Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

JUDEUL TIMI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Comuna Periam; CIF 4759543
307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
consilieri Consiliul Local: 10

Total

Prezeni: 10
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: 3

HOTRREA
privind aprobarea deschiderii unei linii de credit pentru susinerea finanrii unor proiecte
de interes local

n temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) i alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) i
alin. (4) lit. c), precum i ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) i (6) din Legea administra iei publice
locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
Avnd n vedere prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
public, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, ale
capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare, coroborate cu ale Hotrrii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componen a i
funcionarea Comisiei de autorizare a mprumuturilor locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
innd cont de prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic
legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare;
Lund n considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta european a autonomiei locale, adoptat
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat prin Legea nr.199/1997;
innd seama de prevederile art. 1166 i urmtoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicat, cu modificrile ulterioare, referitoare la contracte sau convenii;
Lund act de:
expunerea de motive avnd nr.2703/10.04.2015 prezentat de ctre domnul primar Dumitra Cornel,
primarul comunei, n calitatea sa de iniiator;
raportul compartimentului de specialitate nr.3097/23.04.2015 ntocmit de domnul domnul Marica Florian
- inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i
Transport Public al Primriei Comunei Periam;
prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam
prevederile raportului comisiei de specialitate a Consiliului Local Periam;
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, reunit n edina ordinar din data de
30.04.2015, adopt prezenta
H O T R R E:
Art.1. Se aprob contractarea unei linii de credit de maxim 30.000.000 lei, cu o maturitate de
maximum 30 ani.

Art.2. Contractarea mprumutului prevzut la art. 1 se face pentru realizarea i finalizarea


investiiilor ,,Modernizare drumuri de interes local n comuna Periam, jud. Timi i ,,nfiinare
sistem de canalizare n comuna Periam, judeul Timi , pentru care vor fi ntocmite documentaiile
necesare contractrii mprumutului.
Art.3. Din bugetul local al U.A.T. - Comuna Periam se asigur integral plata serviciului anual al
datoriei publice locale aferent mprumutului prevzut la art. 1.

e
f

Art.4. (1) Pe ntreaga durat a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite
are obligaia s publice pe pagina de internet a U.A.T. - Comuna Periam, urmtoarele date:
hotrrea Comisiei de autorizare a mprumuturilor locale, precum i orice modificri i/sau completri ale
acesteia;
b valoarea mprumutului contractat/ n valuta de contract;
c gradul de ndatorare a Comunei Periam;
d durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graie i a perioadei de
rambursare a mprumutului;
dobnzile, comisioanele i orice alte costuri aferente fiecrei finanri rambursabile;
plile efectuate din fiecare finanare rambursabil.
(2) Datele prevzute la alin. (1) se actualizeaz n prima decad a fiecrui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sanciunile prevzute de lege.
Art.5. Prezenta hotrre se aduce la ndeplinire de ctre domnul Dumitra Cornel, primarul
Comunei Periam, domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Compartimentului
Dezvoltare Economico-Social, Urbanism i Transport Public, precum i doamna Ferecean-Guler
Daciana, inspector I asistent-contabil n cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a aplicrii
actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
- D.G.R.F.P. Timioara;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
- Domnului Marica Florian, inspector de specialitate IA;
-Ateniei publice prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de internet
www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

? CPUAN IONEL

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr.51 din 30.04.2015


2