Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

Subsemnatul (a)...
domiciliat(a) in Bucuresti, str. ..,
nr, Bl., sc, et., ap.., sector ,
posesor(e) a carnetului de expert contabil (contabil autorizat) nr....,
declar pe propia raspundere ca nu am savarsit fapte care sa fie
mentionate in cazierul judiciar, menite sa ma impiedice a-mi exercita
calitatea de expert contabil (contabil autorizat).
Prezenta declaratie constituie act public si raspund, conform legii
penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor.

Data
..

Semnatura
..