Reţinerea permisului de conducere Reţinerea permisului de conducere se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându

-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai, se consideră suspendare. Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce se consideră infracţiune la legea circulaţiei se aplică: 1. când titularul acestuia, a pus în circulaţie sau a condus pe drumurile publice un au tovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat; 2. dacă pune în circulaţie sau conduce pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 3. pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România; 4. dacă tractează o remorcă neînmatricu lată sau neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 5. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram vai fără permis de conducere sau permis necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul res pectiv, sau permisul i-a fost retras sau anulat, ori căruia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat sau care nu are dreptul de a conduce autovehicu le în România; 6. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram-

421

vai cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge; 7. când titularul acestuia a condus un vehi cul de transport public de persoane, transport de substanţe sau produse peri culoase ori se află în procesul de instru ire practică a unei persoane pentru ob ţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, sau este sub influenţa unor substanţe ori pro duse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 8. dacă valoarea concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat; Dacă s-a constatat metrologic, că valoa rea concentraţiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, se va recolta obligatoriu probe biologice; 9. când conducătorul de vehicul sau a instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, a consumat alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie, care a avut ca re zultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea pro belor biologice, ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metro logic, sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat, a prezenţei acestora în aerul expirat; 10 dacă conducătorul unui autovehicul sau al unui tramvai ori instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, refuză, se împo-

422

triveşte ori se sustrage de la recoltarea probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare acestora; 11 când titularul acestuia a condus un autovehicul sau un tramvai aflându-se între timp sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 12. pentru părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de că tre instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, impli cat într-un accident de circulaţie, în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ori dacă acci dentul s-a produs ca urmare a unei in fracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei; 13. când conducătorul de autovehicul sau tramvai, a fost implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane, ca urmare a defecţiunii grave a mecanismului de direcţie. în această situaţie se elibereză dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie. 14. dacă lasă fără supraveghere pe partea ca rosabilă a drumurilor publice a unui vehi cul care transportă produse sau substan ţe periculoase. 15. dacă conducătorul autovehiculului or ganizează sau participă, în calitate de conducător de vehicul la întreceri neau torizate pe drumurile publice; în situaţiile de la punctele mai sus enumerate se eliberează o dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.

4. dacă fapta nu constituie. 9. neacordarea priorităţii de trecere pieto nilor angajaţi în traversarea regulamen tară a drumului public prin locurile spe cial amenajate şi semnalizate. se aplică pentru: 1. infracţiune.nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. 8. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. 3. 7. nerespectarea regulilor privind depăşirea. 11. cu excepţia ca zurilor în care se efectuează regulamen tar manevra de depăşire.Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce constituie contravenţie la legea circulaţiei. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. 12.conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. se eliberează dova dă fără drept de circulaţie. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. în care a fost implicat. instituite pe un anumit seg ment de drum public. în vederea întoc mirii documentelor de constatare. 2. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circula ţie din care a rezultat avarierea unui vehi cul sau alte pagube materiale. 5. potri vit legii. nerespectarea semnalelor. 13. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie. 6. 10. neprezentarea imediată la unitatea de po liţie pe raza căreia s-a produs accidentul. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului.conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca- . circulaţia pe sens opus.

potrivit legii. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană. este deteriorat ori se află în mod nejus tificat asupra altei persoane. faptul când permisul de conducere pre zintă modificări. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România.nismul de direcţie. cu privire la efectele inter naţionale ale interzicerii exercitării drep tului de a conduce un vehicul cu motor. nepermiterea verificării vehiculului precum şi a identităţii conducătorulu sau a pasagerilor aflaţi în interiorul aces tuia. 15. neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată. în termenul prevă zut de lege. 423 . 19. care nu a preschimbat permisul de conduce re obţinut în alt stat. titularului acestuia i se elibe rează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. atunci când există indicii despre să vârşirea unei fapte de natură contraven ţională sau penală. cazul în care împotriva titularului aces tuia s-a hotărât o astfel de măsură de că tre o autoritate străină competentă. rati ficată de România prin Legea nr. se eliberează dovad. se eliberează dovadă în locuitoare fără drept de circulaţie. 16. 14. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. când barierele sau semibariereh sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sai sonore sunt în funcţiune. cu mijloace teh nice omologate şi verificate metrologic. pen tru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. constatată. titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocui toare cu sau fără drept de circulaţie. constatate de poliţi. rutieră împreună cu specialiştii Registru lui Auto Român. depăşirea cu mai mult de 50 km/h i vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. ştersături sau adăugări. 126/1997. 17. înlocuitoare fără drept de circulaţie. 18.

se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. aflată în termenul de valabilitate. pe toată perioada urmăririi penale. 424 . Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere. i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă. competentă de orice persoană interesată. fără a se depăşi însă termenul de valabilitate al primei dovezi. până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. Procedura prealabilă nu este obligatorie. cu valabilitate până la 15 zile. la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale. ori la propunerea instanţei de judecată. de către şeful poliţiei rutiere. Pentru cazurile în care conducătorul unui vehicul este cercetat penal pentru o infracţiune la legea circulaţiei. pe raza căreia s-a comis fapta. dreptul de circulaţie se poate prelungi cu câte 30 de zile.Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce. Decizia şefului poliţiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ. în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o faptă săvârşită anterior. care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

zgomotul în mers sau staţionare depăşeş te limita legal admisă pentru tipul res pectiv de vehicul. elementele dispozitivului de cuplare pen tru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile. 5. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri: 1. pre văzute în normele tehnice în vigoare. sistemul de frânare de serviciu este defect. vehiculul nu are efectuată inspecţia teh nică periodică valabilă. 9. vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate. mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise.autovehiculul sau tramvaiul are aplicate . 7. 8. mij loacele fluorescent-reflectorizante. vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare. 6. 4. referitoare la transportul pro duselor periculoase.Reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului. sistemul de frânare de ajutor sau de sta ţionare este defect. 11. fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau deze chilibrarea ansamblului. 10. anvelopele au alte dimensiuni sau carac teristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase. motorul emite noxe poluante peste li mitele legal admise. ori sunt uzate peste limita legal admisă. nu sunt respectate normele tehnice con structive. 2. protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei. 3. 12.

conform legii.plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare. autovehiculul are aplicat pe partea fron tală şi/sau posterioară a acestuia afişe.17. în conformitate cu prevederile legale. lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule. lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare. vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta lege. 17. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare. 19.pe parbriz. 18.18. 22. altele decât cele omologate. datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu carac teristicile tehnice ale vehiculului. în situaţiile prevăzute la aliniatele numero- . 15. folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului. 14. vehiculul nu are montată una dintre plăcu ţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregis trare. autovehiculul prezintă scurgeri semnifi cative de carburant sau lubrifiant. vehiculul nu este asigurat de răspundere civila 111 cu de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie. cât şi din exterior.vehiculului îi lipsesc elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare. înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea nu mărului de înmatriculare. 21. prevăzute de reglementările în vigoare.15. 13.16. 20. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. atât din interior. 16. destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

15. se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră.22.19.16.12. în cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.13. 4.7. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. pentru a se stabili. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare. destinaţia finală pentru parcarea autovehiculului. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare.18. 20. 425 . în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile. împreună cu unităţile de pompieri şi de apărare civilă.21. la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare. poliţistul rutier ia măsuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat.8.5. 9.17.16.15. o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile. 6. h prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut. Poliţistul rutier este obligat să anunţe de îndată unitatea de poliţie din care face parte. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.tate mai sus: 2. cu excepţia celor care nu corespund standardelor.18. iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa învestită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă. în condiţiile prevăzute de regulament. iar în cazurile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 1. cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie.17.10. poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie. în cazul nerespectării regulilor referitoare la transportul produselor peri culoase. reţinând certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare.14.3.11.

aflaţi pe sensul de de plasare a autovehiculului sau tramvaiului. 6. 8. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept.nerespectarea regulilor privind depăşirea. neacordarea priorităţii de trecere pietoni lor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special ame najate şi semnalizate. 3. 7. 5.Suspendarea dreptului de a conduce Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a 11-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. 4. săvârşirea de către conducătorul de autove- 426 . indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a 111-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. 2. neprezentarea la unitatea de poliţie com petentă în termen de cel mult 24 ore pe raza căreia s-a produs un accident de cir culaţie din care au rezultat numai pagube materiale pentru întocmirea documente lor de constatare. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. nerespectarea semnalelor. pentru o perioadă de 30 de zile.

3 neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată când barierele sau semibarierele sunt coborâte. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit seg ment de drum public. dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. 2. ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau so nore sunt în funcţiune. nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. dacă fapta nu constituie. cu excepţia cazu rilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire. 2 conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca nismul de direcţie. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1 conducerea sub influenţa băuturilor alco olice. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. . circulaţia pe sens opus. potrivit le gii. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. 3.hicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. infracţiune. constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Regis trului Auto Român. 4. 5.

pentru faptele constatate de poliţiştii rutieri din subordine. în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii. potrivit legii. aflat în procesul ori de înlocuitorul acestuia. Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei. suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti care îl arc în evidenţă. în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare. Hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliţiei rutiere. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. Suspendarea exercitării dreptului flf a rnnduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti 4 depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. Se suspendă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile dacă fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. constatată.d e in struire p ractică a p erso an elo r p en tru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. care are în evidenţă contravenientul. . 91 din Codul penal. sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori de adjunctul acestuia. Sancţiunile prezentate mai sus se aplică şi instructorului auto atestat. Perioada de suspendare dreptului de a conduce nu poate depăşi 90 de zile. pe raza căruia a fost săvârşită fapta.

Medicul de familie. care posedă permis de conducere. pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie. trebuie să se prezinte obligatoriu. Verificarea cunoaşterii regulilor de circu- i. Retragerea permisului de conducere Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră. în cazurile prezentate mai sus. atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. după caz. aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice A. c o n stă în c o m p le ta re a u n u l tc st-g rilă . atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări. iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai.Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. Contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau. Neprezentarea contravenientului în termen de 5 zile în mod nejustificat. conducătorul de autovehicul sau tramvai cât şi instructorul auto atestat. va comunica aceasta ime- 427 . pentru a preda permisul de conducere. va solicita examenul de specialitate necesar. ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii. Este declarată „promovat". în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise. dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice. are reşedinţa. de către o instituţie medicală autorizată. examenului penu u obţinerea permisului de conducere.iţic .

Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai. Anularea permisului Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele care atrage anularea permisului. la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate. se pedep seşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 4. Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale că- 428 . săvârşită ca urmare a nerespectării regu lilor de circulaţie. sau cu amendă. se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. tractarea unei remorci neînmatricu late sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. 3. titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecăto rească rămasă definitivă pentru o in fracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane.diat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. 2. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. neînmatriculat sau neîn registrat. 5. Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: 1. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înma triculare sau de înregistrare.

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă care are o îmbibaţie alcoolică de pes te 0. sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupe fiante sau a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. 6. 7.rei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat. pentru conducerea pe drumurile publice. se pe depseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. cu pedeapsa de mai sus se sancţionează şi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai şi care se află sub influ enţa unor substanţe ori produse stu pefiante sau medicamente cu efecte si- . se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. care nu are drept de circulaţie în România. sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.80 g/l alcool pur în sânge. 8. ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. sau permisul i-a fost retras sau anulat. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere. 10. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. unei persoane care nu posedă permis de conducere sau permisul de conducere este necorespunzător cate goriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv. 9. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subca tegoriei din care face parte vehiculul res pectiv sau permisul i-a fost retras sau anu lat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. încredinţarea cu ştiinţă unui autove hicul sau tramvai.

sau a examinato rului autorităţii competente. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei. 13. ori da că accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni. pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. de a se supune recoltării pro belor biologice sau testării aerului expirat. prezenţei de produse sau substanţe stupe fiante ori a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. 14. părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto. aflat în procesul de instruire. implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vă tămarea integrităţii corporale ori a sănătă ţii uneia sau mai multor persoane. dacă persoana aflată în una dintre situa ţiile prevăzute mai sus. sau de examinatorul autori tăţii competente. aflat în procesul de instruire. refuzul. se pe depseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 11. fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele ac cidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corpo rale ori a sănătăţii uneia sau mai multor în vederea stabilirii alcoolemiei ori a . împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto. aflat în tim pul desfăşurării probelor practice ale exa menului pentru obţinerea permisului de conducere. efectuând trans port public de persoane. 12.milare acestora. transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţi nerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. aflat în timpul desfăşu rării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conduce re.

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. distruge. aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare indicatoarele. semafoarele.persoane. 18. ori a examinatorului autorităţii competente. fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto. la întreceri neautorizate pe dru murilc publice se pedepseşte cu închisoa re de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 16. se pedepseşte cu în- 429 . permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circu laţiei pe drumurile publice. fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. organizarea sau participarea. instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora. 19. în ca litate de conducător de vehicul sau de ani male. de natură să inducă în eroare participanţii la trafic. 15. 17. până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat. produse ori sub stanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. fapta săvârşită cu intenţia de a sustrage. de a consuma alcool. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. a prezenţei acestora în aerul expirat. fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente. aflat în procesul de instruire. amenajările rutiere sau crearea de obsta cole pe partea carosabilă. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. după produce rea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătă marea integrităţii corporale ori a sănă tăţii uneia sau mai multor persoane.

21. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii. Hotărârea asupra anulării se comunică de către poliţia rutieră care a dispus această măsură autorităţii competente care a eliberat permisul de conducere. el însuşi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţa medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau 430 . repararea autovehiculelor. în contenciosul administrativ. pentru a fi înscrisă în evidenţă operativă. de societăţile din domeniul asigurărilor. fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau. împotriva hotărârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce acţiune în justiţie. 20.chisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. în lipsa altor mijloace de transport. va fi încunoştiinţată în scris despre măsura luată. Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care. în baza atestării validităţii constatării amiabile de accident. în termen de cel mult 5 zile de la luarea hotărârii. Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat. blocarea cu intenţie a drumului pub lic. dacă se pune în pericol siguranţa cir culaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. după caz. Permisul de conducere se anulează de către autoritatea care a eliberat documentul şi în cazul în care titularul acestuia a decedat. remor cilor. Nu constituie infracţiune repararea autovehiculelor având urme de accident.

dacă victima părăseşte locul faptei. 126/1997. în vederea întocmirii documentelor de constatare. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. dacă acesta anunţă de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie. . Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului. după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului. Hotărârea anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutieră care a dispus măsura. Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante. consemnate într-un registru special. pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul. Nu constituie infracţiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară. dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor. iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto. dacă se înapoiază imediat la locul accidentului. ratificată de România prin Legea nr.înregistrare a vehiculului condus.

c) din Codul penal. se va declara „promovată". după caz a fost majorată cu 30 de zile.1a încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în situaţia în care titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizată. în baza hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. Este declarată „promovată".60 sau 90 de zile sau. se efectuează de către serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. la cererea titularului. la nivelul . în perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. 2. 4. în următoarele cazuri: 1. prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de con statare a contravenţiei a fost anulat. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 12 întrebări).Permisul de conducere se restituie titularului: Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. săptămânal. la expirarea perioadei de suspendare. în zilele stabilite. 112 lit. Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie. 3. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient. la încetarea măsurii de siguranţă prevă zute la art. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări (după aprobarea proiectului de lege. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie constă în completarea unui test-grilă. în cazul în care sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contraYtn(ll pCfltfll trtrt ltjţta (HtYtdt nunptir darea dreptului de a conduce pentru 30. ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră.

dată SUfll iiidtpljiiju. în ultimii 2 ani de la data constatării contra venţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului.permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoo lice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere. 2. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ pre văzute la art. la cererea titularului. uimiitoarele condiţii: 1. a fost declarat admis la testul de verifica re a cunoaşterii regulilor de circulaţie. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. a obţinut permis de conducere cu cel pu ţin 1 an înainte de săvârşirea faptei.serviciului poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenţă în următoarele situaţii: . în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea pe rioadei de suspendare a exercitării drep tului de a conduce. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu încă 30 de zile. 5. uiiimliuiv. dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie. 91 din Codul penal. nu a beneficiat de o astfel de măsură. . 4. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce dar nu mai puţin de 30 de zile. face dovada achitării amenzii contra venţionale 431 . 3.când fapta a fost urmărită ca infracţiune pre văzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.

2. iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au sta bilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor. cu cel mult o zi lucrătoare. 4. vătămare corporală gravă. din nou. perioada de suspendare a fost majorată. Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină. a fost implicat într-un accident de circu laţie din care au rezultat numai pagube materiale. produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie. Obţinerea unui nou permis de conducere Persoana a cărei permis de conducere a fost anulat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. cu excepţia cazurilor când a intervenit una din- 432 . lovire sau vătămare cauzatoare de moarte. sancţiunea contravenţională complemen tară s-a dispus ca urmare a neopririi la tre cerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune. dacă: 1. restituirea documentului. poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatata fapta. împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce. a cumulat. înainte de data părăsirii teritoriului României.Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. 3. înainte de expirarea perioadei de suspendare. conform legii. cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

-fişa medicală şi avizul psihologic. a expirat sau a fost revocat. fără a fi necesară trecerea unui anumit termen de la data aplicării măsurii administrative. . -fişa de şcolarizare. . Pentru admiterea prezentării la examen. -copia actului de identitate. 64 lit. au trecut 6 luni de la data executării pe depsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă. -certificatul de cazier judiciar. c) din Codul penal. .copia actului de studii. a trecut un an de la data graţierii pedep sei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. 5. 2. Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. 4.este aptă din punct de vedere medical. persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere. prevăzută la art. care să ateste înde plinirea condiţiei. se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere.îndeplineşte condiţiile de mai sus.tre situaţiile prevăzute mai jos: 1. interzicerea dreptului de a exercita profe sia sau ocupaţia de conducător de autove hicule. ca urmare a săvârşirii. într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de con ducere.a intervenit amnistia. a unei fapte care atrăgea sus pendarea exercitării dreptului de a con duce. persoana trebuie să facă dovada că: . 3. persoana care solicită examinarea în vede rea obţinerii permisului de conducere tre buie să depună următoarele documente: -cererea-tip. înainte de intrarea în vi goare a prezentei ordonanţe de urgenţă. prin care s-a dispus sus pendarea condiţionată a executării pe depsei ori suspendarea executării pedep sei sub supraveghere.

odată cu aplicarea sancţiunii amenzii. vehiculele cu tracţiune animală. plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt mon tate pe vehicule. precum şi atunci când cauzele care impuneau luarea acestei măsuri au fost înlăturate pe loc. Sunt supuse confiscării: 1. când cir culă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul. prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele autorizate. organizat de o şcoală de conducători de autovehicule autorizată. -copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. mijloacele speciale de avertizare luminoa se şi sonore deţinute. dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului. Imobilizarea nu se dispune atunci când vehiculul poate fi repus în circulaţie de către un alt conducător calificat indicat de persoana vinovată sau de către proprietar. -dovada că a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă.■ chitanţa de plată a taxei de examinare. Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră. 3. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare. prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei. 4. 2. ■cererea de prezentare la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat. pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului. ori pe alte trasee decât ce le stabilite de autorităţile publice locale. Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. Efectele imobilizării încetează în momentul .

2. după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier. ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. deteriorează drumul public sau afectează mediul. în această situaţie. de către poliţiştii de frontieră. 3. Imobilizarea unui vehicul Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: 1. Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul măr- 433 . iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României. conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranţa circulaţiei. procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului.în care au fost înlăturate motivele care au dus la luarea acestei măsuri şi se dispune de către agentul constatator sau şeful acestuia. Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea sunt interzise. menţionându-se aceasta în procesulverbal. fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori. pe acostament SflU Cât nai aproape tic margi- nea drumului. conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înma triculare sau de înregistrare fals.

conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală. 434 .furilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite. 6. omologate. sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni. se află sub influenţa băuturilor alcoolice. Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală. se dispune când a fost indisponibilizat prin instituirea unui sechestru sau este fără proprietar sau abandonat. Pentru oprirea forţată sau imobilizare. 7. poliţia rutieră poate utiliza dispozitive speciale. 4. iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o alta persoană. stabilite prin regulament. Ridicarea în cazul staţionării neregulamentare Poliţia rutieră poate dispune ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. refuză să se legitimeze. a produselor sau substanţelor stupefian te ori a medicamentelor cu efecte simila re acestora. nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege. Radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului. 5.

după caz. cu excepţia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile Al şi Bl. pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice şi prac- .PERMISUL DE CONDUCERE Toţi cei care conduc autovehicule ori tramvaie pe drumurile publice. care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi. examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează. în condiţiile stabilite prin regulament. Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare. sau dovadă înlocuitoare a permisului. răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau. numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens. în vederea obţinerii permisului de conducere. instructorul auto atestat ori. după caz. Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane. precum şi cei care conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7. Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice. pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei respective.5 tone sau cu gabarite depăşite ori care transportă produse sau substanţe periculoase. şi persoanele care urmează un curs de pregătire practică. De la data aderării României la Uniunea Europeană. cu drept de circulaţie şi să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi. trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniţi. în vederea obţinerii permisului de conducere. precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege.

pentru subcategoriile Al şi Bl. DE. Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0. de cel puţin 18 ani împliniţi. Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv. Tb şi Tv. solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic. C1. pentru categoriile A. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi.tice pentru obţinerea permisului de conducere. B. precum şi pentru sub-categoriile D1şi DlE. solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice. în vederea obţinerii permisului de conducere. BE. reşedinţa . C. C1E şi Tr şi să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi. CE. pentru categoriile D.16 kW/kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0. înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice. numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test de aptitudini şi comportament test susţinut la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislaţie rutieră şi instructori auto atestaţi. într-o unitate autorizată. Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul.16 kW/kg. dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia.

231 alin. Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere. în cazul celor aflaţi la studii în România potrivit art. Medicul de familie. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România. vătămare corporală gravă. examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. într-o limbă de circulaţie internaţională. persoanele 435 . la cerere. declarata inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai.ori rezidenţa normală sau. care posedă permis de conducere. de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ. Permisul se anulează dacă a fost obţinut prin încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. în cazul cetăţenilor străini. care îşi stabilesc domiciliu! sau reşedinţa în România. persoana care a fost condamnată. (1). tâlhărie sau de furt al unui autovehicul. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi psihologic. va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. pentru a atrage atenţia celorlalţi participanţi la trafic asupra faptului că eventualele ezitări provin din cauza lipsei de experienţă. lovire ori vătămare cauzatoare de moarte. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor. Conducătorii autovehiculelor care au o practică în conducere mai mică de un an sunt obligaţi să poarte un semn distinctiv montat pe autovehicul.

c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. în condiţiile legii. trebuie să posede şi permis de conducere internaţional. titularii permiselor de conducere naţionale valabile. eliberate de autorităţile: a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere. sunt obligaţi ca in termen de 90 de zile să le preschimbe în permis românesc. b) statelor membre ale Uniunii Europene. de către serviciul public comunitar regim. 82 alin. Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României. permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia titularul are dornici- 436 . titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou permis de conducere. (1). persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. pe a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa. prevăzută la art. în termen de 30 zile de la schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia. Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimbă.care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 şi 23 alin. (2). iar cei care doresc să obţină un permis de conducere sau o nouă categorie. pot susţine examenul pentru obţinerea permisului la autorităţile competente. Persoanele care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România şi posedă permis de conducere.

a IH-a. în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. reşedinţa. se predă de către persoana care îl deţine. Permisul de conducere al conducătorului auto decedat. Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea.liul sau. şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României. furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente. precum şi eliberarea unui nou permis de conducere. . în cel mult 48 de ore de la constatare. în termen de 30 de zile. autorităţii emitente.