Sunteți pe pagina 1din 20

CO $111,11.

4, iitligfrfAN CLUJ

pt Act
fog fi
00
0
SA 88 2014 AP

400604 Cluj-Napoca, ROMANIA


B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 79
Tel.: (centr.)
+40-264-591.444;
(seer.)
+40-264-430.925
Fax:
+40-264-430.886
E-mail:
cassa@casomesso
Web:
www.casomes.ro

SECTIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte


integranta din documentatia
de atribuire i cuprinde
ansamblul cerintelor pe
baza carora se intocmeste
propunerea tehnia.

Cluj


Nap
oca
201
4

Operator regional licentiat clasa 1


Nr. inmatrieulare Registrul Comerittlui
Cluj: J12/21 1 /199 1, C.I.F. nr. 80201217
Cant 1BAN:
R028RNCB0106000767440001 BCR
Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 RON

CAQN$Iti
t
A0
ISO 146;

JUDETEAN CLU
J
1%3AS
18001

400604 Cluj-Napoca, ROMANIA


B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 79
Tel,: (cents.}
+40-264-591.444;
(seer.)
+40-264-430.925
Fax:
+40-264-430.886
E-mail:
cassa@casomes.ro
Web:
www.casomes.ro

SA- 88- 2014 AP

C
AI
E
T
D
E
S
A
R
CI
NI
1.Informatii privind
autoritatea contractanta

Denumirea autoritatii
contractante: COMPANIA DE
APA SOMES S.A.
Cod fiscal: RO 201217
Adresa: B-dul 21 Decembrie
1989, nr. 79, Cluj-Napoca, jud.
Cluj.
Nr. tel: 0264-591.444; Nr.
fax:0264-430.886.
Sursa de finantare a
contractului de
achizitii publice de
produse ce urmeaza
sa fie atribuit: surse
proprii.
2.Scopul aplicaril
procedurii

Obiectul contractului, este:


furnizarea unui Grup de
pompare complet
echipat si automatizat
cu caracteristicile
hidraulice Qponvare = 120
m3/h el H = 21 mcA,
format din:
trei
electropom
pe
submersibil
e, in
configurati
e (2 active
+1

rezerva),
dotate
fiecare cu
convertizor
de
frecventa,
cu
accesorille
mecanice
mentionate
la punctul
4,
tablou de
automati
zare si
protectie
a
pompelor,
inclusiv
RTU
pentru
monitoriz
area
grupului
de
pompare,
integrare a
grupului de
pompare in
aplicatia
SCADA
Dispecerat
Zalau
prestarea
urmatoarelor
servicii:transp
ortul
produselor,
montarea
subansa
mblurilor
, fixarea
pompelo
r in
bazin,
punerea
In
functiun
e,
instruir
ea
persona
lului
deserve
nt i
efectuar
ea
revizillo

r
tehnice
periodic
e la
echipam
ente in
perioad
a de
garantie
.
Cantitate
pompare

-1 grup de

3. Destinatie/cod CPV

Grupul de pompare se va
monta fn Statia de pompare
Rona localitatea Jibou, jud.
Salaj. Pompele submersibile
vor fi montate in rezervorul de
tip cheson avand diametru de
8,0 m si Inaltime de 8,2 m,
Conducta de refulare 0315 mm,
PVC, amonte, cu o lungime de
3.000 m.
Grupul de pompare va asigura
deplasarea apelor uzate din
rezervorul unde se vor monta
pompele pans la Statia de
Epurare Ape Uzate Jibou,
amplasata la o distanta de 3.000
m.

117
Operator regional licentiat clasa 1
Nr. intnatriculare Registrul Comer(ului
Cluj: J 12(211/1991, C.I.F. nr. R0201217
Coat IBAN:
R028RNCB0106000767440001 BCR Cluj,
Capitalul Social: 6.878.520 RON

Cod CPV
4212 2220-8 Pompe de ape rezidua
3160 0000- 2 Echipament electric
4241 4320-0 Macarale cu picior
4525 5400-3 Lucra'ri de montaj
5000 0000-5 Servicii de reparatii si

Caracteristicile tehnice ale


grupului de pompare precum
si com onen a acestuia sunt:
4.

Parametri tehnici
i functional'
/ components

Loc de montare/aspiratie:

Componenta

Statia de
Pompele
cheson a
m Cond
lungime

I.Grup d
(
II.Panou
co
Ill. Acce
p
co
IV. Ac
robin
fiecar
existe
bare g
prindere p
sprijin
Pentru
unor p
ghidar
Sistem
(maca
coresp
V.Tablou
pomp
VI.Integ
Dispe
crear

I. Grupul de pompare Nota: valoril


Inaltimii de pompare sunt valor' funcfion

Date functionale:
Debit de pompare
Qpompare
H
= 21
inaltime grup pompare
Randament minim pompa npompa >
Electropompele
S-tube
Tip rotor
Fluid vehiculat:
Apa uzata
1 % in gre
2/7

Operator regional licentiat clasa 1


Nr. inmatriculare Registrul Comertului
Cluj: J 12/211/1991, C.I.F. ttr. R0201217
Coat MAN:
R028RNCB01060007674140001 BCR
Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 RON

Temperatura iichidului
vehiculat
Etanare mecanica
Motorul
Turatia:
Tensiune alimentare:
Tip:
Clasa de protectie:
Clasa de izolatie:
Temp. mediulul ambiant:
Protege:

etc. Dimensiune particule solide s 75 mm.


2 - +40C
Etancare dubla cu cartu din inox
maxim 1.500 rotlmin
380/415V / 50Hz
Asincron cu ventilator
IP 68
Minim F
Max. 40 C
Protectie termite incorporate in bobinajul statoric
Protectie la prezenta apei In camera statorului, (senzor
umiditate)
Protectie deteriorare etanari, (senzori ape in ulei)
La blocarea pompei, (prag consum curent)

II. Panou automatizare i protectie


Panoul de automatizare si protectie are rolul de a realiza comanda si protectia grupului de
pompare propus. Comanda celor 3 pompe submersibile se va realize functie de nivelul din
bazinul de retinere a apelor menajere, nivel masurat prin intermediul senzorului de nivel
hidrostatic si de 3 senzori de nivel cu contact de tip para. Prin intermediul a 3 plaje de nivel
se va realiza comanda pompelor active ( un nivel de stop care are si rol de protectie la
functionare uscata a pompei si de 2 nivel de lucru corespunzatoarea actionarii a doua
pompe sau 3 pompe). Comanda pompelor se va face in mod automat functie de nivelul din
bazin, si pentru cazuri exceptional (testare, avarie a sistemului de automatizare) in mod
manual prin intermediul unor butoane amplasate pe panoul tabloului de automatizare.
Panoul de automatizare va fi reallzat intr-un cofret metalic prevazut cu usa interioara, astfel
incat lampile de semnalizare, intrerupatorul general si butoanele de actionare a pompelor sa
fie ferite de accesul neautorizat.
Se vor prevedea trei convertizoare de frecvenra cote unul pentru fiecare pompe qi vor fi
montate in panoul de automatizare.
Panoul de comanda si protectie se va manta intr-un spatiu inchis existent, situat pe
rezervorul de tip cheson.
Sistemul solicitat
Components
- automat programabil, care va realiza comanda si
protectia grupului de pompare
- panou operator pentru afisarea starilor functionale si a
marimilor de proces (nivelul din rezervor), precum si a
alarmelor si avariilor
- echipamente specifice de protectie si actionare
- chei de selectie a regimului de lucru a pompelor
(AUT/O/MAN)
- circuit de comanda in regim manual, independent de
automatul programabil ( comanda pompelor se va face functie
de plutitori (senzor de nivel de tip contact)
- butoane de actionare a pompelor in regim manual
- relee de monitorizare a tensiunii de alimentare
- sistem de alimentare de back-up (UPS), pentru
alimentarea automatului programabil, in cazul caderii tensiunii
de alimentare
- relee de protectie care vor semnaliza umiditatea in
camera statorica si termistorii din pompe.
3/7

Operator regional licentiat class 1


Nr. iornatriculare Registrul Comertului Cluj: J12/211/1991, C.I.F. or. R0201217

Coot IBAN: R028RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 RON

sistem de climatizare si ventilare a tabloului

Functiile pe care va trebui


controlul automat at pompelor functie de nivelul din rezervor.
sa le Indeplineasca
comutare automata intre pompele in functiune asigurandu-se
automatul programabil acelai numar de ore de functionare pentru toate pompele i uzura
(grupul de pompare) suet uniforms a for
protectie la rulare uscata prin monitorizarea nivelului de minim
urmatoarele:
semnalizat de senzorul hidrostatic si de plutitorul de minim
protectia pompelor prin intermediul echipamentelor de protectie (disjunctoare, relee
termice, etc)
operarea in regim manual (comanda individuals a pompelor) prin intermediul echipamente
de control i comanda (butoane de pornire/oprire, lampi de semnalizare,
potentiometre, ciuperca avarie, etc.) in scopul testarii echipamentelor si a situatlilor de
urgenta. Functionarea in regim manual se va putea utiliza si in eventualitatea defectarii
automatului programabil din cadrul tabloului de automatizare
monitorizarea starilor functionale ale grupului de
pompare
monitorizarea starilor de alarma si avarie a grupului de pompare
monitorizarea alimentarii cu energie electrica
transmiterea starilor functionale, a marimilor de proces si a alarmelor catre Dispeceratul
CASSA, prin intermediul tabloului RTU
comanda sistemului de climatizare si ventilatie a tabloului
afisarea prin intermediul panoului operator al tabloului de automatizare, a starilor
functionale, a marimilor de proces,
( nivel in bazin, stari plutitori) si a avariilor
Panoul (tabloul) va fi protejat antivandalism. Protectia
Protectii panou
antivandalism va fi realizata prin intermediul incuietorilor,
senzorilor de efractie. Panoul va fi climatizat (rezistenta de
incalzire pentru perioada de iarna si umiditate marita) i
ventilat,
Protectie: IP 56
stare comanda pompa 1-3 (activ/inactiv) stare pampa 1-3 (pornit/oprit) regim
pampa 1-3 (automat /0/ manual)
stare plutiori
nivel masurat de senzorul de nivel hidrostatic ore functionare pampa 1-3 numar de
porniri pompa 1-3
Marimi de proces
monitorizate

Urmatoarele marimi de
proces si semnale vor fi
monitorizate si afiate pe
panoul operator local, si
vor fi transmise de
asemenea si catre
dispeceratul CASSA:

Setpoint tip senzor nivel bazin Setpoint gama senzor


de nivel hidrostatic Setpoint reset ore functionare
Setare ciclu de achizitie date Setpoint regim
statie (start/stop)
Setpoint timp rotire pompe Setpoint intarziere
la pornire
4/7
Operator regional licentiat clasa 1

Nr. hunatriculare Registrul Contertului Cluj: J12/211/1991, C.I.F. nr. R0201217


Coat IBAN: R028RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 RON

Alarma avarie UPS


Alarma baterie UPS
Alarma lipsa alimentare
Alarma monitorizare faze
Alarma efractie tablou actionare pompe
Alarma declansare protectie pompa 1-3
Alarma termistor pampa 1-3
Alarma senzor umiditate pompa 1-3
Alarma actionare ciuperca de avarie
Alarma traductor de nivel hidrostatic
Stare comunicatie GPRS
Stare automat programabil
Automatul programabil se va dimensiona astfel Incat sa se is in considerare o rezerva de
intrari / iesiri digitale si analogice de min. 20%.

La finalizarea lucrarilor se vor preda beneficiarului (CASSA) toate licentele


i mediile de programare utilizate precum i copii dupe aplicatiile
introduse In automatele p r o g r a m a b i l e , p a n o u r i
o p e r a t o a r e , e t c .
Furnizorul va asigura transmiterea si integrarea (dezvoltarea de scheme
sinoptice, tag-uri, setari, trend-uri, alarme, etc.) acestei stall' de pompare
in sistemul SCADA de l a D i s p e c e r a t u l C A S S A
( a p l i c a t i e W i n C C ) .

cabluri electrice, accesorii montaj pompe, senzor de nivel


hidrostatic, senzor de nivel tip contact (para
Alimentare cu energie
Se va utiliza tabloul pentru alimentare grup de pompare si
electrice
instalatie de iluminat si prize existent.
Pentru acesta se va asigura protectie antivandalism,
Senzor de nivel hidrostatic Grupul de pompare va fi prevazut cu un senzor de nivel
hidrostatic, cu certificare pentru apa uzata, avand clasa de
proctie 1P68, tensiune de alimentarea 24Vdc, semnalizare
4-20mA
III. Accesorii electrice

IV.Accesorii mecanice: clapete de sens 1 buc pe pomp& robinet cutit 1 buc. pe


pomp& conducta' refulare pentru fiecare pompa in parte, colector refulare, racord la
conducta existents, sistem mecanic de fixare pompe format din 2 bare ghidare/pompa,
sau echivalent, dotate cu sisteme de prindere pe perete, flansa adaptor, cuplaj rapid,
picior de sprijin prevazut cu prindere pe radier, bride fixare.
Pentru rigidizare si alinierea pompelor se accepts montarea unor profile metalice
suplimentare care s fixeze barele de ghidare.
Sistem de ridicare/coborare pompe complet echipatat, (macara pivotanta cu picior sau
echivalent), aleasa corespunzator greutatii pompelor ofertate.
Clapete de sens
- 1
b u c
p e
p a m p a
1
buc,
pe
pampa
Robinet cutit
Conducte
- intreg sistemul de relea cu racordurile necesare pentru
racordarea la conducta de refulare existents, format din:
conducta refulare pentru fiecare pampa in parte,
colector refulare, racord la conducta existents
Sistem mecanic de fixare
- 2 bare ghidare/pompa, sau echivalent, dotate cu
pompe format din:
sisteme de prindere pe perete, cu lungimea de
minim 9 m.
- flansa adaptor, cuplaj rapid,
- picior de sprijin prevazut cu prindere pe rather,
- bride fixare bare ghidare in partea superioara si medians

5/7

Operator regional licentiat clasa I

Nr. inmatriculare Registrul Comertului Cluj: J12/211/1991, C.I.F. nr. R0201217


Cora IBAN: R028RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 RON

Sistem de
ridicare/coborare pompe
complet echipatat,
(macara pivotanta cu
picior sau echivalent),
aleasa
corespunzator
greutatii pompelor ofertate.

pentru rigidizare si alinierea pompelor se accepts


montarea unor profile metalice suplimentare care sa
fixeze barele de ghidare.
Sistem de ridicare/coborare pompe complet echipatat,
(macara pivotanta cu picior sau echivalent), aleasa
corespunzator greutatii pompelor ofertate,
Se va prevedea cafe un cablu de ridicare, (complet
echipat) , pentru fiecare pompa in parte, care va ramane
montat pe pompa in timpul functionarii,
Se vor include toate subcomponentele necesare
funcionarii sistemului de ridicare, macara, troliu, soclu,
cabluri, etc.
Proiect si montaj, autorizat ISCIR

V.Tablou RTU:
Tabloul RTU are rolul de a monitorizare grupul de pompare ( stari functionale, nivele, avarii)
si e a le transmite catre Dispeceratul CASSA Zalau. Totodata prin intermediul tabloului RTU
se vor putea realiza reglajele de nivel si plajele functionale ale grupului de pompare, din
dispeceratul Zalau.
Caracteristicile minimale pentru unitatea centrals de calcul RTU sunt mentionate in Fisa
tehnica nr. 1, anexa la prezentul caiet de sarcini.
VI. Integrare SCADA:

Integrarea grupului de pompare in aplicatia SCADA a Beneficiarului se va face prin


intermediul tabloului RTU. Executantul va trebul sa realizeze tag-urile de semnal aferente
statiei de pompare, alarme, lista de evenimente si ecranele sinoptice aferente unui grup de
pompare apa uzata cu 3 pompe, pe tipicul utilizat in Sistemul SCADA Zalau.
Sistemul de comunicatie utilizat de catre tabloul RTU va fi prin intermediul protocolului
Siemens SINAUT Micro SC, prezent in Dispeceratul Zalau.
OBS 1 : Transportul, montarea, reglarea si punerea in functiune a grupului de pompare va
fi efectuata de furnizor.
OBS 2: Furnizorul va instrui personalul deservent si va executa reviziile tehnice
recomandate de producator pe perioada de garantie.
OBS 3: Ofertantul va include In oferta sa orice alte accesorii/echipamente pe care le
considers strict necesare pentru a asigura buna functionare a grupului de pompare.
Acestea se vor include in oferta si se vor evidentia si separat.
5. Livrare produselor
Livrarea grupului de pompare se va face la destinatia finals, respectiv COMPANIA DE
APA SOMES S.A., Sucursala Zalau, Statia de pompare Apa Uzata, str. Rona, localitatea
Jibou, jud. Maj.

Termenul de livrare si punere in functiune pentru produsele solicitate trebuie s fie de


maxim 45 zile de la semnarea contractului.
6. Propunerea tehnica, se va intocmii cu respectarea cerintelor minimale mentionate in
prezentul caiet de sarcini si va tontine:
Descrierea tehnica a grupului de pompare, insotita de documentatia tehnica aferenta in
limba romans, cu precizarea explicita a firmei producatoare pentru produsele ofertate.
Propunerea tehnica va tontine pe langa descrierea tehnica, codul echipamentului, foia de
catalog, curbele de functionare si termenul de garantie, (minim 24 luni de la punerea in
functiune) pentru grupul de pompare ofertat.
Descrierea tehnica se va intocmi sub forma de tabel, conform formularului 19. in coloana
din stanga se vor mentiona caracteristicile impuse prin caietul de sarcini, iar in coloana din

617

Operator regional licentiat class 1


Nr. inmatriculare Registrul Cornertului Cluj: J12/211/1991, C.I.F. nr. 80201217

Coat IBAN: R028RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 RON

dreapta se vor trece caracteristice echipamentelor ofertate, tipul/codul acestora,


producatorul si pagina in care se regasesc aceste informatii in fisa
tehnica/prospect tehnic al echipamentului. Se vor include integral caracteristicile
tehnice mentionate la punctul 4 din caietul de sarcini, respectandu-se ordinea
acestora. Ofertantii vor mentiona si orice alto informatii tehnice pe care le
considera necesare descrierii produselor ofertate si prin care se demonstreaza
Indeplinirea tuturor cerintelor caietului de sarcini.
-Fisa tehnica/prospect at grupului de pompare, ofertat sau alt document
echivalent; -Fisele tehnice/prospects ale partilor componente principale ale
grupului de pompare ofertat, (cele mentionate la punctul 4 din caietul de
sarcini), sau alt document echivalent; -Descrierea modului de asigurare a
service-ului corelat cu formularul F17 2;
-Declaratia privind respectarea obligatiilor legate referitoare la conditiile de
munca, protectia si securitatea muncii, formularul F20. Institutiile competente de la
care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarite
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii care trebuie
respectate pe parcursul indeptinirii contractului sunt urmatoarele:
*lnspectia Muncii organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in
subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
cu sediul In str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti, tel. 021/302.70.30 sau
021/302.70.54, www.inspectmunso;
*lnspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet si municipiul Bucuresti;
-Termenul de livrare, punerea in functiune ci instruire personal deservent.

7.Propunerea financiara
Pretul oferteijormularul 17, va include pe langa valoarea produselor,
valoarea transportului produselor la destinatia finals, montarea grupului de
pompare, fixarea pompelor In bazin, montarea sistemul de ridicare/coborare
pompe, punerea In functiune a grupului de pompare, instruirea personalului
deservent, reviziile tehnice periodice recomandate de producator pe perioada
de garantie. Formularul de oferta va fi insotit de centralizatorul de pret, formularul
171. Pretul reviziilor se va evidentia ci separat, detaliat pe revizie conform formularul
172.
Operatorul economic va elabora propunerea financiara, astfel Incat
aceasta s furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum Si la alte
conditii financiare i comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publics
inclusiv modalitati de plats.
Pretul va fi exprimat in Lei.
- Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii i prezentarli ofertei
sale ci a documentatiei care o insotecte.
8.Cerinte minime.
Oferta va fi insotita obligatoriu de actele i documentele cerute in fica de date a
achizitiei i va respecta conditiile impuse prin caietul de sarcini.
- Orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi
luata in consideratie numai in masura in care propunerea tehnica este justificata i
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior, cerintelor minimale din caietul
de sarcini.
Intocmit:
ing. Alexandru

Pop Consultat:

ing.

loan

Damaschin

ing.

Alexandru

Alexandru Tatar
7/7
Operator regional licentiat clasa I
Nr. inmatriculare Registrul Comertului Cluj: .112/211/1991, C.I.F. nr. R0201217

Sabau

ing,

Cont IBAN: R028RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 RON

FISA TEHNICA nr 'I - pentru statille locale de monitorizare (RTU)


1. Caracteristici minimale pentru unitatea centrala de calcul RTU
NR. Marimi semnificative

Date tehnice

1
2

Tensiune de alimentare
lnterfete de comunicatie

Achizitionarea marimilor
discontinue
Intrari digitate

230 Vac / 50Hz sau 12/24Vdc


2 x RS485 PPI sau MPI, ModBus, etc
unul rezervat pentru conectarea interfetei de
operare locale
unul pentru integrarea in sistemul de
comunicatii
14 intrari digitate cu izolare galvanica (500
VAC pentru 1 min.
nominal: 24 VDC Ia 4mA
tensiunea maxima admisa: 30 VDC
tensiune minima pentru determinarea 1
logic x - 15 VDC
tensiune maxima pentru determinarea 0
logic - 5 VDC
filtrare intrari digitate selectabila software

Achizitionarea marimilor
continue

8 intrari analogice
tipul intrarilor : diferential
semnale achizitionate:
curent : 0/4 20mA
tensiune : 0-10Vdc, 0-5Vdc
tensiune maxima de intrare 30 Vdc
selectare din soft a tipului de intrare
curent/tensiune
curent maxim de intrare 32mA
rezolutie :
bipolar : 11 biti + semn
unipolar : 12 biti
timp de conversie <250us
rejectarea modului comun 40dB, DC Ia 60Hz

iesiri de
comanda/semnalizare

Memoria program

Memorie de date

Ceas de timp real

10 iesiri digitate
tipul iesirilor : contact de releu
2A Ia tensiuni 5 30 VDC sau 5 250 VAC
2 iesiri analogice : curent : 0/4 20mA
tensiune : 0-10Vdc, 0-5Vdc
Tipul memoriei : EEPROM
Minim 12288 bytes
Tipul memoriei : RAM
Minim 10240 bytes
Cu posibilitatea de a defini zone de memorie
retentive
integrat
1

Temperaturi de operare

20C to +60C

2. Interfata de operare locala


NR. Marimi semnificative

Date tehnice

1
2

Display grafic STN 181x33 (coloane x linii)


RS232/RS485 / Modbus/ MPI

3
4
5

Display
Tip conexiune la unitatea
centrala
Alimentare
Clasa de proctie (frontal)
Taste functionale

24Vdc, 15Vdc...30V de
IP 65
Touch Screen sau
8 taste tip membrana

3. Specificatli tehnice pentru sistemul de comunicatii modem GSM si antena


NR. Marimi semnificative
Date tehnice

Tipul conexiunii Ia
dispecerat:

Conexiune GPRS;
Conectarea tagurilor de comunicatie la
aplicatia de dispecerizare se face prin

interfata software OPC existenta Sinaut


MicroSC

2
3
4

Tipul conexiunii Ia unitatea


centrala
Viteza de transfer
Frecvente disponibile

Putere de emisie

6
7

Tensiune de alimentare
Temperaturi de operare

RS232/RS485 / MIDI / ModBUS


300 bps la 57600 bps
Quadband 800, 900, 1800, 1900 MHz
Va fi prevazuta o antena omnidirectionala
dotata cu 5m cablu
2W pentru 800, 900 MHz
1W pentru 1800, 1900 MHz
24 VDC (min. 12V, max 30 V)
20C to +60C

OBS: Toate echipamentele ofertate (PLC, OP, Modem GSM) vor fi echipamente
standardizate si omologate si vor fi insotite de certificat de conformitate CE.
La ofertarea echipamentelor se va lua in calcul o rezerva de intrariliesiri de minim
20%.
4. Specificatli pentru aplicatia software de monitorizare
4.1 Functiile unui punct de monitorizare tip RTU

monitorizarea marimilor achizitionate din camp


stocarea acestor marimi pe o perioada determinata in memoria de date retentiva
monitorizarea starilor de functionare ale echipamentelor de pompare
monitorizarea avariilor aparute in functionarea statiilor de pompare si stocarea
acestora intr-o memorie retentiva
monitorizarea accesului in spatiile aferente statiilor de pompare / rezervoare

afisarea locala a tuturor datelor achizitionate, a starilor de functionare si alarme


prin intermediul unei interfete de operare locale
transmiterea tuturor datelor la dispecerat prin intermediul sistemului de
comunicatii

teleservice (va permite monitorizarea I diagnosticarea si modificarea


softwareului de aplicatie din RTU de pe statia de mentenanta din dispeceratul
central)
4.2. Marimi monitorizate permanent:

Starea grupurilor de pompare,


Regim de functionare,
Nivel apa in rezervoare
Alarme declansate de catre protectiiie aferente pompelor, echipamentelor
Alarme de efractie
Alarme de comunicatie
Alarme legate de alimentarea cu energie electrica.
Stocare locala

Stocarea marimilor monitorizate intr-o memorie retentiva de tip FIFO, astfel incat
datele sa fie disponibile si transmise dispeceratului si ulterior eventualelor cazuri de
intrerupere a comunicatiei GPRS.
Aceste date vor putea fi accesate si descarcate Ia nevoie prin conectarea unui
echipament de calcul Ia interfata de comunicatie a RTU-uiui.
4.4. Alarmare

Monitorizarea si transmiterea Ia dispecerat a stadiar de functionare ale


echipamentelor de pompare;
Monitorizarea semnalizarilor echipamentelor de actionare si protectie electrica
astfel incat sa fie detectata si semnalizata orice functionare defectuoasa;
Alarmare functionarii defectuoase a grupului de pompare, prin sistem SMS, catre
personalul de intretinere (teleservice).

4.5. Monitorizare locala

RTU va fi prevazut cu o interfata de operare prin intermediul careia un operator


poate urmari local valorile tuturor marimilor achizitionate, precum si eventualele stari
de alarmare.

4.6 Interfatare cu dispeceratul

Sistemul de comunicatii GPRS trebuie sa poata fi integrat cu software-ui SCADA


existent Ia Dispecer prin intermediul interfete software OPC existente, Sinaut MicroSC.
De asemenea sistemul de comunicatii va permite implementarea functiunilor de
teleservice, astfel incat personalul de intretinere sa poata accesa statia RTU de la
distanta prin intermediul unui pachet software dedicat.

Datele care se vor transmits de la static de operare spre Dispecerat:


stare comanda pompa 1/2/3 (activ/inactiv)
stare pompa 1/2/3 (pornitioprit)
regim pompa 11213 (automat /0/ manual)
stare senzor nivel bazin apa uzata
ore functionare pompa 1 / 2/3
numar de porniri pampa 1 1213
Setpoint nivel minim rezervor
Setpoint nivel maxim rezervor
Setpoint nivel maxim 2 rezervor
Setpoint tip senzor nivel
Setpoint gama senzor nivel
Setpoint reset ore functionare
Setpoint reset contor debitmetru
Setare ciclu de achizitie date
Setpoint regim statie (start/stop)
Setpoint timp rotire pompe
Setpoint intarziere la pornire
Alarma avarie UPS
Alarma baterie UPS
Alarma lipsa alimentare
Alarma monitorizare faze Alarma
efractie tablou actionare pompe
Alarma declansare protectie pompa 112/3
Alarma termistor pompa 1/ 2/3
Alarma umiditate pompa 1/2/3
Alarma convertizor pompa 11213
Alarma actionare ciuperca de avarie
Alarma traductor nivel
Stare comunicatie GPRS
Stare automat programabil
4.7 Integrarea in aplicatia SCADA de la dispeceratul regional
Implica indeplinirea urmatoarelor cerinte minimale:
- Integrarea statiilor de pompare in sistemul SCADA prin intermediul platformei
software existente Sinaut Micro SC si a sistemului de comunicatii GPRS prin cele
doua servere de comunicatii existente.
Integrarea in serverele SCADA WinCC server, incluzand functiile de redundanta Asigurarea schimbului de date corespunzator RTU-urilor integrate intre cele doua
dispecerate centrale Cluj-Napoca si Zalau
- Integrarea in sistemele de calcul SCADA client corespunzatori zonei de care
apartine, cu respectarea tuturor normelor de operare, corespunzator celorlalte statil
integrate
- Integrarea datelor specifice in serverul dedicat arhivarii datelor WinCC CAS
- Integrarea in sistemul central de management a alarmelor WinCC Alarm Control
Center permitand definirea grupurilor si mesajelor de alarmare specifice in
4

vederea alertarii personalului de mentenanta prin intermediul mesajelor SMS


dedicate fiecarui eveniment definit ca alarma
Integrarea in sistemul de alarmare si raportare

5. Licente Software:

Licentele software ale programelor utilizate in procesul dezvoltare si


mentenanta a aplicatiei SCADA precum si a programelor din automatele
programabile, panouri operator, module de comunicatie, etc. se vor preda
Beneficiarului. Licentele predate Beneficiarului vor da posibilitatea acestuia sa
opereze modificari ale programelor realizate fara interventia Dezvoltatorului acestora.
Licentele vor fi insotite de cablurile necesare activitatii de mentenanta a
sistemului
Codul sursa (cu comentariile aferente ) ale programelor introduse in automatele
programabile, panouri operator, module de comunicatie, etc. se vor preda Beneficiarului
la fiecare reactualizare a aplicatiei.

Sef Laborator Monitorizarea Relelelor


ing. loan
maschin

Intocmit:
ing. Alexandru Sa au