Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa postului : SEF SERVICIU

Fisa postului : SEF SERVICIU


Post: Sef serviciu

Departament: Resurse Umane


Titular: numele titularului

Relatii ierarice:
Relatii functionale: .
Relatii de reprezentare: Reprezinta firma in relatia cu institutiile
de stat pe probleme de personal (ITM, AMOFM etc.), candidatii,
furnizorii de servicii de specialitate si alti terti cu care intra in
contact in interes de serviciu.

Scopul postului: Titularul postului are rolul de a implementa politicile de


resurse umane (administrare personal, salarizare, recrutare, selectie,
integrare, pregatire profesionala, motivare, organizare si relatii de
munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din
punct de vedere cantitativ si calitativ.
ACTIVITATI PRINCIPALE:
1.
2.
3.
4.
5.

Recrutarea, selectia si angajarea personalului;


Gestiunea documentelor de personal;
Salarizarea;
Raportare;
Asistenta manageriala.

ATRIBUTII PRINCIPALE :
1. Asigura necesarul de personal la nivel de firma

Identifica si centralizeaza necesarul de personal din firma;


Asigura necesarul de personal prin recrutare interna si externa;
Primeste solicitarile de recrutare de la sefii de servicii;
Concepe si redacteaza anuntul de recrutare;
Asigura spatiul publicitar anunturilor de angajare;
Primeste si monitorizeaza candidaturile;
Selecteaza CV-urile in functie de profilul candidatului raportat la
cerintele postului;
Contacteaza persoanele selectate in vederea stabilirii interviului;
Programeaza interviurile;
Sustine interviul individual pentru cunoasterea angajatului si pentru
conturarea profilului acestuia;
Organizeaza si desfasoara procesul de testare a candidatilor;

Compara profilul conturat la interviu cu cel reiesit in urma testarii si


cu cerintele postului;
Alege candidatii care corespund cel mai bine cerintelor postului
respectiv;
Verifica referintele;
Programeaza interviul final;
Prezinta
candidatilor
selectionati
oferta
de
angajare;
Negociaza contractele de angajare in limitele mandatului stabilit de
Directorul punctului de lucru;
Comunica decizia de angajare sau respingere;
Asigura informarea prealabila la angajare conform Codului Muncii;
Prezinta noului angajat Regulamentul Intern si procedurile specifice
de lucru;
Asigura buna gestiune pentru intocmirea dosarelor de personal ale
noilor angajati;
Urmareste orientarea si integrarea in organizatie a noilor angajati ;
Identifica nevoile de instruire ale personalului angajat in perioada de
proba;

2. Administreaza documentele de personal si baza de date


a)

Dosare de personal

Intocmeste
dosarele
pentru
personalul
nou
angajat
(oferta/informarea prealabila la angajare, acte de stare civila, acte
studii, Cv-ul, fisa angajare, contractul individual de munca, fisa de
post, fisa de deplasare);
Informeaza angajatii asupra modului de completare a diferitelor
formulare sau adeverinte;
Asigura inregistrarea contractelor individuale de munca si vizarea
carnetelor de munca la ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca);
Emite salariatului un exemplar al contractului individual de munca
pe baza de proces verbal/declaratie;
Gestioneaza baza de date a salariatilor operind la timp si in mod
corect intrarile si iesirile;
Arhiveaza documentele de personal;
Obtine actele si documentele necesare dosarelor de personal;
Arhiveaza sanctiunile pentru angajatii ce nu se conformeaza
regulamentului de ordine interioara;
Intocmeste adrese catre somaj privind locurile de munca vacante
din societate;
Asigura evidenta corecta a inscrierilor in Registrul General de
Evidenta a Salariatilor;
Intocmeste notele de lichidare pentru personalul care paraseste
compania;
Centralizeaza si arhiveaza rezultatele evaluarilor profesionale ale

angajatilor;
b) Carnete de munca

Asigura necesarul de carnete de munca;


Raspunde de intocmirea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca,
precum si de corectitudinea datelor inscrise;
Intocmeste diferite adeverinte solicitate de angajati;
Obtine avizele necesare de la ITM local pentru deschiderea si
inchiderea carnetelor de munca;

c) Adeverinte si decizii

d)

Completeaza diverse adeverinte solicitate de salariati;


Inregistreaza toate documentele emise de Departamentul Resurse
Umane;
Intocmeste decizii, note de lichidare, acte aditionale;
Intocmeste adeverinte de venit solicitate de salariat;
Analize medicale ale salariatilor

Asigura efectuarea analizelor medicale periodice conform legislatiei


in vigoare;
Asigura relatiile operative cu medicul de medicina a muncii;

3. Asigura calculul drepturilor salariale si a contributiilor unitatii

Calculeaza drepturile salariale conform pontajului, clauzelor


negociate, politicii firmei si legislatiei in vigoare;
Actualizeaza in permanenta modificarile legislative in cadrul
programului de salarizare;
Opereaza in timp modificarile salariale;
Opereaza in timp calculele salariale privind avansul si lichidarea
conform procedurii;
Pastreaza evidenta invoirilor si a absentelor nemotivate;
Intocmeste graficele de plecare in concediul de odihna;
Centralizeaza si verifica certificatele medicale;
Intocmeste si depune declaratiile lunare catre institutiile de stat;
Intocmeste statele de plata si asigura inregistrarea acestora ;
Intocmeste fluturasii de salarii;
Informeaza angajatii cu privire la modificarile drepturilor salariale;
Asigura completarea si transmiterea formalitatilor necesare catre
banca pentru intocmirea cardurilor de salarii;
Gestioneaza o situatie corecta a conturilor de carduri;
Intocmeste lunar situatia pentru plata drepturilor salariale si o
transmite corect si la timp departamentului contabilitate pentru a
face viramentele;

Anunta banca in cazul plecarii unui salariat pentru reglarea


creditelor aferente cardului de salarii;
Intocmeste rapoartele lunare standard cu privire la costurile de
personal;
Contribuie la fundamentarea sistemului de salarizare;
Realizeaza fise fiscale;

4) Raportare

Intocmeste
rapoarte
conform
procedurilor
interne
si
a
Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului de
Resurse umane;
Redacteaza si centralizeaza documente specifice departamentului de
resurse umane: rapoarte, memo-uri, adrese, cereri, instiintari;
Intocmeste rapoarte de interviu (evaluarea candidatilor selectionati
pentru lista scurta);
Centralizeaza si analizeaza ofertele firmelor (training, medicina a
muncii, birotica, publicitate) pe care ulterior le raporteaza
superiorului;
Intocmeste liste si rapoarte cu privire la angajati;
Participa la sedinte;

5) Asistenta manageriala
a) Relatii de munca

Asigura asistenta managementului in problemele legate de relatiile


intre angajati si societate;
Faciliteaza comunicarea pentru dezvoltarea/mentinerea unui climat
pozitiv al relatiilor dintre angajati si societate;
Asigura implementarea procedurilor stabilite prin Regulamentul
intern;
Actualizeaza si difuzeaza la nivel de firma documentele avizate de
superiorul ierarhic;
Monitorizeaza respectarea normelor de comportament in cadrul
firmei; propune/avizeaza masuri disciplinare;
Informeaza angajatii cu privire la modificarea procedurilor interne
stabilite prin ROI
Actualizeaza si comunica la nivelul companiei modificarile
organizatorice aprobate: organigrama, ROI, proceduri interne;

RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:

Intocmirea corecta, completa si la timp documentelor de personal;


Intocmirea, pastrarea si evidenta corecta a carnetelor de munca;

Operarea la zi a modificarilor intervenite in baza de date a


salariatilor;
Corectitudinea completarii de catre salariati a actelor necesare
angajarii;
Confidentialitatea datelor de personal cu care opereaza;
Corectitudinea si eficienta arhivarii documentelor de personal;
Respectarea prevederilor legale de specialitate;
Obtinerea in timp util a avizului sefului ierarhic pentru eliberarea
documentelor de personal;
Plata la timp si corecta a drepturilor salariale si a contributiilor
unitatii;
Respectarea instructiunilor verbale si scrise date de superiori;
Intocmirea corecta si la timp a rapoartelor;

Corectitudinea datelor si a informatiilor pe care le transmite.