Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE

LA 31.12.200___

Comisia de inventariere constituita din:


....................... in calitate de .....
............................... in calitate de .
........................... in calitate de .............
in baza deciziei nr ../ a efectuat inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar,
marfa si materialele din depozit in zilele de ........................ .
Au fost constatate urmatoarele: / Nu au fost constate plusuri sau minusuri de inventar.
Rezultatele inventarierii cuprinse in listele de inventar prin efectuarea inventarierii faptice se vor
inregistra in contabilitate.
Comisia de inventariere declara incheiata inventarierea patrimoniului la 31.12.200___.

Comisia de inventariere

Nume: ... Semnatura: ________________


Nume: Semnatura: ________________
Nume: .... Semnatura: ________________

Incheiat azi : ..

Proces verbal de inventariere


Incheiat azi..............
Comisia de inventariere compusa din:
....................... IN CALITATE DE .....
............................... IN CALITATE DE .
........................... IN CALITATE DE .............
numita in baza deciziei nr..din. a administratorului societatii, in conformitate cu
prevederile O.M.F. nr. 1753/2004 a procedat la inventarierea elementelor de activ si de pasiv la sediul
societatii din si la toate punctele de lucru ale societatii si a
cuprins toate elementele patrimoniale , existente la data de ......................
Inventarierea s-a desfasurat in intervalul .indeplinandu-se toate prevederile legale
cu privire la aceasta operatiune.
Rezultatele inventarierii sunt cuprinse in listele de inventariere, parte din prezentul proces verbal de
inventariere si se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor Legii nr.82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. Prezentul proces verbal este insotit de anexe numerotate de la
pag.1 la pag.....

In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele:

In urma celor constatate, facem urmatoarele propuneri:

La inventarierea disponibilitatilor banesti in lei aflate in caseria unitatii s-au constatat


urmatoarele:
-sold scriptic caserie.
-sold faptic caserie
La inventarierea disponibilitatilor banesti in lei si valuta detinute in conturi bancare s-au
constatat urmatoarele:
Nr. crt

Cont bancar

COMISIA DE INVENTARIERE

Banca

Sold extras

Sold

Valuta