betonului)
- ca efect al agentilor de mediu sau al agentilor tehnologici (substante
agresive de diferite naturi)
- ca efect al unei executii defectuoase
In cazul elementelor de beton armat se urmaresc:
- calitatea slaba a betonului sau degradarea lui fizica(din inghet-desghet)
sau chimica (coroziunea produsa de diferiti agenti chimici si biologici)
- zonele cu defecte de executie care afecteaza rezistenta materialelor sau
a elementelor structurale(zone de beton segregate, zonele rosturilor de
turnare executate incorect, innadirile prin sudura necorespunzatoare a
pieselor de otel, etc.)
- existenta si gradul de coroziune a armaturilor de otel
- starea aderentei intre beton si armatura
- deformatiile remanente semnificative si fisurile din elementele
structurale cu diverse configuratii si directii. Intereseaza in mod special
fisurile deschise peste 0.5 mm. In cazul peretilor structurali se
examineaza cu prioritate fisurile inclinate, mai ales cele in x.
Examinarea starii elementelor si materialelor va fi inregistrata intr-un
releveu de degradari (in plan si elevatii) pentru a stabili efectele asupra
sigurantei de ansamblu a structurii.
In cazul constructiei analizate nu sunt percepute vizual degradari
structurale sau nestructurale provenite din vreo cauza amintita anterior.
Structura de rezistenta, avand o vechime de 34 ani se afla intr-o stare
fizica buna.
Din informatiile primite la fata locului, cu ocazia intocmirii releveului
constructiei expertizate, s-a dovedit ca imobilul nu a suferit
transformari structurale in decursul perioadei de exploatare.
Nu sunt semnalate avarii structurale vizibile, structura de rezistenta
comportandu-se bine la solicitarile seismice la care a fost supusa in
decursul timpului.
Se face mentiunea ca nu s-au executat niciodata lucrari de modernizare.
Nu se observa prezenta fenomenului de igrasie (ascensiunea capilara a
apei), sau efecte de inghet dezghet.
Nu sunt prezente deficiente ale structurii din cauze neseismice precum
cedari ale terenului de fundare, sau deteriorari ale planseelor din
incarcari verticale.

4.4. Date privind geometria structurii existente.
Datele specifice privind geometria structurii de rezistenta existenta
rezulta din releveul acesteia (vezi planurile releveu atasate raportului
de expertiza tehnica).

4.5. Proprietatile materialelor componente
Din informatiile primite la fata locului, cu ocazia intocmirii
releveului constructiei, s-a dovedit ca imobilul s-a comportat foarte
bine la solicitarile seismice care s-au succedat in timp.
Se mentioneaza existenta unor lucrari partiale de interventii
asupra anvelopei cladirii de locuit existente (izolatie termica cu
polistiren).
Pe fatada principala se semnaleaza existenta unui balcon inchis,
construit ulterior la nivelul parterului, iar pe fatada secundara s-a
construit o anexa improvizata.

Cap.5. Evaluarea sigurantei seismice.
5.1. Generalitati.
Evaluarea siguranei seismice a cldirii cu perei structurali din beton
armat se face prin coroborarea rezultatelor obinute prin dou categorii
de procedee :
- evaluare calitativ;
- evaluare prin calcul.
Se mentioneaza din nou faptul conform prevederilor contractuale ca
expertul tehnic va aborda doar latura calitativa a studiului.

5.2. Criterii pentru evaluarea calitativa.
5.2.1. Lista de conditii de alcatuire a structurilor de beton in zone
seismice, conform metodologiei de nivel 1 (tabel B.1. din P100-
3/2008).
Conditiile referitoare la configuratia sistemului structural si cele care
privesc interactiunile structurii sunt cele prezentate in tabelul B.1
pentru metodologia de nivel 1.
Conditiile privind configuratia sistemului se refera la traseul
incarcarilor daca este sau nu continuu, la redundanta sistemului
structural, la existenta unor niveluri slabe sau flexibile, la existenta
unor modificari importante ale dimensiunilor in plan ale sistemului de
la nivel la nivel, la existenta discontinuitatilor pe verticala, la existenta
unor diferente intre masele de nivel mai mari de 50%, la efectele de
torsiune de ansamblu, sau daca infrastructura este capabila sa transmita
la teren fortele verticale si orizontale.
Criteriul privind conditiile configuratiei structurii este indeplinit in
totalitate pentru blocul de locuinte studiat, acesta primind un punctaj
maxim de 50 puncte.
Conditiile privind interactiunile structurii se refera la respectarea
distantelor pana la cladirile vecine (dimensiunea minima de rost
conform P100-1/2006), la planseele intermediare daca au o structura
laterala proprie sau daca sunt ancorate adecvat de structura principala,
la izolarea sau legarea flexibila de structura a peretilor nestructurali, la
existenta stalpilor captivi scurti.
Din punctul de vedere al acestor conditii, structura blocului de locuinte
primeste un punctaj total de 10 puncte.(punctaj maxim).
Conditiile privind alcatuirea (armarea) elementelor structurale (in
cazul de fata structura cu pereti din beton armat) se refera la
distributia momentelor capabile pe inaltimea peretilor si la asigurarea
dezvoltarii unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabil, la
existenta bulbilor sau talpilor la capetele sectiunilor peretilor, la
rezistenta la forte taietoare a grinzilor de cuplare si a peretilor, la
innadirea armaturilor verticale, la grosimea peretilor, la procentele de
armare verticala si orizontala a peretilor, la distanta dintre etrierii
grinzilor de cuplare.
Punctaj toal realizat = 20 (neindeplinire moderata, din cauza lipsei
informatiilor privind calitatea materialelor folosite)
Conditiile privind alcatuirea planseelor se refera la grosimea placii,
daca betonul din placa este monolit, se refera la rezistenta armaturilor
centurilor si a celor distribuite in placa, la posibilitatea fortelor
seismice din planul planseului de a fi transmise la elementele structurii
verticale (pereti) prin eforturi de lunecare si compresiune in beton, la
bordarea cu armaturi suficiente a golurilor din plansee.
Din punctul de vedere al acestor conditii criteriul este indeplinit si
structura primeste punctajul maxim de 10 puncte.
Punctajul total pentru ansamblul conditiilor de alcatuire se
materializeaza prin coeficientul R1 = 90 puncte.
5.2.2. Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale.
Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale se face pe baza
punctajului dat in tabelul B.3 pentru diferitele tipuri de degradare
identificate.
Degradarile produse de actiunea cutremurelor se refera la fisuri si
deformatii remanente in zonele critice (zonele plastice) ale stalpilor,
peretilor si grinzilor, la existenta unor fisuri si fracturi produse de forte
taietoare sau eforturi de compresiune, la existenta fisurilor de forfecare
produse de lunecarea armaturilor in noduri, la cedarea ancorajelor si
innadirilor barelor de armatura, la fisurarea pronuntata a planseelor, la
degradari ale fundatiilor sau terenului de fundare.
Neexistand degradari vizibile expertul tehnic considera (din cauza
vechimii apreciabile a cladirii de locuit existente si datorita aplicarii
unui normativ antiseismic care nu este apreciat ca modern) criteriul
degradarilor produse de actiunea cutremurelor ca este neindeplinit
moderat , iar structura blocului de locuinte primeste punctajul de 40
puncte.
Degradarile produse de incarcarile verticale se refera la existenta
fisurilor si degradarilor in grinzi si placile planseelor, la existenta
fisurilor si degradarilor in stalpi si pereti.
In lipsa acestui tip de degradari, totusi expertul tehnic considera
criteriul neindeplinit moderat, propunandu-se un punctaj de 15
puncte.
Degradarile produse de incarcarea cu deformatii se refera la
existenta tasarii de reazeme, contractii, actiunea temperaturii, curgerea
lenta a betonului. Criteriul acestor degradari este neindeplinit moderat
obtinandu-se pentru structura un punctaj de 5 puncte.
Degradarile produse de o executie defectuoasa se refera la existenta
betonului segregat, rosturi de lucru incorecte.
Cu toate ca nu se observa zone cu beton segregate, acestea pot fi
ascunse si de aceea expertul tehnic acorda structurii printr-o
neindeplinire moderata a criteriului un punctaj care totalizeaza 5
puncte.
Degradarile produse de factori de mediu se refera la efectele
fenomenului de inghet-desghet, la actiunea agentilor corozivi chimici
sau biologici asupra betonului sau asupra armaturii de otel, inclusiv
asupra proprietatilor de aderenta ale acesteia.
Lipsa vizuala a acestor degradari conduce la obtinerea unui punctaj
maxim de 10 puncte.
Punctajul total pentru evaluarea starii de degradare a elementelor
structurale se materializeaza prin coeficientul R2 = 75 puncte.

Cap.6.Evaluarea finala si formularea concluziilor.
6.1. Aspecte generale ale activitatii de evaluare.
Pe baza rezultatelor evaluarii calitative se stabileste vulnerabilitatea
constructiei in ansamblu si a partilor acesteia, in raport cu cutremurul
de proiectare si clasa de importanta expunere la cutremur, respectiv,
riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor
caracteristice amplasamentului asupra constructiei analizate.
Stabilirea riscului seismic pentru o anumita constructie se face prin
incadrarea acesteia intr-una din urmatoarele patru clase de risc:
- Clasa Rs I - constructiile cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de
proiectare corespunzator starii limita ultime.
- Clasa Rs II - constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare
poate suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea
stabilitatii este putin probabila.
- Clasa Rs III - constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare
pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza semnificativ
siguranta structural, dar la care degradarile nestructurale pot fi
importante.
- Clasa Rs IV constructiile la care raspunsul seismic asteptat este
similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in
vigoare.
6.2. Stabilirea clasei de risc a constructiei expertizate.
Rezultatele verificarilor efectuate in cadrul prezentului raport de
expertiza tehnica reprezinta elementele esentiale care fundamenteaza
evaluarea finala privind starea de siguranta fata de actiunile seismice.
Pe aceasta baza se stabileste global vulnerabilitatea constructiei
expertizate, raportul de evaluare urmand sa incadreze constructia intr-o
clasa de vulnerabilitate asociata cutremurului de proiectare (clasa de
risc).
ncadrarea cldirilor cu perei structurali din beton armat n clase de
risc n raport cu aciunea seismic n planul pereilor se face n
conformitate cu principiile generale enunate la Cap.8.2 (P100-3/2008),
tabelele 8.1. 8.3., folosind coeficienii R1si R2 calculai conform
prevederilor din anexa B (P100-3/2008).
Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se
face pe baza a doua categorii de conditii, care fac obiectul
investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaluarii. Pentru
orientarea in stabilirea deciziei finale privitoare la siguranta structurii si
la lucrarile de interventie necesare, masura in care cele doua categorii
de conditii sunt indeplinite este cuantificata prin intermediul celor doi
indicatori, deja calculati in prezentul raport de expertiza tehnica:
- gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structurala si alcatuire
a elementelor structurale si a regulilor constructive pentru structuri care
preiau efectul actiunii seismic, notat cu R1, denumit prescurtat gradul
de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica.
Pe baza punctajului atribuit anterior fiecarei categorii de conditii de
alcatuire R1 = 90.
- gradul de afectare structurala, notat cu R2, care reprezinta o masura a
degradarilor structurale produse de actiunea seismica si de alte cauze.
Pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradari structurale
si nestructurale R2 = 75.
Valorile celor doi indicatori se asociaza cu o anumita clasa de risc si
orienteaza la stabilirea concluziei finale privind raspunsul seismic
asteptat si incadrarea intr-o anumita clasa de risc seismic, precum si in
stabilirea deciziei de interventie.
Se prezinta in continuare sub forma de tabel incadrarea constructiei
analizate intr-o clasa de risc, in functie de valoarea determinata in
cadrul raportului de expertiza tehnica a celor doi indicatori R1 si R2.
Valoare
indicator
Conform tabel (cap.8.2.
P100-3/2008)
Clasa
de risc
R1 = 90 8.1 Rs III
R2 = 75 8.2 Rs III

In raport de rezultatele obtinute, expertul tehnic incadreaza imobilul
blocului de locuinte in clasa de risc Rs III pentru o constructie care sub
efectul cutremurului de proiectare poate prezenta degradari structurale
care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care
degradarile nestructurale pot fi importante.

Cap.7. Propuneri de solutii de interventie.
Ca solutii de interventie se recomanda de catre expertul tehnic
tehnologia de reabilitare termica prezentata in cap. 4.2 al prezentului
raport de expertiza tehnica. Lucrarile de reabilitare termica asupra
anvelopei blocului de locuinte nu afecteaza semnificativ structura de
rezistenta existenta (Panouri mari).
Toate aceste prevederi se vor materializa prin intocmirea unei
documentatii tehnice in faza de DTAC, insusita de catre expertul tehnic
si verificata de catre un verificator de proiecte atestat, conform
prevederilor legale.

Cap.8. CONCLUZII RAPORT EXPERTIZA TEHNICA.

In urma analizei facute, expertul tehnic considera ca structura prezinta
un grad adecvat de siguranta privind cerinta de siguranta a vietii,
fiind capabila sa preia actiunile seismice, cu o marja suficienta de
siguranta fata de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea
locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.
Deasemenea expertul considera ca structura existenta are o rigiditate
corespunzatoare cu un grad adecvat de siguranta pentru cerinta de
limitare a degradarilor, pentru a fi capabila a prelua actiuni seismice
fara degradari exagerate sau scoateri din uz.
Prin executarea lucrarilor de reabilitare termica clasa de risc si gradul
de asigurare seismic existent al cladirii expertizate nu se modifica.
Expertul tehnic considera ca structura de rezistenta si fundatiile
existente sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de
reabilitarea termica a cladirii in cauza.
Fata de cele mentionate mai sus expertul tehnic considera ca structura
de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare, care ar
putea conditiona realizarea lucrarilor de izolare termica prevazute
pentru cresterea performantei energetice.

Propunerile insusite de catre expertul tehnic si prezentate in
cadrul cap.4.2 nu afecteaza structura de rezistenta a blocului de
locuit 174 A scara 2, amplasat in municipiul Craiova, cartier
Craiovita Noua, str. Elena Farago nr.38.
Beneficiarului ii revine sarcina sa intocmeasca documentatiile
tehnice in faza DTAC si Proiect Tehnic, insusite de catre expertul
tehnic si verificate de catre un verificator de proiecte atestat. De
asemenea lucrarile de interventie propuse se vor executa de catre
echipe de lucru atestate pentru un astfel de gen de lucrari,
respectand cu strictete atat prevederile legii nr.10/1995, privind
Calitatea in constructii, cat si toate normele de protectia muncii in
vigoare la acea data.

Intocmit,
Exp. tehnic ing. Dan Dumitrescu