Sunteți pe pagina 1din 1

Stema unitii

administrativteritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Urbanism si amenajarea Teritoriului

Codul de identificare fiscal: 4344520


Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Anexa nr. 37
Model 2009 ITL 062

Nr. ........../............../20.

CERTIFICAT
de nomenclatur stradal i adres

Ca urmare a cererii D-lui NEDELCU GHEORGHE nr. 4764/24.07.2014 cu domiciliul fiscal n


ROMNIA, judeul DAMBOVITA, codul potal ..................., municipiul/oraul/comuna TARGOVISTE
satul/sectorul ............................, str. Cal. Domneasc, nr. 232, bl. X2D, sc. ......., et. 8, ap 30, identificat prin C.I.
seria DD nr. 656230, C.I.F.*).1590808151781, tel./fax ....................................., e-mail ,
avnd calitatea de proprietar/coproprietar/ motenitor1)/ mandatar/acionar unic/asociat/administrator/mputernicit
la ................................................................................., cu sediul n ROMNIA/.................................., judeul
.................................................., codul potal ...................., municipiul/oraul/comuna ............................
satul/sectorul ......................, str. ......................................................, nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap .......,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*)
..................................................., tel./fax ........................................., e-mail 2), i
a verificrilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritilor administraiei publice locale se
atest urmtoarele:
Bulevardul/Strada/Aleea
............................................................................................................................,
fost/fost ............................................................................ fost/fost ...................................................................... va
purta denumirea provizorie/definitiv de ..............................................................................................................,
avnd numrul ......................
Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Taxa pentru eliberarea prezentului certificat, instituit n temeiul Titlului IX din Codul fiscal, actualizat
potrivit normelor legale n vigoare, n sum de . lei, a fost achitat cu ordinul de
plat/chitana/mandat potal ............../.................
Prezentul certificat este valabil pn la data de ............../.................

PRIMAR
L.S..........................................................
(prenume, nume i tampil)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.
Motenitorii trebuie s fac dovada decesului titularului cu copia actului de deces;
2)
Se completeaz n cazul persoanelor juridice
*)
1)

S-ar putea să vă placă și