Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local:


Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

11
11
7
x
4

HOTRREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 25.06.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria comunei Periam sub
nr.4741/19.06.2015 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe i avizat de domnul Dumitra Cornel, primarul
Comunei Periam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2015;
- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, modificat i completat;
- prevederile H.C.L. Periam nr.17/16.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2015;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a i ale art.115 lit.b
din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se aprob rectificarea bugetului local de venituri i cheltuieli al Comunei Periam pe anul
2015, dup cum urmeaz:

VENITURI Trim. II - Sursa A:


- 07.02.01.01 - Impozit pe cldiri de la persoane fizice
- 07.02.02.01 - Impozit si tax pe teren de la persoane juridice
- 07.02.02.03 - Impozitul pe terenul din extravilan
- 16.02.02.01 - Impozit pe mijloacele de transport deinute de persoane fizice
- 16.02.02.02 - Impozit pe mijloacele de transport deinute de persoane juridice
- 30.02.05.30 - Alte venituri din concesiuni i nchirieri de ctre instituiile publice
- 35.02.50.00 - Alte amenzi, penaliti i confiscri

115.800 lei
2.300 lei
1.000 lei
7.800 lei
2.900 lei
8.300 lei
19.000 lei
2.400 lei
1

- 37.02.01.00 - Donatii si sponsorizari


- A.51.01.03.85.01.01 Pli efectuate n anii precedenti i recuperate n anul curent SF

CHELTUIELI Trim. II - Sursa A:

25.800 lei
46.300 lei

115.800 lei

- A.51.01.03.20.01.02 - Materiale pentru curenie


- A.51.01.03.20.01.03 - ncalzit, iluminat i fora motric
- A.51.01.03.20.01.08 - Pot, telecomunicaii, radio, tv, internet
- A.51.01.03.20.01.30 - Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare
- A.51.01.03.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
- A.65.03.01.71.01.01 - Construire sal sport i festiviti la Grdinia cu Program
Prelungit Periam
- A.70.50.00.71.01.02 - Achiziie disc agricol cu 20 talere/2 m
- A.84.03.01.71.01.01 - Lucrri de construcii de trotuare, pavare i asfaltare

VENITURI Trim. II - Sursa C:

3.300 lei
10.000 lei
10.000 lei
10.000 lei
13.000 lei
35.800 lei
3.600 lei
30.100 lei

719.232 lei

- 41.07.02.02 - Sume aferente mprumuturilor contractate conform O.U.G. nr.2/2015 pentru


finanarea cheltuielilor aflate n sarcina unitilor administrativ-teritoriale

CHELTUIELI Trim. II - Sursa C:

719.232 lei

719.232 lei

- C.74.06.00.71.01.01 - nfiinare sistem de canalizare, comuna Periam


- C.84.03.01.71.01.01 - Modernizare drumuri de interes local, com. Periam

530.657 lei
188.575 lei

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timi;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

COZMA VASILE
_________________

BRON DACIANA

___________________________

Nr. 65 din 25.06.2015