Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 8


Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2016

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 15.03.2016, avnd n vedere
urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.1830/15.03.2016 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe, prin care propune consiliului local rectificarea
bugetului local pe anul 2016;
- Actul adiional nr.1 la Contractul de finanare nr.14451/07.09.2015 nregistrat la MDRAP sub
nr.15944/03.11.2015 i la Primria Comunei Periam sub nr.9063/13.11.2015, prin s-au alocat sume
pentru obiectivul de investiie nfiinare sistem de canalizare n Comuna Periam;
- prevederile Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile H.C.L. Periam nr.10/29.01.2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2016;
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparena decizional n administraia
public, republicat;
- prevederile art.II alin.1 din Legea nr.293/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2015 pentru
modificarea i completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice
n anul 2015, precum i alte msuri n domeniul cheltuielilor publice, precum i pentru modificarea i
completarea Legii nr. 152/1998 privind nfiinarea Ageniei Naionale pentru Locuine;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a i ale art.115
lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:
1

Art.1. Se aprob rectificarea bugetului local de venituri i cheltuieli al Comunei Periam pe anul
2016, dup cum urmeaz:
VENITURI Trim. I:

1.954.940 lei

- A.04.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit


- A.42.65.00 Finanarea Programului Naional de Dezvoltare Local

56.500 lei
1.898.440 lei

CHELTUIELI Trim. I :

1.954.940 lei

- A.51.01.03.20.12.00 Consultan i expertiz


- A.68.05.02.10.00.00 Salarii asisteni personali
- A.68.05.02.57.02.01 Indemnizaii persoane cu handicap
- A.74.06.00.71.01.01 nfiinare sistem de canalizare n Comuna Periam

30.000 lei
16.500 lei
10.000 lei
1.898.440 lei

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timi;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

CPUAN IONEL
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

Nr. 20 din 15.03.2016