Reţinerea permisului de conducere Reţinerea permisului de conducere se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându

-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai, se consideră suspendare. Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce se consideră infracţiune la legea circulaţiei se aplică: 1. când titularul acestuia, a pus în circulaţie sau a condus pe drumurile publice un au tovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat; 2. dacă pune în circulaţie sau conduce pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 3. pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România; 4. dacă tractează o remorcă neînmatricu lată sau neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 5. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram vai fără permis de conducere sau permis necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul res pectiv, sau permisul i-a fost retras sau anulat, ori căruia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat sau care nu are dreptul de a conduce autovehicu le în România; 6. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram-

421

vai cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge; 7. când titularul acestuia a condus un vehi cul de transport public de persoane, transport de substanţe sau produse peri culoase ori se află în procesul de instru ire practică a unei persoane pentru ob ţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, sau este sub influenţa unor substanţe ori pro duse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 8. dacă valoarea concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat; Dacă s-a constatat metrologic, că valoa rea concentraţiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, se va recolta obligatoriu probe biologice; 9. când conducătorul de vehicul sau a instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, a consumat alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie, care a avut ca re zultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea pro belor biologice, ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metro logic, sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat, a prezenţei acestora în aerul expirat; 10 dacă conducătorul unui autovehicul sau al unui tramvai ori instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, refuză, se împo-

422

triveşte ori se sustrage de la recoltarea probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare acestora; 11 când titularul acestuia a condus un autovehicul sau un tramvai aflându-se între timp sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 12. pentru părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de că tre instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, impli cat într-un accident de circulaţie, în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ori dacă acci dentul s-a produs ca urmare a unei in fracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei; 13. când conducătorul de autovehicul sau tramvai, a fost implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane, ca urmare a defecţiunii grave a mecanismului de direcţie. în această situaţie se elibereză dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie. 14. dacă lasă fără supraveghere pe partea ca rosabilă a drumurilor publice a unui vehi cul care transportă produse sau substan ţe periculoase. 15. dacă conducătorul autovehiculului or ganizează sau participă, în calitate de conducător de vehicul la întreceri neau torizate pe drumurile publice; în situaţiile de la punctele mai sus enumerate se eliberează o dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.

9. 13. se eliberează dova dă fără drept de circulaţie. nerespectarea semnalelor. potri vit legii. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. în care a fost implicat. 12. infracţiune. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. cu excepţia ca zurilor în care se efectuează regulamen tar manevra de depăşire. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. 8. 3. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. dacă fapta nu constituie. se aplică pentru: 1. neprezentarea imediată la unitatea de po liţie pe raza căreia s-a produs accidentul.conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca- . aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului.Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce constituie contravenţie la legea circulaţiei. 11. nerespectarea regulilor privind depăşirea. în vederea întoc mirii documentelor de constatare. 2. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. 4. instituite pe un anumit seg ment de drum public. circulaţia pe sens opus. 10. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circula ţie din care a rezultat avarierea unui vehi cul sau alte pagube materiale.conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice.nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. 5. neacordarea priorităţii de trecere pieto nilor angajaţi în traversarea regulamen tară a drumului public prin locurile spe cial amenajate şi semnalizate. 7. 6.

se eliberează dovad. constatate de poliţi. 14. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. cazul în care împotriva titularului aces tuia s-a hotărât o astfel de măsură de că tre o autoritate străină competentă. în termenul prevă zut de lege. 17. 16. 15. titularului acestuia i se elibe rează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. este deteriorat ori se află în mod nejus tificat asupra altei persoane. constatată.nismul de direcţie. neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată. faptul când permisul de conducere pre zintă modificări. depăşirea cu mai mult de 50 km/h i vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. înlocuitoare fără drept de circulaţie. cu mijloace teh nice omologate şi verificate metrologic. rutieră împreună cu specialiştii Registru lui Auto Român. când barierele sau semibariereh sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sai sonore sunt în funcţiune. rati ficată de România prin Legea nr. se eliberează dovadă în locuitoare fără drept de circulaţie. potrivit legii. cu privire la efectele inter naţionale ale interzicerii exercitării drep tului de a conduce un vehicul cu motor. 18. nepermiterea verificării vehiculului precum şi a identităţii conducătorulu sau a pasagerilor aflaţi în interiorul aces tuia. pen tru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană. 423 . atunci când există indicii despre să vârşirea unei fapte de natură contraven ţională sau penală. care nu a preschimbat permisul de conduce re obţinut în alt stat. 126/1997. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România. 19. titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocui toare cu sau fără drept de circulaţie. ştersături sau adăugări.

Pentru cazurile în care conducătorul unui vehicul este cercetat penal pentru o infracţiune la legea circulaţiei. aflată în termenul de valabilitate. Procedura prealabilă nu este obligatorie. ori la propunerea instanţei de judecată. se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale. de către şeful poliţiei rutiere. până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. competentă de orice persoană interesată. dreptul de circulaţie se poate prelungi cu câte 30 de zile. în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o faptă săvârşită anterior. pe toată perioada urmăririi penale. cu valabilitate până la 15 zile. fără a se depăşi însă termenul de valabilitate al primei dovezi. Decizia şefului poliţiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ. i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă. pe raza căreia s-a comis fapta.Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce. care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere. 424 .

protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.Reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. 11. pre văzute în normele tehnice în vigoare. 5. 10. sistemul de frânare de serviciu este defect. dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase. 9. nu sunt respectate normele tehnice con structive. 4. 3. ori sunt uzate peste limita legal admisă. elementele dispozitivului de cuplare pen tru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile. vehiculul nu are efectuată inspecţia teh nică periodică valabilă. motorul emite noxe poluante peste li mitele legal admise. 8. 7. vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare. 12.autovehiculul sau tramvaiul are aplicate . mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise. sistemul de frânare de ajutor sau de sta ţionare este defect. zgomotul în mers sau staţionare depăşeş te limita legal admisă pentru tipul res pectiv de vehicul. 2. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri: 1. anvelopele au alte dimensiuni sau carac teristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau deze chilibrarea ansamblului. vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate. mij loacele fluorescent-reflectorizante. referitoare la transportul pro duselor periculoase. prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului. 6.

conform legii. altele decât cele omologate. 17. 21. cât şi din exterior. folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului. autovehiculul prezintă scurgeri semnifi cative de carburant sau lubrifiant. prevăzute de reglementările în vigoare. în situaţiile prevăzute la aliniatele numero- . 16. vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta lege. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare.16. datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu carac teristicile tehnice ale vehiculului.18. 13. destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. 22. înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea nu mărului de înmatriculare.plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare. deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregis trare.pe parbriz. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2.17. 18. 20. autovehiculul are aplicat pe partea fron tală şi/sau posterioară a acestuia afişe.15. 14. 19. vehiculul nu este asigurat de răspundere civila 111 cu de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie. lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule. atât din interior.vehiculului îi lipsesc elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare. lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare. 15. în conformitate cu prevederile legale. vehiculul nu are montată una dintre plăcu ţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare. Poliţistul rutier este obligat să anunţe de îndată unitatea de poliţie din care face parte.14.10. destinaţia finală pentru parcarea autovehiculului. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile.5.17.13.18.15. în condiţiile prevăzute de regulament. iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa învestită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă. se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră.19. 4. 9.18. 20.21. poliţistul rutier ia măsuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat. iar în cazurile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 1. în cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.16.12. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare. poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie. împreună cu unităţile de pompieri şi de apărare civilă. 6. cu excepţia celor care nu corespund standardelor.17.tate mai sus: 2.8. reţinând certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. 425 .11.15. pentru a se stabili.3. o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.16. în cazul nerespectării regulilor referitoare la transportul produselor peri culoase. h prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut. cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie.7.22.

săvârşirea de către conducătorul de autove- 426 . aflaţi pe sensul de de plasare a autovehiculului sau tramvaiului. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. pentru o perioadă de 30 de zile. 2. neprezentarea la unitatea de poliţie com petentă în termen de cel mult 24 ore pe raza căreia s-a produs un accident de cir culaţie din care au rezultat numai pagube materiale pentru întocmirea documente lor de constatare. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. 8. dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a 111-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. neacordarea priorităţii de trecere pietoni lor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special ame najate şi semnalizate. 6.nerespectarea regulilor privind depăşirea. 5. 7. 4. nerespectarea semnalelor. 3.Suspendarea dreptului de a conduce Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a 11-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului.

circulaţia pe sens opus. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit seg ment de drum public. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. . potrivit le gii. cu excepţia cazu rilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau so nore sunt în funcţiune. constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Regis trului Auto Român. infracţiune. nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. 4. dacă fapta nu constituie. 3 neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată când barierele sau semibarierele sunt coborâte. 3. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1 conducerea sub influenţa băuturilor alco olice. 2. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. 2 conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca nismul de direcţie. 5.hicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1.

cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.d e in struire p ractică a p erso an elo r p en tru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. Perioada de suspendare dreptului de a conduce nu poate depăşi 90 de zile. . pentru faptele constatate de poliţiştii rutieri din subordine. aflat în procesul ori de înlocuitorul acestuia. Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei. suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti care îl arc în evidenţă. Suspendarea exercitării dreptului flf a rnnduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti 4 depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. care are în evidenţă contravenientul. în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare. potrivit legii. 91 din Codul penal. Sancţiunile prezentate mai sus se aplică şi instructorului auto atestat. constatată. Hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliţiei rutiere. pe raza căruia a fost săvârşită fapta. Se suspendă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile dacă fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii. sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori de adjunctul acestuia. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art.

ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. după caz. Retragerea permisului de conducere Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră. trebuie să se prezinte obligatoriu. va solicita examenul de specialitate necesar. Verificarea cunoaşterii regulilor de circu- i. pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie. dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice. examenului penu u obţinerea permisului de conducere. atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. Medicul de familie. Contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau. Neprezentarea contravenientului în termen de 5 zile în mod nejustificat. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări. de către o instituţie medicală autorizată. conducătorul de autovehicul sau tramvai cât şi instructorul auto atestat. care posedă permis de conducere. prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii. în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise. are reşedinţa. aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice A. pentru a preda permisul de conducere. iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. Este declarată „promovat".Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. c o n stă în c o m p le ta re a u n u l tc st-g rilă . atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. va comunica aceasta ime- 427 .iţic . în cazurile prezentate mai sus.

se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate. 4. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale că- 428 . 5. neînmatriculat sau neîn registrat. 2. Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: 1. săvârşită ca urmare a nerespectării regu lilor de circulaţie. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înma triculare sau de înregistrare. Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale. se pedep seşte cu închisoare de la unu la 5 ani. sau cu amendă.diat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecăto rească rămasă definitivă pentru o in fracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane. tractarea unei remorci neînmatricu late sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 3. Anularea permisului Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele care atrage anularea permisului. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie.

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă care are o îmbibaţie alcoolică de pes te 0. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subca tegoriei din care face parte vehiculul res pectiv sau permisul i-a fost retras sau anu lat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.rei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat. cu pedeapsa de mai sus se sancţionează şi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai şi care se află sub influ enţa unor substanţe ori produse stu pefiante sau medicamente cu efecte si- . sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupe fiante sau a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. 7. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere. unei persoane care nu posedă permis de conducere sau permisul de conducere este necorespunzător cate goriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv. 6. care nu are drept de circulaţie în România. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. pentru conducerea pe drumurile publice. sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.80 g/l alcool pur în sânge. încredinţarea cu ştiinţă unui autove hicul sau tramvai. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. se pe depseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 9. 10. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. sau permisul i-a fost retras sau anulat. 8.

11. aflat în procesul de instruire. pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vă tămarea integrităţii corporale ori a sănătă ţii uneia sau mai multor persoane. 12. sau de examinatorul autori tăţii competente. aflat în procesul de instruire. 14. dacă persoana aflată în una dintre situa ţiile prevăzute mai sus. transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţi nerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. prezenţei de produse sau substanţe stupe fiante ori a medicamentelor cu efecte simi lare acestora.milare acestora. fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele ac cidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corpo rale ori a sănătăţii uneia sau mai multor în vederea stabilirii alcoolemiei ori a . aflat în timpul desfăşu rării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conduce re. ori da că accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni. se pe depseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. de a se supune recoltării pro belor biologice sau testării aerului expirat. sau a examinato rului autorităţii competente. efectuând trans port public de persoane. părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto. fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. aflat în tim pul desfăşurării probelor practice ale exa menului pentru obţinerea permisului de conducere. refuzul. 13. împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto.

18.persoane. la întreceri neautorizate pe dru murilc publice se pedepseşte cu închisoa re de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. a prezenţei acestora în aerul expirat. aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. 19. ori a examinatorului autorităţii competente. aflat în procesul de instruire. degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare indicatoarele. fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente. 15. până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat. în ca litate de conducător de vehicul sau de ani male. distruge. fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto. 16. fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. fapta săvârşită cu intenţia de a sustrage. semafoarele. 17. atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. de a consuma alcool. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. amenajările rutiere sau crearea de obsta cole pe partea carosabilă. organizarea sau participarea. după produce rea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătă marea integrităţii corporale ori a sănă tăţii uneia sau mai multor persoane. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. de natură să inducă în eroare participanţii la trafic. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. produse ori sub stanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. se pedepseşte cu în- 429 . permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circu laţiei pe drumurile publice. instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora.

remor cilor. în termen de cel mult 5 zile de la luarea hotărârii. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Hotărârea asupra anulării se comunică de către poliţia rutieră care a dispus această măsură autorităţii competente care a eliberat permisul de conducere. va fi încunoştiinţată în scris despre măsura luată. tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii. 21. Permisul de conducere se anulează de către autoritatea care a eliberat documentul şi în cazul în care titularul acestuia a decedat. de societăţile din domeniul asigurărilor. Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care. blocarea cu intenţie a drumului pub lic. fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau. pentru a fi înscrisă în evidenţă operativă. Nu constituie infracţiune repararea autovehiculelor având urme de accident. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. împotriva hotărârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce acţiune în justiţie. în contenciosul administrativ. repararea autovehiculelor. în lipsa altor mijloace de transport. 20.chisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat. el însuşi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţa medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau 430 . dacă se pune în pericol siguranţa cir culaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. după caz. în baza atestării validităţii constatării amiabile de accident.

înregistrare a vehiculului condus. . în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului. ratificată de România prin Legea nr. iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. Nu constituie infracţiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară. în vederea întocmirii documentelor de constatare. Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. dacă se înapoiază imediat la locul accidentului. consemnate într-un registru special. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor. 126/1997. pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul. Hotărârea anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutieră care a dispus măsura. dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat. Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului. Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante. dacă victima părăseşte locul faptei. dacă acesta anunţă de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie.

în următoarele cazuri: 1. săptămânal. la încetarea măsurii de siguranţă prevă zute la art. în cazul în care sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contraYtn(ll pCfltfll trtrt ltjţta (HtYtdt nunptir darea dreptului de a conduce pentru 30. în baza hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. la expirarea perioadei de suspendare. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie constă în completarea unui test-grilă. prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de con statare a contravenţiei a fost anulat.1a încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în situaţia în care titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizată. în zilele stabilite. c) din Codul penal. în perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce.Permisul de conducere se restituie titularului: Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. 2. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări (după aprobarea proiectului de lege. 112 lit. se va declara „promovată".60 sau 90 de zile sau. la cererea titularului. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 12 întrebări). se efectuează de către serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. Este declarată „promovată". la nivelul . Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie. 3. ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. 4. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient. după caz a fost majorată cu 30 de zile.

când fapta a fost urmărită ca infracţiune pre văzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. 5. în ultimii 2 ani de la data constatării contra venţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie. 91 din Codul penal. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. a obţinut permis de conducere cu cel pu ţin 1 an înainte de săvârşirea faptei. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu încă 30 de zile. face dovada achitării amenzii contra venţionale 431 . 4. a fost declarat admis la testul de verifica re a cunoaşterii regulilor de circulaţie. . dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie.serviciului poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenţă în următoarele situaţii: . la cererea titularului. uiiimliuiv. uimiitoarele condiţii: 1. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. dată SUfll iiidtpljiiju.permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoo lice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere. 2. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce dar nu mai puţin de 30 de zile. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ pre văzute la art. în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea pe rioadei de suspendare a exercitării drep tului de a conduce. 3. nu a beneficiat de o astfel de măsură.

2. cu cel mult o zi lucrătoare. împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce. Obţinerea unui nou permis de conducere Persoana a cărei permis de conducere a fost anulat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatata fapta. 3. sancţiunea contravenţională complemen tară s-a dispus ca urmare a neopririi la tre cerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune. înainte de data părăsirii teritoriului României. 4. perioada de suspendare a fost majorată. cu excepţia cazurilor când a intervenit una din- 432 . a fost implicat într-un accident de circu laţie din care au rezultat numai pagube materiale. vătămare corporală gravă. produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie. lovire sau vătămare cauzatoare de moarte. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor. iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au sta bilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului. dacă: 1. înainte de expirarea perioadei de suspendare.Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. a cumulat. restituirea documentului. din nou. conform legii. Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină.

Pentru admiterea prezentării la examen. . se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere. înainte de intrarea în vi goare a prezentei ordonanţe de urgenţă. care să ateste înde plinirea condiţiei.a intervenit amnistia. ca urmare a săvârşirii. 4. 64 lit. 2. persoana trebuie să facă dovada că: .copia actului de studii. . interzicerea dreptului de a exercita profe sia sau ocupaţia de conducător de autove hicule. 3. prin care s-a dispus sus pendarea condiţionată a executării pe depsei ori suspendarea executării pedep sei sub supraveghere. au trecut 6 luni de la data executării pe depsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă. c) din Codul penal. 5. persoana care solicită examinarea în vede rea obţinerii permisului de conducere tre buie să depună următoarele documente: -cererea-tip. -certificatul de cazier judiciar. fără a fi necesară trecerea unui anumit termen de la data aplicării măsurii administrative. a unei fapte care atrăgea sus pendarea exercitării dreptului de a con duce. -fişa medicală şi avizul psihologic. a expirat sau a fost revocat. Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. .este aptă din punct de vedere medical.tre situaţiile prevăzute mai jos: 1. a trecut un an de la data graţierii pedep sei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. -fişa de şcolarizare.îndeplineşte condiţiile de mai sus. într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de con ducere. -copia actului de identitate. prevăzută la art.

şi punerea lui în imposibilitate de mişcare. Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. ■cererea de prezentare la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.■ chitanţa de plată a taxei de examinare. 3. montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele autorizate. ori pe alte trasee decât ce le stabilite de autorităţile publice locale. Efectele imobilizării încetează în momentul . Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră. odată cu aplicarea sancţiunii amenzii. când cir culă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul. Sunt supuse confiscării: 1. 4. organizat de o şcoală de conducători de autovehicule autorizată. 2. dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului. precum şi atunci când cauzele care impuneau luarea acestei măsuri au fost înlăturate pe loc. vehiculele cu tracţiune animală. prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei. -copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. Imobilizarea nu se dispune atunci când vehiculul poate fi repus în circulaţie de către un alt conducător calificat indicat de persoana vinovată sau de către proprietar. plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt mon tate pe vehicule. prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului. mijloacele speciale de avertizare luminoa se şi sonore deţinute. -dovada că a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă.

Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. în această situaţie. fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.în care au fost înlăturate motivele care au dus la luarea acestei măsuri şi se dispune de către agentul constatator sau şeful acestuia. conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul măr- 433 . Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea sunt interzise. Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: 1. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României. 2. consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul. conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranţa circulaţiei. 3. menţionându-se aceasta în procesulverbal. de către poliţiştii de frontieră. deteriorează drumul public sau afectează mediul. procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier. conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înma triculare sau de înregistrare fals. Imobilizarea unui vehicul Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. pe acostament SflU Cât nai aproape tic margi- nea drumului.

Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală. iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o alta persoană. 434 . nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege. conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală. Radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului. Ridicarea în cazul staţionării neregulamentare Poliţia rutieră poate dispune ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. se află sub influenţa băuturilor alcoolice.furilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite. a produselor sau substanţelor stupefian te ori a medicamentelor cu efecte simila re acestora. sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni. 7. stabilite prin regulament. 5. Pentru oprirea forţată sau imobilizare. 4. se dispune când a fost indisponibilizat prin instituirea unui sechestru sau este fără proprietar sau abandonat. 6. omologate. refuză să se legitimeze. poliţia rutieră poate utiliza dispozitive speciale.

Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice. în vederea obţinerii permisului de conducere. cu drept de circulaţie şi să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi. precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege. precum şi cei care conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7. care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi. după caz. cu excepţia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile Al şi Bl. instructorul auto atestat ori.5 tone sau cu gabarite depăşite ori care transportă produse sau substanţe periculoase.PERMISUL DE CONDUCERE Toţi cei care conduc autovehicule ori tramvaie pe drumurile publice. trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei respective. De la data aderării României la Uniunea Europeană. în condiţiile stabilite prin regulament. după caz. numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens. Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane. pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice şi prac- . examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează. sau dovadă înlocuitoare a permisului. pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniţi. şi persoanele care urmează un curs de pregătire practică. în vederea obţinerii permisului de conducere. Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare. răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau.

în vederea obţinerii permisului de conducere. DE. Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul. C1E şi Tr şi să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi. B. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi. Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislaţie rutieră şi instructori auto atestaţi. BE.16 kW/kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0. dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia. CE. solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice. reşedinţa . precum şi pentru sub-categoriile D1şi DlE. numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test de aptitudini şi comportament test susţinut la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. C. pentru categoriile A. de cel puţin 18 ani împliniţi. solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic. într-o unitate autorizată. Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv. Tb şi Tv. înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice. C1.16 kW/kg. Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0. pentru subcategoriile Al şi Bl. pentru categoriile D.tice pentru obţinerea permisului de conducere.

vătămare corporală gravă. 231 alin. va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. într-o limbă de circulaţie internaţională. persoana care a fost condamnată. examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua. de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ. Permisul se anulează dacă a fost obţinut prin încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. (1). pentru a atrage atenţia celorlalţi participanţi la trafic asupra faptului că eventualele ezitări provin din cauza lipsei de experienţă. declarata inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. în cazul cetăţenilor străini. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. în cazul celor aflaţi la studii în România potrivit art. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi psihologic. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor. în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. persoanele 435 . Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere. care îşi stabilesc domiciliu! sau reşedinţa în România. Conducătorii autovehiculelor care au o practică în conducere mai mică de un an sunt obligaţi să poarte un semn distinctiv montat pe autovehicul. tâlhărie sau de furt al unui autovehicul. lovire ori vătămare cauzatoare de moarte. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Medicul de familie.ori rezidenţa normală sau. la cerere. care posedă permis de conducere. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România.

(2). sunt obligaţi ca in termen de 90 de zile să le preschimbe în permis românesc. Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimbă. iar cei care doresc să obţină un permis de conducere sau o nouă categorie. (1). în termen de 30 zile de la schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia. c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. trebuie să posede şi permis de conducere internaţional. în condiţiile legii. de către serviciul public comunitar regim. eliberate de autorităţile: a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere. pot susţine examenul pentru obţinerea permisului la autorităţile competente. 20 şi 23 alin. 82 alin. permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia titularul are dornici- 436 . persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto.care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României. pe a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa. b) statelor membre ale Uniunii Europene. titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou permis de conducere. prevăzută la art. titularii permiselor de conducere naţionale valabile. Persoanele care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România şi posedă permis de conducere.

în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. în termen de 30 de zile. în cel mult 48 de ore de la constatare.liul sau. reşedinţa. se predă de către persoana care îl deţine. furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente. a IH-a. Permisul de conducere al conducătorului auto decedat. precum şi eliberarea unui nou permis de conducere. Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea. autorităţii emitente. şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful