Sunteți pe pagina 1din 11

DATA:25.11.2009

ŞCOALA CU CLASELE I – IV NR. 2 CURCANI

CLASA a II a

NR.ELEVI: 19

LOCUL: Clasa

INSTITUTOR:

CURCANI CLASA a II a NR.ELEVI: 19 LOCUL: Clasa INSTITUTOR: ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe
CURCANI CLASA a II a NR.ELEVI: 19 LOCUL: Clasa INSTITUTOR: ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe
CURCANI CLASA a II a NR.ELEVI: 19 LOCUL: Clasa INSTITUTOR: ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe
CURCANI CLASA a II a NR.ELEVI: 19 LOCUL: Clasa INSTITUTOR: ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinŃe ale naturii

ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinŃe ale naturii DISCIPLINA : Matematică SUBIECTUL : Adunarea şi

DISCIPLINA

: Matematică

SUBIECTUL

: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 -100 cu trecere peste ordin

TIPUL LECłIEI

: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinŃelor

OBIECTIVE CADRU

: 1- Cunoasterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

2 – Dezvoltarea capacităŃilor de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme

3 – Formarea şi dezvoltarea capacităŃii de a comunica utilizând limbajul matematic

4 - Dezvoltarea interesului şi a motivaŃiei pentru studiul şi aplicarea matematicii contexte variate

OBICTIVE DE REFERINłĂ :

1.3

Să efectueze operaŃii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără şi cu trecere peste ordin

2.1

Să exploreze modalităŃi variate de a descompune numere mai mici decât 100 ;

2.3

Să rezolve probleme care presupun o singură operaŃie dintre cele învăŃate;

2.4

Să compună oral exerciŃii şi probleme cu numere de la 0 la 100 care se rezolvă printr-o singură operaŃie;

3.1

Să exprime oral sau în scris în cuvinte proprii etape ale rezolvării unor probleme;

4.1

Să manifeste curiozitate pentru aflarea rezultatelor unor exerciŃii şi probleme;

1

OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1: să efectueze exerciŃii de adunare şi de scădere mintal şi oral; O2: să calculeze în scris operaŃii de adunare şi de scădere cu numere naturale în concentrul 0-100 cu trecere peste ordin; O3: să folosească corect terminologia operaŃiilor învăŃate în rezolvarea exerciŃiilor şi problemelor ; O4: să afle termenul necunoscut din exerciŃiile date; O5: să rezolve probleme cu două întrebări, având la dispoziŃie un text; O6: să compună probleme pe baza unui exerciŃiu dat; ELEMENTELE ACTIVITĂłII TIP DE ÎNVĂłARE: prin exersare, prin receptare a comunicării orale ; TIP DE INTERACłIUNE: expozitivă, dialogată, prin activitate independentă şi pe grupe a elevilor; TIP DE STRATEGIE DIDACTICĂ: euristică, algoritmică, mixtă; METODE ŞI PROCEDEE: conversaŃia, exerciŃiul, explicaŃia, jocul didactic, problematizarea ,munca independentă; MATERIAL DIDACTIC: fişe de evaluare, planşe cu cifre, numărătoare, jetoane, tabla magnetică MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Manualul de matematică ,clasa a-II-a, ED. Corint Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de matematică, ED.M.E.C. Metodica predării matematicii la clasele I-IV,ED. Didactică şi Pedagogică Culegere de exerciŃii şi probleme pentru clasele I-IV,ED. ANA ExerciŃii, probleme, teste, jocuri matematice pentru clasa a-II-a, ED. Paralela 45 Curriculum naŃional-programe şcolare pentru învăŃământul primar

2

EVENIMENTELE CONłINUTUL ÎNVĂłĂRII DESCRIEREA SITUAłIILOR DE ÎNVĂłARE OBIECTIVE LECłIEI EVALUARE
EVENIMENTELE CONłINUTUL ÎNVĂłĂRII DESCRIEREA SITUAłIILOR DE ÎNVĂłARE OBIECTIVE LECłIEI EVALUARE

EVENIMENTELE

CONłINUTUL ÎNVĂłĂRII

DESCRIEREA SITUAłIILOR DE ÎNVĂłARE

OBIECTIVE

LECłIEI

EVALUARE

Moment

-pregătirea materialelor necesare desfăşurării lecŃiei; -asigurarea climatului optim desfăşurării lecŃiei;

-învăŃarea prin receptare şi exersare; strategie didactică algoritmică; procedeu- conversaŃia

Orală, frontală

organizatoric

Frontală,

Verificarea temei pentru acasă şi a cunoştinŃelor dobândite anterior

-asigurarea feedback-ului intern şi extern privind corectitudinea realizării temei pentru acasă; -verificarea cunoştinŃelor privitoare la lecŃiile anterioare;

-interacŃiune dialogată; strategie didactică mixtă; metode şi procedee: conversaŃia, explicaŃia, exerciŃiul;

formativă

O3

Captarea atenŃiei

-completarea unui rebus-ANEXA1

metode: conversaŃia

frontală

3

AnunŃarea subiectului lecŃiei şi a obiectivelor

Reactualizarea

cunoştinŃelor

acumulate

anterior

-elevii sunt anunŃaŃi ca în această ora vor lucra atât individual cât şi pe grupe şi vor avea chiar un joc didactic ;

-receptarea subiectului lecŃiei şi notarea acestuia pe tablă şi pe caiete; - se prezintă obiectivele ce urmează a fi realizate de-a lungul orei;

*Participă toŃi elevii 1 .Calculul oral:

18+22=

46+16=

38+ 4=

56+28=

89+11=

58-20=

95-55=

64- 8=

100-40=

50- 7=

2.Calculul mintal -În grădiniŃa cu flori Au înflorit 22 de bujori Mai stau gata-mbobocite 14 lalele rumenite Câte flori vei avea În buchet când Ńi le-oi da?

-metode: conversaŃia

interacŃiune expozitivă

-strategie mixtă -metode: exerciŃiul

metode: exerciŃiul,calculul mintal

orală, frontală

O1

orală,

frontală şi

individuală

4

 

-AflaŃi două numere care au suma 90.

   

- La suma numerelor 30 şi 70 scade 80

-metode:

O1

- La diferenŃa numerelor 37 şi 17 adaugă 45

exerciŃiul,calculul mintal

frontală şi

individuală

3. ExerciŃii de calcul în scris

rezolvă diverse exerciŃii de adunare şi de scădere cu numere naturale cuprinse în concentrul 0 -100 .

-

-vor scrie la tablă şi pe caiete rezolvarea exerciŃiilor

Prezentarea şi rezolvarea conŃinutului recapitulării

*

Efectuează:

24+37=

80-22=

72-39=

44+29=

 

27+57=

71-53=

O2

 

frontală

 

*CalculaŃi:

26+18-29=

- vor scrie pe caiete rezolvarea dar şi la tabla, verificându-se corectitudinea

95-47+16=

30+70-26+48=

La suma numerelor 56şi 27 scade diferenŃa numerelor 60 şi 38

*

-algoritmizarea

4. AflaŃi termenul necunoscut 46- a =28

exerciŃiul, problematizarea

O4

b-19=27

frontală

72+c =35

5

ObŃinerea

performanŃelor

5. Joc didactic :”Haide-Ńi la întrecere!Jocul se desfăşoară la tablă ,sub formă de întrecere pe trei grupe, un joc mut.Clasa este împărŃită în trei grupe. Fiecare grupă îşi deleagă câte 3 elevi egal cu numărul exerciŃiilor. Se va indica cum se desfăşoară concursul joc:la un semnal primii copii pornesc, câştigă rândul de banci care întocmeşte următoarele condiŃii:

- să fie rezolvate corect toate exerciŃiile

- să fie aranjate şi scrise corect pe tablă

- ultimul elev din grupă are dreptul să corecteze exerciŃiile greşite - ANEXA2

6. Rezolvă o problemă din culegere” Mate 3”ed. Paralela 45

7. CompuneŃi o

dat

: 41- 27

problemă după exerciŃiul

învăŃare prin

descoperire

algoritmizarea

explicaŃia

exerciŃiul

Rezolvarea de probleme,explicaŃia,

problematizarea frontal

Rezolvarea de probleme,explicaŃia, problematizarea frontal

frontală

frontală competitivă

O5

frontală

O6

individuală

6

Evaluarea performanŃelor prin muncă independentă

Elevii primesc fişe de muncă independentă -se explică modul de lucru şi se comunică timpul - se strâng şi se corectează - ANEXA3

 

activitate

ExplicaŃia, exerciŃiul, problematizarea, munca independentă

individuală

Asigurarea retenŃiei şi a transferului

Se prezintă tema pentru acasă şi se explică

ExplicaŃia

Încheierea

Aprecieri, observaŃii, concluzii asupra lecŃiei Notarea elevilor

activităŃii

conversaŃia

7

 

ANEXA

1

REBUS

 

T

E

R

 

M

E

N

I

 

D

E

S

C

Ă

Z

U

T

S

C

Ă

Z

Ă

T

O

R

 

S

U M A

 
 

P

R

O

B

L

E

M

Ă

D I

F

R

E

N

ł

Ă

T

O T A L

S

 
 

M

I

N

U

S

 

P

L

U

 

S C

A

D

E

R

E

 

A

D

U

N

A

R

E

ORIZONTALĂ:

R E

S

T

1.Cum se numesc numerele care se adună? 2.Cum se numeşte primul număr al scăderii? 3.Dar al doilea număr?

4. Rezultatul operaŃiei de adunare se numeşte

5.Are date şi întrebare?

6.Rezultatul operaŃiei de scădere se numeşte

7. Suma sau

8. Semnul operaŃiei de scădere se numeşte

9. Dar al adunării?

?

VERTICALĂ: De la A la B vor descoperi tipul lecŃiei

10. Cum se numeşte operaŃia care foloseşte semnul minus?

11. Cum se numeşte operaŃia care foloseşte semnul plus?

12. DiferenŃă sau

8

ANEXA 2

JOCUL DIDACTIC ” HAIDE-łI LA ÎNTRECERE”

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

19

+ 46 =

57 + 25 =

37 + 44 =

54

- 26 =

76 – 49 =

91 – 68 =

60-32+17 =

80-53+28=

9

100-76+39=

ANEXA 3

1. Efectuează:

59 + 38 = 71 – 54 = 26 + 67 – 85 =

FIŞĂ DE LUCRU

2.La diferenŃa numerelor 30 şi 11 adaugă suma numerelor 47şi 17.

4. Nicu are 46 nuci, iar Nina are cu 28 mai puŃine nuci . Câte nuci au împreună cei doi fraŃi?

10

DESCRIPTORI

DE

PERFORMANłĂ

FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

-efectuează corect toate exerciŃiile

-efectuează corect doar 2 exerciŃii din cele date;

- efectuează corect doar un exerciŃiu

-calculează corect exerciŃiul problemă

-calculează cu mici erori de calcul

-realizează doar operaŃia de scădere;

-rezolvă corect problema cu plan de rezolvare

-rezolvă corect problema fără plan de rezolvare

-rezolvă problema având mici greşeli de calcul.

11