Sunteți pe pagina 1din 57

FIA CU DATE DE SECURITATE

n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

1. Identificarea substanei/ amestecului i a societii/ ntreprinderii


1.1 Element de identificare a produsului
Denumirea comercial

: Phenol

Numr de nregistrare

: 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Numele substanei

: fenol

Substana nr.

: 203-632-7

1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Utilizarea
substanei/amestecului

: Materie prim n industria chimic, Fabricare, De procesare,


Distribuie, Uz de laborator, A se utiliza la cptuire, A se
utiliza ca liani i ageni de desprindere, A se utiliza la
fabricarea i prelucrarea cauciucului, A se utiliza la fabricarea
polimerilor, A se utiliza la prelucrarea polimerilor, Prelucrarea
rinii fenolice (utilizatori n aval de rini fenolice)

1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate


Fabricant

: Borealis Polymers Oy
P.O.Box 330, FI-06101 Porvoo, Finlanda
Telefon: +358 9 394900

Furnizor

: Borealis AG
Wagramer Strasse 17-19, 1220 Viena, Austria
Telefon: +43 1 22400 0

Adresa electronic (e-mail)

: sds@borealisgroup.com

1.4 Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen


021 318 36 06 Biroul RSI Si Informare Toxicologica (8:00-15:00)

2. Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Toxicitate acut, Categoria 3
Toxicitate acut, Categoria 3
Corodarea pielii, Categoria 1B
Toxicitate acut, Categoria 3
Mutagenitatea celulelor germinative,
Categoria 2
Toxicitate asupra unui organ int specific
- expunere repetat, Categoria 2

H301: Toxic n caz de nghiire.


H311: Toxic n contact cu pielea.
H314: Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea
ochilor.
H331: Toxic n caz de inhalare.
H341: Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
H373: Poate provoca leziuni ale organelor n caz
de expunere prelungit sau repetat.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 1 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Toxicitatea cronic pentru mediul acvatic,


Categoria 2

Data tipririi 10.02.2015

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe


termen lung.

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)


Mutagen Categoria 3
Toxic

R68: Risc posibil de efecte ireversibile.


R23/24/25: Toxic prin inhalare, n contact cu pielea
i prin nghiire.
R34: Provoac arsuri.
R48/20/21/22: Nociv: pericol de efecte grave
asupra sntii la expunere prelungit prin
inhalare, n contact cu pielea i prin nghiire.

Coroziv
Nociv

2.2 Elemente pentru etichet


Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericol

Cuvnt de avertizare

Pericol

Fraze de pericol

H301
H311
H314
H331
H341
H373
H411

Fraze de precauie

Prevenire:
P260
P280

Toxic n caz de nghiire.


Toxic n contact cu pielea.
Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea
ochilor.
Toxic n caz de inhalare.
Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
Poate provoca leziuni ale organelor n caz
de expunere prelungit sau repetat.
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung.

Nu inspirai praful.
Purtai mnui de protecie/ mbrcminte
de protecie/ echipament de protecie a
ochilor/ echipament de protecie a feei.

Rspuns:
P303 + P361 + P353 N CAZ DE CONTACT CU PIELEA
(sau prul): scoatei imediat toat
mbrcmintea contaminat. Cltii pielea
cu ap/facei du.
P322
Msuri specifice (a se vedea etichetare
adiional de pe aceast etichet).
P305 + P351 + P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII:
cltii cu atenie cu ap timp de mai multe
minute. Scoatei lentilele de contact, dac
este cazul i dac acest lucru se poate face
cu uurin. Continuai s cltii.
P308 + P311
n caz de expunere demonstrat sau
presupus: Se va anuna un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGIC sau un
doctor.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 2 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Componente potenial periculoase ce trebuie s fie specificate pe etichet:


fenol
108-95-2
Etichetare adiional:
Dup contactul cu pielea, splai imediat cu mult polietilenglicol (flacon de unic folosin) i cu
ap din abunden.
2.3 Alte pericole
Poate provoca moartea dac este absorbit prin piele.
Poate provoca leziuni oculare ireversibile.
Simptomele pot fi ntrziate.
Vezi capitolul 4.
Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.
Uor degradabile.

3. Compoziie/ informaii privind componenii


3.1 Substane
Nr. CAS
Nr. EINECS / Nr. ELINCS
108-95-2
203-632-7

Denumire chimic
fenol

Concentraie [%]
<= 100

4. Msuri de prim ajutor


4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
Indicaii generale

: Se vor planifica msuri de prim-ajutor nainte de nceperea


lucrului cu acest produs.
Persoanele care acord primul ajutor trebuie s se
autoprotejeze.
Se va duce victima la aer proaspt.
Se va sta n repaus.
Se vor scoate hainele i nclmintea contaminate.
n caz de incontien, se va culca persoana n poziie lateral
stabil i se va consulta un medic.
Pstreaz la dispoziia:
Pentru spalarea ochilor sticle cu ap pur i servete de unic
folosin polietilen glicol la locul de munc i n vehicule.
n caz de accident sau simptome de boal, consultai imediat
medicul (Dac este posibil, i se va arta eticheta).

Dac se inhaleaz

: Eliminai expunerea.
Pstrai cald, n stare de repaus asigurand aer proaspt.
Dac este nevoie se va administra oxigen sau se va face
respiraie artificial.
Este necesar un examen medical imediat.

n caz de contact cu pielea

: Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.


Splai cu polietilen glicol (servete de unic folosin) i cu
ap din abunden.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 3 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Continuati splatul pn la sosirea asistentei medicale ,iar


pielea sa nu fie alba.
n caz de contact cu ochii

: Se va clti imediat cu mult ap, de asemenea sub pleoape,


cel puin 15 minute.
Se va spla n mod continuu ochii n timpul transportului la
spital.

Dac este ingerat

: Se va clti gura.
Se va bea mult ap.
NU se va induce stare de vom.
Este necesar un examen medical imediat.

4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate


Simptome

: Simptomele de otrvire:
Vrsturi
Convulsii
Activitate cardiac neregulat
Incontien
Dificulti respiratorii
Moarte.
Inhalare:
Iritaie
Insuficien respiratorie
Edem pulmonar
Contact cu pielea:
Leziuni ale pielii
Coroziune
Dermatit
Necroz
Moarte.
Ingerare:
Iritaie garv
efecte corozive
efecte letale acute

Riscuri

: Simptomele pot fi ntrziate.

4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
Tratament

: Nu exist nici un antidot specific disponibil.


Dup contactul cu pielea, splai imediat cu mult
polietilenglicol (flacon de unic folosin) i cu ap din
abunden.
n caz de contact cu ochii, se va spla imediat cu mult ap i
se va consulta un medic.
n caz de ingerare, se vor face splturi stomacale folosind n
plus i crbune activ.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 4 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

5. Msuri de combatere a incendiilor


5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere
corespunztoare

: Pulbere uscat
Bioxid de carbon (CO2)
Spum rezistent la alcooli
Cea de ap

Mijloace de stingere
: Jet de ap puternic
necorespunztoare
5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz
Riscuri specifice n timpul
luptei mpotriva incendiilor

: Inflamabil.
Vaporii sunt mai grei dect aerul i se pot rspndi pe podea.
Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.
Arderea produce fum neplcut i toxic.
Vezi capitolul 10.

5.3 Recomandri destinate pompierilor


echipamentelor speciale de
protecie pentru pompieri

: Se va purta aparat respirator autonom i mbrcminte de


protecie.

Informaii suplimentare

: Se vor ine persoanele la distan de locul de


curgere/scurgere i ntr-un loc protejat de vnt.
Se va ine la distan de sursele de cldur i foc.
Avei n vedere riscul producerii unei explozii.
Se vor rci recipientele /rezervoarele cu jet de ap.
Se va colecta separat apa folosit la stingere care a fost
contaminat. Aceasta nu trebuie s fie eliminat n sistemul
de canalizare.
Rezidurile de ardere i apa folosit la stingere, care a fost
contaminat, trebuie eliminate n conformitate cu
reglementrile locale.

6. Msuri de luat n caz de dispersie accidental


6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen
Msurile de precauie pentru
protecia personal

: Se va ndeprta orice surs de aprindere.


Se vor ine persoanele la distan de locul de
curgere/scurgere i ntr-un loc protejat de vnt.
Nu inspirai vaporii.
Evitai s inspirai praful.
A se evita orice contact cu produsul.
Se va folosi echipament de protecie individual.
Se va asigura ventilaie adecvat.
ncearca oprirea scurgeri fr riscuri personale.

6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor


Precauii pentru mediul
nconjurtor

: Nu va fi eliberat in mediul nconjurtor.


Se va preveni deversarea produsului n sistemul de

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 5 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

canalizare.
Dac produsul contamineaz rurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anuna autoritile competente conform cu
dispoziiile legale n vigoare.
6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie
Metodele de curare

: Produsul va fi lsat s se solidifice i va fi folosit un


echipament mecanic de manipulare.
Produsul va fi colectat n recipiente speciale pentru evacuare.
Mase mari topite:
Se va strnge i se va colecta materialul mprtiat cu ajutorul
unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip,
pmnt, kieselgur, vermiculit) i va fi depozitat ntr-un
container pentru eliminare conform cu reglementrile localenaionale n vigoare (a se vedea capitolul 13).
Se va cura cu grij.

6.4 Trimiteri ctre alte seciuni


Pentru protecia individual a se vedea paragraful 8.
Consideraii privind eliminarea a se vedea paragraful 13.

7. Manipularea i depozitarea
7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate
Sfaturi de manipulare n
condiii de securitate

: Se va manipula numai ntr-un loc echipat cu ventilaie local


cu extracie (sau alt fel de sistem de ventilaie cu extracie
aprobat).
Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceii.
Se va evita contactul cu pielea, ochii i mbrcmintea.
Se va manipula cu extrem de mare grij.
Se va asigura ventilaie adecvat.

Msuri de protecie mpotriva


incendiului i a exploziei

: A se pstra departe de orice flacr sau surs de scntei Fumatul interzis.

7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti


Cerine pentru spaiile de
depozitare i containere

: Pstrai ambalajul nchis ermetic i ntr-un loc bine ventilat.


A se proteja de lumina solar.
Materiale adecvate pentru containere:
Oel inoxidabil
Materiale nepotrivite pentru containere:
Aluminiu
Plumb
Cupru
Aliaje de cupru
Zinc
Oel necptuit
Poate ataca multe materiale plastice, cauciuc i acoperiri.

Informaii suplimentare
asupra condiiilor de
depozitare

: Se va pstra nchis sub cheie sau ntr-o zon accesibil


numai poersonalului calificat sau persoanelor autorizate.
A se lua msuri de precauie pentru evitarea descrcrilor

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 6 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

electrostatice.
Pentru a evita aprinderea vaporilor datorit descrcrilor
electrice statice, toate prile metalice ale echipamentului
trebuie s prezinte mpmntare.
Se va asigura ca sistemele de cltire a ochilor i duurile de
siguran s fie situate n apropierea locului de munc.
Msuri de protecie n cazul
depozitrii n locuri comune

: A se pstra departe de hran, buturi i hran pentru animale.


A se pstra la distan de materialele incompatibile.
Vezi capitolul 10.

Clasa de depozitare
german
Alte informaii

: 6.1A Substane combustibile, toxice


: Temperatur de depozitare recomandat
15 - 25 C (solid)
55 - 60 C (lichid)

7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice)


: Rezervat utilizrilor industriale i profesionale.

Observaii

8. Controale ale expunerii/ protecia personal


8.1 Parametri de control

Componente

Nr. CAS

fenol

108-95-2

Informaii
suplimentare

Valoar
e
TWA

2012-01-19

RO OEL

4 ppm
16 mg/m3

2012-01-19

RO OEL

2 ppm
8 mg/m3

2009-12-19

2009/161/EU

piele: Identific posibilitatea unei penetrri cutanate importante.


Indicativ

STEL

Informaii

Baz

P: Substanele cu indicativul P (piele) pot ptrunde n organism prin pielea sau mucoasele
intacte. Indicativul P nu se refer la substanele care au numai o aciune local de tip iritativ.

TWA

Informaii
suplimentare

Adus la zi

P: Substanele cu indicativul P (piele) pot ptrunde n organism prin pielea sau mucoasele
intacte. Indicativul P nu se refer la substanele care au numai o aciune local de tip iritativ.

STEL

Informaii
suplimentare

Parametri de
control
2 ppm
8 mg/m3

4 ppm
16 mg/m3

2009-12-19

piele: Identific posibilitatea unei penetrri cutanate importante.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 7 aparinnd 57

2009/161/EU

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0
suplimentare

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Indicativ

Limite de expunere profesional biologic


Numele substanei

Nr. CAS

fenol

108-95-2

DNEL

PNEC

Parametri de control

fenol total: 50 mg/l


(Urin)

Timp de
prelevare a
probei

Adus la zi

Sfrit schimb

2012-01-19

Utilizare finale: Lucrtori


Ci de expunere: Inhalare

Efecte poteniale asupra sntii: Termen lung, Sistemic


Valoare: 8 mg/m3

Efecte poteniale asupra sntii: Efecte acute locale.


Valoare: 16 mg/m3

Utilizare finale: Lucrtori


Ci de expunere: Contact cu pielea
Efecte poteniale asupra sntii: Termen lung, Sistemic
Valoare: 1,23 mg/kg bw/d

Ap proaspt
Valoare: 0,0077 mg/l

Ap de mare
Valoare: 0,00077 mg/l

Sediment de ap curgtoare
Valoare: 0,0915 mg/kg dwt

Sediment marin
Valoare: 0,00915 mg/kg dwt

Sol
Valoare: 0,136 mg/kg dwt

Procesare intermitent/eliberare
Valoare: 0,031 mg/l

Instalaii de tratare a apelor uzate


Valoare: 2,1 mg/l

8.2 Controale ale expunerii


Msuri de ordin tehnic

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 8 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Reducei la minim expunerea aplicnd msuri precum sisteme nchise, uniti dedicate i
ventilaie adecvat general / local.
Pentru a preveni riscurile, asigurai sisteme sigure de lucru sau alte aranjamente echivalente.
Verificai, testai i meninei toate msurile de control n mod regulat.
Echipamentul individual de protecie
Protecia respiraiei

: n cazul unei ventilaii insuficiente, a se purta un echipament


de respiraie corespunztor.
Aparat respirator prevzut cu filtrul mpotriva
vaporilor/particulelor (EN 141).
Filtru ABEK-P3

Protecia minilor

: Mnui de protecie corespunztoare cu EN 374.


: groase din PVC
timpul de perforare: > 480 min.

: Neopren
timpul de perforare: 140 min.

: Clorur de polivinil (PVC)


timpul de perforare: 75 min.

: V rugm s respectai instruciunile referitoare la


permeabilitatea i timpul de strpungere ce sunt furnizate de
ctre fabricantul de mnui. Se vor lua de asemenea n
consideraie condiiile locale specifice n care produsul este
folosit, cum ar fi pericolul de tiere, erodare, precum i timpul
de contact.
Protecia ochilor

: Purtai ochelari de protecie (DIN EN 58211) i dac este


necesar masca-scut.

Protecia pielii i a corpului

: A se purta echipamentul de protecie corespunztor.


nclminte de protecie n conformitate cu prevederile EN
345-347.
Dac stropirea este probabil s apar:
Combinezon de protecie complet contra substanelor
chimice

Msuri de igien

: Evitai contactul cu pielea i ochii.


Scoatei imediat toat mbrcmintea contaminat.
Nu se va mnca, bea sau fuma n timpul utilizrii.
A se pstra departe de hran, buturi i hran pentru animale.
Se vor cura imediat mprtierile i se vor elimina deeurile
n condiii de securitate.
Se vor spla minile nainte de pauze i imediat dup
manipularea produsului.
Se va folosi o crem protectoare foarte gras dup curarea
pielii.

Msuri de protecie

: A se evita expunerea - a se procura instruciuni speciale

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 9 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

nainte de utilizare.
Se va asigura ca sistemele de cltire a ochilor i duurile de
siguran s fie situate n apropierea locului de munc.
Asigurai activiti specifice de instruire pentru operatori n
vederea reducerii la minim a expunerii.
Avei n vedere necesitatea supravegherii medicale ca urmare
a riscurilor.
Identificai i implementai aciuni corective.
Controlul expunerii mediului
Indicaii generale

: Nu va fi eliberat in mediul nconjurtor.


Se va preveni deversarea produsului n sistemul de
canalizare.
Dac produsul contamineaz rurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anuna autoritile competente conform cu
dispoziiile legale n vigoare.

9. Proprietile fizice i chimice


9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
Aspect

: solid
solid, < 40,9 C
lichid, > 40,9 C

Culoare

: incolor (lichid), alb (solid)


: Schimbarea de culoare daca sunt expuse la aer i la lumin:,
roz, rou

Miros

: picant

Pragul de acceptare a
mirosului

: 0,006 - 6 ppm

pH

: 4 - 5, Concentraie: 10,00 g/l, 20 C

unctul de topire

: 40,9 C

Punctul de fierbere

: 181,9 C, 1.013 hPa

Punctul de aprindere

: 81 C, ISO 2719

Limit inferioar de explozie

: 1,3 %(V)

Limit superioar de explozie

: 9,0 %(V)

Presiunea de vapori

: 0,2 hPa, 20 C
3 hPa, 50 C

Densitatea de vapori relativ

: 3,2, 20 C, (Aer = 1.0)

Densitate

: 1,07 g/cm, 20 C
1,13 g/cm, 25 C, DIN 51757

Solubilitate n ap:

: 84 g/l, 20 C

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 10 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

87 g/l, 25 C
68 C, complet miscibil
Solubilitate in ali solveni

: Solvent: Liposolubilitatea, Solubil n majoritatea solvenilor


organici.

Coeficientul de partiie: noctanol/ap

: log Pow: 1,47, 30 C

Temperatura de
autoaprindere

: nu se aprinde

Temperatur de aprindere

: 595 C, DIN 51794

Vscozitate dinamic

: 3,437 mPa.s, 50 C

Proprieti explozive

: Nu este exploziv

Proprieti oxidante

: Nu este oxidant

9.2 Alte informaii


Greutatea molecular

: 94,11 g/mol

10. Stabilitate i reactivitate


10.1 Reactivitate
Nu se conoate nici o reacie periculoas n condiii normale de folosire.
10.2 Stabilitate chimic
Poate ataca multe materiale plastice, cauciuc i acoperiri. higroscopic
10.3 Posibilitatea de reacii periculoase
Reacii potenial periculoase

: Nu se conoate nici o reacie periculoas n condiii normale


de folosire.

10.4 Condiii de evitat


Condiii de evitat

: Expunere la aer.
Expunere la lumina soarelui.
Se va ine la distan de sursele de cldur i foc.
Produsul nu se descompune dac este folosit conform
normelor.

10.5 Materiale incompatibile


Materiale de evitat

: Ageni oxidani
Aldehide
Izocianai
Nitrii
Nitrur
Friedel-Crafts catalizatori
Metale
Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.

10.6 Produi de descompunere periculoi


Produi de descompunere

: nclzirea sau arderea poate elibera gaze toxice i corozive.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 11 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0
periculoi

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

n caz de incendiu:
Monoxid de carbon
Bioxid de carbon (CO2)

11. Informaii toxicologice


11.1 Informaii privind efectele toxicologice
Produs
Toxicitate acut oral

: LD50: 340 mg/kg, obolan, Ghid de testare OECD 401


: LDLo: 140 mg/kg, Oameni

Toxicitate acut prin inhalare

: LC50: > 900 mg/m3, 8 ore, obolan, Iritaia mucoaselor,


Insuficien respiratorie, Tulburri respiratorii,
Toxic., Pericol de efecte grave asupra sntii n caz de
expunere prelungit.

Toxicitate acut dermic

: LD50: 660 mg/kg, obolan, Ghid de testare OECD 402

Corodarea/iritarea pielii

: Provoac arsuri., expunerea antreneaz rapid o aciune


puternic coroziv asupra tuturor esuturilor organismului., Risc
posibil de efecte ireversibile.

Lezarea grav/iritarea ochilor

: Iepure, Rezultat: Coroziv, Ghid de testare OECD 405, 72 ore,


Poate provoca leziuni oculare ireversibile.

Sensibilizarea cilor
respiratorii sau a pielii

: Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.

Mutagenitatea celulelor germinative


Genotoxicitate in vitro

: Test Ames, Rezultat: negativ, Ghid de testare OECD 471


: Test referitor la aberaiile cromozomiale in vitro, Rezultat:
pozitiv
: test in vitro, Rezultat: pozitiv, Mutagenitate (test micronucleic)
: Studiul in vitro privind mutaiile genetice pecelule de
mamifere, Rezultat: pozitiv, ndrumar de test OECD, 476

Genotoxicitate in vivo

: test in vivo, Mutagenitate (test micronucleic), Rezultat: slab


pozitiv

Evaluare

: Testele in vitro au artat efecte mutagene, Susceptibil de a


provoca anomalii genetice.

Cancerogenitatea

: Testele pe animale nu au artat nici un fel de efecte


cancerigene., IARC: (Agenia Internaional de Cercetri
pentru Cancer), Grupul 3: Nu este clasificat n ceea ce
privete cancerigenicitatea pentru oameni

Toxicitatea pentru
reproducere

: Nici un efect cunoscut.

STOT (toxicitate asupra


organelor int specifice) expunere repetat

: obolan, Oral(), NOAEL: 300 mg/kg, bw/d, Efecte sistemice,


Toxicitate subcronic

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 12 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

: Iepure, Dermic, NOAEL: 130 mg/kg, bw/d, Efecte sistemice,


Toxicitate subacut
: Maimue, Inhalare, NOAEC, 20 mg/m3, Efecte sistemice,
Toxicitate subcronic
: Expunerea prelungit poate provoca efecte cronice:, tulburare
a sistemului nervos,, leziuni la ficat i rinichi., Repetate
contacturi cu pielea:, dermatit,, tulburare de pigmentare.
Informaii suplimentare

: Simptomele pot fi ntrziate.

12. Informaii ecologice


12.1 Toxicitate
Produs
Toxicitate pentru peti

: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.


: LC50: 8,9 mg/l, 96 ore, Oncorhynchus mykiss (Pstrv
curcubeu)

Toxicitate pentru dafnia i


alte nevertebrate acvatice
Toxicitate asupra algelor

: EC50: 3,1 mg/l, 48 ore, Ceriodaphnia Dubia (purece de ap)


: EC50: 61,1 mg/l, 96 ore, Pseudokirchneriella subcapitata
(alge verzi)
: EC50: 76 mg/l, 72 ore, Entomoneis cf punctulata (diatomee)
: EC50: 61,82 mg/l, 7 zile, Lemna minor (Linti)

Toxicitate pentru bacterii

: CI50: 21 mg/l, 24 ore, Nitrosomonas sp

Toxicitate pentru peti


(Toxicitate cronic)

: Concentraie far efect observabil (NOEC): 0,077 mg/l, 60


zile, Cirrhina mrigala

Toxicitate pentru dafnia i


alte nevertebrate acvatice
(Toxicitate cronic)

: EC10: 0,46 mg/l, 16 zile, Daphnia magna (purice de ap)

12.2 Persisten i degradabilitate


Produs
Biodegradare

: 62 %, Rezultat: Uor biodagradabil., nmol activ, ndrumar de


test OECD, 301C
: 80,1 %, Rezultat: Uor biodagradabil., anaerobic, nmol activ,
ECETOC method
: 86 - 96 %, Rezultat: Uor biodagradabil., Ap
: Degradare abiotic: Predispus la degradare fotochimic,
reactivitate cu radicalii OH i ozonul. Perioada de njumtire

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 13 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

atmosferic: 14h
: Ap Hidroliza: Nu de ateptat
12.3 Potenial de bioacumulare
Produs
Biocumulare

: Danio rerio (petele zebr), Factorul de bioconcentrare (BCF):


17,5, Eliminare: da, ndrumar de test OECD, 305E,
Bioacumularea neateapt.

12.4 Mobilitate n sol


Produs
Mobilitate

: Aer, 1%
: Ap, 98.5%, Produsul se evaporeazp lent., Produsul este
solubil n ap.
: Sol, 0.5%, Mobilitate ridicata

12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB


Produs
Evaluare

: Aceast substan nu este considerat ca fiind persistent,


bioacumulatoare i toxic (PBT)., Aceast substan nu este
considerat ca fiind foarte persistent i bioacumulatoare n
proporie mare (vPvB).
: Aceas substan/mix nu conine componente considerate a fi
fie persistente, bioacumulative i toxice (PBT), fie foarte
persistente i foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.01%
sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse


Produs
Necesiti n oxigen de
natur chimic (NOC)

: 2.300 mg/g

Informaii ecologice
adiionale

: Nu va fi eliberat in mediul nconjurtor., Se va preveni


deversarea produsului n sistemul de canalizare.

13. Consideraii privind eliminarea


13.1 Metode de tratare a deeurilor
Produs

: Se va elimina drept deeu periculos n conformitate cu


reglementrile locale i naionale.
n cazul n care este posibil reciclarea, aceasta este
preferat eliminrii sau incinerrii.
Europeen de deeuri codul:
07 01 99 (alte deeuri nespecificate (chimici organici de
baza))

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept deeu periculos n conformitate cu


reglementrile locale i naionale.
A se reutiliza sau recicla produsul, dac nu a fost contaminat.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 14 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

14. Informaii referitoare la transport


14.1 Numrul ONU
ADR
IMDG

: 2312
: 2312

14.2 Denumirea corect ONU pentru expediie


ADR
IMDG

: FENOL TOPIT
: PHENOL, MOLTEN

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport


ADR
IMDG

: 6.1
: 6.1

14.4 Grupul de ambalare


ADR
Grup de ambalaje
Nr.de identificare a
pericolului
Etichete
Cod de restricionare n
tuneluri
IMDG
Grup de ambalaje
Ghid de Urgen (EmS)
Numr

: II
: 60
: 6.1
: D/E

: II
: F-A, S-A

14.5 Pericole pentru mediul nconjurtor


ADR
Periculos pentru mediul
nconjurtor
IMDG
Poluanii marini

: da

: da

14.6 Precauii speciale pentru utilizatori


Alt numrul ONU: 1671 (FENOL SOLID)
14.7 Transport n vrac, n conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 i Codul IBC
Tipul ambarcaiei/vaporului
Categorie de poluare

: 2
: Y

15. Informaii de reglementare


15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 15 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

pentru substana sau amestecul n cauz


Reglementare referitoare la
riscul de accident major

: Seveso II - Directiva 2003/105/CE a Parlamentului European


i a Consiliului de modificare a Directivei 96/82/CE a
Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente
majore care implic substane periculoase : Toxic
Categoria: 2
Cantitate 1: 50 kg
Cantitate 2: 200 kg

Alte reglementri

: Se va lua not de Directiva 98/24/CE referitoare la protecia


strii de sntate i a securitii lucrtorilor mpotriva riscurilor
legate de agenii chimici aflai la locul de munc.
Se va lua n considerare directiva 94/33/CE referitoare la
protecia tineretului la locul de munc.
Se va lua n considerare Directiva 92/85/CEE referitoare la
securitatea i sntatea la locul de munc a femeilor
nsrcinate.

15.2 Evaluarea securitii chimice


A fost efectuat a evaluare a securitii chimice a acestei substane.

16. Alte informaii


Text format din fraze R ce se refer la subtitlurile 2 i 3
R23/24/25
R34
R48/20/21/22
R68

Toxic prin inhalare, n contact cu pielea i prin nghiire.


Provoac arsuri.
Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la expunere prelungit
prin inhalare, n contact cu pielea i prin nghiire.
Risc posibil de efecte ireversibile.

Textul complet al frazelor H referit n seciunile 2 i 3.


H301
H311
H314
H331
H341
H373
H411

Toxic n caz de nghiire.


Toxic n contact cu pielea.
Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.
Toxic n caz de inhalare.
Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau
repetat.
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informaii suplimentare
Recomandri pentru
formarea personalului

: Se vor furniza informaii adfecvate, instruciuni i cursuri


pentru operatori., Traininguri regulate pentru angajatii care
sunt implicatiin manipularea si transportul produselor
periculoase (conform cap. 1.3 ADR).

Alte informaii

: Emis in concordan cu Regulamentul Nr. 1907/2006, Anexa


II (EC) i amendamentele sale.
Modificrile fa de ultima versiune sunt subliniate pe margine.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 16 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Aceast versiune nlocuiete toate versiunile anterioare.

Emitentul

: Borealis, Group Product Stewardship / Maarit Vakkala

Sursele datelor cele mai


importante utilizate la
ntocmirea fiei tehnice de
securitate

: REACH Registration Dossier Phenol. P&D-REACH


Consortium, 2013
International Chemical Safety Card, Phenol, October 2001
(http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eic s0070.htm)
IPCS Environmental Health Criteria 161, WHO, 1994
(www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc161.htm)
Environment Guide 71; Environmental properties of
chemicals, Finnish Environment Institute, Helsinki 2000

Renuntare
Prin prezenta declarm c informaiile incluse aici sunt exacte i de ncredere la data publicrii;
cu toate acestea, nu ne asumm n niciun fel responsabilitatea pentru acurateea i caracterul lor
complet.
Borealis nu ofer nicio garanie n plus fa de aceast descriere. Nicio informatie inclus
aici nu constituie o garanie a adecvrii pentru comercializare sau pentru ndeplinirea unui
anumit scop.
Clientului i revine responsabilitatea de a verifica i testa produsele noastre pentru a se
convinge de caracterul adecvat al produselor n vederea ndeplinirii scopului su. Clientul
este responsabil pentru utilizarea, prelucrarea i manipularea corespunztoare, n condiii
de siguran i legale a produselor noastre.
Nu ne asumm rspunderea pentru utilizarea produselor Borealis mpreun cu alte materiale.
Informaiile prezentate aici se refer n mod exclusiv la produsele noastre atunci cnd nu sunt
utilizate mpreun cu materiale tere.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 17 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Utilizri identificate:
Utilizare: Utilizare industrial
Grupuri de utilizatori principali
Categoriile de proces

: SU 3: Utilizri industriale: Utilizri ale substanelor ca atare


sau n preparate n cadru industrial
: PROC1: Utilizare n proces nchis, fr probabilitate de
expunere
PROC2: Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere
ocazional controlat
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau
formulare)
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces
(sintez) unde exist posibilita-tea de expunere
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese
discontinue pentru formularea de preparate i articole (contact
n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)
PROC6: Operaiuni de calandrare
PROC7: Pulverizare industrial
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/
descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor
nespecializate
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/
descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor
specializate
PROC9: Transferul de substan sau preparat n recipiente
mici (linie de umplere dedica-t, incluznd cntrire)
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare,
compresie, extruziune, peletizare
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator

Categorii de eliberare n mediu

: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c,


ERC6d: Fabricarea substanelor, Formularea de preparate,
Formularea n materiale, Utilizarea industrial a aditivilor de
prelucrare n procese i produse, fr a deveni parte din
articole, Utilizare industrial conducnd la includerea ntr-o
sau pe o matrice, Utilizare industrial care duce la fabricarea
altei substane (utilizarea intermediarilor), Utilizarea industrial
a agenilor auxiliari reactivi de prelucrare, Utilizarea industrial
a monomerilor pentru fabricarea produselor termoplastice,
Utilizarea industrial de regulatori de proces pentru procese
de polimerizare n producerea de rini, cauciucuri, polimeri

Activitate

: Fabricare, De procesare, Distribuie, Uz de laborator, A se


utiliza la cptuire, A se utiliza ca liani i ageni de
desprindere, A se utiliza la fabricarea i prelucrarea
cauciucului, A se utiliza la fabricarea polimerilor, A se utiliza la
prelucrarea polimerilor, Prelucrarea rinii fenolice (utilizatori
n aval de rini fenolice)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 18 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Utilizare: Utilizare profesional


Grupuri de utilizatori principali
Categoriile de proces

: SU 22: Utilizri profesionale: Domeniul public (administraie,


nvmnt, divertisment, servicii, meteu-guri)
: PROC1: Utilizare n proces nchis, fr probabilitate de
expunere
PROC2: Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere
ocazional controlat
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau
formulare)
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces
(sintez) unde exist posibilita-tea de expunere
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese
discontinue pentru formularea de preparate i articole (contact
n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)
PROC6: Operaiuni de calandrare
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/
descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor
nespecializate
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/
descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor
specializate
PROC9: Transferul de substan sau preparat n recipiente
mici (linie de umplere dedica-t, incluznd cntrire)
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul
PROC11: Pulverizare neindustrial
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare,
compresie, extruziune, peletizare
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator

Categorii de eliberare n mediu

: ERC2, ERC4, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC8a, ERC8b,


ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f: Formularea de preparate,
Utilizarea industrial a aditivilor de prelucrare n procese i
produse, fr a deveni parte din articole, Utilizarea industrial
a agenilor auxiliari reactivi de prelucrare, Utilizarea industrial
a monomerilor pentru fabricarea produselor termoplastice,
Utilizarea industrial de regulatori de proces pentru procese
de polimerizare n producerea de rini, cauciucuri, polimeri,
Utilizare larg rspndit la interior a agenilor auxiliari de
prelucrare n sisteme deschise, Utilizare larg rspndit la
interior a substanelor reactive n sisteme deschise, Utilizare
larg rspndit la interior ducnd la includerea ntr-o matrice,
Utilizare larg rspndit la exterior a agenilor auxiliari de
prelucrare n sisteme deschise, Utilizare larg rspndit la
exterior a substanelor reactive n sisteme deschise, Utilizare
larg rspndit la exterior ducnd la includerea ntr-o sau pe o
matrice

Activitate

: Uz de laborator, A se utiliza la cptuire, A se utiliza ca liani


i ageni de desprindere, A se utiliza la fabricarea polimerilor,
A se utiliza la prelucrarea polimerilor, Prelucrarea rinii
fenolice (utilizatori n aval de rini fenolice)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 19 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 20 aparinnd 57

Data tipririi 10.02.2015

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Utilizare industrial


Grupuri de utilizatori principali
Categoriile de proces

: SU 3: Utilizri industriale: Utilizri ale substanelor ca atare


sau n preparate n cadru industrial
: PROC1: Utilizare n proces nchis, fr probabilitate de
expunere
PROC2: Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere
ocazional controlat
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau
formulare)
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces
(sintez) unde exist posibilita-tea de expunere
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese
discontinue pentru formularea de preparate i articole (contact
n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)
PROC6: Operaiuni de calandrare
PROC7: Pulverizare industrial
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/
descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor
nespecializate
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/
descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor
specializate
PROC9: Transferul de substan sau preparat n recipiente
mici (linie de umplere dedica-t, incluznd cntrire)
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare,
compresie, extruziune, peletizare
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator

Categorii de eliberare n mediu

: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c,


ERC6d: Fabricarea substanelor, Formularea de preparate,
Formularea n materiale, Utilizarea industrial a aditivilor de
prelucrare n procese i produse, fr a deveni parte din
articole, Utilizare industrial conducnd la includerea ntr-o
sau pe o matrice, Utilizare industrial care duce la fabricarea
altei substane (utilizarea intermediarilor), Utilizarea industrial
a agenilor auxiliari reactivi de prelucrare, Utilizarea industrial
a monomerilor pentru fabricarea produselor termoplastice,
Utilizarea industrial de regulatori de proces pentru procese
de polimerizare n producerea de rini, cauciucuri, polimeri

Activitate

: Fabricare, De procesare, Distribuie, Uz de laborator, A se


utiliza la cptuire, A se utiliza ca liani i ageni de
desprindere, A se utiliza la fabricarea i prelucrarea
cauciucului, A se utiliza la fabricarea polimerilor, A se utiliza la
prelucrarea polimerilor, Prelucrarea rinii fenolice (utilizatori
n aval de rini fenolice)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 21 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4,
ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d: Fabricarea substanelor, Formularea de
preparate, Formularea n materiale, Utilizarea industrial a aditivilor de prelucrare n
procese i produse, fr a deveni parte din articole, Utilizare industrial conducnd la
includerea ntr-o sau pe o matrice, Utilizare industrial care duce la fabricarea altei
substane (utilizarea intermediarilor), Utilizarea industrial a agenilor auxiliari reactivi
de prelucrare, Utilizarea industrial a monomerilor pentru fabricarea produselor
termoplastice, Utilizarea industrial de regulatori de proces pentru procese de
polimerizare n producerea de rini, cauciucuri, polimeri

Cantitatea folosit
Cantitatea anual per sit
Observaii

:
: Pentru a fi definite de ctre site. Utilizai instrumentul de
calcul: ECT Phenol:
http://www.reachcentrum.eu/en/consortiummanagement/consortia-under-reach/phenol-derivatives-reachconsortium/phenol-derivatives-dossiers.aspx

Factorii de mediu ce nu sunt influenai de gestiunea riscurilor


Observaii
: Factor de diluie (ruri): Pentru a fi definite de ctre site.
Observaii
: Factor de diluie (zone de coast): Pentru a fi definite de
ctre site.
Alte condiii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului nconjurtor
Numrul de zile de emisie pe an
: 360
Condiii i msuri tehnice/ msuri organizatorice
Aer
: Sistem nchis Ventilaie de evacuare prevzut cu perii. sau:
Filtre de crbune (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)
Observaii
: Practicile obinuite variaz de la caz la caz, astfel estimri
prudente trebuie utilizate la procesul de eliberare. Pentru a fi
definite de ctre site. Utilizai instrumentul de calcul: ECT
Phenol: http://www.reachcentrum.eu/en/consortium management/consortia-under-reach/phenol-derivatives-reachconsortium/phenol-derivatives-dossiers.aspx
Condiii i msuri referitoare la staiile de tratare a apelor uzate municipale
Observaii
: Debitul efluentului din staia de tratare a apelor uzate: Pentru
a fi definite de ctre site. Utilizai instrumentul de calcul: ECT
Phenol: http://www.reachcentrum.eu/en/consortium management/consortia-under-reach/phenol-derivatives-reachconsortium/phenol-derivatives-dossiers.aspx
Condiii i msuri referitoare la recuperarea extern a deeurilor
Observaii
: ndiguirea i eliminarea deeurilor conform cu reglementrile
locale.

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Msuri generale de


managemant a risculului aplicabile la toi aditivii
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9,
PROC10, PROC13, PROC14, PROC15: Utilizare n proces nchis, fr probabilitate de

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 22 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

expunere, Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere ocazional controlat,


Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau formulare), Utilizare n sistem
discontinuu sau n alt proces (sintez) unde exist posibilita-tea de expunere,
Amestecarea sau combinarea n pro-cese discontinue pentru formularea de preparate
i articole (contact n mai multe etape i/ sau contact semnificativ), Operaiuni de
calandrare, Pulverizare industrial, Transferul de substan sau preparate (ncrcare/
descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate, Transferul
de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n
cadrul unitilor specializate, Transferul de substan sau preparat n recipiente mici
(linie de umplere dedica-t, incluznd cntrire), Aplicarea cu rol sau pensul,
Tratarea articolelor prin scufundare iturnare, Producia de preparate sau articole prin
tabletare, compresie, extruziune, peletizare, Utilizarea ca reactiv de laborator
Caracteristicile produsului
Concentraia substanei n
amestec/articol
Observaii
Frecvena i durata de folosire
Observaii

: Acoper procentul de substan din produs cuprins ntre 3 i


100 % (cu excepia cazului n care s-a prevzut altfel).
: Lichid, presiune de vapori < 0.5 kPa Lichid, presiune de vapori
0.5 - 10 kPa

: Acoper expunerile zilnice pn la 8 ore (dac nu este stabilit


altfel).

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: Se presupune c se asigur implementarea unor standarde
de baz corespunztoare de igien.
Condiii i msuri tehnice
Se va goli i se va spla cu mult ap sistemul nainte de deschidere sau naintea operaiilor de
ntreinere.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Reducei la minim expunerea aplicnd msuri precum sisteme nchise, uniti dedicate i ventilaie
adecvat general / local. Unde exist potenial pentru expunere: Pentru a preveni riscurile,
asigurai sisteme sigure de lucru sau alte aranjamente echivalente. Asigurai activiti specifice de
instruire pentru operatori n vederea reducerii la minim a expunerii. Se vor cura imediat
mprtierile i se vor elimina deeurile n condiii de securitate. Verificai, testai i meninei toate
msurile de control n mod regulat. Avei n vedere necesitatea supravegherii medicale ca urmare a
riscurilor. Identificai i implementai aciuni corective.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Utilizai echipamentul de protecie individual conform cerinelor.

2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Luare de probe n timpul procesului, temperatur ridicat
PROC1: Utilizare n proces nchis, fr probabilitate de expunere

Condiii i msuri tehnice


Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 23 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Luare de probe n timpul procesului, temperatur ridicat
PROC1: Utilizare n proces nchis, fr probabilitate de expunere

Condiii i msuri tehnice


Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.

2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces continuu, Luare de probe n timpul procesului, temperatur
ridicat
PROC2: Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere ocazional controlat

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.

2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces continuu, Luare de probe n timpul procesului, temperatur
ridicat, (sisteme nchise)
PROC2: Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere ocazional controlat

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui potrivite testate conform normei EN374.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 24 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces n loturi, Luare de probe n timpul procesului, cu ventilaie
local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau formulare)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis. Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n
prezena unei ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

2.8 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces n loturi, (sisteme nchise), temperatur ridicat, Expunere
ocazional
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau formulare)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 4 ore.

2.9 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces n loturi, (sisteme nchise), temperatur ridicat, Expunere
ocazional, @ temp < 58 C = low volatility
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau formulare)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %.

2.10 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces n loturi, (sisteme nchise), temperatur ridicat, Expunere
ocazional
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 25 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau formulare)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.

2.11 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Luare de probe n


timpul procesului, (sisteme deschise), cu ventilaie local, temperatur ridicat,
Expunere ocazional
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces (sintez) unde exist
posibilita-tea de expunere

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

2.12 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Luare de probe n


timpul procesului, (sisteme deschise), temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces (sintez) unde exist
posibilita-tea de expunere

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.13 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Luare de probe n


timpul procesului, (sisteme deschise), cu ventilaie local, temperatur ridicat,
Expunere ocazional
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces (sintez) unde exist
posibilita-tea de expunere

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 26 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea


A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.14 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Operaii de amestecare


(sisteme deschise), Proces n loturi, Luare de probe n timpul procesului, cu ventilaie
local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese discontinue pentru formularea de
preparate i articole (contact n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

2.15 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Operaii de amestecare


(sisteme deschise), Proces n loturi, Luare de probe n timpul procesului, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese discontinue pentru formularea de
preparate i articole (contact n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.16 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Operaii de amestecare


(sisteme deschise), Proces n loturi, Luare de probe n timpul procesului, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese discontinue pentru formularea de
preparate i articole (contact n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui rezistente chimic (testate conform normei EN374) n combinaie cu controale
intensive de supraveghere a managementului.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 27 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.17 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Operaii de amestecare


(sisteme deschise), Proces n loturi, Luare de probe n timpul procesului, cu ventilaie
local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese discontinue pentru formularea de
preparate i articole (contact n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.18 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Calandrare (incluznd


Banburys), cu ventilaie local, Expunere ocazional
PROC6: Operaiuni de calandrare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

2.19 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Calandrare (incluznd


Banburys), Expunere ocazional
PROC6: Operaiuni de calandrare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui potrivite testate conform normei EN374.

2.20 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Calandrare (incluznd


Banburys), cu ventilaie local, Expunere ocazional

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 28 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

PROC6: Operaiuni de calandrare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.21 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Pulverizare/generare de


cea prin aplicare automat, cu ventilaie local
PROC7: Pulverizare industrial

Condiii i msuri tehnice


Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 95 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.22 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Pulverizare/generare de


cea prin aplicare automat, cu ventilaie local
PROC7: Pulverizare industrial

Condiii i msuri tehnice


Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 95 %)
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se va purta o protecie respiratorie conform cu norma EN140 i prevzut cu un filtru de tip A sau
mai bun.

2.23 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Pulverizare/generare de


cea prin aplicare automat, cu ventilaie local
PROC7: Pulverizare industrial

Condiii i msuri tehnice


Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 95 %)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 29 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea


Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.

2.24 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament nespecializat, Transfer din/vrsare din containere, cu ventilaie
local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

2.25 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament nespecializat, Transfer din/vrsare din containere, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 1 or.

2.26 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament nespecializat, Transfer din/vrsare din containere, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se va purta o protecie respiratorie conform cu norma EN140 i prevzut cu un filtru de tip A sau
mai bun.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 30 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.27 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament nespecializat, Transfer din/vrsare din containere, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 1 or.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui rezistente chimic (testate conform normei EN374) n combinaie cu o instruire
specific activitii respective.

2.28 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament nespecializat, Transfer din/vrsare din containere, cu ventilaie
local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.29 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, cu ventilaie local,
temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 97 %)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 31 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.30 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.31 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 4 ore.

2.32 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui rezistente chimic (testate conform normei EN374) n combinaie cu o instruire
specific activitii respective.

2.33 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, cu ventilaie local,
temperatur ridicat, Expunere ocazional

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 32 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/


recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 97 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %.

2.34 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Umplerea pachetelor


mici, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, cu ventilaie local,
temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC9: Transferul de substan sau preparat n recipiente mici (linie de umplere
dedica-t, incluznd cntrire)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

2.35 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Umplerea pachetelor


mici, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC9: Transferul de substan sau preparat n recipiente mici (linie de umplere
dedica-t, incluznd cntrire)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 4 ore.

2.36 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Umplerea pachetelor


mici, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC9: Transferul de substan sau preparat n recipiente mici (linie de umplere
dedica-t, incluznd cntrire)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 33 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui rezistente chimic (testate conform normei EN374) n combinaie cu o instruire
specific activitii respective.

2.37 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Laminare, periere, cu


ventilaie local, temperatur ridicat
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul

Condiii i msuri tehnice


Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

2.38 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Laminare, periere,


temperatur ridicat
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul

Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea


A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.39 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Curarea i


ntreinerea echipamentului, temperatur ridicat, Echipament presplat/cltit n mod
automat
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul

Condiii i msuri tehnice


Se va drena sau scoate substana din echipament nainte de ntrerupere sau ntreinere.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 5 %. Se va evita ca operaia s se efectueze timp
de mai mult de 4 ore.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui rezistente chimic (testate conform normei EN374) n combinaie cu controale
intensive de supraveghere a managementului.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 34 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.40 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Scufundare, imersie i


deversare, cu ventilaie local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

2.41 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Scufundare, imersie i


deversare, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 1 or.

2.42 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Scufundare, imersie i


deversare, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 4 ore.

2.43 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Producerea sau


preparatea articolelor prin tabletare, comprimare, extrudere sau obinere de pastile, cu
ventilaie local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 35 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.44 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Producerea sau


preparatea articolelor prin tabletare, comprimare, extrudere sau obinere de pastile,
temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 4 ore.

2.45 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Producerea sau


preparatea articolelor prin tabletare, comprimare, extrudere sau obinere de pastile,
temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui rezistente chimic (testate conform normei EN374) n combinaie cu o instruire
de baz al angajailor.

2.46 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Producerea sau


preparatea articolelor prin tabletare, comprimare, extrudere sau obinere de pastile, cu
ventilaie local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 4 ore.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 36 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.47 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Activiti de laborator,


cu ventilaie local, Expunere ocazional
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

3. Estimarea expunerii i referina la sursa acesteia

Lucrtori
Contribuia
la scenariu

Metoda de
estimare a
expunerii

PROC1

ECETOC TRA

PROC1

ECETOC TRA

PROC2

ECETOC TRA

PROC2

ECETOC TRA

PROC3

ECETOC TRA

PROC3

ECETOC TRA

PROC3

ECETOC TRA

PROC3

ECETOC TRA

PROC4

ECETOC TRA

PROC4

ECETOC TRA

PROC4

ECETOC TRA

PROC5

ECETOC TRA

PROC5

ECETOC TRA

PROC5

ECETOC TRA

PROC5

ECETOC TRA

Condiii specifice

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 37 aparinnd 57

Valoare

Nivelul expunerii

RCR

Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare

0,01 ppm

0,01
0,00
0,00
0,28
0,50
0,00
0,10
0,22
0,15
0,00
0,90
0,00
0,90
0,00
0,30
0,28
0,25
0,00
0,50
0,00
1,00
0,00
0,25
0,00
0,50
0,00
0,50
0,22
0,50

0,002 ppm
0,34 mg/kg/day
1 ppm
0,2 ppm
0,27 mg/kg/day
0,3 ppm
1,8 ppm
1,8 ppm
0,6 ppm
0,34 mg/kg/day
0,5 ppm
1 ppm
2 ppm
0,5 ppm
1 ppm
1 ppm
0,27 mg/kg/day
1 ppm

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

PROC6

ECETOC TRA

PROC6

ECETOC TRA

PROC6

ECETOC TRA

PROC7

ECETOC TRA

PROC7

ECETOC TRA

PROC7

ECETOC TRA

PROC8a

ECETOC TRA

PROC8a

ECETOC TRA

PROC8a

ECETOC TRA

PROC8a

ECETOC TRA

PROC8a

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC9

ECETOC TRA

PROC9

ECETOC TRA

PROC9

ECETOC TRA

PROC10

ECETOC TRA

PROC10

ECETOC TRA

PROC10

ECETOC TRA

PROC13

ECETOC TRA

PROC13

ECETOC TRA

PROC13

ECETOC TRA

PROC14

ECETOC TRA

Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 38 aparinnd 57

Data tipririi 10.02.2015

0,5 ppm
1 ppm
0,27 mg/kg/day
1 ppm
1 ppm
0,5 ppm
1 ppm
0,14 mg/kg/day
1 ppm
1,2 ppm
1 ppm
0,4 ppm
0,69 mg/kg/day
1 ppm
0,15 ppm
1 ppm
1,8 ppm
1 ppm
0,34 mg/kg/day
0,9 ppm
0,5 ppm
0,69 mg/kg/day
1,8 ppm
1 ppm
0,34 mg/kg/day
1 ppm
2 ppm
1,2 ppm
0,11 mg/kg/day
1 ppm
1,2 ppm
1,2 ppm
0,27 mg/kg/day
0,5 ppm

0,00
0,25
0,00
0,50
0,22
0,50
0,00
0,50
0,00
0,25
0,00
0,50
0,11
0,50
0,00
0,60
0,00
0,50
0,00
0,20
0,56
0,50
0,00
0,08
0,00
0,50
0,00
0,90
0,00
0,50
0,28
0,45
0,00
0,25
0,56
0,90
0,00
0,50
0,28
0,50
0,00
1,00
0,00
0,60
0,26
0,50
0,00
0,60
0,00
0,60
0,22
0,25
0,00

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

PROC14

ECETOC TRA

PROC14

ECETOC TRA

PROC14

ECETOC TRA

PROC15

ECETOC TRA

Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic

Data tipririi 10.02.2015


1,8 ppm
1 ppm
0,34 mg/kg/day
1,8 ppm
0,5 ppm

0,90
0,00
0,50
0,28
0,90
0,00
0,25
0,00

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac acesta lucreaz n cadrul
limitelor fixate de Scenariul de Expunere
Fia cu datele de siguran disponibil la ndemn i permite utilizatorului s ia msurile de precauie
i s asigure condiiile proprice lucrului cu substanele / amestecurile n deplin siguran. Dac sunt
luate alte msuri de siguran / se asigur alte condiii de utilizare, acestea din urm trebuie s
asigure protecie la un nivel cel puin echivalent.
Informaii suplimentare (Scenariu de expunere):
http://www.reachcentrum.eu//Documents/Document/20101021142638-ES -HH_CSR-Phenol. pdf

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 39 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Utilizare profesional


Grupuri de utilizatori principali
Categoriile de proces

: SU 22: Utilizri profesionale: Domeniul public (administraie,


nvmnt, divertisment, servicii, meteu-guri)
: PROC1: Utilizare n proces nchis, fr probabilitate de
expunere
PROC2: Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere
ocazional controlat
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau
formulare)
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces
(sintez) unde exist posibilita-tea de expunere
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese
discontinue pentru formularea de preparate i articole (contact
n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)
PROC6: Operaiuni de calandrare
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/
descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor
nespecializate
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/
descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor
specializate
PROC9: Transferul de substan sau preparat n recipiente
mici (linie de umplere dedica-t, incluznd cntrire)
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul
PROC11: Pulverizare neindustrial
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare,
compresie, extruziune, peletizare
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator

Categorii de eliberare n mediu

: ERC2, ERC4, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC8a, ERC8b,


ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f: Formularea de preparate,
Utilizarea industrial a aditivilor de prelucrare n procese i
produse, fr a deveni parte din articole, Utilizarea industrial
a agenilor auxiliari reactivi de prelucrare, Utilizarea industrial
a monomerilor pentru fabricarea produselor termoplastice,
Utilizarea industrial de regulatori de proces pentru procese
de polimerizare n producerea de rini, cauciucuri, polimeri,
Utilizare larg rspndit la interior a agenilor auxiliari de
prelucrare n sisteme deschise, Utilizare larg rspndit la
interior a substanelor reactive n sisteme deschise, Utilizare
larg rspndit la interior ducnd la includerea ntr-o matrice,
Utilizare larg rspndit la exterior a agenilor auxiliari de
prelucrare n sisteme deschise, Utilizare larg rspndit la
exterior a substanelor reactive n sisteme deschise, Utilizare
larg rspndit la exterior ducnd la includerea ntr-o sau pe o
matrice

Activitate

: Uz de laborator, A se utiliza la cptuire, A se utiliza ca liani


i ageni de desprindere, A se utiliza la fabricarea polimerilor,
A se utiliza la prelucrarea polimerilor, Prelucrarea rinii
fenolice (utilizatori n aval de rini fenolice)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 40 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC2, ERC4, ERC6b,
ERC6c, ERC6d, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f: Formularea de
preparate, Utilizarea industrial a aditivilor de prelucrare n procese i produse, fr a
deveni parte din articole, Utilizarea industrial a agenilor auxiliari reactivi de
prelucrare, Utilizarea industrial a monomerilor pentru fabricarea produselor
termoplastice, Utilizarea industrial de regulatori de proces pentru procese de
polimerizare n producerea de rini, cauciucuri, polimeri, Utilizare larg rspndit la
interior a agenilor auxiliari de prelucrare n sisteme deschise, Utilizare larg
rspndit la interior a substanelor reactive n sisteme deschise, Utilizare larg
rspndit la interior ducnd la includerea ntr-o matrice, Utilizare larg rspndit la
exterior a agenilor auxiliari de prelucrare n sisteme deschise, Utilizare larg
rspndit la exterior a substanelor reactive n sisteme deschise, Utilizare larg
rspndit la exterior ducnd la includerea ntr-o sau pe o matrice

Cantitatea folosit
Cantitatea anual per sit
Observaii

:
: Pentru a fi definite de ctre site. Utilizai instrumentul de
calcul: ECT Phenol:
http://www.reachcentrum.eu/en/consortiummanagement/consortia-under-reach/phenol-derivatives-reachconsortium/phenol-derivatives-dossiers.aspx

Factorii de mediu ce nu sunt influenai de gestiunea riscurilor


Observaii
: Factor de diluie (ruri): Pentru a fi definite de ctre site.
Observaii
: Factor de diluie (zone de coast): Pentru a fi definite de
ctre site.
Alte condiii de operare indicate ce ar afecta expunerea mediului nconjurtor
Numrul de zile de emisie pe an
: 360
Condiii i msuri tehnice/ msuri organizatorice
Aer
: Sistem nchis Ventilaie de evacuare prevzut cu perii. sau:
Filtre de crbune (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)
Observaii
: Practicile obinuite variaz de la caz la caz, astfel estimri
prudente trebuie utilizate la procesul de eliberare. Pentru a fi
definite de ctre site. Utilizai instrumentul de calcul: ECT
Phenol: http://www.reachcentrum.eu/en/consortium management/consortia-under-reach/phenol-derivatives-reachconsortium/phenol-derivatives-dossiers.aspx
Condiii i msuri referitoare la staiile de tratare a apelor uzate municipale
Observaii
: Debitul efluentului din staia de tratare a apelor uzate: Pentru
a fi definite de ctre site. Utilizai instrumentul de calcul: ECT
Phenol: http://www.reachcentrum.eu/en/consortium management/consortia-under-reach/phenol-derivatives-reachconsortium/phenol-derivatives-dossiers.aspx
Condiii i msuri referitoare la recuperarea extern a deeurilor
Observaii
: ndiguirea i eliminarea deeurilor conform cu reglementrile

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 41 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

locale.

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Msuri generale de


managemant a risculului aplicabile la toi aditivii
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9,
PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15: Utilizare n proces nchis, fr
probabilitate de expunere, Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere ocazional
controlat, Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau formulare), Utilizare n
sistem discontinuu sau n alt proces (sintez) unde exist posibilita-tea de expunere,
Amestecarea sau combinarea n pro-cese discontinue pentru formularea de preparate
i articole (contact n mai multe etape i/ sau contact semnificativ), Operaiuni de
calandrare, Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate, Transferul de substan sau
preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/ recipiente mari n cadrul unitilor
specializate, Transferul de substan sau preparat n recipiente mici (linie de umplere
dedica-t, incluznd cntrire), Aplicarea cu rol sau pensul, Pulverizare
neindustrial, Tratarea articolelor prin scufundare iturnare, Producia de preparate
sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare, Utilizarea ca reactiv de
laborator
Caracteristicile produsului
Concentraia substanei n
amestec/articol
Observaii
Frecvena i durata de folosire
Observaii

: Acoper procentul de substan din produs cuprins ntre 3 i


100 % (cu excepia cazului n care s-a prevzut altfel).
: Lichid, presiune de vapori < 0.5 kPa Lichid, presiune de vapori
0.5 - 10 kPa

: Acoper expunerile zilnice pn la 8 ore (dac nu este stabilit


altfel).

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: Se presupune c se asigur implementarea unor standarde
de baz corespunztoare de igien.
Condiii i msuri tehnice
Se va goli i se va spla cu mult ap sistemul nainte de deschidere sau naintea operaiilor de
ntreinere.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Reducei la minim expunerea aplicnd msuri precum sisteme nchise, uniti dedicate i ventilaie
adecvat general / local. Unde exist potenial pentru expunere: Pentru a preveni riscurile,
asigurai sisteme sigure de lucru sau alte aranjamente echivalente. Asigurai activiti specifice de
instruire pentru operatori n vederea reducerii la minim a expunerii. Se vor cura imediat
mprtierile i se vor elimina deeurile n condiii de securitate. Verificai, testai i meninei toate
msurile de control n mod regulat. Avei n vedere necesitatea supravegherii medicale ca urmare a
riscurilor. Identificai i implementai aciuni corective.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Utilizai echipamentul de protecie individual conform cerinelor.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 42 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Luare de probe n timpul procesului, temperatur ridicat, Expunere
ocazional
PROC1: Utilizare n proces nchis, fr probabilitate de expunere

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.

2.4 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Luare de probe n timpul procesului, temperatur ridicat, Expunere
ocazional
PROC1: Utilizare n proces nchis, fr probabilitate de expunere

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis. Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n
prezena unei ventilaii de extragere.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.

2.5 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces continuu, Luare de probe n timpul procesului, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC2: Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere ocazional controlat

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis. Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n
prezena unei ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)

2.6 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces continuu, Luare de probe n timpul procesului, temperatur
ridicat, (sisteme nchise), Expunere ocazional
PROC2: Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere ocazional controlat

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 43 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui potrivite testate conform normei EN374.

2.7 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces continuu, Luare de probe n timpul procesului, temperatur
ridicat, (sisteme nchise), Expunere ocazional
PROC2: Utilizare n proces nchis, continuu cu expunere ocazional controlat

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui potrivite testate conform normei EN374.

2.8 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces n loturi, Luare de probe n timpul procesului, cu ventilaie
local, Expunere ocazional
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau formulare)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis. Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n
prezena unei ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 44 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.9 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces n loturi, (sisteme nchise), temperatur ridicat, Expunere
ocazional
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau formulare)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis. Se va asigura c operaia se efectueaz n exterior.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.10 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Expuneri generale


(sisteme nchise), Proces n loturi, (sisteme nchise), temperatur ridicat, Expunere
ocazional
PROC3: Utilizare n proces de amestecare nchis (sintez sau formulare)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Mostr via bucl nchis sau alt sistem pentru a evita expunerea. Se va manipula substana ntr-un
sistem nchis.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 1 or.

2.11 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Luare de probe n


timpul procesului, (sisteme deschise), cu ventilaie local, temperatur ridicat,
Expunere ocazional
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces (sintez) unde exist
posibilita-tea de expunere

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)

2.12 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Luare de probe n


timpul procesului, (sisteme deschise), temperatur ridicat, Expunere ocazional
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 45 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces (sintez) unde exist
posibilita-tea de expunere

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 15 minute.

2.13 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Luare de probe n


timpul procesului, (sisteme deschise), temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces (sintez) unde exist
posibilita-tea de expunere

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va prevedea ca operaia s se efectueze ntr-o hot de primire dispus adecvat. (Eficiena
(pentru o msurtoare): 97 %)

2.14 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Luare de probe n


timpul procesului, (sisteme deschise), temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC4: Utilizare n sistem discontinuu sau n alt proces (sintez) unde exist
posibilita-tea de expunere

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 4 ore.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui potrivite testate conform normei EN374.

2.15 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Operaii de amestecare


(sisteme deschise), Proces n loturi, Luare de probe n timpul procesului, cu ventilaie
local, Expunere ocazional
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese discontinue pentru formularea de
preparate i articole (contact n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 46 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Condiii i msuri tehnice


Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 4 ore.

2.16 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Operaii de amestecare


(sisteme deschise), Proces n loturi, Luare de probe n timpul procesului, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese discontinue pentru formularea de
preparate i articole (contact n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 15 minute.

2.17 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Operaii de amestecare


(sisteme deschise), Proces n loturi, Luare de probe n timpul procesului, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC5: Amestecarea sau combinarea n pro-cese discontinue pentru formularea de
preparate i articole (contact n mai multe etape i/ sau contact semnificativ)

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 4 ore.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui rezistente chimic (testate conform normei EN374) n combinaie cu o instruire
de baz al angajailor.

2.18 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Calandrare (incluznd


Banburys), cu ventilaie local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC6: Operaiuni de calandrare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 47 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Condiii i msuri tehnice


Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 4 ore.

2.19 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Calandrare (incluznd


Banburys), temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC6: Operaiuni de calandrare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 15 minute.

2.20 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Calandrare (incluznd


Banburys), cu ventilaie local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC6: Operaiuni de calandrare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 4 ore.

2.21 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Calandrare (incluznd


Banburys), cu ventilaie local, temperatur ridicat, Expunere ocazional
PROC6: Operaiuni de calandrare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va prevedea ca operaia s se efectueze ntr-o hot de primire dispus adecvat. (Eficiena
(pentru o msurtoare): 97 %)

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 48 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea


Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %.

2.22 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament nespecializat, Transfer din/vrsare din containere, Expunere
ocazional
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.23 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament nespecializat, Transfer din/vrsare din containere, cu ventilaie
local, Expunere ocazional
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va prevedea ca operaia s se efectueze ntr-o hot de primire dispus adecvat. (Eficiena
(pentru o msurtoare): 99 %)

2.24 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament nespecializat, Transfer din/vrsare din containere, temperatur
ridicat, Expunere ocazional
PROC8a: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor nespecializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura c operaia se efectueaz n exterior.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 49 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.


Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se va purta o protecie respiratorie conform cu norma EN140 i prevzut cu un filtru de tip A sau
mai bun.

2.25 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, Expunere
ocazional
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 90 %)

2.26 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, Expunere
ocazional
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va prevedea ca operaia s se efectueze ntr-o hot de primire dispus adecvat. (Eficiena
(pentru o msurtoare): 99 %)

2.27 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, Expunere
ocazional
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 15 minute.

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 50 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

2.28 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, Expunere
ocazional
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se va purta o protecie respiratorie conform cu norma EN140 i prevzut cu un filtru de tip A sau
mai bun.

2.29 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Transferul materiei n


vrac, Echipament specializat, Transfer din/vrsare din containere, cu ventilaie local,
Expunere ocazional
PROC8b: Transferul de substan sau preparate (ncrcare/ descrcare) din/ n vase/
recipiente mari n cadrul unitilor specializate

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)

2.30 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Laminare, periere, cu


ventilaie local, Expunere ocazional
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 1 or.

2.31 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Laminare, periere,


Curarea i ntreinerea echipamentului, cu ventilaie local, Expunere ocazional
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 51 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %.

2.32 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Curarea i


ntreinerea echipamentului, Echipament presplat/cltit n mod automat
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul

Condiii i msuri tehnice


Se va drena sau scoate substana din echipament nainte de ntrerupere sau ntreinere.
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 1 or.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui rezistente chimic (testate conform normei EN374) n combinaie cu controale
intensive de supraveghere a managementului.

2.33 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Laminare, periere,


Expunere ocazional
PROC10: Aplicarea cu rol sau pensul

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 1 or.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se va purta o protecie respiratorie conform cu norma EN140 i prevzut cu un filtru de tip A sau
mai bun.

2.34 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Pulverizare/generare de


cea prin aplicare manual, cu ventilaie local, Expunere ocazional
PROC11: Pulverizare neindustrial

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 52 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0
Observaii

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

: @ temp < 58 C = low volatility

Condiii i msuri tehnice


Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 1 or.

2.35 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Pulverizare/generare de


cea prin aplicare manual, cu ventilaie local, Expunere ocazional
PROC11: Pulverizare neindustrial

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura c operaia se efectueaz n exterior. Se va asigura ca transferul materialului s se
fac n condiii de confinare sau n prezena unei ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o
msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 25 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 15 minute.

2.36 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Pulverizare/generare de


cea prin aplicare manual, cu ventilaie local, Expunere ocazional
PROC11: Pulverizare neindustrial

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 4 ore.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se va purta o protecie respiratorie conform cu norma EN140 i prevzut cu un filtru de tip A sau
mai bun.

2.37 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Scufundare, imersie i


deversare, cu ventilaie local, Expunere ocazional
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 53 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 4 ore.

2.38 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Scufundare, imersie i


deversare, Expunere ocazional
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 15 minute.

2.39 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Scufundare, imersie i


deversare, Expunere ocazional
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare iturnare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
Se va limita coninutul n substan al produsului la 3 %. A se evita activitile ce necesit expunere
mai mult de 4 ore.
Condiii i msuri referitoare la protecia personalului, igien i evaluarea strii de sntate
Se vor purta mnui rezistente chimic (testate conform normei EN374) n combinaie cu o instruire
de baz al angajailor.

2.40 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Producerea sau


preparatea articolelor prin tabletare, comprimare, extrudere sau obinere de pastile, cu
ventilaie local, Expunere ocazional
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 54 aparinnd 57

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

Data tipririi 10.02.2015

Condiii i msuri tehnice


Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)
Msuri organizatorice pentru a preveni/limita scprile, dispersarea i expunerea
A se evita activitile ce necesit expunere mai mult de 4 ore.

2.41 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Producerea sau


preparatea articolelor prin tabletare, comprimare, extrudere sau obinere de pastile, cu
ventilaie local, Expunere ocazional
PROC14: Producia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 114.5 C = medium volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 99 %)

2.42 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrtorilor la: Activiti de laborator,


cu ventilaie local, Expunere ocazional
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator

Alte condiii operaionale ce afecteaz expunerea lucrtorilor


Observaii
: @ temp < 58 C = low volatility
Condiii i msuri tehnice
Se va asigura ca transferul materialului s se fac n condiii de confinare sau n prezena unei
ventilaii de extragere. (Eficiena (pentru o msurtoare): 80 %)

3. Estimarea expunerii i referina la sursa acesteia

Lucrtori
Contribuia
la scenariu

Metoda de
estimare a
expunerii

PROC1

ECETOC TRA

PROC1

ECETOC TRA

PROC2

ECETOC TRA

PROC2

ECETOC TRA

Condiii specifice

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 55 aparinnd 57

Valoare

Nivelul expunerii

RCR

Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic

0,01 ppm

0,01
0,00
0,00
0,06
0,50
0,00
0,50
0,00

0,002 ppm
0,07 mg/kg/day
1 ppm
1 ppm

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

PROC2

ECETOC TRA

PROC3

ECETOC TRA

PROC3

ECETOC TRA

PROC3

ECETOC TRA

PROC4

ECETOC TRA

PROC4

ECETOC TRA

PROC4

ECETOC TRA

PROC4

ECETOC TRA

PROC5

ECETOC TRA

PROC5

ECETOC TRA

PROC5

ECETOC TRA

PROC6

ECETOC TRA

PROC6

ECETOC TRA

PROC6

ECETOC TRA

PROC6

ECETOC TRA

PROC8a

ECETOC TRA

PROC8a

ECETOC TRA

PROC8a

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC8b

ECETOC TRA

PROC10

ECETOC TRA

PROC10

ECETOC TRA

PROC10

ECETOC TRA

PROC10

ECETOC TRA

Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 56 aparinnd 57

Data tipririi 10.02.2015


1 ppm
0,27 mg/kg/day
0,6 ppm
1,8 ppm
0,36 ppm
0,07 mg/kg/day
2 ppm
1 ppm
1,5 ppm
1,2 ppm
0,27 mg/kg/day
1,2 ppm
1 ppm
1,2 ppm
0,27 mg/kg/day
1,2 ppm
1 ppm
1,2 ppm
1,8 ppm
1 ppm
1 ppm
0,35 ppm
1 ppm
0,5 ppm
1 ppm
1 ppm
2 ppm
1 ppm
1 ppm
0,27 mg/kg/day
1 ppm
0,11 mg/kg/day
0,30 ppm

0,50
0,22
0,30
0,00
0,90
0,00
0,18
0,06
1,00
0,00
0,50
0,00
0,75
0,00
0,60
0,22
0,60
0,00
0,50
0,00
0,60
0,22
0,60
0,00
0,50
0,00
0,60
0,00
0,90
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
0,18
0,00
0,50
0,00
0,25
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
1,00
0,00
0,50
0,00
0,50
0,22
0,50
0,09
0,15

FIA CU DATE DE SECURITATE


n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Fenol
Versiune 17.0

Revizia (data): 02.02.2015

PROC11

ECETOC TRA

PROC11

ECETOC TRA

PROC11

ECETOC TRA

PROC13

ECETOC TRA

PROC13

ECETOC TRA

PROC13

ECETOC TRA

PROC14

ECETOC TRA

PROC14

ECETOC TRA

PROC15

ECETOC TRA

Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic
Inhalare
Dermic

Data tipririi 10.02.2015

0,8 ppm
0,43 mg/kg/day
0,84 ppm
1,2 ppm
0,43 mg/kg/day
1,2 ppm
1 ppm
1,2 ppm
0,27 mg/kg/day
1,2 ppm
1 ppm
1 ppm

0,00
0,40
0,35
0,42
0,00
0,60
0,35
0,60
0,00
0,50
0,00
0,60
0,22
0,60
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac acesta lucreaz n cadrul
limitelor fixate de Scenariul de Expunere
Fia cu datele de siguran disponibil la ndemn i permite utilizatorului s ia msurile de precauie
i s asigure condiiile proprice lucrului cu substanele / amestecurile n deplin siguran. Dac sunt
luate alte msuri de siguran / se asigur alte condiii de utilizare, acestea din urm trebuie s
asigure protecie la un nivel cel puin echivalent.
Informaii suplimentare (Scenariu de expunere):
http://www.reachcentrum.eu//Documents/Docume nt/20101021142638-ES -HH_CSR-Phenol. pdf

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria


Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com

Pagin 57 aparinnd 57

S-ar putea să vă placă și