Sunteți pe pagina 1din 33

GHIDULSOLICITANTULUI

INVESTIIIPENTRUDEZVOLTAREA,MODERNIZAREASAUADAPTAREA
INFRASTRUCTURIIAGRICOLEISILVICE
SUBMSURA4.3

ComponentaInfrastructuradeaccesagricol

depunereonline

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII4.3Investiiipentrudezvoltarea,modernizareasauadaptarea
infrastructuriiagricoleisilvicecomponentadeInfrastructurdeaccesagricol
depunereonline
Versiunea01septembrie2015

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a potenialilor beneficiari ai


Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport
informativ complex pentru ntocmirea proiectului conform cerinelor specifice ale PNDR.
Acestdocumentnuesteopozabilactelornormativenaionaleicomunitare.
GhidulSolicitantuluiprezintregulilepentrupregtirea,ntocmireaidepunereaproiectului
de investiii, precum i modalitatea de selecie, aprobare i derulare a proiectului
dumneavoastr.Deasemenea,coninelistaindicativatipurilordeinvestiiipentrucarese
acord fonduri nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe care trebuie s le
prezentai, modelul Cererii de Finanare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de
Finanare, precum i alte informaii utile realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi rectificri din cauza
actualizrilorlegislativenaionaleicomunitaresauproceduralevariantaactualizateste
publicatpepaginadeinternetwww.afir.info

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADRiAFIR,
disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipepaginile
deinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,prin
telefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

CUPRINS

1.

PREVEDERIGENERALE

1.1.ContribuiaSubmsurii4.3Investiiipentrudezvoltarea,modernizareasauadaptarea
infrastructuriiagricoleisilvice.............................................................................4
2.

PREZENTAREASUBMSURII4.3Infrastructuradeaccesagricol

2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile.............................................................5
2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului..................................................5
2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.............................................................................8
2.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile................................................................9
2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului..................................................................................10
2.6.Criteriidedepartajarealeproiectelorcupunctajegal....................................................12
2.7.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului).......................12

3.
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUSUBMSURA
4.3componentaInfrastructurdeaccesagricol

3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare...........................13
3.2.Contractareafondurilor..................................................................................................20
3.3.Achiziiile.........................................................................................................................24
3.4.Plata...............................................................................................................................25

4.
INFORMAIIUTILE

4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare....................................................26
4.2.ListaformularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR...............................................30
4.3.Dicionar..................................................................31
4.4.AFIRnsprijinuldumneavoastr..........................................................................33

ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI

Anexa1ModelCereredeFinanare..........................linkwww.afir.info
Anexa2ModelStudiudeFezabilitate.......................linkwww.afir.info
Anexa3ModelContractdeFinanare...............................................linkwww.afir.info
Anexa4FiaSubmsurii4.3..............................................................linkwww.afir.info
Anexa5AnexaaferentSubprogramuluiTematicPomicol...............linkwww.afir.info

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE

1.1 CONTRIBUIASUBMSURII4.3Investiiipentrudezvoltarea,modernizareasau
adaptareainfrastructuriiagricoleisilviceladomeniiledeintervenie

Submsura4.3Investiiipentrudezvoltarea,modernizareasauadaptareainfrastructurii
agricole i silvice se ncadreaz, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 17, n
msura 04 Investiii n active fizice i contribuie la domeniile de intervenie (DI): 2A
mbuntirea performanei economice a tuturor fermelor i facilitarea restructurrii i
modernizrii fermelor, n special n vederea creterii participrii i orientrii ctre pia,
ctiadiversificriiagricole,2Cmbuntireaperformaneieconomiceapdurilori5A
Eficientizareautilizriiapeinagricultur.

Sprijinul acordat prin investiii n infrastructura agricol de acces se ncadreaz n DI 2A


mbuntirea performanei economice a tuturor fermelor i facilitarea restructurrii i
modernizriifermelor,nspecialnvedereacreteriiparticipriiiorientriictrepia,ct
iadiversificriiagricoleivaaveaunefectpozitivasupracompetitivitiisectoruluiagricol
prin mbuntirea accesibilitii exploataiilor agricole, prin modernizarea i adaptarea
cilor de acces, asigurnd o bun aprovizionare i un acces mai facil ctre consumatori i
pieelededesfacere.

Prin proiectele depuse vor fi finanate investiii n construcia, extinderea i/sau


modernizarea drumurilor de acces agricole ctre ferme (ci de acces din afara
exploataiiloragricole).

ncadrulacesteisubmsuri,alocareafinanciartotalestede:
Infrastructuradeaccesagricol(DI2A)
135.385.187euro

Contribuiapublictotalaferentsesiuniianului2015,pentruDomeniuldeintervenie2A
Infrastructuradeaccesagricol,estede25.000.000euro,dincare:

15%contribuiaGuvernuluiRomniei;

85%contribuiaUniuniiEuropene.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

CAPITOLUL2

PREZENTAREASUBMSURII4.3Infrastructuradeaccesagricol

2.1 Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

BENEFICIARIIELIGIBILIsunt:

Uniti administrativ teritoriale i/ sau


asociaii ale acestora, constituite conform
legislaieinaionalenvigoare.

Categoriiledesolicitani/beneficiariaimsurilor/
submsurilor de investiii derulate prin PNDR 2014
2020,restricionatedelafinanaresunt,dupcaz:

a)

Atenie!
Reprezentantullegalalunitii
administrativteritoriale este
primarul
(poate
fi
i
Administratorul public pentru
Comune i Asociaii de
DezvoltareIntercomunitar,n
conformitatecuLegeanr.215/
2001 a administraiei publice
locale cu modificrile i
completrileulterioare).

solicitanii/beneficiarii,dupcaz,nregistrain
Registrul debitorilor AFIR, att pentru Programul
SAPARD, ct i pentru FEADR, pn la achitarea
integraladatorieifadeAFIR,inclusivadobnzilorimajorrilordentrziere;
b) solicitanii/beneficiarii,dup caz, careau contracte de finanare pentru proiecte
nerealizate ncetate din proprie iniiativ, pentru 1 an de la data rezilierii, iar
solicitanii/beneficiariicareaucontractedefinanarencetatepentrunerespectarea
obligaiilorcontractualedininiiativaAFIR,pentru2anideladatarezilierii;
c)
beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanrii FEADR, carese afl n situaii
litigioase cu AFIR, pn la pronunarea definitiv i irevocabil a instanei de
judecatnlitigiuldedusjudecii;
d) solicitaniicaresauangajatprindeclaraieladepunereacereriidefinanarecvor
depunedovadacofinanriilacontractaresaucvordepuneproiectultehnicinu
prezint documentele la data prevzut n notificare, nu vor mai putea accesa
programultimpde1andelanotificare.

2.2 Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

Este important ca nainte de depunerea cererii de


finanare,sidentificai,obiectiv,punctajulpecareacesta
l ntrunete i sl menionai n cererea de finanare,
seciuneaADatedespretipuldeproiectibeneficiar.
Atenie! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii
specifice proiectului dumneavoastr, este necesar s
prezentai n cadrul Studiului de Fezabilitate/
DocumentaieideAvizareaLucrrilordeInterveniitoate
informaiile concludente n acest sens, iar documentele
justificativevorsusineacesteinformaii.

Important!
Studiul
de
fezabilitate/
Documentaia de Avizare a
Lucrrilor de Intervenii vor fi
ntocmite conform legislaiei n
vigoare Hotrrea de Guvern
nr.28/2008 privind aprobarea
coninutului
cadru
al
documentaieitehnicoeconomice
aferente investiiilor publice,
precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a
devizuluigeneralpentruobiective
deinvestiiiilucrrideinterveii.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

PentruacordareasprijinuluifinanciarprinPNDR,trebuierespectateurmtoarelecondiii
minimeobligatorii:

Investiiatrebuiessencadrezencelpuinunuldintipuriledesprijinprevzute
prinsubmsur.

CriteriuldeeligibilitatevafidemonstratnbazainformaiilordinStudiuldeFezabilitate/
Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii, ntocmite conform legislaiei n
vigoare (HG nr. 28/ 2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico
economiceaferenteinvestiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborare
adevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii),precuminbaza
Certificatuluideurbanism.

Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili.

ndeplinireaacestuicriteriusevademonstranbazaCertificatuluidenregistrarefiscali/
sau Actului de nfiinare i statutul ADIului, ncheierea privind nscrierea n registrul
asociaiilor i fundaiilor, rmas definitiv/a
Certificatului de nregistrare n registrul asociaiilor i
Important!
fundaiilor, a declaraiei pe proprie rspundere a
solicitantului privind datoriile fiscale restante i, n
Necesitateaioportunitatea
urma verificrii experilor AFIR, c solicitantul nu se proiectelordepusedeAsociaiilede
regsete n una din Categoriile de solicitani/
DezvoltareIntercomunitarseva
beneficiari restricionate de la finanare, menionate
demonstraprinrealizareascopului
maisus.
unitaralcomunelorcomponente

componentelorADIului,al
Se vor verifica documentele 6.1; 6.2 i 6.2.1( n cazul
obiectivuluicomuni
ADI), menionate la cap. 4: Documente necesare
interdependentalaciuniipropuse,
ntocmirii cererii de finanare i declaraia pe proprie
SunteligibilenumaiADIurilecare
rspundere a solicitantului privind datoriile fiscale
solicitfinanarepentruinvestiia
restante din cererea de finanare. De asemenea, se
amplasatperazaadministrativ
vor verifica listele disponibile la AFIR privind
aacestora.
solicitanii/beneficiariinregistraicudebite,litigiisau
altenereguli.

Investiia va fi precedat de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului


dacaceastapoateaveaefectenegativeasupramediului,nconformitateculegislaian
vigoare,menionatncap.8.1dinPNDR.

SeverificdacsolicitantuladepusdocumentuldelaANPM:documentmenionatlacap.4
Documente necesare ntocmirii cererii de finanare: documentele 4.1, 4.2. sau 4.3
(Clasarea notificrii sau Decizia etapei de evaluare iniial/ Decizia etapei de ncadrare/
Acorddemediu,nsoitdestudiudeimpact(dacestecazul).

Solicitantul se angajeaz s asigure funcionarea la parametrii proiectai i


ntreinereainvestiiei,peoperioaddeminimum5anidelaultimatrandeplat.

ndeplinireaacestuicriteriuvafidemonstratnbazaHotrriiConsiliuluiLocal/Consiliilor
Localepentruimplementareaproiectului,coninndurmtoarelepuncte(obligatorii):
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.


necesitateaioportunitateainvestiiei;
lucrrile sunt prevzute n bugetul/ele
local/epentruperioadaderealizareainvestiiei;
angajamentul de a asigura functionarea la
parametrii proiectai i ntreinerea investiiei, pe o
perioad de minimum 5 ani, de la ultima tran de
plat;
suprafeeledeservitedeinvestiie;
agenii economici (agricoli i nonagricoli),
obiective turisticeiagroturistice, deservii direct de
investiie(numridenumire);
specificaie privind asigurarea accesului public
(frtaxe)lainvestiiarealizatprinproiect.

Atenie!
Drumurile sau terenurile agricole
pecaresevoramplasainvestiiile
noi, trebuie s fie incluse n
domeniul public al unitii
administrativepeteritoriulcreia
se afl, aa cum sunt definite i
clasificate n conformitate cu
legislaianaionalnvigoare;nu
sunt
eligibile
investiiile
amplasate pe terenuri care fac
obiectulreconstituiriidreptuluide
proprietatesaualeunorlitigii.

Solicitanii trebuie s fac dovada


proprietii/administrriiterenului pe care se
realizeazinvestiia.

ndeplinireaacestuicriteriusevafacenbazaverificriiurmtoarelordocumente:
Inventaruldomeniuluipublicntocmitconformlegislaieinvigoareprivind
proprietateapubliciregimuljuridicalacesteia/acestora(copieMonitorOficial)i,
dacestecazul,adocumentelordemodificareulterioaraacestuia.

Investiiatrebuiesfieracordatlaundrumexistent.

ndeplinirea acestui criteriu se va face n baza informaiilor din Studiul de Fezabilitate/


Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii, ntocmite conform legislaiei n
vigoare (HG nr.28/2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico
economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de
elaborareadevizuluigeneralpentruobiectedeinvestiiiilucrrideintervenii),precum
inbazaPlanelorataate.
Criteriulestendeplinitdacinvestiiaesteracordatlaundrumpublicexistent,indiferent
de clasificarea i stadiul de modernizare a acestuia/acestora, conform OG 43/1997,
republicat,cucompletrileimodficrileulterioare.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.


2.3

Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

ncadrulunuiproiectcheltuielilepotfieligibileineeligibile.Fondurilenerambursabilevor
fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului n
conformitatecuFiasubmsurii,nlimitavaloriimaximeasprijinului.Cheltuielileneeligibile
vorfisuportateintegraldectrebeneficiarulproiectului.

CheltuielileeligibilepentrusprijinulFEADRsuntlimitatelacheltuielipentruconstrucia,
extindereai/saumodernizareadrumurilordeaccesagricolectreferme(cideaccesdin
afaraexploataiiloragricole).

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultan,
proiectare, monitorizare i management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind
durabilitateaeconomicidemediu,taxelepentrueliberareacertificatelor,potrivitart.45
din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum i cele privind obinerea avizelor i
autorizaiilornecesareimplementriiproiectelor,prevzutenlegislaianaional.

Cheltuielileprivindcosturilegeneralealeproiectuluisunteligibiledacrespectprevederile
art.45dinRegulamentul(UE)nr.1305/2013indeplinescurmtoarelecondiii:

a)suntprevzutesaurezultdinaplicarealegislaieinvedereaobineriideavize,acorduri
i autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii sau rezult din
cerineleminimeimpusedePNDR20142020;
b)suntaferente,dupcaz:unorstudiii/sauanalizeprivinddurabilitateaeconomicide
mediu,studiudefezabilitate,proiecttehnic,documentdeavizarealucrrilordeintervenie,
ntocmitenconformitatecuprevederilelegislaieinvigoare;
c)suntnecesarenprocesuldeachiziiipublicepentruactivitileeligibilealeoperaiunii;
d)suntaferenteactivitilordecoordonareisupervizareaexecuieiirecepieilucrrilor
deconstruciimontaj.

Cheltuieliledeconsultanipentrumanagementulproiectuluisunteligibiledacrespect
condiiileanteriormenionateisedeconteazproporionalcuvaloareafiecreitranede
plat aferent proiectului. Excepie fac cheltuielile de consultan pentru ntocmirea
dosaruluicereriidefinanarecaresepotdecontaintegralncadrulprimeitranedeplat.

Cheltuielile pentru proiectare i asisten tehnic (conform structurii cap. 3 al devizului


general aprobat prin HG 28/2008), incluznd Studiul de Fezabilitate/Documentaia de
avizare pentru lucrri de intervenii, studii hidrologice i/sau hidrogeologice, proiectele
tehnice etc., se suport din sprijinul acordat prin submsur i trebuie s se ncadreze n
maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevd construcii
montaj.
Coninutulcadru al proiectului tehnic va respecta prevederile OM nr. 863/2008 pentru
aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.
28/2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaieitehnicoeconomiceaferente
investiiilor publice, precum i structura i metodologia de elaborare a devizului general
pentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii".

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Cheltuielilenecesarepentruimplementareaproiectuluisunteligibiledac:
a)suntrealizateefectivdupdatasemnriicontractuluidefinanareisuntnlegturcu
ndeplinireaobiectivelorinvestiiei;
b)suntefectuatepentrurealizareainvestiieicurespectarearezonabilitiicosturilor;
c)suntefectuatecurespectareaprevederilorcontractuluidefinanaresemnatcuAFIR;
d)suntnregistratenevidenelecontabilealebeneficiarului,suntidentificabile,verificabile
isuntsusinutedeoriginaleledocumentelorjustificative,ncondiiilelegii.

IMPORTANT!Drumuriledeexploataieagricolcareaufostreclasificatedinaltedrumuri,
publicesauprivate,nusunteligibiledacinventaruldomeniuluipublicastfelmodificat,nu
esteaprobatprinHotrreaGuvernului.

2.4 Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

Cheltuielileneeligibilegeneralesunt:
Atenie!
cheltuielile cu achiziionarea de bunuri i
Lista investiiilor i costurilor
echipamentesecondhand;
cheltuieli efectuate nainte de semnarea
neeligibile se completeaz cu
contractului de finanare a proiectului, cu
prevederileHotrriideGuvernnr.
excepia costurilor generale definite la art. 45,
226/2015
privind
stabilirea
alin2literac)aR(UE)nr.1305/2013,carepotfi
cadrului general de implementare
realizate nainte de depunerea cererii de
amsurilorcofinanatedinFondul
finanare;
EuropeanAgricolpentruDezvoltare
cheltuielicuachiziiamijloacelordetransport
pentru uz personal i pentru transport
Rural prin Programul Naional de
persoane;
Dezvoltare Rural 2014 2020, cu
cheltuieli cu investiiile ce fac obiectul dublei
modificrile
i
completrile
finanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
ulterioare.
cheltuielineeligibilenconformitatecuart.69,
alin(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
a) dobnzi debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subveniipentrudobndsauauneisubveniipentrucomisioaneledegarantare;
b)achiziionareadeterenurineconstruiteiconstruite;
c) taxa pe valoarea adugat, cu excepia cazului n care aceasta nu se poate recupera n
temeiul legislaiei naionale privind TVAul i a prevederilor specifice pentru instrumente
financiare;
d)ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturilegatedecontracteledeleasing,cumar
fimarjalocatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuielile
deasigurare.
Cheltuielineeligibilespecifice:
a) Costurilecuntreinerea,reparaiileiexploatareainvestiieirealizate;
b) Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
c) Costurioperaionale,inclusivcosturidentreinereichirie.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

2.5

Principiileicriteriiledeseleciealeproiectului

PUNCTAJ
PROPUS
P1Principiulscopuluimultiplualobiectivuluiinvestiional
Maxim 30
puncte
1.1. Acceslaminim3agenieconomicindomeniulagricol
10puncte
Punctajulseacordpentruminim3agenieconomici. Punctareaacestuicriteriu
sevafacenumaidacacestlucruesteprezentatidemonstratattnStudiul
deFezabilitate/DocumentaiadeAvizareaLucrrilordeIntervenii(priscrisei
desenate), ct i n HCL ca obiective deservite de investiie. n planul de
amplasare n zon sau n planul de situaie, trebuie marcat amplasamentul
ageniloreconomicideserviideinvestiie.
Aplicarea acestui criteriu are drept scop accesibilizarea terenurilor agricole
exploatatedeageniieconomici.
Acestia i vor demonstra domeniul de activitate agricol prin prezentarea
CertificatuluiONRC.
1.2Acceslarutealternative/preluareatraficuluirealizatdemainileagricole 15puncte
Punctarea acestui criteriu se va face numai dac acest lucru este prezentat i
demonstrat n Studiul de Fezabilitate/Documentaia de Avizare a Lucrrilor de
Intervenii.
Se acord punctaj numai dac prin Studiul de Fezabilitate/Documentaia de
AvizareaLucrrilordeIntervenii(piesescriseidesenate)sedemonstreazc
drumulpropussprefinanarereprezintorutalternativpentrutraficulagricol
dinzonpeoporiunededrumnaional/judeean(inclusivceleclasificateica
drumurieuropene),conformformulei:
X*punctajobtinut=(LsegdrN(J)/L.dr.pr)x15,ncare:

LsegdrN(J)=lungimeasegmentelordedrumNaionali/sauJudeeanpentru
careseconstruieteorutalternativ
Ldr.pr.=lungimeatotaladrumurilorpropuseprinproiect
(maxim15puncte)
Not
*Scorulobinutaplicndformulademaisus,sevacalculacudouzecimale.
nsituaiancarelungimeadrumuluinaionali/saujudeeandepecaresepreia
traficulagricoldectredrumulconstruitprinproiectestemaimaresauegalcu
lungimea total a drumului/drumurilor din proiect se acord punctajul maxim.
(15puncte).
Punctajul pentru acest criteriu n ceea ce privete fiecare rut alternativ
prevzutprinproiect,seacorddacsuntrespectateurmtoarelecondiii:
Lungimeadrumurilorpublice(naionaleijudeene)depecaresepreiatraficul
agricolnupoatedepi150%dinlungimearuteialternative.
Cel putin jumtate din lungimea drumului considerat rut alternativ trebuie
s fie realizat prin proiect, iar diferena s fie asigurat prin drumuri publice,
PRINCIPII/CRITERIIDESELECIE

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

10

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

aflateninventarulUAT,indiferentdestadiuldemodernizare.
Dac n SF/DALI nu sunt prezentate toate informaiile care s conduc la
posibilitateaaplicriicondiiiloriformulelordemaisus,nuseacordpunctaj.
1.3Investiiicareasiguraccesuldirectlaobiectiveturistice,agroturisticei
aliagenieconomicinonagricoli
Obiectivele turistice, agroturistice i ali ageni economici nonagricoli vor fi
marcate clar n prile desenate ale Studiului de Fezabilitate/Documentaia de
AvizareaLucrrilordeIntervenii.
Absena localizrii acestora va duce la neacordarea punctajului. Sunt punctai
aliagenifadeceipentrucaresevaacordapunctajlaCriteriul1.1Accesla
minim3(trei)agenieconomici.
De asemenea, numrul i denumirea obiectivelor turistice, agroturistice i
ageniloreconomicinonagricolipentrucareseacordpunctajlaacestcriteriu
trebuiesfiemenionainHCL.
Se va acorda punctaj pentru minim un obiectiv/agent nonagricol, care s
deincelpuinunpunctdelucrunmediulrural.
Nusevorpunctaconstruciileprovizoriiconformlegislaieinvigoare.
P2Principiulsuprafeeloragricoledeservite
Proiectepentrucideaccescedeservescosuprafaagricolctmaimare
650ha
50ha
Pentru suprafa agricol deservit mai mic sau egal cu 50 ha, nu se acord
punctaj;pentrufiecare1ha(ntreg)peste50hasevorcumulacte0,1puncte,
pnlapunctajulmaxde60puncte.Pentrusuprafeemaimaride650haseva
acordapunctajulmaximde60puncte.

5puncte

Maxim 60
puncte
60puncte
0puncte

Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafa agricol


delimitat pn la o limit fizic. Aceast limit fizic este considerat un alt
drumdeexploatare,drumpublic,pdure,ape,imobile,caleferat.
Punctarea se va face conform justificrii din Studiul de
Fezabilitate/Documentaia de Avizare a Lucrrilor de Intervenii (piese scrise i
piesedesenate)ipebazasuprafeeiagricoledeservite,menionatnhotrrea
consiliului/iilorlocal/e.
npieseledesenatealeSF/DALIsevormarcadistinctsuprafeeledeservite.
Maxim 10
puncte
ProiecteamplasatenlocalitiidentificatenAnexaaferentSubprogramului 10puncte
TematicPomicol
Pentru localitile care nu sunt incluse n Anexa aferent Subprogramului
TematicPomicol,nuseacordpunctaj.
100
Totalpunctaj
puncte

P3.Principiulcomplementaritiicusubprogramulpomicol.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

11

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.


2.6 Criteriilededepartajarealeproiectului
Proiectelecupunctajegalsevordepartajaduplungimeadrumuluirealizatprinproiect,
nsensulprioritizriicelorculungimemaimare.

2.7

Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Ratasprijinuluipublicnerambursabilvafide100%dintotalulcheltuieliloreligibile,inu
vadepi1.000.000Euro/proiect.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

12

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmodgratuit
idoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUINVESTIIIPENTRU
DEZVOLTAREA,MODERNIZAREASAUADAPTAREAINFRASTRUCTURIIAGRICOLE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor


eligibileefectuate(suportateipltiteefectiv)nprealabildectrebeneficiar.
Unsolicitant/beneficiar,dupcaz,poateobinefinanarenerambursabildinFEADRide
labugetuldestatpentrumaimulteproiectedeinvestiiidepusepentrumsuri/submsuri
dincadrulPNDR20142020,curespectareaprevederilorart.3dinHotrreaGuvernului
nr.226/2015.

3.1 Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare
Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i
administrative, conform listei documentelor prezentat laCap.4 din prezentul Ghid, care
vorfiscanateidepusenumaionline,pepaginadeinternetwww.afir.info
FormularulstandardalCereriideFinanareesteprezentatnAnexa1laprezentulGhidi
estedisponibilnformatelectronic,laadresawww.afir.info

Atenie!
CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele
CereriideFinanarefacparteintegrantdinaceasta.Depunereasevarealizanumain
sistemelectronic.

3.1.1 CompletareaDosarulCereriideFinanare
Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a
Atenie!
anexelor acesteia, se va face conform
Este necesar s se respecte formatele
modelului standard. Modificarea modelului
standard
ale anexelor Indicatori de
standard
(eliminarea,
renumerotarea
monitorizare i Factori de risc care fac
seciunilor, anexarea documentelor suport
parte integrant din Cererea de Finanare,
n alt ordine dect cea specificat etc.)
precum i coninutul acestora. Se vor
poate conduce la respingerea Dosarului
completa numai informaiile solicitate (nu
Cererii de Finanare pe motiv de
sevoradugaaltecategoriideindicatorii
neconformitateadministrativ.
nicialifactorideriscnafaracelorinclui
Cererea de Finanare trebuie redactat pe
nanexelemenionatemaisus).
calculator, n limba romn. Nu sunt
Completareacelordouanexelacererea
definanareesteobligatorie.
acceptateCererideFinanarecompletatede
mn.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

13

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

DosarulCereriideFinanarevacuprindenmodobligatoriuopis,cuurmtoarele:
Nr.
Titluldocumentului
Nr.Pagin(dela..pnla.)
Crt.

Paginaopisvafi numerotatncepndcunumrul0nscrispeprimapaginaCereriide
Finanare. Cererea de Finanare trebuie completat ntrun mod clar i coerent pentru a
nlesni procesul de evaluare a
Atenie!
acesteia.
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene
n acestsens, se vor furniza numai
nerambursabile prin FEADR, beneficiarul poate
informaiile necesare i relevante,
obtine fonduri n avans (conform prevederilor
carevorprecizamodulncarevafi
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1305/2013
atins scopul proiectului, avantajele
privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordat
ce vor rezulta din implementarea
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
acestuia i n ce msura proiectul
Rural,cumodificrileicompletrileulterioare,
contribuielarealizareaobiectivelor
ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 807/2014
programului.
de stabilire a normelor de aplicare a

Regulamentului (CE) nr. 1305/2013 , cu


Beneficiarul poate opta pentru
modificrile
i completrile ulterioare i,
obinerea unui avans prin bifarea
respectiv,aleHGnr.226/2015.
csueicorespunztoare n Cererea
definanare.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanare, are
posibilitatea de a solicita obinerea avansului ulterior semnrii Contractului de Finanare
FEADR cu condiia s nu depeasc data depunerii primului dosar al Cererii de plat la
Autoritatea Contractant i atunci cnd are avizul favorabil din partea Autoritii
Contractantetuturorachizitiilor.
Avansulserecupereazlaultimatrandeplat.

3.1.2 DepunereadosaruluiCereriideFinanare

DosarulCereriideFinanarececuprindeCerereadeFinanarecompletatidocumentele
ataate(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),vafiscanati
depusonline.
Pentru a depune cereri de finanare online, solicitanii care nu au cont pe siteul
www.afir.info,vortrebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatorii
care au deja cont creat l pot utiliza pentru ncrcarea cererilor de finanare n format
electronic. Paii care trebuie parcuri pentru ncrcarea cererilor de finanare n portalul
AFIRsunturmtorii:

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

14

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser(ex: Internet Explorer,
Mozilla Firefox) i accesarea adresei www.afir.info. Odat accesat adresa, va fi afiat
paginaprincipal.
II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare
. De asemenea, se
gsete i un buton dedicat opiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor
. Dup nregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare i va
trebuisurmezeinstruciuniledinrespectivulmesajpentruactivareacontuluicreat.
III.Pregtiredocumentepentruncarcare
Dup autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, n care utilizatorul va urma paii
urmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CIFsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului.
Dinlistadesesiuni/submsuridisponibil,utilizatorulvaalegesesiuneapecarevadepune
proiectul.Dupselectareasesiunii,asubmsuriiitipuluideinvestiie,utilizatorulva
continuacupasuldencrcareaCerererideFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:

1. ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
LancrcareaCereriideFinanarevoravealocoseriedevalidrinscopuldeaajuta
solicitantulncorectareadiverselorproblemeprecum:
- formularulCereriideFinanaretrebuiesfie
redactatelectronic.
Atenie!
- sevautilizaultimaversiunedeCererede
Pentru a preveni respingerea
Finanare,publicatpentrusesiunearepectiv.
Cererii de Finanare ca urmare a
- denumireafiierelornutrebuiesconin
descoperirii unor erori de form n
caracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
completarea Cererii de Finanare,
Esteobligatoriecompletareacmpurilor:
solicitantul are responsabilitatea
- CIFsolicitant
ncrcriiuneicereridefinanaren
- Statutjuridicsolicitant
- Datedeidentificarealereprezentantuluilegalde
care informaia s fie complet i
proiect:
conformcurealitatea.
o BI/CI/Paaport
o Serie
o Numr
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

15

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

o Dataeliberrii
o Datavalabilitii
- Emailreprezentantlegal
- AmplasareproiectRegiuneJude
- Amplasareobiectivinvestiie:Jude/Ora/Comun/Sat.

n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune Jude, se va stabili


CentrulregionallacaresevalansafluxuldeDepunereCereredeFinanare,nSPCDR.

1.1ncrcareaformularuluiCereriideFinanarecompletat,semnat,tampilatiscanat.

2. ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorulvancrcafiecaredocumentnparte,
ncrcarea fiind de tip asincron. Validri
Atenie!
privind formatul fiierelor ce urmeaz a fi
Dosarul Cerererii de Finanare va fi
ncrcate:
paginat i opisat, cu toate paginile
- fiiereletrebuiesfienformatpdfscanate
numerotatemanualnordinedela1
laorezoluiedeminim200dpi,cudenumirea
la n n partea dreapt sus a fiecrui
conformlisteidocumentelordincerereade
document,undenestenumrultotal
finanare(numruliprimeledouatrei
al paginilor din dosarul complet,
cuvinte).
inclusiv documentele anexate. Opisul

va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare


3. ncrcarealtedocumente
pagin
va
purta
n aceast seciune, utilizatorul are
tampilasolicitantului.
posibilitatea de a ncrca i alte documente
Piesele desenate care depesc
justificative ale proiectului. Dup realizarea
formatul A3, se pot ataa salvate
pailor de mai sus, utilizatorul va aciona
direct n format .pdf, la care se va
butonuldeUpload,iarlafinalizareancrcrii,
adaug declaraia proiectantului
acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dac
privind conformitatea cu planele
toatefiiereleaufostncrcatecusucces.
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor, originaledinCerereadeFinanare.
acesteavorfitransferatelaAFIR.Acesteasevor
regsi n Sistemul de gestiune a documentelor, n folderul proiectului, concomitent cu
iniierea fluxului de DepunereEvaluare, n sarcinile ef SIBA, pentru alocarea expertului
carevaverificacerereadefinanare.
Alocarea numrului de ordine al cererii de finanare se va realiza prin generarea unei
secveneunicepesesiune.
Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani, sunt disponibile numai aciunile
"Vizualizare","Statusuri".

nultimazidedepunereasesiunii,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

16

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

3.1.3 VerificareadosaruluiCereriideFinanare

Verificareacererilordefinanaresefacela:
CRFIR,pentrutoateproiectedeinvestiii;
AFIRnivelcentral,pentruproiecteleincluseneantionuldeverificareprinsondaj.
1 ncadrareacereriidefinanarenfunciedeautoevaluareascorului(prescoring)
Cererea de finanare este admis pentru
Atenie!
verificarea eligibilitii i a criteriilor de
Nu este permis ncadrarea n Devizul
selecie, n cazul n care autoevaluarea
general, subcap. 4.1 Construcii i
scorului punctajului solicitantului este mai
instalaii, att a unor cheltuieli eligibile
maresauegalcupraguldecalitatealluniin
ctiaunorcheltuielineeligibile,frafi
careadepuscerereadefinanare.
detaliate n devizele pe obiect, distinct,
Dacpunctajuldinautoevaluareestemaimic
lucrrile/spaiile/instalaiile
dect pragul minim pentru luna respectiv,
corespunztoare
categoriilor
de
cererea de finanare rmne n ateptare
cheltuieli.
pn cndpragul autoevalurii atinge nivelul
Pentrurestulsubcapitolelordelacap.4,
pragului de calitate n acord cu pragurile
se vor preciza care sunt echipamentele,
stabilitenanunuldelicitaie.
utilajele / montajul care fac parte din

categoria cheltuielilor eligibile /


n situaia n care autoevaluarea este mai
neeligibile.
marecu20%dectpunctajulstabilitdeAFIR,
ncazulCererilordeFinanareverificate
cererea de finanare rmne n ateptare
prinsondajlaAFIRnivelcentral,
pn la ultimul raport de selecie aferent
informatiilesuplimentaresevorcere
sesiunii.
numai pentru pct.1 i pct.3 .

2.Verificareaeligibilitiicereriidefinanare
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
Atenie!
verificareacriteriilordeeligibilitateainvestiiei;
Agenia
pentru
Finanarea
verificareabugetuluiindicativalcereriidefinanare;
Investiiilor Rurale i rezerv

Cazurile n care expertul evaluator poate solicita dreptul de a solicita documente


sauinformaiisuplimentaredac,
informaiisuplimentaresunturmtoarele:
1. n cazul n care documentaia tehnicoeconomic pe parcursul verificrilor i
(Studiul de Fezabilitate/Documentaia de avizare implementrii proiectului, se
pentru Lucrri de Intervenie) conine informaii constat de ctre AFIR c este
insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de necesar.Informaiile suplimentare
eligibilitate sau exist informaii contradictorii n se vor solicita de ctre experii
interiorul ei, ori fa de cele menionate n Cererea
evaluatori n sistem online, iar
deFinanaresaudocumenteleanexate.
2. n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au rspunsulvafitransmisonline.
fost eliberate de ctre autoritile emitente ntro
form care nu respect protocoalele ncheiate ntre
AFIRiinstituiilerespective.
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

17

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

3. ncazulncarenbugetulindicativ(inclusivdevizelefinanciareidevizelepeobiect)exist
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este
facutcorect.

ncazulncarerestuldocumentelordinCerereadeFinanarenusuntnconformitatecu
formacerutlacap.4.DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare,Cererea
deFinanarevafideclaratneeligibil.

3.Verificareapeterenacererilordefinanare
Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitile care instrumenteaz cererea de
finanare,respectiv:
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare;
AFIRnivelcentralpentruproiecteleincluseneantionuldeverificareprinsondaj.
Scopul verificrii pe teren este de a controla datele i informaiile cuprinse n anexele
tehnice i administrative ale cererii de finanare i concordana acestora cu elementele
existente pe amplasamentul propus. Se procedeaz la verificarea anumitor criterii de
eligibilitateevideniatenetapaverificriiadministrativeprincomparaiecurealitateadin
teren,pentruaseobineodecizierezonabilprivindcorectitudineancadrriincriteriile
deeligibilitateiselecie.

4.Verificareacriteriilordeselecie

Punctajul fiecrui proiect se va calcula n baza informaiilor furnizate de solicitant n


cerereadefinanare,documentelorataateacesteiaiaanexelorlaprezentulghid.

Concluziaprivindevaluareacereriidefinanare

n urma acestor verificri privind eligibilitatea solicitantului, a proiectului i a criteriilor


deselecie,potexistatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<praguldecalitatelunar.

5.SeleciaproiectelorAlocareafinanciarpublic
Atenie!
a submsuriiaferent perioadei de depunere
Evaluareacriteriilordeselecieseface
continue, criteriile de selecie, punctajele de
numainbazadocumentelordepuse
selecie, criteriile de departajare i pragul
odatcuCerereadefinanare.
minimsuntstabilitelainiiativaAMPNDRcu
Solicitaniivorputeasredepuno
consultarea prealabil a Comitetului de
singurdatproiectulncadrulunei
Monitorizare.
sesiunianualecontinueinumaidup
n ANUNUL DE LANSARE A LICITAIEI sunt
retragereaprealabilaacestuia.
prezentate: alocarea anual corespunztoare

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

18

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

domeniilordeintervenie,alocareapeaciunincadrulsubmsurii,intervaluldedepunere
aproiectelor,pragulminimipraguriledecalitatelunare.
La depunerea proiectului, solicitanii completeaz n Cererea de Finanare cmpul
aferentpunctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunereacontinuaproiectelorncadrulsesiuniianualeseopretenaintedetermenul
limit,atuncicndvaloareapublictotalaproiectelordepuseavndunpunctajestimat
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent lunii
respectiveajungelanivelulalocriisesiuniianuale.

Toate proiectele depuse ntro lun calendaristic, care au punctajul mai mare sau egal
dect pragul de calitate corespunztor lunii respective, vor fi evaluate de ctre AFIR.
Celelalte proiecte vor fi evaluate n lunile urmtoare, atunci cnd punctajul estimativ
(autoevaluare/prescoring) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate
corespunztor lunii respective, i vor intra n competiie cu proiectele depuse n acest
interval.

Pentruproiecteledepusecupunctajul,evaluatdeAFIR,maimaresauegaldectpragulde
calitate corespunztor lunii respective se va ntocmi un raport de selecie lunar, cu
excepia proiectelor pentru care solicitanii iau estimat punctajul (autoevaluare/pre
scoring) cu mai mult de 20% fa de punctajul stabilit de AFIR, acestea fiind incluse n
raportuldeseleciefinal.

Selecia proiectelor se face n ordinea descresctoare a punctajului de selecie n cadrul


alocrii disponibile pentru selecie, care reprezint diferena dintre alocarea anual i
valoarea public total a proiectelor selectate prin rapoartele de selecie lunare
anterioare.ncazulproiectelorcuacelaipunctaj,departajareaacestorasefacenfuncie
decriteriuldedepartajaremenionatlacap.2.6Criteriilededepartajarealeproiectelor
cupunctajegal.
DuppublicarearaportuluideselecielunarpesiteulAFIR,beneficiariiauladispoziie10
zilelucrtoarepentruadepuneonlinecontestaiicuprivirelarezultatulseleciei.

AFIR va proceda la selecia proiectelor cu punctajul mai mare sau egal dect pragul de
calitateaferentultimeisesiunipentrucaresantocmitunraportdeselecielunaricare
nuaudepuscontestaii,iarproiecteleeligibilecupunctajulmaimicdectultimulpragde
calitate aferent lunii pentru care sa ntocmit un raport de selecie lunar vor rmne n
ateptare pn la soluionarea contestaiilor sau vor intra n competiie cu proiectele
depuseulterior.
DupsoluionareacontestaiilordectreComisiadeContestaiiipublicarearaportuluide
contestaiipepaginadeinternetaAFIR,sevorselectaproiectelecare,urmareaanalizrii
i aprobriicontestaiei, au punctajul mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent
ultimei luni pentru care sa ntocmit un raport de selecie lunar. Proiectele cu punctajul
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

19

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

maimicdectultimulpragdecalitateaferentluniipentrucaresantocmitunraportde
selecie lunar vor rmne n ateptare i vor intra n competiie cu proiectele depuse
ulterior.

3.2 Contractareafondurilor

Dup aprobarea Raportului de selecie n care sunt incluse proiectele aprobate pentru
finanare, AFIR notific Beneficiarul privind Decizia de Selecie prin documentul
Notificarea beneficiarului privind selectarea
Atenie!
Cererii de Finanare, urmnd ca, dup avizarea
n vederea semnrii contractului de
proiectului tehnic, solicitantul s primeasc din
finanare, n termen de maximum 5
partea AFIR Notificarea beneficiarului privind
zile lucrtoare de la primirea
semnareaContractuluideFinanare.
Notificrii
privind
ncheierea

contractuluidefinantare,solicitantul
nurmadepuneriilaAFIRaCereriideFinanarei
se va prezenta la sediul CRFIR cu un
a documentelor solicitate la contractare, pe
exemplaroriginalaldosaruluiCererii
suport de hrtie, un proiect selectat poate fi
de Finanare i a documentelor
declarat neeligibil, dac n urma verificrii se
anexe pe suport de hrtie, conform
constat neconcordane ntre documentele
documentaieidepuseonline,care
depuse online i cele din dosarul original al
va rmne la CRFIR. Pentru
cereriidefinanare.
confruntarea documentelor copie

depuse pe suport de hrtie cu


Solicitantul are obligaia de a depune la
varianta online, se va prezenta
Autoritatea Contractant (CRFIR) urmtoarele
totodat i dosarul cuprinznd
documente,cucaracterobligatoriu,nmaximum
documentelenoriginal.
3lunideladataprimiriinotificrii:
1. Certificat/ecaresatestelipsadatoriilorfiscale
restante, emise de Direcia General a Finanelor Publice i, dac este cazul, graficul de
reealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat;
2. Acord de mediu (dac tipul proiectului impune i acesta nu a fost depus odat cu
cerereadefinanare);
3.ProiectulTehnic,nvedereaavizriidectreCRFIR,ntermendemaxim3luni,respectiv
n maxim 6 luni de la primirea notificrii, n situaiile n care exist contestaii sau litigii
privindproceduradeachiziiideserviciideproiectare;
n termen de 5 zile de la data avizrii Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractant va
proceda la ncheierea contractului de finanare. De asemenea, beneficiarul va avea
posibilitateadeapublicanSEAPinvitaiadeparticiparepentruderulareaprocedurilorde
achiziii.
4.Cazierjudiciaralresponsabiluluilegal.

ProiectecarenecesitdepunereaAcorduluidemediu:

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

20

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

a)
b)
c)

n cazul n care solicitantul prezint, la depunerea Cererii de Finanare, numai dovada


(Decizia etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de
mediu, dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz
pnladepunereaacorduluidemediulasediulAutoritiiContractante.
n cazul proiectelor care necesit acord de mediu cu studiu de impact pentru obinerea
acestuia, selecia proiectelor se efectueaz fr obligativitatea prezentrii acordului de
mediu, acesta urmnd a se depune n termen de maximum 6 luni de la notificarea
solicitantuluiprivindseleciaproiectului,subsanciunearezilieriicontractuluidefinanarecu
AFIR.
ncazulproiectelorcarenecesitacorddemediufrstudiudeimpact,seleciaproiectelorse
efectueaz fr obligativitatea prezentrii acordului de mediu, acesta urmnd s fie
prezentat n termen de maximum 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecia
proiectului,subsanciuneanesemnriicontractuluidefinanarecuAFIR.
n caz de neprezentare a documentelor de ctre solicitant n termenele precizate n
Notificarea de selecie respectiv, 3 luni sau 6 luni sau n cazul n care acesta se regsete
nregistrat n evidenele AFIR cu debite sau nereguli, Agenia i rezerv dreptul de a nu
ncheiaContractuldeFinanare.

Nedepunereadocumentelorobligatoriintermeneleprevzuteconducelanencheierea
contractuluidefinanare!
Maimult,ncazulnedepuneriidectresolicitaniadocumentelormenionatemaisusn
termeneleprecizatencuprinsulnotificrii,acetiavorfirestricionaideabeneficiade
finanareFEADRtimpde1andelanotificare.

Duratadeexecuiepoatefiprelungitcumaximum6luni,cuacordulprealabilalAFIRi
cuaplicareapenalitilorspecificebeneficiarilorpublicisauprivai,prevzutencontractul
definanare,lavaloarearmasderambursat.
Duratadeexecuiesesuspendnsituaiancare,peparcursulimplementriiproiectului,
seimpuneobinerea,dinmotiveneimputabilebeneficiarului,deavize/acorduri/autorizaii,
dupcaz,pentruperioadadetimpnecesarobineriiacestora.
Contribuiapublicserecupereazdacntermendecincianidelaefectuareapliifinale
ctrebeneficiar,activelecorporaleinecorporalerezultatedinimplementareaproiectelor
cofinanatedinFEADRfacobiectuluneiadinurmtoarelesituaii:
o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructur care d un avantaj
nejustificatuneintreprinderisauunuiorganismpublic;
o modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de realizare i
careardeterminasubminareaobiectiveloriniialealeacestuia;
realizarea unei activiti neeligibile n cadrul investiiei finanat din fonduri
nerambursabile.
Precizri referitoare la durata de valabilitate i de monitorizare a contractului de
finanare.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

21

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Durata de valabilitate a contractului de finanare cuprinde durata de execuie a


contractului,lacareseadaug5anidemonitorizaredeladata
ultimeipliefectuatedeAutoritateaContractant.
Atenie!
Odat cu depunerea cererii de finanare, se nelege c AFIR efectueaz plata
solicitantul i d acordul n ceea ce privete publicarea pe avansului n contul
siteulA.F.I.R.adatelordecontact(denumire,adres,titlusi beneficiarilor, deschis
valoareproiect).
la Trezoreria Statului
PRECIZRIREFERITOARELAACORDAREAAVANSULUI
sau la o instituie
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans n vederea bancar.
demarrii investiiei n formularul Cererii de Finanare, AFIR
poatesacordeunavansdemaxim50%dinvaloareaeligibilnerambursabil.
Avansul poate fi solicitat de beneficiar pn la depunerea
primeiCererideplat.
IMPORTANT!
Beneficiarulpoateprimiavansulnumaidupavizarea
Solicitantul/Beneficiarultrebuies
tuturorachiziiilorpublicedectreAFIR.
depundinproprieiniiativtoate
Plataavansuluiaferentcontractuluidefinanareeste
eforturile pentru a lua cunotint
condiionatdeconstituireauneigaraniieliberatede
de toate informaiile publice
oinstituiefinanciarbancarsaunebancarnscris
referitoare la msura/submsura
n registrul special al Bncii Naionale a Romniei,
din PNDR 20142020 n vederea
potrivit legislaiei n vigoare, n procent de 100% din
selectrii pentru finanare i s
sumaavansului.
cunoasc toate drepturile i
Garania financiar se depune odat cu Dosarul
obligaiile prevzute n contractul
CereriidePlataAvansului.
de finanare nainte de semnarea
Cuantumul avansului este prevzut n contractul de
acestuia.
finanarencheiatntrebeneficiariAFIR.
GaraniafinanciaresteeliberatncazulncareAFIRconstatcsumacheltuielilorreale
efectuate,carecorespundcontribuieifinanciareaUniuniiEuropeneicontribuieipublice
naionalepentruinvestiii,depetesumaavansului.
Garania poate fi prezentat de beneficiarii privai i sub form de poli de asigurare
eliberatdeosocietatedeasigurri,autorizatpotrivitlegislaieinvigoare.

Garania aferent avansului trebuie constituit la dispoziia AFIR pentru o perioad de


timpmaimarecu15zilecalendaristicefadeduratadeexecuieacontractuluiivafi
eliberat n cazul n care AFIR constat c suma cheltuielilor reale efectuate, care
corespund contribuiei financiare a Uniunii Europene i contribuiei publice naionale
pentruinvestiii,depetesumaavansului.

Utilizareaavansuluisejustificdectrebeneficiarpebazdedocumentefinanciarfiscale
pn la expirarea duratei de execuie a contractului prevzut n contractul de finanare,
respectivlaultimatrandeplat.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

22

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit


prelungirea perioadei maxime de execuie aprobate prin contractul de finanare, este
obligat ca, naintea solicitrii prelungirii duratei de execuie iniiale a contractului s
depun la Autoritatea Contractant documentul prin care dovedete prelungirea
valabilitiiScrisoriideGaranieBancar/Nebancar,caresacoperentreagaperioadde
execuiesolicitatlaprelungire.

PrecizrireferitoarelamodificareaContractuluideFinanare

Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanare numai n cursul


durateideexecuieaacestuiastabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.

Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu


excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii
nerambursabile,cndAutoritateaContractantvanotificanscrisBeneficiarulcuprivirela
acestemodificri,iarBeneficiarulseobligalerespectantocmai.

Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i financiare, n sensul realocrilor


ntre liniile bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al proiectului, i nu
afecteaz funcionalitatea investiiei, criteriile de eligibilitate i selecie pentru care
proiectulafostselectaticontractatiarmodificareafinanciarselimiteazlatransferulde
maxim10%dinsumanscrisiniialncadrulbugetuluintrecapitolebugetaredecheltuieli
eligibile i fr diminuarea valorii totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabil a
AutoritiiContractante,frafinsnecesaramendareaContractuluideFinanareprin
actadiional.

Beneficiarul va prezenta un raport de progres al investiiei, n cazul solicitrii de


modificare a contractului de finanare prin act adiional sau la solicitarea Autoritii
Contractante.AcestavarespectaformatultipataatlaContractuldeFinanare,princare
se vor raporta activitile desfurate n perioada de implementare, stadiul realizrii
indicatorilor,rezultatelepariale/finaleobinutelamomentulraportrii.

n cazul constatrii unei nereguli cu privire la ncheierea ori executarea Contractului,


inclusivncazulncarebeneficiarulestedeclaratnstaredeincapacitatedeplatsaua
fost declanat procedura insolvenei/falimentului, precum i n situaia n care
AutoritateaContractantconstatcceledeclaratepeproprierspunderedebeneficiar,
prin reprezentanii si, nu corespund realitii sau documentele/autorizaiile/avizele
depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt constatate ca fiind
neadevarate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realitii, Autoritatea
Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printro notificare
scrisadresatbeneficiarului,frpunerenntrziere,frnicioaltformalitateifr
interveniainstaneijudectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare


nerambursabil, mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform
dispoziiilorlegalenvigoare,inconformitatecudispoziiilecontractuale.
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

23

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Prinexcepie,nsituaiancarenendeplinireaobligaiilorcontractualenuestedenatur
a afecta condiiile de eligibilitate i selecie a proiectului, recuperarea sprijinului
financiarsevarealizanmodproporionalcugraduldenendeplinire.
Anterior ncetrii Contractului de Finanare, Autoritatea Contractant poate suspenda
contractuli/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

3.3 Achiziiile

Achiziiile se vor desfura respectnd legislaia naional specific achiziiilor publice


precum i Instruciunile i Manualul de achiziii publice ce se vor anexa contractului de
finanare.
Atenie!
Pentru a facilita buna desfurare a
Pentruncheiereacontractelorcufirmele
procedurilor de achiziii, beneficiarii vor folosi
de consultan putei consulta Modelul
fiele de date model, specifice fiecrui tip de
de Contract de Prestri Servicii
investiie,ceseregsescninstruciuni.
Profesionale de Specialitate, precum i
Termenul de finalizare al achiziiilor i
Recomandri n vederea ncheierii
depunerea acestora spre avizare la centrele
contractelor de prestri servicii de
regionale, se va corela cu termenul limit n
consultani/sauproiectare,publicate
caretrebuiessencadrezedepunereaprimei
pe pagina oficial AFIR la seciunea:
trane de plat menionat la art. 4 din HG
Informaii Generale >> Rapoarte i Liste
226/2015.
>> List firme de consultan. Aceste

documente au un caracter orientativ,


Achiziiadelucrriidocumentaiiletehnicece
prile avnd libertatea de a include n
se vor publica n SEAP, vor avea la baz
contractul pe care l vei semna clauzele
proiectultehnicdeexecuieavizatnprealabil
cele mai potrivite i adaptate serviciilor
dectreAFIR.
vizatederespectivelecontracte.
n contextul derulrii achiziiilor publice,
conflictuldeinteresesedefineteprin:

A.
Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertani:
Acionariatul beneficiarului (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali ai acestuia,
membrii n structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri n consilii
deadministraie,etc.)imembriicomisiilordeevaluare:
a. deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
b. facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriai
consiliilor de administraie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertani sau
subcontractani;
c. suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiilede
maisus.

B. Conflictuldeinteresentreofertani:

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

24

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Acionariatul ofertanilor (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali, membrii n


structuriledeconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc):
a. Dein pachetul majoritar de aciuni la celelalte firme participante pentru aceeai
achiziie(OUG66/2011);
b. Facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriai
consiliilordeadministraieetc)saudesupervizarealeunuialtofertantsausubcontractant;
c. SuntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiilede
maisus.

Nerespectarea de ctre beneficiarii FEADR a Instruciunilor privind achiziiile publice


anex lacontractuldefinanare,atrageneeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieide
servicii,lucrrisaubunuri.
Peparcursulderulriiprocedurilordeachiziii,laadoptareaoricreidecizii,trebuieavute
nvedereurmtoareleprincipii:
Atenie!

Beneficiarul este obligat s


Nediscriminarea;
nu nstrineze i/sau s nu
Tratamentulegal;
modifice
substanial
Recunoatereareciproc;
investiia realizat prin
Transparena;
proiect pe perioada de
Proporionalitatea;
valabilitate a Contractului
Eficienautilizriifondurilor;
deFinanare.
Asumarearspunderii.

3.4 Plata

BeneficiarulvadepunelaCRFIR,DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilor
de Plat n maximum 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziie (exceptnd
dosareledeservicii).
ncazulncarebeneficiazdeavans,beneficiarulpoatedeasemeneasdepunlaCRFIR
DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlatnmaximum30dezilede
laavizareaprimuluidosardeachiziie(inclusivdosareledeservicii).

In cazul proiectelor pentru care se deconteaz TVAul de la bugetul de stat conform


prevederilorlegalen vigoarebeneficiariitrebuiesdepuniDeclaraiadeealonarea
depuneriiDosarelorCererilordePlatdistinctpentruTVA.

BeneficiariitrebuiesdepuniDeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilorde
PlatdistinctpentruTVA.
n cazul n care beneficiarul nu depune Declaraia de ealonare n termenul prevzut,
aceastasevadepuneceltrziuodatcuprimatranaDosaruluicereriideplat.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

25

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.


DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaCRFIR,ndouexemplarepesuportde
hrtie i electronic, la care ataeaz pe suport magnetic documentele ntocmite de
beneficiar.DosarulCereriidePlattrebuiescuprinddocumentelejustificativeprevzute
n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de finanare) pe pagina de
internetaAFIRwww.afir.info.

Termenul limit de efectuare a plilor ctre beneficiar este de maxim 90 de zile


calendaristicedeladatanregistrriicereriideplatconforme.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

26

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

Capitolul4

4.1

INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare

Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de finanare pentru ntocmirea


proiectuluisunt:
1. Studiul de Fezabilitate/Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii,
ntocmite conform legislaiei n vigoare (HG nr.28/2008 privind aprobarea coninutului
cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiii i
lucrrideintervenii).

ATENIE!
-

Pentru
justificarea
rezonabilitii
preurilor pentru investiia de baz,
proiectantulvaaveanvedereprevederile
HG
363/2010
privind
aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de
investiii finanate din fonduri publice, cu
modificrile i completrile ulterioare i
vamenionasursadepreurifolosit.

Important!
n
Certificatul
de
Urbanism
/Autorizaie de Construire trebuie
specificat
numele
proiectului/
investiieiexactcumestemenionatn
CerereadeFinanare.

CursuldeschimbvalutarutilizatvaficelpublicatdeBancaCentralEuropeanpe
internet la adresa: http:www.ecb.int/index.htm, din data ntocmirii devizului
generalalStudiuluide Fezabilitate/Documentaieide AvizarepentruLucrride
Intervenii;

2.CertificatdeUrbanism/Autorizaiedeconstruire,valabil/ladatadepuneriiCereriide
Finanare, eliberat/ n condiiile legii (Legea 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilordeconstruciiRepublicare,cumodificrileicompletrileulterioare).
3.1. Inventarul domeniului public ntocmit conform legislaiei n vigoare privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia/acestora, atestat prin Hotrre a
GuvernuluiipublicatnMonitorulOficialalRomniei(copie
Important!
dupMonitorulOficial).
n situaia n care n Inventarul bunurilor care alctuiesc
domeniul public drumurile de exploatare agricol care fac
obiectul proiectului nu sunt incluse n domeniul public sau
sunt incluse ntro poziie global sau nu sunt clasificate,
solicitantul trebuie s anexeze la inventarul aprobat i

HCL
de
modificare/
completare a domeniului
public sunt valabile numai
ca anexe la inventarul
atestat n condiiile legii
(prin
Hotrre
a
Guvernului).

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

27

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

documentul3.2.
3.2. Hotrrea Consiliului Local privind aprobarea modificrilor i/sau completrilor la
inventarnsensulincluderiindomeniulpublicsaudetalieriipoziieiglobaleexistentesau
clasificrii unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din
Legeanr.215/2001,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,aadministraiei
publice locale, adic s fi fost supus controlului de legalitate al Prefectului, n condiiile
legii.
Spreexemplu:ncazulncareterenulpecaresevaamplasaundrumnouesteproprietatea
comunei/lor,darnuestetrecutnInventaruldomeniuluipublic,solicitantulvadepuneHCL
deincludereabunuluiaflatnproprietatendomeniulpublic;ncazulncareninventarul
domeniului public drumurile de exploatare
agricol sunt incluse ntro poziie global

Important!

i/sau neclasificate, solicitantul va depune

Pentru investiiile care vizeaz nfiinarea de


drumuri agricole noi, este necesar ca la
depunerea Cererii de Finanare,Solicitantuls
prezinte inventarul domeniului public al
primriei/ primriilor, n care sunt marcate
terenurile pe care urmeaz s se realizeze
investiia.ncazulncareterenurilerespective
nu sunt cuprinse n inventar, se vor depune
documenteleprevzutelacap.4.

HCLdemodificareainventarului.nambele
situaii, HCL vor respecta prevederile Art.
115 alin (7) din Legea nr. 215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare a administraiei publice locale,
adic s fi fost supuse controlului de
legalitatealPrefectului,ncondiiilelegii.
4.Documentcaresatestecsolicitantul
adepusdocumentaialaANPM:
4.1. Clasarea notificrii sau Decizia etapei
deevaluareiniial
sau
4.2.Deciziaetapeidencadrare
sau
4.3. Acord de mediu, nsoit de studiu de

nainte de a veni la ultima Cerere de Plat,


drumultrebuiesfiencadratcadrumdeschis
circulaiei publice i s fie iniiat procedura
deincluderendomeniulpublic.
La ultima Cerere de Plat beneficiarul trebuie
s prezinte Hotrrea Consiliului Local privind
inventarul domeniului public al primriei/
primriilorncareesteinclusidrumulrealizat
prin proiect nsoit de dovada din partea
Consiliului Judeean c a fost iniiat
procedurademodificareaHotrriideGuvern
privindmodificrileinventarului.

impact(dacestecazul).
5. Hotrrea Consiliului Local/ Consiliilor Locale pentru implementarea proiectului, cu
referirelansuirea/aprobareadectreConsiliulLocalaurmtoarelorpuncte(obligatorii):
necesitateaioportunitateainvestiiei;
GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

28

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.

lucrrilesuntprevzutenbugetul/elelocal/epentruperioadaderealizareainvestiiei;
angajamentuldeaasigurafunctionarealaparametriiproiectaiintreinereainvestiiei,
peoperioaddeminimum5ani,delaultimatrandeplat;
suprafeeledeservitedeinvestiie;
agenii economici (agricoli i nonagricoli), obiective turistice i agroturistice, deservii
directdeinvestiie(numridenumire);
specificaie privind asigurarea accesului public (fr taxe) la investiia realizat prin
proiect.
6.1.Certificatuldenregistrarefiscal

6.2. ncheiere privind nscrierea n registrul asociaiilor i


fundaiilor, rmas definitiv/ Certificat de nregistrare
nregistrulasociaiilorifundaiilor(ncazulADI)
i
6.2.1.ActuldenfiinareistatutulADI
7. Certificat ONRC al agenilor economici agricoli
deserviidedrumulcefaceobiectulproiectului.
8. Document de la banc/ trezorerie cu datele de
identificare ale bncii/trezoreriei i ale contului aferent
proiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii/trezoreriei,

Important!
Solicitanii publici au obligaia
de excludere a oricrei
contribuii publice directe de la
Bugetul de stat pentru
investiiile care urmeaz a se
realizancadrulsubmsurii4.3
componenta infrastructur de
acces agricol, plile (pentru
cheltuielile neeligibile etc.)
urmnd s fie efectuate numai
din surse proprii sau atrase a
sevedeaplanulfinanciar.

codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile


cuAFIR).
9.Raportasuprautilizriiprogramelordefinanarenerambursabilntocmitdesolicitant
(va cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costuri i stadiul
proiectului, perioada derulrii proiectului), pentru solicitanii care au mai beneficiat de
finanarenerambursabilncepndcuanul2002pentruaceleaitipurideinvestiii.
10.Altedocumentejustificative(sevorspecificadectresolicitant,dupcaz).

ATENIE! Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de Finanare,


termenuldevalabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoare.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

29

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.


4.2 ListaformularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat
electronicpecarepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);
linkwww.afir.info
Contractul de Finanare Anexa 2 (document cadru care reglementeaz acordarea
fondurilor nerambursabile ntre AFIR i beneficiarul fondurilor nerambursabile); link
www.afir.info
DosarulCERERIIDEPLAT:
Cererea de Plat pentru avans (Cerere de plat pentru solicitarea avansului); link
www.afir.info
CerereadePlat(documentcarecuprindeoseriededocumentejustificativeprintrecare
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);linkwww.afir.info
DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlat(documentcareprevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.afir.info
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/
servicii/lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.afir.info
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.afir.info
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea
tuturorcriteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitate
menionatenCerereadeFinanareirambursareacheltuielilorsolicitateprinFEADRcare
nuvorfaceobiectulaltorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.afir.info
Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:

Fia Msurii (Investiii prin FEADR SUBMSURA 4.3. INVESTIII PENTRU


DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE I
SILVICE);

Actele normative utile (Informaii utile Acte normative Legislaie specific


FEADR).
TOATEFORMULARELEPREZENTATEALCRORFORMATESTEELABORATDEAFIRPOTFI
CONSULTATEiDESCRCATEDIRECTDEPEPAGINADEINTERNETAAFIR(WWW.AFIR.INFO
INVESTIIIPRINFEADRSUBMSURA4.3INVESTIIIPENTRUDEZVOLTAREA,MODERNIZAREA
SAUADAPTAREAINFRASTRUCTURIIAGRICOLEISILVICE)SAUPOTFISOLICITATEDELASEDIILE
AFIRDINAR.

GhidulSolicitantuluiSubmsura4.3InfrastructuradeaccesagricolVERSIUNEFINALA

30

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.DistribuireaacestuiGhidalSolicitantuluisevarealizanmod
gratuitidoarcuacordulMADRsauAFIR.Toatedrepturilerezervate.


4.3 Dicionar

Asociaii de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) reprezint structuri de cooperare cu


personalitatejuridic,dedreptprivat,nfiinatencondiiilelegiideunitileadministrativ
teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal
sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice (Legea Administraiei publice
localenr.215/2001)
Solicitantpersoanjuridic,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
Beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care a realizat un proiect de
investiii i care a ncheiat un contract de finanare cu AFIR pentru accesarea fondurilor
europeneprinFEADR;
Cererea de Finanare reprezint solicitarea completat electronic pe care potenialul
beneficiar o nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de
investiiinvedereaobineriifinanriinerambursabile;
Cofinanareapublicreprezintfondurilenerambursabilealocateproiectelordeinvestiie
prin FEADR. Aceasta este asigurat prin contribuia Uniunii Europene i a Guvernului
Romniei;
Dosarulcereriidefinanarecerereadefinanarempreuncudocumenteleanexate;
Eligibilitateareprezintndeplinireacondiiiloricriteriilorminimedectreunsolicitant
aa cum sunt precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanare i Contractul de
finanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare
este analizat pentru verificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate i pentru selectarea
proiectuluinvedereacontractrii;
Fia submsurii descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele
submsurii, aria de aplicare i aciunile prevzute, tipul de investiie, menioneaz
categoriiledebeneficiaritipulsprijinului;
Fondurinerambursabilefonduriacordateuneipersoanefiziceautorizatesaujuridicen
baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiii ncadrate n aria de
finanare a submsurii 4.3 i care nu trebuie returnate singurele excepii sunt
nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea investiiei conform proiectului
aprobatdeAFIR;
Msura definete aria de finanare prin care se poate realiza cofinanarea proiectelor
(reprezintosumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile);
Potenialbeneficiarpersoanjuridic/persoanfizicautorizatcareesteeligibil(care
ndeplinetetoatecondiiileimpuseprinPNDR)pentruaccesareafonduriloreuropene,dar
carenuancheiatncuncontractdefinanarecuAFIR;
PoliticaAgricolComun(PAC)esteunsetdereguliimecanismecarereglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i
careacordoateniecrescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizri
comunedepia;

GhidulSolicitantuluisubmsura4.3Infrastructuradeaccesagricol

31

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Reprezentantul legaleste persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia


contractualcuAFIR,conformlegislaieinvigoare.
Valoareeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,servicii,lucrri
caresencadreaznListacheltuieliloreligibileprecizatnprezentulmanualicarepotfi
decontate prin FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin
raportarelavaloareaeligibilaproiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii
i/sau lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n prezentul
manuali,caatare,nupotfidecontateprinFEADR;cheltuielileneeligibilenuvorfiluaten
calcul pentru stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi
suportatefinanciarintegraldectrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri,
servicii,lucrri;
Ruta alternativ traseul realizat parial sau total prin proiect care, pe lnga accesul la
exploataiile agricole, asigur preluarea traficului agricol de pe drumuri naionale i/sau
judeene sau de pe un traseu compus din dou dintre aceste categorii de drumuri.
Asigurarea continuitii rutei alternative (n situaia n care nu se realizeaz integral prin
proiect)sefacenumaiprindrumuripubliceclasificateinferior(comunale,vicinale,strzi)
celordepecaresepreiatraficulagricol(judeene,naionale).

Abrevieri:
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate
juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul AFIR l
constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din punct de
vederetehnic,ctifinanciar;
APIA Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur instituie public subordonat
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru
implementarea msurilor de sprijin finanate din Fondul European pentru Garantare n
Agricultur;
CRFIRCentreleRegionalepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoric
lanivelregionalaAFIR(lanivelnaionalexist8centreregionale);
OJFIROficiileJudeenepentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoricla
niveljudeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument de
finanarecreatdeUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDRProgramulNaionaldeDezvoltareRuralestedocumentulpebazacruiavaputea
fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile
directoarestrategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

GhidulSolicitantuluisubmsura4.3Infrastructuradeaccesagricol

32

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

4.4

AFIRnsprijinuldumneavoastr

Fiecare cetean al Romniei, precum i persoanele juridice de drept romn care se


ncadreaznariadefinanareaMsurilordincadrulPNDR,audreptulsbeneficiezede
fondurile europene nerambursabile pentru finanarea propriilor proiecte de investiii
pentrudezvoltarerural.
AFIR v st la dispoziie de luni pn vineri ntre
orele 8:30 i 16:30 pentru a v acorda informaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i
pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
ExperiiAFIRvpotacorda,pelocsauntermenul
legal (maxim 30 de zile), orice informaie necesar
n demersul dumneavoastr pentru accesarea
fonduriloreuropene.
Experii AFIR nu au voie s v acorde consultan
privindrealizareaproiectului.
Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o
plngere, o reclamaie sau o petiie privind o
situaiecareintrnariadecompetenaAFIR.

AFIR,princele8CentreRegionale icele
41deOficiiJudeene,vpoateacorda
informaiinecesarepentruasolicita
finanareaproiectuluidumneavoastr.
Dac ntmpinai greuti n obinerea
informaiilor sau considerai c suntei
defavorizat n accesarea fondurilor
europenescrieine.Adresanoastreste:
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
sector1;
reclamatii@afir.info;
www.afir.info;.
www.facebook.com/afir.info

De asemenea, dac considerai c suntei


twitter:@AFIR_RO
nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile
neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v
adresai n scris Ageniei pentru Finanarea Investiiilor Rurale, pentru soluionarea
problemelor.
Pentruareclamaoanumitsituaiesaupentruasesizaeventualeneregularitiinformai
nenscris.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventuale
sanciuni,reclamaiasausesizareatrebuiesfieexplicit,sconininformaiiconcrete,
verificabile i datele de contact ale persoanei care a ntocmit respectiva reclamaie sau
sesizare.
Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile
precum i investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii
informaiisuplimentareputeisconsultaiseciuneantrebrifrecventedepepaginade
internet a AFIR (www.afir.info > Comunicare > ntrebri frecvente) sau s formulai
ntrebri ctre departamentul de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n
seciunea ntrebri frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spee
concretecareauaplicabilitategeneral,fiindastfeldeinterespentrumaimulipoteniali
beneficiari.

***

GhidulSolicitantuluisubmsura4.3Infrastructuradeaccesagricol

33

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.