Sunteți pe pagina 1din 92

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

Facultatea de Psihologie
Departamentuldenv mntladistan

MODUL
PSIHOLOGIA EDUCA IEI

Lector Universitar Dr. ElenaAnghelSt nil

- 2013 -

CUPRINS

Cuprins ...................................................................................................................... 12
Introducere ................................................................................................................. 3
Unitatea de studiu1: Delimit riconceptuale.11
Unitatea de studiu2: Dezvoltareauman petotparcursulvie ii......18
Unitatea de studiu 3: Actoriprincipalinpsihologiaeduca iei .......................... 30
Unitatea de studiu 4: Cercetareanpsihologiaeduca iei .................................... 36
Unitatea de studiu 5: Psihologiaeduca ieitimpurii ............................................. 41
Unitatea de studiu 6: Psihologiaeduca ieincadrulsistemuluifamilial ........... 51
Unitatea de studiu 7: Psihologiaeduca ieingr dini ,coal i unit ide
nv mntsuperior sugestiipentrueducatori,nv tori,profesori..65
Unitatea de studiu 8: Psihologiaeduca ieiadultului.79
Unitateadestudiu9:Psihologiaeduca ieingerontologie85
Bibliografie .............................................................................................................. 90

INTRODUCERE

1. Scopuliobiectiveledisciplinei
Materialul de studiu este adresat studen ilor din anul al III-lea ce
urmeaz cursurileIDaleFacult iidePsihologie.
Scopul cursului este acela de a prezenta conceptele debaz cucareopereaz
psihologia educaiei, problematicile specifice domeniului,aplicaiiimetodologiide
lucru n vederea implic rii active a studenilor pe piaa muncii, dup absolvire n
domeniulpsihologieieducaiei,consilieriicolareivocaionale.
Cursul Psihologia Educaiei deschide calea nsuirii unor noiuni
fundamentale pentru studiul unor discipline specifice domeniilor psihologie
educaional , consiliere colar i vocaional , psihologie clinic , consiliere
psihologic ipsihoterapie.
Obiective generale
1. nelegereaidecodificareacorect ano iuniloriconceptelordebaz ndomeniul
psihologiei educaiei
2. Explorareadomeniuluipsihologieieducaieipeetapedevrst
3.Decriptareacauzelordenatur psihologic carefaciliteaz sauperturb formarea
ieducareacopiilor,tinerilor,adulilorivrstnicilor
4.Contientizareaconsecin elorfaste/nefastealeinflueneloreducativealep rinilor,
educatorilor, nv torilor, profesorilor, trainerilor asupra celor aflai n cadrul unui
proces educativ-formativ(copii,adolesceni,aduli,vrstnici)
5. Contientizarea necesit ilor de formare pentru bune practici n domeniul
psihologieieducaiei
Obiective operaionale
1.S dobndeasc idei fundamentale despre domeniul psihologiei educaiei i
informaiidebaz pentrupracticapsihologiloreducaionalinRomnia
3

2. S cunoasc perspectivaLife-SpanDevelopment,teoriialedezvolt riiumanei


aplicaiileacestoranpsihologiaeducaieiprecum i teme contemporane de studiu n
domeniudinperspectivacercet riidezvolt riipetotparcursulvieii
3. S cunoasc caresuntprincipalii actorin domeniul psihologieieducaiei i care
suntparticularit ileacestora
4.S cunoasc nevoiledecercetarendomeniu,modalit ilederealizareaacestorai
s contientizeze diferenele ntre cercetarea tiinific realizat de specialist i cea
empiric realizat deinstructor/formator
5. S cunoasc particularit ile psihologiei educaiei timpurii, metode i tehnici de
interveniespecificepsihologiloreducaionali
6. S cunoasc particularit ile psihologiei educaiei n cadrul sistemului familial
metodeitehnicideinterveniespecificepsihologiloreducaionali
7. S cunoasc particularit ilepsihologieieducaieingr dini ,coal iunit ide
nv mnt superior, tipuri de activit i, metode i tehnici de intervenie specifice
psihologilor educaionali n lucrul cu copiii, adolescenii, tinerii aduli, p rinii i
cadrele didactice
8.S cunoasc particularit iledezvolt riiadultului,direciideaciuneiintervenii
npsihologiaeduc riiacestuia
9.S cunoasc particularit ilededezvoltarealevrstniculuiidireciiledeaciune
specificepsihologiloreducaionalicarelucreaz cupersoanelede vrsta a treia

2.Cerin epreliminare
Se impune ca studenii s -ifinsuit,celpu inlanivelmediu,noiunifundamentale
ale urm toarelor discipline: psihologia general , psihologia dezvolt rii, psihologia
social , psihologiapersonalit ii.

3. Con inutul materialului de studiu. Organizarea pe unit i de


studiu
Materialul este structurat n 9 unit i de studiu care constituie subiecte de
baz aledisciplinei.Ounitatedestudiupoatecuprindeunulsaumaimultesubiecte
de interes n raport cu tema formulat .Eleaumenirea:
4

de a crea studenilor o reprezentare ct mai complet despre psihologia


educaiei
deaevideniaaplicabilitateaacestuidomeniunviaadezi cu zi
de a facilita studenilor deprinderea unor informaii eseniale, tehnici i
strategiideaciuneeficienteunuipsihologeducaional
de a asigura bazele unei form rii de specialitate n domeniile psihologia
educaiei, consilierii colare i vocaionale, psihologia clinic , consiliere
psihologic ipsihoterapie

Subiecte
Unitatea de studiu 1: Delimit riconceptuale
Explorarea domeniului psihologiei educaiei permite clarificarea unor
concepte de baz care sunt absolut necesare pentru decriptarea particularit ilor
domeniului.InformaiicuprinsendocumenteleColegiuluiPsihologilor din Romnia
ce privesc Comisia de psihologie educaional , consiliere colar i vocaional au
menireadeaevideniacompetenelepsihologiloreducaionalidinRomnia,petrepte
despecializare,deafamiliarizacititorulcutipuriledeactivit ispecifice domeniului
daricudemersulformativcompletalunuipsihologeducaional.

Unitatea de studiu 2: Dezvoltareauman petotparcursulvie ii


Deazvoltareauman serealizeaz petotparcursulvieii,delaconcepiepn
la stadiul terminal. Psihologiaeduca ieiarenaten iemodulncareseproducei
sedetermin dezvoltareaomuluipetotparcursulvie ii,ncontexteeduca ionale,de
predare-nv are-dezvoltarevariate:formale,informaleinon-formale.

Unitatea de studiu 3: Actori principali npsihologiaeduca iei


Psihologiaeduca ieitrebuies aib ncentrulaten ieisaleactoriiimplica in
procesul educa ional, activitatea psihic , personalitatea acestora i nivelul lor de
dezvoltareemo ional ,cognitiv , comportamental i socio-rela ional ,precum i
natura rela iei care se stabilete ntre acetia. Aadar, putem vorbi despre:
psihologia educatorului, psihologia persoanei de educat i psihologia rela iei
educa ionale.

Unitatea de studiu 4: Cercetareanpsihologiaeduca iei


Cercetareaesteonecesitatepentrudezvoltareadomeniului,ast zifoartemult
promovatdenormeleUniuniiEuropene,odat culansareaprogramuluidenv are
petotparcursulvie ii. Identificareaacelormetode,tehniciistrategiieficientede
educa ie att a copilului i tn rului, ct i a adultului i vrstnicului, care s fie
preg ti i pentru a face fa unei societ i aflat ntr-o rapid i continu
transformare,poatefiundezideratimportantalcercet rilorndomeniulpsihologiei
educa iei.

Unitatea de studiu 5: Psihologiaeduca ieitimpurii


Psihologiaeducaieitimpuriiarenateniasaprogrameledepreveniepentru
tineriiadolesceniconcretizatenactivit idedezvoltarepersonal ,cares -iajutes 6

iintegrezeobun identitatedegen,s sepreg teasc pentruviaadecupluiceade


familiepentruadevenip riniresponsabilintimp.Cercet riledemonstreaz ast zi
implicaiile profunde pe care le pot avea asupra f tului aciunile educative ale
p rinilor nc din perioada prenatalit ii. Prin aciuni de prevenie, psihologul
educaionalpoateaduceastfeldeinformaiitinerilornaintedeadevenip rini.

Unitatea de studiu 6: Psihologia educa iei n cadrul sistemului


familial
Psihologia naterii i implicaiile ei n dezvoltarea copilului, psihologia
educ riibebeluului,psihologiaeduc riicopiluluiiadolescentuluisuntsubcapitole
importante care dau direcii de aciune psihologilor educaionali dar i exemple de
interveniispecificepesegmentedevrst .

Unitatea de studiu 7: Psihologia educa iei n gr dini , coal i


unit i de nv mnt superior sugestii pentru educatori,
nv tori,profesori
Psihologul educaional are un bogat arsenal de activit i care ar putea servi
principalilor actori implicai ntr-un proces formativ n cadrul nv mntului
preuniversitar i universitar. Evaluarea i psihodiagnoza dezvolt rii cognitive,
afectiv-motiva ionaleicomportamentaleapersonalit iicopiiloriadolescen ilor
dariamembrilorfamiliilordincareprovin,consiliereaeducaional ,intervenia
psihologic primar isecundar nscopuloptimiz riiautocunoateriiidezvolt rii
personale, preven iei i remiterii problemelor emo ionale, cognitive i de
comportament de intensitate subclinic , consilierea voca ional , consultan a de
specialitate oferit cadrelor didactice, p rin ilor i ngrijitorilor, personalului
administrativiliderilorcomunitariintr totnatribu iilepsihologuluieduca ional
constituie o ofert bogat a psihologului educaional pentru copii, adolesceni,
p riniiprofesori.

Unitatea de studiu 8: Psihologiaeduca ieiadultului


Tr im ntr-o lume n care schimb rile se produc cu rapiditate, motiv pentru
care psihologii educa ionali trebuie s -i mbog easc ei nii competen ele,
pentru a orienta activitatea formativ a adultului pe tot parcursul vie ii. Legile
dezvolt rii umane trebuie studiate cu aten ie, pentru a g si cele mai ingenioase
strategii,metodeitehnicideinstruireiformareaadultului.Cusiguran c ele
inseamadeparticularit iledevrst idesfereledeinteresaleacestora.Adultul
nva altfeldectcopiiiiadolescen ii.
7

Unitatea de studiu 9: Psihologiaeduca ieingerontologie


Psihologiaeduca ieilavrstaatreiaesteundomeniudestuldetn r,cares-a
dezvoltat nultimiiani,caurmareacreteriisperan eidevia iacercet rilorf cute
n domeniul dezvolt rii umane. Odat cu introducerea conceptului de life long
learningeducation,psihologiieduca ionalis-auv zutpuinsitua iadeacercetai
de a descoperi o serie de strategii, metode i tehnici care s faciliteze formarea i
dezvoltarea,pemultiplepalierealevie ii,apersoanelorvrstnice.Astfel,s-an scut
unnoudomeniudestudiu,celalpsihologieieduca ieingerontologie.

4.Recomand ride studiu


Se impune ca studenii s parcurg fiecare unitate de studiu respectnd
timpul alocat calendarului disciplinei, modul de abordareatestelordeautoevaluarei
asarcinilordenv are.
Pentru nsuirea conceptelor de baz ale disciplinei i n elegerea
informa iilorprezentatenfiecareunitatedestudiuesteabsolut necesar ca studenii
s consulte bibliografia i s respecte indica iile rubricii cunotine preliminare.
Fiecare unitate de studiu atinge urm toarele aspecte: obiective, cunotine
preliminarii, resurse necesare i recomandri de studiu, durata medie de
parcurgere a unitii, subiectele teoretice aferente acesteia, un rezumat, cuvinte
cheie, teste de autoevaluare i concluzii.
Fiecare dintre aceste subpuncte sunt semnalizate n text prin intermediul unor
pictograme. ncontinuare,prezent muntabelcuprincipalelepictogrameutilizatein
text:

OBIECTIVE

CUNO TIN E
PRELIMINARE

RESURSE
8

BIBLIOGRAFICE

DURATA MEDIE DE
PARCURGERE A
UNIT II DE STUDIU

EXPUNEREA TEORIEI
AFERENTEUNIT II

REZUMAT

CUVINTE CHEIE

TESTE DE
AUTOEVALUARE

R SPUNSCORECT

CONCLUZII

5.Recomand rideevaluare
Dup parcurgereafiec reiunit idestudiuseimpunerezolvareasarcinilor de
nv are,cepresupunstudiuindividual,dariacelordeautoevaluare.
Activitile de evaluare condiioneaz nivelul de dobndire a competenelor
specificate prin obiectivele disciplinei.
nceeacepriveteevaluareafinal ,se va realiza printr-un examen, planificat
conformcalendaruluidisciplinei.Examenulconst nrezolvareauneiprobedetip
sintez .

6.Testdeevaluareini ial
1. Definiipsihologiaeducaiei.
2. Enumerai, bazndu-v pe informarea i experiena dumneavoastr , tipurile de
serviciipecareunpsihologeducaionallepoateofericlienilors i.
3. Enumerai poteniali clieni care ar putea fi implicai ntr-un demers psihologic
desf uratdeunpsihologeducaional

10

UNITATEA DE STUDIU 1
Delimit riconceptuale
Obiectiv ...................................................................................................................... 10
Cunotinepreliminare................................................................................................11
Resurseirecomand ridestudiu................................................................................11
Duratamediedeparcurgereaunit ii.........................................................................11
Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu..12
1.1.Explorareadomeniuluipsihologieieduca iei..12
1.2. Colegiul Psihologilor din Romnia Comisiadepsihologieeduca ional ,
consilierecolar ivoca ional ..14
Rezumat......................................................................................................................16
Cuvinte cheie..............................................................................................................16
Test de autoevaluare ..................................................................................................17
Concluzii.....................................................................................................................17

Obiectiv
Lasfritulacesteiunit idenv are,studeniivorficapabili:
1.S cunoasc semnificaiaunorconceptedebaz specificedomeniului psihologiei
educaiei
2.S dobndeasc informaii de baz pentru practica psihologilor educaionali n
Romnia

11

Cuno tin epreliminare


Seimpunecastudeniis -ifinsuit,celpu inlanivelmediu,noiunifundamentale
ale urm toarelor discipline: psihologia general , psihologia dezvolt rii, psihologia
social ,psihologiapersonalit ii.

Resursenecesare irecomand ridestudiu


1. Secitesccuateniesubiecteledestudiuisereinconceptelefundamentale
2. Resurse bibliografice obligatorii:
Elena Anghel, Psihologia educaiei pe tot parcursul vieii pentru specialiti
i aduli interesai de propria lor dezvoltare, Editura For You, 2011

Duratamediedeparcurgereaunit iidestudiu
Este de dou ore

Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu
1.1.Explorareadomeniuluipsihologieieduca iei
Psihologia
Domeniul analizei legilor i faptelor psihice ce se exprim prin procese,
tr s turi, st ri, caracteristici i structuri psihice, dezvoltarea acestora n vederea
n elegerii i folosirii lor n practica formativ i de ameliorare a naturii umane.
Psihologia are n aten ie comportamentele umane i structura motiva iilor care le
12

anim . Studiind caracteristicile psihice, psihologia diferen iaz caracteristicile de


fond ale personalit ii, dar i cele individual diferen iale, att n ceea ce privete
organizareaspecific ansuirilorpsihiceceodefinesc, ct i n ceeaceprivete
investi iilepsihiceceocaracterizeaz peaceasta.
Dic ionardepsihologie- coordonator Ursula Schiopu

Educa ia
Fenomensocialdedezvoltare,formare,constituireaoamenilorcasubiec iai
ac iunii, cunoaterii i valorilor, prin comunicare i exerci iu, prin modelarea
comportamentuluiloriintegrareanactivitateairela iilesociale.
Dic ionardePsihologie- Paul Popescu Neveanu

PSIHOLOGIA EDUCA IEI ESTE PARTE COMPONENT , AL TURI


DEPSIHOLOGIANV
RII,APSIHOLOGIEIPEDAGOGICE
Psihologia pedagogic este o disciplin de grani care studiaz , din
perspectiva psihologiei dezvolt rii, procesul instructiv-educativ, cu scopul de a-i
sporieficien a.Eaarenaten ieproblemedemotiva ieanv rii caracteristici
ale form rii conceptelor la diferite discipline, dar i formarea capacit ilor
intelectuale,dezvoltareaintereselor,stimulareaform riiaptitudinilor etc.
Psihologia pedagogic este o ramur aplicativ extrem de important a
psihologiei.Dateleeidecercetaresuntindispensabileg siriiacelorsolu iicares
asigureprogresuleducativncontextindividualisocial.
Psihologianv rii se ocup destudiereadomeniuluinv rii,descoperirea
i validarea acelor metode i tehnici care s faciliteze nsuirea no iunilor i
formarea capacit ilor de orice tip. De asemenea, elaboreaz metode de predare,
fixare i control, de organizare a muncii n coal i a studiului individual i de
grup.
PSIHOLOGIA EDUCA IEI apare, astfel, ca fiind acea component a
psihologieipedagogicecarearenaten iasaidentificareaiexperimentareade
metodei tehnicideformarei optimizareadezvolt riipersonalit iiumane
ntoateetapelesaledeevolu ie,petotparcursulvie ii.

13

Aceast ramur apsihologieispecializeaz studen iinn elegereaprocesului


de predare-nv are-dezvoltare n context educa ional, context care apare pe tot
parcursulvie iiiasigur accesulomuluilaunstadiuevolutivsuperior.
1.2. Colegiul Psihologilor din Romnia (CPR) - www.copsi.ro Colegiul Psihologilor din Romnia (CPR) este o organiza ie profesional ,
cu personalitate juridic , de drept privat, apolitic , autonom i independent , de
interespublic,cupatrimoniuibugetproprii.
Colegiul are rolul de a reprezenta i de a ocroti la nivel na ional i
interna ionalintereseleprofesieidepsihologcudreptdeliber practic .
Colegiul se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de liber
practic dinRomnia.
Atribu iileColegiului sunturm toarele:

asigur respectareacadruluiorganizatoricpentruexercitareaprofesiei
depsihologcudreptdeliber practic ,ncondi iilelegii 213

instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice

instituie un cadru de promovare i de dezvoltare a competen ei


profesionale

instituieipromoveaz normedeontologicenexercitareaprofesieide
psihologcudreptdeliber practic

reprezint interesele membrilor s i n fa a autorit ilor publice i


administrative,precuminorganismeleprofesionaleinterna ionale

atest dreptuldeliber practic alpsihologilorigestioneaz Registrul


unicalpsihologilorcudreptdeliber practic din Romnia
ncadrulColegiuluiPsihologilordinRomniafunc ioneaz :

1.
2.
3.
voca ional
4.
na ional

Comisii aplicative:
Comisiadepsihologieclinic ipsihoterapie
Comisiadepsihologiamuncii,transporturiloriserviciilor
Comisia de psihologie educa ional , consiliere colar i
Comisia de psihologie pentru ap rare, ordine public i siguran
Comisiametodologic
Comisiadedeontologieidisciplin

14

Comisiile aplicative desf oar procedurile prev zute n normele


metodologice de aplicare a legii 213 i propun Comitetului director eliberarea
atestatuluindomeniiledespecializarecorespunz toare.
Psihologii n specialitatea psihologie educa ional , consiliere colar
i voca ional care posed atestat de liber practic , n func ie de treapta de
specializare,auurm toarelecompeten egenerale:
a) evaluarea i psihodiagnoza dezvolt rii/func ion rii cognitive,
afectiv-motiva ionale i comportamentale a personalit ii copiilor i
tinerilor
b) evaluarea profilului cognitiv, afectiv, comportamental i de
personalitatealmembrilordinfamiliileprecolarilorielevilor
c) consiliere colar n vederea optimiz rii/eficientiz rii nv rii,
promov riiatitudiniloriconduitelorsanogeneiadezvolt riipersonale,a
solu ion riiidep iriisitua iilorderisc,criz ,conflict;
d) consilierevoca ional vizndidentificareaaptitudinilor,valorilor
i intereselor profesionale, optimizarea deciziilor privind performan a,
carieraiintegrareapepia amuncii
e) interven ie psihologic (primar , secundar ) n scopul:
optimiz riiautocunoateriiidezvolt riipersonale,preven ieiiremiterii
problemelor emo ionale, cognitive i de comportament de intensitate
subclinic
f) consiliere/consultan i interven ie psihologic n institu ii,
organiza iiicomunitate
g) consultan de specialitate oferit cadrelor didactice, p rin ilor,
personalului administrativ, liderilor comunitari
h) cercetare psihologic : poate participa sau ini ia activit i de
cercetarencadruldefinitdecompeten elesale
i) formare profesional /personal continu n psihologie: poate
sus inemanifest ricucaractertiin ificiprofesional(sesiunideformare,
workshop-uri) n cadrul definitde competen ele sale i poate participa la
programe profesionale oferite de furnizori de formare profesional
continu
Educa ieiformare

licen npsihologie

cursuri de baz : psihologia educa iei, psihologia nv rii,


psihologiavrstelor/psihologiadezvolt rii,psihologiapersonalit ii,psihologie
social , psihologie experimental , neuropsihologie, psihodiagnostic,
psihopatologie/psihologie clinic , consiliere colar i voca ional , modul
psihopedagogic
15


master n domeniul Psihologiei Educa iei: metodologia
cercet rii,consilierepsihologic individual ,degrup,familial ,psihopatologia
copilului i adolescentului, consilierea carierei, consiliere colar , psihologie
organiza ional ,preven ie,interven iensitua iidecriz ,s n tatemental

doctorat n Psihologie cu tematic specific sau adiacent


competen elorpsihologuluieduca ional

formarecontinu
Accespepia a muncii

practic privat ndomeniu

cree, gr dini e, coli, universit i, centre de consiliere i


dezvoltareacarierei,departamentedeprotec ieacopilului

institu iidecercetarendomeniulpsihologieieduca iei

organiza iiguvernamentaleinonguvernamentale

institu iicaredezvolt programedetrainingpentrutineri,adul ii


vrstnici

Rezumat
Psihologia educa iei are n aten ia sa identificarea i experimentarea de
metodeitehnicideformareioptimizareadezvolt riipersonalit iiumanentoate
etapele sale de evolu ie, pe tot parcursul vie ii. Aceast ramur a psihologiei
specializeaz studen ii n n elegerea procesului de predare-nv are-dezvoltare n
context educa ional, context care apare pe tot parcursul vie ii i asigur accesul
omului la un stadiu evolutiv superior. Colegiul Psihologilor din Romnia (CPR) prin
intermediul comisiei de specialitate Psihologie educaional , consiliere colar i
vocaional reglementeaz activitateapsihologiloreducaionalidinRomnia, impune
standardele formative n acord cu standardele similare profesiei n statele membre ale
Uniunii Europene

Cuvinte cheie:
Psihologiaeducaiei
Psihologeducaional
Colegiul Psihologilor din Romnia (CPR)
Comisiadepsihologieeducaional ,consilierecolar ivocaional
Psihologcudreptdeliber practic
16

Teste de autoevaluare
1.Descrie domeniul psihologieieduca ieiileg turaeicunv areapetotparcursulvie ii(p.13)
2.Enumer caresuntcompeten eleunuipsihologeduca ionalicaresuntgrupurile
int c roraipoateoferiserviciile.(p.15)

Concluzie
Explorarea domeniului psihologiei educaiei permite clarificarea unor
concepte de baz care sunt absolut necesare pentru decriptarea particularit ilor
domeniului.InformaiicuprinsendocumenteleColegiuluiPsihologilordinRomnia
ce privesc Comisia de psihologie educaional , consiliere colar i vocaional au
menireadeaevideniacompetenelepsihologiloreducaionalidinRomnia,petrepte
despecializare,deafamiliarizacititorulcutipuriledeactivit ispecificedomeniului
daricudemersulformativcompletalunuipsihologeducaional.

17

UNITATEA DE STUDIU 2
Dezvoltareauman petotparcursulvie ii
Obiective.....................................................................................................18
Cunotinepreliminare................................................................................................19
Resurseirecomand ridestudiu................................................................................19
Duratamediedeparcurgereaunit ii.........................................................................19
Expunerea teoriei aferenteunit iidestudiu..19
2.1.PerspectivaLife-SpanDevelopment.19
2.2.Teorii ale dezvolt rii umane i aplica ii ale acestora n psihologia
educa iei...22
2.3.Teme contemporane de studiu n psihologia educa iei din perspectiva
cercet riidezvolt riipetotparcursulvie ii.27
Rezumat......................................................................................................................29
Cuvinte cheie..............................................................................................................29
Test de autoevaluare ..................................................................................................29
Concluzii.....................................................................................................................29

Obiectiv
Lasfritulacesteiunit idenv are,studeniivorficapabili:
1.S cunoasc perspectivaLife-SpanDevelopment
2.S cunoasc teorii ale dezvolt rii umane i aplicaiile acestora n psihologia
educaiei
3. S cunoasc teme contemporane de studiu n domeniu din perspectiva cercet rii
dezvolt riipetotparcursulvieii

18

Cuno tin epreliminare

Seimpuneparcurgereaunit iianterioare,nsuireaconceptelordebaz .

Resursenecesare irecomand ridestudiu


1.Secitesccuateniesubiecteledestudiuisereinconceptelefundamentale i
ideiledebaz
2.Resurse bibliografice obligatorii:
Elena Anghel, Psihologia educaiei pe tot parcursul vieii pentru specialiti
i aduli interesai de propria lor dezvoltare, Editura For You, 2011

Duratamediedeparcurgereaunit iidestudiu
Este de dou ore.

Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu

2.1.PerspectivaLife-SpanDevelopment
DEZVOLTAREA UMAN poate fi privit ca un proces de schimb ri, ce
includ modific rile fizice, psihice, sociale i spirituale de-a lungul existen ei unei
persoane,implicndattdiferen iericantitative,cticalitative,cuscopuladapt rii
activeicreativelamediulnconjur tor.

19

Complexitatea dezvolt rii umane este dat de faptul c implic niveluri


diferite: biologic, psihologic, socio-cultural i spiritual, toate acestea nf urate i
desf urateinterrela ionalpeaxatemporalit ii.

Life-span development, termen introdus de Riegel (1973) i dezvoltat de


Santrock (2002), reliefeaz modific rile ce se produc ncepnd din momentul
concep iei i care continu de-a lungul ntregii vie i, astfel c dezvoltarea
includecretereideclin.
DEZVOLTAREA se realizeaz de la CONCEP IE pn la STADIUL
TERMINAL.
Psihologia educa iei are n aten ie modul n care se produce i se
determin dezvoltareaomuluipetotparcursulvie ii,ncontexteeduca ionale,
de predare-nv are-dezvoltare variate: formale,informaleinon-formale.
Caracteristicpentruperspectivalife-spaneste faptulc nicioperioad
devrst nuesteconsiderat cafiinddominant pentrudezvoltare. Aceasta se
producepetotparcursulvie ii,dezvoltareafiindprivit dinperspectivaduratei
(toat via a), a multidimensionalit ii i multidirec ionalit ii sale, a faptului
c se caracterizeaz prin plasticitate, multidisciplinaritate i contextualitate.
Ea implic cretere, men inere i reglare (n eleas ca i compensare a
pierderilor),fiindconstruit dintr-oseriedefactoriceconlucreaz permanent
ietapizat. (Santrok, 2009)
Stadialitateadezvolt riiumane- John W. Santrock (2009)
Perioada prenatal cuprinde timpul scurs de la concep ie pn la
naterecndarelocevolu iadelacelul laorganism,peparcursula9luni,dari
dezvoltarea unor procese psihice.
Perioada copilriei fragede sau a bebeluului cuprinde primii 2 ani
de via , n care copilul este extrem de dependent de adult, perioad n care
achizi ioneaz vorbirea,mersul,gndireasimbolic ,coordonareasenzorio-motorie,
deprinderilederela ionaresocial detipprimar.
Copilria timpurie, ntre 2 i 6 ani, este perioada precolar cnd
copilul i dezvolt deprinderi de ascultare, de n elegere i ndeplinire a unor
instruc iunisaunorme,sejoac foartemulteorecucongenerii.

20

Copilria mijlocie i trzie, 6-11/12 ani, este perioada colarit ii


mici, cnd copilul i dezvolt deprinderile de citit-scris, calcul aritmetic,
st pnireadesine(self-control)icndachizi iileculturalecresc.
Adolescena cuprins ntre12-18/22deanieperioadadetranzi iede
lacopil rielaadultultimpuriu,perioad nso it demodific rifiziceifiziologice
rapideiadeseadramatice,cndauloccreteridegreutatein l ime,sedezvolt
caracterele sexuale, gndirea devine formal , logic i abstract , se dezvolt
identitatea,contiin aiimagineadesine,sestructureaz isemanifest tendin ala
independen ,iartimpulestededicatmaimultsocialuluidinafaracasei.
Adultul tnr/ maturitatea timpurie, ntre22i40deani,perioad n
care se ctig independen a personal i economic , se dezvolt cariera, se
selecteaz parteneruldevia ,senva intimitatea,senascisecresccopii.
Adultul de mijloc/maturitatea mijlocie, ntre 40 i 60 de ani, este
perioada n care se extind responsabilit ile sociale i profesionale, apar i se
manifest noilegenera ii.
Adultul trziu sau vrstnicul/maturitatea trzie, ntre 60-70 de ani
pn la moarte, este perioada n care preocup rile pentru s n tate sunt cele mai
intenseisencearc redescoperireaunuinousensalvie ii,ncondi iileieiriila
pensie; este perioada intr rii n noi roluri sociale, n conformitate cu resursele
biologice, cognitive, socio-emo ionaleispiritualealepersoanei.
Btrnii tineri ntre 65 i 84 i cei mai btrni sunt dou categorii
aflate ast zi n centrul de interes al celor care se preocup cu studiul
dezvolt riipeparcursul ntregiivie i (life-spandevelopmentalists). Cei din
primacategoriesuntprivi icaavndnc unpoten ial semnificativ pentru a
dezvolta strategii de coping n raport cu stresul, ctigurile i pierderile
generatedenaintareanvrst .ntimpce,ceimaib trni,adic peste84de
ani sunt privi i din perspectiva ajutorului de care pot beneficia n raport cu
resurseler mase.
Dinperspectivadezvolt riipetotparcursulvie iisepoatevorbiast zide
un profil de vrst (age profile) care include cele patru dimensiuni deja
cunoscute:biologic ,cognitiv ,socio-emo ional ispiritual .
Dar, conform exper ilor n dezvoltarea pe tot parcursul vie ii, vrsta
cronologic nuestefoarterelevant nn elegereadezvolt riipsihologice.Aceast
vrst reprezint doar un num r de ani, ce se reflect ntr-o list de
experien e,dar,nsine,nugenereaz ceva din punct de vedere psihologic (vezi
cazul copiilor lup).
21

Din aceast perspectiv , este mai interesant a vedea raportul dintre


vrstacronologic icelelaltetreivrste:biologic ,psihologic isocial .

2.2.Teoriialedezvolt riiumaneiaplica iialeacestoranpsihologiaeduca iei


Teoriialedezvolt riiafective
Sigmund Freud
Ana Freud
Jean Piaget
John Bowlby
Rudolph Schaffer
D.W.Winnicott
Exemplu:
D. W. Winnicott Teoriadezvolt riiafectiveabebeluului,nrela iecu
mama sa
Bebeluuli ngrijireamatern formeaz mpreun uncorpcomun.
ncelemaitimpuriistadii,bebeluulingrijireamatern iapar inreciproc
i nu pot fi dezlegate una de cealalt . Aceste dou lucruri, i anume bebeluul i
ngrijirea matern , se dezleag i disociaz n cadrul st rii de s n tate, iar
s n tatea, care nseamn de fapt att de multe lucruri, ntr-o anumit m sur
nseamn i o dezlegare a ngrijirii materne de ceva pe care, din acel moment l
vomnumibebelusaumaidegrab uncopilcarencepes creasc .(2004,p.47)
Jum tatedinteoriarela ieip rinte-bebelualuiWinnicottlprivetepe
bebelu i este teoria c l toriei acestuia de la dependen a absolut prin
dependen a relativ spre independen i, n paralel, teoria c l toriei de la
principiul pl cerii spre principiul realit ii, respectiv de la autoerotism la
rela iile de obiect. Cealalt jum tate a teoriei rela iei p rinte-bebelu privete
ngrijirea matern , respectiv calit ile i schimb rile petrecute n mam ,
destinate s ntmpine nevoile specifice i n schimbare ale bebeluului spre
careeaestendreptat .
CuvntulcheienceeaceprivetebebeluulesteDEPENDEN A.Bebeluul
nupoates existedectncondi iileNGRIJIRIIMATERNE.Poten ialulnn scut
albebeluuluiincludeotendin deacreteideasedezvolta.Activareaacestui
22

poten ial se face diferit, n func ie de aspectul favorabil sau nefavorabil al


condi iilordemediu,respectivalngrijiriimaterne.

Poten ialulnn scutalbebeluuluiisoartaacestuia:


ngrijirea matern satisf c toare permite dezvoltarea poten ialului
individualalbebeluuluiitransformarealuincopil,caresendreapt spreo
existen independent . ngrijirea parental satisf c toare poate fi clasificat
n mare n trei stadii caresesuprapunpar ial:

sus inere
mam i bebelu vie uind mpreun func ia tat lui de a
interac iona cu mediul mamei nu este cunoscut de bebelu n acest
stadiu
tat ,mam ibebeluvie uindto impreun
Termenul de sus inere este folosit pentru a descrie ntreaga ofert
material i emo ional furnizat de mam bebeluului, anterioar etapei de
vie uirempreun .
Termenul de a vie ui mpreun cu implic rela ii de obiect i
desp r irea bebeluului de stadiul de a fi parte din mam sau perceperea de
c treacestaaobiectelorcafiindexterioarefa desine.
nfazadesus inerencepeprocesuldeindividuareabebeluului,deseparare
a Eu-lui de Non-Eu.nacestfel,bebeluulajunges aib un,,n untruiun,,n
afar i o schem corporal . Astfel, func iile de a lua n untru i de a scoate n
afar cap t un n eles. Mai mult, ncepe captarea unui n eles - o realitate
personal saupsihic interioar abebeluului.Unnum rdeprocesesuntini iaten
cursuletapeidesus inere.Celmaiimportantester s ritulinteligen ei.Urmeaz
apoi ntreaga poveste a proceselor secundare i a func ion rii simbolice i a
organiz rii unui con inut psihic personal, care formeaz o baz pentru visat i
pentrurela iilevii.
ncep s se individualizeze comportamentele impulsive de bucurie i
agresiune.Maiconcretspus:agresivitateaajunges fieseparat detr ireaerotic
dup operioad ncareaexistatungraddeintricare.(...)Odezvoltareulterioar
reprezint capacitateadeastabilirela iideobiect.naceststadiubebeluultrecede
la o rela ie cu un obiect conceput subiectiv, la o rela ie cu un obiect perceput
obiectiv.Aceast schimbareestestrnslegat detrecereabebeluuluidelaafiunit
cu mama, la a exista separat de aceasta saulaasereferilaeacaseparat ine23

mine.Aceast dezvoltarenuestespecificlegat desus inere,ciesteunapanajal


etapeide,avie uimpreun cu.Winnicott(2004,p.55)
Dinperspectivaaceluiaiautor,sepotconturatrei tipuri de dependen eale
bebeluuluidengrijireamatern :
a)dependen aabsolut
n aceast etap bebeluul nu are mijloacele prin care s ia cunotin de
ngrijireamatern .Elnupoateaveacontrolasupraaceeaceestebunsaur u,cise
afl n pozi ia de a profita sau de a suferi de pe urma acestora. Dac mama e
disponibil pentru el, bebeluul va tri n siguran i-i va dezvolta ncrederea n
lume. Dac mama nu este disponibil, el se va afla ntr-o stare de continu
nesiguran, datorit frustrrilor acumulate din nesatisfacerea dorinelor de baz
i va nva c lumea este ostil i nu trebuie s aib ncredere n ea.
b)dependen arelativ
n aceast etap bebeluul ia cunotin de nevoia sa de anumite detalii ale
ngrijirii materne i ncepe din ce n ce mai mult s poat s le lege de nevoile
personale.
c)spreindependen
Bebeluul dezvolt mijloace de a se descurca i f r ngrijirea propriu-zis .
Aceasta se ndeplinete prin cumularea amintirilor despre ngrijire, proiectarea
nevoilorpersonaleiintroiectarea detaliilor ngrijirii, cu dezvoltarea unei ncrederi
n mediu. Aici trebuie ad ugate elementele n elegerii intelectuale, cu enormele
saleimplica ii.
APLICA IIALETEORIEILUID.W.WINNICOTTNPSIHOLOGIA
EDUCA IEI
1.
Ofer psihologilor educaionali baza teoretic n ceea ce privete
elaborarea unor programe de formare a tinerilor sau a adulilor care i asum
pentru prima dat rolul de printe.
2.
Ajut prinii s-i asume cele mai adecvate comportamente n
raport cu bebeluul lor, pentru a-i asigura acestuia o dezvoltare emoional
sntoas.
3.
Ofer psihologilor educaionali cu competene n consiliere
psihologic posibilitatea de a oferi servicii de calitate, acelor familii care
ntmpin dificulti n a oferi copiilor posibilitatea de a-i manifesta i asuma
comportamente independente, de a rupe dependena lor de aduli.
24

4.
Explic psihologilor educaionali eecurile din viaa adulilor, n
ceea ce privete asumarea i implementarea propriilor decizii, exercitarea
comportamentelor asertive.
Teorii ale dezvolt riicognitive
Jean Piaget
L.S.Vgotski
Teoriialedezvolt riipsihosociale
Erik Erikson
F.B. Skinner
Albert Bandura
Jean Piaget
Lowerence Kohlberg
Exemplu
Erik Erikson, prin teoria dezvolt rii psihosociale formulat de el, pune
nlumin rela iacareexist ntredezvoltareapsihologic aindividuluiicontextul
s usocial.Ideilefundamentaleaflatelabazaconceperiiacesteiteoriisus infaptul
c oameniiaucamaceleaitipuridenevoi,dezvoltareaserealizeaz stadial,fiecare
stadiu caracterizndu-se printr-ocriz sauproblem psiho-social ,iartrecereadela
un stadiu la altul se realizeaz diferen iat, pentru fiecare individ, n func ie de
motiva iaevolutiv aacestuia.
Stadiile dezvolt rii psihosociale sunt descrise de Erikson ca fiind
urm toarele:

Bebeluul - primul an de via dezvoltarea sentimentului de ncredere


versusnencrederenpersoanacarelngrijete,nmediuprinextrapolare;
Copilul mic, de la 1 la 3 ani dezvoltarea sentimentului autonomiei
personale versus ruine i ndoial (ezitare), n func ie de nivelul deprinderilor de
autoservire,dereuit aautocontroluluisfincterianialmic rilor;
Copil riatimpurie(aniiprecolari),dela3la5ani dezvoltarea spiritului
de ini iativ versus sentimentul de vinov ie, n func ie de modul n care copilul
reuetes -iorganizezemediul;
Copil ria medie i trzie (anii de coal elementar ), de la 6 ani la
pubertate dezvoltarea sentimentului competen ei redat prin h rnicie i disciplin
(silitorul) versus sentimentuldeinferioritate,nfunc iedeperforman eleob inuten
activitate;
Adolescen a,dela10la20deani conturareaidentit iiversusaconfuziei
identitare, prin exersarea unor roluri specifice;

25

Maturitatea timpurie (adultul tn r), de la 20 la 40 de ani intimitate


versus izolare, implicarea i asumarea unei rela ii de cuplu, a unui job sau rela ii
intimedeslab calitate,oscila iincarier ;
Maturitatea mijlocie, de la 40 la 60 de ani evolu iei produc ien plan
familialincarier versusstagnareasociat culipsasatisfac iilor;
Maturitatea trzie (b trne ea), peste 60 de ani integritate versus
disperare (dezintegrare), perioada bilan ului, cnd omul este mul umit de ceea ce a
realizat sau este plin de regrete i insatisfac ii, depresia i degenerarea fizic i
psihic instalndu-se treptat.
APLICA IIALETEORIEILUIE.ERIKSON PENTRU PSIHOLOGIA
EDUCA IEI
1. n educaie trebuie ncurajat iniiativa la copilul mic (perioada precolar i
primele programe colare educaionale n general) prin acordarea unei mari
liberti de explorare a lumii nconjurtoare. Este important s se asigure copilului
materiale care s-i stimuleze imaginaia. Din perioada grdiniei copiii pot ncepe
primii pai n preluarea responsabilitii (s planteze i s ngrijeasc o floare, spre
exemplu). Iniiativa copilului trebuie taxat doar cu un minimum de critic, pentru
ca emoia explorrii coroborat cu emoia criticii s nu duc la nivele ridicate de
vin i anxietate. n acest demers se d o mare atenie perioadei de concentrare a
copilului, pentru a nu risca instalarea frustrrii.
2. n coala elementar, nvtorul are sarcina esenial de a crea o atmosfer
care s induc la copii dragostea de a nva. Bucuria descoperirii n acest proces se
apare pe de o parte din curiozitatea specific vrstei, dar i din motivaia pe care
educatorul tie s o nasc n copil. Provocarea, supraaglomerarea, nivelul de
critic, tolerarea greelilor fireti i oferirea oportunitilor de succes sunt elemente
ce se cer atent msurate de nvtor/profesor.
3. Stimularea explorrii identitii n anii adolescenei este, de asemenea, extrem de
important. Identitatea persoanei este o formul multidimensional. Ea include
aspecte vocaionale, parametrii intelectuali, interese n variate aspecte ale vieii
personale i sociale, hobby-uri, sport, muzic, etc. Gndirea independent i
exprimarea liber ajut la stimularea autoexplorrii. De asemenea, examinarea
diferitelor perspective stimuleaz autocunoaterea n anii adolescenei. n acest
moment este de dorit s se faciliteze ntlnirea cu persoane reprezentative din
diferite domenii ale vieii i s se nlesneasc un contact direct cu acetia (discuii,
activiti).
4. Profesorul nsui este de dorit s-i examineze viaa i s se observe din
perspectiva urmtoarelor rapoarte: identitate versus confuzie identitar, intimitate
versus izolare, precum i din perspectiva identitii ca o construcie de ansamblu.
Astfel, el va reui s fie mai eficient n a-i ajuta pe tinerii aduli s capete sau s
intre n relaii autentice, pozitive i fructuoase, cu una sau mai multe persoane.
(camaraderia ar fi un exemplu pentru relaiile ce pot fi modelate n cadrul unui
demers educaional).
26

5. Educatorii competeni manifest ncredere, iniiativ, sunt activi i ofer un


model despre ce nseamn a conduce i, de regul, sunt motivai s contribuie cu
ceva util la structurarea generaiei viitoare. (concept eriksonian de generativitate)
Perspectivaecologic adezvolt riiumane- Urie Bronfenbrenner
Perspectiv integral adezvolt riiumane- Ken Wilber
2.3.Teme contemporane de studiu n psihologia educa iei din perspectiva
cercet riidezvolt riipetotparcursulvie ii

S n tateaistareadebine

Stilul de via i starea psihologic a persoanei sunt considerate ast zi ca


elementedeimpactmajorasupras n t iifiziceiast riidebine.Laacestnivel,
psihologia educa iei ac ioneaz n registrul preven iei. Societatea contemporan
ofer ,prindinamicaei extraordinar ,attadul ilorcticopiilor,unstildevia
destuldeagitat.Vorbimtotmaideslanoin ar decopiicrescu ideboneinude
p rin isaudebunici(preanvrst pentruamaiputeaaveagrij denepo i).Lipsa
de timp a p rin ilor creeaz sentimentul puternic de abandon i cel al lipsei de
valoare a copilului, starea sa natural de bine fiind nlocuit de una conflictual ,
intern .
Psihologiieduca ionalipotvenicuinforma iiimodalit idebun gestionare
atimpuluidec trep rin i(ofert detrainingdemanagemental timpului), pentru ai ajuta s fie motiva i s ofere mai mult timp copilului lor i chiar s poat face
acestlucru.Stareadebineapersoanelorsemnificativeestepreluat dec trecopii,
lanceputprinimita ie,printr-o mare loialitate de tip familial, ulterior devenind un
exemplubun(perceputdec trecopil)deurmat.

Parentalitatea,coparentalitateaieduca ia

Ast zi,maimultcaniciodat ,procesuleduca ionalseconfrunt cuproblema


form riicapacit iitinerilordeadevenip rin i.Osocietates n toas fizicipsihic
se nate n contextul unor climate familiale armonioase. Iubirea, maturitatea
emo ional , comunicarea empatic , responsabilitatea, spiritualitatea nalt sunt
premizele dezvolt rii armonioase i adaptate a copiilor. S nu uit m c ei vor
alc tuigenera iaviitoarecarevaaveagrij deplanet icareestededorits lase
mai departe un arbore genealogic s n tos din punct de vedere fizic, psihic i
spiritual.
27

Culturaini ieriiidezvolt riiuneirela iirodniceap rin ilor cuceilal ifactori


educa ionali implica i n dezvoltarea copilului lor se nva i ea de-a lungul
timpuluiattprinefortulpsihologiloreduca ionali,ctialp rin ilor,profesorilor
icomunit iingeneral.
Coparentalitatea este conceptul care reflect rela iadesuportpecarep rin ii
i-oacord reciprocn cretereasolidar acopiilor. La acest nivel pot s apar o
serie de riscuri cum ar fi: slaba coordonare ntre p rin i (mesaje duble, abord ri
noncongruente), starea de indecizie a unuia dintre p rin i, lipsa de cooperare i
afec iune,sustragereaunuiadintrep rin ideladiferitesitua iiproblematice.Riscul
acestordisfunc iincoparentalitateesteapari ialacopilaunorcomportamentece
ilustreaz dificult i n adaptarea social , iar pentru ndreptarea lor se impune un
demersdeconsilierepsihologic saupsihoterapie.Aadar,preven iapoateducela
o coordonare adecvat a celor doi p rin i n ceea ce privete educarea i
dezvoltarea propriului copil.

Contextulsocioculturalidiversitatea

Contextul sociocultural este determinant pentru configurarea s n t ii,


parentalit iiieduca iei,nspecialprincelepatruconceptefundamentalealesale:
cultura, etnicitatea, statutul socio-economicigenul.

Politicile sociale

Politica social este reprezentat de ansamblul ac iunilor unui guvern


na ional,desemnats promovezebun stareacet enilornbazaseturilordevalori
sociale specifice, caracteristicilor economice i viziunilor politice. De exemplu,
ast zi,ncentrulpreocup rilordepolitic social sepotaflacopiiicareprovindin
familii s race, acolo unde exist o expunere mai mare a acestora la turbulen
familial , separare, divor , violen , nghesuial i zgomot excesive, ngrijire
improprie.

28

Rezumat
Dezvoltareauman esteprivit ast zicaorealizarede-alungulntregiiviei.
Psihologiaeducaieistudiaz modulncareseproduceisedetermin dezvoltarea
omului pe tot parcursul vie ii. Teoriile dezvolt rii ajut psihologii educaionali n
elaborarea planurilor de dezvoltare pentru persoane de toate vrstele.

Cuvinte cheie
Life-Span Development
Dezvoltarepetotparcursulvie ii
Teoriialedezvolt rii
S n tate istaredebine
Parentalitate
Coparentalitate
Contextsociocultural i diversitate
Politici sociale

Teste de autoevaluare
1.Defineteconceptuldelife-spandevelopment.(p19)
2. Prezint stadialitateadezvolt riiumane.(p20)
3. Descrieteoriiledezvolt riiiaplicaiilelorpentrupsihologiaeducaiei. (p22)
4.Prezint temele contemporane de studiu n psihologia educa iei din perspectiva
cercet riidezvolt riipetotparcursulvie ii.(p27)

Concluzii
Deazvoltareauman serealizeaz petotparcursulvieii,delaconcepiepn
lastadiulterminal.Psihologiaeduca ieiarenaten iemodulncareseproducei
sedetermin dezvoltareaomuluipetotparcursulvie ii,ncontexteeduca ionale,de
predare-nv are-dezvoltarevariate:formale,informaleinon-formale.
29

UNITATEA DE STUDIU 3
Actoriprincipalinpsihologiaeduca iei
Obiective................................................................................................. 30
Cunotinepreliminare................................................................................................30
Resurseirecomand ridestudiu................................................................................31
Duratamediedeparcurgereaunit ii.........................................................................31
Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu..31
3.1.Actoriprincipalinpsihologiaeduca iei.....31
Rezumat......................................................................................................................34
Cuvinte cheie..............................................................................................................34
Test de autoevaluare ..................................................................................................34
Concluzii.....................................................................................................................35

Obiective
Lasfritulacesteiunit idenv are,studeniivorficapabili:
1.S cunoasc care sunt principalii actori n domeniul psihologiei educaiei i care
suntparticularit ileacestora

Cuno tin epreliminare


Se impune parcurgerea bibliografiei recomandate pn n prezent i a unit ilor de
studiunr1inr2

30

Resursenecesare irecomand ridestudiu.


1.Secitesccuateniesubiecteledestudiuisereinconceptelefundamentalei ideile
debaz
2. Resurse bibliografice obligatorii:
Elena Anghel, Psihologia educaiei pe tot parcursul vieii pentru specialiti
i aduli interesai de propria lor dezvoltare, Editura For You, 2011

Duratamediedeparcurgereaunit iidestudiu
Este de dou ore.

Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu
3.1. Actoriprincipalinpsihologiaeduca iei
o
EDUCATORUL (psihologul educa ional, p rintele/persoanele
semnificative din via a copilului, educatorul, nv torul, profesorul,
formatorul/trainer-ul)
o
PERSOANA ASUPRA C REIA SE EXERCIT ACTUL
EDUCATIV (f tul, bebeluul, copilul, puberul i adolescentul, tn rul adult,
adultul,b trnul)
Psihologiaeduca iei trebuies aib ncentrulaten ieisaleactoriiimplica i
n procesul educa ional, activitatea psihic , personalitatea acestora i nivelul lor
dedezvoltareemo ional ,cognitiv ,comportamental isocio-rela ional ,precum
inatura rela ieicaresestabiletentreacetia.
Aadar,putemvorbidespre:
31

psihologia educatorului
psihologia persoanei de educat
psihologiarela ieieduca ionale

1. Cnd accentul cade pe educator avem n vedere psihologuleduca ional,


specialistul n domeniul psihologiei educa iei i p rintele, educatorul,
nv torul, profesorul sau trainerul (formatorul), to i cei care desf oar
activit i planificate de formare i dezvoltare a copiilor, adolescen ilor, tinerilor,
adul ilorivrstnicilor.
Psihologia fiec rui educator i pune puternic amprenta asupra
procesuluideformareidezvoltareapersoaneieducabile. De aceea, n acest rol
arfidedorits nuintreoricine.Uneoriselec ianatural pares respecteieaacest
principiu, oferind calitatea de a fi p rinte numai anumitor persoane. Nu
ntotdeauna,ns ,aceastafunc ioneaz ,ajungnds fiep rin ipersoaneincapabile
de autotransformareideanv acevadinansacarelis-a oferit, aceea de a aduce
pe lume un copil. Unp rinteesteuneducatorbunncondi iilencaredispune
dematuritateemo ional iintelectual ,estecapabils ac ionezeresponsabil,
creativ i flexibil, fiind receptiv att la propriile nevoi, ct i la cele ale
copilului i e dispus s le armonizeze cumva. Nu de pu ine ori, pentru aceasta
este nevoie mai nti de o analiz personal , de mp care cu experien ele
trecutului, pentru a nu transmite mai departe, incontient, exemple i
patternurideficitaredeinterac iune.
Educatorul, n calitatea sa de cadrudidacticsauformatorpentruadul i,
este cel nzestratcuoanumit cunoatere icuunarsenaldemetodeitehnici,
prinintermediulc rora poatetransmitecunoatereapecareode ine,valorile
inormelesociet iincaretr iete. ipentrucaactuls udeinterven ies fie
bine gndit i adaptat particularit ilor celui educat, informa iile n domeniul
psihologiei vrstelor, psihologiei familiei, psihologiei sociale, psihologiei
educa iei,psihologiei nv riiisuntabsolutnecesare. Uneori, dep ireaunor
blocajedeinterac iuneadecvat cuceleducatpoatefirealizat prinparticipareala
un program de dezvoltarepersonal .
Voca iaformativ aeducatoruluiistilul s ude formare/instruire sunti
ele elemente determinante pentru reuita actului educativ. Motiva ia financiar ,
recunoatereasocial aceluicareseimplic nprocesuldeeduca iesuntextrem
de importante n implicarea i profesionalizarea instructorului/educatorului.
Educa ia, conform normelor Uniunii Europene, ar trebui s constituie o
prioritatena ional pentrufiecareguvern alunei rimembr aacesteiUniuni,
32

oferind educatorilor respectul, pozi ia social , baza material necesar


desf ur riiuneiactivit idenalt clas profesional . Politicile sociale trebuie
i ele s ncurajeze tinerii s aib o familie, s dea natere unor copii i s -i
permit din punct de vedere financiar i ca timp s -i creasc copiii ntr-un mod
frumos i s n tos. Formarea continu n meseria de p rinte ar trebui s fie o
prioritate pentru fiecare adult care d natere unui copil. Numai astfel se poate
asiguraunfilontransgenera ionals n tosalunuipopor.
n ceea ce-lprivete pe psihologuleduca ional, cel ce poate oferi servicii de
dezvoltare personal att copiilor, p rin ilor, cadrelor didactice i
instructorilor/formatorilorpentruadul i,trebuies aib elnsuiunprocesde
analiz personal aprofundat . De aceea, Colegiul Psihologilor din Romnia a
introdus, ca standard profesional n trecerea de la o treapt profesional la alta,
obligativitatea efectu rii unui num r de ore de dezvoltare personal . Uneori,
abilitareandomeniulconsilieriipsihologicelajut pe psihologuleduca ional
s ofereogam variat idebun calitatedeserviciipsihologiceattpentru
cei supui unui proces formativ, ct i pentru familii i educatori/instructori
pentru toate vrstele.
2.Psihologiapersoaneiasuprac reiaseexercit actul educativ trebuies
aib n vedere att particularit ile de vrst , ct i cele de tip familial,
profesional, statutul i rolul celui supus procesului instructiv-educativ,
particularit iledenv areiperspectivapsihosocial (culturala,rela ional ,
grupal , situa ional ) asupra nv rii, devierile de comportament sau
particularit ile personalit ilor accentuate. O gam variat de astfel de
cunotin e este necesar educatorului ast zi, deoarece vorbim de nenum rate
subdomenii ale psihologiei educa iei: psihologia educa iei p rin ilor, psihologia
educa iei f tului, psihologia educa iei copilului i adolescentului, psihologia
educa ieiadultuluiivrstnicului(psihologiaeduca ieingerontologie).Suntfoarte
multeno iunipsihologicedecaretrebuies se in seamantr-un demers educativ,
motivpentrucaretrebuies recunoatemvaloareaserviciilordeconsiliere,pecare
psihologul educa ional o poate acorda oric rui formator pentru actori att de
varia i, n contextul promov rii nv rii pe tot parcursul vie ii. De aceea,
cercetarea n psihologia educa iei trebuie ncurajat i sus inut n toate
subdomeniilesale,cuattmaimultcuctast zilucrurileioameniiseschimb ,se
transform cu rapiditate. Ac iunile educative trebuie s aib asupra persoanei
educabile un impact puternic i cu momentul de apari ie a rezultatelor rezonabil
calculat, altfel ele nu-imaig sescrostul.
3. Cnd accentul este pus pe rela ia educa ional , psihologia educa iei se
ocup cudescoperirea acelor metode,tehniciistrategiioptimederela ionare
33

a agen ilor ac iunii educa ionale, m surarea eficien ei actului educa ional i
studierea influen ei educative exercitat asupra individului sau grupului, de
c tremediileicontexteleculturaleisociale.
n toate cele trei cazuri, psihologia educa iei studiaz fenomenul
educa ional n ipostaza sa de proces,activitateiprodussaurezultatalac iunii
educative. Producerea unor schimb ri sau transform ri n fiin ele umane nu se
realizeaz astfellantmplare,cisuntcontrolateidirec ionatevaloric.Aicirolul
psihologuluieduca ionalestefundamental.

Cuvinte cheie

Psihologia educatorului
Psihologia persoanei de educat
Psihologiarela ieieduca ionale

Rezumat
Psihologiaeduca ieitrebuies aib ncentrulaten ieisaleactoriiimplica in
procesul educa ional, activitatea psihic , personalitatea acestora i nivelul lor de
dezvoltareemo ional ,cognitiv , comportamental i socio-rela ional ,precum i
natura rela iei care se stabilete ntre acetia. Aadar, putem vorbi despre:
psihologia educatorului, psihologia persoanei de educat i psihologia rela iei
educa ionale.

Test de autoevaluare
1. Etipsihologeduca ionaliaicabinetult uindividualdepsihologie.Gndete-te
la o serie de servicii pe care le-aiputeaoferiielaboreaz unplandepromovarei
implementare a acestora.

34

Concluzii
Psihologiaeducaieiarenateniasapsihologiaeducatorului,psihologiapersoaneide
educatipsihologiarelaieieducaionale.

35

UNITATEA DE STUDIU 4
Cercetareanpsihologiaeduca iei
Obiective................................................................................................. 36
Cunotinepreliminare................................................................................................36
Resurseirecomand ridestudiu................................................................................37
Duratamediedeparcurgereaunit ii.........................................................................37
Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu..37
4.1. Cercetareanpsihologiaeduca iei..............37
Rezumat......................................................................................................................40
Cuvinte cheie..............................................................................................................40
Test de autoevaluare ..................................................................................................40
Concluzii.....................................................................................................................40

Obiective
Lasfritulacesteiunit idenv are,studeniivorficapabili:
1.S cunoasc nevoiledecercetarendomeniu,modalit ilederealizareaacestorai
s contientizeze diferenele ntre cercetarea tiinific realizat de specialist i cea
empiric realizat deinstructor/formator.

Cuno tin epreliminare


Se impune nsuirea conceptelor i coninuturilor expuse n unit ile
anterioare de studiu, cunotine de psihologie experimental i metodologia
cercet rii.
36

Resurse necesare irecomand ridestudiu.


1.Secitesccuateniesubiecteledestudiuisereinconceptelefundamentale
2. Resurse bibliografice obligatorii:
Elena Anghel, Psihologia educaiei pe tot parcursul vieii pentru specialiti
i aduli interesai de propria lor dezvoltare, Editura For You, 2011
3. Resurse bibliografice recomandate:
MargaretaDinca,AlexandruMihalcea,Metodologiacercet riitiinifice,
Editura Renaissance

Duratamediedeparcurgereaunit iidestudiu
Este de dou ore.

Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu
4.1. Cercetareanpsihologiaeduca iei

Cercetareaesteonecesitatepentrudezvoltareadomeniului,ast zifoartemult
promovatdenormeleUniuniiEuropene,odat culansareaprogramuluidenv are
petotparcursulvie ii. Identificareaacelormetode,tehniciistrategiieficientede
educa ie att a copilului i tn rului, ct i a adultului i vrstnicului, care s fie
preg ti i pentru a face fa unei societ i aflat ntr-o rapid i continu
transformare,poatefiundezideratimportantalcercet rilorndomeniulpsihologiei
educa iei.
Metodele de cercetare vizeaz att aspecte ale design-ului de cercetare,
precum i analiza datelor. Designul de cercetare informeaz cu privire la
planificarea experimentelor i analizelor observa ionale, pentru a se asigura c
rezultatele acestora au validitate intern , extern i ecologic . Analiza datelor
cuprinde metode att pentru procesarea cantitativ /numeric , ct i calitativ /de
con inutadatelordecercetare.Dei,istoric,utilizareametodelorcantitativeafost
adesea considerat ca un aspect esen ial al colariz rii, cercetarea modern n
37

psihologia educa ional utilizeaz att metode cantitative, ct i calitative, ast zi


punndu-se, se pare,unmaimareaccentpeceledinurm .
Cercetareatiin ific apar inenexclusivitatepsihologului. Activitatea de
cercetare presupune utilizarea metodelor, a tehnicilor, a procedeelor i a
instrumentelor de cercetare. Psihologul educa ional poate realiza, n func ie de
tematica urm rit , o cercetare descriptiv , una corela ional sau una de tip
experimental.
I. Cercetarea descriptiv este centrat pe observarea i nregistrarea
comportamentelor, neatingnd cauzele fenomenului.
Observarea naturalistic i participativ , interviul i chestionarul, testul
standardizat, studiul decaz,studiul etnografici metodafocus-grupului, jurnalele
personale sunt instrumente specifice cercet rii descriptive pe care psihologul
educa ional le poate utiliza. Prelucrarea calitativ i cantitativ a rezultatelor se
poate realiza tot de c tre psiholog, n unele cazuri fiind necesare cele dou
modalit ideprocesare.
II. Cercetarea corela ional - are ca scop descrierea intensit ii rela iei
dintredou saumaimulteevenimente,situa iisautr s turicaracteristice.Acesttip
decercetareslujetepredic iilor,darnuechivaleaz custudiulcauzalit ii.Uneori
cauzele sunt reprezentate de factori ereditari, de s r cie, de rela ii parentale
inadecvate etc.
De exemplu, o cercetare corela ional i poate propune s explice n ce
m sur exist o corela ie semnificativ ntre creterea permisivit ii instructorului
isc dereaautocontroluluiceluieducat.
Posibileexplica iialeacesteicorela iiarputeafi:
1.
Educarea permisiv genereaz lipsadeautocontrolaceluieducat.
2.
Lipsa de autocontrol a celui educat ndreapt ecua ia procesualrela ional spreoeduca iepermisiv .
3.
Factorii genetici, socio-economici (de exemplu: s r cia),
circumstan elesocio-istorice conduc att laoeduca iepermisiv ,ctilaolips de
autocontrol a celui educat.
III. Cercetarea de tip experimental - permite determinarea cauzelor unui
comportament, presupunnd efectuarea unui experiment propriu-zis, de regul
procedur standard,ncareunul saumaimul ifactori(presupuiafilabazaunui
comportament) sunt manevra i, iar to i ceilal i inu i constan i. Apare astfel o
variabil independent ,ceamanipulat ,iovariabil dependent ,ceam surat .Pe
lng acestevariabileapargrupulexperimental,celdecontrolirandomizarea.

38

Uneori, instructorul/formatorul poate fi un cercet tor eficient n


domeniul psihologiei educa iei, atunci cnd dorete s evalueze procesul de
educa ie.Instructorul-cercet toresteunconceptcareicuprindepeeducatori,
nv tori, profesori, traineri ce ntreprind propriile lor studii pentru a-i
mbun t i propria practic de predare, folosind observa ia participativ ,
interviurileistudiiledecaz.
De exemplu, profesorul poate folosi interviul, ca instrument de cercetare,
f cndu-lpestudents sesimt confortabil,mp rt indu-icredin eleiatept rile
saleiformulndntreb rilentr-omanier securizant pentruacesta.Acesttipde
interviuipermiteprofesoruluiob inereadeinforma iilegatenu numai de ceea ce
tie studentul s u, ci i de ceea ce simte, ceea ce-i dorete acesta. Din aceast
perspectiv , profesorul-cercet tor i poate crea o strategie de interven ie care s
mbun t easc performan astudentuluipemaimulteplanuri.
Frecvent, un astfel de instructor-cercet tor poate beneficia de consilierea
specialistului, a psihologului educa ional. Beneficiul s u n ceea ce privete
optimizarea actului de predare-nv are-dezvoltare va fi maximal. Ob inerea unor
performan e nalte att n domeniul instruirii, ct i n cel al vie ii personale sau
profesionale, de c tre cei supui procesului s u formativ precum i tr irea unor
emo iipozitivedec treacetia,ivoraduceunuiastfeldeinstructorrecunoaterea
profesional .
Observarea aspectelorcognitiveiemo ionalepeparcursuluneis pt mni/pe
parcursulunuiprogramformativiconstatareaunorprobleme,lajut peinstructor
s aleag metodele necesare (ca instructor-cercet tor) pentru a descoperi cauzele
precumimodalit ilederezolvare a problemelor.
Parcurgerea unui curs specializat n studierea i aplicarea metodelor de
cercetare educa ional , precum i consultarea surselor internet pe aceast tem ,
sunt alte modalit i prin care un instructor i poate mbog i competen ele n
domeniulcercet riipsihologieieduca iei.
Solicitareaunuialtinstructorpentruaobservagrupadeformare(precolari,
colari,liceeni,studen i,profesioniti,pensionari)ainstructoruluicercet toria-l
ajuta pe acesta cu un punct de vedere obiectiv n structurarea unor strategii de
interven ie, pe problema cercetat , poate fi o alt modalitate de realizare a unei
cercet ri empirice, care s -l ajute s -i optimizeze procesul de interven ie psihoeduca ional .
nconcluzie,putemafirmac interven iile educa ionale,bazatepestudii de
cercetaretiin ific sauempiric ,aumenireadeaeficientizaactivit ileformative
i de a ob ine rezultatele dorite. S nu uit m c , adeseori, educatorul poate fi un
39

exemplu pozitiv pentru discipolul s u. Setea sa de cunoatere, curajul i


curiozitatea de a cerceta pot fi preluate, printr-un simplu, dar de durat , contagiu
emo ional,dec trecelpecarelformeaz .Afiunperpetuucercet tornvia ,nuipoateaducedectbeneficiiisalturispectaculoase nevolu iapersonal .

Rezumat
Cercetarea n domeniul psihologiei educaiei se poate realiza ntr-o manier
tiinific dec trepsihologuleducaionalnzestratcuunarsenalbogatdemetodei
tehnici.Intructorul/formatorulpoaterealizaieloseriedecercet riempiricecares lajutes -istructurezeadecvatparticularit ilorpartcipanilormaterialuldelucru.

Cuvinte cheie

Cercetare tiin ific


Cercetareempiric

Teste de autoevaluare
1.De ce este important cercetareandomeniulpsihologieieduca iei?(p.37)
2.Ce tipuri de cercet ri cunoti? Care este diferen a ntre cercetarea
corela ional iceaexperimental ?(p.38)

Concluzii
Cercetarea este o necesitate pentru dezvoltarea domeniului, ast zifoartemult
promovatdenormeleUniuniiEuropene,odat culansareaprogramuluidenv are
petotparcursulvie ii. Identificareaacelormetode,tehniciistrategiieficientede
40

educa ie att a copilului i tn rului, ct i a adultului i vrstnicului, care s fie


preg ti i pentru a face fa unei societ i aflat ntr-o rapid i continu
transformare,poatefiundezideratimportantalcercet rilorndomeniulpsihologiei
educa iei.

41

UNITATEA DE STUDIU 5
Psihologiaeduca ieitimpurii
Obiective................................................................................................. 42
Cunotinepreliminare................................................................................................43
Resurseirecomand ridestudiu................................................................................43
Duratamediedeparcurgereaunit ii.........................................................................43
Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu..43
5.1.Deciziadeadevenip rinteiasumarearoluluidep rinte..........43
5.1.1. A fi p rinte ast zi tranzi ia de la matricea tradi ional familial la
parteneriatulcontemporan...44
5.1.2. Familia produsul unui proces dinamic i continuu de construc ie i
reconstruc ie.45
5.1.3. Preven ia modalitate de asigure a unei func ion ri adaptate i a
tr inicieivie iidefamilie.45
5.2.Concep iaiinfluen aacesteiaasupraeduc riiidezvolt riipsihologice
ulterioareacopilului46
5.3.Prenatalitateaipsihologiaeduc riif tului.48
Rezumat......................................................................................................................49
Cuvinte cheie..............................................................................................................49
Test de autoevaluare ..................................................................................................49
Concluzii.....................................................................................................................50

Obiective
Lasfritulacesteiunit idenv are,studeniivorficapabili:
1. S cunoasc particularit ilepsihologieieducaieitimpurii,metodeitehnicide
interveniespecificepsihologiloreducaionali
42

Cuno tin epreliminare


Se impune citireacuatenieamaterialuluidinunit iledestudiuprezentate
anterior.

Resurse necesare irecomand ridestudiu


1.Secitesccuateniesubiecteledestudiuisereinconceptelefundamentale i
ideiledebaz
2.Resurse bibliografice obligatorii:
Elena Anghel, Psihologia educaiei pe tot parcursul vieii pentru specialiti
i aduli interesai de propria lor dezvoltare, Editura For You, 2011

Duratamediedeparcurgereaunit iidestudiu
Este de dou ore.

Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu
5.1.Deciziadeadevenip rinteiasumarearoluluidep rinte
A fi p rinte este unul dintre cele mai dificile roluri pe care i le poate
asuma cineva.

43

Devii p rinte responsabil i ai astfel toate ansele s fii un bun p rinte


atunci cnd:

idoreticuadev rats aiuncopil


etimailinititimaimp catcuexperien eletrecutului
eti suficient de matur, din punct de vedere emo ional, ca s oferi copilului
iubirenecondi ionat itoat libertateadeafielnsui,deadeveniceeaceviseaz el
s devin
eti informat sau eti dispus s te informezi cu privire la caracteristicile i
nevoile copilului, n toate etapele sale de dezvoltare
Copiii votri nu sunt copiii votri.
Ei sunt fiii i fiicele dorului Vieii, de ea nsi ndrgostit.
Ei vin prin voi, dar nu din voi,
i dei sunt cu voi, ei nu sunt ai votri.
Putei s le dai dragostea, nu ns i gndurile voastre,
Fiindc ei au gndurile lor.
Le putei gzdui trupul, dar nu i sufletul,
Fiindc sufletele lor locuiesc n casa zilei de mine, pe care voi nu o putei vizita nici
chiar n vis.
Putei nzui s fii ca ei, dar nu cutai s-i facei asemenea vou,
Pentru c viaa nu merge napoi, nici zbovete n ziua de ieri.
Kahlil Gibran
5.1.1. A fi p rinte ast zi tranzi ia de la matricea tradi ional familial la
parteneriatul contemporan
Exist ntotdeauna un decalaj ntre dorin a de a avea un copil i realitatea
vie iicuuncopil,ntredorin aindividual deacreaofamilieifamiliareal care
se constituie. Modelele parentale ca i cele de masculinitate-feminitate motenite
dinfamiliadeorigineivorpuneputernicamprentaasupranouluicuplufamilial.
Adesea,ast zi,acesteasevormpletii,poate,duelacunoiatept riderol att n
planul maternit ii, paternit ii ct i al masculinit ii i feminit ii. Noile modele
suntcitite,auzite,cerutedeexperien acotidian iasociatecuunmodelpartenerial
deinterac iune,modeldeseorineexperimentatnfamiliadeorigine.Ne atept mca
noul n scut s vin astfel ntr-un climat familial tensionat sau cel pu in dinamic,
cercet torcarencearc g sireaunui echilibruntretoateacestemodelederol.n
func iedegraduldeagita ieinterioar familial ,f tuliapoibebeluulvorveni
ntr-un climat propice sau alterat pentru propria dezvoltare.
Aadar,naintedeadevenip rin i,seimpunecaceidois -ifiexprimati
delimitatideileiatept rilenleg tur cucelepatruroluri(b rbat,femeie,mam ,
44

tat ) i s fie contien i de transform rile inerente care se vor produce odat cu
sosirea pe lume a bebeluului att la nivelul cuplului lor, ct i la nivelul rela iei
mam -tat -bebelu.
5.1.2. Familia produsul unui proces dinamic i continuu de construc ie i
reconstruc ie
Roluldep rintesenva nc dinperioadacopil riei,prinintroiectarea
rolurilor materne i paterne ale persoanelor semnificative din familia de
origine. El seajusteaz nperioadaadolescen eiodat cucretereacapacit iide
analiz a tn rului, acesta asumndu-i sau respingnd anumite caracteristici
ale rolurilor parentale motenite. Mass-media, coala, modelele de mam i
tat promovatedesocietateacontemporan ,stereotipuriledegenipuniele
puternic amprenta asupra reprezent rii pe care o au tinerii n leg tur cu
roluldemam saudetat .
Odat cu dobndirea acestor roluri, ele se vor ntlni pe t rmul rela iei
cuplului parental i vor fi experimentate n rela ie cu bebeluul, noul membru al
familiei.Chiardac uneorieste nevoiedeoperioad deadaptare,leg turilentre
p rin iicopilullorsent resclun delun ,iarrolulmaternipaternncepe
s -i contureze individualitatea i eficien a, n raport cu nevoile celui mic.
Ar tndu-seaten iiascultndu-l,mamaitat lr spunddin cencemaibinela
nevoile bebeluului lor. Foarte repede, acesta i manifest starea de bine atunci
cndsolicit rilesaleprimescunr spuns,iarp rin iisuntferici is constatetoate
capacit iledereac iealebebeluuluilor. Feedback-urile reciproce ntre cei trei
membriaifamilieint rescrela iileintrafamiliale.
5.1.3. Preven ia modalitate de asigure a unei func ion ri adaptate i a
tr inicieivie iidefamilie
Toat lumeaacuz p rin iipentruproblemeletineretuluiipentruproblemele
pe care oamenii tineri se pare c le-ar cauza societ ii. Medicii psihiatri se
lamenteaz , dup ce examineaz statisticile nfrico toare ale creterii rapide a
num ruluidecopiiiadolescen icaredezvolt serioaseproblemedeordin psihic,
emo ional,destructurndu-sesauurmndcaleadepresieiaccentuate,adependen ei
de droguri, sau sinucigndu-se. Liderii politici i ofi eri ai legii blameaz p rin ii
pentru creterea unei genera ii de membri de g ti, adolescen i cu tendin e de
omucidere,studen iviolen iicriminali.icndcopiiieueaz ncolisaurenun
f r speran ,profesori,administratoriaicoliiimembriaicomunit iipretindc
totp rin iisuntdevin .

45

P rin iisuntacuza i,darnuantrena i. n fiecare an, milioane de noi mame


ita incepomeserieceseafl ntopulcelormaidificilepecarele-ar putea avea:
creterea unui nou n scut, o mic persoan neajutorat , asumndu-i ntreaga
responsabilitatepentrus n tateasafizic ipsihologic icrescndu-l astfel nct
s devin uncet eanproductiv,cooperanticontribuitor.
Totui, pe p rin i cine i poate ajuta? Ct de mult efort este depus n a-i
asista pentru a deveni eficien i n creterea copiilor sau n a-i preg ti s devin
p rin i.Psihologiieduca ionali arputeas ac ionezepreventivpentrundreptarea
lucrurilorlanivelulntregiisociet i,pedou direc ii:
1. s ofere p rin ilor ct mai multe programe de preg tire sau de
dezvoltarepersonal iprofesional ;
2.s ofereadolescen iloritinerilorafla inc ntr-un proces de formare
institu ionalizat,sauchiaritinerilorcarenuaudevenitnc p rin i, o serie de
programe de dezvoltare personal , de informare cu privire la arta de a fi
p rinte. i cum asumarea rolului de p rinte este dependent de formarea i
asumareaidentit iidesine, a celei de sex-rol, grupurile de dezvoltare ar trebui
s fie centrate pe aceast problematic psihologic , ca i pe dezvoltarea
capacit iidecomunicare,aempatiei,creativit iiiflexibilit ii.

5.2. Concep ia i influen a acesteia asupra educ rii i dezvolt rii psihologice
ulterioareaf tului
Momentul concep iei este extrem de important. Starea de spirit a celor
doiparteneriivapuneamprentaasupracopiluluicevaveni. Interesant este
punctul de vedere al lui Osho, referitor la acest moment al concep iei unei noi
vie i:
De regul, oamenii fac dragoste numai atunci cnd se simt ntr-o dispoziie
foarte sexual. Sexualitatea este guvernat ns de un centru inferior. Nu de puine
ori, oamenii fac dragoste dup ce se ceart. Nivelul lor energetic este foarte sczut
atunci. n mod firesc, ei vor deschide poarta ctre un suflet de natur inferioar.
Alii fac dragoste n mod mecanic, ca o rutin, ca o obinuin, ca pe ceva care
trebuie oricum fcut o dat pe zi, sau de dou ori pe sptmn, sau n orice alt
ritm pe care i l-au stabilit. Totul nu este dect un act mecanic sau care ine de
igiena fizic. Partea sufleteasc nu este deloc implicat, i apoi se mir c dau
natere unor spirite inferioare.
46

Iubirea ar trebui s fie aproape la fel ca i rugciunea. Ea este cel mai sacru
lucru care exist n interiorul omului. De aceea, nainte de toate, pregtii-v
pentru actul amoros. Rugai-v, meditai, iar atunci cnd v simii umplui cu o
energie de o calitate diferit, care nu are nimic de-a face cu planul fizic, de fapt,
care nu are nimic de-a face cu sexualitatea, abia atunci vei putea atrage un suflet
de o calitate superioar. Acest lucru depinde cel mai mult de mam.
Dac nu suntei perfect contieni de ceea ce facei, vei atrage un suflet
inferior i comun. De regul, oamenii sunt complet incontieni de ceea ce fac
atunci cnd fac dragoste. Dac doresc s-i cumpere o main, ei sunt mai
contieni. Dac vor s-i cumpere mobil pentru camera de zi, au la dispoziie o
mie i una de posibiliti, aa c se gndesc ndelung care dintre ele ar fi cea mai
potrivit. Dar n ceea ce-i privete pe copii, voi nu v gndii niciodat la ce fel de
copii ai dori, la ce fel de suflet dorii s invitai n viaa voastr.
Iar alternativele sunt de ordinul milioanelor... De la Iuda la Isus, de la
sufletul cel mai ntunecat la cel mai sfnt. Exist milioane de alternative, iar cea
care va decide va fi atitudinea voastr. Cum va fi i atitudinea voastr va fi i
sufletul pe care l vei atrage. (Osho, p 86, 2002).
Importan a momentului concep iei este surprins i de Omraam Mikhael
Aivanhov, n cartea sa O educa ie care ncepe nainte de natere: eu m
ocup de prini: vreau s-i fac s neleag c nu trebuie s aduc pe lume copii
numai pentru a-i da fru liber acestui instinct atavic de procreaie. Acest instinct
exist, desigur, dar trebuie neles ntr-un mod mai spiritual: trebuie ca gndul,
sufletul, spiritul s participe la acest act, aa nct copilul s fie legat de o lume
superioar. n majoritatea cazurilor, oamenii se mulumesc s rmn ntr-o stare
de animalitate: ei mnnc, beau, procreeaz ca i animalele, nu gsim nimic
spiritual n faptele lor. Iubirea nu are nicio importan, plcerea este aceea care
conteaz, iar aceast plcere de cteva minute o vor plti pe parcursul ntregii
viei i o vor plti de asemenea i copiii lor. (Omraam Mikhael Aivanhov, p15,
1990)
B rbatulifemeiasuntsinguriiresponsabilidecaracteristicile copilului
pecarelvoraducepelume.Dac unb rbatnualucratniciodat asupralui
nsuipentruasennobilaipurifica,adic aevoluaspiritual,elvadamamei
germenele unei fiin e obinuite sau cu un poten ial distrug tor pentru filonul
familial.Ingredientelepecaremamalevaoferigermenuluidatdetat depindi
eledegraduldeevolu iespiritual aacesteia.

47

5.3.Prenatalitateaipsihologiaeduc riif tului


Francoise Dolto afirma c este nevoie de trei pentru ca un copil s se
nasc !Dac dorin afemeiii ceaab rbatului sunt indispensabile, nu este mai
pu in adev rat c i dorin a f tului este absolut necesar . Faptul c embrionul
tr iete i nu exist risc de avort spontan confirm existen a unei dorin e
comune de via . i de aici ncepe construc ia vie ii familiale mpreun : mica
fiin care ncepe s se contureze, p rin ii care ncep s experimenteze, poate
pentruprimaoar ,roluldemam saudetat .
Aadar, din momentul concep iei, f tul este o fiin uman n devenire,
care se afl ntr-o strns interac iune att cu mama con in toare, ct i cu
tat l,la care ajunge prin intermediul contactelor senzoriale, a gustului, mirosului,
auzului i a st rilor emo ionale ale mamei. Metamorfozele prenatale vor nso i
fiin a uman pe parcursul ntregii sale vie i. Unii cercet tori evoc existen a
unuieuprenatalcuovia psihic nadev ratulsensalcuvntului,carenuface
dects -icontinueevolu iadup natere.
Dincolo de structura profund emo ional a copilului, care se
construietenaceast perioad intrauterin icarelvanso ipecopiltoat
via , dezvoltarea sim urilor fundamentale se realizeaz i ea. Acestea vor
constitui fundamentul percep iilor i al reprezent rilor de mai trziu. Memoria
afectiv sempletetecuceasenzorial iexperien eledinperioadauterin cu
siguran nuvorfiuitate. Elevoramprentaaproapentreagaistoriedevia a
copilului. Tr irile emo ionale, gusturile, mirosurile, tonalit ile sonore i lumina
perceputevorinfluen acomportamentulcopiluluilanivelincontient,ndreptndul c tre anumite contexte sau semnalndu-i periculozitatea altora. De exemplu,
expunerea prelungit la lumina solar la orele amiezii, nop ile albe avute de
mam pot fi considerate condi ii neprietenoase de mediu de c tre f t.
Luminozit iletemperatecaintensitate, asociate i cuoseriede ritmurimuzicale
facilitatoaredesf ur riidiferiteloractivit isauodihnei,creeaz ,nc dinperioada
uterin ,unstilechilibratdevia copilului.
Primele lec ii de limbaj sunt luate n uter. Inflexiunile limbii materne sunt
transmisenunumaiprinvorbire,cimaialesprincntece.Aadar,mama,trebuies
aib odispozi ieemo ional bun cares ofac s simt nevoiadeacnta.Cuct
va face mai des acest lucru, cu att f tul va fi mai preg tit s realizeze achizi ia
limbajului.Ceeacenva copilulnutersuntpatternuriledeintonareasunetelori
frecven ele limbajului n cultura din care face parte. Familiarizarea acestuia i cu
alte limbi i culturi diferite de cea matern , n perioada intrauterin , nu poate fi
dect n folosul lui, mai trziu, acestea fiindu-i extrem de familiare.
48

Toate aceste informa ii sunt necesare psihologului educa ional care


organizeaz training-uri pentru viitorii p rin i, adev rate ateliere de idei i
comportamentepentruaducereapelumeaunorcopiis n toipsihicifizic,cu
unniveldespiritualitatemainalt,accesatnc dinperioadaintrauterin .

Rezumat
Psihologiaeducaieitimpuriiarenatenia saprogrameledepreveniepentru
tineriiadolesceniconcretizatenactivit idedezvoltarepersonal ,cares -iajutes iintegrezeobun identitatedegen,s sepreg teasc pentruviaadecupluiceade
familiepentruadevenip riniresponsabilintimp.Cercet riledemonstreaz ast zi
implicaiile profunde pe care le pot avea asupra f tului aciunile educative ale
p rinilor nc din perioada concepiei i a prenatalit ii. Prin aciuni de prevenie,
psihologul educaional poateaduce astfel deinformaii tinerilornaintedeadeveni
p rini.

Cuvinte cheie

Matricetradi ional familial


Parteneriat contemporan
Tranzi ie
Roluri
Construc ie
Reconstruc ie
Preven ie
Concep ie
Prenatalitate

Test de autoevaluare
49

1. Enumer condi iilepecareuntn rartrebuis lerespectepentruaintran


categoriap rin ilorresponsabili.(p.44)
2.Caresunttipuriledeserviciipecarepsihologuleduca ionallepoateoferi
tinerilor, pentru a-iajutas deanaterenmodresponsabil unui copil. (p. 45)
3.Enumer cteva condi iii comportamentepe carep rin iiartrebui s le
urmezen perioadaprenatal ,pentruadanatereunui copils n tos dinpunctde
vederefizicipsihic.(p.46,48)

Concluzii
Psihologia educaiei timpurii este axat pe prevenie, pe formarea p rinilor
pentruacretecopiis n toidinpunctdevederefizic,psihicispiritual

50

UNITATEA DE STUDIU 6
Psihologiaeduca ieincadrulsistemuluifamilial
Obiective ................................................................................................... 51
Cunotinepreliminare................................................................................................52
Resurseirecomand ridestudiu................................................................................52
Duratamediedeparcurgereaunit ii.........................................................................52
Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu..52
6.1.Psihologianateriiiimplica iileeindezvoltareacopilului..52
6.2.Psihologiaeduc riibebeluului(copil riafraged ).53
6.3. Psihologia educa iei la vrsta copil riei timpurii, 2-6 ani (perioada
precolar )54
6.4. Psihologia educa iei la vrsta copil riei mijlocii i trzii, 6-11/12 ani
(perioadacolarit iimici)...57
6.5. Psihologia educa iei la vrsta adolescen ei - perioada de tranzi ie de la
copil rielaadultultimpuriu,12-18/22deani..59
Rezumat......................................................................................................................63
Cuvinte cheie..............................................................................................................63
Test de autoevaluare ..................................................................................................64
Concluzii.....................................................................................................................64

Obiective
Lasfritulacesteiunit idenv are,studeniivorficapabili:
1. S cunoasc particularit ilepsihologieieducaieincadrulsistemuluifamilial
2.S cunoasc metodeitehnicideinterveniespecificepsihologiloreducaionali, pe
etapedevrst

51

Cuno tin e preliminare


Se impune parcurgerea unit ilordenv areanterioare.

Resurse necesare irecomand ridestudiu


1.Secitesccuateniesubiecteledestudiuisereinconceptelefundamentale i
ideiledebaz
2.Resurse bibliografice obligatorii:
Elena Anghel, Psihologia educaiei pe tot parcursul vieii pentru specialiti
i aduli interesai de propria lor dezvoltare, Editura For You, 2011

Duratamediedeparcurgereaunit iidestudiu
Este de ase ore. Se recomand mprirea ei n cte 2 ore de studiu.

Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu
6.1.Psihologianateriiiimplica iileeindezvoltarea copilului
Natereaesteevenimentul mult ateptat dec trentreaga familie. Odat cu
natereasa,copilulled via ip rin ilor,bunicilor,fra ilorisurorilor,deci
unei ntregi familii. El se nscrie ca fiin social i juridic , apar innd unui
anumitgrupiuneianumiteculturi,asumndu-ifilia iafamilial susceptibil dea
asigura descenden a. Cu o nou identitate, fiecare dintre membrii familiei va
trebuis g seasc saus reinventezeonou raportarelalume.Esteunproces

52

dificil pentru fiecare n parte, care poate fi consiliat la nevoie de c tre un


psihologeduca ional.
Nu depu ineori, membri ai clanuluifamilialinvestesccopilul, nc din
momentul venirii lui pe lume, cu tot felul de misiuni: s duc mai departe
prestigiul familiei, s fie o alinare pentru suferin a provocat de plecarea din
aceast lumeavreunuimembrualfamiliei,s fiefeti apecareauateptat-o atta,
chiardac nou-n scutulestedesexmasculin,s fiecelcarevaalinasingur tatea
femeiidivor ateiblocat nanxietateauneinoic sniciietc.Toateacestea pot fi
amprenteputernice,sauprofe ii cevordirija via a micu ului abia n scut. O
informaredec trepsihologiieduca ionaliaadul ilor,cuprivirelagreut ile
care pot fi puse pe umeriicopiluluinc delavenirealuipelume,armicora
num rul nevrozeloradul ilordemai trziui, treptat,arputeaducec treo
ns n toire a societ ii, prin acordarea dreptului la propria alegere a
drumuluinvia idecilaodezvoltarearmonioas autentic .
6.2.Psihologiaeduc riibebeluului(copil riafraged )
Psihologii educa ionali pot acorda servicii/consulta ii individualizate
tinerilor p rin i sau cuplurilor de p rin i, ct i servicii de consultan sau
consiliere educa ional unui grup care s con in cam 3-4 cupluri de p rin i
de bebelui. Organizarea unor astfel de grupuri ar fi de dorit s se realizeze pe
criteriidevrst ,dat fiindproblematicadiferit acopiilorde0-1anfa deceaa
celor de 1-2 ani.
Consulta iile individuale sau cele acordate unui cuplu de p rin i au
avantajul c pot r spunde unor nevoi concrete ale celor care le solicit .
Dezavantajul poate fi acela legat de costuri, care sunt mai mari. Informarea
p rin ilorcu privire la nevoile psihologice ale copilului lor, recomandarea unor
modalit i de interac iune stimulative din punct de vedere al dezvolt rii
copilului, n elegereaproblematiciiataamentuluiinv areaunormodalit i
de comunicare i interac iune, care s faciliteze formarea unui tip de
ataament securizant la copil, preg tireasepar rilor, alegereacreei,abonei
sauabunicilorcarearputeaaveagrij decopil, odat cuncepereaactivit ii
profesionale a mamei sunt o parte din subiectele care pot fi abordate n astfel de
ntlniri. Gestionarea rela iei maritale dup apari ia copilului, clarificarea
atept rilor pe lina rolurilor materne sau paterne a celor doi p rin i,
n elegereanecesit iipuneriigrani elorinv areaunormodalit iecologicede
acreanitegrani eclarentrenouafamilie nucleu i familiile de origine sunt,
de asemenea, subiecte de interes pentru adul ii afla i la nceputul profesiei de
p rinte. Toate aceste ac iuni preventive au menirea de a p stra integritatea
53

cuplului parental i a unui climat optim de dezvoltare psihic a bebeluului.


Foartemultesepar risauchiardivor uriseproducnprimiidoianidup apari ia
copilului,dincauzagestion riiinadecvateanoilorroluri,arela iilorparteneriale
de comunicare dar i de intimitate, precum i a grani elor confuze puse ntre
genera iap rin ilorigenera iabunicilor.
Ini ierea de c tre psihologul educa ional a unor servicii de consultan
sauconsiliereeduca ional degrup,ap rin ilor copiilor cu vrste cuprinse ntre
0-1ani1-2 ani, poate avea avantajul att al costurilor care sunt mai mici, cti
al abord rii unei game variate de probleme pe care le pot ridica copii n
aceast perioad . Calitatea de suport a grupului poate fi, de asemenea, un
avantaj pentru p rin ii participan i, avnd n vedere complexitatea noului rol
asumat. Pe lng abordarea temelor prezentate mai sus, grupurile pentru p rin i
ofer posibilitatea realiz rii unor jocuri de rol, care s permit o bun
contientizareanevoilorcopiilor,dariap rin ilor. Eviden iereamiturilori
stereotipurilor familiale pe linia rolurilor matern-patern, b rbat-femeie, pot
aduce un plus de clarificare n ceea ce privete adev ratele nevoi i atept ri
personale, bagajul transgenera ional putnd fi mai uor desc rcat n cadrul
psihodramelor realizate la nivelul grupului de p rin i. O bun preg tire n
domeniulconsilieriipsihologiceapsihologuluieduca ionalpoateoferiunplusde
calitate unor astfel de abord ri, con inutul psihodramelor putnd fi valorificat
maximal. Dep irea unor blocaje de interac iune a p rin ilor cu copiii sau a
partenerilordeveni ip rin i se poate realiza tot ntr-un astfel de grup, cu ajutorul
unor tehnici gestalt-expresive. Problematica geloziei de tip fratern, care poate
s apar att la fratele sau sora mai mare, asociat cu o serie de comportamente
regresive,ctilatat ,poatefidep it totcuajutorulunortehnicirogersienesau
de tip gestalt-expresiv,ncadrulgrupuluipentrup rin i.
Toate aceste tipuri de servicii care asigur preven ia, oferite de
psihologul educa ional, scot n eviden responsabilitatea unei preg tiri
temeiniceaacestuia,roluls unprocesuldens n toireievolu iespiritual
asociet iifiindprimordial.
6.3. Psihologia educa iei la vrsta copil riei timpurii, 2-6 ani (perioada
precolar )
Dat fiind vrsta mic a copiilor, influen a educativ a psihologului
educa ional asupra p rin ilor r mne primordial . Consulta iile individuale
sau cele acordate cuplului parental pot fi centrate att pe dificult ileadul ilor
de a se raporta la copiii lor, ct i pe problemele legate de managementul
timpului i rezolvarea conflictelor n rela iile cu copiii sau n rela ia de cuplu.
54

Gestionarea sarcinilor i a rolului de p rinte poate s fie, i la aceast vrst a


copiilor, destul de dificil .Aceastasedatoreaz interferen elorcaresepotproduce
ntre scenariile tradi ionale motenite din familiile de origine, care vizeaz
modalit ile de cretere i educare a copiilor pe de o parte, i propriile nevoi de
asumare i exercitare a rolului de tat sau de mam , pe de alt parte. Tehnicile
rogersiene, gestalt-creative pot ajuta p rin ii s n eleag mai bine nevoile
copilului, precum i propriile nevoi n raport cu acesta. Exersarea unor noi
patternurideinterac iune,adaptativerela iei cu cel mic, poate duce la o mai
mare ncredere n for ele proprii, n ceea ce privete asumarea rolului de
p rinte i o cretere a stimei de sine. Toate aceste interven ii securizeaz
p rin ii carereuesc,dincolodesatisfac iapersonal pecareoaucndv drodul
comportamentelor lor concretizat n evolu ia copilului, s ofere i un model de
bunepracticinroluldep rinte,carevafiintroiectatdec trecopil.
Spre exemplu, p rin ii pot avea tendin a de a fi hiperprotectori n raport cu
copilul lor,poateidatorit faptuluic afostattdeateptatiaap rutlaovrst
destul de naintat . Jocul de rol desf urat n cabinet, n care fiecare p rinte i
exercit ,pernd,protec ianraportcucel laltadult,aflatdedataaceastanrolul
copilului, i poate ajuta s descopere avantajele, dar i dezavantajele, pe care
copilul lor le poate avea n urma acestui tip de comportament. Comoditatea
resim it de copil l poate ine ntr-un stadiu regresiv, f r ini iative i f r
responsabilit i.Mesajultransmisdep rin iprincomportamentullorhiperprotector
poatefidecodificatdec trecopilcaolips dencredereaacestorancapacit ile
luideasedescurcasingur.Fricalpoateparalizan manifest ri, iarvia adevine
frumoas prinfaptulc totuliesteservitpetav .Dinp cate,efectelepetermen
lungvorfinefaste,stimadesineincredereanfor elepropriiesteadeseasc zut ,
iaradultulcaresepoart asemeneaunuicopilseintegreaz maigreunlumeacelor
mari, celor dejacrescu iattbiologicctipsihologic.
nv area principiilor comunic rii nonviolente ntre p rinte i copil n
perioada precolarit ii pune bazele unor bune practici de comunicare i
interac iune nc de la nceput. Exprimarea onest i empatic , n termenii
observa iei, sentimentelor, nevoilor i cererii, faciliteaz comunicarea
autentic p rinte-copil de foarte timpuriu. Ac iunea educativ a copilului se
centreaz acum numai pe nv are, nu i pe demontarea unor patternuri vechi i
adncnr d cinateiapoipeonou nv areiformarededeprinderi,cancazul
p rin ilor.
Iat maijos,cearputeanv ap rin iiitransmiteapoicopiilorlor,referitor
lapracticilecomunic riinonviolente,aacumsuntdescrisedeMarshallRosenberg
:
55

Exprimonestcetr iesceu,f r s acuzsaus critic


1.
Ceobserv(v d,aud,miamintesc,mireprezint,f r s evaluez)care
contribuiesaunulastareameadebine:Cndv d/aud.
2.
Cesimt(emo iesausenza ie,nugnd)nleg tur cuceobserv:M
simt
3.
Cenevoiesauvaloare(nuopreferin sauoac iunespecific )seafl
laorigineasentimentelormele:pentruc amnevoie/valorizez
Cer clar acel lucru care mi-armbog ivia a,f r s emitopreten ie
4.
s ?

Ac iunile concrete care mi-ar pl cea s fie ntreprinse: Eti dispus

Acceptempaticcetr ietitu,f r s audacuza iisaucritici


1.
Ce observi tu (vezi, auzi, i reprezin i, f r s evaluezi) care
contribuiesaunulastareatadebine:Cndvezi,auzi
2.
Cesim i(emo iesausenza ie,nu gnd)nleg tur cuceobservi:Te
sim i
3.
Cenevoiesauvaloare(nuopreferin sauoac iunespecific )seafl
laorigineasentimentelortale:pentruc ainevoie/valorizezi
Accept empatic acel lucru care i-ar mbog i via a, f r s aud nici o
preten ie.
4.
Ac iunile concrete care i-ar pl cea s fie ntreprinse: i-ar pl cea
s ? (Marshall B. Rosenberg, 2005, p.30)
Gestionarea unor situa ii de separare a p rin ilor de copii, datorit
gr dini ei sau deplas rilor realizate n interes de serviciu, a unor situa ii de
criz familial ,separare,divor ,boal ,omaj,gestionarearela iilorntrefra i
sau integrarea n familie a unui nou n scut, pot constitui subiectul unor
ntlniri ntre p rin i, copil i psihologul educa ional. Preg tirea acestui
psihologin domeniul consilierii psihologice ar fi un avantaj pentru gestionarea
cu succes a unor astfel de contexte.
Oferta de servicii de consultan sau consiliere educa ional n
grup,pecarepsihologuleduca ionalopoatefacepentrup rin ii care au copii
cuvrstentre2i6ani,poatefidestuldevariat :

grupuri de informare cu privire la particularit ile de vrst ale


copiilorprecolari
56


grupuri de optimizare a interac iunii p rinte-copil n perioada
precolar

grupuri de formare i abilitare a p rin ilor, cu tehnici de interven ie


educativ nperioadaprecolar
Atelierele de dezvoltare personal pentru copii se pot desf ura odat ce
acetia au dep it vrsta de 4 ani. Teme precum dezvoltarea comunic rii i a
capacit iiderela ionare,acreativit ii,ainteligen eiemo ionale,ancrederiin
sineiacomportamentelorasertive pot fi extrem de atractive att pentru copii,
ctipentrup rin i. Jocul, muzica, dansul, pictura, desenul, colajul, modelajul,
dramatizarea sunt instrumentele de lucru ale psihologului educa ional n
organizarea unor astfel de ateliere. Elesuntextremdegustatedec treprecolari.

6.4. Psihologia educa iei la vrsta copil riei mijlocii i trzii, 6-11/12 ani
(perioadacolarit iimici)
Odat cu nceperea activit ilor colare, p rin ii retr iesc cu team sau
bucurie momentele de debut ale propriei colarit i. Abandonul puternic
resim it cndva din partea celor dragi, odat cu obligativitatea programului de
coal , lupta cu temele sau bucuria noilor descoperiri, eforturile nemaipomenite
pentru a ob ine nota maxim sau teama teribil provocat de ateptarea de a fi
ascultat de c tre nv tor n fa a tuturor sunt tr iri vechi, reactivate, care pot
influen a atitudinea p rin ilor fa de comportamentul copilului la coal . Ei pot
creaatept rifrumoaselegatedecoal copiluluilorsaupotsugeranceperea
unui drum lung, anevoios i plin de chinuri. P rin ii trebuie ajuta i s devin
contien idemodulncarepotinfluen alaaceast vrst atitudineacolaruluimic
fa denouasaactivitate:nv areacolar .
Psihologul educa ional este cel mai n m sur s ghideze ac iunile
educativealep rin ilornaceast perioad :

Respectarea unicit ii copilului, a nevoilor i a ritmului de


dezvoltare a acestuia este absolut obligatorie.

Disponibilitatea de timp, aten ie i ndrumare trebuie s fie


maxim ,f r ns apreluaiexecutanoileresponsabilit ialecopiluluilegatede
coal .

ncredereaoferit ,sus inereacopiluluingestionareaactivit ilor


colare i aprecierea sarcinilor bine f cute trebuie s devin bune practici
pentrup rin i, naceast perioad adebutuluicolarit ii.
57


Colaborareacunv torulifactoriidecizionaliaicolii trebuies
fie frecvent iproductiv pentrucopil.

Modelarea activit ilor copilului se face att prin cerin e i


explica ii, ct i prin oferirea modelului personal (lipsa preocup rilor pentru
nv are i autodezvoltare la p rinte genereaz acelai tip de comportament la
copil).

Motivarea copilului pentruactivitateacolar trebuies fievariat


i constant , gustul pentru studiul individual fiind deprins n aceast perioad a
miciicolarit i.
Consulta iileoferitep rin ilor,separatsaumpreun cucopiii,dec tre
psihologul educa ional, i poate ajuta s comunice mai bine n leg tur cu
toate problemele ridicate de participarea copilului n primii patru ani la
activit ilecolare.Atitudineapozitiv fa decoal areansemaris seformeze
is fiep strat ,nurmaunuiastfeldedialogeficientntrep rinteicopil.S nu
uit mc odat cudebutulcolarit iicopilului,p rin iipotretr iatmosfera
i conflictele propriei colarit i primare. Frecvent sunt utilizate exprim ri de
genul: De mine mergem la coal (deparc armergeimamaitat lmpreun
cu copilul) sau Nu ne place s facem temele., Am nceput s lum
insuficient.(caicndcalificativulestenacelaitimpallorialcopilului)Toate
acestea demonstreaz presiunea pe care p rin ii o pun pe umerii copiilor lor,
identificndu-se cu statutul de colar mic i anihilnd practic orice drept la
liber existen ialegereacopilului. Ambivalen aacestuiafa deactivit ile
colarenuntrzies apar ntr-unastfeldecontextiestenceputuldivor ului
timpuriufa detotceeacenseamn coal . P rin iipotfiajuta is ias din
aceast simbioz cu copilul, care este contraproductiv la vrsta micii
colarit i.
Nu pu ine sunt i cazurile n care cei doi p rin i au puncte de vedere
diferite, n ceea ce privete cerin ele i standardele educa ionale pe care le
impun copiilor. Ele pot bulversa colarul mic, interesat ini ial poate de noua sa
activitate, determinndu-ls abandonezeluptalegat deaplicareainconsecvent a
unorcerin eac roreficien nureuetes on eleag i,ulterior,s oprioritizeze
Tendin a p rin ilor de a-i nc rca pe copii cu activit i extracolare,
pentruacompensalipsaprezen eilornvia aacestora,poatefidemontat tot
n cadrul unor ntlniri ale p rin ilor cu psihologul educa ional. De obicei,
astfel de ntlniri debuteaz cu nevoia de a ndrepta efectele unei astfel de
atitudini:calificativeleslabeob inutelacoal ,stareadeapatieidezinteresul
fa de coal , comportamente problematice ale copilului: agresivitate,
agita ie,neaten ie,incapacitatedeconcentrare,nerespectarearegulilorclasei
58

saualeinstitu ieidenv mnt. Frecvent, cauza tuturoracestorreac iiseafl n


lipsadeaten ieap rin ilorfa decopiii.
Consulta iile individuale pentru copiii colarimici pot fi acordate att n
cadrul unor cabinetedininstitu iiledenv mnt, ctincabinetele private,
atunci cnd p rin ii doresc s -i ajute pe copii s g seasc r spunsuri la unele
ntreb ri legate de coal cu ajutorul unui specialist sau cnd doresc s le ofere
posibilitateadeasecunoatemaibinesaudeasedezvoltaarmonios.Gestionarea
problemelorlegatedemaibunarela ionarecucopiiilacoal caia celor ce
privesc nv area rapid i eficient sau realizarea temelor pentru acas ,
managementul timpului i activit ii de nv are sunt tematici pe care
psihologul educa ional le poate aborda cu colarul mic n cabinetul s u.
Realizarea unei mai bune cunoateri de sine, identificarea resurselor
personaleidep ireaunorblocajeemo ionale,cares -ipermit omaibun
adaptarecolar iintegrarengrupuldeprieteni,potfirealizatedec trecopiii
din ciclul primar tot cu ajutorul psihologului specialist pe probleme de educa ie,
consilierecolar ivoca ional .

6.5.Psihologiaeduca ieilavrstaadolescen ei- perioadadetranzi iedela


copil rielaadultultimpuriu,12-18/22 de ani
Anii de gimnaziu
Consulta iile de tip familial, care se acord cuplului parental sau
adolescentului mpreun cu p rin ii s i de c tre psihologul educa ional, pot
aduce un plus de informa ie despre multitudinea transform rilor psihice i
fizice ale adolescentului n aceast perioad i a efectelor acestora n planul
rela iilor cu p rin ii, coala, prietenii. Anxietatea legat de toate aceste
transform ripoates scad mult,iarprogreselerealizatepeliniadezvolt riis fie
benefice. Clarificarea unor rela ii conflictuale ntre adolescent i p rin i,
nv area unor noi patternuri de comunicare i interac iune, solu ionarea
unor problemelegatedecoal potfialterezultatealeserviciilordeconsiliere
iconsultan furnizatedepsihologuleduca ional.
Principalele surse de conflict ntre adolescent i p rin ii s i pot fi la
aceast vrst legate de rezolvarea temelor pentru acas , lipsa interesului
pentru activit ile colare n general, abordarea nediferen iat a
adolescentului de fra ii sau surorile mai mici, utilizarea telefoanelor i a

59

televizorului, ieirile i permisiunile, grupul de prieteni, mbr c mintea,


asumarea responsabilit ilorcasnice,gestionareabanilor.
Grupurile de ntlnire ntre p rin i, ce se pot realiza n manier
experien ial ,potdezvoltaacestoranoiabilit ideinterac iunecuadolescen ii
afla inciclulgimnazial,potfacilitaomaibun n elegerea transform rilor
princaretrecadolescen iiipotpermiteclarificareaunorsitua iiconflictuale
ig sireaunorsolu iiadecvate.Joculderol,dramatizarea,prelegereascurt ,
exerci iul sunt instrumente importante ale psihologului educa ional n lucrul
cup rin ii.Grupuldep rin ipoateaveairoluldesuportpentruaceiadul i
care se confrunt cam cu aceleai tipuri de dificult i n rela ia lor cu
adolescentul.
Consulta iileindividualeidegruppotfioferitetineriloradolescen iatt
n cabinetul colii, ct i ntr-un cabinet privat. i ntr-un caz i n cel lalt,
psihologuleduca ionaltrebuies aib acordulp rin ilornceeacepriveteoferirea
deservicii.Estecuattmaiimportant laaceast vrst ob inereaacordului,cuatt
mai mult cu ct adolescen ii ncep s -i propun singuri s consulte un psiholog
educa ionalncadrulcolii,maialesatuncicndseconfrunt cuoproblem .
Serviciilepecarepsihologuleduca ionallepoateoferiadolescen ilordin
ciclul gimnazial, sub forma consulta iilor individuale sau de grup, pot avea n
vedere teme precum:

cunoatereadesine

comunicarea eficient cu p rin ii, colegii, profesorii, cadrele


didactice

dezvoltareapersonal

nv arearapid ieficient

dep ireaunorobstacolecolare

preg tireapsihologic pentruconcursuricolaresauexamene

gestionareaprimelorrela iidecuplu

problematicaidentit iipsihosexualeiaegalit iideanse

comportamente asertive

managementultimpuluiialpropriilorobiective

preven iapeliniaconsumuluidedroguri,atraficuluidefiin esau


abuzului psihic etc.
Contextele mai dificile precum dep irea unor situa ii de separare sau
divor al p rin ilor, pierderea unei bunici sau a unui bunic drag, eecul
nregistratlaunconcurspeliniecolar ,pierdereacapacit iideconcentrare
datorit uneidepresiiap rut pefondulpierderiiuneiprimerela iidecuplu
saudatorit unortensiuni puternicefamiliale,diminuareaunortulbur ri de
60

comportament pot fi tratate cu mult profesionalism de c tre psihologul


educa ional, n condi iile n care acesta are i competen e n domeniul
consilierii psihologice.
Orientarea colar poate fi f cut la aceast vrst att n cadrul unor
consulta ii individuale, dar i de grup, prin intermediul instrumentelor
diagnostice pentru care psihologul educa ional are licen de utilizare, prin
tehnicidediagnosticexperien ialsautehnicideclarificareavalorilor.Toate au
menirea de a-ieviden iatn ruluiadolescentcaresuntresurselesale,abilit ilei
intereselecolare.Informareacuprivireladomeniileprofesionaleiaplicabilitatea
lor pe pia a muncii pot fi oferite tot de psihologul educa ional care are, conform
legisla ieinvigoare,icompeten endomeniulconsilieriicolareivoca ionale.
Anii de liceu
Anii de liceu aduc schimb ri multiple n via a adolescen ilor, dar i a
p rin ilor.Primullucrupecaretrebuies -lnve ep rin iiliceeniloresteaceladea
nu-i mai trata ca pe nite copii, ns nici ca adul i maturiza i deja. Ei trebuie s
ofere adolescen ilorlibertateadecare aunevoie, dari s fiepreg ti is leofere
consilieresauajutor,atuncicnddoresc.Libertateatrebuieob inut ieagradual,
pe baza negocierii unor comportamente care s securizeze att p rin ii, ct i
adolescen ii.
Consulta iile pe tematici oferite de psihologul educa ional unui grup de
p rin i pot avea n vederea abordarea unor subiecte precum:

Cunoatereatransform rilorpsihiceprincaretrecadolescen iide


liceuiaimplica iiloracestoranvia afamilial , colar isocial

Abordarea unor modalit i eficiente de interac iune p rinteadolescent

Abordarea problematicilor legate de coal n anii de liceu:


frecventarea cursurilor, gestionarea situa iilor de nv are, a activit ilor
extracolare, dezvoltarea rela iilor cu profesorii, p rin ii i organele de
conducerealecolii

Realizarea demersurilor de orientare colar i profesional ,


preg tireaexamenuluidebacalaureatiaceluideadmiterelafacultate

Atitudinea p rin ilor fa de primele rela ii, primele iubiri i


primeleini iativesexualealeadolescen ilor,caiabordareaprimelordecep ii
sentimentale
Oferta de servicii ale psihologului educa ional pentru adolescen i este
extremdevariat ideplingustat dec treacetia.
61

Consulta iile individuale pot permite adolescen ilor s se cunoasc mai


bine, s -i exprime diferite temeri, stng cii pe care s nve e ulterior s le
dep easc . Descoperirea unor aptitudini i interese poate facilita
adolescentuluiorientareanc dinperioadaliceuluic tre anumite domenii de
activitate, c tre anumite cercuri care s -l ajute s se preg teasc pentru anii
studen iei, orientarea colar i profesional intrnd n competen a psihologului
educa ional. Deprinderea unor tehnici eficiente de nv are, de realizare a
temelorpentruacas ,depreg tirepsihologic pentruconcursuriiexamene,
de comunicare eficient sau de conducere a unui grup de lucru (dobndirea
abilit ilor necesare unui lider eficient), de management al timpului sau de
rezolvare a conflictelor pot fi realizate tot cu ajutorul psihologului
educa ional.
Aniidestuden ie
Experien a a dovedit c n anii studen iei, p rin ii simt din ce n ce mai
pu in nevoia de a se implica n via a copiilor lor. Sunt i situa ii n care
rela iile cu acetia pot r mne tensionate sau se pot rupe, dac p rin ii nu
accept faptulc ,deacum,aude-a face cu un adolescent mare, care, pe zi ce
trece, devine adult. Abord ri de genul b ie elul meu sau feti a mea,
nso itedeonc lcareaintimit iisauoconstrngereexagerat nraportcu
vrsta biologic a adolescentului, blocheaz frecvent comunicarea p rintecopil, uneori chiar cu crize puternice de violen . Fuga de acas , refugiul n
prietenii, ignorarea total a p rintelui sau penalizarea lui cu rele
tratamentesuntdeseorireac iifiretialeadolescen ilorcaresesimtinvada i
de proprii p rin i, desconsidera i i anihila i. Consultarea psihologului
educa ionalsauaunuiconsilierpsihologicse impune ntr-oastfeldesitua ie.De
cele mai multe ori, interven iavaficentrat maialesasuprap rin ilor. Odat
cecomportamentulacestorafa deadolescent/ semodific ,nsensulrespect rii
intimit ii acestuia, a renun rii la antajele emo ionale ca mijloace de
constrngere, tratndu-i fiica sau fiul ca pe un adult n devenire, rela ia p rintecopil se poate mbun t i. Eecurile n plan sentimental pot ridica o serie de
probleme tinerilor, dar i p rin ilor. Frecvent, depresia poate invalida
activit iletn ruluilafacultatesaulaloculdemunc . Tratarea acesteia este
absolutnecesar ,iardeprindereaunormodalit ideafacefa situa iilordezi
cu zi poate fi realizat cu ajutorul psihologului educa ional. Competen a n
consilierepsihologic aacestuiaarputeaaduceunplusdecalitateserviciilor
oferite. Consilierea familiei, pentru a oferi suportul necesar tinerilor n astfel de
situa ii,poatefideseorideajutor.

62

Consulta iile individuale, ct i cele de grup pot r spunde nevoilor de


autocunoatere i dezvoltare personal a adolescentului mare. Pot fi abordate
tematici precum:

descoperirea resurselor personale i formarea unor deprinderi de


rela ionareinterpersonal necesaredomeniuluideformareprofesional

dezvoltareacreativit ii

dezvoltareacapacit ilordecomunicareeficient

dezvoltareainteligen eiemo ionale

dezvoltareacapacit ilornecesareunuilider

managementulactivit iidenv are

managementul timpului

dezvoltareaabilit ilorantreprenoriale

arta negocierii

managementul conflictelor

realizarea i implementarea unui plan de dezvoltare personal pe


parcursul anilor de studiu

realizareaiimplementareaunuiplandedezvoltareacarierei

Rezumat
Psihologuleducaionalareoofert variat deserviciiattpentrup rinicti
pentrucopiiiadolesceni. Ofertasaaremenireadeandrumap riniinprocesullor
de comunicare cu proprii copii i de educare a acestora. n acelai timp psihologul
educaional poate contribui la procesul de dezvoltare personal a copiilor i
adolescenilor.

Cuvinte cheie

Psihologiana terii
Psihologiaeduc riibebelu ului
Psihologiaeduca ieilavrstacopil riei
Psihologiaeduca ieilavrstaadolescen ei

63

Teste de autoevaluare
1. Daiexpempledeserviciipecarepsihologuleducaionallepoate oferip rinilor
icopiiloracestora.(p. 52, 53, 54, 57, 59)
2. Enumeraioseriedeserviciipecarepsihologuleducaionallepoateoferi
adolescenilor,serviciiadaptatenevoiloriparticularit ilorlordevrst .(p.59)

Concluzii
Psihologia naterii i implicaiile ei n dezvoltarea copilului, psihologia
educ rii bebeluului, psihologia educ rii copilului i adolescentului dau direcii de
aciunepsihologiloreducaionalidariexempledeinterveniispecifice pe segmente
devrst , contribuindlaprocesuldeformare,dedezvoltareacopiilor,adolescenilor
iadulilorcuroldep rinte.

64

UNITATEA DE STUDIU 7
Psihologia educa iei n gr dini , coal i unit i de nv
superior sugestiipentrueducatori,nv tori,profesori

mnt

Obiective................................................................................................. 66
Cunotinepreliminare................................................................................................66
Resurseirecomand ridestudiu................................................................................66
Duratamediedeparcurgereaunit ii.........................................................................66
Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu..67
7.1.Evaluareaipsihodiagnozadezvolt riicognitive,afectiv-motiva ionalei
comportamentaleapersonalit iicopiiloriadolescen ilor67
7.2.Evaluareaprofiluluicognitiv,afectiv,comportamentalidepersonalitate
al membrilor dinfamiliileprecolarilorielevilor.67
7.3.Consiliereaeduca ional icolar ..68
7.4. Interven ia psihologic (primar , secundar ) n scopul optimiz rii
autocunoaterii i dezvolt rii personale, preven iei i remiterii problemelor
emo ionale,cognitiveidecomportamentdeintensitatesubclinic ..70
7.5. Consilierea voca ional viznd identificarea aptitudinilor, valorilor i
intereselor profesionale, optimizarea deciziilor privind performan a, cariera i
integrarea pepia amuncii77
7.6. Consultan a de specialitate oferit cadrelor didactice, p rin ilor i
ngrijitorilor,personaluluiadministrativiliderilorcomunitariintr totnatribu iile
psihologuluieduca ional..77
7.7. Profesorul eficient, competen ele sale i contribu ia psihologului
educa ionalladezvoltareaacestora.78
Rezumat......................................................................................................................78
Cuvinte cheie..............................................................................................................79
Test de autoevaluare ..................................................................................................79
Concluzii.....................................................................................................................79
65

Obiectiv
Lasfritulacesteiunit idenv are,studeniivorficapabili:
1.S cunoasc particularit ilepsihologieieducaiein gr dini ,coal i unit ide
nv mnt superior, tipuri de activit i, metode i tehnici de intervenie specifice
psihologilor educaionali n lucrul cu copiii, adolescenii, tinerii aduli, p rinii i
cadrele didactice

Cuno tin epreliminare


Se impune nsuireaioperareacorect cuconceptele prezentatenunit ile
de studiu anterioare.

Resursenecesare irecomand ridestudiu.


1.Secitesccuateniesubiecteledestudiuisereinconceptelefundamentale i
ideiledebaz
2.Resurse bibliografice obligatorii:
Elena Anghel, Psihologia educaiei pe tot parcursul vieii pentru specialiti
i aduli interesai de propria lor dezvoltare, Editura For You, 2011

Duratamediedeparcurgereaunit iidestudiu
Este de patru ore.
66

Expunerea teorieiaferenteunit iidestudiu


Psihologii educa ionali din cadrul sistemului de nv mnt ofer
consultan
de
specialitate
elevilor,
p rin ilor,
educatorilor/nv torilor/profesorilorimanageruluiinstitu iei. Competen ele
dobndite n cadrul programelor de specializare de c tre acetia permit oferirea
unei game variate de servicii profesionale, necesare bunei desf ur ri a
procesului de instruc ie i educa ie. Voi descrie n continuare toate aceste
competen e ale psihologului educa ional, aa cum apar ele specificate n
normativele Colegiului Psihologilor din Romnia.

7.1. Evaluarea i psihodiagnoza dezvolt rii cognitive, afectiv-motiva ionale i


comportamentaleapersonalit iicopiiloriadolescen ilor
Permitepsihologiloreduca ionali:

s ofere un profil realist copiilor, adolescen ilor i p rin ilor


acestora, atunci cnd ei i exprim dorin a de a se cunoate sau de a cunoate
poten ialulivulnerabilit ilepropriuluicopil/adolescent

s ghideze activitatea educatorului/nv torului/profesorului,


atunci cnd acesta dorete s cunoasc mai bine un copil/adolescent, n vederea
particulariz riiactivit iidenv are

s decid elaborarea i implementarea unui plan de consiliere


colar sau de interven ie psihologic , atunci cnd copilul/adolescentul se
prezint lacabinetpentrusolu ionareaunorproblemecareinfluen eaz activitatea
colar

s orienteze activitatea colar a copilului/adolescentului i


alegerea drumului profesional pentru adolescent
7.2. Evaluarea profilului cognitiv, afectiv,comportamentalidepersonalitateal
membrilordinfamiliileprecolarilorielevilor
Se realizeaz de c tre psihologii educa ionali, atunci cnd consider c
rezolvarea problemelor din activitatea instructiv-educativ estestrictdependent de
solu ionarea unor probleme ce in de sistemul familial din care provine
copilul/adolescentul. De obicei, n astfel de situa ii, se impune realizarea unui
67

demers de consiliere colar sau al unei interven ii psihologice primare sau


secundare.
Toate aceste evalu ri se pot realiza cu ajutorul instrumentelor
psihodiagnostice adecvate scopurilor urm rite i pentru care psihologul
educa ional are licen de utilizare, conform normativelor Colegiului
Psihologilor din Romnia.
Diagnosticulexperien ial poate fi utilizatielcusuccesnastfeldeevalu ri.
Acesta presupune participarea activ , contient i personalizat a clien ilor
(elevi, p rin i, studen i). Este un demers simultan celui de consiliere,
participan iiavndacceslacontientizareaivalidareapropriilor resurse sau
mecanisme de ap rare, dorin e, frustr ri sau blocaje. Se poate realiza prin
intermediul exerci iilorexploratoriii asitua iilorproiectiveprovocatoare, cu
ajutorul tehnicilor experien iale expresiv-creative: desen, pictur , colaj,
modelaj, dramatizare, joc de rol.

7.3.Consiliereaeduca ional icolar


Se realizeaz de c tre psihologii educa ionali la cererea copiilor,
adolescen ilor,p rin ilorsaucadrelordidactice.Easeconcretizeaz n elaborarea
unor demersuri psihologice,nvedereaurm toarelorscopuri:
1.
promovareaatitudiniloriconduitelorsanogene
2.
eficientizareaactivit iidenv are
3.
dezvoltarea personala
4.
solu ionareasitua iilorderisc,conflicticriz
Scopul fundamental al acesteia este func ionarea psihosocial optim a
persoaneisauaunuigrupdepersoaneattlacoal ,ctinvia adezicuzi.
Promovareas n t iiiast riidebinelacopiiiadolescen ise realizeaz
nc dinperioadatimpurieprinactivit iimplementatedepsihologieduca ionali
sau de cadre didactice, sub ndrumarea specialistului npsihologia educa iei.
nc dinperioadagr dini ei,copiiidarip rin iipotfinv a is aib unstilde
via esen ial n promovarea i men inerea s n t ii i prevenirea
mboln virilor. S ne reamintim c p rin ii sunt un exemplu de comportament
pentrucopiiic deprinderileformatedetimpuriusedemonteaz foartegreu.
Elaborarea unui program de nv are, amenajarea unui spa iu adaptat
nevoilordenv arecaicunoatereaparticularit iloractivit iidenv are
contribuielacreterearandamentuluicolar.Multeproblemedenv arepotfi
68

evitate, dac elevii i studen ii sunt ajuta i de c tre psihologul educa ional s
deprind i s aplice toate aceste lucruri. Orice act de nv are are o dinamic
proprie, o evolu ie specific guvernat de legea curbei nv rii i de cea a
uit rii. nsuirea cunotin elor sau formarea abilit ilor pe parcursul unei zile, a
unui semestru sau an de studiu evolueaz treptat, cu viteze i volume inegale de
asimilare,delaoetap laalta.
Serviciile de dezvoltare personal pe care psihologul educa ional le poate
oferiprecolarilor,colarilor,liceeniloristuden iloridesprecareamdiscutatn
capitolul anterior, potaveacagrup int iprofesoriiip rin ii. Este cunoscut
faptulc anumiteaptitudinipedagogicealeeducatorului/nv torului/profesorului
i pot ajuta pe cei care nva s devin coparticipan i activi, interesa i de studiul
diferitelorcon inuturidenv are.Competen atiin ific ,ceapsihopedagogic i
cea social alc tuiesc aptitudinea pedagogic a cadrului didactic. Psihologul
educa ional l poate ajuta pe acesta, mai ales n ceea ce privete dezvoltarea
ultimelor dou competen e, prin organizarea de grupuri de optimizare
personal .
Psihologul educa ional poate ajuta elevii/studen ii/profesorii/p rin ii s
dep easc pentru moment situa ia de criz , comportamentele adecvate ale
acestuianrela iasacuclien iifiind:

ascult cu aten ie clientul, ajutndu-l s -i exprime i s -i clarifice


tr irileigndurilelegatedeproblemasa;

identific mecanismele de coping i ncurajeaz men inerea acestora


nperioadaimediaturm toaresitua ieidecriz ,considerndu-leelementeresurs ;

l ajut pe client s g seasc resurse personale i solu ii pentru


dep ireasitua ieincareseafl ;

lajut peclients pun npractic deciziileasumate,nv ndu-l n


cabinetcums procedezeimonitoriznd-iac iuniledinvia adezicuzi;

recomand ,acoloundeestecazul,undemersdeconsilierepsihologic
sau psihoterapie.
Psihologul educa ional, cu competen e n domeniul consilierii psihologice,
poatecontinuaac iuneadeconsilierenceput cuclientuls u.
Strategiile de rezolvare a conflictelor, abilit ile de comunicare i
negocierepecarelede inepsihologuleduca ionalipermitmediereacusucces
a unor conflicte ntre elevi, studen i, elevi-profesori, elevi-p rin i-profesori.
Acesta trebuie s urm reasc aplicarea principiilor comunic rii nonviolente n
rezolvareapanic a conflictelor.

69

7.4. Interven ia psihologic (primar , secundar ) n scopul optimiz rii


autocunoaterii i dezvolt rii personale, preven iei i remiterii problemelor
emo ionale,cognitiveidecomportamentdeintensitatesubclinic
O astfel de interven ie poate fi realizat , conform normativelor n
vigoare, de c tre psihologul educa ional. Evident c o temeinic formare i n
domeniul consilierii psihologice va oferi un plus de calitate interven iei
psihologuluieduca ional.
Pentru exemplificare, redaumaijosuncazderezolvareaunordificult ide
nv arei deremitereaunorproblemeemo ionalei comportamentale,ceafost
realizatncabinetulunuiliceuncareamfunc ionatcapsiholog.Doarinterven ia
la clas nu este suficient pentru combaterea insuccesului colar. Problemele
familiale trebuie dep ite, uneori, pentru o bun integrare a elevului n procesul
instructiv-educativ. Articolul prezentat a fost publicat n Revista de psihoterapie
experien ial , nr. 42 din 2008 cu titlul Consilierea experienial a copiilor cu
probleme colare, pe fundalul relaiilor de cuplu deficitare ale prinilor
Rela ia parental disfunc ional i pune puternic amprenta asupra
comportamentelormaladaptativealecopiilorlacoal ,cumsunt:

lipsa de motiva iepentrunv are


dificult ileden elegereimemorare
violen averbal saufizic
absenteismul

Tehnicile specifice consilierii experien iale de tip familial permit


abordarea creativ a problemelor cu care copilul se confrunt n cadrul
familiei sale, dar i a modalit ilor disfunc ionale prin care p rin ii se
raporteaz laacetia,caurmareacrizeiconjugale. F r oastfeldeinterven ie,
la nivelul sistemului familial, ansele de recuperare i reintegrare adaptativ a
copiilor sunt mici.
P rin iiiaduccopiii,puberiisauadolescen iilaconsilierepentruc nu
mai tiu cum s comunice cu acetia, nu mai reuesc s n eleag ce se
ntmpl cueidenumaisuntcopiiicareaufostcndva.
Rezultatele colare nesatisf c toare, plngerile nv torilor sau dirigin ilor
legate de comportamentul elevului la coal , dificult ile pe care le ntmpin i
acetia n rela ionarea cu elevul problem sunt elemente care i determin pe
p rin is -ifac timps -iaduc copilullapsihologulcolar.
Mul idintreeivoraflans c rolullornuseopreteaici,iartimpulcare
arfidedorits -loferefamiliei,sieiicopiluluiestemultmaimare.
Implicareap rin ilornactuldeconsiliereacopiilorcuproblemecolare
este absolut necesar .
70

Este destul de dificil pentru psiholog s ob in colaborarea unor p rin i


care, n cele mai multe cazuri, nu au contiin a propriilor contribu ii la
declanareaimen inereasimptomelorcopiilor.
Frecvent, acetia nu sunt preg ti i s fac vreo schimbare n via a lor,
schimbarecearputeaaveacaefect,conformprincipiilordefunc ionarespecifice
oric ruisistem,modific ribeneficealeimplic riicopiluluinactivit ilecolare.
Primulcontactalpsihologuluicumembriifamilieicopiluluiproblem
esteextremdeimportant.Exprimareacerin eideavenimpreun ,p rin ii
copil,laprimantlniredeconsiliereestefundamental . Un prim diagnostic al
sistemului familial poate avea astfel loc chiar de la nceput.
Faptulc unp rintei facetimps vin icel laltnu,faptulc vinmpreun
cei doi adul i i n timpul edin ei nu reuesc s -i vorbeasc , ci numai s -i
exprimenelinitileseparatsaunacelaitimpc trepsiholog,saufaptulc seceart
iseacuz reciproccuprivirelaeecurilepecarelentmpin copilullor,suntdate
diagnostice importante despre climatul familial n care st zi de zi copilul cu
problemecolare.
Facilitarea dialogului dintre membrii familiei, n vederea clarific rii
motivelor pentru care acetia au solicitat ntlnirea, scoate la iveal , deseori,
elementepsihologicecheie,carejustific oseriedincomportamentelecopilului
lacoal cumsunt:

singur tateapecareoresimtecopilulncadrulfamilieisale

fricaisatura iafa deconflictelepermanentedintremam itat

nevoia de performan nalt a p rin ilor carieriti reflectat ntr-o


seriedecomplexedeinferioritateianxiet ideabandonlacopii

nemul umiri i temeri ale copilului, ce sunt provocate de decizia de


separaresaudivor ap rin ilor

undoliurecent alfamilieisauorela iededoliunefinalizat dec tre


unul dintre membrii familiei nucleare sau extinse

boal cronic saugrav acuivadinfamilie

lipsa de ncredere n sine a unuia sau a celor doi p rin i, care se


reflect n cerin e exacerbate pe linie colar fa de copil sau sunt disonante n
raport cu propriile comportamente (du-te la coal , dar eu sunt omer i nu fac
nimic pentru a-mig sicevademunc )

ilistaarputeacontinua

Diagnoza familial este extrem de important pentru reuita actului de


consiliereacopiilorcuproblemecolare.

71

Aplicarea testului familiei, n prima ntlnire, tuturor membrilor familiei


permite,deasemenea,identificareaunordiscrepan edepercep ie,aunorsursede
conflict sau depresie, anxietate la copil, elemente ce i pun amprenta asupra
problemelor legate de coal : lips de interes, dificult i de nv are, rezultate
slabe,absenteism,agresivitateverbal i/saufizic ,izolare,etc.
O serie de tehnici experien iale de tip expresiv-creativ pot fi utilizate cu
valoarediagnostic :desenul,modelajul,joculderol,sculpturarela iilorfamiliale.
Portret de familie:
Cuajutoruldesenului(saulutului,ncazulncarecopiiisuntcolarimici)
realiza i un portret al familiei voastre. Purta i un dialog ntre membrii familiei
desenate(saumodelatedac estevorbadesprelut).
Desenul cinetic al familiei:
Desena icuajutorulcreioanelorcolorateoscen dinvia adefamilie.
sau
Realiza i pe o foaie de hrtie, cu ajutorul temperei sau a acuarelelor, o
povestecares fiereprezentativ pentruozidinvia afamilieivoastre.
Sculpturarela iilorfamiliale:
Realiza i din corpurile voastre un grup statuar, care s fie reprezentativ
pentrurela iilepecareleave ininteriorulfamilieivoastre!
Fiecaredintreacesteprovoc ridetipexperien ialsunturmatede:

dialogulexperien ialmoderatdepsiholog

trecereadelametafor lavia areal

identificareamotivelorcareaudeclanaticaresus insimptomul sau


simptomelecopiluluinactivit ilecolare
Dup o astfel de interven ie de diagnoz familial i de identificare a
posibilelor elemente care stau la baza problemelor colare ale copilului, p rin ii
contientizeaz deseori necesitatea de a se implica n procesul de consiliere, de
a-iajutacopiluls dep easc blocajelesaudezinhibi iilepecarelemanifest
lacoal .
Dinmomentulob ineriicomplian eip rin ilorlaactuldeconsilierefamilial
poate ncepe o diagnoz mai aprofundat a copilului, n vederea unei mai bune
cunoateri a acestuia i a sud rii rela iei de consiliere. Ob inerea unor date de
anamnez mai bogate despre copil i a unor informa ii mai aprofundate
despredinamicaconjugal sepoaterealizantr-ontlnireseparat cu cei doi
p rin i, sau cu p rintele care a nso it copilul la psiholog i a acceptat
participarea la actul de consiliere.
72

Toate acestea sunt necesare, deoarece ne permit conturarea unei imagini


ct mai complete despre factorii care faciliteaz i ntre in simptomul
copilului.
Vomputearealizaipotezele,obiectiveleiplanuldeinterven ieadecvat,care
s permit copiluluioadaptaremaibun lacerin elecolare.
Pentruaeviden iacarearputeafiperiplulexperien ialalinterac iuniicopilp rin i-psiholog colar dup stabilirea planului de interven ie, prezent m n
continuare un caz.
Aceastaaredou scopuri:

deasus inenecesitatearealiz riinactuldeconsiliereacopiluluicu


problemecolareatuturordemersurilorprezentatepn acum

de a eviden ia utilitatea unor tehnici de tip experien ial n abordarea


unei astfel de problematici
Algoritm

simptomatologie

interviu,anamnez idiagnoz familial

identificareaacelorelementedinsistemulfamilialcareaudeclanati
carentre insimptomul copilului,cuefectenefastepentruactivitateacolar

ipoteze i obiective, plan de interven ie i tehnici de tip experien ial,


cetrebuieaplicatepentruob inereaunuinouechilibrufamilial,condi ienecesar

dep iriiproblemelorcolare;

rezultat
Mihai este un elev n clasa a V-a, la un liceu de renume din centrul capitalei.
El ridic problemep rin iloriprofesorilor,prinfaptulc nuvreas scrie,nu
vrea s nve e, lipsete destul de mult de la coal , iar atunci cnd vine la
coal nuesteatentlaore,trecnddelaoextrem laalta:fiecadepegnduri,
fiesefoietenbanc . De asemenea, s-angr atfoartemult,decndanceput
coala.
Din datele de interviu, anamnez i diagnoz familial afl m
urm toarele: Mihai estesingurlap rin i, s-a mutat la nceputul clasei a V-a n
liceu, notele luatedelanceputulanuluiipn spresfritulsemestrului,cnda
venitmpreun cup rin iilapsihologulcolar,sunt foarte mici iifacetemele
cuobunic ,mamamamei, carenutiecums -lmaiia. Afl m,deasemenea,
c Mihailocuietecup rin iis iicubunicadinparteamameicareseocup
foartemultdeel,deoarecemamac l toretefrecventninteresdeserviciu,iar
tat lestepasionatdecalculator,pecarei-ldisput sear desear cufiuls u.
73

Atitudineafa deimplicareacolar acelordoip rin i pare a fi pn la


unpunctsolidar ,dup caretat lsearat afimaiindulgent:
Mama:Parc nuarevoin copilulacesta.Noiiceremmereus scrie,s
nve eielnu vrea.
Tat l: Aaeste,deiparc suntcammultemedita ii:luni,mar i,miercuri,
joi...
Timpul pe care-l petrec mpreun cei trei este destul de limitat. Mama
aloc foarte mult timp serviciului i dezvolt rii sale profesionale, realiznd
foarte multe form ri postuniversitare, n timp ce tat l, absolvent de liceu cu
diplom debacalaureat,ipetrecemareamajoritateatimpuluilaserviciuin
fa acalculatorului,acas ,vizionndfilme (nevoiaacestuiadeaserefugiasear
desear ntr-o lume virtual esemnalneaccept riisitua ieireale).
Observ m atitudinea ambivalent a sistemului parental n ceea ce
privete timpul acordat colii de Mihai, atitudine care explic i mersul
acestuia n salturi la coal . Remarc m dorin a foarte mare a mamei de a
progresa profesional,dorin careestenacordcucerin elepecareleimpune
fiuluis u,darndezacordcunevoiletat luiialeb iatului.Acest lucru ne face
s credemc mamavalorizeaz foartemultdezvoltareaintelectual ,asaia
celorlal i.Nuestemul umit ,aadar,nicidelipsadeinterespentrucoal afiului
i nici de lipsa de preocupare pentru dezvoltarea intelectual i profesional a
so ului, motiv pentru care i respinge incontient pe amndoi: pe unul
ignorndu-l, pe cel lalt bombardndu-l cu sfaturi i cerin e de dezvoltarenv are. Aceast ipotez este foarte bine sus inut de datele furnizate de
Fotografia de familie, tehnic experien ial aplicat celor trei i de Grupul
statuar realizat ntr-oedin n cares-a prezentatlaconsilierefamilianuclear
mpreun cubunica.
nceeacepriveteFotografiadefamilie,amcerutcopilului,mameii
tat lui s se gndeasc la tipurile de rela ii pe care le-au avut n ultima
perioad i n func ie de acestea s realizeze, pe o foaie de hrtie, cu ajutorul
creioanelor colorate, o fotografie de familie relevant pentru toate aceste
interac iuni. M simtmaiaproapesaumaidepartede...saulv dpe...mai
aproapede...suntcerin esuplimentarecareaumenireadea-i ajutapeclien is
realizeze fotografia de familie.
Desenulb iatuluiexprim celmaibineurm toarele:

lipsa de comunicare dintre el, mam i tat (observ m c bunica


lipsete,semnalrela ieideficitarepecareMihaioarecuaceasta),
74

depresiab iatului (toate personajele sunt conturate cu negru)


dorin a de identificare a b iatului cu tat l s u (vezi culorile
folosite) barat ns de propria mam , care se afl bine pozi ionat
ntreeiiprivetec trefiu,ignorndu-ltotalpetat .
Faptul c mama i bunica fac un cuplul perfect pentru creterea
copilului, iar tat l este o anex a sistemului familial, reiese foarte clar din
desenul mamei. Depresia tat lui, care se simte i el exclus din familie, este
relevat de desenul compensator realizat de acesta cu creionul roz, i care
reprezint familia unit , dei la o privire mai atent putem observa cum
copilulparc tragedep rin ipentrua-iaducemaiaproapeunuldecel lalt.
Seeviden iaz astfel o serie de probleme la nivelul cuplului marital: lipsa
de comunicare dintre parteneri, neacceptareaidevalorizareaso uluidec tre
so ie i,implicit,oneacceptareiodevalorizareab iatuluidec tremama care
o are aliat i pe bunic . Se remarc , de asemenea, o contaminare a rolurilor
familiale, care creeaz probleme de identificare i identitate b iatului. n tot
acest context, nencrederea n propriile for e i mncatul excesiv sunt
justificate pentru Mihai. Copilul sepedepsete incontient,pentruincapacit ile
sale, deformndu-se pe zi ce trece, ncercnd n acelai timp s -i ofere,
salvator,por iideafec iuneprinhranapecareoingereaz .
Grupulstatuar realizatdec treceipatrumembriaifamiliei scoateiel
n eviden aceleai tipuri de probleme, c rora copilul le g sete instantaneu
solu ia. Ieind din grupul statuar, pe motiv c nu se simte bine acolo, Mihai
propune modificarea acestuia, astfel: apropierea mamei de tat , separarea
mamei de bunic i aezarea lui n fa a p rin ilor, astfel nct prezen a
acestoras fiesecurizant ,hr nitoareinuap s toarepentruel.
Grup statuar 1:
M

T
Mh.

Grup statuar 2:
M

75

Mh

Este foarte clar nevoiacopiluluidea-ivedeap rin iicomunicnd,dea-i


sim i aproape, de a-i petrece timpul cu ei i de a se sim i n siguran ,
acceptat i protejat de c tre acetia. Transpare, de asemenea, nevoia de a o
aezapebunicaacoloundeiestelocul,obunic prezent ,darcareprivete
cublnde elaceeacesentmpl nfamilialuinucler .
P rin iiaucontientizatfaptulc auoproblem perela iadecuplu. Leam f cut recomandarea de a merge la o consiliere marital . Am centrat apoi
demersuldeconsilierepeclarificarearela iei celordoip rin icub iatullor,
propunndu-le un exerci iu simplu, dar extrem de facilitator i motivant pentru
schimbarea unor atitudini i comportamente cu impact negativ asupra rela iilor
familialenansambluiaactivit ilorcolarenparticular.
mi place de tine atunci cnd...
Nu-mi place de tine atunci cnd...
Ateptdelatines ...
Dialogul experien ial purtat n urma acestor nsemn ri realizate de fiecare
membru al familiei ascoslaiveal oseriededificult ipecarecopilulleaveala
coal : profesori exigen i, dificult i de n elegere a materiei, program prea
nc rcat ,lips detimp pentruactivit ilaliber alegere. Au fost exprimatei
auzitedec trep rin ioseriedenevoialecopiluluinraportcuacetia:deafi
ajutat, de a-ipetrecempreun timpulliber,deastamaimultdevorb ,dea
nusemaicertaideastamaimultmpreun ei,p rin ii. De asemenea, copilul
a exprimat dorin a de a se n elege mai bine cu tat l i de a avea mai multe
activit icomune.Fireasc oastfeldenevoie,ncondi iilencareMihaiseafl la
vrsta pubert ii i nevoia de tat este din ce n ce mai mare pentru a-i
construiidentitateapsihosexual .
O astfel de interven ie, n care complian a la consiliere a copilului i a
p rin ilors-a concretizat ntr-oimplicaresus inut nactuldeconsiliere, a dus la
ameliorarea comportamentului copilului n cadrul activit ilor colare.
Ameliorarea s-a produs treptat, pe m sur ce s-a clarificat ncet, ncet i
rela iadecupluap rin ilor. Crizaproblemelorcolareafostdep it ntimp,cu
efort din partea tuturor membrilor familiei, deoarece s-a dovedit a fi un efect al
76

unei situa ii de criz prin care trecea de mult vreme rela ia conjugal . Mihai a
f cut destul de bine fa cerin elor colare i n urma examenului de capacitate a
reuits r mn laacelailiceuderenumedincentrulcapitalei.

7.5. Consilierea voca ional viznd identificarea aptitudinilor, valorilor i


intereselor profesionale, optimizarea deciziilor privind performan a, cariera i
integrareapepia amuncii
Consilierea voca ional viznd identificarea aptitudinilor, valorilor i
intereselor profesionale, optimizarea deciziilor privind cariera i integrarea
pepia amunci esteoalt competen apsihologuluieduca ional prev zut n
normativele Colegiului Psihologilor din Romnia. Aceasta presupune
descoperirea i acumularea unor informa ii despre sine, despre domeniile
ocupa ionale i pia a muncii, luarea deciziei, planificarea carierei i
solu ionareadiferitelorproblemesauobstacole.
Psihologul educa ional are menirea de a ajuta elevul sau studentul n
realizarea managementului propriei cariere. Dincolo de acest aspect, el deschide
acestora calea c tre gestionarea vie ii profesionale, prin asigurarea exercit rii unui
control asupra propriei dezvolt ri i asupra propriei alegeri, n acord cu trebuin ele
personale iofertadepepia amuncii.Educa iapentrucarier ,prinactivit ilepe
care le implic , i nva pe adolescen i algoritmul g sirii unui loc de munc
potrivit, le formeaz deprinderi de autocunoatere i de decizie bun pentru
sine.

7.6. Consultan a de specialitate oferit cadrelor didactice, p rin ilor i


ngrijitorilor, personalului administrativ i liderilor comunitari intr tot n
atribu iilepsihologuluieduca ional
Cadrele didactice pot solicita psihologului educa ional o serie de
ndrum rilegate de aspecte importante, cum sunt:

desf urareaactivit iilaclas

realizareaunoractivit iextracolare

problemelederela ionarecup rin iisaucucopiiiiadolescen ii

abordarea particularizat a copiilor cu probleme emo ionale sau


tulbur ride comportament

elaborarea unor teste de evaluare


77


desf urarea unor proiecte axate pe preven ia comportamentelor
deriscsaupecreareaunuistildevia s n toslacopiiiadolescen i

dezvoltareaunorabilit ipersonaleiprofesionale
7.7. Profesorul eficient, competen ele sale i contribu ia psihologului
educa ionalladezvoltareaacestora
Setiec un profesor eficient, pasionat de munca sa, poate deschide
uorinteresulcopiiloriadolescen ilorc treactivitateadestudiu. O parte
din pasiunea sa este transmis prin fenomenul de contagiu participan ilor la
actuleduca ional.Printretr s turileprofesoruluipreferatedec treceicare
sunt inclui n procesul educa ional din nv mntul preuniversitar i
universitaramintimurm toarele:

bunapreg tireprofesional

capacitateadeafaceorainteresant

abilitatea de a explica lucrurile clar

sim ulumorului

disponibilitatea de a petrece timp i de a-i ajuta


copiii/elevii/studen iinrealizareaproiectelorlor

corectitudinea

rela ionareabun

deschidereaemo ional c tretr irilecelorafla informare

coeren a i consecven a comportamentelor vis-a-vis de cele


declarate
nschimb,copiii/elevii/studen iisanc ioneaz atitudineadezinteresat cu
ore plictisitoare, incapacitatea de a explica lucrurile clar, lipsa de obiectivitate
(favoritismul), comportamentul inadecvat, exigen a exagerat , incapacitatea
dearela iona,tendin adeasupranc rcaelevii/studen iicutemesauproiecte,
incapacitateadeafilideriabsen an elegeriiempatice.

Rezumat
Psihologul educaional are un bogat arsenal de activit i care ar putea servi
principalilor actori implicai ntr-un proces formativ n cadrul nv mntului
preuniversitar i universitar. Evaluarea i psihodiagnoza dezvolt rii cognitive,
afectiv-motiva ionaleicomportamentaleapersonalit iicopiiloriadolescen ilor
dariamembrilorfamiliilordincareprovin,consiliereaeducaional ,intervenia
psihologic primar isecundar nscopuloptimiz riiautocunoateriiidezvolt rii
78

personale, preven iei i remiterii problemelor emo ionale, cognitive i de


comportament de intensitate subclinic , consilierea voca ional , consultan a de
specialitate oferit cadrelor didactice, p rin ilor i ngrijitorilor, personalului
administrativiliderilorcomunitariintr totnatribu iilepsihologuluieduca ional,
constituindoofert bogat aacestuiapentrucopii,adolesceni,p riniiprofesori.

Cuvinte cheie:

Evaluare
Psihodiagnoz
Consiliereeduca ional
Interven iepsihologic
Consilierevoca ional
Consultan
Profesor eficient

Teste de autoevaluare
1.Enumer competen elepsihodiagnosticealepsihologuluieduca ionalispecific
caresuntactivit ilepecareledeservesc. (p.67)
2.Ce presupune consilierea educaional ? (p.68)
3.Ce presupune solu ionarea unei situa ii de criz n coal de c tre psihologul
educa ional?(p.69)
4.Care sunt caracteristicile profesorului eficient?(p.78)

Concluzii
Ofertapsihologuluieducaionalntr-oinstituiedenv mntesteextremdevariat .
Easeadreseaz attcopiilor,adolescenilor,p rinilorcticadrelordidactice.

79

UNITATEA DE STUDIU 8
Psihologiaeduca ieiadultului
Obiective.................................................................................................... 80
Cunotinepreliminare................................................................................................80
Resurseirecomand ridestudiu................................................................................81
Duratamediedeparcurgereaunit ii.........................................................................81
Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu..81
8.1.Psihologiaeduca ieiadultului ..81
Rezumat......................................................................................................................83
Cuvinte cheie..............................................................................................................83
Test de autoevaluare ..................................................................................................84
Concluzii.....................................................................................................................84

Obiectiv
Lasfritulacesteiunit idenv are,studeniivorficapabili:
S cunoasc particularit iledezvolt riiadultului,direciideaciuneiinterveniin
psihologiaeduc riiacestuia

Cuno tin epreliminare


Seimpunensuireansusireaconceptelordinunit ileanterioaredestudiu.

80

Resursenecesare irecomand ridestudiu.


1.Secitesccuateniesubiecteledestudiuisereinideilefundamentale
2.Resurse bibliografice obligatorii:
Elena Anghel, Psihologia educaiei pe tot parcursul vieii pentru specialiti
i aduli interesai de propria lor dezvoltare, Editura For You, 2011

Durata medie de parcurgereaunit iidestudiu


Este de dou ore.

Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu
8.1.Psihologiaeduca ieiadultului
Tr im ntr-o lume n care schimb rile se produc cu rapiditate, motiv pentru
care psihologii educa ionali trebuie s -i mbog easc ei nii competen ele,
pentru a orienta activitatea formativ a adultului pe tot parcursul vie ii. Legile
dezvolt rii umane trebuie studiate cu aten ie, pentru a g si cele mai ingenioase
strategii, metode itehnicideinstruireiformareaadultului.Cusiguran c ele
inseamadeparticularit iledevrst idesfereledeinteresaleacestora.Adultul
nva altfeldectcopiiiiadolescen ii.
n1990,MalcolmKnowlesconsiderateoriaandragogic ,ca fiind un model
denv areuman deosebitdeutiltrainerilorndemersulloreducativpentruadul i.
Premisele acestui model sunt:

nprocesuldenv areadultulpreiaresponsabilitateapentrupropriileacte,
inclusiv planificarea, implementarea i evaluarea activit ilor de nv are
(autodirec ionarea
demersului
instructiv-educativ).
Rolul
profesorului/instructorului este de a stabili nc de la nceput colaborarea ca
principiudebaz .
81

Experien aprofesional idevia aadultuluiestevalorificat n procesul


de nv are. Ea devine o resurs de lucru prin faptul c este mp rt it , motiv
pentrucareinstructorultrebuies oevaluezelanceputulprogramuluideinstruire.
Adul iisuntgatas nve ecndsimtnevoiadeatisaudeafacecevadin
perspectiva eficientiz rii unor aspecte de via . n aceast abordare,
profesorul/instructorul eficient este cel care l ajut pe participant, n procesul de
nv are,s n eleag cumictoanumecompeten sausarcin lvafaces aib
succes.
Aplica iile n lumea real reprezint esen a i elul nv rii adultului,
traduseprinrezolvareadeproblemeisarcinicomplexelegatedenevoileimediate
ale acestora.
nv area adul ilor ine seama de existen a unor factori interni cum sunt:
stima de sine,nevoiaderecunoateresocial ,curiozitateanatural matur ,dorin a
de o mai bun calitate a vie ii, creterea ncrederii n sine i ocazia de cretere
spiritual (autorealizareaself-ului).
Aadar,putemeviden iactevaprincipiialenv riiadultului, principii care
au menirea de a ghida munca de planificare i implementare a programului de
instruire realizat de profesor sau trainer:
Recunoatereanevoiideanv a
Aplicareanoilorachizi iilaloculdemunc
Integrareaexperien eitrecutennoileachizi ii
Preferin apentruconcret
Nevoia de varietate de metode
Nevoiademediuinformaliconfortabilpentruanv a
Nevoia de a rezolva probleme realiste
Preferin apentrumetodedenv areinteractive

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un trainer eficient trebuie s cunoasc foarte bine factorii care influen eaz
esen ialnv arealavrstaadult .
Acetiasunt:
1.
2.
3.
4.
5.

modalit ileperceptive
factorii psihosociali
factorii de mediu
factorii fizici
vrsta

Experien aicompeten elepsihologuluieduca ionallpotajutapeinstructor


s in contdeto iacetifactori,careinfluen eaz demersulinstructiv-educativ la
vrstaadult ,is selec ionezestrategiile,metodeleitehniciledelucruadaptate
caracteristicilorparticipan ilor.

82

Este necesar ast zi, mai mult ca niciodat , utilizarea de instrumente i


tehniciadecvatepentruaasiguraunmediudenv areliberderiscuriidistorsiuni.
Num ruluria,diversitateaicomplexitateadatelorpotridicatraineruluiprobleme
deselec ienactivitateasadepreg tireacon inutului nv rii.Eltrebuies evite
supranc rcareacognitiv ,pentruafieficientnmuncasa.Aceastasepoaterealiza
prin:

minimizarea prelegerii (puncte cheie, liste scurte, grafice,


plane)

mp r irea informa iilor pe segmente de lucru, care s fie


distribuite ntr-omanier progresivcresc toare

prezentarea materialelor n formate uor de urm rit i uor de


n eles

asigurarea unui suport de curs, care s ghideze activitatea


adultuluidup ncheiereaprocesuluideinstruire

asigurarea procedurilor de coaching pentru fiecare participant,


careurmeaz s implementezecelenv atelacurs

Rezumat
Tr im ntr-o lume n care schimb rile se produc cu rapiditate, motiv pentru
care psihologii educa ionali trebuie s -i mbog easc ei nii competen ele,
pentru a orienta activitatea formativ a adultului pe tot parcursul vie ii. Legile
dezvolt rii umane trebuie studiate cu aten ie, pentru a g si cele mai ingenioase
strategii,metodeitehnicideinstruireiformareaadultului.Cusiguran c ele
inseamadeparticularit iledevrst idesfereledeinteresaleacestora.Adultul
nva altfeldectcopiiiiadolescen ii.

Cuvinte cheie:

Adult
PsihologiaEduca iei
nv areapetotparcursulvie ii

83

Teste de autoevaluare
1.Enumer principiiledenv areaplicatencadrulprogramelorformativepentru
adul i.

Concluzii
Psihologia educaiei ofer repere clare trainerilor care au ca obiectiv
principalalactivit iilorformareaadultului.Tocmaideaceeaprezena psihologului
educaional n marile companii care au n atena lor i dezvoltarea profesional a
angajailoresteabsolutnecesar .

84

UNITATEA DE STUDIU 9
Psihologiaeduca ieingerontologie
Obiective.................................................................................................... 85
Cunotinepreliminare................................................................................................85
Resurseirecomand ridestudiu................................................................................86
Duratamediedeparcurgereaunit ii.........................................................................86
Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu..86
8.1.Psihologiaeduca ieingerontologie.86
Rezumat......................................................................................................................88
Cuvinte cheie..............................................................................................................89
Test de autoevaluare ..................................................................................................89
Concluzii.....................................................................................................................89

Obiectiv
Lasfritulacesteiunit idenv are,studeniivorficapabili:
S cunoasc particularit ile de dezvoltare ale vrstnicului i direciile de aciune
specificepsihologiloreducaionalicarelucreaz cupersoaneledevrstaatreia

Cuno tin epreliminare


Seimpunensuireansusireaconceptelordinunit ileanterioaredestudiu.
85

Resursenecesare irecomand ridestudiu.


1.Secitesccuateniesubiecteledestudiuisereinideilefundamentale
2.Resurse bibliografice obligatorii:
Elena Anghel, Psihologia educaiei pe tot parcursul vieii pentru specialiti
i aduli interesai de propria lor dezvoltare, Editura For You, 2011

Duratamediedeparcurgereaunit iidestudiu
Este de dou ore.

Expunereateorieiaferenteunit iidestudiu
9.1.Psihologiaeduca ieingerontologie
Psihologiaeduca ieilavrstaatreiaeste un domeniu destul de tn r, care sa dezvoltat n ultimii ani, caurmareacreteriisperan eidevia iacercet rilor
f cute n domeniul dezvolt rii umane. Odat cu introducerea conceptului de
life long learning education,psihologiieduca ionalis-auv zutpuinsitua iade
acercetaideadescoperioseriedestrategii,metodeitehnicicares faciliteze
formarea i dezvoltarea, pe multiple paliere ale vie ii, a persoanelor vrstnice.
Astfel, s-a n scut un nou domeniu de studiu, cel al psihologiei educa iei n
gerontologie. Apari ia acestei discipline se nscrie n firescul evolu iei
societ ii.Adul iivrstnicipotfiactivi is n to i!NelsonMandelapoatefiun
exemplu elocvent n acestsens.La75deani,elc tig premiulNobelpentru
pace,iarla76deanidevinepre edinteleAfriciideSud.
Demersuleducativalpersoanelordevrstaatreiaarelabaz dou prezum ii
esen iale:

participantulivambun t icevanvia asa


86


vrstnicul supus procesului de nv are este capabil de o reac ie
constructiv lastimululeduca ional
Prin procesul instructiv-educativ se urm rete, aadar, reducerea num rului
i gradului de reac ii disfunc ionale la nivel individual i de grup, precum i
cretereacapacit iiumanedeafacefa ,adaptaticreativ,uneilumincontinu ,
rapid iextremdecomplex schimbare.
Psihologia educa iei n gerontologie militeaz pentru protec ia vrstei trzii,
nsensulcre riidecondi iicaoameniinvrst s poat tr idemn,curespectde
sine,pectposibilindependentidefolossemenilor. Cndunb trnesteinclus
ntr-unprocesoarecaredenv are,elestecreditatcaavndpoten ial.Dup
instalarea unui climat optimist, vrstnicul este ajutat s redescopere, s -i
revigoreze,s -ireactivezezonedeinteresitalentlatente,pecareuneorinici
nuab nuitc leare.Impactul psihologicalunui astfeldedemers,nsensul
rectig riistimeidesineiadescopeririiunuinousensalvie ii,este evident.
Important este ca oamenii s nve e s mb trneasc frumos. Chiar i
atuncicndapareoboal fizic ,exist oseriedeelementedevia carecondusecu
grij ipotoferipersoaneinvrst ansadeaduceovia activ iconstructiv . A
fiactivestebazapentruamb trnifrumos.Mersullantruniri,activit ilegate
debiseric ,excursii,vizite,micaref cut curegularitate,toateacesteaconducla
un exerciiu emoional, socio-relaional benefic de natur s compenseze efectele
unor pierderi iminente legate de naturala naintare n vrst . A de ine controlul
asupramediuluincaretr ie ti iasupraproprieipersoanesetraduceast zi
prin autoeficacitate. Cercet torii n domeniul autoeficacit ii persoanelor
vrstnice, examineaz aspectele pozitive ale mb trnirii pentru a le include n
dezvoltarea pe tot parcursul vieii, astfel nct generaiile viitoare s se ndrepte
c treb trneimaifericite.
Lanoin ar auexistatifunc ioneaz nc oseriedeONG-uri sau centre de
zipentrub trni.
Spre exemplu, Centrul de Zi EquiLibre func ioneaz din 2005 n
Bucureti, sub coordonarea psihologului Diana Prlog, care a realizat i
implementat o serie de programe educative, de dezvoltare pentru persoanele
vrstnice dinamice/active,caredorescs -ipetreac timpulliberntr-unmodutili
pl cut,ctipentrucelesingure,izolatesaucuriscdemarginalizaresocial .
Programele oferite vizeaz nprincipal:

Relaxare/ deconectare/ destindere


Prevenireadegrad riist riides n tatefizic ipsihic
87


Sc derea duratei, frecven ei i intensit ii st rilor de anxietate, a
tensiuniipsihiceiast rilordepresive

Dobndireadenoiexperien e

Descoperirea de noi resurse personale i utilizarea lor n diferite


tipuri de activit ipreferate

Dezvoltarea rela iilor interpersonale, de comunicare i integrare


social
Printre programele educative desf urate n cadrul centrului amintim:
Educa ieSanitar ,Activit ideclub jocuridistractive,vizion rideDVDuri, Grupdedialogpetemereligioase, Cercdeteatru, Cenacluliterar,
Atelierecreative demuzic ,pictur ,dans,modelaj,lucrulculutul.
n zilele frumoase se fac plimb ri n parcuri sau se viziteaz muzee.
Ocazional, se organizeaz excursii, iar membrii Cercului de teatru ofer
spectacolepreg titedeeipersoanelorvrstnicedinazile,cudiverseocazii(Pate,
Cr ciun).
n cadrul Atelierelor Creative se confec ioneaz diverse produse ale artei
populare tradi ionale (mpletituri, gentu e, traiste, broderii etc.) sau tablouri i
felicit ri din flori presate, scoici i semin e, care sunt prezentate n cadrul unor
expozi iicuvnzaresauladiferitetrgurideproduserealizatemanual.
Din2008,seediteaz pecalculatorrevistaAMINTIRI,careaparede obicei
npreajmas rb torilorreligioaseimportanteiestedistribuit membrilorcentrului
dezi,oaspe ilorsaualtorpersoaneinteresate.nprocesuldeelaborareieditarea
revisteisuntimplica ib trniidoritoriipasiona ideoastfeldeactivitate.

Rezumat
Psihologiaeduca ieilavrstaatreiaesteundomeniudestuldetn r,cares-a
dezvoltatnultimiiani,caurmareacreteriisperan eidevia iacercet rilorf cute
n domeniul dezvolt rii umane. Odat cu introducerea conceptului de life long
learningeducation,psihologiieduca ionalis-auv zutpuinsitua iadeacercetai
de a descoperi o serie de strategii, metode i tehnici care s faciliteze formarea i
dezvoltarea,pemultiplepalierealevie ii,apersoanelorvrstnice. Astfel, s-an scut
unnoudomeniudestudiu,celalpsihologieieduca ieingerontologie.
88

Cuvinte cheie:

Vrstnic
PsihologiaEduca iei
nv areapetotparcursulvie ii

Teste de autoevaluare
1.Prezint caresuntmotivelepentrucarepersoaneledevrstaatreiaaunceputs
devin centrudeinterespentrudomeniulpsihologieieducaiei.(p.86)
2.Enumer tipurideactivit iformativencarepersoanelenvrst potfiimplicate.
(p.88)

Concluzii
Oamenii vrstnicicarebeneficiaz deinstruire,practic isprijinsocialpara
ficapabili s fac apel larezervementale.Aduliivrstniciarputeas -ip streze
sau s -i m reasc aceast capacitate de rezerv i s evite declinul cognitiv
adoptnd un programdeexerciiumentalpetoat viaa. Astfel de programe trebuie
dezvoltate i implementate de tot mai mul i specialiti n psihologia educa iei.

89

BIBLIOGRAFIE

Alain, Braconnier. Cum s fii o mam bun pentru fiul tu,Bucureti,Editura


Trei, 2009;

Alain, Braconnier. Cum s fii un tat bun pentru fiica ta,Bucureti,Editura


Trei, 2008;

Ausubel David, Robinson. nvarea n coal. O introducere n psihologia


pedagogic,EdituraDidactic Pedagogic ,Bucureti,1981;

Anghel, Elena. Adolescentul sex-rol i dezvoltare personal. Ghid de


exerciii experieniale pentru consilieri colari i psihologi colari, Bucureti,
Editura SPER 2009;

Anghel, Elena. Atelier experienial pentru copii centrat pe dezvoltarea


inteligenei emoionale, Revista de Psihologie colar , Volumul III, Nr. 5/ 2010,
Asocia iaNa ional aPsihologilorcolari,EdituraUniversit iidinOradea;

Anghel, Elena. B lan, Elena. Marcela, Marcinschi-C lineci. Elena,


Ciohodaru. Fete i biei. Parteneri n viaa privat i public, Editura Nemira,
Bucureti,2003;

Anghel, Elena. Vasile, Diana. Optimizarea personal a adolescentelor din


centrele de plasament, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2004;

Anghel, Teodora. Psihologie prenatal i perinatal Naterea, Editura


Eurobit,Timioara,2004;

B ban, Adriana. - coordonator, Consiliere educaional/ghid metodologic


pentru orele de dirigenie i consiliere, Cluj-Napoca, 2003;

Bonchi,Elena.Teorii ale dezvoltrii copilului, Editura Dacia, Cluj-Napoca,


2006;

Bonchi,Elena.Psihologia copilului, EdituraUniversit iidinOradea,2004;

Bonchi, Elena. Desenul i dezvoltarea cognitiv a copilului, Editura


Universit iidinOradea,2010;

Bonchi,Elena. coordonator,Pop,Simona.Breban,Delia.Bonchi,Radu.
Secui, Monica. Berce, Carmen. nvarea colar teorii modele condiii
factori,EdituraUniversit iiEmanuel,Oradea2002;

Corey, Gerald. Groups- Process and Practice, Brooks/Cole Publishing,


Corey, L., Company, Montery, California, 1988;

Cotig , Alin. O incursiune n psihologia prenatal sarcina, naterea i


ataamentul, Editura SPER; 2010;

Dinc , Margareta. Adolescen i conflictul originalitii, Bucureti, Editura


Paideia, 2002;

Dumitru, Al. Ioan, Consiliere psihopedagogic baze teoretice i sugestii


practice, Ed Polirom, 2008;

Grof, Stanislav. Dincolo de raiune natere, moarte i transcenden n


psihoterapie,Bucureti,EdituraCurteaVeche,2007;

Ginott, Haim. ntre printe i copil,EdituraHumanitas,Bucureti,2006;

Himestra, Roger. Howard McClusky and educational gerontology,


Hemispher Publishing Corporation 2002;
90


Martino, Bernard. Bebeluul este o persoan,Bucureti,EdituraHumanitas,
2002;

Mnzat, Ion. Istoria Psihologiei Universale,Bucureti,UniversEnciclopedic,


2007;

Mitrofan, Iolanda. - coordonator, Cursa cu obstacole a dezvoltrii umane


psihologie, psihopatologie, psihodiagnoz, psihoterapie centrat pe copil i
familie, Polirom, 2003;

Mitrofan, Iolanda. Ciuperc , Cristian. Psihologia relaiilor dintre sexe,


mutaii i alternative, Editura Alternative, 1997;

Mitrofan,Iolanda.Ciuperc ,Cristian.Psihologia vieii de cuplu - ntre iluzie


i realitate, EdituraSPER,Colec iaAlmaMater,Bucureti,2000;

Mitrofan, Iolanda. Mitrofan, Nicolae. Elemente de psihologie a cuplului,


Edituraansa,Bucureti,1996;

Monstad, Sturle. Gerontology and ICT, 8-11 mai 2006, Castellon, Spain;

Munteanu, Anca. Psihologia Dezvoltrii Umane, Editura Polirom, 2009;

Munteanu, Anca. Psihologia copilului i a adolescentului, Editura Augusta,


Timioara;1998;

Murean, Pavel. nvarea eficient i rapid, Editura CERES Bucureti,


1990

Nolte, Dorothy Law. Harris, Rachel. Cum se formeaz copiii notri


Personalitate, familie, educaie,Bucureti,EdituraHumanitas,2001;

Omraam, Mikhael, Aivanhov. O educaie care ncepe nainte de natere,


Editura Prosveta, 1990;

Osho. Cartea despre femei, EdituraMix,Braov,2002;

Osho. Cartea despre copii,EdituraMix,Braov,2002;

Pantley, Elizabeth. Printele perfect 1000 de trucuri i soluii pentru


rezolvarea problemelor cu care se confrunt prinii n educarea copiilor, Editura
Business Tech International Press, 2005

Rosenberg, Marshall. Fii un bun printe! Creterea copiilor n spiritul


comunicrii nonviolente,Bucureti,EdituraElenaFranciscPublishing,2005;

Salome, Jaques. Mami, tati, m auzii?, Editura Curtea Veche, 2003;

Shapiro, Stanley. Skinulis, Karen. Cum devenim prini mai buni, Editura
Humanitas,Bucureti,2008;

Simmonds, David. Proiectarea i livrarea programelor de training, Editura


Codecs, 2008;

Spock, Benjamin, ngrijirea sugarului i a copilului,EdituraAllEduca ional,


Bucureti,2000;

Santrock, John. Essentials of Life-Span development, McGraw Hill


Companies, 2008;

Salvin, Robert. Educational Psychology: Theory and Practice, Publisher


Alin&Bacon, 2008;

Toma, Gheorghe. Consilierea i orientarea n coal, Universitatea din


Bucureti,EdituraCredis,2005;
91


Wilber, Ken. Fr granie Abordri orientale i occidentale ale dezvoltrii
personale,EdituraElenaFranciscPublishing,Bucureti,2005;

92