Sunteți pe pagina 1din 39

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020”

Standard ocupațional
COSMETICIAN
COD COR 514201
dezvoltat în cadrul proiectului
”Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS
prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor”
SIPOCA 129872

Inițiator/Autori: Data elaborării:


Kruger Brent Agency SRL 27.01.2021 - 29.07.2021
Autori :
Ramona-Cerasela Diniță
Dr. Ing. Eugenia Viorica Dobrescu
Maria-Daniela Gorea
Maria-Adriana Lăzărică
Valentina Otulescu

Verificare profesională: Data verificării:


Claudia-Gabriela Avram 23.06.2021; 29.07.2021
Dr. Gianina Manea

Avizare: Data avizării:


P.A.D.I.R. 13.07.2021; 09.08.2021

Validare documentație: Data validării sectoriale:


Ecaterina Pirtea – verificator sectorial 13.09.2021.
Doru Puiu – Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România
Gabriel Chifu – Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială
Florian Sălăjeanu – Comitetul Sectorial Sănătate şi Asistenţă Socială

Aprobare: Data aprobării:


Autoritatea Națională pentru Calificări Decizia ANC nr. 415/29.09.2021

Nr. RS – 56/29.09.2021

www.poca.ro
STANDARD OCUPAȚIONAL

SECȚIUNEA A - CERINȚELE PIEȚEI MUNCII

1. Denumirea ocupației și codul COR


COSMETICIAN, COD COR 514201

2. Denumirea tradusă a ocupației (En)


AESTHETICIAN, BEAUTICIAN

3. Activități și competențe

3.1. Activități specifice ocupației


- Comunică eficient la nivel interpersonal și profesional.
- Colaborează cu alți specialiști, respectiv cu medicul dermatolog, în vederea îmbunătățirii
tehnicilor de lucru.
- Administrează/gestionează funcţionarea organizaţională, financiară şi activitatea curentă a
unității comerciale în care își desfășoară activitatea în calitate de angajat sau proprietar, sau a
departamentului de profil dintr-o unitate comercială, sau administrează/gestionează propria
activitate în calitate de Persoană Fizică Autorizată (PFA).
- Asigură condiţiile de securitate în spațiul de lucru – aplică normele de Securitate şi
Sănătate în Muncă (S.S.M.), aplică normele de Apărare împotriva Incendiilor (S.U.), asigură
condiţiile de igienă în spaţiul de lucru, aplică normele igienico-sanitare în realizarea
lucrărilor de specialitate, aplică normele de protecţie a mediului, aplică normele de acordare a
primului ajutor.
- Întreține instrumentele, ustensilele și aparatele în stare de funcționare.
- Aplică principiile ergonomiei în organizarea locului de muncă, în operaţiunile de
manipulare a echipamentelor şi materialelor.
- Aplică măsurile necesare pentru prevenirea transmiterii bolilor.
- Promovează produsele şi serviciile.
- Aprovizionează salonul/departamentul cu resursele necesare, monitorizează nivelul
stocului, comandă resursele necesare activităţii, menţine relaţia cu furnizorii.
- Organizează expunerea produselor, aranjează mărfurile într-un mod atractiv.
- Recomandă produse cosmetice clienţilor, oferă sfaturi cu privire la produsele cosmetice,
stabileşte şi încasează plăţile, emite facturi de vânzare.
- Comunică cu clienţii şi asigură starea de mulţumire a acestora.
- Programează, anulează şi reprogramează întâlnirile.
- Prioritizează sarcinile, planifică execuţia acestora şi integrează sarcinile noi pe măsură ce
apar.
- Utilizează în activitatea curentă noile cunoștințe despre produsele cosmetice, tehnicile de
machiaj, tendinţele modei în machiaj dobândite prin participarea la activități de formare
continuă.
- Oferă clienților servicii de cea mai înaltă calitate şi se asigură că serviciul prestat este
realizat într-un mod profesionist;
- Identifică nevoile clienţilor, stabileşte de comun acord cu clienţii lucrările ce urmează a fi
realizate și obţine acordul clienţilor.
- Identifică diferitele tipuri de ten și tratamentele adecvate.
- Recunoaște pielea cu afecțiuni dermatologice.
- Examinează tenul, întocmește fișa clientului și schema de tratament.
- Efectuează teste de toleranță a produselor pe piele.
- Propune variante pentru lucrările solicitate de clienţi, adaptate caracteristicilor şi cerinţelor
acestora.
- Foloseşte echipamente (instrumente tradiționale și aparate) pentru îngrijirea şi
înfrumuseţarea pielii.
- Diferențiază tipurile, ingredientele, utilizările și contraindicațiile produselor cosmetice.
- Efectuează masaje faciale.
- Realizează tratamente cosmetice faciale.
- Consiliază clienții cu privire la îngijirile post-tratament cosmetic.
- Realizează epilarea cu ceară tradițională și cu ceară de unică folosință.
- Realizează epilarea definitivă.
- Consiliază clienții cu privire la îngijirile post-epilare.
- Corectează sprâncenele prin tehnica pensării.
- Vopsește gene și sprâncene.
- Aplică machiajul natural, suficient pentru revenirea clienților la activitățile zilnice după
tratament, fără corecții.

3.2. Competențe
1. Comunicarea eficientă la nivel interpersonal și profesional
2. Colaborarea cu alți specialiști, în vederea îmbunătățirii tehnicilor de lucru
3. Administrarea/gestionarea funcţionării organizaţionale și financiare a firmei
4. Respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare
5. Aplicarea legislației în vigoare în domeniul Securității şi Sănătăţii în Muncă (SSM) şi
Apărării împotriva Incendiilor (SU).
6. Întreținerea echipamentelor
7. Aplicarea principiilor ergonomiei în organizarea locului de muncă, în operaţiunile de
manipulare a echipamentelor şi materialelor
8. Aplicarea metodelor de prim ajutor.
9. Promovarea produselor şi serviciilor
10. Întocmirea și recepționarea comenzilor
11. Depozitarea și gestionarea stocurilor de resurse tehnice și de consumabile
12. Menținerea relației cu furnizorii
13. Recomandarea produselor cosmetice
14. Vânzarea produselor cosmetice
15. Programarea clienţilor
16. Planificarea sarcinilor
17. Respectarea planului / programului de lucru
18. Utilizarea în activitatea curentă a noilor cunoștințe și abilități dobândite prin participarea
la cursuri de formare continuă
19. Identificarea nevoilor clienților
20. Consilierea clienților cu privire la tratamentele cosmetice necesare și la utilizarea
produselor cosmetice
21. Manifestarea competenţelor sociale
22. Respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul produselor cosmetice
23. Realizarea examenului cosmetic
24. Identificarea tipurilor de ten
25. Recunoașterea pielii cu afecțiuni dermatologice
26. Elaborarea fișei cosmetice și a schemei de tratament
27. Testarea produselor pentru prevenirea unor afecţiuni cutanate
28. Utilizarea echipamentelor pentru tratamente cosmetice
29. Executarea masajului facial
30. Executarea diferitelor tipuri de tratamente cosmetice faciale
31. Acordarea de asistență post-tratament cosmetic
32. Modificarea formei sprâncenelor prin pensare
33. Vopsirea genelor și sprâncenelor
34. Executarea machiajului natural
35. Utilizarea echipamentelor pentru tratamente de epilare
36. Realizarea epilării cu ceară tradițională și ceară de unică folosință
37. Realizarea epilării definitive
38. Acordarea de asistență post-epilare

4. Niveluri de calificare

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC) 4

4.2. Nivelul de referință conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) 4

4.3. Nivelul educațional corespondent, conform ISCED – 2011 4


(cod program educațional)

5. Acces la altă/alte ocupație/ocupații cuprinsă/ cuprinse în COR

Acces la ocupație/ocupații de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază


de experiență/recunoaștere de competențe
Nu este cazul

6. Informații suplimentare
Cosmeticienii oferă tratamente de îngrijire a pielii. Aplică diferite tratamente faciale în
funcție de nevoile clienților și de tipul pielii, cum ar fi loțiuni, creme exfoliante, creme de
curățare și măști, pentru a menține sănătatea și atractivitatea pielii. Cosmeticienii pot executa,
de asemenea, masaje pentru gât și decolteu. Cosmeticienii îndepărtează părul nedorit de pe
diferite părți ale corpului, cum ar fi din zona sprâncenelor, a buzei superioare sau din zona
inghinală. Execută masaj facial și aplică machiaj.

Cosmeticienii realizează tratamente cosmetice și epilarea definitivă cu aparate certificate


ca Dispozitive Medicale de clasă inferioară, pentru care este permisă utilizarea și de alte
persoane în afara personalului medical (Clasa II conform Directivei EU 2017/745, sau conform
reglementărilor legislative din domeniul sanitar în vigoare la data utilizării aparatelor).
SECȚIUNEA B - CERINȚE PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

1. Informații despre programul de educație și formare profesională

1.1. Cerințe specifice de acces la program

1.1.1. Competențe și deprinderi necesare accesului la program:


Nu este cazul

1.1.2. Condiții minime de acces la program, raportate la nivelul de studii

Niveluri de studii:

 Învățământ primar
 Învățământ gimnazial
 Învățământ general obligatoriu
 Învățământ profesional prin școli profesionale
 Învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat X
 Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat
 Învățământ postliceal
 Învățământ superior cu diplomă de licență
 Învățământ superior cu diplomă de master

1.1.3. Alte studii necesare:


Accesul la programele de formare de tip inițiere/ perfecționare/ specializare care vizează
dobândirea competențelor din cadrul modulelor 4 – „Executarea tratamentelor cosmetice” și 7
– „Realizarea epilării” este permis doar beneficiarilor care atestă deținerea competențelor
„Recunoașterea pielii cu afecțiuni” și „Identificarea tipurilor de ten” prevăzute în cadrul
modulului 3 – „Tipuri de ten”.

1.1.4. Cerințe speciale:


Aviz medical în vederea exercitării activității. Apt/ clinic sănătos.

2. Descrierea programului de educație și formare profesională

2.1 Durata totală, nr. ore 1080 din care:

360 teorie

720 practică

2.2 Planul de pregătire (Anexa nr. 1 la prezentul standard ocupațional)

2.3 Programa de pregătire teoretică și practică (Anexa nr. 2 la prezentul standard


ocupațional)
2.4 Echipamente/utilaje/programe software etc. necesare pregătirii teoretice și
practice
Teorie:
- Suport de curs
- Normele SSM, SU și de protecţia mediului (generale şi specifice), în vigoare
- Legea calităţii și legea protecţiei consumatorului, în vigoare
- Nomenclatorul INCI pentru ingrediente cosmetice și legile specifice domeniului
înfrumusețării, în vigoare
- Regulamente interne (ROI, ROF, fişa postului)
- Documente specifice ocupației și documente de evidenţă (formulare de comandă,
contracte, avize de expediţie, registre, procese verbale, liste de inventariere etc.)
- Cataloage de specialitate
- Publicații de specialitate
- Planșe și alte materiale didactice
- Fișe de lucru
- Flipchart şi/sau tablă pentru scris
- Echipamente multimedia (computer, videoproiector, alte echipamente video)
- Videotecă de specialitate (DVD-uri, acces la YouTube, Instagram etc.)
- Conexiune internet

Practică:
- Posturi de lucru pentru cosmetică, compuse din: fotoliu/pat cosmetic pentru client + sistem
individual de iluminare direcționată cu temperatură neutră (4000˚K ÷ 5200˚K ) + masă de
lucru cu sertare pentru organizarea instrumentelor, produselor și consumabilelor de lucru,
materiale sterile, etc. + scaun pentru cosmetician
- Mostre de produse cosmetice
- Produse pentru cosmetice pentru toate tipurile de tratamente
- Produse pentru vopsirea genelor și sprâncenelor
- Produse pentru machiaj
- Produse pentru epilare
- Substanțe dezinfectante pentru suprafețe, aparate și instrumente
- Instrumente şi aparate pentru examenul și tratamentele cosmetice:
 Lampă Wood
 Vapofor
 Vapozon
 Sebaspir
 Galvanoderm
 Aparat pentru microdermadraziune
 Aparat pentru hidrodermabraziune
 Combină cosmetică
 Electroderm
 Vibrator facial
 Lampă cu ultraviolete
 Aparat masaj facial cu infraroșu, ultrasunete și electrostimulare
 Aparat radiofrecvență bipolară, tripolară, multipolară
 Aparat pentru mezoterapie virtuală
 Aparat pentru mezoterapie cu micr-oace sterile
 Dispozitiv portabil cu plasmă (cosmetic)
 Aparat de rejuvenare facială
 Lampă cu lumină rece
 Aparat oxigen hiperbaric

- Aparate pentru epilare :


 Aparat pentru încălzire și decantare ceară tradițională
 Aplicator și aparat pentru încălzire ceară de unică folosință
 Aparate pentru epilare definitivă – IPL, SPL, aparat de epilat laser dioda,
certificate ca Dispozitive Medicale pentru care este permisă utilizarea și de alte
persoane în afara personalului medical (Clasa II conform Directivei EU 2017/745, sau
conform reglementărilor legislative din domeniul sanitar în vigoare la data utilizării
aparatelor)

- Instrumente pentru machiaj


- Instrumente pentru pensarea sprâncenelor
- Instrumente pentru vopsirea genelor și sprâncenelor
- Consumabile pentru tratamente cosmetice, machiaj și epilare
- Lenjerie pentru salonul de cosmetică
- Materiale sanitare conform trusei de prim ajutor autorizată
- Sterilizatoare compatibile cu diversele ustensile și aparate, respectiv sterilizator cu aburi,
sterilizator cu aer cald și sterilizator cu radiație UV-C

2.5 Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru


formatori și instructori/preparatori formare
1. Pot funcţiona ca formatori persoanele care îndeplinesc condiţiile legale privind calitatea
de formator şi cumulativ următoarele cerinţe:
- Studii superioare cu diplomă de licență; unul dintre formatori trebuie să fie absolvent al unei
Facultăți de Medicină Generală și/sau Farmacie, și/sau Chimie (preferabil cu specializare în
Biochimie);
- Experiență în domeniu de minim 2 ani (dovedită prin contracte, adeverințe, etc.)
- Certificat calificare profesională în domeniul de activitate al programului de formare;
- Certificat de absolvire/certificat de competențe pentru ocupația Formator sau Formator de
formatori, sau adeverință de atestare a calității de cadru didactic.

2. Pot funcţiona ca instructori/preparatori formare persoanele care îndeplinesc condiţiile


legale privind calitatea de instructor/preparator formare şi cumulativ următoarele cerinţe:
- Studii liceale;
- Experiență practică în domeniu de minim 2 ani (dovedită prin contracte, adeverințe, etc.)
- Certificat calificare profesională în domeniul de activitate al programului de formare;
- Certificat de absolvire/ certificat de competențe pentru ocupația Instructor/preparator formare/
Maistru instructor, sau adeverință de atestare a calității de cadru didactic.

2.6 Cerințe privind nivelul minim de calificare și experiență profesională pentru


evaluatorii de competențe profesionale
Evaluatorii de competențe profesionale din cadrul centrelor de evaluare a competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale trebuie să îndeplinească condițiile stabilite
prin actele normative specifice evaluării competențelor profesionale obținute pe alte căi decât
cele formale, în vigoare.
3. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și
aprobare a standardului ocupațional

3.1. Realizare

Inițiator: UCECOM, București

Revizuire: S.C. Kruger-Brent Agency S.R.L.

Autori: Ramona-Cerasela Diniță


Dr. Ing. Eugenia Viorica Dobrescu
Maria-Daniela Gorea
Maria-Adriana Lăzărică
Valentina Otulescu

Data elaborării: 27.01.2021 ÷ 29.07.2021

3.2. Verificare profesională


Specialist/Instituția de profil: Claudia-Gabriela Avram
Dr. Gianina Manea
Data verificării: 23.06.2021; 29.07.2021

3.3. Avizare P.A.D.I.R


Data avizării: 13.07.2021; 09.08.2021

3.4. Validare documentație


Comitet sectorial/semnatari: Ecaterina Pirtea – verficator sectorial
Doru Puiu – Asociația Națională a
Comitetelor Sectoriale din România
Gabriel Chifu – Comitetul Sectorial
Sănătate și Asistență Socială
Florian Sălăjeanu – Comitetul Sectorial
Sănătate și Asistență Socială

Data validării: 13.09.2021.

3.5. Aprobare
Autoritatea Națională pentru Calificări conform deciziei nr. 415 din data 29.09.2021 .
Anexa Nr. 1
la standardul ocupaţional
PLAN DE PREGĂTIRE

Nr. Nr. ore Nr. ore


Competenţa dobândită Modulul
crt. teorie practică

Comunicarea eficientă la nivel


interpersonal și profesional
Colaborarea cu alți specialiști, în
vederea îmbunătățirii tehnicilor
de lucru
Administrarea / gestionarea
funcţionării organizaţionale și
financiare a firmei
Respectarea normelor igienico-
sanitare în vigoare
Aplicarea legislației în vigoare în
domeniul Securității Muncii
(SSM) şi Prevenirii și Stingerii
Incendiilor (SU)
MANAGEMENTUL ŞI
Întreținerea echipamentelor ADMINISTRAREA
1 30 60
ACTIVITĂŢII
Aplicarea metodelor de prim COMERCIALE
ajutor
Promovarea produselor şi
serviciilor
Întocmirea și recepționarea
comenzilor
Depozitarea și gestionarea
stocurilor de resurselor tehnice și
de consumabile
Menţinerea relaţiei cu furnizorii
Recomandarea produselor
cosmetice

Vânzarea produselor cosmetice

Programarea clienţilor ORGANIZAREA


2 20 40
ACTIVITĂŢII
Planificarea sarcinilor
Respectarea planului / PROFESIONALE A
programului de lucru COSMETICIANULUI
Utilizarea în activitatea curentă a
noilor cunoștințe și abilități
dobândite prin participarea la
cursuri de formare continuă
Aplicarea principiilor ergonomiei
în organizarea locului de muncă,
în operaţiunile de manipulare a
echipamentelor şi materialelor
Recunoașterea pielii cu afecțiuni
3 dermatologice TIPURI DE TEN 30 60
Identificarea tipurilor de ten
Identificarea nevoilor clienților
Consilierea clienților cu privire la
tratamentele cosmetice necesare
și la utilizarea produselor
cosmetice
Manifestarea competenţelor
sociale
Respectarea reglementărilor în
vigoare în domeniul produselor
cosmetice
Realizarea examenului cosmetic
EXECUTAREA
4 Elaborarea fișei cosmetice și a TRATAMENTELOR 160 320
schemei de tratament COSMETICE
Testarea produselor pentru
prevenirea unor afecţiuni
cutanate
Utilizarea echipamentelor pentru
tratamente cosmetice
Executarea masajului facial
Executarea diferitelor tipuri de
tratamente cosmetice faciale
Acordarea de asistență post-
tratament cosmetic
Modificarea formei sprâncenelor ÎNFRUMUSEȚAREA
5 30 60
prin pensare GENELOR ȘI
Vopsirea genelor și sprâncenelor SPRÂNCENELOR
REALIZAREA
6 Executarea machiajului natural 20 40
MACHIAJULUI
Utilizarea echipamentelor pentru
tratamente de epilare
Realizarea epilării cu ceară
tradițională și ceară de unică
7 folosință REALIZAREA EPILĂRII 70 140

Realizarea epilării definitive

Acordarea de asistență post-


epilare

TOTAL ORE 360 720

TOTAL GENERAL 1080


Anexa Nr. 2
la standardul ocupaţional
PROGRAMA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

METODE ŞI MIJLOACE DE
Nr. CONŢINUT FORME DE INSTRUIRE, CRITERII DE Nr. ore Nr. ore
MODUL DISCIPLINA
crt. TEMATIC DESFĂŞURAR MATERIALE EVALUARE teorie practică
E DE STUDIU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tipuri de organizare și Teorie Manuale de Capacitatea de a
funcționare a Expunere specialitate / explica operaţiunile
activităților comerciale suport de curs necesare pentru
și cadrul legal în vigoare Explicație administrarea /
Computer
pentru vânzarea de Conversație gestionarea unei
mărfuri și prestarea de Mijloace audio- unităţi comerciale şi a
servicii. video activităţii de Persoană
Reguli şi proceduri ale Flipchart / tablă Fizică Autorizată.
MANAGEMENTUL
ŞI Management locului de muncă. Legile în vigoare Capacitatea de a alege
1 ADMINISTRAREA şi Raporturi ierarhice şi mijloacele de 20
ACTIVITĂŢII administraţie funcţionale la locul de comunicare adecvate
COMERCIALE muncă. în conformitate cu
scopul comunicării.
Noţiuni de management.
Capacitatea de a
Noţiuni de contabilitate. prezenta tehnicile de
Noţiuni de marketing. marketing.
Realizarea portofoliului Capacitatea de a:
propriu. - prezenta metode și
instrumente de
Metode de marketing potrivite
autopromovare. pentru domeniul
Tipuri, forme şi mijloace cosmeticii
de comunicare. - schița un plan de
Categorii de marketing.
interlocutori. Capacitatea de a
Norme igienico-sanitare explica factorii de care
în vigoare. va ține cont în
realizarea
Legislația în vigoare în programărilor.
domeniul Securității şi
Sănătăţii în Muncă Practică Manuale de Abilitatea de a
(SSM) şi Apărării specialitate / identifica şi aplica
împotriva Incendiilor Demonstraţie
suport de curs reglementările legale
(SU). Aplicaţii practice referitoare la:
Computer
Întreținerea Studiu de caz - accidente şi
echipamentelor. Mijloace audio-
Simulare video îmbolnăviri
Metode de acordare a Joc de rol - situaţii critice
primului ajutor. Sterilizator
Soluții - echipamente defecte
Legislaţia în vigoare în
domeniul produselor dezinfectante - acordarea primului 40
cosmetice. Pat / fotoliu ajutor.
Programarea clienţilor. cosmetic Capacitatea de
Scaun pentru aplicare corectă a
cosmetician reglementărilor
specifice locului de
Măsuță muncă şi
Ustensile și reglementărilor legale
aparate generale în domeniul
cosmetice Securității şi Sănătăţii
în Muncă (SSM) şi
Apărării împotriva
Incendiilor (SU).
Capacitatea de
utilizare a
echipamentelor de
comunicare.
Folosirea, fără
discriminare, a unui
limbaj corect,
adecvat.
Capacitatea de a
înregistra, organiza şi
stoca documente
pentru portofoliul
propriu.
Capacitatea de a
elabora şi distribui
materiale pentru
promovarea
produselor și
serviciilor și pentru
autopromovare.
Capacitatea de
utilizare corectă a
produselor,
instrumentelor şi
echipamentelor.
Capacitatea de a
aplica metodele de
igienizare la locul de
muncă conform
reglementărilor
legale.
Capacitatea de a
acorda primul- ajutor
în cazul accidentelor
ce pot avea loc în
cabinetul cosmetic.
Capacitatea de a lucra
în siguranţă cu
produse chimice.
Capacitatea de a:
- identifica cerinţa
clientului
- verifica posibilităţile
de programare
- înscrie programări.

Identificarea produselor Teorie Manuale de Capacitatea de a:


şi serviciilor de Expunere specialitate / - explica regulile ce
promovat. suport de curs guvernează piața
Explicație
Lansarea produselor şi Computer serviciilor și a
Tehnici de serviciilor. Conversație produselor cosmetice
Mijloace audio- 10
vânzare
Tehnici şi instrumente video - prezenta tehnici și
de promovare. Flipchart / tablă instrumente de
Aranjarea mărfurilor promovare eficiente
Legile în vigoare
într-un mod atractiv şi - explica regulile de
sigur. expunere a produselor
Costuri. cosmetice
Tarife. - explica regulile de
calcul al prețului
Vânzarea de produse. serviciilor
Încasarea contravalorii - organiza și expune
produselor şi serviciilor produsele cosmetice
prestate (bonuri, facturi).
- recomanda produse
Contractarea produselor cosmetice clienților.
şi a altor bunuri necesare
activităţii. Practică Manuale de Capacitatea de a:
Recepționarea și Aplicaţii practice specialitate / - interpreta corect
depozitarea resurselor suport de curs tendinţele pieţei şi de
tehnice și de Studiu de caz
Mijloace audio- a crea oportunităţi
consumabile. Joc de rol video consistente și etice
Relaţiile cu clienţii şi Produse pentru îmbunătăţirea
furnizorii. cosmetice vânzărilor şi
serviciilor, pe fondul
Rafturi pentru creşterii profitului
expunerea
- analiza piaţa, de a 20
produselor
planifica şi introduce
Formulare o gamă de produse
bonuri, facturi sau servicii.
Capacitatea de a
menţine relaţiile cu
furnizorii, de a
negocia achiziţiile de
bunuri, de a
raţionaliza stocurile şi
de a monitoriza
calitatea.
Capacitatea de a:
- comunica informaţii
despre gama de
produse şi servicii
membrilor echipei,
clienţilor, altor
persoane
- aranja mărfurile
într-un mod atractiv și
sigur
- calcula prețul unui
serviciu sau al unei
comenzi de produse
- de a înregistra plata
- de a încasa
contravaloarea
produselor și/sau
serviciilor.
Capacitatea de a:
- contracta produsele
și alte resurse necesare
- recepționa și
depozita resursele
tehnice și de
consumabile.
Stabilirea priorităţilor Teorie Manuale de Capacitatea de a
zilnice. Expunere specialitate / prezenta modul
Planificarea activităţilor suport de curs planificare a sarcinilor
Explicație de lucru.
zilnice. Computer
Conversație Capacitatea de a
Organizarea ergonomică Mijloace audio-
a locului de muncă. Problematizare video explica importanța
organizării
Surse de informare cu Flipchart / tablă ergonomice a locului
privire la noutățile din de muncă. 20
domeniul cosmeticii.
Capacitatea de a
explica necesitatea
actualizării
cunoștințelor despre
ORGANIZAREA
noile produse, aparate
ACTIVITĂŢII Management
și tehnici de lucru în
2 PROFESIONALE și
domeniul cosmeticii.
A administrație
COSMETICIANULUI
Practică Manuale de Capacitatea de a:
Demonstrații specialitate / - stabili priorităţi în
suport de curs activitate
Aplicații practice
Computer - planifica activităţile
Studiu de caz
Mijloace audio- zilnice prin corelarea
Joc de rol video tuturor elementelor
care intervin în 40
Fotoliu / Pat
cosmetic derularea acestora
Scaun pentru - respecta intervalele
cosmetician de timp alocate
fiecărei activităţi în
Aparate, parte
ustensile și
produse - replanifica operativ
cosmetice activităţile nerealizate
Măsuțe de lucru şi de a identifica
cauzele
disfuncţionalităţilor în
vederea înlăturării
acestora.
Capacitatea de
organizare
ergonomică a locului
de muncă.

Anatomia craniului. Teorie Manuale de Capacitatea de a:


Mușchii faciali. Expunere specialitate / - descrie structura
suport de curs pielii și a anexelor
Structura pielii. Explicație
Computer acesteia
Anexele pielii – Conversație
cornoase, glandulare. Mijloace audio- - explica funcțiile
video pielii
Funcţiile pielii.
Flipchart / tablă- explica relația dintre
Anatomia, Clasificarea tenurilor în
Planșe și piele și produsele
fiziologia şi funcție de tulburările în
3 TIPURI DE TEN
patologia metabolismul lipidelor. machete / mulaje cosmetice. 30
pielii anatomice Capacitatea de a:
Clasificarea tenurilor în
funcție de tulburările în - caracteriza tipurile
metabolismul apei. de ten;
Diferențieri de ten în - prezenta
raport cu vârsta. diferențierile de ten în
raport cu vârsta și din
Diferențieri de ten din punct de vedere al
punct de vedere al tulburărilor de ordin
tulburărilor de ordin vascular și pigmentar.
vascular și pigmentar. Capacitatea de a:
Leziuni dermatologice - descrie leziunile
elementare. dermatologice
Bolile pielii şi ale elementare
anexelor sale. - prezenta principalele
Metode de identificare a manifestări și modul
diferitelor afecţiuni de evoluție a bolilor
cutanate. pielii și ale anexelor
Măsuri ce se impun în sale.
cazul diferitelor
afecţiuni cutanate. Practică Manuale de Capacitatea de a
Modelare specialitate / identifica oasele
Relaţia dintre piele şi suport de curs craniului și mușchii
produsele cosmetice. Problematizare faciali.
Computer
Tipuri de îmbătrânire a Aplicații practice Capacitatea de a:
pielii. Mijloace audio-
Joc de rol video - recunoaște tipurile
Flipchart / tablă de ten
Planșe și - recunoaște
machete / mulaje imperfecțiunile 60
anatomice tenului de ordin
pigmentar și vascular.
Capacitatea de a:
- recunoaște pielea cu
afecțiuni
dermatologice
- a lua decizii corecte
în cazul identificării
afecțiunilor
dermatologice.
Capacitatea de a:
- utiliza produsele
cosmetice având în
vedere relația dintre
acestea și piele.

Ştiinţa cosmeticelor. Teorie Manuale de Capacitatea de a:


Legislaţia internaţională, Expunere specialitate / - prezenta
europeană şi românească Explicație suport de curs reglementările legale
în domeniul Computer din domeniul
cosmeticelor. Conversație cosmeticelor
Mijloace audio-
Tipuri de produse video - prezenta
cosmetice (creme, Flipchart / tablă caracteristicile
emulsii, loțiuni, spume, tipurilor de produse și
măști cosmetice etc.) Produse și a principalelor 25
ingrediente ingrediente cosmetice
EXECUTAREA Ingrediente şi Tipuri de ingrediente cosmetice
4 TRATAMENTELOR produse cosmetice (substanţe - explica mecanismele
COSMETICE cosmetice active, substanţe Prospecte, absorbției
auxiliare). cataloage, ingredientelor
materiale de cosmetice în piele.
Pătrunderea prezentare a
ingredientelor cosmetice diferitelor
în piele. produse

Practică Suport de curs Capacitatea de a:


Demonstraţie Produse și - identifica/ determina 25
Aplicaţii practice ingrediente calitatea produselor
cosmetice pe baza
Studiu de caz cosmetice compoziţiei acestora
Prospecte, - compara diferite
cataloage, produse pe baza
materiale de compoziţiei acestora
prezentare a - analiza comparativ
diferitelor diferitele produse
produse cosmetice şi a alege
pe cele potrivite
scopului tratamentului
cosmetic propus.

Electricitatea: Teorie Manuale de Capacitatea de a:


- Curentul continuu Expunere specialitate / - defini tipurile de
Suport de curs electricitate folosite în
- Curentul alternativ Explicație
Computer cosmetică
- Curentul faradic Conversație
Aparatură audio- - explica folosirea
- Curenții interferențiali video tipurilor de
Flipchart / tablă electricitate în
cosmetică.
Aparate Aparatele cosmetice:
Capacitatea de a: 30
cosmetice - Lampa Wood
- descrie alcătuirea
- Vapoforul
aparatelor cosmetice
- Vapozonul
- explica principiile de
- Sebaspir funcționare ale
- Galvanodermul aparatelor cosmetice
- Aparatul pentru - prezenta indicațiile
microdermadraziune și contraindicațiile
folosirii aparatelor
- Aparatul pentru cosmetice
hidrodermabraziune - explica efectele
- Combina cosmetică folosirii aparatelor
- Electrodermul cosmetice
- Vibratorul facial - încadra folosirea
aparatelor cosmetice
- Lampa cu ultraviolete în schema de
- Aparatul pentru masaj tratament in functie de
facial cu infraroșu, diagnosticul tenului.
ultrasunete și
electrostimulare Practică Suport de curs Capacitatea de a:
- Aparatul cu Demonstraţie Pat cosmetic - identifica fiecare tip
radiofrecvență bipolară, Aplicaţii practice Scaun pentru de aparat și părțile
tripolară, multipolară cosmetician componente ale
Studiu de caz acestuia
- Aparatul pentru Aparate
mezoterapie virtuală cosmetice: - utiliza aparatele
- Aparatul pentru cosmetice conform
- Lampă Wood instrucțiunilor din
mezoterapie cu micro-
ace sterile - Vapofor cărțile tehnice ale
acestora, în condiții de
- Dispozitivul portabil cu - Vapozon 50
siguranță.
plasmă (cosmetic) - Sebaspir
- Aparatul de rejuvenare - Galvanoderm
facială - Aparat pentru
- Lampa cu lumină rece microdermabra-
- Aparatul de oxigen ziune
hiperbaric. - Aparat pentru
hidrodermabra-
ziune
 Părți componente
 Principii de - Combină
funcționare cosmetică
 Indicații și - Electroderm
contraindicații
 Efecte - Vibrator facial
 Mod de folosire - Lampă cu
 Încadrarea în ultraviolete
tratamentul cosmetic
- Aparat pentru
masaj facial cu
infraroșu,
ultrasunete și
electrostimulare
- Aparat
radiofrecvență
bipolară,
tripolară,
multipolară
- Aparat pentru
mezoterapie
virtuală
- Aparat pentru
mezoterapie cu
micro-ace sterile
- Dispozitiv
portabil cu
plasmă
(cosmetic)
- Aparat de
rejuvenare facială
- Lampă cu
lumină rece
- Aparat oxigen
hiperbaric
Soluții
dezinfectante
Sterilizator
Materiale
consumabile

Relația cu clientul. Teorie Manuale de Capacitatea de a :


Forme de comunicare: Expunere specialitate / - explica regulile de
verbal, nonverbal, Suport de curs comunicare cu clientul
Explicație
paraverbal. Computer și în cadrul
Conversație 10
Tehnici de comunicare. Aparatură audio- colectivului de lucru
Factori care perturbă video - explica influența
comunicarea. Flipchart / tablă factorilor care
perturbă comunicarea.
Domenii în care se
Consilierea
acordă asistenţă Practică Capacitatea de a:
clienţilor
clienţilor.
Demonstraţie Mijloace audio- - avea o comunicare
Rezolvarea situațiilor
conflictuale. Aplicaţii practice video eficientă și plăcută cu
Echipamente clientul și în cadrul
Studiu de caz colectivului de lucru 15
Joc de rol Manuale de
specialitate - evita situațiile
conflictuale în relația
cu clientul și în cadrul
colectivului de lucru
- rezolva situațiile
conflictuale.
Capacitatea de a
recomanda clienţilor
produse și servicii
corespunzătoare
nevoilor acestora.
Capacitatea de
menţinere a dialogului
permanent cu clienţii
pentru identificarea
nevoilor acestora şi
rezolvarea
problemelor legate de
serviciile oferite.

Pregătirea pentru Teorie Manuale de Capacitatea de a:


realizarea examenului Expunere specialitate / - explica importanța
cosmetic. Suport de curs pregătirii tenului în
Explicație
Examenul cosmetic Computer vederea realizării
preliminar. Conversație
Aparatură audio- examenului cosmetic
Examenul cosmetic video - prezenta aspectele
Examenul
propriu-zis: Flipchart / tablă ce vor fi constatate 25
cosmetic
- vizual; prin fiecare tip de
examen cosmetic
- prin palpare;
Capacitatea de a
- cu ajutorul aparatelor. explica importanța
Testarea produselor testării produselor
pentru prevenirea unor cosmetice.
afecțiuni cutanate. Practică Suport de curs Capacitatea de a se
Fișa cosmetică. Demonstrații Fișa cosmetică pregăti corespunzător
pentru realizarea
Schema de tratament. Aplicații practice Fotoliu / Pat lucrărilor cosmetice.
Studiu de caz cosmetic
Capacitatea de a:
Joc de rol Scaun pentru
cosmetician - pregăti clienta
pentru examenul
Aparate pentru cosmetic
examenul
cosmetic: lupă, - pregăti tenul pentru
lampă Wood, examenul cosmetic
pH-metru - realiza examenul
Soluții cosmetic preliminar
dezinfectante - realiza examenul
Materiale cosmetic propriu-zis
50
consumabile vizual, prin palpare și
cu ajutorul aparatelor
- nota informațiile
obținute prin
examenul cosmetic în
fișa cosmetică
- analiza informațiile
obținute prin
examenul cosmetic și
a diagnostica tenul
- elabora schema de
tratament.
Capacitatea de a testa
produsele cosmetice.
Masajul facial: Teorie Manuale de Capacitatea de a:
- efectele masajului Expunere specialitate / - explica efectele
facial Suport de curs masajului facial
Explicație
- reguli pentru realizarea Conversație Computer - prezenta reguli ce
masajului Aparatură audio- trebuie respectate 15
- mișcări de bază ale video pentru realizarea
masajului Flipchart / tablă masajului
- diferențierea mișcărilor - explica diferențierea
de masaj. mișcărilor de masaj.
Produse pentru masaj. Practică Suport de curs Capacitatea de a:
Masajul facial pe Demonstrații Pat cosmetic - selecta produsele
regiuni. potrivite pentru masaj
Masajul facial Aplicații practice Scaun pentru
Masaje corectoare: al cosmetician - integra masajul
ochilor, al gurii, al Studiu de caz
Produse facial în cadrul
bărbiei duble.
cosmetice pentru tratamentului
Masaje speciale: masajul masaj cosmetic
à sec al lui Jaquet, - efectua masajul
Soluții 50
masajul decongestiv. facial pe regiuni
dezinfectante
Materiale - diferenția mișcările
consumabile de masaj
- efectua masajele
corectoare
- realiza masajele
speciale.

Tratamente Procesele care stau la Teorie Manuale de Capacitatea de a:


baza tratamentului specialitate / 50
cometice Expunere - explica rolurile
faciale cosmetic: Explicație Suport de curs proceselor ce stau la
- Procesul de curățare: Conversație Computer baza tratamentelor
demachierea, cosmetice
Aparatură audio-
vaporizarea caldă, video - explica efectele
extragerea procedurilor
comedoanelor, Flipchart / tablă cosmetice de realizare
dezincrustarea, a proceselor de
microdermabraziunea, curățare, de hrănire,
peelingurile mecanice, de rehidratare și
enzimatice, chimice tonifiere
(cosmetice) - explica scopurile și
- Procesul de hrănire efectele procedurilor
(produse, aparate) cosmetice din cadrul
- Procesul de rehidratare tratamentelor
(produse, aparate) cosmetice pentru
tipurile de ten și din
- Procesul de tonifiere cadrul tratamentelor
(produse, aparate) cosmetice specifice.
Norme de securitate și
sănătate în muncă Practică Suport de curs Capacitatea de a:
specifice. Demonstrații Pat cosmetic - elabora scheme de
Norme de igienă Aplicații practice Scaun pentru tratament pentru
specifice. cosmetician tratamentele
Studiu de caz cosmetice pentru
Tratamente cosmetice Produse
pentru tipurile de ten: tipurile de ten 120
cosmetice
normal, uscat, gras - elabora scheme de
(uleios, asfixic), Aparate tratament pentru
deshidratat cosmetice: tratamentele specifice.
- etape de tratament - Vapofor Capacitatea de a
dezinfecta și/sau
- protocolul etapelor de - Vapozon steriliza postul de
tratament (pregătirea - Sebaspir lucru, ustensilele și
locului de muncă, aparatele ce vor fi
pregătirea clientei, - Galvanoderm folosite pentru
succesiunea procedurilor - Aparat pentru tratamentul cosmetic.
cosmetice) microdermabr- Capacitatea de a:
Tratamente cosmetice aziune
- pregăti locul de
specifice: - Aparat pentru muncă pentru
- antirid hidrodermabra- realizarea
ziune tratamentului
- antipete pigmentare
- Combină cosmetic
- lifting cosmetică - selecta produsele,
- antiacneic - Electroderm ustensilele, aparatele,
- pentru tratarea lenjeria și materialele
- Vibrator facial
cuperozei necesare
- Lampă cu tratamentului
- pentru zona ochilor ultraviolete cosmetic
- de oxigenare a tenului - Aparat pentru - pregăti clienta
masaj facial cu pentru tratamentul
 etape de tratament infraroșu, cosmetic
ultrasunete și
 protocolul etapelor - efectua procedurile
electrostimulare
de tratament din cadrul
(pregătirea locului - Aparat tratamentelor
de muncă, pregătirea radiofrecvență cosmetice respectând
clientei, succesiunea bipolară, succesiunea acestora.
procedurilor tripolară,
cosmetice) multipolară
. - Aparat pentru
mezoterapie
virtuală
- Aparat pentru
mezoterapie cu
micro-ace sterile
- Dispozitiv
portabil cu
plasmă
(cosmetic)
- Aparat de
rejuvenare facială
- Lampă cu
lumină rece
- Aparat oxigen
hiperbaric
Soluții
dezinfectante
Sterilizator
Lenjerie
Materiale
consumabile

Recomandări post- Teorie Manuale de Capacitatea de a


tratament cosmetic Expunere specialitate / prezenta conținutul
Acordarea de
Suport de curs recomandărilor post-
asistență post- Explicație
Computer tratament cosmetic. 5
tratament
Conversație
cosmetic Aparatură audio-
Problematizare video
Flipchart / tablă

Practică Suport de curs Capacitatea de a:


Demonstrații Fotoliu / pat - oferi recomandările
Aplicații practice cosmetic potrivite clientului
Studiu de caz Scaun pentru - formula recomandări
Joc de rol cosmetician complete 10
Produse - explica folosirea
cosmetice produselor de îngrijire
- răspunde cerințelor
clientului.

Forma sprâncenei ideale. Teorie Manuale de Capacitatea de a:


Tipuri de sprâncene. Expunere specialitate / - descrie forma
Suport de curs sprâncenei ideale
Armonizarea formei Explicație
sprâncenelor cu forma Computer - identifica tipurile de
Conversație
feței. Aparatură audio- sprâncene
Problematizare video
Corectarea sprâncenelor - explica modul de 15
prin tehnica pensării: Flipchart / tablă armonizare a formei
ÎNFRUMUSEȚAREA Modificarea sprâncenelor cu forma
GENELOR ȘI formei - resurse necesare
feței
SPRÂNCENELOR sprâncenelor - norme de sănătate și
securitate în muncă - explica importanța
specifice respectării normelor
de igienă specifice.
- norme de igienă
specifice Practică Suport de curs Capacitatea de a:
- examinarea clientului Demonstrații Fotoliu /pat - dezinfecta și/sau 30
- consilierea clientului Aplicații practice cosmetic steriliza ustensilele
- pregătirea clientului Studiu de caz Scaun pentru necesare pensării
- pregătirea sprâncenelor cosmetician - examina fizionomia
pentru pensare Măsuță de lucru clientului pentru
- tehnica pensării Ustensile pentru armonizarea formei
pensarea sprâncenelor cu forma
sprâncenelor feței
Soluții - consilia clientul
dezinfectante - pregăti clientul
Sterilizator - pregăti sprâncenele
Materiale pentru pensare
consumabile - pensa sprâncenele
pentru obținerea
formei dorite
- finisa spâncenele
pensate.

Produse, ustensile, Teorie Manuale Capacitatea de a:


materiale pentru Expunere specifice / Suport - prezenta
vopsirea genelor și a de curs contraindicațiile
sprâncenelor. Explicație
Computer pentru vopsirea
Contraindicații pentru Conversație
Vopsirea Aparatură audio- genelor și a
vopsirea genelor și a video sprâncenelor
genelor și sprâncenelor. 15
sprâncenelor Flipchart / tablă - explica importanța
Testul de toleranță la testului de toleranță la
vopsea. vopsea
Norme de securitate și - prezenta criteriile de
sănătate în muncă alegere a culorii
pentru vopsirea
specifice. sprâncenelor
Norme de igienă - prezenta și
specifice. argumenta ordinea
Criterii de alegere a lucrărilor de vopsire a
culorii vopselei. genelor, a
sprâncenelor și de
Examinarea clientei. pensare a
Consilierea clientei. sprâncenelor.
Vopsirea genelor:
Practică Suport de curs Capacitatea de a:
- pregătirea vopselei
Demonstrații Fotoliu / pat - efectua testul de
- pregătirea clientei
Aplicații practice cosmetic toleranță la vopsea
- pregătirea zonei Scaun pentru - examina clienta
ochilor pentru vopsirea Studiu de caz
cosmetician - consilia clienta
genelor
Măsuță de lucru - pregăti clienta
- tehnica aplicării
vopselei Ustensile și - selecta și pregăti
produse pentru produsele pentru
- etapele procedurii vopsirea genelor vopsirea genelor
- îndepărtarea vopselei și sprâncenelor
- pregăti zona ochilor 30
- intervenția în caz de Soluții pentru vopsirea
iritații oculare dezinfectante genelor
Vopsirea sprâncenelor: Materiale - realiza vopsirea
consumabile genelor conform
- pregătirea vopselei
tehnicii de lucru, în
- pregătirea clientei,
condiții de siguranță
- pregătirea zonei și respectând normele
sprâncenelor pentru de igienă
vopsire
- îndepărta vopseaua
- tehnica aplicării
vopselei de pe gene
- etapele procedurii - interveni în caz de
- îndepărtarea vopselei iritații oculare.
- finisarea Capacitatea de a:
- efectua testul de
toleranță la vopsea
- examina clienta
- alege culoarea
potrivită pentru
vopsirea sprâncenelor
- consilia clienta
- pregăti clienta
- selecta și pregăti
produsele pentru
vopsirea sprâncenelor
- pregăti zona
sprâncenelor pentru
vopsire
- realiza vopsirea
sprâncenelor conform
tehnicii de lucru, în
condiții de siguranță
și respectând normele
de igienă
- îndepărta vopseaua
- finisa lucrarea.
Machiajul natural. Teorie Manuale Capacitatea de a
Ustensilele și produsele Expunere specifice / Suport explica și descrie:
necesare pentru machiaj. Explicație de curs - caracteristicile
Norme de igienă Computer machiajului natural 20
Conversație
specifice. Aparatură audio- - ordinea și tehnica
Examinarea clientei. video aplicării produselor de
Fișa de machiaj. Flipchart / tablă machiaj.
Ordinea aplicării Practică Suport de curs Capacitatea de a:
produselor de machiaj.
Demonstrații Fotoliu cosmetic - pregăti locul de
Tehnica aplicării Aplicații practice Oglindă muncă în vederea
REALIZAREA produselor de machiaj. realizării machiajului
Machiaj Studiu de caz
MACHIAJULUI Realizarea machiajului Măsuță de lucru natural
natural. Ustensile și - examina clienta
produse pentru
machiaj - realiza fișa de
machiaj 40
Soluții
dezinfectante - realiza machiajul
natural respectând
Materiale ordinea și tehnica
consumabile aplicării produselor de
machiaj
- respecta normele de
igienă specifice.

Hipertricoza Teorie Manuale Capacitatea de a


REALIZAREA Metode de îndepărtare a Expunere specifice / Suport explica indicațiile și
Epilare de curs contraindicațiile 70
EPILĂRII părului cu ceară: Explicație
Computer metodelor de epilare.
- Epilarea cu ceară
tradițională Conversație Aparatură audio- Capacitatea de a
- Epilarea cu ceară de Problematizare video explica:
unică folosință Flipchart / tablă - principiile și
parametrii de
funcționare ai tipurilor
 indicațiile și de aparate de epilare
contraindicațiile definitivă
epilării cu ceară
tradițională și a celei - regulile de utilizare a
cu ceară de unică aparatelor de epilare
folosință definitivă.
 norme de securitate
și sănătate în muncă Practică Suport de curs Capacitatea de a:
specifice Demonstrație Pat pentru epilare - examina și consilia
 norme de igienă Aplicații practice / cosmetic clientul în vederea
specifice Măsuță de lucru epilării cu ceară
 produse, aparate, Studiu de caz
Produse pentru - pregăti clientul
materiale
consumabile realizarea epilării pentru realizarea
epilării cu ceară
necesare Aparate pentru tradițională / de unică
 consilierea clientului epilare: folosință
 pregătirea clientului 140
- Aparat pentru - pregăti produsele
în vederea epilării
încălzire și pentru epilarea cu
 tehnica epilării cu
decantare ceară ceară în funcție de
ceară tradițională
tradițională metoda folosită
 tehnica epilării cu
ceară de unică - Aplicator și - aplica ceara
folosință aparat pentru tradițională / de unică
 finisarea epilării cu încălzire ceară de folosință în condiții de
ceară tradițională și unică folosință siguranță
a celei cu ceară de Aparate pentru - realiza epilarea cu
unică folosință
 recomandări post- epilare ceară în diferite
epilare specifice definitivă: regiuni ale corpului
- IPL conform tehnicii de
Epilarea definitivă cu lucru
- SPL
aparate IPL, SPL, cu - de a finisa epilarea
aparat de epilat laser - aparat de epilat cu ceară tradițională /
dioda laser dioda de unică folosință
Soluții - respecta normele de
dezinfectante securitate și sănătate
 părți componente ale
aparatelor Materiale în muncă și normele
 principii de consumabile de igienă specifice
funcționare ale - face recomandări
aparatelor de epilare pentru îngrijirile post-
definitivă epilare cu ceară
 parametrii de tradițională / de unică
funcționare ai folosință.
aparatelor de epilare Capacitatea de a:
definitivă
 indicațiile și - identifica părțile
contraindicațiile componente ale
metodelor de epilare aparatelor de epilare
definitivă definitivă
 norme de securitate - folosi aparatele de
și sănătate în muncă epilare definitivă IPL,
specifice SPL, laser dioda
 norme de igienă conform indicațiilor
specifice din cărțile tehnice ale
 consilierea clientului acestora.
 pregătirea clientului
Capacitatea de a:
 executarea epilării
definitive – tehnica - examina și consilia
de lucru specifică clientul în vederea
fiecărui tip de aparat epilării definitive;
 finisarea epilării - pregăti clientul
definitive pentru realizarea
 recomandări post- epilării definitive
epilare
- pregăti produsele și
aparatele pentru
epilarea definitivă
- realiza epilarea
definitivă în diferite
regiuni ale corpului cu
aparate IPL, SPL,
laser dioda, conform
tehnicii de lucru
specifice
- de a finisa epilarea
definitivă;
- respecta normele de
securitate și sănătate
în muncă și normele
de igienă specifice
- face recomandări
pentru îngrijirile post-
epilare definitivă.

360 720
1080