Sunteți pe pagina 1din 11

Duminică, prima dată ţinut în data 17 octombrie, 1999

Repetat în data de 26 octombrie, 2008

“CEL MAI BUN PRIETEN”


Un tratat de prietenie cu Dumnezeu şi oamenii Lui

V-aţi întrebat vreodată de ce omul are nevoie de prieteni ? De ce observăm la noi această profundă năzuinţă
de a fi înconjuraţi de tovarăşi, de a avea companie în viaţă şi de a trăi avînd mai mulţi sau măcat cîţiva prieteni
? Apoi, v-aţi întrebat de ce această capacitate umană de a fi un prieten şi de a-şi face prieteni suferă ? Adică,
constatăm că prietenia adevărată de cele mai multe ori ne lipseşte, ne ocoleşte şi că este sentimentul care
pare veşnic neîmplinit...

Da, răspunsul simplu este, omul a fost creat o fiinţă socială !

Nu vă propun o prietenie cu Isus Hristos şi cu Dzeu ca urmare a frustrărilor voastre cu prietenii pe care-i aveţi,
ci aceea să fie cea care le încununează, înfrumuseţează, de ce nu, sfinţeşte pe toate celelalte. De fapt, aceea
este prietenia fundamentală de care omul are nevoie, cea care-l face un prieten nu doar al lui Dzeu, ci şi unul
adevărat al omului.

Acest studiu rezultă din dorinţa de a răspunde necesităţii fiecăruia de a-şi descoperi şi împlini nevoia
fundamentală de prietenie într-o relaţie cu Isus Hristos. În Acesta toate nevoile noastre cele mai profunde şi
intime de companie, părtăşie, prietenie şi camaraderie sînt împlinite. (doar în prezenţa Lui inima este pe deplin
satisfăcută !)

Aşa cum cineva observa, “nu poţi spune că nu ai prieteni cînd Hristos ne-a spus “nu vă mai numesc robi, …ci
v-am numit prieteni’.” (Ioan 15:15)

Ioan 15:15 Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v’am numit prieteni, pentrucă v’am făcut
cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.

Nu găsiţi că este extrem de interesantă afirmaţia lui Isus de aici ? Relaţia de prietenie cu Dzeu pare a fi noua
realitate pe care El a venit să o instaureze între Dzeu şi om dacă acesta îi recunoaşte jertfa pentru păcat.

Atunci, nicăieri sentimentul de prietenie nu ar trebui să prospere atît de mult ca în Biserica lui Isus Hristos !

O reală concordie creştină poate interveni doar între aceia a căror principală nevoie de atenţie şi prietenie este
împlinită de Hristos, cel care s-a oferit să fie prietenul tuturor oamenilor şi să refacă acelaşi tip de relaţie între
ei.

Mat.11:19 A venit Fiul omului mîncînd şi bînd, şi ei zic: ,Iată un om mîncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor
şi al păcătoşilor!‘ Totuş, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.“

Primii creştini nu doar că au beneficiat la maximum de prietenia lui Isus Hristos, dar au şi folosit propriile relaţii
de prietenie pentru a-i aduce pe prieteni la Hristos.

Aşa s-au făcut primii creştini, şi din cîte observ eu “reţeta” rămîne aceeaşi. Desigur, Biserica apelează la
mijloace alternative şi face mare uz de ele, cum ar fi evanghelizările publice, deschiderea de cafenele creştine,
concertele de muzică, caritatea, etc., dar calea prin care de fapt unii ajung să audă la modul real despre Isus
Hristos şi să-l cunoască observ că rămîne tot prin intermediul prietenilor lor care au devenit creştini !

Vezi, Ioan 1:35-50

Observaţi succesiunea evenimentelor:

- Ioan Botezătorul stătea iarăşi (!) cu doi din ucenicii săi, mai încolo ni se va confirma că unul dintre ei era
Andrei, v.35

1
- Apoi Andrei l-a anunţat pe fratele lui Simon, adică Petru, că l-a găsit pe Mîntuitor (v.41)
- L-a adus şi l-a prezentat pe acesta lui Isus: v. 42
- Apoi, Isus la rîndul Său şi face un prieten nou, pe Filip: 43-44
- Filip pare că are un prieten, pe Natanael, căruia i-a vorbit despre noua sa cunoştiinţă, Isus din Nazaret. La
început, Natanael nu părea foarte impresionat de noul prieten al prietenului său: v. 46
- În final, Natanael îl recunoaşte pe Isus ca Dzeul care-l cunoştea mai înainte ca el să-l cunoască pe El: 47-
49

Nu-i vedem pe primii ucenici, gîndindu-se, “hmm, ce să fac să-mi adus prietenii la Dzeu ?” Poate ar trebui să
caut o casă mare în Ierusalim, aproape de Templu, să fie cît mai în centru, unde să-i invit şi să le predice
cineva !” Prin mintea primilor creştinii nu au zburat astfel de idei !

Vreau ca între noi să abunde un spirit de autentică prietenie şi camaraderie creştină ! Dar, dacă sînt printre noi
persoane a căror primară nevoie de prietenie nu şi-a găsit completa satisfacţie în Hristos, părtăşia noastră va
suferi şi relaţiile noastre prieteneşti vor fi serios încercate.

Este greşit să ignori faptul că nevoia ta fundamentală de prietenie este împlinită în Isus Hristos. Cînd ajungi
să cunoşti împlinirea ei, vei deveni tu însuţi mai prietenos cu alţii, de bunăvoie îţi vei face timp pentru alţii, vei
arăta ceva mai multă atenţie altora. Vei căuta să fii un prieten !

Cicero spunea: “Cei mai mulţi au pretenţia absurdă, ca să nu spun neruşinată, de a avea un prieten aşa fel,
cum ei singuri nu pot fi; şi ceea ce ei nu acordă prietenilor, vor să obţină de la prieteni.”

De aceea, mie mi se pare extraordinar faptul că deşi nu tuturora vă sînt un prieten apropiat, veniţi aici
duminică de duminică să ascultaţi predica. Lucrul acesta mie mi se pare o mare onoare pe care mi-o faceţi !

În loc să-ţi iroseşti energia încercînd să te faci înţeles de alţii, realizează că această nevoie fundamentală a ta
îşi găseşte împlinirea desăvîrşită doar în Hristos. Atunci vei fi asemenea Lui, adică cel mai bun prieten al
omului, plin de înţelegere şi atent faţă de nevoile lui… gata să dai, nu să iei… pregătit să mîngîi, nu să fii
mîngîiat, gata să încurajezi, nu aşteptînd încurajări !

Francis de Assisi spunea: “vreau, nu să fiu înţeles, ci să înţeleg; vreau nu să fiu iubit, ci să iubesc”

Despre această nevoie fundamentală a omului de a avea prieteni, de a primi atenţie de la alţii ca el, au vorbit
înţelepţi şi filozofi din toate vremurile.

“Fiecare om îşi petrece viaţa în căutarea prieteniei”. Ralph Waldo Emerson

“Prietenia este una din mângâierile vieţii.” (definiţie de Gala Galaction)

“Prietenia este unicul leac împotriva unei sorţi vitrege şi e pururi alinare a sufletului.” Baltasar Gracian

“În prietenie, există un singur suflet ce locuieşte în două trupuri”. Richard Sibbes/Aristotel

“Prietenul este un al doilea eu”. Pitagora

“Prietenia reprezintă un mariaj al sentimentelor”. Thomas Watson

“Prietenia constă în a şti că ai un ajutor în plus şi un necaz mai puţin.” Marcio Barrios

“Prietenia este firul de aur care leagă inima întregii lumi.” John Evelyn

Prietenii sunt rude pe care ţi le faci. Eustache Deschamps

Prietenia este în primul rând pacea reciprocă şi zborul spiritelor pe deasupra amănuntelor vulgare.
Antoine de Saint-Exupery

Prieten este cel cu care poţi rămâne în linişte.

2
Asta fiindcă atît între om şi Dzeu e război, dar şi între om şi om !

Prieten îţi este cel care te ocroteşte de prostii, nu cel care te îndeamnă la ele. (definiţie de Iosif M.
Cristian în Stăpânul gândurilor)

Prietenul adevărat este acel care te sfătuieşte de bine, nu acel care îţi laudă nebuniile. Andre Malraux

Un prieten este cineva care vine când toată lumea a plecat. (definiţie din The Grace Pulpit)

“Mulţi cinstesc pe cel puternic, dar se împrietenesc cu cel darnic”

Exemple biblice de prietenii:

1Sam.18:1 David sfîrşise de vorbit cu Saul. Şi de ATUNCI SUFLETUL LUI IONATAN S'A ALIPIT DE
SUFLETUL LUI DAVID, ŞI IONATAN L-A IUBIT CA PE SUFLETUL DIN EL.

Din nou,

1Sam.18:3 Ionatan a făcut legămînt cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui.

Este semnificativ pentru descrierea unei prietenii adevărate ce-i spune aici Ionatan lui David:

1Sam.20:4 IONATAN a zis lui David: ,,PENTRU TINE VOI FACE TOT CE VEI VREA.``

…. …

Nu este de mirare că în urma unei asemenea prietenii David exclamă la moartea lui Ionatan cuvinte pe care
nouă ne-ar place să le spunem despre prieteni noştri, cuvinte care reprezintă o întruchipare perfectă şi o
culme a prieteniei:

2Samuel 1:26 Mă doare după tine, frate Ionatane! Tu erai plăcerea mea; dragostea ta pentru mine era
minunată: mai presus de dragostea femeiască.

Prietenia dintre Ionatan şi David ar merita un studiu mai amplu.

Să nu uităm că modelul fundamental de prietenie a omului cu Dumnezeu îl găsim la Avraam, cel ce a fost
numit “Prietenul lui Dumnezeu”:

Iacov 2:23 Astfel s'a împlinit Scriptura care zice: ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s'a socotit ca
neprihănire``; şi el a fost numit ,,prietenul lui Dumnezeu.``

De ce a fost numit aşa ?


Ioan 8:39 ,,Tatăl nostru``, I-au răspuns ei, ,,este Avraam``. Isus le-a zis: ,,Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi
face faptele lui Avraam.

Prietenia cu Dumnezeu prin Isus Hristos este marele privilegiu oferit credincioşilor:

Ioan 15: 12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v'am iubit Eu. 13 Nu este mai mare
dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. 14 Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc
Eu. 15 Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v'am numit prieteni, pentrucă v'am
făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.

Trebuie însă specificat mai întîi de toate, că aceste nevoi, sentimente, emoţii legate de prietenie, TREBUIE
SĂ-ŞI GĂSEASCĂ ÎMPLINIREA ÎN EL…

Altfel…

3
“Există pericolul de a vătăma părtăşia spirituală crezând că părtăşia / tovărăşia noastră socială reprezintă
întruchiparea prieteniei.” (adaptat după, Donald Grey Barnhouse)

“Părtăşia cu alţi creştini se realizează cu scopul părtăşiei cu Dumnezeu” (J.I. Packer)

Vezi şi 1Ioan 1:3 deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi
părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

1:7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuş este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sîngele lui Isus
Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.

“Într-adevăr, nu există duşmănie mai profundă ca aceea care este întemeiată pe ruinele dragostei. După
cum în natură cel mai pur material se transformă în cea mai respingătoare substanţă, tot aşa şi în
prietenie cea mai sinceră dragoste care nu are alt motiv decît respectul firesc adesea degenerează într-o
mortală şi dureroasă duşmănie… Un asemenea trădător este mai periculos decât un duşman declarat.
(cunoscând slăbiciunile, secretele şi sentimentele celuilalt pot face mult mai mult rău când prietenia lui
se transformă în răutate)”
George Downame

UN PRIETEN ADEVĂRAT, O COMOARĂ RARĂ !


A avea un prieten este una dintre cele mai mari binecuvîntări de pe pămînt. A avea un bun prieten poate
însemna de cele mai multe ori mai mult decît a avea bani, faimă sau familie. Lumea este plină de dureri şi
necazuri fiindcă este plină de păcat. Mai este pe deasupra un loc unde te simţi singur. Un prieten în această
lume este ca o rază de soare într-o dimineaţă de primăvară. El alină jumătate din necazurile tale şi îţi dublează
în intensitate bucuriile.

Un prieten este, un imbold cînd te-ai oprit în drum, un cuvînt cînd eşti singur, o călăuză în căutarea ta, un
zîmbet cînd eşti trist, un cîntec cînd eşti fericit.

Dar un prieten adevărat nu este uşor de găsit ! Grecul Ovidiu exilat la Constanţa a spus: “Cât timp vei fi
fericit vei număra mulţi prieteni, dacă însă timpurile vor deveni tulburi, vei fi singur.”

Vrea cineva să aibe un prieten adevărat ? Vi-l recomand pe Acela despre care Biblia spune că “ţine mai
mult la tine decât un frate” (Prov.18:24) şi care se potriveşte descrierii prietenului adevărat. Unul care este
gata să-ţi devină prieten atît aici cît şi în veşnicie. Prietenul pe care vreau ca să-l cunoaşteţi bine este Domnul
Isus Hristos. Familia cea mai fericită este cea care are un astfel de Prieten, şi fericit este omul singur al cărui
principal Prieten este Isus Hristos !

“Cel mai bun prieten nu este decât o umbră comparat cu Isus Hristos." Oswald Chambers

După dictonul, “prietenul la nevoie se cunoaşte”... să ne întrebăm:

AVEM NOI NEVOIE DE UN “PRIETEN LA NEVOIE” ?


Un asemenea prieten este Domnul Isus Hristos, după cum vă voi dovedi îndată.

1. I-a împlinit “nevoia” lui…


Omul este cea mai nevoiaşă creatură de pe pămînt pentru că este păcătos. Nu există situaţie mai disperată ca
cea a unui păcătos. A fi scăpat din păcat este cea mai mare nevoie a omului. Setea, foamea, căldura, boala nu
sunt nimic în comparaţie cu această nevoie stringentă a lui. Nu este nimeni care să-i poată împlini această
nevoie. Nu poate să scape singur de o conştinţă vinovată, să iasă singur de sub greutatea vinii. Aceasta este
nevoia esenţială a omului pentru împlinirea căreia Isus Hristos a venit în lume: ,,Hristos Isus a venit în lume ca
să mîntuiască pe cei păcătoşi`` (1Tim.1:15). Aceasta este cea mai supremă dovadă de prietenie ! Asta ar
face “cel mai bun prieten” al omului, iar Hristos a venit ca să fie Acela pentru noi !

2. L-a vindecat de “boala” lui…


Boala păcatului este cea mai gravă boală a omului şi ce-i mai grav în ce-o priveşte este faptul că nu se poate
vindeca singur. De la rege la cerşetor toţi suferă de această mortală boală a sufletului de care se moare în

4
fiecare zi, fie că o ştiu sau nu. De aceea a venit Domnul Isus, ca să ofere remediul pentru această boală. Să
fim vindecaţi prin rănile Lui:

1Petru 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să
trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.

A venit pentru a ne scăpa din “moartea a doua” la care duce boala sufletului, păcatul:

2Tim.1:10 ...prin arătarea Mîntuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi
neputrezirea, prin Evanghelie.

Apoc.2:11 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua
moarte.``

Ieremia 33:6 Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca, şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie

3. Isus Hristos s-a dovedit “cel mai bun prieten al omului” distrugînd pe cît mai mulţi dintre duşmanii lui:
păcatul, moartea, şi diavolul şi oferindu-i acestuia tămăduirea pentru boala lui cea mai gravă – păcatul.

!Prieten: duşmanul duşmanului meu.” (Valeriu Butulescu)

4. L-a scăpat de “datoria” lui…


Omul este un datornic vîndut al păcatului şi al poftelor firii. Lui Dumnezeu îi datorează plata pentru încălcările
de lege. Este falit din punct de vedere spiritual şi nu are cum să-şi plătească paguba. Legea îl ţine “încuiat” în
datorie şi îl “păstrează” pentru judecată, dacă nu intervine Hristos în viaţa lui. Ca prieten adevărat al omului
Hristos a văzut condiţia lui şi a venit,

…să vestesc săracilor Evanghelia; M'a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor
de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi (Luca 4:18)

Să-l răscumpere din blestemul Legii:

Osea 13:14 Îi voi răscumpăra din mîna locuinţei morţilor, îi voi izbăvi dela moarte. Moarte, unde îţi este ciuma?

Gal.3:13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcîndu-Se blestem pentru noi…

Este ceea ce un prieten adevărat face, nu ? Îşi ajută prietenii, îi împrumută, plăteşte datorii în locul lor, le
ţine locul în pedeapsă, se îngrijeşte de bolile lor şi le aduce vindecare, etc. Isus a văzut nevoia noastră şi a
sărit în ajutorul nostru:

Luca 19:10 Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mîntuiască ce era pierdut.

Puteam noi fi scăpaţi de boala noastră, de datoria noastră şi să ni se împlinească marea noastră nevoie
spirituală, dacă Hristos nu venea ? Fără prietenia lui Hristos nu am fi putut fi salvaţi, şi am fi fost pierduţi
pentru totdeauna !

Oare a avut un interes să facă toate acestea faţă de noi ? Cineva a spus “cînd cineva arată o prietenie
neobişnuită, de obicei se întîmplă să urmărească un scop anume…” (un înţelept indian pe nume Kusamadeva)

Asta putem afla întrebându-ne “dacă fost El obligat să facă toate acestea pentru noi ?” A fost obligat El ca să
vină în această lume şi să ne salveze ? Nu, nici vorbă ! Dragostea lui cea mare, umilinţa şi ascultarea de Tatăl,
mila şi îndurarea sunt cele ce l-au făcut să vină. Şi a venit fără să i se ceară, fără să i se promită nimic în
schimb, fără să aibe nici un alt interes decât a face bine “prietenului” Său, omul, cel care l-a respins în mod
brutal, l-a torturat şi l-a atârnat în mod ruşinos pe o cruce romană ! S-a dovedit un prieten grijuliu cu cei care
nici măcar nu ştiau ce fac !

De aceea, vedem că El a venit “la nevoie”, dezinteresat, motivat doar de o dragoste sinceră şi curată, şi nu
pentru că “a vrut ceva de la noi” ! Isus s-a dovedit a fi un “prieten la nevoie” al nostru.

5
Să ne gîndim acum la aceste demonstraţii de autentică prietenie văzute la El. Să cercetăm toată istoria umană
de la începutul lumii dacă putem să găsim exemple ale unei astfel de prietenii, sau să privim în jurul nostru la
cercul nostru de prieteni şi vom vedea că nu s-a auzit niciodată de un asemenea Prieten care să le poarte de
grijă duşmanilor Săi şi să-i ajute pe cei ce nu vroiau să fie ajutaţi ! Nu s-a văzut niciodată un asemenea
Prieten !

VREI UN PRIETEN CARE ESTE ABSOLUT CAPABIL SĂ-ŢI ÎMPLINEASCĂ TOATE NEVOILE ?

Isus Hristos este un astfel de prieten ! Adevărata dimensiune şi natură a prieteniei unui om trebuie măsurată
după faptele lui. Nu mă aburi cu ce spune, ce scrie, ce-mi doreşte un aşa numit “prieten” ! “Un prieten
adevărat se cunoaşte după ce face pentru tine.”

Ceea ce Domnul Isus a făcut pentru om este dovada grandioasă a prieteniei Lui faţă de el.
Niciodată nu au fost săvîrşite atîtea acte de bunătate, de altruism, de abnegaţie de sine şi de generozitate în
favoarea noastră. Despre El, se poate spune că a iubit într-adevăr cu vorba şi cu fapta !

Rom.5:7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s'ar găsi
cineva să moară.

O asemenea prietenie depăşeşte înţelegerea noastră. Auzim uneori despre prieteni care sunt dispuşi să
moară pentru cei dragi lor. Dar cine poate găsi un om care să-şi dea viaţa pentru cei ce-l urăsc ? Şi totuşi, este
ceea ce Hristos a făcut pentru noi:

Rom.5:8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a
murit pentru noi.

Întrebaţi toate neamurile pămîntului şi niciodată nu veţi găsi exemplul unei asemenea fapte. Nu a fost nimeni
care să se fi înjosit atât de mult şi apoi să fi fost înălţat atît de mult cum a fost Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu a
oferit o dovadă atât de costisitoare a prieteniei sale, nimeni nu a pierdut atît de mult şi a îndurat atît pentru
alţii. De aceea nu a existat niciodată un asemenea prieten ca Isus !

Pentru noi şi-a asumat El un trup de om, şi-a asumat natura noastră, s-a născut dintr-o fecioară în lumea
aceasta. El, care era însuşi Dumnezeu, absolut egal cu Tatăl, şi-a pus deoparte pentru o vreme poziţia, s-a
înveştmîntat în carne şi oase conform principiului care spune că, El,

“măcar că era bogat, s'a făcut sărac pentru voi, pentruca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” (2Cor.8:9).

Este ceea ce un prieten adevărat face, nu ? Se coboară la nivelul tău, se pune “în locul tău” (în papucii tăi!),
suferă alături de tine, nu ? Vedeţi cît de multe descrieri ale prieteniei adevărate ne oferă Biblia şi toate
culminează în ceea ce Isus Hristos este !

Luca 8:3 Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana, şi multe altele, cari-L ajutau cu ce aveau.
Luca 9:58 Isus i-a răspuns: ,,Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n'are unde-Şi odihni capul.``
Filipeni 2:6 El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n'a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
Filipeni 2:7 ci S'a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor.
Filipeni 2:8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S'a smerit şi S'a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce.
Rom. 8:32 El, care n'a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

O tendinţă cultică ?!
Nu este biblic ca “prietenul tău cel mai bun” să vrei să fie pastorul bisericii tale, preşedintele ţării, primarul, sau
şeful parlamentului ! Dacă se nasc monştri autoritari şi eretici se datorează unor astfel de tendinţe şi aşteptări
nesănătoase ce scapă de sub control. Tu vei fi vinovat de gâdilarea şi exacerbarea sentimentului că sunt de
neînlocuit, că sunt cu adevărat unici şi speciali. Ştiţi ce este greşit la mişcările religioase false, la sectele şi
cultele eretice ? Faptul că un om se oferă să fie “răspunsul” la toate problemele grupului. Ei bine, ce face
grupul respectiv să fie categorisit sectă sau mişcare religioasă falsă ? Faptul că se aşteaptă ca un om să fie
răspunsul la toate probleme lor ! A doua tendinţă este la fel de bolnavă ca şi prima, şi nu se cuvin să fie
întâlnite la nişte creştini sănătoşi !

VREI UN “PRIETEN ÎNŢELEPT ŞI PUTERNIC” ?

6
Isus Hristos este un asemenea prieten.

Puterea de a ajuta este ceea ce puţini din această lume posedă. Mulţi doresc să le facă bine prietenilor lor, dar
nu au puterea necesară. În schimb, El are:

Mat.28:18 TOATĂ PUTEREA Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt.


Ioan 10:29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decît toţi; şi nimeni NU LE POATE smulge din mîna
Tatălui Meu.
Rom.14:4 Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpînului său;
totuş, va sta în picioare, căci Domnul ARE PUTERE să-l întărească pentru ca să stea.
Iuda 24-25 Iar a Aceluia, care POATE SĂ VĂ PĂZEASCĂ de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără
prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, prin Isus Hristos,
Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpînire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.
Evrei 5:2 El POATE fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, fiindcă şi el este cuprins de slăbiciune.
Fapte 20:32 Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mîna lui Dumnezeu şi a Cuvîntului harului Său, care vă
POATE zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.
Efes.3:20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, POATE să facă nespus mai mult decît cerem sau
gîndim noi..
2Tes.3:3 Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.
Evrei 7:25 De aceea şi poate să mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru
că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.

Ce prieten “mai tare” de atât ţi-ai putea dori ? El are mîna de fier cu care să-i păzească şi să-i apere pe cei ce
sunt ai Lui împotriva lumii, firii, diavolului, îndoielilor, ispitelor… Nimeni nu poate face atît de multe pentru
prietenii Săi aşa cum face El ! El este Singurul îndreptăţit să ocupe legitim locul de “cel mai bun prieten” în
viaţa ta !

Ce pot prietenii tăi să-ţi ofere dintre toate acestea ? Chiar şi dintre cei creştini ? Ce pot să-ţi ofere pastorul tău,
conducătorii tăi, politici, religioşi, militari, sociali, etc. ? Foarte, foarte puţin şi nimic din cele menţionate mai sus
! Atunci de ce să nu te întorci la un prieten ca Isus ? Da, într-adevăr, prietenii tăi pot să plîngă alături de tine,
dar nu pot să-ţi ia durerea. Pot simţi necazul cu tine, dar nu pot să-l înlăture. Şi aşa mai departe. Ei sunt
limitaţi. El este nelimitat. Este cu adevărat un Prieten !

CINE ESTE ATUNCI “CEL MAI BUN PRIETEN” AL TĂU ? Cine-i acela ? Nu vedeţi că nu găsiţi un nume ?
Poate doar întrebîndu-vă aşa veţi realiza cine s-ar cuveni să fie Acela !

El nu oboseşte niciodată să vă audă plîngerile ! Ştie ce-i suferinţa (Is.53:3). Nu e nimeni prea rău, prea murdar
pentru El. Nici un caz, prea disperat. Amărîtele lor jertfe, Lui îi sunt plăcute ! În timp ce pe noi pot să nu ne
mulţumească, pe El pot. Ca prieten al omului Isus nu este capricios, nu are prieteni preferaţi, iar pe alţii să-i
ocolească. Nu te lasă, nu se distanţează de tine dacă ai probleme. Dimpotrivă. Cînd te lasă toţi, El îţi este
alături, cu credincioşie ! Isus nu seamănă cu nici unul din prietenii noştri.

Dar, să sperăm ca unii dintre ei să-i semene măcar puţin, altfel suntem într-o companie nepotrivită !


Vrei un prieten ce-i tratează egal, fără părtinire pe toţi prietenii Lui ? Şi tu să te numeri printre aceia ?
Isus este acela. Să te îndrume înspre bine şi să te influenţeze în bine (nu ca prietenii noştri din
lume) ? Vrei un “prieten atent, iubitor şi afectiv” care să aibe răbdare să te asculte şi să-ţi îndure toate
plîngerile şi nemulţumirile ? Vrei un “prieten înţelept şi prevăzător” ? Isus este acela.
Vrei un “prieten fără greşeală, perfect” în relaţiile lui cu tine ?
Vrei un “prieten al oamenilor din orice pătură socială” ?
Al oricăror caractere, personalităţi şi temperamente imaginabile ?
Vrei un prieten cu oameni din toate neamurile lumii, care să înţeleagă şi să respecte toate diferenţele
culturale şi naţionale ?
Unul care nu-i părăseşte niciodată pe ai Lui ? (Evrei 13:5)
Unul care să fie alături la greu, să îndure alături în suferinţele tale ?

“TOT CE ŢI-AI DORI UN PRIETEN AL TĂU SĂ FIE, HRISTOS ESTE !”

7
Un util studiu biblic ar fi să luaţi o bucată de hîrtie şi să aşterneţi pe ea toate calităţile pe care le-aţi dori la un
prieten. Apoi, cercetînd Biblia veţi descoperi că fără excepţie toate sunt întrunite de o Singură Persoană, nu
de Avraam, sau Petru, ci de Domnul Isus Hristos !

Orice calităţi, orice fapte, orice dovezi ai vrea de la un prieten adevărat, toate le găseşti, şi chiar în plus, la
Hristos, Fiul lui Dzeu ! De fapt, faceţi-o ! După ce înşiruiţi toate aşteptările şi pretenţiile pe care le-aţi avea de
la un adevărat prieten, deschideţi Biblia şi căutaţi să aflaţi la cine se găsesc…

Poate un exemplu de prietenie omenească altruistă se găseşte la Schindler, neamţul care ascundea evrei
de nazişti în cel de-al Doilea Război Mondial.

ALTE REFERINŢE SCRIPTURALE:


Evrei 10:24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
Mt 11:19 A venit Fiul omului mîncînd şi bînd, şi ei zic: ,Iată un om mîncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al
păcătoşilor!` Totuş, Înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.``
Prov. 2:20 De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, şi să ţii cărările celor neprihăniţi!
Ps. 119:63 Sînt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine, şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.
Prov. 18:24 Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, DAR ESTE UN PRIETEN CARE ŢINE MAI MULT LA
TINE DECÎT UN FRATE.
Prov. 27:6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sînt mincinoase.

CONCLUZII :

- Întrebaţi-vă întîi dacă Hristos vă este într-adevăr “cel mai bun prieten” ? Mii şi milioane îi poartă
numele dar nu se poartă ca prieteni ai Lui, nici ai voştri !
- Iar dacă crezi că Hristos este “cel mai bun prieten” al tău, te porţi vrednic de asemenea
companie ?
Urăşti lucrurile pe care El le urăşte ?
Păcatele pentru care El a murit ?
Iubeşti pe ceilalţi prieteni ai Lui, în afară de tine ?
Te bucuri de privilegiile pe care le ai ? Te rogi, i te închini ? Mijloceşti pentru prietenii tăi pe lîngă “prietenul” tău
cel mai bun ?
Cauţi prezenţa Lui ?

Dacă vrei într-adevăr să ai un prieten adevărat, Hristos este PRIMUL (sau, SINGURUL !) care merită
acel loc în inima ta. Oferă-l Lui ! Fără prietenia Lui eşti o singuratică, frustrată şi veşnic nemulţumită
fiinţă umană rătăcitoare care caută să-şi facă prieteni decît printre cei asemenea ei !

O populară expresie românească uzată des în zilele noastre spune, “Doamne, scapă-mă de prietenii mei,
căci de duşmani mă apăr eu !”, adevăr ce a fost recunoscut şi de alţii: “Mai mult trebuie să ne ferim de invidia
prietenilor, decât de gândul rău al duşmanilor” (Syrus)

“Cei ce oferă mai multă prietenie sunt cei care rămân cu cea mai mare parte a ei”

“M-am dus în lume să-mi găsesc prieteni, dar nu am putut găsi nici unul. M-am hotărât să fiu unul şi am găsit
prieteni peste tot” WBK

“Poţi să-ţi faci mai mulţi prieteni în două luni prin a deveni interesat de viaţa altora, decât poţi în doi ani prin a-i
face pe alţii să fie interesaţi de tine.” Dale Carnegie

“Prietenul nu poţi să-l cunoşti atunci când eşti fericit, iar duşmanul nu rămâne ascuns când eşti nenorocit”.
Tertullianus

8
PRINCIPII BIBLICE ÎN ÎNTREŢINEREA ŞI PĂSTRAREA PRIETENIILOR BUNE
În Cuvântul Lui atotcunoscător Dumnezeu ne-a oferit înţelepciunea necesară pentru formarea şi păstrarea
unor relaţii bune cu cei din jurul nostru şi pentru evitarea greşelilor care să distrugă prieteniile bune. O parte a
sfaturilor de înţelepciune în domeniu se găsesc în cartea Proverbelor. Să o deschidem pentru a afla ce spune
mai întîi despre…

VALOAREA UNUI PRIETEN BUN

A. Un prieten poate fi o sursă de mîngîiere


1. La bine sau la rău: Prov.17:17 Prietenul adevărat iubeşte oricînd, şi în nenorocire ajunge ca un frate.
2. Este uneori mai bun decît un frate: Prov.18:24 b …dar este un prieten care ţine mai mult la tine decît un
frate.

“Un prieten este cineva cu care poţi îndrăzni să fii tu însuţi”. C. Raymond Beran

B. Un prieten poate fi o sursă de înţelepciune (un bun sfetnic, de sfătuire)


1. Oferind sfaturi bune: Prov.27:9 Cum înveseleşte untdelemnul şi tămîia inima, aşa de dulci sînt sfaturile pline
de dragoste ale unui prieten.
2. În general despre valoarea unui sfat bun se vorbeşte în, Prov.11:14 Cînd nu este chibzuinţă, poporul
cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.

Un prieten pe care să-l poţi privi ca o sursă de sfaturi bune şi iubitoare este fără îndoială o mare binecuvîntare.
Dar a găsi astfel de prieteni de încredere nu este întotdeauna uşor, de aceea urmaţi următoarele principii
biblice în alegerea prietenilor.

PRINCIPII ÎN ALEGEREA PRIETENILOR TĂI

A. Să vedem întâi felul de prieteni pe care nu ţi-ai dori:

1. din cei ce bîrfesc : Prov.20:19 Cine umblă cu bîrfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să
nu te amesteci.

2. din cei iuţi la mânie, lipsiţi de caracter: Prov.22:24-25


Nu te împrieteni cu omul mînios, şi nu te însoţi cu omul iute la mînie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă
o cursă pentru suflet.

3. din cei dedaţi la băutură şi lăcomie: Prov.23:20-21


Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc,
şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.

4. din cei schimbători, capricioşi (nesupuşi, rebeli, certaţi cu legea): Prov.24:21-22


Fiule, teme-te de Domnul şi de împăratul; şi să nu te amesteci cu cei neastîmpăraţi! Căci deodată le va veni pieirea, şi cine
poate şti sfîrşitul amîndorora!

5. din cei mincinoşi, nemiloşi, indiferenţi, lipsiţi de încredere: Prov.25: 18-20


Ca nebunul care aruncă săgeţi aprise şi ucigătoare, aşa este omul care înşală pe aproapele său, şi apoi zice: ,,Am vrut doar
să glumesc!``

6. din cei violenţi: Prov.1:10-19 B (evitaţi-i pe toţi cei descrişi acolo!)

B. Să vedem acum felul de prieteni de care ţi-ai dori:

1. din aceia care par să aibe înţelepciune: Prov.13:20


Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.

2. care prin sfaturile lor te conduc pe o cale dreaptă: Pr 13:14


Învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, ca să abată pe om din cursele morţii.

“Un prieten credincios este o imagine (reflecţie) a lui Dumnezeu.”

9
“Şase semne are prietenia: dă şi primeşte, se destăinuie şi întreabă, mănîncă şi
ospătează.”

După cum apostolul Pavel a spus, anturajul nepotrivit poate reprezenta o influenţă proastă (1Cor.15:33 Nu vă
înşelaţi: ,,Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune’’) de care ar fi extrem de util să te debarasezi, dar cum să-i păstrezi pe
cei buni ? Pentru a evita să pierzi prieteni buni, iată nişte…

SFATURI PENTRU MENŢINEREA BUNELOR PRIETENIII

A. Lucrurile pe care trebuie să le eviţi dacă vrei să nu distrugă prietenii…


1. nu repeta la alţii tot ce auzi: Prov. 17:9
Cine acopere o greşală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, desbină pe prieteni.

2. evită certurile fără sens: Prov.17:14


Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi.

3. nu abuza de ospitalitate: Prov.25:17


Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască.

4. nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala: Prov.26:17


Un trecător care se amestecă într'o ceartă care nu-l priveşte, este ca unul care apucă un cîne de urechi.

5. nu fă glume proaste: Prov.26:18-19


Ca nebunul care aruncă săgeţi aprise şi ucigătoare, aşa este omul care înşală pe aproapele său, şi apoi zice: ,,Am vrut doar
să glumesc!``

6. nu fii un clevetitor (“vânător/aducător de bârfe”): Prov.26:20


Cînd nu mai sînt lemne, focul se stinge; şi cînd nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.

7. nu fii certăreţ: Prov.26:21


După cum cărbunele face jăratic, şi lemnul foc, tot aşa şi omul gîlcevitor aprinde cearta.

8. nu te angaja în linguşiri nesincere: Prov.27:14


Binecuvîntarea aproapelui cu glas tare dis de dimineaţă, este privită ca un blestem.

Urmînd astfel de sfaturi biblice vei evita să-ţi jigneşti şi să-ţi pierzi prietenii. Dar cîteodată aceasta se întîmplă
în ciuda precauţiei noastre iar a recîştiga încrederea acestora nu este un lucru uşor (vezi, Prov.18:19). Ce se
poate face ?

Fraţii nedreptăţiţi sînt mai greu de cîştigat decît o cetate întărită, şi certurile lor sînt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele
unei case împărăteşti.

B. PENTRU REPARAREA RELAŢIILOR CU PRIETENII TĂI:

1. asigură-te că te afli într-o relaţie bună cu Isus (împăcat cu Domnul): Prov.16:7


Cînd sînt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.

“Un duşman al lui Dumnezeu nu este niciodată un prieten adevărat al omului. La baza a tot
ce face va avea întotdeauna o intenţie sinistră.” Edward Young (1683-1765)

2. fii încet la mînie: Prov.15:18; vezi şi, Iacov 1:19-20


Un om iute la mînie stîrneşte certuri, dar cine este încet la mînie potoleşte neînţelegerile.
Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mînie; căci mînia
omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.

3. nu te grăbi să răspunzi (să reacţionezi): Prov.18:13


Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea.

10
“Pentru a-ţi găsi un prieten trebuie să închizi un ochi. Pentru a-l păstra, trebuie să-i închizi
pe amîndoi.” Norman Douglas (1868-1952)

4. evită certurile: Prov.20:3


Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpînit de aprindere.

5. vorbeşte cu blîndeţe: Prov.15:1


Un răspuns blînd potoleşte mînia, dar o vorbă aspră aţîţă mînia.

6. vorbeşte pe scurt: Prov.10:19


Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit.

7. fii prompt în a arăta dragoste: Prov.10:12


Ura stîrneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile.

8. însă, la nevoie, mai degrabă mustră în loc de a linguşi: Prov.28:23


Cine mustră pe alţii, găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, decît cel cu limba linguşitoare.

CONCLUZIE
A aplica aceste sfaturi divine ne vor da binecuvîntarea unor prieteni buni în această viaţă şi va face anticiparea
petrecerii eternităţii alături de ei mult mai plăcută. În loc de a depinde de şansă pentru a-ţi face prieteni,
ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nici o prietenie pe care o putem închega nu o poate întrece
pe aceea pe care o putem avea cu Cel care “ţine la tine mai mult decât în frate”, şi anume Domnul Isus Hristos
! Pentru avea relaţii bune de prietenie unii cu alţii este nevoie ca în primul rînd să cultivăm o relaţie foarte
sinceră cu EL.

Cît de bun prieteni sunteţi tu şi EL ? Cît de aproape eşti de El ? Uneori, aceasta se reflectă în relaţiile tale cu
alţii pe care, fie le îmbunătăţeşti, fie le periclitezi, chiar distrugi !

Ioan 15:13-14
Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi… Voi
sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.

11