Sunteți pe pagina 1din 3

Chiar dupa 89, la inceputul anilor 90, er am student teolog la ClujNapoca, la sectia

unitar iana a teologiei pr otestanta. Fiind o biser ica liber ala, pana la ateism ascuns, dupa
cur sur i, cu colegul meu de clasa, cate odata intr am la o car sma in apr opier e, nu er a
pr oblema! Pr ima data cand intr am ma sur pr ins pr imir ea calda de par tea unui
mar amur esean. Cu un accent r omanesc a inceput sa vor beasca cu noi pe ungur este si a pus
muzica maghiar a! Er a un r oman deschis fata de ungur i! Cu intamplar ea nu vr eau sa
suger ezi, ca asa tr ebui sa ne compor ta cu noi ungur i, toti r omani, ca sa ne mangaie. Nu e o
asteptar e, nu cumva sa fiu inteles gr esit. Pilda r omanului am povestit, ca sa dau pilda unui
compor tament deschis, de par tea unui r oman, fata de doua secui, pr in car e vr eau sa ar at
mod compar ativ, in celalate par te compor tamentul secuilor , car e r efuza tot ce e r omanesc!
Dar inacelasi timp ce am vazut in zona Odor heiului, unde locuiam?! Autobuzele car e
mer geau in satele in jur er au inscr iptionate exclusiv in limba maghiar a. Langa dr um intr e
Mier cur ea Ciuc si Sovata, cine vindeau ceva, numele mar fei tr eceau numai pe ungur este.
Ungur i, secui, chiar pr in pr imele semne, dupa 89 ar atau r efuzul fata de r omani! In loc de o
deschider e fata de r omani, pr in r ecunoaster ea gr eselilor istor ice de par tea maghar imi fata
r omani, de pilda, am luat imediat o pozitie de r efuz, de izolar e, a ar iciului de minge!
Er a inceputul numai, unei evoluti negative din par tea secuilor in Har ghita si Covasna. Pe
car e am ur mar it si ur mar esc in Covasna, mai apr oape, unde evolutia r efuzului tot ce este
r omanesc a luat o for ma gr ava, de cand Tams Sndor si Antal r pd Andr s a ajuns la
puter e! In istor ia or asului Sfantu Gheor ghe nu se afla nimic despr e r omani, despr e
per sonalitati mar cante r omani, cum ar ata car tea publicata cu pr ilejul aniver sar i 550 ani
ale or asului Sfantu Gheor ghe!
Tr ebuie sa ma r eantor c la pr oblema inscr iptionar i exclusiv in limba maghiar a, car e nu sa
ter minat cu entuziasmul dupa 89! In judetu Covasna in satele pr eponder ent locuit de catr e
secui, cum am vazut, de loc nu se r especta Constitutia, limba oficiala a tar i! Bine, nici in
Har ghita nu este altfel, dar acuma vor besc de baza de exper iente. Inscr iptiile oficiale sunt
pe ungur est sau in cel mai bun caz, inscr iptia in limba r omana, cel oficial, este pe al doilea
loc, car e pe ur ma tot nu este legal! De pilda la Ghidfalau, caminul cultur al, er a
inscr iptionat exclusiv in limba maghiar a, " Mveldsi hz" ! Posibil er a, ca eu si Dan
Tanasa am sesizat si pr imar ia a pr imit or din de inlatur ar e!

Un pr opr ietar lant de magazine in doua judete, din Odor hei a discr iminat pe r omani, pr in
inscr iptionar e exclusiv in limba maghiar a ale mar fur ilor in magazinul din Ciuc, car e caz a
ajuns la antidiscr iminar e!
La Duna Tv, un tanar intr un bar la Balvanos, deschis a declar at, citezi:" noi nu iubim pe
r omani" ! Declar atie tiner ei, nu este ceva per sonal izolat! Repr ezinta spir itul antir omanesc
gener al, in Har ghita si Covasna! Degeaba vin uni, ca am pr ieteni maghiar i, sau r omani si
ne intelegem bine, spir itul in gener e este antir omanesc! Asta a simtit un fost ofiter de
car ier a, car e din Moldova a ajuns langa Sfantu Gheor ghe, la comuna Bodoc. Valer iu
Tanasa, dupa 89, cum scr ie in car tea sa " Rostir i ziditoar e" , er a nevoit ca sa mear ga inapoi
in Moldova, fata de ur a " tot ce este r omanesc" ! Unde secui se izoleaza pr in ur a fata de " tot
ce este r omanesc" , pr ietenia intr e doua natii e poveste, sau sunt cazur i izolate!
Cum am scr is, de cand cei doi magnifici gr ofi, Antal r pd si Tams Sndor a pus mana pe
judet, nu numai din istor ie vor sa le excluda pe r omani, ci si din imaginar ul cultur al al
or asului Sfantu Gheor ghe! Antal a declar at la inagur ar ea statui Tur ul, pasar ea mitologica
a maghiar imi, ca, " tr ebuie sa ne ocupam spatiul nostr u vital cu simbolur ile noastr e
nationale" ! Cr ed ca pe ur ma asta a declar at numai, Kelemen Hunor babuinul de ser viciu
in fr untea udemer eului, ca e un babuin politic numai, alti conduc ca tr ebuie sa ne ocupam
pamantul natal! Declar atia lui Antal pot car acter iza, pr in r evolutia cultur ala chinezeasca a
lui Mao. Cr ed ca el este Mao cel mic a secuilor , car e a declar at impotr iva r omanilor o
r evolutie cultur ala, mai ales ca vr ea sa inlatur a si statuia lui Mihai Viteazul!
Pr oblema imaginar ului nu este asa de simplu cum gandeste pr imar ul or asului, ca la
imaginar ul adancimi omului, cu mar e incar catur a de ener gie, nu poate sa fie ar bitr ar .
Daca asa gandeste, nu stie ce inseamna pr oblema identitati, car e ar e la fond imaginar ul
adancimi omului. Rapor tul ar bitr ar , pr in mar e incar catur a de ener gii ale imaginar ului,
poate declansa tensiuni! Ca ar bitr ar ul r apor teaza numai la exter ior itatea imagini, far a un
r apor t la fondul sau inconstient, adica la ar hetip, car e contine inexpr imabil mai mult decat
imaginea sa exter ioar a! In asa fel, imaginea exter ioar a a ar hetipului devine o r ealitate
inchisa, contr ar iu natur i ar hetipului car e este o r ealitate deschisa! Dar cand vr ei sal
inchizi niste ener gi pr in natur a lor deschise spr e infinit, pr in imaginar ul exter ior a
ar hetipur ilor , situatia devine tensionata, r epr ezentand un per icol de explozi in adancul
omului! Ca r olul ar hetipur ilor , ener giilor sale nu este ca sa izoleze omul! Nar e r olul ca sa
izoleze un neam intr e alti! Ci inver s, ca sa uneasca in integr itatea Fiintei, Existentei!
Dar aicea sa vede ca nu cunoaste cele doua magnifici ale Covasnei natur a imaginar ului
adancimi omului, ca vr ea sa le foloseasca, niste imagini univer sale, pe pr im plan pentr u
izolar e, cand natur a lui este de a fi deschis spr e exter ior , spr e infinit. In alta par te, r olul
simbolului este, de a se lega, de a se uni cele doua neamur i, si nu a se izola, a se impotr ivi, a
se r efuza.

Cand se izoleaza pr in imaginar , pr in simbol, e vor ba de cr iza de identitate!A se r etr age in


cadr ul intimitati imagini, a se inchide in intimitatea pr opr ie ale neamului, pr in imagini, nu
inseamna altceva, decat sa fi dominat, dependent de ar hetipul mamei. Car e fapt este foar te
explicit expr imat in izolar e pr in autonomie!
Cr ed ca concluzia este foar te simplu: scopul maghiar imi, secuimi in afar a de defr isar i
padur ilor de catr e conducator i sai este, de a tr ai far a r omani in Romania!