Sunteți pe pagina 1din 32

ROMNIA

MinisterulAgriculturiii
DezvoltriiRurale

MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE

AutoritateadeManagementpentruPNDR

UNIUNEA
EUROPEAN

Programfinanatprin
FEADR

GHIDULSOLICITANTULUI

pentruSUBMSURA7.6Investiiiasociatecuprotejarea
patrimoniuluicultural
depunereonline

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

GHIDULSOLICITANTULUI
pentruaccesare
SUBMSURA 7.6 Investiii asociate cu protejarea
patrimoniuluicultural
Versiunea01septembrie2015

GhidulSolicitantuluiesteunmaterialdeinformare
tehnic a potenialilor beneficiari ai finanrilor din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
(FEADR) implementat prin Programul Naional de
Dezvoltare Rural (PNDR) 20142020 i se constituie n
suportinformativcomplexpentruntocmireaproiectelor
conformexigenelorspecificealePNDR.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru
pregtirea, elaborarea, editarea i depunerea
proiectului de investiii, precum i modalitatea de
selecie, aprobare i derulare a implementrii
proiectuluidumneavoastr.
Deasemenea,coninelistaindicativatipurilorde
investiii eligibile pentru finanri din fonduri
nerambursabile,documentele,avizeleiacordurilecare
trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanare, al
Studiului de Fezabilitate/Documentaiei de Avizare a
Lucrrilor deIntervenieial Memoriului Justificativ,al
ContractuluideFinanare,precumialteinformaiiutile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelornecesare.

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADRi
AFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipe
paginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,prin
telefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhidului
Solicitantului.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

CUPRINS

1.1
1.2

CAPITOLUL1
PREVEDERIGENERALE
ContribuiaMsurii07Serviciidebazirennoireasatelornzonelerurale................4
Contribuiapublic...............................................................................................................4

CAPITOLUL2
PREZENTAREASUBMSURII7.6
2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile...................................................................5
2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................................6
2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile..................................................................................8
2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile..............................................................................9
2.5Principiiicriteriideselecieaproiectului...........................................................................11
2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)..........................14

CAPITOLUL3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUInvestiiiasociatecu
protejareapatrimoniuluicultural
3.1
Completarea,depunereaiverificareaDosaruluiCereriideFinanare...............................15
3.2
Contractareafondurilor...............................................................................................21
3.3
Achiziiile....................................................................25
3.4
Plata.....................................................................................................................................26

CAPITOLUL4
INFORMAIIUTILE
4.1.
DocumentenecesarentocmiriiCereriideFinanare...........................................................27
4.2.
ListaFormularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR.........................................................30
4.3.
Dicionar..........................................................................................31
4.4.
AFIRnsprijinuldumneavoastr.........................................................................................32

ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
Anexa1ModelCereredeFinanare....................................................................linkwww.afir.info
Anexa2ModelStudiudeFezabilitate/Documentaiedeavizarealucrrilordeintervenii,
conformHG28dinianuarie2008............................................................................linkwww.afir.info
Anexa3ModelMemoriuJustificativ....................................................................linkwww.afir.info
Anexa4Recomandriprivindelaborareaanalizeicostbeneficiu.........................linkwww.afir.info
Anexa5ModelContractdeFinanare................................................................linkwww.afir.info
Anexa6Rezultatulfinalalrecensmntuluipopulaieiilocuinelordinanul2011Tabelulnr.3
Populaiastabilpesexeigrupedevrstjudee,municipii,orae,comune,consultnd
coloananr.1..............................................................................................................linkwww.afir.info
Anexa7ListaUATdinZonaMontan...................................................................linkwww.afir.info
Anexa8Modeldeclarativepeproprieraspundere...............................................linkwww.afir.info

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE
1.1 Contribuia MSURII 07 Servicii de baz i rennoirea satelor n zonele
ruraleladomeniiledeintervenie:
SubMsura 7.6 Investiii asociate cu protejarea patrimoniului cultural se
ncadreaz,conformRegulamentului(CE)1305/2013,art.20,nmsura07Serviciidebazi
rennoireasatelor nzoneleruraleicontribuieladomeniuldeintervenieDI6Bncurajarea
dezvoltriilocalenzonelerurale
ncadrarea Cererii de Finanare se va face pe domeniul de intervenie DI 6B ncurajarea
dezvoltrii locale n zonele rurale, oferinduse sprijin pentru studii i investiii asociate cu
ntreinerea, refacerea i modernizarea patrimoniului cultural i natural al satelor al peisajelor
rurale i al siturilor de nalt valoare natural, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe,
precumiaciunidesensibilizareecologic.

Aceastsubmsurvaoferisprijinfinanciarpentruprotejarea,prinntreinere,restaurarei
modernizareaobiectivelordepatrimoniuculturaldeintereslocal,aezmintemonahaleinclusiva
aezmintelorculturalecmineculturale.Investiiilevoraveaunimpactpozitivasupraturismului
localivorajutalastimulareadezvoltriimediuluideafacerilocal.
Sprijinireaconservriipatrimoniuluilocaliatradiiiloraredreptscopstimulareaactivitilor
de turism rural, precum i meninerea tradiiilor i a motenirii spirituale contribuind astfel la
atractivitateazonelorrurale.

1.2.Contribuiapublic
Contribuiapublictotal,pentruDomeniuldeintervenieDI6Bncurajareadezvoltrii
localenzonelerurale,estede194.688.825Euro,dincare:
15%contribuiaGuvernuluiRomniei;
85%contribuiaUniuniiEuropene.

Contribuiapublictotalaferentsesiuniianului2015,pentruDomeniuldeintervenieDI
6Bncurajareadezvoltriilocalenzonelerurale,estede97.000.000Euro,dincare:

pentrurestulteritoriului
72.750.000euro
pentruzonamontan
24.250.000euro

Zonmontan:estedefinitconformDelimitriizonelorcareseconfruntcuconstrngerinaturalesau
cu alte constrngeri specifice i ajustarea (finetuning) zonelor , Anexa 3 la Ghidul Solicitantului, i se
regsetenlocalitilemarcatecuabreviereaANCZM.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII7.6

2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile?

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin


Atenie!
submsura7.6sunt:
NusunteligileCererilede
Comunele,conformlegislaieinaionalenvigoare;
FinanaredepusedeConsiliile
ONGuri,conformlegislaieinaionalenvigoare;
Localennumelecomunelor.
Unitidecultconformlegislaieinvigoare;
Persoanefiziceautorizate/societicomerciale,care
deinnadministrareobiectivedepatrimoniuculturaldeutilitatepublic,declasB.

ATENIE! Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi i Administratorul public


pentru Comune n conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale cu
modificrileicompletrileulterioare).
Finanareaunuiproiectdepusncadrulsubmsurii7.6derulatprinPNDResterestricionat
pentruurmtoarelecategoriidebeneficiari:
a)solicitaniinregistrainRegistruldebitorilorAFIR,attpentruProgramulSAPARD,ctipentru
FEADR,pnlaachitareaintegraladatorieifadeAFIR,inclusivadobnzilorimajorrilorde
ntrziere;
b) solicitanii care au Contracte de Finanare pentru proiecte nerealizate ncetate din proprie
iniiativ,pentruunandeladatarezilierii,iarsolicitaniicareauContractedeFinanarencetate
pentru nerespectarea obligaiilor contractuale
din iniiativa AFIR, pentru 2 ani de la data
Atenie! Proiectulvafiobligatoriuncadratn
rezilierii;
alocareafinanciaraferentteritoriuluincarese
implementeazproiectul,respectivRestul
c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai
teritoriuluisauZonamontan.ncadrarean
cofinanrii FEADR, care se afl n situaii
ZonamontansevafaceconformAnexei10la
litigioase cu AFIR, pn la pronunarea
Ghidulsolicitantului.ncazulncareproiectulafost
definitiv a instanei de judecat n litigiul
ncadratgreit,evaluareaacestuiasevafacen
dedusjudecii;
lunaaferentraportuluideseleciefinaldinanul
d)solicitaniicaresauangajatprindeclaraie
respectiv.
la depunerea Cererii de Finanare c vor
depune dovada cofinanrii la contractare sau
c vor depune proiectul tehnic i nu prezint documentele la data prevzut n notificare din
motiveneimputabileacestora,nuvormaiputeaaccesaprogramultimpdeunandelanotificare.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

EsteimportantcanainteadepuneriiCereriideFinanaresidentificai,obiectiv,punctajul
pe care aceasta l realizeaz i s specificai valoarea punctajului n Cererea de Finanare,
seciuneaADatedespretipuldeproiectibeneficiar.
Atenie!Solicitaniicaredepunproiectepentrupatrimoniulculturalimobildeintereslocalde
clasBtrebuiesseregseascnListamonumenteloristorice2004,conformOrdinului
MinisteruluiCulturiiiCultelornr.2314/2004,cumodificrileicompletrileulterioare.
Atenie! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastr
este necesar s fie prezentate n cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ Documentaiei pentru
AvizareaLucrrilordeIntervenietoateinformaiileconcludente,informaiipecaredocumentele
justificativeanexatelevordemonstraisusine.
Solicitantultrebuiessencadrezen
Important!
categoriabeneficiariloreligibili.
Spaiulruraleligibilnaccepiuneaacesteisub
Sevorverificaactelejuridicedenfiinare
msuri,cuprindetotalitateacomunelorcauniti
ifuncionare,specificefiecreicategoriide
administrativteritorialempreuncusatele
solicitani.
componente.
Se vor verifica documentele 6.1 i/sau
Sateleaparintoaredeoraenusunteligibile.
6.2.1/6.2.2/6.2.3, menionate la cap. 4:
Documente necesare ntocmirii Cererii de
Finanare i declaraia pe proprie rspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restantedin
Cererea de Finanare. De asemenea, se vor verifica listele disponibile la AFIR privind
solicitanii/beneficiariinregistraicudebite,litigii,altenereguli.
Solicitantulnutrebuiesfieninsolvensauincapacitatedeplat.
Se vor verifica declaraia pe propria rspundere F din Cererea de Finanare, Buletinul
ProcedurilordeInsolven,altedocumentespecifice,dupcaz,fiecreicategoriidesolicitani.
Investiia trebuie s fie n corelare cu orice strategie de dezvoltare naional/ regional/
judeean/localaprobat,corespunztoaredomeniuluideinvestiii.
Se va verifica Extrasul din strategie din care rezult c investiia este n corelare cu orice
strategie de dezvoltare naional / regional / judeean / local aprobat, corespunztoare
domeniuluideinvestiii,precumicopiahotrriideaprobareaStrategiei.
Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute prin
submsur.
Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat n baza informaiilor din Studiul de Fezabilitate/
DocumentaiadeAvizareaLucrrilordeIntervenii,ntocmiteconformlegislaieinvigoare(HGnr.
28/2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente
investiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentru
obiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii),precuminbazaCertificatuluideUrbanism.
LaStudiuldeFezabilitate/DocumentaiadeAvizareaLucrrilordeInterveniisevoratasa,dup
caz, urmtoarele documente: 11. Avizul eliberat de Direcia pentru Cultura, Culte i Patrimoniu
CulturalNaionalJudeean,caresconfirmefaptulcobiectivulpropussprefinanarefaceparte
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

dinpatrimoniulculturaldeintereslocalgrupaBicsepoateinterveniasupralui(documentaia
esteadecvata),dacestecazul,12.AvizeliberatdeMuzeuljudeeandeIstorieiArheologie,dac
estecazul,asupraunorinterveiiantropicecucaracterarheologicnperimetrulaferentproiectului
propuspentrufinanarenerambursabil.
Pentru proiectele care vizeaz investiii asupra obiectivelor de patrimoniu, solicitantul va
prezentadupcaz,iurmtoareledocumente:
1.2 Documentaia ntocmit conform Coninutului Cadru al documentaiilor de restaurare a
monumentelor istorice (DISPOZIIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele msuri pentru
mbuntireaactivitiindomeniulavizrii,elaboratdeMinisterulCulturiiiCultelor,pentru
investiiiderestaurare/conservareaobiectivelordepatrimoniu);
sau:
1.3 Documentaie justificativ pentru investiii de conservare a obiectivelor de patrimoniu,
avizatdeDireciapentruCultur,CulteiPatrimoniuCulturaljudeean.

Investiiasserealizezenspaiulrural.
Sevorverificaurmtoareledocumente:3.1Inventarulbunurilorceaparindomeniuluipublical
primriei/ primriilor, ntocmit conform legislaiei n vigoare privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotrre a Guvernului i publicat n Monitorul Oficial al
Romnieisau3.2Documentedoveditoarealedreptuluideproprietate/administrarealONGurilor,
Unitilordecult,Persoanelorfiziceautorizate/societilorcomercialepeoperioadde10ani,
asuprabunurilorimobilelacaresevorefectualucrri,conformCereriideFinanare.
Introducerea investiiei din patrimoniul cultural de clas B n circuitul turistic, la finalizarea
acesteia.
Se va verifica documentul 9. Declaraia pe propria rspundere dat de solicitant din care s
reiascduprealizareainvestiieidinpatrimoniulculturaldeclasB,aceastavafinscrisntro
reeadepromovareturistic
Solicitantul se angajeaz s asigure ntreinerea/ mentenana investiiei pe o perioad de
minim5ani,delaultimaplat.
Se va verifica dac solicitantul a depus angajamentul de a suporta cheltuielilede ntreinere/
mentenanainvestiieipeoperioaddeminimum5anideladataefecturiiultimeipli.
ndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrat n baza documentelor 5.1. Hotrrea
ConsiliuluiLocal/5.2 HotrreaAdunriiGeneralespecificefiecreicategoriidesolicitanicu
referire la nsuirea/aprobarea de ctre ONG, Unitate de cult, Persoan fizic
autorizat/SocietateComercial,coninndurmtoarelepuncte(obligatorii):
necesitateaioportunitateainvestiiei;
lucrrilesuntprevzutenbugetul/bugetelelocal/epentruperioadaderealizareainvestiiei;
angajamentuldeasuportacheltuieliledentreinere/mentenanainvestiieipeoperioad
deminimum5anideladataefecturiiultimeipli;
caracteristicitehnicealeinvestiiei/investiiilorpropuse(lungimi,arii,volume,capacitietc.);
nominalizarea i delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaia cu AFIR n
derulareaproiectului.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

n cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile i


Important!
neeligibile. Finanarea va fi acordat doar pentru
rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a
Solicitaniipubliciauobligaia
sprijinului n conformitate cu Fia submsurii, n limita
deexcludereaoricrei
contribuiipublicedirectedela
valoriimaximeasprijinului.
Bugetuldestatpentru

investiiilecareurmeazase
Cheltuielileneeligibilevorfisuportateintegraldectre
realiza,plile(pentru
beneficiarulfinanrii.
cheltuielileneeligibileetc.)
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor
urmndsfieefectuatenumai
eligibili pentru investiii corporale i/ sau necorporale,
dinsursepropriisauatrasea
conformurmtoareilisteindicativeacheltuieliloreligibile:
sevedeaPlanulFinanciar.
restaurarea,conservareaidotareacldirilor/
monumentelordinpatrimoniulculturalimobildeintereslocaldeclasB;
restaurarea,conservareai/saudotarea
Atenie!
aezmintelormonahaledeclasBiconstrucia,
extindereai/saumodernizareadrumurilordeacces
Investiiapentruconstrucia,
aleaezmintelormonahaledeclasB;
extindereai/saumodernizarea
modernizarea,renovareai/saudotareacminelor
drumurilordeaccesaleaezmintelor
culturale.
monahaledeclasBesteeligibil
achiziionarea sau dezvoltarea de software i
NUMAINCADRULPROIECTULUIde
achiziionareadebrevete,licene,drepturideautor,
restaurarea,conservareai/sau
mrci.
dotareaaezmintelormonahalede

clasB
Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu
construcia sau renovarea de bunuri imobile i
achiziionareasaucumprareaprinleasingdemainiiechipamentenoi,nlimitavaloriipepiaa
activului precum onorariile pentru arhiteci, ingineri i consultani, onorariile pentru consiliere
privind durabilitatea economic i de mediu, inclusiv Studiile de Fezabilitate, vor fi realizate n
limitaa10%dintotalulcheltuieliloreligibilepentruproiectelecareprevdiconstruciimontaji
nlimitaa5%pentruproiectelecareprevdsimplaachiziiedebunuri.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultan,
proiectare,monitorizareimanagement,inclusivonorariilepentruconsiliereprivinddurabilitatea
economic i de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul
(UE) nr.1305/2013, precum i cele privind obinerea avizelor i autorizaiilor necesare
implementriiproiectelor,prevzutenlegislaianaional.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate naintea aprobrii
finanrii,sunteligibiledacrespectprevederileart.45dinRegulamentul(UE)nr.1305/2013i
ndeplinescurmtoarelecondiii:
a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei n vederea obinerii de avize, acorduri i
autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii sau rezult din cerinele
minimeimpusedePNDR20142020;
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

b)suntaferente,dupcaz:unorstudiii/sauanalizeprivinddurabilitateaeconomicidemediu,
studiudefezabilitate,proiecttehnic,documentdeavizarealucrrilordeintervenie,ntocmiten
conformitatecuprevederilelegislaieinvigoare;
c)suntnecesarenprocesuldeachiziiipublicepentruactivitileeligibilealeoperaiunii;
d)suntaferenteactivitilordecoordonareisupervizareaexecuieiirecepieilucrrilorde
construciimontaj.
Cheltuielile de consultan i pentru managementul proiectului sunt eligibile dac respect
condiiile anterior menionate i sedeconteazproporional cu valoarea fiecrei trane de plat
aferenteproiectului.Excepiefaccheltuieliledeconsultanpentruntocmireadosaruluicereriide
finanare,caresepotdecontaintegralncadrulprimeitranedeplat.
StudiiledeFezabilitatei/sauDocumentaiiledeAvizareaLucrrilordeIntervenie,aferente
Cererilor de Finanare depuse de solicitanii publici pentru msuri/ submsuri din PNDR 2014
2020,trebuientocmitepotrivitprevederilorHotrriiGuvernuluinr.28/2008.
ConinutulcadrualproiectuluitehnicvarespectaprevederileOrdinuluinr.863din2iulie2008
pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente
investiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentru
obiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii".
Cheltuielilenecesarepentruimplementareaproiectuluisunteligibiledac:
a) sunt realizate efectiv dup data semnrii contractului de finanare i sunt n legtur cu
ndeplinireaobiectivelorinvestiiei;
b)suntefectuatepentrurealizareainvestiieicurespectarearezonabilitiicosturilor;
c)suntefectuatecurespectareaprevederilorcontractuluidefinanaresemnatcuAFIR;
d)suntnregistratenevidenelecontabilealebeneficiarului,suntidentificabile,verificabileisunt
susinutedeoriginaleledocumentelorjustificative,ncondiiilelegii.

2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

Construciadeaezminteculturalecmineculturale/aezmintemonahalenoi.
Cheltuielileneeligibilegeneralesunt:
cheltuielilecuachiziionareadebunuriiechipamentesecondhand;
cheltuieli efectuate nainte de semnarea Contractului de Finanare a proiectului cu excepia:
costurilorgeneraledefinitelaart.45,alin.2literac)aR(UE)nr.1305/2013carepotfirealizate
naintededepunereaCereriideFinanare;
cheltuielicuachiziiamijloacelordetransportpentruuzpersonalipentrutransportpersoane;
cheltuielicuinvestiiilecefacobiectuldubleifinanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturilegatedecontracteledeleasing,cumarfimarja
locatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuieliledeasigurare;
cheltuielineeligibilenconformitatecuart.69,alin.(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
a.dobnzi debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenii
pentrudobndsauauneisubveniipentrucomisioaneledegarantare;
b.achiziionareadeterenurineconstruiteideterenuriconstruite;
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

c.taxapevaloareaadugat,cuexcepiacazuluincareaceastanusepoaterecuperantemeiul
legislaieinaionaleprivindTVAulsauaprevederilorspecificepentruinstrumentefinanciare.
Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile Hotrrii de Guvern
Nr. 226/ 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a Msurilor
Programului Naional de Dezvoltare Rural cofinanate din Fondul European Agricol pentru
DezvoltareRuralidelabugetuldestatpentruperioada20142020.
Cheltuielineeligibilespecifice:
Contribuiannatur;
Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
Costurioperaionaleinclusivcosturidentreinereichirie.

2.5PrincipiileiCriteriiledeselecieaproiectului

Proiectele prin care se solicit finanare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecie, n
bazacruiafiecareproiectestepunctatconformprincipiilorprivindstabilireacriteriilordeselecie:
Pentruinvestiiilederestaurareiconservareapatrimoniuluiculturaldeintereslocal
Principiul potenialului turistic, n sensul prioritizrii proiectelor n localitile rurale cu
potenialdedezvoltareturistic;
Principiulvaloriiculturalenfunciedenumruldeactivitisocioculturaledesfurate.
Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
Principiulgraduluidedeservireapopulaiei,inclusivpotenialulturisticallocalitiirurale;
Principiulvaloriiculturalenfunciedenumruldeactivitisocioculturaledesfurate.

Toateproiecteleeligibilevorfipunctatenacordcucriteriiledeseleciemaijosmenionate,
iarsistemuldepunctareesteurmtorul:

Nr. Principiide
Criteriideselecie
Punctaj
Observaii
crt. selecie
Pentruinvestiiilederestaurareiconservareapatrimoniuluiculturaldeintereslocal,clasaB
Proiectedinzonecu
max70p
potenialturisticridicat:
Principiul
1)Proiectele UATurilor cu
potenialulu concentrare foarte mare
70p
ituristic,n de
resurse
turistice
Legeanr.190/2009pentru
sensul
naturaleiantropice
aprobareaOrdonaneideurgena
prioritizrii
2)Proiectele UATurilor cu
Guvernuluinr.142/2008privind
proiectelor concentrare foarte mare
50p
1.
aprobareaPlanuluideamenajarea
n
de
resurse
turistice
localitile
teritoriuluinaionalSeciuneaaVIIIa
naturalesauantropice
ruralecu
zonecuresurseturistice,Anexa8.
3)Proiectele UATurilor cu
potenialde concentrare mare de
30p
dezvoltare
resurse turistice naturale
turistic
iantropice
4)Proiectele UATurilor cu
20p
concentrare mare de
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

10

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

resurse turistice naturale


sauantropice
Proiectecare
demonstreazactiviti
socioculturale
desfurate

2.

Principiul
valorii
culturalen
funciede
numrulde
activiti
socio
culturale
desfurate

a)Activiticulturale
-sevoracordacte2
punctepentrufiecare
activitate

b)Activitisociale

max30p

max20p
2puncte
/
activitate

Documenteverificate:

1.SF/DALI
13.DocumenteliberatdeConsiliul
max10p
Judeean,prinCentruljudeeanpentru
2puncte conservareaipromovareaculturii
/
tradiionale,ncaresfiespecificate
activitate activitileculturaleisocioculturale
cesedesfoarnlcaulceface
obiectulproiectuluipropuspentru
finanare,precuminumrul,
amploareaiimportana(local,
judeean,naional)aacestor
-se vor acorda cte 2
activitinconservareaipromovarea
puncte pentru fiecare
culturiitradiionale.
activitate

15.Altedocumentejustificativedin
caresarezultenumruldeactiviti
socioculturaledesfasurateceauavut
locnultimele12luni,anterioaredatei
depuneriiCereriideFinanare

TOTALPUNCTAJ

max100p

Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
Proiectecaredeservesc
localiticuopopulaie
Numrultotalalpopulaieicomunei
Principiul
ctmaimare
esteconformRezultatuluifinalal
graduluide
Seconsidernumrul
max40p
recensmntuluipopulaieii
deservirea totaldelocuitoriai
locuinelordinanul2011Tabelulnr.3
populaiei, comunei,conform
3. inclusiv
Populaiastabilpesexeigrupede
recensmntuluipopulaiei
vrstjudee,municipii,orae,
potenialul ilocuinelordinanul2011
comune,consultndcoloananr.1,
turistical
Peste6.499
40p
Anexa9
localitii
5.5006.499
35p
4.5005.499
30p
rurale

3.5004.499
25p
2.5003.499
20p
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

11

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

1.5002.499
5001.499
Proiectedinzonecu
potenialturisticridicat:
5)ProiecteleUATurilorcu
concentrarefoartemare
deresurseturistice
naturaleiantropice
6)ProiecteleUATurilorcu
concentrarefoartemare
deresurseturistice
naturalesauantropice
7)ProiecteleUATurilorcu
concentraremarede
resurseturisticenaturale
iantropice
8)ProiecteleUATurilorcu
concentraremarede
resurseturisticenaturale
sauantropice

4.

Principiul
valorii
culturalen
funciede
numrulde
activiti
socio
culturale
desfurate

Proiectecare
demonstreazactiviti
socioculturale
desfurate
c)Activiticulturale
-sevoracordacte2
punctepentrufiecare
d)Activitisociale

-sevoracordacte2
punctepentrufiecare
activitate

15p
10p
max40p

40p

30p

20p

Legeanr.190/2009pentru
aprobareaOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.142/2008privind
aprobareaPlanuluideamenajarea
teritoriuluinaionalSeciuneaaVIIIa
zonecuresurseturistice,Anexa8.

10p

max20p

max10p
2pcte/
activitate
max10p
2pcte/
activitate

Documenteverificate:
13.AvizeliberatdeConsiliul
Judeean,prinCentruljudeeanpentru
conservareaipromovareaculturii
tradiionale,ncaresfiespecificate
activitileculturaleisocioculturale
cesedesfoarnlcaulceface
obiectulproiectuluipropuspentru
finanare,precuminumrul,
amploareaiimportana(local,
judeean,naional)aacestor
activitinconservareaipromovarea
culturiitradiionale.
max100

PUNCTAJTOTAL

Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin investiie att la


faza de implementare a proiectului ct i n perioada de monitorizare, activiti pentru care
cerereadefinanareafostselectatpentrufinanarenerambursabil,devincondiiiobligatorii.
n situaia n care, la verificarea oricrei Cereri de Plat, sau la verificrile efectuate n
perioadademonitorizare,seconstatcacestecondiiinumaisuntndeplinitedectreproiect
saubeneficiar,plilevorfisistate,ContractuldeFinanarevafireziliatitoateplileefectuate
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

12

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

de AFIR pn la momentul constatrii neregularitii vor fi ncadrate ca debite n sarcina


beneficiarului,ladispoziiaAFIR.

2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)
Sprijinul public nerambursabil acordat n cadrul acestei submsuri va fi 100% din totalul
cheltuieliloreligibilepentruproiecteledeutilitatepublic,negeneratoaredevenitinuvadepi
500.000euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat n cadrul acestei submsuri va fi 80% din totalul
cheltuieliloreligibilepentruproiectelegeneratoaredevenitinuvadepi200.000euro.
Pentru proiectelegeneratoare de venit, se va aplica Schema 7.6 Sprijin acordat pentru
stimularea investiiilor asociate conservrii patrimoniului i pentru meninerea tradiiilor i
moteniriispiritualeconformR(UE)nr.1407/2013deminimis.
Informaiile cu privire la accesarea acestei scheme de sprijin se regsesc n Ghidul
Solicitantuluiaferentacesteia.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

13

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

Principiuldebazalfinanriinerambursabileesteacelaalrambursriicheltuieliloreligibile
efectuate(suportateipltiteefectiv)nprealabildectrebeneficiar.
Unsolicitant/beneficiar,dupcaz,poateobinefinanarenerambursabildinFEADRidela
bugetuldestatpentrumaimulteproiectedeinvestiiidepusepentrumsuri/submsuridincadrul
PNDR20142020,curespectareaprevederilorart.3dinHotrreaGuvernuluinr.226/2015.

3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de


Finanare nsoit de anexele tehnice i
administrative, conform listei documentelor
prezentat la Cap.4 din prezentul Ghid, care vor fi
scanate i depuse numai online, pe pagina de
internetwww.afir.info
FormularulstandardalCereriideFinanareeste
prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil n format electronic, la adresa
www.afir.info

Atenie!
CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexele
prevzute n modelul standard. Anexele Cererii de
Finanarefacparteintegrantdinaceasta.
Depunereasevarealizanumainsistemelectronic.

Atenie!
Estenecesarsserespecteformatele
standardaleanexelorIndicatoride
monitorizareiFactoriderisccare
facparteintegrantdinCerereade
Finanare,precumiconinutul
acestora.Sevorcompletanumai
informaiilesolicitate(nusevoraduga
altecategoriideindicatoriiniciali
factorideriscnafaracelorincluin
anexelemenionatealturat).
Completareacelordouanexela
CerereadeFinanareesteobligatorie.

3.1.1CompletareaCereriideFinanare

CompletareaCereriideFinanare,inclusivaanexeloracesteia,sevafaceconformmodelului
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) conduce la respingerea Dosarului
CereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.
Cererea de Finanare trebuie redactat pe calculator, n limba romn. Nu sunt acceptate
CererideFinanarecompletatedemn.
DosarulCereriideFinanarevacuprindenmodobligatoriuopis,cuurmtoarele:
Nr.crt.
Titluldocumentului
Nr.Pagin(dela..pnla.)
Pagina opis va fi pagina 0 nscris a Cererii de Finanare. Cererea de Finanare trebuie
completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia.
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

14

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

nacestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesareirelevante,carevorprecizamodul
ncarevafiatinsscopulproiectului,avantajelecevorrezultadinimplementareaacestuiaince
msurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.
Beneficiarulpoateoptapentruobinerea
unui avans prin completarea csuei
Atenie!
Pentruafacilitaaccesareafonduriloreuropene
corespunztoare din Planul financiar
nerambursabileprinFEADR,solicitantulpoate
cuprinsnCerereadeFinanare.
Beneficiarulcarenuasolicitatavansla
beneficiadefondurinavans(conformprevederilor
datadepuneriiCereriideFinanare,are
RegulamentuluiConsiliului(CE)nr.1305/2013
privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdin
posibilitatea de a solicita obinerea
FondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,cu
avansuluiulteriorsemnriiContractului
modificrileicompletrileulterioare,ale
deFinanareFEADRicucondiiasnu
depeasc data depunerii primului
RegulamentuluiComisiei(CE)nr.807/2014de
dosar al Cererii de Plat la Autoritatea
stabilireanormelordeaplicareaRegulamentului
Contractant i atunci cnd are avizul
(CE)nr.1305/2013,cumodificrileicompletrile
favorabil din partea AFIR pentru
ulterioarei,respectiv,aleCadruluiNaionalde
finalizareatuturorachiziiilor.
Implementare(HGnr.226/2015).
Avansul se recupereaz la ultima tran
deplat.

3.1.2DepunereadosaruluiCereriideFinanare
Dosarul Cererii de Finanare ce cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele
ataate(conform ListeiDocumentelorparteaEdinCerereade Finanare),vafiscanatidepus
online.
Pentru a depune Cereri de Finanare online, solicitanii care
Atenie!
nuaucontpesiteulwww.afir.info,vortrebuisicreezecontde
Pentruapreveni
utilizator n cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont
respingereaCereriide
creat l pot utiliza pentru ncarcarea Cererilor de Finanare n
Finanarecaurmarea
format electronic. Paii care trebuie parcuri pentru ncrcarea
descopeririiunoreroride
cererilordefinanarenportalulAFIRsunturmtorii:
formncompletarea
I.AccesareasiteuluiAFIR
CereriideFinanare,
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui web
solicitantulare
browser(ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) i accesarea
responsabilitatea
adreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpagina
ncrcriiuneicereride
principal.
finanarencare
II.Autentificare
Pentru logare existun cmp de tip text, pentru introducerea informaiasfiecomplet
iconformcurealitatea.
datelorlegatedeuser:
i
deconectare

.Deasemenea,segseteiunbutondedicatopiuniidenregistrareca

utilizatori a vizitatorilor
. Dup nregistrare, utilizatorul va primi un email de
confirmare i va trebui s urmeze instruciunile din respectivul mesaj pentru activarea contului
creat.
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

15

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaurmapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Numeiprenumesolicitant/Denumiresolicitant;
Titlulproiectului;
CUIsolicitant;
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului.
2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului
Din lista de sesiuni/submsuri disponibil, utilizatorul va alege sesiunea pe care va depune
proiectul. Dup selectarea sesiunii i a submsurii, utilizatorul va continua cu pasul de ncrcare
CereredeFinanareianexetehnicoadministrative.
IV.ncrcareaCereriideFinanareiaanexelortehniceiadministrative
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1.ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
La ncrcarea Cererii de Finanare vor avea loc o serie de validri n scopul de a ajuta
solicitantulncorectareadiverselorproblemeprecum:
-formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic;
-sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunearepectiv;
-denumireafiierelornutrebuiesconincaracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
-esteobligatoriecompletareacmpurilor:
-CNP/CUIsolicitant
Atenie!
-Statutjuridicsolicitant
DosarulCerereriideFinanarevafipaginati
-Datedeidentificarealereprezentantului
opisat, cu toate paginile numerotate manual
legaldeproiect:
nordinedela1lannparteadreaptsusa
BI/CI/Paaport
fiecrei pagini, unde n este numrul total al
oSerie
paginilor din dosarul complet, inclusiv
oNumr
documenteleanexate.Opisulvafinumerotat
oDataeliberrii
cupagina0.Fiecarepaginvapurtatampila
oDatavalabilitii
solicitantului.
-emailreprezentantlegal
PieseledesenatecaredepescformatulA3,
-AmplasareproiectRegiuneJude
sepotataasalvatedirectnformat.pdf,la
-Obiectivinvestiie:
caresevaadaugadeclaraiaproiectantului
Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
privindconformitateacuplaneleoriginale
n funcie de informaiile privind amplasarea
dinCerereadeFinanare.
proiectului Regiune, Jude se va stabili
Centrul Regional la care se va lansa fluxul de
DepunereaCereriideFinanarenS.P.C.D.R.
1.1ncrcareaformularuluiCereriideFinanarecompletat,semnat,tampilatiscanat
2.ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorul va ncrca fiecare document n parte, ncrcarea fiind de tip asincron. Validri
privindformatulfiierelorceurmeazafincrcate:format.pdfscanatecuorezoluiedeminim
200dpicudenumireaconformlisteidocumentelordinCerereadeFinanare(numruliprimele
doutreicuvinte).
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

16

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

3.ncrcarealtedocumente
naceastseciune,utilizatorulareposibilitateadeancrcaialtedocumentejustificativeale
proiectului.
Dup realizareapailordemaisus, utilizatorulvaaciona butonuldeupload,iarla finalizarea
ncrcrii,acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcatecusucces.
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAFIRisevorregsi
nSistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcustartareafluxului
deDepunereEvaluare,nsarcinileefSIBA,pentrualocareaexpertuluicarelevaverifica.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.
Dupdepunereaproiectelor,pentrusolicitanisuntdisponibilenumaiaciunile"Vizualizare"i
"Statusuri".
nultimazidedepunereasesiunii,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

3.1.3VerificareadosaruluiCereriideFinanare

VerificareaCererilordeFinanaresefacela:
CRFIRpentrutoateCereriledeFinanare;
AFIRnivelcentral,pentruproiecteleincluseneantionuldeverificareprinsondaj.
1.ncadrareaCereriideFinanarenfunciedeprescoring
CerereadeFinanareesteadmispentruverificareaeligibilitiiiacriteriilordeselecie,ncazul
n care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egal cu pragul de
calitatealluniincareadepusCerereadeFinanare.
Cererea de Finanare rmne n ateptare pn cnd pragul
Atenie!
autoevalurii atinge nivelul pragului de calitate n acord cu
AgeniapentruFinanarea
pragurilestabilitenanunuldelicitaie.
InvestiiilorRuraleirezerv
nsituaiancareautoevaluareapunctajuluidepetepragul
dreptuldeasolicitadocumente
cumaimultde20%dinvaloareapunctajuluistabilitdeAFIR,
sauinformaiisuplimentare
cererea de finanare rmne n ateptare pn la ultimul
dac,peparcursulverificrilori
raportdeselecieaferentsesiunii.
implementriiproiectului,se
2.VerificareaeligibilitiiCereriideFinanare
constatdectreAFIRceste
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
necesar.Informaiile
verificareaeligibilitiisolicitantului;
suplimentaresevorsolicitade
verificareacriteriilordeeligibilitateainvestiiei;
ctreexperiievaluatorin
verificareabugetuluiindicativalcereriidefinanare.
sistemonline,iarrspunsulvafi
Cazurile n care expertul evaluator poate solicita informaii
transmisonline.
suplimentaresunturmtoarele:
2.1ncazulncaredocumentaiatehnicoeconomic(StudiuldeFezabilitate/Documentaiade
Avizare pentru Lucrri de Intervenie) conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui
criteriu de eligibilitate sau exist informaii contradictorii n interiorul ei, ori fa de cele
menionatenCerereadeFinanare;
2.2ncazdesuspiciuneprivitoarelaamplasamentulinvestiieisepoatesolicitaextrasdeCarte
funciar,chiarinsituaiilencarenuesteobligatoriedepunereaacestuidocument;

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

17

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

2.3 n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre autoritile
emitententroformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAFIRiinstituiilerespective;

2.4 n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv


Atenie!
devizele financiare i devizele pe obiect) exist
Nuestepermisncadrarean
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de
subcap.4.1Construciiiinstalaii,
cheltuielieligibile/neeligibilenuestefcutcorect.
attaunorcheltuielieligibilecti

aunorcheltuielineeligibile,fra
ATENIE!
fidetaliatendevizelepeobiect,
n cazul n care restul documentelor din Cererea
distinct,lucrrile/spaiile/
deFinanarenusuntnconformitatecuformacerut
instalaiilecorespunztoare
lacap.4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriide
categoriilordecheltuieli.
Finanare, Cererea de Finanare va fi declarat
Pentrurestulsubcapitolelordela
neeligibil.
cap.4,sevorprecizacaresunt

echipamentele,utilajele/montajul
3.VerificareapeterenaCererilordeFinanare
carefacpartedincategoria
Verificareapeterenserealizeazdectreentitile
cheltuieliloreligibile/neeligibile.
careinstrumenteazcerereadefinanare,respectiv:
ncazulCererilordeFinanare
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare;
verificateprinsondajlaAFIR
AFIR nivel central, pentru proiectele incluse n
nivelcentral,informaiile
eantionuldeverificareprinsondaj.
suplimentaresevorcerenumai
Scopul verificrii pe teren este de a controla
pentrupct.1,pct.2ipct.4.
concordanadateloriinformaiilorcuprinsenanexele
tehnice i administrative ale Cererii de Finanare cu
elementeleexistentepeamplasamentulpropus.Expertulcomparcriteriiledeeligibilitatepebaza
documentelor(etapaverificriiadministrative)curealitatea,pentruaseasiguradecorectitudinea
ncadrriincriteriiledeeligibilitate.
4.Verificareacriteriilordeselecie
PunctajulfiecruiproiectsevacalculanbazainformaiilorfurnizatedesolicitantnCerereade
Finanare,ndocumenteleataateacesteiainanexelelaprezentulGhid.
ConcluziaprivindevaluareaCereriideFinanare
nurmaverificrilorprivindeligibilitateasolicitantului,aproiectuluiiacriteriilordeselecie,
potexistatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<praguldecalitatelunar.

5.Seleciaproiectelor
Alocareafinanciarpublicasubmsuriiaferentperioadeidedepunerecontinue,criteriilede
selecie,punctajeledeselecie,criteriilededepartajareipragulminimsuntrealizatelainiiativa
AutoritiideManagementpentruPNDRcuconsultareaprelabilaComitetuluideMonitorizare.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

18

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

n ANUNUL DE LANSARE A LICITAIEI sunt prezentate: alocarea anual corespunztoare


domeniilor de intervenie, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim i pragurile de
calitatelunare.
La depunerea proiectului, solicitanii completeaz n Cererea de Finanare cmpul aferent
punctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunerea continu a proiectelor n cadrul sesiunii anuale se oprete nainte de termenul


limit, conform prevederilor OMADR nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de
organizare i funcionare al procesului de selecie i al procesului de verificare a contestaiilor
pentru proiectele aferente msurilor din Programul Naional de Dezvoltare Rural 20142020
(PNDR),cumodificrileicompletrileulterioare.

Toateproiecteledepusentroluncalendaristic,careaupunctajulmaimaresauegaldect
pragul de calitate corespunztor lunii respective, vor fi admise pentru evaluare de ctre AFIR.
Celelalte proiecte vor fi evaluate n lunile urmtoare, atunci cnd punctajul estimativ
(autoevaluare/prescoring)vadevenimaimaresauegalcupraguldecalitatecorespunztorlunii
respectiveivorintrancompetiiecuproiecteledepusenlunilerespective.

Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal dect pragul de calitate
corespunztor lunii respective se va ntocmi un raport de selecie lunar, cu excepia proiectelor
pentrucaresolicitaniiiauestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)cumaimultde20%fa
de punctajul stabilit de AFIR, situaie n care acetia vor intra n procesul de selecie n luna
aferentraportuluideseleciefinal.

Selecia proiectelor se face n ordinea


Atenie!
descresctoare a punctajului de selecie n cadrul
Evaluareacriteriilordeseleciese
alocrii disponibile pentru selecia lunar ce
facenumainbazadocumentelor
reprezintdiferenadintrealocareaanualivaloarea
depuseodatcuCerereade
public total a proiectelor selectate prin rapoartele
Finanare.
de selecie lunare anterioare. n cazul proiectelor cu
Solicitaniivorputeasredepuno
acelai punctaj, departajarea acestora se face
singurdatproiectulncadrulunei
descresctor n funcie de numrul de activiti
sesiunianualecontinuenumaidup
culturaleceauavutlocnultimele12lunianterioare
retragereaprealabilaacestuia.
dateidepuneriiCereriideFinanare.
Duppublicarearaportuluideselecielunarpesiteul
AFIR,beneficiariiauladispoziie10zilelucrtoarepentruadepuneonlinecontestaiicuprivirela
rezultatulseleciei.

AFIR va proceda la notificarea solicitanilor privind aprobarea finanrii numai pentru


proiecteleselectateicarenuaudepuscontestaii.Proiecteleeligibilecupunctajulmaimicdect
pragul de calitate aferent lunii respective pentru care sa ntocmit un raport de selecie vor
rmne n ateptare i vor intra n competiie cu proiectele depuse ulterior. Dup soluionarea
contestaiilordectreComisiadeContestaiiipublicarearaportuluidecontestaiipepaginade
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

19

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

internet a AFIR, se vor selecta proiectele care, urmare a analizrii i aprobrii contestaiei, au
punctajul total mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent ultimei luni pentru care sa
ntocmitunraportdeselecielunar.

3.2Contractareafondurilor

Dup aprobarea Raportului de selecie n care sunt incluse proiectele aprobate pentru
finanare, AFIR notific solicitantul privind Decizia de Selecie prin documentul Notificarea
beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanare i semnarea Contractului de Finanare,
urmndca,dupavizareaproiectuluitehnic,solicitantulsprimeascdinparteaAFIRNotificarea
beneficiaruluiprivindsemnareaContractuluideFinanare.

Dup depunerea la AFIR a Cererii de Finanare


Atenie!
nsoitdedocumenteleanexe,pesuportdehrtie,un
nvedereasemnriiContractuluide
proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dac n
Finanare,ntermendemaximum5
urmaverificriituturordocumentelorseconstatcnu
zilelucrtoaredelaprimirea
suntndeplinitetoatecondiiiledeeligibilitate.
NotificriiprivindselectareaCererii

deFinanare,solicitantulseva
SolicitantulareobligaiadeadepunelaAutoritatea
prezentalasediulCRFIRcuun
Contractant (CRFIR) urmtoarele documente, cu
exemplaroriginalaldosaruluiCererii
caracterobligatoriunmaxim3lunideladataprimirii
deFinanarensoitdedocumentele
notificrii:
anexecopiiconformecuoriginalul,
1.Certificat/e care s ateste lipsa datoriilor restante
toatepesuportdehrtieiconforme
fiscale, emis/e de Direcia General a Finanelor
documentaieidepuseonline,dosar
Publice i, dac este cazul, graficul de reealonare a
cevarmnelaCRFIR.
datoriilorctrebugetulconsolidat.
Pentruconfruntareadocumentelor
2.Acorddemediu(dactipulproiectuluiimpuneinu
copiedepuseattpesuportdehrtie,
afostdepusodatcucerereadefinanare).
ctionline,sevaprezenta,
n cazul n care solicitantul prezint, la depunerea
totodatidosarulcuprinzndtoate
CereriideFinanare,numaidovada(Deciziaetapeide
documenteleoriginale.
evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a
acordului de mediu, dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se
contracteazpnladepunereaacorduluidemediulasediulAutoritiiContractante.
ncazulproiectelorcarenecesitacorddemediucustudiudeimpactpentruobinereaacestuia,
selecia proiectelor se efectueaz fr obligativitatea prezentrii acordului de mediu, acesta
urmndasedepunentermendemaximum6lunidelanotificareasolicitantuluiprivindselecia
proiectului,subsanciunearezilieriiContractuluideFinanarecuAFIR.
ncazul proiectelor carenecesitacord de mediu frstudiu de impact,selecia proiectelor se
efectueazfrobligativitateaprezentriiacorduluidemediu,acestaurmndsfieprezentatn
termen de maximum 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecia proiectului, sub
sanciuneanesemnriiContractuluideFinanarecuAFIR.
ncazdeneprezentareadocumentelordectreBeneficiar,ntermeneleprecizatenNotificarea
de selecie respectiv, 3 luni sau 6 luni sau n cazul n care acesta se regsete nregistrat n
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

20

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

evideneleAFIRcudebitesaunereguli,AgeniairezervdreptuldeanuncheiaContractulde
Finanare.
3. Proiectul tehnic se va depune n vederea avizrii de ctre CRFIR n termen de maxim 3 luni,
respectivnmaxim6lunidelaprimireanotificrii,nsituaiilencareexistcontestaiisaulitigii
privindproceduradeachiziiideserviciideproiectare.
nurmaavizriiProiectuluiTehnic,AutoritateaContractantvaprocedalancheiereacontractului
definanare.
Deasemenea,beneficiarulvaaveaposibilitateadeapublicanSEAP(cazulbeneficiaruluipublic)
saupesiteulAFIRanunulpentruderulareaprocedurilordeachiziii.
4.Cazierjudiciaralreprezentantuluilegal

Atenie!
Contribuiapublicserecupereazdac
DuratadeexecuieaContractuluideFinanare
n termen de cinci ani de la efectuarea
estedemaxim3ani(36deluni)pentruproiectele
plii finale ctre beneficiar, activele
careprevdinvestiiicuconstruciimontaj.
corporale i necorporale rezultate din
Duratadeexecuieprevzutmaisuspoatefi
implementarea proiectelor cofinanate
prelungitcumaximum6luni,cuacordul
din FEADR fac obiectul uneia din
prealabilalAFIRicuaplicareapenalitilor
urmtoarelesituaii:
specificebeneficiarilorpublicisauprivai,
a)ncetarea sau delocalizarea unei
prevzutencontractuldefinanare,calculatela
activitiproductivenafarazoneivizate
valoareaeligibilrmasderambursat.
de PNDR 2014 2020, respectiv de
Durateledeexecuiespecificatesesuspendn
criteriile n baza crora proiectul a fost
situaiancaredinmotiveneimputabile
selectaticontractat;
beneficiarului,peparcursulimplementrii
b)o modificare a proprietii asupra
proiectului,seimpuneobinereadeavize/
unui element de infrastructur care d
acorduri/autorizaii,dupcaz,pentruperioada
unavantajnejustificatuneintreprinderi
detimpnecesarobineriiacestora.
sauunuiorganismpublic;
c)omodificaresubstanialcareafecteaznatura,obiectivelesaucondiiilederealizareicarear
determinasubminareaobiectiveloriniialealeacestuia;
d)realizareauneiactivitineeligibilencadrulinvestiieifinanatedinfondurinerambursabile.

PrecizrireferitoareladuratadevalabilitateidemonitorizareaContractuluideFinanare
DuratadevalabilitateaContractuluideFinanarecuprindeduratadeexecuieacontractului,
la care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuate de Autoritatea
Contractant.
OdatcudepunereaCereriideFinanare,senelegecsolicitantulidacordulprivitorla
publicareapesiteulAFIRadatelordecontact(denumire,adres,denumire/valoareproiect).

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

21

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

PRECIZRIREFERITOARELAACORDAREAAVANSULUI
Pentru Beneficiarul care a optat n formularul Cererii de Finanare pentru obinerea unui
avans n vederea demarrii investiiei, AFIR poate s acorde un avans de maximum 50% din
valoareatotaleligibilnerambursabil.
Avansul poate fi solicitat de beneficiar numai dup avizarea tuturor achiziiilor publice de
ctreAFIR,iarsolicitareaacestuiasevaface,ntrundosardistinct,naintededepunereaprimei
CereridePlat.
Plata avansului aferent Contractului de Finanare este condiionat de constituirea unei
garanii financiare eliberat de o instituie financiar bancar sau nebancar nscris n registrul
specialalBnciiNaionaleaRomnieiiarncazulONGurilorisubformdepolideasigurare
eliberatdeosocietatedeasigurri,autorizatpotrivitlegislaieinvigoare,nprocentde100%
dinsumaavansului.GaraniafinanciarsedepuneodatcuDosarulCereriidePlataAvansului.
Valoarea maxim a avansului este specificat n Contractul de Finanare ncheiat ntre
beneficiariAFIR.
Garaniapoatefiprezentatdebeneficiariiprivaiisub
Atenie!
form de poli de asigurare eliberat de o societate de
AFIRefectueazplataavansului
asigurri,autorizatpotrivitlegislaieinvigoare.
ncontulbeneficiarilor,deschis

laTrezoreriaStatuluisaulao
Garania aferent avansului trebuie constituit la
instituiebancar.
dispoziiaAFIRpentruoperioaddetimpmaimarecu15
Utilizareaavansuluisejustific
zile calendaristice fa de durata de execuie a
dectrebeneficiarpebazde
contractuluiivafieliberatncazulncareAFIRconstat
documentefinanciarfiscalepn
c suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund
laexpirareadurateideexecuie
contribuiei financiare a Uniunii Europene i contribuiei
prevzutncontractulde
publice naionale pentru investiii, depete suma
finanare,respectivlaultima
avansului.
trandeplat.

Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea


Contractant plata n avans i solicit prelungirea
IMPORTANT!
perioadei maxime de execuie aprobate prin contractul
Solicitantul/Beneficiarultrebuies
de finanare, este obligat naintea solicitrii prelungirii
depundinproprieiniiativtoate
duratei de execuie iniiale a contractului s depun la
eforturilepentrualuacunotint
Autoritatea Contractant documentul prin care
detoateinformaiilepublice
dovedete prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie
referitoarelamsura/submsura
Bancar/Nebancar,polideasigurarecaresacopere
dinPNDR20142020/schemade
ntreagaperioadadeexecuiesolicitatlaprelungire.
ajutorpentrucaredepuneproiectul
Precizri referitoare la modificarea Contractului de
ncadrulPNDR20142020n
Finanare:
vedereaselectriipentrufinanare
BeneficiarulpoatesolicitamodificareaContractuluide
iscunoasctoatedrepturilei
Finanarenumaincursuldurateideexecuieaacestuia
obligaiileprevzutenContractul
stabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.
deFinanarenaintedesemnarea
Orice modificare la contract se va face cu acordul
acestuia.
ambelorpricontractante,cuexcepiasituaiilorncare
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

22

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd Autoritatea


Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se
obligalerespectantocmai.
Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i financiare, n sensul realocrilor ntre liniile
bugetare,dacacesteanuschimbscopulprincipalalproiectuluiinuafecteazfuncionalitatea
investiiei,criteriiledeeligibilitateiseleciepentrucareproiectulafostselectaticontractatiar
modificareafinanciarselimiteazlatransferuldemaxim 10%dinsumanscrisiniialncadrul
bugetuluintrecapitolebugetaredecheltuielieligibileifrdiminuareavaloriitotaleeligibilea
proiectului,cunotificareaprealabilaAutoritiiContractante,frafinsnecesaramendarea
ContractuluideFinanareprinactadiional.
Beneficiarul va prezenta un raport de progres al investiiei, n cazul solicitrii de modificare a
contractului de finanare prin act adiional sau la solicitarea Autoritii Contractante. Acesta va
respecta formatul tip ataat la Contractul de Finanare, prin care se vor raporta activitile
desfuratenperioadadeimplementare,stadiulrealizriiindicatorilor,rezultatelepariale/finale
obinutelamomentulraportrii.

ncazulconstatriiuneineregulicuprivirelancheiereaoriexecutareaContractului,inclusiv
ncazulncarebeneficiarulestedeclaratnstaredeincapacitatedeplatsauafostdeclanat
procedura insolvenei/ falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant
constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu
corespundrealitiisaudocumentele/autorizaiile/avizeledepusenvedereaobineriifinanrii
nerambursabile sunt constatate ca fiind
Atenie!
neadevrate/false/incomplete/expirate/inexacte/
Pentruncheiereacontractelorcu
nu corespund realitii, Autoritatea Contractant
firmeledeconsultanputeiconsulta
poate nceta valabilitatea Contractului, de plin
ModeluldeContractdePrestriServicii
drept, printro notificare scris adresat
ProfesionaledeSpecialitate,precumi
beneficiarului, frpunerenntrziere,frnicio
Recomandrinvedereancheierii
alt formalitate i fr intervenia instanei
contractelordeprestriserviciide
judectoreti.
consultani/sauproiectare,publicate
nacestecazuri,beneficiarulvarestituiintegral
pepaginaoficialAFIRlaseciunea:
sumele primite ca finanare nerambursabil,
InformaiiGenerale>>RapoarteiListe
mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul
>>Listfirmedeconsultan.Aceste
stabilitconformdispoziiilorlegalenvigoare,in
documenteauuncaracterorientativ,
conformitatecudispoziiilecontractuale.
prileavndlibertateadeaincluden
Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea
contractulpecarelvorsemnaclauzele
obligaiilorcontractualenuestedenaturaafecta
celemaipotriviteiadaptateserviciilor
condiiile de eligibilitate i selecie a proiectului,
vizatederespectivelecontracte.
recuperarea sprijinului financiar se va realiza n
modproporionalcugraduldenendeplinire.

Anterior ncetrii Contractului de Finanare, Autoritatea Contractant poate suspenda


contractuli/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

23

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

3.3ACHIZIIILE

Achiziiilesevordesfurarespectndlegislatianaionalspecificachiziiilorpubliceprecum
iInstruciunileiManualuldeachiziiipublicecesevoranexacontractuluidefinanare.
Pentru a facilita buna desfurare a procedurilor de achiziii, beneficiarii vor folosi fiele de
date model, specifice fiecrui tip de investiie, ce se
regsescninstruciuni.
Atenie!
Termenul de finalizare al achiziiilor i
BeneficiarulvadepunelaCRFIR,
depunerea acestora spre avizare la centrele
Declaraiadeealonareadepunerii
regionale, se va corela cu termenul limit n care DosarelorCererilordePlatnmaxim30
trebuiessencadrezedepunereaprimeitranede
deziledelaavizareaprimuluidosarde
platmenionatlaart.4dinHG226/2015.
achiziie(exceptnddosareledeservicii).

Achiziia de lucrri i documentaiile tehnice ce se vor publica n SEAP, vor avea la baz
proiectultehnicdeexecuieavizatnprealabildectreAFIR.

ncontextulderulriiachiziiilorprivate/publice,conflictuldeinteresesedefineteprin:
A.Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertani:
Acionariatul beneficiarului (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali ai acestuia,
membrii n structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri n consilii de
administraieetc.)imembriicomisiilordeevaluare:
a.deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
b.facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriaiconsiliilor
deadministraieetc.)saudesupervizarealeunuiadintreofertanisausubcontractani;
c.suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
B.Conflictuldeinteresentreofertani:
Acionariatul ofertanilor (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali, membrii n
structuriledeconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc.):
a.deinpachetulmajoritardeaciunilacelelaltefirmeparticipantepentruaceeaiachiziie(OUG
66/2011);
b.facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriaiconsiliilor
deadministraieetc.)saudesupervizarealeunuialtofertantsausubcontractant;
c.suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
NerespectareadectrebeneficiariiFEADRaInstruciunilorprivindachiziiilepublice/private
anex la Contractul de Finanare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziiei de
servicii,lucrrisaubunuri.
Peparcursulderulriiprocedurilordeachiziii,laadoptareaoricreidecizii,trebuieavuten
vedereurmtoareleprincipii:
Nediscriminarea;
Tratamentulegal;
Recunoatereareciproc;
Transparena;
Proporionalitatea;
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

24

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Eficienautilizriifondurilor;
Asumarearspunderii.

3.4PLATA
n cazul n care beneficiaz de avans, beneficiarul poate de asemenea s depun la CRFIR
DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlatnmaxim30deziledelaavizarea
primuluidosardeachiziie(inclusivdosareledeservicii).
n cazul proiectelor pentru care se deconteaz TVAul de la bugetul de stat conform
prevederilorlegalenvigoarebeneficiariitrebuiesdepuniDeclaraiadeealonareadepunerii
DosarelorCererilordePlatdistinctpentruTVA.
ncazulncarebeneficiarulnudepuneDeclaraiadeealonarentermenulprevzut,aceasta
sevadepuneceltrziuodatcuprimatranaDosaruluiCereriidePlat.
Atenie!Solicitaniicarevorderulaproceduradeachiziiiserviciicuovaloaremaimarede30.000
euro,naintedesemnareaContractuluideFinanarecuAFIR,vorrespectaprevederileprocedurii
deachiziiiserviciidinManualuldeachiziiipostatpepaginadeinternetAFIR.
Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la CRFIR, n dou exemplare pe suport de
hrtie,lacareataeazpesuportmagneticdocumentelentocmitedebeneficiar.DosarulCererii
de Plat trebuie s cuprind documentele justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT
(veziAnexaVlaContractuldeFinanare)pepaginadeinternetaAFIRwww.afir.info.
Termenullimitdeefectuareaplilorctrebeneficiarestedemaxim90dezilecalendaristice
deladatanregistrriiCereriidePlatconforme.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

25

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.


Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare
Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de Finanare pentru ntocmirea
proiectuluisunt:
1.1Studiul deFezabilitate/ Documentaia
de Avizare a Lucrrilor de Intervenie,
Atenie!
ntocmite conform legislaiei n vigoare
Pentrujustificarearezonabilitiipreurilorpentru
(HG nr. 28/2008 privind aprobarea
investiiadebaz,proiectantulvaaveanvedere
coninutului cadru al documentaiei
prevederileHG363/2010privindaprobarea
tehnicoeconomice aferente investiiilor
standardelordecostpentruobiectivedeinvestiii
publice, precum i a structurii i
finanatedinfonduripublice,cumodificrilei
metodologiei de elaborare a devizului
completrileulterioareivamenionasursade
general pentru obiecte de investiii i
preurifolosit.
lucrrideintervenii).
Important!

Important!

Cursuldeschimbvalutarutilizatvaficelpublicatde
BancaCentralEuropeanpeinternetlaadresa:
http:www.ecb.int/index.htm.,dindatantocmirii
StudiuluideFezabilitate/DocumentaieideAvizarea
LucrrilordeIntervenie.

nCertificatuldeUrbanism/
AutorizaiedeConstruiretrebuie
specificatnumeleproiectului/
investiieiexactcumestemenionat
nCerereadeFinanare.

Pentru proiectele care vizeaz investiii asupra


obiectivelordepatrimoniuculturalclasaB,solicitantulva
prezentai:

Deasemenea,vorficompletateclar
elementeprivindtipulinumrul
documentuluideurbanismnbaza
cruiasaeliberat,actulprincaresa
aprobatacesta.

1.2DocumentaiantocmitconformConinutuluiCadru
aldocumentaiilorderestaurareamonumenteloristorice
(DISPOZIIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele msuri pentru mbuntirea activitii n
domeniul avizrii, elaborat de Ministerul Culturii i Cultelor, pentru investiii de
restaurare/conservareaobiectivelordepatrimoniu);
sau:
1.3Documentaiejustificativpentruinvestiiideconservareaobiectivelordepatrimoniu,avizat
deDireciapentruCultur,CulteiPatrimoniuCulturaljudeean.
2. Certificat de Urbanism/Autorizaie de construire,
valabil/ladatadepuneriiCereriideFinanare,eliberat/
n condiiile Legii 50/1991, modificat, completat i
republicat, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii.
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

Important!
HCLdemodificare/completarea
domeniuluipublicsuntvalabilenumai
caanexelainventarulatestatn
condiiilelegii(prinHotrrea
Guvernului).
26

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

3.1 Inventarul bunurilor ce aparin domeniului public al primriei/primriilor, ntocmit conform


legislaieinvigoareprivindproprietateapubliciregimuljuridicalacesteia,atestatprinHotrre
aGuvernuluiipublicatnMonitorulOficialalRomniei(copiedupMonitorulOficial).
sau
3.2Documentedoveditoarealedreptuluideproprietate/administrarealONGurilor,Unitilorde
cult, Persoanelor fizice autorizate/societilor comerciale pe o perioada de 10 ani asupra
bunurilorimobilelacaresevorefectualucrri,conformcereriidefinanare;

4.1DocumentcaresatestecsolicitantuladepusdocumentaialaANPM(Clasareanotificriisau
Deciziaetapeideevaluareiniial)
Sau
4.2Deciziaetapeidencadrare
Sau
4.3Acorddemediu,nsoitdestudiudeimpact(dacestecazul).

5.1 Hotrrea Consiliului Local cu referire la nsuirea / aprobarea de ctre Consiliul Local a
urmtoarelorchestiuni(obligatorii):
necesitateaioportunitateainvestiiei;
lucrrilesuntprevzutenbugetul/bugetelelocal/epentruperioadaderealizareainvestiiei;
angajamentuldeasuportacheltuieliledentreinere/mentenantaainvestiieipeoperioadde
minimum5anideladataefecturiiultimeipli;
caracteristicitehnicealeinvestiiei/investiiilorpropuse(lungimi,arii,volume,capacitietc.)
nominalizarea i delegarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaia cu AFIR n
derulareaproiectului.

Important!

Solicitaniipubliciauobligaia
5.2 Hotrrea Adunrii Generale pentru implementarea
deexcludereaoricrei
proiectuluispecificfiecreicategoriidesolicitanicureferire
contribuiipublicedirectedela
la nsuirea/aprobarea de ctre ONG, Unitate de cult,
Bugetuldestatpentru
Persoan fizic autorizat/Societate Comercial a
investiiilecareurmeazase
urmtoarelor(condiiiobligatorii):
realiza,plile(pentru
cheltuielileneeligibileetc.)
necesitateaioportunitateainvestiiei;
urmndsfieefectuatenumai
lucrrile sunt prevzute n bugetul solicitantului pentru
dinsursepropriisauatrasea
perioadaderealizareainvestiiei;
sevedeaplanulfinanciar.
angajamentul de a suporta cheltuielile de ntreinere /
mentenantaainvestiieipeoperioaddeminimum5anidela
dataefecturiiultimeipli;
caracteristicitehniceinvestiiei/investiiilorpropuse(lungimi,arii,volume,capacitietc.);
nominalizarea i delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaia cu AFIR n
derulareaproiectului.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

27

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

6.1.Certificatuldenregistrarefiscal
6.2. ncheiere privind nscrierea n registrul asociaiilor i fundaiilor, rmas definitiv /
Certificatdenregistrarenregistrulasociaiilorifundaiilor
6.2.1ActuldenfiinareistatutulONG
Sau
6.2.2ActuldenfiinareistatutulAezmntuluiMonahal(Mnstire,SchitsauMetoc)Sau
6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de nregistrare a firmei, Hotrrea tribunalului de pe lng
ONRC,CertificatconstatatoreliberatdeONRC
7.Documentdelabanc/trezoreriecudateledeidentificarealebncii/trezorerieiialecontului
aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii/trezoreriei,codulIBANalcontuluincarese
deruleazoperaiunilecuAFIR).
8. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va
cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costuri i stadiul proiectului,
perioada derulrii proiectului), pentru solicitanii care au mai beneficiat de finanare
nerambursabilncepndcuanul2002pentruaceleaitipurideinvestiii.
9. Declaraia pe propria rspundere din care s reias c dup realizarea investiiei din
patrimoniulculturaldeclasB,aceastavafinscrisntroreeadepromovareturistic.

Atenie!nscriereantroreeadepromovareturisticsevaverificalaultimatrandeplat

10.Avizulsanitarprivindconstatareaconformitiiproiectuluicucondiiiledeigienisntate
public
sau
Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic
sau
Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigiensisntatepublic,dac
estecazul.

11. Avizul eliberat de Direcia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Naional judeean,
caresconfirmefaptulcobiectivulpropussprefinanarefacepartedinpatrimoniulculturalde
interes local grupa B i c se poate interveni asupra lui (documentaia este adecvat), dac
estecazul.

12. Aviz eliberat de Muzeul judeean de Istorie i Arheologie, dac este cazul, asupra unor
interveii antropice cu caracter arheologic n perimetrul aferent proiectului propus pentru
finanarenerambursabil.

13. Document eliberat de Consiliul Judeean, prin Centrul judeean pentru conservarea i
promovareaculturiitradiionale,ncaresfiespecificateactivitileculturaleisocioculturale
ce se desfoar n lcaul ce face obiectul proiectului propus pentru finanare, precum i
numrul, amploarea i importana (local, judeean, naional) a acestor activiti n
conservareaipromovareaculturiitradiionale.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

28

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

14. Extrasul din strategie din care rezult ca investiia este n corelare cu orice strategie de
dezvoltarenaional/regional/judeean/localaprobat,corespunztoaredomeniuluide
investiii,precumicopiahotrriideaprobareaStrategiei.

15.Documentedoveditoarecaresdemonstrezenumruldeactivitidesfurateceauavutloc
nultimele12luni,anterioaredateidepuneriiCereriideFinanare.

16.Altedocumentejustificative(sevorspecificadectresolicitant,dupcaz).

ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriideFinanare,termenulde
valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoare.

4.2ListaformularelorcevorfidisponibilepesiteulAFIR

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe
carepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);linkwww.afir.info
Contractul de Finanare Anexa 4 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.afir.info
DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.afir.info
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc.);linkwww.afir.info
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.afir.info
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/
lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.afir.info
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.afir.info
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
Cererea deFinanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.afir.info
Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:
Fia Msurii (Investiii prin FEADR Submsura 7.6 Investiii asociate cu protejarea
patrimoniuluicultural);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

29

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.


4.3DICIONAR

Beneficiar persoan juridic/ONG care a realizat un proiect de investiii i care a ncheiat un


contractdefinanarecuAFIRpentruaccesareafonduriloreuropeneprinFEADR;
CereredeFinanaresolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiaronainteaz
pentruaprobareacontractuluidefinanareaproiectuluideinvestiiinvedereaobineriifinanrii
nerambursabile;
Cofinanare public fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin FEADR.
AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei;
Conservaretoateaceleinterveniicareaucafinalitatemeninereauneistrifiziceiesteticea
uneiconstrucii.Conservarepoateficonsideratilucrareadeprotejarempotrivaintemperiilor,
furtuluietc.aunuiantiersau auneiconstruciidegradate,naceastcategorie(cuuncaracter
special)intrndsimeninereanstarederuinavestigiilorarheologicedinoriceepocnacest
caz conservarea urmrind doar mpiedicarea degradrilor ulterioare. Lucrrile din aceast
categoriesuntceledereparaiicurenteidentreinerecarenumodificstareaprezentaunei
construcii.Maipotfiacceptatenaceastdefiniieiinterveniileminimnecesarepentrupunerea
nsiguranauneicldiridinpunctdevederestructural,lucrricarenextremarputeafidefinite
dreptconsolidare;
Eligibilitate ndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt
precizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectuluin
vedereacontractrii;
Fia submsurii document ce descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit,
obiectivele,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipuriledeinvestiie,categoriiledebeneficiari
eligibiliitipulsprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane juridice n baza unor criterii de
eligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareaSubMsuriiicarenu
trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea
investiieiconformproiectuluiaprobatdeAFIR;
Msuradefineteariadefinanareprincaresepoaterealizacofinanareaproiectelor(reprezint
osumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile);
Politica Agricol Comun (PAC) set de reguli i mecanisme care reglementeaz producerea,
procesareaicomercializareaproduseloragricolenUniuneaEuropeanicareacordoatenie
crescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomunedepia;
Reprezentantul legal persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia contractual cu
AFIR,conformlegislaieinvigoare;
Renovarea toate acele intervenii care sporesc gradul de mbuntire al finisajelor i al
accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrveli, schimbarea instalaiilor interioare i exterioare din
incint etc.) precum i lucrri de recompartimentare, modificri ce duc la sporirea confortului
(iluminat,echipareelectric,termic,securitateetc.)ialsiguraneinexploatare(cideaccesi
de circulaie, sisteme de protecie la foc etc.) n general, intervenii ce conduc la un mod mai
Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

30

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

funcional i mai economic de folosire a unei construcii, fr posibilitatea de schimbare


volumetriciplanimetricsaumodificareadestinaieiiniiale;
Restaurareaesteointerveniepeocldireaflatntrungradoarecarededegradarecuscopul
de a reface caracterul, configuraia i acele caracteristici speciale care au condus la decizia de
protejare a imobilului, lucrrile efectuate n acest scop putnd duce la modificri substaniale a
formeincarecldireasegsetelamomentuldecizieiderestaurare;
Solicitantpersoanjuridic/ONG,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
Valoare eligibil a proiectului suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrri care se
ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n prezentul ghid i care pot fi decontate prin
FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea
eligibilaproiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/sau
lucrricaresuntncadratenListacheltuielilorneeligibileprecizatnprezentulghidi,caatare,
nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru stabilirea
procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de
ctrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrri;
Abrevieri:
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate juridic,
subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul AFIR l constituie derularea
FonduluiEuropeanAgricolpentruDezvoltare,attdinpunctdevederetehnic,ctifinanciar;
APIAAgeniadePliiIntervenienAgriculturinstituiepublicsubordonatMinisterului
AgriculturiiiDezvoltriiRuralederuleazfondurileeuropenepentruimplementareamsurilor
desprijinfinanatedinFondulEuropeanpentruGarantarenAgricultur;
CRFIR Centrele Regionale pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la
nivelulregiunilordedezvoltarealeRomnieiaAFIR(lanivelnaionalexist8centreregionale);
OJFIR Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivel
judeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune;
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

4.4AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

Fiecare cetean al Romniei, precum i persoanele juridice de drept romn care se
ncadreaznariadefinanareaMsurilordincadrulPNDR,audreptulsbeneficiezedefondurile
europene nerambursabile pentru finanarea propriilor proiecte de investiii pentru dezvoltare
rural.

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

31

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

AFIRvstladispoziiedelunipnvinerintreorele830i1630pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
ExperiiAFIRvpotacorda,pelocsauntermenullegal(maxim30dezile),oriceinformaie
necesarndemersuldumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ExperiiAFIRnuauvoiesvacordeconsultanprivindrealizareaproiectului.
EchipaAFIRvpoateajutaoridecteoriaveioplngere,oreclamaiesauopetiieprivind
osituaiecareintrnariadecompetenaAFIR.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile
neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris Ageniei pentru Finanarea
InvestiiilorRurale,pentrusoluionareaproblemelor.
Pentruareclamaoanumitsituaiesaupentruasesizaeventualeneregularitiinformaine
nscris.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni,
reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i
dateledecontactalepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.
Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile
precumiinvestiiilecaresuntfinanateprinFEADR,consultaiacestGhid.Dacdoriiinformaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul
de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n seciunea ntrebri frecvente sunt
publicate toatentrebrileirspunsurile laspeeconcretecareauaplicabilitategeneral,fiind
astfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

***

Ghidul Solicitantului SubMsura 7.6

32

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.