Sunteți pe pagina 1din 1

K.

MULTIMI DE NUMERE

I. Exist@ urm@toarele mul]imi de numere:


1. Mul]imea numerelor naturale ( N ) sunt toate numerele ^ntregi }i pozitive
Ex. 1 ; 3 ; 7 ; 20 ; 456 ...........
2. Mul]imea numerelor ^ntregi ( Z ) sunt toate numerele ^ntregi at$t pozitive c$t }i negative
Ex. 30 ; 12 ; 6 ; 0 ; 4 ; 18 ; 450 .........
3. Mul]imea numerelor ra]ionale (Q) cuprinde numerele : zecimale (cu num@r finit de zecimale) ;
frac]iile ; numerele ^ntregi
Ex. 45 ; 2/5 , 0.23 ; 24,5 ; 23/25 ; 45 ..............
4. Mul]imea numerelor ira]ionale ( I sau RQ) cuprinde numerele: periodice , radicalii, p
Ex. 0,0(3) ;p ; 12,(45) ; 2 ; 13 ; 2,5 .....................
5. Mul]imea numerelor reale ( R) cuprinde toate numerele
Ex: 4 ; 0,4 ; 3/4 ; 5 ; 5 ; 0,0(8) .......................

a
c
ti

%ntre aceste mul]imi exist@ urm@toarea rela]ie de incluziune: N Z Q R

Exerci]iu. Fie numerele : 8 ; 2/3 ; 1 ; 0 ; 3 ; 2 ; 0,7 ; 0,9(8) ; 9 ; . Include]i ^n mul]imile


men]ionate mai sus numerele date.
N= {0 ; 9} , Z={8 ; 1 ; 0 ; 9} , Q={8 ; 2/3 ; 0 ; 0,7 ; 9} , RQ= {3 ; 2 ; 0,9(8) ; }

II. Opera]ii cu mul]imi. Fie mul]imile A={2;3;4;5;6;} }i B={1;4;5;7;9}

t
a

A U B ={1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9} toate elementele din A }i B

m
e

REUNIUNE

A B = {4 ; 5}

elementele comune mul]imilor A }i B

INTERSEC[IE

A B = {2 ; 3 ; 6}

elementele care sunt ^n A }i nu sunt ^n B

DIFEREN[~

B A = {1 ; 7 ; 9}

elementele care sunt ^n B }i nu sunt ^n A

m
/
o

r
.
u

DIFEREN[~

f
o

Produsul cartezian a multimilor A={a,b}siB={c,d}este:AXB={(a,c)(b,c)(a,d)(b,d)}

r
p

Cardinalul unei multimi = numarul natural care exprima numarul de elemente al unei multimi
Multimi disjuncte = multimile care nu au nici un element comun

e
/
:/

III. Opera]ii cu intervale. Fie intervalele A= (2 5] }i B = [1 ; 8]

tt p

A U B = (2 ; 8]

A B = [1 ; 5]

5
;

8
B
A B = (2 ; 1)

+
;

B A = (5 ; 8]

IV. Determinarea elementelor unei mul]imi.


Pentru a determina elementele unei mul]imi , mai ^nt$i se rezolv@ cerin]a care este dup@ bara de
proprietate dup@ care din mul]imea numerelor aflate se aleg cele care apar]in mul]imii de numere
specificate ^naintea barei de proprietate.
Obs. Dac@ numerele mul]imii trebuie s@ apar]in@ lui R (xR) , iar prin rezolvarea cerin]ei de
dup@ bara de proprietate se ob]ine un interval de numere , atunci mul]imea care trebuie
determinat@ va fi acel interval.