Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA OVIDIUS din CONSTANA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: Licen FINANE !NCI
CAIET DE PRACTIC!
N"#e$e c%d&"$"i did%c'ic
S"(e&)i*+&:
N"#e$e ,'"den'"$"i:
-./0
CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTIC!
/1 P&e*en'%&e% de %n,%#2$" % "ni'ii ec+n+#ice3333333333333331
/1/1 Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea i complexitatea activitii (numr de
salariai, capacitatea de producie/desfacere, uniti proprii, activiti desfurate, venituri
realizate)
/1-1 Obiectivele de dezvoltare i modernizare a unitii economice
/141 tudiul sistemului actual de mana!ement"
/101 #luxul te$nolo!ic pentru produsele i/sau serviciile obinute"""
/151 %endinele evolutive ale activitii unitii economice"
-1 C"n+%6'e&e% 6i ,'"di"$ (&inci(%$e$+& %c'i)i'i 6i "ni'i c+#(+nen'e33333311
-1/1 tructura or!anizatoric de ansamblu a firmei" Or!ani!rama"
-1-1 Principalele or!ane i posturi de conducere
-141 Principalele interdependene dintre activiti, compartimente i posturi
-101 &olul funcional al fiecrui compartiment i post de conducere, obiectivele i
limitele sale"
-151 Principalii indicatori de performan ai firmei (cifra de afaceri, numr de an!ajai,
productivitatea muncii, rentabilitatea comercial, profit, c'ti!ul mediu) (n ultimii
) ani"""
41 S'"die&e% (&inci(%$e$+& d+#enii 6i (&+2$e#e$e de ,(eci%$i'%'e3333333331
41/1 Observarea i aprecierea modului de exercitare a procesului de mana!ement (n cadrul
firmei *
o previziunea i planificarea,
o or!anizarea,
o coordonarea,
o motivarea,
o controlul,
o adoptarea deciziilor"
41-1 Probleme financiar + bancare*
o tipuri de credite acordate de b,nci-
o operaiuni i documente necesare pentru acordarea, utilizarea i rambursarea unui
credit-
o or!anizarea contabilit,ii bancare-
o bu!etul de venituri i c$eltuieli-
o calculul impozitelor i taxelor"
4141 Probleme de contabilitate*
o or!anizarea contabilit,ii imobilizrilor i a amortiz,rii-
o contabilitatea m,rfurilor i a stocurilor-
o modele de or!anizare a contabilit,ii analitice-
o evidena contabil, a c$eltuielilor i a veniturilor-
o contabilitatea trezoreriei-
o completarea situaiilor financiare anuale"
4101 .onducerea activit,ii de mar/etin! i politicile de mar/etin!
o politica de produs,
o politica de pre,
o politica de distribuie,
o politica promoional,"
UNIVERSITATEA OVIDIUS din CONSTANA
FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE
CADRU 7ENERAL
de +&8%ni*%&e % ,'%8i"$"i de (&%c'ic
0" 1n sensul Ordinului 2"3"." nr")455/06"78"6779, termenii i noiunile folosite au urmtoarele
semnificaii*
a) S'%8i" de (&%c'ic + activitatea desfurat de studeni i masteranzi, (n conformitate
cu planul de (nvm'nt"
b) O&8%ni*%'+& de (&%c'ic + #acultatea de :tiine 3conomice din cadrul ;niversitii
<Ovidius= din .onstana"
c) P%&'ene& de (&%c'ic + firma economic sau instituia care desfoar o activitate (n
corelaie cu specializrile cuprinse (n planul de (nvm(nt i poate asi!ura procesul de
instruire practic a studenilor i masteranzilor"
d) P&%c'ic%n' + studentul sau masterandul care desfoar activitile practice"
e) C%d&" did%c'ic ,"(e&)i*+& + persoana desemnat de or!anizatorul de practic, care
asi!ur planificarea, or!anizarea i suprave!$erea desfurrii sta!iului de practic"
f) T"'+&e + persoana desemnat de partenerul de practic s asi!ure condiiile de
desfurare a sta!iului de practic"
!) C+n)enie9c%d&" privind efectuarea sta!iului de practic este> acordul (nc$eiat (ntre
#acultatea de :tiine 3conomice, partenerul de practic i practicant"
$) P+&'+:+$i" de (&%c'ic + element ataat .onveniei>cadru"
6" ta!iul de practic al studenilor se va desfura pe durata a trei sptm'ni (05 zile lucrtoare)
(n perioada -;1.51-./09/41.;1-./01
)" Practica se va desfura (n cadrul unor firme economice, care s corespund specializrii
studenilor i s permit acestora o documentare corespunztoare (n domeniile precizate (n
pro!rama analitic de practic"
?" @nstructajul de practic (en'&" ,'"denii de $% $icen < din %n"$ II< de $% c"&,"&i$e de ZI i
ID va avea loc (n data de -;1.51-./0 conform orarului i la slile ce vor fi afiate la avizierele
specializrilor i pe site>ul facultii"
5" tudenii strini sau cei din alte localiti pot efectua practica (n uniti economice din
localitatea (n care (i au domiciliul"
8" tudenii (ncadrai (salariai) (ntr>o unitate economic lucrativ vor efectua sta!iul de practic
(n intreprinderea (n care lucreaz" Aac unitile unde lucreaz nu au profil economic lucrativ
(uniti colare, instituii sanitare, administraie public, armat) i nu permit documentarea
conform tematicii, studenii vor efectua documentarea (n firme economice de profilul
specializrii respective"
B" #iecare !rup de studeni va fi sub (ndrumarea unui cadru didactic supervizor i a unui tutore
(din partea firmei>partener de practic)"
9" Pro!ramul zilnic de desfurare a practicii este de 8 ore ((ntre orele 4"77>05"77) (n fiecare zi
lucrtoare"
4" 1n urma documentrii practice, studenii vor (ntocmi un caiet de practic, cuprinz(nd tratarea
problemelor cuprinse (n pro!rama analitic de practic"
07" Ca (nc$eierea practicii studenii vor solicita semntura reprezentantului le!al al partenerului de
practic, tampila, semntura i calificativul acordat de tutore (slab, satisfctor, bine, foarte
bine + dup caz)" Dcestea vor fi (nscrise (n documentul intitulat portofoliu de practic"
00" .olocviul de practic va consta (n susinerea i ar!umentarea informaiilor cuprinse (n caietul
de practic i prezentarea portofoliului de practic semnat i completat" .aietul de practic
trebuie s cuprind 67 de pa!ini (E07F) redactate cu caractere %imes GeH &oman de 06 la 0,5
r'nduri"
usinerea colocviului de practic pentru ,'"denii de $% $icen < ZI 6i ID< %n"$ II< )% %)e%
$+c =n d%'% de .>1.?1-./0, conform orarului i la slile ce vor fi afiate la avizierele
specializrilor i pe site>ul facultii"
1n urma sus inerii colocviului de practic studentul practicant va primi o not (de la 0 la 07)"
tuden ii care nu au promovat colocviul de practic au dreptul s (l sus in din nou, (n sesiunea
de restan e"
06" Prezentele prevederi, c't i tematica de practic i coninutul caietului de practic vor fi
comunicate (n detaliu studenilor la instructajul de practic, fiecare cadru didactic supervizor
urm'nd s urmreasc respectarea lor"
CONVENIE9CADRU (&i)ind e:ec'"%&e%
,'%8i"$"i de (&%c'ic
NR1@@@@@@@@@@@@@/@@@@@@@@@@@@@@@@@
Prezenta convenie>cadru se (nc$eie (ntre*
/1 Uni)e&,i'%'e% O)idi",A din C+n,'%n%< cu sediul (n .onstana, bd" 2amaia, nr" 06?, tel"/fax"
76?0"878"?8B, reprezentat prin rector, prof"univ"dr" Iordeianu @on, prin
F%c"$'%'e% de111111111111111111111111111111111111111111111111< denumit (n continuare +&8%ni*%'+& de (&%c'ic
-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(societate comercial, instituie central sau local),
cu sediul (n (adresa)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""", telefon ,
reprezentat prin (numele i funcia)"""""""""""""""""""""""""""""""""""", denumit (n continuare (%&'ene& de
(&%c'ic
41 D$1Bd9n%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""", student() (n anul universitar
"""""""""""""""""la
#acultatea """"""""""""""""""""""""""""" , specializarea"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" , seria
!rupa""""""""""""", nscut() la data de / / (n localitateaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, domiciliat (n
localitateaJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, str"JJJJJJJJJJJJJJJJJ, nrJJJJJJJ, blJJJJJJ, scJJJJ,
apJJJJJ, judetJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, le!itimat cu I@/.@ seriaJJJJJJ, nrJJJJJJJJJJJJJ,
."G"P"/JJ/JJ/JJ/JJ/JJ/JJ/JJ/JJ/JJ/JJ/JJ/JJ/JJ/, tel"JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ, e>mail J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ , denumit (&%c'ic%n'1
ROMANIA
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
UNIVERSITATEA AOVIDIUSA DIN CONSTANA
9d"$ M%#%i% /-0< ?..5-C C+n,'%n%
Te$1BF%D: 0.9-0/9 ;.;0;C< 5//5/-< ;/>4C-< .C-4/5/---
E9#%i$: &ec'+&%'-E"ni)9+)idi",1&+
Fe2(%8e: GGG1"ni)9+)idi",1&+
ART1 /
O2iec'"$ c+n)eniei9c%d&"
(0) .onvenia>cadru stabilete cadrul (n care se or!anizeaz i se desfoar sta!iul de practic
de ctre practicant (n vederea consolidrii cunotinelor teoretice i pentru formarea abilitilor,
spre a le aplica (n concordan cu specializarea la care este (nscris"
(6) ta!iul de practic este realizat de practicant pentru dob'ndirea competenelor profesionale
menionate (n portofoliul de practic, parte inte!rant a prezentei convenii>cadru"
()) 2odalitile de derulare i coninutul sta!iului de pre!tire practic sunt descrise (n prezenta
convenie>cadru i (n portofoliul de practic cuprins (n anexa la prezenta convenie>cadru"
ART1 -
S'%'"'"$ (&%c'ic%n'"$"i
Practicantul rm'ne, pe toat durata sta!iului de pre!tire practic, student al #acultii de
tiin e 3conomice din cadrul ;niversitii KOvidiusK din .onstana"
ART1 4
D"&%'% 6i (e&i+%d% de,:6"&&ii ,'%8i"$"i de (&%c'ic
H/I ta!iul de practic va avea durata de ) sptm'ni ( 05 zile lucrtoare)1
H-I Perioada desfurrii sta!iului de practic este de la 68"75"670? p'n la 0)"78"670?
ART1 0
P$%'% 6i +2$i8%ii$e ,+ci%$e
(0) ta!iul de pre!tire practic (se bifeaz situaia corespunztoare)*
L e efectueaz (n cadrul unui contract de munc, cei doi parteneri put'nd s beneficieze de
prevederile Ce!ii nr" B6/677B privind stimularea (ncadrrii (n munc a elevilor i studenilor"
L Gu se efectueaz (n cadrul unui contract de munc"
L e efectueaz (n cadrul unui proiect finanat prin #ondul ocial 3uropean"
L e efectueaz (n cadrul proiectului"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(6) 1n cazul an!ajrii ulterioare, perioada sta!iului nu va fi considerat ca vec$ime (n
situaia (n care convenia nu se deruleaz (n cadrul unui contract de munc"
()) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic, cu excepia
situaiei (n care practicantul are statut de an!ajat al instituiei respective"
(?) Partenerul de practic poate totui acorda practicantului o indemnizaie, !ratificare, prim
sau avantaje (n natur, specificate la art" 06"
ART1 5
Re,(+n,%2i$i'i$e (&%c'ic%n'"$"i
(0) Practicantul are obli!aia ca pe durata derulrii sta!iului de practic s respecte pro!ramul de
lucru stabilit i s execute activitile specificate de tutore (n conformitate cu portofoliul de
practic, (n condiiile respectrii cadrului le!al cu privire la volumul i dificultatea acestora"
(6) Pe durata sta!iului, practicantul respect re!ulamentul de ordine interioar al partenerului de
practic" 1n cazul nerespectrii acestui re!ulament, conductorul partenerului de practic (i
rezerv dreptul de a anula convenia>cadru, dup ce (n prealabil a ascultat punctul de vedere al
practicantului i al tutorelui i a (ntiinat conducerea ;O. i dup primirea confirmrii de
primire a acestei informaii"
()) Practicantul are obli!aia de a respecta normele de securitate i sntate (n munc pe care i
le>a (nsuit de la reprezentantul partenerului de practic (nainte de (nceperea sta!iului de
practic"
(?) Ae asemenea, practicantul se an!ajeaz s nu foloseasc, (n niciun caz, informaiile la care
are acces (n timpul sta!iului despre partenerul de practic sau clienii si, pentru a le comunica
unui ter sau pentru a le publica, c$iar dup terminarea sta!iului, dec't cu acordul respectivului
partener de practic"
ART1 ;
Re,(+n,%2i$i'i$e (%&'ene&"$"i de (&%c'ic
(0) Partenerul de practic va stabili un tutore pentru sta!iul de practic, selectat dintre
salariaii proprii i ale crui obli!aii sunt menionate (n portofoliul de practic, parte
inte!rant a conveniei>cadru"
(6) 1n cazul nerespectrii obli!aiilor de ctre practicant, tutorele va contacta cadrul didactic
supervizor, aplic'ndu>se sanciuni conform re!ulamentului de or!anizare i funcionare al
;O."
()) 1nainte de (nceperea sta!iului de practic, partenerul are obli!aia de a face practicantului
instructajul cu privire la normele de securitate i sntate (n munc, (n conformitate cu le!islaia
(n vi!oare" Printre responsabilitile sale, partenerul de practic va lua msurile necesare pentru
securitatea i sntatea (n munc a practicantului, precum i pentru comunicarea re!ulilor de
prevenire asupra riscurilor profesionale"
(?) Partenerul de practic trebuie s pun la dispoziia practicantului toate mijloacele necesare
pentru dob'ndirea competenelor precizate (n portofoliul de practic"
(5) Partenerul de practic are obli!aia de a asi!ura practicanilor accesul liber la serviciul de
medicina muncii, pe durata derulrii pre!tirii practice"
ART1 C
O2$i8%ii$e +&8%ni*%'+&"$"i de (&%c'ic
(0) Or!anizatorul de practic desemneaz un cadru didactic supervizor, responsabil cu
planificarea, or!anizarea i suprave!$erea desfurrii pre!tirii practice" .adrul didactic
supervizor, (mpreun cu tutorele desemnat de partenerul de practic stabilesc tematica de
practic i competenele profesionale care fac obiectul sta!iului de pre!tire practic"
(6) 1n cazul (n care derularea sta!iului de pre!tire practic nu este conform cu an!ajamentele
luate de ctre partenerul de practic (n cadrul prezentei convenii, conductorul instituiei de
(nvm'nt superior (or!anizator de practic) poate decide (ntreruperea sta!iului de pre!tire
practic conform conveniei>cadru, dup informarea prealabil a conductorului partenerului de
practic i dup primirea confirmrii de primire a acestei informaii"
()) 1n urma desfurrii cu succes a sta!iului de practic, or!anizatorul va acorda practicantului
numrul de credite specificate (n prezentul contract, care vor fi (nscrise i (n uplimentul la
diplom, potrivit re!lementrilor 3uropass (Aecizia 6"6?0/677?/.3 a Parlamentului 3uropean i
a .onsiliului)"
ART1 >
Persoane desemnate de or!anizatorul de practic i partenerul de practic
C%d&"$ did%c'ic ,"(e&)i*+& T"'+&e
Gumele i prenumele* Gumele i prenumele*
#uncia*"""""""""""""""""""""""""""""""""""" #uncia*"""""""""""""""""""""""""""""""
%elefon*""""""""""""""""""""""""""""""""""" %elefon*"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3>mail*"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3>mail*"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ART1 ?
E)%$"%&e% ,'%8i"$"i de (&e8'i&e (&%c'ic (&in c&edi'e '&%n,:e&%2i$e
Gumrul de credite transferabile ce vor fi obinute (n urma desfurrii sta!iului de practic este
de )"
ART1 /.
R%(+&'"$ (&i)ind ,'%8i"$ de (&e8'i&e (&%c'ic
(0) 1n timpul derulrii sta!iului de practic, tutorele (mpreun cu cadrul didactic supervizor vor
evalua practicantul (n permanen, pe baza unei fie de observaie/evaluare" Mor fi evaluate at't
nivelul de dob'ndire a competenelor profesionale, c't i comportamentul i modalitatea de
inte!rare a practicantului (n activitatea partenerului de practic (disciplin, punctualitate,
responsabilitate (n rezolvarea sarcinilor, respectarea re!ulamentului de ordine interioar al
(ntreprinderii/instituiei publice etc")"
(6) Ca finalul sta!iului de practic, tutorele elaboreaz un raport, pe baza evalurii nivelului de
dob'ndire a competenelor de ctre practicant" &ezultatul acestei evaluri va sta la baza notrii
practicantului de ctre cadrul didactic supervizor"
()) Periodic i dup (nc$eierea sta!iului de practic, practicantul va prezenta un caiet de practic
care va cuprinde*
> denumirea modulului de pre!tire-
> competene exersate-
> activiti desfurate pe perioada sta!iului de practic-
> observaii personale privitoare la activitatea depus"
ART1 //
Sn'%'e% 6i ,ec"&i'%'e% =n #"nc1 P&+'eci% ,+ci%$ % (&%c'ic%n'"$"i
(0) Practicantul anexeaz prezentului contract dovada asi!urrii medicale valabil (n perioada i
pe teritoriul statului unde se desfoar sta!iul de practic"
(6) Partenerul de practic are obli!aia respectrii prevederilor le!ale cu privire la sntatea i
securitatea (n munc a practicantului pe durata sta!iului de practic"
()) Practicantului i se asi!ur protecie social conform le!islaiei (n vi!oare" .a urmare,
conform dispoziiilor Ce!ii nr" )?8/6776 privind asi!urrile pentru accidente de munc i boli
profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, practicantul beneficiaz de le!islaia
privitoare la accidentele de munc pe toat durata efecturii pre!tirii practice"
(?) 1n cazul unui accident suferit de practicant, fie (n cursul lucrului, fie (n timpul deplasrii la
lucru, partenerul de practic se an!ajeaz s (ntiineze asi!urtorul cu privire la accidentul care
a avut loc"
ART1 /-
C+ndiii :%c"$'%'i)e de de,:6"&%&e % ,'%8i"$"i de (&e8'i&e (&%c'ic
(0) @ndemnizaie, !ratificri sau prime acordate practicantului*
(6) Dvantaje eventuale (plata transportului de la i la locul desfurrii sta!iului de practic,
tic$ete de mas, acces la cantina partenerului de practic etc")*
()) Dlte precizri*
Prezentul contract se (nc$eie (n trei exemplare ori!inale, c'te unul pentru fiecare parte
contractant" Ain partea ;niversitii, pentru rector, va semna decanul facultii ale crei cursuri sunt
urmate de practicant"
O&8%ni*%'+& de (&%c'ic P%&'ene& de (&%c'ic P&%c'ic%n'
;niversitatea KOvidiusK din .onstana """""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""

C%d&" did%c'ic ,"(e&)i*+& T"'+&e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
PORTOFOLIU DE PRACTIC!
$% C+n)eni%9c%d&" (&i)ind e:ec'"%&e% ,'%8i"$"i de (&%c'ic n&1 3333311
0" Aurata total a pre!tirii practice* ) sptm'ni
6" .alendarul pre!tirii*
)" Perioada sta!iului* 68"75"670?>0)"78"670?
?" Pro!ramul zilnic* 8 ore pe zi (ntre orele 4"77 + 05"77
5" Ddresa unde se va derula sta!iul de pre!tire practic*
8" Aeplasarea (n afara locului unde este repartizat practicantul
vizeaz urmtoarele locaii*
B" .ondiii de primire a studentului/masterandului (n sta!iul de
practic*
9" 2odaliti prin care se asi!ur complementaritatea (ntre
pre!tirea dob'ndit de
studentul/masterandul (n instituia de (nvm'nt superior i (n cadrul sta!iului de practic*
4" Gumele i prenumele cadrului didactic care asi!ur
suprave!$erea peda!o!ic a practicantului
pe perioada sta!iului de practic*
07" Arepturi i responsabiliti ale cadrului didactic din unitatea de
(nvmant > or!anizator al
practicii, pe perioada sta!iului de practic*
00" Gumele i prenumele tutorelui desemnat de (ntreprindere care
va asi!ura respectarea
condiiilor de pre!tire i dob'ndirea de ctre practicant a competenelor profesionale planificate
pentru perioada sta!iului de practic*
06" Arepturi i responsabiliti ale tutorelui de practic desemnat
de partenerul de practic*
0)" Aefinirea competenelor care vor fi dob'ndite pe perioada
sta!iului de practic
Gr" .ompetena 2odulul de
pre!tire
Cocul de
munc
Dctiviti
planificate
Observaii
0?" "2odaliti de evaluare a pre!tirii profesionale dob'ndite de
practicant pe perioada sta!iului
de pre!tire practic
Gume i prenume #uncie .alificativul emntura
.adrul didactic
supervizor
%utore
Practicant
Aata