Sunteți pe pagina 1din 2

Asigurarea de raspundere profesionala a expertilor contabili,

contabililor autorizati si consultantilor fiscali


- conditii speciale (se aplica numai impreuna cu Conditiile Generale privind asigurarea de raspundere civila)

DEFINITII
In cuprinsul prezentelor Conditii speciale, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
Asigurat:

Eveniment asigurat:

Persoana fizica/ juridica, atestata/autorizata in conformitate cu prevederile legale in


vigoare cu privire la organizarea si exercitarea profesiei de expert contabil (inclusiv
cenzor), contabil autorizat sau consultant fiscal; aceasta notiune include si
angajatii, dar numai in exercitarea functiilor/atributiilor incredintate de Asigurat
persoana juridica;
Prejudiciul (pierderi financiare) care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. este inregistrat de beneficiarii serviciilor profesionale specifice (mentionate in
polita de asigurare), prestate de Asigurat in cadrul limitelor teritoriale agreate;
2. este cauzat de faptele ilicite culpabile savarsite de Asigurat in perioada asigurata
sau, daca partile convin, intr-o perioada retroactiva coform mentiunilor din polita de
asigurare;
3. este reclamat Asiguratului/Asiguratorului, in scris, pentru prima oara in perioada
asigurata.
Seria de cereri de despagubire care determina un singur eveniment asigurat trebuie
sa indeplineasca una din conditiile:
- prejudiciile generatoare sunt consecinte diferite ale unor cauze identice/similare;
- acelasi prejudiciu este cauzat de mai multe fapte culpabile;
- o singura reclamatie inaintata impotriva mai multor persoane responsabile asigurate.

Data producerii
evenimentului asigurat: Data reclamatiei scrise sau data primei reclamatii din cadrul seriei de cereri de
despagubire inaintata Asiguratului/Asiguratorului de catre persoana pagubita.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASIGURARE
1.1.
Asiguratorul, in conformitate cu prevederile prezentelor conditii si in schimbul primei de asigurare platite
de catre Contractant/Asigurat, acopera raspunderea civila a Asiguratului, declansata ca urmare a
producerii evenimentelor asigurate.
1.2.
De asemenea, Asiguratorul acopera si prejudiciile reclamate Asiguratului/ Asiguratorului ulterior expirarii
politei de asigurare (maximum 36 luni), sub conditia ca faptele culpabile sa fie notificate Asiguratorului
de catre Asigurat in perioada asigurata (precizand serviciile furnizate, descrierea faptelor culpabile, data
luarii la cunostinta, partile implicate, natura prejudiciilor potentiale).
2. ACOPERIRE
2.1.
Asiguratorul acorda despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare, pentru:
2.1.1. sumele compensatorii pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite, ca
urmare a producerii evenimentelor asigurate acoperite;
2.1.2. cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita, daca Asiguratul a fost obligat la plata
despagubirilor prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
2.1.3. cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, daca Asiguratul a fost obligat la plata
despagubirilor prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
2.1.4. cheltuielile efectuate de Asigurat, cu acordul prealabil al Asiguratorului, in scopul apararii/
contestarii oricarei cereri de despagubire lansate impotriva Asiguratului, pentru serviciile prestate
in acest scop de terte persoane si dovedite cu documente justificative
2.2.
In plus fata de acoperirea conferita de art. 2.1., dar in limita de raspundere mentionata in polita de
asigurare, aferenta perioadei asigurate, Asiguratorul despagubeste si costurile de refacere/inlocuire a
documentelor (indiferent de suport exemple: acte, certificate, date pe suport electronic; exceptie:
bancnote, instrumente negociabile de plata, obligatiuni), aflate in grija, custodia, sub controlul
CA-RCL/CSP 2.7

REV.: 4

Valabil din: ianuarie 2009

Pag.: 1 / 2

Asiguratului in conexiune cu desfasurarea serviciilor profesionale specifice, rezultand din pierderea/


distrugerea acestora in perioada asigurata; limita despagubirii reprezinta 10% din limita raspunderii pe
eveniment, dar nu mai mult de 1.000 EUR.
3. EXCLUDERI SPECIFICE
Pe langa excluderile prevazute in Conditiile generale privind asigurarea de raspundere civila, Asiguratorul nu
acopera:
3.1.
prejudiciile pentru care dreptul la actiune al persoanei pagubite s-a prescris;
3.2.
cereri de despagubire/prejudicii, fapte care le-ar putea genera, cunoscute Asiguratului (indiferent daca
au fost declarate sau nu Asiguratorului in cererea-chestionar) sau pe care acesta trebuia sa le
cunoasca inainte de data intarii in vigoare a contractului de asigurare;
3.3.
prejudicii reprezentand vatamari corporale (inclusiv deces), pagube materiale (pierderea/distrugerea
bunurilor altele decat cele evidentiate la art. 2.2.) si consecintele acestora;
3.4.
prejudicii rezultand din furnizarea unor servicii profesionale care depasesc sfera celor mentionate in
polita de asigurare - stabilite conform prevederilor legislative specifice/codului deontologic;
3.5.
prejudicii in legatura cu/cauzate de fapte produse dupa incetarea activitatii Asiguratului - suspendarea,
retragerea calitatii/licentei/autorizatiei profesionale;
3.6.
prejudicii decurgand din nepastrarea secretului profesional/confidentialitatii activitatii;
3.7.
cereri de despagubire in legatura cu depasirea costurilor estimate, duratei prestarii serviciilor;
3.8.
cereri de despagubire rezultand din activitatea prestata de Asigurat in calitate de manager, presedinte/
membru al directoratului, administrator, membru al consiliului de supraveghere;
3.9.
rambursarea onorariilor/altor compensatii platite Asiguratului inclusiv cu titlu de remuneratie pentru
serviciile prestate;
3.10. cereri de despagubire in legatura cu/rezultand din insolventa/falimentul Asiguratului si/sau incapacitatea
de a justifica banii inregistrati in contabilitate;
3.11. cereri de despagubire rezultand din recomandari cu privire la produse/servicii software sau hardware.
4. PRINCIPII DE DESPAGUBIRE
4.1.
Despagubirea nu poate depasi cuantumul prejudiciilor efectiv suferite de persoanele pagubite si limitele
raspunderii mentionate in polita de asigurare.
4.2.
Costurile/cheltuielile prevazute la art. 2.1.4., despagubite de Asigurator inainte de stabilirea de catre
organele abilitate ca prejudiciile au reprezentat consecinta directa a faptelor ilicite intentionate (inclusiv
frauda) ale Asiguratului, vor fi recuperate de la Asigurat.
5. DISPOZITII FINALE
Prezentelor Conditii speciale li se aplica toate prevederile Conditiilor generale privind asigurarea de
raspundere civila, in masura in care nu contravin acestora.

CA-RCL/CSP 2.7

REV.: 4

Valabil din: ianuarie 2009

Pag.: 2 / 2