Sunteți pe pagina 1din 16

..

: -CAPIT:,:ry

CONTRAYENTIONALA:IN

REGTMUL JtiRrDrC AL CONTRAVENTruOR


Definirea pi stahiliren contravenfiilor

fapta slvAr-pitt cu vinovifie,. stabilit[ pi sancfonati ca


atare prin tegetprln hotnrdrp a Guvernului ori plin
hbtnr6re a consiliultri local al comunei, oragului,
municipiului sau al sectorului municipiului Bucurepti,
a consilitlui.judefe?n ori a Consiliului General al
Municipiului Bucur, egti,
Contravenfiile

se

pot stabili gi sancliona:

prin hoternri,ale autoritltfilor administafiei publice locale


sau

judepne
tn toate domeniile de activitateln care acestorali
, s-au stabilit alribulii prin lege, in miisura ?n care in
domeniile respective nu sunt stabilite contravenfii
prin legi sau prin hottrrdri ale Guvemului.
Consiliile looale ale sectoare.lor municipiului
Bucurepti pot stabifi qi'sancfiona contavenfii
grmitgarele

domenii:

ln

cazurile gi condiliile privind risprmderea

salubritate; activitatea din piefe, curdfenia pi


igienizarea acestora; lntrelinerea p*"uritoi qi

confravenlionali

spafiilor vetzi, a spatiilor pi locurilor de joaci


pentru copii amenajarea gi curffenia spapiilor
jynrt Utocurilor de'locuinp; tntrelinerea
bazelor gi obiectivelor sportive aflate in
administrarea lor; lntefinerea strlzilor gi
tohrarelor, a gcolilor gi a altor institufii de

a persoanei

juridice.

infin in vigoare ln termen de 30 de nle dela data publicirii


sau, dupi caz, dela data aducerii lor la cunoqtinlAipublicd,
ln afari de cazul ln care se prevede u termen mai lung.

o:,:

In cazuri urgente, se poate prevedea intarea in


vigoarre lntr-un tffmen mai scurt, dar nu mai pufin

educafie gi culture; fufrefinerea cliidirilor,


a lmprejmuirilor pi a altor constnrcfii;
depozitarea gi colectarea gunoaielor gi a
,, resturilor meaajere.

de

l0 zile.

Consiliul General al municipiului Bucurepti


poate ptabili gi alte domenii Ae activitate ain
compqtenfa colsiliilpr locale ale sectoarelor,
gare.acestea pot stabili gi sancfiona

in
cgntraYeDtii.

Actele normative prin care se stabilesc confravenfi

cuprind:

.rL

Sancfirrnile contrayenfionale
principale:

,.!t

'dessrierea fapteloi ce corstituie contravenfii,

avertishentul'
amenda contravenfionall

obligarea confravenientului la prestarea unor


activitdfi ln folosul comunitdfii

ln cazul sancfirrnii cu anendll se stabilegte:

inchisoarea contavenlionald, dacf,r nu'existit


consimff,mdntul contravenientului pentnr prestarea

wei activit{i in folosul comunitifii.


cotele procentuirle din anumite valori.

tarife de determinare

desplgubirilorpentnr

pagubele pricinuite prin sflvdrpirea contaventiilor.

complementare:
confiscarea bunurilor destinate, folosife sau rezultate

din

confravenfii

246
207

suspendarea sau anularea, dupi caz, 4 avizului,


acordului sau a autorizf$ei de exercitare a unei

activit4i
inchiderea unit[tii
blocarea contului bancar
suspendarea activitnfii agentului economic

retragerg,4licenfei sau a avizului pentru anumite


operaliuni ori pentu activitiis de'comerl exterior,
temporar sEu definitiv
desfiinfarea lucririlor gi aducerea terenului in starea

inifial[.
se stabilesc proporlional cu gradul de pericol social al faptei

slvdrgite.
Sancliunile complementare se apl.iotr ln funcfie de
natura pi de gravitatea faptei gi pot fi cumulate.

Avertismefiul
consti ln atenfionarea verbali sau scrisi i contravenientului asupra
pericolului social al faptei snvflrqite, lnsofitd de recomandarea de a
respecta dispoziliile legale.

se aplicd tn cazul

ln care fapta este de gravitate redusi

se poate aplica gi

iu cazul in care actul normativ de stabilire pi

sancfionare a contravenJiei nu prevede aceastii sancliune

208

in termen dg doi ani de la data ap.licErii.


Confravenientul poate achita pe loc sau ln termen de 48 de ore de la
data tncheierii nrocesrrlrri-vertral iumdtate din minimul amenzii^
agentu I constatator flcflnd menfiune despre aceasti posibilitate ln '

Sumele provenite din amenzi


se fac

venit la bugetul de staL respectiv la bugetul local.

procesr rl-verbal.

Plata ame[zii se face la Casa deEconomii gi Consemnafiuni


sau la trezoreria finanfelor ptrblice, iar o'copie dupf, chitanp
se preda de ctrtre contavenient agentului constatator sau se
timite prin pogttr orgaoului din care acesta face parte,ln

Amenzile aplicate in temeiul unei legi sau hottrriri a Guvernului


se fac venit Ia bugetul de stat ln cottr de 75Vo, diferenfarevenind
WitIFr dit care face parte agentul constatator. Aceast[ sumd se
reline integgl ca venitui extrabugetare, cu titlu permanent, pi se
rcpatizeaze,p"ntnr doJarea cri rniJloace specifice activitdfilor in

termelr de 48 de oie.

domeniu.

AceastE facilitnte se aplic[ gi in cazul in care aeeeagi prsoadE

sflvirgit mai'nrilto contravenliiJ daci contravenientul achiti


3ilmetate dilminimul amenzii previzute de aotul normativ
pntru fiecare dinte contavenfiile constatate, fir6 caprin
totalizare s[ se dep6geascd maximul previzut pentru
contaventia cea mai gravi.
a

Aplicarea sancfiunii amenzii contravenfionale


6 luni de la data slvf,rpirii faptei:

se

prescne ln termen de

ln cazul conftvenliilor continue, termenul de 6luni curge de la


data constat[rii faptei.
Ernere

Contavenfla este continui in situafia tn care lncilcarea


obligafiei legale dureaz[ ln timp.
C6nd fapta a fost

ci

urmfrit{

ca infracfiune gi, ulterior, s-a stabilit

ea constituie contravenfie, prescripfia

apliclrii sancliunii nu

cruge pe tot timpul ln care cauza s-a aflatin fafa organelor de


cercetare sau de urmtrrire penald gi tn fafa instanfei de judecatd"
daci sesizarea s-a flcut iniiuntrul termenului de 6 luni.

Prescriplia opmeazftotugi daci sancfiunea nu a fost


aplicatitn termen de un an de la data sivArgirii, respectiv
constattrrii faptei, dacii prin lege nu se dispune aldel.
Executarea sancfiunii amenzii contravenfionale se prescrie:

daci procesul-verbal de constatare a confravenfiei nu a fost


comunicat contravenientului tn termen de o luni de la data
aplictrrii sancliunii.

2lo

?n onlinorc /avenrrfqm\ n aqnntirrnii arnenzii nnnfrewenfinnnle

se face de cfltre:

organul din care face parte agentul constatator, ori de cite ori
nu sp exercitil calea de atac iinpotriva procesului-verbal de
constatare'a coilhaventiei tn termenul previzut de lege
iaslqnfp judeciloreasci"

tr

celelalte cazuri.

lnvederea execuffirii amenzii, organele menfionate comunici din

oficiu organelor de specialitate ale direcfiilor generale ale


finanfelor publice judefene, respectiv a mrrnicipiului Bucuregti gi
nnitdtilor subordonate acestor4 in a' cdror razd teritorial[
domiciliazi sau f$i are sediul conhavenientul, procesul-verbal de
constatare a contavenliei sau, dupl caz, dispozitivul hotErflrii
judecEto.regti prin oare s-a,solulionatpl0nger,ea.,
.

E:recutarea se face in oondifiile previzute de dispozifiile


legale ptivind executarea silitii b creanfelor bugetare.

211

tmpotriva actelor de executare

Minorul sub 14 ani uu rlspunde contraven$onal-

se trioate face contestaSe de

executare.

Pentru confraventiile siv6rqite de minorii care au implinit 14


ani,.min,imul $ maximul amenzii stabilite tn actul normativ
pentru fapta respectivfl se reduc la jumitate.

Obligarea contuteniantului In prestarea anei activitdlitn folosul

comunitdlii gi tnchisoarua contravenlionalll


pot

fi stabilite numai prin

lege qi numai pe o duratd ce

iu

poate depegi

frnoor"f oare nu aimplinit virsta de 16 ani nu poate

300 de ore, respectiv 6 luni.

fi

sancfionat cu tnchisoare contravenfionald sau cu obligarea la


prestarea unei activiteli fu folosul comunitilii.

Aceste sancfluni se stabilesc intotdeauna alternativ cu amenda.


Executarea sancfiunii inchisorii contravenfionale

se,

Cauzele sare ?nlftur4 caracteiul confravenfional al faptei se


constatii numai de instanta de jud&afi- '

prescrie ln termen

de un an d.e la data rdm6nsrii irevocabile a hotirdrii jud.ecitoregti, daci


contravenienhrl nu a optat penhu prestarca unei activitili in folosul.

E
(/

comunitifii.

Dacd aceeagi persoand a sdvirpit mai multe*confravenfii, sancgiunea


se aplici pentnr fiecare conftavenfie.

comunitilii.
in cazul in care la sivfupirea unci confravenfii au participat mai multe
persoane, sancliunea se aplici fiecdrei4 separat.
Caracterul eonfraven$onal al faptei este fuldturat'in cazul legitimei
apiriri, stnrii de necesitate, constingerii fizise| snu morale, cazului
forhrit, iresponsabilitifii, befiei,involuntare,complete, erorii de fapt,
precum $ infinnitefli, daci are legdturl cu fapta sdvdrpitS.

212

Contavenliii

se

constati prin procesul-Verbal

de' constatare

a contravenfiei incheiat de agenfi constatatori.


,

CAnd contravenfiile au fost constatate prin acelaqi proces-verbal,


sancfiunile conhavenSonale se cumuleazd,filrd, a putea depnpi dublul
maximului amenzii prevdzute pentu contravenfia cea mai gravi sau,
dupi caz, maximul general stabilit pentru lnchisoarea
contravenfionald ori obligarea la prestarea unei activitdli in folosul

Constatarea contravenf ei

Fot

fi

agentiiconstatatori

primarii, ofiJbrii 6! subofifent din gadqul


Ministerului de Inteme, special abilitati,
persoanele finputernicite in acest scop de
minigti gi de alti cpnducltori ai autoritililor
administaliei pubfice centralg 66prefpp!,
pregedinli ai consiliilor judefene,, primari, de
primarul general al municipiuhri Bucruegti,'
pt"gn- gi de"alte persoane prgvlzute in legi

speciale.

Ofiterii pi subofiferii din cadrul


Mihisterului de Inteme constate\
conftavenfli

privind: ,

213

ap{rarea ordinii publice;


circulalia pe drumurile publice;
regulile generale de comeg;
vdnzarea, circulafa gi

transportul produselor
alimentale gi nealimentare,
figiritor pi bluturilor alcoolice;
alte domenii de activitate
stabilite prin lege sau prin
hottrrf,re a Guvernului.

Procesul-verbal de constatarc a contravenliei caprinde, fu mod obligatoria:


data gi locul unde estelncheiat

numele, prenumele pi domiciliul plrinfilor sau ale altor reprezentanfi


ori ocrotitori legali ai minorilor, fu cazul fur care conffavenientul
este

minor

menliuni cu privire la denumirea, sediul, numirul de lnmatriculare la


Registrul comerfului gi codul Fspal" precq+ gi datele de identificare
ale persoanei jwidice, tn cq?ul in carg aceasta este.contravenient.

Alte aspecte privind constatarea contravenfei


ln momennrl lncheierii procesului-verbal de constatare a contaventiei
agennrl constatator este obligat s[ aducd la cunogtinla
contaveirienhrlui drepfirt de a faw obiecfiuni cu privire la confinutul
actului de constatare

numele, prenumele, calitatea pi institufia din care face parte agentul


constatator
datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric
personal, ocupafia pi locul de muncd al contravenientului

verbal.

pagube pricinuite

Lipsa menfiunilor privind numelen prenumele qi calitatea agentului


constatap& numele gi prenumele confiavenientului, iar in cazul
persoanei;uridice, lipsa denumirii pi.a sediului acesteia, a faptei
snv,frgite gi a datei comiterii acesteia sau a.semniturii agentului
constatator afage nulitatea procesului-verbal.

indicarea actului normativ prin care se stabilegte gi se sanclioneaza


contravenfia

oerere, actul de identitate.

descrierea faptei contravenfionale, cu indicarea datei, orei gi locului


fn care a fost silvdrpitfl, precum gi artrtarea tutrnor irnprejo.l'rilo,
pot servi la aprecierea gravit?ifii faptei gi la evaluarea evlntualelor""

indicarea societgii de asigurilri, in sit'agia ln care fapa a avut ca


unfttre producerea unui accident de circulafle

posibilitatea achitdrii ln termen de 48 de ore a jumdtate din minimul


amenzii prevrzute de actul normativ, daci acesta prevede o asemenea
posibilitate
termenul de executare a ciii de atac pi organul la care se depune
pl0ngerea

214

Obiecliunile se consenneazd distinct tn procesul-verbal la


nrbrica,,.{lte menfiuni", sgb,sancfignea nulitiJii procesulut

Contraveriientbl'este obligat si prezinte agentului constatator, la

ln caz de refiz,pentru legitimarea contravenientului, agentul


oonstatator poate apela la ofiferi Si sttbofiJeri de polilie,
jandarmi sau gardieni publici.
Procesul-verbal se semneazl pe fiecare pagnn de agentul constatator
gi de contravenient.

tn caart tn care confravenientul nu se afli de faf[, refuz[ sau


nu poate s[ semneze, agentul'constatator face me$iune despre
aceste irnprejrulri, care se confirml de cel pulin un mattor.

215

confine pi datele personale


al martonrlui qi semndtura acestuia.

ln timitete prev6zute ln acnrl normativ pi proporfional cu


gradul,de pericol social al faptei sivfuqite, finandu-se
seama de:

Nu poate alf"H!.Falitatea de martor un alt agent constatator.

imprejurtuile tn care

in tipru *,J,frurtor, agentul constatator precizeaztr


motivele cail$au condus la lncheierea procesului-verbal
ln acest mod

a -fost

sdvArgitl, fapta

modul gi mijloacele de sdvArpire a faptei


scopul.grmtrrit

DacI o persoantr slvdrqgrpte mai multe conftavenfii constatate in acelagi


timp de acelpi.gent C$-tstatator, se incheie un singur proces-verbal.

'rifmarea

',

'

,ri+

'

circumstanple personale ale contribuabitului.

Pentru aceeaqi tripti nutb,pot aplica doud sau mai multe sancliuni
principale, repetate.
,
.

produsi

dejudecdtorialn acZrteltazd teritorial4

fost slvirpitd

confiavenfia

Aplicarea sancffunilor contravenf onale

,
:4,

Sancliunea se

aplici
i:f.

-il
deagentulconstatator

l-}

prin procesul-verbal de
constatarc a contravenfiei

lq cazul contravenfillor pentru care legea prevede


sangfiq4eainchissrii contrave,nfionale, alternativ
cu amenda DacE agentul constatator apreciazd cd
sancfiunea amenzii nu. este indestuldtoare, incheie
proces-verbal de cdnstatarc gi il inainteazd, in cel
mult 48 de ore, judec6toriei.

cazul tn care prin actul norrnativ de stabilire gi


sanclionare a contravenfiilor nu se prbvede aldel.

?n

de organul sau persoa[a

competenti's[ aplice sanqiunea


fri cazul in

caren

prin rezolulie scrisd


po procesul-verbal.

potivit actului normativ

de stabilire

qi sanclionare a conhavenfiei, agentul constatator


nu are dreptul si aplice qi sancliunea

procesul-verbal de constatare se trimite


pemoanei competente.

216

ln caznl'in care se.apreciazd cdse irnpune


aplicarea tnchisorii confraventionale, instanta
dispune inlocuirea lnchisorii cu sancfiunea
obliglrii la prestarea unei activitifi in folosul
comunitifii,' daci persoana care a sivirgit
confravenfip este de acord.

in cazul in

cCre-,,,prin siy,irsirea eonfravenf,ei, s-a cauzat

pagubd qi existi tarife de evaluare a acesteia


perso'ana;lnputernicitii se aplice saneliunea
stabile$te.$i despegubirea,' cu aco.rdul expres al
pet'soanei vitintate, fdcdnd menliune in procesul-

verbal.

'

217

Daci nu existi tarif de evaluare a


vit{matli igi poate valorifica pretenliile

Daci agentul constatator aplici gi sancfiunea, iar

I
I

confravenientul este prezent la lncheierea procesului-

dreptului comun.

veftal" copia dup[ acesta gi futiintarca de plati se


lnmineag[ gonEavenientului, care semneazi de primire.

finputerniciti s[ aplice san4iunea


confts cuea banurilor ilcstinate, tolosite s aa
dh contovenlil
Persoana

in cazul fur care contravenienfirl nu este prezent sau,


degi prezent rbfiun s[ semneze procesul-verbal,
comrmicarpa qqestuia gi ain$tiintirii de platn se face
de cnlp agef,tut constatator, in termen di o lunfl de la
data incheiefii.

Agentul constatator descrie ln

bunuile supurc confisclrii gi ia


conservare sau de valorificarc, fnc8nd
procesul-verbal.

in cazul ln care bunurile nu se gdsesc,


conEaveniertul este obligat la plata
lorln lei.

pogt{ cu aviz de primire


pau ahpar-e

tadomiciliul $ sediul

contraveniennrlui.

Agentul constatator are obligalia sl


proprietarul bunurilor confiscate sau s[
motivele pelrtru carre identificansa nu a
posibilf,.
Procesul-verbal

se

'

Dac[ persoana fmputerniot[ si aplice sancliunea

inmhneaztr sau se comunici,

'@

ageriaufd fapta a fost sdvffitii in asdel de condigii


incit, potivit legii penale, constinrie infracflune,
sesizeaztr orBanul dq urmlrirp penali competent.

Ciite de atac
impotiva procesutuilverbal

in situalia in care contravenientul a fost


amendi;i obligatla desp[gubiri, o dati cu
verbal se comunicd giingtik@ea dc platll,
se face menliune cu privire la
amenzii pi a despdgubirii,ln termen de 15
comunicare, lncaz contrar urmind si se
executarea

2t8

silit[

Afigarea se consemneazd in procesverbal dimnat. de cel pufin un martor.

de,

constatare a contravenliei gi de

aplicarb a sanqtiunii se poatb face pldngere, in termen de 15


zile de tra data tnrnfurtrrii sau coinunicirii acestuia.
Pot.face plAngere, ln afarl de contavenient:
partea vdttrmati

numai Ar ce privegte despiigubirea.

CONTRAVEMTT fN LEGaTIJRA CU
CONTROLI]L FISCAL

'
:,1:

PlAngerea

::ll.

i:-.:::;

insofit[ de copia dupi procesul-verbal de


constatare a contravenliei se depune la organul din
care face parte agentul constatator, conba dovezii'
de primire.
l'i"- J-'.+

-'

iii#is-e

ln exercitarea anibufiilor ce le revin, organele de control frscal, rEspectiv


selviciile de specialitate ale autoriti$lor adminisfrafiei publice locale au dreptul
sE ggpslate contravenfiile gi si aplice.sancliqrile prevdzqte de legil.e fiscale pi
conffuile.
Constatarea contravenliilof gi aplicarea sancliuniloq se executd qi de alte
persoane imputernicite de Ministerul Finanfelor Publice.
Irgea stabilepte obligafiice revincontribuabililor supugi controluluifiscal.
Nerespectarea obligafiilor stabilite,de lege,constituie,contraventie $i se

sq4cfioneazi cu amend6, asffel:


.-:.:,1

"..-

trimite iudeciiofiei
in a clrei circumscriplie a fost siv6rgitl conhavenlia.

impreuni cu oosarur

suspend[ exeutarea.
Hotdrdrea judecltoreasci prin care s-a solufionat
plAnge.rea poate fi atacattcu recu.rs,in termen de 15 zile
de la comunicare.

r"

Recursul suspendl executarea

hot6rfuii.

Executarea sancfiunilor contravenf;onale

a.

b.
I

c.

Procesul-verbal de constatare a contravenfiei neatacat ln


termenul de 15 zile de la data lnmdntrrii sau cbmunicirii 9i
hotirArea judecdtoreascl irevocabild prin care s-a solulionat
i
pldngerea constinrie

d.

Executarea sancliunilor complementare se face conform

frtlu.executoria.

dispozifiilor legale.

s[ se prezinte, la solicitarea orgputui de


conkol, la data gi locril stabilite pentnr
efectirarea controlului:
s[ p-unl la dispozi]ie toate docurientele,
situatiile qi datele solicitate privind obiebtul
controlului:
s[ puni la dispozitie, la solicitarea organului
de control, ln condiliile legii, actele originale
sau copii certificate referitoare la obiectul
,.
controlului: , ,
s[ permitli accesul,in locurilg unde qe 4[
bunuril-e gi valorile supuse imFozitirii,
i.^
r
precumgi in locurile unde se affi
documentele necesare contolului:
sI firrnizeze ln scris gi verbal, in lqgitux[ cu
obigctul controlului, toale explioagiile gi'
elementele necesare clarificdrii operafiunilor
economiio-fi ttanciare efectuate:

f.

sd manifeste respeot

fati

mdsurile din actul de contol r'amase

definitive:

5.000.000

10.000.000

15.0Q0.000

zs oo/ooo

'f,

.1

2 .01 0. 000

5.00r 000

z.oohooo

5.000 000

s 000

10.000 000

-\

f0

de arfioritatea

controlului, aduc6nd la iildeplinire intocmai

220

Nerespbctarea

ribligafiitor constituie
.contlavenfie gi se
sancfioneazl cu
I emendl:
de la fleil
la 0ei)

z.ooo.[oo

5.000.

'\'
221

t
E.
h.

l.

1.

si colaboreze cu organul de confrol pentu


buna desfdsurare a actiunii de confrol:
s[ notifice toate modificerile intrvnite in
datele initiale de identificare, inclusiv
lncetarea actividfii, ln termenele prwtrzute de
lege;
s[ tntocmeascl documente pentnr orice
operalirme impozabill 9i sd-rIspundl pntru
realitatea gi exactitatea datelor fiunizate,
precum gi pentnr autenticitatea docrmentelor
tn cauzl funrizate organului de oonfrol:
s[ refacl widenlele tebnico-operative gi
conAbile prin care se justificd operafiunile
cfectuate, in situafia ln care acestea au fost
pierdute ori distruse,ln termen de maximrm

2.000.000

5.000.000

c.

10.000.000

15.000.000
d.

1s.00G000

25.000.000

l.

m.
n.

15.000.000

25.000.000

10.000.b00

1s.000.000

i
!

5.000.000
I

r0.0m.000
I

2.od.ooo

s.odo.ooo

5.000.000

10.000.000

CONTRA\TEMtr LA PRE\TEDERILE LEGALE


PRTVIND fuVNPCTSTRAREA HSCALA A
PLaTTTORTLOR DE TMPOZTTE gr rAxE
Constituie contravelfli gi se sanclioneazd, anamendl
urmtrtoarele fapte:

nedepunerea in ter.me,n a

declarafieide lnregistare sau de

lnscrierea pe documente a unor


coduri fiscale false.
Constatarea contraveirtiilor gi
aplicarea anenzilor se fac de.
organele de qpecialitate din

subordinr,aMinistenrlui
Finantelor Publice.

gvenimentului;

s[ lntocmeasctr gi si puntr la dispozifia


organului de oonhol registut unic de control:
str dea o declarafie pe propria rispundere la
finalizarea contolului, tn care si qpecifice ctr
au fost preze,lrtate toate docrmentele ce
privesc obiechrl oontrolului:
si crercze condifii coreqpunzltoare pelrtnr
desfu uarea coaholului fi scal:
s[ se prezinte la sediul organului de conhol
fiscal la solicitarea scristr a acestuia

deprmerea de deolarafii fiotive,


neconforme cu realitatea:
.prezentarea gi prinirea
documentplor carc, nu au lnscris

1.500.000Iei

2;000.000lei

1.000.000lei

1.500.000lei

1.500.000lei

2.000.000lei
-.
| ,l

codul fiscat

60 de zile de la dataproducerii

b.

,ff,
I

Guantumul amenzilor poate fi


actualizat prin hot[rflre a

Guvenrului,ln fimcfie de evolufia


indicelui ratei inflafiei.

coNTRA\rENTtr fr{ LEcArrrRA cu pRocEDrrRA


DE INTOCMIRE $I DEPT]IYERE A DECLARATIEI
DB TMPOZrJE $r TA)(E

constitule contavenfii; daci nu sunt slv8rgite ln asffel de condigii inc6t


constituie
infracfuni, gi se sancfoneaztr cv antmdanne 100.000lei gi 1.000.000
si
lei nerespectarca prevederilor legale poftivit cdrora pldtitonrl este obligat:

si lntocmeasci cbrect declaralia de impozite gi taxe, ln conformitate cu


reglementirile legale ln vigoare; liscriind clar, lizibil qi complet
infonnatiile prev[zute de formular;
s[ se prezinte ln termenul stabilit de organul fiscal competeqt, pentru
efectuarea corecfurilor, tn caanl fo care organul fiscal competent constatd

erori ln completarea dectaraliei de impoaite gi taxe. Dacn phtitorul tpi


corecteazl din proprie iniliativn declaraJi4 tnainte de ffiferea de c[Ee
organul fiscal competent a procedurii de stabilire din oficiu a obligagiei
de platf,, fapta se sancfioneazd,cu avertisment.
Amenzile pot fi actualizats plan hotirfire a Guvernului, in funcfie de
evolufia indicelui prefului de consum.
Constatarca confravenliilor gi aplicarea sancfiunilor se efectueazd de cdhe
,organele fiscale competente sau de cf,te seMciile de specialitate ale,antori15g1s1
iadministraliei publice locale, prin documente de constatare'sau de conhol.

CONTRAVENTII LA NORMELE LEGALE P'RTVIND


IMPOZITELE $I TA)(ELE CUVENITE STATT]LUI

neinscrierea de citre angajap unitiFl prestatoare de sbivicli ''.


taxabile; ln documentele justificative de plat6, a taxelor de timbru pi a
mons$ii de anexare a acbstora la actul taxabil:

Constituie contravenlie la normele legale care reglementeazi


impozitele qi taxele, altele decdt cele prevdzute in legile fiscale, pi se
sancfioneazi cu amendl urmdtoarelefapte ale persoanelorfizice Si
juridice gi ale angaja;ilor regiilor autonome Si societdqilor comerciale,
indiferent de forma lor de proprietate, dacd nu au fost sdvfirpite tn
asffel de condilii tncit si fie considerate infracfiuni:

':".

-..1,'1.-..,..-.

i.

.it.ij:.._

.,

'r-

,l:.

afigajul sau foiosirea mijloacelor de pubticitate 9i reclantr, ocuparea


phta impozitelor
lmririlor publiee pentnr cate se datoreaz[ taxe, fq[
j' r'
i
'l
'i'';'
i
$i tarigltfr tegile""
"

nedepunerea ln tennen a declara$ilor de impunere de cdfre agenfii


economici qi alti contribuabili, la organele fiscale, Pentru situa$ile
cind se prevede aceast[ obligalie, precum pi nedeclarare4 in vederea

impunerii,.a exercittrrii unei activitAfi producitoare de venituri sau a


tuturor veniturilor qi bunurilor supuse impozitelor qi taxelor, pentru
cei aflafi tn evidenfa organelor fiscale.

uqiclrii.de;c[Aq terlii PopdF, dacfl,datoreaz[ vreo


6pqf, de laniidebitpr-ilor, nerefi4ere,a $i nevalsgrpe sumelor poprite ln
, contul-:bpgetului! :, iii j
: : i.

nerespectarea obiectului de activitate, a sediului gi a condifiilor de


desfdgurare a activitifii, men$onate in autorizafia de funcflonare sau
tn statutul societtrfii comerciale.

ircfurd!{s" tarpa-certifioanrlui de inmatiiculare etbera! de Regrstrul


la organele fipcal.etqrde sqg-ietatea comerciald" precum gi

nefinerea de

neefiec-Fafp?

co.m.

,rpolf9qf,t{H

...pucgrsabla iau,s.lialelg,ppstg,iq1lpi.au sediul.

cite contibuabili, pohivit dispoziliilor legale, a

evidentelor referitoare la veniturile realizats 9i |a impozitele qi talrele


datorate sau tnscrierea tn acestea a unof date incomplete sau eronate
qi neinregistrarea imprimatelor specifice la organele fiscale

teritoriale.
refuzul agenlilor economici gi al persoanelor fizice de a comunica, la
cererea organelor fiscale, datele gi informaliile prev[zute de lege cu
privire la respectarea obligafiilor legale privind impozitele pi taxele
sau comunicarea unor date $i

_t

informalii eronate. '

.necalcularea in cuantumul legal, nerelinerea sau nevdrsarea in


termen, de cdtre pldtitorii veniturilor pentru lucrdri executate,
mdrfiri lucrate, servicii prestate, a impozitului care, poffivit
dispozifiilor legale, se rcaJizeazdprin reSnere qi virsare.
eliberarea de acte sau prestarca de servicii care sunt suPuse taxelor
de timbru sau taxelor locale, fdril ca acestea sd fi fost in prealabil
achitate, precum qi admiterea de timbre care nuindeplinesc
condifiile de

valabilitate.

aaA

225

-8'6. COI{TRAVENTtr iN TCATUNA CU IMPO ZITUL


PE

\MIIIT

In legfturd

cu ilnpoziturpe venir consfinie contravenlii


r4Ptu, .tilcd' na sunt sdvdrsite tn as{cl de condiliitttcfug potrivit legii
p enqle, s d cdnstituie infracfiuni:

a)

ur*atoffi

nefe s.gectarea de cdhe pldtitorii de salarii gi venituri


asimilate

salar iilor a obligatiilbr privind co-mpletarea pi ptrstrarea


fiqelor frscale.

Pldtitorii de salarii gi de venitrui asimilate salariilorau


obrigalia:

Difpre4ple de impozit rezultate din

'oporaliuile

de a calcula gi de a refine
' fiecf,rei luni, la data

inpozitul aferent veniturilor


plifii acestor,venituri
precrrm qi de a-l vira "f""toerii
la bugetul de stat, p6ri6 la data de
25 inclusiv a lunii urmdtoare.

angajatorului, pentru lunatn care are loc


regularizare4 rezultAnd impozitul de virat
penti'u luna respectiv[:

Calculul impozitului pe veniturile rfin salaiii se


face pe baza informaliilor cuprin

selnfuafucallt.

$ solicite organului fiscal, pe bazd de cerere, p6nn


data de 30 uoiembrie a fiecerui an pentnr
anul urmitor,

formulanrl tipaatal figelor fiscale pentu salariafi gi


penilu persoanele fizice carc obfin veaituri asimilaie
salariilor.

dg regutatizare influenfeazd

,otligafiX deplatii pentru bugetul de stat a


iApgzitului pe venitul din salarii a

nefransmiterea figelor fisciie gi a formulanrlui confindnd informatii


,cu privire la calculul inpozitului refinut pentru fiecare beneficiar de
v.pnit la organrrl fisoal competent, pdnfl la data de 30 iunie a anului
curent pentru anul expirat.
.

,'

Plf,titorii

Ce

vdnitrlrl

c.u

regim de refinep la sursl sunt

obligagi s[ comunice brg"ttoloi fiscal competent informatii cu

fiscall se completeaz[
venituri cu;
Frpa

de

plltitorul de

menfiunile referitoare la deducerile


personale

,privire la calculul impozitului-refinut pentnr fiecare


bene$ciarrde v-enit, conform formularului stabilit de
Ministenrl Finan-tdor Publice.

Comunicarqa sg face pdnfl ]a,data de 30 iunie a anului curent


penfru anul q5pirat...
,.:

pi viryt ln cursul

:,

..t

Pentruveniturile din"salarii, informaliile cu privire la calculul


impozitului refnut pentr-u fiecare beneficial de venit se cuprind
in fipa,frscalfi pentnr care termenril de depuner6 este:ultima zi

venittnile din salarii obfinute

rqtozitul reginut

antlui

lunii februarie a anului curent pentnr anul fiscal opitdt.

226
227

P6nd la completarea fipei fiscale cu datele personale

necesarc acordiirii deducerilor personale suplimentare,


salarialii beneficiazd de deducerea personali de bazd,
urmhnd ca angajatorii si efectueze regularizarea
veniturilor salariale:

Contravenliile se sin4ione azd cuamend[.de"la 10:@0.000


50.000.000lei.

sd completeze figa fiscal[ pe infteaga duratil de


efectuare a pl$i salariilor, sd recalculeze pi sd
rcgalaljznza anual impozinrl pe salarii.

si pisteze figa fiscald pe intreaga duratfl a


competent gi angajatului, subsemn[turd" cdte o
copie pentu fiecare an, p6nd ln ultima zi a tunii
febnrarie a anului ciuentpentru anul fiscal expirat.

justificative.

LA GAzdLE N$
DIN PRODUCTIA INTERNA
TrTEnrL

r$r

Constitgie contravenlii la regfunul:legal al.accizelor qi al impozitului la


iUonsu[rreconllavt,IlF.tlalt'Etrurur.rgEdtu.4v9@lvf,?r4uryvalgrqlrg
qru producfia
qi De
se Drlut/l'rt,fre@4'wr
sangti[ne azlcua:nendfl ori
rxilr'rua lr
gazelenaturale
naturare din
la gijz,eIe
PlosusFa internfi
fipiul $1
+i n

Ffelu
[" ugl"oAaii confiscarea produselor giveniturilor urfrStbarele fapte:

Deduoerile personale suplimentare pentnr

Senctiuiiea'

persoanele aflate in lntrefinere se acordl pe


bazd,de declarafie pe propria rdspundere a
contibuabilului, insofittr d documente

Fapta
-u.

justificative.

anticipat tn cursul anului fiscal, p6ui fn ultima zi

lucrltoare

Produc{ia 4i comercializarea de
ferifigntalOri rhateriilor prime
agricole de origine vggetalb,
alhrl dec6t cel rezultat ca
produs secundar din procesul
de oblinere a alcoolutrui etilic

sd determine venitul drual imFozabil pe salarii pi


sd stabileascl diferenfa dinte irnpozitul calculat la
nivelul anului qi iel calculat gi refinut lunar

lunii februarie

a anului fiscal

rafinat;

urmitor,
.

b..

Comer-cializarea, algop-lului b{ut


de ctr(g agenfii esonbmici,

obtine{ea biuturil..pr alcoolice

angajat

228

fig ei frscalc cftr e

aeorilifeh

'i: ! 'I

rj

lconfiscarea

,.',,

''i"

produselor;

- in cazul fu

cdrei

ii

'-prciduseldau fost'

,. Vendute, se-confi'sci
,''surnele rezuliate"tlin

'v6r$Zarei :'i
- confi scaleb utilaielor
"'siingtaldtiilor:

precgs gitrtiliaarea acestuia la


neindeplinirea obligaliei de transmitere

Amerida"
(milioenelei)

alcool telirdc: oo*tinuti prin

precum pi si efectueze regularizarea acestor';


diferenfe in termen de 90 de zile de la aceast6
dati" pentl persoanele fizice.

.l

Srz. coNTRAvENTtr,.-m REGIMIIT, LEGAL


AL ACCIZELOR $I AL II'IPOZITULUI LA

angajlrii gi s[ transmittr organului fiscal

Eatele personale din figele fiscale se


completeazii pe bazd, de documente

la

l9"i

'

confiscar- a't ""

' produsCltir;:,

'

,;iinlazuDfu care
produseleaufost
, .hendrite, se coffiscd
,:; SUmele feZUltate din
,',i'virizarG; , :' ,:

229

c.

Aqhizi.tionarea alcoolului etilic


rafinat gi a di$tilatelor de
origine'agricoli din alte surse
decdt de la agenfii economici

prodlcitori intemi

1,000

achiziflonate;

3.p00

utilizatorii

sau

J.

importatori leeal autorizati:

d. Nedeclararea de c6he micii


producltori de bere a

modific[rii capacit5filor de

100

500

a prefurilor maxime de vdnz.are

neinregiqEAt[. 9e ageFt
econordc productrtor sau
prooesptor d.e a$del de produse;

- 1i000

500

v6nzare cu amlnuntul declarate


A produselorpentu care s-au
stabilit astrel de oretri:
Comercializarea produselor
care nu se regtrsesc in listele

100 + 300

rezultate,di n prelucrarea
titeiului sau a altor matErii
prime de natura uleiurilor
minerale aceizabile, pentru care
nu se datoreazf acciie, de citre
230

-confiqearea

,i

!;r

:!

:.

lil:
.l:

'
I

SCestor prgduse;

2.000;,5.0@

neautorizat[ ori

Practicateado :c[fre agentii


ecotromicilng-ducetciri sau" .
importatori'a unor plEfini de
vtnzare,,mai mici dec0t
cosfiuiloboazbnpte de
producerea,larede inipornrl
produselor v6ndute, la care se
,afurrgd aociza $ttrya pe.
valoarea adirlsati:

Ploduselor rezul,tate
$i a;-venitur-ilgr,
'
.
"obliqutg. &n, vdnzarea

i:

':

'

'i
l

'i
i_.i
i

500

-confiscarc4, , , ''
veniturilor obfin-ute
. din.vdniarea .
produseloq. :
;

j
- 1.000
l
,

't

Nelnscrisr@ drstinctl a valorii


accizetsr in.ficttrrile emise de

ageufii economici ptodlfut*i


$i importatori, precum $i

de cracare termictr" de pirolizl


gj a oriclror altesemifabricate

rezultate din p_relucrarea


fFiulut, provelite de la a$i
aggnF economici declt agenlii
economic_i irnportatori gi
producltori interni:
Comercializarea produselor

confiscarea stocului
de produse;

50

ventarc cu amtrnuntul declarate


de ctrtue agenfli economici
producEtori si importatori:
h. hocesarea benzinelor de primi
distilare, de DA{,.de cocsare,

il

juidic[

cu amtrnuntirl declarate pntnr


'
produsele pentu carq s
stabilesc preluri maxime de
v6nzare;
Comercializarea la prefmi mai

orice persoanl fizicil sau

Nelnscrierea in facturile fl scale

cuprinifind pre$rpb maxime de

l.

Ef6ctuirea de operatiuni

uleiurilor minerale de cltre

mari dec6t prefurile maxime de

g.

'

etilarea, precum gi orice alte


operatirrni legate de oblinerea

f.

finali:

privind prelucrarea, ptoces area,

productie:
e.

agenf ii economici prbducltori,


procesatori sau importatdri,
ctrtre a$i beneficiari tlecit ,

confiscarea
produselor asdel

confiscarel

neinscrierea impozitului la

produselor obfrnute;

ffeiul $t gaznlenatuale din


produclia intemi F facturile
emise de agenfii economisi

t,
:i

2.0Q0

;.1i. .

'

nroducltori:

3.000

-corifiscaiea.

m.

,I t

cantit{ilbr

!
I
I

''produse astfel

cometcialii?te;

1.000

de"

2.000

confiscarea

cantit5filor de
' produse asffel

cumplrate;,

-confiscarea

:il

venittuil6rbbfhute

r',

confiscarea

veniturilor obginute

iIL, NeColicitarea

plljelor

de,

'

din vdnZarea'

nroduselor:

seriiSi'

numere pentnr emiterea

2ir

documentelor fi scale prin


utilizarea sistemelor
informatice financiar-contabile

soo

s,

,, Fapta:de a nulnregisffa'sau,de a inregistra eronat operafiunile;supuse


acciz,elor sau impozitului tra flleiul gi la gazele naturalediri'produefiei inkrne, cri

r.o0o

intenfia'vdditi de a diminuaaceste oblig4lii faln"de bugotul de stat:constituie


infracliune qi sc pedepsepte conform legii.

Neinssierea in facnuile fi scale

i.i'r.'
f,",'r:r
pRrvIND
LEGTSLATIA
LA
CoNTRAvENTI
-{.9.j'
II\POZIIELE $I'TA)[ELE ITOCALE
i.
ii.,,',::$.
;.

speciale a firmizorului gi a

cumpHrdtorului de produse
supuse acoizelor, precum gi a
destinaliei produselor, in oazul

100

in care legea prevede acest

300
i

i
I
!

.ri

Neefectuarea prin unitifi


bancare a decontirilor inte

iii'''
-i

-confiscarea
cantitifilor de
produse astfel'

agenfii economici produc[tori


sau importatori de produse
supuse accizelor gi agentii

cumpfuate;:

economicircirmpir[tori de
asffel de produse;

cgnfisgarea

veniturilor obfinute
'.din vinzatea

ln termen de

importatori de produse supuse


accizelor a unor cantitiifi de
astfel de produse, a ciror

provenienp nu poate

confiscarea

. cantitifilor'dc
produse asffel

economici producEtori sau


3.000

J.000

fi

doveditfl cu documente legal


fntocmite.

ln situa$a ln care amenzile aplicate sunt achitate in termende 4p de ore


de la lncheierea procesului-verbal de constatare,'iuantumul bcesiora reprezintl
50Vo dnminimd amenzii.
Limilele amenzilor contravenpionale pot fi actualizate anual, in funcgie dq
evolugia ratei inflagfei, prin hotdrdre a Guvernului, la propunerea Ministenrlui
Finanfelor Publicg.
Constatarea pi sanclionarea faptelor ce constituie contravenl:i la regimul
legal al accizelor qi aI impozitului la tifeiul gi la gazele naturale din produclia
internd se fac de cltre personalul de specialitate rlin cadrul Ministerului Finanleloi

232

scop-

": r

::r

" "'

15 iile:db.fa Oatate*iririrrii ternienului de exeetsdre

stdbilit

prin
aceasta;
-cleclarafa

privind impozitul pe spectacole, care conlrne suprafafa incintei


gi zilele fu care se desfdpoari spectacolele. Declaralia se depune pAni
cel tdrziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmitoare.

Contribuabilii sunt obligali sd depund declarafiile de impunere la

definute.

Publice $i al uniHtilor sale teritoriale, imputernicit in ace$

t,

"''
' I
,, ' *guiai'i"adi taxbi pentiu Autorizajia de constnrire. Declaralia se depune,
..ir' ; ' i":ddrcatb'Ueiieficiiirli autorizafiei,dle'cohstruiie-,lb ter.tninhea lucrdrilor,

Gare-decontarea s-a

De,tinerea de c[tre agenfii

''Constituie contrayenlii laleglsffia privind inpbzitele qi ta:rele loctrle


r'
Li{
'
"r;:r
lil".urmatOafgbfipte:
'' 1;" i'r '' dep;ie:iea peste termen'si nid.epiinefea:decliiragiilor de iiip;ttirere:
Ai
r,:
- : d0Ulara;iii {g impunUG;pitiiind'impgzitu} pe cladiri;
:ii
'declarafia piivind valoarei real[ a lucrdrilor de csnsttuire; in vederea

produselor pentru

fdcutcontrar

.:'_.

compartimentele de specialitate ale autoritdfilor adminisfrafiei publice locale pe


a cfuorraze britoriald se aflibunurile impozabile sau taxabile, dupf, caz,ln termen
de 30 de ztle de la data dobdndirii acestora, ln vederea detenninlrii valorilor
impozabile, precum gi a impozitelor sau taxelor aferente.
Pentru mijloacele de tansport, declaragiile se depun, in teruren de 30 de
zile de la data dob6ndirii acestor4 la compartimentele de specialitate ale autoritltii

administrafiei publice locale pe a ctuei razd. tentorialf, contribuabilii igi au


domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dup[ caz.
DacI au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau
a taxei datorate, declaragiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la

schimblrii.
Contribuabilii, persoane juridice, calculeazi impozitul sau taxa datorati
anual gi depun declaralia de imp-unere pdnd la data de 3l lanuarie a anului fiscal
la compartimentul de specialitate al autoritlfii administrafiei publice locale pe a
clrei raz[ teritoriald se afltr clidirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori
taxabilg, dapdcaz.
Contravenfia constdnd ln depunerea peste termen a declaratriilor de
impunere se sanclioneaztr cu amend[ de la 500.000 lei la'1.000.000 lei, iu cea
data

{,
aonstdndtn nedepunerea,declaraliilor de impwrere se sancsoneazr cu amendfl de
la1.000:0001eila'3:00CI.0(X)lei. ,,
,.1
i
Constatareacontravenfiilor gi aplicareasancfiunilor se fac de,cIfte primad
qi persoane[s fmFuternicite din cadrul compartimentelor, de specialitate ale
autorite$i adurinistrafiei publice locale.
in cazul persoanelorjuridice, limitele minime gi maxime ale amenzilor se

. i

: :: . ..

. ;r',

majoreaalcu3@,Vo. ,,.,.1: i,,r ,. Ij;,, ' .,.',,:.: ' .


b) tncdlcarea ngryp,lq! telmicp p.rlujr$fipd.tr r."a, tnrg.gtttrereA vizarea,
evidenla gi gestionaria, aipd caa a abijiiriiiiilir si a biletebr de intrare la
sppctqcglg: {.ceartn gqutraygqtitr pe sagctigneae;d cu apcn{i dq la;!.00O.000- lei
la 10.000.000lei. Sancfiunea se aplic[ pltrtitorilor de impozit pespgctacole.
Cbqstatqrea cppppvepg4oi ni aplicaree $ancgiunitoJ
i#'de cap prip ar
99
9i fmputernicifii acpsgri4 prg,cum gi {e, cIEe persOanele imp3rternicite tn acest
scop. {in cadSr[rM:nrsterului {dminintratiei Fubliee,..Ministerulq{.Fnanf"lo..
hrblice, Minisgeruhd C-utgriigi Clljelor 9i ffip,qg.qgld Tipereftg,qi.$i Sportului.
:

,r

'i

..t.imitele;emnzilo. IpN11ru.cogtEVepfile,lare.sn1ul legat sfli-iirpozitetor gi


taxelor lo.pale se agtualizeazi prin holtrdre.?rCru-rrernrrhri. ,.. , .,: ,. -

rl

,l

ii
1l
:, ". ,,1'

ll:,ii

i'.

i,

ii
il

rl

il
t; l
'1I
t,t I
:iii

:ll
i,l

it!l
n!.1

tiil
iiri

JTI

liii

!.i

iitl

rl

')

:J

ti

!{il

\;

,i, "

.,

rtli
,;1

rri:i

i'.i;

lil
li

:l?

234

;.