Sunteți pe pagina 1din 14

782

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOM.

CAP 1

Samus, Ananiia, Azariia, Uriia, Iezechiia,


Valasam, de-a dreapta.
44. {i de-a st$nga, Faldeu }i Misail, Melhiia,
Aotasuf, Navariia.
45. {i lu$nd Esdra cartea legii ^naintea
mul]imei, pentru c@ }edea ^nt$iu cu m@rire
^naintea tuturor,
46. {i dezleg$nd leagea, to]i ^n picioare au
st@tut }i bine au cuv$ntat Esdra pre Domnul
Dumnezeul cel %nalt, pre Dumnezeu Savaot
Atot]iitoriul.
47. {i au strigat toat@ mul]imea: Amin!
48. {i r$dic$nd ^n sus m$inile }i c@zind la
p@m$nt, s-au ^nchinat Domnului.
49. Iisus }i Anus }i Saraviia }i Adinos }i
Iacov, Savatea, Aftea, Meaneas }i Caletas,
Azaria }i Ioazavd }i Ananiia, Viatas, levi]ii
^nv@]a leagea Domnului, r@spic$nd cetirea.

50. {i au zis Atparatis lui Esdra, arhiereului


}i cetitoriului, }i levi]ilor, celor ce cetea mul]imei c@tr@ to]i:
51. Zioa aceasta easte sf$nt@ Domnului.
{i to]i pl$ngea c$nd auzea leagea:
52. Drept aceaea, merg$nd, m$nca]i gr@simi }i bea]i dulce]i }i trimite]i trimiteri la
cei ce nu au,
53. Pentru c@ sf$nt@ e zioa Domnului }i nu
v@ m@hni]i, c@ Domnul v@ va m@ri pre voi.
54. {i levi]ii poruncea toate norodului,
zic$nd: Zioa aceasta sf$nt@ easte Domnului,
nu v@ m@hni]i.
55. {i s-au dus to]i s@ m@n$nce }i s@ bea }i
s@ se veseleasc@ }i s@ dea trimiteri celor ce
nu au }i s@ se veseleasc@ foarte pentru c@
s-au r@spicat cuvintele care s-au ^nv@]at }i
s-au adunat.

CARTEA %N[ELEPCIUNEI
Cuv$nt ^nainte
ceast@ carte s@ zice %n]elepciunea lui Solomon pentru cuvintele aceastea
din cap 9, stih 7: Tu m-ai ales pre mine ^mp@rat norodului T@u. %n trei
p@r]i s@ poate ^mp@r]i: ^n partea dint$iu, p$n@ la cap 7, ^ndeamn@ spre
iubirea }i nevoin]a ^n]elepciunei; ^n partea a doao, p$n@ la cap 10, spune
izvorul ei; ^n partea a treia, pomenea}te rodurile }i lucr@rile ^n]elepciunei.
Scriitoriul c@r]ii ace}tiia au fost proroc }i dascal, m@car c@ nu anume au scris
prorocii, ci porunci de evlavie }i de ^n]elepciune, ^ntr@ care pune unele prorocii de
Hristos. A}a, ^n capul al doilea, s@ cuprinde frumoas@ prorocie de patima lui
Hristos. %n capul 1,7,8, frumos s@ scriu darurile ^n]elepciunei ceii nezidite. De
bun@t@]ile vie]ii viitoare, ^n capul al treilea, multe }i frumoase ^nv@]@turi avem,
care s@ v@d, ca cum ar a}tearne calea adev@rului evanghelicesc.
Precum Solomon, ^n Cartea pildelor, pre cei deosebi, a}a scriitoriul c@r]ii ace}tiia
pre ^mp@ra]i }i pre domni, mai cu sam@, ^i ^nva]@. Multe m@rturii dintru aceast@
carte aduc Sfin]ii P@rin]i, ^nc@ }i S. Besearic@ au luat parimii dintr-^nsa }i le-au
r$nduit s@ se ceteasc@ ^n besearic@, ca }i cealealalte Sfinte Scripturi, dintru care
lucru luminat s@ veade c@ aceast@ carte easte dumnezeiasc@.

CAP 1
Judec@torii s@ fie drep]i. Pre Domnul afl@ cei ce-L cearc@ cu inim@ dreapt@ }i cu credin]@. Iar@ de p@c@to}i }i de
g$nduri de}earte fuge. Domnul, toate plinindu-le, nimic nu s@ t@inuia}te de D$nsul. C$rtirea }i minciuna s$nt ur$te.
Nu pofti moartea ^ntru necazuri, c@ Dumnezeu nu S@ bucur@ de moartea celor vii.

1.*
*3 %mp@.
ubi]i dreptatea, cei ce judeca]i
3, 9
p@m$ntul; cunoa}te]i pre Domnul ^ntru bun@tate }i ^ntru smeIsaiia
reniia inimii, c@uta]i-L pre El.
56, 1
2.* C@ S@ afl@ celor ce nu-L ispitesc pre El
*2 Para.
15, 2 }i S@ arat@ celor ce au credin]@ ^ntru D$nsul.

3. C@ cugetele ceale r@zvl@tite despart de


la Dumnezeu, iar@ putearea (a) mustr@ pre
cei f@r@ de minte.

3. (a) Ce s-au ispitit. 6. (b) C@ iubitoriu de oameni

4. C@ ^n sufletul cel viclean nu va ^ntra


^n]elepciunea, nici va l@cui ^n trupul cel supus
p@catului.
5. C@ Duhul cel Sf$nt al ^nv@]@turii va fugi
de vicle}ug }i S@ va dep@rta de la cugetele
ceale f@r@ de ^n]@leagere }i va mustra, venind
str$mb@tatea.
6.* C@ duh iubitoriu de oameni easte ^n]elep- *Gala.
ciunea (b), nu va m$ntui pre cel hulitoriu cu 5, 22
easte duhul ^n]elepciunei.

Ieremia
17, 10

*Isaiia
6, 3

*Iezechi.
18, 32
33, 12

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOM.

CAP 1 {I 2

buzele sale, c@ r@runchilor lui martor e


Dumnezeu }i a inimii lui socotitoriu adev@rat,
}i al limbii auzitoriu.
7.* C@ Duhul Domnului au umplut lumea }i
Cel ce ]ine toate are cuno}tin]a glasului.
8. Pentru aceasta, cel ce gr@ia}te ceale
nedreapte nu s@ poate ascunde, nici ^l va
treace pre el dreptatea cea doveditoare.
9. C@ ^n sfaturile celui necredincios cercare
va fi, iar@ auzirea cuvintelor lui la Domnul va
veni, ca s@ dovedeasc@ f@r@delegile lui.
10. C@ ureachiia r$vnirii aude toate }i g$lceava r@p}titorilor nu s@ va ascunde.
11. P@zi]i-v@, dar@, de r@p}tire, care nimica
nu folosea}te, }i de clevetiri v@ opri]i limba,
c@ cuv$ntul cel ^ntru ascuns ^n de}ert nu va
treace }i gura cea mincinoas@ omoar@ sufletul.
12. Nu pofti]i moartea ^ntru n@cazurile vie]ii
voastre, nici v@ trage]i voao perire cu lucrul
m$inilor voastre.
13.* C@ Dumnezeu moarte nu au f@cut, nici
s@ bucur@ de perirea celor vii.
14. C@ toate le-au f@cut ca s@ fie, }i de m$ntuire s$nt f@pturile lumii, }i nu easte ^ntru eale
leac de perire, nici iadului ^mp@r@]ie pre
p@m$nt.
15. C@ dreptatea nemuritoare easte.
16. Iar@ cei necredincio}i cu m$inile }i cu
cuvintele o au chemat pre ea (v), priiatin@
socotindu-o, s-au topit, }i leg@tur@ au f@cut
cu ea, c@ vreadnici s$nt s@-i fie parte ei.

cu f@ptura, ca cu tinerea]ele degrab.


7. De vin de mult pre] }i de miruri s@ ne
umplem }i s@ nu ne treac@ floarea aerului.
8. S@ ne ^ncunun@m cu flori de trandafir, p$n@
nu s@ ve}tezesc.
9. Nimenea dintru noi s@ nu fie ne^mp@rt@}it
desmierd@rii noastre, pretutindinea s@ l@s@m
seamne de veselie, c@ aceasta e partea noastr@
}i soartea aceasta.
10. S@ asuprim pre s@racul cel drept }i s@ nu
ne fie mil@ de v@duv@, nici de c@runtea]ele
b@tr$nului, ceale de mul]i ani, s@ ne ru}in@m.
11. {i t@riia noastr@ s@ ne fie noao leage
dreapt@, c@ ce e slab de nici o treab@ nu easte.
12. Deci, cu vicle}ug s@ v$n@m pre cel drept,
c@ de nici un bine nu ne easte noao }i s@ ^mprotivea}te lucrurilor noastre }i ne ^mput@ noao
p@catele legii }i dovedea}te p@catele ^nv@]@turii
noastre.
13.* S@ zice pre sine c@ are cuno}tin]a lui Dumnezeu }i fiiul lui Dumnezeu pre sine s@ numea}te.
14.* F@cutu-s-au noao spre dovedirea cugetelor noastre.
15. Greu ne easte noao }i a-l vedea, c@ viia]a
lui nu easte ca a celoralal]i }i schimbate s$nt
c@r@rile lui.
16. Necura]i s$ntem socoti]i ^naintea lui }i s@
ferea}te de c@ile noastre, ca de ni}te necur@]ii,
fericea}te ceale mai de pre urm@ ale drep]ilor
}i s@ laud@ c@ are tat@ pre Dumnezeu.
17. Deci, s@ vedem de s$nt cuvintele lui adev@rate }i s@ ispitim ceale ce s@ vor ^nt$mpla
lui.
18.* C@ de easte dreptul fiiul lui Dumnezeu, ^l
va ap@ra pre el }i-l va scoate din m$na celor
ce-i stau ^mprotiv@.
19. Cu ocar@ }i cu munc@ s@-l cerc@m pre el,
ca s@ cunoa}tem bl$ndea]ele lui, }i s@ ispitim
r@bdarea r@ului lui.
20.* Cu moarte ur$t@ s@-l judec@m, pentru c@
va fi socoteala lui, din cuvintele lui.
21. Aceastea au g$ndit }i au r@t@cit, c@ i-au
orbit pre ei r@utatea lor.
22. {i n-au cunoscut tainele lui Dumnezeu,
nici au n@d@jduit plata drept@]ii, nici au ales
cinstea sufletelor celor curate.
23.* C@ Dumnezeu au zidit pre om spre nestric@ciune }i dup@ chipul fiin]ii Sale l-au f@cut
pre el.
24.* Iar@ prin pizma diiavolului moartea au
^ntrat ^n lume, }i-l ispitesc pre el cei ce s$nt
din partea lui.

CAP 2
Sf$r}itul necredincio}ilor, carii n-au n@deajde de viia]a
viitoare, easte a s@ desf@ta ^n desmierd@rile vie]ii ace}tiia
}i, pentru aceaea, neput$nd suferi pre dreptul, care
privea}te la alt sf$r}it, ^l gonesc p$n@ la moarte. Precum }i
cu pizma diiavolului omul s-au f@cut muritoriu, pre carele
Dumnezeu l-au f@cut nemuritoriu.
*Iov.
7, 1
14, 1

*1 Para.
29, 15
*Isaiia
22, 13
56, 12
1 Cori.
15, 32

@ au zis ^ntru sine, cuget$nd


nedrept: * Pu]in@ easte }i cu
necaz viia]a noastr@, }i nu easte
leac ^n moartea omului }i nu
s-au cunoscut cel ce s-au ^ntors de la iad.
2. C@ din nimica ne-am f@cut }i dup@ aceasta
vom fi ca cum n-am fi fost, c@ fum easte
r@suflarea ^n nasurile noastre }i cuv$ntul
sc$nteae, carea mi}c@ inima noastr@,
3. Carea, st$ng$ndu-s@, cenu}e s@ va face
trupul }i duhul s@ va v@rsa ca aerul cel moale.
4. {i numele nostru se va uita cu vreame }i
nimenea nu-}i va aduce aminte de lucrurile
noastre }i va treace viia]a noastr@ ca urma
norului }i s@ va r$sipi ca negura c$nd s@
gonea}te de razele soarelui }i s@ ^ngreoiaz@
de fierbin]ala lui.
5.* C@ umbr@ trec@toare easte viia]a noastr@
}i nu easte ^ntoarcere sf$r}itului nostru, c@
s-au pecetluit }i nimene nu s@ va ^ntoarce.
6.* Veni]i, dar@, }i s@ ne desf@t@m cu
bun@t@]ile ceale de acum }i s@ ne slujim
1.

16. (v) Adec@: pre moarte.

CAP 3
Despre fericirea drep]ilor, pre carii ^ntr-aceast@ viia]@ i-au
urgisit cei necredincio}i, iar@ Dumnezeu i-au ales prin ispite.
{i pentru nefericirea necredincio}ilor. Despre cur@]ie }i
faptele ceale bune. {i despre nefericirea preacurvarilor.

ar@ sufletele drep]ilor s$nt ^n


m$na lui Dumnezeu }i nu s@ va
atinge de d$nsele munc@.
2.
P@rutu-s-au, ^ntru ochii celor
nepricepu]i, a muri }i s-au socotit pedepsire
ie}irea lor.
3. {i meargerea de la noi, sf@r$mare, iar@ ei
1.*

783

*Mate.
27, 42
*Ioan
7, 7

*Psal.
21, 8

*Ieremi.
11, 19

*Face.
1, 27
2, 7
5, 1
*Face.
3, 1
Sirah
17, 1

*2 Leage
33, 3
Jos
5, 5

784

*Mate.
13, 43
*1 Cori.
6, 2

*Isaiia
56, 3

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOM.

CAP 3 {I 4

s$nt ^n pace.
4. C@, ^naintea fea]ii oamenilor, de vor }i lua
munci, n@deajdea lor easte plin@ de nemurire.
5. {i pu]in fiind pedepsi]i, cu mari faceri de
bine s@ vor d@rui, c@ Dumnezeu i-au ispitit
pre d$n}ii }i i-au aflat Lui}i vreadnici.
6. Ca aurul ^n topitoare i-au l@murit pre ei }i
ca o jertv@ de ardere ^ntreag@ i-au priimit.
7. {i ^n vreamea cercet@rii sale* vor str@luci
}i ca sc$nteile pre (a) trestie vor fugi.
8.* Judeca-vor limbi }i vor st@p$ni noroade,
}i va ^mp@r@]i ^ntr-^n}ii Domnul, ^n veaci.
9. Cei ce n@d@jduiesc spre D$nsul vor
^n]@leage adev@rul }i credincio}ii ^n dragoste
vor petreace cu D$nsul, c@ dar }i mil@ e ^ntru
cuvio}ii Lui, }i cercetare ^ntru ale}ii Lui.
10. Iar@ cei necredincio}i, precum au socotit,
s@ vor pedepsi, cei ce au p@r@sit pre cel drept
}i de la Domnul s-au dep@rtat.
11. C@ cel ce defaim@ ^n]elepciunea }i ^nv@]@tura tic@los easte, }i de}eart@ e n@deajdea
lor, }i ostenealele f@r@ de folos, }i netreabnice
lucrurile lor.
12. Muierile lor, f@r@ de minte, }i r@i, fiii lor.
13. Bl@st@mat@ e na}terea lor, c@ fericit@ e
cea stearp@, carea nu s-au p$ng@rit, carea
n-au cunoscut pat cu p@cat, avea-va road@ la
cercetarea sufletelor.
14.* {i famenul, carele n-au f@cut cu m$inile
sale f@r@deleage, nici au g$ndit ^mprotiva
Domnului reale, c@ s@ va da lui darul credin]ei
cel ales }i soarte ^n besearica Domnului,
poftit@.
15. C@ roada ostenealelor bune cu bun@ cinste
easte }i nec@zut@ e r@d@cina ^n]elepciunei.
16. {i fiii preacurvarilor nu vor fi des@v$r}it,
}i din patul cel f@r@ de leage s@m$n]a s@ va
st$nge.
17. C@ de vor }i avea viia]@ lung@, ^ntru nimica
s@ vor socoti }i necinstite vor fi b@tr$nea]ele
lor ceale mai de pre urm@.
18. {i de vor muri cur$nd, nu au n@deajde,
nici ^n zioa cuno}tin]ii, m$ng@iare;
19. C@ a neamului nedrept r@u easte sf$r}itul.

lor nu s@ va folosi, }i din odraslele pruncilor


nu s@ va ^nr@d@cina ad$nc, nici va fi temeiu
^nt@rit.
4.* C@ de va }i odr@sli c$t@va vreame ^n
st$lp@ri, cu sminteal@ fiind, s@ vor cl@ti de v$nt
}i de putearea v$nturilor s@ vor dezr@d@cina.
5. %mpregiur s@ vor fr$nge ramurile, nefiind
des@v$r}it, }i rodul lor nefiind copt, }i nu bun
la m$ncare }i de nici un folos.
6. C@ fiii cei ce s@ nasc din paturile ceale
f@r@ de leage m@rturii s$nt r@ut@]ii asupra
p@rin]ilor, ^ntr@ cercetarea lor.
7. Iar@ dreptul, de s@ va sf$r}i, }i mai ^nainte
^ntru odihn@ va fi.
8. C@ b@tr$nea]ele s$nt cinstite, nu ceale de
mul]i ani, nici ceale ce s@ num@r@ cu num@rul
anilor.
9. {i c@runtea]ele s$nt ^n]@lepciunea oamenilor }i v$rsta b@tr$nea]elor, viia]@ nespurcat@.
10.* Pl@cut lui Dumnezeu fiind, l-au iubit, }i,
vie]uind ^ntr@ p@c@to}i, s-au mutat.
11. R@pitu-s-au, ca s@ nu schimbe r@utatea
mintea lui sau ^n}el@ciunea s@ ^n}eale sufletul
lui.
12. C@ r$vna r@ut@]ii ^ntunec@ ceale bune }i
ne^nfr$narea poftei schimb@ g$ndul cel f@r@
de r@utate.
13. Sf$r}indu-s@ cur$nd, au plinit ani ^ndelunga]i.
14. C@ pl@cut era Domnului sufletul lui.
Pentru aceasta, s-au gr@bit a-l scoate din mijlocul r@ut@]ii.
15. Iar@ noroadele, v@zind, n-au cunoscut.
Nici au pus ^n g$nd una ca aceasta, c@ dar }i
mil@ easte ^ntru cuvio}ii Lui }i cercetare ^ntru
ale}ii Lui.
16. Iar@ dreptul, murind, va os$ndi pre
necredincio}ii cei vii, }i tinerea]ele, ceale
cur$nd s@v$r}ite, pre b@tr$nea]ele nedreptului,
ceale de mul]i ani.
17. C@ vor vedea sf$r}itul ^n]@leptului, }i nu
vor cunoa}te ce au sf@tuit pentru d$nsul }i
spre ce l-au ^ntemeiat pre el Domnul.
18. Vedea-vor, }i vor def@ima, iar@ Domnul
va batjocori pre ei; }i dup@ aceasta, vor c@dea
cu necinste }i cu ocar@ ^ntru cei mor]i, ^n veac.
19. C@ va rumpe ^n doao pre ei f@r@ de glas,
}i-i va arunca cu fa]a ^n jos, }i va cl@ti pre
d$n}ii din temelie, }i p$n@ la cel de pre urm@
s@ vor pustii ^ntru dureare, }i pomenirea lor
va peri.
20. C@ vor veni ^ntru cugetul gre}ealelor sale,
sp@im$nta]i, }i-i vor mustra pre d$n}ii, de fa]@,
f@r@delegile lor.

CAP 4
Cei cura]i ^ntru multe s@ deschilinesc de c@tr@ cei preacurvari. Despre sf$r}irea dreptului, celui cuprins de moarte.
Care b@tr$nea]e s$nt cinstite? {i cum c@ pre cei drep]i de
multe ori ^i ia Dumnezeu din lume, ca s@ nu-i ^n}eale cei
necredincio}i, }i c$t s@ osebea}te sf$r}itul acestora.

ai bine easte a nu avea prunci }i


a avea bun@tate, c@ nemurire e
^ntru pomenirea ei, c@ }i la
Dumnezeu s@ cunoa}te bun@tatea, }i la oameni.
2. {i c$nd easte de fa]@, o urmeaz@, }i deac@
s@ duce, o doresc, }i ^n veac cununat@
petreace, biruind nevoin]a celor nep$ng@rite
biruin]e.
3. Iar@ mul]imea pruncilor necredincio}i
1.

7. (a) Paie.

CAP 5
La judecat@, v@zind necredincio}ii ^ndr@zneala drep]ilor,
s@ vor mira, pre carii aici i-au urgisit, ^}i vor pl$nge
mi}el@tatea sa, pentru c@ toat@ fericirea lor au fost
vremealnic@, iar@ a celor drep]i va fi veacinic@. {i
Dumnezeu %nsu}i, }i pre toate f@pturile, pornea}te spre
pedeapsa celor necredincio}i.

*Ieremi.
17, 6
Mateiu
7, 27

*Evrei
11, 5

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON

CAP 5 {I 6

tuncea, va sta cu mult@ ^ndr@zneal@ dreptul ^naintea fea]ii celor


ce l-au n@c@jit pre d$nsul }i a
celor ce n-au b@gat ^n sam@
ostenealele lui.
2. {i v@zindu-l pre el, s@ vor turbura cu
cumplit@ fric@ }i s@ vor minuna de minunat@
m$ntuirea lui.
3. {i vor zice, ^ntru sine c@indu-s@, }i pentru
^ngustarea duhului vor suspina (a): Acesta
easte pre carele noi l-am avut oarec$ndva de
r$s }i pild@ de ocar@.
4.* Noi, cei f@r@ de minte, viia]a lui o am
socotit nebunie, }i sf$r}itul lui, f@r@ de cinste.
5. {i cum s-au socotit, ^ntr@ fiii lui Dumnezeu
}i ^ntr@ sfin]i, soartea lui easte!
6. R@t@cit-am, dar@, de la calea adev@rului,
}i lumina drept@]ii nu ne-au str@lucit noao, }i
soarele nu ne-au r@s@rit noao.
7. Umplutu-ne-am de c@r@rile f@r@delegii }i
ale pierz@rii }i am umblat pre c@r@ri neumblate,
iar@ calea Domnului nu o am cunoscut.
8. Ce ne-au folosit noao trufiia? {i avu]iia cu
fal@ ce ne-au adus noao?
9. Toate aceastea ca umbra au trecut }i ca o
veaste ce alearg@ pre aproape.
10. Ca corabiia carea treace prin valurile apei,
a c@riia treaceri nu s@ afl@ urma, nici calea
umbl@rii ei ^n valuri.
11. Sau ca paserea ce zboar@ ^n aer, a c@riia
nici semn de c@l@torie nu s@ afl@,
12. Ci cu aripile b@t$nd v$nt u}or }i despic$ndu-l cu sila pornirii, mi}c$nd aripile, s@
preumbl@, }i, dup@ aceasta, nu s@ afl@ semn
umbl@rii ^ntr-^nsul,
13. Sau ca s@geata ce s@geat@ la locul semnat,
aerul ^mp@r]indu-s@, ^ndat@ iar@ s@ ^mpreun@,
c$t nu s@ }tie pre unde au trecut.
14. A}ea }i noi, dup@ ce ne na}tem, ne sf$r}im,
}i nici un semn de fapt@ bun@ nu avem a ar@ta,
ci ^ntru r@utatea noastr@ ne sf$r}im.
15.* C@ n@deajdea celui necredincios easte ca
pravul ce-l spulber@ v$ntul }i ca bruma carea
s@ gonea}te de vifor }i ca fumul care s@ ^mpr@}tie de v$nt }i ca pomenirea unui oaspet,
ce treace ^ntr-o zi.
16. Iar@ drep]ii ^n veac vor fi vii }i ^ntru Domnul
plata lor, }i purtarea de grij@ pentru d$n}ii la
Cel Prea^nalt.
17. Pentru aceasta vor lua ^mp@r@]iia podoabei
}i stema frumsea]ii din m$na Domnului, c@ cu
dreapta Sa va acoperi pre ei }i cu bra]ul S@u ^i
va scuti pre ei.
18.* Lua-va toat@ arma r$vna Lui }i va ^ntrarma f@ptura spre izb$nda vr@jma}ilor.
19. %mbr@ca-S@-va ^n zaoa drept@]ii }i-{i va
pune Lui}i coif judecata cea nef@]arnic@.
20. Lua-va pav@z@ nebiruit@ sfin]eniia }i va
ascu]i cumplit@ m$nie, ca o sabie, }i va da
r@zboiu ^mpreun@ cu El lumea asupra celor f@r@
de minte.

21. Mearge-vor drept nemeritoare s@ge]ile


fulgerilor }i, ca dintr-un arc bine ^ncordat al
norilor, la ]int@ vor lovi.
22. {i din m@niia cea zv$rlitoare de pietri pline
s@ vor arunca grindinile,
23. %nt@r$ta-s@-va asupra lor apa m@rii, }i
r$urile ^i vor ^neca de n@prazn@.
24. Sta-va ^mprotiva lor duhul puterii }i ca un
vifor va v$ntura pre ei; }i va pustii tot p@m$ntul
f@r@deleagea, }i r@utatea va r@sturna scaonele
putearnicilor.

1.

*Sus
3, 2

*Psal.
1, 4
Pilde
10, 28
11, 7

*Psal.
17, 41
Efesea.
6, 13

3. (a) Zic$nd.

785

CAP 6
%ndeamn@ pre ^mp@ra]i }i pre judec@tori s@ cearce
^n]elepciunea }i dreptatea, ar@t$nd ce perire grea va fi
judec@torilor nedrep]i }i c$t e de aproape ^n]elepciunea celor
ce o caut@. {i cum c@ aflarea ace}tiia e de folos, de carea
pizm@tare]ul nu e vreadnic.

uzi]i, dar@, ^mp@ra]i, }i ^n]@leage]i, ^nv@]a]i-v@, judec@torii


marginilor p@m$ntului.
2.
B@ga]i ^n urechi, cei ce st@p$ni]i mul]imi }i cei ce v@ trufi]i ^ntru noroadele
neamurilor.
3.* C@ de la Domnul s-au dat voao st@p$nirea
}i putearea de la Cel Prea^nalt, Carele va
cerceta faptele voastre }i sfaturile va cerca.
4. C@, ispravnici fiind ^mp@r@]iei Lui, nu a]i
judecat drept, nici a]i p@zit leagea }i nici a]i
umblat dup@ sfatul lui Dumnezeu.
5. Cu fric@ }i cu grab@ va sta asupra voastr@,
c@ judecat@ cumplit@ va fi celor mai mari.
6. C@ celui mai mic s@ ^ng@duia}te mil@, iar@
cei tari tare s@ vor certa.
7.* C@ St@p$nul tuturor nu S@ va ru}ina de
fa]@, nici S@ va sfii de m@rire, c@ }i pre cel mic
}i pre cel mare El l-au f@cut, }i de to]i
aseamenea Lui easte pronie.
8. Iar@ celor mai mari, grea cercare le st@
asupr@.
9. Deci, c@tr@ voi, ^mp@ra]i, s$nt cuvintele
meale, ca s@ ^nv@]a]i ^n]elepciune }i s@ nu
c@de]i.
10. Pentru c@ cei ce au p@zit cu cuviin]@ ceale
cuvioase cuvio}i vor fi, }i cei ce vor ^nv@]a
aceastea vor afla r@spuns.
11. Pofti]i, dar@, cuvintele meale }i le dori]i,
}i v@ ve]i ^nv@]a.
12. Luminat@ }i neve}tezit@ easte ^n]@lepciunea }i lezne s@ veade de cei ce o iubesc, }i
s@ afl@ de cei ce o caut@.
13. Mai ^nainte alearg@ la cei ce o doresc, ca
mai ^nainte s@ se cunoasc@.
14. Cel ce m$nec@ la ea nu s@ va osteni, c@ o
va afla }ezind la por]ile lui.
15. C@ a cugeta de d$nsa s@v$r}irea g$ndului
easte, }i cel ce va priveghiia pentru ea cur$nd
va fi f@r@ de grij@.
16. C@ ea umbl@ ^mpregiur, c@ut$nd pre cei
vreadnici de ea, }i ^n c@i s@ arat@ lor cu bun
har, }i ^ntru tot cugetul ^i ^nt$mpin@ pre ei.
17. C@ ^nceputul ei easte pofta cea adev@rat@
a ^nv@]@turii.
18. Iar@ pofta ^nv@]@turii easte dragostea,
1.

*Roma.
13, 1

*2 Leage
10, 17
2 Paral.
19, 7
Sirah
35, 15
Fapte
10, 34
Roma.
2, 11
Galat.
2, 6
Colo.
3, 25
1 Petr.
1, 17

786

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON


}i dragostea easte p@zirea legilor ei.
19. Iar@ p@zirea legilor easte temeiul nevinov@]iei, }i nevinov@]iia face a fi aproape de
Dumnezeu.
20. Drept aceaea, pofta ^n]@lepciunei duce la
^mp@r@]ie.
21. Deci, dar@, de v@ bucura]i de scaone }i de
schiptruri, ^mp@ra]ii noroadelor, cinsti]i ^n]@lepciunea, ca ^n veac s@ ^mp@r@]i]i.
22. Iar@ ce easte ^n]@lepciunea }i cum s-au
f@cut spune-voiu voao.
23. {i nu voiu ascunde de c@tr@ voi tainele, ci
de la ^nceputul facerii voiu cerceta,
24. {i voiu pune la ar@tare cuno}tin]a ei }i nu
voiu treace adev@rul.
25. {i nu voiu umbla cu pizma cea topitoare,
c@ aceasta nu s@ va ^mpreuna cu ^n]@lepciunea.
26. Iar@ mul]imea ^n]@lep]ilor m$ntuire easte
lumii, }i ^mp@ratul ^n]@lept easte bun@ ^ntemeiare norodului.
27. Drept aceaea, ^nv@]a]i-v@ cu cuvintele
meale }i v@ ve]i folosi.

CAP 7
Pentru c@ tuturor aseamenea e ^ntrarea la viia]@ }i ie}irea,
dec$t toate e mai de lips@ ^n]@lepciunea, carea toate bun@t@]ile
aduce cu sine. %mpreun@ av$nd duhul ^n]@leagerii de multe
fealiuri, carea minunat ^nal]@ pre cel ce o afl@ des@v$r}it.

$nt }i eu om muritoriu, aseamenea tuturor din neamul celui


dint$iu, zidit din p@m$nt.
2.
{i ^n p$ntecele maicii meale
m-am ^nchipuit,* ^n vreame de zeace luni ^nchegatu-m-am, ^n s$nge din s@m$n]@ b@rb@teasc@ }i cu somn de dulcea]@ ^mpreun$ndu-s@.
3. {i dup@ ce m-am n@scut, am tras aerul cel
de ob}te }i aseamenea p@tima} am c@zut pre
acest p@m$nt.
4. Glasul cel dint$iu, ca }i tuturor celoralal]i,
mi-au fost pl$nsul, ^n scutece am fost hr@nit }i
cu griji.
5. C@ nici un ^mp@rat n-au avut alt ^nceput al
na}terii.
6.* Ci una e ^ntrarea tuturor ^n viia]@ }i ie}irea,
aseamenea.
7. Pentru aceaea, m-am rugat }i minte mi
s-au dat mie, chemat-am }i au venit ^ntru mine
duhul ^n]@lepciunii.
8. Mai mult o am ales pre ea, dec$t schiptrurile }i scaonele,
9. {i bog@]iia nimica o am socotit as@m@n$ndu-o cu ea.
10.* Nici piiatra scump@ nu o am as@m@nat
cu ea; c@ tot aurul as@m@nat cu ea pu]inel n@sip
easte, }i argintul ^naintea ei ca tina s@ va socoti.
11. Mai mult dec$t s$n@tatea }i frumsea]a o
am iubit pre ea }i o am ales pre ea s@ o am ^n
loc de lumin@, c@ nestins@ e lumina ei.
12.* {i mi-au venit mie toate bun@t@]ile ^mpreun@ cu ea }i nenum@rat@ bog@]ie prin m$inile ei.
13. {i m-am veselit de toate, c@ ^n]@lepciunea le pov@]uia}te pre eale, }i nu }tiiam
1.

*Iov
10, 10

*Iov
1, 21
1 Timo.
6, 7

*Iov
28, 15
Pilde
8, 11

*3 %mp@.
3, 13
Mateiu
6, 35

CAP 6 {I 7
c@ ea easte n@sc@toarea acestora.
14. {i f@r de vicle}ug o am ^nv@]at, }i f@r@
de pizm@ dau (a), }i avu]iia ei nu o ascunz.
15. C@ easte comoar@ nesf$r}it@ oamenilor,
cu carea cei ce s@ folosesc s@ fac priiatini lui
Dumnezeu, pentru darurile ^nv@]@turii.
16. Mie mi-au dat Dumnezeu s@ gr@iesc dup@
g$ndul mieu }i s@ cuget cum s@ cade de ceale
ce s@ dau, c@ El easte pov@]uitoriul ^n]@lepciunei }i ^ndrept@toriul ^n]@lep]ilor,
17. C@ ^n m$na Lui s$ntem }i noi, }i cuvintele
noastre, }i toat@ ^n]@lepciunea }i }tiin]a
lucrurilor.
18. C@ El mi-au dat mie cuno}tin]@ adev@rat@
de ceale ce s$nt, ca s@ }tiu tocmirea lumii }i
lucrarea stihiilor,
19. %nceputul }i sf$r}itul }i mijlocul vremilor,
schimb@rile timpurilor }i mut@rile vremilor,
cursurile anilor }i r$nduiala stealelor,
20. Firile dobitoacelor }i m@niile fierilor,
putearea v$nturilor }i g$ndurile oamenilor,
osibirile odraslelor }i v$rtutea r@d@cinilor.
21. {i toate ceale ascunse }i ceale ar@tate
le-am cunoscut, c@ m-au ^nv@]at ^n]@lepciunea me}ter a tuturor.
22. C@ easte ^ntr-^nsa duh de ^n]@leagere,
sf$nt, curat, de multe fealiuri, sup]ire, mi}c@toriu, str@lucit, nespurcat, luminat, f@r@ de
patim@, iubitoriu de bine, ascu]it, neoprit, de
bine f@c@toriu,
23. Iubitoriu de oameni, adev@rat, st@tornic,
f@r@ de fric@, atotputearnic, atotv@z@toriu, }i
carele r@zbate prin toate duhurile ceale ^n]@leg@toare, curate }i foarte sup]iri.
24. C@, dec$t toat@ mi}carea, mai mi}c@toare
easte ^n]@lepciunea, }i p@trunde }i ^ncape prin
toate pentru cur@]iia.
25.* C@ easte aburul puterii lui Dumnezeu *Evrei
}i curgere limpede a m@rirei Celui Atotputear- 1, 3
nic, pentru aceaea nimica nu o ^ntin@ pre ea.
26. Pentru c@ easte str@lucirea luminii ceii
veacinice }i oglind@ curat@ a lucr@rii lui
Dumnezeu }i chipul bun@t@]ii Lui.
27. {i, fiindc@ easte una, toate le poate, }i
^ntru sine r@m$ind, toate le ^nnoia}te, }i, prin
neamuri, ^n sufletele ceale cuvioase s@ mut@,
priiatini lui Dumnezeu }i proroci tocmea}te.
28. C@ nimica nu iubea}te Dumnezeu, f@r@
numai pre cel ce petreace cu ^n]@lepciune.
29. C@ mai frumoas@ easte ea dec$t soarele
}i dec$t toat@ tocmirea stealelor; as@m@nat@
cu lumina mai de frunte s@ afl@ ea.
30. C@ dup@ lumin@ urmeaz@ noaptea, iar@
pre ^n]@lepciune nu o biruia}te r@utatea.

CAP 8
Pentru c@ toate s@ dob$ndesc cu ^n]@lepciunea, e de lips@
a s@ cuprinde }i a s@ ceare de la Dumnezeu, Cel ce s$ngur
poate da ^nfr$narea.
14. (a) {i altuia din ce am luat.

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON

CAP 8 {I 9

i ajunge de la margini p$n@ la


margini, cu t@rie, }i ^ntocmea}te
toate cu folos.
2.
Aceasta o am iubit }i o am
c@utat din tinerea]ele meale, }i am cercat s@
mi-o aduc mie mireas@, }i m-am f@cut iubitoriu
frumsea]elor ei.
3. Neamul s@u cel bun ^l m@rea}te, petreacerea carea o are ^mpreun@ cu Dumnezeu, }i
St@p$nul tuturor o au iubit pre ea.
4. Pentru c@ ea ^nva]@ }tiin]a lui Dumnezeu
}i aleage lucrurile Lui.
5. {i de easte bog@]iia c$}tigare poftit@ ^n
viia]@, ce easte mai bogat dec$t ^n]elepciunea,
carea toate le lucreaz@?
6. Iar@ deaca lucreaz@ ^n]@lepciunea, cine
easte mai bun me}ter dec$t ea, din ceale ce
s$nt?
7. {i de iubea}te cineva dreptatea, ostenealele
ei s$nt faptele bune, c@ ^nva]@ trezirea }i ^n]elepciunea, dreptatea }i b@rb@]iia, dec$t care nimic@ nu easte mai de folos ^n viia]a oamenilor.
8. {i de poftea}te cineva a }ti multe, }tie ceale
din ^nceput (a) }i ceale viitoare le s@muia}te.
{tie ^ntorsurile cuvintelor }i dezleg@rile ^ntreb@rilor celor ^ntunecate, seamne }i minuni mai
^nainte cunoa}te, }i ^nt$mpl@rile vremilor }i ale
anilor.
9. Judecat-am, drept aceaea, s@ o aduc pre
aceasta s@ vie]uiasc@ cu mine, c@ }tiu c@-mi va
sf@tui ceale bune, }i-mi va fi m$ng@iare ^n griji
}i ^n n@cazuri.
10. {i voiu avea, pentru d$nsa, m@rire ^ntr@
gloat@ }i cinste la cei b@tr$ni, tin@r fiind eu.
11. Ascu]it m@ voiu afla la judecat@ }i ^naintea
celor putearnici minunat voiu fi.
12. C$nd voiu t@cea, vor a}tepta, }i c$nd voiu
gr@i, vor lua aminte. {i de voiu gr@i eu mai
mult, ^}i vor pune m$na la gura sa.
13. Avea-voiu, pentru d$nsa, nemurire, }i
pomenire veacinic@ voiu l@sa la cei dup@ mine.
14. Voiu oc$rmui noroade, }i neamuri s@ vor
supune mie.
15. Teame-s@-vor de mine, auzind tiranii cei
groaznici, la mul]ime m@ voiu vedea bun }i la
r@zboiu viteaz. %ntr$nd ^n casa mea, m@ voiu
odihni cu ea,
16. C@ nu are am@r$ciune petreacerea cu ea,
nici dureare vie]uirea cu ea, ci veselie }i
bucurie.
17. Aceastea socotind ^ntru mine }i grijind cu
inima mea c@ easte nemurire ^ntru cunoa}terea
^n]@lepciunii,
18. {i ^ntru priete}ugul ei desf@tare bun@, }i
^ntru ostenealele m$inilor ei avu]ie nesf$r}it@,
}i ^ntru petreacerea vorbii cu ea, ^n]@lepciune,
}i cinste ^mpreunarea cuvintelor ei, ^ncungiuratam, c@ut$nd, ca s@ o iau pre ea la mine.
19. {i am fost prunc iste] }i suflet am avut
bun.
20. {i mai v$rtos, precum eram bun, am venit
^n trup nespurcat.

21. {i am cunoscut eu c@ nu voiu fi ^ntr-alt


chip ^nfr$nat, de nu-mi va da Dumnezeu, }i
aceasta era a ^n]@lepciunei, a }ti al cui e darul,
}i m-am rugat Domnului }i m-am umilit
^naintea Lui, }i am zis din toat@ inima mea:

1.

8. (a) Ceale trecute.

787

CAP 9
Solomon, cunosc$ndu-}i sl@biciunea sa, ceare de la
Dumnezeu ^n]@lepciune, carea tuturor e de lips@, dar, mai
v$rtos, pov@]uitorilor noroadelor, pentru c@ ^n]@lepciunea
omeneasc@ gre}ea}te.

umnezeul p@rin]ilor }i Doamne


al milii, Cel ce ai f@cut toate cu
cuv$ntul T@u,
2.
{i cu ^n]@lepciunea Ta ai pus
pre om s@ st@p$neasc@ preste zidirile ceale
f@cute de Tine,
3. {i s@ oc$rmuiasc@ lumea cu cuviin]@ }i cu
dreptate, }i cu suflet drept s@ judece judecat@.
4. D@-mi mie ^n]@lepciunea, carea st@ aproape
de scaonul T@u, }i nu m@ l@p@da din slugile
Tale.
5.* C@ sluga Ta s$nt eu }i fiiul slujnicii Tale,
om slab }i cu viia]@ scurt@, }i mai mic a
^n]@leage judecata }i legile.
6. C@ de va }i fi cineva des@v$r}it ^ntru fiii
oamenilor, de-i va lipsi ^n]@lepciunea cea de
la Tine, ^ntru nimica s@ va socoti.
7.* Tu mai ^nainte m-ai ales pre mine ^mp@rat
norodului T@u }i judec@toriu fiilor T@i }i
featelor.
8. Zis-ai s@ zidesc besearic@ ^n muntele cel
sf$nt al T@u }i ^n cetatea l@cuin]ii Tale, jertvenic, asem@narea cortului celui sf$nt, carele
mai ^nainte l-ai g@tit dintru ^nceput.
9.* {i cu Tine easte ^n]elepciunea, carea }tie
faptele Tale }i carea era de fa]@ c$nd ai f@cut
lumea, }i carea }tie ce easte pl@cut ^naintea
ochilor T@i, }i ce e drept ^ntru poruncile Tale;
trimite-o pre ea din sfintele ceriuri }i de la
scaonul m@rirei Tale;
10. Trimite-o pre ea, ca s@ fie cu mine ^ntru
osteneale }i s@ cunosc ce e bine pl@cut ^naintea
Ta.
11. C@ aceaea toate le }tie }i le ^n]@leage }i
m@ va pov@]ui ^ntru lucrurile meale ^n]elep]ea}te, }i m@ va p@zi ^ntru m@rirea sa.
12. {i vor fi priimite lucrurile meale }i voiu
judeca pre norodul T@u cu dreptate }i voiu fi
vreadnic de scaonul t@t$ne-mieu.
13.* C@ ce om va cunoa}te sfatul lui Dumnezeu? Sau cine va g$ndi ce voia}te Dumnezeu?
14. C@ g$ndurile muritorilor s$nt cu fric@ }i
cu gre}eal@ cugetele lor.
15. C@ trupul cel putrezitoriu ^ngreoiaz@
sufletul, }i l@cuin]a cea p@m$nteasc@ apas@ pre
mintea cea cu mult@ grije.
16. {i abiia chipzuim ceale de pre p@m$nt, }i
ceale ce ne s$nt ^n m$ini cu osteneal@ afl@m,
iar@ ceale din ceriuri cine le-au cercat?
17. {i sfatul T@u, cine-l va cunoa}te, de nu vei
da Tu ^n]@lepciune, }i de nu vei trimite pre
Duhul T@u cel Sf$nt dintru ceale ^nalte?
18. C@ a}ea s@ se ^ndrepteaze c@r@rile celor
de pre p@m$nt.
1.*

*1 [3] %mp@.
3, 9

*Psal.
115, 6

*1 Para.
28, 4
5
2 Petr.
1, 10

*Pild.
8, 22
27
Ioan
1, 1 [3]

*Isaiia
40, 13
Roma.
11, 34
1 Cori.
2, 16

788

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON

CAP 10 {I 11

19. {i s@ se ^nvea]e oamenii ceale pl@cute


[ie }i cu ^n]@lepciunea s@ se m$ntuiasc@.

s@m$n]a cea nevinovat@ au izb@vit de la neamul


celor ce-i n@c@jiia.
16. %ntrat-au ^n sufletul robului Domnului }i
au st@tut ^mprotiva ^mp@ra]ilor celor groaznici,
cu minuni }i cu seamne.
17. Dat-au celor cuvio}i plata ostenealelor lor,
pov@]uitu-i-au pre ei ^n cale minunat@, }i le-au
fost lor zioa acoperem$nt }i noaptea lumin@
de steale.
18.* Trecutu-i-au pre ei Marea Ro}ie }i i-au
trecut prin ap@ mult@.
19. Iar@ pre vr@jma}ii lor i-au ^necat, }i din
ad$ncul cel f@r@ de fund i-au scos pre ei.
20.* Pentru aceaea, drep]ii au jefuit pre cei
necredincio}i, }i au l@udat, Doamne, numele
T@u cel sf$nt }i m$na Ta cea ap@r@toare. To]i
^mpreun@ cu o inim@ o au l@udat,
21. C@ ^n]@lepciunea au de}chis gura mu]ilor
}i limbile pruncilor le-au f@cut vorbitoare.

CAP 10
S@ laud@ ^n]@lepciunea, pentru c@ au ]inut }i de reale au
m$ntuit pre Adam, pre Noe, Avraam, Lot, Iacov, Iosif }i
pre Moisi, prin care au pov@]uit Dumnezeu pre fiii lui Israil,
prin Marea Ro}ie, }i pre eghipteani i-au ^necat ^ntr-^nsa.
*Face.
1, 27
*Face.
2, 7
*Face.
4, 8
*Face.
7, 21
*Face.
11, 2

*Face.
19, 17
22

*Face.
28, 5
10

*Face.
37, 28
*Face.
41, 40
Fapte
7, 10
*Ie}ire
1, 11

ceasta pre p@rintele lumii, cel


^nt$iu pl@smuit, carele singur au
fost f@cut, l-au p@zit,
2.*
{i l-au scos pre el din c@dearea
sa, }i i-au dat lui puteare s@ st@p$neasc@ preste
toate.
3.* {i, dep@rt$ndu-s@ de la ea cel nedrept,
cu urgiia sa }i cu m@niia cea ucig@toare de
frate, au perit.
4.* Pentru carele, c$nd au ^necat apa p@m$ntul, iar@}i au m$ntuit ^n]@lepciunea, prin
lemn prost, pre cel drept oc$rmuind.
5.* Aceasta }i, ^ntru unirea r@ut@]ii neamurilor celor ^mpreunate, au cunoscut (a) pre
cel drept }i l-au p@zit pre el f@r@ de prihan@
lui Dumnezeu, }i, cu mila cea mare a fiiului,
tare l-au p@zit.
6.* Aceasta pre cel drept, carele au fugit c$nd
au perit cei necredincio}i, l-au m$ntuit de
focul care s-au pogor$t preste ceale cinci
cet@]i,
7. A c@rii r@ut@]i m@rturie easte ^nc@ p@m$ntul cel pustiiu, care fum@, }i pomii lui roduri
f@r@ de folos odr$slesc, }i st$lpul cel de sare,
carele easte morm$ntul sufletului celui
necredincios.
8. C@, neb@g$nd sam@ de ^n]@lepciune, nu
numai s-au p@gubit a cunoa}te ceale bune, ci
}i pomenirea nebuniei sale au l@sat ^n viia]a
aceasta, ca nici cu lucrurile care au p@c@tuit
s@ nu s@ poat@ ascunde.
9. Iar@ ^n]@lepciunea au scos din nevoi pre
cei ce i-au slujit ei.
10.* Aceasta pre dreptul cel ce fugea de
m$niia fratelui s@u l-au pov@]uit pre c@i
dreapte }i i-au ar@tat ^mp@r@]iia lui Dumnezeu
}i i-au dat cuno}tin]a celor sfinte }i l-au sporit
pre el ^ntru n@cazuri }i au plinit (b) ostenealele
lui.
11. %ntru l@comiia celor ce-l st@p$nea pre el
au st@tut de fa]@ }i l-au ^mbog@]it pre el.
12. P@zitu-l-au pre el de vr@jma}i }i de cei
ce-l p$ndea l-au ap@rat, }i biruin]@ tare i-au
dat lui, ca s@ cunoasc@ c@ dec$t toate easte
mai tare buna-credin]@.
13.* Aceasta pre dreptul cel v$ndut nu l-au
p@r@sit, ci de p@cat l-au m$ntuit.
14.* Pogor$tu-s-au cu el ^n groap@ }i ^n leg@turi
nu l-au l@sat pre el, p$n@ i-au dat schiptrul
^mp@r@]iei }i puteare preste cei ce-l tir@nea pre
el, }i mincino}i au ar@tat pre cei ce au gr@it r@u
de el, }i i-au dat lui m@rire veacinic@.
15.* Aceasta pre norodul cel cuvios }i
1.*

5. (a) Au aflat. 10. (b) %nmul]it.

*Ie}ire
14, 22
Psalm
77, 16
*Ie}ire
12, 3 [35]
Ie}ire
15, 1

CAP 11
%n]@lepciunea au pov@]uit pre fiii lui Israil prin pustie, biruind
pre ^mprotivnici }i slobozind ap@ din piiatr@. Iar@ pre eghipteani, ^nchin@torii de idoli, cu multe b@t@i pedepsindu-i.
Dumnezeu, vr$nd s@ se m$ntuiasc@ to]i, pre p@c@to}i
^ndelung ^i a}teapt@ s@ se ^ntoarc@, pre carii numai cu vrearea
Sa pre to]i ^ndat@ i-ar putea piiarde.

@cut-au s@ sporeasc@ lucrurile


lor, prin m$na sf$ntului proroc.
2.*
Trecut-au prin pustiia cea
nel@cuit@ }i ^n locuri neumblate
au ^ntins cortul.
3.* St@tut-au ^mprotiva vr@jma}ilor }i asupra
^mprotivnicilor }i-au izb$ndit.
4.* %ns@to}eat-au }i Te-au chemat pre Tine,
}i s-au dat lor ap@ din piiatr@ col]urat@ }i
st$mp@rare seatii din piiatr@ v$rtoas@.
5. C@, prin care s-au pedepsit vr@jma}ii lor,
6. Prin acealea ei, ^n lips@, au luat facere de
bine.
7. C@ ^n locul izvorului, celui de pururea al
r$ului celui curg@toriu, carele s-au fost turburat
cu s$nge,
8. Spre dovedirea poruncii, ceii omor$toare
de prunci, le-ai dat lor ap@ de-ajuns, nen@d@jduind ei.
9. Ar@t$nd, prin seatea cea de atunci, cum ai
muncit pre vr@jma}i.
10. C@ci, c$nd s-au ispitit, m@car c@ cu mil@
s@ certa, au cunoscut c@ cu m$niia au fost
judeca]i cei necredincio}i }i s-au pedepsit.
11. C@ pre ace}tia, ca un p@rinte dojenindu-i,
i-ai cercat, iar@ pre aceia, ca un ^mp@rat
n@s$lnic osindindu-i, i-ai ispitit.
12. {i cei ce era de fa]@ }i cei departe ^ntr-un
chip s@ chinuia.
13. C@ ^ndoit@ dureare i-au cuprins pre ei }i
suspin }i aducere-aminte de lucrurile ceale
trecute.
14. C@, auzind c@ cu pedeapsele sale s-au f@cut
acelora bine, }i-au adus aminte de Domnul.
15. C@, pre Carele, mai ^nainte de ocar@
}i l@p@dat }i batjocur@ L-au avut, mai pre
urm@ s-au minunat de El, c$nd ^ns@ta ei,
1.

*Ie}ire
16, 1
*Ie}ire
17, 13
*Nume.
20, 11

*Jos
16, 24

*Levi.
26, 22
Jos
16, 1
Ieremia
8, 17

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON

CAP 11 {I 12

nu ca drep]ii.
16. {i pentru g$ndurile ceale ne^n]@leg@toare
ale str$mb@t@]ii lor,* ^ntru care r@t@cind
cinstea jivini ceale necuv$nt@toare }i jiganii
de nimic@, trimis-ai asupra lor mul]ime de
fieri necuv$nt@toare, ca s@ fac@ izb$nd@,
17. Ca s@ }tie c@, prin care lucruri p@c@tuia}te
ne}tine, prin acealea s@ }i pedepsea}te.
18. Nu era cu anevoie m$nii Tale ceii
atotputearnic@, carea au zidit lumea din nimic,
a trimite asupra lor* mul]ime de ur}i }i lei
^ndr@zne]i,
19. Sau fieri de cur$nd n@scute, necunoscute,
pline de m$nie, sau care slobod foc c$nd sufl@,
sau care ca v$ntul sufl@ fum, sau care fulger@
din ochi sc$ntei groaznice.
20. A c@rora nu numai v@t@marea ar putea
s@-i sf@r$me, ci }i vedearea, sp@im$nt$ndu-i,
s@-i piiarz@.
21. {i f@r@ de aceastea, cu o suflare putea s@
caz@, gonindu-s@ ei de dreptate }i v$ntur$ndus@ de v$ntul puterii Tale; ci toate cu m@sur@
}i cu num@r }i cu cump@n@ le-ai r$nduit.
22. C@ Tu pururea ai puteare mare }i t@riei
bra]ului T@u cine va sta ^mprotiv@?
23. C@ ca plecarea cumpenii easte toat@
lumea ^naintea Ta }i ca pic@tura de roao cea
de diminea]a, ce s@ pogoar@ pre p@m$nt.
24. {i miluie}ti pre to]i, c@ toate le po]i, }i
treci cu vedearea gre}ealele oamenilor, ca s@
se poc@iasc@.
25. Pentru c@ iube}ti toate ceale ce s$nt, }i
de nimica din ceale ce ai f@cut nu Te sc$rbe}ti,
c@ nimica nu ai f@cut carea s@ ur@}ti.
26. {i cum ar fi r@mas ceva de nu ai fi vrut
Tu? Sau cum s-ar ]inea ce nu s-au chemat de
la Tine?
27. Ci ier]i tuturor, c@ toate ale Tale s$nt,
St@p$ne, iubitoriule de suflete!

celor f@r de ajutoriu, ai vrut a-i piiarde prin


m$inile p@rin]ilor no}tri, din mijlocul dumnezeie}tii Tale taine,
7. Ca acest p@m$nt, care dec$t toate easte
mai cinstit ^naintea Ta, l@cuitori vreadnici s@
priimeasc@ pre fiii lui Dumnezeu.
8. Ci }i acestora ca unor oameni ai iertat }i
ai trimis ^nainte alerg@tori taberii Tale, viespi,
ca pre ei, pre ^ncet, s@-i piiarz@.
9. Nu pentru c@, doar@, cu r@zboiu n-ai fi
putut supune pre cei necredincio}i drep]ilor,
sau cu fieri groaznice, sau cu cuv$nt cumplit
odat@ s@-i pierzi,
10.* Ci, judec$nd pre ^ncet, le dai loc de
poc@in]@, nu ne}tiind c@ viclean e neamul lor
}i fireasc@ r@utatea lor }i ^nl@untru r@s@dit@;
}i cum c@ nu s@ va muta g$ndul lor ^n veac,
11. Pentru c@ din ^nceput au fost s@m$n]@
bl@st@mat@, nici pentru c@ Te temi de cineva,
le dai iertare p@catelor lor.
12. C@ cine va zice [ie: Ce-ai f@cut? Sau
cine va sta ^mprotiva judec@]ii Tale, sau cine
va b@ga vin@ [ie de neamurile ceale perite,
care le-ai f@cut Tu? Sau cine va veni
izb$nditoriu asupra Ta pentru oamenii cei
nedrep]i?
13. C@ nu easte Dumnezeu afar@ de Tine,*
carele s@ aib@ grij@ de toate, ca s@ ar@]i c@ nu
cu nedreptul ai judecat,
14. Nici ^mp@rat au tiran va putea s@ caute
cu ochii asupra Ta, pentru cei ce i-ai pierdut.
15. Ci drept fiind Tu, cu dreptate toate le
oc$rmuie}ti, c@ str@in lucru socote}ti puterii
Tale s@ os$nde}ti pre cel ce nu trebuie a s@
pedepsi.
16. C@ putearea Ta easte ^nceputul drept@]ii
}i, pentru c@ e}ti st@p$n a toate, aceasta faci
ca s@ ier]i tuturor.
17. C@ puteare ar@]i Tu, Cel ce nu Te ^ncrezi,
c@ dup@ s@v$r}irea puterii %]i ar@]i t@riia, }i
^ntru cei ce cunosc ^ndr@znirea aceasta o
mustri.
18. Iar@ Tu, Cel ce st@p$ne}ti preste puteare,
cu bl$ndea]e judeci }i cu mult@ ^ng@duin]@ ne
oc$rmuie}ti pre noi, c@ la Tine easte putearea
c$nd vreai.
19. {i ai ^nv@]at pre norodul T@u, prin lucruri
ca aceastea, c@ s@ cade s@ fie drept }i iubitoriu
de oameni, }i bun@ n@deajde ai f@cut fiilor T@i,
c@ le dai s@ se poc@iasc@ de p@cate.
20. C@, de vreame ce pre vr@jma}ii fiilor T@i,
cei ce era vinova]i de moarte, cu at$ta rug@ciune }i umilin]@ i-ai pedepsit, d$ndu-le
vreame }i loc, prin care s@ se m$ntuiasc@ de
r@utate,
21. Cu c$t@ luare aminte ai judecat pre fiii
T@i, cu a c@rora p@rin]i jur@m$nturi }i leg@turi
ai f@cut, de f@g@duin]e bune?
22. Deci, c$nd ne cer]i pre noi, pre vr@jma}ii
no}tri de zeace mii de ori ^i ba]i, ca s@ avem
grije de bun@tatea Ta, judec$nd; iar@ noi, c$nd
ne judec@m, a}tept@m mil@.

CAP 12
Arat@ cu c$t@ mil@ }i ^ndelungat@ r@bdare au cercetat
Dumnezeu pre p@c@to}ii cei ce l@cuia ^n p@m$ntul cel sf$nt,
nu ^ndat@ i-au pierdut, macar c@ nu numai pre ace}tia, ci }i
neamurile toate, f@r@ nici o str$mb@tate, ca un St@p$nitoriu
a toate, le putea piiarde. Cu aceast@ mil@, pre ale}ii S@i ^i
face a n@d@jdui bine despre Sine }i despre mila Sa.

@ Duhul T@u cel nestricat easte


^ntru toate.
2.
Pentru aceaea, pre cei ce cad
c$te pu]intel ^i cerci }i,
aduc$ndu-le aminte cu ce p@c@tuiesc, ^i ^nve]i
ca s@ se ^nstr@ineaze de r@utate }i s@ creaz@
^ntru Tine, Doamne.
3.* C@ pre l@cuitorii cei de demult a sf$ntului
T@u p@m$nt ai ur$t,
4. Pentru c@ f@cea lucruri vr@jm@}e}ti, de
fermec@turi, }i jertve necurate,
5. {i pre omor$torii de prunci, cei nemilostivi, }i pre cei ce m$nc@ ceale dinl@untru ale
trupurilor omene}ti }i s$nge,
6. {i pre p@rin]ii, ucig@torii sufletelor
1.

*2 Leage
9, 3
11, 29
18, 16

789

*Ie}ire
23, 30
2 Leage
7, 23

*1 Pet.
5, 7

790

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON

23. Pentru aceaea, }i pre cei ce au tr@it ^ntru


nebuniia vie]ii, cu str$mb@tate printr-ale lor
ur$ciuni i-ai chinuit.
*Sus 24.* C@ pre c@ile r@t@cirii departe au r@t@cit,
11, 16 dumnezei socotind a fi ceale ce }i ^ntr@ dobitoacele vr@jma}ilor s$nt necinstite, ^n}el$ndu-s@ ca pruncii cei f@r@ de ^n]@lepciune.
25. Pentru aceaea, ca pruncilor ne^n]elep]i,
le-ai trimis judecat@ de ocar@.
26. Iar@ cei ce prin necazuri }i prin cert@ri nu
s-au ^ndreptat dreapta lui Dumnezeu judecat@
vor sim]i.
27. C@ de ceale ce ei, c$nd p@]iia reale, s@
sc$rbea de ceale ce le socotea a fi dumnezei,
c$nd au v@zut c@ cu acealea s@ ceart@, au
cunoscut pre Dumnezeu cel adev@rat, pre
Carele odinioar@ au fost t@g@duit c@ L-au
cunoscut; pentru aceaea, os$nda cea mai de
pre urm@ au venit asupra lor.

CAP 13
De}er]i s$nt cei ce, necunosc$nd pre Dumnezeu din f@pturi,
au cinstit f@pturile, ^n loc de dumnezei. Iar cu c$t mai f@r
de minte s$nt cei ce pre f@ptura ziditoriului o zic a fi
Dumnezeu? %ntreb$nd ceale viitoare de la idolul cel f@r de
sim]ire.
*Rom.
1, 18

*2 Leage
4, 19
17, 3

*Rom.
1, 28

@ de}er]i s$nt to]i oamenii din


fire, carii nu cunosc pre Dumnezeu, de vreame ce din
bun@t@]ile ceale ce s@ v@d n-au
putut s@ cunoasc@ pre Cel ce easte, nici lu$nd
aminte la lucruri au cunoscut pre me}ter.
2.* Ci, sau focul, sau v$ntul, sau aerul cel
pripealnic, sau cursul stealelor, sau apa cea
putearnic@, sau lumin@torii ceriului au socotit
c@ s$nt dumnezei, oc$rmuitori lumii,
3. Care lucruri, pentru c@ s@ desf@ta cu
frumsea]a lor, le socotea c@ s$nt dumnezei;
cunoasc@ cu c$t dec$t aceastea easte mai bun
St@p$nul; c@ El, Cel ce %nsu}i easte %ncep@toriul
frumsea]ii, le-au f@cut pre acealea.
4. Iar@ de s@ minuneaz@ de puteare }i de
lucrare, s@ ^n]@leag@ dintru aceastea cu c$t
easte mai putearnic Cel ce le-au f@cut pre eale.
5. C@, din m@rimea frumsea]ii f@pturilor, dup@
socoteal@ (a), S@ cunoa}te F@c@toriul lor.
6. %ns@ }i frumsea]a f@pturilor ^n lucrurile
aceastea pu]in ponoslu easte, c@ doar@ ei
r@t@cesc, c@ut$nd pre Dumnezeu }i vr$nd s@-L
afle.
7.* C@ ^ntru lucrurile Lui petrec$nd, cearc@
}i s@ ^ncredin]az@ cu vedearea c@ lucrurile ceale
ce s@ v@d s$nt bune.
8. Ci nici ace}tia nu s$nt vreadnici de iertare.
9. C@ de au putut at$ta cunoa}te, ca s@ poat@
socoti veacul, cum nu au aflat mai cur$nd pre
Domnul acestora?
10. Iar@ tic@lo}i s$nt }i ^ntr@ cei mor]i
n@deajdea acelora carii numesc dumnezei
lucrurile m$inilor omene}ti, aurul }i
argintul cu me}te}ug lucrat }i ^nchipu1.*

5. (a) Cu m@sur@, c$t easte firei cu putin]@.

CAP 13 {I 14
iri de vite sau piiatr@ de nici o treab@, lucru
de m$n@ veachie.
11.* {i de au t@iat vreun me}ter de lemn din
p@dure vreun lemn bun }i i-au ras cu me}te}ug
scoar]a, }i cu me}te}ugul s@u, cum s@ cuvine,
au f@cut vas de treab@ spre slujba vie]ii,
12. {i l@p@d@turile (b) lucrului spre cheltuirea
hranii cheltuindu-le s-au s@turat.
13. {i ce au r@mas dintru aceastea nefiind de
nici o treab@, pentru c@ e lemn str$mb }i
noduros, lu$ndu-l pre ^ncet l-au cioplit }i cu
}tiin]a me}te}ugului l-au ^nchipuit }i l-au f@cut
aseamenea cu chipul de om,
14. Sau l-au f@cut aseamenea vreunui dobitoc
prost }i, ung$ndu-l cu ro}eal@ }i cu v@psal@
rumenindu-i fa]a lui, }i toat@ ^ntin@ciunea lui
v@psindu-o preste tot,
15. {i, f@c$ndu-i a}ez@m$nt bun ^n p@reate,
l-au pus acolo, ^nt@rindu-l cu cuie de fier.
16. %ns@, ca s@ nu caz@, mai ^nainte au socotit
pentru el, fiindc@ nu-}i poate ajuta, pentru c@
easte chip }i-i trebuia}te ajutoriu.
17. Iar@ pentru agonisealele }i nuntele sale
}i pentru fiii s@i s@ roag@ }i nu s@ ru}ineaz@ a
gr@i c@tr@ lucru ne^nsufle]it.
18. {i pentru s$n@tate chiiam@ pre cel
neputincios, }i pentru viia]@ roag@ pre cel
mort, }i pentru ajutoriu pre cel ce nu poate
ajuta,
19. {i pentru c@l@torie pre cel ce nici a sta
nu poate, }i pentru c$}tig }i pentru lucrul
m$inilor }i pentru ^nt$mplare, ajutoriu ceare
de la cel neputincios cu m$inile.

*Isaia
44, 12
Ieremia
10, 3

CAP 14
De folos e aflarea cor@biei, cu carea }i ^n vreamea potopului
s-au m$ntuit s@m$n]a omeneasc@. Iar@ idolul e bl@st@mat
}i cel ce-l face pre d$nsul. Care au fost ^nceputul idolilor }i
a ^nchin@rii lor. {i ce r@ut@]i purced din ^nchinarea de idoli.

ar@ altul, vr$nd s@ mearg@ pre


ap@ }i s@ c@l@toreasc@ prin valuri
cumplite, s@ roag@ la lemn mai
putred dec$t luntrea carea-l
poart@ pre el.
2. C@ pre acela pofta c$}tigului l-au g$ndit,
}i me}terul cu ^n]@lepciune l-au cioplit.
3.* A Ta, P@rinte, purtare de grije oc$rmuia}te aceasta, c@ ai dat ^n mare cale }i ^n valuri
c@rare ner@t@cit@,
4. Ar@t$nd c@ din tot lucrul po]i m$ntui,
macar }i f@r@ de me}te}ug, de va ^ntra ne}tine.
5. Ci, ca s@ nu fie de}earte lucrurile ^n]@lepciunii Tale, pentru aceaea }i la un lemn
mic ^}i ^ncredin]az@ oamenii sufletele sale }i,
trec$nd valul cu plut@, s-au m$ntuit.
6.* C@ }i la ^nceput, c$nd au perit uriia}ii
cei trufa}i, n@deajdea lumii pre plut@ sc@p$nd,
au l@sat veacului s@m$n]a neamului, cu a Ta
m$n@ fiind oc$rmuit@.
7. C@ binecuv$ntat e lemnul prin carele s@
face dreptate.
1.

12. (b) R@m@}i]ele.

*Ie}ire
14, 21

*Face.
6, 4
7, 7

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON


*Psal.
8. * Iar@ cel f@cut de m$n@ bl@st@mat easte el
113, 15 }i cel ce l-au f@cut pre el, c@ acesta l-au lucrat,

*2 Leage
18, 10
Ieremia
7, 8

iar@ cel putred s-au numit dumnezeu.


9. C@ ^ntocma s$nt ur$te lui Dumnezeu }i cel
ce p@g$nea}te }i p@g$n@tatea lui.
10. C@ ceaea ce s-au f@cut cu cel ce o au f@cut,
s@ vor pedepsi.
11. Pentru aceaea, }i ^ntru idolii neamurilor
va fi cercetare, c@ ^ntru f@ptura lui Dumnezeu
lucru de ur$ciune s-au f@cut }i ^mpiedecare
sufletelor oamenilor }i curs@ picioarelor celor
f@r@ de minte.
12. C@ ^nceputul curviei e g$ndirea idolilor }i
aflarea lor e stricarea vie]ii.
13. C@ nici din ^nceput n-au fost, nici ^n veac
nu vor fi.
14. C@ prin de}earta m@rire a oamenilor au
^ntrat ^n lume, }i, pentru aceaea, scurt s-au
socotit sf$r}itul lor.
15. C@ cu amar@ jeale ^ntrist$ndu-s@ tat@l
pentru fiiul s@u, cel degrab r@pit, i-au f@cut
chipul lui, pre carele atunci ca pre un om mort,
iar@ acum ca pre un dumnezeu l-au cinstit }i
au dat celor supu}i taine }i jertve.
16. Dup@ aceaea, cu vreame ^nt@rindu-s@ acest
p@g$nesc obiceaiu, ca o leage s-au p@zit }i din
poruncile tiranilor s@ da cinste celor cioplite.
17. {i pre cei ce de fa]@ nu putea s@-i cinsteasc@
oamenii, pentru c@ l@cuia departe, chipul cel
de departe tip@rindu-l, au f@cut ar@tat chipul
^mp@ratului, pre carele-l cinstea, ca, cu s$rguin]a sa, pre cel ce nu era de fa]@ s@-l cinsteasc@, ca cum ar fi de fa]@.
18. {i spre cinstea acestora, }i pre cei ce nu
}tiia i-au tras m$ndriia me}terului.
19. Pentru c@, vr$nd a pl@cea domnitoriului,
s-au silit cu me}te}ugul, ca s@ fac@ as@m@narea
mai frumoas@.
20. Iar@ mul]imea, ^n}el$ndu-s@ pentru
frumsea]a lucrului, pre cel ce mai ^nainte ^l
cinstea ca pre un om, acum, dumnezeu l-au
socotit.
21. {i aceastea au fost ^n}el@ciune vie]ii
omene}ti, c@, fiind oamenii au ^n primejdie au
slujind tir@niei, numele acela care altor lucruri
nu s@ putea ^mp@rt@}i l-au pus pietrilor }i
leamnelor.
22. Apoi, nu au fost destul a r@t@ci ^ntru
cuno}tin]a lui Dumnezeu, ci }i, ^n mare lupt@
a ne}tiin]ii vie]uind, at$tea reale pace le numea.
23.* C@ au pre fiii s@i, omor$nd, ^i jertvea, sau
taine ascunse sau nebune}ti be]ii din obiceaiuri
str@ine f@cea.
24. {i nici viia]a, nici nuntele nu le mai p@zesc
curate, ci unul pre altul viclenind omoar@ sau,
preacurvind, fac ^ntristare.
25. Toate amestecate s$nt, s$ngele }i uciderea,
furti}eagul }i vicle}ugul, stric@ciunea }i
necredin]a, g$lceava }i jur@m$ntul str$mb }i
turburarea celor bune.
26. Neaducerea-aminte de facerea de bine,
spurc@ciunea sufletelor, schimbarea neamului,
amestecarea nuntelor, preacurviia }i necur@]iia,

CAP 14 {I 15

791

27. C@ ^nchin@ciunea idolilor, carii nici a s@


numi nu ar trebui, easte ^nceputul a tot r@ul }i
pricina }i sf$r}itul.
28. C@, c$nd s@ veselesc, au nebunesc, au
prorocesc minciuni, au tr@iesc cu nedreptate,
au cur$nd joar@ str$mb.
29. C@ cei ce n@d@jduiesc ^n idolii cei f@r@ de
suflet, c$nd joar@ str$mb, nu s@ tem c@ li s@
va dovedi nedreptatea.
30. {i pentru am$ndoao dup@ dreptate s@ vor
pedepsi, }i pentru c@ r@u au ^n]@les de Dumnezeu, ^nchin$ndu-s@ idolilor, }i pentru c@ cu
nedreptate au jurat, cu vicle}ug, neb@g$nd
sam@ de cuviin]@.
31. Pentru c@ nu putearea celor ce jur@, ci
judecata celor ce gre}esc ceart@ pururea c@lcarea nedrep]ilor.

CAP 15
Credincio}ii laud@ mila }i ^ndelung@ r@bdarea lui
Dumnezeu, cu a c@ruia dar s-au p@zit de ^nchinarea idolilor.
{i batjocura f@c@torilor }i ^nchin@torilor de idoli.

ar@ Tu, Dumnezeul nostru, e}ti


bun }i drept, ^ndelung r@bd@toriu,
}i cu mil@ oc$rmuie}ti toate.
2.
C@, de-am }i p@c@tuit, ai T@i
s$ntem noi cei ce cunoa}tem putearea Ta, }i
nu vom p@c@tui, }tiind c@ ai T@i s$ntem
socoti]i.
3. C@ a Te cunoa}te pre Tine dreptate des@v$r}it@ easte, }i a }ti putearea Ta, r@d@cina
nemurirei.
4. C@ nu ne-au ^n}elat pre noi socoteala
me}te}ugului celui r@u a oamenilor, nici umbra zugr@viturilor, osteneala cea f@r@ de road@,
chipul cel ^ntinat cu multe fealiuri de v@pseale,
5. A c@rora vedeare, la cei f@r@ de minte,
spre ocar@ vine }i poftea}te chipul mortului,
vedeare f@r@ suflare.
6. Iubitorii celor reale vreadnici s$nt s@ aib@
n@deajdea ^ntru acealea, }i cei ce le fac }i cei
ce le poftesc }i cei ce s@ ^nchin@ lor.
7.* C@ olariul, p@m$nt moale c@lc$nd, cu *Rom.
osteneal@ face spre slujba noastr@ orice, }i din 9, 21
acela}i p@m$nt au f@cut }i vase curate de
slujb@, }i ^mprotiv@, toate aseamenea; care
vase de ce treab@ s@ fie, judec@ olariul.
8. {i cel r@u, ostenitoriu, face dumnezeu
de}ert dintr-acela}i lut, cel ce cu pu]in mai
^nainte din p@m$nt au fost f@cut, }i dup@ pu]in
s@ va ^ntoarce iar@}i de unde s-au luat, c$nd s@
va ceare s@ dea sufletul cu carele easte deatoriu.
9. Ci are el grije, nu pentru c@ s@ ostenea}te
sau c@ are viia]@ scurt@, ci s@ ^ntreace cu
me}terii cei de aur }i de argint }i urmeaz@ pre
faurii cei de aram@ }i-}i ]ine cinste c@ face
lucruri de}earte.
10. Cenu}e e inima lui, }i dec$t p@m$ntul mai
slab@ n@deajdea lui, }i dec$t lutul mai
necinstit@ e viia]a lui.
11. C@ n-au cunoscut pre Cel ce l-au f@cut pre
el }i pre Cel ce i-au ^nsuflat lui suflet lucr@toriu }i pre Cel ce i-au suflat duh de viia]@.
1.

792

*Psal.
113, 4
134, 32
[15]

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON

CAP 15 {I 16

12. Ci au socotit c@ viia]a noastr@ easte


juc@reae }i traiul nostru t$rg de c$}tig, c@ s@
cade, zic, ori de unde, }i din r@u a c$}tiga.
13. C@ acesta s@ }tie pre sine, c@ mai mult
dec$t to]i p@c@tuia}te cel ce din lucru de
p@m$nt face vase, care lezne s@ sparg }i s@pate.
14. Ci to]i ace}tia s$nt mai nebuni }i mai
tic@lo}i dec$t sufletul pruncului, vr@jma}ii
norodului T@u, carii ^l asupresc pre el.
15. De vreame ce pre to]i idolii neamurilor
i-au socotit dumnezei,* carii nici cu ochii nu
v@d, nici cu nasul nu trag aer, nici cu urechile
nu aud, nici cu deagetele m$inilor nu pip@ie,
nici cu picioarele nu umbl@.
16. Pentru c@ om i-au f@cut pre ei, }i cel ce
s-au ^mprumutat de duh i-au zidit pre ei, c@
nici un om nu poate s@ fac@ pre dumnezeu
aseamenea }ie,
17. Ci, muritoriu fiind, mort face, cu m$ini
f@r@ de leage, c@ mai bun easte el dec$t
dumnezeii s@i, c@ el easte viu, iar@ aceia nu.
18. {i dobitoacelor celor mai ur$te s@ ^nchin@,
c@, al@tur$ndu-s@ cu nebuniia, dec$t cealealalte, s$nt mai reale.
19. Nici a}ea frumoase s$nt la vedeare ^ntr@
dobitoace c$t s@ le poftim, }i au fugit }i de
lauda lui Dumnezeu }i de binecuv$ntarea Lui.

9.* C@ pre aceia i-au omor$t mu}c@rile


l@custelor }i ale mu}telor, }i nu s-au aflat leac
sufletului lor, c@ vreadnici era cu unele ca
aceastea a s@ pedepsi.
10. Iar@ pre fiii T@i nici din]ii b@laorilor celor
venina]i nu i-au biruit, c@ mila Ta, venind, i-au
vindecat pre ei.
11. C@ aduc$ndu-}i aminte de cuvintele Tale
s@ ^mpungea }i degrab s@ m$ntuia, ca nu c@zind
^ntru ad$nc@ uitare s@ fie ^nstr@ina]i de facerea
Ta de bine.
12. C@ nici iarb@, nici unsoare nu i-au vindecat
pre ei, ci cuv$ntul T@u, Doamne, Cel ce toate
le vindec@.
13. C@ Tu st@p$ne}ti preste viia]@ }i preste
moarte* }i pogori la por]ile iadului }i iar@
r$dici.
14. {i omul ucide cu r@utatea sa, }i ie}ind
duhul nu s@ va ^ntoarce, nici va aduce ^nd@r@pt
sufletul cel luat.
15. Iar@ de m$na Ta nu easte putin]@ a sc@pa.
16. C@ p@g$nii carii s-au lep@dat a Te }ti pre
Tine cu putearea bra]ului T@u au fost b@tu]i cu
ploi str@ine }i cu grindine }i de ploi gonindu-s@
ne^ncetat }i de foc amistuindu-s@.
17. C@ ce e mai minunat, mai mult ardea focul
^n ap@, carea toate le st$nge, pentru c@ lumea
easte ap@r@toare celor drep]i.
18. C@ aorea s@ ^mbl$nzea para focului, ca s@
nu arz@ pre fierile ceale trimis@ asupra celor
necredincio}i, }i ei, v@zind, s@ cunoasc@ c@ cu
judecata lui Dumnezeu s@ gonesc.
19. Iar@ aorea }i ^n ap@ mai mult dec$t e
putearea focului ardea, ca s@ strice roadele
p@m$ntului celui nedrept.
20.* C@ cu hran@ ^ngereasc@ ai hr@nit pre
norodul T@u }i p$ine gata ai trimis lor din ceriu,
f@r@ de osteneal@, carea avea toat@ dulcea]a,
dup@ toat@ pl@cearea gustului.
21. C@ statul T@u au ar@tat c@tr@ fii dulcea]a
Ta }i, precum poftea cel ce o m$nca, a}ea s@
f@cea precum fie}tecine voia.
22.* Iar@ z@pada }i ghiia]a r@bda focul, }i nu
s@ topiia, ca s@ cunoasc@ c@ focul cel arz@toriu,
carele str@lucea ^n z@pad@ }i ^n ploi, au amistuit
rodurile vr@jma}ilor.
23. {i iar@}i acesta, ca s@ se hr@neasc@ drep]ii,
}i-au uitat putearea sa.
24. Pentru c@ f@ptura slujind [ie, Celui ce o ai
f@cut, s@ tinde spre pedeaps@ asupra celor
nedrep]i }i s@ slobozea}te spre facerea de bine,
pentru cei ce n@d@jduiesc spre Tine.
25. Pentru aceaea, }i atunci, spre toate
mut$ndu-s@, darului T@u, celui a toate hr@nitoriu, slujea, spre vrearea celor ce s@ ruga.
26. Ca s@ ^nvea]e pre fiii T@i, pre carii i-ai iubit,
Doamne,* c@ nu na}terile roadelor hr@nesc pre
om, ci cuv$ntul T@u ]ine pre cei ce cred [ie.
27. C@ ceaea ce nu s@ strica de foc, de pu]in@
raz@ a soarelui ^nc@lzindu-s@, s@ topiia.
28. Ca cunoscut s@ fie c@, mai ^nainte de
soare, trebuie a m$neca spre mul]@mita Ta

CAP 16
Eghipteanii, p@timind ceale vreadnice pentru ^nchinarea
idolilor, israilteanii au dob$ndit hran@ de la Dumnezeu.
Iar@ cert$ndu-s@ cu mu}carea }erpilor }i ^nc@l]ind }arpe
de aram@, s-au ^ns$n@to}at de la Dumnezeu. Dar cei
necredincio}i cu moarte pedepsindu-s@ prin l@custe, prin
mu}te }i prin foc }i prin grindine, c$nd credincio}ii s-au
s@turat }i s-au ^nt@rit.

*Nume.
11, 31

*Nume.
21, 6
1 Cori.
10, 9

rept aceaea, pentru unele ca


1.
aceastea, dup@ vrednicie s-au
pedepsit }i prin mul]ime de
fieri s-au chinuit.
2. {i, ^n locul pedeapsii aceiia, bine ai f@cut
norodului T@u,* c@ruia, c$nd au poftit gustare
noao, hran@ le-ai g@tit, prepeli]e.
3. Ca aceaea poftind hran@, pentru ceale ce
li s-au ar@tat }i li s-au trimis, }i de la pofta cea
de lips@ s@ se ^ntoarc@; iar@ ace}tia, pu]in
lipsindu-s@, hran@ noao au gustat.
4. C@ s@ c@dea celor ce f@cea tir@nie s@ le
vie lips@ de care s@ nu poat@ sc@pa; iar@
acestora numai s@ li s@ areate cum s@ chinuia
vr@jma}ii lor.
5.* C@ }i c$nd au venit preste ei groaznica
m$nie a fierilor }i cu mu}carea }erpilor celor
cumpli]i s@ strica,
6. Ci nu p$n@ ^n sf$r}it au r@mas m$niia Ta,
ci pentru ca s@ se ^nvea]e, ^n pu]in@ vreame
s-au turburat, av$nd s@mnul m$ntuirii, ca
s@-}i aduc@ aminte de porunca legii Tale.
7. C@ cei ce s@ ^ntorcea, nu prin ceaea ce vedea
s@ m$ntuia, ci prin Tine, M$ntuitoriul tuturor.
8. {i cu aceasta ai ar@tat vr@jma}ilor no}tri
c@ Tu e}ti Cel ce m$ntuie}ti de tot r@ul.

*Ie}ire
10, 4
8, 24
Apoca.
9, 7

*2 Leage
32, 39
Tovie
13, 2
Iov
10, 7

*Ie}ire
16, 14
Nume.
11, 7
Psalm
77, 28
Ioan
6, 31
*Ie}ire
9, 24

*2 Leage
8, 3
Mateiu
4, 4

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON

CAP 17 {I 18

}i la r@s@ritul luminei a s@ ruga [ie.


29. C@ n@deajdea celui nemul]@mitoriu ca
ghiia]a de iarn@ s@ va topi }i va cur@ ca apa cea
de nici o treab@.

toriu, ori lucr@toriu de la pustie, fiind apucat,


r@bda aceast@ nevoie de carea nu s@ putea feri.
18. Pentru c@, cu un lan] al ^ntunearecului,
to]i era lega]i.
19. Ori v$nt }uier$nd, au glasul pas@rilor, cel
cu bun viers de pre ramurile ceale dease, sau
repezi} de ap@ merg$nd cu sil@, sau lovitur@
cumplit@ de pietri surpate, alergarea cea
nev@zut@ a dobitoacelor celor ce salt@, au glasul
cumplitelor hiiar@, celor ce r@cnesc, i-au f@cut
de au le}inat, au r@sunarea mun]ilor, carea s@
fr$nge ^ntru sine, ^i f@cea s@ se sf$r}easc@ de
fric@.
20. C@ toat@ lumea cu lumin@ limpede s@ lumina }i cu ne^mpiedecate lucruri s@ ]inea.
21. {i numai la aceaea s-au ^ntins noapte grea,
carea era chipul ^ntunearecului, celui ce va
s@-i priimeasc@ pre ei, }i ei }ie}i ^}i era mai
grei dec$t ^ntunearecul.

CAP 17
Eghipteanii, p@timind ^ntunearec de 3 zile, cu fric@ }i cu
mare groaz@. Ceaealalt@ parte a lumii str@lucea cu lumin@.

@ mari s$nt judec@]ile Tale }i


nespuse, pentru aceaea sufletele
ceale necertate au r@t@cit.
2.*
C@ socotind s@ asupreasc@ pre
neamul cel sf$nt, cei f@r@ de leage, lega]ii
^ntunearecului }i lega]ii nop]ii ceii lungi,
^nchizindu-s@ cu acoperem$nturi, pribeagi de
la purtarea de grije cea veacinic@ au z@cut.
3. C@ci, c$nd g$ndea c@ s@ vor pitula prin
p@catele ceale ascunse, acoperi]i cu ^ntunecat
norul uit@rii s-a r$sipit, sp@im$nta]i cu groaz@
}i cu n@luciri turbura]i.
4. C@ nici pe}tera, ceaea ce ^i ]inea pre ei,
i-au p@zit f@r@ de fric@, ci sunete, turbur$ndu-i
pre ei, r@suna primpregiur }i n@luciri posomor$te s@ ar@ta fea]elor celor sup@rate.
5. {i nici o puteare de foc putea s@ lumineaze,
nici flac@rele ceale str@lucite a stealelor suferea
a lumina acea ^ntunecat@ noapte.
6. Ci s@ vedea la ei numai foc grabnic, plin
de fric@, }i sp@riindu-s@ de acea vedeare, ce nu
s@ vedea, ceale ce s@ vedea le socotea a fi mai
reale.
7.* {i batjocurile me}te}ugului vr@jitoresc
z@cea, }i sume]iia, cea de mare ^n]@lepciune,
le era lor mustrarea cu batjocur@.
8. C@ cei ce f@g@duia c@ vor goni frica }i
turbur@rile de la sufletul ^nsp@im$ntat, ace}tia
era cuprin}i de fric@ plin@ de r$s (a).
9. C@ }i c$nd nici un lucru turbur@toriu nu-i
^nfrico}ea pre ei, de treacerea fierilor }i de }uierarea }erpilor ^ngrozindu-s@, perea tremur$nd
}i s@ l@p@da a vedea aerul, de carele nec@iri nu
putea sc@pa.
10. C@ groaznic lucru easte, c$nd ^nsu}i
r@utatea m@rturisea}te }i vinov@]ea}te.
11. {i pururea au luat ceale reale, ]iindu-s@
cuno}tin]a.
12. C@ nimica nu easte frica, f@r@ numai
lipsirea ajutorin]elor celor de la minte.
13. {i c$nd ^nl@untru e mai mic@ a}teptarea,
mai mare socotea}te ne}tiin]a pricinii, ceiia
ce d@ munca.
14. Iar@ aceia carii, ^n noaptea cea cu adev@rat neputincioas@, care }i din fundurile
neputinciosului iad au venit, tot acela}i somn
dormind,
15. De o parte cu groaza n@lucirilor s@ gonea,
}i de alt@ parte cu lipsirea sufletului sl@bea, c@
f@r@ de veaste }i c$nd nu a}tepta le-au venit lor
fric@.
16. {i, dup@ aceasta, oricarele c@dea acolo s@
p@zea ^nchis ^n temni]a cea f@r@ de fier.
17. C@ ori plugariu de era ne}tine, ori p@s1.

*Ie}ire
10, 23

*Ie}ire
8, 7

8. (a) Era osteni]i de fric@, bolea.

793

CAP 18
La jidovi era lumin@, iar@ la eghipteani ^ntunearec. Aceia s@
pov@]uiesc cu st$lpi de foc, iar@ ^n Eghipt ucide ^ngerul pre
tot cel ^nt$iu n@scut. Jidovii, ^nt@r$t$nd m@niia lui Dumnezeu,
^n turburarea lui Core, s@ m@ntuiesc ^n mijlocul focului,
aduc$nd Aaron t@m$ie }i rug$ndu-s@ pentru mul]ime.

i la cuvio}ii T@i mare lumin@ era,


al c@rora glasul ^l auzea, iar@
chipul nu-l vedea.
{i, pentru c@ nu p@timea }i ei
2.
acealea, ^i fericea pre ei }i mul]@mea pentru c@
nu-}i izb$ndesc pentru asuprealele ceale mai
dinainte }i s@ ruga s@-i iarte de realele ce le-au
fost f@cut.
3.* Pentru care le-ai dat lor st$lp de foc
arz@toriu, carele s@-i pov@]uiasc@ ^ntru acea
c@l@torie ne}tiut@, }i soare f@r@ de stric@ciune
ai dat ace}tii c@l@torii iubitoare de cinste.
4. C@ vreadnici era aceia a s@ lipsi de lumin@
}i a s@ p@zi ^ntru ^ntunearec, cei ce au p@zit pre
fiii T@i ^nchi}i, prin carii trebuia s@ se dea
veacului nestricata lumin@ a legii.
5.* {i, c$nd s-au sf@tuit ei s@ omoar@ pruncii
celor cuvio}i, un fiiu s-au pus afar@ }i s-au m$ntuit; spre mustrarea lor le-ai luat lor mul]imea
fiilor, }i pre to]i odat@ i-ai pierdut ^n ap@ tare.
6. Noaptea aceaea mai ^nainte au fost cunoscut@ p@rin]ilor no}tri, ca cu adev@rat s@ }tie la
ce jur@m$nturi au crezut, }i, n@d@jduind ^ntru
acealea, s@ se veseleasc@.
7. {i norodul T@u au v@zut }i m$ntuirea celor
drep]i }i perirea vr@jma}ilor.
8. C@, precum ai pedepsit pre ^mprotivnici,
cu aceaea, a}ea pre noi, chem$ndu-ne, ne-ai
m@rit.
9. C@ ^ntru ascuns jertvea cuvio}ii fiii celor
buni }i leagea dumnezeirii ^ntru un g$nd o au
pus, aseamenea acestora, }i bun@t@]ilor }i primejdiilor s@ fie p@rta}i sfin]ii, c$nt$nd laudele
p@rin]ilor.
10. Iar@ strigarea cea ne^ntocmit@ a vr@jma}ilor r@suna }i cu jeale s@ purta pruncii, pl$ng$nd.
1.*

*Ie}ire
10, 23

*Ie}ire
14, 24
Psalm
77, 17
104, 40

*Ie}ire
1, 16
2, 3
14, 27

794

%N[ELEPCIUNEA LUI SOLOMON

*Ie}ire 11.* Cu aceaea}i pedeaps@ pedepsindu-s@ ro12, 29 bul }i st@p$nul, prostul }i ^mp@ratul acealea}i

*Nume.
16, 46

*Ie}ire
28, 6

p@timind.
12. To]i ^mpreun@, chem$nd moartea, avea
mor]i nenum@ra]i, c@ nu ajungea cei vii a
^ngropa, de vreame ce ^ntr-o clipeal@ cea mai
mare parte a neamului lor au perit.
13. C@ cei ce toate nu le-au crezut pentru fermec@turi, c$nd le-au perit cei ^nt$iu n@scu]i, au
m@rturisit c@ norodul easte fiiul lui Dumnezeu.
14. C@ lina t@ceare, cuprinzind toate, }i noaptea cu reapedea ei curgere mijlocind,
15. Cuv$ntul T@u cel atotputearnic din ceriu,
din scaonele ^mp@r@te}ti, cumplit r@zboinic
^n mijlocul p@m$ntului celui de perit au s@rit.
16. Sabie ascu]it@, purt$nd porunca Ta cea
nef@]arnic@, }i, st$nd, au umplut toate de
moarte, }i p$n@ la ceriu ajungea }i sta pre
p@m$nt.
17. Atunci, ^ndat@ n@lucirile visurilor groaznic i-au turburat pre ei }i ^nfrico}eri f@r@ de
veaste au st@tut asupra lor.
18. {i altul, airea z@c$nd, jum@tate mort,
ar@ta pentru ce pricin@ moare,
19. C@ visele, care i-au turburat pre ei, mai
^nainte au ar@tat aceasta, ca s@ nu piiar@
ne}tiind pentru ce p@]esc r@u.
20. {i s-au atins }i de drep]i ispita mor]ii, }i
au perit mul]i ^n pustie, ci nu ^ndelung au
]inut m$niia.
21.* C@, gr@bind, b@rbatul cel nevinovat
i-au ap@rat, arma slujbei sale, rug@ciunea, }i
^mbl$nzirea t@m$ierii aduc$nd, au st@tut
^mprotiva m$niei }i sf$r}it au pus primejdiei
mor]ii, ar@t$ndu-s@ pre sine a fi robul T@u.
22. {i au biruit gloata, nu cu t@riia trupului,
nici cu lucrarea armelor, ci cu cuv$ntul au
supus pre ucig@toriul, pomenind jur@m$nturile p@rin]ilor }i leg@turile.
23. C@ fiind gr@mad@ de mor]i, z@c$nd unii
preste al]ii, st$nd la mijloc, au potolit m$niia
}i au desp@r]it calea cea de c@tr@ cei vii.
24.* C@ ^n ve}m$nt lung p$n@ la c@lc$ie
era toat@ podoaba, }i m@rirea p@rin]ilor ^n
s@p@tur@ de piiatr@ cu patru r$nduri, }i m@rirea Ta, preste stema capului lui.
25. La aceastea au ^ncetat ucig@toriul }i
s-au temut de aceastea, c@ numai singur@
ispita m$niei era destul@.

CAP 19
Eghipteanii, carii mai ^nainte au fost n@c@ji]i de mu}te }i
de broa}te, gonind pre israilteani, ^n mare s-au acoperit.
Iar israilteanii, dob$ndind pofta c@rnurilor, cei
necredincio}i cu orbire s-au certat, toate stihiile slujesc
spre n@cazul celor r@i }i spre ajutoriul celor buni.

ar@ celor necredincio}i p$n@ la


sf$r}it le-au st@tut m$nie
nemilostiv@,
2.
C@ }tiia mai ^nainte ale lor }i
ceale viitoare, c@ l@s$ndu-i ei s@ se duc@ }i
cu s$rguial@ petrec$ndu-i, p@r$ndu-le
1.

CAP 18 {I 19
r@u, au alergat dup@ ei.
3.* C@ ^nc@ ^n m$ini av$nd pl$nsurile }i
pl$ng$nd la morm$nturile mor]ilor, alt g$nd
nebunesc au luat, }i pre carii rug$ndu-i i-au
scos, pre ace}tia ca pre ni}te fug@tori ^i gonea.
4. C@-i tr@gea pre ei la aceasta pedeapsa de
carea era vreadnici, }i de ceale ce mai ^nainte
s-au ^nt$mplat, }i-au uitat, ca s@ se plineasc@
pedeapsa ce lipsea din nevoile lor.
5. {i norodul T@u minunat s@ treac@, iar@
aceia neauzit@ moarte s@ afle.
6. C@ toat@ f@ptura, dup@ fealiul s@u deplin,
de sus s@ oc$rmuia, ca s@ slujeasc@ poruncilor
Tale, ca fiii T@i s@ se p@zasc@ nev@t@ma]i.
7. Norul umbrea tab@ra }i, din apa carea mai
^nainte era acolo, s-au v@zut p@m$nt uscat; din
Marea Ro}ie, cale f@r@ de piiadec@ }i c$mp cu
paji}te din valuri s$lnice.
8. Prin carea tot neamul au trecut, pre carii
i-au acoperit m$na Ta, v@zind minunate minuni.
9. C@, ca caii, au p@scut }i, ca mieii, au s@ltat,
l@ud$ndu-Te pre Tine, Doamne, Cel ce i-ai
m$ntuit pre ei.
10. C@ ^nc@-}i aducea aminte de ceale ce s-au
fost ^nt$mplat ^n p@m$ntul nemerniciei lor, cum
p@m$ntul, ^n loc de a na}te vite, au scos mu}i]e
}i, ^n loc de pe}ti, au v@rsat r$ul mul]ime de
broa}te.
11.* {i mai pre urm@ au v@zut }i na}tere noao
de paseri, c$nd, fiind purta]i de poht@, au cerut
m$nc@ri desf@tate.
12. C@, spre m$ng@iarea lor, s-au suit de la
mare prepeli]e, }i aceaste pedeapse au venit
preste cei p@c@to}i, nu f@r@ de seamne, care
mai ^nainte au fost cu putearea tr@snetelor, c@
cu dreptul p@timea pentru r@ut@]ile lor.
13. C@ foarte grea ur@ au me}te}ugit asupra
nemearnicilor, c@ al]ii pre oameni necunoscu]i
ce vinea nu-i priimea, iar@ ace}tia pre nemearnicii cei de la ei, carii le f@cea bine, i-au
supus robiei.
14. {i nu numai aceasta, orice socoteal@ fie
despre aceasta, c@ aceia cu pizm@ priimea pre
cei str@ini.
15. Iar@ ace}tia, dup@ ce cu bucurie au priimit
pre oamenii carii ^mpreun@ cu ei era p@rta}i
acelora}i drept@]i, cu cumplite n@cazuri i-au
asuprit.
16. {i au fost b@tu]i }i cu orbire,* precum aceia
la u}ile dreptului aceluia, c$nd, cu foarte mare
^ntunearec fiind cuprin}i, fie}tecarele ie}irea
u}ilor sale o c@uta.
17. C@ stihiile prin sine ^mpreun$ndu-s@, ca
coardele la o al@ut@ schimb@ numele c$ntecului, m@car de glasul pururea r@m$ne, care
lucru din vedearea cea adev@rat@ a lucrurilor
f@cute s@ poate vedea.
18. C@ ceale de uscat ^n ceale de ap@ s@ muta,
}i ceale ce ^nota trecea pre p@m$nt.
19. Focul ardea ^n ap@ preste putearea sa, }i
apa cea st$ng@toare nu-}i aducea aminte

*Ie}ire
14, 5

*Ie}ire
16, 13
Numer.
11, 31
Sus
16, 2

*Facer.
19, 11

%N[ELEPCIUNEA LUI SIRAH

IISUS SIRAH

de putearea sa.
20. Flac@ra c@rnurile dobitoacelor celor
stric@cioase nu le topea, fealiu de hran@
nemuritoare, care s@ topea ca }i ghiia]a.

21. C@ ^ntru toate, Doamne, ai m@rit pre


norodul T@u }i l-ai ^n@l]at }i nu l-ai trecut cu
vedearea, ci ^n toat@ vreamea }i ^n tot locul
stai l$ng@ el.

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH


Cuv$nt ^nainte
artea aceasta s@ zice %n]@lepciunea lui Iisus, fiiul lui Sirah, carea nepotul
scriitoriului de pre limba jidoveasc@ o au t@lm@cit pre limba greceasc@,
numele lui ^n cap 8, stih 29, a}a s@ spune: %nv@]@tura ^n]@lepciunei }i a
}tiin]ii am scris ^ntru aceast@ carte Iisus, fiiul lui Sirah Ierusalimneanul.
Pre ce vreame s-au scris aceast@ carte de aici putem s@mui, c@ ^ntru acela}i
cap pre Simon, mai aproape de vreamea sa, ^ntr@ b@rba]ii cei lumina]i ^l laud@.
Acesta era feciorul lui Onie al doilea }i arhiereu mare, }i ^n multe locuri
pomenea}te greale n@cazuri, care au r@bdat jidovii de la p@g$ni }i de la ^mp@ra]i.
Iar@ doi arhierei au fost, carii cu numele Simon s-au chemat, unul carele au fost
feciorul lui Onie, a celui dint$iu, }i a lui Oniia, al doilea tat@. Altul, fiiul lui Onie
al doilea, }i a lui Oniia, al treilea tat@, pre vreamea Macaveilor vestit. %n vreamea
lui Oniia, celui dint$iu, jidovii ^n lini}te au fost }i ceale ce s@ cuprind ^n capul
36 a c@r]ii ace}tiia nu s@ pot aduce la vreamea aceaea, }i ceale ce le pomenea}te
scriitoriul despre sine ^n capul 34 s@ cuvin vremii lui Oniia al treilea, supt Antioh
Epifan, c@tr@ ^nceputul goanei, c@ precum s@ pare ^nc@ nu era omor$t Oniia al
treilea, c$nd s-au scris aceastea, c@ }i pomenirea lui ^ntr@ b@rba]ii cei lumina]i
o ar fi pus.
T@lm@cirea c@r]ii ^n Eghipt s-au f@cut ^n anul 38, a lui Ptolomeiu Everghet,
adec@ ^n anul 38 a v$rstei celui ce au t@lm@cit aceast@ carte. Doi au fost Ptolomei,
cel de pre urm@, carele s-au zis }i Fiscon }i carele }i-au adaos }ie poricl@ Everghet,
care lucru din scrisorile banilor s@ culeage.
Scriitoriul c@r]ii ace}tiia, ^n vremile goanei, ^n multe ]eri au umblat }i mai pre
urm@ ^n Eghipt s-au a}ezat, unde mai bl$nzi domni avea jidovii. Acolo, aceast@
carte jidovea}te o au scris, carea limb@ jidovilor nu era destul cunoscut@, pentru
c@ atunci jidovii grecea}te vorbiia. Pentru aceaea, nepotul lui o au t@lm@cit pre
limba greceasc@, scrisoarea cea jidoveasc@, dup@ aceaea, s-au pierdut. %ns@ Ieronim,
^n epistola 115, m@rturisea}te c@ o au v@zut.
Toat@ ^nv@]@tura obiceaiurilor o ^mparte }i o cuprinde ^n capete }i s@ nevoia}te
s@ se roage pentru n@cazul neamului s@u. [eremoniile ceale legiuite }i drepturile
preo]iei le laud@. Orighen, cartea 6, ^mprotiva lui Chels. Augustin, ^n multe locuri,
Casian aduc m@rturii din cartea aceasta, cu care s@ ^nt@reasc@ dogmele credin]ii.
%nc@ }i ^nsu}i Sirah, ca un ^nsuflat cu duh prorocesc, a}ea gr@ia}te ^n capul 39 }i
airea, ^n mai multe locuri, ca }i cei ce ^n sine sim]esc pre Dumnezeu.

CAP 1
%n]@lepciunea easte necuprins@ }i ^n zidiri str@lucind din veac, de la singur preaputearnicul Dumnezeu ^}i trage
izvodirea, care o d@ celor ce-L iubesc pre El }i s@ tem de D$nsul. C@ frica Domnului, carea aici mult s@ laud@, nu
numai ^n]elepciunea, ci }i alte bun@t@]i poart@ cu sine. %ns@ cu inim@ curat@ trebuie a s@ apropiia c@tr@ Dumnezeu.
*3 %mp@.
3, 9
4, 29

1.*
2.

va num@ra?

oat@ ^n]elepciunea easte de la


Domnul }i cu El easte ^n veac.
N@sipul m@rilor }i pic@turile
ploii }i zilele veacului cine le

3. %n@l]imea ceriului }i l@]imea p@m$ntului }i ad$ncul }i ^n]@lepciunea cine le va


cerca?
4. Mai ^nainte de toate s-au zidit ^n]@lepciunea }i ^n]@leagerea min]ii din veac.

795