Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI

1. DATE DESPRE PROGRAM


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / calificarea

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE TIINE POLITICE
DEPARTAMENTUL DE TIINE POLITICE, RELAII INTERNAIONALE
I STUDII DE SECURITATE
TIINE POLITICE
LICEN
TIINE POLITICE / TIINE POLITICE

2. DATE DESPRE DISCIPLIN


2.0 Codul disciplinei

SP1112

2.1 Denumirea disciplinei


ISTORIA IDEILOR POLITICE II
2.2 Titularul activitilor de curs
Lect.univ.dr. Miruna TTARU-CAZABAN
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studii
I 2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ORE PE SEMESTRU) AL ACTIVITILOR DIDACTICE


3.1 Numr de ore pe sptmn
3 din care

3.2 Curs

3.4 Total ore din planul de nvmnt

3.5 Curs

42

DISTRIBUIA
FONDULUI
DE TIMP

3.7 Total ore studiu individual

58

din care

3.8 Total ore pe semestru

100

OBL

2.7 Regimul disciplinei

3
42

3.3 Seminar

3.6 Seminar
3.9 Numr de credite
ECTS

Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i notie


Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat (opional)
Examinri
Alte activiti

34
10
10
1
3
-

4. PRECONDIII
4.1 De curriculum
4.2 De competene

N/A
N/A

5. CONDIII
5.1 De desfurare a cursului

Acces la retroproiector, Internet i staie de lucru (desktop, laptop, tablet etc.)

6 .COMPETENE SPECIFICE ACUMULATE


6.1 Competene profesionale
Cunoaterea vocabularului fundamental al gndirii politice moderne i a principalelor coli
de gndire
6.2 Competene transversale
Dobndirea competenelor de analiz a unui text politic modern

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiective specifice

Studenii vor cunoate principalele curente de gndire ale modernitii politice, grupate n
funcie de marile teme de reflecie ale secolelor XVI-XIX, precum teoriile jusnaturaliste sau
cele privitoare la formarea statului liberal.
nelegerea i analizarea unui text de gndire politic modern n raport cu contextul su
de apariie i cu consecinele sale n lumea contemporan

8. CONINUTURI
Curs
Filosofia politic i modernitatea (Leo Strauss i Pierre Manent). Principele i
interpretrile operei lui Machiavelli n secolul al XX-lea
Individul n starea de natur: Hobbes i Rousseau
Proprietatea i consecintele ei politice; interpretrile operei lui John Locke n secolul al
XX-lea
Libertatea anticilor i libertatea modernilor (B. Constant). Problema celor dou liberti
la Constant. Raportul dintre libertate i egalitate
Constant i filosofia politic modern
Alexis de Tocqueville n faa Vechiului Regim i a lumii moderne. Gndirea sa n cadrul
secolului al XIX-lea
1/2

Metode de predare
Curs, urmat de sesiune
ntrebri i rspunsuri
Curs, urmat de sesiune
ntrebri i rspunsuri
Curs, urmat de sesiune
ntrebri i rspunsuri
Curs, urmat de sesiune
ntrebri i rspunsuri
Curs, urmat de sesiune
ntrebri i rspunsuri
Curs, urmat de sesiune
ntrebri i rspunsuri

de

Observaii
6h

de

6h

de

3h

de

6h

de

6h

de

6h

Diversitatea uman (W. Von Humboldt). Pluralism i toleran (I. Berlin)

Curs, urmat de sesiune de


ntrebri i rspunsuri
Curs, urmat de sesiune de
ntrebri i rspunsuri

3h

Statul minimal i statul de drept (N. Bobbio); separaia puterilor (Montesquieu);


6h
modelul hayekian de constituie; consideraii finale
Bibliografie
CONSTANT Benjamin, Scrieri politice, trad. de Cristian Preda i Miruna Ttaru-Cazaban, Nemira, Bucureti, 2000
GRAY John, Liberalismul, trad. de Anca Gheau, DU Style, Bucureti, 1998
GUIZOT Franois, Istoria civilizaiei n Europa, trad. de Cristian Preda i Miruna Ttaru-Cazaban, Humanitas, Bucureti, 2000
2
HAYEK Friedrich von, Drumul ctre servitute, trad. de Eugen B. Marian, Humanitas, Bucureti, 1993, 1997
HAYEK Friedrich von, Constituia libertii, trad. de L.-D. Drdal, Institutul European, Iai, 1998
HOBBES Thomas, Elementele dreptului natural i politic, trad. de Ana-Raluca Alecu i Ctlin Avramescu, Humanitas, Bucureti, 2005
ILIESCU Adrian-Paul, SOCACIU Emanuel-Mihail (ed.), Fundamentele gndirii politice moderne, Polirom, Iai, 1999
KELLY George, Liberalism and Aristocracy in the French Restoration, n Journal of the History of Ideas, vol. 26, no. 4, 1965, pp. 509530
IDEM, The Humane Comedy: Constant, Tocqueville and French Liberalism, Cambridge University Press, 1992
LABOULAYE Edouard, Limitele statului i alte scrieri politice, trad. de Cristian Preda, Camelia Runceanu i Miruna Ttaru-Cazaban,
Nemira, Bucureti, 2001
LOCKE John, Al doilea tratat despre crmuire. Scrisoare despre toleran, trad. de Silviu Culea, Nemira, Bucureti, 1999
MACHIAVELLI N., Principele, n Mtile puterii, trad. de Nina Faon, Institutul European, Iai, 1996
MANENT Pierre, Istoria intelectual a liberalismului, trad. de Mona Antohi i Sorin Antohi, Humanitas, Bucureti, 1992
Pierre Manent, Originile politicii moderne, trad. de Alexandra Ionescu, Nemira, Bucureti, 2000
MISES Ludwig von, Capitalismul i dumanii si, trad. de Dan-Cristian Comnescu, Nemira, Bucureti, 1998
PREDA Cristian, Le libralisme du dsespoir, Editura Universitii din Bucureti, 2000
PREDA Cristian (ed.), Liberalismul, Nemira, Bucureti, 2000
ROUSSEAU Jean-Jacques, Discurs sur lorigine et les fondements de lingalit parmi les hommes, Paris, Garnier-Flammarion, 1971
TOCQUEVILLE Alexis de, Vechiul Regim i Revoluia, trad. de Cristian Preda i Constantin Davidescu, Nemira, Bucureti, 2000
9. SCURT DESCRIERE*
* COROBORAREA CONINUTURILOR DISCIPLINEI CU ATEPTRILE REPREZENTANILOR COMUNITII EPISTEMICE, ASOCIAIILOR PROFESIONALE I
ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

Cursul analizeaz evoluia gndirii politice moderne plecnd de la urmtoarele trei teme: (a) reprezentrile omului modern (prinul
sau individul n starea de natur); (b) fundamentele societii (de la libertate i proprietate la toleran i pluralism, de la diversitate
la egalitate); (c) statul liberal i caracteristicile sale (statul de drept, separaia puterilor). Textele utilizate aparin unor autori din
secolele XVI-XIX.
10. EVALUARE
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs
Redactarea unui eseu pe o tem tratat n
cadrul cursului
Prezen la minimum 5 cursuri

10.2 Metode de evaluare


10.3 Pondere din nota final
Examen oral din tematica tratat 70%
n cadrul cursului
Evaluarea prezenei active din 30%
cadrul cursului
10.5 Standard minim de performan
Nota final 5 (cinci)
Studenii sunt obligai s cunoasc politica de probitate intelectual a Facultii: plagiatul, copiatul, neltoria, multipla utilizare
a unui referat, recursul nemrturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la nepromovarea cursului. n conformitate
cu Carta Universitii din Bucureti, cazurile de plagiat pot fi sancionate prin exmatriculare fr drept de apel.

2/2