Sunteți pe pagina 1din 14

Formular 10

MARAMURES l_l_l
Entitate SC CROITORIE CRISTINA SRL
Adresa: localitatea MOISEI
sectorul _, str. PRINCIPALA nr. 15,
Jude[ul

bl.-

ap.
sc.
Telefon 0744338955, fax
Numdr din registrul come(ului J24144912013

Forma de proprietate Societate comerciala


cu raspundere limitata -35
Activitatea preponderenti
(denumire clasd CAEN) Fabricarea altor
articole de imbracaminte
Cod clasd CAEN 1413
Cod unic de inregistrare ROl2118915

-,

BILANT PRESCURTAT
la data de 31 ,12,2014

-lei -

Nr. rd.
Denumirea elementului
A
A.

Sold la:
lnceputul
exerciliului
financiar

SfArgitul
exerci!iului
financiar

ACTIVE IMOBILIZATE

l. lMoBlLlzARl NECoRPoRALE (ct. 201 + 203

0'1

ll. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213


+214+223+224+231 +232-281 -291 - 2931)

02

III. IMOBILIZARI FINANCIARE


GL 261 + 263 + 265 + 267* - 296.)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)
ACTIVE CIRCULANTE
l. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323
+/- 309 + 329 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +l- 348
+ 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 +
371 + 327 +l- 378 + 381 +/- 3BB - 391 - 392 - 393 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428\
il. GREANTE"

03

3000

205 + 2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933)

B.

04
05

7200

20200
1

800

06

(Sumele care urmeazd sd fie incasate ilupd o


perioadi mai mare de un an trebuie prezentate
separat pentru, fiecare element)
(c1.267. - 296. + 4092 + 411

+ 413 + 418 + 425 +


4282 + 431** + 437** + 4382 + 441*t + 4424 +

c.
D.

4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451**


+ 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 496 + 5187)
lll. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 +
506 + 508 + 51'13 + 5114- 591 - 595 - 596 - 598)
rv. cAsA 9l coNTURl LA BANCI
(ct. 51 12+ 512+ 531 + 532+ 541 + 542\
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)
CHELTUIELI lN AVANS (ct. 471)
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE

07
08

12661

09

14461

10
11

6000

,e Surrele inscrise la acest rAnd 9i preluate din contul 267 reprezintd creanlele aferente
contractelor de leasing financiar 9i altor contracte asimilate, precum gi alte creanle imobilizate,
scadente intr-o perioadd mai micd de 12 luni.

-]rurR.o

PERIoADA oe pAruA LA UN AN
(ct. 161 + 162+ 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 409 + 419 + 421 + 423 + 424 +
426 + 427 + 4281 + 431*** + 437"** + 43g1 + 441***
+ 4423 + 4428*"" + 444*** + 446*** + 447*** + 4491 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4igj + 462 +

E.
F.

G.

H.

J.

473***+509+5186+519)
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE

NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)


TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
0d. 04 + 121
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE
Trurn-o PERIoADA unr MARE DE uN AN
(ct. 161 +162+166+167 +168-169+269+401 +
403 + 404 + 405 + 409 + 419 + 421 + 423 + 424 +
426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441***
+ 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 44g1 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462+ 473***
+ 509 + 5186 + 519)
PROVIZIOANE (ct. 151)
VENITURI lN AVANS (rd. 17 + 1g + 2'l), din care:
Subvenlii pentru investitii (ct. 47 5)
Venituri inregistrate in avans (d. a7\ - total
(rd. 19 + 20), din care:
Sume de reluat intr-o perioadd de pAnd la un an

(ct.472.)
Sume de reluat intr-o perioadd mai mare de un an
(cl. 472.)
Fondul comercial neqativ (ct. 2075)
GAPTTAL $t REZERVE
l. CAPITAL (rd. 23la 25), din care:
- capital subscris vdrsat (ct. 1012)
- capital subscris nevdrsat (ct. 1011)
- patrimoniul reqiei (ct. 1015)
ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
lV. REZERVE (ct. 106)
Acliuni proprii (ct. 109)
Cdgtiguri legate de instrumentele de capitaJuri proprii
(ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
(ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C
REPORTAT(A) (ct, ttZ)
SOLD D
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C
EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)
SOLD D
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.22 + 26 + 27 +
28 -29 + 30 - 31 + 32- 33 + 34 - 35 - 36)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI'- TOTAL (rd. 37 + 38

12

8461

13

28661

14

'15000

15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

38
39

.) Conturi de repartizat dupd natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare
ale conturilor respective.

200
200

13511

**) Solduri
debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri
creditoare ale conturilor respective.
ADMINISTRATOR,
Numele gi prenumele PoP
semndtura
$tampila unitilii

INTOCMIT,

CRISTINA

Numele gi prenumele pop CRISTINA


calitatea ADMINISTRATOR
Semndtura
Nr. de inregistrare ?n organismul profesional

Formular 20
coNTUL DE PROFIT $t PTERDERE
la data de 31 ,12,2014

- lei
Denumirea indicatorilor
A
1.
Cifra de afaceri netd (rd. 02 + 93 - 04 + 05 + 06)
Produc[ia vdnduti
(ct. 701 +702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vAnzarea mdrfurilor (ct. 707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din dobAnzi inregistrate de entita{ile radiate din
Registrul general 9i care mai au in derulare contracte de
leasinq (ct. 766.)
Venituri din subvenlii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete (ct. 7411)
2.
Venituri aferente costului producfiei in curs de execulie
(ct.711 + 712)
Sold C
Sold D
3.
Producfia realizatd de entitate pentru scopurile sale proprii
gi capitalizatd (ct. 721 + 7221
4. Altei venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815\
- din care, venituri din fondul comercial neqativ
VENITURI DIN EXPLOATARE . TOTAL

(rd.01 +07-08+09+10)
5
a) Cheltuieli cu materiile prime qi materialele consumabile
(ct. 601 + 602 -7412\

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)


b) Alte cheltuieli externe (cu energie gi apd)
(ct. 605 - 7413\
c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct. 607)
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din 6are.
a)
Salarii gi indemnizalii3o
(c1.641 + 642 + 643 + 644 -7414\
b) Cheltuieli cu asigurdrile qi proteclia sociald
(ct. 645 -7415\

Nr. rd.
B
01

02

Exerciliul financiar

2013

2014

52440
52440

03
04
05

06
07

08
09
10
11

12

52440

13

2622

14
15

2173

16
17
18
19

20

21504
16800

4704

acest rAnd se cuprind 9i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se
preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori

'0 La

persoane fizice".

a) Ajustdri de valoare privind imobilizdrile corporale

qi

tecoroorale (rd. 22 - 23\


a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)
a.2) Venituri (ct. 7813)

b) Ajustari de valoare privind activele circulante

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)


b.2) Venituri (ct. 754 + 7814\
8
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.1. Cheltuieli privind presta{iile externe
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 +
625 + 626 + 627 + 628 -7416\
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe
vdrsdminte
(ct.
asimilate
635)
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)
Cheltuieli cu dobdnzile de refinanlare inregistrate de
entitdlile radiate din Registrul general gi care mai au in
derulare contracte de leasinq (ct. 666.)
Aiustdri privind provizioanele (rd. 33 - 34)
- Cheltuieli (ct. 6812)
- Venituri (c1.7812\
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 2',1 + 24 + 27 + 321
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)
- Pierdere (rd. 35 - 12)
9
Venituri din interese de participare (ct. 761 1 + 7613)
- din care, veniturile obtinute de la entititile afiliate
10
Venituri din alte investifii gi imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate (ct. 763)
- din care, veniturile obtinute de la entitdtile afiliate
11
Venituri din dobdnzi /ct.766.)
- din care, veniturile obtinute de la entitdtile afiliate
Alte venituri financiare (c1.762 + 764 + 765 + 767 + 768)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 441

gi

Ajustdri de valoare privind imobilizdrile financiare


investi[iile financiare delinute ca active circulante
ftd.47 - 48\

7400

22
23

7400

24

(rd.25 - 26)

12

21

gi

- Cheltuieli (ct. 686)


- Venituri (ct. 786)
13
Cheltuieli privind dob6nzile (ct. 666. -7418\
- din care, cheltuielile in relatia cu entitdtile afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6631
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46 + 49 + 51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A
- Profit ftd. 45 - 52\
- Pierdere ftd. 52 - 45\
14
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profit ftd. 12 + 45 - 35 - 52)
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45\
15
Venituri extraordin are (cl. 77 1\
16
Cheltuieli extraordinare (ct. 671 )

25
26
27
28

29
30
31

32
33
34
35

33699
"

2622

36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46

47
48
49
50
51

52

795
795
1

590
0

53
54
55
56
57
58

590

17151

17

PROFITUL

SAU PIERDEREA DIN

ACTIVITATEA

EXTRAORDINARA:
- Profit (rd. 57 - 58)
- Pierdere (rd. 58 - 57)
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
CHELTUIELI TOTALE (rd.35 + 52 + 58)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 61 - 62)
- Pierdere (rd. 62 - 61)
18
lmpozitul pe profit (ct. 691)
19
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
(ct. 698)
20
PROFITUL SAU PTERDEREA NET(A) A EXERCITIULU|
FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 65 - 66)
- Pierdere
(rd. 64 + 65 + 66);
(rd. 65 + 66 - 63)

59
60

52440
35289

61

62

63
64
65
66

17151

67
68

13511

3640

.) Conturi de repartizat dupd natura elementelor respective.


ADMINISTRATOR,
Numele gi prenumele POP
Semndtura
$tampila unita(ii

INTOCMIT,

CRISTINA

Numele gi prenumele POP CRISTINA


Calitatea ADMINISTRATOR

"

Semnitura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

Formular 30

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2014

-lei

30

l. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

Nr.

unititi

Sume

rd.

A
Unitili care au inregistrat profit
Unitili care au inregistrat pierdere

2
1351

01

o2

Nr.
rd.

ll. Date privind plnfile restante

Total
col.
2+3

Din care:
Pentru
Pentru
activitatea activitatea
curenti
de

investitii
A
total (rd. 04+08+14 la 18+22), din

B
03

- total (rd. 05 la 07), din care.

04

Pldli restante care.


Furnizori restanti

- peste 30 de zile
- oeste 90 de zile
- peste 1 an
Obligafii restante fa{a de bugetul asigurdrilor
sociale_-total (rd. 09 la 13), din care:

05
06
07
08

- contribulii pentru asigurdri sociale de stat


datorate de angajatori, salariafi gi alte persoane

09

asimilate

- contribufii pentru fondul asigurdrilor sociale


de sdndtate
contribulia pentru pensia suplimentard
- contribulii pentru bugetul asigurdrilor pentru
somai
alte datorii sociale
Obligafii restante fa!5 de bugetele fondurilor
speciale gi alte fonduri
Obliqatii restante fatd de alti creditori

lmpozite 9i taxe nepldtite la termenul stabilit

10
11

12

13
14

la

15
16

la

17

bugetul de stat

lmpozite gi taxe nepldtite la termenul stabilit


bugetele locale
Credite bancare nerambursate la scadenfd
(rd. 19 la21), din care:

- restante dupd 30 de zile


- restante dupd 90 de zile
- restante dupd 1 an
DobAnzi restante

- total

18

19

20
21

22

30

-lei

Nr.

lll. Numir mediu de salariati

rd.
B

A
Numdr mediu de salariati
lV. Pliti de dobdnzi gi redevenle

A
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele
juridice romAne cdtre persoanele fizice
nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat

Europene, din care:


- impozitul datorat la bugetul de stat

Sume

rd.
B

24

26

27
28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de masi

Nr.
rd.
B
30

A
Contravaloarea tichetelor de masd acordate
salariatilor
cercetare-dezvolta re **)

31 decembrie
an curent

23
Nr.

Venituri din redevente plStite de persoanele


juridice romdne cdtre persoane juridice afiliate*)
nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea

decembrie
an precedent

31

25

Venituri brute din dobdnzi platite de persoanele


juridice romAne cdtre persoane juridice afiliate.)
nerezidente din statele membre ale Uniunii

de

Nr.
rd.

Sume
1

31

decembrie

31 decembrie
an curent

an

precedent
A
Cheltuieli de cercgtare-dezvoltare, din care:
- din fonduri publice
- din fonduri private
Vll. Cheltuieli de inovare ***)

31

31 decembrie
an curent

31

32
33
Nr.
rd.

decembrie
an

precedent
A
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din
care:
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul
perioadei
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare Tn
cursul perioadeli
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul
perioadei

B
34
35
36
37

30

-lei

Vlll. Alte informalii

Nr.
rd.

31

decembrie

31 decembrie
an curent

an

precedent
A
lmobilizdri financiare, in sume brute (rd. 39 + 47),
din care:
Ac[iuni delinute la entitd{ile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate 9i obligaliuni pe
termen lunq, in sume brute (rd. 40 la 46), din care.
- actiuni cotate emise de rezidenti
- actiuni necotate emise de rezidenti
- pdrtisociale emise de rezidenti
obliqatiuni emise de rezidenti
- ac{iuni emise de organismele de plasament
colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenli
- ac[iuni gi pa(i sociale emise de nerezidenti
- obligafiuni emise de nerezidenli

Creanfe imobilizate, in sume brute (rd. 48 + 49),


din care:
- crean[e imobilizate in lei 9i exprimate in lei,
a cdror decontare se face in funclie de cursul unei
valute (din ct. 267)
creante imobilizate in valutd (din ct. 267)
Creanle comerciale, avansuri acordate furnizorilor
9i alte eonturi asimilate, in sume brute
(ct. 4092 + 411 + 413 + 418)
Creanfe
legdturd cu personalul gi conturi
asimilate Gt.42S + 4292\
Crean(e in legdturd cu bugetul asigurdrilor sociale
gi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 +
4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)
Creanlele entitdfii in relaliile cu entitdfile afiliate
(ct.451)
Alte creanle
(ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473\
Dobdnzi de incasat (ct. 5187)
lnvestifii pe termen scurt, in sume brute
(ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63),
din care:
- actiuni cotate emise de rezidenti
- actiuni necotate emise de rezidenti
- parti sociale ernise de rezidenti
oblioatiuni emise de rezidenti
- acliuni emise de organismele de plasament
colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)
- actiuni emise de nerezidenti
- obligafiuni emise de nerezidenli
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)
Casa in lei 9i in valutd (rd. 66 + 67), din care.

in

B
38
39

40
41

42
43
44
45
46
47
48

49
50

51

52

53
54
55
56

57
58
59
60
61

62
63
64
65

-lei

30
- in lei (ct. 5311)
- in valutd (ct. 5314)
Conturi curente la bdnci in lei gi in valutd
(rd. 69 + 70), din care:
- in lei /ct.5121\
- in valutd /ct.5124\
Alte conturi curente la bdnci gi acreditive
td.72 + 73). din care:

- sume in curs de decontare, acreditive

66
67
68

661

69
70

12000

71
gi

72

- sume in curs de decontare 9i acreditive in


(ct.
valutd
5125 + 5412\
(rd.
Datorii
75 +78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94
+ 95 la 100), din care:

73

din emisiuni de obligaliuni 9i

75

alte valori de incasat, in lei


(ct. 5112 + 5125 + 5411\

lmprumuturi

dobAnzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681),


ftd.76 + 77),. din care:
- in lei
- in valutd

Credite bancare interne pe termen scurt 9i


+ 5197 + din

74

76
77
78

dobAnzile aferente (ct. 5191 + 5192


ct. 5198), (rd. 79 + 80). din care:

- in lei
- in valutd

Credite bancare externe pe termen scurt

79
80
gi

dobdnzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din


ct. 5198). (rd. 82 + 83). din care:
- in lei
- in valutd
- Credite bancare pe termen lung gi dobdnzile
aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682),
(rd. 85 + 86), din care:
- in lei
- in valutd
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624
+ 1625 + din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:
- in lei
- in valutd
- Credite de la trezoreria statului
(ct. 1626 + din ct. 1682)
- Alte imprumuturi 9i dobdnzile aferente (ct. 166 +
167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 92 + 93), din care:
- in lei gi exprimatb in lei, a cdror decontare
se face in functie de cursul unei valute
- in valutd
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli 9i
alte conturi asimilate, in sume brute
(ct. 401 + 403 +'404 + 405 + 408 + 419)
Datorii in legiturd cu personalul gi conturi
asimilate (cl. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

81

82
83
84

85
86
87

9000

88
89
90
91

92
93
94

95

16800

30

-lei

- Datorii in legdturd cu bugetul asigurdrilor sociale


gi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 +
4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)
- Datoriile entitdlii in rela{iile cu entitd[ile afiliate
(ct. 451)
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +

4704

96

97
98
99

472+473+269+509)
- DobAnzi de platit (ct. 5186)
Capital subscris vdrsat (ct. 1012), (rd. 102 la '105),
din care:
actiun cotatel)
- actiun necotate2)
- odrti sociale
- capital subscris vdrsat de nerezidenti
(din ct. 1012\
Brevete 9i licenle (din ct. 205)
lX. lnformalii privind cheltuielile cu

colaboratorii

100
200

101

102
103
104
105

200

106
Nr.
rd.

31

decembrie

31 decembrie
an curent

an

orecedent
B

A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

,l

107

.)

Pentru statutul de,,persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1)
pcl.21din Legea nr. 57112003 privind Codul fiscal, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.
"')
Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv
cercetarea fundamentald, cercetarea aplicativd, dezvoltarea tehnologicd 9i inovarea, stabilite

potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului

nr.

5712002 privind cercetarea gtiin{ifica

9i

dezvoltarea tehnologicS, cu modificdrile ulterioare.


.1
Cheltuielile de inovare se determind potrivit Regulamentului (CE) nr. 145012004 al Comisiei
din 13'augusl 2OO4 de punere Tn aplicare a Deciziei nr. 1608/20031CE a Parlamentului
a Consiliului privind produclia gi -dezvoltarea statisticilor comunitare privind
European
inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.267 din 14 august 2004-

!i

1) Titluri

de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societdfilor negociabile 9i

tranzacfionate pe piele reglementate sau alte piele secundare.


2)

Titluri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societdfilor, care nu sunt

negociabile sau tranzac{ionate pe piele organizate.


ADMINISTRATOR,
Numele gi prenumele POP
Semndtura
$tampila unitdfii

iNTOCMIT,

CRISTINA Numele gi prenumele POP CRISTINA


Calitatea ADMINISTRATOR
Semndtura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

Formular 40

ACTIVELOR I MOB I LIZATE


la data de 3'1 decembrie 2014

s |TUAT|A

-lei

40

Val ori brute

Elemente de

imobiliziri

Nr.
rd.

initial

Sold

Gregteri

Reduceri
Din care:
Total
dezmembriri
si casdri
3

Sold final
(col.5=1+2-3)

lmobilizdri
necorporale
Cheltuieli de constituire
9i cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobilizdri
Avansuri gi imobilizdri
necoroorale in curs
TOTAL (rd. 01 la 03)

01

02
03

3000

X
X

o4

3000

3000

3000

lmobiliziri corporale
Terenuri
Constructii
lnstalaliitehnice gi
masini
Alte instala(ii, utilaje gi
mobilier
Avansuri gi imobilizdri
corporale in curs
TOTAL
(rd. 05 la 09)

05
06
07

lmobiliziri financiare

11

ACTIVE IMOBILIZATE
_TOTAL

(rd.04+ 10+ 11)

7200

7200

08

09
10

12

7200

7200
X
20200

20200

srruATtA AMoRTIzARI ncrrvEloR tMoBtLtzATE


40

Elemente de
imobilizdri

-lei
Nr.
rd.

Sold

Amortizare
initial in cursul
anului

Amortizare

aferenti
imobilizirilor

Amortizare la
sfArgitul anului

(col.9=6+7+8)

scoase din

evidenti
A

lmobiliziri
necorporale
Cheltuieli de constituire
9i cheltuieli de
dezvoltare
Alte imobiliziri
TOTAL (rd. 13+1+)

13

14
15

6500
6500

6500
6500

16
17
18

900

900

900
7400

900
7400

lmobiliziri corporale
Terenuri
Constructii
lnstalalii tehnice 9i
ma$ini
Alte instalalii, utilaje 9i
mobilier
TOTAL (rd. 16 la 19)
AMORTIZARI - TOTAL
(rd. 15+20)

19

20
21

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari

Sold initial

Ajustdri
constituite in
cursul anului

Ajustdri
reluate la
venituri

Sold final
(col.13=10+

lmobiliziri necorporale
Cheltuieli de constituire gi
cheltuieli de dezvoltare
Avansuri gi imobilizdri
TOTAL (rd. 22la 24

lmobiliziri corporale

lnstalatiitehnice si
Alte instalalii, utilaje 9i
mobilier
Avansuri gi imobilizdri
ale in curs
TOTAL (rd. 26 la 30)

lmobiliziri financiare
AJUSTARI PENTRU
DEPRECIERE _ TOTAL
rd.25+31+32

ADMINISTRATOR,
Numele 9i prqnumele PoP
Semndtura
$tampila unitatii

ilrttocMlt,
Numele 9i prenumele pop cRlsTlNA
Calitatea ADMINISTRATOR
, Semndtura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

cRISTINA

S-ar putea să vă placă și