Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI

1. DATE DESPRE PROGRAM


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / calificarea

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE TIINE POLITICE
DEPARTAMENTUL DE TIINE POLITICE, RELAII INTERNAIONALE
I STUDII DE SECURITATE
TIINE POLITICE
LICEN
TIINE POLITICE / TIINE POLITICE

2. DATE DESPRE DISCIPLIN


2.0 Codul disciplinei

SP1108

2.1 Denumirea disciplinei


ENGLEZA PENTRU TIINELE POLITICE I
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
Asist.univ.dr. Brndua NICOLAESCU
2.4 Anul de studii
2.6 Tipul de evaluare
I 2.5 Semestrul
I

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ORE PE SEMESTRU) AL ACTIVITILOR DIDACTICE


3.1 Numr de ore pe sptmn
2 din care

3.2 Curs

3.4 Total ore din planul de nvmnt

3.5 Curs

DISTRIBUIA
FONDULUI
DE TIMP

3.7 Total ore studiu individual

28
22

din care

3.8 Total ore pe semestru

50

2.7 Regimul disciplinei

3.3 Seminar

3.6 Seminar
3.9 Numr de credite
ECTS

Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i notie


Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat (opional)
Examinri
Alte activiti

4. PRECONDIII
4.1 De curriculum
4.2 De competene

5. CONDIII
De desfurare a seminarului

OBL
2
28
2
8
2
10
1
1
-

N/A
Nivelul minimum de limb englez este B1 (pentru toate cele patru competene lingvistice,
n conformitate cu Cadrul European de Referin)

Acces la retroproiector, Internet i staie de lucru (desktop, laptop, tablet etc.)

6 .COMPETENE SPECIFICE ACUMULATE


6.1 Competene profesionale
Vocabular academic
6.2 Competene transversale
Competene de gndire critic
7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiective specifice

mbuntirea competenelor lingvistice


nsuirea competenelor lingvistice academice

8. CONINUTURI
Seminar
Metode de predare
1.Curs introductiv
Q&A
2. English for the Humanities, Philosophy
Interactiv
3. English for the Humanities, Language
Interactiv
4.English for the Humanities, Social Science
Interactiv
5. Academic listening (bbc series)
Interactiv
6. FCLP Grammar Tests (Michael Vince)
Interactiv
7. English Vocabulary in Use upper-intermediate
Interactiv
8. FCLP Vocabulary Tests 1-4 (Michael Vince)
Interactiv
9. Test final
Feedback
Bibliografie
Academic Listening, BBC Learning English, accessed April 6, 2014,
<http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/talkaboutenglish/2009/04/090427_tae_al.shtml>
Learners Dictionary (2003) Oxford University Press, Oxford.
Dictionary of Idioms (1992) Harraps, London.
1/2

Observaii
2h
2h
2h
2h
6h
6h
4h
2h
2h

EASTWOOD J. (2004) Oxford Learners Grammar Builder, Oxford University Press, Oxford.
JOHANNSEN, Kristin L. (2006) English for the Humanities, Thomson, Boston.
McCARTHY, Michael and ODELL, Felicity (2002) English Vocabulary in Use Upper-intermediate, Cambridge University Press,
Cambridge.
MURPHY, Raymond (2004) English Grammar in Use Intermediate, Cambridge University Press, Cambridge.
SWAN M. (1998) Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford.
VINCE M. (2005) First Certificate Language Practice, Macmillan, Oxford.
WELLMAN G. (1992) Wordbuilder: Heinemann Series, Macmillan, Oxford.
9. SCURT DESCRIERE*
* COROBORAREA CONINUTURILOR DISCIPLINEI CU ATEPTRILE REPREZENTANILOR COMUNITII EPISTEMICE, ASOCIAIILOR PROFESIONALE I
ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

Programa cursului se bazeaz pe o abordare tematic, avnd ca obiective att mbuntirea competenelor lingvistice ct i cele
academice, mbogirea vocabularului cu accent pe terminologia specific tiinelor politice. n vederea acoperirii aspectului lexical
i gramatical ntr-o viziune integratoare, principalele activiti vor fi cele interactive, fie ele axate pe citirea de texte tiinifice, fie
teme scrise n clas sau ca tem. Materiale adiionale vor fi asigurate, un exemplu relevant fiind resursele electronice de bun
calitate, precum bbc.co.uk, dictionary.cambridge.org. Se vor asigura i suporturi de curs care s ncurajeze studiul individual.

10. EVALUARE
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota final

10.4 Seminar

Prezen / Participare activ


Evaluare final

Evaluare pe parcurs
Test final

60%
40%

10.5 Standard minim de performan

Nota final 5 (cinci)

Studenii sunt obligai s cunoasc politica de probitate intelectual a Facultii: plagiatul, copiatul, neltoria, multipla utilizare
a unui referat, recursul nemrturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la nepromovarea cursului. n conformitate
cu Carta Universitii din Bucureti, cazurile de plagiat pot fi sancionate prin exmatriculare fr drept de apel.

2/2