Sunteți pe pagina 1din 7

PROTETICĂ DENTARĂ

6
PROTEZA ELASTICÅ – TIPURI DE MATERIALE
ŞI APARATE UTILIZATE
Elastic prosthesis – material types and utilized devices
Drd. Råzvan Lea¡å, Prof. Dr. Emilian Hutu, Th. Gabriela Lea¡å
Facultatea de Medicinå Dentarå, Universitatea „Titu Maiorescu“, Bucureşti

REZUMAT
Scopul acestei lucrări este de a prezenta tipurile de proteze elastice dentare existente pe piaţă dar şi tipurile
de materiale folosite în confecţionarea lor, aparatele şi modul de confecţionare.
Studiul include descrierea injectorului R3C şi vor fi descrise materialele de ultimă generaţie utilizate în fazele
clinico-tehnice.
În urma analizei făcute pe piaţă, la cabinete dentare şi laboratoare, a analizei statistice înregistrate, s-a
dovedit înmulţirea galopantă a numărului de proteze elastice faţă de cele clasice – acrilice. Progresul tehnico-
ştiinţific a dus la crearea unor tehnologii şi materiale de confecţionare noi la nivelul pieţei produselor sto-
matologice. Influenţa protezelor termoplastice – elastice asupra suportului osos şi dento-parodontal s-a
dovedit a fi una benefică şi fără importanţă negativă patologică comparativ cu vechile proteze clasice,
acrilice – rigide.

Cuvinte cheie: proteză elastică dentară, proteză acrilică

ABSTRACT
The target of this document is to present the types of dental elastic prosthesis existing on the market, but also
the types of materials used in producing them, the devices implied and how they are made.
The study includes the description the R3C injector and descriptions of the latest materials used in technical-
clinical phases.
After an analysis made on the market of dental laboratories and consulting rooms, it has been proven that the
number of elastic prosthesis is continuously multiplying in comparison with the classic, acrylic ones. The
scientific progress led to the creation of new technologies and materials on the market of dental products.
The influence of thermoplastic-elastic prosthesis on the bone structure and dental-paradontal proved to be a
good one and without negative pathological importance comparatively with the old classic prosthesis, acrylic
and rigid.

Key words: dental elastic prosthesis, acrylic prosthesis

INTRODUCERE modernă a rezolvat problema rigidităţii protetice


prin apariţia protezelor termoplastice sau pe scurt
Astăzi pe mapamond trăiesc milioane de oameni protezele elastice.
cu edentaţii parţiale sau totale, purtători de proteze Extinzându-se rapid în ultimii ani pe întreg
dentare. Fiind foarte veche, preocuparea de înlocuire globul, materialele elastice pentru proteze au produs
a dinţilor pierduţi din diferite cauze a atins în zilele o revoluţie tehnică prin faptul că sunt gata poli-
noastre un nivel foarte ridicat. merizate şi sunt modelate cu ajutorul căldurii fără a
Una dintre problemele acute de care s-au lovit suferi schimbări majore fizico-chimice.
clinicienii, dar mai ales pacienţii purtători de Primele încercări firave de construcţie a acestui
proteze a fost rezolvată – rigiditatea protezelor. nou material debutează la mijlocul secolului trecut
Dispunând de cunoştinţe biomecanice avansate, în Statele Unite unde au fost introduse pe scară
materiale şi aparate noi, tehnici precise, stomatologia largă la anumite categorii de pacienţi, de exemplu

Adresă de corespondeţă:
Drd. Răzvan Leaţă, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea „Titu Maiorescu“, Str. Dâmbovnicului, Nr. 22, Bucureşti

190 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVI, NR. 3, AN 2010


REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVI, NR. 3, AN 2010 191

cei cu venituri mici sau cu boli neuropsihice, pre- Nu se rupe nici chiar în timpul unor presiuni pu-
cum şi persoane foarte în vârstă sau oameni con- ternice, îşi menţine forma şi volumul iar în stare
damnaţi aflaţi în penitenciarele americane. relaxată nu se produc presiuni mici la nivelul su-
Toţi au beneficiat de avantajul major al acestui portului muco-osos şi nici al celui dento-parodontal.
tip de proteză – era elastică, nu se putea sparge sau Reparaţiile se realizează foarte simplu la fel ca
distruge, nu avea margini tăioase, deci nu se puteau şi rebazările folosind cartuşe speciale realizate de
răni sau automutila. Astăzi producători importanţi producător pentru acest tip de completări.
precum Rapid INJECTION SYSTEMS CORP din Pentru alternativa protezelor scheletate a fost
Roselle st. Mineola; NEW YORK; S.U.A. sau firma creat Flexite Supreme ce are drept calitate principală
DENTAS din PRAGA, CEHIA realizează la nivel confortul excelent şi facilitatea de execuţie a
industrial materialul flexibil utilizat în confecţionarea lucrării.
protezei elastice. Materialul are o structură moleculară deosebită
(fig. 2, 3).
TIPURI DE MATERIALE
Materialele termoplastice – elastice sunt produse
din compuşi care sunt aprobaţi în uzul medical fiind
inerte din punct de vedere biologic nefiind toxice,
nu provoacă alergii ca şi în cazul coloranţilor cla-
sici, sunt biocompatibile şi sigure.
Conform Normelor Europene sunt certificate CE,
sunt produse conform standardelor ISO şi omologate
de către Ministerul Sănătăţii din România.
Unul dintre cele mai utilizate materiale datorită în
primul rând elasticităţii sale mărite şi rezistenţei
deosebite pe care o conferă este FLEXITE – PLUS.
Caracteristicile sale deosebite precum precizia
şi biocompatibilitatea fac să fie bine tolerat de către FIGURA 2. Structura microscopică Flexite Supreme
persoanele sensibile (nu conţine monomeri), con-
ferind un confort deosebit, acomodarea cu noua
proteză elastică executată din Flexite făcându-se
deosebit de rapid.
Este poate cel mai utilizat material elastic da-
torită şi rezistenţei deosebite atât la compuşii nocivi
din cavitatea bucală – alcooli, eteri etc., cât şi la
tracţiuni mecanice, basculări şi balansări pe câmpul
protetic în timpul masticaţiei, fonaţiei etc.
Datorită faptului că nu există componente şi
părţi cu structură metalică, Flexite Plus prezintă o
estetică superioară iar culoarea se păstrează în urma
utilizării zilnice pe perioadă îndelungată.
FIGURA 3. Structura microscopică Flexite Supreme

Este eliminat astfel gustul metalic datorită inexis-


tenţei acestui material, fiind foarte simplu să se
asigure reparaţii ca rebazarea protezei.

FIGURA 1. Kit FIGURA 4. Flexite


Flexite Supreme
192 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVI, NR. 3, AN 2010

Fiind un copolimer semiflexibil, Flexite Plus


este un material mult mai exact, are o suprafaţă mai
lucioasă fiind mai puţin plastic, structura micros-
copică arătând astfel: fig. 5, 6.

Confortul asigurat de suprafaţa lucioasă duce şi


la o mai bună igienă bucală, proteza neimpregnându-
se cu bacterii, fungi etc. din cavitatea bucală.
Un alt produs care este indicat la pacienţii pro-
tezaţi alergici este Flexite Northerm care de ase-
FIGURA 5. Structura microscopică Flexite Plus menea nu conţine monomeri acrilici. Calităţile me-
canice superioare îl fac de preferat şi în cazul
protezelor totale, fiind mai rigid.
Suprafaţa lucioasă şi culoarea durabilă sunt alte
avantaje ale Northerm-ului, culorile disponibile pe
piaţă fiind roz, maron sau transparent, structura mi-
croscopică arătând astfel: fig. 8, 9.

FIGURA 6. Structura microscopică Flexite Plus

FIGURA 8. Structura microscopică Flexite Northerm

FIGURA 7. Flexite Plus

Rezistenţa la flexiune şi tensiune este crescută,


nu se pătează în timp păstrându-şi culoarea o pe-
rioadă crescută.
Nu conţine monomeri, fiind antialergic şi bio-
compatibil. FIGURA 9. Structura microscopică Flexite Northerm
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVI, NR. 3, AN 2010 193

Pentru câmpurile edentate total, fabrica produ- Flexite M.P. – să fie foarte des folosit în cabinetele
cătoare a realizat materialul Flexite M.P. utilizat în şi laboratoarele dentare.
confecţionarea protezelor elastice totale.

FIGURA 10.
Flexite
Northerm FIGURA 13. Flexite
M.P.
Utilizând tot tehnologia injectării, protezele
executate din Flexite M.P. sunt mult mai flexibile Este de asemeni uşor de lustruit, uşor de reparat
decât cele clasice acrilice; fiind foarte bine adaptate şi rebazat, nu conţine monomeri, fiind un multi-
pe câmpul protetic datorită flexibilităţii, ele nu se polimer semiflexibil iar culorile disponibile pe piaţa
desprind uşor de pe acesta asigurându-se o bună materialelor dentare sunt roz, maron şi transparent.
succiune şi adeziune. Pentru reparaţii şi recondiţionări a fost creat
materialul FLEXITE REPAIR comercializat sub
forma kit-ului din fig. 14.

FIGURA 11. Structura microscopica Flexite M.P.

FIGURA 14. Kit de reparaţii Flexite

Una dintre disfuncţiile sistemului stomatognat,


des întâlnită în cazuistica stomatologică, este bruxis-
mul. Pentru pacienţii purtători de proteze mobile –
totale sau parţiale precum şi pentru sportivi au fost
create gutierele din materiale termoplastice – se-
mielastice.
Flexite Bruxism – este destinat acestui segment
de populaţie, fiind deosebit de elastic dar nu în
ultimul rând rezistent, absorbind şocurile.
Materialul nu conţine monomeri, fiind indicat
inclusiv persoanelor alergice la materialele acrilice,
FIGURA 12. Structura microscopica Flexite M.P. nu se deformează, având o elasticitate deosebită.
Este uşor de ajustat şi remodelat, culorile
disponibile pe piaţă fiind roz şi transparent.
Acurateţea lucrărilor executate din acest material Adaptându-se bine pe câmpul protetic, cu o su-
biocompatibilitatea cu ţesuturile moi şi rezistenţa la prafaţă mucozală fără rugozităţi sau asperităţi, gu-
impact superioară faţă de acrilatele clasice fac ca tierele executate din Flexite Bruxism se pot lustrui
194 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVI, NR. 3, AN 2010

După cele 20 de minute de încălzire a cartuşului


urmează fixarea tiparului sau a chiuvetei în injector
după care, prin apăsarea simultană a 2 butoane
situate lateral pe aparat se declanşează procedura
de injectare a materialului termoplastic.
Materialul termoplastic va pătrunde în interiorul
tiparului cu o presiune de 7 până la 8 atmosfere
doar în câteva fracţiuni de secundă.
După răcirea lentă la temperatura laboratorului
putem dezambala proteza gata injectată.
Se reglează presostatul la 7,5-8 atm. Se curăţă
compresorul de acumularea de condens şi a im-
mult mai bine, având un luciu deosebit, această ca- purităţilor.
litate contribuind la biocompatibilitatea în cadrul Aparatul de injectare R-3C a fost conceput şi
aparatului dentomaxilar. construit special pentru încălzirea şi injectarea
acestor materiale termoplastice, fiind de ultimă
generaţie.
INJECTORUL R3C
Injectorul R-3C este indispensabil în producerea
Odata cu apariţia noilor materiale termoplastice de proteze termoplastice elastice.
a fost necesară şi apariţia şi omologarea unui aparat Acesta elimină erorile de natură subiectivă şi
care să asigure injectarea materialului semifluid în obiectivă caracteristice injectoarelor manuale.
faza tehnică de laborator. Unul dintre aceste aparate Construcţia robustă şi funcţionarea exactă asigură
este injectorul R3C. nu doar o calitate excelentă a modelării, ci şi o
Aparatul asigură controlul electronic a 7 pro- durată îndelungată.
grame, deoarece materialele termoplastice necesită Mânuirea lui R-3C este uşoară, funcţionarea
temperaturi şi timpi de încălzire diferiţi. este lipsită de pericole şi nu necesită forţă fizică.
Acest aparat se montează pe perete având o Aparatul este controlat electronic cu avertizări atât
greutate de 32 kg, se conectează la reţeaua electrică sonore, cât şi vizuale. Ne avertizează atât sonor, cât
220 V şi la un compresor de minim 24 l care să-i
şi vizual asupra fiecărui program sau etapă de lucru
asigure o presiune de 6-8 bari.
pe care-l execută.
Fiind indispensabil pentru o corectă realizare a
Injectorul funcţionează la presiuni de 6-8 atm.
lucrărilor protetice din materialele termoplastice,
elimina erorile de natură subiectivă şi obiectivă ca- Dacă presiunea scade sub 6 atm. ne va avertiza
racteristice injectoarelor manuale. Construcţia ro- sonor.
bustă şi funcţionarea exactă asigură o calitate Cele 7 programe de funcţionare se pot corecta
excelentă a lucrării. Fiind un aparat de ultimă ge- sau modifica cu ajutorul unui singur buton.
neraţie, complet automat, mânuirea lui R-3C este Programele sunt memorate de la A, B,C, D, E, F
uşoară, lipsită de pericole şi nu necesită forţă fizică. şi G. Fiecare program conţine faze şi etape de lucru
Injectarea propriu-zisă a materialului termo- pentru încălzirea, răcirea sau injectarea materialului
plastic în tipar este realizată în doar câteva fracţiuni termoplastic.
de secundă. Întreg programul de injectare este Aparatul execută sub control electronic urmă-
realizat în doar 25 de minute, după care începe toarele faze de lucru:
răcirea lentă a tiparului. • preîncălzeşte tubul de încălzire a cartuşului;
După selectarea programului pentru materialul • încălzeşte cartuşul cu materialul termo-
termoplastic respectiv urmează 5 minute de încălzire plastic;
a tubului aparatului la temperatura indicată pentru • injectează materialul termoplastic;
respectivul material termoplastic (Flexite Plus, Flexite • răceşte treptat chiuvetele cu tiparul;
Supreme, Flexite Northerm, Flexite M.P. sau Flexite • decompensează şi detaşează chiuveta cu
Guard etc.). Aparatul te avertizează atât sonor, cât şi
surplusul de material termoplastic rămas.
vizual asupra programului pe care-l execută.
Toate aceste faze de lucru le execută cu ajutorul
După cele 5 minute de încălzire sau preparare a
unui compresor.
tubului aparatului, urmează introducerea cartuşului
pentru încălzire pe o durată de 20 de minute. Compresorul poate fi de minim 24 l.
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVI, NR. 3, AN 2010 195

Între acest compresor şi aparatul de injectare 2. Flexibilităţi diferite cu indicaţii precise pentru
este indicată montarea unui filtru de aer pentru a fiecare tip de edentaţie adică trei grade de
proteja aparatul de pătrunderea impurităţilor şi a elasticitate plus unul rigid.
condensului rezultat în urma funcţionării acestuia. 3. Deosebită stabilitate fizico-chimică.
4. Reparaţii şi recondiţionări uşoare.
PROGRAMELE DE LUCRU ALE APARATULUI 5. Pentru pacienţii mai sensibili posibilitatea
PENTRU FIECARE TIP DE MATERIAL utilizării unor proteze cu grad mai mic de
elasticitate.
TERMOPLASTIC
6. Posibilitatea realizării gutierelor şi aparatelor
Fiecare material termoplastic are temperatura şi antisforăit-antisnoring.
timpul necesar încălzirii sau plastifierii acelor gra- 7. Confort şi adaptare perfectă pe câmpul pro-
nule ce sunt în cartuşele de aluminiu capsate special tetic. Suprafaţa protezei care vine în contact
de producător. intim pe câmpul protetic sau suprafaţa muco-
Putem vedea conform graficului temperaturile, zală este perfect netedă, fără rugozităţi, com-
timpii de încălzire şi tipul materialului termoplastic. pactă, fără zone ascuţite sau tăioase, fără
anfractuozităţi.
INJECTOR R3C Închiderea marginală bună precum şi calităţile
excelente de menţinere şi ancorare a protezei sunt
PROGRAME: avantaje evidente comparativ cu vechiul material.
1. 242 gr.C-TIMP 20 MIN. FLEXITE PLUS 1. Posibilitatea executării simultane a două pro-
2. 272 gr.C-TIMP 20 MIN. SUPREME M.P. teze elastice în aceeaşi chiuvetă înjumătăţind
3. 260 gr.C-TIMP 20 MIN. NORTHERM timpul de lucru.
4. 242 gr.C-TIMP 10 MIN. PROGUARD 2. Biocompatibilitatea – neconţinând mono-
5. PROG. LIBER meri, este un material gata polimerizat, nu dă
6. PROG. LIBER alergii la nivel bucal.
7. PROG. LIBER 3. Posibilitatea executării croşetelor elastice,
Fazele de lucru ale injectorului sunt aceleaşi modelate şi adaptate cu ajutorul căldurii.
pentru fiecare program. Croşetele sunt prefabricate, cu diferite nuanţe:
alb, roz, transparent.
CONCLUZII 4. Finisare – prelucrare şi lustruire facilă şi
rapidă.
Tehnologia executării protezelor elastice fiind 5. Manipularea simplă şi uşoară a aparatului de
relativ nouă în România, se pot desprinde câteva injecţie. Acesta a fost proiectat şi conceput
concluzii: pentru a asigura succesul procesului de încăl-
1. Se respectă cu stricteţe TEHNOLOGIA EXE- zire şi injectare a materialului de injectare în
CUTĂRII PROTEZELOR MOBILE ŞI tipar, fiind de ultimă generaţie.
MOBILIZABILE.

BIBLIOGRAFIE
1. Bishop K. – The dental materials, J. Prosth Dent, 75, 432, 1996 13. Ene L.; Ionescu A. – Proteza scheletată, Bucureşti: Editura Medicală, 1982
2. Borzea D. – Tratamente protetice, Clujul Medical, 3, 197, 1993 14. Ene, Lucian – Protetică Dentară. Tratamentul edentaţiei parţiale cu
3. Bratu D., Ieremia L., Tuculescu S. – Bazele clinice şi tehnice ale ajutorul protezelor mobilizabile. Bucureşti: Editura Didactică şi
protezării edentaţiei totale; Editura Imprimeriei de Vest, 2003 Pedagogică, 1981
4. Burmaister S. – Application of Biomaterials, Biomaterials, 30, 507, 1998 15. Găucan C. – Cartea Tehnicianului dentar, Editura Medicală Bucureşti,
5. Burns N. – Characterisation of Dental Materials, Biomaterials, 30, 423, 1999
1998 16. Hutu E. – Materiale pentru amprentă, Editura Kaden Bucureşti, 1993
6. Burlui V. – Protetica dentară, Curs IMF Iaşi, 1989 17. Ieremia, L; Mocanu-Bardac, Venera; Cseh, Y – Tehnici dentare
7. Chitur K. – The Dental Materials, Biomaterials, 29, 301, 1997 speciale de protezare totală. Bucureşti: Editura Medicală, 1981
8. Combre E. – The Dental Materials, Ed. Livingstone Edinburgh, 1992 18. Ionescu A. – Clinica şi tehnica de laborator a protezei scheletate. Editura
9. Dale B. – The Dental Materials, Esthetic Dent, Philadelphia, 1993 Cerma, 1994
10. De Luca, A. – The unique thermoplastic injected partial-Flexite. Trends 19. Ionescu A. – Tratamentul edentaţiei parţiale cu proteze mobile. Clinica şi
Tech Contemp Dent Lab 1987 Mar; 4(2):30-3. PMID: tehnica de laborator. Editura Naţional, 1999
11. Donciu V. – Proteza totală, Editura Didactică Bucureşti, 1994 20. Ionescu, Andrei; Ene, Lucian – Proteza scheletată. Bucureşti: Editura
12. Ene L. – Edentaţia parţială, Curs IMF, Bucureşti, 1989 Medicală, 1982
196 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LVI, NR. 3, AN 2010

21. Ioniţă S. – Ocluzia dentară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 29. Prelipceanu F.; Doroga O. – Protetica dentară. Bucureşti: Editura
1993 Didactică şi Pedagogică, 1985
22. Lascu, Liana Maria – Proteza parţială mobilizabilă scheletată. Cluj – 30. Rîndaşu, Ion – Proteze dentare. Bucureşti: Editura Medicală, 1993
Napoca: Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”, 2006 31. Rîndaşu I. – Proteze dentare, Editura Medicală, Bucureşti, 2000
23. Lejoyeux, J. – Proteza totală. Materiale şi tehnici de amprentare. 32. Rîndaşu I., Despa G., Mursez L. – Reabilitări oro-dentare, Editura
Bucureşti: Editura Medicală, 1967 Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2005
24. Mackert W. – The Dental Materials, J. Dent. Rev., 74, 166, 1995 33. Rîndaşu I. – Materiale dentare, Editura Medicală, Bucureşti, 2001
25. Nash R. – The Restoration Esthetic, Compendium, 18, 835, 1997 34. Săbăduş I.; Constantiniuc M. – Proteza parţială mobilizabilă. Cluj –
26. Negucioiu M – Edentaţia totală. Clinică şi tratament. Cluj – Napoca: Napoca: Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”, 2003
Editura Medicală Universitară “Iuliu Haţieganu”, 2004 35. Şerban R. – Studii şi ingineria materialelor, Editura Pedagogică,
27. Philips R. – The Dental Materials, Editura Saunders Londra, 1991 Bucureşti, 1995
28. Postolachi I. – Protetica dentară, Editura Ştiinţifică, Chişinău, 1993