Sunteți pe pagina 1din 70

Banca Nat, ional

a a Moldovei

Raport asupra inflat, iei

nr. 1, februarie 2015

Bd. Grigore Vieru nr. 1 MD 2005 Chis, in


au www.bnm.md E-mail: official@bnm.md

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Nota
Datele statistice au fost preluate de la Biroul Nat, ional de Statistic
a,
Ministerul Economiei, Ministerul Finant, elor,
Eurostat, Fondul Monetar Internat, ional,
Agent, ia Nat, ional
a pentru Reglementare n Energetic
a,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
De asemenea, au fost analizate informat, iile statistice furnizate de
organismele internat, ionale s, i b
ancile centrale ale statelor vecine.
Calculul unor date statistice a fost efectuat de Banca Nat, ional
aa
Moldovei.
Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea publicat, iei este
interzis
a, iar utilizarea datelor n diferite lucr
ari este permis
a numai
cu indicarea sursei.

Banca Nat, ional


a a Moldovei
Bulevardul Grigore Vieru nr. 1,
MD-2005, Chis, in
au
tel.:(373 22) 409 006
fax: (373 22) 220 591

ISBN 978-9975-4353-4-5
ISBN 978-9975-3015-4-1


c Banca Nat, ional
a a Moldovei, 2015

Cuprins
Sumar

1 Evolut, ia inflat, iei

1.1 Indicele pret, urilor de consum . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Compararea prognozei din Raportul asupra inflat, iei


nr. 4, 2014 cu evolut, ia inflat, iei n trimestrul IV, 2014 10
1.3 Pret, urile product, iei industriale . . . . . . . . . . . . .

11

1.4 Preturile n constructii . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2 Mediul extern

12

3 Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

20

3.1 Cererea s, i product, ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.2 Piat, a muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

3.3 Sectorul extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

4 Promovarea politicii monetare

33

4.1 Instrumentele politicii monetare . . . . . . . . . . . .

33

4.2 Dinamica indicatorilor monetari . . . . . . . . . . . .

38

5 Prognoza inflat, iei pe termen mediu

49

5.1 Ipoteze externe privind prognoza . . . . . . . . . . .

49

5.2 Prognoza pe termen mediu . . . . . . . . . . . . . . .

52

6 Decizii de politic
a monetar
a

60

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Lista acronimelor
BCE

Banca Central
a European
a

BNM

Banca Nat, ional


a a Moldovei

BNS

Biroul Nat, ional de Statistic


a al Republicii Moldova

CBN

Certificate ale B
ancii Nat, ionale a Moldovei

CHIBOR Rata medie a dobnzilor la care b


ancile contributorii

sunt disponibile s
a mprumute pe piat, a monetar
a
interbancar
a mijloace b
anes, ti n lei moldovenes, ti altor
b
anci
CSI

Comunitatea Statelor Independente

EUR

Moneda unic
a european
a

FMI

Fondul Monetar Internat, ional

IPC

Indicele pret, urilor de consum

IPPI

Indicele pret, urilor product, iei industriale

MDL

Leul moldovenesc

NEER

Cursul de schimb nominal efectiv al monedei nat, ionale

OPEC

rilor Exportatoare de Petrol


Organizat, ia T, a

PMI

Purchasing Managers Index

REER

Cursul de schimb real efectiv al monedei nat, ionale

REPO

Acord de comercializare a valorilor mobiliare cu


condit, ia rascumpararii lor la o data determinata s, i la un
pret, anumit

RUB

Rubla ruseasc
a

RON

Leul romnesc

SUA

Statele Unite ale Americii

UE

Uniunea European
a

USD

Dolarul SUA

UAH

Hrivna ucrainean
a

VLC

Valute liber convertibile

VMS

Valori mobiliare de stat

Sumar
Evolut, ia inflat, iei
n trimestrul IV, 2014 rata anuala a inflat, iei a constituit 4.8 la suta,
fiind cu 0.3 puncte procentuale inferioar
a celei din trimestrul III,
2014. Evolut, ia descendent
a s-a datorat diminu
arii presiunilor din
partea pret, urilor la produsele alimentare s, i a pret, urilor
reglementate. Impactul inflat, iei de baz
a a fost superior celui din
trimestrul precedent, aceasta a crescut pn
a la 6.3 la sut
a n luna
decembrie 2014 ca urmare a deprecierii monedei nat, ionale.
Contribut, ia din partea pret, urilor la combustibili s-a intensificat n
trimestrul IV, 2014 ca rezultat al conflictului din estul Ucrainei,
. Att
fapt ce a determinat diminuarea ofertei de c
arbune pe piat, a
rata anuala a inflat, iei, ct s, i cea a inflat, iei de baza s-au ncadrat n
intervalul de variat, ie de 1.5 puncte procentuale de la t, inta de
5.0 la suta, stabilita conform Strategiei politicii monetare a Bancii
Nat, ionale a Moldovei pe termen mediu. Evolut, ia ratei anuale a
inflat, iei n trimestrul IV, 2014 a fost cu 0.6 puncte procentuale
superioar
a valorii anticipate n cadrul proiect, iei acesteia (4.2 la
sut
a) din Raportul asupra inflat, iei nr. 4, 2014.

Mediul extern
Concluzia principal
a privind analiza rezultatelor anului 2014
releva faptul ca, cres, terea globala a fost mai mica dect se as, tepta
init, ial s, i c
a perspectivele pentru nceputul anului 2015 sunt
umbrite de incertitudini s, i riscuri sporite. n economiile avansate
a avut loc o distant, are a tendint, elor: n timp ce economiile
Statelor Unite ale Americii s, i Marii Britanii au avansat pe fundalul
mbun
at
at, irii piet, elor fort, ei de munc
a s, i a politicilor monetare
extrem de acomodative, recuperarea n zona euro s, i Japonia a fost
pulverizat
a drept urmare a persistent, ei mos, tenirilor crizei
financiare corelate cu presiunile deflat, ioniste. China traverseaza o
perioad
a de temperare economic
a gestionat
a cu atent, ie, iar
cres, terile dezamagitoare din alte economii emergente s, i economii
n curs de dezvoltare n anul 2014 au reflectat cererea extern
a
redus
a, dar s, i n
asprirea politicilor interne, incertitudinile politice
s, i constrngerile din partea ofertei.
n regiune situat, ia
economiilor partenere de comert, este s, i mai precar
a, deoarece

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


criza din Federat, ia Rusa corelat
a cu devalorizarea rublei ruses, ti s, i
consecint, ele conflictului ucrainean au un impact semnificativ
contractor asupra evolut, iei economice regionale.

, ii economice
Evolut, ii ale activitat
n trimestrul III, 2014 dinamica activit
at, ii economice a fost mai
pronunt, at
a comparativ cu cea din prima jum
atate a anului, astfel
nct PIB a nregistrat o cres, tere de 5.9 la sut
a comparativ cu
perioada similara a anului 2013. Accelerarea activitat, ii economice
din trimestrul III, 2014 a fost determinat
a preponderent de
cererea intern
a. Consumul gospod
ariilor populat, iei n perioada
ment, ionat
a s-a majorat cu 3.8 la sut
a, n timp ce formarea brut
a
de capital fix a fost cu 11.5 la sut
a superioar
a celei din trimestrul
III, 2013. n pofida cres, terii cererii interne, importurile s-au
. Pentru prima
diminuat cu 0.5 la sut
a n perioada de referint, a
dat
a de la criza din anul 2009, n mare parte, n contextul
sanct, iunilor aplicate de Federat, ia Rus
a pentru produsele
autohtone, exporturile au nregistrat o dinamic
a anual
a negativ
a,
contractndu-se cu 2.7 la sut
a comparativ cu perioada similar
aa
anului 2013 s, i diminund astfel din aportul pozitiv generat de
cererea intern
a la evolut, ia PIB. Totus, i, dinamica anual
a a PIB n
primele noua luni ale anului 2014 (4.7 la suta) a fost semnificativ
inferioar
a celei din anul 2013 (9.4 la sut
a). Aceast
a dinamic
aa
fost determinat
a de disparit, ia efectului major al cres, terii
product, iei agricole din anul 2013. Evolut, ia ratei s, omajului s, i a
populat, iei ocupate denot
a o ameliorare a situat, iei pe piat, a fort, ei
de munc
a din Republica Moldova n trimestrul III, 2014
comparativ cu perioada similar
a a anului 2013.

Promovarea politicii monetare


n trimestrul IV, 2014 au avut loc patru s, edint, e ale Consiliului de
administrat, ie al Bancii Nat, ionale a Moldovei cu privire la deciziile
de politic
a monetar
a. n urma evalu
arii balant, ei riscurilor interne
s, i externe, carora ar putea fi supusa economia Republicii Moldova
s, i a perspectivelor inflat, iei pe termen scurt s, i mediu au fost emise
dou
a decizii de ment, inere a ratei de baz
a la nivelul de 3.5 la sut
a
(nivel stabilit la s, edint, a din 25 aprilie 2013). La urmatoarele doua
s, edint, e desf
as, urate n luna decembrie 2014 au fost emise dou
a
decizii de majorare a ratei de baza cu 1.0 s, i 2.0 puncte procentuale

respectiv, pn
a la nivelul de 6.5 la sut
a. n perioada de referint, a
a fost necesar
a n
asprirea gradual
a a politicii monetare, pentru a
combate presiunile inflat, ioniste din partea pret, urilor reglementate

Sumar
s, i a deprecierii monedei nat, ionale. Deciziile de majorare a ratei
de baza vor produce efecte n economie pe parcursul urmatoarelor
2-3 trimestre, avnd ca scop ancorarea anticipat, iilor inflat, ioniste
s, i ment, inerea ratei inflat, iei n proximitatea t, intei de 5.0 la suta pe
termen mediu, cu o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale.
Pe parcursul anului 2014 a fost consemnata diminuarea ritmurilor
de cres, tere a indicatorilor monetari. Astfel, n trimestrul IV, 2014
ritmul de cres, tere a agregatelor monetare a cobort sub nivelul
valorilor nregistrate n anii 2011-2013, media trimestrial
a n
termeni anuali constituind 0.7 la sut
a pentru M2 (cu 11.5 puncte
procentuale sub nivelul de cres, tere din trimestrul III, 2014) s, i 8.2
la sut
a pentru M3 (cu 8.0 puncte procentuale mai put, in dect n
trimestrul III, 2014).
n trimestrul IV, 2014, rata medie anual
a a dobnzii aferent
a
soldului creditelor n sectorul privat a fost n sc
adere, att n
moneda nat, ional
a (cu 0.27 puncte procentuale), ct s, i n valut
a
de trimestrul III,
str
ain
a (cu 0.16 puncte procentuale) fat, a
constituind 10.58 la sut
a n moneda nat, ional
a s, i 7.24 la sut
a n
valut
a str
ain
a. Rata medie a dobnzii pentru depozitele n lei, n
trimestrul IV, 2014, a fost de 7.61 la sut
a, cu 0.08 puncte
procentuale inferioar
a nivelului din trimestrul III. Rata dobnzii
pentru plasamentele n valut
a str
ain
a, au constituit n medie 4.46
de trimestrul
la sut
a, n sc
adere cu 0.12 puncte procentuale fat, a
precedent.

Prognoza inflat, iei pe termen mediu


Conform proiect, iei curente, deviat, ia PIB, pentru trimestrul IV, 2014,
a nregistrat un nivel nesemnificativ pozitiv, datorit
a persistent, ei
cres, terii economice consemnate n primele trei trimestre ale anului
2014 s, i a caracterului stimulativ al politicii monetare. ncepnd
cu trimestrul I, 2015, va avea loc reorientarea deviat, iei PIB n
sens negativ, unde va nregistra valori negative pentru ntreaga
perioada de prognoza, atingnd valoarea minima n trimestrul I al
anului 2015.
Astfel, conform rundei curente de prognoza, rata anuala a inflat, iei
va constitui 5.8 la suta pentru anul 2015 s, i 6.1 la suta n anul 2016.
Conform proiect, iei curente, rata anual
a a inflat, iei se va ncadra
n intervalul de variat, ie a t, intei inflat, iei pe ntreg intervalul de
prognoz
a. Des, i inflat, ia este proiectat
a pe un teritoriu tolerabil,
aceasta se va afla preponderent n jum
atatea de sus a intervalului
de variat, ie. Valoarea maxima va fi nregistrata n trimestrele I s, i II,
2016 s, i va constitui 6.4 la sut
a.

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Capitolul 1
Evolut, ia inflat, iei

Graficul 1.1: Rata anuala a IPC s, i a inflat, iei de


baza (%)
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0

Rata anual
a a inflatiei a oscilat n proximitatea tintei inflatiei
stipulate n Strategia politicii monetare pe termen mediu si a
constituit 4.8 la sut
a n trimestrul IV, 2014, fiind cu 0.3 puncte
procentuale inferioar
a celei din trimestrul precedent. Diminuarea
ratei anuale a IPC s-a datorat temper
arii presiunilor din partea
preturilor la produsele alimentare si a preturilor reglementate. Rata
anual
a a inflatiei de baz
a a crescut pn
a la valoarea de 6.3 la sut
a
n luna decembrie sub presiunea deprecierii monedei nationale fata

de dolarul SUA. Evolutia ratei anuale a inflatiei n trimestrul IV,


2014 a fost cu 0.6 puncte procentuale superioar
a valorii anticipate
n cadrul proiectiei acesteia (4.2 la sut
a) din Raportul asupra
inflatiei nr. 4, 2014, n contextul unei deprecieri peste astept
ari a
monedei nationale.

3.0
2.0

IPC

12/14

8/14

10/14

6/14

4/14

2/14

12/13

8/13

10/13

6/13

4/13

2/13

12/12

8/12

10/12

6/12

4/12

12/11

0.0

2/12

1.0

Graficul 1.2: Rata anuala a subcomponentelor


inflatiei (%)
12.0

9.0

6.0

Preurile la produsele alimentare


Preurile reglementate
Preurile la combustibil

12/14

10/14

8/14

6/14

4/14

2/14

12/13

10/13

8/13

6/13

4/13

2/13

12/12

10/12

8/12

6/12

4/12

2/12

12/11

3.0

Sursa: BNS

Indicele pret, urilor de consum

inta inflaiei

Inflaia de baz

Sursa: BNS, calcule BNM

0.0

1.1

n trimestrul IV, 2014 rata medie anual


a a inflatiei a constituit
4.8 la sut
a, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferioar
a celei din
trimestrul precedent. Evolutia lunar
a a acesteia a manifestat o
dinamic
a mai stabil
a pe parcursul trimestrului, constituind 4.8 la
suta n lunile octombrie si noiembrie. Spre sfrsitul anului, n luna
decembrie, a cobort pn
a la valoarea de 4.7 la sut
a. n acest fel,
ncepnd cu luna februarie 2012 pn
a n luna decembrie 2014,
rata anual
a a inflatiei s-a ncadrat n intervalul de 1.5 puncte
procentuale de la 5.0 la sut
a, tint
a stipulat
a n Strategia politicii
monetare pe termen mediu (Graficul 1.1).
Evolutia ratei inflatiei de baz
a a fost diferit
a de cea a ratei anuale
a IPC, conturndu-se o traiectorie ascendent
a pronuntat
a n
trimestrul IV, 2014 pn
a la nivelul de 6.0 la sut
a, sau cu 0.5
puncte procentuale superioar
a celei din trimestrul precedent.
Acest fapt a determinat o crestere cu 0.2 puncte procentuale a
contributiei acesteia asupra ratei anuale a IPC, alc
atuind 2.0
puncte procentuale. n luna decembrie, rata anual
a a inflatiei de
baz
a a crescut pn
a la valoarea de 6.3 la sut
a, de la 5.8 la sut
a n

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

de
luna septembrie, odat
a cu deprecierea monedei nationale fata
dolarul SUA.
Diminuarea ratei anuale a IPC s-a datorat sc
aderii presiunilor din
partea preturilor la produsele alimentare. Astfel, contributia din
partea acestora n trimestrul IV, 2014 a constituit 1.9 puncte
procentuale, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferioar
a celei din
trimestrul anterior. Totodat
a, n sensul sc
aderii ratei anuale a IPC
a actionat diminuarea contributiei din partea preturilor
reglementate cu 0.2 puncte procentuale, pn
a la valoarea de 0.4
puncte procentuale, n contextul disip
arii partiale a efectului
major
arii tarifului la transportul interurban din luna noiembrie
2013. Contributia din partea preturilor la combustibili s-a majorat
pn
a la 0.4 puncte procentuale, n cea mai mare parte, ca urmare
a conflictului militar din estul Ucrainei ce a afectat preturile la
c
arbune (Graficul 1.3).

Graficul 1.3: Evolut, ia inflat, iei anuale s, i


contribut, ia subcomponentelor (p.p.)
6
5
4
3
2
1
0

n structura pe componente, n luna decembrie 2014, cea mai


de luna decembrie 2013 a fost consemnat
mare crestere fata
a la
preturile la marfurile nealimentare (6.5 la suta), urmata de cea la
produsele alimentare (5.1 la sut
a) si la servicii (1.6 la sut
a).

12/13

2/14

4/14

6/14

8/14

10/14

Produsele alimentare

Preurile reglementate

Combustibil

Inflaia de baz

12/14

IPC (suma contrib. componentelor)

Sursa: BNS

Indicele inflat, iei de baza


La finele anului 2014, rata anuala a inflatiei de baza si-a continuat
traiectoria ascendent
a nceput
a nc
a n toamna anului 2013,
majorndu-se de la 5.5 la sut
a n trimestrul III, 2014 pn
a la 6.0
la sut
a n trimestrul IV, 2014. Dinamica anual
a a inflatiei de baz
a
a fost determinat
a, n cea mai mare parte, de contributia
componentelor confectii, mijloace de transport, piese auto s, i
minte, ale c
nc
alta
aror preturi n luna decembrie 2014 au
nregistrat cresteri de 5.6, 8.8 s, i respectiv 6.2 la sut
a comparativ
cu luna decembrie 2013 (Graficul 1.4). Ascensiuni semnificative
ale preturilor, dar cu impact mai redus, au fost consemnate la
componentele articole de sanitarie si cosmetic
a (6.9 la sut
a),
t, ig
ari (13.6 la sut
a), detergent, i (8.3 la sut
a).

Graficul 1.4: Contribut, ia componentelor la


dinamica anuala a inflat, iei de baza (p.p.)
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Major
arile de preturi sus-mentionate au fost n mare parte o
consecinta a efectelor de costuri ca rezultat al deprecierii monedei
de valutele principalilor parteneri comerciali ai
nationale fata
Republicii Moldova. Astfel, n luna decembrie 2014, comparativ
cu luna corespunz
atoare a anului 2013, moneda national
a s-a

depreciat cu 18.3 la sut


a fata de dolarul SUA si cu 6.6 la sut
a fata
de moneda unic
a european
a.

0.0
12/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14
nchirierea apartamentelor
Mobil
Diferene statistice
Materiale de construcii
Alimentaia public
Detergeni
Mijloace de transport, autopiese
ncltminte
Tricotaje
Confecii
Educaie i nvmnt
igri
Servicii cultural-distractive
Altele
Articole de sanitarie, igien i cosmetic
Articole pentru uz casnic
Accesorii personale
Inflaia de baz (suma componentelor)

Sursa: BNS, calcule BNM

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Pret, urile la produsele alimentare

Graficul 1.5: Contribut, ia componentelor la


dinamica anuala a pret, urilor la produsele
alimentare (p.p.)
9.0
7.5
6.0
4.5
3.0

n trimestrul IV, 2014 ritmul anual de crestere a preturilor la


produsele alimentare a nregistrat un nivel mediu de 5.1 la sut
a,
fiind cu 1.1 puncte procentuale inferior celui din trimestrul III,
2014. Dinamica descendent
a a fost conditionat
a, n principal, de
diminuarea contributiilor din partea grupelor cartofi, carne si
preparate din carne, zahar si lapte si produse lactate (Graficul
1.5). Astfel, diminuarea preturilor la cartofi si zah
ar a fost
a unei oferte bogate a
determinat
a de nregistrarea pe piata
acestor produse. De asemenea s, i embargoul impus de c
atre
Federatia Rus
a la importul de produse alimentare din Republica
Moldova a contribuit la crearea unor presiuni dezinflationiste. De
mentionat c
a, pe parcursul trimestrului IV s-au accentuat
presiunile inflationiste din partea grupelor legume, ou
a,
"fructe proaspete si produse de morarit si panificatie. Cresterea
preturilor la produsele de mor
arit a fost generat
a preponderent
de majorarea preturilor componentei orice fel de crupe (n
special la hrisc
a), drept efect al aparitiei unor probleme la
importul acestor produse. Totodat
a, deprecierea cursului de
schimb MDL/USD cu 6.8 la sut
a n trimestrul IV, 2014 comparativ
cu trimestrul III, 2014 a contribuit esential la majorarea preturilor
la produsele sus-mentionate.

1.5
0.0
-1.5

12/13

2/14

4/14

6/14

8/14

10/14

12/14

Produse de morrit

Legume

Cartofi

Fructe proaspete

Carne, preparate din carne

Pete i produse din pete

Lapte i produse lactate

Ou

Zahr

Buturi

Grsimi

Altele

Diferene statistice

IPC produse alimentare

Sursa: BNS, calcule BNM

n acelasi timp, n trimestrul IV, 2014 a fost observat


a o
intensificare a presiunilor dezinflationiste generate de preturile la
,
produsele alimentare internationale. n perioada de referinta
ritmul anual de crestere a preturilor la produsele alimentare
internationale s-a diminuat cu 4.0 puncte procentuale n
comparatie cu trimestrul III, 2014, nregistrnd un ritm anual de
minus 7.3 la sut
a, pozitionndu-se n palierul negativ pentru al
saselea trimestru consecutiv.
Pe de alt
a parte, presiunile
dezinflationiste generate de dinamica preturilor la produsele
alimentare internationale au fost atenuate de deprecierea cursului
de schimb MDL/USD.
Cresterea n termeni anuali a preturilor la produsele alimentare n
luna decembrie 2014 a fost determinat
a preponderent de
majorarea preturilor la fructe proaspete (19.7 la sut
a), ou
a
(13.6 la suta), legume proaspete (13.3 la suta), lapte si produse
lactate (6.2 la sut
a), precum si la produse de mor
arit si
panificatie (3.7 la sut
a).

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

Pret, urile reglementate


Trimestrul IV, 2014 nu a fost marcat de ajust
ari semnificative
de tarife la serviciile reglementate. Ritmul anual de crestere a
acestora a nregistrat valoarea de 1.8 la sut
a, fiind cu 0.8 puncte
procentuale inferior celui consemnat n trimestrul anterior. Aceasta
evolutie descendent
a a fost determinat
a de disiparea treptat
aa
efectului major
arii tarifului la transportul interurban din luna
noiembrie 2013. Totodat
a, o contributie pozitiv
a semnificativ
a pe
parcursul perioadei de referinta asupra ritmului anual al preturilor
reglementate au exercitat-o preturile la medicamente. n luna
decembrie 2014, acestea au fost cu 5.6 la suta superioare preturilor
din perioada similar
a a anului 2013, ca urmare a deprecierii
monedei nat, ionale fat, a de dolarul SUA (Graficul 1.6). Deprecierea
a avut un impact major si asupra tarifelor la transportul feroviar
international, care s-au majorat cu 12.5 la sut
a comparativ cu
decembrie 2013. Totusi, contributia acestora asupra preturilor
reglementate a fost una minor
a.

Graficul 1.6: Contribut, ia componentelor la


dinamica anuala a pret, urilor reglementate
(p.p.)
4
3
2
1
0
12/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14
Medicamente

Serviciile comunicrii la distan

nclzirea central

Gaz din reea

Servicii de transport

Sntate

Energie electric

Cheltuieli legate de ntreinerea casei

Plata pentru locuin

Preurile reglementate

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 1.7: Contribut, iile componentelor la


cres, terea anuala a pret, urilor la combustibili
(p.p.)

Pret, urile la combustibili


Pe parcursul trimestrului IV, 2014 ritmul anual de crestere a
preturilor la combustibili a consemnat o dinamic
a usor
descendent
a, diminundu-se de la 8.0 la sut
a n luna septembrie
pn
a la 6.4 la sut
a n luna decembrie. Totodat
a, ritmul mediu
anual a constituit 7.0 la sut
a, fiind cu 1.5 puncte procentuale
superior celui din trimestrul III, 2014 (Graficul 1.7).

Alte servicii neevideniate mai nainte

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Accelerarea ritmului anual de crestere a pretului la combustibili n


trimestrul IV a fost determinat
a preponderent de majorarea
pronuntat
a a preturilor la c
arbunele de p
amnt n perioada de
. Aceast
referint, a
a evolutie a fost cauzat
a de continuarea
conflictului militar din estul Ucrainei ce a afectat extractia
c
arbunelui. Ca rezultat, n luna decembrie 2014, preturile la
c
arbunele de p
amnt au fost cu 41.6 la sut
a superioare celor din
luna decembrie 2013.
n trimestrul IV, 2014 contributia
componentului c
arbune de p
amnt n preturile la combustibili
s-a majorat pn
a la 4.4 puncte procentuale, fiind cu 2.7 puncte
procentuale mai mare fata de trimestrul III, 2014. Pe de alta parte,
s-a atestat diminuarea cu 0.4 puncte
n perioada de referinta
procentuale, comparativ cu perioada precedent
a, a contributiei
din partea preturilor la carburanti, pna la valoarea de 0.9 puncte
procentuale. Aceast
a dinamic
a a fost sustinut
a de micsorarea
semnificativ
a a preturilor internationale la petrol. Astfel, pretul
petrolului de marca Urals n trimestrul IV, 2014 a atins valoarea

-1
12/13

2/14

4/14

6/14

8/14

10/14

Gaz din butelii

Crbune de pamnt

Carburani

Lemne p/u foc

Combustibil lichid

Preurile la combustibili

Sursa: BNS, calcule BNM

12/14

10

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


medie de 75.3 dolari SUA/baril, ceea ce constituie o diminuare de
25.5 la sut
a n comparatie cu trimestrul precedent. Impactul
asociat sc
aderii preturilor la petrol a fost atenuat, ntr-o anumit
a
m
asur
a, de deprecierea cu circa 6.8 la sut
a a monedei nationale
de dolarul SUA comparativ cu trimestrul III, 2014.
fata
n trimestrul IV, 2014 contributiile generate de subcomponentele
gaz din butelii si lemne pentru foc la formarea ritmului anual
al preturilor la combustibili au constituit 1.4 si 0.2 puncte
procentuale, respectiv, fiind cu 0.5 si 0.3 puncte procentuale
inferioare celor din trimestrul III, 2014.

Graficul 1.8: Evolut, ia s, i prognoza IPC de la


implementarea regimului de t, intire a inflat, iei
(%)
10
9

1.2

Compararea prognozei din Raportul


asupra inflat, iei nr. 4, 2014 cu evolut, ia
inflat, iei n trimestrul IV, 2014

8
7
6
5
4
3
2
1
0
I/10

III/10

I/11

III/11

I/12

Inflaia (efectiv)

III/12

I/13

III/13

I/14

III/14

Prognoza pe termen scurt a inflaiei

Sursa: BNM

Tabelul 1.1: Evolut, ia s, i prognoza IPC s, i a


componentelor sale
Efectiv

Prognoza

Abaterea

RI 4
tr.IV,2014/

tr.IV,2014/

Efectiv-

tr.IV,2013

tr.IV,2013

prognoza

IPC

4.8

4.2

0.6

Inflat, ia de baza

6.0

5.7

0.3

5.1

3.6

1.5

reglementate

1.8

1.9

-0.1

Combustibil

7.0

9.2

-2.2

Produsele
alimentare
Pret, urile

Sursa: BNS, calcule BNM

Evolut, ia IPC n trimestrul IV, 2014 denota nregistrarea unei abateri


pozitive ntre datele efective si prognoza inflatiei pentru perioada
aferent
de referinta
a Raportului asupra inflatiei nr. 4, 2014. n
acest sens, valoarea efectiv
a a inflatiei n perioada octombriedecembrie 2014 a fost cu 0.6 puncte procentuale superioar
a celei
anticipate (4.2 la sut
a).
Devierea s-a datorat, n cea mai mare parte, cresterii preturilor la
produsele alimentare superioara celei anticipate, precum si, ntr-o
anumit
a m
asur
a, devierii prognozei inflatiei de baz
a. Astfel,
preturile la produsele alimentare n trimestrul IV, 2014 au
nregistrat un ritm mediu anual de crestere de 5.1 la suta, fiind cu
1.5 puncte procentuale superior valorii anticipate n luna
octombrie 2014. n acelasi timp, valoarea prognozat
a pentru
inflatia de baz
a (5.7 la sut
a) a fost cu 0.3 puncte procentuale
inferioar
a datelor efective pentru trimestrul IV, 2014. Abaterile
mentionate au fost determinate de o depreciere peste astept
ari a
de dolarul SUA n trimestrul IV, 2014. n
monedei nationale fata
sensul compens
arii, ntr-o anumit
a m
asur
a, a abaterii pozitive a
contribuit abaterea negativ
a nregistrat
a pentru prognoza
preturilor la combustibili. Ritmul anual de crestere a preturilor la
combustibili a fost cu 2.2 puncte procentuale inferior valorii
anticipate (9.2 la sut
a), ca rezultat al sc
aderii pronuntate a
preturilor la petrol pe piata international
a, fapt ce a determinat
unele diminuari ale preturilor la carburanti pe piata locala. Pentru
prognoza preturilor reglementate a fost nregistrat
a o deviere
negativ
a minor
a (0.1 puncte procentuale) (tabelul 1.1).

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

1.3

11

Pret, urile product, iei industriale


Graficul 1.9: Ritmul anual al IPPI (%)
14
12
10
8
6
4
2
0
12/12
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14

Ritmul anual de crestere a preturilor productiei industriale n


trimestrul IV, 2014 si-a continuat traiectoria descendenta nceputa
n luna august 2014, consemnnd un nivel mediu de 4.2 la sut
a
sau cu 1.8 puncte procentuale inferior celui din trimestrul III,
2014 (Graficul 1.9). Aceast
a evolutie a fost influentat
a de
diminuarea preturilor la produsele livrate att pe piata extern
a,
ct si pe cea intern
a. n acest sens, ritmul anual de crestere a
preturilor productiei livrate pe piata extern
a n perioada
octombrie decembrie 2014 a constituit 4.1 la suta, cu 4.5 puncte
procentuale inferior celui din trimestrul III, 2014. Totodat
a,
ritmul de crestere a preturilor produselor livrate pe piata intern
a
s-a diminuat cu 1.3 puncte procentuale, consemnnd un nivel de
4.2 la sut
a.

Ritmul anual al IPPI


Ritmul anual al IPPI livrate pe piaa intern
Ritmul anual al IPPI livrate pe piaa extern

Sursa: BNS

n luna decembrie 2014, indicele preturilor de productie (IPPI) a


constituit 4.0 la sut
a. n structur
a, n aceast
a lun
a, cele mai mari
cresteri n termeni anuali au fost nregistrate la preturile din cadrul
industriei prelucr
atoare si celei extractive, care au constituit cte
4.4 la sut
a, respectiv. Totodat
a, preturile din sectorul energetic
s-au majorat cu 0.1 la suta n comparatie cu luna decembrie 2013.

1.4

Preturile n constructii

n trimestrul IV, 2014 ritmul anual de crestere a preturilor n


constructii a constituit 8.3 la sut
a, majorndu-se cu 0.1 puncte
procentuale comparativ cu trimestrul III, 2014 (Graficul 1.10).
n structura economiei nationale, n trimestrul IV, 2014 cele mai
de trimestrul IV, 2013 au fost nregistrate n
mari cresteri fata
urm
atoarele sectoare: transport (10.2 la sut
a), comert si
alimentatie public
a (9.8 la sut
a), constructia obiectelor de
menire social-cultural
a (9.3 la sut
a) si n industria
prelucr
atoare (8.8 la sut
a).

Graficul 1.10: Evolutia indicelui preturilor n


constructii (%, fata de perioada similara a
anului precedent)
12

10

6
IV/11

II/12

Sursa: BNS

IV/12

II/13

IV/13

II/14

IV/14

12

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Capitolul 2
Mediul extern
Concluzia principal
a privind studiul rezultatelor anului 2014
releva faptul ca, cresterea globala a fost mai mica dect se as, tepta
init, ial si c
a perspectivele pentru nceputul anului 2015 sunt
umbrite de incertitudini si riscuri sporite. n economiile avansate
a avut loc o distantare a tendintelor: n timp ce economiile
Statelor Unite ale Americii s, i Marii Britanii au avansat pe fundalul
mbun
at
atirii pietelor fortei de munc
a si a politicilor monetare
extrem de acomodative, recuperarea n zona euro s, i Japonia a fost
pulverizat
a drept urmare a persistentei mos, tenirilor crizei
financiare corelate cu presiunile deflationiste. China traverseaza o
perioad
a de temperare economic
a gestionat
a cu atent, ie, iar
cresterile dezamagitoare din alte economii emergente si economii
n curs de dezvoltare n anul 2014 au reflectat cererea extern
a
redus
a, dar si n
asprirea politicilor interne, incertitudinile politice
s, i constrngerile din partea ofertei.

Graficul 2.1: Evolut, ia indicilor PMI*


62.0
59.0
56.0
53.0
50.0
47.0
1/14

3/14

5/14

7/14

9/14

11/14

SUA

Zona euro

Germania

Frana

Federaia Rus

China

JPMorgan Global PMI

Sursa: Markit HSBC


*Composite Purchasing Managers Index

Graficul 2.2: Aprecierea (-) / deprecierea (+)


medie lunara a ratei de schimb a MDL,RON,
RUB, UAH fat, a de USD s, i EUR comparativ cu
perioada precedenta (%)
USD

EUR
USD

Tendinta de temperare a economiei mondiale, n special n a


doua jum
atate a anului 2014, a fost reflectat
a si n evolutia
indicilor PMI, care de la o lun
a la alta au fost n diminuare. Din
economiile selectate, cea a Frantei si a Federatiei Ruse au evoluat
cu mult sub potential n ultimele luni ale anului 2014, astfel indicii
PMI anticipnd c
a cel mai probabil datele pentru trimestrul IV,
2014 vor indica continuarea stagn
arii n Franta, o temperare a
activit
atii economice n China si recesiune n Federatia Rus
a. Per
ansamblu, n trimestrul IV, 2014, PMI global s-a redus de la 53.5
n luna octombrie la 52.3 n luna decembrie. Desi valorile pentru
de 50, inegalit
PMI global dep
asesc valoarea de referinta
atile
dintre economiile importante sunt profunde, ceea ce alimenteaz
a
reducerea cererii mondiale (Graficul 2.1).

MDL
RON
UAH
RUB
-4 0 4 8 12 16 20
octombrie
noiembrie
decembrie

-2 2 6 10 14 18 22
octombrie
noiembrie
decembrie

Sursa: BCE, BNM, BNR, Banca Centrala a Federat, iei Ruse,


Banca Nat, ionala a Ucrainei, calcule BNM

Volatilitatea de pe pietele valutare a atins practic puncte


culminante n ultimele luni ale lui 2014 si nceputul anului 2015.
Drept urmare a nregistr
arii deflatiei n zona euro (-0.2 la sut
a n
de decembrie 2013), dar si a intentiei
luna decembrie 2014 fata
B
ancii Centrale Europene de a ncepe un program de procurare a
activelor similar celui al Sistemului Rezervelor Federale, moneda
unic
a european
a s-a depreciat n trimestrul IV n medie cu 5.7 la
sut
a n raport cu dolarul SUA. n luna ianuarie tendint, a de

Capitolul 2. Mediul extern

13

depreciere a monedei unice europene pe pietele internat, ionale s-a


accentuat, astfel paritatea USD/EUR atingnd valori minime.
Drept urmare a corelatiei puternice dintre evolutia monedei unice
europene, att francul elvetian, ct si lira sterlina s-au depreciat n
trimestrul IV, 2014 n medie cu 5.5 la sut
a fiecare n raport cu
dolarul SUA. Astfel, la 15 ianuarie 2015, Banca National
a a
Elvetiei a decis anularea pragului de 1.20 pentru CHF/EUR, ceea
ce a determinat aprecierea francului elvet, ian cu 21.9 la sut
a n
raport cu euro si cu aproximativ 18.6 la sut
a n raport cu dolarul
SUA1 . Cu toate c
a n ultima perioad
a oscil
arile pe piata valutar
a
au fost foarte intense, n cazul francului elvetian, care se
consider
a una dintre cele mai stabile valute, efectul a fost mult
mai puternic asupra pietelor financiare.
n regiune, piata valutar
a a fost marcat
a de deprecierea rublei
rusesti, care n trimestrul IV, 2014 s-a depreciat n medie cu 30.8
la sut
a n raport cu dolarul SUA si cu 23.13 la sut
a n raport cu
euro. Cea mai mare depreciere s-a atestat n luna decembrie, cnd
rubla ruseasc
a a atins maximul de 67.8 n raport cu dolarul SUA
si de 84.6 n raport cu euro. Astfel, n luna decembrie au urmat
si dou
a runde de majorare a ratei de refinantare de c
atre Banca
Centrala a Federatiei Ruse, de la 9.5 la 10.5 la suta si ulterior pna
la 17.0 la sut
a. Totodat
a, Banca Central
a si Ministerul Finantelor
al Federatiei Ruse au intervenit semnificativ pe piata valutar
a
intern
a, prin vnzarea rezervelor valutare, dar si capitalizarea
unor banci comerciale. Per ansamblu, de la nceputul anului 2014
de principalele valute de referinta
s-a
paritatea rublei ruses, ti fata
dublat. Hrivna ucrainean
a a continuat trendul ascendent, cu
exceptia lunii octombrie. n medie, n trimestrul IV, 2014, hrivna
ucrainean
a s-a depreciat cu 14.7 la sut
a n raport cu dolarul SUA
si cu 8.1 la sut
a n raport cu euro. n trimestrul IV, 2014, leul
romnesc si-a mentinut stabilitatea n raport cu euro, depreciinduse doar cu 0.4 la suta, dar s-a depreciat cu 6.6 la suta n raport cu
dolarul SUA, n corelatie cu evolutia USD/EUR. Pentru comparatie,
n trimestrul IV, 2014, leul moldovenesc s-a depreciat n medie cu
0.6 la sut
a n raport cu moneda unic
a european
a si cu 6.8 la sut
a
n raport cu dolarul SUA (Graficul 2.2).

Graficul 2.3: Ritmul anual de cres, tere a


indicilor pret, urilor mondiale (%)
10

3.2

2.7

3.3

0
-0.4
-10

-3.9

-1.2

-3.9

-5.7

-9.0
-13.6

-20

Preturile internationale la materiile prime sunt n declin, drept


urmare a aprecierii dolarului SUA, diminu
arii preturilor la petrol
si nu n ultimul rnd a temper
arii comertului extern. n medie,
n trimestrul IV, 2014, preturile internationale la materiile prime
s-au diminuat cu 16.9 la suta n raport cu trimestrul anterior si cu
20.2 la sut
a n raport cu trimestrul IV, 2013. Cea mai puternic
a
diminuare s-a nregistrat n luna decembrie 2014, cnd preturile
internationale la materiile prime au sc
azut cu 12.0 la sut
a n
raport cu luna noiembrie si cu 29.2 la suta n raport cu decembrie
2013. Preturile internationale la produsele alimentare s-au
redus cel mai putin, aproximativ cu 5.0 la sut
a n trimestrul IV
1

Conform cursului oficial zilnic al B


ancii Nationale a Elvetiei

-17.5

-30

-29.2

-40
1/14

3/14

5/14

Produse alimentare

Sursa: FMI, calcule BNM

7/14
Metale

9/14
Energie

11/14
Total

14

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


de trimestrul III, 2014 si cu 7.4 comparativ cu trimestrul IV,
fata
2013. Factorii care au ncetinit reducerea preturilor la produsele
alimentare au fost perspectivele sumbre privind recolta viitoare
din emisfera nordic
a, dar si incertitudinile privind exportul de
cereale din Federatia Rus
a. Un factor atipic sezonului rece n
emisfera nordic
a este diminuarea preturilor la produsele lactate,
drept urmare a reducerii drastice a importurilor de lactate de catre
Federatia Rusa si China, ceea ce a condus la formarea surplusurilor
pe piata internationala. Preturile internationale la metale au scazut
n trimestrul IV, 2014 n medie cu 7.3 la suta n raport cu trimestrul
anterior si cu 13.8 la sut
a n raport cu trimestrul IV, 2013. Cea
mai mare reducere s-a atestat la resursele energetice din cauza
reducerii preturilor la petrol. Astfel, n trimestrul IV, 2014 preturile
la resursele energetice la nivel mondial s-au diminuat n medie cu
23.0 la sut
a n raport cu trimestrul anterior si cu 26.6 la sut
a n
raport cu trimestrul IV, 2013 (Graficul 2.3).
Preturile internationale la petrol si-au continuat trendul
descendent nceput n luna iunie. n trimestrul IV, 2014, pretul
petrolului de marc
a Urals a consemnat valoarea de 75.3 dolari
SUA/baril, reducndu-se n medie cu 25.3 la sut
a comparativ cu
trimestrul anterior. Cea mai semnificativ
a sc
adere s-a nregistrat
n luna decembrie, cnd pret, ul mediu al petrolului s-a
tranzactionat la burse n medie cu 22.0 la suta mai putin dect cu
o lun
a n urm
a. Situatia din luna decembrie a fost provocat
a n
primul rnd de rezultatele summitului OPEC de la sfrsitul lunii
noiembrie, unde tarile membre OPEC, dar si alti producatori mari
de petrol nu au ajuns la un numitor comun privind diminuarea
productiei de petrol, astfel n totaliz
ari invocndu-se plasarea
preturilor la petrol exclusiv ca rezultat al contrabalans
arii cererii
si ofertei de petrol. Totodat
a, desi datele preliminare ale
Administratiei SUA privind Informatia Energetic
a denot
a c
a n
luna decembrie s-a nregistrat un deficit de aproximativ -0.2
milioane barili pe zi, acesta a fost ineficient n comparatie cu
surplusurile semnificative nregistrate lunar de la sfrsitul anului
2013. Efectele surplusului de petrol de pe piata international
a
asupra preturilor au mai fost suplimentate si de aprecierea
dolarului SUA, dar si de diminuarea prognozelor privind cresterea
mondial
a n anul 2015 (graficul nr.2 din caseta tehnic
a nr. 1).
De mentionat c
a, ncepnd cu mijlocul lunii ianuarie, preturile
la petrol au nregistrat la burse o usoar
a crestere generat
a de
diminuarea rezervelor de petrol din SUA si diminuarea prognozelor
rile non-OPEC
OPEC privind volumul productiei de petrol din ta
n anul 2015. Totodat
a, prognozele Administratiei SUA privind
Informatia Energetic
a denot
a c
a n anul 2015 productia de petrol
rile non-OPEC va creste, deopotriv
rile OPEC.
din ta
a cu cea din ta
Conform datelor Moldovagaz, n trimestrul III, 2014, pretul
pentru 1000 m3 de gaze naturale importat din Federatia Rus
aa

Capitolul 2. Mediul extern


fost de 385.58 dolari SUA, n crestere cu 1.0 la sut
a comparativ
cu trimestrul anterior. Cel mai probabil, ncepnd cu trimestrul IV,
2014, pretul de import pentru gazele naturale va fi n sc
adere n
corelare cu evolutia preturilor la petrol din ultimele luni.
Pe pietele oficiale ale fortei de munc
a n economiile predilecte
emigrantilor cu scop de lucru din Republica Moldova n ultimele
luni s-au nregistrat mut
ari demne de luat n consideratie. Astfel,
desi per ansamblu pn
a n luna noiembrie 2014, n zona euro
rata somajului s-a mentinut pentru patru luni consecutiv la nivelul
de 11.5 la sut
a, n Italia rata somajului a crescut n cteva luni
pn
a la nivelul maxim de 13.4 la sut
a. Totodat
a, rata somajului
n Federatia Rus
a a crescut usor n luna noiembrie 2014, pn
a la
nivelul de 5.2 la sut
a, ceea ce ar putea fi explicat prin reducerea
activit
atilor sezoniere. Consecintele sanctiunilor economice, ale
situatiei din economie, dar si ale noilor cerinte emigrationale n
Federatia Rusa asupra pietei fortei de munca ar putea fi deductibile
n cteva luni (Graficul 2.4).
Economia Statelor Unite ale Americii a continuat recuperarea
care se mentine si
economic
a n trimestrul III, 2014, tendinta
pentru urmatoarele trimestre. Datele privind produsul intern brut
indica ca n trimestrul III, 2014 economia SUA a avansat cu 1.2 la
suta comparativ cu trimestrul anterior si cu 2.7 la suta comparativ
cu trimestrul III, 2013. Cresterea semnificativ
a se datoreaz
a
major
arii consumului privat si a exportului net, ns
a n perioada
de referint, a o contributie majora comparativ cu ultimele trimestre
au avut-o si cheltuielile publice. Se estimeaz
a c
a n anul 2014
economia SUA a crescut n medie cu 2.4 la sut
a (Tabelul 2.1). n
luna octombrie, SRF a anuntat ncheierea programului QE3 si
revenirea treptat
a la ratele dobnzilor pozitive, ceea ce a
determinat aprecierea semnificativ
a a dolarului SUA comparativ
cu alte valute de circulatie international
a. n conditiile mentinerii
nivelului inflatiei n proximitatea valorii tintite, rata somajului s-a
diminuat pn
a la 5.6 la sut
a n luna decembrie. De asemenea,
datele privind piata imobiliar
a denot
a cresteri usoare, iar
productia industrial
a a avansat n anul 2014 n medie cu 4.2 la
sut
a, nregistrnd un spor semnificativ n luna noiembrie, de 1.3
la sut
a comparativ cu luna precedent
a.

15

Graficul 2.4: Rata s omajului n zona euro, Italia,


Romnia s i Federatia Rusa (%)
15.0

10.0

5.0

0.0
1/13
Italia

4/13

7/13

10/13

Zona euro

1/14
Romania

4/14

7/14

10/14

Federaia Rus

Sursa: Eurostat, Serviciul Federal de Statistica al Rusiei

16

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


Caseta tehnic nr. 1
Piaa internaional a petrolului i impactul asupra pieei interne n condiiile evoluiei cursului monedei
naionale
n anul 2014, evoluia preului petrolului a fost unul din factorii care a bulversat economia mondial. La nceputul
anului 2014, trendul preului petrolului promitea a fi unul ascendent i superior pragului de 100 dolari SUA/baril.
Dei prevalau factorii cu tent negativ, precum ncetinirea economiilor emergente, participanii pieei s-au
concentrat pe factorii ce duc la majorarea preului petrolului: diminuarea rezervelor de petrol din Statele Unite ale
Americii i agravarea conflictului ucrainean1.Valoarea maxim din anul 2014 de 115.1 dolari SUA/baril pentru
marca Brent a fost atins la mijlocul lunii iunie, dup care preul petrolului a intrat n declin, diminundu-se la
56.4 dolari SUA/baril sau cu aproximativ 50.9 la sut spre sfritul anului. Comparativ cu nceputul anului, preul
petrolului de marc Brent s-a diminuat cu aproximativ 47.6 la sut (graficul nr.1).
Graficulnr.1.EvoluiazilnicapreuluipetroluluimarcaBrentn
anul2014

Graficulnr.2.Evoluiipepiaainternaionalapetrolului

Sursa:Bloomberg

Sursa:FMI,AdministraiaSUAprivindInformaiaEnergetic,calculeBNM

Factorul principal al declanrii declinului preului la petrol a constituit surplusul de petrol la nivel mondial.
ncepnd cu luna decembrie 2013, oferta mondial de petrol a depit consumul mondial de petrol, ns abia n
luna mai 2014 aceasta s-a transformat ntr-o preocupare important pentru participanii pieei. Reluarea produciei
de petrol de ctre Libia i majorarea exporturilor de ctre Iran a condus la majorarea produciei OPEC, n
condiiile n care alte ri membre OPEC i-au meninut cotele de producie. Totodat, creterea exploatrii
isturilor bituminoase n Statele Unite ale Americii a determinat diminuarea importurilor de petrol din alte ri,
respectiv micorarea cererii externe. De asemenea, un rol aparte a avut temperarea peste ateptri a creterii
economice n anul 2014, mai ales n economiile emergente. Astfel, n anul 2014, oferta de petrol a depit n
medie cererea cu 0.5 milioane de barili pe zi (mbz) (graficul nr.2).
Graficulnr.3.Ritmulanualdecretereaproducieidepetrol(%)

Graficulnr.4.Compararearitmurilorlunaredecreterea
preuluipetroluluimarcaBrentiaparitiiUSD(%)

Sursa:AdministraiaSUAprivindInformaiaEnergetic,calculeBNM

Sursa:Bloomberg,FMI,calculeBNM

Subiectul n cauz E
a fost abordat mai detaliat n capitolul 2. Mediul extern din Raportul asupra inflaiei nr. 2, 2014.

Capitolul 2. Mediul extern

17

Dei, per ansamblu, avansarea produciei de petrol din rile non-OPEC a fost mai semnificativ dect a rilor
OPEC2 (graficul nr.3), n momentul apariiei factorului de risc, participanii la pia au ncercat ntr-o oarecare
msur s invoce rolul OPEC n economia mondial, i anume cel de reglator al cererii i ofertei de petrol. ns,
contrar comportamentului din ultimii ani, cnd rile OPEC reglau producia n corelaie cu evoluia preurilor
mondiale, n anul 2014 rile lidere OPEC au optat pentru meninerea cotelor pe piaa internaional, dei n urma
diminurii preului la petrol, unele dintre acestea nregistreaz pierderi. n luna decembrie 2014, preurile la petrol
au sczut i mai mult, dup ce la summitul OPEC de la sfritul lunii noiembrie membrii participani nu au ajuns
la un numitor comun privind reducerea surplusului de petrol de pe pia, menionnd nc o dat disponibilitatea
permiterii formrii preului exclusiv ca urmare a contrabalansrii cererii i ofertei.
Un alt factor care a contribuit la micorarea preului petrolului n anul 2014 a fost i aprecierea dolarului SUA.
Finisarea programului de procurare a activelor de ctre Sistemul Rezervelor Federale i evoluia pozitiv a
economiei americane, perceput prin diminuarea ratei omajului pn la nivelul de 5.6 la sut n luna decembrie,
au constituit pilonii aprecierii dolarului SUA n anul 2014. Relaia dintre preurile la petrol i dolarul SUA este
definitivat de faptul c petrolul este tranzacionat n dolari SUA i cum ambele variabile reprezint poziii
tranzacionate la burse, interdependena acestora este i mai evident. Corelaia dintre preul la petrol (Brent) i
indicele USD3 este una medie (minus 0.54), ns exist perioade cnd cauzalitatea dintre aceste dou variabile este
semnificativ, ceea ce poziioneaz dolarul SUA ca un factor important n analiza evoluiei preurilor
internaionale la petrol (graficul nr.4).
Republica Moldova este dependent de resurse energetice externe, ceea ce expune piaa petrolier intern la un
risc dublu, att din partea preurilor internaionale la petrol, respectiv la derivaii petrolieri, ct i din partea
cursului de schimb al monedei naionale. Deseori, preul carburanilor la pomp este relaionat cu evoluia
monedei naionale n raport cu principalele monede de referin (dolarul SUA i euro), iar cea mai mare cantitate
de carburani este importat de la rafinriile din Romnia5 (benzin - 83.4 la sut, motorin 84.6 la sut).
Indiferent de forma de raportare a monedei naionale, deprecierea cursului real efectiv constituie un prilej de
majorare a preului de import al carburanilor i prin deducie a preurilor la pomp.
n anul 2014, presiunile externe asupra pieei petroliere interne au fost antagoniste: pe de o parte diminuarea
preurilor internaionale la petrol, care implic reducerea preurilor la pomp i pe de alt parte deprecierea
monedei naionale n contextul evoluiei pieei valutare internaionale i a economiei interne, ceea ce favoriza
majorarea preurilor la pomp. Din graficul nr.5 se observ c, mai ales n ultimele luni ale anului 2014, preurile
la carburani s-au redus de la o lun la alta. Dei formarea preului carburanilor la pomp este influenat de muli
ali factori (acciza, stocurile cumulative, costurile operaionale etc.), care nu sunt subiectul acestei casete, de
menionat c traiectoria preurilor la pomp reprezint suprapunerea dintre evoluia preurilor internaionale la
petrol i evoluia paritii monedei naionale.
Graficulnr.5.Compararearitmurilorlunaredecretereapreuluipetroluluide
marcUrals,paritiiMDL/USDiapreurilorinternelacarburani(%)

Sursa:Bloomberg,BNS,calculeBNM

conform statisticilor Administraiei SUA privind Informaia Energetic


Indicele USD (USD index) msoar performana dolarul SUA fa de un co de valute: EUR, JPY, GBP, CAD, CHF i SEK.
4
calculele autorului
5
ANRE, Raport privind piaa produselor petroliere a Republicii Moldova n perioada ianuarie-septembrie 2014
3

18

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Tabelul 2.1: Evolut, ia produsului intern brut s i a


inflatiei n economiile selectate (%)
PIB

IPC

tr.III,2014/

tr.III,2014/

2014

dec.2014/

estimativ**

dec.2013

tr.II,2014

tr.III,2013

(pe seria

(pe seria

ajustata

bruta)

sezonier)

SUA

1.2

2.7*

2.4

0.8

Zona euro

0.2

0.8

0.8

-0.2

Germania

0.1

1.2

1.5

0.1

Franta

0.3

0.2

0.4

0.1

Italia

-0.1

-0.5

-0.4

0.0

Romnia

1.8

3.3

2.5

0.8

China

1.9

7.3

7.4

1.5

Federatia
Rus
a

0.0

0.7

0.4

11.3

Ucraina

-2.3

-5.3

-7.1

24.9

Sursa: Eurostat, OECD, Oficiile nat, ionale de statistica vizate


*n baza seriilor ajustate sezonier
**Foreign Exchange Consensus Forecast

n zona euro, situatia economic


a prezint
a semne usoare de
mbun
at
atire. Conform informatiei Eurostat, produsul intern brut
n zona euro n trimestrul III, 2014 a crescut cu 0.2 la sut
a
comparativ cu perioada precedenta si cu 0.8 la suta comparativ cu
rilor zonei euro
trimestrul III, 2013. Per ansamblu, majoritatea ta
au nregistrat n trimestrul III, 2014 cresteri economice usor
pozitive, cel mai scontat efect l-a constituit avansarea pozitiv
aa
economiilor generatoare a crizei datoriilor suverane, cu exceptia
Italiei, care continua sa se afle n declin. Riscul deflatiei pe termen
mediu este proeminent, n conditiile n care n luna decembrie
preturile de consum s-au redus n medie cu 0.2 la sut
a,
comparativ cu aceeasi perioad
a a anului 2013 (Tabelul 2.1).
Presiunile deflationiste sunt alimentate de diminuarea preturilor
la petrol, care a condus la diminuarea n baz
a anual
a a preturilor
de consum la resursele energetice n zona euro, pna la minus 6.3
la sut
a n luna decembrie. Alte date statistice denot
a avansarea
relativ lenta a activitatii economice, rata somajului mentinndu-se
n luna noiembrie pentru a patra lun
a consecutiv la nivelul de
11.5 la suta. Productia industriala a crescut n perioada ianuarie
noiembrie 2014 n medie cu 0.8 la sut
a comparativ cu aceeasi
perioad
a a anului 2013. Conditiile precare din economie si
presiunile puternic dezinflationiste din partea preturilor la
carburanti reprezint
a un imbold pentru ca BCE s
a aplice n
continuare m
asuri de politic
a monetar
a expansionist
a pentru
sustinerea cresterii economice.
Economia Romniei a nregistrat n trimestrul III, 2014 o crestere
semnificativ
a de 1.8 la sut
a comparativ cu perioad
a precedent
a
si de 3.3 la sut
a comparativ cu trimestrul III, 2013. Preturile
de consum s-au diminuat considerabil n luna decembrie, nivelul
inflatiei lunare fiind de minus 0.1 la suta, iar cel al inflatiei anuale
de 0.8 la sut
a (Tabelul 2.1). Totodat
a, rata somajului s-a redus
usor la 6.5 la sut
a n luna noiembrie. Exporturile au sc
azut n
luna noiembrie cu 5.4 la sut
a comparativ cu luna precedent
a si
s-au majorat doar cu 2.5 la sut
a comparativ cu noiembrie 2013.
Ritmul cresterii productiei industriale n Romnia a fost n scadere
n luna noiembrie, indicele productiei industriale diminundu-se
cu 0.8 la sut
a comparativ cu luna precedent
a si constituind doar
2.8 la sut
a comparativ cu noiembrie 2013. n primele 11 luni ale
anului 2014, n Romnia exporturile au crescut n medie cu 6.5
la sut
a, iar productia industrial
a - cu 7.5 la sut
a. Per ansamblu,
Romnia prezinta o temperare semnificativa a ritmului de crestere
a activit
atii economice.
Potrivit Serviciului Federal de Statistic
a, n trimestrul III, 2014,
economia Federatiei Ruse a avansat cu 0.7 la sut
a comparativ cu
trimestrul III, 2013 (Tabelul 2.1). Drept urmare a conjuncturii
formate de schimbul de sanctiuni si embargouri, dar nu n ultimul
rnd si a deprecierii rublei rusesti, preturile de consum n Federat, ia
Rus
a au crescut semnificativ, n luna decembrie nivelul inflatiei

Capitolul 2. Mediul extern


fiind de 2.6 la sut
a n termeni lunari si de 11.3 la sut
a n termeni
anuali. Ca rezultat al nivelului nalt al inflatiei si al deprecierii
continue a rublei rusesti, Banca Central
a a Federatiei Ruse a
majorat n decurs de 5 zile de dou
a ori rata de baz
a de la 9.5
la 10.5 la sut
a si de la 10.5 la 17.0 la sut
a, astfel ncercnduse contracararea efectelor negative ale deprecierii rublei rusesti.
rile occidentale au anuntat mentinerea sanctiunilor,
ntre timp, ta
iar pretul sc
azut al petrolului si prognozele nefavorabile privind
evolutia acestuia n anul 2015 confirm
a si mai mult c
a economia
rus
a cel mai probabil, ncepnd cu trimestrul IV, 2014, va intra n
recesiune.
Economia Ucrainei r
amne n criz
a, n trimestrul III, 2014,
produsul intern brut diminundu-se cu 5.3 la sut
a comparativ cu
perioada similara a anului 2013. Inflatia a continuat sa creasca pe
fundalul deprecierii cumulate a hrivnei ucrainene de la nceputul
anului, n luna decembrie preturile de consum majorndu-se cu
3.0 la sut
a comparativ cu luna precedent
a si cu 24.9 la sut
a
comparativ cu decembrie 2013 (Tabelul 2.1).
Indicatorii
sectorului real reflect
a o criz
a acut
a, n perioada ianuarie
noiembrie 2014, productia industrial
a mics, orndu-se n termeni
anuali cu 10.1 la sut
a, exporturile cu 9.4 la sut
a, activitatea de
constructii cu 19.3 la sut
a si comertul intern cu 7.5 la sut
a.

19

20

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Capitolul 3
, ii
Evolut, ii ale activitat
economice
3.1

Cererea s, i product, ia

n trimestrul III, 2014, n contextul unei recolte bogate n


agricultur
a, cresterea anual
a a economiei Republicii Moldova a
constituit 5.9 la sut
a, cu 1.7 puncte procentuale superioar
a celei din
trimestrul precedent. n acelasi timp, seria ajustat
a sezonier relev
ao
activitate economic
a superioar
a cu 3.6 la sut
a n perioada de
referinta
comparativ cu trimestrul II, 2014. Cu toate acestea,
dinamica anual
a a PIB n primele trei trimestre ale anului 2014
(4.7 la sut
a) a fost semnificativ inferioar
a celei din anul 2013 (8.9
la sut
a).
Datele operative cu privire la unii indicatori ai activit
atii economice
pentru trimestrul III, 2014 prezint
a semnale contradictorii. Astfel,
exportul si importul de m
arfuri n lunile octombrie si noiembrie
au nregistrat o evolutie negativ
a n termeni anuali. Pe de alt
a
parte, productia industrial
a si comertul intern de m
arfuri si servicii
au cunoscut valori superioare n trimestrul III, 2014 comparativ
cu perioada similar
a a anului 2013. Transportul de m
arfuri a
nregistrat ritmuri anuale de crestere neglijabile n lunile octombrie
si noiembrie.

Graficul 3.1: Contribut, ia componentelor cererii


la cres, terea PIB (p.p.)

Cererea

24
18
12

6.8
3.6

-0.7

9.4

2012

2013

4.2

5.9

II/14

III/14

0
-6
-12
-18

2011

I/14

Cons. gospodriilor pop.

Export

Formarea brut de cap.

Import

Cons. admin. publice i private

Rata creterii PIB

Sursa: BNS, calcule BNM

Din perspectiva utiliz


arilor, n trimestrul III, 2014 (Graficul 3.1),
sursele cresterii economice sunt diferite comparativ cu cele din
prima jum
atate a anului. Spre deosebire de cresterile economice
din trimestrele I si II favorizate de cererea extern
a, accelerarea
activit
atii economice din trimestrul III, 2014 a fost determinat
a
exclusiv de dinamica anual
a pronuntat
a a cererii interne. n acest
sens, consumul gospodariilor populatiei s-a majorat cu 3.8 la suta
comparativ cu perioada similar
a a anului 2013, genernd o
contributie semnificativ
a la dinamica anual
a a PIB. Dinamica

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

21

pozitiv
a a consumului privat a fost determinat
a, n cea mai mare
parte, de cresterea cheltuielilor pentru servicii pn
a la 9.8 la sut
a,
n timp ce procurarea bunurilor a nregistrat o crestere mai
modest
a (3.0 la sut
a). O crestere pronuntat
a (12.9 la sut
a) a fost
nregistrat
a pentru procurarea de bunuri si servicii de c
atre
rezidenti peste hotare. Spre deosebire de perioada precedent
a, n
trimestrul III, 2014 consumul de bunuri si servicii n natur
a a
consemnat o contractare de 2.6 la sut
a. Similar perioadelor
precedente, consumul final al administratiei publice s-a contractat
(minus 0.3 la sut
a). Investitiile au generat o contributie pozitiv
a
. Formarea
semnificativ
a la dinamica PIB n perioada de referinta
brut
a de capital fix a nregistrat o majorare de 11.5 la sut
a
comparativ cu trimestrul III, 2013. Cea mai pronuntat
a dinamic
a
au avut-o investitiile n constructii, care s-au majorat cu 14.0 la
sut
a. Cheltuielile pentru masini si utilaje au nregistrat o crestere
de 7.4 la sut
a. n trimestrul III, 2014 importurile au nregistrat o
diminuare de 0.5 la sut
a, contribuind pozitiv la dinamica PIB.
Pentru prima dat
a de la criza din anul 2009, n mare parte, n
contextul sanctiunilor aplicate de Federatia Rusa pentru produsele
autohtone, exporturile au consemnat o dinamic
a anual
a negativ
a,
contractndu-se cu 2.7 la sut
a comparativ cu perioada similar
aa
anului 2013 si diminund astfel din aportul pozitiv generat de
rile Uniunii
cererea intern
a la evolutia PIB. Exporturile n ta
Europene au avut o evolutie pozitiv
a n perioada de referinta, dar
semnificativ inferioar
a celei din trimestrul II.
Cererea de consum a populatiei
n trimestrul III, 2014 ritmul anual de crestere a consumului
populatiei si-a continuat tendinta ascendent
a semnalat
a n prima
jum
atate a anului. Astfel, ritmul anual de crestere a consumului
a constituit 3.8 la sut
a, fiind cu 1.9 puncte procentuale superior
celui din trimestrul II, 2014.
Cresterea ritmului anual al consumului populatiei n trimestrul III,
2014 a fost influentat
a de evolutia pozitiv
a att a cheltuielilor
pentru procurarea bunurilor, ct si a celor pentru procurarea
serviciilor. n perioada de referinta, cheltuielile pentru procurarea
serviciilor s-au majorat cu 9.8 la sut
a, genernd o contributie de
2.2 puncte procentuale. Totodat
a, cheltuielile pentru procurarea
bunurilor s-au majorat cu 3.0 la sut
a n comparatie cu trimestrul
III, 2013, dar, n contextul unei ponderi mai majore, contributia
acestora a fost similar
a celei din partea serviciilor. n acelasi timp,
de mentionat ca, dupa o perioada de sase trimestre consecutive n
care ritmul anual al consumului n forma natural
a s-a pozitionat
n palierul pozitiv, n trimestrul III, 2014 acesta a avut o dinamic
a
negativa. Astfel, consumul n forma naturala s-a diminuat cu 2.6 la
de trimestrul III, 2013, genernd o contributie de minus
sut
a fata
0.6 puncte procentuale (Graficul 3.2).

Graficul 3.2: Contribut, ia componentelor


(p.p.) la cres, terea consumului final al

gospodariilor
populat, iei (%)
12
9.4

8.9

10

7.7

8
6

5.1

3.5

3.8

4
0.6

1.0

1.9

0
-2

2011

2012

I/13

II/13

III/13

IV/13

I/14

Consumul n form natural


Cheltuielile pentru procurarea serviciilor
Cheltuielile pentru procurarea bunurilor
Consumul final al gospodriilor populaiei

Sursa: BNS, calcule BNM

II/14

III/14

22

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Graficul 3.3: Evolut, ia venitului disponibil al


populat, iei (%, fat, a de perioada similara
a
anului
precedent)
s, i
contribut, iile
subcomponentelor (p.p.)
18.0
15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0.0
-3.0

n trimestrul III, 2014, ritmul anual de crestere a venitului


disponibil si-a continuat traiectoria descendent
a, consemnnd un
nivel de 1.8 la sut
a, cu 3.5 puncte procentuale inferior nivelului
consemnat n trimestrul II, 2014 (Graficul 3.3). Aceast
a evolutie
a fost determinat
a n principal de diminuarea contributiilor din
partea grupelor Activitatea salariala si a altor venituri (circa 80
la sut
a din aceast
a component
a o reprezint
a transferurile b
anes, ti
din afara tarii). Totodata, n perioada de referinta, ritmul anual de
crestere a venitului disponibil al populatiei n termeni reali a
cobort n palierul negativ (minus 3.1 la sut
a), dup
a ce n prima
jumatate a anului 2014 s-a pozitionat n proximitatea valorii nule.

-6.0
I/12

II/12

III/12

IV/12

I/13

II/13

III/13

IV/13

I/14

II/14

III/14

Alte venituri
Prestatii sociale
Venit din proprietate
Venit din activitatea individuala non-agricola
Activitatea individuala agricola
Activitatea salariata
Venituri disponibile - total
Venit disponibil, termeni reali

Datoria de stat
La data de 31 decembrie 2014, soldul datoriei de stat a Republicii
Moldova a constituit 27470.6 milioane lei s, i a fost format din
datoria de stat extern
a n proport, ie de 74.2 la sut
a s, i datoria de
stat interna - de 25.8 la suta. De la nceputul anului 2014, datoria
de stat s-a majorat cu 3949.1 milioane lei sau cu 16.8 la sut
a, din
contul cresterii datoriei de stat externe (cu o contribut, ie de +15.1
puncte procentuale) s, i a datoriei de stat interne (cu o contribut, ie
de +1.7 puncte procentuale).

Sursa: BNS

Pe parcursul anului 2014, soldul datoriei de stat externe s-a


majorat cu circa 3549.5 milioane lei, constituind 20395.3 milioane
lei la sfrs, itul lunii decembrie 2014. Totodata, n aceeas, i perioada,
n valuta straina, datoria de stat externa a crescut cu 15.9 milioane
de nceputul anului 2014, ajungnd la nivelul de
dolari SUA fat, a
rii externe nete
1306.1 milioane dolari SUA, ca urmare a finanta
care a atins o valoare pozitiv
a, constituind circa 102.7 milioane
dolari SUA si a fluctuat, iei cursului de schimb al dolarului SUA fat, a
de alte valute str
aine n sum
a de minus 86.8 milioane dolari SUA.

Graficul 3.4: Datoria de stat ca pondere n PIB


(%)
30

26.6

26.3
24.2

23.4

24.1

23.6

16.3

17.1

16.9

25
20
15

15.7

18.9

8.4

7.4

7.1

7.0

6.7

6.8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

19.7

10
5

La situat, ia din 31 decembrie 2014, datoria de stat intern


a a
constituit 7075.4 milioane lei, depas, ind cu 6.0 la suta sau cu 399.6
milioane lei soldul nregistrat la nceputul anului 2014. Datoria
intern
a a fost format
a din VMS emise pe piat, a primar
a (69.5 la
sut
a), VMS convertite (29.2 la sut
a) s, i VMS pentru asigurarea
stabilit
at, ii financiare (1.3 la sut
a).

0
Datoria de stat intern

Datoria de stat extern

Datoria de stat

Sursa: Ministerul Finant, elor, calcule BNM

Raportat la PIB estimat pentru anul 2014, soldul datoriei de stat


la situatia din 31 decembrie 2014 a reprezentat 26.6 la sut
a,
nregistrnd o crestere cu 3.0 puncte procentuale comparativ cu
sfrs, itul anului 2013. Cresterea datoriei de stat a fost generata de
majorarea ponderii datoriei de stat externe n PIB cu 2.8 puncte
procentuale, pn
a la 19.7 la sut
a, si de modificarea ponderii
datoriei de stat interne cu 0.1 puncte procentuale, pn
a la nivelul
de 6.8 la sut
a n PIB (Graficul 3.4).

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

23

Curba randamentelor VMS


n trimestrul IV, 2014 volumul VMS tranzactionate pe piata primara
a constituit 2207.4 milioane lei sau cu 12.7 la sut
a mai mult
dect n trimestrul al treilea. Volumul valorilor mobiliare puse
n circulatie pe parcursul perioadei de analiz
a a fost inferior
volumului ofertei anuntate initial de Ministerul Finantelor cu 4.1
la suta. Raportul dintre cererea din partea participantilor la licitatii
si oferta din partea organului emitent n trimestrul IV, 2014 a fost
de 1.22.

Graficul 3.5: Curba randamentelor VMS (%)


10.0

Rata medie efectiv


a a dobnzii la bonurile de trezorerie cu
scadenta de 91 de zile a constituit 4.55 la sut
a, fiind sub nivelul
mediu al ratei dobnzii din trimestrul precedent cu 0.18 puncte
procentuale. Bonurile de trezorerie de 182 de zile au fost plasate
la o rat
a medie efectiv
a de 8.43 cu 0.15 puncte procentuale sub
nivelul trimestrului III, iar cele cu scadenta de 364 de zile 8.74
la sut
a, cu 0.25 puncte procentuale mai mult dect n trimestrul
anterior (Graficul 3.5).

8.58

9.0

Cea mai mare pondere n volumul VMS pus n circulatie au


constituit-o bonurile de trezorerie cu scadenta de 182 de zile,
reprezentnd 39.6 la sut
a din totalul tranzactiilor, urmate de
bonurile de trezorerie de 364 de zile cu o pondere de 35.9 la suta,
ponderea bonurilor de trezorerie de 91 de zile s-a majorat de la
20.7 la sut
a n trimestrul precedent pn
a la 22.2 la sut
a n
.
perioada de referinta
Volumul obligatiunilor de stat cu
maturitatea de 3 ani si al obligatiunilor de stat de 2 ani a
constituit 1.7 la sut
a si 0.6 la sut
a respectiv din totalul
tranzactiilor.
Cererea de investit, ii
Ritmul anual al formarii brute de capital a avut o evolutie pozitiva
n trimestrul III, 2014, datorat
a dinamicii ascendente att a
componentei form
arii brute de capital fix, ct si a variat, iei
stocurilor. Formarea brut
a de capital fix a nregistrat, n termeni
reali, o majorare de 11.5 la suta fata de perioada similara a anului
2013. Acest ritm de crestere a fost sustinut de majorarea
cheltuielilor pentru construct, ii (14.0 la sut
a), precum s, i a celor
destinate procur
arilor de mas, ini s, i utilaje (7.4 la sut
a).

8.90

8.49

8.65

7.83

7.83

364z

2ani

8.94
8.90

8.0

8.43

7.0
7.06
6.0
5.0

5.57
4.73
4.55

4.0
91z 182z
TR IV 2014

Obligatiunile de stat cu scadenta de 2 ani au fost tranzactionate la


o rata medie efectiva de 8.65 la suta, n diminuare cu 0.25 puncte
de trimestrul precedent. Obligatiunile de stat cu
procentuale fata
scadenta de 3 ani de asemenea au fost puse n vnzare la o rat
a
medie efectiv
a de 8.94 la sut
a, cu 0.04 puncte procentuale mai
de trimestrul III, 2014.
mare fata

8.74

Sursa: BNM

TR III 2014

3ani
TR IV 2013

24

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


n ianuarie-septembrie 2014, volumul investitiilor n active
materiale pe termen lung a consemnat o crestere de 2.1 la sut
a
de perioada similar
fata
a a anului 2013 (Graficul 3.6).

Graficul 3.6: Investit, ii n active materiale pe


termen lung pe tipuri de mijloace fixe (%, fat, a
de perioada similara a anului precedent)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
2009

2010

2011

2012

2013

ian.sept.2014

Investiii n active materiale pe termen lung


Cldiri de locuit
Cldiri (excl. cldiri de locuit) i edificii
Utilaje, maini i mijl. de transport
Alte mijloace fixe

Sursa: BNS

Graficul 3.7: Investit, ii n active materiale pe


termen lung pe surse de finant, are (%, fat, a de
perioada similara a anului precedent)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2009

2010

2011

2012

2013

ian.sept.2014

Investitii in active materiale pe T/L


Bugetul de stat
Bugetele unitilor administrativ-teritoriale
Mijloacele proprii ale ntreprinderilor i populaiei
Mijloacele investitorilor strini
Alte surse

Sursa: BNS

Graficul 3.8: Evolut, ia ritmului anual de cres, tere


a exporturilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de
(p.p.)
t, ari

Cererea de investitii la nivelul constructiilor rezidentiale fata


de segmentul nerezidential a evoluat n direct, ii diferite. Astfel,
volumul investitiilor utilizate la constructia cladirilor de locuit si-a
accentuat traiectoria descendenta, plasndu-se cu 21.8 la suta sub
nivelul nregistrat n perioada similar
a a anului 2013, pe cnd
volumul investitiilor utilizate la constructia cl
adirilor (exclusiv
celor de locuit) si edificiilor a crescut cu 22.7 la sut
a.
Analiza structurii tehnologice a investitiilor, n primele nou
a luni
ale anului 2014, arat
a c
a investitiile concentrate n lucr
arile de
constructii-montaj au detinut cea mai mare cota-parte n volumul
investitiilor realizate (52.6 la suta), iar valoarea acestora a crescut
cu 5.2 la sut
a. Totodat
a, volumul investitiilor n utilaje, masini
si mijloace de transport (42.4 la sut
a din totalul investitiilor) s-a
redus cu 2.0 la sut
a. Alte cheltuieli investit, ionale au marcat o
crestere de 6.8 la sut
a comparativ cu aceeasi perioad
a a anului
2013.
Pentru realizarea procesului investitional au fost utilizate
preponderent mijloacele proprii ale agentilor economici si ale
populatiei (60.0 la sut
a din volumul total), care au nregistrat o
usoar
a descrestere de 1.4 la sut
a (Graficul 3.7). Investitiile din
contul surselor bugetare de stat, precum si ale bugetelor unitat, ilor
administrativ-teritoriale au crescut semnificativ, cu 67.8 s, i 44.8 la
sut
a respectiv. Ponderea acestora n volumul total al investitiilor
utilizate a constituit 15.3 la sut
a. De mentionat c
a, pe parcursul
ultimilor ani, ritmul de crestere a investitiilor din fondul
investitorilor str
aini, pentru finantarea sectorului real al
economiei nationale s-a situat n palierul negativ sau n
proximitatea valorii nule. Astfel, n ianuarie-septembrie 2014
acesta a atins valoarea negativ
a de 31.2 la sut
a.
Cererea extern
a net
a2

Restul lumii

24

CSI

20

UE
16

Exporturile

12
8
4
0
-4
-8
-12
-16
III/12

I/13

Sursa: BNS, calcule BNM

III/13

I/14

III/14

n trimestrul III, 2014 ritmul anual de crestere a exporturilor


(exprimate n dolari SUA) a consemnat o temperare semnificativ
a
n comparatie cu trimestrul II, 2014, nregistrnd un nivel de
minus 6.5 la sut
a, cu 16.2 puncte procentuale inferior celui din
trimestrul anterior. Aceast
a evolutie a fost determinat
a, n
principal, de diminuarea exporturilor destinate tarilor CSI cu 21.7
la sut
a, genernd o contributie negativ
a de 8.2 puncte
procentuale. De mentionat c
a, pentru al saselea trimestru
rilor CSI nregistreaz
consecutiv, exporturile destinate ta
a ritmuri
2

S-au utilizat datele trimestriale cu privire la evolut, ia comert, ului exterior al


Republicii Moldova, exprimate n mii dolari SUA.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
negative de crestere, conditionate, n principal, de diminuarea n
termeni anuali a volumului exporturilor destinate Federatiei Ruse.
rile UE si cele clasificate ca Restul
Totodat
a, exporturile n ta
lumii, n trimestrul III, 2014 s-au majorat n termeni anuali cu
1.2 si 6.9 la sut
a, respectiv, genernd contributii de 0.5 si 1.2
puncte procentuale (Graficul 3.8).

25
Graficul 3.9:
Evolut, ia ritmului anual
al
exporturilor
(%)
s, i
contribut, ia

subcomponentelor pe grupe de marfuri


(p.p.)
24
20
16

Analiznd evolutia exporturilor pe grupe de m


arfuri, arat
a faptul
c
a temperarea ritmului anual de crestere a exporturilor n
trimestrul III, 2014 comparativ cu trimestrul II, 2014 a fost
conditionat
a, n principal, de diminuarea semnificativ
a a
contributiei din partea grupelor produse alimentare, ale regnului
animal, b
auturi si gr
asimi (minus 12.0 puncte procentuale) si
produse ale industriei chimice si ale prelucrarii lemnului (minus
4.7 puncte procentuale), astfel genernd contributii la formarea
ratei anuale de 1.6 si minus 3.7 puncte procentuale, respectiv
(Graficul 3.9). Totodata, similar trimestrului II, 2014, la reducerea
ritmului anual al exporturilor a contribuit diminuarea exportului
de articole din metale, pietre sau ceramic
a, vehicule, aparate
optice si de nregistrat sau reprodus sunete si produse minerale.

12
8
4
0
-4
-8
-12

III/12

IV/12

I/13

II/13

III/13

IV/13

I/14

II/14

III/14

Alte mrfuri
Vehicule, aparate optice i de nregistrat sau de reprodus sunete
Articole din metale, pietre sau ceramic
Materiale textile i mbrcminte
Produse ale industriei chimice i ale prelucrrii lemnului
Produse minerale
Produse alimentare, ale regnului animal, buturi i grsimi
Ritmul anual de cretere al exporturilor, (%)

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.10: Evolut, ia ritmului anual de


cres, tere a importurilor (%) s, i contribut, ia pe
(p.p.)
categorii de t, ari
9

Similar evolutiei ritmului anual de crestere a exporturilor, ritmul


de crestere a importurilor s-a pozitionat n trimestrul III, 2014 n
palierul negativ, consemnnd un nivel de minus 4.2 la sut
a. De
mentionat c
a, trei trimestre la rnd, ritmul anual de crestere a
importurilor se ment, ine n teritoriu negativ. Aceast
a evolutie a
fost sustinut
a de diminuarea ritmului anual de crestere a
ri CSI si Restul lumii. n
importurilor din grupele de ta
structur
a, n trimestrul III, 2014, la formarea ritmului anual de
crestere a importurilor a contribuit esential diminuarea
importurilor din CSI cu circa 15.9 la sut
a, care au generat o
contributie negativ
a de 4.5 puncte procentuale. Totodat
a,
importurile din UE s-au majorat cu 7.8 la sut
a, realiznd o
contributie pozitiv
a de 2.9 puncte procentuale.
Pe grupe de marfuri (Graficul 3.11), diminuarea ritmului anual al
importurilor a fost influentata, n principal, de evolutia negativa a
componentelor vehicule, aparate optice si de nregistrat sau de
reprodus sunete, produse minerale, precum si a materialelor
textile si mbr
ac
aminte, care au generat contributii negative de
2.0, 1.6 si 0.9 puncte procentuale, respectiv. Totodat
a, n directia
major
arii ritmului anual de crestere a importurilor a contribuit
cresterea volumului de articole din metale, pietre sau ceramic
a
si produse ale industriei chimice si ale prelucr
arii lemnului cu
6.7 si 1.8 la sut
a, care au generat contributii de 0.7 si 0.4 puncte
procentuale, respectiv.
n ianuarie-noiembrie 2014, exporturile de m
arfuri s-au diminuat
cu 2.9 la sut
a n comparatie cu perioada similar
a a anului 2013,
iar importurile - cu 2.5 la sut
a. Totodat
a, n perioada analizat
a,

6
3
0
-3
UE

-6

CSI

Restul lumii

Importurile

-9
III/12

IV/12

I/13

II/13

III/13

IV/13

I/14

II/14

III/14

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.11:
Evolut, ia ritmului anual
al
importurilor
(%)
s, i
contribut, ia

subcomponentelor pe grupe de marfuri


(p.p.)
9
6
3
0
-3
-6
III/12

I/13

III/13

I/14

III/14

Alte mrfuri
Vehicule, aparate optice i de nregistrat sau de reprodus sunete
Articole din metale, pietre sau ceramic
Materiale textile i mbrcminte
Produse ale industriei chimice i ale prelucrrii lemnului
Produse minerale
Produse alimentare, ale regnului animal, buturi i grsimi
Ritmul anual de cretere al importurilor, (%)

Sursa: BNS, calcule BNM

26

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Graficul 3.12: Evolut, ia n termeni reali a


comert, ului extern (%, fat, a de perioada similara
a anului precedent)
30
25

Export

Import

exporturile de m
arfuri autohtone s-au redus n termeni anuali cu
5.5 la suta, spre deosebire de reexporturi, care s-au majorat cu 2.2
la sut
a. De mentionat c
a, n primele dou
a luni ale trimestrului IV,
2014 ritmul anual de crestere a exporturilor (Graficul 3.12) s-a
mics, orat n medie cu 12.5 la suta, iar cel al importurilor - cu 2.2 la
sut
a.

20
15

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi n primele


unsprezece luni ale anului 2014 a constituit 44.9 la sut
a, spre
deosebire de perioada similar
a a anului 2013, cnd nregistrase
valoarea de 45.0 la sut
a.

10
5
0
-5
-10

-20

11/12
12/12
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14

-15

Product, ia

Sursa: BNS

Graficul 3.13:
Contribut, ia sectoarelor
economiei la cres, terea PIB (p.p.)
9.4

10
8

5.9

4.2

3.6

4
2
0
-0.7

-2
-4

2012

2013

I/14

II/14

III/14

Agricultur

Industria

Comer
Transport i comunicaii
Impozite nete pe prod.

Construcii
Alte servicii
Rata creterii PIB

Sursa: BNS, calcule BNM

Producia industrial

Sursa: BNS

12/14

8/14

10/14

6/14

4/14

2/14

12/13

10/13

8/13

6/13

4/13

2/13

24
21
18
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12

12/12

Graficul 3.14: Evolut, ia n termeni reali a


product, iei industriale s, i a transportului de

marfuri
(scala din dreapta), (%, fat, a de luna
similara a anului precedent)
72
63
54
45
36
27
18
9
0
-9
-18
-27
-36

Transportul de mrfuri (scara din dreapta)

Pe categorii de resurse (Graficul 3.13), accelerarea cresterii PIB n


trimestrul III, 2014 a fost determinata, n cea mai mare masura, de
ritmul de crestere a agriculturii superior celui de la nceputul
anului. Astfel, valoarea ad
augat
a brut
a aferent
a acesteia s-a
majorat cu 8.6 la suta fat, a de perioada similara a anului 2013. Cu
toate acestea, dinamica agriculturii de la nceputul anului a fost
semnificativ inferioara celei din anul 2013. Industria a consemnat
o dinamic
a usor superioar
a celei din trimestrul II, 2014. n acest
sens, ritmul anual de crestere a industriei prelucr
atoare a atins
6.3 la suta. n industria extractiva a fost nregistrata o contractare
de 0.5 la sut
a. Industria energetic
a dup
a o dinamic
a negativ
a
n prima jum
atate a anului 2014 a revenit n teritoriul pozitiv,
majorndu-se cu 2.3 la sut
a. Ca urmare a evolutiei agriculturii
si industriei, valoarea ad
augat
a aferent
a sectorului de bunuri s-a
majorat cu 7.4 la sut
a n termeni anuali. Serviciile, n trimestrul
III, 2014, au nregistrat un ritm de crestere de 5.5 la sut
a, n cea
mai mare parte, datorit
a dinamicii comertului (7.8 la sut
a) si a
componentei alte servicii care cuprinde componenta tranzactii
imobiliare, ce a realizat o crestere de 7.5 la sut
a. n activitatea
de constructii n trimestrul III, 2014 s-a realizat un spor de 13.8
la sut
a, n timp ce ritmul anual de crestere a transporturilor si
comunicatiilor a cobort usor pn
a la valoarea de 4.2 la sut
a.
Totodat
a, impozitele nete pe produse au nregistrat un ritm anual
de 3.3 la sut
a, superior celui din prima jum
atate a anului 2014.
n primele dou
a luni ale trimestrului IV, 2014, ritmul anual de
crestere a volumului productiei industriale a consemnat un nivel
mediu de 13.4 la sut
a, cu 8.3 puncte procentuale superior celui
din trimestrul III, 2014 (Graficul 3.14). Aceast
a dinamic
a a fost
determinat
a de accelerarea ritmului anual de crestere a industriei
prelucratoare (de la 6.9 la suta n trimestrul III, 2014 pna la 11.8
la suta n primele doua luni ale trimestrului IV, 2014) si a celui din
sectorul producerea si furnizarea de energie electric
a si termic
a,
gaze, apa calda si aer conditionat (de la 7.7 la suta n trimestrul III,

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

27

2014 pn
a la 33.6 la sut
a n primele dou
a luni ale trimestrului IV,
2014). Totodata, n directia diminuarii ritmului anual a contribuit
temperarea ritmului anual de crestere a volumului productiei n
industria extractiv
a si n sectorul distributia apei; salubritate,
gestionarea deseurilor, activitatea de decontaminare cu 7.5 si
12.9 puncte procentuale, respectiv, consemnnd n primele dou
a
luni ale trimestrului IV, 2014 un nivel mediu de minus 8.0 si 20.2
la sut
a, respectiv.
n trimestrul IV, 2014 volumul marfurilor transportate a nregistrat
un ritm anual mediu de crestere de minus 2.9 la sut
a sau cu 3.9
puncte procentuale inferior celui din trimestrul III, 2014. Totodata,
n anul 2014 ntreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial si
aerian au transportat cu 4.0 la suta mai multe marfuri comparativ
cu anul 2013. Aceast
a evolutie s-a datorat preponderent cresterii
volumului m
arfurilor transportate pe cale auto (11.1 la sut
a)
si fluvial
a (39.7 la sut
a). n acelasi timp, volumul m
arfurilor
transportate pe cale ferat
a si aerian
a s-a diminuat n termeni
anuali cu 7.8 si 36.7 la sut
a, respectiv.

Graficul 3.15: Evolut, ia comert, ului intern (%,


fat, a de perioada similara a anului precedent)
21
18

Datele cu privire la comertul intern pentru octombrie-noiembrie


2014 reflect
a o usoar
a revigorare att a comertului cu bunuri, ct
si a prest
arii serviciilor (Graficul 3.15). Astfel, cifra de afaceri la
ntreprinderile cu activitate principal
a de comert cu am
anuntul a
consemnat un ritm mediu de crestere de 13.0 la suta, cu 5.8 puncte
procentuale superior celui din trimestrul III, 2014. Totodat
a, cifra
de afaceri la ntreprinderile prestatoare de servicii a nregistrat
n primele dou
a luni ale trimestrului IV, 2014 o crestere medie
de 12.6 la sut
a, cu 7.3 puncte procentuale superioar
a celei din
trimestrul III, 2014.

15
12
9
6
3
0
-3
-6
11/13

1/14

3/14

5/14

Comer cu bunuri

7/14

9/14

11/14

Comer cu servicii

Sursa: BNS

Product, ia agricol
a
n anul 2014, volumului productiei globale agricole s-a majorat
cu 8.2 la sut
a comparativ cu anul 2013. Aceast
a evolutie a
fost determinat
a preponderent de cresterea volumului productiei
vegetale cu 10.4 la suta, care a generat o contributie de 6.9 puncte
procentuale la formarea ritmului anual de crestere. Totodat
a, n
sectorul zootehnic s-a consemnat o crestere a volumul productiei
net inferioar
a celei din sectorul vegetal (4.5 la sut
a), astfel si
contributia generat
a a fost una modest
a (1.3 puncte procentuale)
(Graficul 3.16).

Graficul 3.16: Product, ia globala agricola (%) s, i


contribut, ia sectoarelor (p.p.)
40
30
20
10
0
-10

Majorarea volumului productiei vegetale n perioada de referinta


a fost influentat
a n principal de cresterea recoltei de soia (70.2
la suta), fructe, nuci si pomusoare (17.2 la suta), legume (10.2
la sut
a), floarea soarelui (10.1 la sut
a), cereale si leguminoase
boabe (8.9 la sut
a) si porumb pentru boabe (7.8 la sut
a). n
acelasi timp, majorarea volumului productiei animaliere a fost
determinata de cresterea productiei de vite si pasari (7.3 la suta)

-20
-30

2010

2011

2012

2013

Sectorul zootehnic
Sectorul vegetal
Producia global agricol
Sursa: BNS, calcule BNM

2014

28

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


si de oua (3.4 la suta). Volumul productiei de lapte a consemnat
o dinamic
a descendent
a, astfel diminundu-se cu 0.9 la sut
a n
comparatie cu anul 2013.

Graficul 3.17: Populat, ia de 15 ani s, i peste


dupa situat, ia economica (%, fat, a de perioada
similara a anului precedent)

3.2

Piat, a muncii

n trimestrul III, 2014 s-a nregistrat o diminuare a ratei somajului


comparativ cu perioada similar
a a anului 2013. Totodat
a, populatia
ocupat
a a r
amas practic la nivelul anului 2013, n timp ce populatia
economic activ
a a nregistrat o diminuare.

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
I/09
II/09
III/09
IV/09
I/10
II/10
III/10
IV/10
I/11
II/11
III/11
IV/11
I/12
II/12
III/12
IV/12
I/13
II/13
III/13
IV/13
I/14
II/14
III/14

-8

Populaia activ

Populaia ocupat

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.18: Evolut, ia ratei s, omajului s, i a ratei


de ocupare (%)
50

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

40

30
I/09 III/09 I/10 III/10 I/11 III/11 I/12 III/12 I/13 III/13 I/14 III/14
Rata de ocupare (a.s.) (axa din stng)
Rata omajului (a.s.)
Rata omajului

Sursa: BNS, calcule BNM

,i
Graficul 3.19: Populat, ia ocupata pe activitat
ale economiei nat, ionale (%, fat, a de perioada
similara a anului precedent)

Fort, a de munca
n trimestrul III, 2014 rata somajului a constituit 3.3 la sut
a,
diminundu-se cu 0.6 puncte procentuale fat, a de perioada similara
a anului 2013 (Graficul 3.18). Populat, ia ocupata a ramas practic la
nivelul trimestrului III, 2013, fapt ce a determinat ment, inerea ratei
de ocupare la nivelul de 42.7 la sut
a. Populatia economic activ
aa
nregistrat o diminuare de 0.7 la suta comparativ cu trimestrul III,
2013 (Graficul 3.17).
n trimestrul III, 2014 num
arul persoanelor descurajate n a-si
de 14.9
g
asi un loc de munc
a dorit a constituit circa 14.6 mii fata
mii de persoane n anul 2013, iar num
arul persoanelor plecate n
ri la lucru, conform estim
alte ta
arilor BNS, a constituit 349.8 mii
persoane, sau cu 14.4 mii mai putin dect n perioada similar
aa
anului 2013.
Conform datelor furnizate de ANOFM3 , n trimestrul III, 2014

num
arul persoanelor concediate a sc
azut cu 19.1 la sut
a fata
de media trimestrului III, 2013, iar num
arul locurilor de munc
a
vacante identificate a nregistrat o majorare modest
a (cu 0.1 la
de perioada iulie septembrie 2013.
sut
a) fata

30

Rata somajului, ajustat


a sezonier, a demonstrat o tendinta
descendent
a, constituind 3.8 la sut
a, fiind n diminuare cu 0.3
de trimestrul II, 2014. n acelas, i timp, se
puncte procentuale fata
atest
a o diminuare a ratei de ocupare cu 0.6 puncte procentuale,
pn
a la valoarea de 39.7 la sut
a.

20

10

-10

II/13

III/13

I/14

II/14

III/14

Alte activiti

Servicii sociale*

Comer

Construcii
IV/13

Transporturi i comunicaii

I/13

Industrie

Agricultura

-20

Sursa: BNS, calcule BNM


, i cu servicii colective, sociale s, i personale
*except, ie fac alte activitat

n distributia dup
a activit
atile din economia national
a,
concentrarea cea mai mare a populatiei ocupate se atest
a n
sectorul agricol s, i n cel al serviciilor sociale (cu exceptia altor
3

Agentia National
a pentru Ocuparea Fortei de Munc
a.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
activit
ati de servicii colective, sociale si personale), ponderea
acestora n trimestrul III, 2014 a constituit 33.9 s, i 17.6 la sut
a,
respectiv. Cele mai vizibile cresteri ale num
arului persoanelor
de aceeasi perioad
angajate, fata
a a anului 2013, s-au nregistrat
n sectoare precum constructii, alte activit
at, i, transport si
comunicatii (18.4, 8.6 s, i 7.1 la sut
a). Diminuarea num
arului
populatiei ocupate se constata n sectoarele servicii sociale (minus
6.8 la sut
a), comert, (minus 5.8 la sut
a), agricultura (minus 1.0 la
sut
a) (Graficul 3.19).

29
Graficul 3.20: Fondul de salarizare n
economie (%, fat, a de perioada similara a
anului precedent)
16
14
12
10
8
6
4
2

Veniturile salariale

0
I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV*/14
n termeni nominali

n primele dou
a luni ale trimestrului IV, 2014, dinamica anual
a
a fondului de salarizare4 n economie a continuat traiectoria
ascendent
a nceput
a n trimestrul III, 2014. n acest fel, ritmul
anual de crestere a fondului de salarizare n economie n termeni
nominali a constituit 12.5 la sut
a, iar deflatat cu IPC - 7.3 la sut
a
(Graficul 3.20).

n termeni reali

Sursa: BNS, calcule BNM


*oct-n

Graficul 3.21: Salariul mediu real** (%, fat, a de


perioada similara a anului precedent)
14
12

, salariul mediu al unui lucr


n perioada de referinta
ator n
economia national
a s-a majorat cu 14.3 la sut
a n comparatie cu
perioada similar
a a anului 2013. Att n sfera bugetar
a, ct si n
sectorul real al economiei s-a nregistrat o crestere a salariului
de perioada similar
mediu fata
a a anului 2013 cu 17.7 si 13.3 la
sut
a, respectiv. n aceast
a perioada, ritmul anual de crestere a
salariului mediu real pe economie a constituit 9.1 la sut
a, fiind

superior cu 2.5 puncte procentuale fata de nivelul trimestrului III,


2014 (Graficul 3.21). Aceast
a crestere a fost determinat
a de
dinamica pozitiv
a a salariului mediu real, att din sectorul
bugetar (12.3 la sut
a), ct s, i din sectorul real (8.1 la sut
a).
n perioada octombrie-noiembrie 2014, ritmul anual de crestere
a salariului mediu real n industrie a constituit 6.7 la sut
a, fiind
de nivelul trimestrului
superior cu 2.8 puncte procentuale fata
III, 2014. Ritmul anual de crestere a productivit
atii muncii n
industrie s-a intensificat, nregistrnd 11.3 la sut
a (Graficul 3.22).
Ca rezultat, ritmul anual de crestere a costului unitar al fortei de
munca n industrie s-a redus pna la valoarea de minus 4.0 la suta
.
n perioada de referinta
4

Avnd n vedere c
a, ncepnd cu luna ianuarie 2014, Biroul National de
Statistic
a a implementat versiunea noua a Clasificatorului Activit
atilor din
Economia Moldovei (CAEM, revizuirea a 2-a), care armonizeaz
a integral cu
Nomenclatorul de Activit
ati Economice din Comunitatea European
a (NACE,
revizuirea a 2-a) si asigur
a un raport de 1:1, datele cu privire la fondul de
salarizare, salariul mediu, precum si alti indicatori derivati pe subcomponente
n cadrul sectorului real si bugetar nu sunt perfect comparabili cu componentele
corespunz
atoare acestora pn
a la 1 ianuarie 2014. Astfel, interpretarea
cresterilor anuale ale acestora trebuie facuta cu atentie, pentru evitarea erorilor
n stabilirea contributiei cresterii indicatorilor agregati.

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV*/14
Economie

Sectorul bugetar

Sectorul real

Sursa: BNS, calcule BNM


*oct-n, **deflatat cu IPC

Graficul 3.22:
Salariul mediu real s, i
productivitatea n industrie (%, fat, a de
perioada similara a anului precedent)
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV*/14
Salariul mediu real
Productivitatea muncii
Costul unitar al fortei de munca in industrie (sc.dr.)

Sursa: BNS, calcule BNM


*oct-n

30

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

3.3

Graficul 3.23: Ponderea contului curent n PIB


(%)
50
40
30
20
10
0

-2.1

-10

-2.5
-11.0

-20

-7.4

-8.2

0.1

-11.1

-2.3

-40
2011

2012

I/13

II/13

III/13

IV/13

I/14

II/14

III/14

Alte transferuri i venituri


Transferuri i venituri ale persoanelor fizice
Balana comercial
Contul curent

Sursa: BNM

Graficul 3.24: Ponderea exporturilor s, i a


importurilor n PIB (%)
80
60

44.7

49.3
43.0

42.6

49.2
39.0

49.3

44.2

33.7

40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100

-64.9

-71.8
-85.2

-83.0

-87.4

-84.7

I/13

II/13

-90.5 -88.8

-82.3

-120
2011

2012

Servicii
Produse agroalimentare
Total importuri

Sursa: BNM

n trimestrul III, 2014, deficitul contului curent5 al balantei de


pl
ati s-a diminuat, constituind 2.1 la sut
a ca pondere n PIB, cu
0.2 puncte procentuale inferior celui din trimestrul II (Graficul
3.23). Diminuarea deficitului balantei de pl
ati s-a produs n
urma micsor
arii vizibile a soldului negativ al balantei comerciale
ca raport n PIB. Totusi, componentele cu contributie pozitiv
a,
transferurile si veniturile persoanelor fizice, dar si alte transferuri
si venituri au nregistrat sc
aderi sesizabile.

-8.4

-30
-50

Sectorul extern

III/13

IV/13

I/14

II/14

III/14

Resurse energetice
Produse nealimentare
Total exporturi

Deficitul balantei comerciale n trimestrul III, 2014 s-a diminuat


de trimestrul II,
ca pondere n PIB cu 7.0 puncte procentuale fata
2014, nregistrnd un nivel de 31.2 la suta. Aceasta evolutie a fost
determinat
a, pe de o parte, de micsorarea ponderii importurilor
raportate la PIB cu 17.4 puncte procentuale, iar pe de alt
a parte,
de diminuarea ponderii exporturilor cu 10.4 puncte procentuale.
, exportul de bunuri si servicii s-a
n perioada de referinta
diminuat ca pondere n PIB pna la 33.7 la suta, micsorndu-se cu
10.4 puncte procentuale fata de trimestrul II, 2014 (Graficul 3.24).
Aceast
a evolutie a fost determinat
a de diminu
arile la toate
componentele exportului de bunuri si servicii. Micsorarea
exporturilor a fost cauzat
a, n principal, de sc
aderea ponderii
exporturilor produselor nealimentare cu 4.6 puncte procentuale,
pn
a la 13.3 la sut
a n PIB, n timp ce ponderea exporturilor
produselor agroalimentare s-a diminuat cu 3.4 puncte
procentuale, pn
a la 10.3 la sut
a n PIB, iar cea a exporturilor de
servicii s-a redus cu 2.4 puncte procentuale (10.2 la sut
a n PIB).
Similar perioadelor precedente, n structura exporturilor au
prevalat bunurile nealimentare cu 39.3 la sut
a, produselor
agroalimentare revenindu-le 30.4 la sut
a, iar serviciilor - 30.3 la
sut
a.
n trimestrul III, 2014 ponderea importurilor de bunuri si servicii
de trimestrul II, 2014 (cu
n PIB s-a diminuat semnificativ fata
17.4 puncte procentuale), constituind 64.9 la sut
a. De mentionat
c
a, toate componentele: resursele energetice, produsele
agroalimentare, produsele nealimentare si serviciile raportate la
PIB, au consemnat valori inferioare celor din trimestrul precedent.
Astfel, au fost nregistrate diminu
ari la produsele nealimentare si
cele agroalimentare cu 10.2 si 2.8 puncte procentuale, respectiv.
Ca pondere n PIB, aceste componente au constituit 58.4 si 10.9 la
sut
a, respectiv. n acelasi timp, cota serviciilor si a resurselor
5

La analiza contului curent nu a fost utilizata terminologia standard conform


metodologiei FMI. Categoria desemnat
a Total transferuri ale persoanelor fizice
cuprinde compensarea pentru munc
a si transferurile angajatilor (articole ale
contului curent), restul articolelor, exceptnd cele incluse n balanta comerciala,
fiind regrupate n categoria Alte transferuri si alte venituri.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

31

energetice s-a micsorat cu 2.6 si 1.8 puncte procentuale n


comparatie cu trimestrul II, 2014, constituind 16.6 si 14.2 la sut
a,
respectiv.
Pentru perioada analizat
a, exporturile reflectate n balanta
comercial
a au acoperit importurile respective ntr-o m
asur
a mai
mic
a (52.0 la sut
a) comparativ cu trimestrul II, 2014 (53.6 la
sut
a). Totodat
a, conform datelor BNS, n trimestrul III, 2014,
partenerilor comerciali precum Romnia, Federatia Rusa, Ucraina,
Germania, Italia, Turcia si Belarus le-au apartinut 69.8 la sut
a din
totalul de tranzactii comerciale derulate la operatiunile de
export-import cu bunuri si servicii.

Graficul 3.25: Ponderea transferurilor n PIB


(%)
25
24.1

20

22.6

21.3

20.9

20.0

21.1

22.8
21.1

19.3

15
10

n trimestrul III, 2014 ponderea n PIB a transferurilor si veniturilor


persoanelor fizice aflate la munc
a peste hotare s-a diminuat cu
3.5 puncte procentuale n comparatie cu trimestrul II, nregistrnd
nivelul de 19.3 la sut
a (Graficul 3.25). Evolutia descendent
aa
transferurilor a fost determinat
a de micsorarea transferurilor din
tarile CSI si cele reunite ca Restul lumii6 . Astfel, n trimestrul III,
2014 mijloacele financiare transferate din zona CSI au constituit
13.2 la sut
a ca pondere n PIB, cu 2.0 puncte procentuale mai
rile reunite ca
putin dect n trimestrul II, 2014, iar cele din ta
Restul lumii au constituit 6.2 la sut
a n PIB, nivel cu 1.5 puncte
procentuale inferior celui din trimestrul precedent. Conform
, transferurile din
distributiei geografice, n perioada de referinta
rile CSI au constituit 68.2 la sut
rile clasificate ca
ta
a, iar din ta
Restul lumii - 31.8 la sut
a.

5
0

2011

2012

I/13

II/13

III/13

IV/13

I/14

II/14

III/14

Transferuri din CSI


Transferuri din Restul lumii
Total transferuri ale persoanelor fizice

Sursa: BNM

Graficul 3.26: Ponderea fluxurilor financiare n


PIB (%)
20
15

11.1

11.0

8.2
7.4

10

8.4
2.5

2.3

2.1

II/14

III/14

0
-0.1
-5

n trimestrul III, 2014 ponderea n PIB a misc


arii fluxurilor
financiare a consemnat un nivel practic similar cu cel din
trimestrul II, 2014, pozitionndu-se n proximitatea valorii de 2.1
unele
la sut
a. Totodat
a, analiza structurii, pune n evidenta
schimb
ari majore. Dac
a n trimestrul II ponderea n PIB a Altor
investitii a fost una negativ
a, n trimestrul III, 2014 aceasta a
revenit n banda pozitiv
a, consemnnd un nivel de 0.7 la sut
a. n
acelasi timp, componenta Erori si omisiuni a consemnat o
dinamic
a diametral opus
a, astfel dac
a n trimestrul II, 2014
ponderea acesteia a constituit 3.1 la sut
a, n trimestrul III, 2014 a
devenit negativ
a (minus 0.7 la sut
a). Ponderea n PIB a fluxului
de investitii directe a contribuit esential la dinamica fluxurilor
financiare n trimestrul analizat (Graficul 3.26).

-10

2011

2012

I/13

II/13

III/13

IV/13

I/14

Erori i Omisiuni

Alte fluxuri financiare

Active de rezerv

Alte investiii

Investiii directe

Fluxuri financiare i erori i omisiuni

Sursa: BNM

Graficul 3.27: Ponderea investit, iilor directe n


PIB (%)
5.0
4.0

3.8
3.5

3.3
2.1

3.0

2.9
2.3

2.3
1.6
1.3

2.0
1.0
0.0

n trimestrul III, 2014 ponderea investitiilor directe n PIB a


constituit 2.3 la sut
a, diminundu-se cu 0.6 puncte procentuale
comparativ cu trimestrul II, 2014. De mentionat c
a, dac
a n
perioadele precedente, fluxurile de investitii directe au fost
orientate preponderent n capitalul social al ntreprinderilor, n
trimestrul III, 2014 acestea au fost orientate n venitul reinvestit
6

rile lumii, exceptnd t, a


rile
Se refer
a la transferurile primite din toate t, a
membre ale CSI.

-1.0
-2.0

2011

2012

I/13

II/13

III/13

IV/13

I/14

II/14

III/14

Alt capital

Venitul reinvestit

Capitalul social

Fluxul de investiii directe nete

Sursa: BNM

32

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Graficul 3.28: Ponderea datoriei externe n PIB


(%)
105
78.1
90 72.0

75.5

75.7

77.7

81.5

85.6

85.6

82.5

75
60

(Graficul 3.27). Astfel, ponderea n PIB a venitului reinvestit a


constituit 1.7 la sut
a, iar a capitalului social 0.5 la sut
a.
Totodat
a, dup
a o perioad
a de dou
a trimestre consecutive cnd
fluxul grupei alt capital a generat contributii negative la
dinamica investitiilor directe, n trimestrul III, 2014 ponderea n
PIB a acesteia a devenit usor pozitiv
a (0.1 la sut
a).

45
30
15
0
2011

2012

I/13

II/13

III/13

IV/13

I/14

II/14

Autoriti monetare

Bnci

Investiii directe (credite intra-grup)

Sector guvernamental

Alte sectoare

Datoria extern

Sursa: BNM

III/14

Ponderea datoriei externe n PIB n trimestrul III, 2014 si-a inversat


traiectoria ascendent
a, nregistrnd un nivel de 82.5 la sut
a, cu
3.1 puncte procentuale inferior celui din trimestrul II (Graficul
3.28). n structur
a, au fost nregistrate misc
ari att n directia
major
arii ct si viceversa, ns
a aceste modific
ari nu au contribuit
la modificarea substantial
a a structurii datoriei externe. Astfel,
similar perioadelor precedente, ponderea majora n totalul datoriei
externe o detin agentii economici cu 48.1 la sut
a, sectorului
guvernamental i revine 21.2 la sut
a si investitiilor directe - 13.2
la sut
a.

33

Capitolul 4
Promovarea politicii monetare
4.1

Instrumentele politicii monetare

Politica ratelor dobnzilor


n condit, iile accentu
arii treptate a riscurilor proinflat, ioniste pe
parcursul ultimelor luni ale anului 2014, BNM a efectuat n luna
decembrie dou
a major
ari succesive ale ratei dobnzii de politic
a
monetar
a (cu 1.0 puncte procentuale s, i, respectiv, 2.0 puncte
procentuale), pn
a la nivelul de 6.5 la sut
a.

Graficul 4.1: Ratele medii lunare de referint, a


pe piat, a interbancara s, i rata de baza a BNM
(%)
10.5
9.0
7.5
6.0
4.5

n vederea sust, inerii funct, ion


arii adecvate a piet, ei monetare
interbancare, BNM a continuat s
a gestioneze surplusul de
lichiditate prin operat, iuni de sterilizare s, i s
a propun
a b
ancilor
lichidit
at, i, conform calendarului anunt, at.

3.0
1.5
1/12

7/12
CHIBID

1/13

7/13

CHIBOR

1/14

7/14

Rata de baz a BNM

Sursa: BNM

Rata de referint, a interbancara CHIBOR 2W a nregistrat o evolut, ie


ascendent
a, dar mai put, in pronunt, at
a dect cea a ratei de baz
a.
Consemnnd 8.54 la sut
a la finele trimestrului IV, 2014, rata
CHIBOR 2W s-a majorat cu 0.75 puncte procentuale fat, a de nivelul
nregistrat la finele trimestrului precedent.

Graficul 4.2: Evolut, ia lunara a coridorului


ratelor dobnzilor (%)
12
10

Rata medie lunar


a a dobnzii aferent
a valorilor mobiliare de stat
(VMS) de 91 zile a init, iat un trend crescator n debutul trimestrului,
ca urmare a diminuarii treptate a ofertelor bancilor la licitat, iile de
plasare a VMS, atingnd n luna decembrie 2014 valoarea maxima
nregistrat
a de la nceputul anului - 5.16 la sut
a. Rata medie
lunara a dobnzii pe piat, a creditelor/depozitelor interbancare s, i-a
ment, inut tendint, a de declin, amorsat
a n luna decembrie 2014,
cnd a nregistrat o valoare marginal superioar
a celei din luna
noiembrie 2014.

8
6
4
2
0
1/12

7/12

1/13

7/13

1/14

7/14

Credite overnight

Depozite overnight

Credite/depozite interbancare

VMS-91 zile

Sursa: BNM

34

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Operat, iunile de piat, a deschisa


Vnz
ari de certificate ale BNM (CBN)
Pe parcursul trimestrului IV, 2014 absorbt, ia surplusului de
lichiditate din sistemul bancar s-a realizat prin operat, iuni de
vnzare a certificatelor BNM pe termen de 14 zile.
BNM a desf
as, urat 25 de licitat, ii cu anunt, area ratei maxime a
dobnzii echivalente cu rata de baz
a a BNM, n cadrul c
arora
oferta b
ancilor a fost satisf
acut
a integral.
Ca urmare a faptului ca ratele dobnzilor solicitate de participant, i
au fost egale cu rata maxim
a anunt, at
a la licitat, ii, certificatele
BNM au fost vndute la o dobnd
a echivalent
a cu rata de baz
aa
BNM. Pe ansamblul trimestrului IV, 2014 rata medie ponderat
aa
operat, iunilor de sterilizare s-a cifrat la 3.59 la sut
a anual.
Stocul plasamentelor CBN s-a diminuat esent, ial spre finele
(- 1042.6 milioane lei fat, a
de nivelul
trimestrului de referint, a
consemnat la finele trimestrului anterior) s, i a nregistrat 219.7
milioane lei. Totodat
a, datorit
a valorilor mai mari a stocului
plasamentelor CBN nregistrate pe parcursul trimestrului, media
acestora a fost us, or superioar
a celei din trimestrul III, 2014,
constituind 882.4 milioane lei.
Operat, iuni REPO de cump
arare a valorilor mobiliare de stat
(VMS)
Livrarea necesarului de lichiditate din sistemului bancar s-a realizat
prin operat, iuni repo pe termen de 28 zile la rata fix
a, efectuate
saptamnal prin procedura licitat, iilor fara plafon, n cadrul carora
ofertele bancilor n volum de 3488.7 milioane lei au fost satisfacute
integral.
Att soldul operat, iunilor repo la finele trimestrului gestionar, ct

s, i soldul mediu trimestrial al acestora au crescut esent, ial fat, a


de trimestrul anterior (+837.0 milioane lei s, i, respectiv, +611.8
milioane lei), nregistrnd 1097.0 milioane lei s, i 870.1 milioane
lei, respectiv.
Activitatea de creditare
de BNM la situat, ia
Datoria creditoare a b
ancilor licent, iate fat, a
din 31 decembrie 2014 a constituit 6548.6 milioane lei, fiind
reprezentata prin creditele de urgent, a n suma de 6450.0 milioane
, creditele pentru protejarea
lei acordate n trimestrul de referint, a

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


integrit
at, ii sistemului bancar - 93.1 milioane lei acordate n anii
precedent, i s, i creditele acordate pentru creditarea cooperativelor
de construct, ie a locuint, elor - 5.5 milioane lei.
Facilit
at, ile permanente
Regimul de funct, ionare a facilit
at, ilor permanente (depozite s, i
credite overnight) stabilit de BNM a permis b
ancilor gestionarea
eficient
a a lichidit
at, ilor proprii.
Pe parcursul trimestrului IV, 2014 b
ancile au utilizat concomitent
ambele facilit
at, i permanente.
Majoritatea b
ancilor au continuat s
a plaseze depozite overnight
la Banca Nat, ional
a, volumul acestora fiind mult superior celui
consemnat n trimestrul precedent. Volumul total al depozitelor
overnight plasate la BNM n perioada analizata a nsumat 20773.0
milioane lei, ceea ce indica un sold mediu zilnic de 332.1 milioane
lei, superior celui din trimestrul III de 2.5 ori.
Cres, terea semnificativ
a a plasamentelor b
ancilor s-a produs pe
seama lunii decembrie, cnd BNM a majorat rata dobnzii la
depozitele overnight, iar b
ancile au apelat mai frecvent la aceast
a
facilitate, astfel nct soldul mediu lunar a atins nivelul de 784.6
milioane lei.
n aceeas, i perioada facilitatea de credit overnight a fost utilizata de
cteva banci care au nregistrat deficit de lichiditate, preponderent
la finele perioadelor de ment, inere a rezervelor obligatorii. Suma
creditelor overnight acordate de BNM pe parcursul trimestrului IV,
2014 a constituit 4473.6 milioane lei, soldul mediu zilnic nsumnd
76.1 milioane lei, inferior celui din trimestrul precedent de 1.8 ori.
De ment, ionat c
a, ratele dobnzilor la instrumentele de politic
a
monetara ale BNM s-au ment, inut constante, la nivel de 0.5 la suta
anual pentru depozitele overnight s, i 6.5 la sut
a anual - pentru
creditele overnight, din aprilie 2013. n luna decembrie 2014,
Banca Nat, ional
a a majorat ratele de dou
a ori consecutiv, cu cte
1.0 puncte procentuale s, i 2.0 puncte procentuale din 12 decembrie
s, i 30 decembrie 2014, respectiv. Astfel, la situat, ia din 31 decembrie
2014 rata dobnzii la facilitatea de depozit constituia 3.5 la sut
a
anual, iar la facilitatea de credit overnight - 9.5 la sut
a anual.
Rezervele obligatorii

n trimestrul IV al anului 2014, de rnd cu operat, iunile de piat, a


deschisa, mecanismul rezervelor obligatorii a continuat sa exercite
funct, iile de control monetar s, i management al lichidit
at, ii
sistemului bancar.

35

36

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


Caracteristicile regimului rezervelor obligatorii au fost ment, inute
neschimbate pe parcursul ntregului trimestru.
Rezervele obligatorii n MDL aferente perioadei de urm
arire a
mijloacelor atrase 8 noiembrie - 7 decembrie 2014, ment, inute de
b
anci n perioada 8 decembrie 2014 - 7 ianuarie 2015, s-au cifrat
la 2693.3 milioane lei, n sc
adere cu 1031.7 milioane lei (27.7
la sut
a) comparativ cu rezervele obligatorii aferente perioadei de
urm
arire 8 august - 7 septembrie 2014 (ment, inute n perioada 8
septembrie - 7 octombrie 2014).
Rezervele obligatorii n VLC ment, inute de banci la Banca Nat, ionala
la situat, ia din 31 decembrie 2014 au nsumat 55.6 milioane dolari
SUA s, i 98.9 milioane euro. Comparativ cu 30 septembrie 2014,
rezervele obligatorii n dolari SUA s, i euro s-au mics, orat cu 23.2 la
sut
a s, i 11.1 la sut
a, respectiv.
Suma rezervelor obligatorii n MDL s, i n VLC s-a diminuat ca
rezultat al instituirii unui regim special de constituire a rezervelor
obligatorii pe durata moratoriului la b
ancile sub administrare
special
a.
Piat, a monetar
a interbancar
a
Pe parcursul trimestrului IV, 2014 volumul tranzact, iilor pe piat, a
interbancar
a a nsumat 14156.9 milioane lei. Cota majoritar
a,
circa 99.7 la sut
a din total, tradit, ional apart, ine piet, ei
creditelor/depozitelor interbancare.
Piat, a interbancar
a a creditelor/depozitelor
Volumul creditelor/depozitelor interbancare n trimestrul IV, 2014
s-a cifrat la 14119.3 milioane lei, n cres, tere de circa 1.6 ori
comparativ cu trimestrul precedent. Majorarea semnificativ
aa
volumului creditelor/depozitelor interbancare n luna noiembrie
a
2014, pn
a la nivel de 10811.7 milioane lei, care n consecint, a
influent, at valoarea trimestrial
a, s-a produs pe seama volumelor
considerabile a mprumuturilor reciproce tranzact, ionate ntre
unele b
anci.
Rata dobnzii medie lunar
a la creditele/depozitele interbancare
s-a ment, inut peste limita de sus a coridorului ratelor de politic
a
monetar
a a BNM pe parcursul lunilor octombrie s, i noiembrie s, i
a revenit n limitele coridorului n luna decembrie. Astfel, rata
dobnzii medie trimestrial
a a alc
atuit 8.27 la sut
a anual, fiind n
de trimestrul III cu 0.43 puncte procentuale.
descres, tere fat, a
Termenul mediu ponderat al tranzact, iilor n trimestrul analizat a
constituit 6 zile, comparativ 9 zile n cel precedent.

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare

37

Piat, a secundar
a a valorilor mobiliare
n trimestrul IV, 2014, participant, ii piet, ei secundare a valorilor
mobiliare de stat au nregistrat tranzact, ii n volum de 37.6
milioane lei, n cres, tere cu circa 30.0 milioane lei fat, a de perioada
precedent
a. n tranzact, iile nregistrate au predominat cele de tip
banc
a - client, care au constituit 32.4 milioane lei (86.2 la sut
a
din totalul tranzact, iilor).
Media trimestrial
a a randamentului aferent operat, iunilor de
vnzare-cump
arare pe piat, a secundar
a a valorilor mobiliare de
stat s-a cifrat la 6.16 la sut
a, n descres, tere cu 0.29 puncte
procentuale n comparat, ie cu perioada precedent
a, n condit, iile
de la
descres, terii termenului mediu ponderat pn
a la scadent, a
149 zile pn
a la 90 zile.
Intervent, iile pe piat, a valutar
a intern
a
Banca Nat, ional
a a Moldovei a intervenit pe piat, a valutara intern
a
n octombrie - decembrie 2014 preponderent n calitate de
vnz
ator de valut
a str
ain
a, n scopul atenu
arii fluctuat, iilor
excesive ale cursului de schimb al monedei nat, ionale n raport cu
dolarul SUA.
volumul tranzact, iilor B
Pe parcursul perioadei de referint, a
ancii
Nat, ionale a Moldovei efectuate pe piat, a valutar
a interbancar
a
contra lei moldovenes, ti la data valutei a constituit 547.7 milioane
dolari SUA7 , inclusiv convertiri valutare sub form
a de cump
ar
ari
cu institut, iile B
ancii Mondiale n sum
a de 1.92 milioane dolari
SUA.
De ment, ionat c
a, BNM a efectuat operat, iuni swap de vnzare n
sum
a de 347.87 milioane dolari SUA (din care 190.47 milioane
dolari SUA sunt echivalentul a 152.41 milioane euro), precum s, i
operat, iuni swap de cump
arare n sum
a de 153.28 milioane dolari
SUA (din care 132.28 milioane dolari SUA sunt echivalentul a
106.0 milioane euro).

Inclusiv interventii speciale sub form


a de vnz
ari de valut
a cu BC Banca
de Economii S.A. s, i BC Banca Sociala S.A. n suma de 284.66 milioane dolari
SUA.

Graficul 4.3: Evolut, ia cursului oficial de schimb


USD/MDL s, i volumul tranzact, iilor zilnice ale
BNM, trimestrul IV, 2014
mil. USD

USD/MDL

200.0

16.00

150.0

15.75

100.0

15.50

50.0

15.25

0.0

15.00

-50.0

14.75

-100.0

14.50

-150.0

14.25

-200.0
01/10/14

31/10/14
30/11/14
Tranzacii interbancare nete ale BNM
SWAP-uri de vnzare
SWAP-uri de cumprre
SW-uri de vnzare (FW)
SW-uri de cumprare (FW)
Cursul oficial USD

Sursa: BNM

14.00
30/12/14

38

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Graficul 4.4: Modificarea agregatelor monetare

(%, cres, tere anuala)

4.2

Dinamica indicatorilor monetari

40.0
Bani n circulatie
35.0

M2

30.0

M3

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
I/11

III/11

I/12

III/12

I/13

III/13

I/14

III/14

Pe parcursul anului 2014 a fost consemnata diminuarea ritmurilor


de cres, tere a indicatorilor monetari. Astfel, n trimestrul IV, 2014
ritmul de cres, tere a agregatelor monetare a cobort sub nivelul
valorilor nregistrate n anii 2011-2013, media trimestrial
a n
termeni anuali constituind 0.7 la sut
a pentru M2 (cu 11.5 puncte
procentuale sub nivelul de cres, tere din trimestrul III, 2014) s, i 8.2
la sut
a pentru M3 (cu 8.0 puncte procentuale mai put, in dect n
trimestrul III al anului 2014) (Graficul 4.4).

Sursa: BNM

Masa monetara
Graficul 4.5: Dinamica agregatului monetar
M3 (%, contribut, ia componentelor n cres, tere

anuala)
30
25
20
15
10
5
0
-5
I/11

III/11

I/12

III/12

I/13

III/13

Bani n circulaie
Total depozite n valut strin
Total depozite n moneda naional
Agregatul monetar M3

Sursa: BNM

I/14

III/14

Analiza dinamicii agregatelor monetare pe termen mediu indic


a
faptul c
a presiunile inflat, ioniste asociate cu masa monetar
a sunt
n diminuare, principala cauz
a fiind evolut, ia banilor n circulat, ie.
Pe parcursul trimestrului IV, 2014 masa monetar
a n sens larg a
nregistrat n medie o cres, tere anual
a de 8.2 la sut
a. Contribut, ia
major
a, n medie cu 93.5 la sut
a la aceast
a cres, tere, au avut-o
depozitele n valuta straina, fiind urmata de contribut, ia banilor n
circulat, ie cu 8.0 la suta, iar depozitele n lei moldovenes, ti au avut
o contribut, ie negativ
a de 1.5 la sut
a. n as, a mod, din cres, terea
7.6
medie de 8.2 la sut
a pe parcursul trimestrului de referint, a
puncte procentuale sunt rezultatul sporirii soldului depozitelor n
valut
a, 0.7 puncte procentuale sunt efectul major
arii banilor n
circulat, ie, iar evolut, ia soldului depozitelor n lei moldovenes, ti a
condit, ionat diminuarea ritmului de cres, tere a masei monetare M3
cu 0.1 puncte procentuale (Graficul 4.5).
De asemenea, s-au produs modificari n structura masei monetare
M3 fat, a de trimestrul III, 2014. Ca rezultat al deprecierii monedei
de moneda unic
nat, ionale fat, a
a european
a s, i dolarul SUA,
depozitele n valut
a str
ain
a au fost mai solicitate de c
atre
depun
atori. Astfel, ponderea depozitelor n valut
a str
ain
a crescut
pna la 33.0 la suta din total (cu 2.4 puncte procentuale mai mult
de trimestrul III, 2014), iar ponderea depozitelor n lei a
fat, a
scazut pna la 40.3 la suta (cu 1.5 puncte procentuale sub nivelul
din trimestrul precedent). Ponderea banilor n circulat, ie a
constituit 26.6 la sut
a din masa monetar
a M3.
Factorul deprecierii leului moldovenesc a l
asat amprenta s, i n
ritmul de cres, tere anual al depozitelor. Evolut, ia n termeni anuali a
soldului depozitelor n moneda nat, ionala pe parcursul trimestrului
IV, 2014 a fost caracterizat
a de o diminuare n medie cu 10.7

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare

39

puncte procentuale fat, a de trimestrul III, ritmul mediu de cres, tere


pe parcursul perioadei de referint, a nregistrnd valori negative de
0.3 la sut
a. Depozitele n valut
a au evoluat n sens contrar celor
n lei moldovenes, ti, nregistrnd o cres, tere de 27.2 la sut
a, cu 1.2
puncte procentuale mai mult fat, a de trimestrul precedent. Ritmul
de cres, tere a soldului total al depozitelor pe parcursul trimestrului
de
IV, 2014 s-a diminuat n medie cu 6.0 puncte procentuale fat, a
trimestrul III, spre finele lunii decembrie ajungnd la nivelul de
7.5 la sut
a anual, ceea ce a constituit minimul pentru perioada
de referint, a, fiind totodata cea mai mic
a rat
a de cres, tere anual
aa
soldului total al depozitelor din ultimii 4 ani.

Piat, a creditelor
n octombrie-decembrie 2014, soldul creditelor sectorului privat a
nregistrat un trend descendent, la finele trimestrului fiind atins
a
cifra de 39754.9 milioane lei, n diminuare cu aproximativ 3.5 la
de sfrs, itul lunii decembrie 2013 (Graficul 4.6).
sut
a fat, a

Graficul 4.6: Evolut, ia soldului creditelor (%,

cres, tere anuala)


35
30
25
20

Din perspectiva structurii pe monede, dinamica negativa a soldului


creditelor a fost influent, at
a n cea mai mare parte de mics, orarea
creditelor n valut
a str
ain
a, c
arora le-a revenit o pondere de 39.3
la sut
a din totalul portofoliului de credite (Graficul 4.7). n
acelas, i timp, la finele lunii decembrie 2014, soldul creditelor n
lei acordate sectorului privat a constituit 24114.9 milioane lei, n
de finele lunii decembrie a anului
diminuare cu 0.8 la sut
a fat, a
2013.
Pe parcursului trimestrului IV, 2014 evolut, ia soldului creditelor n
lei a fost indus
a de diminuarea creditelor acordate persoanelor
juridice cu 8.1 la suta anual, constituind 16982.3 milioane lei (cu o
pondere de 70.4 la suta din totalul creditelor n lei) s, i de cres, terea
anual
a de 22.4 la sut
a a creditelor acordate persoanelor fizice,
constituind 7132.6 milioane lei (cu o pondere de 29.6 la sut
a din
totalul creditelor n lei).

15
10
5
0
-5
-10
III/13

IV/13

Total

I/14

II/14

n moneda naional

III/14

IV/14

n valut strin

Sursa: BNM

Graficul 4.7: Ponderile soldului creditelor (%)


100
90
80

41.0

39.3

59.0

60.7

70
60
50
40
30
20

Evolut, ia creditelor n valut


a str
ain
a pe parcursul trimestrului IV,
2014 a nregistrat o diminuare n termeni anuali mai accentuat
a,
de 7.3 la suta fat, a de sfrs, itul trimestrului IV, 2013, situndu-se la
sfrs, itul lunii decembrie 2014 la nivelul de 15640.0 milioane lei.
Trendul creditelor n valut
a str
ain
a a fost determinat n special
de evolut, ia componentei creditelor destinate persoanelor juridice,
care au atins nivelul de 15399.9 milioane lei la 31 decembrie 2014,
de sfrs, itul trimestrului IV, 2013.
n diminuare cu 7.1 la sut
a fat, a
Creditele n valut
a acordate persoanelor fizice au nregistrat un
de luna decembrie
ritm de cres, tere negativ, de 21.4 la sut
a fat, a
2013, ns
a n totalul portofoliului de credite n valut
a str
ain
a

10
0
III/13

IV/13

I/14

n moneda naional

Sursa: BNM

II/14

III/14

n valut strin

IV/14

40

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


acestei categorii i-a revenit o pondere mai redus
a - de 1.5 la sut
a
(240.1 milioane lei).
n structura portofoliului de credite pe sectoare de activitate, n
trimestrul IV al anului 2014, cele mai semnificative modific
ari
au fost atestate la nivelul sectorului comert, ului, care a avut o
diminuare n termeni anuali de 25.4 la sut
a pentru creditele
acordate n lei s, i de 14.7 la sut
a pentru cele n valut
a str
ain
a. La
sfrs, itul trimestrului IV, 2014, ponderea creditelor orientate c
atre
acest sector a constituit 27.3 la sut
a pentru creditele n moneda
nat, ionala s, i 43.0 la suta pentru creditele acordate n valuta straina,
ponderile acestora s-au mics, orat att n moneda
drept consecint, a
nat, ionala, ct s, i n valuta straina, cu 9.0 s, i 3.7 puncte procentuale,
respectiv.

Piat, a depozitelor
Graficul 4.8: Dinamica soldului depozitelor (%,

cres, tere anuala)


30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
III/13

IV/13

n moneda naional

Sursa: BNM

I/14

II/14
n valut strin

III/14
Total

IV/14

La sfrs, itul trimestrului IV, 2014, soldul depozitelor din sectorul


privat a consemnat o cres, tere anual
a de 7.7 la sut
a anual, cu
4.7 puncte procentuale sub cres, terea anual
a nregistrat
a la finele
trimestrului precedent, constituind 32043.0 milioane lei. Dinamica
negativa a soldului depozitelor fat, a de finele trimestrului precedent
a fost cauzat
a de sc
aderea ritmurilor de cres, tere a componentei
n moneda nat, ional
a cu 12.0 puncte procentuale, pn
a la minus
7.0 la suta anual, fiind part, ial recuperata de componenta n valuta
str
ain
a n cres, tere cu 5.5 puncte procentuale, pn
a la 27.7 la sut
a
anual (Graficul 4.8).
Trendul depozitelor n lei a fost determinat de evolut, ia
plasamentelor populat, iei, carora le-a revenit o pondere de 86.0 la
sut
a din portofoliul total de depozite n moneda nat, ional
a. La
finele trimestrului IV, 2014 soldul acestora a constituit 13711.3
de finele lunii
milioane lei, n diminuare cu 6.1 la sut
a fat, a
decembrie 2013. Depozitele n lei atrase de la persoanele juridice
au det, inut o cres, tere anual
a negativ
a de 11.5 la sut
a, ponderea
acestora n portofoliul total de depozite atrase pe parcursul
ultimilor 12 luni fiind diminuat
a cu 0.7 puncte procentuale,
nregistrnd 13.9 la sut
a din portofoliu.
Ritmul anual de cres, tere a depozitelor n valut
a str
ain
a s-a plasat
la finele lunii decembrie 2014 la nivelul de 27.7 la suta (n cres, tere
de luna septembrie 2014), soldul
cu 5.5 puncte procentuale fat, a
acestora constituind 16107.7 milioane lei. La aceast
a cres, tere au
contribuit depozitele atrase de la persoanele fizice (cu o pondere
de 86.5 la sut
a din totalul depozitelor atrase n valut
a str
ain
a),
care spre sfrs, itul trimestrului IV au constituit 13931.2 milioane lei
(cu o cres, tere anual
a de 28.3 la sut
a). n acelas, i timp, depozitele
atrase de la persoanele juridice (13.5 la suta din totalul depozitelor
atrase n valuta straina) s-au majorat cu 23.6 la suta fat, a de finele
trimestrului IV al anului 2013.

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare

41

Ratele dobnzii s, i mecanismul de transmisie a politicii


monetare
Evolut, ia ratei de baz
a
n trimestrul IV, 2014 au avut loc patru s, edint, e ale Consiliului de
administrat, ie al Bancii Nat, ionale a Moldovei cu privire la deciziile
de politic
a monetar
a. n urma evalu
arii balant, ei riscurilor interne
s, i externe, carora ar putea fi supusa economia Republicii Moldova
s, i perspectivele inflat, iei pe termen scurt s, i mediu au fost emise
dou
a decizii de ment, inere a ratei de baz
a la nivelul de 3.5 la sut
a
(nivel stabilit la s, edint, a din 25 aprilie 2013). La urmatoarele doua
s, edint, e desf
as, urate n luna decembrie 2014 au fost emise dou
a
decizii de majorare a ratei de baz
a cu 1.0 s, i 2.0 puncte
procentuale respectiv, pna la nivelul de 6.5 la suta (Graficul 4.9).
a fost necesar
n perioada de referint, a
a n
asprirea gradual
a a
politicii monetare, pentru a combate presiunile proinflat, ioniste
din partea pret, urilor reglementate s, i a deprecierii monedei
nat, ionale. Deciziile de majorare a ratei de baza vor produce efecte
n economie pe parcursul urm
atoarelor 2-3 trimestre, avnd ca
scop ancorarea anticipat, iilor inflat, ioniste s, i ment, inerea ratei
inflat, iei n proximitatea t, intei de 5.0 la sut
a pe termen mediu, cu
o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale.
Evolut, ia ratei de credit
Pe parcursul trimestrului IV, 2014, rata medie anual
a a dobnzii
aferenta soldului creditelor n sectorul privat a fost n scadere att
n moneda nat, ionala (cu 0.27 puncte procentuale), ct s, i n valuta
de trimestrul precedent
str
ain
a (cu 0.16 puncte procentuale) fat, a
s, i fat, a de trimestrul IV, 2013 n moneda nat, ionala (cu 1.08 puncte
procentuale) s, i n valut
a str
ain
a (cu 0.58 puncte procentuale),
nregistrnd valori la nivelul de 10.58 la suta n moneda nat, ionala
s, i 7.24 la sut
a n valut
a str
ain
a (Graficul 4.9).

Graficul 4.9: Ratele medii ale dobnzilor la


portofoliul creditelor s, i depozitelor (%)
14.0

11.66

Pe parcursul trimestrului IV, 2014, rata medie a dobnzii la


mprumuturile n valut
a str
ain
a a nregistrat o sc
adere de 0.16

10.85

12.0
9.60

10.58

10.0

8.48
7.69

7.61

8.0
7.82

8.06
6.0
4.0

Variat, ii semnificative ale ratelor dobnzii aferente soldului


creditelor n moneda nat, ional
a au fost nregistrate la creditele
acordate persoanelor juridice, care s-au diminuat cu 0.08 puncte
procentuale fat, a de trimestrul III, 2014, iar pe parcursul ultimelor
12 luni mics, orndu-se cu 0.89 puncte procentuale. Rata medie
anual
a a dobnzii pentru creditele acordate n lei persoanelor
fizice s-a plasat n trimestrul IV, 2014 la nivelul de 11.08 la sut
a,
de trimestrul precedent (cu 0.86 puncte
fiind n sc
adere att fat, a
de trimestrul IV, 2013 (cu 1.33 puncte
procentuale), ct s, i fat, a
procentuale).

12.93

4.76

7.24

7.40

4.73

6.5

4.58

4.46
4.5
3.5

2.0

3.5

0.0
IV/12

I/13

II/13

III/13

Credite n moneda naional


Depozite n moneda naional
Rata de baz

Sursa: BNM

IV/13

I/14

II/14

III/14

Credite n valut strin


Depozite n valut strin

IV/14

42

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


puncte procentuale fat, a de trimestrul precedent s, i de 0.58 puncte
de trimestrul IV al anului 2013, plasndu-se la
procentuale fat, a
nivelul de 7.24 la suta. Costul creditelor n valuta straina acordate
persoanelor juridice a avut o evolut, ie descendent
a, constituind
7.22 la sut
a n trimestrul IV, 2014. Costul creditelor n valut
a
str
ain
a acordate persoanelor fizice a fost cu 0.13 puncte
procentuale sub nivelul trimestrului precedent, constituind 8.63 la
sut
a, totodat
a, pe parcursul ultimelor 12 luni a fost n cres, tere cu
0.13 puncte procentuale.
Evolut, ia ratei de depozit
n octombrie-decembrie 2014, ratele dobnzii pentru depozitele
de sc
atrase au avut o tendint, a
adere, manifestat
a de ambele
componente, n moneda nat, ional
a s, i n valut
a str
ain
a.

Graficul 4.10: Evolut, ia marjei bancare (p.p.)


5.0
4.0

3.33

3.0

3.30

3.18

2.97

3.09
2.80

2.0
1.0
0.0
IV/12

I/13

II/13 III/13 IV/13

I/14

II/14 III/14 IV/14

Marja bancar la operaiunile n moneda naional


Marja bancar la operaiunile n valut strin

Sursa: BNM

Graficul 4.11: Fluctuat, iile cursului oficial de


schimb al leului moldovenesc
20

Rata medie a dobnzii pentru depozitele n lei, n trimestrul IV,


2014 a constituit 7.61 la sut
a, fiind cu 0.08 puncte procentuale
inferioar
a nivelului din trimestrul precedent s, i cu 0.87 puncte
procentuale inferioar
a nivelului din trimestrul IV, 2013 (Graficul
4.9). Mics, orarea ratei medii de dobnd
a pentru plasamentele n
lei a fost indus
a n cea mai mare parte de diminuarea ratei medii
a dobnzii la depozitele n lei atrase de la persoanele juridice (cu
de trimestrul precedent), n timp ce
0.41 puncte procentuale fat, a
la depozitele atrase de la persoanele fizice aceasta a ramas practic
de trimestrul
la acelas, i nivel, minus 0.01 puncte procentuale fat, a
precedent, nregistrnd valoarea de 7.76 la sut
a.

MDL

19
18

Rata dobnzii pentru plasamentele n valut


a str
ain
a, a constituit
, n sc
n medie 4.46 la sut
a n perioada de referint, a
adere cu
de trimestrul precedent s, i cu 0.27
0.12 puncte procentuale fat, a
puncte procentuale fat, a de nivelul nregistrat n trimestrul IV, 2013.
Comparativ cu trimestrul IV, 2013, rata medie a dobnzii pentru
plasamentele atrase de la persoanele juridice s-a diminuat cu
0.40 puncte procentuale, plasndu-se la nivelul de 4.20 la sut
a n
perioada de raportare.

17
16
15
14
13
12
11
2012 I/12 II/12 III/12IV/12 I/13 II/13 III/13IV/13 I/14 II/14 III/14IV/14
Cursul oficial al monedei naionale fa de dolarul SUA
Cursul oficial al monedei naionale fa de euro

Rata medie a dobnzii pentru economiile atrase de la populat, ie


(de 4.50 la sut
a) s-a diminuat n octombrie-decembrie 2014 cu
0.13 puncte procentuale. Totodat
a, pe parcursul ultimelor 12
luni dobnzile calculate pentru depozitele n valut
a str
ain
a au
nregistrat n continuare diminu
ari att la cele ale persoanelor
juridice, ct s, i ale persoanelor fizice, cu - 0.73 puncte procentuale
s, i respectiv 0.28 puncte procentuale.

Sursa: BNM

Evolut, ia marjei bancare


ntre ratele medii ale
Marja bancar
a (calculat
a ca diferent, a
dobnzilor la credite s, i ratele medii ale dobnzilor la depozite)
pentru operat, iunile efectuate n lei moldovenes, ti, per ansamblu, a

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


urmat un trend de diminuare n trimestrul IV al anului 2014,
constituind 2.97 puncte procentuale, nivel mai redus cu 0.20
puncte procentuale comparativ cu trimestrul III, 2014 (Graficul
4.10). Pe parcursul trimestrului IV, 2014 influent, a considerabil
a
asupra marjei bancare n moneda nat, ional
a a avut-o costul
creditelor acordate n lei, care s-a modificat esent, ial fat, a de costul
depozitelor atrase.

43

Graficul 4.12: Deprecierea altor monede fat, a


de USD ( tr.III, 2014=100)
-29.3%
-13.9%
-8.9%
-7.1%
-6.9%
-6.7%

Evolut, ia marjei bancare pentru operat, iunile n valut


a str
ain
aa
avut acelas, i trend de diminuare pe parcursul trimestrului IV, 2014,
de
nregistrnd o sc
adere de 0.03 puncte procentuale fat, a
trimestrul precedent, fiind influent, at
a n mare parte de
diminuarea mai accentuat
a a ratei dobnzii la creditele acordate
n valut
a str
ain
a pe parcursul trimestrului de raportare.

Evolut, ia cursului de schimb nominal s, i real efectiv


Pe parcursul trimestrului IV, 2014,
cursul de schimb oficial
nominal al monedei nat, ionale s-a depreciat n raport cu dolarul
SUA cu 7.2 la sut
a, iar fat, a de euro cu 2.8 la sut
a comparativ cu
finele lunii septembrie 2014 (Graficul 4.11).

-6.2%
-5.0%
-4.0%
-35.0%

RUB

-30.0%

UAH

-25.0%

RSD

-20.0%

PLN

-15.0%

MDL

-10.0%

RON

EUR

-5.0%

HUF

0.0%

BYR

Sursa: BNM

Graficul 4.13: Dinamica cursului de schimb


nominal efectiv (NEER) s, i real efectiv (REER)
al MDL calculat n baza ponderii principalilor
parteneri comerciali (dec.2000-100%)
150%
NEER
REER

140%

120.6
130%

O evolut, ie similar
a s-a atestat s, i n cazul cursului oficial mediu
de schimb al monedei nat, ionale, care n trimestrul IV, 2014 s-a
de dolarul SUA cu 6.9 la sut
de moneda
depreciat fat, a
a, iar fat, a
unic
a european
a cu 0.6 la sut
a n comparat, ie cu cursul oficial
nominal mediu de schimb al monedei nat, ionale nregistrat n
trimestrul precedent.

115.1

120%

110%

100%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sursa: BNM

de dolarul SUA
n trimestrul IV, 2014, tendint, a de depreciere fat, a
a purtat un caracter regional, fiind specific
a s, i monedelor
nat, ionale ale partenerilor comerciali principali, cu ponderi
notabile n comert, ul exterior al Republicii Moldova. n acelas, i
timp, aceste monede au nregistrat deprecieri mai semnificative
de dolarul SUA comparativ cu leul moldovenesc (Graficul
fat, a
4.12). Aceste evolut, ii au creat premise de apreciere a cursului de
schimb real efectiv al monedei nat, ionale8 cu 7.1 la sut
a (Graficul
4.13). n acest context, la ntarirea cursului de schimb real efectiv
au contribuit majoritatea partenerilor comerciali principali, n
special, Rusia cu 6.26 puncte procentuale, Ucraina cu 0.94
puncte procentuale s, i Romnia cu 0.23 puncte procentuale
(Graficul 4.14).

Graficul 4.14: Contribut, ia principalilor parteneri


comerciali ai Republicii Moldova la modificarea
cursului real efectiv n tr.IV, 2014
China
Ungaria
Turcia
Italia
Germania
Bulgaria
Romnia
Belarus
Ucraina
Federaia Rus
Lituania
Olanda
Austria
Frana
Grecia
Marea Britanie
Polonia
-1.0

Pe parcursul trimestrului IV, 2014 cursul de schimb al monedei


de dolarul SUA a avut o tendint, a
de depreciere,
nat, ionale fat, a
8

calculat n baza ponderii principalilor parteneri comerciali s, i cursurilor


medii de schimb, dec.2000=100

Sursa: BNM

Deprecierea (-) /aprecierea(+)


0.0

1.0

2.0
3.0
4.0
puncte procentuale

5.0

6.0

7.0

44

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Graficul 4.15: Ritmul de cres, tere a ofertei


a de la persoanele fizice,
nete de valuta strain

pe valute fat, a de perioada similara a anului


precedent
160.0%
120.0%
80.0%
40.0%

presiunile fiind generate att de evolut, ia ofertei nete de valut


a
str
ain
a de la persoanele fizice9 , ct s, i a cererii nete de valut
a
10
straina din partea agent, ilor economici . Astfel, oferta s-a redus pe
fonul mics, orarii transferurilor de mijloace banes, ti de peste hotare11
s, i major
arii economisirilor bancare n valut
a str
ain
a12 . Cererea a
fost generat
a n cea mai mare parte de unii agent, i economici care
au efectuat pl
at, i aferente deservirii datoriei externe13 , dar s, i de
importatorii de resurse energetice (n principal furnizorul local de
gaz s, i furnizorii de energie electric
a). Un alt factor de depreciere
a cursului este fluctuat, ia monedelor str
aine pe piet, ele externe, n
mod special a rublei ruses, ti pe parcursul lunii decembrie.

0.0%
-40.0%
-80.0%
-120.0%
I

II

III

IV

II

2012

III

IV

2013

USD

EUR

II

III

IV

2014

RUB

Total

Astfel, n trimestrul IV, 2014 cererea s-a majorat us, or n raport


cu aceeas, i perioad
a a anului 2013, cu 2.0 la sut
a, pn
a la 673.2
milioane dolari SUA. Totodat
a, oferta a nregistrat o reducere de
50.2 la suta, atingnd suma de 343.6 milioane dolari SUA. Gradul
de acoperire a cererii prin oferta s-a cifrat n trimestrul IV, 2014 la
51.0 la sut
a.

Sursa: BNM

Graficul 4.16: Structura valutara a ofertei nete


a (valutele sunt recalculate n
de valuta strain
USD la cursul mediu constant)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pentru a echilibra decalajul dintre cererea s, i oferta de valut


a
straina s, i pentru a atenua fluctuat, iile excesive ale cursului, BNM a
intervenit pe parcursul trimestrului IV, 2014 prin vnz
ari nete de
14
valut
a str
ain
a n sum
a de 265.0 milioane dolari SUA .

II

III

2012
USD

IV

II

III

IV

2013
EUR

II

III

n luna octombrie, gradul de acoperire a cererii prin ofert


a a
nregistrat cea mai nalt
a valoare din trimestrul IV, 2014 (98.3
la sut
a) (Graficul 4.17). Evolut, ia cursului a avut loc pe fundalul
insuficient, ei de ofert
a de valut
a str
ain
a, care s-a cifrat la 177.2
milioane dolari SUA, n condit, iile n care cererea a nsumat 180.2
milioane dolari SUA.

IV

2014
RUB

Sursa: BNM

Graficul 4.17: Gradul de acoperire a vnzarilor

nete de catre
oferta neta s, i dinamica cursului
oficial
MDL/USD
16.0

200%
180%

15.0

160%

129.8%

140%

14.0

120%

98.3%

100%

13.0

80%
60%

96.2%

40%
88.8%

20%

12.0
33.9%
11.0
33.6%

0%

10.0
1/12

Dupa structura valutara, se atesta reducerea ofertei pe principalele


valute straine, n special a celei n dolari SUA, urmata de oferta n
euro s, i cea n ruble ruses, ti (Graficul 4.15).

7/12
1/13
7/13
1/14
7/14
Gradul de acoperire a vnz. nete de VS ctre pers. jur. prin
oferta net de VS de la pers. fiz.
Cursul MDL/USD mediu pe perioad

Sursa: BNM

de
n luna noiembrie, cursul de schimb al monedei nat, ionale fat, a
dolarul SUA a fost supus unor presiuni de depreciere generate de
extinderea decalajului ntre cerere s, i oferta, astfel nct att cursul
de la finele lunii, ct s, i cel mediu au nregistrat o depreciere lunara
de 1.5 la sut
a s, i 1.9 la sut
a, respectiv. n luna noiembrie, gradul
9

n continuare oferta
n continuare cererea
11
Transferurile de mijloace b
anes, ti din str
ain
atate efectuate n favoarea
persoanelor fizice prin b
ancile din Republica Moldova s-au redus n luna
octombrie 2014 cu 9.0 la sut
a n raport cu octombrie 2013, iar reducerea
nregistrat
a n noiembrie 2014 a fost de 21.4 la sut
a.
12
Soldul conturilor curente s, i de depozit n euro s-a majorat cu 27.2 milioane
EUR, iar cel n dolari SUA cu 7.3 milioane dolari SUA.
13
Potrivit ultimelor date disponibile (octombrie-noiembrie) n statistica
bancar
a, ies, irile nete aferente deservirii datoriei externe au constituit (-57.8)
milioane dolari SUA.
14
F
ar
a intervent, iile speciale sub form
a de vnz
ari de valut
a cu BC Banca de
Economii S.A. s, i BC Banca Social
a S.A.
10

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare


de acoperire a cererii prin oferta s-a cifrat la 33.9 la suta. Aceasta,
n condit, iile n care cererea net
a de valut
a din partea agent, ilor
economici a nregistrat o ascensiune de 49.6 la suta (pna la 269.5
milioane dolari SUA) comparativ cu luna octombrie, n timp ce
oferta neta de valuta straina de la persoanele fizice s-a diminuat cu
48.5 la suta (pna la 91.3 milioane dolari SUA). n valori absolute
partea neacoperita a cererii de catre oferta a fost de 178.2 milioane
dolari SUA. Totodat
a, pe parcursul acestei luni BNM a intervenit
prin vnzarea a 111.27 milioane dolari SUA, atenund presiunile
de depreciere asupra cursului de schimb al monedei nat, ionale.
n luna decembrie, cursul de schimb al monedei nat, ionale fat, a de
dolarul SUA a nregistrat o depreciere de 4.3 la sut
a n raport cu
luna noiembrie, iar deprecierea cursului mediu a fost de 3.3 la
sut
a. n luna decembrie, oferta s-a cifrat la 75.1 milioane dolari
SUA, iar cererea a nsumat 223.5 milioane dolari SUA. Cererea
de valut
a a fost generat
a n principal de furnizorul local de gaz
natural s, i de furnizorii de energie electric
a15 . Astfel, decalajul din
luna anterioar
a a continuat s
a persiste s, i n decembrie, diferent, a
dintre oferta s, i cerere cifrndu-se la 148.4 milioane dolari SUA. Pe
fundalul reducerii ofertei ntr-un ritm us, or mai alert (cu 17.7 la
sut
a) dect cererea (care s-a mics, orat cu 17.1 la sut
a), gradul de
acoperire a cererii prin oferta s-a redus n raport cu luna noiembrie,
pn
a la 33.6 la sut
a. Pe parcursul acestei luni, BNM a intervenit
prin vnz
ari masive de valut
a, n sum
a total
a de 156.4 milioane
dolari SUA.

15

Procurarile Moldovagaz s-au majorat cu 25.7 milioane dolari SUA n raport


cu decembrie 2013, iar cele ale furnizorilor de energie electrica au nregistrat o
cres, tere sezonier
a de 7.0 milioane dolari SUA.

45

46

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


Caseta tehnic nr. 2
Impactul deprecierii cursului de schimb RUB/USD asupra transferurilor de ruble ruseti n favoarea
persoanelor fizice prin intermediul bncilor din Republica Moldova
n trimestrul IV, 2014 pe piaa valutar internaional a fost sesizat un fenomen mai rar ntlnit, n decursul a trei
luni rubla ruseasc s-a depreciat cu circa 47.6 la sut n comparaie cu dolarul SUA. Astfel dac n luna septembrie
2014 un dolar SUA putea fi tranzacionat n medie pentru 37.87 ruble, atunci n luna decembrie 2014 acesta era
tranzacionat n medie pentru 55.91 ruble (graficul nr. 1). Totodat, conform datelor cu privire la transferurile de
mijloace bneti prin intermediul bncilor din Republica Moldova, circa 37.3 la sut din aceste transferuri le
reprezint cele n rublele ruseti1 (graficul nr. 2). Reieind din acest fapt este oportun s analizm impactul acestei
deprecieri asupra transferurilor n ruble exprimate n dolari SUA, dar i n lei moldoveneti.
Graficul nr. 1. Evoluia cursului de schimb RUB/USD i
aprecierea(-) / deprecierea(+) n termeni anuali (%, s. d.)
62.0

84.0

57.0

Evoluia cursul de schimb RUB/USD

70.0

52.0

Aprecierea(-)/deprecierea(+) n termeni
anuali a cursului RUB/USD, % (s. d.)

56.0

47.0

42.0

42.0

28.0

37.0

14.0

32.0

0.0

27.0

-14.0

Graficul nr. 2. Structura transferurilor din strintate

100%
80%
60%
40%

Sursa: BNM, calcule BNM

USD

EUR

9/14

5/14

1/14

9/13

5/13

1/13

9/12

5/12

1/12

9/11

5/11

0%

1/11

1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14

20%

RUB

Sursa: BNM, calcule BNM

De menionat c, pentru populaie este dificil s conceap cum deprecierea rublei fa de dolarul SUA influeneaz
cursul de schimb al leului moldovenesc n raport cu rubla ruseasc. La panoul informativ al bncilor liceniate cu
privire la cursurile de tranzacionare a valutelor este afiat doar c un dolar SUA cost spre exemplu 15.10 lei, o
rubl ruseasc 0.29 lei, moneda unic european 18.80 lei. Analiznd aceast informaie, fr a poseda unele
cunotine cu privire la stabilirea cursului de schimb, este evident c nu poi percepe ce ar avea n comun
deprecierea rublei ruseti fa de dolarul SUA i aprecierea leului moldovenesc n comparaie cu rubla ruseasc.
Stabilirea cursului de schimb MDL/RUB se determin prin multiplicarea cursului oficial al leului moldovenesc fa
de dolarul SUA cu cursul dolarului SUA fa de rubla ruseasc stabilit pe piaa internaional la ora 14:00, ora
Chiinului (sau prin divizarea cursului MDL/USD la cursul RUB/USD, conform Regulamentului cu privire la
stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine, art. 10). Prin urmare, evoluia cursului de
schimb MDL/RUB este influenat de doi factori:
Cursul de schimb MDL/USD este un factor intern, ce poate fi gestionat de Banca Naional a Moldovei.
Cursul de schimb RUB/USD este un factor extern, ce nu poate fi gestionat de Banca Naional a
Moldovei, deoarece stabilirea cursului de schimb al RUB/USD este o atribuie a Bncii Centrale a Federaiei
Ruse.
n continuare se va prezenta un exemplu simplu ce ar elucida care este impactul deprecierii cursului RUB/USD i
MDL/USD asupra cursului MDL/RUB.
Tabelul nr. 1
Impactul deprecierii cursului RUB/USD i MDL/USD asupra cursului MDL/RUB

MDL/USD
RUB/USD
MDL/RUB3
1

09.2014
14.3208
37.8700
0.3782

Date efective
Cadranul I
12.2012
15.4354
55.9051
0.2761

2, %
7.8
47.6
-27.0

Fixarea cursului MDL/USD


Cadranul II
09.2014 12.2012
, %
14.3208 14.3208
0.0
37.8700 55.9051
47.6
0.3782
0.2562
-32.3

Fixarea cursului RUB/USD


Cadranul III
09.2014 12.2012
,%
14.3208 15.4354
7.8
37.8700 37.8700
0.0
0.3782
0.4076
7.8

Conform datelor pentru primele nou luni (pn la intensificarea ritmului de depreciere a rublei ruseti) ale anului 2014. Ponderea s-a calculat pe baza datelor exprimate n
USD.
2
deprecierea (+)/aprecierea(-) cursului de schimb din luna decembrie n comparaie cu luna septembrie
3
raportul dintre cursul MDL/USD i RUB/USD

Capitolul 4. Promovarea politicii monetare

47

Analiza datelor din cadranul I al tabelului nr. 1 arat c, pe parcursul trimestrului IV, 2014 s-a consemnat att o
depreciere a cursului MDL/USD (7.8 la sut), ct i a RUB/USD (47.6 la sut). De menionat c, deprecierea
cursului RUB/USD a fost una net superioar celei aferente cursului MDL/USD, fapt ce a contribuit la aprecierea
leului moldovenesc fa de rubla ruseasc cu circa 27.0 la sut. Aceast apreciere presupune c, dac n luna
septembrie la convertirea a 100 ruble ruseti populaia ncasa 37.82 lei, atunci n luna decembrie doar 27.61 lei.
Pentru a nelege mai bine impactul acestor deprecieri asupra cursului MDL/RUB s-au creat dou scenarii n care sa fixat rnd pe rnd cursul de schimb MDL/USD, apoi RUB/USD. n consecin, putem vizualiza care ar fi fost
cursul de schimb MDL/RUB la neutralizarea unui factor. n cadranul II al tabelului nr. 1 este prezentat scenariul
care presupune c cursul de schimb MDL/USD din luna decembrie ar fi egal cu cel din luna septembrie, n acest
caz nu s-ar fi consemnat deprecierea cursului MDL/USD. Astfel, evoluia cursului MDL/RUB este influenat n
exclusivitate de evoluia cursului RUB/USD. n aceste condiii observm c, cursul de schimb MDL/RUB s-ar fi
apreciat cu 32.3 la sut, o apreciere mai pronunat dect au prezentat datele efective (32.3 la sut > 27.0 la sut).
Totodat, dac analizm scenariul n care cursul de schimb RUB/USD nu s-ar fi depreciat pe parcursul trimestrului,
iar n cazul cursului MDL/USD se nregistreaz datele efective (cadranul III aferent tabelului nr. 1), se contureaz
c, cursul de schimb MDL/RUB s-ar fi depreciat cu 7.8 la sut (37.82 lei < 40.76 lei). Deci, aprecierea pronunat a
cursului MDL/RUB pe parcursul trimestrului IV, 2014 a fost influenat n exclusivitate de deprecierea cursului
RUB/USD pe piaa internaional.

Efectul generat de evoluia cursului RUB/USD


Efectul generat de evoluia cursului MDL/USD
Ritmul anual de cretere a transferurilor n ruble
Ritmul anual de cretere a transfer. n ruble exprimate n MDL

Sursa: BNM, calcule BNM

Graficul nr. 4. Evoluia ritmului anual de cretere a


transferurilor n ruble ruseti exprimate n USD (%) i efectul
generat de evoluia cursului de schimb RUB/USD
(puncte procentuale)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14

90
81
72
63
54
45
36
27
18
9
0
-9
-18
-27
-36

1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14

Graficul nr. 3. Evoluia ritmului anual de cretere a


transferurilor n ruble ruseti exprimate n lei (%) i efectul
generat de evoluia cursului de schimb MDL/USD i RUB/USD
(puncte procentuale)

Efectul generat de evoluia cursului RUB/USD


Ritmul anual de cretere a transferurilor n ruble
Ritmul anual de cretere a transfer. n ruble exprimate n USD

Sursa: BNM, calcule BNM

Pentru a nelege care este impactul acestei deprecieri majore a cursului de schimb RUB/USD asupra unei pri
semnificative ale veniturilor populaiei (transferurile n ruble ruseti), se propune spre analiz graficul nr. 3, n care
este prezentat evoluia n termeni anuali a transferurilor de ruble ruseti recalculate n lei, avnd la baz datele cu
privire la transferurile de ruble prin intermediul bncilor din Republica Moldova i a cursului de schimb MDL/USD
i RUB/USD. Analiza graficului nr. 3 denot c, pe parcursul anului 2013 i n prima jumtate a anului 2014 ritmul
anual de cretere a transferurilor de ruble ruseti a fost unul pronunat, astfel poziionndu-se la un nivel mediu de
circa 50.0 la sut. Totodat, n a doua jumtate a anului 2014 se observ o temperare rapid a acestuia, ca n luna
noiembrie 2014 s nregistreze un ritm de minus 2.5 la sut. n acelai timp, dac convertim aceste transferuri n
dolari SUA, constatm o temperare i mai pronunat a ritmului anual (minus 30.6 la sut n luna noiembrie 2014),
drept consecin a deprecierii cursului de schimb RUB/USD (graficul nr. 4). De menionat c, dac n primele opt
luni ale anului deprecierea cursului MDL/USD a reuit s estompeze o parte din efectul generat de deprecierea
cursului RUB/USD, ncepnd cu luna septembrie 2014 deprecierea cursului de schimb MDL/USD nu a mai putut
reduce efectul negativ generat de deprecierea cursului de schimb RUB/USD (graficul nr. 3). Deci, temperarea
pronunat a ritmului anual de cretere a transferurilor de ruble ruseti prin suprapunere cu deprecierea puternic a
cursului de schimb RUB/USD au forat n luna octombrie 2014 prsirea palierului pozitiv de ctre ritmul anual de
cretere a transferurilor de ruble ruseti exprimate n lei (minus 1.1 la sut). Totodat, n luna noiembrie 2014 acesta
s-a diminuat mai accentuat, consemnnd un nivel de minus 20.0 la sut (graficul nr. 3).

48

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Activele oficiale de rezerva


Graficul 4.18: Evolut, ia activelor oficiale de

rezerva exprimate n luni de import de marfuri


s, i servicii

Activele oficiale de rezerv


a la finele trimestrului IV, 2014,
comparativ cu trimestrul anterior, s-au diminuat cu 496.5 milioane
dolari SUA, pn
a la 2156.6 milioane dolari SUA (Graficul 4.18).

luni de import

mil. USD
3500

6.0

3000

5.0

2500
4.0
2000
3.0
1500
2.0

Reducerea activelor oficiale de rezerv


a s-a produs din contul
intervent, iilor nete de vnzare realizate de BNM n scopul atenuarii
fluctuat, iilor excesive ale cursului de schimb, precum s, i ca urmare

a deprecierii monedelor componente ale rezervelor valutare fat, a


de dolarul SUA.

1000
1.0

500
0
ian.2010

0.0
ian.2011

ian.2012

ian.2013

ian.2014

Active oficiale de rezerv


Active oficiale de rezerv n luni de import de mrfuri i servicii

Sursa: BNM

n pofida reducerii activelor oficiale de rezerv


a pe parcursul
trimestrului IV, nivelul acestora asigur
a n continuare o acoperire
suficient
a a importurilor de m
arfuri s, i servicii (3.8 luni de
import16 ).
La consolidarea activelor oficiale de rezerv
a au contribuit
granturile s, i creditele acordate de principalii parteneri de
dezvoltare, avnd n vedere granturile primite de la Comisia
European
a n valoare total
a de circa 50.0 milioane dolari SUA,
dintre care 19.9 milioane dolari SUA au fost alocate n cadrul
Acordului de Liber Schimb Aprofundat s, i Cuprinz
ator RM-UE
(DCFTA) s, i pentru implementarea proiectului Managementul
Finant, elor Publice, precum s, i 6.0 milioane dolari SUA destinate
pentru sust, inerea proiectului de aprovizionare cu ap
a s, i
canalizare. Ministerul Afacerilor Externe s, i Ministerul Dezvolt
arii
Regionale din Romnia au acordat granturi care s-au cifrat la 9.91
milioane dolari SUA. Influxuri importante de credite au venit de la
Banca European
a de Investit, ii, care a alocat 19.8 milioane dolari
SUA pentru reabilitarea drumurilor s, i de la Comisia European
a,
care a oferit un credit n sum
a de 1.92 milioane dolari SUA
destinat pentru reforma n educat, ie.

16

Indicator calculat n baza prognozei pentru importul de m


arfuri s, i servicii
pentru 2015.

49

Capitolul 5
Prognoza inflat, iei pe termen
mediu
5.1

Ipoteze externe privind prognoza

Evenimentele din anul 2014 au avut un impact semnificativ asupra


pietelor financiare, ale c
aror consecinte vor influenta economia
mondial
a si pe parcursul urm
atoarelor trimestre. Astfel, noile
conditii macroeconomice au la baz
a un pret al petrolului la cel
mai sc
azut nivel din ultimii ani, dar si diminuarea preturilor
internationale la majoritatea materiilor prime generata de cererea
slab
a la nivel mondial. Pentru economiile avansate, pretul redus
al petrolului reprezint
a un stimul pentru accelerarea activit
atii
economice, nsa pentru multe din ele va fi dificil de evitat deflatia.
Riscul de deflatie este cel mai proeminent n zona euro si n Japonia
si se anticipeaza ca autoritatile monetare vizate vor adopta un si de
m
asuri cu caracter ultrastimulativ. Pe fundalul politicii monetare
a Sistemului Rezervelor Federale si anume a anticip
arii major
arii
ratei de baz
a, continuarea aprecierii dolarului SUA este evident
a,
riscurile fiind asociate reactiei pietelor valutare att pe termen
scurt, ct si pe termen lung. n regiune, evolutia economiilor va
fi deteriorat
a de criza din Federatia Rus
a si devalorizarea rublei
rusesti.
n raportul World Economic Outlook Update din ianuarie 2015,
Fondul Monetar International a diminuat prognoza cresterii
economice la nivel mondial de la 3.8 la 3.5 la sut
a pentru anul
2015 si de la 4.0 la 3.7 la sut
a pentru anul 2016. Practic, au fost
diminuate prognozele pentru majoritatea economiilor avansate,
cu exceptia economiei Statelor Unite ale Americii, care n ultimele
trimestre a prezentat o recuperare puternica, ceea ce a determinat
majorarea cu 0.1 puncte procentuale a prognozei cresterii medii a
economiilor avansate n anul 2015, la 2.4 la sut
a. Pentru anul
2016, prognoza privind evolutia economiilor avansate este, de
asemenea, de 2.4 la sut
a. Economiile emergente se confrunt
a cu
probleme majore, evolund cu mult sub potential, ceea ce a avut
un impact contractor asupra prognozelor. Pentru anul 2015, FMI
prognozeaz
a c
a economiile emergente vor creste n medie cu 4.3

Tabelul 5.1: Evolutia asteptata a variabilelor


externe
valori medii

anuale

2015

2016

0.4

1.0

%
n Federatia Rusa,

-4.8

-1.1

Inflatia anuala n zona euro, %

0.1

1.2

%
n Federatia Rusa,

11.0

7.5

USD/EUR

1.15

1.13

RUB/USD

63.1

61.2

52.3

61.1

-9.9

2.0

Cresterea economica
n zona euro, %
Cresterea economica

Inflatia anuala

Pretul petrolului Urals


(dolari SUA/baril)
Preturile internationale
la produsele alimentare, %

Sursa: ipoteze BNM pe baza datelor Consensus Economics s i


cotatii futures

50

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Graficul 5.1: Ritmul anual de crestere a PIB n


zona euro
2

1.5

1
0.5

0
0
1

puncte procentuale

0.5
2

1.5

I/13

III/13

I/14

III/14

Diferenta(p.p), scala din dreapta

I/15

III/15

Prognoza actuala

I/16

III/16

Prognoza precedenta

Sursa: Eurostat, Consensus Forecasts, calcule BNM

Graficul 5.2: Ritmul anual de cres, tere a PIB n


Federat, ia Rusa
3

2
1
0

puncte procentuale

1
2
3

4
5
6

I/13

III/13

I/14

III/14

Diferenta(p.p), scala din dreapta

I/15

III/15

Prognoza actuala

I/16

III/16

10

Prognoza precedenta

Sursa: Serviciul Federal de Statistica al Rusiei, Consensus


Economics, calcule BNM

Graficul 5.3: Rata medie de schimb USD/EUR

1.45

20

1.4

15
10

1.35

5
1.3
0

1.25
5
1.2

10

1.15

1.1

la sut
a si cu 4.7 la sut
a n anul 2016, cu 0.6 si 0.5 puncte
procentuale respectiv n scadere comparativ cu prognoza din luna
octombrie 2014.
Ca urmare a analizei situatiei mediului extern, dar si a prognozelor
organizatiilor internationale, noua rund
a de prognoz
a va contine
ipoteze externe expuse n tabelul 5.1.
n ultimele luni, economia zonei euro si-a continuat trendul slab
ascendent, riscul de deflatie aprofundndu-se. Astfel, noua rund
a
de prognoz
a prevede c
a economia zonei euro va creste n anul
2015 cu 0.4 la sut
a, iar n anul 2016 cu 1.0 la sut
a. La baza
diminuarii n continuare se afla anticiparile consecintelor evolutiei
slabe a principalilor parteneri comerciali ai zonei euro care se
va reflecta n diminuarea activit
at, ii economice, dar si persistenta
consecintelor crizei datoriilor suverane (Graficul 5.1). Cu toate ca
BCE a adoptat un program de relaxare cantitativa care presupune
procurarea de active n valoare de 1.2 trilioane euro, n conditiile
reducerii preturilor la petrol si a ncetinirii activit
atii economice,
contracararea deflatiei din zona euro va fi relativ dificila. n runda
curent
a de prognoz
a se asum
a c
a n medie preturile de consum
n zona euro vor stagna n anul 2015, astfel nct inflatia medie
anual
a va consemna valoarea de 0.1 la sut
a. Pentru anul 2016 se
anticipeaz
a o majorare a preturilor de consum, iar inflatia medie
anual
a va oscila n jurul valorii de 1.2 la sut
a.
Majoritatea prognozelor organizatiilor de profil denota ca cel putin
n urmatoarele 4 trimestre economia Federatiei Ruse va fi n criza.
Aceste prognoze au la baza pretul scazut al petrolului, consecintele
sanctiunilor economice impuse de occident, dar si problemele
structurale ale economiei ruse. Pentru anul 2016 se anticipeaz
ao
usoar
a redresare a situatiei, care va determina o diminuare mai
mic
a a produsului intern brut sau n cel mai bun caz o stagnare
a economiei. Pentru runda curent
a de prognoz
a se anticipeaz
a
c
a produsul intern brut n Federatia Rus
a se va diminua cu 4.8
la sut
a n anul 2015 si cu 1.1 la sut
a n anul 2016 (Graficul 5.2).
Accelerarea ritmului de crestere a inflatiei n Federatia Rus
a n
ultimele luni, generata de deprecierea semnificativa a rublei rusesti
si diminuarea ofertei n urma embargourilor, determina ca n runda
curent
a de prognoz
a ritmul mediu anual de crestere a indicelui
preturilor de consum sa fie majorat de la 6.0 la 11.0 la suta pentru
anul 2015 si de la 5.0 la 7.5 la sut
a pentru anul 2016.

15

I/13

III/13

I/14

III/14

Diferenta(%), scala din dreapta

I/15

III/15

Prognoza actuala

I/16

III/16

20

Prognoza precedenta

Sursa: BCE, Consensus Economics, calcule BNM

Evolutia parit
atii USD/EUR n urm
atoarele dou
a trimestre va
de runda de prognoz
urma un trend descresc
ator, doar c
a fata
a
precedenta valorile prevazute n noua runda sunt semnificativ mai
joase. La baza modificarii se afla decizia Bancii Centrale Europene
de initiere a unei politici a ratelor dobnzilor n proximitatea
valorii nule, decizie care deja a contribuit semnificativ la
deprecierea monedei unice europene pe parcursul ultimelor luni

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu


si init, ierea unui program de relaxare cantitativ
a similar celui al
SRF. Astfel, se anticipeaz
a c
a n anul 2015 valoarea medie a
perechii valutare USD/EUR va fi de 1.15 comparativ cu 1.27 din
prognoza anterioar
a. Pentru anul 2016, prognoza cursului de
schimb pentru perechea valutara USD/EUR a fost diminuata de la
1.27 la 1.13. Drept urmare a modific
arii prognozei valorii anuale,
au suferit schimb
ari valorile medii trimestriale (Graficul 5.3).

51

Graficul 5.4: Rata medie de schimb RUB/USD


65
60
60
40
55
20
50
0

45

Cu toate c
a perspectivele privind recolta viitoare nu sunt tocmai
favorabile si exist
a riscul introducerii restrictiilor privind exportul
de cereale n Federatia Rusa, prognozele privind evolutia preturilor
la produsele alimentare n anul 2015 se mentin. Factorii care au
contrabalansat efectul negativ al perspectivelor recoltei asupra
preturilor sunt aprecierea dolarului SUA si surplusul de anumite
produse nregistrat pe unele piete, ca urmare a restrictiilor sau
ri mari consumatoare spre alte surse. Ca si
reorient
arii unor ta
n runda de prognoz
a din octombrie, se anticipeaz
a c
a preturile
mondiale la produsele alimentare se vor diminua n medie cu 9.9
la sut
a n anul 2015, dup
a care vor ncepe s
a creasc
a n medie cu
aproximativ 2.0 la sut
a n anul 2016 (Graficul 5.6).

40
35
60
30

I/13

III/13

I/14

III/14

Diferenta(%), scala din dreapta

I/15

III/15

I/16

Prognoza actuala

III/16

Prognoza precedenta

Sursa: Banca Centrala a Federat, iei Ruse, Consensus


Forecasts, calcule BNM

Graficul 5.5: Pret, ul petrolului de marca Urals


120

50
40

110

30
100
20
90

10

80

10

70

20
60
30
50
40
1/13

40
7/13

1/14

7/14

Diferenta(%), scala din dreapta

1/15

7/15

1/16

Prognoza actuala

7/16

50

Prognoza precedenta

Sursa: Ministerul Economiei Federatiei Ruse, Bloomberg,


calcule BNM

Graficul 5.6: Ritmul anual de cres, tere a


Indicelui pret, urilor mondiale la produsele
alimentare
10

10

10

puncte procentuale

n urma scaderii semnificative a pretului petrolului n ultimele luni


ale anului 2014, prognozele privind pretul mediu al petrolului
pentru urmatoarele 8 trimestre a fost revizuit n diminuare. Astfel,
n runda curent
a se anticipeaz
a c
a pretul mediu al petrolului
de marc
a Urals va fi n anul 2015 de aproximativ 52.3 dolari
SUA/baril fata de 85.0 dolari SUA/baril, ct s-a anticipat n runda
precedent
a de prognoz
a. Pentru anul 2016 se anticipeaz
a un
de 95.0
pret mediu al petrolului de 61.1 dolari SUA/baril fata
dolari SUA/baril prognozat n runda precedent
a de prognoz
a.
Factorul principal al reducerii drastice a preturilor la petrol, dar
si a prognozelor prind evolutia acestora r
amne a fi surplusul de
petrol nregistrat la nivel mondial si neadaptarea producatorilor de
petrol la dezechilibrul nregistrat pe piata mondiala. De asemenea,
aprecierea dolarului SUA, dar si evolutia slab
a a economiei zonei
euro si temperarea economiei chineze vor sustine mentinerea
preturilor la petrol la cele mai mici niveluri din ultimii ani (Graficul
5.5).

20
40

USD / baril

Situatia precar
a a economiei Federatiei Ruse, diminuarea
prognozelor privind cresterea economic
a si devalorizarea rublei
rusesti din luna decembrie determin
a anticiparea unui curs
nominal de schimb al rublei rusesti comparativ cu dolarul SUA de
63.1 n anul 2015 si de 61.2 n anul 2016. Pentru comparatie, n
runda precedent
a s-au prev
azut valorile de 39.1 si de respectiv
39.6 (Graficul 5.4).

15

20
1/13

7/13

1/14

7/14

Diferenta(p.p), scala din dreapta

Sursa: FAO, calcule BNM

1/15

7/15

1/16

Prognoza actuala

7/16

Prognoza precedenta

52

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

5.2

Prognoza pe termen mediu

Cererea agregata

Graficul 5.7: Prognoza deviat, iei PIB


%

8
III/13

I/14

III/14

I/15

III/15

I/16

III/16

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 5.8: Prognoza ritmului anual al IPC


total
%

10

10

6
5

6
Tinta inflatiei

0
III/11

0
I/12

III/12

I/13

III/13

I/14

III/14

I/15

Intervalul de incertitudine

Sursa: BNS, calcule BNM

III/15

I/16

III/16

Runda actual
a de prognoz
a anticipeaz
a o dinamic
a negativ
aa
deviatiei PIB pentru ntreaga perioad
a de prognoz
a. Conform
scenariului, deviatia PIB, pentru trimestrul IV, 2014, nregistreaz
a
un nivel nesemnificativ pozitiv, datorit
a persistentei cresterii
economice n primele trei trimestre ale anului 2014 si a
caracterului stimulativ al politicii monetare.
ncepnd cu
trimestrul I, 2015, va avea loc reorientarea deviatiei PIB n sens
negativ, unde va nregistra valori negative pentru ntreaga
perioada de prognoza, atingnd valoarea minima n trimestrul I al
anului 2015.
Reorientarea deviatiei PIB la valori negative va fi posibil
a, n
primul rnd, ca urmare a diminuarii cresterii surselor de finantare
a consumului. Principala contributie negativ
a se presupune a
fi diminuarea volumului remiterilor n urma cresterilor reduse
ri-surse de
ale activit
atii economice n cele mai importante ta
ale acestora.
provenienta
Plasarea activit
atii economice sub nivelul s
au potential pe termen
lung va determina presiuni dezinflationiste pe ntregul interval de
prognoz
a. Caracterul politicii fiscale, r
amne a fi nesemnificativ
stimulativ pentru ntreaga perioada de prognoza. Fata de raportul
anterior, cererea intern
a este proiectat
a, preponderent, la valori
inferioare, cu exceptia trimestrelor III si IV, 2016, ceea ce implic
a
presiuni dezinflationiste relativ mai sporite. Acest fapt constituie
rezultatul cumulat al revizuirii n jos a deficitului de cerere pentru
prima jum
atate a anului curent si al reevalu
arii conditiilor
monetare reale, dar si al impactului mai restrictiv al cererii
externe att din partea zonei euro, ct si din partea Federatiei
Ruse. Cererea extern
a din partea zonei euro, ca urmare a
modific
arii deviatiei PIB, are un impact mai restrictiv pentru
ntreaga perioad
a de prognoz
a asupra activit
atii economice
interne, dat
a fiind revizuirea acesteia spre diminuare. Cererea
externa din partea Federatiei Ruse, aproximata prin deviatia de la
trend a PIB real, si mentine impactul semnificativ restrictiv asupra
activit
atii economice interne pe ntregul interval de prognoz
a.

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu

53

Inflatia
Conform scenariului din runda curent
a de prognoz
a, rata anual
a
a inflatiei va nregistra nivelul de 5.8 la sut
a pentru anul 2015 si
6.1 la suta n anul 2016. Conform proiectiei curente, rata anuala a
inflatiei se va ncadra n intervalul de variatie a tintei inflatiei pe
ntreg intervalul de prognoz
a. Desi inflatia este proiectat
a pe un
teritoriu tolerabil, aceasta se va afla preponderent n jumatatea de
sus a intervalului de variatie. Valoarea maxima va fi nregistrata n
trimestrele I si II, 2016 si va constitui 6.4 la sut
a.
Dinamica contributiei inflatiei de baz
a la rata anual
a a inflatiei
va avea o evolutie ascendent
a n trimestrele I si II, 2015, dup
a
care se va diminua nesemnificativ pn
a la sfrsitul perioadei de
prognoza, fiind superioara comparativ cu raportul precedent. Prin
urmare, proiectia inflatiei de baz
a va nregistra un nivel superior
n termeni comparativi cu Raportul asupra inflatiei nr. 4, 2014,
parasind intervalul de variatie n trimestrul I, 2015 si nregistrnd o
tendinta de diminuare, va reveni n cadrul intervalului n trimestrul
II, 2016.
n pofida cresterilor nesemnificative ale preturilor produselor
alimentare pe pietele internationale, preturile alimentare
nregistreaz
a o contributie sporit
a la formarea ratei anuale a
inflatiei n termeni comparativi cu Raportul asupra inflatiei nr. 4,
2014. Aceast
a crestere a preturilor alimentare este sustinut
a de
de dolarul SUA.
deprecierea monedei nationale fata
Evolutia preturilor reglementate va fi similara scenariului din cadrul
Raportului asupra inflatiei nr. 4, 2014, mentinndu-se contributia
sporit
a din partea acestora n IPC.
Contributia combustibililor la rata anual
a a inflatiei va avea o
traiectorie descendent
a pe ntreaga perioad
a de prognoz
a, fiind
preponderent inferioara n termeni comparativi cu Raportul asupra
inflatiei nr. 4, 2014. Diminuarea semnificativa a preturilor la petrol
pe pietele internationale va determina diminuarea preturilor la
combustibili si a contributiei acestora n IPC.
Conduita politicii monetare va urm
ari n continuare calibrarea
ansamblului conditiilor monetare reale pentru asigurarea atingerii
tintei inflatiei.

Graficul 5.9: Decompozit, ia IPC


%

10

10

Tinta
inflatiei

2
III/11

2
I/12

III/12

Inflatia de baza

I/13

III/13

I/14

Produse alimentare

Sursa: BNS, calcule BNM

III/14

I/15

III/15

Preturi reglementate

I/16

III/16

Combustibili

54

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Compararea prognozei actuale cu prognoza anterioara

Graficul 5.10: Ritmul anual al IPC total


p.p.
3

%
10
9

2
8
7
1
6
5

Tinta inflatiei

Traiectoria proiectata a ratei anuale a inflatiei conform scenariului


din runda curent
a de prognoz
a a fost revizuit
a n directia
majorarii pe tot orizontul de prognoza. Pe parcursul anului curent,
rata anual
a a inflatiei va fi n medie mai mare cu circa 1.2 puncte
de prognoza anterioar

procentuale fata
a. Aceeasi tendinta
superioar
a fiind nregistrat
a si pentru anul 2016, nivelul ratei
anuale a inflatiei va fi n medie cu circa 1.4 puncte procentuale
de proiectia din cadrul Raportului asupra inflatiei
mai mare fata
nr. 4, 2014.

4
1
3
2
2
1
0
III/11

I/12

III/12

I/13

III/13

Diferenta (scala din dreapta)

I/14

III/14

I/15

Prognoza actuala

III/15

I/16

III/16

Prognoza anterioara

Contributia la rata anuala a IPC din partea inflatiei de baz


a pentru
ntreaga perioada de prognoza este superioara, comparativ cu cea
din cadrul Raportului asupra inflatiei nr. 4, 2014, fapt determinat
de o inflatie importat
a mai mare, precum si de deprecierea mai
de dolarul SUA.
pronuntat
a a monedei nationale fata

Sursa: BNS, calcule BNM

Reconfigurarea proiectiei ratei anuale a inflatiei se datoreaz


a, pe
de o parte, contributiilor superioare din partea inflatiei de baz
a,
produselor alimentare si a preturilor reglementate si, pe de alt
a
parte, contributiilor inferioare din partea combustibililor.

Riscuri s, i incertitudini
Sectorul extern
Riscurile aferente redresarii lente a economiei globale si n special
a economiei regionale sunt semnificative. Volatilitatea pietelor
financiare, agravate de riscul unei deterior
ari bruste a conditiilor
rilor n curs
de lichiditate, ar putea majora costurile ndator
arii ta
de dezvoltare. Intensificarea tensiunilor geopolitice cu impact de
volatilitate a pietelor de marfuri sau un stres financiar major ntr-o
economie important
a n curs de dezvoltare ar putea conduce la
o reevaluare a activelor cu risc. n cazul n care zona euro sau
Japonia vor aluneca ntr-o perioad
a prelungit
a de stagnare sau
deflatie, comertul global ar putea sl
abi si mai mult.
n context regional, riscurile sunt asociate cu situatia precar
aa
economiei zonei euro si cu criza economic
a din Federatia Rus
a.
Presiunile dezinflationiste aferente comertului extern vor fi
complimentate de reducerea remiterilor, n contextul sc
aderii
rile predilecte
activit
atii economice si cresterii somajului n ta
emigrantilor cu scop de lucru din Republica Moldova. n acelasi
timp, continuarea trendurilor de depreciere a valutelor

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu


economiilor partenere de comert vor alimenta deprecierea
monedei nationale cu repercusiuni proinflationiste asupra
preturilor de consum.
Astfel, n runda curent
a de prognoz
a au fost luate n considerare
urm
atoarele riscuri si incertitudini aferente evolutiei mediului
extern:

Aprecierea dolarului SUA. Dup


a ce, n luna octombrie,
Sistemul Rezervelor Federale a ncheiat programul QE3 de
procurare a activelor, dolarul SUA s-a apreciat semnificativ
, ceea ce a
n raport cu principalele monede de referinta
condus la turbulente intense pe pietele valutare. Totodat
a,
n contextul evolutiei satisf
ac
atoare a economiei SUA si al
ulterioarei majorari a ratei dobnzilor de catre SRF, dar si al
intensificarii politicilor monetare stimulative n zona euro si
Japonia, se estimeaz
a c
a dolarul SUA va continua s
a se
aprecieze si n urm
atoarele trimestre. Astfel, n mod direct,
presiunile asupra cursului de schimb al monedei nationale
vor continua, la rndul s
au intensificnd presiunile
proinflationiste asupra preturilor m
arfurilor de import.
Indirect, acestui fenomen mai sunt asociate si incertitudinile
aferente efectelor scontate aprecierii dolarului SUA asupra
evolutiei monedelor economiilor principalilor parteneri
comerciali. Mut
arile structurale ale fluxurilor valutare
aferente comertului extern, investitiilor si remiterilor vor
cauza presiuni aditionale asupra cursului de schimb si
respectiv asupra inflatiei.
Incertitudini sporite privind evolutia preturilor la petrol.
Preturile la petrol s-au redus semnificativ ncepnd cu iunie
2014 pe fundalul cumul
arii lunare a surplusurilor de petrol.
Prognozele organizatiilor de profil, la nceputul anului 2015,
nu ofer
a o viziune clar
a a evolutiei preturilor la petrol, de
unde si apar incertitudinile. Pe de o parte, prognozele
privind productia de petrol n anul 2015 sunt n diminuare,
ns
a oricum aceasta nu asigur
a un echilibru ntre cererea si
oferta mondiala de petrol, astfel putem conchide ca premise
pentru majorarea preturilor la petrol nu sunt. Pe de alt
a
parte, se presupune ca mai multe tari, din cauza nregistrarii
pierderilor, vor diminua productia de petrol. nsa, daca tarile
n cauz
a reprezint
a o pondere nesemnificativ
a n volumul
productiei mondiale de petrol, e putin probabil ca aceasta sa
determine majorarea preturilor la petrol.
Crestere economic
a slab
a si deflatie n zona euro.
Perspectivele privind economia zonei euro nu sunt
favorabile: statisticile denot
a o recuperare relativ lent
aa
economiei zonei euro; persist
a riscul iesirii Greciei din zona
euro, care ar putea atrage dup
a sine o multime de

55

56

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


complicatii; comertul extern cu Federatia Rusa este n declin
etc. Toate acestea, vor afecta investitiile, exporturile, n
rile
conditiile reorient
arii Republicii Moldova spre ta
europene, dar si volumul remiterilor. Riscul diminu
arii
volumului remiterilor n euro este aprofundat si de cresterea
semnificativ
a n ultimele luni a ratei somajului n Italia.
Criza economic
a n Federatia Rus
a. Riscurile aferente
situatiei precare a economiei Federatiei Ruse sunt majore,
cu toate c
a o parte din socurile introducerii restrictiilor la
import din partea Federatiei Ruse s-au aplanat. ncepnd
cu trimestrul IV, 2014 economia Federatiei Ruse a intrat n
criz
a, care conform prognozelor va continua nc
a minimum
8 trimestre. Ca urmare a diminu
arii activit
atii economice,
a devaloriz
arii rublei rusesti din decembrie 2014, dar si a
noilor cerinte pentru emigrantii cu scop de lucru, volumul
remiterilor din Federatia Rus
a se va micsora semnificativ.
Reducerea ntr-o m
asur
a mai mic
a sau chiar majorarea
de
preturilor la produsele alimentare n regiune fata
nivelul mondial.
Majoritatea prognozelor aferente
evolutiei preturilor la produsele alimentare la nivel mondial
indic
a diminuarea acestora n anul 2015, drept urmare a
recoltei de cereale bogate din anul 2014, dar si a
surplusurilor de produse lactate generate de reducerea
importurilor de lactate de c
atre dou
a piete mari si
importante - China si Federatia Rus
a. Totusi, perspectivele
privind recolta n anul 2015 n emisfera nordic
a nu sunt
excelente, mai ales n regiune, unde sezonul de toamn
aa
fost secetos, ceea ce a afectat culturile de toamn
a. De
asemenea, n regiune, diminuarea preturilor la produsele
alimentare va fi temperat
a de deprecierea monedelor n
multe din economiile partenere comerciale.
Reducerea ritmului activit
atii economice a partenerilor
comerciali. ncetinirea activit
atii economice n Romnia,
dar si aprofundarea crizei n Ucraina vor determina
contractarea economiei nationale, genernd presiuni
dezinflationiste din partea cererii externe. Aceast
a situatie
va influenta inclusiv activitatea agentilor economici care au
leg
aturi strnse cu acest spatiu, de asemenea efectele
negative ar putea fi resimtite si prin retragerea partial
aa
capitalului din cadrul companiilor autohtone, iar activitatea
acestora se anticipeaz
a c
a se va diminua.
Escaladarea conflictului militar din Ucraina ar putea
amplifica incertitudinile si riscurile existente n regiune, fapt
ce ar descuraja sentimentul consumatorilor si al agentilor
economici si ar putea genera presiuni dezinflationiste pe
termen mediu.
Diminuarea remiterilor ar putea avea loc ntr-o m
asur
a

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu


mai mare dect s-a prev
azut n prognoz
a, din cauza
ncetinirii activit
atii economice n Federatia Rus
a si a
de dolarul SUA,
tendintei de depreciere a rublei rusesti fata
precum si ca urmare a barierelor administrative impuse de
c
atre Federatia Rus
a cet
atenilor Republicii Moldova ce
ri. Aparitia presiunilor
activeaz
a pe teritoriul acestei ta
dezinflationiste vor fi generate de diminuarea surselor de
finantare a consumului.

Ca rezultat, evolutia precar


a a economiei zonei euro si a
Federatiei Ruse va avea consecinte nefaste asupra economiei
intern
a. Este prematur
a cuantificarea cu precizie a diminu
arii
volumului remiterilor, exporturilor si importurilor, precum si a
volumului investitiilor, ns
a constientizarea riscurilor existente ar
putea determina initierea unor m
asuri de contracarare sau
diminuare a efectelor negative.
Sectorul real

Majorarea tarifelor n contextul deprecierii. n conditiile


actuale marcate de tendinta de depreciere a monedei
nationale, precum si de devierile financiare acumulate de
mai multi ani si de gradul sporit de uzur
a n sectorul
energetic, de transport etc.
care necesit
a investitii
aditionale, dinamica preturilor reglementate prezint
a un
risc semnificativ pentru traiectoria inflatiei pe termen mediu.
n acest sens, tarifele actuale la serviciile comunale, desi
sunt percepute de populatie ca ridicate, nu sunt justificate
din punct de vedere economic. Din aceast
a cauz
a furnizorii
de servicii reglementate urmeaz
a n perioadele urm
atoare
s
a nainteze demersuri autorit
atilor publice locale, centrale
si agentiilor de reglementare pentru majorarea tarifelor la
serviciile reglementate.
a c
a se va diminua
Productia agricol
a se anticipeaz
semnificativ. Factorii care fundamenteaz
a aceast
a ipotez
a
sunt reprezentati de efectul bazei nalte si/sau
eventualitatea secetei.
Dup
a doi ani consecutivi de
nregistrare a unor recolte satisf
ac
atoare, deteriorarea
conditiilor agrometeorologice poate fi lejer anticipat
a dat
a
fiind incidenta istoric
a nalt
a a fenomenelor naturale
nefaste. Conditiile secetoase n vara anului 2015 ar putea
determina o crestere pronuntat
a a preturilor la produsele
alimentare n a doua jumatate a anului 2015 si n anul 2016.
ns
a, chiar si n absenta acestora, nregistrarea unei
productii agricole la un nivel mediu istoric ar reprezenta o
diminuare a ofertei din acest sector. n cazul materializ
arii
riscului respectiv, presiunile vor avea un caracter
proinflationist.

57

58

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


Cresterea tarifelor la energia electric
a n Moldova peste
astept
ari, ca rezultat al ncet
arii livr
arilor energiei electrice
din Ucraina (circa 60% din consumul populatiei).
Mentinerea pretului international la produsele petroliere
(marca Brent) sub nivelul de 50 dolari SUA/baril ar
determina diminuarea pretului la pomp
a al benzinei si
motorinei, drept efect se vor consemna presiuni
dezinflationiste.
Distorsionarea sectorului agricol. Impunerea de c
atre
Federatia Rus
a a embargoului la exportul de conserve din
legume si fructe ar putea distorsiona activitatea
ntreprinderilor din acest sector. Drept efect ar putea fi
sesizata o diminuare drastica a volumului productiei, care la
rndul s
au va influenta n directia diminu
arii att num
arul
salariatilor, ct si remunerarea acestora.
Cresterea economiei informale. nrautatirea climatului de
afaceri din cauza socurilor adverse care s-au produs si celor
potentiale ar putea duce la majorarea ponderii sectorului
informal al economiei nationale. Ca rezultat, va spori
volumul banilor n circulatie, ceea ce genereaz
a diminuarea
lichidit
atilor excesive ale sectorului bancar. Acest fapt duce
la restrictivitatea politicii monetare. Totodat
a, cresterea
sectorului informal genereaz
a dezechilibre bugetului public
national. Pe de o parte, acest fapt cauzeaz
a ineficienta
administr
arii fiscale, adic
a diminuarea veniturilor publice,
iar, pe de alt
a parte, determin
a majorarea cheltuielilor, ca
urmare a cresterii dobnzilor la VMS.

Sectorul monetar si public

atilor
Cresterea dolariz
arii a cauzat deja diminuarea lichidit
n moneda national
a n sectorul bancar. Pe parcursul anului
2014, ponderea depozitelor n valuta n depozitele pe sistem
a crescut de la 39.5 la sut
a pn
a la 46.9 la sut
a.
Continuarea acestei tendinte va avea un impact negativ
asupra mecanismului de transmisie a politicii monetare.
Reducerea lichidit
atilor va constrnge piata creditelor si va
afecta negativ cresterea economiei nationale, diminund
cererea agregat
a.
Restrictivitatea ratelor dobnzii. Retragerea surselor
bugetare din sectorul bancar va duce la scumpirea
, scumpirea depozitelor va
resurselor atrase din piata
influenta ratele creditelor acordate att populatiei, ct si
agentilor economici, acest fapt la fel se va reflecta negativ
asupra cresterii economice. n acelasi timp, cresterea ratelor
la depozite va afecta cresterea economic
a prin diminuarea

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe termen mediu


consumului, ratele mai mari la depozite pot determina
persoanele fizice s
a amne procurarea bunurilor de lung
a
durat
a n favoarea acumul
arii unui venit mai mare din
dobnda bancar
a.
Temperarea ritmului de crestere a masei monetare.
Datele statistice cu privire la masa monetar
a din anul 2014
ne arat
a c
a ritmul de crestere a agregatului monetar M2 s-a
diminuat de la 26.3 la sut
a anual n luna ianuarie pn
a la
minus 4.2 la sut
a anual n luna decembrie, pentru aceeasi
perioad
a ritmul de crestere a masei monetare n sens larg
(M3) s-a diminuat de la 24.3 la sut
a anual pn
a la 5.3 la
suta anual. n acest context creste riscul aparitiei presiunilor
dezinflationiste.
Tendint, a de temperare a cererii interne determinat
a de
diminuarea venitului disponibil al populat, iei ar putea
exercita un impact negativ pronunt, at asupra consumului
populat, iei s, i, ca rezultat, asupra importului de m
arfuri.
Avnd n vedere c
a majoritatea acumul
arilor la bugetul de
stat provin din TVA s, i taxe de import, stagnarea n
continuare a cererii interne genereaz
a un impact negativ
asupra veniturilor bugetului de stat n anul curent, fapt ce
va nclina balant, a riscurilor n direct, ia dezinflat, ionist
a prin
lipsa resurselor necesare pentru implementarea unei politici
bugetar-fiscale expansioniste.

59

60

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)

Capitolul 6
Decizii de politica monetara
Rezumatul sedintei Consiliului de administratie al B
ancii Nationale a Moldovei din 29.05.2014
cu privire la politica monetar
a
A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr
agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administratie - dl Marin Molosag, prim-viceguvernator vicepresedinte
, viceguvernator, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator, dl Ion
al Consiliului de administratie, dna Emma T
abrta
Sturzu, viceguvernator.
Raportor: dl Radu Cuhal, director al Departamentului politic
a monetar
a si cercet
ari.
Invitat, i: dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia Hadrca, director al Departamentului operatiuni
valutare si relatii externe, dna Silvia Lizanciuc, s, ef al Direct, iei instrumente monetare s, i prognoze, Departamentul
operat, iuni de piat, a, dl Vladimir T
urcanu, director al Departamentului reglementare si supraveghere bancara, dna
Natalia Srbu, director al Departamentului juridic.
Radu Cuhal a prezentat situatia macroeconomic
a actual
a, inclusiv pe pietele monetar
a, valutar
a, de credit si a
asupra
depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Membrii Consiliului de administratie au evaluat aspectele definitorii la adresa inflat, iei pe termen mediu, cu
ment, ionarea riscurilor dezinflat, ioniste generate n special de deprecierea monedelor nationale ale unor parteneri
comerciali si de recuperarea lent
a a cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune
s, i eventuala majorare a preturilor la produsele alimentare pe pietele internationale ar putea induce presiuni
inflationiste.
n vederea p
astr
arii caracterului stimulativ al politicii monetare, precum si ancor
arii anticipatiilor inflationiste,
Consiliul de administratie a decis ment, inerea indicatorului principal de politica monetara - rata de baza la nivelul
actual. Totodata, se impune monitorizarea evolutiilor interne si cele ale mediului economic international, inclusiv
dinamica privind consumul populatiei, remiterilor si modificarea conditiilor de comert extern, astfel nct, prin
flexibilitatea cadrului operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie asigurat
a mentinerea stabilit
atii
preturilor pe termen mediu.
Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm
atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a pe termen scurt la
nivelul actual de 3.5 la sut
a anual;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sut
a anual,
la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sut
a anual;
3. se ment, ine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei moldovenes, ti s, i n valut
a str
ain
a la
nivelul actual de 14.0 la sut
a din baza de calcul.
Rezultatele vot
arii
PRO 5
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Sergiu SURDU

Capitolul 6. Decizii de politic


a monetar
a

61

Rezumatul s, edint, ei Consiliului de administrat, ie al B


ancii Nat, ionale a Moldovei din 26.06.2014
cu privire la politica monetar
a

A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr


agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administratie - dl Marin Molosag, prim-viceguvernator vicepresedinte
al Consiliului de administratie, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator, dl Ion Sturzu, viceguvernator.
Raportor: dl Radu Cuhal, director al Departamentului politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia Hadrca, director al Departamentului operatiuni
, dl Vladimir T
valutare si relatii externe, dna Nina Savin, director al Departamentului operatiuni de piata
urcanu,
director al Departamentului reglementare si supraveghere bancara, dna Natalia Srbu, director al Departamentului
juridic.
Radu Cuhal a prezentat situatia macroeconomic
a actual
a, inclusiv pe pietele monetar
a, valutar
a, de credit si a
asupra
depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Membrii Consiliului de administratie au evaluat aspectele definitorii la adresa inflat, iei pe termen mediu, cu
predominarea riscurilor dezinflat, ioniste generate n special de deprecierea monedelor nationale ale unor parteneri
comerciali si de recuperarea lent
a a cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar
putea induce presiuni inflationiste.
n vederea ancor
arii anticipatiilor inflationiste n contextul mentinerii ratei inflatiei n proximitatea tintei de
5.0 la sut
a pe termen mediu, cu o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale, Consiliul de administratie a
decis ment, inerea indicatorului principal de politic
a monetar
a - rata de baz
a la nivelul actual de 3.5 la sut
a.
Totodat
a, este necesar
a monitorizarea evolutiilor interne si cele ale mediului economic international, inclusiv
dinamica privind consumul populatiei, remiterile, indicatorii pietei valutare si modificarea conditiilor de comert
extern, astfel nct, prin flexibilitatea cadrului operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie asigurat
a
mentinerea stabilit
atii preturilor pe termen mediu.
Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm
atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a pe termen scurt la
nivelul actual de 3.5 la sut
a anual;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sut
a anual,
la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sut
a anual;
3. se ment, ine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei moldovenes, ti s, i n valut
a str
ain
a la
nivelul actual de 14.0 la sut
a din baza de calcul.

Rezultatele vot
arii

PRO 4
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Iurie BORS,

62

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr. 1, februarie 2015)


Rezumatul s, edint, ei Consiliului de administrat, ie al B
ancii Nat, ionale a Moldovei din 31.07.2014
cu privire la politica monetar
a

A prezidat s, edint, a: dl Dorin Dr


agut, anu, guvernator pres, edinte al Consiliului de administrat, ie.
Au fost prezent, i: Membrii Consiliului de administratie - dl Marin Molosag, prim-viceguvernator vicepresedinte
, viceguvernator, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator, dl Ion
al Consiliului de administratie, dna Emma T
abrta
Sturzu, viceguvernator.
Raportor: dl Octavian Teaca, director adjunct de departament, sef al Direct, iei analize si prognoze
macroeconomice, Departamentul politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia Hadrca, director al Departamentului operatiuni
valutare si relatii externe, dna Silvia Lizanciuc, s, ef al Direct, iei instrumente monetare s, i prognoze, Departamentul
operat, iuni de piat, a, dl Vladimir T
urcanu, director al Departamentului reglementare si supraveghere bancara, dna
Natalia Srbu, director al Departamentului juridic.
Octavian Teaca a prezentat situatia macroeconomica actuala, inclusiv pe pietele monetara, valutara, de credit si a
asupra
depozitelor, evolutia mediului macroeconomic extern, analiza inflatiei curente si a factorilor de influenta
procesului inflationist. Membrii Consiliului de administrat, ie au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a
implementate anterior. Au fost discutate ipotezele si scenariile noii runde de prognoza pe termen mediu, inclusiv
m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea ncadr
arii inflatiei n tint
a.
Consiliul de administratie a evaluat aspectele definitorii la adresa inflat, iei pe termen mediu, cu ment, ionarea
riscurilor dezinflat, ioniste generate n special de deprecierea monedelor nationale ale unor parteneri comerciali si
de diminuarea cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea induce presiuni
inflationiste. Interdictiile de comert impuse de Federatia Rus
a pentru unele produse alimentare, dar si alte
restrict, ii care ar putea fi introduse vor spori presiunile dezinflationiste pe termen scurt, n conditiile atestarii unui
surplus de ofert
a pe piata intern
a.
n vederea ancor
arii anticipatiilor inflationiste, Consiliul de administratie a decis ment, inerea indicatorului
principal de politic
a monetar
a - rata de baz
a la nivelul actual de 3.5 la sut
a. Totodat
a, BNM va monitoriza si va
anticipa evolutiile interne si cele ale mediului economic international, inclusiv dinamica privind consumul
populatiei, remiterile, indicatorii pietei valutare si modificarea conditiilor de comert extern, astfel nct, prin
flexibilitatea cadrului operational specific strategiei de tintire a inflatiei, s
a fie asigurat
a mentinerea stabilit
atii
preturilor pe termen mediu.
Ca rezultat, Consiliul de administrat, ie al BNM a adoptat urm
atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a pe termen scurt la
nivelul actual de 3.5 la sut
a anual;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sut
a anual,
la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sut
a anual;
3. se ment, ine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei moldovenes, ti s, i n valut
a str
ain
a
la nivelul actual de 14.0 la sut
a din baza de calcul.

Rezultatele vot
arii

PRO 5
Pres, edintele Consiliului de administrat, ie
GUT, ANU
Dorin DRA

CONTRA 0

ABT, INUT 0

Secretar al Consiliului de administrat, ie


Sergiu SURDU

63

Lista de figuri
1.1 Rata anual
a a IPC s, i a inflat, iei de baz
a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Rata anual


a a subcomponentelor inflatiei (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Evolut, ia inflat, iei anuale s, i contribut, ia subcomponentelor (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Contribut, ia componentelor la dinamica anual


a a inflat, iei de baz
a (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Contribut, ia componentelor la dinamica anual


a a pret, urilor la produsele alimentare (p.p.) . . . . .

1.6 Contribut, ia componentelor la dinamica anual


a a pret, urilor reglementate (p.p.) . . . . . . . . . . .

1.7 Contribut, iile componentelor la cres, terea anual


a a pret, urilor la combustibili (p.p.)

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10

1.9 Ritmul anual al IPPI (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

de perioada similar
1.10 Evolutia indicelui preturilor n constructii (%, fata
a a anului precedent) . . . .

11

2.1 Evolut, ia indicilor PMI* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

de
2.2 Aprecierea (-) / deprecierea (+) medie lunar
a a ratei de schimb a MDL,RON, RUB, UAH fat, a
USD s, i EUR comparativ cu perioada precedent
a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.3 Ritmul anual de cres, tere a indicilor pret, urilor mondiale (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.4 Rata somajului n zona euro, Italia, Romnia si Federatia Rus


a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

3.1 Contribut, ia componentelor cererii la cres, terea PIB (p.p.)

20

1.8 Evolut, ia s, i prognoza IPC de la implementarea regimului de t, intire a inflat, iei (%)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Contribut, ia componentelor (p.p.) la cres, terea consumului final al gospod


ariilor populat, iei (%)

21

de perioada similar
3.3 Evolut, ia venitului disponibil al populat, iei (%, fat, a
a a anului precedent) s, i
contribut, iile subcomponentelor (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

3.4 Datoria de stat ca pondere n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

3.5 Curba randamentelor VMS (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

DE FIGURI
LISTA

64

3.6 Investit, ii n active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe (%, fat, a de perioada similara
a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

de perioada similar
aa
3.7 Investit, ii n active materiale pe termen lung pe surse de finant, are (%, fat, a
anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

ri (p.p.) . . .
3.8 Evolut, ia ritmului anual de cres, tere a exporturilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de t, a

24

arfuri
3.9 Evolut, ia ritmului anual al exporturilor (%) s, i contribut, ia subcomponentelor pe grupe de m
(p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

ri (p.p.) . .
3.10 Evolut, ia ritmului anual de cres, tere a importurilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de t, a

25

3.11 Evolut, ia ritmului anual al importurilor (%) s, i contribut, ia subcomponentelor pe grupe de m


arfuri
(p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

de perioada similar
3.12 Evolut, ia n termeni reali a comert, ului extern (%, fat, a
a a anului precedent) . .

26

3.13 Contribut, ia sectoarelor economiei la cres, terea PIB (p.p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

3.14 Evolut, ia n termeni reali a product, iei industriale s, i a transportului de m


arfuri (scala din dreapta),
de luna similar
(%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

de perioada similar
3.15 Evolut, ia comert, ului intern (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . .

27

3.16 Product, ia global


a agricol
a (%) s, i contribut, ia sectoarelor (p.p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

de perioada similar
3.17 Populat, ia de 15 ani s, i peste dup
a situat, ia economic
a (%, fat, a
a a anului
precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

3.18 Evolut, ia ratei s, omajului s, i a ratei de ocupare (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

de perioada similar
a pe activit
at, i ale economiei nat, ionale (%, fat, a
a a anului
3.19 Populat, ia ocupat
precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

de perioada similar
3.20 Fondul de salarizare n economie (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . .

29

de perioada similar
3.21 Salariul mediu real** (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . .

29

de perioada similar
3.22 Salariul mediu real s, i productivitatea n industrie (%, fat, a
a a anului precedent) 29
3.23 Ponderea contului curent n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3.24 Ponderea exporturilor s, i a importurilor n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3.25 Ponderea transferurilor n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

3.26 Ponderea fluxurilor financiare n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

DE FIGURI
LISTA

65

3.27 Ponderea investit, iilor directe n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

3.28 Ponderea datoriei externe n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

pe piat, a interbancar
4.1 Ratele medii lunare de referint, a
a s, i rata de baz
a a BNM (%) . . . . . . . . . .

33

4.2 Evolut, ia lunar


a a coridorului ratelor dobnzilor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

4.3 Evolut, ia cursului oficial de schimb USD/MDL s, i volumul tranzact, iilor zilnice ale BNM, trimestrul IV,
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

4.4 Modificarea agregatelor monetare (%, cres, tere anual


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

4.5 Dinamica agregatului monetar M3 (%, contribut, ia componentelor n cres, tere anual
a) . . . . . . .

38

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Evolut, ia soldului creditelor (%, cres, tere anual

39

4.7 Ponderile soldului creditelor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

4.8 Dinamica soldului depozitelor (%, cres, tere anual


a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

4.9 Ratele medii ale dobnzilor la portofoliul creditelor s, i depozitelor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.10 Evolut, ia marjei bancare (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

4.11 Fluctuat, iile cursului oficial de schimb al leului moldovenesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

de USD ( tr.III, 2014=100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.12 Deprecierea altor monede fat, a

43

4.13 Dinamica cursului de schimb nominal efectiv (NEER) s, i real efectiv (REER) al MDL calculat n baza
ponderii principalilor parteneri comerciali (dec.2000-100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

4.14 Contribut, ia principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova la modificarea cursului real
efectiv n tr.IV, 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

4.15 Ritmul de cres, tere a ofertei nete de valuta straina de la persoanele fizice, pe valute fat, a de perioada
similar
a a anului precedent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4.16 Structura valutara a ofertei nete de valuta straina (valutele sunt recalculate n USD la cursul mediu
constant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4.17 Gradul de acoperire a vnz


arilor nete de c
atre oferta net
a s, i dinamica cursului oficial . . . . . . . .

44

4.18 Evolut, ia activelor oficiale de rezerv


a exprimate n luni de import de m
arfuri s, i servicii . . . . . . .

48

5.1 Ritmul anual de crestere a PIB n zona euro

50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Ritmul anual de cres, tere a PIB n Federat, ia Rus


a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

DE FIGURI
LISTA

66

5.3 Rata medie de schimb USD/EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

5.4 Rata medie de schimb RUB/USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

5.5 Pret, ul petrolului de marca Urals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

5.6 Ritmul anual de cres, tere a Indicelui pret, urilor mondiale la produsele alimentare

. . . . . . . . . .

51

5.7 Prognoza deviat, iei PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

5.8 Prognoza ritmului anual al IPC total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

5.9 Decompozit, ia IPC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

5.10 Ritmul anual al IPC total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

67

Lista de tabele
1.1 Evolut, ia s, i prognoza IPC s, i a componentelor sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.1 Evolut, ia produsului intern brut si a inflatiei n economiile selectate (%) . . . . . . . . . . . . . . . .

18

5.1 Evolutia asteptat


a a variabilelor externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

68

List de casete tehnice


C.1 Piaa internaional a petrolului i impactul asupra pieei interne n condiiile evoluiei
cursului monedei naionale... 16
C.2 Impactul deprecierii cursului de schimb RUB/USD asupra transferurilor de ruble ruseti
n favoarea persoanelor fizice prin intermediul bncilor din RM.46

S-ar putea să vă placă și