Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

Ctry/L

Subsemnatul/Subsemnata

de ztr/aLta/t h,t )ul'zLluK


/ rA

/1.P

A I ';4,2

avand functia

-LA PRIMARIA COMUNEI PERIAM, JUdCtU] TiMisI

,./.i

dornlcrr],rI f/ i44

p!oPri. -aspundere c; lmpreun6

I.

/L{/4,ytt(/
t,

CN?

[.;2//'r'//f,&,At /vZ 3/.

Codul PenaI privind falsuL in declara!ii,


cL faniliaL) detin urnSloarele:

declar

pe

BUNURI I}IOBILE

NOTA:

Se

t'v

vor d-clara i, clusi/ cele afla!e '- atre !ari.

/iil

iE/ W//.4

5la

/Y/s/t,4;Zt

Ql/tl /a2Y412a'

*) Categoriil.e indicate sunt: 1) agricot; (2) forestier; (3) intravilan; (4) tuciu
apA; (5) alte categorii de lerenuri extravitane, dacA se afIJ tn carcultu.r civit.

de

2. CISdj.ri.
NorA:

Se vor declara rnclus-v cele aflale in alte gart,

//,i iEl ut

//

,/rro

/Btl

:/2.

//l//tr//ttl Aliz //tr. v /.Y/

*) Ca!egoriiLe indicate sunt: (1) apartament; {2) casl de tocuit;


vacanta; {4) spatii conerciale,/de producAie.

(3) casd

de

') Plin fariirie se inteLege sotul/so!ia


copiii afta!i in intretinerea aces!ora.
') La "tltu]ar." se menfioneaz:, in cazul9ibunuritor prop.ii,
proprie!arutui
(titularul, sotul/so!ia, copiful), iar tn cazul lunurtror in numete
coproprietate,
cola-parte
qi nunele copropri etari tor.

II-

BUNURI ITIOBILE

1. Autowehicule/autoturiEr, tractoare' cagini aglicole, ga]upe, rahturi 9i alte


rijloace de trarlsPolt care sunt supuse inma!ricuISrii, Po!rivlt Legii
Nr, bucelt

647

liodul de cioLaroir

/1ci4 ,/3/0

,r'tt4

2.BunulisubfolD5deDetalePlefioas,biiulerii'obi'ecledeatt:gidecult'
Parte din patrinoriul cultural
colciii d alte 9i nuDisEatid, o;iecte cale fac vafoare
insunata depsgeete 5 000
c:ror
a
."" universar sau atlele asenenea,
;;;i;;i
NOTA:

afla

Se vor nentiona toa!e bunuxile aflate in proprietate, indifexent daca


sau nu pe teritoriul Romaniei ]a nomentul declararli.

I{OBI',', A Ci,ROR VAIOARE


iN8IBiINAIE iN IILTIUELE 12 I-UNI

ItI.
I},IOBII,E

BUNURI

Naruia bunuLul

rV.

tnst!rinat

DEPA9E9IE 3'OOO DE EURO EIECARE

Persoana

' 9I

ere

se

BI'NURI

cAtle cate s-a

ACTTVE TI}TANCIARE

forne ectrivalen!e de
investi!ii,
1. Conturi 9i depozite bancare, fonduridede credit,
dace valoarea lnsumatE a
econo!0isire 9i investire, inclusiv cardurile
tuturor acestora depadgegte 5.000 de euro
NOTA:
dtn
se vor declara inclusiv cele aflate ln blnci sau institutii financrare

Gliliilii-Ere

aaninistreaza ai

*cateqoliileinc|acatesunt:(1)contcurentsauechiva]ente(inclusivcard);(2)
investitii sau echivalen!e' inclusiv
depozit banca! sau echrvarente-i (:iio"a"ti deacumul_are
(se vo! declara cele aferente
fonduri plivate de pensal "u'., "it" "i"t"^t cu
anului fiscal antetior) .
acordate' dac; valoarea de
2. Plasamente, investr!ar directe 9i implunuturi
piaiE insunat5 a tutulor acestora depd;egte 5 000 de e'rro
NOTA:
se vor declara inclusrv rnvestitiile 9i Par!iciparile in strbinetate'

tltluri/cota
d. a3.tj.rpa.e

NurAr de

ti!Iu/societata tn ca!e
pcrsoana ste actionar sau
asocial/benef iciar de lmprunut

Emitent

*) Ca!egorirle indicale sunt: (1) har!ii de valoare detrnute (ritlu!r de s!ar.


certificate, obLiqalrui'ri); (2) Ac!juni sau parii sociare in societet i comercrale; l3)
inprumutDri acorclate in nume personal.
3. Alte active produc5toare .le venrluri
echivalenrul a 5.000 de euro pe an:

NoTAI

Se vo o- l"ra rnclrs'v

nete,

a-4 a'laL6 in straina!ate.

V. DATORII
Debite, ipoteci, sarantii enlse in Denef c' . -n.: -er!, bur -r d'hrzr!-on"!e i
rc.r6^61
b-nLri,
dace val0area insuna!a a tuturor a.estora
dep:seste 5.000 de euro.
NOTA:

Se vor decLara

inclusiv pasivele flnanciare acunulate in slr5inalate.

glatuit sau subventionat faln de


vI. Cadouri, srvi.cii sau avantaj plilite
valoarea de pia!:, din partea uno! p6lsoane, orsanizatii, Eocieteti coDrciale, resii
aueonore, coEpanii/societdti nalionale sau inslitutii
Publice roaanegti sau straine,
inclusiv burs, cfedite, galanlii, deconteri de chltuili aau aIt asslrenear a caro.
valoare individuala depAFegte 500 de euro*
cine a realizat veritul
1,

Sursa

venttufui:

nume,

se!vicrul p!esiat/obiectul

. Titular:

l 3. copii

,r .l- - ,lect cral e


- .i -r l1-Iea.
ult'iluI

tafizate in
VII. venituli aI declaranlu1ui 9r ale EeDbrilo! sii de faifie,
an fiscal lncheiat (potrivi! ar!. 4r din --9-a nr. a1l 2Oa - rodLL tis ol, cr
NOTA:

se vor declara inclusiv veniturile provenite din striinarate.

Sulsa

venituli. din aal.arii


1.1. Titular
';1 lztY/lrt4/
1 .2. Sot/solre

venitului:

i&14

'/4)A,,/

serviciuf prestat/obic!u]
generator de vnit
,/..

/a43/4,/,//d^E t' /*r'e

1.3. Copii
2. venj-tuli din activita
2,1

. Titular:

2.2. sot/so!le
2.3. Copil

3. venituri din cedarca folosin


3.1. Titular:

bunuri.l.o!

{. venituli. din investi

4.1. Titutar:
4

.2. sot/soiie

5. vnituri din
1. Titula!

5.

C'/rV le i?/.t//
agricol.
6. vcnituri din lctiviti
cOPt

fit/*

/'(-//.1/( 4e 4!41.4

f,il

6.1. Titular:
6.

. sot/sotie

i'

Abtat

?. veni-tu.i din
7

4/U 4 1.4

'/,ii

?//1t CC;C//

ocu-i da noloc

1. Tilula!:

7.2. sot/sotie
7.

3. Copii

8. Vani.tuli din alte aulee

L1. Titular:

8.2. So9/sotie
8.3. copii

@ndpotrivit|egiipena|epentruinexac{itateasau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data

qompltiirli: ./o.06. 144

Semndtura:

-,- 4*l/
L'
L

DECLARATIE DE INTERESE
SubsennatuL /Subsemnala

, avand
PRIMARIA

COMUNEI

PEP

denum.:.

sr

CN!

cunoscand prevederi

nalionda, insritulri

de c!dir,

valoarea rolall a parlilor so.ial:

adresa

orqs.Ie dq conduc6!., adrinrst:ale 9r contlol a1 E6creEtrllo! co@lcaala


!grrfo! aulonoDo/ are corpsMo!/.oct.!t!1lo!
nationale, al 1nEtleu9rllo! de cEgdlr, al6 gNpurr!or
int!! .coroe_i., al. asociatiilo! sau tudatiito! oli aI alto!
uniLatea - denMilea 9i adlal; vaioa.ea rotale a p;rlilor sociale 5i

trta d6 @Eba in

-.

declar pe propria rdspundere:

actr6na! Ia
U:i t.

unct a!

Judetul i:nis,

IAII,

,
arl.326 dirl Codul Penal privind fatsul in declaratii,

..ociatiilo!

4.

p!o!63ionat6 ri

conduc.!.,

.drinist!.!.

si

nuti tl d..ud!.a

!et!i5uit6

lau n6!et!!buit6.

aEiEtqli jllidl'ct, ion.urtagi


cao.u[d9e 9r
civtre @]$ure
obtinith aau aflat in d.sLax i,
rr c1v1]e
tiqul exelci&it fscttt to!, lsatatIor sau <t.uitAlilor
pr$ric6 fin{tlt
d h buq6tu! de .rat, locai,
foDdrl 6:t!fr oli inch.iat o 3oc1.tll1 corlctal. cu capttlt d. ,t'!r sa!
sd st.tul ..t6 aclioaa;
Gj olr t!!/riDo!1ta :
5.1, Beneficiarul de cont.act:
nmeIe, prenmele/denunirea si

Pude de

qradul r i ale rrrularurur

socierrli conerclate/Pe!soaoe
f izica autorizart/Asocia!ii

f amliale/cabine!e individuate,
cablnete asocrate, 3ocieta[i civite
profeslonale sau 6ociertti civite

cD rAspundere ttmitata ca!e


desf:goa!: protesia de
avocat/o!ganizalii

neguvernanentare/Funda!i1lAsociatii
1'

Pnn rude de gradut I se inletege p6rinti pe tinie ascendenH copii pe hnie


descendenE.
!r
vor declara numele denumirea y adresa beneficiarutui de contracl unde, p n
cat atea de! nvtd, trlularut. soluusolra
Si rudelB de gradut I oblin contracte, asa cum su;t definitte la pct.S.

- se

Prezenta decraralie constituie act pubric si rSspund potrivit regii penare pentru Inexactitatea
sau
caracterul ancomplet al datelor menlionate.

Data comDletirii:

Semnetura: