P. 1
regulamentul circulatiei rutiere

regulamentul circulatiei rutiere

|Views: 1,936|Likes:
Published by wallydemar_19

More info:

Published by: wallydemar_19 on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

HOT RÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului circula iei rutiere nr. 357 din 13.05.

2009
Monitorul Oficial nr.92-93/409 din 15.05.2009

*** În scopul execut rii prevederilor articolului 37 din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguran a traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.443), Guvernul HOT R TE: 1. Se aprob Regulamentul circula iei rutiere, conform anexei nr.1. 2. Nota la punctul 6 din anexa la Hot rîrea Guvernului nr.1139 din 18 septembrie 2003 ³Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de m surare i aparatajului medical din dotarea poli iei´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1190) se exclude. 3. Se abrog unele hot rîri de Guvern, conform anexei nr.2. 4. Prezenta hot rîre intr în vigoare la dou luni din data public rii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU Contrasemneaz : Viceprim-ministru Ministrul afacerilor interne Ministrul dezvolt rii informa ionale Chi in u, 13 mai 2009. Nr.357. Zinaida GRECEANÎI

Valentin Mejinschi Gheorghe Papuc Pavel Bucea chi

Anexa nr.1 la Hot rîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 REGULAMENTUL circula iei rutiere Capitolul I DISPOZI II GENERALE 1. Regulamentul circula iei rutiere (în continuare ± Regulamentul) cuprinde normele ce determin circula ia vehiculelor i pietonilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, precum i pe teritoriile adiacente acestora. Respectarea prezentului Regulament va garanta securitatea tuturor participan ilor la trafic, protec ia mediului, ocrotirea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice, precum i ap rarea propriet ii acestora. 2. În Republica Moldova vehiculele se conduc pe partea dreapt a carosabilului în sensul de mers. Se interzice circula ia pe drumurile publice a autovehiculelor care au volanul amplasat pe partea dreapt a axei longitudinale, cu excep ia vehiculelor aflate în traficul interna ional.

3. Participan ii la trafic sînt obliga i s respecte regulile de circula ie, semnifica ia mijloacelor de semnalizare rutier , semnalele i indica iile agentului de circula ie, condi iile tehnice ale prezentului Regulament i prin ac iunile lor s nu cauzeze prejudicii altor participan i la trafic, s nu-i expun pericolului, precum i s nu creeze neîntemeiat obstacole circula iei care ar dep i pe acele care sînt provocate de circumstan e iminente. 4. Orice participant la trafic care respect prezentul Regulament este în drept s conteze pe faptul c i ceilal i participan i la trafic execut cerin ele acestuia. 5. Este interzis crearea de restric ii pentru circula ia vehiculelor sau a pietonilor prin executarea lucr rilor pe drum, depozitarea de materiale ori l sarea de obiecte pe carosabilul drumurilor publice sau pe trotuare, f r acordul prealabil al poli iei rutiere. Nu este considerat produc toare de restric ii l sarea unor materiale sau obiecte pe trotuare în cazul în care, prin aceasta, nu se stînjene te circula ia pietonilor. Obstacolele produc toare de restric ii pentru circula ia pe drumurile publice trebuie semnalizate de cei care le creeaz , cu mijloace de semnalizare a lucr rilor pe drum, conform prescrierilor date de poli ia rutier . 6. Este interzis organizarea de concursuri, antrenamente, competi ii sportive etc. pe drumurile publice f r acordul prealabil al poli iei rutiere. 7. În sensul prezentului Regulament urm toarele no iuni i termeni semnific : accident în traficul rutier ± eveniment produs ca urmare a înc lc rii normelor de siguran a traficului rutier, în care au fost implicate unul sau mai multe vehicule aflate în circula ie pe drumul public, în urma c ruia a rezultat v t marea s n t ii, integrit ii corporale, decesul uneia sau a mai multor persoane ori a fost cauzat un prejudiciu material; acostament ± fî ie lateral cuprins între limita carosabilului i marginea platformei drumului; agent de circula ie ± persoan echipat corespunz tor, abilitat cu func ii de control i reglementare a traficului rutier prin intermediul semnalelor stabilite de prezentul Regulament (poli istul, agentul de cale ferat , angajatul serviciilor de între inere a drumurilor, persoana de gard la bacul de transbordare); ansamblu de vehicule ± garnitur format dintr-un autovehicul tractor i o remorc sau semiremorc , care circul pe drumul public ca un tot întreg; autostrad ± drum construit, amenajat i semnalizat prin indicatorul 5.2, care are carosabilele desp r ite prin banda de separare, iar în lipsa acesteia ± prin alte mijloace, destinat exclusiv circula iei autovehiculelor cu mare vitez , neavînd intersect ri la acela i nivel cu alte drumuri, c ile ferate i trecerile pentru pietoni; autovehicul ± vehicul autopropulsat, destinat transportului de persoane sau de bunuri ori efectu rii de lucr ri, cu excep ia ciclomotorului i a vehiculelor pe ine. Troleibuzul este considerat autovehicul; band de circula ie ± spa iu longitudinal al p r ii carosabile, delimitat sau nu prin marcaje rutiere, avînd o l ime corespunz toare pentru circula ia cu u urin a unui ir de vehicule, altele decît vehiculele care se deplaseaz pe dou ro i; band de separare ± element al drumului, eviden iat constructiv i/sau prin marcaj, care separ p r ile carosabile limitrofe i care nu este destinat pentru deplasarea i oprirea pe el a vehiculelor; biciclet (triciclet ) ± vehicul prev zut cu dou (trei) ro i i pedale sau manivele, pentru propulsarea acestuia pe drum de for a muscular a utilizatorului; carosabil ± por iune din platforma drumului destinat circula iei vehiculelor. Drumul poate avea mai multe carosabile separate unul de altul prin benzi de separare; cedeaz trecerea ± obliga ia unui participant la trafic s se ab in de la mi care dac aceasta va impune al i participan i, care au prioritate, s modifice în mod brusc direc ia, viteza sau s opreasc ;

certificat de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului ± document oficial de stat care confirm înmatricularea sau, dup caz, înregistrarea vehiculului i permite posesorului ori mandatarului exploatarea acestuia; ciclomotor ± vehicul cu dou sau trei ro i, dotat cu motor cu ardere intern sau electric. Capacitatea cilindric a motorului cu ardere intern nu dep e te 50 cm3, puterea motorului, atît a celui cu ardere intern , cît i a motorului electric, nu dep e te 4kW, iar viteza constructiv a acestuia nu dep e te 45 km/h; circula ie dirijat ± reglementarea ac iunilor participan ilor la trafic prin semnalele agentului de circula ie sau ale semafoarelor; cîmp vizual limitat ± vizibilitate în direc ia de mers m rginit de parametrii geometrici ai drumului, construc iile inginere ti, planta iile verzi adiacente drumului sau de alte vehicule; coloan oficial ± coloan de vehicule precedat de un vehicul cu regim prioritar de circula ie, avînd puse în func iune dispozitivele de semnalizare luminoas de culoare albastr i/sau ro ie, precum i semnalul sonor special; conduc tor ± persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, un grup organizat de oameni, înso e te animale izolate, de povar , de c l rie sau turme, cirezi etc., precum i persoana care efectueaz instruirea în conducerea autovehiculului; dep ire ± devansarea unui vehicul în mers, în cazul în care se impune ie irea de pe banda de circula ie ini ial . Deplasarea vehiculelor pe o band a carosabilului cu o vitez mai mare decît viteza vehiculelor de pe banda al turat nu se consider dep ire; drum cu prioritate ± drumul semnalizat prin indicatoarele rutiere 1.7.1 ± 1.7.3, 2.3 i 5.2 sau drumul modernizat ori împietruit în raport cu drumul rudimentar; drum public ± orice cale de comunica ie terestr , inclusiv construc iile artificiale i drumurile rudimentare, deschis pentru circula ia vehiculelor i a pietonilor, administrat de un organ abilitat. Pe lîng carosabile, elemente ale drumului se consider benzile de separare, trotuarele, acostamentele, an urile i decorurile; echip mobil a Serviciului Vamal ± subdiviziune special operativ a Serviciului Vamal, creat pentru asigurarea respect rii legisla iei vamale; intersec ie ± locul de intersectare, jonc iune sau ramifica ie la acela i nivel a drumurilor, ale c rui hotare sînt liniile concepute imaginar între începutul curburilor p r ii carosabile a fiec rui drum. Ie irea de pe teritoriul adiacent nu se consider intersec ie; localitate ± satul, comuna, ora ul i municipiul ale c ror intr ri i ie iri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5.63.1 ± 5.66; mas maxim autorizat ± masa total a vehiculului echipat, inclusiv înc rc tura, oferul i pasagerii, indicat de c tre întreprinderea produc toare ca maxim admisibil . Masa maxim autorizat a ansamblului de vehicule este suma maselor maxime autorizate ale fiec rui vehicul din care este format garnitura auto; ma in autopropulsat ± autovehiculul (inclusiv tractorul) destinat execut rii unor lucr ri de construc ii, agricole, silvice sau a altor activit i; motociclet ± autovehiculul cu dou ro i, cu sau f r ata , avînd capacitatea cilindric a motorului mai mare de 50 cm3. Autovehiculul cu trei ro i (triciclu) sau cu patru ro i simetrice fa de axa sa longitudinal (cvadriciclu), avînd capacitatea cilindric a motorului mai mare de 50 cm3 i masa echipat mai mic de 400 kg, este considerat motociclet ; oprire fortuit ± imobilizarea vehiculului din cauza defec iunilor tehnice, eventualului pericol legat de transportarea înc rc turii, starea s n t ii conduc torului (pasagerului) sau a obstacolului de pe drum; oprire de serviciu ± întreruperea deplas rii vehiculului la semnalul de interzicere al agentului de circula ie, semaforului, la indicator sau pentru a ceda trecerea vehiculului ce are prioritate; oprire voluntar ± imobilizarea vehiculului pe drum, atît cît este necesar pentru a îmbarca sau a debarca persoane ori a înc rca sau a desc rca bunuri, în timpul în care conduc torul r mîne în vehicul ori în apropierea acestuia, pentru a putea, la nevoie, s -l deplaseze;

57. unde accesul vehiculelor este supus unor condi ii speciale de circula ie. pieton ± persoana care se afl pe drum în afara vehiculului i care nu efectueaz lucr ri. zon pietonal ± perimetrul care cuprinde una sau mai multe str zi rezervate circula iei pietonilor. i care apar ine unei persoane fizice sau juridice avînd domiciliul sau re edin a în alt stat. altul decît acela de a îmbarca sau a debarca persoane.14. vehicul cu regim prioritar de circula ie ± vehiculul echipat cu lumini giratorii de culoare albastr i/sau ro ie i cu semnale sonore speciale. ciclomotorul.1.1 ± 5.1. în lipsa indicatoarelor i/sau a marcajului. Pietoni se consider i persoanele care se deplaseaz în c rucioare pentru invalizi f r motor. sta ionare ± imobilizarea vehiculului pe drum pentru un motiv. semiremorc ± remorca a c rei mas este preluat par ial de c tre autovehiculul tractor.2.57. trecerea este determinat de l imea trotuarelor sau a acostamentelor.26. 5. zorilor.1. cu sau f r autopropulsie.1 ± 5.14. situa ie rutier ± totalitatea factorilor ce caracterizeaz condi iile rutiere.3 i marcajul 1. c rucioare pentru copii sau invalizi. de care va trebui s in cont fiecare conduc tor la determinarea vitezei. vehicul aflat în traficul interna ional ± vehicul care se afl temporar pe teritoriul unei ri. vehicul ± sistem mecanic. s niu a. sta ii de aprovizionare cu combustibil. troleibuz). ninsoare etc. în condi ii de cea . pieton sau pasager. remorc u oar ± remorca a c rei mas maxim autorizat nu dep e te 750 kg. cei care duc bicicleta. 5. ploaie. care este destinat transport rii persoanelor pe drumurile publice cu itinerar stabilit i cu sta ii semnalizate prin indicatoarele 5. platforma drumului ± partea drumului care cuprinde carosabilul (carosabilele). intensitatea i nivelul de organizare a traficului rutier.50. Aceste treceri sînt semnalizate prin indicatoarele rutiere 5. de a înc rca sau a desc rca bunuri.parcare ± sta ionarea vehiculului într-un loc destinat acestui scop. în cazul în care timpul necesar pentru aceasta nu este limitat.7.4 i/sau marcajele rutiere 1. avînd intr rile i ie irile semnalizate prin indicatoarele 5.2. trotuar ± elementul drumului destinat circula iei pietonilor care se afl în imediata apropiere de carosabil sau este separat de el cu o zon verde. semnalizat prin indicatoarele 5. vehicul lung ± vehiculul a c rui lungime dep e te 12 m. locuri de parcare. existen a unor obstacole pe sectoarele drumului. 5. vizibilitate redus ± vizibilitatea drumului mai mic de 300 m în perioada amurgului. În limitele intersec iei. trecere pentru pietoni ± o parte a carosabilului sau o construc ie denivelat . destinat travers rii drumului de c tre pietoni. motocicleta. trecere la nivel cu calea ferat ± intersectarea drumului la acela i nivel cu calea ferat . 5. vehicul lent ± vehiculul care are prin construc ie viteza maxim de cel mult 30 km/h.48.1. prioritate ± dreptul primordial în raport cu al i participan i la trafic la deplasare în direc ia inten ionat sau la efectuarea manevrei.6.1. suprafa a trecerii se limiteaz prin distan a dintre indicatoarele rutiere. un c rucior manual.). benzii de circula ie i a modalit ii de conducere a vehiculului. d). 1. destinat transportului de persoane i bunuri sau echipat cu mecanisme care pot executa anumite lucr ri. 5. remorc ± vehiculul destinat tract rii de c tre un autovehicul.51.50. timp de noapte ± intervalul de timp cuprins între sfîr itul amurgului i rev rsatul zorilor. .48. banda (benzile) de separare i acostamentele acestuia. întreprinderi etc.51. teritoriu adiacent drumului ± teritoriul din imediata apropiere a drumului (cur i. vehicul de rut ± vehiculul de transport în comun (autobuz. În lipsa marcajului rutier.2. nefiind înmatriculat în aceast ar .. participant la trafic ± persoana care ia parte la procesul circula iei în calitate de conduc tor.

destina ia. ori certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului înso it de un alt document ce atest dreptul la utilizarea lui sau. Vîrsta minim a conduc torului de autovehicul este condi ionat de tipul. în special sistemele de direc ie. conduc torii vehiculelor cu regim prioritar de circula ie în timpul execut rii unei misiuni urgente de serviciu. eliberat de autoritatea competent . este obligat: a) s verifice starea tehnic a vehiculului. 10. dup caz. dispozitivele de iluminare i semnalizare.zon reziden ial ± zon dintr-o localitate unde se aplic condi ii speciale de circula ie. în cazurile stabilite de legisla ie. ciclomotoare. c) s posede cuno tin e de acordare a primului ajutor persoanelor traumatizate ca urmare a accidentului în traficul rutier. Pentru a fi admise în traficul rutier. 5. Capitolul II CONDUC TORII DE VEHICULE I OBLIGA IILE ACESTORA 8. este obligat s înmîneze pentru control: a) permisul de conducere perfectat pe numele s u. particularit ile de conducere a acestuia i este reglementat prin actele normative în vigoare. eliberat pe numele acesteia în modul stabilit. c) poli a de asigurare obligatorie de r spundere civil a de in torilor mijloacelor de transport auto. amplasate în locurile stabilite. 12. f) s cedeze trecerea pietonilor la trecerile pentru pietoni cu circula ia nedirijat . înainte de plecare i în timpul deplas rii. d) actele referitoare la natura i masa înc rc turii. ofi erului echipei mobile a Serviciului Vamal. 1) Persoana care conduce un vehicul trebuie: a) s fie apt din punct de vedere psihofiziologic i medical. b) certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului. dup caz. avînd intr rile i ie irile semnalizate prin indicatoarele 5. pe care se aplic numere de înregistrare atribuite de c tre autorit ile competente. e) s conduc vehiculul cu aten ie sporit la apari ia autovehiculelor echipate cu lumin giratorie de culoare portocalie sau a autovehiculelor care poart semnele distinctive 5.55.54.6). de frînare. b) s poarte centura de siguran i s se asigure c i pasagerii au cuplat centurile. la cererea lucr torului de poli ie. valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus. vehicule cu trac iune animal . 2) Persoana care conduce un autovehicul trebuie s posede i. precum i s posede dexteritatea necesar de a conduce în siguran vehiculul pe drum. 11. înregistrate i s poarte pl cile cu num rul de înmatriculare (înregistrare) corespunz tor standardului. . 13 sau 15 (anexa nr. d) s poarte vesta de protec ie-avertizare fluorescent-reflectorizant . c) s poarte pe cap casca de protec ie prins cu cataram în timpul deplas rii pe motociclet (ciclomotor) i s se asigure c pasagerii au procedat la fel. 10. precum i pot înso i animale izolate sau în turm persoanele care au împlinit vîrsta de 14 ani. Sînt excepta i de la obliga ia men ionat : ± conduc torii care execut manevra de mers cu spatele. 9. b) s posede cuno tin e i s execute cerin ele prezentului Regulament. în cazul în care acesta execut interven ii la vehiculul oprit pe platforma drumului public. ± instructorii auto în timpul instruirii cursan ilor. ± în localit i. 7. dac autovehiculul este echipat cu acestea. vehiculele trebuie s fie înmatriculate sau. Conduc torul de vehicul. certificatul de înmatriculare (înregistrare) eliberat pe numele persoanei juridice i foaia de parcurs. ± persoanele care de in certificat de scutire pe motiv medical grav. Pot conduce pe drumurile publice biciclete. cu excep ia troleibuzelor i tramvaielor. 8.

iar prezen a pe carosabil a vehiculului implicat în accident face dificil sau blocheaz traficul rutier. b) s nu schimbe pozi ia vehiculului i a obiectelor de pe carosabil provenite ca urmare a accidentului în traficul rutier. conduc torii altor vehicule care se deplaseaz pe benzile al turate pot continua deplasarea numai asigurîndu-se c în fa a vehiculului men ionat nu sînt pietoni. iar dac aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgen ± s asigure transportarea persoanei traumatizate la cea mai apropiat unitate medical cu un vehicul de ocazie ori cu propriul vehicul. s cheme ambulan a în cazul în care în accident au fost cauzate traumatisme persoanelor.În cazul în care înaintea trecerii pentru pietoni s-a oprit sau a redus viteza vreun vehicul. h) s men in în stare curat dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas . g) s conduc în a a fel încît s nu stropeasc pietonii. lucr torul de poli ie care inten ioneaz s utilizeze un vehicul în situa iile men ionate este obligat s prezinte legitima ia de serviciu i. ± ofi erului echipei mobile a Serviciului Vamal. La cererea conduc torului. c) s acorde primul ajutor. procedurii de testare a aerului expirat sau. astfel creînd obstacole pietonilor care traverseaz carosabilul. d) s elibereze carosabilul deplasînd vehiculul pe acostament ori cît mai aproape de bordura trotuarului. ± persoanelor care necesit asisten medical urgent la institu iile medicale. Este interzis intrarea pe trecerea pentru pietoni dac în direc ia de mers circula ia este blocat i prin aceasta conduc torul va fi for at s opreasc . 12. s efectueze însemn rile de rigoare în foaia de parcurs. ± orbului care traverseaz strada (la semnul dat prin ridicarea bastonului alb). atunci cînd în urma accidentului nu sînt persoane decedate i/sau traumatizate. i) s opreasc imediat vehiculul la semnalul: ± agentului de circula ie. În cazul în care oprirea se efectue az pe timp de noapte. ± lucr torului de poli ie. atunci cînd pe drum este ap sau noroi. seturile fluorescent-reflectorizante. s asigure transportarea: ± acestora la locurile unde s-au produs accidente în traficul rutier sau calamit i. dup caz. . consumului de droguri ori de alte substan e psihotrope sau de medicamente cu efecte similare. dup caz. în cazul în care accidentul sau calamitatea a avut loc în direc ia de deplasare a vehiculului. cu excep ia cazurilor prev zute în subpunctul 1) literele c) i d) din prezentul punct. ulterior s revin la locul accidentului. conduc torul acestuia este obligat s r mîn în vehicul inînd bra ele pe volan pîn la apropierea acestuia. k) la solicitarea lucr torilor de poli ie. l) la sesizarea pe drum a unui obstacol sau a unei situa ii de natur s stînjeneasc fluen a i s pericliteze siguran a traficului. s anun e cea mai apropiat unitate de administrare a drumului sau poli ia. parbrizul i geamurile vehiculului. precum i s asigure lizibilitatea num rului de înmatriculare. prezentînd permisul de conducere sau alt act. conduc torul este obligat s conecteze lumina în salonul (cabina) vehiculului. precum i certificatul de înmatriculare a vehiculului. examenului medical de recoltare a probelor biologice în vederea constat rii alcoolemiei. Dup oprirea vehiculului la semnalul agentului de circula ie sau al altui reprezentant al organului de control. j) s se supun . la solicitarea agentului de circula ie. indiferent de direc ia de deplasare. 1) Conduc torul de vehicul implicat într-un accident în traficul rutier este obligat: a) s opreasc imediat vehiculul semnalizîndu-l în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera a) sau subpunctul 2) din prezentul Regulament. s declare la unitatea medical identitatea sa.

schi a accidentului f cut în prealabil. Conduc torului de vehicul îi este interzis: a) s conduc vehiculul în stare de ebrietate. precum i s nu administreze medicamente preparate în baza acestora pîn nu va fi supus test rii alcoolscopice. conduc torul acestuia trebuie s respecte cerin ele subpunctului 1) litera f) i subpunctului 2) din prezentul punct. prezentînd permisul de conducere sau alt act. pe cît posibil. precum i certificatul de înmatriculare a vehiculului. c) s deschid portierele vehiculului în timpul mersului sau s porneasc de pe loc cu portierele deschise. p strarea urmelor. s cheme ambulan a. examin rii medicale i recolt rii probelor biologice. h) s nu consume b uturi alcoolice sau droguri. dup caz. g) s anun e despre accident poli ia i s r mîn pe loc pîn la sosirea lucr torilor de poli ie. sînt obliga i s se deplaseze. 3) În cazul în care în accident a fost implicat un vehicul cu regim prioritar de circula ie în timpul execut rii unei misiuni de urgen . dac acestea îi distrag aten ia de la conducerea autovehiculului. 2) Conduc torul de vehicul care a ajuns la locul unde s-a produs un accident în traficul rutier. este bolnav . Conduc torii de vehicule implica i într-un accident în traficul rutier soldat numai cu pagube materiale. ce se depun pe carosabil. 13. urmînd s revin la locul accidentului sau s se prezinte la o unitate de poli ie dup îndeplinirea misiunii. s declare la unitatea medical identitatea sa. e) s intre pe drumurile publice modernizate cu vehicule care au pe ro i sau în caroserie noroi. f) s spele în apele naturale vehicule sau utilaje ale acestora. transportarea persoanei traumatizate cu propriul vehicul la unitatea medical sau pentru eliberarea carosabilului. care trebuie s fie semnate de cei implica i în accident. sau care se afl în stare de ebrietate. obiectelor ce in de accident i a persoanei traumatizate. traumatizat sau într-o stare avansat de oboseal de natur s -i afecteze capacitatea de conducere.e) s marcheze locul ini ial al vehiculului. materiale de construc ie etc. 14. precum i convorbiri telefonice în timpul deplas rii. la cel mai apropiat post de poli ie rutier pentru întocmirea actelor necesare. în caz de necesitate: a) s acorde primul ajutor. în timp de cel mult 2 ore. traumatizat sau într-o stare avansat de oboseal de natur s -i afecteze capacitatea de conducere. sau. f) s asigure. Capitolul III ORGANIZAREA I DIRIJAREA CIRCULA IEI RUTIERE . cu excep ia cazurilor în care vehiculul sau telefonul sînt echipate cu dispozitiv ³mîini libere´. fiind bolnav. sub influen a drogurilor ori altor substan e contraindicate. în conformitate cu punctul 108 din prezentul Regulament). iar dac aceasta nu este posibil sau în cazurile de urgen ± s transporte cu propriul vehicul persoana traumatizat la cea mai apropiat unitate medical . sub influen a preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reac iei. este obligat s opreasc i. sau cu vehicule din care se scurg produse petroliere. avînd completat formularul de constatare a accidentului aferent poli ei de asigurare obligatorie de r spundere civil a de in torilor mijloacelor de transport auto sau. d) s poarte discu ii.. în cazul în care au ajuns la o în elegere reciproc în aprecierea circumstan elor acestui accident i dac starea tehnic a vehiculelor permite garantarea securit ii traficului. dup caz. dac se impune schimbarea pozi iei acestora pentru acordarea primului ajutor. b) s anun e despre accident poli ia. b) s încredin eze conducerea autovehiculului unei persoane care nu posed permis de conducere de categoria (subcategoria) respectiv (cu excep ia cazurilor în care se efectueaz instruirea în conducere. sub influen a preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reac iei. sub influen a drogurilor sau altor substan e contraindicate. precum i ocolirea locului accidentului. în lipsa serviciilor de interven ie.

Organizarea i dirijarea traficului rutier se efectueaz prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutier (indicatoare rutiere. precum i de c tre agen ii de circula ie. acoperirea. precum i fa de prezentul Regulament. semafoare). marcaje rutiere. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia permis ´ în toate direc iile. care fac parte integrant din prezentul Regulament. 1) Agentul de circula ie a ridicat bra ul vertical (figurile 1-5).Sec iunea 1 Dispozi ii generale 15. afi e sau instala ii care pot fi confundate cu indicatoarele sau cu alte mijloace de semnalizare rutier ori care reduc vizibilitatea acestora i sînt de natur s stînjeneasc participan ii la trafic sau s le distrag aten ia. care ulterior poate (pot) fi coborît (coborîte) în jos (figurile 6-12): a) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este ad resat cu fa a sau cu spatele (figurile 6-8) ± ³circula ia interzis ´. circula ia interzis ´. i pietonii afla i în traversarea drumului î i pot continua deplasarea. Sec iunea a 2-a Semnalele agentului de circula ie (anexa nr. 3) Se interzice amplasarea de panouri. precum i cei care nu mai pot opri f r a recurge la frînarea brusc . pentru pietoni ± ³circula ia permis ´ pe trecerile din fa a i din spatele agentului de circula ie. Semnalele agentului de circula ie sînt determinate de pozi ia corpului i a bra elor acestuia. demontarea. Pentru to i participan ii la trafic care se apropie. 2) Se interzice montarea. d) semnalele sau indica iile agentului de circula ie în raport cu semnalele semaforului. primeaz : a) marcajul de semnifica ie provizorie (de culoare portocalie) în raport cu marcajul permanent. indicatoarele i marcajele rutiere. c) semnalele semaforului în raport cu indicatoarele de prioritate. conform punctului 20 subpunctul 1) din prezentul Regulament. . În caz de neconcordan între semnifica ia mijloacelor de semnalizare rutier . 16. acest semnal înseamn ± ³aten ie. Mijloacele de semnalizare rutier . Conduc torii de vehicule angaja i deja în trecerea intersec iei. conform regulilor de traversare a intersec iilor.1) 17. schimbarea pozi iei. creînd astfel pericol pentru siguran a traficului. b) indicatorul rutier de semnifica ie provizorie (pe suport mobil) în raport cu indicatorul sta ionar i/sau cu marcajul rutier. 3) Agentul de circula ie a întins înainte bra ul drept. iar cel stîng este întins lateral sau coborît în jos (figurile 13-17): a) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu partea stîng lateral a corpului (figura 13). b) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu p r ile laterale (figurile 9-11). acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia permis ´ în toate direc iile. precum i semnalele agentului de circula ie prev zute la alineatul precedent din prezentul punct sînt men ionate în anexe. 2) Agentul de circula ie a întins lateral bra ul (bra ele). precum i instalarea sau aplicarea din propria ini iativ de c tre persoane neautorizate de poli ia rutier a mijloacelor de semnalizare rutier . deteriorarea. 1) Mijloacele de semnalizare rutier trebuie s fie în deplin concordan i în ansamblu cu prevederile prezentului Regulament.

scos afar prin geamul deschis al portierei (figurile 19. precum i oprirea acestora poate fi impus i prin utilizarea mijloacelor speciale de semnalizare sonor (sirena. 18. acesta va executa semnale privind oprirea altor vehicule prin balansarea bastonului de semnalizare ori a bra ului întins orizontal. 3) În cazul în care agentul de circula ie se afl în misiuni de serviciu de urgen . verde. b) ro u. fulger sau cu inscrip iile intermitente ³STOP POLI IA´.pentru pietoni ± ³circula ia permis ´ numai pe trecerea aflat în spatele agentului de circula ie. galben. pentru pietoni ± ³circula ia interzis ´. În aceast situa ie. galben i verde. agentul de circula ie o va impune executînd semnale prin balansarea bastonului de semnalizare în plan vertical sau prin bra ul întins orizontal. 3) Pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens delimitate prin marcaje longitudinale. 18 (2)). 2) Semnifica ia semnalelor luminoase ale semaforului pentru dirijarea circula iei vehiculelor este valabil pe toat l imea carosabilului în sensul de mers. cu repetarea ciclului respectiv. precum i coloanei escortate de el sau eliberarea benzii pe care se deplaseaz vehiculul cu regim prioritar de circula ie (coloana escortat de el) de c tre alte vehicule. 20). agentul de circula ie poate folosi fluierul. c) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu partea lateral dreapta (figura 15). cu repetarea ciclului respectiv. b) pentru participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu fa a (figura 14). Conduc torul trebuie s opreasc la locul indicat de c tre agentul de circula ie. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia interzis ´. d) pentru to i participan ii la trafic la care agentul de circula ie este adresat cu spatele (figura 16) ± ³circula ia interzis ´. sau va impune oprirea prin intermediul megafonului (figura 22). precum i în condi ii de vizibilitate redus . Sec iunea a 3-a Semnalele luminoase (anexa nr. . instalate pe autovehicul (figura 21). ³STOP VAMA´). galben.2) 19. 2) Exigen a privind cedarea trecerii vehiculului cu regim prioritar de circula ie (coloanei escortate) de c tre alte vehicule. scos afar prin geamul deschis al portierei. Aceste semnale sînt emise de l mpile semaforului în urm toarea succesiune: a) ro u. în timpul execut rii semnalelor prev zute la acest punct. acest semnal înseamn : pentru conduc torii de vehicule ± ³circula ia permis ´ numai la dreapta. deplasîndu-se într-un vehicul de ocazie. pentru pietoni ± ³circula ia permis ´ numai pe trecerea aflat în spatele agentului de circula ie. megafonul) i luminoas (lumina giratorie. exigen a privind cedarea trecerii vehiculului în cauz . 6) Agen ii de circula ie care adreseaz semnale participan ilor la trafic trebuie s fie echipa i i plasa i în a a fel încît aceste semnale s poat fi v zute i u or recunoscute ziua. conduc torii de vehicule trebuie s se conformeze semnifica iei semnalului luminos corespunz tor benzii pe care circul . verde. semafoarele pot fi suspendate deasupra fiec rei benzi. 1) Semnalele luminoase pentru dirijarea circula iei vehiculelor sînt de culoare ro ie. precum i oprirea acestora. 1) La deplasarea în vehiculul poli iei rutiere i în cazul în care cu acesta se escorteaz o coloan . pe timp de noapte. 4) Exigen a cu privire la oprirea vehiculului în afara intersec iei se impune prin semnalul executat cu bastonul de semnalizare. 4) Agentul de circula ie poate executa i alte semnale care vor fi în elese de to i participan ii la trafic c rora li se adreseaz . ro u i galben (concomitent). cu bra ul sau cu megafonul (figura 18 (1). 5) Pentru aten ionarea participan ilor la trafic.

5) Semnalul galben intermitent permite trecerea. conduc torii de vehicule: a) pot s înceap deplasarea numai dup ce s-au asigurat c prin aceasta nu creeaz obstacole vehiculelor antrenate deja în trecerea intersec iei. cel din mijloc ± înainte. În cazul în care func ioneaz numai cele superioare. 6) S ge ile conturate de culoare neagr pe fundalul de culoare ro ie i galben informeaz despre direc iile de deplasare permise la apari ia semnalului de culoare verde. înainte de a intra în intersec ie.1 ± 6. fapt ce nu le va permite eliberarea intersec iei pîn la schimbarea semnalului.52. În cazul în care timpul semnalului verde este cronometrat. În intersec ii dirijarea circula iei vehiculelor de rut . 1) În cazul în care deasupra benzii delimitate prin marcajul rutier 1. prin semafoare speciale avînd patru semnale luminoase de culoare alb aranjate în forma literei ³T´. se afl atît de aproape de locurile respective. Semnalul verde intermitent de asemenea permite trecerea. f r ca prin aceasta s se modifice semnifica ia de interzicere a trecerii. 22. Dac semaforul este suspendat deasupra sau plasat pe cealalt parte a intersec iei. la apari ia semnalului. 4) Semnalul galben avertizeaz c vehiculele care se apropie trebuie s fie oprite în locurile prev zute la subpunctul 1) din prezentul punct.23. conduc torii de vehicule pot urma recomand rii indicatorului 5. pentru a porni la timp ca s nu stînjeneasc traficul.73) sau înaintea trecerii marcate pentru pietoni. participan ii la trafic trebuie s urm reasc indica iile cronometrului i din timp. precum i pietonilor care finalizeaz traversarea carosabilului. participan ii la trafic. iar în lipsa acestora ± imediat înaintea semaforului. care se deplaseaz pe benzi special rezervate lor. cel din dreapta ± la dreapta. 3) Semnalul de culoare verde permite trecerea.73) sau a trecerii marcate pentru pietoni.5. vehiculele vor fi oprite în fa a intersec iei. informînd c timpul rezervat acestui semnal expir i în curînd va fi pus în func iune semnalul galben. 2) Semnalul de culoare ro ie pus în func iune concomitent cu semnalul galben înseamn c timpul rezervat semnalului ro u expir . Aceea i semnifica ie are semnalul de culoare verde în form de s geat . În cazul în care timpul semnalului ro u este cronometrat. aplicat pe fundalul negru al semnalului suplimentar al semaforului sau s geata (s ge ile) de pe panoul adi ional 6. Circula ia este permis numai în cazul în care func ioneaz semnalul inferior concomitent cu unul sau mai multe din cele superioare. Înainte de a trece de la circula ia dirijat la circula ia nedirijat . s decid privind continuarea deplas rii sau efectuarea opririi. f r a crea obstacole pietonilor. b) nu vor intra în intersec ie. pot s se conduc de indica iile cronometrului. în cazul în care circula ia în direc ia de deplasare este dificil sau blocat . pentru a evita frînarea brusc sau alte situa ii de urgen . pentru a întîlni succesiv semnalul verde. galben în form de s geat înclinat . La semnalul ro u al semaforului (cu excep ia celui reversibil) vehiculele vor fi oprite înaintea liniei de oprire (indicatorului 5. circula ia este interzis . Semnalele luminoase pentru dirijarea circula iei au urm toarele semnifica ii: 1) Semnalul de culoare ro ie interzice trecerea. 7) La apari ia semnalului verde. în lipsa liniei de oprire (indicatorului 5. pentru toate direc iile de deplasare prin intersec ie se afi eaz semnalul ro u. 8) Pe sectoarele de drum cu intersec ii în sistem de ³und verde´. 21.23. indiferent de direc ia lor de mers.20. cu excep ia celor care. încît nu mai pot fi oprite f r a recurge la frînarea brusc .9 este suspendat un semafor cu semnale: ro u în form de dou bare încruci ate. impunînd conduc torilor pruden sporit . S geata de culoare neagr conturat (s ge ile conturate) pe fundalul semnalului verde informeaz conduc torii despre prezen a semnalului suplimentar sau prezen a indicatorului de sens obligatoriu corespunz tor i permite (permit) circula ia numai în direc ia indicat (direc iile indicate). din care cel din stînga permite circula ia la stînga. poate fi efectuat separat de dirijarea circula iei celorlalte vehicule. totodat avertizeaz c intersec ia sau trecerea pentru pietoni este cu circula ia nedirijat i prezint pericol. S geata care permite circula ia spre stînga permite i întoarcerea.

Sec iunea a 5-a Indicatoarele rutiere (anexa nr. pe partea dreapt a drumului se instaleaz indicatoarele rutiere 1. La trecerile pe drumurile f r iluminare artificial . Înaintea trecerilor la nivel cu calea ferat electrificat pot fi instalate por i ce limiteaz gabaritele. în mod succesiv. cel galben informeaz despre comutarea semnalului verde cu cel ro u i oblig preselectarea benzii indicate de s geat .1 ± 1. Sec iunea a 4-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferat 24.3. Pietonii surprin i în timpul travers rii drumului de semnalul ro u vor finisa trecerea.2. Semnalele luminoase de culoare ro ie care func ioneaz intermitent alternativ interzic trecerea. iar pe partea stîng ± indicatoarele 1. la apropierea de trecerea la nivel cu calea ferat f r bariere. 2) Semnalul verde permite trecerea.4. acesta este destinat semnaliz rii privind inversarea temporar a sensului de circula ie pe aceast band .4.3) 25.3.6.4. Semnalul verde are silueta unui pieton în mers.1 sau 1. În cazul în care. 2) Pentru dirijarea circula iei pe sectoarele de drum îngustat (în cazul efectu rii lucr rilor pe drum) i pe teritoriile întreprinderilor (organiza iilor) se utilizeaz semaforul cu dou semnale: de culoare ro ie i verde.2.4. Indicatoarele 1. iar dac pe carosabil exist refugiu. iar func ionarea lor este corelat cu semnalele luminoase ale semafoarelor pentru dirijarea circula iei vehiculelor.4. iar cel ro u ± silueta unui pieton oprit. Aceste semnale sînt înso ite de un semnal sonor. 23.1 sau 1.4.spre dreapta. verde în form de s geat îndreptat în jos. aceasta înseamn c timpul rezervat travers rii drumului expir . Barierele trebuie marcate cu o asociere de benzi fluorescent-reflectorizante de culoare ro ie i alb .2. 1. În cazul în care semnalul verde începe s func ioneze intermitent. înaintea trecerilor la nivel cu calea ferat .3.1 sau 1.4 i 1. barierele trebuie s fie iluminate ori pe ele s fie instalate seturi fluorescent-reflectorizante sau lanterne cu lumini ro ii intermitente. vor a tepta pe acest spa iu semnalul verde. 3) Semnalul ro u interzice trecerea. iar în imediata apropiere de trecerea f r bariere se instaleaz indicatoarele rutiere 1. Indicatoarele rutiere instalate pe drumurile publice se divizeaz în indicatoare de: . La trecerile în cauz circula ia vehiculelor poate fi dirijat de agentul de cale ferat .4 ± 1.1. 1.4. cel verde permite circula ia.7.3. 4) Pentru dirijarea circula iei bicicli tilor se utilizeaz semaforul pe fundalul semnalelor c ruia este aplicat simbolul bicicletei sau semaforul care este înso it de panoul 6. Semnalul ro u interzice circula ia. 1) Semnalele luminoase la trecerile la nivel cu calea ferat sînt compuse din dou lumini ro ii amplasate la aceea i în l ime i o lumin alb amplasat deasupra celor ro ii. înaintea acesteia se instaleaz indicatorul de prioritate 2.2. 1) Semnalele luminoase ale semafoarelor pentru dirijarea circula iei pietonilor sînt de culoare verde i ro ie. cîmpul vizual este limitat. Semnalul intermitent cu lumin alb permite trecerea. 2) În cazul în care barierele se afl în pozi ia coborît sau în curs de coborîre. 3) Apropierea de o cale ferat se semnalizeaz prin indicatoarele de avertizare 1.6 înso esc indicatorul 1. traversarea trecerii la nivel cu calea ferat este interzis . În afara localit ilor. Aceste semafoare trebuie s fie instalate astfel încît s exclud confundarea lor cu cele care dirijeaz circula ia vehiculelor.6.4.

marcaje rutiere. indicîndu-le i natura acestuia. 1) Indicatoarele de avertizare aten ioneaz participan ii la trafic asupra existen ei unui pericol pe drum. panouri. 5) Indicatoarele de informare i orientare stabilesc sau suspend anumite reglement ri de circula ie. 1) Marcajele rutiere orizontale stabilesc anumite reglement ri pentru circula ie. permit pe unele sectoare de drum circula ia numai anumitor participan i. 26. precum i oblig s se circule cu viteza prescris sau mai mare. sînt de culoare alb . 2) Indicatoarele de prioritate reglementeaz ordinea de trecere la intersec iile cu circula ia nedirijat sau pe sectoarele de drum unde este imposibil trecerea simultan a dou vehicule care se deplaseaz din sensuri opuse. se aplic pe elementele de construc ie ale drumului (poduri. . e) informare i orientare. precum i precizeaz semnifica ia semnalelor semafoarelor. c) interzicere i restric ie. 30. Sec iunea a 6-a Marcajele rutiere (anexa nr. Limitele zonelor de lucru trebuie semnalizate vizibil cu indicatoare rutiere. precum i indic conduc torilor direc iile de urmat în intersec ii. a c ror semnifica ie o completeaz . 3) Indicatoarele de interzicere i restric ie stabilesc ori suspend interdic iile sau restric iile participan ilor la trafic. furnizeaz informa ii despre dislocarea localit ilor. d) sens obligatoriu. bariere. Deplasarea pe acest sector de drum necesit luarea m surilor corespunz toare situa iei rutiere. potrivit naturii i duratei sale. 6) Panourile adi ionale precizeaz sau limiteaz ac iunea indicatoarelor rutiere.4) 28. galben sau portocalie i se aplic pe carosabil sau pe borduri. a anumitor puncte de servicii. lumini ³fulger´ sau alte mijloace speciale. 4) Indicatoarele de sens obligatoriu prescriu direc iile de deplasare. 27. la avertizarea sau la îndrumarea participan ilor la trafic i pot fi folosite de sine st t tor sau în asociere cu alte mijloace de semnalizare rutier . conuri. prevenind impactul i facilitînd orientarea vizual a conduc torilor. administratorul drumului i s-a realizat semnalizarea punctului sau zonei de lucru. Marcajele rutiere servesc la organizarea circula iei. stîlpi. parapete. dubleaz sau precizeaz . Sec iunea a 7-a Mijloacele de semnalizare a lucr rilor pe drum (anexa nr. 29. precum i pe alte obiecte aflate pe platforma drumului i care prezint pericol pentru circula ia rutier ).a) avertizare. b) prioritate. pilonii viaductelor. astfel încît s poat fi observate din timp de c tre participan ii la trafic c rora li se adreseaz . Indicatoarele rutiere trebuie s fie lizibile i s fie instalate în corespundere cu normativele i cu regulamentele tehnice în vigoare. formate dintr-o asociere de benzi albe i negre. pasaje denivelate. f) informare suplimentar (panouri adi ionale). Nici o lucrare nu va începe decît dup ce a fost coordonat cu poli ia rutier . Marcajele rutiere se divizeaz în orizontale i verticale (laterale). Mijloacele de semnalizare a lucr rilor pe drum se instaleaz în conformitate cu normativele i regulamentele în vigoare i trebuie s garanteze securitatea traficului pe sectorul de drum în repara ie sau pe cel de ocolire.5) 31. 2) Marcajele rutiere verticale.

1) Semnalizatorul sonor (claxonul) poate fi utilizat numai în cazul prevenirii unui accident în traficul rutier. . 33. pentru înlesnirea manevrei. ele vor fi înso ite. Sec iunea a 8-a Semnalele conduc torilor de vehicule. ea se va modifica potrivit noilor condi ii de circula ie. interzicere i restric ie. in înaintea manevrei. c) bra ul stîng sau drept ridicat vertical înseamn c conduc torul acestui vehicul are inten ia de a reduce viteza sau de a opri. 6) Semnalul executat nu trebuie se induc în eroare al i participan i la trafic. 2) Semnalul sonor trebuie s fie de scurt durat i trebuie efectuat la o distan care ar evita surprinderea celor aten iona i. iar în cazul în care acestea lipsesc sau sînt defectate ± cu bra ul. Suspendarea circula iei ori instituirea restric iilor în vederea execut rii lucr rilor pe drum. dup caz. conduc torii de vehicule trebuie s semnalizeze cu ajutorul semnalizatoarelor de direc ie sau cu bra ul. 1) Pentru prevenirea oric rui pericol i pentru a nu stînjeni traficul. prin punerea în func iune a luminii de întîlnire pe timp de zi sau prin punerea în func iune a avertizorului de avarie. virare. precum i cele de orientare. prin comutarea luminii în faruri.Indicatoarele rutiere din grupele de avertizare. utilizate pentru semnalizarea lucr rilor pe drum. Persoanele respective trebuie s fie echipate cu veste de protec ieavertizare fluorescent-reflectorizante. cu brasard ro ie i baston de semnalizare. Semnalizarea cu mijloacele men ionate nu le acord prioritate i nu scute te pe -i conduc torii de vehicule de obliga ia lu rii tuturor m surilor necesare pentru prevenirea accidentului în traficul rutier. acesta poate fi întrerupt prealabil manevrei. Dac mijloacele de semnalizare nu sînt fluorescent-reflectorizante. În cazul în care situa ia o impune. i întrerupt imediat dup efectuarea ei. 5) Presemnalizarea oric rei manevre se va efectua ulterior asigur rii c prin aceast manevr nu se vor crea obstacole altor participan i la trafic. 2) Conduc torul de vehicul trebuie s semnalizeze corespunz tor cu semnalizatoarele de direc ie. precum i modul de semnalizare a zonelor de lucru se efectueaz cu acordul poli iei rutiere. cu ajutorul semnalizatorului sonor. întoarcere). 3) Semnalizarea cu semnalizatorul de direc ie sau cu bra ul trebuie efectuat d timp. trebuie s aib fundal de culoare galben . c) de a se opri. înainte: a) de a pune în mi care vehiculul. Folosirea dispozitivelor de iluminare exterioar i a dispozitivelor de semnalizare luminoas i sonor 32. de culoare portocalie. b) bra ul drept întins lateral sau bra ul stîng întins lateral i ridicat vertical de la cot înseamn c conduc torul acestui vehicul are inten ia de a schimba direc ia de mers spre dreapta. pentru a nu-i determina s efectueze manevre ce pot pune în pericol siguran a traficului. b) de a efectua manevra (preselectare a benzii. iar în afara localit ilor ± i pentru aten ionarea conduc torului de vehicul ce urmeaz s fie dep it. pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . 4) Semnifica ia semnalelor executate cu bra ul este urm toarea: a) bra ul stîng întins lateral sau bra ul drept întins lateral i ridicat vertical de la cot înseamn c conduc torul acestui vehicul are inten ia de a schimba direc ia de mers spre stînga sau de a întoarce. iar la terminarea lor se va asigura ridicarea ei i restabilirea semnaliz rii ini iale sau. circula ia va fi dirijat de c tre angaja ii serviciilor de între inere a drumurilor. Pe durata execut rii lucr rilor se va între ine semnalizarea stabilit . de lumini continue sau intermitente de culoare ro ie sau portocalie. În cazul în care semnalul este executat cu bra ul.

În caz de cea dens . 2) Lumina de drum a farurilor trebuie comutat cu lumina de întîlnire: a) în cazul deplas rii pe drumul suficient iluminat. c) vehiculelor conduse de încep tori. în func ie de iluminarea drumului ± lanternele de gabarit. cu condi ia c prin aceasta nu vor fi orbi i conduc torii de vehicule care vin din sen opus. e) vehiculelor care fac parte dintr-o coloan organizat . Este interzis conectarea lanternelor posterioare anticea la semnalul de oprire. h) vehiculelor de rut în cazul deplas rii pe banda semnalizat prin indicatorul 5. b) vehiculelor de instruire. În caz de orbire. pe un timp de scurt s durat poate fi folosit lumina de drum a farurilor. i) tuturor vehiculelor ± în perioada 1 noiembrie ± 31 martie inclusiv. lumina de întîlnire sau de drum a farurilor. prezen a lor trebuie s fie semnalizat prin punerea în func iune a avertizorului de avarie sau prin instalarea triunghiului de presemnalizare (conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament). în întîmpinarea fluxului principal de vehicule. 6) Lanternele posterioare anticea pot fi utilizate numai în condi ii de vizibilitate redus . d) microbuzelor i autobuzelor care transport grupuri de copii. precum i în cazul deplas rii la o distan mic fa de vehiculul precedent. prezen a autovehiculelor oprite sau sta ionate pe drumul public trebuie semnalizat prin punerea în func iune a lanternelor de pozi ie. la autovehiculele i remorcile în mi care dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas trebuie puse în func iune astfel: a) la autovehicule. cu gabarit i mase dep ite. b) la remorci ± lanternele de gabarit. la autovehicule trebuie pus în func iune lumina de întîlnire a farurilor sau farurile anticea . . c) în cazurile prev zute în subpunctul 3) din prezentul punct ± în locul luminii de întîlnire a farurilor. b) în scopul evit rii orbirii la trecerea în sensuri opuse la o distan de cel pu in 150 m sau chiar la o distan mai mare. g) autovehiculelor care transport înc rc turi periculoase. trebuie pus în func iune în faruri lumina de întîlnire de c tre conduc torii: a) motocicletelor i ciclomotoarelor. ninsoare abundent sau în alte condi ii similare.34. vehiculele trebuie scoase în afara drumului. conduc torul de vehicul trebuie s pun în func iune avertizorul de avarie i.2 b). pe sectoarele de drum neiluminate sau în condi ii de vizibilitate redus .43 i marcajul 1. s reduc viteza i s opreasc . neschimbînd banda de circula ie. În cazul în care conduc torul de vehicul inten ioneaz s dep easc . 1) Pe timp de noapte. 5) Farurile anticea pot fi utilizate: a) în condi ii de vizibilitate redus ± separat. 7) Farul proiector sau farul c ut tor poate fi utilizat: a) în afara localit ilor ± numai în lipsa vehiculelor din sens opus. în spatele acestor vehicule trebuie amplasat triunghiul de presemnalizare). 3) Pentru aten ionarea altor participan i la trafic i pentru semnalizarea vehiculelor în cazul deplas rii pe timp de zi. precum i simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor. iar în cazul în care acesta nu func ioneaz sau lipse te. în condi ii de vizibilitate redus i în tuneluri. În cazul în care acestea sînt defectate. f) autovehiculelor care tracteaz alte autovehicule (la autovehiculele tractate trebuie s fie pus în func iune avertizorul de avarie. iar dac aceasta nu este posibil. ploaie toren ial . b) pe timp de noapte pe sectoarele de drum neiluminate ± simultan cu lumina de întîlnire sau de drum a farurilor. 4) Pe timp de noapte. în cazul în care conduc torul vehiculului ce vine din sens opus necesit aceasta avertizînd prin comutarea luminii farurilor.

triunghiul de presemnalizare poate fi amplasat la o distan mai mic . în fa pe acoperi ul autobuzului ori pe cabina camionului. ambulan ele. Autovehiculele cu regim prioritar de circula ie (ale Ministerului Afacerilor Interne.6). avînd conturul de culoare ro ie i inscrip ia ³ ´ de culoare neagr . constituind un obstacol pentru ceilal i participan i la trafic. precum i cele destinate între inerii i repar rii drumurilor. verde sau portocalie i semnale sonore speciale. b) s cedeze trecerea pietonilor i vehiculelor care circul pe acest drum. Este interzis montarea la autovehicule i remorci a altor dispozitive de semnalizare luminoas i sonor decît cele prev zute prin construc ie (cu excep ia cazurilor indicate la punctul 122 subpunctul 3) litera a) din prezentul Regulament). Autovehiculul destinat instruirii în conducere trebuie s fie echipat cu o caset de form triunghiular cu lumin alb . 38. la o distan de cel pu in 30 m. avertizorul de avarie trebuie pus în func iune: a) în cazul accidentului în traficul rutier. po tei speciale). serviciilor bancare. 1) Înaintea începerii deplas rii. astfel încît s poat fi v zut de la o distan suficient de conduc torii vehiculelor care se apropie. ro ie. Serviciului Gr niceri.. conduc torul trebuie s semnalizeze prin amplasarea triunghiului de presemnalizare (a lanternei portative cu lumin ro ie intermitent ) în spatele vehiculului ori. în conformitate cu standardele i normativele în vigoare i cu acordul Direc iei poli iei rutiere. respectiv. dup caz. Autobuzul i camionul destinate instruirii trebuie s fie semnalizate suplimentar prin semnul distinctiv 10 (anexa nr. 37. .6). ale echipelor mobile ale Serviciului Vamal. 35. 1) Pe lîng cazurile men ionate. astfel încît s poat fi observat de conduc torii de vehicule care se apropie. cu lumini giratorii de culoare albastr . reîncolon rii sau altei schimb ri a direc iei de mers.b) în localit i ± de c tre conduc torii vehiculelor cu regim prioritar de circula ie afla i în misiuni urgente de serviciu. trebuie s fie echipate. 2) În cazul în care vehiculul iese de pe un teritoriu adiacent drumului. conduc torul de vehicul trebuie s se asigure c aceast manevr va fi executat în siguran i nu va crea obstacole pentru ceilal i participan i la trafic. Serviciului de Informa ii i Securitate. Lumina în caset trebuie s fie conectat în cazul deplas rii pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . autovehiculele destinate stingerii incendiilor. conduc torul trebuie: a) s se informeze prin intermediul mijloacelor de semnalizare rutier i s circule doar în direc ia permis de deplasare pe drumul respectiv. Ministerului Ap r rii. c) în cazul îmbarc rii i debarc rii copiilor din vehiculul semnalizat prin semnul distinctiv 5 (anexa nr. Semnul distinctiv ³Autotren´ trebuie s fie pus în func iune la deplasarea acestuia. în cazul circula iei intense. Departamentului Institu iilor Penitenciare al Ministerului Justi iei. 36. care transport înc rc turi cu gabarit dep it etc. b) cînd vehiculul a fost oprit fortuit. Serviciului de Protec ie i Paz de Stat. În localit i. 2) În cazul în care vehiculul nu este echipat cu avertizor de avarie sau acesta este defectat. Capitolul IV REGULI PENTRU CIRCULA IA VEHICULELOR Sec iunea 1 Începutul deplas rii i schimbarea direc iei de mers 39. care se amplaseaz la mijlocul acoperi ului caroseriei autoturismului sau. în fa a acestuia pe aceea i band . precum i în timpul opririi sau sta ion rii lui pe timp de noapte ori în condi ii de vizibilitate redus . dup caz. d) cînd este necesar semnalizarea celorlal i participan i la trafic despre un pericol iminent.

40. b) în tuneluri. venind din sensuri opuse. În acest caz conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se deplaseaz în acela i sens pe banda din dreapta. conduc torul de vehicul trebuie: a) s se apropie din timp de axa drumului. precum i pietonilor. În locurile de întoarcere. conduc torii vehiculelor de rut pot începe deplasarea. b) s cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus i urmeaz s se deplaseze înainte sau la dreapta. c) la trecerile la nivel cu calea ferat i la o distan mai mic de 50 m de la acestea. rampe i sub acestea. 41. În acest caz conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se deplaseaz în acela i sens. e) în locurile de dislocare a sta iilor vehiculelor de rut . nesemnalizate sau semnalizate prin indicatoarele 5. d) în locurile în care vizibilitatea drumului este mai mic de 100 m.3. Totodat . 6) În cazurile în care traiectoriile de deplasare a vehiculelor se intersecteaz . pe poduri. el poate efectua aceast manevr numai dup ce s-a asigurat c nu pune în pericol siguran a circula iei. 2) Înaintea vir rii la dreapta. 5. conduc torii de vehicule care. cît i a marcajului rutier 1. b) s cedeze trecerea bicicli tilor i conduc torilor de ciclomotoare care se deplaseaz pe pista destinat lor. la intrarea pe acest drum conduc torul trebuie s conduc vehiculul pe banda extrem din dreapta. În cazul în care drumul este amenajat cu band de accelerare. la intrarea pe acest drum. Preselectarea benzii poate fi efectuat numai ulterior asigur rii c circula ia în direc ia de mers este permis i pe aceste benzi. în cazul circula iei dublu sens. 5) În cazul în care carosabilul are o band (sau benzi) cu circula ie reversibil .46. aceasta poate fi efectuat de la marginea dreapt a carosabilului sau chiar de pe acostament. astfel încît traiectoriile lor de deplasare s nu se intersecteze. precum i pietonilor. În cazul în care conduc torul este impus (l ime insuficient ) s efectueze manevra utilizînd par ial sau în întregime banda al turat . dac conduc torul vehiculului nu este ajutat de o persoan aflat în afara vehiculului. La preselectarea concomitent . 4) În localit i conduc torii de vehicule sînt obliga i s cedeze trecerea vehiculelor de rut . pentru a reduce viteza. cel pu in într-o direc ie. 1) Înaintea vir rii la stînga sau întoarcerii. iar ordinea de trecere nu este prev zut de prezentul Regulament. conduc torul trebuie s preselecteze din timp banda indicat . precum i celora care vin din sens opus. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea vehiculului care circul în aceea i direc ie i se afl pe banda din dreapta. atît în cazul efectu rii manevrei de întoarcere prin întreruperea benzii de separare. conduc torul de vehicul trebuie: a) s ocupe din timp marginea dreapt a carosabilului. 3) Vir rile trebuie executate astfel încît la ie irea din intersec ie vehiculul s nu ajung pe banda de sens opus. În caz de necesitate. efectueaz simultan aceast manevr trebuie s lase centrul imaginar al acestor întreruperi pe dreapta de vehicul. în cazul în care acestea încep deplasarea de la sta ia semnalizat . el trebuie s apeleze la ajutorul altor persoane. sau de marginea stîng a carosabilului cu circula ia în sens unic.3) În cazul în care conduc torul are inten ia de a preselecta banda. încorporîndu-se în fluxul de transport. conduc torul trebuie s demareze pe aceast band . f r a crea obstacole vehiculelor din acest flux. el trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care circul în aceea i direc ie pe aceast band .47. conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculului ce se apropie din dreapta. 1) Întoarcerea vehiculului este interzis : a) la trecerile pentru pietoni. Ei nu sînt scuti i de obliga ia de a lua toate m surile de precau ie pentru a evita accidentul în traficul rutier. viaducte. . În cazul în care manevra de întoarcere se efectueaz în afara intersec iei. 4) În cazul în care drumul este amenajat cu band de decelerare (frînare). iar l imea carosabilului este insuficient . asigurîndu-se c li se cedeaz trecerea.

2) În cazul în care în limita vizibilit ii apar obstacole care pot fi observate de conduc tor. c) starea tehnic a vehiculului i particularit ile înc rc turii. pentru a nu pune în pericol siguran a traficului. 4) Pe drumurile cu circula ie dublu sens care au trei benzi pentru circula ie delimitate prin marcajul longitudinal (cu excep ia marcajului 1. în caz de necesitate.3. 1) Determinarea benzilor de circula ie se efectueaz prin marcaj sau indicatoarele rutiere 5. inînd cont de l imea carosabilului.41. 2) În afara localit ilor conduc torii trebuie s conduc vehiculele cît mai aproape de marginea dreapt a carosabilului. iar în lipsa acestora ± de c tre conduc torii vehiculelor. În cazul în care exist o singur band pe sens.2) Conduc torul vehiculului care inten ioneaz s se deplaseze cu spatele poate s înceap manevra numai dup ce s-a asigurat c o poate face f r a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilal i participan i la trafic. aflate în afara autovehiculului. Mersul cu spatele este interzis în intersec ii i în locurile prev zute în subpunctul 1) din prezentul punct. preselecta banda pentru virare la stînga sau întoarcere. se permite intrarea ma inilor care efectueaz pe ele lucr ri de între inere sau repara ie. avînd pentru aceasta autorizarea lucr rilor de c tre administratorul drumului i acordul poli iei rutiere. banda din mijloc este destinat circula iei în ambele sensuri. Intersectarea liniei discontinue este permis numai în caz de preselectare a benzii. 46. gabaritele vehiculelor i intervalele de siguran necesare. inînd permanent seama de urm torii factori: a) starea psihofiziologic ce influen eaz aten ia i reac ia. 3) Pe drumurile cu circula ia dublu sens care au cel pu in dou benzi într-o direc ie este interzis intrarea pe partea carosabilului destinat circula iei în sens opus. circula ia vehiculelor trebuie s se efectueze strict în limitele benzilor. 1) Conduc torul trebuie s conduc vehiculul în conformitate cu limita de vitez stabilit . conduc torii de vehicule pot schimba banda numai pentru efectuarea virajului. 43. Sec iunea a 3-a Viteza de deplasare i spa iul între vehicule 45. 5) Pe drumul care are cel pu in dou benzi pe sens i linii de tramvai. conduc torul trebuie s recurg la ajutorul altei persoane. Sec iunea a 2-a Pozi ia vehiculelor pe carosabil 42. întoarcerii sau opririi. se permite deplasarea numai pe linia de tramvai de aceea i direc ie. Conduc torul de vehicul trebuie s manifeste pruden sporit i. el trebuie s reduc viteza sau chiar s opreasc . în cazurile în care se deplaseaz pe lîng : . dar intrarea pe aceast band este permis numai pentru efectuarea manevrelor de ocolire. d) situa ia rutier . dep ire. 44. preselectare pentru virare la stînga sau întoarcere. b) autocamioanele cu masa maxim autorizat ce dep e te 3500 kg pot ocupa banda extrem din stînga numai pentru virare la stînga sau întoarcere.1 ± 5.37. s reduc viteza pîn la limita care i-ar garanta siguran a traficului sau chiar s opreasc . 1) Pe drumurile cu trei i mai multe benzi pe sens: a) vehiculele lente trebuie s se deplaseze pe banda extrem din dreapta. 2) Pe drumurile al c ror carosabil este delimitat prin liniile marcajului longitudinal. În cazurile în care cîmpul vizual în spate este limitat. b) dexteritatea în conducere care i-ar permite s prevad situa iile periculoase. dep i. 3) În cazul în care circula ia este intens . Pe trotuare i pistele pentru pietoni este interzis intrarea vehiculelor. Intrarea pe banda extrem stînga destinat circula iei în sens opus este interzis . cu excep ia cazurilor necesare de a ocoli.9). deplasarea pe aceste linii este interzis . Ca excep ie. cu condi ia c nu se creeaz obstacole tramvaiului.

6). 1) Limitele maxime de vitez a vehiculelor pe drumurile publice sînt: a) în localit i ± 50 km/h. semnalizate prin semnul distinctiv 5 (anexa nr. pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5. în caz de frînare brusc a acestuia. prin instalarea indicatoarelor 3. c) poate efectua dep irea f r a pune în pericol sau a stînjeni circula ia din sens opus. Imediat dup executarea dep irii. pe toate drumurile ± 90 km/h. Sec iunea a 4-a Dep irea i trecerea în sensuri opuse 51. nu se reduce brusc viteza i nu se opre te decît în cazuri excep ionale. b) s dep easc limita de vitez determinat de semnul distinctiv 11 (anexa nr. precum i persoane cu semne evidente de invaliditate. autobuze interurbane i turistice. 49.4. persoane de vîrst înaintat . În cazul în care siguran a traficului se garanteaz . 47. iar prin zonele reziden iale i teritoriile adiacente drumului ± 20 km/h. Aceste autovehicule vor purta în spate semnul distinctiv 11 (anexa nr. dac aceast ac iune nu este impus de siguran a circula iei. camioane la care masa maxim autorizat dep e te 3500 kg. în func ie de categoria vehiculelor. 48. d) poate s revin pe banda precedent f r a stînjeni vehiculul dep it. pe celelalte drumuri ± 70 km/h. i ar permite s opreasc evitînd coliziunea. . 3) Remorcarea autovehiculelor r mase în pan trebuie s se efectueze cu o vitez ce nu dep e te 50 km/h. c) s circule cu vitez redus f r motiv întemeiat. În func ie de viteza de deplasare. 4) Conduc torii de autovehicule destinate transportului de înc rc turi periculoase. Înaintea dep irii. prin aceasta stînjenind circula ia. 1) Conduc torilor care au vechimea în conducerea autovehiculului de categoria (subcategoria) respectiv mai mic de un an li se interzice s dep easc limita vitezei de 70 km/h. aceast limit pe anumite sectoare de drum sau benzi de circula ie (pentru unele tipuri de vehicule) poate fi majorat pîn la 80 km/h.4 ± 90 km/h. b) pentru microbuze. pe celelalte drumuri ± 90 km/h. cu masa sau gabaritul dep ite. precum i pentru motociclete. precum i pentru autoturisme i camioane cu masa maxim autorizat ce nu dep e te 3500 kg care tracteaz o remorc . c) vehicule de rut oprite în sta ii. adic banda pe care urmeaz s se angajeze are un spa iu suficient i viteza vehiculului ce urmeaz a fi dep it permite executarea acestei manevre. 50.27 de semnifica ie corespunz toare. Conduc torului de vehicul îi este interzis: a) s dep easc viteza maxim determinat prin caracteristica tehnic a vehiculului. d) s frîneze brusc. altele decît cele indicate. 2) În cazul în care se efectueaz transportarea persoanelor în caroseria camionului. trebuie s respecte viteza men ionat în autoriza ia special de transport. viteza maxim de deplasare trebuie s fie de 60 km/h. b) în afara localit ilor: 110 km/h ± pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5. pe drumurile semnalizate prin indicatorul 5. Aceste autovehicule trebuie s poarte în fa i în spate semnul distinctiv 15 (anexa nr.6). conduc torul vehiculului trebuie s se asigure c : a) nici un conduc tor de vehicul care îl urmeaz nu a început dep irea. limitele maxime de vitez sînt: a) pentru autoturisme i autocamioane la care masa maxim autorizat nu dep e te 3500 kg. 90 km/h ± pe celelalte drumuri. b) cel care îl preced pe aceea i band nu a semnalizat inten ia de a dep i sau inten ia de a preselecta spre stînga. 2) În afara localit ilor.6).a) copii.4 ± 110 km/h. b) microbuze i autobuze în sta ionare. conduc torul de vehicul trebuie s lase liber un spa iu (distan ) fa de vehiculul precedent care. c) pentru autobuze.6).

Excep ie de la regul sînt cazurile în care ei în i i inten ioneaz s dep easc sau circula ia este intens . conduc torul vehiculului în pant trebuie s cedeze trecerea vehiculului în ramp . Ca excep ie. b) pe trecerile pentru pietoni i în imediata apropiere înainte de acestea. 2) În afara localit ilor. conduc torul de vehicul pe partea c ruia se afl obstacolul trebuie s cedeze trecerea. 1) Dep irea este interzis : a) în intersec iile cu circula ia nedirijat i în imediata apropiere înainte de ace stea. unde trecerea concomitent în sensuri opuse a dou vehicule este imposibil . precum i tramvaiele se dep esc pe partea dreapt . 3) Dup executarea manevrei de dep ire (cu excep ia cazurilor în care dep irea se efectueaz pe banda din dreapta în raport cu vehiculul dep it).14. 54. vehiculele ai c ror conduc tori au semnalizat inten ia de a schimba direc ia spre stînga i au început efectuarea acestei manevre. . d) pe trecerile la nivel cu calea ferat i la o distan mai mic de 100 m înainte de acestea.52. 55. 53. 1) Vehiculele se dep esc numai pe partea stîng . ciclomotoarelor i motocicletelor f r ata . b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat. s cedeze trecerea vehiculelor care îl urmeaz . i ai celor lungi trebuie s men in între ei un spa iu care ar permite finalizarea manevrei de dep ire în siguran de c tre alte vehicule. precum i pe drumurile cu circula ia în sens unic. conduc torul este obligat s revin pe banda de circula ie ini ial . 2) Conduc torul trebuie s men in în timpul dep irii un interval lateral suficient în raport cu vehiculul pe care îl dep e te. conduc torul acestuia este obligat.1 i 1. cu excep ia cazurilor în care dep irea se efectueaz pe drumul cu prioritate în raport cu drumul intersectat. în cazul în care are inten ia de a devansa i alte vehicule. dac pentru aceasta exist spa iu suficient. acestea se pot deplasa concomitent. tramvaiele se dep esc pe partea stîng . 4) Pe drumurile cu cel pu in dou benzi pe sens conduc torul care a dep it un vehicul poate s r mîn pe banda în cauz . asigurîndu-se c nu-i stînjene te pe conduc torii vehiculelor care vin din spate cu o vitez mai mare. În cazul în care între ina din dreapta i marginea carosabilului nu exist spa iu suficient pentru dep ire. 1) În cazul în care traiectoriile de mers prin intersec ie ale vehiculelor nu se intersecteaz . 2) Pe drumurile cu declivitate pronun at .14. 1) Conduc torului de vehicul ce urmeaz a fi dep it îi este interzis s creeze obstacole dep irii prin m rirea vitezei sau alte ac iuni. Sec iunea a 5-a Circula ia în intersec ii Reguli generale 56. 1) În cazul în care trecerea în sensuri opuse este imposibil . conduc torii vehiculelor lente. semnalizate prin indicatoarele rutiere 1. c) în locurile unde s-a creat un rînd de vehicule ai c ror conduc tori sînt obliga i s respecte un semnal de interzicere a trecerii sau în cazul în care circula ia se desf oar lent. la prima posibilitate. cu masa sau gabaritul dep ite. mai cu seam la dep irea bicicletelor.2. 3) În cazul în care situa ia rutier nu permite dep irea unui vehicul lent. precum i la deplasarea pe drumurile care au cel pu in dou benzi pe sens. c) în tuneluri. 2) Dep irea cu ie irea pe banda de circula ie în sens opus este interzis : a) în intersec iile cu circula ia dirijat .

3) În cazul în care drumul cu prioritate î i schimb direc ia în intersec ie. 5.2.2) În cazul vir rii la stînga sau întoarcerii. conduc torul autovehiculului amplasat pe banda de pe care se efectueaz virarea trebuie s continue deplasarea în direc ia indicat de s geat dac prin oprirea lui se creeaz obstacole vehiculelor ce vin din spate pe aceea i band . conduc torii tramvaielor au prioritate fa de conduc torii altor vehicule. 2) Conduc torul care s-a angajat în traversarea intersec iei la semnalul verde al semaforului trebuie s se deplaseze în direc ia inten ionat . 5) În intersec ia în care circula ia este dirijat prin semaforul cu semnal suplimentar. conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care vin din alte direc ii. 2) La intersec ia drumurilor de semnifica ie neechivalent .3 ori a marcajului 1.38. 1) Intersec ia în care ordinea de trecere este determinat de semnalele semaforului sau de agentul de circula ie se consider intersec ie cu circula ie dirijat . neluînd în considerare semnalele semaforului la ie irea din intersec ie.37. Conduc torii de vehicule ce vin din sensuri opuse i vor efectua simultan manevra de virare la stînga sau de întoarcere trebuie s lase centrul intersec iei pe dreapta de vehicul. aceea i ordine trebuie s-o respecte conduc torii de vehicule de pe drumurile f r prioritate. 4) La intersec ia drumurilor de semnifica ie echivalent . 57. Îns în cazul cînd în intersec ie.18. precum i pietonilor care traverseaz carosabilul drumului. pe care acesta urmeaz s vireze. conduc torul trebuie s se conformeze semnalelor fiec rui semafor. dac mijloacele de semnalizare sau configura ia intersec iei nu impun alt modalitate de efectuare a manevrei. 4) În cazul deplas rii în direc ia s ge ii aplicate într-un semnal suplimentar al semaforului. 3) La apari ia semnalului verde al semaforului. Ulterior. Intersec ii cu circula ie nedirijat 59. 3) În cazul vir rii la dreapta sau la stînga. astfel creînd obstacole vehiculelor ce se deplaseaz pe drumul intersectat. concomitent cu semnalul ro u. precum i pietonilor care finalizeaz traversarea carosabilului. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersec ie din dreapta. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus i se vor deplasa înainte sau la dreapta. în direc ia de deplasare. înaintea semafoarelor este aplicat marcajul 1.73. 1) Intersec ia în care semafoarele nu func ioneaz sau în care func ioneaz semnalul galben intermitent se consider intersec ie cu circula ie nedirijat . conduc torii de vehicule care se deplaseaz pe drumul cu prioritate trebuie s respecte ordinea trecerii intersec iilor de semnifica ie echivalent . indiferent de direc ia de deplasare ulterioar a acestora.12 i/sau este instalat indicatorul 5. conduc torul de vehicul trebuie s cedeze trecerea bicicli tilor i conduc torilor de ciclomotoare care traverseaz acest carosabil pe pista pentru bicicli ti. conduc torul este obligat s cedeze trecerea vehiculelor deja angajate în trecerea intersec iei. Este interzis intrarea în intersec ie în cazul în care circula ia este blocat în direc ia de mers i ca urmare conduc torul va fi for at s opreasc . . 4) În cazul permisiunii concomitente i în condi ii egale de deplasare. indiferent de direc ia lor de deplasare.1 sau 5. Aceast regul o vor respecta între ei i conduc torii tramvaielor. Intersec ii cu circula ie dirijat 58.38. conduc torul vehiculului care se deplaseaz pe drumul f r prioritate trebuie s cedeze trecerea vehiculelor ce se apropie de intersec ie pe drumul cu prioritate. în lipsa indicatorului 5.

conduc torul trebuie s opreasc în fa a semaforului la marcajul 1. În cazul în care trecerea la nivel cu calea ferat nu este amenajat cu bariere i semafoare.12 sau la indicatorul 2. 61. Sec iunea a 6-a Traversarea c ilor ferate 60. Pozi ia în care agentul de cale ferat se afl cu fa a sau cu spatele c tre participan ii la trafic. dou persoane (dac este numai o persoan ± în direc ia cu vizibilitate insuficient a c ii). 1) În caz de oprire fortuit pe trecerea la nivel cu calea ferat . 2) Dac scoaterea vehiculului de pe calea ferat este imposibil . Semnalul de alarm general prezint o serie dintr-un semnal continuu urmat de trei semnale scurte ale claxonului. 63. precum i indica iile agentului de cale ferat . el va considera c se afl pe drumul f r prioritate.). conduc torul poate s continue deplasarea numai atunci cînd barierele sînt ridicate. iar în lipsa acestuia ± nu mai aproape de 5 m fa de barier . . a celor lungi. precum i al i conduc tori de vehicule afla i în apropiere sînt obliga i s ia m surile necesare pentru evacuarea imediat a persoanelor i scoaterea de pe calea ferat a vehiculului. nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar. În cazul în care la trecerea la nivel cu calea ferat nu este instalat indicatorul 5. 67. noroi etc. explicîndu-le modul de semnalizare a opririi trenului care se apropie. conduc torul este obligat: a) s trimit . pozi ia barierelor. conduc torul de vehicul trebuie s reduc viteza i s se asigure c nu se apropie nici un tren. La apropierea de trecerea la nivel cu calea ferat . 2) Circula ia prin trecerea la nivel cu calea ferat a vehiculelor cu gabarit i mas dep ite.2.1 i/sau nu este aplicat marcajul rutier 1. din ambele sensuri. conduc torul trebuie s opreasc la marcajul 1. iar semnalul semaforului permite trecerea. Fiecare participant la trafic trebuie s ia în considerare exigen ele indicatoarelor i marcajului rutier. b) s ridice voluntar bariera sau s ocoleasc bariera coborît . trecerea se va efectua numai într-un rînd. precum i s ocoleasc vehiculele oprite în fa a trecerii. 3) Conduc torului de vehicul îi este interzis: a) s se angajeze în traversare în cazul în care situa ia rutier îl va impune s opreasc pe calea ferat . 1) Circula ia prin trecerea la nivel cu calea ferat a ma inilor autopropulsate este permis numai în pozi ie de transport.18.37. Deplasarea poate fi reluat numai dup ce conduc torul s-a asigurat c de trecere nu se apropie trenul sau alt vehicul feroviar. 62. 66. Pentru cedarea trecerii trenului sau altui vehicul feroviar. iar indicatoarele rutiere de prioritate lipsesc. b) s r mîn pe loc i s semnalizeze alarma general . cedînd trecerea trenului sau altui vehicul feroviar. 1) În cazul în care la trecerea la nivel cu calea ferat sînt instalate bariere i/sau semafoare. cu bra ele întinse lateral ori coborîte sau avînd un baston (stegule ) în bra ul ridicat vertical semnific ³trecerea interzis ´. dup posibilitate. la o distan de cel pu in 1 km de la trecere. 65. z pad . iar în lipsa lor ± nu mai aproape de 10 m de prima in . 64. semnalele semaforului. conduc torul poate s continue deplasarea numai dup ce s-a asigurat c de trecere. conduc torul vehiculului i agentul de cale ferat .12.5) În cazul în care conduc torul vehiculului nu poate determina prezen a îmbr c mintei drumului (timp de noapte. 2) Dac barierele sînt coborîte sau în curs de coborîre i/sau semnalele semaforului interzic trecerea (indiferent de pozi ia barierei). Participan ii la trafic trebuie s traverseze c ile ferate numai prin trecerile la nivel cu calea ferat . ie ind pe contrasens. în ambele direc ii ale c ii ferate. precum i a celor lente se efectueaz cu permisiunea efului sec iei de între inere a c ii ferate.

d) pe trecerile pentru pietoni i la o distan mai mic de 5 m înainte de acestea. prin aceasta. semnalizate prin indicatoarele 1. viaducte.2. 3) În localit i oprirea sau sta ionarea se va efectua în modul urm tor: a) pe partea dreapt a drumului cît mai aproape de bordur sau pe acostament. 70. precum i prin marcajul 1. d). iar în cazul în care aceasta nu este posibil ± cît mai aproape de marginea dreapt a carosabilului.6 ± 5. 1) Oprirea sau sta ionarea voluntar a vehiculelor este permis într-un rînd.1. ciclomotoarele i bicicletele. 6. Oprirea este interzis : a) pe trecerile la nivel cu calea ferat i mai aproape de 50 m fa de acestea.8.3. în cazul în care cîmpul vizual este mai mic de 100 m. numai în locurile special amenajate. 2) În cazul sta ion rii. asociat indicatorului.14. b) pe drumurile publice cu o l ime a carosabilului mai mic de 6 m.6 ± 6. d) pe sectoarele de drum cu declivitate pronun at . iar în lipsa lor acest spa iu se determin de la indicatoarele 5. în cazul în care conduc torii de vehicule care circul în acela i sens vor fi impu i s treac peste acest marcaj. Excep ie de la regul fac motocicletele f r ata . k) pe linia de tramvai sau imediat lîng aceasta.1 i 1.) se permite numai în locurile de parcare sau în afara drumului. c) autoturismele i motocicletele pot fi oprite sau sta ionate intrînd par ial ori în întregime pe trotuar. Sec iunea a 7-a Oprirea i sta ionarea voluntar . Semnalul de oprire a trenului se efectueaz prin rotirea bra ului (pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus trebuie folosit i o lantern sau o f clie).9. dac prin indicatoare sau marcaj nu este prescris alt modalitate.1 sau 5. în cazul în care se creeaz obstacole circula iei tramvaielor. . cel pu in într-o direc ie.48.8. 69. rampe i sub acestea. 4) Pe drumurile din afara localit ilor vehiculele vor fi oprite sau sta ionate numai în afara carosabilului. j) pe gazoanele verzi. Parcarea 68. amplasarea vehiculelor poate fi alta decît cea indicat ). popas de noapte etc. pe poduri. c) pe carosabil în apropiere de curba periculoas sau sfîr itul rampei sectorului de drum. f) pe un spa iu mai mic de 25 m fa de locurile special amenajate pentru oprirea vehiculelor de rut sau taximetrelor ori de la locurile semnalizate prin marcajul 1. c) la ie irile de pe teritoriile adiacente drumului. paralel cu marginea carosabilului (în locurile în care partea carosabil este l rgit . conduc torii de vehicule trebuie s foloseasc ra ional suprafa a acestui teren. h) în locurile în care.17. g) în dreptul marcajului longitudinal continuu.8. semnalizînd oprirea.8.2.14.8. Sta ionarea este interzis : a) în locurile în care este interzis oprirea. dac prin aceasta se creeaz obstacole vehiculelor în cauz . paralel cu axa acestuia.2. devine imposibil observarea indicatorului sau a semnalului semaforului. Sta ionarea de lung durat (odihn . dac este liber cel pu in o band pentru circula ie (autocamioanele cu masa maxim autorizat ce dep e te 3500 kg pot opri pe partea stîng numai pentru a înc rca sau desc rca bunuri). b) pe ambele p r i ale drumului cu circula ia în sens unic.c) la apari ia trenului s alerge în întîmpinarea lui. e) în intersec ii i la o distan mai mic de 15 m de la acestea. i) în locurile în care vehiculul creeaz obstacole altor participan i la trafic. în locurile care nu sînt delimitate prin marcaj. pe partea dreapt . Sta ionarea trebuie efectuat în conformitate cu modul indicat pe panoul adi ional 6.1.48. care pot fi oprite sau sta ionate pe carosabil în dou rînduri. 6. marcate prin indicatorul 5. b) în tuneluri.

precum i a vehiculelor cu trac iune animal .48. 1) În cazul în care autovehiculul r mîne în pan . 2) Dac vehiculul r mas în pan nu poate fi scos de pe carosabil i. în locurile neiluminate ale drumurilor publice. se creeaz obstacole pentru ceilal i participan i la trafic. prin prezen a sa. autovehiculul trebuie s fie semnalizat conform punctului 34 subpunctul 4) din prezentul Regulament. c) autovehiculele cu sistemul de direc ie defectat vor fi remorcate prin înc rcarea p r ii din fa a lor în caroseria vehiculului tractor sau pe o platform de remorcare. conduc torul trebuie s -l semnalizeze în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera b) din prezentul Regulament. d) în cazul în care frîna de serviciu la vehiculul remorcat este defectat . d). precum i în caroseria autocamioanelor remorcate.48. b) prin intermediul unei bare metalice (cuplaj rigid) cu lungimea de cel mult 3 m sau al unui dispozitiv care s asigure posibilitatea vehiculului remorcat de a se înscrie în traiectoria remorcherului. d) la volanul vehiculului tractor trebuie s se afle un conduc tor care are mai mult de un an vechime în conducere. 1) În cazul sta ion rii pe carosabil pe timp de noapte. 73.1. b) cu motocicletele f r ata . f) în procesul remorc rii autovehiculele trebuie s fie semnalizate conform punctului 34 subpunctul 3) litera f) din prezentul Regulament. precum i în caroseria vehiculului tractor. iar dac aceasta este imposibil ± s semnalizeze autovehiculul în conformitate cu punctul 37. iar masa lui dep e te jum tate din masa de facto a vehiculului tractor.1. troleibuzele. subpunctul 1). litera b) din prezentul Regulament. prin intermediul unei leg turi flexibile. Parcarea vehiculelor este permis numai în locurile destinate acestui scop. iar dac aceasta nu este posibil. în cazul în care la vehiculul remorcat nu sînt defectate frîna de serviciu i sistemul de direc ie. semnalizate prin indicatoarele 5. c) a dou autovehicule concomitent. 1) În cazul în care remorcarea se efectueaz prin intermediul unei leg turi flexibile sau al cuplajului rigid. 77. Remorcarea autovehiculelor r mase în pan se va efectua respectînd urm toarele condi ii: a) prin intermediul leg turii flexibile cu o lungime de 4-6 m.1 ± 5. 1) Conduc torul poate p r si vehiculul doar dup ce a luat m surile necesare pentru a exclude pornirea de la sine a vehiculului sau utilizarea lui în lipsa conduc torului. conduc torul trebuie s ia m suri pentru deplasarea vehiculului din locurile în cauz . conduc torul acestuia trebuie s -l scoat imediat în afara carosabilului. în cazul în care se expune pericolului conduc torul sau pasagerii ori se creeaz obstacole altor participan i la trafic. 76. 75. la necesitate. în locurile unde oprirea este interzis . Remorcarea este interzis : a) pe drumurile acoperite cu polei. 2) Se interzice deschiderea portierelor vehiculului oprit. 2) În cazul remorc rii prin modul înc rc rii par iale. 2) Pe timp de noapte. 72. . în cazul în care la vehiculul remorcat nu este defectat sistemul de direc ie. se interzice transportarea pasagerilor în autobuzele. la volanul autovehiculului remorcat trebuie s se afle un conduc tor care posed permis de conducere de categoria (subcategoria) corespunz toare.3 i/sau marcajul 1. s -l deplaseze cît mai aproape de bordur i. pe drumurile publice este interzis sta ionarea ma inilor autopropulsate. Sec iunea a 8-a Remorcarea autovehiculelor r mase în pan i tractarea remorcilor 74. a remorcilor. s anun e asisten a tehnic .71. este interzis prezen a persoanelor în cabina i caroseria vehiculului remorcat. 3) În caz de oprire fortuit . e) în cazul remorc rii prin intermediul leg turii flexibile sau al barei metalice. precum i pe acestea. care la fiecare metru lungime trebuie s fie marcat prin stegule e de culoare ro ie de dimensiunea 200 x 200 mm.

iar b ncile amplasate de-a lungul obloanelor laterale sau celui din spate au speteze solide. 3) Motocicleta f r ata . acesta trebuie s posede i subcategoria D1. pot fi transporta i în autoturismul care este utilat cu un dispozitiv special de sus inere ce corespunde masei i taliei copilului. 79. inclusiv cele din cabin .6). b) autovehiculul este utilat cu b nci fixate în caroserie la o distan de cel pu in 0. În salonul acestor vehicule trebuie s se afle cel pu in o persoan adult în calitate de înso itor. d) s repun în mi care vehiculul din sta ie dup ce a luat m surile necesare de precau ie pentru a evita accidentul în traficul rutier. 1) Conduc torul vehiculului de rut este obligat: a) s opreasc pentru îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor numai în sta iile semnalizate ca atare. 1) Copiii în vîrst de pîn la 7 ani. 2) În caroseria neutilat a autocamionului se pot deplasa persoanele care înso esc sau urmeaz a primi înc rc turile. c) num rul persoanelor nu dep e te num rul locurilor utilate.3 m de la marginea de sus a obloanelor i în raport cu nivelul platformei la în l imea de 0.78. acesta trebuie s posede categoria D. iar autovehiculele trebuie s fie semnalizate în fa i în spate cu semnul distinctiv 5 (anexa nr. conduc torului vehiculului de rut i se interzice s poarte discu ii cu alte persoane. iar viteza nu va dep i 30 km/h. 1) Un automobil poate tracta numai o singur remorc . 83. Tractorul poate tracta dou remorci. s permit accesul acestora în cabina conduc torului. precum i bicicleta pot tracta o remorc cu o singur ax . 2) Viteza ansamblului de vehicule nu trebuie s dep easc viteza maxim stabilit de uzina produc toare pentru oricare dintre vehiculele care îl compun. dar nu dep e te 16. 2) Transportarea în grup a copiilor se efectueaz numai în microbuze i autobuze.3-0. 81. 1) Transportul de persoane în caroseria vehiculului de subcategoria C1 sau categoria C este permis numai dac : a) conduc torul are vîrsta de cel pu in 21 ani i minim 3 ani vechime în conducerea autovehiculelor de subcategoria (categoria) men ionat . b uturi sau s fumeze. ciclomotorul. iar în cazul în care num rul de persoane transportate este mai mare de 8. care nu sînt supraveghea i de o persoan adult sau nu sînt inu i în bra e. Dac num rul de persoane transportate dep e te 16 în afara conduc torului. 2) Îmbarcarea pasagerilor în vehicul i debarcarea din el se permit numai din partea trotuarului sau acostamentului (în cazul camionului ± i din partea oblonului din spate a caroseriei acestuia). Este interzis : . cu excep ia conduc torului. cu condi ia c ansamblul astfel format nu dep e te lungimea de 24 m.5 m. 1) Cuplarea unui vehicul cu una sau dou remorci se va efectua numai dac : a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sînt omologate i compatibile. b) s deschid u ile numai dup ce vehiculul a oprit în sta ie. c) s închid u ile numai dup ce pasagerii au coborît ori au urcat. 2) Autobuzul poate tracta o remorc pentru bagaje. cu condi ia c ele vor fi asigurate cu locuri amplasate mai jos de marginea de sus a obloanelor. 3) În timpul mersului. În acest caz lungimea ansamblului de vehicule nu trebuie s dep easc 20 m. b) tipul remorcii corespunde tipului autovehiculului tractor. s consume alimente. 82. avînd masa maxim autorizat de cel mult 3000 kg. Sec iunea a 9-a Transportul de persoane 80.

constructiv sau din cauza înc rc turii transportate. inu i în bra e de persoane adulte). obiecte sau substan e ce prezint pericol sau incomodeaz al i pasageri. 84. dac motocicleta nu este utilat cu a. 90. în lungime ± înc rc tura s nu dep easc limita gabaritului posterior al vehiculului mai mult de 2 m. fa sau spate. acostament sau. d) conduc torilor de microbuze i autoturisme ± transportarea copiilor în vîrst de pîn la 12 ani pe bancheta din fa . c) transportarea pe motociclete a persoanelor cu semne evidente de ebrietate sau dac ambele picioare sînt plasate pe de o parte a motocicletei. Masa înc rc turii transportate i repartizarea acesteia pe axe nu trebuie s dep easc valorile stabilite prin caracteristica tehnic a vehiculului. s nu perturbeze stabilitatea sau s fac dificil conducerea vehiculului. c) s arunce din vehicul orice fel de obiecte sau substan e. s in deschise ori s for eze deschiderea u ilor în timpul mersului vehiculului. mai mult de 1 m. în plan transversal ± mai mult de 0. În cazul în care înc rc tura dep e te limitele de gabarit ale vehiculului în plan longitudinal. în condi ii de vizibilitate redus sau polei. pe refugiu. iar pe timp de noapte ± semnalizat suplimentar prin catadioptri sau lanterne de culoare alb în fa i de culoare ro ie în spate. Sec iunea a 10-a Transportarea înc rc turilor 86. în caroseria motocicletei destinat transport rii înc rc turilor. pe trotuar. 85. d) s stea în picioare în caroseria autocamionului în mers. e) s urce în vehiculul de rut cu animale. 88.6 m). mîner de sus inere i sprijin pentru picioare. dup caz.4 m de la marginea exterioar a luminilor de gabarit. altor ma ini autopropulsate. Pasagerului îi este interzis: a) s urce. . dep esc limitele maxime de gabarit se pot deplasa pe drumurile publice numai fiind autorizate de administratorul drumului (administratorii drumurilor) i poli ia rutier . tractorului. 87. e) transportarea persoanelor în afara cabinei camionului (cu excep ia cazurilor de transportare în caroseria sau furgonul utilate corespunz tor). c) s a tepte vehiculul de rut în sta ie. în în l ime ± 4 m. ea trebuie marcat prin semnele distinctive 12 (anexa nr. rulot -camping.55 m (pentru autocamioanele frigorifice i caroseriile izotermice ± 2. în remorc . b) s poarte casca de protec ie prins cu cataram atunci cînd c l tore te pe motociclet . Pasagerul este obligat: a) s poarte centura de siguran în cazul în care prin construc ia autovehiculului este prev zut acest dispozitiv. Este interzis deplasarea vehiculelor cu limitele de gabarit dep ite.6). b) transportarea pe motocicleta f r ata a copiilor care au vîrsta mai mic de 12 ani sau a oric rei alte persoane. 91. înainte de plecare i în timpul deplas rii. s coboare. Vehiculele care. 89. chiar dac sînt inu i în bra e de persoane adulte. Limitele maxime de gabarit ale vehiculelor (inclusiv înc rc turii) nu trebuie s dep easc : în l ime ± 2. b) s antreneze conduc torul în discu ii sau s -i distrag aten ia în timpul mersului. Conduc torul de vehicul. este obligat s verifice dac înc rc tura este amplasat i fixat astfel încît aceasta: a) s nu expun pericolului participan ii la trafic sau s cauzeze daune propriet ii publice ori private.a) transportarea persoanelor al c ror num r dep e te num rul de locuri prev zute prin caracteristica tehnic a vehiculului (cu excep ia copiilor în vîrst de pîn la 7 ani. b) s nu limiteze cîmpul vizual al conduc torului.

prin construc ie sau din alte motive. În zona reziden ial i cea pietonal este interzis : a) trecerea vehiculelor în tranzit. Sec iunea a 12-a Circula ia pe autostr zi 98. 92. e) în cazul în care amplasarea i fixarea înc rc turii nu corespunde cerin elor de siguran i normelor de transportare. ciclomotoarelor. În caz de necesitate. c) instruirea în conducere. pe rute coordonate cu poli ia rutier . Reglement rile sec iunii în cauz î i extind ac iunea i asupra circula iei prin cur i. c) remorcarea autovehiculelor r mase în pan trecînd de prima ie ire de pe autostrad . ma inilor autopropulsate (excep ie fac cazurile cînd acestea execut lucr ri de între inere i repara ie a drumului). b) circula ia autocamioanelor cu masa maxim autorizat ce dep e te 3500 kg i a celor ce au lungimea mai mare de 7 m. 93. îns nu trebuie s creeze obstacole neîntemeiate circula iei lor. 97. iar dac aceasta nu este posibil ± s întrerup deplasarea. Pe autostr zi se interzice: a) deplasarea pietonilor.c) s nu se rostogoleasc sau s cad din vehicul. d) s nu mascheze dispozitivele de iluminare exterioar . catadioptrii i pl cile cu num rul de înmatriculare. altor vehicule a c ror vitez . conduc torul trebuie s -l semnalizeze conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament. Ei au prioritate în raport cu vehiculele. Jocurile copiilor sînt permise pe întreg teritoriul zonei reziden iale. precum i pe drumurile de comunica ie dintre imobilele de locuit cu multe etaje. . cît i pe carosabilul drumului. 96. dispozitivele de semnalizare. La ie irea din zona reziden ial conduc torii trebuie s cedeze trecerea altor participan i la trafic. pe alte benzi decît pe prima i a doua. Transportarea înc rc turilor periculoase trebuie efectuat numai cu autovehicule special amenajate. îi este interzis s transporte bunuri deasupra vehiculului. precum i mînarea animalelor domestice. în cazul în care autostrada are cel pu in trei benzi pe sens. conduc torul trebuie s întreprind m suri de înl turare a necorespunderilor.6). este mai mic de 60km/h. 2) Conduc torii de vehicule trebuie s se deplaseze astfel încît s nu creeze obstacole sau pericol pietonilor. circula ia bicicletelor. 1) În zona reziden ial i cea pietonal pietonilor li se permite deplasarea atît pe trotuare. b) circula ia autocamioanelor (cu excep ia celor de prest ri servicii popula iei i institu iilor aflate în zon sau care efectueaz lucr ri tehnologice). dac acesta nu este prev zut cu portbagaj omologat. precum i semnalele executate cu bra ele de conduc torul vehiculului la care sînt defectate sau lipsesc dispozitivele de semnalizare luminoas . f) în situa ia în care înc rc tura a c zut din vehicul i prin aceasta s creat un obstacol -a circula iei. 95. d) sta ionarea vehiculelor în afara locurilor special amenajate sau amplasarea lor într -un mod care face dificil (sau chiar imposibil ) deplasarea pietonilor ori trecerea vehiculelor cu regim prioritar de circula ie. ei sînt obliga i s opreasc . iar înl turarea imediat a acesteia nu este posibil . destinat transportului de persoane. Sec iunea a 11-a Circula ia prin zonele reziden iale i pietonale 94. Conduc torului de vehicul. semnalizate cu semnul distinctiv 13 (anexa nr. e) sta ionarea cu motorul în func iune. d) intrarea în locurile de întrerupere a benzii de separare i întoarcerea pentru deplasarea în sensul opus.

capitolului III sec iunile a 2-a i a 8-a. de asemenea. Conduc torii acestor vehicule trebuie s posede permis de conducere na ional de categoria (subcategoria) respectiv . Sec iunea a 14-a Reguli privind circula ia vehiculelor cu regim prioritar de circula ie i obliga iile celorlal i conduc tori de vehicule 105. la care Republica Moldova este parte. conduc torii vehiculelor în cauz trebuie s pun în func iune semnalele luminoase i sonore speciale. Totodat . cu o ulterioar întrerupere de cel pu in 24 ore. g) oprirea în afara locurilor special amenajate i semnalizate prin indicatoarele 5.48. i care sînt vopsite în mod special. Sec iunea a 13-a Circula ia autovehiculelor în traficul interna ional 101. conduc torii altor vehicule trebuie s asigure deplasarea nestînjenit a acestuia. 1) Autovehiculele Ministerului Afacerilor Interne. 106. pot conduce autovehicule pe drumurile publice dac posed permis de conducere na ional. po tei speciale. 2) În cazul în care se execut misiuni urgente de serviciu.e) mersul cu spatele. care separ carosabilul de banda destinat acestui scop. Autovehiculele înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice ale Republicii Moldova numai în cazul în care se respect condi iile de admitere în traficul interna ional. precum i cele ale serviciilor bancare. indiferent de direc ia lui de deplasare.1. Vehiculele în cauz trebuie s poarte pl ci cu num rul de înmatriculare de modelul stabilit prin Conven ia interna ional privind circula ia rutier . pentru a reduce viteza. 99.6).2 a). ale echipelor mobile ale Serviciului Vamal. f) instruirea în conducere. Serviciului de Informa ii i Securitate. în cazul în care execut misiuni urgente de serviciu. Vehiculul aflat în traficul interna ional poate s circule pe drumurile publice nu mai mult de un an. efectuarea probelor tehnice ale autovehiculelor. perfectat pe numele s u. care corespunde modelului stabilit de Conven ia interna ional privind circula ia rutier sau permis recunoscut pe baz de reciprocitate. Autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova vor putea trece frontiera de stat în cazul în care se respect condi iile de admitere în traficul interna ional. cu condi ia c se vor întreprinde m surile necesare de precau ie pentru a evita orice accident în traficul rutier. s se încorporeze în fluxul de vehicule care circul pe ea. Departamentului Institu iilor Penitenciare al Ministerului Justi iei. capitolului IV sec iunea a 18-a). Persoanele care domiciliaz în alte state. precum i semnul distinctiv 3 (anexa nr. În caz de oprire fortuit . ambulan ele. Serviciului Gr niceri. 1) La apropierea vehiculului la care este pus în func iune dispozitivul cu lumin albastr giratorie sau fulger i semnalul sonor special. pot devia de la exigen ele Regulamentului în cauz (cu excep ia capitolului II. 100. 1) Conduc torul de autovehicul care urmeaz s intre pe autostrad trebuie s utilizeze banda de accelerare i. conduc torii vehiculelor escortate de vehiculul cu regim prioritar de circula ie. cele destinate stingerii incendiilor. luînd m surile necesare pentru scoaterea lui dup linia 1. dar sînt venite provizoriu în Republica Moldova. 104. conform punctului 38 din prezentul Regulament. Serviciului de Protec ie i Paz de Stat.26 sau 5. Conduc torii vehiculelor escortate trebuie s includ în faruri lumina de întîlnire. f r a le crea obstacole. De prioritate beneficiaz . cedînd trecerea. 2) Conduc torul de autovehicul care urmeaz s ias de pe autostrad . ei pot profita de prioritate doar atunci cînd s-au asigurat c li se cedeaz trecerea. care sînt echipate cu semnale luminoase i sonore speciale. conduc torul trebuie s semnalizeze vehiculul în conformitate cu punctul 37 subpunctul 1) litera b) din prezentul Regulament. Ministerului Ap r rii. 103. trebuie din timp s preselecteze banda de decelerare. 102. inclusiv s .

Dispozitivul cu lumin de culoare portocalie nu acord prioritate în circula ie. dep ire. în timpul execut rii lucr rilor pe drumurile publice pot face excep ie de la exigen ele indicatoarelor (cu excep ia indicatoarelor 2. trebuie s reduc viteza pîn la limita care. Excep ie de la regul o au vehiculele care vin d sens in opus pe drumul cu band de separare. Instruirea pe drumurile publice poate fi efectuat numai pe itinerarele autorizate de poli ia rutier doar în cazul în care cursan ii au dexteritate suficient în conducerea autovehiculului. 1) Conduc torii de biciclete. în caz de necesitate. 1) Instruirea teoretic i practic în vederea ob inerii permisului de conducere. Reluarea deplas rii se permite numai dup trecerea autovehiculului care încheie coloana. escorteaz o coloan oficial .4. 107. 2. conduc torii altor vehicule sînt obliga i s cedeze trecerea atît acestuia. 3. în . 3) Instructorul. pe acostament sau chiar.elibereze banda pe care se deplaseaz vehiculul cu regim prioritar de circula ie. cunosc i respect exigen ele prezentului Regulament.14 ± 3. vehiculul deplasîndu-se numai pe banda extrem dreapta (excep ie cazurile de ocolire. cu condi ia c nu vor periclita siguran a circula iei. în cazul instruirii pe drumurile publice. precum i semnalizat conform punctului 34 subpunctul 3) litera b) i punctului 36 din prezentul Regulament.1. s opreasc . 4) Folosirea de c tre conduc torii vehiculelor cu regim prioritar de circula ie a semnalelor luminoase i sonore speciale în alte cazuri decît cele justificate de urgen a misiunii lor este interzis . oprind cît mai aproape de bordur sau pe acostament. 2) Instruirea ini ial în conducerea vehiculului trebuie efectuat pe terenuri închise circula iei sau pe terenurile amenajate i destinate acestui scop.23) i ale marcajelor. la care func ioneaz dispozitivul cu lumin albastr giratorie sau fulger. i-ar asigura oprirea imediat . 2) În cazul în care vehiculul cu regim prioritar de circula ie la care sînt puse în func iune dispozitivele cu lumin de culoare albastr i/sau ro ie. Este interzis dep irea vehiculului cu regim prioritar de circula ie. indiferent de direc ia lor de deplasare. precum i semnalul sonor special. echipate cu dispozitive cu lumin de culoare portocalie giratorie. Conduc torilor altor vehicule li se interzice s creeze obstacole în executarea lucr rilor de c tre vehiculele în cauz .17. vehicule cu trac iune animal . vehiculelor cu trac iune animal i pietonilor cu c rucioare manuale 109. precum i pentru ob inerea categoriilor sau subcategoriilor noi poate fi efectuat doar în cadrul cursurilor organizate de institu iile licen iate în domeniu.2. c l re ii trebuie s circule pe drumul public numai într-un singur rînd. punctului 42 subpunctele 2) i 5). virare la stînga sau întoarcere). îns acesta este destinat aten ion rii i avertiz rii altor participan i la trafic despre eventualul pericol. 2. Conduc torii autovehiculelor destinate lucr rilor de între inere a drumurilor. men inînd în timpul deplas rii. pozi ionîndu-se cît mai aproape de bordur .5. ciclomotoare. punctului 43 subpunctele 1) i 2) i punctului 44 din prezentul Regulament. 3. 2. în cazul în care se apropie de vehiculul oprit. trebuie s posede permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehiculul pentru instruire. 4) Vehiculul destinat instruirii trebuie s fie echipat cu comand dubl asupra ambreiajului i frînei. Sec iunea a 16-a Circula ia bicicletelor. în caz de necesitate. avînd pus în func iune un dispozitiv de culoare albastr sau verde. precum i certificat de atestare profesional care îi acord dreptul de a instrui. cu oglind retrovizoare pentru instructor. precum i punctului 40 subpunctul 5). precum i a vehiculelor escortate de acesta. Sec iunea a 15-a Instruirea în conducerea autovehiculelor 108. 3) Conduc torul de vehicul. cît i vehiculelor escortate.

Înc rc turile care dep esc limitele de gabarit ale vehiculului trebuie semnalizate pe lateral cu stegule e de culoare ro ie. c) s se in cu mîna de un vehicul în mers. s fie semnalizat în fa cu catadioptri de culoare alb . 4) Conduc torului de vehicul cu trac iune animal îi este interzis: a) s circule pe drumul modernizat. numai de înso itori (ciobani etc. 5) Animalele care înso esc un vehicul cu trac iune animal trebuie s fie legate în spatele acestuia. b) s circule în galop prin localit i. în spate ± ro ie. el trebuie s duc animalele de frîu. h) s conduc bicicleta sau ciclomotorul fiind în stare de ebrietate. f) s circule pe trotuare. În cazul în care acestea sînt mînate pentru traversarea drumului public sau prin trecerea la nivel cu calea ferat . 3) Conduc torul vehiculului cu trac iune animal . în cazul în care vizibilitatea este redus i/sau cîmpul vizual este limitat.raport cu marginea din dreapta a carosabilului. d) în timpul sta ion rii pe drum. 2) În afara intersec iilor. g) s execute manevra de virare la stînga sau de întoarcere pe drumurile care au mai mult de o band pe sens. pe aleile din parcuri i prin gr dinile publice (cu excep ia copiilor care se deplaseaz pe biciclete sub supravegherea celor adul i). pe suportul special montat în fa . . pe lateral ± de culoare portocalie. d) s transporte persoane. pentru imobilizarea acestuia. în cazul opririi pe sectorul de drum cu declivit i. 1) Pentru a fi admis în traficul rutier. c) s transporte pe timp de noapte i în condi ii de vizibilitate redus înc rc turi ce dep esc limitele de gabarit ale vehiculului. prin volumul. el trebuie s duc animalele de frîu în timpul intr rii pe drumul cu prioritate. fiind îmbr ca i în vest de protec ie-avertizare fluorescent-reflectorizant . 2) Vehiculul în cauz trebuie s fie echipat cu pan pentru împiedicarea ro ii la deplasarea în pant sau. 110. b) s circule ne inînd cel pu in cu o mîn ghidonul. de form triunghiular . animalele (cîte cel mult dou la înso itor) pot fi conduse de frîu. în cazul în care în direc ia de deplasare exist o pist pentru bicicli ti. din dreapta. pe lateral ± portocalie. în spate ± de culoare ro ie. precum i cu picioarele neamplasate pe pedale. precum i remorcarea cu acestea. un interval nu mai mare de 1 m. este necesar existen a unui num r suficient de înso itori. s lase animalele dezlegate. conduc torii de biciclete i ciclomotoare trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care circul pe drum. Izolat. vehiculul cu trac iune animal trebuie s fie înregistrat în modul stabilit i s poarte placa cu num rul de înregistrare. cu excep ia unui copil de pîn la 7 ani. 3) Bicicletele trebuie s fie utilate cu catadioptri în fa de culoare alb (sau far). i) s conduc vehiculul dac ghidonul. lungimea sau masa lor.). De asemenea. dar nu mai pu in de trei. iar dac din diferite motive este impus s se deplaseze pe jos. în cazul în care pista pentru bicicli ti se intersecteaz cu drumul public i aceast intersectare este nedirijat . în timpul deplas rii. în cazul în care în direc ia de deplasare exist un drum rudimentar. stînjenesc conducerea bicicletei (ciclomotorului) sau pericliteaz circula ia altor participan i la trafic. 111. k) remorcarea bicicletelor (ciclomotoarelor). 1) Animalele izolate sau în turm (ciread ) pot fi mînate pe drumurile publice. de regul pe timp de zi. 4) Conduc torilor de biciclete i ciclomotoare li se interzice: a) s circule pe carosabilul drumului. cu excep ia tract rii unei remorci compatibile acestor vehicule. men inînd în permanen controlul asupra animalelor. trebuie s se afle în vehicul. frîna sau claxonul sînt defectate. e) s transporte înc rc turi care.

1) Pietonul cu c rucior manual nu trebuie s se deplaseze pe drumul public. în cazul în care înc rc tura îi face vizibilitatea insuficient sau chiar imposibil în direc ia de mers. efectuînd trecerea pe traiectorie perpendicular în raport cu marginea carosabilului. pietonii trebuie s circule pe acostamentul din partea stîng a drumului. iar în lipsa acestora ± pe acostament. pietonii trebuie s poarte îmbr c minte cu elemente fluorescentreflectorizante. 3) Odat angaja i în traversare. astfel încît s se creeze spa ii suficiente. 1) Pietonii trebuie s se deplaseze pe partea dreapt a trotuarelor. în întîmpinarea fluxului de vehicule. înso itorii de animale trebuie s poarte îmbr c minte cu elemente fluorescent-reflectorizante. ei trebuie s mearg unul dup altul pe marginea dreapt a carosabilului. ei pot traversa drumul numai dup ce s-au asigurat c nu se apropie nici un vehicul. pietonii nu trebuie s încetineasc mersul sau s se opreasc f r motiv. 5) În cazul deplas rii pe carosabil sau pe acostament. Sec iunea a 17-a Circula ia pietonilor i a coloanelor 113. animalele i înso itorii acestora trebuie s circule pe acostamentul din partea stîng a drumului. iar în lipsa acestora ± de semnalele semafoarelor care dirijeaz circula ia vehiculelor sau de semnalele agen ilor de circula ie. cu condi ia c nu stînjenesc circula ia bicicli tilor i a conduc torilor de ciclomotoare. 116. din cauza lipsei trotuarelor i a acostamentelor. pistelor pentru pietoni sau pe potecile al turate drumului public. inclusiv pe pasajele denivelate. 114. pietonii trebuie s se conduc de semnalele semafoarelor destinate pietonilor. cît mai aproape de marginea stîng a carosabilului. 2) Pietonului cu c rucior manual îi este interzis: a) s se deplaseze pe carosabilul drumurilor cu circula ie intens . 2) Pietonii care transport sau duc obiecte voluminoase. cît mai aproape de marginea stîng a carosabilului. pistelor pentru pietoni i acostamentelor. În caz de mînare pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . Este interzis . Pietonii se pot deplasa i pe pistele pentru bicicli ti. pietonii au prioritate în trecere. precum i persoanele care ruleaz în c rucioare pentru invalizi. mînarea animalelor pe drumul cu îmbr c mintea carosabilului asfaltic sau ciment-beton. c) s abandoneze c ruciorul pe carosabil. 2) În cazul în care în limitele vizibilit ii (100-150 m) nu sînt treceri pentru pietoni sau intersec ii. împing bicicleta.2) Turmele mari trebuie frac ionate în grupuri compacte i bine separate între ele. 112. se pot deplasa pe marginea dreapt a carosabilului. iar în lipsa acestuia. îns ei vor ie i pe carosabil numai cînd vor fi convin i de siguran a travers rii. dînd dovad de pruden sporit . 3) În cazul în care sînt mînate pe drumul public. Persoanele care ruleaz în c rucioarele pentru invalizi. s se deplaseze pe carosabilul drumului amenajat cu o band de separare. iar în lipsa acestora la intersec ii ± pe linia trotuarelor sau acostamentelor. în întîmpinarea fluxului de vehicule. b) s se deplaseze pe drumurile neiluminate. care ar permite circula ia fluent i în siguran a celorlal i participan i la trafic. 1) Pietonilor li se interzice s se angajeze în traversare: . în prezen a altor c i. 1) La trecerile cu circula ia dirijat . pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . iar în lipsa acestuia. în lipsa trotuarelor. pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus . 3) În cazul în care pietonii sînt impu i. în raport cu conduc torii de vehicule. f r s stînjeneasc circula ia vehiculelor. 2) La trecerile cu circula ia nedirijat . 115. 1) Pietonii trebuie s traverseze drumul numai pe la trecerile semnalizate. ciclomotorul sau motocicleta trebuie s se deplaseze în aceea i direc ie cu vehiculele. inind cont de num rul înso itorilor. 4) În afara localit ilor.

b) s semnalizeze coloana în flancul stîng. 3) Pietonii trebuie s a tepte vehiculele de rut în sta ie. normelor tehnice de exploatare. altor acte normative ce in de siguran a traficului rutier. cu excep ia manifesta iilor. protec ia mediului. instruc iunilor întreprinderilor produc toare. d) în cazul în care se apropie un vehicul cu regim prioritar de circula ie. d) acesta este echipat cu dispozitive luminoase i sonore speciale f r autoriza ia Direc iei poli iei rutiere. Pentru a fi men inute în traficul rutier. pe refugiu. controlul tehnic de stat al vehiculelor este efectuat i de subdiviziunile poli iei rutiere i inspectoratele ³Intehagro´. iar pe timp de noapte sau în condi ii de vizibilitate redus ± cu lanterne cu lumini: în fa ± de culoare alb . semnalizîndu-le respectiv. 118. Troleibuzele nu se admit în traficul rutier în cazul în care au fost eviden iate defecte men ionate în normele de exploatare a acestora. sub supravegherea persoanelor adulte. c) s frac ioneze coloana în grupuri. 121. în spate ± de culoare ro ie. pe trotuare i pistele pentru pietoni în coloan cîte doi. Este interzis exploatarea vehiculului prin retragerea pl cilor cu num rul de înmatriculare sau de înregistrare în cazurile în care: a) acesta este fabricat sau reutilat nerespectîndu-se standardele i normativele în vigoare privind siguran a traficului rutier. Sec iunea a 18-a Condi ii tehnice pentru admiterea în circula ie a autovehiculelor i remorcilor 119. 2) Pietonilor li se interzice s traverseze c ile la trecerile la nivel cu calea ferat cînd semnalul luminos sau pozi ia barierei interzice trecerea. în condi iile stabilite de legisla ia în vigoare. iar în lipsa acestora ± pe acostament. Starea tehnic i utilajul autovehiculelor i remorcilor (în continuare ± vehicule) trebuie s corespund standardelor. cu eliberarea ecusonului de modelul stabilit. iar în lipsa acestuia ± pe partea exterioar a acostamentului. c) num rul de înmatriculare nu corespunde standardului stabilit. acostament sau. 3) Grupurile de copii pot s circule. 1) P rin ii. înso it de raportul de verificare tehnic a vehiculului. dar numai pe timp de zi. vehiculele trebuie supuse periodic controlului tehnic de stat la sta iile autorizate. pe trotuar. în fa i în spate. 2) Persoanele adulte care se deplaseaz cu copii în vîrst de pîn la 7 ani trebuie s -i conduc numai pe partea exterioar a trotuarului. Conduc torii coloanelor sînt obliga i: a) s formeze coloana cu cel mult patru persoane în rînd. b) acesta nu a fost supus controlului tehnic de stat sau lipse te ecusonul ce confirm efectuarea acestuia sau raportul de verificare tehnic a vehiculului. 117. c) prin spa iul intersec iilor în afara trecerilor pentru pietoni. Confirmarea privind efectuarea controlului tehnic de stat o constituie ecusonul valabil amplasat în partea dreapt de jos a parbrizului vehiculului (cu excep ia motocicletelor i remorcilor). dup caz. educatorii i persoanele care înso esc copii nu trebuie s admit ie irea nesupravegheat a acestora pe carosabilul drumului. care emite semnale luminoase i sonore. ziua ± cu stegule e ro ii. dac m rimea acesteia stînjene te dep irea ei de c tre autovehiculele în mers. . defil rilor sau cortegiilor. 120. b) pe sectoarele de drum cu cîmpul vizual limitat. Pîn la finalizarea re elei sta iilor autorizate.a) nemijlocit prin fa a sau spatele unui vehicul de rut oprit în sta ie ori a altor vehicule oprite sau sta ionate pe drum.

prev zut prin construc ie. motocicletelor i ciclomotoarelor ± 0. 122. autocamioanelor ± 1. d) pneurile aceleia i axe a autovehiculului au dimensiuni. sînt cu crampoane i f r crampoane. Dup înl turarea neajunsului care a servit drept temei pentru interzicerea exploat rii. . 5) Ro ile i pneurile: a) în l imea rezidual a profilului benzii de rulare a pneurilor autoturismului este mai mic de 1. 4) Dispozitivele de tergere i de sp lare a geamurilor: a) nu func ioneaz dispozitivele de tergere. sau amortizorul ghidonului la motociclete. culoarea i regimul de func ionare sau amplasarea dispozitivelor de iluminare exterioar sînt altele decît cele prev zute prin construc ie. c) prin dimensiunile sau sarcina admisibil . b) sînt dereglate farurile. f) semnalizatorul sonor (claxonul) este defectat sau lipse te. semnalizare luminoas . Pentru pneurile remorcilor sînt stabilite limite de uzare identice celor pentru pneurile autovehiculelor care le tracteaz . de in torul vehiculului îl va prezenta pentru inspectarea repetat la poli ia rutier .6 mm. destina ie sau construc ie diferit (structur radial i diagonal . cu lanterne de semnalizare a deplas rii cu spatele i de iluminare a pl cii cu num rul de înmatriculare. care îi va restitui pl cile cu num rul de înmatriculare (de înregistrare) retrase. b) este modificat construc ia sistemului de frînare. iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante sînt de o alt culoare decît cea ro ie. contrar prevederilor punctului 122 subpunctul 6) litera e) din prezentul Regulament. în spate. a benzii de rulare sau a flancurilor. c) nu func ioneaz sau sînt mascate dispozitivele de iluminare i semnalizare luminoas a autovehiculului. e) vehiculul este echipat: în fa . b) nu func ioneaz dispozitivele de sp lare i dezaburire prev zute prin construc ia vehiculului. Autovehiculele scoase din fabrica ie pot fi echipate cu dispozitive de iluminare i semnalizare de la vehicule prototip sau de alt model. modelul profilului benzii de rulare diferit. noi i re apate. precum i celelalte lanterne emit o alt lumin decît cea ro ie. pneurile nu corespund modelului vehiculului. tipul. 3) Dispozitivele de iluminare.0 mm. semnalizare luminoas i sonor : a) num rul. este prezent exfolierea carcasei.0 mm. subansamblurile sau piesele nu corespund modelului vehiculului în cauz . pentru sezon de var i sezon de iarn .8 mm. Este interzis exploatarea vehiculelor în cazurile în care sînt depistate devieri de la normativele tehnice i ecologice: 1) Sistemul de frînare: a) este defectat sau eficien a acestuia nu corespunde cerin elor standardelor în vigoare. 2) Sistemul de direc ie: a) jocul sumar în sistemul de direc ie dep e te normele stabilite de standardele în vigoare. de o alt culoare decît cea alb . autobuzelor ± 2.e) parbrizul sau suprafe ele de geam ale portierelor din fa sînt umbrite. cu dispozitive de iluminare. cu tub i f r tub). iar dispozitivele fluorescent-reflectorizante sînt de o alt culoare decît cea alb . galben sau portocalie. deforma ii pronun ate sau nu sînt destinate modelului dat. galben sau portocalie. b) sînt jocuri reciproce pronun ate ale pieselor i subansamblurilor sistemului de direc ie. precum i exigen elor întreprinderii produc toare. d) piesele sistemului de direc ie au uzuri. b) pneurile au deterior ri (t ieturi sau rupturi) ale cordului. de alte culori decît cea alb . d) l mpile nu corespund modelului prev zut prin construc ie. c) este deteriorat sau lipse te servomecanismul sistemului de direc ie.

m) la autovehiculul utilat cu sistem de alimentare cu gaze este expirat termenul de testare periodic a rezervoarelor pentru gaze sau num rul acestora nu corespunde prevederilor normelor tehnice. triunghiul de presemnalizare (lanterna portativ cu lumin de culoare ro ie intermitent ). Trusa medical i sting torul de incendiu trebuie s fie fixate în locurile indicate de produc tor. respectînd m surile necesare de precau ie i condi iile punctului 37 subpunctul 1) litera d) din prezentul Regulament. . h) este defectat dispozitivul de cuplare a remorcherului sau a remorcii. la autocamioanele i autobuzele a c ror mas maxim autorizat dep e te 3500 kg ± cel pu in dou pene pentru asigurarea sta ion rii. f) nu func ioneaz vitezometrul. sting torul de incendiu. 6) Alte condi ii tehnice: a) concentra ia substan elor nocive în gazele de e apament dep e te normele admisibile stabilite de standarde. g) autobuzele i autocamioanele. c) zgomotul produs de dispozitivul de evacuare a gazelor de e apament dep e te nivelul zgomotului admisibil sau nu se asigur etan eitatea sistemului de ventilare a carterului motorului. troleibuze. la motociclete cu ata ± trusa medical . iar cel lalt ± în salonul pasagerilor. lipse te sau este defectat dispozitivul de siguran (cablul) remorcii care.e) vehiculul este echipat cu pneuri utilate cu crampoane în lipsa z pezii sau a ghe ii pe carosabil. destinate circula iei în traficul interna ional. iar în dreptul ro ilor nu sînt instalate aripile de protec ie i ap r toarele de noroi prev zute prin construc ie. sau acesta nu func ioneaz . vesta de protec ie-avertizare fluorescentreflectorizant . f) la ro ile axei din fa ale autobuzului sau autoturismului sînt montate pneuri cu profilul benzii de rulare re apat. iar dac nu este posibil ± s mearg la garaj sau la punctul cel mai apropiat de repara ie. trusa i sting torul se fixeaz în alt loc u or accesibil (cu excep ia portbagajului autoturismului). conduc torul acestuia este obligat s ia toate m surile pentru înl turarea defec iunii. În cazul în care pe parcurs au survenit defec iuni i autovehiculul nu corespunde condi iilor tehnice prev zute la punctul precedent. j) lipsesc: la autobuze. autocamioane i ma inile autopropulsate ± trusa medical . triunghiul de presemnalizare 14 (anexa nr. suporturile pentru picioare. Elementele de cuplare ale ata ului la motociclet au jocuri reciproce. d) lipsesc geamurile sau oglinzile retrovizoare prev zute prin construc ie ori acestea sînt deteriorate. Este interzis deplasarea ulterioar a vehiculului în cazurile în care: a) nu func ioneaz frîna de serviciu. În cazul în care aceste locuri nu sînt prev zute prin construc ie. care diminueaz cîmpul vizual al conduc torului. i) în fa a sau în spatele automobilului lipsesc barele de protec ie. g) lipse te prizonul (bulonul. În autobuze un sting tor de incendiu trebuie s fie fixat în cabina conduc torului. locul de amplasare i suprafa a reflectant a acestora trebuie s corespund categoriei vehiculului. b) autovehiculul prezint scurgeri de lubrifian i. 124. k) lipsesc sau sînt defectate centurile de siguran i/sau tetierele banchetel r. avînd fisuri care diminueaz vizibilitatea. e) parbrizul sau suprafe ele de geam ale portierelor din fa sînt umbrite ori pe acestea sînt amplasate diferite obiecte. autoturisme.6) sau lanterna portativ cu lumin de culoare ro ie intermitent . Num rul oglinzilor. prev zute prin construc ie. ciclomotor lipsesc arcurile de protec ie. prev zute o prin construc ie. discul sau janta are fisuri. la a ± mînerul de sus inere a pasagerului. nu sînt echipate cu tahograf. prin construc ie. piuli a) de fixare a ro ii. nu este dotat cu frîn autonom . vesta de protec ie-avertizare fluorescent-reflectorizant . prev zut prin construc ie. l) la motociclet . 123.

pe timp de noapte. în cazul în care: a) nu este înmatriculat în modul stabilit. TRECERILOR LA NIVEL CU CALEA FERAT I ALTOR CONSTRUC II RUTIERE PRIVIND GARANTAREA SIGURAN EI TRAFICULUI RUTIER 126. eliberat în modul stabilit de c tre poli ia rutier . nu au fost supuse testului psihofiziologic i medical. mijloacele necesare de semnalizare rutier i s le men in în stare tehnic de func ionare. precum i cele care nu sînt înmatriculate sau nu au fost supuse controlului tehnic de stat. trecerilor la nivel cu calea ferat i altor construc ii rutiere sînt obligate: a) s men in aceste construc ii în condi ii care ar garanta securitatea traficului rutier. . c) s ia m suri de interzicere a circula iei ma inilor autopropulsate cu enile pe drumurile modernizate. 1) Persoanele responsabile de amenajarea. b) num rul de identificare a asiului. DRUMURILOR PUBLICE.b) nu func ioneaz sistemul de direc ie. 127. Capitolul V OBLIGA II PENTRU PROPRIETARII DE VEHICULE I PENTRU PERSOANELE RESPONSABILE DE EXPLOATAREA VEHICULELOR. în cazurile în care deplasarea pe acestea prezint pericol pentru traficul rutier. sînt în stare de ebrietate. precum i în condi ii de vizibilitate redus . farurile i lanternele de gabarit din spate. traumatizate sau se afl într-o stare avansat de oboseal de natur s le afecteze capacitatea de conducere. cadrului sau a motorului este reimprimat prin poansonare ori acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare. c) lipse te placa cu num rul de înmatriculare sau acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare. sub influen a drogurilor sau a altor substan e contraindicate. 2) Persoanele responsabile de organizarea i dirijarea traficului rutier sînt obligate: a) s instaleze. eliberate pe numele acestora. pentru a interzice exploatarea acestuia. 3) Proprietarii care transmit vehiculele în folosin oneroas sau gratuit altor persoane sînt obliga i s înregistreze în Registrul de stat al transporturilor transmiterea vehiculelor i s asigure primirea de c tre uzufructuarii temporari a certificatelor de înmatriculare. indiferent de forma de proprietate. de sp lare i dezaburire a parbrizului din partea conduc torului. între inerea i exploatarea drumurilor publice. în condi ii de precipita ii abundente. cu avizul poli iei rutiere. b) s nu admit în circula ie vehiculele a c ror stare tehnic nu corespunde normelor tehnice i ecologice. 125. Vehiculul este re inut i adus la parcarea special . e) nu func ioneaz dispozitivele de tergere. 2) Conduc torilor sta iilor de prest ri servicii auto i ai altor institu ii de depanare a autovehiculelor. c) dispozitivul de cuplare a autotrenului nu asigur cuplarea remorcii. precum i persoanelor fizice care presteaz astfel de servicii li se interzice efectuarea lucr rilor de depanare a vehiculelor deteriorate în accidente în traficul rutier. b) s ia la timp m suri pentru înl turarea obstacolelor de natur s pericliteze siguran a traficului rutier sau pentru semnalizarea lor. sînt bolnave. d) nu func ioneaz . f) autovehiculul prezint scurgeri de carburan i. dac înl turarea imediat a acestora este imposibil . 1) Persoanele responsabile de exploatarea i starea tehnic a vehiculelor sînt obligate: a) s nu admit la conducerea vehiculelor persoane care nu posed permis de conducere de categoria (subcategoria) respectiv . în cazul în care posesorul vehiculului nu posed certificatul cu privire la înregistrarea accidentului. c) s reduc intensitatea sau chiar s interzic circula ia pe sectoarele de drum. caroseriei. sub influen a preparatelor medicamentoase care provoac reducerea reac iei.

impunerea anumitor reglement ri de trafic etc. precum i modul de remorcare a dou sau mai multe vehicule.6 ³Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferat în afara localit ilor´.6 ³Intersec ie a drumurilor de semnifica ie echivalent ´.3.1 ± 1. cu poli ia rutier : a) itinerarele de circula ie i dislocarea sta iilor pentru vehiculele de rut .1 ³Cale ferat f r bariere cu o singur linie´. pe sectoarele de drum aflate în administrare. instalarea pe ele a dispozitivelor speciale de semnalizare sonor i/sau luminoas . 1. trecere pentru pietoni sau sector de drum unde circula ia este dirijat de un semafor.8 ³Intersec ie cu sens giratoriu´. 1.10 ³Pod basculant sau bac de transbordare´.1. 129.2 ³Trecere la nivel cu o cale ferat f r bariere´. 1. 1.4.12. g) efectuarea oric ror lucr ri pe drum. .3 a Regulamentului circula iei rutiere SEMNIFICA IA INDICATOARELOR RUTIERE I PARTICULARIT ILE DE UTILIZARE A ACESTORA I.7. Aceste locuri (zone). în zonele cu risc sporit de accidentare restric ii de vitez . În procesul de trecere de la circula ia dirijat la circula ia nedirijat (trecerea semafoarelor la regimul galben intermitent de func ionare). 1. 1. 1) Persoanele responsabile de executarea lucr rilor pe drum sînt obligate s garanteze siguran a traficului rutier în locurile de efectuare a acestor lucr ri. materialele i alte elemente de construc ii trebuie s fie semnalizate în conformitate cu punctul 31 din prezentul Regulament.9 ³Semafor´ ± intersec ie.3.4. 128. s ia m suri privind amenajarea. 1. 1.3 ³Intersec ie cu un drum f r prioritate´. Persoanele responsabile respective sînt obligate s coordoneze. aplicarea dungilor înclinate de culoare alb pe suprafe ele laterale ale caroseriei vehiculelor.2 ³Curb periculoas ´ ± cotitur periculoas a drumului cu raz mic sau cîmp vizual limitat. c) instalarea sau aplicarea pe drumurile publice a mijloacelor de semnalizare rutier . s impun în ciclul semaforic al obiectelor semaforice afi area semnalului ro u pentru toate direc iile de deplasare prin intersec ie. 1. c) s asigure în permanen func ionarea adecvat a obiectelor semaforice.1 ± 1. în cazul în care acestea nu pot fi scoase în afara drumului. precum i construc ia diverselor obiecte în apropierea nemijlocit a drumurilor.2 ³Cale ferat f r bariere cu dou sau mai multe linii´. d) reutilarea vehiculelor. 2) Dup finalizarea lucr rilor de construc ie sau repara ie. f) itinerarele de deplasare a vehiculelor care transport înc rc turi periculoase sau substan e explozive ori u or inflamabile. 1.. persoana responsabil pentru executarea lor este obligat s înl ture imediat toate obstacolele create prin aceste lucr ri i s readuc drumul la starea ce asigur securitatea circula iei vehiculelor i a pietonilor.b) s stabileasc . 1.7. INDICATOARE DE AVERTIZARE 1. La anexa nr.12. în modul stabilit. la sesizarea poli iei rutiere.1 ³Trecere la nivel cu o cale ferat cu bariere´. e) transportarea înc rc turilor cu gabarit sau mas dep ite. b) amplasarea panourilor publicitare. precum i ma inile destinate lucr rilor pe drum în timpul sta ion rii.11 ³Ie ire spre chei´. precum i a unor inscrip ii sau semne distinctive.5 ³Trecere la nivel cu liniile de tramvai´. 1. 1.

.2 se instaleaz imediat înaintea trecerii la nivel cu calea ferat .2 ³Denivelare artificial ´ ± sector de drum pe care.2 ³C deri de pietre´ ± sector de drum pe care sînt posibile avalan e..3 ³Drum îngustat´.26 ³Vînt lateral´ ± sector de drum care trece pe un rambleu înalt.4.33 ³Direc ia curbelor periculoase la stînga i la dreapta´ ± direc ie de urmat într-o intersec ie cu configura ia literei ³T´. de limita maxim admisibil a vitezei de deplasare pe drumurile publice. este aplicat pe suprafa a carosabilului o denivelare (denivel ri).13. 1. 1.18.1.1 ± din partea stîng .34.30 ³Alte pericole´ ± sector de drum pe care exist vreun pericol dintre cele neprev zute prin alte indicatoare de avertizare.14. ³Ramp cu declivitate mare´.1.14. respectiv: 1. 1. cu excep ia indicatoarelor 1.19 ³Circula ie în dublu sens´ ± sector de drum cu circula ie în ambele sensuri.1 ± 1.2 sau ocolirea sectoarelor de drum în repara ie.1. În caz de necesitate.18.1 ± îngustat din ambele p r i.2 i/sau prin aplicarea marcajului rutier 1. 1.22 ³Bicicli ti´ ± locul intersect rii cu pista pentru bicicli ti în afara intersec iei. viaduct.2. 1. de-a lungul malului abrupt ale unui rezervor de ap etc. 1.1.32.50.1. unde persist pericolul apari iei copiilor pe carosabil. 1.32.25.1 ± 1. Indicatoarele 1. se instaleaz la o distan de 150300 m.2 ± respectiv: ³Pant cu declivitate mare´.).34.25.2 ³Animale´ ± sector de drum pe care este posibil apari ia animalelor. Indicatoarele rutiere de avertizare. pe care este posibil un vînt lateral puternic sau rafale de vînt inopinate. 1. respectiv: 1.1. 1.2 ³Curbe periculoase´. atît în afara localit ilor.1. 1.2 ± din partea dreapt . 1.20 ³Trecere pentru pietoni´ ± por iunea drumului destinat pentru traversarea carosabilului de c tre pietoni.23 ³Lucr ri pe drum´.1 ³Drum cu denivel ri´ ± sector de drum deteriorat (gropi.1.31 ³Accident´ ± apari ia pe drum a unui obstacol sau a unei situa ii (accident în traficul rutier) de natur s fac trecerea dificil sau chiar imposibil .15 ³Drum lunecos´ ± sector de drum cu pericol de alunecare sporit a carosabilului. prima la stînga.16.32. utilizîndu-se în aceste cazuri panoul adi ional 6.2 ³Direc ia curbei periculoase´ ± direc ia de urmat într-o curb semnalizat prin indicatoarele 1.16. 1.50. 1.13.17 ³Împro care cu pietri ´ ± sector de drum cu pericol de împro care cu pietri sau prund de sub ro ile vehiculelor.2 ± îngustat din partea dreapt .2 ³Curb deosebit de periculoas ´.14. 1. pe alte sectoare de drum în localit i ± la o distan de 50-100 m.3. 1. alunec ri de teren sau c deri de pietre. 1.24. 1. .1.6 i 1.24. pe sectoarele de drum pe care limita maxim admisibil a vitezei de deplasare dep e te 50 km/h.27 ³Aerodrom´ ± sector de drum deasupra c ruia zboar la în l ime mic aparate de zbor (avioane.3 ± îngustat din partea stîng . respectiv: prima la dreapta.1 ± 1. 1. 1.25. cît i în localit i. la ramificare de drumuri sau la ocolirea sectoarelor de drum în repara ie.1.18.2. 1. 1. 1. indicatoarele pot fi instalate la o alt distan decît cea men ionat . pentru impunerea vitezei reduse de deplasare. elicoptere).1. 1. pod.1 ± 1.13. în special. 1.12.3.28 ³Tunel´ ± construc ie artificial neiluminat sau cu vizibilitatea limitat a portalului de intrare.1.25. 1. 5.14. 1. 1.3. 1. deform ri ale carosabilului etc. institu iilor pre colare etc.34. Particularit i de utilizare a indicatoarelor de avertizare Distan a de la locul instal rii indicatoarelor de avertizare pîn la începutul sectorului de drum periculos este în func ie. 1. 1. 1.21 ³Copii´ ± sector de drum în apropierea colilor. 1.18. semnalizat ca atare prin instalarea indicatoarelor 5.18. 1.29 ³Drum aglomerat´ ± sector de drum pe care persist ambuteiaje în trafic.

2 se instaleaz succesiv pe întreaga lungime.2 pot fi instalate imediat înaintea acestora f r de panoul 6.Indicatoarele 1.4. 1.4. 1. indicatoarele 1. Conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus i se afl pe acest sector sau sînt în apropiere de el. indicatoarele 2.4.15. 2.4.1. 2.15.1. În caz de necesitate. Indicatoarele 1.4 ± sub primul indicator 1.2 i 1.5 ± independent. iar în lipsa acestuia ± înaintea intersec iei.1.11.1 i 2. Particularit i de utilizare a indicatoarelor de prioritate Indicatoarele 2.4 ³Sfîr itul drumului cu prioritate´.2.15.1 ³Cedeaz trecerea´ ± conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersec ie pe drumul ce urmeaz a fi intersectat.1 sau 6. Indicatoarele 1.3 trebuie s corespund configura iei reale a intersec iei. În localit i.2. indicatoarele 1.2 .34.4.1 înso it. în direc ia de mers.1. INDICATOARE DE PRIORITATE 2. 1. Conduc torul trebuie s cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersec ie pe drumul ce urmeaz a fi intersectat.2 sînt precedate de indicatorul 2.21 i 1.2 ± celor care se apropie pe drumul cu prioritate. pe partea exterioar a curbei deosebit de periculoase. respectiv.9 se instaleaz în locurile în care semnalele semaforului nu pot fi observate din timp de c tre participan ii la trafic.15. iar în cazul în care indicatorul este înso it de panoul adi ional 6.2 se instaleaz imediat înaintea intersec iei. respectiv 1. 1.1 ± 1. la o distan de 10-15 m înaintea locului sau sectorului de drum pe care se efectueaz lucr ri. Urm torul indicator se instaleaz la o distan nu mai mic de 50 m fa de începutul sectorului de drum periculos. În timpul lucr rilor de scurt durat .14. iar indicatoarele 2.21 i 1.6 ³Prioritate în raport cu circula ia din sens opus´ ± conduc torul profit de prioritate în trecere pe sectorul de drum îngustat.1.23 se repet i în localit i. indicatorul 2. Simbolul încruci rii sau jonc iunii din diagrama indicatoarelor 1.1 sau 6.1 i 1. 2. indicatoarele 1.2.5 ³Prioritate pentru circula ia din sens opus´ ± este interzis accesul pe sectorul de drum îngustat. iar 1.3 i 2.14.1 ± 1.1.4.23 se repet .4.1. 1.2. în raport cu vehiculele care circul din sens opus. 2.1 i 6.3 ³Drum cu prioritate´ ± acord conduc torului prioritate în trecerea intersec iilor cu circula ie nedirijat .4.3 i 1.19 se instaleaz pe drumurile (carosabilele) cu sens unic înaintea sectoarelor de drum (carosabile) cu circula ia dublu sens.3 trebuie s fie repetat în fa a fiec rei intersec ii. În cazul în care panta i rampa urmeaz consecutiv una dup alta.6 ± sub al doilea indicator 1.1 sau 1.34. În afara localit ilor. Indicatoarele 2. de panourile 6. indicatoarele 1.1. indicatorul 1. Indicatorul 1. II.7.12.7. .4.1 sau 1.2 ± celor care se apropie pe drumul cu prioritate. pe drumurile modernizate sau împietruite.4 ± 1. iar 1. fiind instalate imediat înaintea sectorului de drum cu pericol.4. 2.1. el trebuie s opreasc la marcajul 1.2 ³Trecerea f r oprire interzis ´ ± este interzis deplasarea f r a opri la marcajul 1. iar în lipsa acestuia ± la marginea carosabilului ce urmeaz a fi intersectat.1.1 sau 1.3 se instaleaz pe partea dreapt a drumului. iar în cazul în care indicatorul este înso it de panoul adi ional 6.5 i 2. 2.6 ± pe stînga. unde trecerea concomitent în sensuri opuse a dou vehicule este dificil sau chiar imposibil .6 ± imediat înaintea sectorului de drum îngustat. Indicatorul 1. pe un spa iu egal între primul i al doilea indicatoare.4 se instaleaz la începutul i sfîr itul drumului cu prioritate. 1.10.13.23 poate fi instalat f r panoul 6. În afara localit ilor. la o distan între ele de 20±50 m.

1.2 ³Viraj la stînga interzis´.2 poate fi instalat înaintea trecerilor la nivel cu calea ferat f r bariere. 3. 3. 3. III.13 ³Circula ie interzis pietonilor´. 3.16 ³În l ime limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor a c ror în l ime de la suprafa a carosabilului (cu sau f r înc rc tur ) este mai mare decît cea men ionat pe indicator.5 se repet .7 ³Circula ie interzis autotrenurilor´ ± interzice circula ia autocamioanelor i ma inilor autopropulsate cu remorci de orice tip.19. cu excep ia celor cu trac iune animal i bicicletelor. 3.2 ³Circula ie interzis ´ ± interzice circula ia tuturor vehiculelor. 3. a c ror lungime (cu sau f r înc rc tur ) este mai mare decît cea men ionat pe indicator. 3. 3.24 ³Sfîr itul zonei de interzicere a dep irii´. 3.12 ³Circula ie interzis pietonilor cu c rucioare manuale´. cu excep ia celor solitare care se deplaseaz cu o vitez mai mic de 30 km/h.8 ³Circula ie interzis vehiculelor care transport substan e explozive sau u or inflamabile´.23 ³Dep ire interzis ´ ± interzice dep irea tuturor vehiculelor.20.21 ³Întoarcere interzis ´.11 ³Circula ie interzis bicicletelor´ ± interzice circula ia bicicletelor i a ciclomotoarelor. În afara localit ilor indicatorul 2. 3.3 ³Circula ie interzis autovehiculelor´.9 ³Circula ie interzis vehiculelor care transport înc rc turi periculoase´.15 ³Mas limitat pe ax ´ ± interzice circula ia vehiculelor a c ror mas pe oricare dintre axe o dep e te pe cea men ionat pe indicator. 3.1. precum i a ma inilor autopropulsate.18.17 ³L ime limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor a c ror l ime (cu sau f r înc rc tur ) este mai mare decît cea men ionat pe indicator. cu excep ia celor solitare care se deplaseaz cu o vitez mai mic de 30 km/h. pe acela i suport cu unul dintre indicatoarele 1. Primul se instaleaz înaintea sectorului de drum îngustat.1 ³Acces interzis´ ± interzice accesul tuturor vehiculelor.1. la indicator. 3. izolate sau în turm . Ma inilor autopropulsate li se interzice dep irea tuturor vehiculelor.19.22 ³Spa iu minim limitat´ ± interzice circula ia vehiculelor dac spa iul dintre ele este mai mic decît cel men ionat pe indicator. 3. ciread .Indicatorul 2.18 ³Lungime limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor.10 ³Circula ie interzis vehiculelor cu trac iune animal ´ ± interzice circula ia vehiculelor cu trac iunea animal . 3.25 ³Dep ire interzis autocamioanelor´ ± interzice autocamioanelor a c ror mas maxim autorizat este mai mare de 3500 kg dep irea tuturor vehiculelor. precum i remorcarea autovehiculelor. 3.6 ³Circula ie interzis ma inilor autopropulsate´. 3. 3. povar . 3.20. 3. 3.12.14 ³Mas limitat ´ ± interzice circula ia autovehiculelor i ansamblurilor de vehicule a c ror mas complet de facto este mai mare decît cea men ionat pe indicator. în asociere cu panoul adi ional 6. 3.4 ³Circula ie interzis autocamioanelor´ ± interzice circula ia autocamioanelor i ansamblurilor de vehicule a c ror mas maxim autorizat dep e te 3500 kg (în cazul în care masa nu este men ionat pe indicator) sau a celor cu masa mai mare decît cea indicat . dup caz.5 ³Circula ie interzis motocicletelor´. animalelor de c l rie. 3. iar în lipsa acestuia ± în dreptul indicatorului. În acest caz conduc torul de vehicul este obligat s opreasc la marcajul rutier 1. inclusiv a ansamblurilor de vehicule. 3. INDICATOARE DE INTERZICERE I RESTRIC IE 3. 3.2 respectiv: ³Vama´. 3.1 ³Viraj la dreapta interzis´. ³Poli ia´ ± oprire obligatorie. . 3.

înaintea c rora nu sînt instalate indicatoarele de avertizare sau de prioritate corespunz toare. 3. 3. 3.31.32. precum i altor locuri.23.1 ± 3.3 ± vehiculelor conduse de invalizi sau care transport invalizi. 3. 3.29 ± 3. 3. precum i vehiculelor care apar in acestor institu ii sau cet eni.3.23. 3.4. 3.3 ± prin instalarea panoului 6. 3.3. 3.3 î i extind ac iunea numai pe partea drumului pe care sînt instalate.33 ³Sfîr itul tuturor restric iilor´ ± semnalizeaz sfîr itul zonei de ac iune a unuia sau a cîteva indicatoare dintre cele ce urmeaz : 3. în lipsa intersec iilor ± la ie irea din localitate.1 ± 3. 3.32. 3.3. precum i în locurile de intersectare (jonc iuni) cu drumurile rudimentare.27 ³Vitez maxim limitat ´ ± interzice circula ia vehiculelor cu o vitez mai mare decît cea men ionat pe indicator.27 ± prin instalarea la sfîr itul sectorului.3 ³Sta ionare interzis în zilele pare ale lunii´. 3. dac oprirea este necesar pentru a îmbarca sau a debarca persoane.2.32. 3.31 ± 3. 3.22 informeaz despre evacuarea for at a autovehiculelor oprite sau sta ionate neregulamentar.13.7 i 3.21.4 ± camioanelor care au aplicat pe suprafe ele laterale ale caroseriei o dung alb înclinat sau a celor destinate transport rii de persoane.32.32.22.1 se suspend prin acest indicator.27. Ac iunea indicatoarelor 3.30 ³Claxonare interzis ´ ± interzice folosirea dispozitivului de avertizare sonor .26 ³Sfîr itul zonei de interzicere a dep irii pentru autocamioane´. 3. 3. Ac iunea indicatoarelor nu înceteaz la ie irile de pe teritoriile adiacente drumului. 3.26. cu excep ia cazurilor necesare prevenirii accidentelor în traficul rutier.1 ± 3.3 instalate în asociere cu panoul adi ional 6.3.22. a indicatoarelor 3.32.1 ± 3.1 sau prin repetarea acestora în asociere cu panoul adi ional 6.32.29 ± 3.2 ± 3.22 .31 ± taximetrelor. Ac iunea indicatoarelor nu se extinde asupra: 3. Limita sectorului de drum pe care se aplic ac iunea indicatoarelor poate fi redus : pentru indicatoarele 3.2 ³Sta ionare interzis în zilele impare ale lunii´. 3. vehiculele vor fi deplasate de pe o parte a drumului pe cealalt dup ora 19.4.32.3. Particularit i de utilizare a indicatoarelor de interzicere i restric ie Indicatoarele 3.1 ± 3.11 interzic circula ia vehiculelor respective.21 î i extind ac iunea numai asupra carosabilului.3 începe din locul instal rii lor i înceteaz în intersec ia cea mai apropiat . 3.32.25. 3.23 .1. 3. 3.32.1 ³Sta ionare interzis ´ ± interzice sta ionarea vehiculelor.1 ± 3. 3. În aceste cazuri vehiculele trebuie s intre în zona semnalizat i s ias din aceast zon la intersec ia cea mai apropiat de locul destinat. Ac iunea indicatoarelor 3.23.3.29 ³Vitez maxim limitat pe categorii de autovehicule´.29. 3.3. 3. înaintea c rora este instalat unul dintre aceste indicatoare. care dispun alt vitez maxim . 3. 3. cet enilor care locuiesc ori lucreaz în zona respectiv . 3.29 poate fi redus prin instalarea indicatoarelor 3. .29 i 3.2 i 3.28. pentru indicatoarele 3. 3.3 ± taximetrelor cu contorul în func iune.12.31 ± vehiculelor de rut urbane. 3. 3. respectiv.29 instalate înaintea localit ilor semnalizate prin indicatorul 5.10 ± vehiculelor de prest ri servicii institu iilor dislocate în zona semnalizat .20.2 ± 3.00. 3.25.32. 3.20. Indicatoarele 3. Limita sectorului de ac iune a indicatoarelor 3.27.32.27.31 ³Oprire interzis ´ ± interzice oprirea i sta ionarea vehiculelor. iar în localit i.63.28 ³Sfîr itul zonei cu vitez maxim limitat ´.32. pentru indicatoarele 3. 3. Indicatoarele 3. 3. Indicatoarele 3. în ambele sensuri. 3.27.32.31. 3.27 i 3.25. În cazul în care sînt utilizate concomitent indicatoarele 3.24.32. 3.27 i 3.31 ± 3.25.30 ± prin aplicarea panoului adi ional 6.

5. pentru autobuze. 4. 4. 4. Indicatorul se instaleaz la intrare în ar . 5. este permis i circula ia pietonilor. autobuzelor i motocicletelor. .9 ³Sfîr itul obliga iei de a folosi lan uri antiderapante´. 4.1. î i extinde ac iunea pîn la urm toarea intersec ie.1. respectiv.1.6 permit i întoarcerea.4 ± înainte sau la dreapta. 5. Indicatorul 4.6 ³Vitez minim limitat ´ ± se permite circula ia cu viteza men ionat pe indicator sau mai mare. 4. 4.12 ³Port´.1 ± 3.6 se extinde asupra carosabilului înaintea c ruia este instalat indicatorul. 4.1 ³Limite generale de vitez ´ ± furnizeaz informa ie cu privire la limitele vitezei de circula ie în localit i.1. 4.5 ³Sfîr itul drumului pentru automobile´.1. deplasarea vehiculului este permis numai dac toate ro ile acestuia sînt dotate cu anvelope de iarn sau cel pu in dou dintre ro ile motoare ale acestuia sînt echipate cu lan uri antiderapante. 4. 5.1 ± 4.Indicatorul 3. respectiv: 4.1 ± 4. INDICATOARE DE INFORMARE I ORIENTARE a) De informare 5.1.3 ± cu marcajul rutier 1.5 i 4.32.1. respectiv: 4.4 ³Pist pentru bicicli ti´ ± circula ia este permis numai bicicletelor i ciclomotoarelor. troleibuze i tramvaie.6 ± la dreapta sau la stînga.1. în afara lor.1.7 ³Sta ie pentru vehiculele de rut ´ ± indic locul de oprire a vehiculelor de rut .1 ± înainte.1. 5.31 poate fi utilizat în asociere cu marcajul rutier 1.3 ³Sfîr it de autostrad ´.2 ± pe stînga.1 ± 4. În acest caz limita sectorului de ac iune a indicatoarelor este determinat de lungimea marcajului. 4.9 ³Închirieri de automobile´.2 ± la dreapta. 4. IV. 5.10 ³Gar auto´.2.1.6 ³Direc ie obligatorie de deplasare´.1.7 ³Sfîr itul zonei cu vitez minim limitat ´. Indicatoarele 4. permi înd virarea la dreapta pe teritoriile adiacente drumului. iar indicatoarele 3.1 ± 4. 5.8 ³Lan uri antiderapante obligatorii´ ± în caz de z pad sau polei.2 ³Autostrad ´ ± indic reglement ri speciale prev zute de prezentul Regulament pentru circula ia pe acest drum.1. cu condi ia c nu se dep esc limitele prev zute în punctul 47 din prezentul Regulament.1 ± pe dreapta. instalat la începutul sectorului de drum.6 trebuie s corespund configura iei i direc iilor reale de deplasare prin intersec ia respectiv .8 ³Sta ie de taxi´.1. 5.4 ³Drum pentru automobile´ ± drum destinat numai circula iei automobilelor. 5. precum i pe drumurile pentru automobile.2.3 ± la stînga. 4. pe sectorul de drum la începutul c ruia este instalat acest indicator. În cazul în care lipsesc trotuarele sau pistele pentru pietoni.6.4. 4.10.5 ± înainte sau la stînga.1. 5.1.3.2.14 ³Spital´. INDICATOARE DE SENS OBLIGATORIU 4.3 ³Direc ie obligatorie de ocolire a obstacolului´.11 ³Gar de trenuri´.1. 5.3 ± pe dreapta sau pe stînga.2. Ac iunea indicatoarelor 4.1 ± 4. Ac iunea indicatoarelor 4. 4. Configura ia s ge ilor pe fundalul indicatoarelor 4.6 nu se extinde asupra vehiculelor de rut .3 ³Sens giratoriu´ ± circula ie permis numai în direc ia indicat pe indicator. 4. 5. 4.32.1.1.5 ³Pist pentru pietoni´ ± circula ia este permis numai pietonilor.2. 5.13 ³Punct de asisten medical ´. V.

4.2.2.17 ³Cîntar autovehicule´.37. determin începutul benzii de decelerare sau al benzii suplimentare de circula ie în ramp .1 ± 5. plasate în intersec ie. 5.40.23 ³Hotel sau motel´.41. Dac prin indicatoarele i/sau marcajele rutiere nu sînt impuse restric ii. 5.36 ³Intrare pe drumul cu sens unic´ ± intrarea pe drumul sau carosabilul pe care circula ia vehiculelor este permis numai în direc ia indicat de s geat .4 ³Direc ia de deplasare pe band ´. care permit virajul la stînga din banda extrem stîng . 5. indiferent de direc ia de circula ie pe drumul cu sens unic. 5. conduc torul de vehicul care nu poate respecta viteza de deplasare indicat trebuie s preselecteze banda suplimentar de deplasare în ramp .38.35 ³Sfîr itul drumului cu sens unic´. 5.37.27 ³Po ta´. Indicatoarele 5.2 ± sfîr itul sectorului de band destinat circula iei în direc ia de mers pe carosabilul cu trei benzi.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circula ia anumitor vehicule.1. 5.38.38.30 ³Aten ie.18 ³Sp l torie´.29 ³Poli ia rutier ´ 5.39. 5. 5. .5. 5.3 ³Band suplimentar ´. 5.38. 5. 5.1 ± 5.2 ³Sfîr itul benzii´ ± respectiv. iar indicatorul 5.32 ³Plaj sau piscin ´.2 ³Sta ie de testare tehnic ´.38. 5.1.20 ³Restaurant´ 5.38.6.28 ³Poli ia´. 5. permit i întoarcerea. primul se amplaseaz la o distan de 50-150 m fa de intersec ie.37.40.40. 5.41.22 ³Ap potabil ´. 5.3 ³Direc iile de deplasare pe benzi´ ± determin direc iile de deplasare pe carosabilul cu trei benzi.16.1 ± 5. în limitele intersec iei este permis întoarcerea. nu indic alte direc ii de deplasare decît cele de pîn la intersec ie.1.39. 5.1.33 ³Punct de informare turistic ´. 5.19 ³Telefon´.21 ³Centru comercial´ 5.1 ³Autoservice´.26 ³Loc pentru popas´.39.1. acestea nu vor circula pe banda respectiv .1.41.2 este aplicat indicatorul 4.24 ³Obiectiv turistic´. plasate înaintea intersec iei.15 ³Sta ie de alimentare cu combustibil´.37.37. Indicatoarele 5.2 ³Direc iile de deplasare pe benzi´ i variantele lor ± determin num rul benzilor i direc iile permise pentru deplasare prin intersec ie pe fiecare dintre acestea. 5.1 i variantele acestora.2.37. pe toat l imea.1 ± 5.2. 5.38.40.37.39.39. 5. indicatorul 5.38. 5.2.16.1 indic sfîr itul benzii suplimentare de circula ie în ramp sau a celei de accelerare. Indicatorul 5. 5.1 ± 5. 5.25 ³Camping´. 5.34 ³Drum cu sens unic´ ± drum sau carosabil pe care circula ia vehiculelor.4. este permis numai într-o singur direc ie.1 ± 5. Ac iunea indicatoarelor 5. 5. se extinde pe întreaga intersec ie.37. radar´ 5. respectiv.4 se repet .3 determin începutul sectorului benzii din mijloc destinat circula iei în direc ia de mers pe carosabilul cu trei benzi sau începutul benzii de stocare de pe care se efectueaz virarea la stînga ori întoarcerea. 5. 5. 5.37.38. Indicatoarele 5. 5. 5.39. 5.31 ³WC´. 5. În cazul în care pe fondul indicatorului 5. dac indicatoare suplimentare 5. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.

5.42 ³Band rezervat vehiculelor de rut ´ ± band destinat exclusiv circula iei vehiculelor de rut , care se deplaseaz în aceea i direc ie cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreapt a drumului. În cazul în care aceast band este rezervat la marginea dreapt a carosabilului, în locurile în care banda nu este delimitat prin marcajul 1.2 b), vehiculele care efectueaz manevra de virare la dreapta pentru a ie i de pe acest drum trebuie s preselecteze aceast band . Astfel trebuie s procedeze i vehiculele care intr cu viraj la dreapta pe acest drum. Aceast band , în locurile de delimitare prin linia discontinu , poate fi utilizat i pentru a opri pe ea, în scopul de a îmbarca sau a debarca pasageri, necreîndu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de rut . 5.43 ³Drum cu band rezervat vehiculelor de rut ´ ± drumul pe care vehiculele de rut circul pe banda special rezervat lor, în sensul opus de circula ie. Circula ia, precum i oprirea altor vehicule pe aceast band sînt interzise. 5.44 ³Sfîr itul drumului cu band rezervat vehiculelor de rut ´. 5.45.1, 5.45.2 ³Intrare pe drumul cu band rezervat vehiculelor de rut ´ ± respectiv: spre dreapta; spre stînga. 5.46 ³Loc de întoarcere´ ± determin locul unde este permis întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzis . 5.47 ³Zon de întoarcere´ ± determin limitele sectorului pentru întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzis . 5.48.1 ³Parcare ´ ± semnalizeaz parcarea terestr . 5.48.2 ³Parcare rezervat ´ ± semnalizeaz locurile pe care se permite parcarea doar a autovehiculelor ce apar in întreprinderilor sau organiza iilor respective, precum i angaja ilor acestora. 5.48.3 ³Parcare subteran sau terestr etajat ´ ± semnalizeaz parcarea subteran sau terestr etajat . 5.49 ³Denivelare artificial ´ ± indicatorul trebuie s fie amplasat imediat înaintea fiec rei denivel ri de acest gen. 5.50.1, 5.50.2 ³Trecere pentru pietoni´ ± în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2, indicatorul 5.50.1 se instaleaz în sensul de mers pe partea dreapt a drumului, pe marginea cea mai apropiat a trecerii, iar indicatorul 5.50.2 ± pe partea stîng a drumului, pe marginea cea mai îndep rtat a trecerii. 5.51.1 ± 5.51.4 ³Trecere denivelat pentru pietoni´ ± respectiv subteran sau deasupra drumului. 5.52 ³Vitez recomandat ´ ± viteza de deplasare recomandat pe sectorul de drum în cauz . Indicatorul î i extinde ac iunea pîn la urm toarea intersec ie. Devierea de la viteza recomandat nu se consider înc lcare a prezentului Regulament. 5.53.1 ± 5.53.3 ³ Drum f r ie ire´ . 5.54 ³Zon reziden ial ´ ± indic începutul teritoriului din localitate unde circula ia se efectueaz conform exigen elor capitolului IV sec iunea a 11-a din prezentul Regulament. 5.55 ³Sfîr itul zonei reziden iale´. 5.56.1 ³Zon cu vitez maxim limitat ´. 5.56.2 ³Sfîr itul zonei cu vitez maxim limitat ´. 5.57.1 ³Zon pietonal ´. 5.57.2 ³Sfîr itul zonei pietonale´. b) De orientare 5.58.1 ± 5.58.4 ³Presemnalizarea direc iilor de deplasare´. În cîmpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul aeroportului, pictograme etc. În partea inferioar a indicatoarelor 5.58.2 ± 5.58.4 se indic distan a de la locul instal rii acestora pîn la intersec ie sau începutul benzii de decelerare. 5.59 ³Schema de ocolire´ ± indic direc ia de ocolire a unor sectoare de drum, înaintea c rora este instalat unul dintre indicatoarele 3.14 ± 3.18.

5.60 ³Traseul de urmat pentru schimbarea direc iei de mers´ ± determin traseul de deplasare în intersec ie, în cazul în care exist anumite restric ii de manevrare, sau direc iile permise de deplasare într-o intersec ie complex . 5.61.1, 5.61.2 ³Direc iile de deplasare spre anumite localit i sau obiective´. Fundalul de culoare albastr al indicatoarelor 5.58.1, 5.58.2, 5.59 i 5.61.2, instalate în localitate, stabilesc c , la ie irea din localitate, deplasarea spre localit ile sau obiectivele men ionate pe indicator se va efectua pe drumul na ional; fundalul de culoare alb determin c obiectivul (obiectivele) se afl în localitatea respectiv . Simbolurile indicatoarelor 5.61.1, 5.61.2, aplicate în cîmpul indicatorului 5.58.3, arat c obiectivul men ionat se afl în afara localit ii. 5.62 ³Distan ele pîn la localit ile indicate´ ± informeaz despre distan a în kilometri pîn la localit ile dislocate pe itinerar. 5.63.1 ³Intrare în localitate´ ± denumirea i începutul localit ii în care intr în vigoare regulile ce determin circula ia prin localit i. 5.63.2 ³Ansamblu continuu de imobile´ ± începutul construc iilor de imobile ale localit ii. 5.63.3 ³Sfîr itul ansamblului continuu de imobile´ ± sfîr itul construc iilor de imobile ale localit ii. 5.64 ³Ie ire din localitate´. 5.65 ³Intrare în localitate´ ± denumirea i începutul localit ii în care pe drumul în cauz nu intr în vigoare regulile ce determin circula ia prin localit i. 5.66 ³Ie ire din localitate´. 5.67 ³Denumirea rîului sau altui obiectiv´. 5.68 ³Denumirea str zii´. 5.69 ³Direc ia spre strad ´. 5.70 ³Indicator kilometric´ ± distan a în kilometri pîn la începutul sau sfîr itul drumului. 5.71.1 ± 5.71.5 ³Num rul itinerarului´ ± indicatoarele 5.71.1 i 5.71.2 arat num rul atribuit drumului (itinerarului); 5.71.2 semnific num rul drumului european, iar 5.71.3 ± 5.71.5 ± num rul i direc ia drumului. 5.72.1 ± 5.72.3 ³Direc iile de circula ie recomandate pentru autocamioane´ ± indic direc ia recomandat pentru circula ia autocamioanelor i ma inilor autopropulsate, în cazul în care în intersec ie deplasarea lor, într-o direc ie oarecare, este interzis . 5.73 ³Loc de oprire´ ± indic locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interzicere al semaforului sau agentului de circula ie. 5.74 ³Avertizare, interzicere sau restric ie pe un drum lateral´. 5.75 ³Circula ie reversibil ´ ± informeaz despre prezen a uneia sau mai multor benzi de circula ie, pe sectorul în cauz de drum, pe care direc ia de deplasare poate fi schimbat provizoriu în sensuri opuse. 5.76 ³Sfîr it de circula ie reversibil ´. 5.77 ³Intrare pe drumul cu circula ie reversibil ´. 5.78.1 ± 5.78.3 ³Born kilometric ´. Borna 5.78.1 semnalizeaz drumurile publice na ionale de semnifica ie magistral , borna 5.78.2 ± drumurile publice na ionale de semnifica ie republican , iar borna 5.78.3 ± drumurile publice locale. Pe partea lateral a bornei orientat spre drum se înscrie emblema specific a categoriei drumului. Pe partea frontal : pe cap tul de form semicircular se înscrie num rul ce reprezint pozi ia kilometric ; pe centru, începînd de sus, se înscriu: localitatea principal (ora , municipiu sau nod rutier), care urmeaz pe traseu, urmat de distan a în kilometri întregi pîn la centrul civic al localit ii; prima localitate de pe traseu, urmat de distan a în kilometri întregi pîn la centrul civic al acesteia. Cînd localitatea cea mai apropiat este i localitatea principal , se înscrie numai denumirea acesteia cu distan a respectiv . Pe sectoarele de drum în traversarea localit ilor, între indicatoarele de început i sfîr it de localitate, se înscrie doar denumirea localit ii. VI. INDICATOARE DE INFORMARE SUPLIMENTAR (PANOURI ADI IONALE)

6.1.1, 6.1.2 ³Distan a pîn la locul intr rii în vigoare a indicatorului´: 6.1.1. ± indic distan a de la locul instal rii indicatorului pîn la începutul sectorului de drum periculos, locul intr rii în vigoare a interzicerii sau restric iei corespunz toare, precum i distan a pîn la anumite obiective care se afl în direc ia de mers; 6.1.2 ± indic distan a de la indicatorul 2.1 pîn la intersec ie, în cazul în care înaintea acesteia este instalat indicatorul 2.2. 6.2.1, 6.2.2 ³Direc ia i distan a´ ± determin direc ia i distan a pîn la anumite obiective îndep rtate de la drum. 6.3.1 ³Zon de ac iune´ ± indic lungimea sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre urm toarele indicatoare de avertizare 1.13.1 ± 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 ± 1.28, 1.30; determin zona de ac iune a indicatoarelor de interzicere 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3,29 i 3.30; determin spa iile rezervate sta iilor pentru vehiculele de rut i parc rilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare i orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum i zona de ac iune a indicatorului 5.52. 6.3.2 ³Sfîr itul zonei de ac iune´ ± determin sfîr itul sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre indicatoarele de avertizare 1.13.1 ± 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 ± 1.28, 1.30; suspend ac iunea indicatoarelor de interzicere 3.22, 3,29 i 3.30; determin sfîr itul spa iilor rezervate sta iilor pentru vehiculele de rut i parc rilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare i orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum i sfîr itul zonei de ac iune a indicatorului 5.52. 6.4.1 ± 6.4.5 ³Zon de ac iune´, respectiv, 6.4.1 ± reduce; 6.4.2 ± confirm , 6.4.3 ± suspend zona de ac iune a indicatoarelor 3.31 ± 3.32.3; 6.4.4 i 6.4.5 ± determin direc ia i zona de ac iune a indicatoarelor 3.31 i 3.32.1, în cazul în care oprirea sau sta ionarea sînt interzise de-a lungul fa adei unui edificiu, marginii pie ei etc. 6.5.1 ± 6.5.3 ³Direc ie de ac iune´ ± indic direc ia de ac iune a indicatoarelor de interzicere 3.2 ± 3.11 instalate înaintea intersec iei, iar panourile 6.5.1 i 6.5.3 ± i direc ia de mers spre unele obiective semnalizate care se afl în imediata apropiere a drumului. 6.6.1 ± 6.6.8 ³Categoria de vehicul´ ± determin categoria vehiculului la care se refer indicatorul pe care îl completeaz . Panoul 6.6.1 extinde ac iunea indicatorului asupra autoturismelor, precum i autocamioanelor a c ror mas maxim autorizat nu dep e te 3500 kg, panoul 6.6.2 ± asupra autocamioanelor, inclusiv ansamblurilor de vehicule a c ror mas maxim autorizat dep e te 3500 kg, precum i asupra ma inilor autopropulsate, panoul 6.6.8 ± asupra autovehiculelor semnalizate prin semnul distinctiv ³Înc rc tur periculoas ´. 6.7.1 ³Zile de odihn sau de s rb toare´; 6.7.2 ³Zile de lucru´; 6.7.3 ³Zilele s pt mînii´ ± specific zilele s pt mînii în care ac ioneaz indicatorul. 6.7.4 ± 6.7.7 ³Timp de ac iune´ ± intervalul de timp i zilele s pt mînii în care ac ioneaz indicatorul. 6.8.1 ± 6.8.9 ³Modul de amplasare a vehiculului în sta ionare´, 6.8.1 ± permite sta ionarea, respectiv pe partea dreapt sau stîng a carosabilului paralel cu marginea lui, tuturor vehiculelor; 6.8.2 ± 6.8.9 ± determin modul de sta ionare a autoturismelor i motocicletelor, respectiv pe partea dreapt sau stîng a carosabilului, la parcarea adiacent trotuarelor. 6.9 ³Parcare cu motorul oprit´ ± arat c sta ionarea se efectueaz numai cu motorul oprit. 6.10 ³Servicii cu plat ´. 6.11 ³Restric ia duratei de sta ionare´ ± determin durata maxim de sta ionare în locurile semnalizate prin indicatorul 5.48.1. 6.12 ³Loc pentru verificarea autovehiculelor´ ± informeaz c terenurile semnalizate prin indicatoarele 5.26 sau 5.48.1 sînt amenajate cu instala ie destinat acestui scop. 6.13 ³Restric ie la masa maxim ´ ± indicatorul înso it de acest panou se refer numai la vehiculele cu masa maxim autorizat mai mare decît cea indicat . 6.14 ³Acostament periculos´ ± avertizeaz c ie irea pe acostament este periculoas din cauza lucr rilor pe el. Înso e te indicatoarele 1.23, 1.30. 6.15.1, 6.15.2 ³Direc ia drumului cu prioritate´ ± determin direc ia drumului cu prioritate în intersec ie.

semnific delimitarea marginii carosabilului pe drumurile care au cîte o band de circula ie pe sens. 6. acostamentului sau trotuarului.1. c) locurilor pe carosabil unde intrarea este interzis . 5. care au dou sau trei benzi pentru circula ie. 6. 6. pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens. pe sectoarele de drum ce prezint pericol.21 ³Folosi i lumina de întîlnire´ ± indic conduc torului de vehicul c pe sectorul de drum în cauz trebuie s se deplaseze cu lumina de întîlnire a farurilor.1 ± 6.18. 6.3. panourile 6.6.1.1 ± 6.22 ³Evacuarea for at a autovehiculelor´ ± informeaz despre evacuarea for at a vehiculelor oprite sau sta ionate neregulamentar. 6. Se amplaseaz sub semafoare.3.3 ³Semnalizarea obstacolului´ ± semnalizeaz obstacolul i direc ia de ocolire a acestuia. Panourile 6.23.1 ± 6.5 permit i întoarcerea.2 ³Carosabil alunecos´ ± determin c semnifica ia indicatorului pe care îl înso e te este valabil numai în perioada în care carosabilul este alunecos. SEMNIFICA IA MARCAJELOR ORIZONTALE A.4.1 Linia îngust continu semnific delimitarea: a) fluxurilor de transport de sensuri opuse pe sectoarele de drum periculoase.2 Linia lat continu : ILE . 6.15. În cazurile în care indicatoarele sînt suspendate deasupra carosabilului. La anexa nr.1 i 6.1 este valabil numai pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr. 1. la care lungimea ha urilor este de dou ori mai mic decît intervalele dintre acestea. Particularit i de utilizare a panourilor adi ionale Panourile adi ionale se instaleaz nemijlocit sub indicatoarele a c ror semnifica ie o completeaz .2. 6.3 i 6. Marcaje longitudinale 1. 1. d) locurilor pentru sta ionarea vehiculelor. Se utilizeaz în asociere cu indicatoarele 4.1.1 ³Carosabil umed´ ± arat c semnifica ia indicatorului pe care îl înso e te este valabil numai în perioada în care carosabilul este umed.20 ³Cu excep ia invalizilor´ ± informeaz c semnifica ia indicatorului nu este valabil pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr. 6. 5.2 se amplaseaz lateral indicatorului.50.24. 6. e) marginii carosabilului.2.4.6). Înso e te indicatoarele 1.24. în cazul în care pe semnalele semaforului lipsesc s ge ile direc ionale.20. b) benzilor pe carosabilele care au dou sau mai multe benzi pe sens.2.50.48.18. altele decît autostr zile.2 Linia îngust discontinu .5 ³Direc ii pentru circula ie´ ± indic direc ia de deplasare la semnalul verde.4 a Regulamentului circula iei rutiere SEMNIFICA IA MARCAJELOR RUTIERE I PARTICULARIT DE APLICARE A ACESTORA I.23.23.23.17 ³Pietoni orbi´ ± avertizeaz c de trecerea pentru pietoni se folosesc orbii.1 ± 4.16 ³Band de circula ie´ ± determin banda de circula ie la care se refer indicatorul sau semaforul.15.6).19 ³Loc de sta ionare rezervat invalizilor´ ± determin c semnifica ia indicatorului 5. 6.

b) direc ia drumului cu prioritate în limitele intersec iei. b) determin locurile destinate întoarcerii. distincte fa de celelalte marcaje prin l imea lor sporit . 1. Marcaje transversale 1.1. 1.1. Se aplic pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.2 are s ge i direc ionale pentru sistematizarea circula iei pietonilor. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mic decît intervalele dintre acestea separ banda de decelerare sau accelerare de banda adiacent a carosabilului (la intersec ii. conduc torul trebuie s opreasc pentru a ceda trecerea vehiculelor care se deplaseaz pe drumul ce urmeaz s fie intersectat. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea.14. în care deplasarea este permis numai într-o singur direc ie. delimiteaz locul unde pista pentru bicicli ti întretaie carosabilul drumului. Poate fi utilizat separat sau în asociere cu indicatoarele 3. în caz de necesitate.15 Liniile paralele discontinue perpendiculare axei drumului.). atunci cînd semafoarele reversibile func ioneaz : a) de aceea i direc ie. lungimea ha urilor fiind egal cu intervalele dintre acestea. .11.14. limitîndu-le astfel zona de ac iune.32.3 Linia îngust continu dubl separ fluxurile de transport în sensuri opuse.32. indic trecerile pentru pietoni. întret ierile denivelate. în zona sta iilor vehiculelor de rut etc.8 Linia lat discontinu .2. pe sectoarele de drum unde manevrarea este permis numai din partea liniei discontinue. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mic decît intervalele dintre acestea: a) separ sensurile de circula ie în cazul în care drumul are dou sau trei benzi de circula ie. 1. lungimea ha urilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea avertizeaz despre apropierea de marcajul 1. 1.7 Linia îngust discontinu . 1. care separ sensurile de circula ie ori delimiteaz benzile de circula ie pe sens. 1. 1.1 sau 1.9 Linia îngust discontinu dubl . 1.2 Liniile paralele cu axa carosabilului. Poate fi utilizat separat sau în asociere cu indicatorul 3. precum i separ fluxurile de transport.11 Linia dubl format din dou linii înguste paralele.6 Linia îngust discontinu . la semnalul de interzicere al semaforului (agentului de circula ie). din care una este discontinu . 1. Se aplic pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.a) marcheaz marginea carosabilelor pe autostr zi. lungimea ha urilor fiind egal cu intervalele dintre acestea. precum i la trecerea la nivel cu calea ferat .4 Linia îngust continu are semnifica ia de interzicere a opririi.31. intr rii pe teritoriile adiacente drumului i ie irii de pe acestea.5 Linia îngust discontinu .10 Linia îngust discontinu are semnifica ia de interzicere a sta ion rii. pe drumurile cu patru i mai multe benzi pentru circula ie. 1. b) de sens opus. 1. iar alta continu : a) separ fluxurile de transport în sensuri opuse sau în acela i sens. marcajul 1.1 ± 3. 1. b) delimiteaz benzile de circula ie pe drumurile cu dou sau mai multe benzi pe sens. 1. delimiteaz : a) benzile de circula ie în limitele intersec iilor. B.13 Marcajul format din triunghiuri al turate cu vîrfurile îndreptate spre vehiculele care se apropie indic locul unde.3. delimiteaz una sau mai multe benzi pe care sensul de circula ie poate fi inversat. limitîndu-i astfel zona de ac iune. b) delimiteaz (separ ) benzile rezervate vehiculelor de rut .14.12 Linia de l ime sporit continu (linia de oprire) indic locul unde conduc torul trebuie s opreasc în cazul în care este instalat indicatorul 2.

1. În cazul în care semaforul reversibil permite circula ia pe band . 1. precum i 1. 1. precum i sta iile de oprire a lor. troleibuze) sau locul de sta ionare a taximetrelor.13 i vîrful îndreptat spre vehiculele care se apropie presemnalizeaz apropierea de marcajul 1.1 ± 1.1 i 1. b) sectorul pe care num rul benzilor de circula ie pe sens se reduce.4.20 Triunghiul avînd o latur paralel cu marcajul 1.37. avînd sau nu inscrip ia ³BUS´ ori ³TAXI´.1.21 Inscrip ia ³STOP´ presemnalizeaz apropierea de marcajul 1. iar linia 1.1 ± 1. 5.3 Liniile late conturate paralele sau oblice marcheaz spa iile de pe drum pe care intrarea este interzis .27 Inscrip ia ³50´ se aplic pe carosabil pentru completarea indicatorului 3.16.5 ± 1.2.1. spa iile rezervate.2.8 pot fi înc lcate din ambele p r i. Alte marcaje 1. c) 1. Marcajul ce permite circula ia spre stînga din banda extrem stîng permite i întoarcerea.23 Inscrip ia ³BUS´ determin banda destinat circula iei vehiculelor de rut . avînd sau nu inscrip iile ³BUS´ ori ³TAXI´.9 b). care separ benzile de circula ie în acela i sens. 1.1 ± locurile de întrerupere a benzii de separare. Marcajul care substituie marcajele de baz pe locurile (sectoarele de drum) unde se efectueaz lucr ri este de culoare portocalie.13. linia 1. în cazul în care acesta este în asociere cu indicatorul 2. în locurile în care oprirea sau sta ionarea este permis . Linia 1.26 Inscrip ia ³PR´ determin locul de sta ionare rezervat vehiculelor poli iei rutiere.16. permise în intersec ie. 1. Pot fi utilizate separat sau în asociere cu indicatoarele 5. este interzis de a o înc lca. Comportamentul participan ilor la trafic fa de cerin ele marcajelor orizontale Este interzis înc lcarea liniilor 1. determin locul opririi în sta ie a vehiculelor de rut (autobuze.18. Marcajele 1.1 poate fi înc lcat numai în cazul în care aceasta delimiteaz marginea din dreapta carosabilului. 1.1 ± 5. 1.27. se încalc numai în caz de oprire fortuit .16.3. (ca excep ie. 1.16. Marcajele orizontale aplicate pe carosabil sînt de culoare alb . 1.9 a).1. respectiv: a) 1. Linia 1. acesta arat c virarea spre carosabilul apropiat este interzis ..3 ± insuli ele directoare în locurile de fuzionare a fluxurilor de vehicule.1 i 1. de refugiu etc.24 Inscrip ia ³TAXI´ determin locul de sta ionare destinat taximetrelor.11 ce separ sensurile opuse de circula ie.3. linia 1.2 ± insuli ele directoare în locurile de separare a fluxurilor de vehicule. .1.10. 1. care delimiteaz marginea exterioar a carosabilului autostr zii.38.17 Linia îngust continu în zigzag.22 Inscrip iile cu litere i/sau cifre indic num rul atribuit drumului (itinerarului).38. În cazul în care marcajul simbolizeaz un drum f r ie ire.18. conduc torii de vehicule trebuie imediat s preselecteze banda din dreapta indicat de s geat .4.2 a).18 S ge ile cu fusele drepte presemnalizeaz direc iile de circula ie pe benzi.17. 5. care separ fluxurile de circula ie în sensuri opuse.16. poate fi înc lcat din ambele p r i (pentru a intra pe aceast band sau a ie i de pe ea).25 Simbolul ³Invalid´ determin locul de sta ionare rezervat vehiculelor conduse de invalizi. La apari ia semnalului galben în semaforul reversibil. 1. pentru scoaterea vehiculului de pe carosabilul drumului în cazul opririi fortuite a acestuia).C. sînt de culoare galben .19 S ge ile cu fusele încovoiate presemnalizeaz apropierea de: a) sectorul îngustat al carosabilului.12. 1.2 poate fi înc lcat pentru a efectua oprirea pe acostamentul drumului. Liniile 1. în asociere cu indicatoarele 1.1. precum i pentru a repune în circula ie vehiculul pe carosabilul drumului.37. c) marcajele 1. b) 1.

2 ± marginea de jos a deschiderii bol ii tunelului. intrarea pe banda respectiv este interzis . avînd dimensiunea de 560 x 200 mm.3 ± elementele de construc ie ale drumului (piloni ai podurilor. 3.1. 2.1.1 trebuie s fie cu element fluorescent-reflectorizant de culoare alb . 2. de culoare alb . La anexa nr. în func ie de tipul vehiculului. vehiculele vor fi semnalizate cu semne distinctive corespunz toare: 1. i servesc ca mijloace de orientare vizual . precum i pe alte sectoare de drum periculoase. 2. precum i refugiile ridicate destinate pietonilor. în cazul în care acestea prezint pericol pentru participan ii la trafic.În cazul în care semaforul reversibil nu func ioneaz . de culoare galben .6 ± bordurile pe sectoarele periculoase ale carosabilului. ³Autotren´ ± trei lanterne de culoare portocalie.2 ± de culoare ro ie.6 a Regulamentului circula iei rutiere MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVE În scopul ridic rii siguran ei la trafic. dar numai în cazul revenirii la banda ini ial ocupat . precum i pe autobuzele i troleibuzele care sînt articulate.3. 2. 2. ³Pneuri antiderapante´ ± triunghi echilateral cu vîrful în sus. cu conturul de culoare ro ie. a podurilor i a viaductelor. pe fondul c reia este aplicat inscrip ia ³MD´ de culoare neagr ± se instaleaz în spatele autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova care particip în traficul interna ional. Linia 1. indicînd gabaritele acestora. de protec ie i de reazem ai parapetelor protectoare etc. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 40 mm) ± se instaleaz în spatele autovehiculului. ³Vehicul lung´ ± dreptunghi cu suprafa a reflectorizant . precum i din partea celei continue. 2. avînd dimensiunea axei mari de 165 mm. . 2.4 ± suprafe ele laterale ale parapetelor rutiere de protec ie.11 poate fi înc lcat din partea liniei discontinue. Marcajul 2. II. ca urmare a efectu rii manevrei de ocolire sau de dep ire. de culoare alb . pe ambele p r i la cel mult 0.3. avînd spa ii egale între ele de 150-300 mm ± se instaleaz pe autocamioanele i tractoarele cu ro i (de categoria 1400 kg i mai mare) care tracteaz remorci.). formate dintr-o asociere de benzi albe i negre. în curbele cu raz mic .5 ± suprafe ele laterale ale parapetelor rutiere de protec ie pe sectoarele de drum.2 ± stîlpii de direc ionare a deplas rii.40 m de la extremit ile laterale ale vehiculului. Marcajele verticale semnalizeaz : 2. ziduri de sprijin etc. pe fondul c ruia este aplicat simbolul unui pneu cu lan uri de culoare neagr (latura triunghiului 200-300 mm. în pantele cu declivitate pronun at . axei mici de 105 mm. cu conturul de culoare neagr (l imea conturului 5 mm).1 ± 2.3. amplasate orizontal deasupra cabinei. l imea conturului 1/10 din latur ) ± se instaleaz în spate pe partea stîng a autovehiculelor echipate cu pneuri care au elemente antiderapante. se aplic pe elementele de construc ie ale drumului. 4. iar cel 2.1. SEMNIFICA IA MARCAJELOR VERTICALE Marcajele rutiere verticale. ³Semnul statului´ ± elips (oval) cu suprafa a reflectorizant . altele decît cele men ionate. viaductelor. în partea de jos a caroseriei.3.

grosimea liniei ± 10 mm. 16. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 5 mm). ³Triunghi de presemnalizare´ ± trebuie s corespund standardului. de culoare galben . de culoare galben . l imea conturului 1/10 din latur ) ± se instaleaz în fa a i în spatele autobuzelor i camioanelor cu care se efectueaz instruirea. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 5 mm). ³Vehicul lent´ ± triunghi echilateral cu vîrful în sus i cu suprafa a reflectorizant . pe ambele p r i la cel mult 0. ³Conduc tor surdomut´ ± cerc (diametrul 160 mm) de culoare galben . pe fundalul c ruia se aplic inscrip ia ³ATEN IE! COLOAN MILITAR ´ de culoare neagr (în l imea literelor ± 60 mm. ³Coloan militar ´ ± dreptunghi cu suprafa reflectorizant . precum i în cazurile în care viteza maxim a vehiculului. pe fondul c ruia este aplicat simbolul invalidului de culoare neagr ± se instaleaz în fa a i în spatele autovehiculului condus de invalid. cu l imea de 50 mm ± se aplic în conformitate cu punctul 88 din prezentul Regulament. pe care se semnalizeaz particularit ile înc rc turii periculoase ± se instaleaz în fa a i în spatele vehiculelor care transport astfel de înc rc turi. avînd dimensiunea de 750 x 300 mm.21 de culoare neagr ± se instaleaz în fa a i în spatele microbuzelor i autobuzelor care efectueaz transportarea în grup a copiilor. în partea de jos a caroseriei. de culoare portocalie. 6. cu conturul de culoare ro ie (latura 250-300 mm. cu conturul negru (partea dreapt a c ruia este de 400 x 300 mm. ³Conduc tor încep tor´ ± cerc de culoare galben (diametrul 160-250 mm.40 m de la extremit ile laterale ale vehiculului. l imea conturului ± 15 mm). Se instaleaz pe partea frontal a primului i partea dorsal a ultimului vehicul din coloan . ³Copii´ ± p trat de culoare galben .27 de semnifica ia corespunz toare ± se instaleaz în spate pe partea stîng a autovehiculelor care transport înc rc turi cu gabarit i mas dep ite. conform caracteristicii tehnice. ³Conduc tor medic´ ± p trat (latura 140 mm) de culoare albastr care are înscris în el un cerc (diametrul 125 mm) de culoare alb . distan a dintre rînduri ± 40 mm). 7. 11. pe care este aplicat o cruce de culoare ro ie (lungimea liniei 90 mm. 9. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 5 mm). ³Înc rc tur cu gabarit dep it´ ± panou cu suprafa a reflectorizant de dimensiunea 400 x 400 mm. 13. 8. care reprezint simbolul indicatorului rutier 3. pe fondul c ruia este aplicat inscrip ia ³ ´ de culoare neagr (latura triunghiului 200-300 mm. în func ie de tipul vehiculului). 12. partea stîng ± 290 x 300 mm. 10. în func ie de tipul vehiculului). de culoare ro ie i alb . în func ie de tipul vehiculului. în func ie de tipul microbuzului sau autobuzului. pe fondul c ruia este aplicat simbolul indicatorului rutier 1. este mai mic decît cea stabilit în punctul 47 din prezentul Regulament. cu conturul necomplet de culoare ro ie (latura triunghiului 200-300 mm. l imea liniei 25 mm) ± poate fi amplasat în fa a i în spatele autovehiculelor. ³Înc rc tur periculoas ´ ± dreptunghi cu suprafa a reflectorizant de dimensiunea 690 x 300 mm.5. la dorin a conduc torului medic. 14. ³Limitare de vitez ´ ± cerc de culoare alb (diametrul 160-250 mm. l imea conturului 1/10 din latur ). în func ie de tipul vehiculului. pe fondul c ruia este aplicat semnul exclam rii de culoare neagr ± se instaleaz în fa i în spatele vehiculelor ai c ror conduc tori au o vechime în conducere mai mic de un an. l imea conturului 1/10 din latur ) ± se instaleaz în spatele autovehiculului lent. 15. . de culoare alb . în care sînt înscrise trei cercule e de culoare neagr (diametrul 40 mm) dispuse în unghiurile unui triunghi echilateral imaginar. cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 40 mm). la o distan de cel mult 0. cu conturul de culoare ro ie. ³Conduc tor invalid´ ± p trat (latura 140 mm) de culoare galben . ³ coal ´ ± triunghi echilateral cu vîrful în sus. al c rui vîrf este îndreptat în jos ± se instaleaz în fa a i în spatele autovehiculelor ai c ror conduc tori sînt surzi sau surdomu i. pe fondul c ruia sînt aplicate pe diagonal o asociere de linii. de culoare alb . cu conturul de culoare ro ie (l imea conturului 1/10 din diametru).40 m de la extremitatea stîng lateral a vehiculului. Se utilizeaz conform punctului 37 subpunctul 2) din prezentul Regulament. l imea literelor ± 30 mm.

1 la Regulamentul circula iei rutiere 1 SEMNALELE AGENTULUI DE CIRCULA IE .Anexa nr.

.

.

.

.

.

.

.

Anexa nr.2 la Regulamentul circula iei rutiere 2 DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOAS .

.

INDICATOARE DE AVERTIZARE .3 la Regulamentul circula iei rutiere 3 INDICATOARE RUTIERE I.Anexa nr.

.

.

INDICATOARE DE PRIORITATE .II.

.

.

.

.

.

INDICATOARE DE INFORMARE I ORIENTARE a) De informare .V.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 la Regulamentul circula iei rutiere 4 MARCAJE RUTIERE I. MARCAJE ORIZONTALE A) Marcajele longitudinale .Anexa nr.

C) Alte marcaje .

.

APLICAREA MARCAJELOR ORIZONTALE .

.

.

.

APLICAREA MARCAJELOR VERTICALE

5 .Anexa nr.

la Regulamentul circula iei rutiere 5 MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCR RILOR DE DRUM .

Anexa nr.6 .

la Regulamentul circula iei rutiere 6 MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVE .

.

9.151 -153. Hot rîrea Guvernului nr.792 din 20 august 1999 ³Cu privire la completarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.403). Hot rîrea Guvernului nr.1579). 2002. art. 2000.713 din 27 iulie 1999´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.81-83.2009 .66-68. aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr. art. nr.713 din 27 iulie 1999´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr.Anexa nr. 1999. 2004. 4. 10. nr. 2006.651 din 10 iulie 2000 ³Privind modificarea i completarea unor acte normative´ (Monitorul Oficial al Republica Moldova. 2008.277 din 16 martie 2006 ³Privind aprobarea modific rilor i complet rilor ce se opereaz în Regulamentul circula iei rutiere. art. art. 3. art. Hot rîrea Guvernului nr. 8. art.685).84-85.107-111. art. 2007.94-95.588 din 14 mai 2002 ³Cu privire la modificarea i completarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hot rîrea Guvernului nr. 2002. Hot rîrea Guvernului nr. Punctul 29 din Modific rile i complet rile ce se opereaz în unele hot rîri ale Guvernului Republicii Moldova. __________ Hot rîrile Guvernului 357/13.313). 15. nr. Punctul 1 din Modific rile i complet rile operate în unele hot rîri ale Guvernului. nr.83-86. nr.2 la Hot rîrea Guvernului nr. nr.50-52. Punctul 1 din Modific rile i complet rile ce se opereaz în unele hot rîri ale Guvernului Republicii Moldova.47 -50.05. 6.830).2009 Hot rîre cu privire la aprobarea Regulamentului circula iei rutiere //Monitorul Oficial 92-93/409. aprobate prin Hot rîrea Guvernului nr. Punctul 2 al Hot rîrii Guvernului nr. nr. 1999.1371). nr. 5.1269 din 20 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova .747).556 din 30 aprilie 2008 ³Cu privire la completarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.163-165. art. aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr.271 din 18 martie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr. Hot rîrea Guvernului nr.545).357 din 13 mai 2009 LISTA hot rîrilor de Guvern care se abrog 1.817 din 23 iulie 2007 ³Cu privire la aprobarea modific rilor i complet rilor ce se opereaz în Hot rîrea Guvernului nr.05. 2000. art.1451 din 12 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.855). nr.732).713 din 27 iulie 1999 ³Cu privire la aprobarea Regulamentului circula iei rutiere´ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2. art. 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->