Sunteți pe pagina 1din 4

Drept contencios administrativ curs 3

18 martie 2015
Conditiile de exercitare a actiunii de contencios administrativ

1. Afirmarea unui drept sau interes legitim.


Aceasta conditie e diferita de conditia existentei dreptuluinsau interesuliui legitim deoarece
pentru intentarea actiunii nu e necesar ca instanta de contencios-adm sa verfifice in prealabil
daca reclamantul e titularul dreptului sau interesului legitim afirmat, e suficient ptnintentarea
actiunii ca reclamantul sa invoce in cuprinsul cererii de chemare in judecata un dreptnsubiectiv
sau interes legktim ce i-a fost incalcat prin emiterea unui act administrativ. In urma administrarii
probelornprin hotararea finala se va stabili daca reclamantul e titularul dreptului sau interesului
legitim invocat.
Dreptul invocat de reclamant trebuie sa indeplineaaca urm conditii
-sa fie un drept recunoscut de lege
- dreptul sa fie exercitat cu respectarea scopului ptcare legea l-a recunoscut
Dreptul sa fie exercitat cu buna credinta
Dreptul sa fie nascut si actual aceasta conditie e indeplinita atunci cand dreptul afirmat e un
drept pur si simplu sau un drept care a fost afectatdeun termen suspensiv sau de o conditie
suspensiva, dartermenul s-aimplinit, respectiv conditia s-a realizat. Aceasta conditie e cerita
pentru actiunile in realizare de drepturi, nu si pt actiunile in constatare.
Actiunile in realizare de drepturi sunt cele prin care reclamantul urmareste sa exercite un
drept.de la aceasta conditie in cazul actiunilor de realizare de drepturi exista exceptii.
a. Daca prin cerere se solicita predarea unui bunla implinirea termenului contractual stipulat
administrativ. In acest caz actiunea prin care se solicita predarea bunului se poate introduce
inainte de implinirea termenului contractual cand inca dreptul nu e actual.
b. Cererea poate fi introdusa inainte de implinirea unui termen ori de cate ori reclamantul
dovedeste ca daca ar introduce cererea dupa implinirea termenului, i s-ar cauza o paguba
insemnata.
Sanctiunea neindeplinirii unei conditii consta in respingerea cererii ca neintemeiata.
Existenta unui interes legitim poate fi afirmata de reclamant pentru a justifica introducerea unei
actiuni contencios-administrativ. Interesul legitim invocat poate fi privat sau public.
Intereseul legitim privat are in vedere posibilitatea pe care legea o recunoaste unei persoane de a
constrange o alta persoanasa execute o prestatie in considerarea unui drept viitor previzibil.
Intereseul legitim public consta in apararea ordinii de stat si a democratiei constitutionale in
satisfacerea nevoilor de interes general si in apararea drepturilor si intereselor legitime ale
persoanelor. Interesul legitim public poate fi invocat in principal de o persoana juridica de drept
public precum si de organisme sociale legel constituite ( acestea sunt structuri neguvernamentale
precum sindicate, asociatii saufundatii constituite pentru apararea diferitelor categorii de persoane).

In schimb, persoanele fizice sau persoanele juridice de dreptnprivat pot invoca doar in subsidiar
incalcarea unui interes legitim public doar in masura in careincalcarea unui asemenea interes e o
consecinta a inclacarii unui interes legitim privat.
Daca vreuna dinconditiile referitoare la interesul invocat nu e respectata, actiunea va fi respinsa.
2. Interesul este avantajul practic pe care reclamantul ilnobtine prin admiterea cererii sale.
Aceasta conditie nu se confunda cu prima conditie, cea a afirmarii unui interes legitim
incalcat. Astfel e posibil ca reclamantul sa afirme un interes legitim care i-a fost incalcat, dar
in cazul admiterii cererii sale sa nu obtina nici un avantaj efectiv, caz in care nu e indeplinita a
doua conditie. Pt a fi valabil interesul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a. Sa fie recunoscut de lege
b. Interesul sa fie determinat atunci cand instanta poate identifica usor folosul efectiv pe care
reclamantul il va obtine prin admiterea cererii sale
c. Interesul sa fie nascut si actual atat in situatia in care dreptul invocat de reclamant e nascut
si actual, cat si in cazurile de exceptie in care desi dreptul nu e actual, intentaarea actiunii
este admisibila.
d. Interesul sa fie personal. folosul sa fie obtinut de reclamant si nu de alta persoana.
Exceptie:introducerea actiunii de organismele sociale sau de alte entitati prevazute expres de
lege. In aceasta situatie totusi folosul obtinut de reclamant e indirect si consta in indeplinirea
obiectului de activitate al reclamantului.
Daca cel putin una din conditiile mentionate nu e indeplinita, cererea va fi respinsa ce
neontemeiata.
3. Capacitatea procesuala
Capacitate procesuala de folosinta consta in aptitudinea unei persoane sau entitati de a fi parte
intr-un proces civil, dobandind astfel drepturi si obligatii procesuale. In principiu persoanele fizice
si persoanele juridice au capacitate procesuala de folosinta. Exceptie fac asociatiile,organizatiile
sau entitatile care nu au personalitate juridica, daca sunt constituite in temeiul legii.
Personale fizice dobandesc capacitate procesuala de folosinta, in principiu, de la data nasterii, iar
persoanele juridice de la data infiintarii lor.
Capacitatea procesuala de exercitiu consta in posibilitatea exercitarii de drepturi procesuala si a
executarii obligatiilor procesuale in nume propriu. Persoanele fizice cu varsta mai mica de 14 ani
precum si cele puse sub interdictie sunt lipsite total de capacotate procesuala de exercitiu, astfel
ca ele isi vor exercita drepturile procesuale si executa obligatiile procesuala prin reprezentantul
legal. De asemenea persoanele fizice minore care au implinit 14 ani pot sa si exercite dreptjrile
procesuale si sa-si execute obligatiile procesuale numai daca sunt asistate sau autorizate ij
conditiile legii. In principiu aceste persoane pot incheia acte procesuale numai cu incuviintarea
prealabila a ocrotitorilor legali. In cazul actelor procesuale de de dispozitie, legea inpune
minorilor care au implinit 14 ani conditia obtinerii autorizarii prealabile a instantei de tutela
alaturi de conditia incuviintarii prealabile a ocrotitorilor legali.
Actele procesuale de disppzitie sunt: renuntarea la judecata, renuntarea la dreptul afirmat,
tranzactia si achiesarea la pretentiile reclamantului.
Tranzactia e conventia prin care partile unui proces pun capatacestuia prin compromisuri
reciproce constand fie in renuntari reciproce la pretentii, fie in renuntarea facuta de o parte in
schimbul unei prestatii promise sau executate de cealalata parte.

Achiesarea la pretentiile reclamantului inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului in tot


sau in parte. In cazul neindeplinirii conditiilor referitoare la capacitatea procesuala de folosinta,
actele procesuale sunt lovite de nulitate absoluta. Aceasta exceptie poate fi invocata oricand in
cursul procesului. In schimb, actele procesuale incheiate cu incalcarea conditiilor referitoare la
capacitatea procesuala de exercitiu, sjnt lovite de nulitaterelativa. Instanta e obligata sa acorde
un termen pentru ca partea care a indeplinit acel act procesual sa obtina incuviintarea sau
autorizarea ceruta de lege si numai in caz contrar va anula actul.
4. Calitatea procesuala
Calitatea procesuala activa e atitudinea de a fi reclamant intr-o anumita actiune de contencios adm
Calitatea procesuala pasiva e aptktudinea de a fi parat intr-o anumita actiune de contencios adm.
Au, in principiu, calitate procesuala subiectele din raportul juridic litigios. Prin exceptie pot avea
calitate procesuala organismele sociale care introduc o actiune pentru apararea fie a unui interes
legitim public, fie a unor interese legitime private a unor persoane determinate ( aceste organisme
sociale nu sunt subiecte in raportul juridic de drept material )
Reclamantul trebuie sa faca dovada atat a calitatii sale procesuale active, cat si a calitatii procesuale
pasive a paratului. Daca reclamantul nu va face o asemenea dovada, cererea va fi respinsa pentru
lipsa capacitatii procesuale.
Calitatea procesuala activa in actiinile de contencios adm
Potrivit art.2 (1) lit. A din L 554/2004, calitate rlcesuala activa o are in primul rand, persoana
atamata prin
Emiterea unui act adm
Lipsa unui raspuns la cererea de emitere a unui act adm
Refuzul nejustificat de emitere a unui act adm
Prin persoana vatamata se intelege:
O persoana fizica sau juridica
Are calitate procesuala activa, persoana fizica/juridica ce are calitatea de titular al dreptului sau
interesului legitim vatamat prin emiterea unui act administrativ. Aceasta persoana poate fi
beneficiarul actului adm sau o terta persoana.
Grupuri de persoane fizice
In acceptiunea legii contenciosului adm,grupul de persoane fizice nu dobandeste personalitate
juridica si actioneaza pt apararea unor drepturi sau intereseuri legitime ale membrilor sai.
In conceptia legii, grupul de persoane fizice apare in calitatede reclamant fara ca membrii sai sa
figureze ca reclamanti in acel proces. CCR a respins exceptia de neconstitutionalitate a acestei
dispozitie, exceptie intemeiata pe faptul ca accesul liber la justitie e recunoscut in constitutie doar
persoanelor fizice si juridice, nu si entitatilor fara personalitate juridica. Ccr a avut in vedere faptul ca
aceste entitati sunt titularele unor drepturi sjbiective si interese legitime astfel incatbtrebuie sa li se
recunoasca posibilitatea entitarii unei actiuni in justitie in cazul incalcarii unui drept sau interes
legitim.
Organisme sociale