Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

Subsemn.t u I /Sur5snnata

de LL/{6lLl
Cttl sitr'en
e/c
cNP /55o9/63

51,5

fl?ugett /'o/lel
ra

coNSTLIUL LocA!

At

,
coMoNEr pER'LAr,r,

Judelur rimis.

domic iur rrs4raa:_!_4!!c___Dlzt!!,a4,',

cunoscand p' eveder i te art. 126 di,. codul Penal privind falsut
proprra raspundere ca impreun: cu fanilial ) de!in urnatoarele:

L zuNURI

avand func;1a

t/=

in dectaralii, decLar

i
pe

IITICBILE

NorA:

Se vor declara

inclusiv cete aftate in alte leri.


3

?Bi/1n?

(-r lQkv t't'r+lt

apa;

/9t/

/033tu)

/1al

9/t,a

4r hos,z/// ee
t/t ,/aJ;7/r'/el e,fPus*tt iBi
't4

+) Categoriile indicate sun! 1) ag!lcol; (2)


fores!ier; (3) lntravilan, {4) Iuciu
(5) atte categorii de terenuri extlavilane, daca
se afII

in circu.itul civit.

de

2, Cle4iri
NOTA:

Se

/ t4t4r.t

*)

vor declara inclusiv cele aflate in alte teri,

tflat

st

4(l

,t

/9rt

//r

/4 osferrtee

Categoriite indicate sunt: (1) apartanent; {2) casd


vacantS; (4) spatil conercia]elde proouc!Ie.

de

locuit; (3) case de

se inrereee soiur/soria ,i copirl ar.rari in lntreliDerea acesrora.


T::r:-1.:nlrr:
n-ntionedza, jn .azu] bunurrtor proprri, numele proprieraruLui
(tirLlarut, soluIseso!r6.
copi.luI,, _"r f".u_uf Urn,.iio, i" coproprle!ate, cora-parte
ir nuhere copropriet a!i Io!.

II. BUNURI MOBII,I


1. Autowhj.cule/autotulisDe, tracloar, naginj" aglicole, gafupe, iahturi ei alte
4ijloac6 de tlanEport care sunt supuse inmat.iculSrii, potr:ivit Iegii
doddr de doDandrre

tfcTuP/ sa

,4T

gr/rnPfEtR i,

pL///aa

2. aunuri sub fo'n5 de netale Ple9ioas, biiut!j.i., obicle de a!u; ?i de cult,


coreclii de artA 9i nucisDaticS, obi..cte car f,ac Palte din Patrinoniul cultulal
a caror valoare insumatA depa9egle 5'CCC
naliooar Eau uniwelsa1 sau altel
NOTA:

Se vor mentiona toale bunurile aflate in proprie!ate,


Ronaniei fa nomentlrl declararii.
afla sau nu pe telitoriul

VAIPAA!
I{OBU,E iNSTRiI}IATE iN I''.ID.@I,E 12 I,UNI

III.

BUNURI MOBILE,

Naru!a bunului lnstreinat

CTROR

indiferent daca e1e

DEPASESTA 3.OOO DE AURO

Per60ana

FIECIIRE, SI

se

BUNURI

cAtle care s-a

rv. ACTrvE FINANCIARE


1. Conturi Si depozile bancare, fondur:i de investitii, fofiLe echivalente d
econortrisire $i investire, inclusiw cardurile de credit, dace valoarea insunale a
tuturo! acestora depaage9te 5.000 de euro
NOTA:
financiare drn
Se vor decfara inclusiv cele aflate in blnci sau ins!itutii
s!ralnatate.

Institltia ca! adninist!eaze 9l


adlesa aceeteia

* Categoriile indicate sunt:{1) cont curent sau echivaLente (inclusiv card) ;i2)
depozit banc;r sau echivalentet (3) fonduri de inves!itii sau echivalente' inclusiv
fo;duri private de pensii sau afte sisteme cu acumulare (se vor declara cefe aferente
anuluj, fiscal anlerior) .
2. Plasamente, investitii directe 9i inprumululi acordale, dac5 valoarea
pia!5 tnsumat5 a tu!u!o! acestora depSeqte 5.000 de euro
NOTA:

Se

vor declara inclusiv investitiile

9i ParticiPdrile in straina!ate'

de

Enite.t Lrtlu/3ocietatea tn care


persoana est :clionar sau

unar de

trtluri/cota

asociat/beneficiar de lnprumut

' ."!ego!ijle
.arti fi.:rc

'ldiccLe s-n' : \1
, /r, A.rirrni

3. Alte active produc:roare


echlva]enrul a 5.000 de euro pe an:

r. Li r oo

venltDrl

aloo -

nete/

societafi conerciale;
caI

e insunate

13\

.leD:sesc

NOTA:

Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V.

DATORII

\'.

.,

sislem leasing 9i alte asenenea bunuri, daca valoarea insunatA a ruturor acestora
depaqette 5.000 de euro.
NOTA:

Se

vor declara inclusiv pasivele financiare acunutate in strdinetate.


contractat ln anul

VI. Cadouli, selwicii sau avantaje prirdre glatuit sau subvenlioDate fati de
valoa.ea da pial.i, dj-n paltea uno! pe!6oane, olganizalii, Eocirili conrciare, regii
autonoBe, coEpanj"i/socitilj. nalionale sau insritulii
t>ubfice loln;nsti sau st!:ine,
inclusiw bufse, crdit, galanfj.i, daconreli d chelCuieli
sau aIt asDenea, a caror
valoare individuale depegeqte 500 cte euro*
clne a.ealizat venitul

r.

3.

sursa wnitului: nune,

Se!viciul p!estar/obie.!u1

Copii

* ) Se excepteaz:
de la dectarare cddou, ile >1 raralirle
partea rudelor de gradut I 91 at II-Iea.

uzuale p-1m_ - o.n

vIL vnituri al dectaranrutui 9i al Dtrblilor 6ii d f,eilie, !alizare in


ultiaul aD fiscal inchiat (potrrva! ar!.
41 din Leqea nr. 51r/2003 - codut fiscat, cu
modificali]e qi completarile ulterioare)
NOTA;

se vor declara inclusiv veniturile proveni!e din str5inetate

Suraa wenitului:

Cine a reefizat

ServiciuL prestat/obictu].
generato! de vnj.t

1. veniluli din Ea1alii.


r ,

e^+ /e^+i a

3. copli

1.

2.1. Titula!:

3. Copii
3. vnituli. din cdalea foloEin
3.1. Titulaxl

4.1. TitLrIar:
4.

2. So!/sotie

5. Vnituli dia

5.1. Titular:
c,

eA

2us4tr'

7e,vs. e

<^r /<-fia

6. Vnituti din activi

6.1. Titular:

6.2. sot/solre

/c /'/e-L

( y'[Pus4// /ctteL

CA?us4/f /Rt//a,

7. Vniturl dilr
1 . Titular I

4AP)ccL

\te,rit

AAA'Cta

'/ e/./;

Ro//

(;6c Ac/(

oculi d6 noloc

q^r /.^r i6

7.

3. Copii

a. Ven:ilufi din al! Eursc

8.1. Titular:

8.2. Sot/sotre
8.

3. copi!
Penale Pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor mentionate.


Data qomPletirli:

/1. a6, 20/4

DECLARATIE DE INTERESE

d.

ubsemnat uI / Sub.eenmat a

Qo/r',5r2,/'az

/5tc,/ / I

CNP

3r4,

4Vusat

1a CONS]LIUL

lo/r'eaLOCAI,

AL

,
COMUNEI PERIAM,

doniciriur 2eB;tn. <'4ltl ,-tr,ig*<e

prevederile art.326 din CoduI Penal privind falsut in declara!ii,

avand functaa

Judeiul T1mis.

tr'-- ?
dectar pe propria

1_

unrtatea denunirea si

valodrea:otsala a ptr!rror 5o.!jk Sl r

adre

. caritrt.. d. Elbo in
. a!. coDduo!., adririrt!!!.
r.gti]'o! .utono@, at. corp$1 o!/.oct.tt!1lo! n.tlon.l., !1.
.Ie a.ocitlii1o!
..u lsdrlillo!
oli aI6 !Ito!
Unitatea - denufrirea Si adlesa

valoarea totard a ptrtilor

3. calit t r.r. Elbq tn c.&ul ..o6r.ti11os Fro!.4

!. au n.rctrl-buit6,

in c.daul Ddtidolo!

t1tlpur d.lctt&ii

londai dt s.

fscllllo!,
o!1 inch.1.r6

d.ort.tilor

coDlct.r.

oiblrnut sa! .!Iat


de I. b!9.t!t d
.trt sar $<t 6raru1

pub1l'c fineFb

qpitlr

&

5. 1. Bneficiarur d coDtract:
nunele, prensele/deouml!ea 9i

Rude de

gtadul I 'r aie titutar

societ:ti comerciaf e/Persoane


f izicd aDtorizate/Asocialii
f

amiltale/cablnete individuale.

caDrnete a!ocrate/ societali civire


profesional6 sau socletAti civ e
cu respunde!e llnitate cale

desfe$oall profesia de
avocat/orsarizaTil

verndentrle/Fuodatll/Asociatii
'r Prin rude de gradut I se inletege pa nli pe

Inie ascendentai 9i copii pe tinie d6scenden16.


- se vor declere numle, denumirea $i adresa
b6noliciarului de contract unde, prin calilalea
,,
9r rudee de gradd I obltn contracte. aSa cum
pcl,s.
sunt definitte

dstinuld, tjtularul, solul/solia

16

Prezenta declaratie constituie acl public airespund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menlionate.
Data completdrii:

/3 c6.!t/4

seTffitura:

'r

)lu4