Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 9
Pentru: 9
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind vnzarea, prin licitaie public organizat potrivit legii, a unor terenuri situate n intravilanul
Comunei Periam, aflate n proprietatea privat a Comunei Periam i n administrarea Consiliului
Local al Comunei Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 28.05.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul nregistrat sub nr.3816/19.05.2015 prezentat de domnul Mirea Cristian-Manuel,
inspector I principal - achiziii publice, prin care propune consiliului local aprobarea scoaterii spre
vnzare a terenului situat n intravilanul Comunei Periam, Jud. Timi, nscris n C.F. nr.401370 a
Comunei Periam, avnd nr. top. 150-152/1, n suprafa total de 855 mp, precum i a terenului situat n
intravilanul Comunei Periam, Jud. Timi, nscris n C.F. nr.401556 a Comunei Periam, avnd nr. top.
150-152/4, n suprafa total de 855 mp teren, imobile aflate n proprietatea Comunei Periam,
patrimoniu privat i n administrarea Consiliului Local Periam, Judeul Timi;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- imobilele se afl n proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, conform extraselor de
carte funciar pentru informare nr.401370 Periam i nr.401556 Periam (pct.B. partea II. Proprietar i
acte: Comuna Periam, patrimoniu privat, dobndit prin convenie, contract de schimb cu
nr.435/23.02.1998);
- rapoartele de evaluare ntocmite de S.C. Ircons Eval S.R.L. i nregistrate la Primria Comunei
Periam sub nr.3374/05.05.2015 i nr.3375/05.05.2015;
- faptul c terenurile care urmeaz a fi scoase la licitaie public n vederea vnzrii vor aduce o
cretere la venitul bugetului local al Comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.c, ale art.45 alin.3, ale art.119, ale
art.121 alin.1 i ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob vnzarea, prin licitaie public organizat potrivit legii, a unor terenuri
intravilane situate n Comuna Periam, aflate n proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat i n
administrarea Consiliului Local Periam, dup cum urmeaz:
- terenul nscris n C.F. nr.401370 a Comunei Periam (Nr. C.F.vechi nr.4351), avnd nr.top.
150-152/1, n suprafa de 855 mp;
1

terenul nscris n C.F. nr.401556 a Comunei Periam (Nr. C.F.vechi nr.4351), avnd nr.top.
150-152/4, n suprafa de 855 mp.

Art.2. Ctigtorul licitaiei pentru fiecare din cele dou terenuri va suporta i cheltuielile
ocazionate cu evaluarea fiecrui teren. Plata cheltuielilor ocazionate cu evaluarea fiecrui teren se va
face la casieria primriei i se va achita integral la data ncheierii contractului de vnzare-cumprare
pentru fiecare teren.
Art.3. Plata contravalorii fiecrui teren se va face de ctre cumprtor, ctigtorul licitaiei, la
casieria primriei sau prin ordin de plat emis de cumprtor depus n contul Comunei Periam, cod
fiscal 4759543, cont nr. RO38TREZ62721390207xxxxx deschis la Trezoreria Snnicolau Mare. Plata se
va efectua n lei.
Art.4. Se aprob studiul de oportunitate, conform Anexei nr.1, care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art.5. Se aprob Caietul de sarcini conform Anexei nr.2, care face parte integrant din prezenta
hotrre.
Art.6. Se aprob Raportul de evaluare ntocmit de S.C. Ircons Eval S.R.L. i nregistrat sub
nr.3374/05.05.2015, raport care constituie Anexa nr.3 i care face parte integrant din prezenta hotrre.
Raportul de evaluare privete terenul evideniat n C.F. nr.401370 a Comunei Periam (Nr. C.F.vechi
nr.4351), avnd nr.top.150-152/1, n suprafa de 855 mp.
Art.7. Se aprob Raportul de evaluare ntocmit de S.C. Ircons Eval S.R.L. i nregistrat sub
nr.3375/05.05.2015, raport care constituie Anexa nr.4 i care face parte integrant din prezenta hotrre.
Raportul de evaluare privete terenul evideniat n C.F. nr.401556 a Comunei Periam (Nr. C.F.vechi
nr.4351), avnd nr.top.150-152/4, n suprafa de 855 mp.
Art.8. Preul de pornire a licitaiei pentru vnzarea terenurilor - fiecare n suprafa total de
855 mp este cel stabilit prin Rapoartele de evaluare ntocmite de S.C. Ircons Eval S.R.L. i nregistrate
la Primria Comunei Periam sub nr.3374/05.05.2015 i nr.3375/05.05.2015. n acest sens, licitaia va
porni de la suma de 18.177 lei, iar pasul va fi de 50 lei, pentru fiecare din cele dou terenuri.
Art.9. Primarul Comunei Periam, domnul Dumitra Cornel, este mputernicit de ctre Consiliul
Local Periam s semneze contractul de vnzare-cumprare.
Art.10. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz Primarul Comunei
Periam, domnul Dumitra Cornel, precum i comisia de licitaie i comisia de contestaii, care vor fi
stabilite prin dispoziia primarului.
Art.11. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe;
- Notariatul Snnicolau Mare;
- Consiliului Local Periam;
- Preedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primriei;
- Comisiei de licitaie i comisiei de contestaii;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

COZMA VASILE
____________________

BRON DACIANA

Nr. 55 din 28.05.2015