Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

3C[G4/t tu;Z- i/C/'l'r14


, avand runclia
o" l$Eero? !_fl;tregZ
ra eRTMARTA coMUNEr pERrA!4, Judelur rinie, cN?
Subsennatul/Subsemnata

3J-.2?44
44//0c
,noscAnd

, domiciriur .htr24 t. lD-

p'evederrle drr.326 dln ooul P. d p'ivird f"LsuI in de.l"r"rrr,


proplia raspundere ca impreune cu familia') delin ulm5toarelel
I.

oe. -

pe

B('NURI N4OBILE

NoTA:

Se vor declara inclusiv

--_--_-1
r) Caregorlile indicate sunr: I) ag!icot;(2)
ap5, (5) alte caleqorii de terenuri exrravilane,

inlravilan; {4) Iuciu


circuitur civiI.

de

2. C15di!i
NOTA;

Se vor declara

inclusiv celF aflate

1n dlLe t,5ri,

*) categoriile indicate sunrr (1) apartanenti (2) cast de locuit;


vacan!A; (4) spatii comerciale/de produciie.

(3) casi

de

') yrln tamr-rre se inlelege sotul/so!ia ti copiii aflagi in tntrelinerea acestora.


') La "titular" se mentioneazA, in cazul bunuritor proprii, nunele proprietarului
(titutarul, solul/sotia, copil.ul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte

tI. BT'NURI MOBIIE


1. Autovchicul.e/autotuli34, lractoare, nagini agricole I galuP, ialturi 9i alee
nijloac d lransport care sunt supuse lnnatriculSrli, po!rivit ]e9i I
Modut de

doberdiri

cu]-t'
2. Bunuri sub for!5 d netale ptlioase, bijutelii, obiecte d arti 9i de
culturaL
colcij.i de arce 9i nurisDatics, obicte care fac Palte din Patri'roniul
naiionalEauunj-ve!sa].saualte]'easetlenea,ac:rorva]oareinsuna!5dep;Fegte5.000
NOTA:

Se vor nentiona toate bunurile aflate in proprietate' indiferent daca eIe


afla sau nu pe teritoriul Ronaniei la momentul declararii

III.

D.toBII,E iNSIAiTNATE

IN

CIROR VAI,OERE DEPA9E$IE 3.OOO


ULTD,ELE 12 IUNI

BUNURI T.'OBUT,

DE EURO FIECARE, 9I

se

BUNIJRI

Natu!a bunului insttalnat

Iv. ACTTVE FIIIAICIARE


fortne echivalente de
investj!ii,
1. Conturi 9i depozite bancare, fondurr
credit, dacS valoarea lnsumata a
econonrisi!e 91 investire, inclusiv cardurile
tuluror acestora depa:9elte 5.000 de euro
NOTA:
se vor declara inclusiv cel'e aflate ln bSnci sau institulii financrare dln
Institutia c!!e adninlstraza 9i
adresa acestra

* categoriile indicate sun!: (1) cont curent sau echivalente (inclus-iv card); (2)
echivalente' inclusiv
depozit banc!r sau echivalen!e; (3)fonduri de investitii sau
fonduri private de pensrl sau alte sistene cu acuroulare {se vor declara cele aferente
anului fiscal anterior) .
2. Plasanente, invest].!ri directe 9i inprumuluri acordate' dac6 valoarea de
piala insunata a tuturor acestora depdgegte 5 000 de euto
NoTAI
Se vor declara inclusiv investi!iile 9i participdrite in streinatate'

NmSr de

Enite.t tttlu/socletatea tn .are


pe.soana este acliona! sau
asociat/beneficiar de thDrmlt

,) Cdleqo.iile inojcdEe sun': (1) h;rfii

titluri/c6ta

de valoare

imprumuturi acordate in nune personal.

3. A1!e active

care insumare

producatoar:e

echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA:

Se vor declara

V.

clepEgeE.

inclusiv cele aflate in strainatate.

DATORII

ipoteci, garantii emise tn beneficiul unui ter!, bunuri acbjziiionate in


sistem Ieasinq 9i alle asenenea bunuri, dacS valoarea lnsumatE a tuluro! acestora
Debj.te,

depSgesle 5,000 de euro.


NOTA:

Se

vor dec-Iara inclusiv pasivete financiare acunutate in str5in5tate,


contractat !n anul

vt. Cadouri, asicii seu avantaje plinite s!a!ui! sau su.bvcntj.onate fat: de
valoa!a de piata, din partea uno! prloan, organi.zalii, soci.er5gi corelcj.ate, regii
autonoEe, coDl>dii/societiti
naiionalc sau insriruiil
l>ub]'ice iodlneeti sau stliine,
inclusiv bulae, c!diter gaE.nfii, docontili d chelruiti
lau alr ase!dea, a caror
valoare individuatd dep:Fe9te 5OO de euro*
Cine a realizat veoitul

sursa

1.1. Titular:

venitului:

nume.

Se!viciul prestat/obiectul
cenelator de wenit

I.2. Sot/sotie
1 .

3. Copii

*) Se excepCeaz: de ta declarare cadourile 9i trata!iiIe


partea rudelor de gladul I 9i al rr-Iea.

uzuale primite din

VIL Vnituri a1e declalantu]ui 9i ale ncEbfilo! a5i cle farniti, ratizale in
ultieul aD f,iscal Lnchiat (potrlvrc ar!. 41 drn Lege nr. 51)/2OA3 - Codrl fiscat, - r
modificerile $i comptetar_ile uLte.ioare)
NOTA:

se vor declara inclusiv

veniturile provenire din str:einltate.

ci.n a lealizat

SuEsa

vnitului:

srviciul prstat/obictuL
generato! de vnit

1. venituli din salarii


'Ai. Vn'9
1

..

/t vff'

3. copii

2. vnituri din activite


2. 1 . Titular:
2,2. soi/sotie
2.3. copii
3. venituri din
3. 1 . Tiiular:

cdarea folosj.n

4. venitl]li din invati


1

. Tilular:

.2. sot/sotie

5. VnituEi di.n

1. Titular:

6. vaniluli din actiwita

agricole

6.2. Sot/s?ie
7. Venituri din
7.

din joculi de noroc

. so!/sotie

3. copil
8. venituli din al'te 3u!se

1. Titular:

.2. sol/so+:e
3. CopiI

ffi

legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data comPletatii:
I '

.\.

//. Ltb.)d/q

Semnitura:

"--@/

DECLARATIE DE INTERESE

subsernatur/subse^",,"

?rei;4il 4uLe

;t(??/72e i H'.:t,,4//' ra
L0611.1941

pRrf,ARrA

, domiciriur /"tvd1/

coMUNEr

PERIAI4.

4AL

, .unoscand prevederite
r. pLop,.3 rJsPIIdele:

.-

t.

:ali n.lionar, i

Onttatea

denumirea

, calitat..

Si

tulti

d c!e.llt,

gnpso

a pertilor sociate Si

adresa

d. DlbEu In o!gm.I.

, avand func!ia
Jucteful Tini 9, cN;

d. conduc.!.,

lesiito! a$tonoe, al coqsllto!/.oc1.tifiro!


n!!r,on r, .r.
rdtoles 6co!@ic, .1,6 a&ci.liilo! ..u fsdatrtl,o! od st .ltos
Unitatea - deoaira $i adresa

al grPllilo!
valoarea totalE a parliror sociale si a

!.tllJtuit

. Cot!.ct. , lnoluliv 6I a!.


tllpu1 *.!citl!ti
f$cti'it o!,
londri xLlm o!1 tnch.i.t.
cu .ocl't:ti

eau n6!.t!1b!it6,

oor!c1.I.

d c.pttal d..!at

sru sd. statul

5.1. Beleflci.rul de contractl


nmere, Prenumere/denmilea 9i

Rude de

gradul I 'i ale titutalului

societeti cone!ciale/Persoan:
f izicl autorizate/Asocralii
f aniliate/cabinete jndividuale,
cabinete asociate, societati civire
profesionale sa! societat! civire
cu raspundele linitata cale
desfegoare plotesia de

avocat/orqanizatli

ne9uve!na@ntaIe/Eundatrr/asoclarrr
') Prin rudedegradutlse inletege pedni pe tini ascendenE qicopiipe lini6 descendenti.
vor dedaE numele, denumia giadresa benefciaruluid contract unde, prin clitatea delinute, titularul, solul/solia
9i rudele de gradul I oblin contracte, aga cum sunt deinitt ta pct.S.

-'5e

Prezenta declaratie constituie act pubric ai respund potrivit legii penare pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al dateior mentionate.

Data compleuirii;

/t'(A.

k'/,

::q
Semnltura: