Sunteți pe pagina 1din 12

Tema:

Laborator 2

lucrul cu constângeri (creare, activare, dezactivare, tergere).

restaurarea tabelelor i nc rcarea datelor

1. Crea i un cont nou de acces la baza de date Oracle, cont de tip obi nuit. Alege i numele utilizatorului

ca fiind gestiune. Dac nu reu iti, poate c ar fi bine s v aminti i c e necesar ca mai ntâi s va conecta i la baza de date cu un cont de administrator.

2. Sub noul domeniu se restaureaz tabelele catalog si stocuri pornind de la fi ierele text n care au fost

salvate structurile i datele.

În primul rând se vor crea structurile tabelelor astfel:

a) se deschide fi ierul text care con ine comanda/comenzile CREATE TABLE

ierul text care con ine comanda/comenzile CREATE TABLE b) se selecteaz i se copiaz con inutul

b) se selecteaz i se copiaz con inutul (copy)

c) sub serverul Oracle, n pagina Home se alege op iunea SQL

Oracle, n pagina Home se alege op iunea SQL d) dac fi ierul text con ine

d) dac fi ierul text con ine o singura comand CREATE TABLE, atunci se va selecta, n continuare, op iunea SQL Commands -> Enter command.

1

În noua pagin se lipe te textul copiat anterior i se ruleaz comanda prin ap

În noua pagin se lipe te textul copiat anterior i se ruleaz comanda prin ap sarea butonului Run:

i se ruleaz comanda prin ap sarea butonului Run : e) dac fi ierul text con

e) dac fi ierul text con ine mai multe comenzi CREATE TABLE, atunci se va alege o alternativ pentru punctul d) i anume SQL Scripts -> Create.

pentru punctul d) i anume SQL Scripts -> Create . În noua pagin se lipe te

În noua pagin se lipe te textul copiat anterior, se introduce un nume pentru script, de exemplu refacere_tabele i se ruleaz comanda prin ap sarea butonului Run:

2

În pagina nou afi at se apas iar i butonul Run : Pe ntru a

În pagina nou afi at se apas iar i butonul Run:

pagina nou afi at se apas iar i butonul Run : Pe ntru a vedea rezultatul

Pentru a vedea rezultatul rul rii se apas pictograma View Results:

at se apas iar i butonul Run : Pe ntru a vedea rezultatul rul rii se

3

Observa ie: dac refacerea structurii tabelelor se face individual, comand cu comand , atunci va

Observa ie: dac refacerea structurii tabelelor se face individual, comand cu comand , atunci va trebui s ine i seama de faptul c dac ntre dou tabele exist o rela ie, atunci tabelul p rinte trebuie ref cut naintea tabelului copil. În exemplul de fa , structura tabelului catalog se va reface nainte de cea a

tabelului stocuri ( n comanda CREATE TABLE STOCURI

3. Se ncarc tabelele catalog i stocuri cu datele salvate n fi ierele text catalog.txt i stoc.txt, n aceast ordine.

Pentru aceasta se face alegerea Home -> Utilities -> Data Load/Unload -> Load:

se face referire la tabelul catalog).

Unload -> Load : se face referire la tabelul catalog ). Se opteaz pentru nc rcarea

Se opteaz pentru nc rcarea datelor dintr-un format text (Load Text Data):

rcarea datelor dintr-un format text ( Load Text Data ): În pagina Load Data se fac

În pagina Load Data se fac alegerile corecte, adic cele care se potrivesc situa iei de fa (Load To Existing table, Load From Upload file) i se ac ioneaz butonul Next, apoi iar Next:

4

S e s e l e c t e a z t a b e
S e s e l e c t e a z t a b e

Se selecteaz tabelul n care se ncarc datele:

t a b e l u l n care se ncarc datele: Se editeaz n zona

Se editeaz n zona File folderul i numele fi ierului text care con ine datele de nc rcat

fi ierului text care con ine datele de nc rcat sau, mai simplu, se apas butonul

sau, mai simplu, se apas butonul Browse i se alege folderul i fi ierul text :

5

Se seteaz caracterul care separ câmpurile n fi ierul text (, sau \t n zona

Se seteaz caracterul care separ câmpurile n fi ierul text (, sau \t n zona Separator) astfel ncât acesta s coincid cu cel ales atunci când s-au desc rcat datele i se bifeaz caseta First row contains column names dac primul rând din fi ierul text con ine numele coloanelor i nu un rând de date efecive.

Dac nu sunte i siguri de ultimul lucru, atunci ar fi bine s deschide i, cu aplica ia Notepad, fi ierul text care con ine datele de nc rcat i s v convinge i:

ine datele de nc rcat i s v convinge i: . Dup ce s-au f cut

.

Dup ce s-au f cut alegerile corecte se apas butonul Next, se verific dac informa iile din rândul Column Names se potrivesc cu con inuturile coloanelor afi ate mai jos i apoi se ac ioneaz butonul Load Data pentru nc rcarea propriu-zis .

t a p e n t r u nc rcarea propriu-zis . Serverul Oracle va afi

Serverul Oracle va afi a un feedback privind modul n care s-a derulat ac iunea ,

6

iar dac dori i detalii, atunci click pe pictograma Details: . Odat ref cut tabelul

iar dac dori i detalii, atunci click pe pictograma Details:

dori i detalii, atunci click pe pictograma Details: . Odat ref cut tabelul catalog, se parcurge

.

Odat ref cut tabelul catalog, se parcurge aceea i procedur pentru nc rcarea datelor n tabelul stoc.

Observa ie: exist situa ii n care fi ierul text care con ine datele nu are n primul rând al con inutului s u informa ii privind coloanele (la desc rcare nu s-a bifat caseta de validare First row contains column names). E cazul fi ierului stoc.txt:

contains column names ). E cazul fi ierului stoc.txt : În astfel de cazuri va trebui

În astfel de cazuri va trebui ca n pagina Load s alege i numele coloanelor din listele combinate afi ate n rândul Column Names:

7

4. Completa i baza de date prin crearea a dou noi tabele numite furnizori i

4. Completa i baza de date prin crearea a dou noi tabele numite furnizori i clien i. Cele dou tabele au aceea i structur i anume:

i . Cele dou tabele au aceea i structur i anume: furnizori , clien i cod

furnizori, clien i

cod

NUMBER(4,0)

nume

VARCHAR2(40)

adresa

VARCHAR2(80)

tel

VARCHAR2(10)

email

VARCHAR2(30)

În acest caz munca poate fi u urat prin proiectarea structurii pentru unul dintre tabele, de exemplu furnizori, urmat de copierea comenzii CREATE TABLE n pagina SQL Commands, modificarea numelui tabelului peste tot unde apare n comand i apoi rularea comenzii.

5. Ad uga i nregistr ri n cele dou tabele:

furnizori

rularea comenzii. 5 . A d u g a i nregistr ri n cele dou tabele:

clien i

8

6. În tabelul stoc crea i urm toarele reguli de validare (adic constrângeri de tip

6. În tabelul stoc crea i urm toarele reguli de validare (adic constrângeri de tip check):

i) stoc_ini 0

ii) intrari 0

iii) iesiri 0

iv) stoc_fin = stoc_ini + intrari iesiri.

Pentru a ad uga o constrângere urma i calea Home -> object Browser -> selecta i tabelul stoc -> tab- ul Constraints:

selecta i tabelul stoc -> tab- ul Constraints : Ac iona i butonul Create , atribui

Ac iona i butonul Create, atribui i un nume noii constrângeri, alege i tipul acesteia, coloana asupra c reia se va exercita constrângerea i apoi, n zona Constraint Expression edita i regula de validare.

Exemplu: crearea ultimei constrângeri (iv) poate fi realizat f când set rile din imaginea urm toare:

f când set rile din imaginea urm toare: Dup ap sarea butoanelor Next , apoi Finish

Dup ap sarea butoanelor Next, apoi Finish, se va afi a din nou pagina Constraints care con ine informa ii privind ultima constrângere creat :

9

. 7. Pe parcursul ad ug rii unei constrângeri pute i afi a comanda SQL

.

7. Pe parcursul ad ug rii unei constrângeri pute i afi a comanda SQL care produce modificarea solicitat dând click pe link-ul SQL:

modificarea solicitat dând click pe link-ul SQL : Observa ie : 1.de re inut ideea c

Observa ie:

1.de re inut ideea c solicitarea de creare a unei constângeri nu se finalizeaz n cazul n care exist nregistr ri n tabel care nu verific condi ia de validare cerut . Pentru constrângerea de mai sus acest lucru se exprim prin rela ia stoc_fin stoc_ini+intari-iesiri.

Atât timp cât o constrângere este activ (starea ENABLED, vezi figura de mai sus) orice nregistrare care se adaug n tabel sau care se modific trebuie s respecte condi ia exprimat prin acea constrângere.

2. O constrângere poate fi dezactivat (butonul Disable, vezi figura de mai sus), iar pe durata acestei st ri nregistr rile tabelului nu trebuie s respecte condi ia impus prin respectiva constrângere.

3. O constrângere poate fi ndep rtat (butonul Drop).

8. Activa i/dezactiva i una din regulile de validare existente n baza de date i ad uga i/modifica i nregistr ri care verific i altele care nu verific regula. Observa i efectele pe care le produc aceste ac iuni. La final, terge i sau modifica i nregistr rile care nu verific regulile de validare i l sa i active aceste reguli.

10

tergerea/modificarea unei nregistr ri se poate dând click pe pictograma de pe coloana Edit, urmat apoi de ac ionarea butonului Delete (pentru tergere) sau operarea modific rilor i apoi ap sarea butonului Apply Changes (pentru modificare).

ap sarea butonului Apply Changes (pentru modificare). 9. Vizualiza i comanda CREATE TABLE (pagina SQL )
ap sarea butonului Apply Changes (pentru modificare). 9. Vizualiza i comanda CREATE TABLE (pagina SQL )

9. Vizualiza i comanda CREATE TABLE (pagina SQL) i observa i complet rile aduse prin ad ugarea noilor constrângeri.

i comanda CREATE TABLE (pagina SQL ) i observa i complet rile aduse prin ad ugarea

11