P. 1
regulamentul circulatiei rutiere

regulamentul circulatiei rutiere

|Views: 1,894|Likes:
Published by wallydemar_19

More info:

Published by: wallydemar_19 on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

HOT RÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului circula iei rutiere nr. 357 din 13.05.

2009
Monitorul Oficial nr.92-93/409 din 15.05.2009

*** În scopul execut rii prevederilor articolului 37 din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguran a traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.443), Guvernul HOT R TE: 1. Se aprob Regulamentul circula iei rutiere, conform anexei nr.1. 2. Nota la punctul 6 din anexa la Hot rîrea Guvernului nr.1139 din 18 septembrie 2003 ³Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de m surare i aparatajului medical din dotarea poli iei´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1190) se exclude. 3. Se abrog unele hot rîri de Guvern, conform anexei nr.2. 4. Prezenta hot rîre intr în vigoare la dou luni din data public rii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz : Viceprim-ministru Ministrul afacerilor interne Ministrul dezvolt rii informa ionale Chi in u, 13 mai 2009. Nr.357. Zinaida GRECEANÎI

Valentin Mejinschi Gheorghe Papuc Pavel Bucea chi

Anexa nr.1 la Hot rîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 REGULAMENTUL circula iei rutiere Capitolul I DISPOZI II GENERALE 1. Regulamentul circula iei rutiere (în continuare ± Regulamentul) cuprinde normele ce determin circula ia vehiculelor i pietonilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, precum i pe teritoriile adiacente acestora. Respectarea prezentului Regulament va garanta securitatea tuturor participan ilor la trafic, protec ia mediului, ocrotirea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice, precum i ap rarea propriet ii acestora. 2. În Republica Moldova vehiculele se conduc pe partea dreapt a carosabilului în sensul de mers. Se interzice circula ia pe drumurile publice a autovehiculelor care au volanul amplasat pe partea dreapt a axei longitudinale, cu excep ia vehiculelor aflate în traficul interna ional.

3. Participan ii la trafic sînt obliga i s respecte regulile de circula ie, semnifica ia mijloacelor de semnalizare rutier , semnalele i indica iile agentului de circula ie, condi iile tehnice ale prezentului Regulament i prin ac iunile lor s nu cauzeze prejudicii altor participan i la trafic, s nu-i expun pericolului, precum i s nu creeze neîntemeiat obstacole circula iei care ar dep i pe acele care sînt provocate de circumstan e iminente. 4. Orice participant la trafic care respect prezentul Regulament este în drept s conteze pe faptul c i ceilal i participan i la trafic execut cerin ele acestuia. 5. Este interzis crearea de restric ii pentru circula ia vehiculelor sau a pietonilor prin executarea lucr rilor pe drum, depozitarea de materiale ori l sarea de obiecte pe carosabilul drumurilor publice sau pe trotuare, f r acordul prealabil al poli iei rutiere. Nu este considerat produc toare de restric ii l sarea unor materiale sau obiecte pe trotuare în cazul în care, prin aceasta, nu se stînjene te circula ia pietonilor. Obstacolele produc toare de restric ii pentru circula ia pe drumurile publice trebuie semnalizate de cei care le creeaz , cu mijloace de semnalizare a lucr rilor pe drum, conform prescrierilor date de poli ia rutier . 6. Este interzis organizarea de concursuri, antrenamente, competi ii sportive etc. pe drumurile publice f r acordul prealabil al poli iei rutiere. 7. În sensul prezentului Regulament urm toarele no iuni i termeni semnific : accident în traficul rutier ± eveniment produs ca urmare a înc lc rii normelor de siguran a traficului rutier, în care au fost implicate unul sau mai multe vehicule aflate în circula ie pe drumul public, în urma c ruia a rezultat v t marea s n t ii, integrit ii corporale, decesul uneia sau a mai multor persoane ori a fost cauzat un prejudiciu material; acostament ± fî ie lateral cuprins între limita carosabilului i marginea platformei drumului; agent de circula ie ± persoan echipat corespunz tor, abilitat cu func ii de control i reglementare a traficului rutier prin intermediul semnalelor stabilite de prezentul Regulament (poli istul, agentul de cale ferat , angajatul serviciilor de între inere a drumurilor, persoana de gard la bacul de transbordare); ansamblu de vehicule ± garnitur format dintr-un autovehicul tractor i o remorc sau semiremorc , care circul pe drumul public ca un tot întreg; autostrad ± drum construit, amenajat i semnalizat prin indicatorul 5.2, care are carosabilele desp r ite prin banda de separare, iar în lipsa acesteia ± prin alte mijloace, destinat exclusiv circula iei autovehiculelor cu mare vitez , neavînd intersect ri la acela i nivel cu alte drumuri, c ile ferate i trecerile pentru pietoni; autovehicul ± vehicul autopropulsat, destinat transportului de persoane sau de bunuri ori efectu rii de lucr ri, cu excep ia ciclomotorului i a vehiculelor pe ine. Troleibuzul este considerat autovehicul; band de circula ie ± spa iu longitudinal al p r ii carosabile, delimitat sau nu prin marcaje rutiere, avînd o l ime corespunz toare pentru circula ia cu u urin a unui ir de vehicule, altele decît vehiculele care se deplaseaz pe dou ro i; band de separare ± element al drumului, eviden iat constructiv i/sau prin marcaj, care separ p r ile carosabile limitrofe i care nu este destinat pentru deplasarea i oprirea pe el a vehiculelor; biciclet (triciclet ) ± vehicul prev zut cu dou (trei) ro i i pedale sau manivele, pentru propulsarea acestuia pe drum de for a muscular a utilizatorului; carosabil ± por iune din platforma drumului destinat circula iei vehiculelor. Drumul poate avea mai multe carosabile separate unul de altul prin benzi de separare; cedeaz trecerea ± obliga ia unui participant la trafic s se ab in de la mi care dac aceasta va impune al i participan i, care au prioritate, s modifice în mod brusc direc ia, viteza sau s opreasc ;

certificat de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului ± document oficial de stat care confirm înmatricularea sau, dup caz, înregistrarea vehiculului i permite posesorului ori mandatarului exploatarea acestuia; ciclomotor ± vehicul cu dou sau trei ro i, dotat cu motor cu ardere intern sau electric. Capacitatea cilindric a motorului cu ardere intern nu dep e te 50 cm3, puterea motorului, atît a celui cu ardere intern , cît i a motorului electric, nu dep e te 4kW, iar viteza constructiv a acestuia nu dep e te 45 km/h; circula ie dirijat ± reglementarea ac iunilor participan ilor la trafic prin semnalele agentului de circula ie sau ale semafoarelor; cîmp vizual limitat ± vizibilitate în direc ia de mers m rginit de parametrii geometrici ai drumului, construc iile inginere ti, planta iile verzi adiacente drumului sau de alte vehicule; coloan oficial ± coloan de vehicule precedat de un vehicul cu regim prioritar de circula ie, avînd puse în func iune dispozitivele de semnalizare luminoas de culoare albastr i/sau ro ie, precum i semnalul sonor special; conduc tor ± persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, un grup organizat de oameni, înso e te animale izolate, de povar , de c l rie sau turme, cirezi etc., precum i persoana care efectueaz instruirea în conducerea autovehiculului; dep ire ± devansarea unui vehicul în mers, în cazul în care se impune ie irea de pe banda de circula ie ini ial . Deplasarea vehiculelor pe o band a carosabilului cu o vitez mai mare decît viteza vehiculelor de pe banda al turat nu se consider dep ire; drum cu prioritate ± drumul semnalizat prin indicatoarele rutiere 1.7.1 ± 1.7.3, 2.3 i 5.2 sau drumul modernizat ori împietruit în raport cu drumul rudimentar; drum public ± orice cale de comunica ie terestr , inclusiv construc iile artificiale i drumurile rudimentare, deschis pentru circula ia vehiculelor i a pietonilor, administrat de un organ abilitat. Pe lîng carosabile, elemente ale drumului se consider benzile de separare, trotuarele, acostamentele, an urile i decorurile; echip mobil a Serviciului Vamal ± subdiviziune special operativ a Serviciului Vamal, creat pentru asigurarea respect rii legisla iei vamale; intersec ie ± locul de intersectare, jonc iune sau ramifica ie la acela i nivel a drumurilor, ale c rui hotare sînt liniile concepute imaginar între începutul curburilor p r ii carosabile a fiec rui drum. Ie irea de pe teritoriul adiacent nu se consider intersec ie; localitate ± satul, comuna, ora ul i municipiul ale c ror intr ri i ie iri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.63.1 ± 5.66; mas maxim autorizat ± masa total a vehiculului echipat, inclusiv înc rc tura, oferul i pasagerii, indicat de c tre întreprinderea produc toare ca maxim admisibil . Masa maxim autorizat a ansamblului de vehicule este suma maselor maxime autorizate ale fiec rui vehicul din care este format garnitura auto; ma in autopropulsat ± autovehiculul (inclusiv tractorul) destinat execut rii unor lucr ri de construc ii, agricole, silvice sau a altor activit i; motociclet ± autovehiculul cu dou ro i, cu sau f r ata , avînd capacitatea cilindric a motorului mai mare de 50 cm3. Autovehiculul cu trei ro i (triciclu) sau cu patru ro i simetrice fa de axa sa longitudinal (cvadriciclu), avînd capacitatea cilindric a motorului mai mare de 50 cm3 i masa echipat mai mic de 400 kg, este considerat motociclet ; oprire fortuit ± imobilizarea vehiculului din cauza defec iunilor tehnice, eventualului pericol legat de transportarea înc rc turii, starea s n t ii conduc torului (pasagerului) sau a obstacolului de pe drum; oprire de serviciu ± întreruperea deplas rii vehiculului la semnalul de interzicere al agentului de circula ie, semaforului, la indicator sau pentru a ceda trecerea vehiculului ce are prioritate; oprire voluntar ± imobilizarea vehiculului pe drum, atît cît este necesar pentru a îmbarca sau a debarca persoane ori a înc rca sau a desc rca bunuri, în timpul în care conduc torul r mîne în vehicul ori în apropierea acestuia, pentru a putea, la nevoie, s -l deplaseze;

4 i/sau marcajele rutiere 1.3 i marcajul 1. motocicleta.6.57. s niu a.2.50. unde accesul vehiculelor este supus unor condi ii speciale de circula ie.50. c rucioare pentru copii sau invalizi.2. destinat travers rii drumului de c tre pietoni.1 ± 5. 5.parcare ± sta ionarea vehiculului într-un loc destinat acestui scop. trotuar ± elementul drumului destinat circula iei pietonilor care se afl în imediata apropiere de carosabil sau este separat de el cu o zon verde. întreprinderi etc. În limitele intersec iei.57. Aceste treceri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.1. suprafa a trecerii se limiteaz prin distan a dintre indicatoarele rutiere.14. 5. prioritate ± dreptul primordial în raport cu al i participan i la trafic la deplasare în direc ia inten ionat sau la efectuarea manevrei. benzii de circula ie i a modalit ii de conducere a vehiculului. un c rucior manual. semiremorc ± remorca a c rei mas este preluat par ial de c tre autovehiculul tractor. i care apar ine unei persoane fizice sau juridice avînd domiciliul sau re edin a în alt stat. Pietoni se consider i persoanele care se deplaseaz în c rucioare pentru invalizi f r motor. În lipsa marcajului rutier. vehicul aflat în traficul interna ional ± vehicul care se afl temporar pe teritoriul unei ri. vehicul de rut ± vehiculul de transport în comun (autobuz. locuri de parcare.1. ninsoare etc.1. timp de noapte ± intervalul de timp cuprins între sfîr itul amurgului i rev rsatul zorilor.1.26.. situa ie rutier ± totalitatea factorilor ce caracterizeaz condi iile rutiere. 5. ciclomotorul. pieton ± persoana care se afl pe drum în afara vehiculului i care nu efectueaz lucr ri. avînd intr rile i ie irile semnalizate prin indicatoarele 5.51. banda (benzile) de separare i acostamentele acestuia. cei care duc bicicleta. de care va trebui s in cont fiecare conduc tor la determinarea vitezei. remorc u oar ± remorca a c rei mas maxim autorizat nu dep e te 750 kg. ploaie. care este destinat transport rii persoanelor pe drumurile publice cu itinerar stabilit i cu sta ii semnalizate prin indicatoarele 5. destinat transportului de persoane i bunuri sau echipat cu mecanisme care pot executa anumite lucr ri. în lipsa indicatoarelor i/sau a marcajului. de a înc rca sau a desc rca bunuri. în cazul în care timpul necesar pentru aceasta nu este limitat. troleibuz). pieton sau pasager. participant la trafic ± persoana care ia parte la procesul circula iei în calitate de conduc tor. platforma drumului ± partea drumului care cuprinde carosabilul (carosabilele). vehicul lent ± vehiculul care are prin construc ie viteza maxim de cel mult 30 km/h. vizibilitate redus ± vizibilitatea drumului mai mic de 300 m în perioada amurgului. în condi ii de cea . .1. d). zon pietonal ± perimetrul care cuprinde una sau mai multe str zi rezervate circula iei pietonilor. sta ionare ± imobilizarea vehiculului pe drum pentru un motiv. 5. sta ii de aprovizionare cu combustibil. intensitatea i nivelul de organizare a traficului rutier.2. trecere pentru pietoni ± o parte a carosabilului sau o construc ie denivelat .1 ± 5. vehicul ± sistem mecanic. altul decît acela de a îmbarca sau a debarca persoane. teritoriu adiacent drumului ± teritoriul din imediata apropiere a drumului (cur i. vehicul lung ± vehiculul a c rui lungime dep e te 12 m. trecere la nivel cu calea ferat ± intersectarea drumului la acela i nivel cu calea ferat .48. vehicul cu regim prioritar de circula ie ± vehiculul echipat cu lumini giratorii de culoare albastr i/sau ro ie i cu semnale sonore speciale. trecerea este determinat de l imea trotuarelor sau a acostamentelor. remorc ± vehiculul destinat tract rii de c tre un autovehicul.51. existen a unor obstacole pe sectoarele drumului.14. 1.7. cu sau f r autopropulsie.). semnalizat prin indicatoarele 5. 5.48. zorilor. nefiind înmatriculat în aceast ar .

. în cazul în care acesta execut interven ii la vehiculul oprit pe platforma drumului public. ± instructorii auto în timpul instruirii cursan ilor. 10. Capitolul II CONDUC TORII DE VEHICULE I OBLIGA IILE ACESTORA 8. Sînt excepta i de la obliga ia men ionat : ± conduc torii care execut manevra de mers cu spatele. f) s cedeze trecerea pietonilor la trecerile pentru pietoni cu circula ia nedirijat . 7.zon reziden ial ± zon dintr-o localitate unde se aplic condi ii speciale de circula ie. înainte de plecare i în timpul deplas rii. amplasate în locurile stabilite. 8. d) actele referitoare la natura i masa înc rc turii. vehiculele trebuie s fie înmatriculate sau. c) s posede cuno tin e de acordare a primului ajutor persoanelor traumatizate ca urmare a accidentului în traficul rutier. 1) Persoana care conduce un vehicul trebuie: a) s fie apt din punct de vedere psihofiziologic i medical. Pot conduce pe drumurile publice biciclete. b) s posede cuno tin e i s execute cerin ele prezentului Regulament. Vîrsta minim a conduc torului de autovehicul este condi ionat de tipul. destina ia. particularit ile de conducere a acestuia i este reglementat prin actele normative în vigoare. pe care se aplic numere de înregistrare atribuite de c tre autorit ile competente. ± în localit i. cu excep ia troleibuzelor i tramvaielor. este obligat s înmîneze pentru control: a) permisul de conducere perfectat pe numele s u. 10. 5. certificatul de înmatriculare (înregistrare) eliberat pe numele persoanei juridice i foaia de parcurs. 12. ofi erului echipei mobile a Serviciului Vamal. b) certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului. c) s poarte pe cap casca de protec ie prins cu cataram în timpul deplas rii pe motociclet (ciclomotor) i s se asigure c pasagerii au procedat la fel. precum i s posede dexteritatea necesar de a conduce în siguran vehiculul pe drum. ± persoanele care de in certificat de scutire pe motiv medical grav. precum i pot înso i animale izolate sau în turm persoanele care au împlinit vîrsta de 14 ani. avînd intr rile i ie irile semnalizate prin indicatoarele 5. 9. d) s poarte vesta de protec ie-avertizare fluorescent-reflectorizant . dac autovehiculul este echipat cu acestea. înregistrate i s poarte pl cile cu num rul de înmatriculare (înregistrare) corespunz tor standardului. este obligat: a) s verifice starea tehnic a vehiculului. eliberat pe numele acesteia în modul stabilit. dispozitivele de iluminare i semnalizare. c) poli a de asigurare obligatorie de r spundere civil a de in torilor mijloacelor de transport auto. ciclomotoare. conduc torii vehiculelor cu regim prioritar de circula ie în timpul execut rii unei misiuni urgente de serviciu. în special sistemele de direc ie. dup caz. dup caz. 2) Persoana care conduce un autovehicul trebuie s posede i. 11. b) s poarte centura de siguran i s se asigure c i pasagerii au cuplat centurile. Conduc torul de vehicul. e) s conduc vehiculul cu aten ie sporit la apari ia autovehiculelor echipate cu lumin giratorie de culoare portocalie sau a autovehiculelor care poart semnele distinctive 5. 13 sau 15 (anexa nr. ori certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului înso it de un alt document ce atest dreptul la utilizarea lui sau. la cererea lucr torului de poli ie. în cazurile stabilite de legisla ie.55. valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus.6). eliberat de autoritatea competent . Pentru a fi admise în traficul rutier.54. de frînare. vehicule cu trac iune animal .

Este interzis intrarea pe trecerea pentru pietoni dac în direc ia de mers circula ia este blocat i prin aceasta conduc torul va fi for at s opreasc . 1) Conduc torul de vehicul implicat într-un accident în traficul rutier este obligat: a) s opreasc imediat vehiculul semnalizîndu-l în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera a) sau subpunctul 2) din prezentul Regulament. precum i s asigure lizibilitatea num rului de înmatriculare. prezentînd permisul de conducere sau alt act.În cazul în care înaintea trecerii pentru pietoni s-a oprit sau a redus viteza vreun vehicul. atunci cînd pe drum este ap sau noroi. s efectueze însemn rile de rigoare în foaia de parcurs. în cazul în care accidentul sau calamitatea a avut loc în direc ia de deplasare a vehiculului. l) la sesizarea pe drum a unui obstacol sau a unei situa ii de natur s stînjeneasc fluen a i s pericliteze siguran a traficului. dup caz. j) s se supun . s declare la unitatea medical identitatea sa. La cererea conduc torului. i) s opreasc imediat vehiculul la semnalul: ± agentului de circula ie. indiferent de direc ia de deplasare. procedurii de testare a aerului expirat sau. s anun e cea mai apropiat unitate de administrare a drumului sau poli ia. ± ofi erului echipei mobile a Serviciului Vamal. consumului de droguri ori de alte substan e psihotrope sau de medicamente cu efecte similare. dup caz. ulterior s revin la locul accidentului. . ± orbului care traverseaz strada (la semnul dat prin ridicarea bastonului alb). b) s nu schimbe pozi ia vehiculului i a obiectelor de pe carosabil provenite ca urmare a accidentului în traficul rutier. astfel creînd obstacole pietonilor care traverseaz carosabilul. lucr torul de poli ie care inten ioneaz s utilizeze un vehicul în situa iile men ionate este obligat s prezinte legitima ia de serviciu i. ± persoanelor care necesit asisten medical urgent la institu iile medicale. conduc torii altor vehicule care se deplaseaz pe benzile al turate pot continua deplasarea numai asigurîndu-se c în fa a vehiculului men ionat nu sînt pietoni. parbrizul i geamurile vehiculului. d) s elibereze carosabilul deplasînd vehiculul pe acostament ori cît mai aproape de bordura trotuarului. s asigure transportarea: ± acestora la locurile unde s-au produs accidente în traficul rutier sau calamit i. seturile fluorescent-reflectorizante. c) s acorde primul ajutor. cu excep ia cazurilor prev zute în subpunctul 1) literele c) i d) din prezentul punct. Dup oprirea vehiculului la semnalul agentului de circula ie sau al altui reprezentant al organului de control. ± lucr torului de poli ie. precum i certificatul de înmatriculare a vehiculului. h) s men in în stare curat dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas . 12. k) la solicitarea lucr torilor de poli ie. În cazul în care oprirea se efectue az pe timp de noapte. conduc torul este obligat s conecteze lumina în salonul (cabina) vehiculului. atunci cînd în urma accidentului nu sînt persoane decedate i/sau traumatizate. iar dac aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgen ± s asigure transportarea persoanei traumatizate la cea mai apropiat unitate medical cu un vehicul de ocazie ori cu propriul vehicul. iar prezen a pe carosabil a vehiculului implicat în accident face dificil sau blocheaz traficul rutier. s cheme ambulan a în cazul în care în accident au fost cauzate traumatisme persoanelor. g) s conduc în a a fel încît s nu stropeasc pietonii. la solicitarea agentului de circula ie. conduc torul acestuia este obligat s r mîn în vehicul inînd bra ele pe volan pîn la apropierea acestuia. examenului medical de recoltare a probelor biologice în vederea constat rii alcoolemiei.

dup caz. dac se impune schimbarea pozi iei acestora pentru acordarea primului ajutor. g) s anun e despre accident poli ia i s r mîn pe loc pîn la sosirea lucr torilor de poli ie. sub influen a drogurilor ori altor substan e contraindicate. 2) Conduc torul de vehicul care a ajuns la locul unde s-a produs un accident în traficul rutier. sub influen a drogurilor sau altor substan e contraindicate. avînd completat formularul de constatare a accidentului aferent poli ei de asigurare obligatorie de r spundere civil a de in torilor mijloacelor de transport auto sau. Conduc torului de vehicul îi este interzis: a) s conduc vehiculul în stare de ebrietate. s declare la unitatea medical identitatea sa. cu excep ia cazurilor în care vehiculul sau telefonul sînt echipate cu dispozitiv ³mîini libere´. este bolnav . s cheme ambulan a. examin rii medicale i recolt rii probelor biologice. în conformitate cu punctul 108 din prezentul Regulament). 14. conduc torul acestuia trebuie s respecte cerin ele subpunctului 1) litera f) i subpunctului 2) din prezentul punct. sau. în timp de cel mult 2 ore. sub influen a preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reac iei. pe cît posibil. fiind bolnav. precum i convorbiri telefonice în timpul deplas rii. materiale de construc ie etc. obiectelor ce in de accident i a persoanei traumatizate. Conduc torii de vehicule implica i într-un accident în traficul rutier soldat numai cu pagube materiale. f) s asigure. dac acestea îi distrag aten ia de la conducerea autovehiculului. h) s nu consume b uturi alcoolice sau droguri. traumatizat sau într-o stare avansat de oboseal de natur s -i afecteze capacitatea de conducere. sau care se afl în stare de ebrietate. 3) În cazul în care în accident a fost implicat un vehicul cu regim prioritar de circula ie în timpul execut rii unei misiuni de urgen . precum i certificatul de înmatriculare a vehiculului. este obligat s opreasc i. transportarea persoanei traumatizate cu propriul vehicul la unitatea medical sau pentru eliberarea carosabilului.e) s marcheze locul ini ial al vehiculului. în cazul în care au ajuns la o în elegere reciproc în aprecierea circumstan elor acestui accident i dac starea tehnic a vehiculelor permite garantarea securit ii traficului. Capitolul III ORGANIZAREA I DIRIJAREA CIRCULA IEI RUTIERE . la cel mai apropiat post de poli ie rutier pentru întocmirea actelor necesare. e) s intre pe drumurile publice modernizate cu vehicule care au pe ro i sau în caroserie noroi. schi a accidentului f cut în prealabil. ce se depun pe carosabil. iar dac aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgen ± s transporte cu propriul vehicul persoana traumatizat la cea mai apropiat unitate medical . p strarea urmelor. precum i ocolirea locului accidentului. f) s spele în apele naturale vehicule sau utilaje ale acestora. care trebuie s fie semnate de cei implica i în accident. 13. sau cu vehicule din care se scurg produse petroliere. c) s deschid portierele vehiculului în timpul mersului sau s porneasc de pe loc cu portierele deschise. precum i s nu administreze medicamente preparate în baza acestora pîn nu va fi supus test rii alcoolscopice. urmînd s revin la locul accidentului sau s se prezinte la o unitate de poli ie dup îndeplinirea misiunii. prezentînd permisul de conducere sau alt act. în caz de necesitate: a) s acorde primul ajutor. sub influen a preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reac iei. în lipsa serviciilor de interven ie.. b) s încredin eze conducerea autovehiculului unei persoane care nu posed permis de conducere de categoria (subcategoria) respectiv (cu excep ia cazurilor în care se efectueaz instruirea în conducere. traumatizat sau într-o stare avansat de oboseal de natur s -i afecteze capacitatea de conducere. d) s poarte discu ii. dup caz. sînt obliga i s se deplaseze. b) s anun e despre accident poli ia.

2) Agentul de circula ie a întins lateral bra ul (bra ele). 2) Se interzice montarea. care fac parte integrant din prezentul Regulament. care ulterior poate (pot) fi coborît (coborîte) în jos (figurile 6-12): a) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este ad resat cu fa a sau cu spatele (figurile 6-8) ± ³circula ia interzis ´. precum i fa de prezentul Regulament. precum i cei care nu mai pot opri f r a recurge la frînarea brusc . b) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu p r ile laterale (figurile 9-11). i pietonii afla i în traversarea drumului î i pot continua deplasarea. conform regulilor de traversare a intersec iilor. precum i instalarea sau aplicarea din propria ini iativ de c tre persoane neautorizate de poli ia rutier a mijloacelor de semnalizare rutier . . 1) Mijloacele de semnalizare rutier trebuie s fie în deplin concordan i în ansamblu cu prevederile prezentului Regulament. Semnalele agentului de circula ie sînt determinate de pozi ia corpului i a bra elor acestuia. demontarea. semafoare). 16.1) 17. Pentru to i participan ii la trafic care se apropie. deteriorarea. Sec iunea a 2-a Semnalele agentului de circula ie (anexa nr. precum i semnalele agentului de circula ie prev zute la alineatul precedent din prezentul punct sînt men ionate în anexe. precum i de c tre agen ii de circula ie. 3) Agentul de circula ie a întins înainte bra ul drept. acoperirea. iar cel stîng este întins lateral sau coborît în jos (figurile 13-17): a) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu partea stîng lateral a corpului (figura 13). conform punctului 20 subpunctul 1) din prezentul Regulament. indicatoarele i marcajele rutiere.Sec iunea 1 Dispozi ii generale 15. b) indicatorul rutier de semnifica ie provizorie (pe suport mobil) în raport cu indicatorul sta ionar i/sau cu marcajul rutier. afi e sau instala ii care pot fi confundate cu indicatoarele sau cu alte mijloace de semnalizare rutier ori care reduc vizibilitatea acestora i sînt de natur s stînjeneasc participan ii la trafic sau s le distrag aten ia. pentru pietoni ± ³circula ia permis ´ pe trecerile din fa a i din spatele agentului de circula ie. 1) Agentul de circula ie a ridicat bra ul vertical (figurile 1-5). c) semnalele semaforului în raport cu indicatoarele de prioritate. În caz de neconcordan între semnifica ia mijloacelor de semnalizare rutier . acest semnal înseamn ± ³aten ie. d) semnalele sau indica iile agentului de circula ie în raport cu semnalele semaforului. marcaje rutiere. schimbarea pozi iei. circula ia interzis ´. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia permis ´ în toate direc iile. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia permis ´ în toate direc iile. Conduc torii de vehicule angaja i deja în trecerea intersec iei. creînd astfel pericol pentru siguran a traficului. Organizarea i dirijarea traficului rutier se efectueaz prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutier (indicatoare rutiere. primeaz : a) marcajul de semnifica ie provizorie (de culoare portocalie) în raport cu marcajul permanent. 3) Se interzice amplasarea de panouri. Mijloacele de semnalizare rutier .

3) Pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens delimitate prin marcaje longitudinale. Aceste semnale sînt emise de l mpile semaforului în urm toarea succesiune: a) ro u. scos afar prin geamul deschis al portierei. 18. conduc torii de vehicule trebuie s se conformeze semnifica iei semnalului luminos corespunz tor benzii pe care circul . ro u i galben (concomitent).2) 19. precum i coloanei escortate de el sau eliberarea benzii pe care se deplaseaz vehiculul cu regim prioritar de circula ie (coloana escortat de el) de c tre alte vehicule. precum i oprirea acestora poate fi impus i prin utilizarea mijloacelor speciale de semnalizare sonor (sirena. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia interzis ´. acesta va executa semnale privind oprirea altor vehicule prin balansarea bastonului de semnalizare ori a bra ului întins orizontal. ³STOP VAMA´). verde. verde. În aceast situa ie. scos afar prin geamul deschis al portierei (figurile 19. b) ro u. cu repetarea ciclului respectiv. d) pentru to i participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu spatele (figura 16) ± ³circula ia interzis ´. semafoarele pot fi suspendate deasupra fiec rei benzi. instalate pe autovehicul (figura 21). galben. megafonul) i luminoas (lumina giratorie. 6) Agen ii de circula ie care adreseaz semnale participan ilor la trafic trebuie s fie echipa i i plasa i în a a fel încît aceste semnale s poat fi v zute i u or recunoscute ziua. Sec iunea a 3-a Semnalele luminoase (anexa nr. 4) Agentul de circula ie poate executa i alte semnale care vor fi în elese de to i participan ii la trafic c rora li se adreseaz . Conduc torul trebuie s opreasc la locul indicat de c tre agentul de circula ie. sau va impune oprirea prin intermediul megafonului (figura 22). pentru pietoni ± ³circula ia permis ´ numai pe trecerea aflat în spatele agentului de circula ie. precum i în condi ii de vizibilitate redus .pentru pietoni ± ³circula ia permis ´ numai pe trecerea aflat în spatele agentului de circula ie. 20). 1) Semnalele luminoase pentru dirijarea circula iei vehiculelor sînt de culoare ro ie. agentul de circula ie o va impune executînd semnale prin balansarea bastonului de semnalizare în plan vertical sau prin bra ul întins orizontal. c) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu partea lateral dreapta (figura 15). deplasîndu-se într-un vehicul de ocazie. 3) În cazul în care agentul de circula ie se afl în misiuni de serviciu de urgen . agentul de circula ie poate folosi fluierul. 2) Semnifica ia semnalelor luminoase ale semaforului pentru dirijarea circula iei vehiculelor este valabil pe toat l imea carosabilului în sensul de mers. 1) La deplasarea în vehiculul poli iei rutiere i în cazul în care cu acesta se escorteaz o coloan . 5) Pentru aten ionarea participan ilor la trafic. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia permis ´ numai la dreapta. galben i verde. pe timp de noapte. 4) Exigen a cu privire la oprirea vehiculului în afara intersec iei se impune prin semnalul executat cu bastonul de semnalizare. exigen a privind cedarea trecerii vehiculului în cauz . . fulger sau cu inscrip iile intermitente ³STOP POLI IA´. precum i oprirea acestora. cu bra ul sau cu megafonul (figura 18 (1). pentru pietoni ± ³circula ia interzis ´. cu repetarea ciclului respectiv. în timpul execut rii semnalelor prev zute la acest punct. 2) Exigen a privind cedarea trecerii vehiculului cu regim prioritar de circula ie (coloanei escortate) de c tre alte vehicule. 18 (2)). galben. b) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu fa a (figura 14).

S geata care permite circula ia spre stînga permite i întoarcerea. vehiculele vor fi oprite în fa a intersec iei.52. participan ii la trafic. conduc torii de vehicule: a) pot s înceap deplasarea numai dup ce s-au asigurat c prin aceasta nu creeaz obstacole vehiculelor antrenate deja în trecerea intersec iei. cu excep ia celor care. 3) Semnalul de culoare verde permite trecerea. înainte de a intra în intersec ie.9 este suspendat un semafor cu semnale: ro u în form de dou bare încruci ate. Circula ia este permis numai în cazul în care func ioneaz semnalul inferior concomitent cu unul sau mai multe din cele superioare.1 ± 6. participan ii la trafic trebuie s urm reasc indica iile cronometrului i din timp. s decid privind continuarea deplas rii sau efectuarea opririi. Semnalul verde intermitent de asemenea permite trecerea. poate fi efectuat separat de dirijarea circula iei celorlalte vehicule. În cazul în care timpul semnalului verde este cronometrat. indiferent de direc ia lor de mers.5. pentru a întîlni succesiv semnalul verde. 5) Semnalul galben intermitent permite trecerea. se afl atît de aproape de locurile respective. cel din mijloc ± înainte. în cazul în care circula ia în direc ia de deplasare este dificil sau blocat . pentru toate direc iile de deplasare prin intersec ie se afi eaz semnalul ro u. În cazul în care timpul semnalului ro u este cronometrat.23. 6) S ge ile conturate de culoare neagr pe fundalul de culoare ro ie i galben informeaz despre direc iile de deplasare permise la apari ia semnalului de culoare verde. fapt ce nu le va permite eliberarea intersec iei pîn la schimbarea semnalului. prin semafoare speciale avînd patru semnale luminoase de culoare alb aranjate în forma literei ³T´. 1) În cazul în care deasupra benzii delimitate prin marcajul rutier 1. circula ia este interzis . iar în lipsa acestora ± imediat înaintea semaforului. informînd c timpul rezervat acestui semnal expir i în curînd va fi pus în func iune semnalul galben. f r ca prin aceasta s se modifice semnifica ia de interzicere a trecerii. la apari ia semnalului. în lipsa liniei de oprire (indicatorului 5. care se deplaseaz pe benzi special rezervate lor. aplicat pe fundalul negru al semnalului suplimentar al semaforului sau s geata (s ge ile) de pe panoul adi ional 6.73) sau a trecerii marcate pentru pietoni. totodat avertizeaz c intersec ia sau trecerea pentru pietoni este cu circula ia nedirijat i prezint pericol. pentru a evita frînarea brusc sau alte situa ii de urgen . 2) Semnalul de culoare ro ie pus în func iune concomitent cu semnalul galben înseamn c timpul rezervat semnalului ro u expir .23. S geata de culoare neagr conturat (s ge ile conturate) pe fundalul semnalului verde informeaz conduc torii despre prezen a semnalului suplimentar sau prezen a indicatorului de sens obligatoriu corespunz tor i permite (permit) circula ia numai în direc ia indicat (direc iile indicate). 7) La apari ia semnalului verde. 8) Pe sectoarele de drum cu intersec ii în sistem de ³und verde´. La semnalul ro u al semaforului (cu excep ia celui reversibil) vehiculele vor fi oprite înaintea liniei de oprire (indicatorului 5. precum i pietonilor care finalizeaz traversarea carosabilului. Aceea i semnifica ie are semnalul de culoare verde în form de s geat . galben în form de s geat înclinat . cel din dreapta ± la dreapta. Dac semaforul este suspendat deasupra sau plasat pe cealalt parte a intersec iei. conduc torii de vehicule pot urma recomand rii indicatorului 5. b) nu vor intra în intersec ie. Semnalele luminoase pentru dirijarea circula iei au urm toarele semnifica ii: 1) Semnalul de culoare ro ie interzice trecerea. 21.73) sau înaintea trecerii marcate pentru pietoni. În intersec ii dirijarea circula iei vehiculelor de rut . f r a crea obstacole pietonilor. 4) Semnalul galben avertizeaz c vehiculele care se apropie trebuie s fie oprite în locurile prev zute la subpunctul 1) din prezentul punct. pentru a porni la timp ca s nu stînjeneasc traficul. impunînd conduc torilor pruden sporit . 22.20. În cazul în care func ioneaz numai cele superioare. pot s se conduc de indica iile cronometrului. încît nu mai pot fi oprite f r a recurge la frînarea brusc . Înainte de a trece de la circula ia dirijat la circula ia nedirijat . din care cel din stînga permite circula ia la stînga.

3) 25. cîmpul vizual este limitat.1 sau 1.6 înso esc indicatorul 1.spre dreapta. Barierele trebuie marcate cu o asociere de benzi fluorescent-reflectorizante de culoare ro ie i alb . Semnalul verde are silueta unui pieton în mers. Aceste semafoare trebuie s fie instalate astfel încît s exclud confundarea lor cu cele care dirijeaz circula ia vehiculelor. vor a tepta pe acest spa iu semnalul verde.2.6. Înaintea trecerilor la nivel cu calea ferat electrificat pot fi instalate por i ce limiteaz gabaritele. în mod succesiv. pe partea dreapt a drumului se instaleaz indicatoarele rutiere 1. înaintea trecerilor la nivel cu calea ferat .4. Sec iunea a 4-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat 24. La trecerile în cauz circula ia vehiculelor poate fi dirijat de agentul de cale ferat .4.7. aceasta înseamn c timpul rezervat travers rii drumului expir . la apropierea de trecerea la nivel cu calea ferat f r bariere. Sec iunea a 5-a Indicatoarele rutiere (anexa nr. iar în imediata apropiere de trecerea f r bariere se instaleaz indicatoarele rutiere 1.2. cel galben informeaz despre comutarea semnalului verde cu cel ro u i oblig preselectarea benzii indicate de s geat . 3) Apropierea de o cale ferat se semnalizeaz prin indicatoarele de avertizare 1.3. La trecerile pe drumurile f r iluminare artificial .2. Indicatoarele 1.4 ± 1. Semnalul ro u interzice circula ia. 23. acesta este destinat semnaliz rii privind inversarea temporar a sensului de circula ie pe aceast band .4 i 1.4.1 sau 1. iar dac pe carosabil exist refugiu. 1.1. În afara localit ilor.1 sau 1. Semnalele luminoase de culoare ro ie care func ioneaz intermitent alternativ interzic trecerea. 1) Semnalele luminoase la trecerile la nivel cu calea ferat sînt compuse din dou lumini ro ii amplasate la aceea i în l ime i o lumin alb amplasat deasupra celor ro ii. iar func ionarea lor este corelat cu semnalele luminoase ale semafoarelor pentru dirijarea circula iei vehiculelor.4. 1) Semnalele luminoase ale semafoarelor pentru dirijarea circula iei pietonilor sînt de culoare verde i ro ie. Indicatoarele rutiere instalate pe drumurile publice se divizeaz în indicatoare de: . cel verde permite circula ia. În cazul în care semnalul verde începe s func ioneze intermitent. 4) Pentru dirijarea circula iei bicicli tilor se utilizeaz semaforul pe fundalul semnalelor c ruia este aplicat simbolul bicicletei sau semaforul care este înso it de panoul 6. verde în form de s geat îndreptat în jos. Semnalul intermitent cu lumin alb permite trecerea. traversarea trecerii la nivel cu calea ferat este interzis . iar pe partea stîng ± indicatoarele 1. 1. 2) Semnalul verde permite trecerea. În cazul în care.4. iar cel ro u ± silueta unui pieton oprit. Pietonii surprin i în timpul travers rii drumului de semnalul ro u vor finisa trecerea. înaintea acesteia se instaleaz indicatorul de prioritate 2.4.3.4. barierele trebuie s fie iluminate ori pe ele s fie instalate seturi fluorescent-reflectorizante sau lanterne cu lumini ro ii intermitente. 3) Semnalul ro u interzice trecerea.2.1 ± 1.4.3. 2) În cazul în care barierele se afl în pozi ia coborît sau în curs de coborîre. 2) Pentru dirijarea circula iei pe sectoarele de drum îngustat (în cazul efectu rii lucr rilor pe drum) i pe teritoriile întreprinderilor (organiza iilor) se utilizeaz semaforul cu dou semnale: de culoare ro ie i verde.6.3. Aceste semnale sînt înso ite de un semnal sonor.

Deplasarea pe acest sector de drum necesit luarea m surilor corespunz toare situa iei rutiere. 26. formate dintr-o asociere de benzi albe i negre. Sec iunea a 7-a Mijloacele de semnalizare a lucr rilor pe drum (anexa nr. e) informare i orientare. f) informare suplimentar (panouri adi ionale). stîlpi. pasaje denivelate. . 29. Mijloacele de semnalizare a lucr rilor pe drum se instaleaz în conformitate cu normativele i regulamentele în vigoare i trebuie s garanteze securitatea traficului pe sectorul de drum în repara ie sau pe cel de ocolire. 3) Indicatoarele de interzicere i restric ie stabilesc ori suspend interdic iile sau restric iile participan ilor la trafic. Marcajele rutiere se divizeaz în orizontale i verticale (laterale). prevenind impactul i facilitînd orientarea vizual a conduc torilor. 27. dubleaz sau precizeaz .a) avertizare. a anumitor puncte de servicii. precum i oblig s se circule cu viteza prescris sau mai mare. marcaje rutiere. pilonii viaductelor. precum i indic conduc torilor direc iile de urmat în intersec ii. parapete. sînt de culoare alb . 4) Indicatoarele de sens obligatoriu prescriu direc iile de deplasare. permit pe unele sectoare de drum circula ia numai anumitor participan i. lumini ³fulger´ sau alte mijloace speciale. 30. Marcajele rutiere servesc la organizarea circula iei. 2) Marcajele rutiere verticale. bariere. d) sens obligatoriu. b) prioritate. 6) Panourile adi ionale precizeaz sau limiteaz ac iunea indicatoarelor rutiere. Limitele zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare rutiere. a c ror semnifica ie o completeaz . Sec iunea a 6-a Marcajele rutiere (anexa nr. Nici o lucrare nu va începe decît dup ce a fost coordonat cu poli ia rutier . c) interzicere i restric ie. furnizeaz informa ii despre dislocarea localit ilor. galben sau portocalie i se aplic pe carosabil sau pe borduri.5) 31. panouri. precum i pe alte obiecte aflate pe platforma drumului i care prezint pericol pentru circula ia rutier ). 1) Indicatoarele de avertizare aten ioneaz participan ii la trafic asupra existen ei unui pericol pe drum. la avertizarea sau la îndrumarea participan ilor la trafic i pot fi folosite de sine st t tor sau în asociere cu alte mijloace de semnalizare rutier . Indicatoarele rutiere trebuie s fie lizibile i s fie instalate în corespundere cu normativele i cu regulamentele tehnice în vigoare.4) 28. 2) Indicatoarele de prioritate reglementeaz ordinea de trecere la intersec iile cu circula ia nedirijat sau pe sectoarele de drum unde este imposibil trecerea simultan a dou vehicule care se deplaseaz din sensuri opuse. astfel încît s poat fi observate din timp de c tre participan ii la trafic c rora li se adreseaz . potrivit naturii i duratei sale. 5) Indicatoarele de informare i orientare stabilesc sau suspend anumite reglement ri de circula ie. conuri. administratorul drumului i s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru. se aplic pe elementele de construc ie ale drumului (poduri. precum i precizeaz semnifica ia semnalelor semafoarelor. indicîndu-le i natura acestuia. 1) Marcajele rutiere orizontale stabilesc anumite reglement ri pentru circula ie.

prin comutarea luminii în faruri. pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . trebuie s aib fundal de culoare galben . 1) Pentru prevenirea oric rui pericol i pentru a nu stînjeni traficul. ea se va modifica potrivit noilor condi ii de circula ie. . de lumini continue sau intermitente de culoare ro ie sau portocalie. 3) Semnalizarea cu semnalizatorul de direc ie sau cu bra ul trebuie efectuat d timp. dup caz. prin punerea în func iune a luminii de întîlnire pe timp de zi sau prin punerea în func iune a avertizorului de avarie. Dac mijloacele de semnalizare nu sînt fluorescent-reflectorizante. înainte: a) de a pune în mi care vehiculul. iar în cazul în care acestea lipsesc sau sînt defectate ± cu bra ul. Sec iunea a 8-a Semnalele conduc torilor de vehicule. b) de a efectua manevra (preselectare a benzii. 2) Conduc torul de vehicul trebuie s semnalizeze corespunz tor cu semnalizatoarele de direc ie. pentru înlesnirea manevrei. virare. in înaintea manevrei. 2) Semnalul sonor trebuie s fie de scurt durat i trebuie efectuat la o distan care ar evita surprinderea celor aten iona i. utilizate pentru semnalizarea lucr rilor pe drum. pentru a nu-i determina s efectueze manevre ce pot pune în pericol siguran a traficului. iar în afara localit ilor ± i pentru aten ionarea conduc torului de vehicul ce urmeaz s fie dep it. precum i modul de semnalizare a zonelor de lucru se efectueaz cu acordul poli iei rutiere. b) bra ul drept întins lateral sau bra ul stîng întins lateral i ridicat vertical de la cot înseamn c conduc torul acestui vehicul are inten ia de a schimba direc ia de mers spre dreapta. În cazul în care semnalul este executat cu bra ul. 1) Semnalizatorul sonor (claxonul) poate fi utilizat numai în cazul prevenirii unui accident în traficul rutier. 4) Semnifica ia semnalelor executate cu bra ul este urm toarea: a) bra ul stîng întins lateral sau bra ul drept întins lateral i ridicat vertical de la cot înseamn c conduc torul acestui vehicul are inten ia de a schimba direc ia de mers spre stînga sau de a întoarce. c) bra ul stîng sau drept ridicat vertical înseamn c conduc torul acestui vehicul are inten ia de a reduce viteza sau de a opri. cu ajutorul semnalizatorului sonor. acesta poate fi întrerupt prealabil manevrei.Indicatoarele rutiere din grupele de avertizare. circula ia va fi dirijat de c tre angaja ii serviciilor de între inere a drumurilor. iar la terminarea lor se va asigura ridicarea ei i restabilirea semnaliz rii ini iale sau. i întrerupt imediat dup efectuarea ei. c) de a se opri. Folosirea dispozitivelor de iluminare exterioar i a dispozitivelor de semnalizare luminoas i sonor 32. cu brasard ro ie i baston de semnalizare. Persoanele respective trebuie s fie echipate cu veste de protec ieavertizare fluorescent-reflectorizante. de culoare portocalie. întoarcere). interzicere i restric ie. 33. precum i cele de orientare. Semnalizarea cu mijloacele men ionate nu le acord prioritate i nu scute te pe -i conduc torii de vehicule de obliga ia lu rii tuturor m surilor necesare pentru prevenirea accidentului în traficul rutier. conduc torii de vehicule trebuie s semnalizeze cu ajutorul semnalizatoarelor de direc ie sau cu bra ul. 5) Presemnalizarea oric rei manevre se va efectua ulterior asigur rii c prin aceast manevr nu se vor crea obstacole altor participan i la trafic. Suspendarea circula iei ori instituirea restric iilor în vederea execut rii lucr rilor pe drum. ele vor fi înso ite. 6) Semnalul executat nu trebuie se induc în eroare al i participan i la trafic. În cazul în care situa ia o impune. Pe durata execut rii lucr rilor se va între ine semnalizarea stabilit .

vehiculele trebuie scoase în afara drumului. g) autovehiculelor care transport înc rc turi periculoase. conduc torul de vehicul trebuie s pun în func iune avertizorul de avarie i.43 i marcajul 1. iar dac aceasta nu este posibil. la autovehiculele i remorcile în mi care dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas trebuie puse în func iune astfel: a) la autovehicule. ninsoare abundent sau în alte condi ii similare. precum i simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor. În caz de orbire. trebuie pus în func iune în faruri lumina de întîlnire de c tre conduc torii: a) motocicletelor i ciclomotoarelor. În caz de cea dens .34. e) vehiculelor care fac parte dintr-o coloan organizat . cu condi ia c prin aceasta nu vor fi orbi i conduc torii de vehicule care vin din sen opus. prezen a lor trebuie s fie semnalizat prin punerea în func iune a avertizorului de avarie sau prin instalarea triunghiului de presemnalizare (conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament). b) la remorci ± lanternele de gabarit. i) tuturor vehiculelor ± în perioada 1 noiembrie ± 31 martie inclusiv. ploaie toren ial . cu gabarit i mase dep ite. 4) Pe timp de noapte. c) vehiculelor conduse de încep tori. Este interzis conectarea lanternelor posterioare anticea la semnalul de oprire. în func ie de iluminarea drumului ± lanternele de gabarit. iar în cazul în care acesta nu func ioneaz sau lipse te. 5) Farurile anticea pot fi utilizate: a) în condi ii de vizibilitate redus ± separat. neschimbînd banda de circula ie. b) vehiculelor de instruire. la autovehicule trebuie pus în func iune lumina de întîlnire a farurilor sau farurile anticea . precum i în cazul deplas rii la o distan mic fa de vehiculul precedent. prezen a autovehiculelor oprite sau sta ionate pe drumul public trebuie semnalizat prin punerea în func iune a lanternelor de pozi ie. f) autovehiculelor care tracteaz alte autovehicule (la autovehiculele tractate trebuie s fie pus în func iune avertizorul de avarie. 7) Farul proiector sau farul c ut tor poate fi utilizat: a) în afara localit ilor ± numai în lipsa vehiculelor din sens opus. în întîmpinarea fluxului principal de vehicule.2 b). în cazul în care conduc torul vehiculului ce vine din sens opus necesit aceasta avertizînd prin comutarea luminii farurilor. în spatele acestor vehicule trebuie amplasat triunghiul de presemnalizare). 6) Lanternele posterioare anticea pot fi utilizate numai în condi ii de vizibilitate redus . c) în cazurile prev zute în subpunctul 3) din prezentul punct ± în locul luminii de întîlnire a farurilor. 2) Lumina de drum a farurilor trebuie comutat cu lumina de întîlnire: a) în cazul deplas rii pe drumul suficient iluminat. . 1) Pe timp de noapte. h) vehiculelor de rut în cazul deplas rii pe banda semnalizat prin indicatorul 5. lumina de întîlnire sau de drum a farurilor. În cazul în care conduc torul de vehicul inten ioneaz s dep easc . pe sectoarele de drum neiluminate sau în condi ii de vizibilitate redus . pe un timp de scurt s durat poate fi folosit lumina de drum a farurilor. d) microbuzelor i autobuzelor care transport grupuri de copii. b) pe timp de noapte pe sectoarele de drum neiluminate ± simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor. 3) Pentru aten ionarea altor participan i la trafic i pentru semnalizarea vehiculelor în cazul deplas rii pe timp de zi. În cazul în care acestea sînt defectate. în condi ii de vizibilitate redus i în tuneluri. s reduc viteza i s opreasc . b) în scopul evit rii orbirii la trecerea în sensuri opuse la o distan de cel pu in 150 m sau chiar la o distan mai mare.

b) cînd vehiculul a fost oprit fortuit. Serviciului Gr niceri. în conformitate cu standardele i normativele în vigoare i cu acordul Direc iei poli iei rutiere. dup caz. În localit i. reîncolon rii sau altei schimb ri a direc iei de mers. trebuie s fie echipate.. 1) Pe lîng cazurile men ionate. Capitolul IV REGULI PENTRU CIRCULA IA VEHICULELOR Sec iunea 1 Începutul deplas rii i schimbarea direc iei de mers 39. care se amplaseaz la mijlocul acoperi ului caroseriei autoturismului sau. Semnul distinctiv ³Autotren´ trebuie s fie pus în func iune la deplasarea acestuia. avînd conturul de culoare ro ie i inscrip ia ³ ´ de culoare neagr . 2) În cazul în care vehiculul iese de pe un teritoriu adiacent drumului. Autovehiculul destinat instruirii în conducere trebuie s fie echipat cu o caset de form triunghiular cu lumin alb . conduc torul trebuie s semnalizeze prin amplasarea triunghiului de presemnalizare (a lanternei portative cu lumin ro ie intermitent ) în spatele vehiculului ori. Serviciului de Protec ie i Paz de Stat. Lumina în caset trebuie s fie conectat în cazul deplas rii pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . în fa a acestuia pe aceea i band . astfel încît s poat fi v zut de la o distan suficient de conduc torii vehiculelor care se apropie. 38. Ministerului Ap r rii.6). precum i cele destinate între inerii i repar rii drumurilor. triunghiul de presemnalizare poate fi amplasat la o distan mai mic . avertizorul de avarie trebuie pus în func iune: a) în cazul accidentului în traficul rutier. b) s cedeze trecerea pietonilor i vehiculelor care circul pe acest drum. Autovehiculele cu regim prioritar de circula ie (ale Ministerului Afacerilor Interne. Departamentului Institu iilor Penitenciare al Ministerului Justi iei. ambulan ele. 37. la o distan de cel pu in 30 m. astfel încît s poat fi observat de conduc torii de vehicule care se apropie. cu lumini giratorii de culoare albastr . respectiv. 2) În cazul în care vehiculul nu este echipat cu avertizor de avarie sau acesta este defectat. constituind un obstacol pentru ceilal i participan i la trafic. Serviciului de Informa ii i Securitate. 1) Înaintea începerii deplas rii. ro ie. 35.6). care transport înc rc turi cu gabarit dep it etc. ale echipelor mobile ale Serviciului Vamal. verde sau portocalie i semnale sonore speciale. precum i în timpul opririi sau sta ion rii lui pe timp de noapte ori în condi ii de vizibilitate redus . serviciilor bancare. . conduc torul trebuie: a) s se informeze prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutier i s circule doar în direc ia permis de deplasare pe drumul respectiv. d) cînd este necesar semnalizarea celorlal i participan i la trafic despre un pericol iminent. conduc torul de vehicul trebuie s se asigure c aceast manevr va fi executat în siguran i nu va crea obstacole pentru ceilal i participan i la trafic. Este interzis montarea la autovehicule i remorci a altor dispozitive de semnalizare luminoas i sonor decît cele prev zute prin construc ie (cu excep ia cazurilor indicate la punctul 122 subpunctul 3) litera a) din prezentul Regulament). po tei speciale). c) în cazul îmbarc rii i debarc rii copiilor din vehiculul semnalizat prin semnul distinctiv 5 (anexa nr. autovehiculele destinate stingerii incendiilor. Autobuzul i camionul destinate instruirii trebuie s fie semnalizate suplimentar prin semnul distinctiv 10 (anexa nr.b) în localit i ± de c tre conduc torii vehiculelor cu regim prioritar de circula ie afla i în misiuni urgente de serviciu. dup caz. în cazul circula iei intense. în fa pe acoperi ul autobuzului ori pe cabina camionului. 36.

dac conduc torul vehiculului nu este ajutat de o persoan aflat în afara vehiculului. încorporîndu-se în fluxul de transport. efectueaz simultan aceast manevr trebuie s lase centrul imaginar al acestor întreruperi pe dreapta de vehicul. . precum i pietonilor. 40. e) în locurile de dislocare a sta iilor vehiculelor de rut . aceasta poate fi efectuat de la marginea dreapt a carosabilului sau chiar de pe acostament.46. viaducte. b) s cedeze trecerea bicicli tilor i conduc torilor de ciclomotoare care se deplaseaz pe pista destinat lor. precum i celora care vin din sens opus. cît i a marcajului rutier 1. În cazul în care manevra de întoarcere se efectueaz în afara intersec iei. conduc torul trebuie s preselecteze din timp banda indicat . 1) Întoarcerea vehiculului este interzis : a) la trecerile pentru pietoni. la intrarea pe acest drum. iar l imea carosabilului este insuficient . rampe i sub acestea.3) În cazul în care conduc torul are inten ia de a preselecta banda. 1) Înaintea vir rii la stînga sau întoarcerii. cel pu in într-o direc ie. pe poduri. 6) În cazurile în care traiectoriile de deplasare a vehiculelor se intersecteaz . Totodat . el trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care circul în aceea i direc ie pe aceast band . iar ordinea de trecere nu este prev zut de prezentul Regulament. 4) În cazul în care drumul este amenajat cu band de decelerare (frînare). conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculului ce se apropie din dreapta. asigurîndu-se c li se cedeaz trecerea. în cazul circula iei dublu sens. b) s cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus i urmeaz s se deplaseze înainte sau la dreapta. În locurile de întoarcere. el poate efectua aceast manevr numai dup ce s-a asigurat c nu pune în pericol siguran a circula iei. Preselectarea benzii poate fi efectuat numai ulterior asigur rii c circula ia în direc ia de mers este permis i pe aceste benzi. În caz de necesitate. Ei nu sînt scuti i de obliga ia de a lua toate m surile de precau ie pentru a evita accidentul în traficul rutier. conduc torii de vehicule care. 5. b) în tuneluri. În cazul în care drumul este amenajat cu band de accelerare. 41. la intrarea pe acest drum conduc torul trebuie s conduc vehiculul pe banda extrem din dreapta. în cazul în care acestea încep deplasarea de la sta ia semnalizat . conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea vehiculului care circul în aceea i direc ie i se afl pe banda din dreapta. pentru a reduce viteza. conduc torul de vehicul trebuie: a) s se apropie din timp de axa drumului. În acest caz conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se deplaseaz în acela i sens pe banda din dreapta. nesemnalizate sau semnalizate prin indicatoarele 5. astfel încît traiectoriile lor de deplasare s nu se intersecteze. 3) Vir rile trebuie executate astfel încît la ie irea din intersec ie vehiculul s nu ajung pe banda de sens opus. el trebuie s apeleze la ajutorul altor persoane. 4) În localit i conduc torii de vehicule sînt obliga i s cedeze trecerea vehiculelor de rut . 5) În cazul în care carosabilul are o band (sau benzi) cu circula ie reversibil . d) în locurile în care vizibilitatea drumului este mai mic de 100 m. În cazul în care conduc torul este impus (l ime insuficient ) s efectueze manevra utilizînd par ial sau în întregime banda al turat . atît în cazul efectu rii manevrei de întoarcere prin întreruperea benzii de separare. precum i pietonilor.47. 2) Înaintea vir rii la dreapta. c) la trecerile la nivel cu calea ferat i la o distan mai mic de 50 m de la acestea. f r a crea obstacole vehiculelor din acest flux. venind din sensuri opuse. conduc torul trebuie s demareze pe aceast band .3. sau de marginea stîng a carosabilului cu circula ia în sens unic. conduc torul de vehicul trebuie: a) s ocupe din timp marginea dreapt a carosabilului. La preselectarea concomitent . conduc torii vehiculelor de rut pot începe deplasarea. În acest caz conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se deplaseaz în acela i sens.

gabaritele vehiculelor i intervalele de siguran necesare. 1) Conduc torul trebuie s conduc vehiculul în conformitate cu limita de vitez stabilit . Conduc torul de vehicul trebuie s manifeste pruden sporit i.2) Conduc torul vehiculului care inten ioneaz s se deplaseze cu spatele poate s înceap manevra numai dup ce s-a asigurat c o poate face f r a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilal i participan i la trafic. dep i. 1) Pe drumurile cu trei i mai multe benzi pe sens: a) vehiculele lente trebuie s se deplaseze pe banda extrem din dreapta. în cazurile în care se deplaseaz pe lîng : . pentru a nu pune în pericol siguran a traficului. În cazul în care exist o singur band pe sens. În cazurile în care cîmpul vizual în spate este limitat. întoarcerii sau opririi. dep ire. banda din mijloc este destinat circula iei în ambele sensuri. el trebuie s reduc viteza sau chiar s opreasc .9). 2) În cazul în care în limita vizibilit ii apar obstacole care pot fi observate de conduc tor. dar intrarea pe aceast band este permis numai pentru efectuarea manevrelor de ocolire. 3) Pe drumurile cu circula ia dublu sens care au cel pu in dou benzi într-o direc ie este interzis intrarea pe partea carosabilului destinat circula iei în sens opus. 3) În cazul în care circula ia este intens . iar în lipsa acestora ± de c tre conduc torii vehiculelor. Intersectarea liniei discontinue este permis numai în caz de preselectare a benzii. 1) Determinarea benzilor de circula ie se efectueaz prin marcaj sau indicatoarele rutiere 5. Sec iunea a 2-a Pozi ia vehiculelor pe carosabil 42. aflate în afara autovehiculului. se permite deplasarea numai pe linia de tramvai de aceea i direc ie. circula ia vehiculelor trebuie s se efectueze strict în limitele benzilor. c) starea tehnic a vehiculului i particularit ile înc rc turii. avînd pentru aceasta autorizarea lucr rilor de c tre administratorul drumului i acordul poli iei rutiere. inînd cont de l imea carosabilului. cu condi ia c nu se creeaz obstacole tramvaiului. 5) Pe drumul care are cel pu in dou benzi pe sens i linii de tramvai. deplasarea pe aceste linii este interzis . s reduc viteza pîn la limita care i-ar garanta siguran a traficului sau chiar s opreasc . preselecta banda pentru virare la stînga sau întoarcere. cu excep ia cazurilor necesare de a ocoli. b) autocamioanele cu masa maxim autorizat ce dep e te 3500 kg pot ocupa banda extrem din stînga numai pentru virare la stînga sau întoarcere. 44. 2) Pe drumurile al c ror carosabil este delimitat prin liniile marcajului longitudinal. în caz de necesitate. d) situa ia rutier . se permite intrarea ma inilor care efectueaz pe ele lucr ri de între inere sau repara ie. conduc torul trebuie s recurg la ajutorul altei persoane. conduc torii de vehicule pot schimba banda numai pentru efectuarea virajului. Pe trotuare i pistele pentru pietoni este interzis intrarea vehiculelor.37. Mersul cu spatele este interzis în intersec ii i în locurile prev zute în subpunctul 1) din prezentul punct. 2) În afara localit ilor conduc torii trebuie s conduc vehiculele cît mai aproape de marginea dreapt a carosabilului. Intrarea pe banda extrem stînga destinat circula iei în sens opus este interzis .41. b) dexteritatea în conducere care i-ar permite s prevad situa iile periculoase. inînd permanent seama de urm torii factori: a) starea psihofiziologic ce influen eaz aten ia i reac ia. 43. Sec iunea a 3-a Viteza de deplasare i spa iul între vehicule 45. 4) Pe drumurile cu circula ie dublu sens care au trei benzi pentru circula ie delimitate prin marcajul longitudinal (cu excep ia marcajului 1.3. preselectare pentru virare la stînga sau întoarcere. Ca excep ie. 46.1 ± 5.

conduc torul vehiculului trebuie s se asigure c : a) nici un conduc tor de vehicul care îl urmeaz nu a început dep irea. Aceste autovehicule trebuie s poarte în fa i în spate semnul distinctiv 15 (anexa nr. c) vehicule de rut oprite în sta ii.4 ± 110 km/h. 1) Conduc torilor care au vechimea în conducerea autovehiculului de categoria (subcategoria) respectiv mai mic de un an li se interzice s dep easc limita vitezei de 70 km/h. pe toate drumurile ± 90 km/h. prin instalarea indicatoarelor 3. aceast limit pe anumite sectoare de drum sau benzi de circula ie (pentru unele tipuri de vehicule) poate fi majorat pîn la 80 km/h. pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5. dac aceast ac iune nu este impus de siguran a circula iei. În func ie de viteza de deplasare.4 ± 90 km/h. c) pentru autobuze.6). pe celelalte drumuri ± 70 km/h. 48. b) pentru microbuze. autobuze interurbane i turistice.a) copii. pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5. persoane de vîrst înaintat . în caz de frînare brusc a acestuia. altele decît cele indicate. Conduc torului de vehicul îi este interzis: a) s dep easc viteza maxim determinat prin caracteristica tehnic a vehiculului. 47. c) poate efectua dep irea f r a pune în pericol sau a stînjeni circula ia din sens opus.27 de semnifica ie corespunz toare. b) s dep easc limita de vitez determinat de semnul distinctiv 11 (anexa nr. i ar permite s opreasc evitînd coliziunea. Sec iunea a 4-a Dep irea i trecerea în sensuri opuse 51. Aceste autovehicule vor purta în spate semnul distinctiv 11 (anexa nr. pe celelalte drumuri ± 90 km/h. trebuie s respecte viteza men ionat în autoriza ia special de transport. semnalizate prin semnul distinctiv 5 (anexa nr. adic banda pe care urmeaz s se angajeze are un spa iu suficient i viteza vehiculului ce urmeaz a fi dep it permite executarea acestei manevre. d) s frîneze brusc. cu masa sau gabaritul dep ite. 4) Conduc torii de autovehicule destinate transportului de înc rc turi periculoase. b) în afara localit ilor: 110 km/h ± pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5. . viteza maxim de deplasare trebuie s fie de 60 km/h. precum i pentru autoturisme i camioane cu masa maxim autorizat ce nu dep e te 3500 kg care tracteaz o remorc . 50. b) cel care îl preced pe aceea i band nu a semnalizat inten ia de a dep i sau inten ia de a preselecta spre stînga.4. nu se reduce brusc viteza i nu se opre te decît în cazuri excep ionale. c) s circule cu vitez redus f r motiv întemeiat. conduc torul de vehicul trebuie s lase liber un spa iu (distan ) fa de vehiculul precedent care. limitele maxime de vitez sînt: a) pentru autoturisme i autocamioane la care masa maxim autorizat nu dep e te 3500 kg. 49. În cazul în care siguran a traficului se garanteaz . 1) Limitele maxime de vitez a vehiculelor pe drumurile publice sînt: a) în localit i ± 50 km/h. 3) Remorcarea autovehiculelor r mase în pan trebuie s se efectueze cu o vitez ce nu dep e te 50 km/h. prin aceasta stînjenind circula ia. Înaintea dep irii.6). b) microbuze i autobuze în sta ionare.6). precum i persoane cu semne evidente de invaliditate. în func ie de categoria vehiculelor. precum i pentru motociclete. camioane la care masa maxim autorizat dep e te 3500 kg. 90 km/h ± pe celelalte drumuri. Imediat dup executarea dep irii. 2) În afara localit ilor.6). 2) În cazul în care se efectueaz transportarea persoanelor în caroseria camionului. d) poate s revin pe banda precedent f r a stînjeni vehiculul dep it. iar prin zonele reziden iale i teritoriile adiacente drumului ± 20 km/h.

1) În cazul în care traiectoriile de mers prin intersec ie ale vehiculelor nu se intersecteaz . c) în locurile unde s-a creat un rînd de vehicule ai c ror conduc tori sînt obliga i s respecte un semnal de interzicere a trecerii sau în cazul în care circula ia se desf oar lent. Sec iunea a 5-a Circula ia în intersec ii Reguli generale 56.1 i 1. 1) Conduc torului de vehicul ce urmeaz a fi dep it îi este interzis s creeze obstacole dep irii prin m rirea vitezei sau alte ac iuni. conduc torul de vehicul pe partea c ruia se afl obstacolul trebuie s cedeze trecerea.14. conduc torul este obligat s revin pe banda de circula ie ini ial . tramvaiele se dep esc pe partea stîng . acestea se pot deplasa concomitent. 2) În afara localit ilor. precum i tramvaiele se dep esc pe partea dreapt . conduc torul acestuia este obligat. vehiculele ai c ror conduc tori au semnalizat inten ia de a schimba direc ia spre stînga i au început efectuarea acestei manevre. 4) Pe drumurile cu cel pu in dou benzi pe sens conduc torul care a dep it un vehicul poate s r mîn pe banda în cauz . 2) Pe drumurile cu declivitate pronun at . ciclomotoarelor i motocicletelor f r ata . 55. 3) Dup executarea manevrei de dep ire (cu excep ia cazurilor în care dep irea se efectueaz pe banda din dreapta în raport cu vehiculul dep it). Ca excep ie. cu masa sau gabaritul dep ite. semnalizate prin indicatoarele rutiere 1. c) în tuneluri. cu excep ia cazurilor în care dep irea se efectueaz pe drumul cu prioritate în raport cu drumul intersectat. 1) În cazul în care trecerea în sensuri opuse este imposibil . 54.14.2. la prima posibilitate. Excep ie de la regul sînt cazurile în care ei în i i inten ioneaz s dep easc sau circula ia este intens . mai cu seam la dep irea bicicletelor. b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat. dac pentru aceasta exist spa iu suficient. conduc torul vehiculului în pant trebuie s cedeze trecerea vehiculului în ramp . unde trecerea concomitent în sensuri opuse a dou vehicule este imposibil . d) pe trecerile la nivel cu calea ferat i la o distan mai mic de 100 m înainte de acestea. 3) În cazul în care situa ia rutier nu permite dep irea unui vehicul lent. precum i la deplasarea pe drumurile care au cel pu in dou benzi pe sens. i ai celor lungi trebuie s men in între ei un spa iu care ar permite finalizarea manevrei de dep ire în siguran de c tre alte vehicule. conduc torii vehiculelor lente. 2) Dep irea cu ie irea pe banda de circula ie în sens opus este interzis : a) în intersec iile cu circula ia dirijat .52. s cedeze trecerea vehiculelor care îl urmeaz . în cazul în care are inten ia de a devansa i alte vehicule. precum i pe drumurile cu circula ia în sens unic. 1) Dep irea este interzis : a) în intersec iile cu circula ia nedirijat i în imediata apropiere înainte de ace stea. În cazul în care între ina din dreapta i marginea carosabilului nu exist spa iu suficient pentru dep ire. . 2) Conduc torul trebuie s men in în timpul dep irii un interval lateral suficient în raport cu vehiculul pe care îl dep e te. b) pe trecerile pentru pietoni i în imediata apropiere înainte de acestea. 1) Vehiculele se dep esc numai pe partea stîng . 53. asigurîndu-se c nu-i stînjene te pe conduc torii vehiculelor care vin din spate cu o vitez mai mare.

Este interzis intrarea în intersec ie în cazul în care circula ia este blocat în direc ia de mers i ca urmare conduc torul va fi for at s opreasc .18.2. înaintea semafoarelor este aplicat marcajul 1. Intersec ii cu circula ie nedirijat 59.73.1 sau 5. 57. conduc torii tramvaielor au prioritate fa de conduc torii altor vehicule. 3) În cazul în care drumul cu prioritate î i schimb direc ia în intersec ie. 3) La apari ia semnalului verde al semaforului. conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care vin din alte direc ii. precum i pietonilor care finalizeaz traversarea carosabilului. conduc torii de vehicule care se deplaseaz pe drumul cu prioritate trebuie s respecte ordinea trecerii intersec iilor de semnifica ie echivalent . 5. Îns în cazul cînd în intersec ie.3 ori a marcajului 1. Aceast regul o vor respecta între ei i conduc torii tramvaielor. 4) În cazul deplas rii în direc ia s ge ii aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului. conduc torul este obligat s cedeze trecerea vehiculelor deja angajate în trecerea intersec iei. indiferent de direc ia de deplasare ulterioar a acestora.2) În cazul vir rii la stînga sau întoarcerii.12 i/sau este instalat indicatorul 5. astfel creînd obstacole vehiculelor ce se deplaseaz pe drumul intersectat. în lipsa indicatorului 5. 4) În cazul permisiunii concomitente i în condi ii egale de deplasare. indiferent de direc ia lor de deplasare. 2) Conduc torul care s-a angajat în traversarea intersec iei la semnalul verde al semaforului trebuie s se deplaseze în direc ia inten ionat . neluînd în considerare semnalele semaforului la ie irea din intersec ie. 2) La intersec ia drumurilor de semnifica ie neechivalent . în direc ia de deplasare. . Intersec ii cu circula ie dirijat 58. precum i pietonilor care traverseaz carosabilul drumului. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea bicicli tilor i conduc torilor de ciclomotoare care traverseaz acest carosabil pe pista pentru bicicli ti. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersec ie din dreapta. dac mijloacele de semnalizare sau configura ia intersec iei nu impun alt modalitate de efectuare a manevrei. aceea i ordine trebuie s-o respecte conduc torii de vehicule de pe drumurile f r prioritate. conduc torul autovehiculului amplasat pe banda de pe care se efectueaz virarea trebuie s continue deplasarea în direc ia indicat de s geat dac prin oprirea lui se creeaz obstacole vehiculelor ce vin din spate pe aceea i band .38. conduc torul trebuie s se conformeze semnalelor fiec rui semafor. pe care acesta urmeaz s vireze. 1) Intersec ia în care semafoarele nu func ioneaz sau în care func ioneaz semnalul galben intermitent se consider intersec ie cu circula ie nedirijat .38.37. 5) În intersec ia în care circula ia este dirijat prin semaforul cu semnal suplimentar. Conduc torii de vehicule ce vin din sensuri opuse i vor efectua simultan manevra de virare la stînga sau de întoarcere trebuie s lase centrul intersec iei pe dreapta de vehicul. concomitent cu semnalul ro u. conduc torul vehiculului care se deplaseaz pe drumul f r prioritate trebuie s cedeze trecerea vehiculelor ce se apropie de intersec ie pe drumul cu prioritate. 3) În cazul vir rii la dreapta sau la stînga. Ulterior. 4) La intersec ia drumurilor de semnifica ie echivalent . 1) Intersec ia în care ordinea de trecere este determinat de semnalele semaforului sau de agentul de circula ie se consider intersec ie cu circula ie dirijat . conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus i se vor deplasa înainte sau la dreapta.

Sec iunea a 6-a Traversarea c ilor ferate 60. nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar.). Fiecare participant la trafic trebuie s ia în considerare exigen ele indicatoarelor i marcajului rutier.37. Pozi ia în care agentul de cale ferat se afl cu fa a sau cu spatele c tre participan ii la trafic. 61. precum i s ocoleasc vehiculele oprite în fa a trecerii. 2) Dac scoaterea vehiculului de pe calea ferat este imposibil . precum i indica iile agentului de cale ferat .5) În cazul în care conduc torul vehiculului nu poate determina prezen a îmbr c mintei drumului (timp de noapte. conduc torul de vehicul trebuie s reduc viteza i s se asigure c nu se apropie nici un tren. b) s ridice voluntar bariera sau s ocoleasc bariera coborît . Deplasarea poate fi reluat numai dup ce conduc torul s-a asigurat c de trecere nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar. el va considera c se afl pe drumul f r prioritate. dup posibilitate. cu bra ele întinse lateral ori coborîte sau avînd un baston (stegule ) în bra ul ridicat vertical semnific ³trecerea interzis ´. În cazul în care la trecerea la nivel cu calea ferat nu este instalat indicatorul 5.12. trecerea se va efectua numai într-un rînd. ie ind pe contrasens. conduc torul poate s continue deplasarea numai dup ce s-a asigurat c de trecere. precum i a celor lente se efectueaz cu permisiunea efului sec iei de între inere a c ii ferate. conduc torul este obligat: a) s trimit . 65. la o distan de cel pu in 1 km de la trecere.18.12 sau la indicatorul 2. iar în lipsa acestuia ± nu mai aproape de 5 m fa de barier . iar semnalul semaforului permite trecerea. noroi etc. pozi ia barierelor. 62.1 i/sau nu este aplicat marcajul rutier 1. În cazul în care trecerea la nivel cu calea ferat nu este amenajat cu bariere i semafoare. a celor lungi. 1) Circula ia prin trecerea la nivel cu calea ferat a ma inilor autopropulsate este permis numai în pozi ie de transport. iar în lipsa lor ± nu mai aproape de 10 m de prima in . în ambele direc ii ale c ii ferate. cedînd trecerea trenului sau altui vehicul feroviar. La apropierea de trecerea la nivel cu calea ferat . conduc torul trebuie s opreasc la marcajul 1. explicîndu-le modul de semnalizare a opririi trenului care se apropie. 66. 2) Dac barierele sînt coborîte sau în curs de coborîre i/sau semnalele semaforului interzic trecerea (indiferent de pozi ia barierei). semnalele semaforului. din ambele sensuri. 63. 1) În cazul în care la trecerea la nivel cu calea ferat sînt instalate bariere i/sau semafoare. conduc torul poate s continue deplasarea numai atunci cînd barierele sînt ridicate. conduc torul vehiculului i agentul de cale ferat . . b) s r mîn pe loc i s semnalizeze alarma general . iar indicatoarele rutiere de prioritate lipsesc. 67. Participan ii la trafic trebuie s traverseze c ile ferate numai prin trecerile la nivel cu calea ferat . dou persoane (dac este numai o persoan ± în direc ia cu vizibilitate insuficient a c ii).2. Semnalul de alarm general prezint o serie dintr-un semnal continuu urmat de trei semnale scurte ale claxonului. 1) În caz de oprire fortuit pe trecerea la nivel cu calea ferat . 3) Conduc torului de vehicul îi este interzis: a) s se angajeze în traversare în cazul în care situa ia rutier îl va impune s opreasc pe calea ferat . precum i al i conduc tori de vehicule afla i în apropiere sînt obliga i s ia m surile necesare pentru evacuarea imediat a persoanelor i scoaterea de pe calea ferat a vehiculului. 2) Circula ia prin trecerea la nivel cu calea ferat a vehiculelor cu gabarit i mas dep ite. Pentru cedarea trecerii trenului sau altui vehicul feroviar. z pad . conduc torul trebuie s opreasc în fa a semaforului la marcajul 1. 64.

semnalizate prin indicatoarele 1. Parcarea 68.8. c) autoturismele i motocicletele pot fi oprite sau sta ionate intrînd par ial ori în întregime pe trotuar. amplasarea vehiculelor poate fi alta decît cea indicat ). b) pe ambele p r i ale drumului cu circula ia în sens unic. rampe i sub acestea.48.8. numai în locurile special amenajate. în locurile care nu sînt delimitate prin marcaj. precum i prin marcajul 1.) se permite numai în locurile de parcare sau în afara drumului.1 sau 5.2. în cazul în care conduc torii de vehicule care circul în acela i sens vor fi impu i s treac peste acest marcaj. d). e) în intersec ii i la o distan mai mic de 15 m de la acestea. 3) În localit i oprirea sau sta ionarea se va efectua în modul urm tor: a) pe partea dreapt a drumului cît mai aproape de bordur sau pe acostament.1. popas de noapte etc. g) în dreptul marcajului longitudinal continuu. 6.8. Excep ie de la regul fac motocicletele f r ata .14. dac prin aceasta se creeaz obstacole vehiculelor în cauz . Sec iunea a 7-a Oprirea i sta ionarea voluntar . Sta ionarea este interzis : a) în locurile în care este interzis oprirea. Oprirea este interzis : a) pe trecerile la nivel cu calea ferat i mai aproape de 50 m fa de acestea. devine imposibil observarea indicatorului sau a semnalului semaforului. cel pu in într-o direc ie. pe poduri. dac este liber cel pu in o band pentru circula ie (autocamioanele cu masa maxim autorizat ce dep e te 3500 kg pot opri pe partea stîng numai pentru a înc rca sau desc rca bunuri). d) pe sectoarele de drum cu declivitate pronun at . . Semnalul de oprire a trenului se efectueaz prin rotirea bra ului (pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus trebuie folosit i o lantern sau o f clie). ciclomotoarele i bicicletele. b) în tuneluri. în cazul în care cîmpul vizual este mai mic de 100 m. k) pe linia de tramvai sau imediat lîng aceasta. Sta ionarea trebuie efectuat în conformitate cu modul indicat pe panoul adi ional 6. b) pe drumurile publice cu o l ime a carosabilului mai mic de 6 m. în cazul în care se creeaz obstacole circula iei tramvaielor. 70.17. paralel cu marginea carosabilului (în locurile în care partea carosabil este l rgit . viaducte. semnalizînd oprirea. 2) În cazul sta ion rii.c) la apari ia trenului s alerge în întîmpinarea lui.9.8. Sta ionarea de lung durat (odihn . j) pe gazoanele verzi.2. 1) Oprirea sau sta ionarea voluntar a vehiculelor este permis într-un rînd.6 ± 6. iar în lipsa lor acest spa iu se determin de la indicatoarele 5. f) pe un spa iu mai mic de 25 m fa de locurile special amenajate pentru oprirea vehiculelor de rut sau taximetrelor ori de la locurile semnalizate prin marcajul 1. c) pe carosabil în apropiere de curba periculoas sau sfîr itul rampei sectorului de drum. dac prin indicatoare sau marcaj nu este prescris alt modalitate. paralel cu axa acestuia. 6. marcate prin indicatorul 5. h) în locurile în care. pe partea dreapt . i) în locurile în care vehiculul creeaz obstacole altor participan i la trafic.1. prin aceasta. 4) Pe drumurile din afara localit ilor vehiculele vor fi oprite sau sta ionate numai în afara carosabilului. iar în cazul în care aceasta nu este posibil ± cît mai aproape de marginea dreapt a carosabilului.1 i 1. conduc torii de vehicule trebuie s foloseasc ra ional suprafa a acestui teren.48. care pot fi oprite sau sta ionate pe carosabil în dou rînduri.14.3.2. asociat indicatorului. c) la ie irile de pe teritoriile adiacente drumului.8.6 ± 5. 69. d) pe trecerile pentru pietoni i la o distan mai mic de 5 m înainte de acestea.

2) În cazul remorc rii prin modul înc rc rii par iale. se creeaz obstacole pentru ceilal i participan i la trafic. s anun e asisten a tehnic . Sec iunea a 8-a Remorcarea autovehiculelor r mase în pan i tractarea remorcilor 74. 75.71. . 1) În cazul sta ion rii pe carosabil pe timp de noapte. la necesitate. prin prezen a sa. 72. 2) Pe timp de noapte. 2) Se interzice deschiderea portierelor vehiculului oprit. 76. s -l deplaseze cît mai aproape de bordur i. a remorcilor. precum i în caroseria vehiculului tractor. f) în procesul remorc rii autovehiculele trebuie s fie semnalizate conform punctului 34 subpunctul 3) litera f) din prezentul Regulament. conduc torul trebuie s ia m suri pentru deplasarea vehiculului din locurile în cauz . prin intermediul unei leg turi flexibile. în cazul în care la vehiculul remorcat nu este defectat sistemul de direc ie. autovehiculul trebuie s fie semnalizat conform punctului 34 subpunctul 4) din prezentul Regulament. pe drumurile publice este interzis sta ionarea ma inilor autopropulsate.1. c) autovehiculele cu sistemul de direc ie defectat vor fi remorcate prin înc rcarea p r ii din fa a lor în caroseria vehiculului tractor sau pe o platform de remorcare. în locurile neiluminate ale drumurilor publice. b) cu motocicletele f r ata . 3) În caz de oprire fortuit . 1) Conduc torul poate p r si vehiculul doar dup ce a luat m surile necesare pentru a exclude pornirea de la sine a vehiculului sau utilizarea lui în lipsa conduc torului. care la fiecare metru lungime trebuie s fie marcat prin stegule e de culoare ro ie de dimensiunea 200 x 200 mm. este interzis prezen a persoanelor în cabina i caroseria vehiculului remorcat.3 i/sau marcajul 1. 77. 1) În cazul în care autovehiculul r mîne în pan . 1) În cazul în care remorcarea se efectueaz prin intermediul unei leg turi flexibile sau al cuplajului rigid. Remorcarea autovehiculelor r mase în pan se va efectua respectînd urm toarele condi ii: a) prin intermediul leg turii flexibile cu o lungime de 4-6 m. subpunctul 1). semnalizate prin indicatoarele 5. troleibuzele. d). iar dac aceasta nu este posibil.1. conduc torul trebuie s -l semnalizeze în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera b) din prezentul Regulament. se interzice transportarea pasagerilor în autobuzele. 2) Dac vehiculul r mas în pan nu poate fi scos de pe carosabil i. Remorcarea este interzis : a) pe drumurile acoperite cu polei. c) a dou autovehicule concomitent. iar masa lui dep e te jum tate din masa de facto a vehiculului tractor. precum i în caroseria autocamioanelor remorcate. în cazul în care la vehiculul remorcat nu sînt defectate frîna de serviciu i sistemul de direc ie. iar dac aceasta este imposibil ± s semnalizeze autovehiculul în conformitate cu punctul 37. în locurile unde oprirea este interzis . în cazul în care se expune pericolului conduc torul sau pasagerii ori se creeaz obstacole altor participan i la trafic.48. d) la volanul vehiculului tractor trebuie s se afle un conduc tor care are mai mult de un an vechime în conducere.1 ± 5. b) prin intermediul unei bare metalice (cuplaj rigid) cu lungimea de cel mult 3 m sau al unui dispozitiv care s asigure posibilitatea vehiculului remorcat de a se înscrie în traiectoria remorcherului. Parcarea vehiculelor este permis numai în locurile destinate acestui scop. 73.48. litera b) din prezentul Regulament. precum i pe acestea. conduc torul acestuia trebuie s -l scoat imediat în afara carosabilului. e) în cazul remorc rii prin intermediul leg turii flexibile sau al barei metalice. la volanul autovehiculului remorcat trebuie s se afle un conduc tor care posed permis de conducere de categoria (subcategoria) corespunz toare. precum i a vehiculelor cu trac iune animal . d) în cazul în care frîna de serviciu la vehiculul remorcat este defectat .

3) În timpul mersului.3 m de la marginea de sus a obloanelor i în raport cu nivelul platformei la în l imea de 0. iar b ncile amplasate de-a lungul obloanelor laterale sau celui din spate au speteze solide. 82. 79. 1) Cuplarea unui vehicul cu una sau dou remorci se va efectua numai dac : a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sînt omologate i compatibile. dar nu dep e te 16. 2) Transportarea în grup a copiilor se efectueaz numai în microbuze i autobuze. 1) Un automobil poate tracta numai o singur remorc . iar autovehiculele trebuie s fie semnalizate în fa i în spate cu semnul distinctiv 5 (anexa nr.3-0. acesta trebuie s posede categoria D. s consume alimente. acesta trebuie s posede i subcategoria D1. b uturi sau s fumeze. Este interzis : . 83. În acest caz lungimea ansamblului de vehicule nu trebuie s dep easc 20 m. conduc torului vehiculului de rut i se interzice s poarte discu ii cu alte persoane. pot fi transporta i în autoturismul care este utilat cu un dispozitiv special de sus inere ce corespunde masei i taliei copilului. 2) Autobuzul poate tracta o remorc pentru bagaje.5 m. b) tipul remorcii corespunde tipului autovehiculului tractor. iar viteza nu va dep i 30 km/h. 1) Copiii în vîrst de pîn la 7 ani. 3) Motocicleta f r ata . 2) În caroseria neutilat a autocamionului se pot deplasa persoanele care înso esc sau urmeaz a primi înc rc turile. inclusiv cele din cabin . Sec iunea a 9-a Transportul de persoane 80.6). 2) Viteza ansamblului de vehicule nu trebuie s dep easc viteza maxim stabilit de uzina produc toare pentru oricare dintre vehiculele care îl compun. precum i bicicleta pot tracta o remorc cu o singur ax . Dac num rul de persoane transportate dep e te 16 în afara conduc torului. avînd masa maxim autorizat de cel mult 3000 kg.78. cu excep ia conduc torului. 81. c) num rul persoanelor nu dep e te num rul locurilor utilate. 1) Conduc torul vehiculului de rut este obligat: a) s opreasc pentru îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor numai în sta iile semnalizate ca atare. Tractorul poate tracta dou remorci. b) autovehiculul este utilat cu b nci fixate în caroserie la o distan de cel pu in 0. În salonul acestor vehicule trebuie s se afle cel pu in o persoan adult în calitate de înso itor. cu condi ia c ansamblul astfel format nu dep e te lungimea de 24 m. care nu sînt supraveghea i de o persoan adult sau nu sînt inu i în bra e. 2) Îmbarcarea pasagerilor în vehicul i debarcarea din el se permit numai din partea trotuarului sau acostamentului (în cazul camionului ± i din partea oblonului din spate a caroseriei acestuia). cu condi ia c ele vor fi asigurate cu locuri amplasate mai jos de marginea de sus a obloanelor. iar în cazul în care num rul de persoane transportate este mai mare de 8. d) s repun în mi care vehiculul din sta ie dup ce a luat m surile necesare de precau ie pentru a evita accidentul în traficul rutier. s permit accesul acestora în cabina conduc torului. b) s deschid u ile numai dup ce vehiculul a oprit în sta ie. 1) Transportul de persoane în caroseria vehiculului de subcategoria C1 sau categoria C este permis numai dac : a) conduc torul are vîrsta de cel pu in 21 ani i minim 3 ani vechime în conducerea autovehiculelor de subcategoria (categoria) men ionat . c) s închid u ile numai dup ce pasagerii au coborît ori au urcat. ciclomotorul.

în în l ime ± 4 m. mîner de sus inere i sprijin pentru picioare. altor ma ini autopropulsate. c) s arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substan e. ea trebuie marcat prin semnele distinctive 12 (anexa nr. e) s urce în vehiculul de rut cu animale. în remorc . Pasagerul este obligat: a) s poarte centura de siguran în cazul în care prin construc ia autovehiculului este prev zut acest dispozitiv. obiecte sau substan e ce prezint pericol sau incomodeaz al i pasageri. 85. 89. . dep esc limitele maxime de gabarit se pot deplasa pe drumurile publice numai fiind autorizate de administratorul drumului (administratorii drumurilor) i poli ia rutier . inu i în bra e de persoane adulte). 88. e) transportarea persoanelor în afara cabinei camionului (cu excep ia cazurilor de transportare în caroseria sau furgonul utilate corespunz tor). Vehiculele care. constructiv sau din cauza înc rc turii transportate. 84. 90. 91. chiar dac sînt inu i în bra e de persoane adulte. tractorului. rulot -camping.55 m (pentru autocamioanele frigorifice i caroseriile izotermice ± 2. înainte de plecare i în timpul deplas rii. în lungime ± înc rc tura s nu dep easc limita gabaritului posterior al vehiculului mai mult de 2 m. Sec iunea a 10-a Transportarea înc rc turilor 86. c) s a tepte vehiculul de rut în sta ie. Este interzis deplasarea vehiculelor cu limitele de gabarit dep ite. s in deschise ori s for eze deschiderea u ilor în timpul mersului vehiculului. s nu perturbeze stabilitatea sau s fac dificil conducerea vehiculului. dup caz. Conduc torul de vehicul. b) transportarea pe motocicleta f r ata a copiilor care au vîrsta mai mic de 12 ani sau a oric rei alte persoane. pe trotuar. b) s poarte casca de protec ie prins cu cataram atunci cînd c l tore te pe motociclet . în caroseria motocicletei destinat transport rii înc rc turilor. iar pe timp de noapte ± semnalizat suplimentar prin catadioptri sau lanterne de culoare alb în fa i de culoare ro ie în spate. în plan transversal ± mai mult de 0.6).4 m de la marginea exterioar a luminilor de gabarit. fa sau spate. d) s stea în picioare în caroseria autocamionului în mers. mai mult de 1 m.6 m). în condi ii de vizibilitate redus sau polei. dac motocicleta nu este utilat cu a. s coboare. b) s nu limiteze cîmpul vizual al conduc torului.a) transportarea persoanelor al c ror num r dep e te num rul de locuri prev zute prin caracteristica tehnic a vehiculului (cu excep ia copiilor în vîrst de pîn la 7 ani. este obligat s verifice dac înc rc tura este amplasat i fixat astfel încît aceasta: a) s nu expun pericolului participan ii la trafic sau s cauzeze daune propriet ii publice ori private. b) s antreneze conduc torul în discu ii sau s -i distrag aten ia în timpul mersului. În cazul în care înc rc tura dep e te limitele de gabarit ale vehiculului în plan longitudinal. Pasagerului îi este interzis: a) s urce. 87. Masa înc rc turii transportate i repartizarea acesteia pe axe nu trebuie s dep easc valorile stabilite prin caracteristica tehnic a vehiculului. acostament sau. c) transportarea pe motociclete a persoanelor cu semne evidente de ebrietate sau dac ambele picioare sînt plasate pe de o parte a motocicletei. d) conduc torilor de microbuze i autoturisme ± transportarea copiilor în vîrst de pîn la 12 ani pe bancheta din fa . pe refugiu. Limitele maxime de gabarit ale vehiculelor (inclusiv înc rc turii) nu trebuie s dep easc : în l ime ± 2.

b) circula ia autocamioanelor (cu excep ia celor de prest ri servicii popula iei i institu iilor aflate în zon sau care efectueaz lucr ri tehnologice). e) în cazul în care amplasarea i fixarea înc rc turii nu corespunde cerin elor de siguran i normelor de transportare. În zona reziden ial i cea pietonal este interzis : a) trecerea vehiculelor în tranzit. Transportarea înc rc turilor periculoase trebuie efectuat numai cu autovehicule special amenajate. altor vehicule a c ror vitez . f) în situa ia în care înc rc tura a c zut din vehicul i prin aceasta s creat un obstacol -a circula iei. Conduc torului de vehicul. 97. îi este interzis s transporte bunuri deasupra vehiculului. conduc torul trebuie s -l semnalizeze conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament. 95. ma inilor autopropulsate (excep ie fac cazurile cînd acestea execut lucr ri de între inere i repara ie a drumului). e) sta ionarea cu motorul în func iune. Reglement rile sec iunii în cauz î i extind ac iunea i asupra circula iei prin cur i. iar înl turarea imediat a acesteia nu este posibil . în cazul în care autostrada are cel pu in trei benzi pe sens. 92. cît i pe carosabilul drumului.6). d) s nu mascheze dispozitivele de iluminare exterioar . 2) Conduc torii de vehicule trebuie s se deplaseze astfel încît s nu creeze obstacole sau pericol pietonilor. precum i pe drumurile de comunica ie dintre imobilele de locuit cu multe etaje. Ei au prioritate în raport cu vehiculele. . 96. În caz de necesitate. pe alte benzi decît pe prima i a doua. precum i mînarea animalelor domestice. semnalizate cu semnul distinctiv 13 (anexa nr. 1) În zona reziden ial i cea pietonal pietonilor li se permite deplasarea atît pe trotuare. d) sta ionarea vehiculelor în afara locurilor special amenajate sau amplasarea lor într -un mod care face dificil (sau chiar imposibil ) deplasarea pietonilor ori trecerea vehiculelor cu regim prioritar de circula ie. Pe autostr zi se interzice: a) deplasarea pietonilor. iar dac aceasta nu este posibil ± s întrerup deplasarea. La ie irea din zona reziden ial conduc torii trebuie s cedeze trecerea altor participan i la trafic. este mai mic de 60km/h. ciclomotoarelor. c) remorcarea autovehiculelor r mase în pan trecînd de prima ie ire de pe autostrad . Sec iunea a 11-a Circula ia prin zonele reziden iale i pietonale 94. c) instruirea în conducere. d) intrarea în locurile de întrerupere a benzii de separare i întoarcerea pentru deplasarea în sensul opus. pe rute coordonate cu poli ia rutier . b) circula ia autocamioanelor cu masa maxim autorizat ce dep e te 3500 kg i a celor ce au lungimea mai mare de 7 m.c) s nu se rostogoleasc sau s cad din vehicul. destinat transportului de persoane. Sec iunea a 12-a Circula ia pe autostr zi 98. dispozitivele de semnalizare. circula ia bicicletelor. prin construc ie sau din alte motive. dac acesta nu este prev zut cu portbagaj omologat. 93. catadioptrii i pl cile cu num rul de înmatriculare. conduc torul trebuie s întreprind m suri de înl turare a necorespunderilor. Jocurile copiilor sînt permise pe întreg teritoriul zonei reziden iale. ei sînt obliga i s opreasc . îns nu trebuie s creeze obstacole neîntemeiate circula iei lor. precum i semnalele executate cu bra ele de conduc torul vehiculului la care sînt defectate sau lipsesc dispozitivele de semnalizare luminoas .

pentru a reduce viteza. Sec iunea a 13-a Circula ia autovehiculelor în traficul interna ional 101. 99. Totodat . Autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova vor putea trece frontiera de stat în cazul în care se respect condi iile de admitere în traficul interna ional. i care sînt vopsite în mod special. cu condi ia c se vor întreprinde m surile necesare de precau ie pentru a evita orice accident în traficul rutier. Serviciului de Protec ie i Paz de Stat. Conduc torii vehiculelor escortate trebuie s includ în faruri lumina de întîlnire. De prioritate beneficiaz . dar sînt venite provizoriu în Republica Moldova. ale echipelor mobile ale Serviciului Vamal. 2) În cazul în care se execut misiuni urgente de serviciu. capitolului IV sec iunea a 18-a). cele destinate stingerii incendiilor. po tei speciale. pot devia de la exigen ele Regulamentului în cauz (cu excep ia capitolului II. 100.e) mersul cu spatele. 1) Autovehiculele Ministerului Afacerilor Interne. ambulan ele. 106. Conduc torii acestor vehicule trebuie s posede permis de conducere na ional de categoria (subcategoria) respectiv .2 a). conduc torii vehiculelor în cauz trebuie s pun în func iune semnalele luminoase i sonore speciale. Vehiculele în cauz trebuie s poarte pl ci cu num rul de înmatriculare de modelul stabilit prin Conven ia interna ional privind circula ia rutier . conduc torul trebuie s semnalizeze vehiculul în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera b) din prezentul Regulament. f) instruirea în conducere. În caz de oprire fortuit . care corespunde modelului stabilit de Conven ia interna ional privind circula ia rutier sau permis recunoscut pe baz de reciprocitate. conform punctului 38 din prezentul Regulament. care separ carosabilul de banda destinat acestui scop. Sec iunea a 14-a Reguli privind circula ia vehiculelor cu regim prioritar de circula ie i obliga iile celorlal i conduc tori de vehicule 105. 1) Conduc torul de autovehicul care urmeaz s intre pe autostrad trebuie s utilizeze banda de accelerare i. pot conduce autovehicule pe drumurile publice dac posed permis de conducere na ional. precum i cele ale serviciilor bancare. indiferent de direc ia lui de deplasare. ei pot profita de prioritate doar atunci cînd s-au asigurat c li se cedeaz trecerea. cu o ulterioar întrerupere de cel pu in 24 ore. trebuie din timp s preselecteze banda de decelerare. 103. capitolului III sec iunile a 2-a i a 8-a. inclusiv s . Departamentului Institu iilor Penitenciare al Ministerului Justi iei. precum i semnul distinctiv 3 (anexa nr. conduc torii vehiculelor escortate de vehiculul cu regim prioritar de circula ie. conduc torii altor vehicule trebuie s asigure deplasarea nestînjenit a acestuia. f r a le crea obstacole. s se încorporeze în fluxul de vehicule care circul pe ea.26 sau 5. cedînd trecerea.1. Autovehiculele înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice ale Republicii Moldova numai în cazul în care se respect condi iile de admitere în traficul interna ional.6). g) oprirea în afara locurilor special amenajate i semnalizate prin indicatoarele 5.48. perfectat pe numele s u. Serviciului Gr niceri. Serviciului de Informa ii i Securitate. 2) Conduc torul de autovehicul care urmeaz s ias de pe autostrad . 104. 102. Persoanele care domiciliaz în alte state. care sînt echipate cu semnale luminoase i sonore speciale. la care Republica Moldova este parte. de asemenea. Vehiculul aflat în traficul interna ional poate s circule pe drumurile publice nu mai mult de un an. efectuarea probelor tehnice ale autovehiculelor. Ministerului Ap r rii. 1) La apropierea vehiculului la care este pus în func iune dispozitivul cu lumin albastr giratorie sau fulger i semnalul sonor special. luînd m surile necesare pentru scoaterea lui dup linia 1. în cazul în care execut misiuni urgente de serviciu.

punctului 43 subpunctele 1) i 2) i punctului 44 din prezentul Regulament.5.17. trebuie s posede permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehiculul pentru instruire. 4) Folosirea de c tre conduc torii vehiculelor cu regim prioritar de circula ie a semnalelor luminoase i sonore speciale în alte cazuri decît cele justificate de urgen a misiunii lor este interzis . precum i pentru ob inerea categoriilor sau subcategoriilor noi poate fi efectuat doar în cadrul cursurilor organizate de institu iile licen iate în domeniu. cu oglind retrovizoare pentru instructor. pe acostament sau chiar. Conduc torii autovehiculelor destinate lucr rilor de între inere a drumurilor. 3. precum i semnalul sonor special.23) i ale marcajelor. 2. 2) În cazul în care vehiculul cu regim prioritar de circula ie la care sînt puse în func iune dispozitivele cu lumin de culoare albastr i/sau ro ie. Reluarea deplas rii se permite numai dup trecerea autovehiculului care încheie coloana. punctului 42 subpunctele 2) i 5). 107. vehicule cu trac iune animal . Sec iunea a 15-a Instruirea în conducerea autovehiculelor 108. c l re ii trebuie s circule pe drumul public numai într-un singur rînd. cît i vehiculelor escortate. cunosc i respect exigen ele prezentului Regulament. escorteaz o coloan oficial . în caz de necesitate. pozi ionîndu-se cît mai aproape de bordur . Este interzis dep irea vehiculului cu regim prioritar de circula ie. Excep ie de la regul o au vehiculele care vin d sens in opus pe drumul cu band de separare. 2) Instruirea ini ial în conducerea vehiculului trebuie efectuat pe terenuri închise circula iei sau pe terenurile amenajate i destinate acestui scop. 3) Conduc torul de vehicul. în cazul instruirii pe drumurile publice.elibereze banda pe care se deplaseaz vehiculul cu regim prioritar de circula ie. cu condi ia c nu vor periclita siguran a circula iei.14 ± 3. dep ire. 1) Conduc torii de biciclete. 2. 4) Vehiculul destinat instruirii trebuie s fie echipat cu comand dubl asupra ambreiajului i frînei. 1) Instruirea teoretic i practic în vederea ob inerii permisului de conducere. precum i punctului 40 subpunctul 5). conduc torii altor vehicule sînt obliga i s cedeze trecerea atît acestuia. i-ar asigura oprirea imediat . precum i a vehiculelor escortate de acesta. avînd pus în func iune un dispozitiv de culoare albastr sau verde. indiferent de direc ia lor de deplasare. vehiculul deplasîndu-se numai pe banda extrem dreapta (excep ie cazurile de ocolire. 2.4. precum i certificat de atestare profesional care îi acord dreptul de a instrui. îns acesta este destinat aten ion rii i avertiz rii altor participan i la trafic despre eventualul pericol. virare la stînga sau întoarcere). la care func ioneaz dispozitivul cu lumin albastr giratorie sau fulger. echipate cu dispozitive cu lumin de culoare portocalie giratorie. 3) Instructorul.1. în cazul în care se apropie de vehiculul oprit. s opreasc . vehiculelor cu trac iune animal i pietonilor cu c rucioare manuale 109. în timpul execut rii lucr rilor pe drumurile publice pot face excep ie de la exigen ele indicatoarelor (cu excep ia indicatoarelor 2. Conduc torilor altor vehicule li se interzice s creeze obstacole în executarea lucr rilor de c tre vehiculele în cauz . Instruirea pe drumurile publice poate fi efectuat numai pe itinerarele autorizate de poli ia rutier doar în cazul în care cursan ii au dexteritate suficient în conducerea autovehiculului. men inînd în timpul deplas rii. în . ciclomotoare. oprind cît mai aproape de bordur sau pe acostament. în caz de necesitate.2. Sec iunea a 16-a Circula ia bicicletelor. precum i semnalizat conform punctului 34 subpunctul 3) litera b) i punctului 36 din prezentul Regulament. Dispozitivul cu lumin de culoare portocalie nu acord prioritate în circula ie. trebuie s reduc viteza pîn la limita care. 3.

3) Conduc torul vehiculului cu trac iune animal . lungimea sau masa lor. cu excep ia tract rii unei remorci compatibile acestor vehicule. pentru imobilizarea acestuia. în spate ± ro ie. este necesar existen a unui num r suficient de înso itori. k) remorcarea bicicletelor (ciclomotoarelor). b) s circule în galop prin localit i. s fie semnalizat în fa cu catadioptri de culoare alb . frîna sau claxonul sînt defectate. în cazul în care în direc ia de deplasare exist o pist pentru bicicli ti. Înc rc turile care dep esc limitele de gabarit ale vehiculului trebuie semnalizate pe lateral cu stegule e de culoare ro ie. Izolat. e) s transporte înc rc turi care. c) s transporte pe timp de noapte i în condi ii de vizibilitate redus înc rc turi ce dep esc limitele de gabarit ale vehiculului. De asemenea. numai de înso itori (ciobani etc. h) s conduc bicicleta sau ciclomotorul fiind în stare de ebrietate. pe lateral ± portocalie. vehiculul cu trac iune animal trebuie s fie înregistrat în modul stabilit i s poarte placa cu num rul de înregistrare. cu excep ia unui copil de pîn la 7 ani. prin volumul. un interval nu mai mare de 1 m. f) s circule pe trotuare. 1) Pentru a fi admis în traficul rutier. 4) Conduc torului de vehicul cu trac iune animal îi este interzis: a) s circule pe drumul modernizat. conduc torii de biciclete i ciclomotoare trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care circul pe drum. din dreapta. 2) În afara intersec iilor. el trebuie s duc animalele de frîu în timpul intr rii pe drumul cu prioritate. iar dac din diferite motive este impus s se deplaseze pe jos. animalele (cîte cel mult dou la înso itor) pot fi conduse de frîu. b) s circule ne inînd cel pu in cu o mîn ghidonul. . în cazul opririi pe sectorul de drum cu declivit i. d) s transporte persoane. trebuie s se afle în vehicul. 3) Bicicletele trebuie s fie utilate cu catadioptri în fa de culoare alb (sau far). c) s se in cu mîna de un vehicul în mers. dar nu mai pu in de trei.). 1) Animalele izolate sau în turm (ciread ) pot fi mînate pe drumurile publice. precum i remorcarea cu acestea. de form triunghiular . pe suportul special montat în fa . s lase animalele dezlegate. pe aleile din parcuri i prin gr dinile publice (cu excep ia copiilor care se deplaseaz pe biciclete sub supravegherea celor adul i).raport cu marginea din dreapta a carosabilului. 4) Conduc torilor de biciclete i ciclomotoare li se interzice: a) s circule pe carosabilul drumului. în cazul în care pista pentru bicicli ti se intersecteaz cu drumul public i aceast intersectare este nedirijat . de regul pe timp de zi. 5) Animalele care înso esc un vehicul cu trac iune animal trebuie s fie legate în spatele acestuia. fiind îmbr ca i în vest de protec ie-avertizare fluorescent-reflectorizant . 2) Vehiculul în cauz trebuie s fie echipat cu pan pentru împiedicarea ro ii la deplasarea în pant sau. el trebuie s duc animalele de frîu. 110. stînjenesc conducerea bicicletei (ciclomotorului) sau pericliteaz circula ia altor participan i la trafic. i) s conduc vehiculul dac ghidonul. În cazul în care acestea sînt mînate pentru traversarea drumului public sau prin trecerea la nivel cu calea ferat . g) s execute manevra de virare la stînga sau de întoarcere pe drumurile care au mai mult de o band pe sens. 111. men inînd în permanen controlul asupra animalelor. în spate ± de culoare ro ie. în timpul deplas rii. în cazul în care în direc ia de deplasare exist un drum rudimentar. pe lateral ± de culoare portocalie. d) în timpul sta ion rii pe drum. în cazul în care vizibilitatea este redus i/sau cîmpul vizual este limitat. precum i cu picioarele neamplasate pe pedale.

114. în cazul în care înc rc tura îi face vizibilitatea insuficient sau chiar imposibil în direc ia de mers. în lipsa trotuarelor. 4) În afara localit ilor. 1) La trecerile cu circula ia dirijat . 5) În cazul deplas rii pe carosabil sau pe acostament. pistelor pentru pietoni i acostamentelor. 3) Odat angaja i în traversare. care ar permite circula ia fluent i în siguran a celorlal i participan i la trafic. pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . 1) Pietonii trebuie s traverseze drumul numai pe la trecerile semnalizate. în întîmpinarea fluxului de vehicule. înso itorii de animale trebuie s poarte îmbr c minte cu elemente fluorescent-reflectorizante. se pot deplasa pe marginea dreapt a carosabilului. c) s abandoneze c ruciorul pe carosabil. inclusiv pe pasajele denivelate. 1) Pietonii trebuie s se deplaseze pe partea dreapt a trotuarelor. 116. b) s se deplaseze pe drumurile neiluminate. 2) Pietonii care transport sau duc obiecte voluminoase.2) Turmele mari trebuie frac ionate în grupuri compacte i bine separate între ele. 3) În cazul în care sînt mînate pe drumul public. împing bicicleta. 1) Pietonilor li se interzice s se angajeze în traversare: . iar în lipsa acestora ± de semnalele semafoarelor care dirijeaz circula ia vehiculelor sau de semnalele agen ilor de circula ie. animalele i înso itorii acestora trebuie s circule pe acostamentul din partea stîng a drumului. efectuînd trecerea pe traiectorie perpendicular în raport cu marginea carosabilului. iar în lipsa acestora ± pe acostament. din cauza lipsei trotuarelor i a acostamentelor. Persoanele care ruleaz în c rucioarele pentru invalizi. astfel încît s se creeze spa ii suficiente. ei trebuie s mearg unul dup altul pe marginea dreapt a carosabilului. pietonii trebuie s poarte îmbr c minte cu elemente fluorescentreflectorizante. 2) Pietonului cu c rucior manual îi este interzis: a) s se deplaseze pe carosabilul drumurilor cu circula ie intens . 1) Pietonul cu c rucior manual nu trebuie s se deplaseze pe drumul public. Sec iunea a 17-a Circula ia pietonilor i a coloanelor 113. dînd dovad de pruden sporit . pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . inind cont de num rul înso itorilor. 2) În cazul în care în limitele vizibilit ii (100-150 m) nu sînt treceri pentru pietoni sau intersec ii. mînarea animalelor pe drumul cu îmbr c mintea carosabilului asfaltic sau ciment-beton. îns ei vor ie i pe carosabil numai cînd vor fi convin i de siguran a travers rii. cît mai aproape de marginea stîng a carosabilului. ei pot traversa drumul numai dup ce s-au asigurat c nu se apropie nici un vehicul. f r s stînjeneasc circula ia vehiculelor. în prezen a altor c i. iar în lipsa acestuia. precum i persoanele care ruleaz în c rucioare pentru invalizi. În caz de mînare pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . cît mai aproape de marginea stîng a carosabilului. cu condi ia c nu stînjenesc circula ia bicicli tilor i a conduc torilor de ciclomotoare. pistelor pentru pietoni sau pe potecile al turate drumului public. s se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat cu o band de separare. 112. pietonii au prioritate în trecere. pietonii nu trebuie s încetineasc mersul sau s se opreasc f r motiv. 2) La trecerile cu circula ia nedirijat . ciclomotorul sau motocicleta trebuie s se deplaseze în aceea i direc ie cu vehiculele. în raport cu conduc torii de vehicule. iar în lipsa acestora la intersec ii ± pe linia trotuarelor sau acostamentelor. iar în lipsa acestuia. pietonii trebuie s se conduc de semnalele semafoarelor destinate pietonilor. Pietonii se pot deplasa i pe pistele pentru bicicli ti. 3) În cazul în care pietonii sînt impu i. Este interzis . pietonii trebuie s circule pe acostamentul din partea stîng a drumului. în întîmpinarea fluxului de vehicule. 115.

defil rilor sau cortegiilor. 3) Pietonii trebuie s a tepte vehiculele de rut în sta ie. cu eliberarea ecusonului de modelul stabilit. d) în cazul în care se apropie un vehicul cu regim prioritar de circula ie. Pentru a fi men inute în traficul rutier. 121. 2) Persoanele adulte care se deplaseaz cu copii în vîrst de pîn la 7 ani trebuie s -i conduc numai pe partea exterioar a trotuarului. 118. controlul tehnic de stat al vehiculelor este efectuat i de subdiviziunile poli iei rutiere i inspectoratele ³Intehagro´. instruc iunilor întreprinderilor produc toare. Este interzis exploatarea vehiculului prin retragerea pl cilor cu num rul de înmatriculare sau de înregistrare în cazurile în care: a) acesta este fabricat sau reutilat nerespectîndu-se standardele i normativele în vigoare privind siguran a traficului rutier. ziua ± cu stegule e ro ii. iar în lipsa acestuia ± pe partea exterioar a acostamentului. pe refugiu. 2) Pietonilor li se interzice s traverseze c ile la trecerile la nivel cu calea ferat cînd semnalul luminos sau pozi ia barierei interzice trecerea. Confirmarea privind efectuarea controlului tehnic de stat o constituie ecusonul valabil amplasat în partea dreapt de jos a parbrizului vehiculului (cu excep ia motocicletelor i remorcilor). 117. c) num rul de înmatriculare nu corespunde standardului stabilit. semnalizîndu-le respectiv. b) s semnalizeze coloana în flancul stîng. Troleibuzele nu se admit în traficul rutier în cazul în care au fost eviden iate defecte men ionate în normele de exploatare a acestora. în spate ± de culoare ro ie. normelor tehnice de exploatare. Starea tehnic i utilajul autovehiculelor i remorcilor (în continuare ± vehicule) trebuie s corespund standardelor. dar numai pe timp de zi. c) s frac ioneze coloana în grupuri. iar în lipsa acestora ± pe acostament. c) prin spa iul intersec iilor în afara trecerilor pentru pietoni. care emite semnale luminoase i sonore. Conduc torii coloanelor sînt obliga i: a) s formeze coloana cu cel mult patru persoane în rînd.a) nemijlocit prin fa a sau spatele unui vehicul de rut oprit în sta ie ori a altor vehicule oprite sau sta ionate pe drum. înso it de raportul de verificare tehnic a vehiculului. iar pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus ± cu lanterne cu lumini: în fa ± de culoare alb . . cu excep ia manifesta iilor. educatorii i persoanele care înso esc copii nu trebuie s admit ie irea nesupravegheat a acestora pe carosabilul drumului. d) acesta este echipat cu dispozitive luminoase i sonore speciale f r autoriza ia Direc iei poli iei rutiere. acostament sau. în fa i în spate. sub supravegherea persoanelor adulte. 1) P rin ii. vehiculele trebuie supuse periodic controlului tehnic de stat la sta iile autorizate. dac m rimea acesteia stînjene te dep irea ei de c tre autovehiculele în mers. pe trotuare i pistele pentru pietoni în coloan cîte doi. în condi iile stabilite de legisla ia în vigoare. dup caz. protec ia mediului. pe trotuar. Sec iunea a 18-a Condi ii tehnice pentru admiterea în circula ie a autovehiculelor i remorcilor 119. Pîn la finalizarea re elei sta iilor autorizate. 3) Grupurile de copii pot s circule. b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat. 120. b) acesta nu a fost supus controlului tehnic de stat sau lipse te ecusonul ce confirm efectuarea acestuia sau raportul de verificare tehnic a vehiculului. altor acte normative ce in de siguran a traficului rutier.

de alte culori decît cea alb . de in torul vehiculului îl va prezenta pentru inspectarea repetat la poli ia rutier . Pentru pneurile remorcilor sînt stabilite limite de uzare identice celor pentru pneurile autovehiculelor care le tracteaz . c) prin dimensiunile sau sarcina admisibil . b) nu func ioneaz dispozitivele de sp lare i dezaburire prev zute prin construc ia vehiculului. este prezent exfolierea carcasei. b) este modificat construc ia sistemului de frînare. galben sau portocalie. sau amortizorul ghidonului la motociclete. sînt cu crampoane i f r crampoane. autocamioanelor ± 1. d) l mpile nu corespund modelului prev zut prin construc ie. noi i re apate. prev zut prin construc ie. cu tub i f r tub). contrar prevederilor punctului 122 subpunctul 6) litera e) din prezentul Regulament.e) parbrizul sau suprafe ele de geam ale portierelor din fa sînt umbrite. semnalizare luminoas i sonor : a) num rul. modelul profilului benzii de rulare diferit. c) este deteriorat sau lipse te servomecanismul sistemului de direc ie. 5) Ro ile i pneurile: a) în l imea rezidual a profilului benzii de rulare a pneurilor autoturismului este mai mic de 1.0 mm. c) nu func ioneaz sau sînt mascate dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas a autovehiculului. cu dispozitive de iluminare. 2) Sistemul de direc ie: a) jocul sumar în sistemul de direc ie dep e te normele stabilite de standardele în vigoare.6 mm. care îi va restitui pl cile cu num rul de înmatriculare (de înregistrare) retrase. cu lanterne de semnalizare a deplas rii cu spatele i de iluminare a pl cii cu num rul de înmatriculare. precum i exigen elor întreprinderii produc toare. iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante sînt de o alt culoare decît cea alb . destina ie sau construc ie diferit (structur radial i diagonal . e) vehiculul este echipat: în fa . Autovehiculele scoase din fabrica ie pot fi echipate cu dispozitive de iluminare i semnalizare de la vehicule prototip sau de alt model. subansamblurile sau piesele nu corespund modelului vehiculului în cauz . deforma ii pronun ate sau nu sînt destinate modelului dat. Dup înl turarea neajunsului care a servit drept temei pentru interzicerea exploat rii. motocicletelor i ciclomotoarelor ± 0. . culoarea i regimul de func ionare sau amplasarea dispozitivelor de iluminare exterioar sînt altele decît cele prev zute prin construc ie. 4) Dispozitivele de tergere i de sp lare a geamurilor: a) nu func ioneaz dispozitivele de tergere. a benzii de rulare sau a flancurilor. d) piesele sistemului de direc ie au uzuri. precum i celelalte lanterne emit o alt lumin decît cea ro ie. 122. iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante sînt de o alt culoare decît cea ro ie. pentru sezon de var i sezon de iarn . Este interzis exploatarea vehiculelor în cazurile în care sînt depistate devieri de la normativele tehnice i ecologice: 1) Sistemul de frînare: a) este defectat sau eficien a acestuia nu corespunde cerin elor standardelor în vigoare. semnalizare luminoas . autobuzelor ± 2. de o alt culoare decît cea alb . tipul.8 mm. în spate. b) pneurile au deterior ri (t ieturi sau rupturi) ale cordului. f) semnalizatorul sonor (claxonul) este defectat sau lipse te. b) sînt dereglate farurile. galben sau portocalie.0 mm. b) sînt jocuri reciproce pronun ate ale pieselor i subansamblurilor sistemului de direc ie. 3) Dispozitivele de iluminare. d) pneurile aceleia i axe a autovehiculului au dimensiuni. pneurile nu corespund modelului vehiculului.

În cazul în care aceste locuri nu sînt prev zute prin construc ie. discul sau janta are fisuri. k) lipsesc sau sînt defectate centurile de siguran i/sau tetierele banchetel r. nu sînt echipate cu tahograf. suporturile pentru picioare. destinate circula iei în traficul interna ional. f) la ro ile axei din fa ale autobuzului sau autoturismului sînt montate pneuri cu profilul benzii de rulare re apat. avînd fisuri care diminueaz vizibilitatea. troleibuze. l) la motociclet . iar dac nu este posibil ± s mearg la garaj sau la punctul cel mai apropiat de repara ie. h) este defectat dispozitivul de cuplare a remorcherului sau a remorcii. Trusa medical i sting torul de incendiu trebuie s fie fixate în locurile indicate de produc tor. triunghiul de presemnalizare (lanterna portativ cu lumin de culoare ro ie intermitent ). j) lipsesc: la autobuze. i) în fa a sau în spatele automobilului lipsesc barele de protec ie. Este interzis deplasarea ulterioar a vehiculului în cazurile în care: a) nu func ioneaz frîna de serviciu. care diminueaz cîmpul vizual al conduc torului. vesta de protec ie-avertizare fluorescent-reflectorizant . locul de amplasare i suprafa a reflectant a acestora trebuie s corespund categoriei vehiculului. triunghiul de presemnalizare 14 (anexa nr. la a ± mînerul de sus inere a pasagerului. prev zute o prin construc ie. c) zgomotul produs de dispozitivul de evacuare a gazelor de e apament dep e te nivelul zgomotului admisibil sau nu se asigur etan eitatea sistemului de ventilare a carterului motorului. În autobuze un sting tor de incendiu trebuie s fie fixat în cabina conduc torului. autocamioane i ma inile autopropulsate ± trusa medical . Num rul oglinzilor.6) sau lanterna portativ cu lumin de culoare ro ie intermitent . f) nu func ioneaz vitezometrul. . lipse te sau este defectat dispozitivul de siguran (cablul) remorcii care. vesta de protec ie-avertizare fluorescentreflectorizant . 123. g) lipse te prizonul (bulonul. autoturisme. 6) Alte condi ii tehnice: a) concentra ia substan elor nocive în gazele de e apament dep e te normele admisibile stabilite de standarde. d) lipsesc geamurile sau oglinzile retrovizoare prev zute prin construc ie ori acestea sînt deteriorate. Elementele de cuplare ale ata ului la motociclet au jocuri reciproce. iar cel lalt ± în salonul pasagerilor. la autocamioanele i autobuzele a c ror mas maxim autorizat dep e te 3500 kg ± cel pu in dou pene pentru asigurarea sta ion rii. la motociclete cu ata ± trusa medical . trusa i sting torul se fixeaz în alt loc u or accesibil (cu excep ia portbagajului autoturismului). e) parbrizul sau suprafe ele de geam ale portierelor din fa sînt umbrite ori pe acestea sînt amplasate diferite obiecte. prev zute prin construc ie. sting torul de incendiu. prev zut prin construc ie. nu este dotat cu frîn autonom . piuli a) de fixare a ro ii. b) autovehiculul prezint scurgeri de lubrifian i.e) vehiculul este echipat cu pneuri utilate cu crampoane în lipsa z pezii sau a ghe ii pe carosabil. respectînd m surile necesare de precau ie i condi iile punctului 37 subpunctul 1) litera d) din prezentul Regulament. ciclomotor lipsesc arcurile de protec ie. iar în dreptul ro ilor nu sînt instalate aripile de protec ie i ap r toarele de noroi prev zute prin construc ie. sau acesta nu func ioneaz . prin construc ie. conduc torul acestuia este obligat s ia toate m surile pentru înl turarea defec iunii. 124. În cazul în care pe parcurs au survenit defec iuni i autovehiculul nu corespunde condi iilor tehnice prev zute la punctul precedent. m) la autovehiculul utilat cu sistem de alimentare cu gaze este expirat termenul de testare periodic a rezervoarelor pentru gaze sau num rul acestora nu corespunde prevederilor normelor tehnice. g) autobuzele i autocamioanele.

c) lipse te placa cu num rul de înmatriculare sau acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare. d) nu func ioneaz . TRECERILOR LA NIVEL CU CALEA FERAT I ALTOR CONSTRUC II RUTIERE PRIVIND GARANTAREA SIGURAN EI TRAFICULUI RUTIER 126. e) nu func ioneaz dispozitivele de tergere. cu avizul poli iei rutiere. sub influen a preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reac iei. sînt bolnave. 1) Persoanele responsabile de exploatarea i starea tehnic a vehiculelor sînt obligate: a) s nu admit la conducerea vehiculelor persoane care nu posed permis de conducere de categoria (subcategoria) respectiv . de sp lare i dezaburire a parbrizului din partea conduc torului. farurile i lanternele de gabarit din spate. precum i persoanelor fizice care presteaz astfel de servicii li se interzice efectuarea lucr rilor de depanare a vehiculelor deteriorate în accidente în traficul rutier. indiferent de forma de proprietate. b) s nu admit în circula ie vehiculele a c ror stare tehnic nu corespunde normelor tehnice i ecologice. între inerea i exploatarea drumurilor publice. caroseriei. în cazul în care posesorul vehiculului nu posed certificatul cu privire la înregistrarea accidentului. pentru a interzice exploatarea acestuia.b) nu func ioneaz sistemul de direc ie. c) dispozitivul de cuplare a autotrenului nu asigur cuplarea remorcii. b) num rul de identificare a asiului. mijloacele necesare de semnalizare rutier i s le men in în stare tehnic de func ionare. 2) Persoanele responsabile de organizarea i dirijarea traficului rutier sînt obligate: a) s instaleze. 1) Persoanele responsabile de amenajarea. dac înl turarea imediat a acestora este imposibil . în cazul în care: a) nu este înmatriculat în modul stabilit. c) s reduc intensitatea sau chiar s interzic circula ia pe sectoarele de drum. eliberat în modul stabilit de c tre poli ia rutier . nu au fost supuse testului psihofiziologic i medical. b) s ia la timp m suri pentru înl turarea obstacolelor de natur s pericliteze siguran a traficului rutier sau pentru semnalizarea lor. . precum i în condi ii de vizibilitate redus . sub influen a drogurilor sau a altor substan e contraindicate. 3) Proprietarii care transmit vehiculele în folosin oneroas sau gratuit altor persoane sînt obliga i s înregistreze în Registrul de stat al transporturilor transmiterea vehiculelor i s asigure primirea de c tre uzufructuarii temporari a certificatelor de înmatriculare. sînt în stare de ebrietate. în condi ii de precipita ii abundente. trecerilor la nivel cu calea ferat i altor construc ii rutiere sînt obligate: a) s men in aceste construc ii în condi ii care ar garanta securitatea traficului rutier. precum i cele care nu sînt înmatriculate sau nu au fost supuse controlului tehnic de stat. Vehiculul este re inut i adus la parcarea special . DRUMURILOR PUBLICE. eliberate pe numele acestora. c) s ia m suri de interzicere a circula iei ma inilor autopropulsate cu enile pe drumurile modernizate. 127. pe timp de noapte. cadrului sau a motorului este reimprimat prin poansonare ori acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare. Capitolul V OBLIGA II PENTRU PROPRIETARII DE VEHICULE I PENTRU PERSOANELE RESPONSABILE DE EXPLOATAREA VEHICULELOR. 2) Conduc torilor sta iilor de prest ri servicii auto i ai altor institu ii de depanare a autovehiculelor. în cazurile în care deplasarea pe acestea prezint pericol pentru traficul rutier. f) autovehiculul prezint scurgeri de carburan i. 125. traumatizate sau se afl într-o stare avansat de oboseal de natur s le afecteze capacitatea de conducere.

. precum i a unor inscrip ii sau semne distinctive.1 ³Cale ferat f r bariere cu o singur linie´.4. 1.1 ± 1.2 ³Cale ferat f r bariere cu dou sau mai multe linii´. d) reutilarea vehiculelor.3 a Regulamentului circula iei rutiere SEMNIFICA IA INDICATOARELOR RUTIERE I PARTICULARIT ILE DE UTILIZARE A ACESTORA I. precum i construc ia diverselor obiecte în apropierea nemijlocit a drumurilor. 1.4. 1. În procesul de trecere de la circula ia dirijat la circula ia nedirijat (trecerea semafoarelor la regimul galben intermitent de func ionare).2 ³Curb periculoas ´ ± cotitur periculoas a drumului cu raz mic sau cîmp vizual limitat.3. pe sectoarele de drum aflate în administrare. 128. impunerea anumitor reglement ri de trafic etc. 1.2 ³Trecere la nivel cu o cale ferat f r bariere´.8 ³Intersec ie cu sens giratoriu´. materialele i alte elemente de construc ii trebuie s fie semnalizate în conformitate cu punctul 31 din prezentul Regulament. 1. cu poli ia rutier : a) itinerarele de circula ie i dislocarea sta iilor pentru vehiculele de rut . INDICATOARE DE AVERTIZARE 1. f) itinerarele de deplasare a vehiculelor care transport înc rc turi periculoase sau substan e explozive ori u or inflamabile. c) instalarea sau aplicarea pe drumurile publice a mijloacelor de semnalizare rutier .. 1. s impun în ciclul semaforic al obiectelor semaforice afi area semnalului ro u pentru toate direc iile de deplasare prin intersec ie.3 ³Intersec ie cu un drum f r prioritate´. în modul stabilit. aplicarea dungilor înclinate de culoare alb pe suprafe ele laterale ale caroseriei vehiculelor. g) efectuarea oric ror lucr ri pe drum. 1. în cazul în care acestea nu pot fi scoase în afara drumului. la sesizarea poli iei rutiere. 1.1. 1. instalarea pe ele a dispozitivelor speciale de semnalizare sonor i/sau luminoas .12. 129.12.11 ³Ie ire spre chei´.b) s stabileasc .1 ± 1. 1. 1. precum i modul de remorcare a dou sau mai multe vehicule.6 ³Intersec ie a drumurilor de semnifica ie echivalent ´. s ia m suri privind amenajarea.1 ³Trecere la nivel cu o cale ferat cu bariere´. Aceste locuri (zone).5 ³Trecere la nivel cu liniile de tramvai´. precum i ma inile destinate lucr rilor pe drum în timpul sta ion rii.7. 1.3. persoana responsabil pentru executarea lor este obligat s înl ture imediat toate obstacolele create prin aceste lucr ri i s readuc drumul la starea ce asigur securitatea circula iei vehiculelor i a pietonilor.6 ³Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferat în afara localit ilor´. 1. 2) Dup finalizarea lucr rilor de construc ie sau repara ie. în zonele cu risc sporit de accidentare restric ii de vitez . e) transportarea înc rc turilor cu gabarit sau mas dep ite. b) amplasarea panourilor publicitare. c) s asigure în permanen func ionarea adecvat a obiectelor semaforice. La anexa nr.9 ³Semafor´ ± intersec ie.7. Persoanele responsabile respective sînt obligate s coordoneze. trecere pentru pietoni sau sector de drum unde circula ia este dirijat de un semafor.10 ³Pod basculant sau bac de transbordare´. 1) Persoanele responsabile de executarea lucr rilor pe drum sînt obligate s garanteze siguran a traficului rutier în locurile de efectuare a acestor lucr ri.

18. utilizîndu-se în aceste cazuri panoul adi ional 6.1 ³Drum cu denivel ri´ ± sector de drum deteriorat (gropi. indicatoarele pot fi instalate la o alt distan decît cea men ionat .32. viaduct.). 1. 1.18. 1.4.14.31 ³Accident´ ± apari ia pe drum a unui obstacol sau a unei situa ii (accident în traficul rutier) de natur s fac trecerea dificil sau chiar imposibil .14. 1.14.2 se instaleaz imediat înaintea trecerii la nivel cu calea ferat . 1. 1. 1. alunec ri de teren sau c deri de pietre. de limita maxim admisibil a vitezei de deplasare pe drumurile publice.34. Particularit i de utilizare a indicatoarelor de avertizare Distan a de la locul instal rii indicatoarelor de avertizare pîn la începutul sectorului de drum periculos este în func ie. se instaleaz la o distan de 150300 m.1.3. Indicatoarele 1.1.25.30 ³Alte pericole´ ± sector de drum pe care exist vreun pericol dintre cele neprev zute prin alte indicatoare de avertizare.1 ± 1. elicoptere).1. 1. este aplicat pe suprafa a carosabilului o denivelare (denivel ri). respectiv: 1.25. pe care este posibil un vînt lateral puternic sau rafale de vînt inopinate. 1.17 ³Împro care cu pietri ´ ± sector de drum cu pericol de împro care cu pietri sau prund de sub ro ile vehiculelor.3.24. Indicatoarele rutiere de avertizare.1.15 ³Drum lunecos´ ± sector de drum cu pericol de alunecare sporit a carosabilului.18. 1.2 ³Curbe periculoase´.1 ± 1.26 ³Vînt lateral´ ± sector de drum care trece pe un rambleu înalt.1 ± 1. 1. pentru impunerea vitezei reduse de deplasare.3 ± îngustat din partea stîng .1. 1. atît în afara localit ilor..50.29 ³Drum aglomerat´ ± sector de drum pe care persist ambuteiaje în trafic.32.2. 1.2 ± îngustat din partea dreapt .33 ³Direc ia curbelor periculoase la stînga i la dreapta´ ± direc ie de urmat într-o intersec ie cu configura ia literei ³T´.1.28 ³Tunel´ ± construc ie artificial neiluminat sau cu vizibilitatea limitat a portalului de intrare.2 ³Direc ia curbei periculoase´ ± direc ia de urmat într-o curb semnalizat prin indicatoarele 1.24. ..50. 1.22 ³Bicicli ti´ ± locul intersect rii cu pista pentru bicicli ti în afara intersec iei. 1.1 ± îngustat din ambele p r i. În caz de necesitate.2 ³Denivelare artificial ´ ± sector de drum pe care.2 ³Animale´ ± sector de drum pe care este posibil apari ia animalelor. pe sectoarele de drum pe care limita maxim admisibil a vitezei de deplasare dep e te 50 km/h. respectiv: 1. de-a lungul malului abrupt ale unui rezervor de ap etc.21 ³Copii´ ± sector de drum în apropierea colilor.14. pe alte sectoare de drum în localit i ± la o distan de 50-100 m.34. 1. la ramificare de drumuri sau la ocolirea sectoarelor de drum în repara ie.18. 1.2 i/sau prin aplicarea marcajului rutier 1.16. pod. prima la stînga.25.1. 1. institu iilor pre colare etc.20 ³Trecere pentru pietoni´ ± por iunea drumului destinat pentru traversarea carosabilului de c tre pietoni.16. 5.27 ³Aerodrom´ ± sector de drum deasupra c ruia zboar la în l ime mic aparate de zbor (avioane. 1. semnalizat ca atare prin instalarea indicatoarelor 5.1.23 ³Lucr ri pe drum´. 1.1 ± 1.13. 1. 1. respectiv: prima la dreapta. în special.13.12.1. 1.3 ³Drum îngustat´. deform ri ale carosabilului etc. 1. ³Ramp cu declivitate mare´. cu excep ia indicatoarelor 1. 1. cît i în localit i.2 ± respectiv: ³Pant cu declivitate mare´. 1.32.1 ± din partea stîng . 1.1.25.2 sau ocolirea sectoarelor de drum în repara ie.6 i 1.1.19 ³Circula ie în dublu sens´ ± sector de drum cu circula ie în ambele sensuri. 1.13. unde persist pericolul apari iei copiilor pe carosabil.2.2 ³Curb deosebit de periculoas ´. 1. 1.2 ³C deri de pietre´ ± sector de drum pe care sînt posibile avalan e.2 ± din partea dreapt .34.3.18. 1.1. 1. 1.

5 ³Prioritate pentru circula ia din sens opus´ ± este interzis accesul pe sectorul de drum îngustat. II.14. pe drumurile modernizate sau împietruite. respectiv 1. În localit i.23 se repet i în localit i. indicatorul 1.1 i 2. Indicatoarele 2.1 sau 1.1 ± 1. .13.15.4.4.2.1. 1. indicatoarele 1.15. iar în cazul în care indicatorul este înso it de panoul adi ional 6. iar în cazul în care indicatorul este înso it de panoul adi ional 6. Simbolul încruci rii sau jonc iunii din diagrama indicatoarelor 1. În afara localit ilor.9 se instaleaz în locurile în care semnalele semaforului nu pot fi observate din timp de c tre participan ii la trafic.1 i 6.3 ³Drum cu prioritate´ ± acord conduc torului prioritate în trecerea intersec iilor cu circula ie nedirijat .1.2 se instaleaz imediat înaintea intersec iei.Indicatoarele 1.4.2. 2.21 i 1.3 se instaleaz pe partea dreapt a drumului.7. fiind instalate imediat înaintea sectorului de drum cu pericol. iar în lipsa acestuia ± înaintea intersec iei. iar în lipsa acestuia ± la marginea carosabilului ce urmeaz a fi intersectat.14. INDICATOARE DE PRIORITATE 2.1 sau 6.1. indicatorul 2.2 ³Trecerea f r oprire interzis ´ ± este interzis deplasarea f r a opri la marcajul 1. 1. de panourile 6.23 poate fi instalat f r panoul 6.1.6 ± imediat înaintea sectorului de drum îngustat. 1. la o distan între ele de 20±50 m. Particularit i de utilizare a indicatoarelor de prioritate Indicatoarele 2. Conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersec ie pe drumul ce urmeaz a fi intersectat.1 i 1. 2.2 sînt precedate de indicatorul 2.4 ± sub primul indicator 1.6 ± pe stînga.4 ± 1.5 ± independent. pe un spa iu egal între primul i al doilea indicatoare. 2.1 sau 6. în direc ia de mers.1.1.4. iar 1. indicatoarele 2.4.1. pe partea exterioar a curbei deosebit de periculoase. În afara localit ilor. Indicatorul 1.11.1 înso it. respectiv.2 . În caz de necesitate.15. 2.3 trebuie s fie repetat în fa a fiec rei intersec ii.34. el trebuie s opreasc la marcajul 1. în raport cu vehiculele care circul din sens opus.15.2 ± celor care se apropie pe drumul cu prioritate.2.1 ³Cedeaz trecerea´ ± conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersec ie pe drumul ce urmeaz a fi intersectat.1 sau 1. iar indicatoarele 2.4.7.2 i 1. În cazul în care panta i rampa urmeaz consecutiv una dup alta. Urm torul indicator se instaleaz la o distan nu mai mic de 50 m fa de începutul sectorului de drum periculos.23 se repet .4.1 ± 1. indicatoarele 1. 2.4.6 ± sub al doilea indicator 1. la o distan de 10-15 m înaintea locului sau sectorului de drum pe care se efectueaz lucr ri. indicatoarele 1.3 i 1.4 ³Sfîr itul drumului cu prioritate´.21 i 1.2 se instaleaz succesiv pe întreaga lungime.3 trebuie s corespund configura iei reale a intersec iei.34. În timpul lucr rilor de scurt durat . 1.1. Indicatoarele 1. Indicatorul 1.6 ³Prioritate în raport cu circula ia din sens opus´ ± conduc torul profit de prioritate în trecere pe sectorul de drum îngustat.12.2 ± celor care se apropie pe drumul cu prioritate. 2. 1.1.3 i 2.4 se instaleaz la începutul i sfîr itul drumului cu prioritate.2 pot fi instalate imediat înaintea acestora f r de panoul 6.19 se instaleaz pe drumurile (carosabilele) cu sens unic înaintea sectoarelor de drum (carosabile) cu circula ia dublu sens. iar 1.4.10.1 sau 1. Indicatoarele 1.2. Conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus i se afl pe acest sector sau sînt în apropiere de el.4. unde trecerea concomitent în sensuri opuse a dou vehicule este dificil sau chiar imposibil . indicatoarele 1. 1.5 i 2.1.

În acest caz conduc torul de vehicul este obligat s opreasc la marcajul rutier 1. iar în lipsa acestuia ± în dreptul indicatorului.10 ³Circula ie interzis vehiculelor cu trac iune animal ´ ± interzice circula ia vehiculelor cu trac iunea animal . 3. 3. 3.12 ³Circula ie interzis pietonilor cu c rucioare manuale´. În afara localit ilor indicatorul 2.6 ³Circula ie interzis ma inilor autopropulsate´. 3. 3. 3. INDICATOARE DE INTERZICERE I RESTRIC IE 3. animalelor de c l rie. 3. 3. 3.4 ³Circula ie interzis autocamioanelor´ ± interzice circula ia autocamioanelor i ansamblurilor de vehicule a c ror mas maxim autorizat dep e te 3500 kg (în cazul în care masa nu este men ionat pe indicator) sau a celor cu masa mai mare decît cea indicat .13 ³Circula ie interzis pietonilor´. izolate sau în turm .23 ³Dep ire interzis ´ ± interzice dep irea tuturor vehiculelor.3 ³Circula ie interzis autovehiculelor´.Indicatorul 2.1.1 ³Acces interzis´ ± interzice accesul tuturor vehiculelor. 3.5 ³Circula ie interzis motocicletelor´.2 ³Circula ie interzis ´ ± interzice circula ia tuturor vehiculelor.2 respectiv: ³Vama´.16 ³În l ime limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor a c ror în l ime de la suprafa a carosabilului (cu sau f r înc rc tur ) este mai mare decît cea men ionat pe indicator. dup caz.9 ³Circula ie interzis vehiculelor care transport înc rc turi periculoase´.17 ³L ime limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor a c ror l ime (cu sau f r înc rc tur ) este mai mare decît cea men ionat pe indicator.1. III. 3. 3. povar .1.2 poate fi instalat înaintea trecerilor la nivel cu calea ferat f r bariere.2 ³Viraj la stînga interzis´. 3. 3. cu excep ia celor cu trac iune animal i bicicletelor. 3.20. 3.12.1 ³Viraj la dreapta interzis´. Ma inilor autopropulsate li se interzice dep irea tuturor vehiculelor.24 ³Sfîr itul zonei de interzicere a dep irii´. precum i remorcarea autovehiculelor. 3. la indicator. 3. a c ror lungime (cu sau f r înc rc tur ) este mai mare decît cea men ionat pe indicator. precum i a ma inilor autopropulsate. cu excep ia celor solitare care se deplaseaz cu o vitez mai mic de 30 km/h.25 ³Dep ire interzis autocamioanelor´ ± interzice autocamioanelor a c ror mas maxim autorizat este mai mare de 3500 kg dep irea tuturor vehiculelor. inclusiv a ansamblurilor de vehicule. 3.19. ciread . cu excep ia celor solitare care se deplaseaz cu o vitez mai mic de 30 km/h. ³Poli ia´ ± oprire obligatorie.18. pe acela i suport cu unul dintre indicatoarele 1. 3. 3. .8 ³Circula ie interzis vehiculelor care transport substan e explozive sau u or inflamabile´. în asociere cu panoul adi ional 6.7 ³Circula ie interzis autotrenurilor´ ± interzice circula ia autocamioanelor i ma inilor autopropulsate cu remorci de orice tip.5 se repet .11 ³Circula ie interzis bicicletelor´ ± interzice circula ia bicicletelor i a ciclomotoarelor.21 ³Întoarcere interzis ´. 3. Primul se instaleaz înaintea sectorului de drum îngustat.20.19. 3.22 ³Spa iu minim limitat´ ± interzice circula ia vehiculelor dac spa iul dintre ele este mai mic decît cel men ionat pe indicator. 3.15 ³Mas limitat pe ax ´ ± interzice circula ia vehiculelor a c ror mas pe oricare dintre axe o dep e te pe cea men ionat pe indicator.14 ³Mas limitat ´ ± interzice circula ia autovehiculelor i ansamblurilor de vehicule a c ror mas complet de facto este mai mare decît cea men ionat pe indicator.18 ³Lungime limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor. 3. 3.

25. 3.3 ± prin instalarea panoului 6.31. pentru indicatoarele 3.32.32.4. Limita sectorului de drum pe care se aplic ac iunea indicatoarelor poate fi redus : pentru indicatoarele 3.00. 3. 3.27. 3.26 ³Sfîr itul zonei de interzicere a dep irii pentru autocamioane´. precum i vehiculelor care apar in acestor institu ii sau cet eni.29.32. În aceste cazuri vehiculele trebuie s intre în zona semnalizat i s ias din aceast zon la intersec ia cea mai apropiat de locul destinat.7 i 3.22.28 ³Sfîr itul zonei cu vitez maxim limitat ´. înaintea c rora nu sînt instalate indicatoarele de avertizare sau de prioritate corespunz toare.31. 3.1 ± 3.21.30 ³Claxonare interzis ´ ± interzice folosirea dispozitivului de avertizare sonor . dac oprirea este necesar pentru a îmbarca sau a debarca persoane.3. Indicatoarele 3. Ac iunea indicatoarelor nu înceteaz la ie irile de pe teritoriile adiacente drumului.32.32. înaintea c rora este instalat unul dintre aceste indicatoare.25.12.27 ³Vitez maxim limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor cu o vitez mai mare decît cea men ionat pe indicator. 3.32.23.23 .4. 3. 3.25.29 poate fi redus prin instalarea indicatoarelor 3.32.3 începe din locul instal rii lor i înceteaz în intersec ia cea mai apropiat . 3.31 ³Oprire interzis ´ ± interzice oprirea i sta ionarea vehiculelor.11 interzic circula ia vehiculelor respective.2 ³Sta ionare interzis în zilele impare ale lunii´.27.32.1 se suspend prin acest indicator. vehiculele vor fi deplasate de pe o parte a drumului pe cealalt dup ora 19.2 ± 3.22 . .3 instalate în asociere cu panoul adi ional 6. 3. 3. 3.20. 3.3 ± vehiculelor conduse de invalizi sau care transport invalizi. Indicatoarele 3. 3. 3.1 ± 3.32.3. în lipsa intersec iilor ± la ie irea din localitate. cet enilor care locuiesc ori lucreaz în zona respectiv .1 ± 3.27 i 3. 3. precum i altor locuri. 3.32.3. 3.63. 3.32. Indicatoarele 3.23.29 ³Vitez maxim limitat pe categorii de autovehicule´.3. Ac iunea indicatoarelor 3.3. Ac iunea indicatoarelor 3. Ac iunea indicatoarelor nu se extinde asupra: 3. 3.31 ± 3.27. 3.21 î i extind ac iunea numai asupra carosabilului. 3.1 ± 3.29 ± 3. 3.32.23.3. a indicatoarelor 3. respectiv.3 ± taximetrelor cu contorul în func iune. Particularit i de utilizare a indicatoarelor de interzicere i restric ie Indicatoarele 3.32.2 ± 3.1 ± 3. 3.1 ³Sta ionare interzis ´ ± interzice sta ionarea vehiculelor. Limita sectorului de ac iune a indicatoarelor 3. cu excep ia cazurilor necesare prevenirii accidentelor în traficul rutier.13.20.26. 3. iar în localit i.30 ± prin aplicarea panoului adi ional 6.29 ± 3.1 sau prin repetarea acestora în asociere cu panoul adi ional 6. 3.31 ± vehiculelor de rut urbane. 3.25. 3. 3.22. 3. În cazul în care sînt utilizate concomitent indicatoarele 3.2.24.31 ± 3. 3. 3.27 ± prin instalarea la sfîr itul sectorului.28.2 i 3.3 ³Sta ionare interzis în zilele pare ale lunii´.4 ± camioanelor care au aplicat pe suprafe ele laterale ale caroseriei o dung alb înclinat sau a celor destinate transport rii de persoane.32.27.33 ³Sfîr itul tuturor restric iilor´ ± semnalizeaz sfîr itul zonei de ac iune a unuia sau a cîteva indicatoare dintre cele ce urmeaz : 3.27 i 3. în ambele sensuri. 3. 3. 3.22 informeaz despre evacuarea for at a autovehiculelor oprite sau sta ionate neregulamentar. pentru indicatoarele 3.3.29 instalate înaintea localit ilor semnalizate prin indicatorul 5.10 ± vehiculelor de prest ri servicii institu iilor dislocate în zona semnalizat . 3. 3.1 ± 3.3 î i extind ac iunea numai pe partea drumului pe care sînt instalate.29 i 3.31 ± taximetrelor.32.1. precum i în locurile de intersectare (jonc iuni) cu drumurile rudimentare. 3. 3. care dispun alt vitez maxim .

instalat la începutul sectorului de drum. 4. 5.6 ± la dreapta sau la stînga.2. . 4.2 ± pe stînga. deplasarea vehiculului este permis numai dac toate ro ile acestuia sînt dotate cu anvelope de iarn sau cel pu in dou dintre ro ile motoare ale acestuia sînt echipate cu lan uri antiderapante.1.7 ³Sfîr itul zonei cu vitez minim limitat ´. 5. Indicatorul 4.9 ³Sfîr itul obliga iei de a folosi lan uri antiderapante´.3 ± pe dreapta sau pe stînga.2.1. INDICATOARE DE SENS OBLIGATORIU 4.4.1.14 ³Spital´.13 ³Punct de asisten medical ´.6 ³Vitez minim limitat ´ ± se permite circula ia cu viteza men ionat pe indicator sau mai mare.8 ³Sta ie de taxi´. iar indicatoarele 3.1 ± 4.1. respectiv: 4. 4. 5. 5.1. 4.2 ± la dreapta.2.3.1 ± 4.1 ± 4. precum i pe drumurile pentru automobile.10.2. pentru autobuze.5 ± înainte sau la stînga.6 se extinde asupra carosabilului înaintea c ruia este instalat indicatorul.1 ± 3.1. 5.1.6 permit i întoarcerea. 5. 4. 5. 5. 4.5 ³Pist pentru pietoni´ ± circula ia este permis numai pietonilor.3 ± cu marcajul rutier 1.5 i 4.31 poate fi utilizat în asociere cu marcajul rutier 1. 4. IV.4 ³Drum pentru automobile´ ± drum destinat numai circula iei automobilelor.3 ³Direc ie obligatorie de ocolire a obstacolului´. 4. Ac iunea indicatoarelor 4.1 ± 4.1.1 ³Limite generale de vitez ´ ± furnizeaz informa ie cu privire la limitele vitezei de circula ie în localit i.5 ³Sfîr itul drumului pentru automobile´.6 nu se extinde asupra vehiculelor de rut .1. pe sectorul de drum la începutul c ruia este instalat acest indicator. 5.10 ³Gar auto´.1. Configura ia s ge ilor pe fundalul indicatoarelor 4. V. Indicatoarele 4. în afara lor. respectiv: 4.1.2.3 ± la stînga. 4.3 ³Sens giratoriu´ ± circula ie permis numai în direc ia indicat pe indicator. autobuzelor i motocicletelor.8 ³Lan uri antiderapante obligatorii´ ± în caz de z pad sau polei.1. 4. 5.4 ± înainte sau la dreapta. 4. î i extinde ac iunea pîn la urm toarea intersec ie. cu condi ia c nu se dep esc limitele prev zute în punctul 47 din prezentul Regulament.Indicatorul 3.6 trebuie s corespund configura iei i direc iilor reale de deplasare prin intersec ia respectiv . 4. În cazul în care lipsesc trotuarele sau pistele pentru pietoni.1.1.6 ³Direc ie obligatorie de deplasare´. 5. 5.1.1 ± pe dreapta. 4. Indicatorul se instaleaz la intrare în ar . permi înd virarea la dreapta pe teritoriile adiacente drumului.11 ³Gar de trenuri´.3 ³Sfîr it de autostrad ´. 5. troleibuze i tramvaie. 4. respectiv.1.1 ± înainte.1. este permis i circula ia pietonilor.12 ³Port´.9 ³Închirieri de automobile´.1. INDICATOARE DE INFORMARE I ORIENTARE a) De informare 5.2 ³Autostrad ´ ± indic reglement ri speciale prev zute de prezentul Regulament pentru circula ia pe acest drum.6.7 ³Sta ie pentru vehiculele de rut ´ ± indic locul de oprire a vehiculelor de rut . Ac iunea indicatoarelor 4. 4. 4.4 ³Pist pentru bicicli ti´ ± circula ia este permis numai bicicletelor i ciclomotoarelor.32.1 ± 4.32. În acest caz limita sectorului de ac iune a indicatoarelor este determinat de lungimea marcajului.1.

16.37. 5. 5. Dac prin indicatoarele i/sau marcajele rutiere nu sînt impuse restric ii.1.2 este aplicat indicatorul 4. 5.2.32 ³Plaj sau piscin ´.40. 5.40.41. 5.2.15 ³Sta ie de alimentare cu combustibil´. care permit virajul la stînga din banda extrem stîng .24 ³Obiectiv turistic´. este permis numai într-o singur direc ie. 5.29 ³Poli ia rutier ´ 5.41.31 ³WC´.22 ³Ap potabil ´. În cazul în care pe fondul indicatorului 5. 5.21 ³Centru comercial´ 5.2.5.33 ³Punct de informare turistic ´.37. 5.16.1 ± 5. conduc torul de vehicul care nu poate respecta viteza de deplasare indicat trebuie s preselecteze banda suplimentar de deplasare în ramp . 5.28 ³Poli ia´. 5. 5.2 ³Sta ie de testare tehnic ´. 5. dac indicatoare suplimentare 5.1 ± 5. Ac iunea indicatoarelor 5.4.37.1 ³Autoservice´. determin începutul benzii de decelerare sau al benzii suplimentare de circula ie în ramp .3 determin începutul sectorului benzii din mijloc destinat circula iei în direc ia de mers pe carosabilul cu trei benzi sau începutul benzii de stocare de pe care se efectueaz virarea la stînga ori întoarcerea.1 i variantele acestora. 5. 5. indicatorul 5. permit i întoarcerea.1 ± 5.38.38. 5.39. Indicatorul 5.38.6. 5.1 ± 5.39. plasate în intersec ie. 5.30 ³Aten ie.39.4 se repet . 5. 5.37. acestea nu vor circula pe banda respectiv . respectiv. 5.4. 5.39. 5. plasate înaintea intersec iei. primul se amplaseaz la o distan de 50-150 m fa de intersec ie.18 ³Sp l torie´.39.19 ³Telefon´.35 ³Sfîr itul drumului cu sens unic´. 5.37.3 ³Direc iile de deplasare pe benzi´ ± determin direc iile de deplasare pe carosabilul cu trei benzi.1 indic sfîr itul benzii suplimentare de circula ie în ramp sau a celei de accelerare.40.1 ± 5.37. Indicatoarele 5.1.2 ³Sfîr itul benzii´ ± respectiv.34 ³Drum cu sens unic´ ± drum sau carosabil pe care circula ia vehiculelor.2. 5. pe toat l imea. 5. indiferent de direc ia de circula ie pe drumul cu sens unic.3 ³Band suplimentar ´.38.38. se extinde pe întreaga intersec ie.2 ± sfîr itul sectorului de band destinat circula iei în direc ia de mers pe carosabilul cu trei benzi. radar´ 5. 5.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circula ia anumitor vehicule.25 ³Camping´. iar indicatorul 5. 5.39. 5.38. Indicatoarele 5.38.37.1.23 ³Hotel sau motel´.1 ± 5.40.17 ³Cîntar autovehicule´.26 ³Loc pentru popas´. În cazul în care pe fondul indicatorului 5. nu indic alte direc ii de deplasare decît cele de pîn la intersec ie. Indicatoarele 5. 5. . în limitele intersec iei este permis întoarcerea.2.4 ³Direc ia de deplasare pe band ´. 5. 5.1.37.20 ³Restaurant´ 5. 5.37. 5.1.38.27 ³Po ta´.36 ³Intrare pe drumul cu sens unic´ ± intrarea pe drumul sau carosabilul pe care circula ia vehiculelor este permis numai în direc ia indicat de s geat .41.2 ³Direc iile de deplasare pe benzi´ i variantele lor ± determin num rul benzilor i direc iile permise pentru deplasare prin intersec ie pe fiecare dintre acestea.38.1.

5.42 ³Band rezervat vehiculelor de rut ´ ± band destinat exclusiv circula iei vehiculelor de rut , care se deplaseaz în aceea i direc ie cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreapt a drumului. În cazul în care aceast band este rezervat la marginea dreapt a carosabilului, în locurile în care banda nu este delimitat prin marcajul 1.2 b), vehiculele care efectueaz manevra de virare la dreapta pentru a ie i de pe acest drum trebuie s preselecteze aceast band . Astfel trebuie s procedeze i vehiculele care intr cu viraj la dreapta pe acest drum. Aceast band , în locurile de delimitare prin linia discontinu , poate fi utilizat i pentru a opri pe ea, în scopul de a îmbarca sau a debarca pasageri, necreîndu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de rut . 5.43 ³Drum cu band rezervat vehiculelor de rut ´ ± drumul pe care vehiculele de rut circul pe banda special rezervat lor, în sensul opus de circula ie. Circula ia, precum i oprirea altor vehicule pe aceast band sînt interzise. 5.44 ³Sfîr itul drumului cu band rezervat vehiculelor de rut ´. 5.45.1, 5.45.2 ³Intrare pe drumul cu band rezervat vehiculelor de rut ´ ± respectiv: spre dreapta; spre stînga. 5.46 ³Loc de întoarcere´ ± determin locul unde este permis întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzis . 5.47 ³Zon de întoarcere´ ± determin limitele sectorului pentru întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzis . 5.48.1 ³Parcare ´ ± semnalizeaz parcarea terestr . 5.48.2 ³Parcare rezervat ´ ± semnalizeaz locurile pe care se permite parcarea doar a autovehiculelor ce apar in întreprinderilor sau organiza iilor respective, precum i angaja ilor acestora. 5.48.3 ³Parcare subteran sau terestr etajat ´ ± semnalizeaz parcarea subteran sau terestr etajat . 5.49 ³Denivelare artificial ´ ± indicatorul trebuie s fie amplasat imediat înaintea fiec rei denivel ri de acest gen. 5.50.1, 5.50.2 ³Trecere pentru pietoni´ ± în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2, indicatorul 5.50.1 se instaleaz în sensul de mers pe partea dreapt a drumului, pe marginea cea mai apropiat a trecerii, iar indicatorul 5.50.2 ± pe partea stîng a drumului, pe marginea cea mai îndep rtat a trecerii. 5.51.1 ± 5.51.4 ³Trecere denivelat pentru pietoni´ ± respectiv subteran sau deasupra drumului. 5.52 ³Vitez recomandat ´ ± viteza de deplasare recomandat pe sectorul de drum în cauz . Indicatorul î i extinde ac iunea pîn la urm toarea intersec ie. Devierea de la viteza recomandat nu se consider înc lcare a prezentului Regulament. 5.53.1 ± 5.53.3 ³ Drum f r ie ire´ . 5.54 ³Zon reziden ial ´ ± indic începutul teritoriului din localitate unde circula ia se efectueaz conform exigen elor capitolului IV sec iunea a 11-a din prezentul Regulament. 5.55 ³Sfîr itul zonei reziden iale´. 5.56.1 ³Zon cu vitez maxim limitat ´. 5.56.2 ³Sfîr itul zonei cu vitez maxim limitat ´. 5.57.1 ³Zon pietonal ´. 5.57.2 ³Sfîr itul zonei pietonale´. b) De orientare 5.58.1 ± 5.58.4 ³Presemnalizarea direc iilor de deplasare´. În cîmpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul aeroportului, pictograme etc. În partea inferioar a indicatoarelor 5.58.2 ± 5.58.4 se indic distan a de la locul instal rii acestora pîn la intersec ie sau începutul benzii de decelerare. 5.59 ³Schema de ocolire´ ± indic direc ia de ocolire a unor sectoare de drum, înaintea c rora este instalat unul dintre indicatoarele 3.14 ± 3.18.

5.60 ³Traseul de urmat pentru schimbarea direc iei de mers´ ± determin traseul de deplasare în intersec ie, în cazul în care exist anumite restric ii de manevrare, sau direc iile permise de deplasare într-o intersec ie complex . 5.61.1, 5.61.2 ³Direc iile de deplasare spre anumite localit i sau obiective´. Fundalul de culoare albastr al indicatoarelor 5.58.1, 5.58.2, 5.59 i 5.61.2, instalate în localitate, stabilesc c , la ie irea din localitate, deplasarea spre localit ile sau obiectivele men ionate pe indicator se va efectua pe drumul na ional; fundalul de culoare alb determin c obiectivul (obiectivele) se afl în localitatea respectiv . Simbolurile indicatoarelor 5.61.1, 5.61.2, aplicate în cîmpul indicatorului 5.58.3, arat c obiectivul men ionat se afl în afara localit ii. 5.62 ³Distan ele pîn la localit ile indicate´ ± informeaz despre distan a în kilometri pîn la localit ile dislocate pe itinerar. 5.63.1 ³Intrare în localitate´ ± denumirea i începutul localit ii în care intr în vigoare regulile ce determin circula ia prin localit i. 5.63.2 ³Ansamblu continuu de imobile´ ± începutul construc iilor de imobile ale localit ii. 5.63.3 ³Sfîr itul ansamblului continuu de imobile´ ± sfîr itul construc iilor de imobile ale localit ii. 5.64 ³Ie ire din localitate´. 5.65 ³Intrare în localitate´ ± denumirea i începutul localit ii în care pe drumul în cauz nu intr în vigoare regulile ce determin circula ia prin localit i. 5.66 ³Ie ire din localitate´. 5.67 ³Denumirea rîului sau altui obiectiv´. 5.68 ³Denumirea str zii´. 5.69 ³Direc ia spre strad ´. 5.70 ³Indicator kilometric´ ± distan a în kilometri pîn la începutul sau sfîr itul drumului. 5.71.1 ± 5.71.5 ³Num rul itinerarului´ ± indicatoarele 5.71.1 i 5.71.2 arat num rul atribuit drumului (itinerarului); 5.71.2 semnific num rul drumului european, iar 5.71.3 ± 5.71.5 ± num rul i direc ia drumului. 5.72.1 ± 5.72.3 ³Direc iile de circula ie recomandate pentru autocamioane´ ± indic direc ia recomandat pentru circula ia autocamioanelor i ma inilor autopropulsate, în cazul în care în intersec ie deplasarea lor, într-o direc ie oarecare, este interzis . 5.73 ³Loc de oprire´ ± indic locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interzicere al semaforului sau agentului de circula ie. 5.74 ³Avertizare, interzicere sau restric ie pe un drum lateral´. 5.75 ³Circula ie reversibil ´ ± informeaz despre prezen a uneia sau mai multor benzi de circula ie, pe sectorul în cauz de drum, pe care direc ia de deplasare poate fi schimbat provizoriu în sensuri opuse. 5.76 ³Sfîr it de circula ie reversibil ´. 5.77 ³Intrare pe drumul cu circula ie reversibil ´. 5.78.1 ± 5.78.3 ³Born kilometric ´. Borna 5.78.1 semnalizeaz drumurile publice na ionale de semnifica ie magistral , borna 5.78.2 ± drumurile publice na ionale de semnifica ie republican , iar borna 5.78.3 ± drumurile publice locale. Pe partea lateral a bornei orientat spre drum se înscrie emblema specific a categoriei drumului. Pe partea frontal : pe cap tul de form semicircular se înscrie num rul ce reprezint pozi ia kilometric ; pe centru, începînd de sus, se înscriu: localitatea principal (ora , municipiu sau nod rutier), care urmeaz pe traseu, urmat de distan a în kilometri întregi pîn la centrul civic al localit ii; prima localitate de pe traseu, urmat de distan a în kilometri întregi pîn la centrul civic al acesteia. Cînd localitatea cea mai apropiat este i localitatea principal , se înscrie numai denumirea acesteia cu distan a respectiv . Pe sectoarele de drum în traversarea localit ilor, între indicatoarele de început i sfîr it de localitate, se înscrie doar denumirea localit ii. VI. INDICATOARE DE INFORMARE SUPLIMENTAR (PANOURI ADI IONALE)

6.1.1, 6.1.2 ³Distan a pîn la locul intr rii în vigoare a indicatorului´: 6.1.1. ± indic distan a de la locul instal rii indicatorului pîn la începutul sectorului de drum periculos, locul intr rii în vigoare a interzicerii sau restric iei corespunz toare, precum i distan a pîn la anumite obiective care se afl în direc ia de mers; 6.1.2 ± indic distan a de la indicatorul 2.1 pîn la intersec ie, în cazul în care înaintea acesteia este instalat indicatorul 2.2. 6.2.1, 6.2.2 ³Direc ia i distan a´ ± determin direc ia i distan a pîn la anumite obiective îndep rtate de la drum. 6.3.1 ³Zon de ac iune´ ± indic lungimea sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre urm toarele indicatoare de avertizare 1.13.1 ± 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 ± 1.28, 1.30; determin zona de ac iune a indicatoarelor de interzicere 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3,29 i 3.30; determin spa iile rezervate sta iilor pentru vehiculele de rut i parc rilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare i orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum i zona de ac iune a indicatorului 5.52. 6.3.2 ³Sfîr itul zonei de ac iune´ ± determin sfîr itul sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre indicatoarele de avertizare 1.13.1 ± 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 ± 1.28, 1.30; suspend ac iunea indicatoarelor de interzicere 3.22, 3,29 i 3.30; determin sfîr itul spa iilor rezervate sta iilor pentru vehiculele de rut i parc rilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare i orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum i sfîr itul zonei de ac iune a indicatorului 5.52. 6.4.1 ± 6.4.5 ³Zon de ac iune´, respectiv, 6.4.1 ± reduce; 6.4.2 ± confirm , 6.4.3 ± suspend zona de ac iune a indicatoarelor 3.31 ± 3.32.3; 6.4.4 i 6.4.5 ± determin direc ia i zona de ac iune a indicatoarelor 3.31 i 3.32.1, în cazul în care oprirea sau sta ionarea sînt interzise de-a lungul fa adei unui edificiu, marginii pie ei etc. 6.5.1 ± 6.5.3 ³Direc ie de ac iune´ ± indic direc ia de ac iune a indicatoarelor de interzicere 3.2 ± 3.11 instalate înaintea intersec iei, iar panourile 6.5.1 i 6.5.3 ± i direc ia de mers spre unele obiective semnalizate care se afl în imediata apropiere a drumului. 6.6.1 ± 6.6.8 ³Categoria de vehicul´ ± determin categoria vehiculului la care se refer indicatorul pe care îl completeaz . Panoul 6.6.1 extinde ac iunea indicatorului asupra autoturismelor, precum i autocamioanelor a c ror mas maxim autorizat nu dep e te 3500 kg, panoul 6.6.2 ± asupra autocamioanelor, inclusiv ansamblurilor de vehicule a c ror mas maxim autorizat dep e te 3500 kg, precum i asupra ma inilor autopropulsate, panoul 6.6.8 ± asupra autovehiculelor semnalizate prin semnul distinctiv ³Înc rc tur periculoas ´. 6.7.1 ³Zile de odihn sau de s rb toare´; 6.7.2 ³Zile de lucru´; 6.7.3 ³Zilele s pt mînii´ ± specific zilele s pt mînii în care ac ioneaz indicatorul. 6.7.4 ± 6.7.7 ³Timp de ac iune´ ± intervalul de timp i zilele s pt mînii în care ac ioneaz indicatorul. 6.8.1 ± 6.8.9 ³Modul de amplasare a vehiculului în sta ionare´, 6.8.1 ± permite sta ionarea, respectiv pe partea dreapt sau stîng a carosabilului paralel cu marginea lui, tuturor vehiculelor; 6.8.2 ± 6.8.9 ± determin modul de sta ionare a autoturismelor i motocicletelor, respectiv pe partea dreapt sau stîng a carosabilului, la parcarea adiacent trotuarelor. 6.9 ³Parcare cu motorul oprit´ ± arat c sta ionarea se efectueaz numai cu motorul oprit. 6.10 ³Servicii cu plat ´. 6.11 ³Restric ia duratei de sta ionare´ ± determin durata maxim de sta ionare în locurile semnalizate prin indicatorul 5.48.1. 6.12 ³Loc pentru verificarea autovehiculelor´ ± informeaz c terenurile semnalizate prin indicatoarele 5.26 sau 5.48.1 sînt amenajate cu instala ie destinat acestui scop. 6.13 ³Restric ie la masa maxim ´ ± indicatorul înso it de acest panou se refer numai la vehiculele cu masa maxim autorizat mai mare decît cea indicat . 6.14 ³Acostament periculos´ ± avertizeaz c ie irea pe acostament este periculoas din cauza lucr rilor pe el. Înso e te indicatoarele 1.23, 1.30. 6.15.1, 6.15.2 ³Direc ia drumului cu prioritate´ ± determin direc ia drumului cu prioritate în intersec ie.

4 a Regulamentului circula iei rutiere SEMNIFICA IA MARCAJELOR RUTIERE I PARTICULARIT DE APLICARE A ACESTORA I. Panourile 6. 6.2. Marcaje longitudinale 1. Înso e te indicatoarele 1.6).2 ³Carosabil alunecos´ ± determin c semnifica ia indicatorului pe care îl înso e te este valabil numai în perioada în care carosabilul este alunecos.2 se amplaseaz lateral indicatorului.20 ³Cu excep ia invalizilor´ ± informeaz c semnifica ia indicatorului nu este valabil pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr.3.1 este valabil numai pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr. 6.18.23.19 ³Loc de sta ionare rezervat invalizilor´ ± determin c semnifica ia indicatorului 5. 1.1 ± 6. Particularit i de utilizare a panourilor adi ionale Panourile adi ionale se instaleaz nemijlocit sub indicatoarele a c ror semnifica ie o completeaz .1 ± 4. SEMNIFICA IA MARCAJELOR ORIZONTALE A.24. panourile 6.23.1 i 6. 6. Se utilizeaz în asociere cu indicatoarele 4.1.50. 6.2.22 ³Evacuarea for at a autovehiculelor´ ± informeaz despre evacuarea for at a vehiculelor oprite sau sta ionate neregulamentar.1 ³Carosabil umed´ ± arat c semnifica ia indicatorului pe care îl înso e te este valabil numai în perioada în care carosabilul este umed. e) marginii carosabilului.6.17 ³Pietoni orbi´ ± avertizeaz c de trecerea pentru pietoni se folosesc orbii.1 ± 6.4. altele decît autostr zile. pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens. 6.5 ³Direc ii pentru circula ie´ ± indic direc ia de deplasare la semnalul verde.6). acostamentului sau trotuarului. care au dou sau trei benzi pentru circula ie.3 i 6.1.16 ³Band de circula ie´ ± determin banda de circula ie la care se refer indicatorul sau semaforul.1 Linia îngust continu semnific delimitarea: a) fluxurilor de transport de sensuri opuse pe sectoarele de drum periculoase. 6. 1.4. 6.50. c) locurilor pe carosabil unde intrarea este interzis .24.20.15.2 Linia lat continu : ILE . 6. 5.48.15. 6.3 ³Semnalizarea obstacolului´ ± semnalizeaz obstacolul i direc ia de ocolire a acestuia. 5. la care lungimea ha urilor este de dou ori mai mic decît intervalele dintre acestea. 6. La anexa nr.2 Linia îngust discontinu .1 ± 6.23. pe sectoarele de drum ce prezint pericol.3.23. în cazul în care pe semnalele semaforului lipsesc s ge ile direc ionale.18.2. b) benzilor pe carosabilele care au dou sau mai multe benzi pe sens. semnific delimitarea marginii carosabilului pe drumurile care au cîte o band de circula ie pe sens.5 permit i întoarcerea. În cazurile în care indicatoarele sînt suspendate deasupra carosabilului. d) locurilor pentru sta ionarea vehiculelor. Se amplaseaz sub semafoare.21 ³Folosi i lumina de întîlnire´ ± indic conduc torului de vehicul c pe sectorul de drum în cauz trebuie s se deplaseze cu lumina de întîlnire a farurilor.1.

1 sau 1.1 ± 3. la semnalul de interzicere al semaforului (agentului de circula ie).15 Liniile paralele discontinue perpendiculare axei drumului. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mic decît intervalele dintre acestea: a) separ sensurile de circula ie în cazul în care drumul are dou sau trei benzi de circula ie. în zona sta iilor vehiculelor de rut etc. b) determin locurile destinate întoarcerii. precum i la trecerea la nivel cu calea ferat . delimiteaz una sau mai multe benzi pe care sensul de circula ie poate fi inversat.2. b) delimiteaz benzile de circula ie pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens. 1. delimiteaz locul unde pista pentru bicicli ti întretaie carosabilul drumului.14.14. pe drumurile cu patru i mai multe benzi pentru circula ie. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mic decît intervalele dintre acestea separ banda de decelerare sau accelerare de banda adiacent a carosabilului (la intersec ii. 1. indic trecerile pentru pietoni. 1. limitîndu-i astfel zona de ac iune. 1. 1.2 are s ge i direc ionale pentru sistematizarea circula iei pietonilor. din care una este discontinu .9 Linia îngust discontinu dubl . conduc torul trebuie s opreasc pentru a ceda trecerea vehiculelor care se deplaseaz pe drumul ce urmeaz s fie intersectat. care separ sensurile de circula ie ori delimiteaz benzile de circula ie pe sens.1. 1.6 Linia îngust discontinu . Poate fi utilizat separat sau în asociere cu indicatoarele 3. B.8 Linia lat discontinu .3. Se aplic pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.11. lungimea ha urilor fiind egal cu intervalele dintre acestea. intr rii pe teritoriile adiacente drumului i ie irii de pe acestea. în caz de necesitate. Poate fi utilizat separat sau în asociere cu indicatorul 3.32. în care deplasarea este permis numai într-o singur direc ie. pe sectoarele de drum unde manevrarea este permis numai din partea liniei discontinue. 1. delimiteaz : a) benzile de circula ie în limitele intersec iilor. atunci cînd semafoarele reversibile func ioneaz : a) de aceea i direc ie.7 Linia îngust discontinu . 1. lungimea ha urilor fiind egal cu intervalele dintre acestea. Marcaje transversale 1. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea avertizeaz despre apropierea de marcajul 1. b) delimiteaz (separ ) benzile rezervate vehiculelor de rut .3 Linia îngust continu dubl separ fluxurile de transport în sensuri opuse.31.4 Linia îngust continu are semnifica ia de interzicere a opririi. 1.1. . iar alta continu : a) separ fluxurile de transport în sensuri opuse sau în acela i sens.13 Marcajul format din triunghiuri al turate cu vîrfurile îndreptate spre vehiculele care se apropie indic locul unde.11 Linia dubl format din dou linii înguste paralele.a) marcheaz marginea carosabilelor pe autostr zi. 1. 1.). limitîndu-le astfel zona de ac iune.10 Linia îngust discontinu are semnifica ia de interzicere a sta ion rii. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea. marcajul 1.32. precum i separ fluxurile de transport.14.5 Linia îngust discontinu .2 Liniile paralele cu axa carosabilului.12 Linia de l ime sporit continu (linia de oprire) indic locul unde conduc torul trebuie s opreasc în cazul în care este instalat indicatorul 2. întret ierile denivelate. 1. Se aplic pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului. b) de sens opus. b) direc ia drumului cu prioritate în limitele intersec iei. distincte fa de celelalte marcaje prin l imea lor sporit . 1.

sînt de culoare galben .1 i 1.37. În cazul în care semaforul reversibil permite circula ia pe band . c) 1. 1. precum i pentru a repune în circula ie vehiculul pe carosabilul drumului.3 ± insuli ele directoare în locurile de fuzionare a fluxurilor de vehicule.1. respectiv: a) 1.3. 1. Marcajele orizontale aplicate pe carosabil sînt de culoare alb .21 Inscrip ia ³STOP´ presemnalizeaz apropierea de marcajul 1.23 Inscrip ia ³BUS´ determin banda destinat circula iei vehiculelor de rut .2. conduc torii de vehicule trebuie imediat s preselecteze banda din dreapta indicat de s geat . b) 1.1. 5.5 ± 1.10. .2 ± insuli ele directoare în locurile de separare a fluxurilor de vehicule. care separ fluxurile de circula ie în sensuri opuse. Alte marcaje 1.1 ± 1. 1. pentru scoaterea vehiculului de pe carosabilul drumului în cazul opririi fortuite a acestuia). Linia 1.4.37.18.1 ± 5. 1.26 Inscrip ia ³PR´ determin locul de sta ionare rezervat vehiculelor poli iei rutiere.38. acesta arat c virarea spre carosabilul apropiat este interzis . În cazul în care marcajul simbolizeaz un drum f r ie ire. 1.1 poate fi înc lcat numai în cazul în care aceasta delimiteaz marginea din dreapta carosabilului. troleibuze) sau locul de sta ionare a taximetrelor. care separ benzile de circula ie în acela i sens.2.1. precum i 1. avînd sau nu inscrip iile ³BUS´ ori ³TAXI´. 1.8 pot fi înc lcate din ambele p r i. avînd sau nu inscrip ia ³BUS´ ori ³TAXI´.13. linia 1. spa iile rezervate.27 Inscrip ia ³50´ se aplic pe carosabil pentru completarea indicatorului 3. permise în intersec ie.18 S ge ile cu fusele drepte presemnalizeaz direc iile de circula ie pe benzi. 1.19 S ge ile cu fusele încovoiate presemnalizeaz apropierea de: a) sectorul îngustat al carosabilului.25 Simbolul ³Invalid´ determin locul de sta ionare rezervat vehiculelor conduse de invalizi.13 i vîrful îndreptat spre vehiculele care se apropie presemnalizeaz apropierea de marcajul 1.16. în cazul în care acesta este în asociere cu indicatorul 2.9 a). Liniile 1.3 Liniile late conturate paralele sau oblice marcheaz spa iile de pe drum pe care intrarea este interzis .22 Inscrip iile cu litere i/sau cifre indic num rul atribuit drumului (itinerarului). Comportamentul participan ilor la trafic fa de cerin ele marcajelor orizontale Este interzis înc lcarea liniilor 1. 1.9 b).17 Linia îngust continu în zigzag.1.16. Marcajul care substituie marcajele de baz pe locurile (sectoarele de drum) unde se efectueaz lucr ri este de culoare portocalie.1. Linia 1.18.38.17.1 ± locurile de întrerupere a benzii de separare. de refugiu etc.C.24 Inscrip ia ³TAXI´ determin locul de sta ionare destinat taximetrelor. 1.16.16. precum i sta iile de oprire a lor. determin locul opririi în sta ie a vehiculelor de rut (autobuze. (ca excep ie. La apari ia semnalului galben în semaforul reversibil..27. Marcajul ce permite circula ia spre stînga din banda extrem stîng permite i întoarcerea.1 ± 1. 5.20 Triunghiul avînd o latur paralel cu marcajul 1. Marcajele 1.2 poate fi înc lcat pentru a efectua oprirea pe acostamentul drumului. b) sectorul pe care num rul benzilor de circula ie pe sens se reduce.1 i 1. linia 1. în locurile în care oprirea sau sta ionarea este permis . c) marcajele 1.11 ce separ sensurile opuse de circula ie. poate fi înc lcat din ambele p r i (pentru a intra pe aceast band sau a ie i de pe ea). 1.4. care delimiteaz marginea exterioar a carosabilului autostr zii. este interzis de a o înc lca. 1. se încalc numai în caz de oprire fortuit . 1. în asociere cu indicatoarele 1.3. Pot fi utilizate separat sau în asociere cu indicatoarele 5. iar linia 1.12.16.2 a).

cu conturul de culoare ro ie.1. ca urmare a efectu rii manevrei de ocolire sau de dep ire. a podurilor i a viaductelor. în pantele cu declivitate pronun at . avînd spa ii egale între ele de 150-300 mm ± se instaleaz pe autocamioanele i tractoarele cu ro i (de categoria 1400 kg i mai mare) care tracteaz remorci. ³Pneuri antiderapante´ ± triunghi echilateral cu vîrful în sus. II. de protec ie i de reazem ai parapetelor protectoare etc.1 trebuie s fie cu element fluorescent-reflectorizant de culoare alb . 2. dar numai în cazul revenirii la banda ini ial ocupat .3. 2. precum i pe alte sectoare de drum periculoase. 2. se aplic pe elementele de construc ie ale drumului. pe ambele p r i la cel mult 0. iar cel 2.2 ± de culoare ro ie. i servesc ca mijloace de orientare vizual . viaductelor.În cazul în care semaforul reversibil nu func ioneaz .11 poate fi înc lcat din partea liniei discontinue. amplasate orizontal deasupra cabinei. în curbele cu raz mic . de culoare alb . 3.6 a Regulamentului circula iei rutiere MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVE În scopul ridic rii siguran ei la trafic. Marcajul 2. avînd dimensiunea axei mari de 165 mm. 2. Linia 1. de culoare galben . l imea conturului 1/10 din latur ) ± se instaleaz în spate pe partea stîng a autovehiculelor echipate cu pneuri care au elemente antiderapante.6 ± bordurile pe sectoarele periculoase ale carosabilului.1. ziduri de sprijin etc. pe fondul c reia este aplicat inscrip ia ³MD´ de culoare neagr ± se instaleaz în spatele autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova care particip în traficul interna ional. ³Semnul statului´ ± elips (oval) cu suprafa a reflectorizant . 2.3. ³Vehicul lung´ ± dreptunghi cu suprafa a reflectorizant . 2. în partea de jos a caroseriei. axei mici de 105 mm. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 40 mm) ± se instaleaz în spatele autovehiculului. La anexa nr.40 m de la extremit ile laterale ale vehiculului. precum i pe autobuzele i troleibuzele care sînt articulate. 4. Marcajele verticale semnalizeaz : 2. 2. vehiculele vor fi semnalizate cu semne distinctive corespunz toare: 1. intrarea pe banda respectiv este interzis . indicînd gabaritele acestora.1. SEMNIFICA IA MARCAJELOR VERTICALE Marcajele rutiere verticale.). precum i din partea celei continue.2 ± marginea de jos a deschiderii bol ii tunelului.4 ± suprafe ele laterale ale parapetelor rutiere de protec ie. pe fondul c ruia este aplicat simbolul unui pneu cu lan uri de culoare neagr (latura triunghiului 200-300 mm. în func ie de tipul vehiculului. altele decît cele men ionate.2 ± stîlpii de direc ionare a deplas rii. ³Autotren´ ± trei lanterne de culoare portocalie.3 ± elementele de construc ie ale drumului (piloni ai podurilor.3. în cazul în care acestea prezint pericol pentru participan ii la trafic. formate dintr-o asociere de benzi albe i negre. cu conturul de culoare neagr (l imea conturului 5 mm). avînd dimensiunea de 560 x 200 mm. precum i refugiile ridicate destinate pietonilor. de culoare alb .3.1 ± 2. .5 ± suprafe ele laterale ale parapetelor rutiere de protec ie pe sectoarele de drum.

avînd dimensiunea de 750 x 300 mm. ³Triunghi de presemnalizare´ ± trebuie s corespund standardului. al c rui vîrf este îndreptat în jos ± se instaleaz în fa a i în spatele autovehiculelor ai c ror conduc tori sînt surzi sau surdomu i.27 de semnifica ia corespunz toare ± se instaleaz în spate pe partea stîng a autovehiculelor care transport înc rc turi cu gabarit i mas dep ite. pe fondul c ruia este aplicat simbolul invalidului de culoare neagr ± se instaleaz în fa a i în spatele autovehiculului condus de invalid. cu conturul necomplet de culoare ro ie (latura triunghiului 200-300 mm. de culoare alb . Se instaleaz pe partea frontal a primului i partea dorsal a ultimului vehicul din coloan . cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 1/10 din diametru). pe fundalul c ruia se aplic inscrip ia ³ATEN IE! COLOAN MILITAR ´ de culoare neagr (în l imea literelor ± 60 mm. 15. 8. Se utilizeaz conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament. cu conturul de culoare ro ie (latura 250-300 mm. conform caracteristicii tehnice. pe fondul c ruia sînt aplicate pe diagonal o asociere de linii. de culoare galben . cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 5 mm). ³Înc rc tur cu gabarit dep it´ ± panou cu suprafa a reflectorizant de dimensiunea 400 x 400 mm. pe fondul c ruia este aplicat inscrip ia ³ ´ de culoare neagr (latura triunghiului 200-300 mm.40 m de la extremitatea stîng lateral a vehiculului. la dorin a conduc torului medic. 14. l imea conturului 1/10 din latur ). ³Conduc tor invalid´ ± p trat (latura 140 mm) de culoare galben . este mai mic decît cea stabilit în punctul 47 din prezentul Regulament. pe ambele p r i la cel mult 0. pe fondul c ruia este aplicat semnul exclam rii de culoare neagr ± se instaleaz în fa i în spatele vehiculelor ai c ror conduc tori au o vechime în conducere mai mic de un an. cu conturul de culoare ro ie. l imea literelor ± 30 mm. pe care este aplicat o cruce de culoare ro ie (lungimea liniei 90 mm. în func ie de tipul vehiculului. de culoare alb . precum i în cazurile în care viteza maxim a vehiculului. pe fondul c ruia este aplicat simbolul indicatorului rutier 1. grosimea liniei ± 10 mm. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 40 mm). l imea conturului 1/10 din latur ) ± se instaleaz în spatele autovehiculului lent. ³ coal ´ ± triunghi echilateral cu vîrful în sus. ³Vehicul lent´ ± triunghi echilateral cu vîrful în sus i cu suprafa a reflectorizant . cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 5 mm). în func ie de tipul vehiculului. de culoare galben . 11. ³Coloan militar ´ ± dreptunghi cu suprafa reflectorizant .21 de culoare neagr ± se instaleaz în fa a i în spatele microbuzelor i autobuzelor care efectueaz transportarea în grup a copiilor. la o distan de cel mult 0. cu conturul negru (partea dreapt a c ruia este de 400 x 300 mm. partea stîng ± 290 x 300 mm. în func ie de tipul vehiculului). cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 5 mm). în care sînt înscrise trei cercule e de culoare neagr (diametrul 40 mm) dispuse în unghiurile unui triunghi echilateral imaginar. ³Copii´ ± p trat de culoare galben . pe care se semnalizeaz particularit ile înc rc turii periculoase ± se instaleaz în fa a i în spatele vehiculelor care transport astfel de înc rc turi. care reprezint simbolul indicatorului rutier 3. ³Conduc tor surdomut´ ± cerc (diametrul 160 mm) de culoare galben . . ³Conduc tor medic´ ± p trat (latura 140 mm) de culoare albastr care are înscris în el un cerc (diametrul 125 mm) de culoare alb . 6. ³Înc rc tur periculoas ´ ± dreptunghi cu suprafa a reflectorizant de dimensiunea 690 x 300 mm. în partea de jos a caroseriei. cu l imea de 50 mm ± se aplic în conformitate cu punctul 88 din prezentul Regulament. 7.5. de culoare ro ie i alb . ³Limitare de vitez ´ ± cerc de culoare alb (diametrul 160-250 mm.40 m de la extremit ile laterale ale vehiculului. l imea liniei 25 mm) ± poate fi amplasat în fa a i în spatele autovehiculelor. ³Conduc tor încep tor´ ± cerc de culoare galben (diametrul 160-250 mm. 9. de culoare portocalie. 10. distan a dintre rînduri ± 40 mm). în func ie de tipul microbuzului sau autobuzului. l imea conturului ± 15 mm). 16. 13. în func ie de tipul vehiculului). 12. l imea conturului 1/10 din latur ) ± se instaleaz în fa a i în spatele autobuzelor i camioanelor cu care se efectueaz instruirea.

1 la Regulamentul circula iei rutiere 1 SEMNALELE AGENTULUI DE CIRCULA IE .Anexa nr.

.

.

.

.

.

.

.

2 la Regulamentul circula iei rutiere 2 DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOAS .Anexa nr.

.

3 la Regulamentul circula iei rutiere 3 INDICATOARE RUTIERE I. INDICATOARE DE AVERTIZARE .Anexa nr.

.

.

INDICATOARE DE PRIORITATE .II.

.

.

.

.

.

V. INDICATOARE DE INFORMARE I ORIENTARE a) De informare .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anexa nr. MARCAJE ORIZONTALE A) Marcajele longitudinale .4 la Regulamentul circula iei rutiere 4 MARCAJE RUTIERE I.

C) Alte marcaje .

.

APLICAREA MARCAJELOR ORIZONTALE .

.

.

.

APLICAREA MARCAJELOR VERTICALE

5 .Anexa nr.

la Regulamentul circula iei rutiere 5 MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCR RILOR DE DRUM .

6 .Anexa nr.

la Regulamentul circula iei rutiere 6 MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVE .

.

47 -50.1579).83-86.792 din 20 august 1999 ³Cu privire la completarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.50-52.05. aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr. 1999. art. Hot rîrea Guvernului nr. art. 2002.403). 4.2 la Hot rîrea Guvernului nr.05.151 -153. 7.94-95.747).1269 din 20 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova . art.357 din 13 mai 2009 LISTA hot rîrilor de Guvern care se abrog 1. Hot rîrea Guvernului nr. Hot rîrea Guvernului nr. Hot rîrea Guvernului nr. nr. nr. art.107-111. Punctul 2 al Hot rîrii Guvernului nr. 2004. art. 2000.830). nr.Anexa nr.2009 Hot rîre cu privire la aprobarea Regulamentului circula iei rutiere //Monitorul Oficial 92-93/409. 2008. art.817 din 23 iulie 2007 ³Cu privire la aprobarea modific rilor i complet rilor ce se opereaz în Hot rîrea Guvernului nr.1371). nr. 2002. 15. 2007. __________ Hot rîrile Guvernului 357/13. art. Hot rîrea Guvernului nr. 9.732). Punctul 1 din Modific rile i complet rile operate în unele hot rîri ale Guvernului. nr. Hot rîrea Guvernului nr. 8.713 din 27 iulie 1999´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. 3.545). art. nr. 6. Punctul 1 din Modific rile i complet rile ce se opereaz în unele hot rîri ale Guvernului Republicii Moldova.277 din 16 martie 2006 ³Privind aprobarea modific rilor i complet rilor ce se opereaz în Regulamentul circula iei rutiere. aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr. nr. 2. aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. 5. 2006.81-83. art.713 din 27 iulie 1999 ³Cu privire la aprobarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.1451 din 12 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.556 din 30 aprilie 2008 ³Cu privire la completarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr.713 din 27 iulie 1999´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.855). 2000.313). nr. aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr. 1999. art. Punctul 29 din Modific rile i complet rile ce se opereaz în unele hot rîri ale Guvernului Republicii Moldova.2009 . 10.163-165.685).588 din 14 mai 2002 ³Cu privire la modificarea i completarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.651 din 10 iulie 2000 ³Privind modificarea i completarea unor acte normative´ (Monitorul Oficial al Republica Moldova.84-85.66-68.271 din 18 martie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->