Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnara

57,1o,/,

lto.tt

rst'/t

joNsrLruL LocAL
CONSILIUl,
LOCAL

domicil

4,

coMUNEl

,
PEPTAl4,

4,rru,. lrt 5f?

avand funct ia
Judelul TrniS,

prevederile arr.326 din codul penat privind fatsut in dectara!ii, decra!


propria raspundere ce inpreuni cu familiar) defin urnatoarete:
cunoscand

I.

pe

BI'NURI IMOBILE

NOTA:

Se vor declara

inclusiv

4"'w M. lpt

cete

aflate in atte t5ri.

i'tr 1

?tia,,.

./

rq.j

Je /r.

f(aq at

*) Categoriite indicale

CI)

l.w

/'-i

lr'
/,t/^

4u nu#.Lu

It-z'thht u

CL4t!L/a rurL\

J| e| |/ LL.'( cL|

GaTA

..72',

4 | at,'c-

,t t "oL, Xt
(f'r,th't ulr'4a '&

Jl",

1)

agricol; {2) forestier, (3) intravilani (4) tuciu


ap:; (5) alte categorii de teren\rri extravilane,
dac! se afIA ln circuitul civit.
sunt

nz

de

NoTA:

Se vor declara

inclusiv cele aftate tn

a.Lte

lIri.
fu

.I/l //e

ta^&

u.tt" l"

*) categoriile indicate sunr: (1) apartanent; (2)


case de tocuir, (3) casr
vacanla; (4) spatii conerciale/de proouccre.

de

se rn!e-eee sorJ /so!ia ei copiii afretl rn tntre!inerea acestora.


.l ::tl-l:^l'':
mentioneaz:, ir cazul burur:Ior p!opJ,i,
proprietarutui
_, .La _"Er.tLlar".s
lrrEdrarul,
solul/so!-La. copilul), iar in cazut bunu;i1or in nunele
cop!op!ietate,
cora-parte
9a nunere coproprle!ari lor.

II. BUNURI IPBILE


1. Autovehicul/autolurisne, tractoare, 4agini agricol.6, ga]upe/ iahturj. 9i alle
,0i.jtoac6 de tlansport care sunt supuse tnmatrrcuLarii, potrivrt legii

obiecle d arC- ?i de cult,


2. Bunuri sub f,onna d Delafe P!gioas, bijutelii,
col-ciii dc alti i. nullisnalice, obiecte care fac par! din Patlironj.ul cul_lulaI
na?ional eau universal sau altle asebena, a caror valoare insumata depaseSr:e ) COLr
NOTA:

se vor nftentiona toate bunurile aflale in proprietale,


afla sau nu pe teritoriul Ronaniei Ia nonentul dec-l'ararii

indiferent claca ele

III. BU!{URI !,TOBII,E. A CTROR VAIOAA! DEPiSE9IE 3.OOO DE


D'OBIIE iNSIRiINATE IN U TN.tE!E 12 LUNI

EURO FIECARE,

Natula bunului tnstrSi,nat

rV.

Pereoana

SI

se

BIJNURI

cetre cale s-a

ACTTVE EINANCIARE

1. conluri 9i depozi!e bancare, fonduri de investi!ii, forne echivalen!e de


economisire 9i investire, inclusiv cardurile de credit, dace valoarea insumata a
tuturor acestora depalge9te 5.000 de euro
NOTA:
financiare din
Se vor dec.Iara inclusiv cele aflate ii] b:nci sa\r institulii
!nstitltia cale adninist!eaza si
adlesa acesteia

\t,,,t,oi,\'

ta u.u ulu J -'utn

71,.

lao ftl

;{2)
cont cutent sau echivalente(inclusiv card)
' .:iad^iiilF ,ndi.:rF s,,nt:(1)
j'nclusiv
echivalente,
sau
(3)fondurl
investrtii
de
depozit bancar sau echivalente;
fo;duri pr.tvate de pensii sau afte slsteme cu acumufare (se vor declara cele af,eient
anului frscal anterior) .

2. Plasanente, investitii directe 9i inPrunuturi acordale' daca valoarea


piald insunatA a tuturor aceslora dep59e9te 5.000 de euro
NOTA:

se vor declara

inclusiv inveslitlile

9i participarite ln str5inetate'

de

Emitent titlu/sOcietalea
persoana este

aclroiar

asocia!/beneficia.

'

Nunar de

tn ca.e

titrurr/cota

5au

de

calegori.ile inoicar -

sLr

t:

; ri i oe valoare

imprumuturi acordate ln nune personal.

3. q re "crtve
echivalentul a 5.000 de

NOTA:

Se vor declara

proo )-eroate
euro pe an:

inclusiv cele aflale in strainatare.

V. DATORII
Debite, lpoteci, qarantii enise ln beneficiul unui terg, bunura achizi!ronate in
sistem leasing qi afle asenenea bunuri, dacl vatoarea tnsunatE a tuturor aces!or:a

depasegte 5.000 de euro.


NOTA:

Se vor declara

inclusiv pasivele financiare acunulate in strain-tate.


ContracLar 10 anut

vI. cadourj., aervioj'l sau avantaj plirlre glaruit sau subvengionare faii d
valoalea de piaF, din palta u!ro! prsoan, olganizagii, socittgi conercial,
regii
autonore, corl>anii/8ocititj. na9ionat sau intirugij' publice roDdttegti sau st!6in,
inclusiv burs, cledite' galaniii, deconttrli de cheltui.eli sau alto aserenea, a caror
valoale individuaLl dep5ge9te s0O de euro*
clne a lealizat venitul

sulei veritului:

nuhe,

servlcl!I p!eetat/oblecruI
cenelatoE de velit

r.2. Sot/sotie
1.

3. Copii

* ) Se excepteazd de
ta dectarare cadourite 9i tratatiile
partea rudelor de gradut I 9i aI Il-tea.

uzuale prinire din

VII. V.nituli at dectalantului 9i aL Deobril,o! sei d falrilie, _alizat in


uttiDul d fiacal lncbeiat (potrivir art.
41 din legea nr. 57112003 _ Codut fiscal, cu
modi ficArile 9i completArile ut!erioa!e)
NOTA:

Se vor declara inclusiv veniturile

provenile din slrainatale.

Ci.n

a reaLi.zat

1. Veniluli din sal.arii


1.

sulsa vnitul.ui:
nure, adresa

aervicrtrl prEtat/obi.ectul

. Titular

1.2. sot/sotie
1

.3. copii

2.1. Titular:

2.

3. Copit
d.in cedalea folosj'n

3.

l. Titular:

3.2. Sot/sotle
4.1. Titular:

4.2. Sot/sotre
5.1. Titular:
5.2.

Sot

/se+r

di,n

6,1. Titular:

activita

Ia
c0

6,2. so!/so!:i

din jocuri

?. veniluli din

7.1. Tltular:
t.

c^+ /.^ri

L vnttuii' din aLt aura

8.1. Titular:

( Da'rt

L/tt

8,3. copii
ii Penale Pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menllonat6-

Semnatura:

Data comPletirii:

1/
Jb,lwv*u

'Ltl

P*.i,,roL.,'

DECLARATIE DE TNTERESE

de

rLDsenna!rr,srosenn^^ .7 (l ' lt). 1t'


a t)L,R .at Lt
ia CONSILIUL

cNp

,. ;

t lf !0 1f lqt2 ,

?t,)i6'4
LOCAL

AL

COMUNEI

donicrriur 'i trltt, I'l it-/

avand furctrir
PERIAM, Judel ut Tinr9,

preveoerile a.t.326 din codul Penal plivind falsul in dectara!ii, declar: pe propria
de crdft, snpuli
F n.FoEI.r iirtitulii
valoarea lorali a p5:ttror soc:dle 5i;

onitatea - denmirea S1 adrsa -

D.lbtu in olgset d. conatuc.!., ad!int.t!.!e


ri .ontlor .L. .oci6tllllo! comlaGr- a1e
legiifo! autonore, !1. co!p&11lo!/.oot.tllilo!
nation.I., aI6 h.tLtutiilo!
d. c!.d1t, aI grupulllo! .re
j.Dtele3 aconoeic, rI. .aoci.
U.itatea denhirea 9i adresa valoalea rotal: a plrtilor sociale $i ;

coDatuc.!.1 .dl'trirtla!.

5. Cont:!ct.,

iDclu.lv

tilpur x.!cLtt:i1 !ucti o!,


londult .*t6s oal, tnchilt

ri

contloJ,,

t Eau n rt!i5u1t.,

.ibihut sau .traE


d.elt{lilo!
public. linelat
<!. 1. bsg.tul ai6
c@rcial @ pital d st.t .o 6d. statur

5.1. Beneficiarul ae contract:

numele, prenmete/denmirea $i

Rude de

gladul r ', ate titutalului

socretsli coherciale/Persoan5
f izicl autorizatb/Asocial!i
f aniliaf e/cabinete individuaf e,
cabrnete asociare, Bocietrti ctvire
profesionale sau societeli c1v1le
cu laspuode! linltatg .are
desfe$oa!E profesia de
avocat/organizafii
Deguve!n4entale/Fundatii/Asoctatii
'r Prin rude de

gtadut I se inletege pe nli pe tinie ascndent6


copji pe linje descendenti.
numele, denumirea ti dresa benefrcjarului de contracl unde, prin catilatea delinuu, titurarul. sotut/sotia
_, _. _ -,, _,": ":1 9":19*
5r ruoere oe gradut I obltn conlracte, a9a cum sunt definitte la Dct.s.

Prezenta declaratie constituie act pubric ai rdspund potrivit regii penare pentru inexactitatea
sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completirii:

JL ,u,.i :i't,

Semnltura:

,k1".,h,,'c(\