Reţinerea permisului de conducere Reţinerea permisului de conducere se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându

-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai, se consideră suspendare. Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce se consideră infracţiune la legea circulaţiei se aplică: 1. când titularul acestuia, a pus în circulaţie sau a condus pe drumurile publice un au tovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat; 2. dacă pune în circulaţie sau conduce pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 3. pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România; 4. dacă tractează o remorcă neînmatricu lată sau neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 5. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram vai fără permis de conducere sau permis necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul res pectiv, sau permisul i-a fost retras sau anulat, ori căruia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat sau care nu are dreptul de a conduce autovehicu le în România; 6. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram-

421

vai cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge; 7. când titularul acestuia a condus un vehi cul de transport public de persoane, transport de substanţe sau produse peri culoase ori se află în procesul de instru ire practică a unei persoane pentru ob ţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, sau este sub influenţa unor substanţe ori pro duse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 8. dacă valoarea concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat; Dacă s-a constatat metrologic, că valoa rea concentraţiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, se va recolta obligatoriu probe biologice; 9. când conducătorul de vehicul sau a instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, a consumat alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie, care a avut ca re zultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea pro belor biologice, ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metro logic, sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat, a prezenţei acestora în aerul expirat; 10 dacă conducătorul unui autovehicul sau al unui tramvai ori instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, refuză, se împo-

422

triveşte ori se sustrage de la recoltarea probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare acestora; 11 când titularul acestuia a condus un autovehicul sau un tramvai aflându-se între timp sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 12. pentru părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de că tre instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, impli cat într-un accident de circulaţie, în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ori dacă acci dentul s-a produs ca urmare a unei in fracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei; 13. când conducătorul de autovehicul sau tramvai, a fost implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane, ca urmare a defecţiunii grave a mecanismului de direcţie. în această situaţie se elibereză dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie. 14. dacă lasă fără supraveghere pe partea ca rosabilă a drumurilor publice a unui vehi cul care transportă produse sau substan ţe periculoase. 15. dacă conducătorul autovehiculului or ganizează sau participă, în calitate de conducător de vehicul la întreceri neau torizate pe drumurile publice; în situaţiile de la punctele mai sus enumerate se eliberează o dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.

instituite pe un anumit seg ment de drum public. în care a fost implicat. 10. 7. 5. 6. 13. aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. potri vit legii.nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. dacă fapta nu constituie. nerespectarea regulilor privind depăşirea. se aplică pentru: 1. în vederea întoc mirii documentelor de constatare. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. 2. 4. 8. 3. infracţiune. cu excepţia ca zurilor în care se efectuează regulamen tar manevra de depăşire. se eliberează dova dă fără drept de circulaţie.conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. 11. neprezentarea imediată la unitatea de po liţie pe raza căreia s-a produs accidentul.Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce constituie contravenţie la legea circulaţiei. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. neacordarea priorităţii de trecere pieto nilor angajaţi în traversarea regulamen tară a drumului public prin locurile spe cial amenajate şi semnalizate. 12. circulaţia pe sens opus. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circula ţie din care a rezultat avarierea unui vehi cul sau alte pagube materiale. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. 9. nerespectarea semnalelor.conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca- .

în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană. cu mijloace teh nice omologate şi verificate metrologic. cazul în care împotriva titularului aces tuia s-a hotărât o astfel de măsură de că tre o autoritate străină competentă. se eliberează dovadă în locuitoare fără drept de circulaţie. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România.nismul de direcţie. 19. cu privire la efectele inter naţionale ale interzicerii exercitării drep tului de a conduce un vehicul cu motor. potrivit legii. atunci când există indicii despre să vârşirea unei fapte de natură contraven ţională sau penală. pen tru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. constatată. când barierele sau semibariereh sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sai sonore sunt în funcţiune. este deteriorat ori se află în mod nejus tificat asupra altei persoane. rutieră împreună cu specialiştii Registru lui Auto Român. faptul când permisul de conducere pre zintă modificări. constatate de poliţi. 14. 18. rati ficată de România prin Legea nr. 126/1997. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. 17. 423 . în termenul prevă zut de lege. titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocui toare cu sau fără drept de circulaţie. înlocuitoare fără drept de circulaţie. se eliberează dovad. nepermiterea verificării vehiculului precum şi a identităţii conducătorulu sau a pasagerilor aflaţi în interiorul aces tuia. care nu a preschimbat permisul de conduce re obţinut în alt stat. 15. depăşirea cu mai mult de 50 km/h i vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. 16. titularului acestuia i se elibe rează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. ştersături sau adăugări. neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată.

Procedura prealabilă nu este obligatorie.Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce. pe raza căreia s-a comis fapta. ori la propunerea instanţei de judecată. de către şeful poliţiei rutiere. cu valabilitate până la 15 zile. fără a se depăşi însă termenul de valabilitate al primei dovezi. Decizia şefului poliţiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ. Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere. Pentru cazurile în care conducătorul unui vehicul este cercetat penal pentru o infracţiune la legea circulaţiei. pe toată perioada urmăririi penale. aflată în termenul de valabilitate. la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale. care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei. în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o faptă săvârşită anterior. dreptul de circulaţie se poate prelungi cu câte 30 de zile. competentă de orice persoană interesată. i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă. până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. 424 .

fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau deze chilibrarea ansamblului. sistemul de frânare de serviciu este defect. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri: 1. 5. referitoare la transportul pro duselor periculoase. elementele dispozitivului de cuplare pen tru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile. 8. 2. motorul emite noxe poluante peste li mitele legal admise. prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului. ori sunt uzate peste limita legal admisă. 10. sistemul de frânare de ajutor sau de sta ţionare este defect. zgomotul în mers sau staţionare depăşeş te limita legal admisă pentru tipul res pectiv de vehicul. vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate. 12. mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise. vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare. 4. pre văzute în normele tehnice în vigoare. anvelopele au alte dimensiuni sau carac teristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei. mij loacele fluorescent-reflectorizante. nu sunt respectate normele tehnice con structive. 11. 3. vehiculul nu are efectuată inspecţia teh nică periodică valabilă. dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase. 9. 6.Reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. 7.autovehiculul sau tramvaiul are aplicate .

destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta lege.plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare. 17. vehiculul nu are montată una dintre plăcu ţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. atât din interior. 13. 18. autovehiculul are aplicat pe partea fron tală şi/sau posterioară a acestuia afişe. lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare.16.18. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare.15. 15. prevăzute de reglementările în vigoare. în conformitate cu prevederile legale. altele decât cele omologate. 14. în situaţiile prevăzute la aliniatele numero- . 16. vehiculul nu este asigurat de răspundere civila 111 cu de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie. folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului. lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule.17. 22. 20. înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea nu mărului de înmatriculare. autovehiculul prezintă scurgeri semnifi cative de carburant sau lubrifiant. 21.vehiculului îi lipsesc elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare. cât şi din exterior. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare. datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu carac teristicile tehnice ale vehiculului.pe parbriz. deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregis trare. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. conform legii. 19.

13.8. o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare.17. 4. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare.21. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. în condiţiile prevăzute de regulament. Poliţistul rutier este obligat să anunţe de îndată unitatea de poliţie din care face parte.11. în cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.17.19. 9.18.tate mai sus: 2. cu excepţia celor care nu corespund standardelor. se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră.3. h prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut. 425 . 6.15. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. în cazul nerespectării regulilor referitoare la transportul produselor peri culoase.7. cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie. poliţistul rutier ia măsuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat.14. la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare. pentru a se stabili. iar în cazurile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 1.12. iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa învestită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă. în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile.16. împreună cu unităţile de pompieri şi de apărare civilă.10.5.15.18. poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.16.22. destinaţia finală pentru parcarea autovehiculului. reţinând certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare. 20.

nerespectarea regulilor privind depăşirea. 2. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. 6. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. 3. aflaţi pe sensul de de plasare a autovehiculului sau tramvaiului. nerespectarea semnalelor. neacordarea priorităţii de trecere pietoni lor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special ame najate şi semnalizate. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 8. 5. 4.Suspendarea dreptului de a conduce Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a 11-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. neprezentarea la unitatea de poliţie com petentă în termen de cel mult 24 ore pe raza căreia s-a produs un accident de cir culaţie din care au rezultat numai pagube materiale pentru întocmirea documente lor de constatare. pentru o perioadă de 30 de zile. dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare. săvârşirea de către conducătorul de autove- 426 . 7. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a 111-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

. ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau so nore sunt în funcţiune. circulaţia pe sens opus.hicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. 4. 2. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit seg ment de drum public. constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Regis trului Auto Român. dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. cu excepţia cazu rilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire. nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. 5. 3 neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată când barierele sau semibarierele sunt coborâte. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. potrivit le gii. 2 conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca nismul de direcţie. infracţiune. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. 3. dacă fapta nu constituie. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1 conducerea sub influenţa băuturilor alco olice.

Sancţiunile prezentate mai sus se aplică şi instructorului auto atestat. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. Se suspendă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile dacă fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare. pe raza căruia a fost săvârşită fapta. Perioada de suspendare dreptului de a conduce nu poate depăşi 90 de zile. 91 din Codul penal. în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii. Suspendarea exercitării dreptului flf a rnnduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti 4 depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei. cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. care are în evidenţă contravenientul. Hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliţiei rutiere. sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori de adjunctul acestuia. pentru faptele constatate de poliţiştii rutieri din subordine. aflat în procesul ori de înlocuitorul acestuia. potrivit legii. constatată. suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti care îl arc în evidenţă.d e in struire p ractică a p erso an elo r p en tru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. .

de către o instituţie medicală autorizată. trebuie să se prezinte obligatoriu. în cazurile prezentate mai sus. Neprezentarea contravenientului în termen de 5 zile în mod nejustificat. Verificarea cunoaşterii regulilor de circu- i. aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice A. examenului penu u obţinerea permisului de conducere. conducătorul de autovehicul sau tramvai cât şi instructorul auto atestat.iţic . după caz. dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice. Este declarată „promovat". va comunica aceasta ime- 427 . iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. Medicul de familie. Retragerea permisului de conducere Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră. pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări. ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră.Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise. care posedă permis de conducere. va solicita examenul de specialitate necesar. prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii. Contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau. atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. c o n stă în c o m p le ta re a u n u l tc st-g rilă . pentru a preda permisul de conducere. are reşedinţa. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa.

2. Anularea permisului Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele care atrage anularea permisului. Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie. tractarea unei remorci neînmatricu late sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. săvârşită ca urmare a nerespectării regu lilor de circulaţie.diat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale. la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate. 3. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale că- 428 . 5. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: 1. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înma triculare sau de înregistrare. se pedep seşte cu închisoare de la unu la 5 ani. sau cu amendă. titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecăto rească rămasă definitivă pentru o in fracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai. neînmatriculat sau neîn registrat. 4. se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere.80 g/l alcool pur în sânge. se pe depseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 8. 6. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă care are o îmbibaţie alcoolică de pes te 0. sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupe fiante sau a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. 10. 7. încredinţarea cu ştiinţă unui autove hicul sau tramvai. ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subca tegoriei din care face parte vehiculul res pectiv sau permisul i-a fost retras sau anu lat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. sau permisul i-a fost retras sau anulat. care nu are drept de circulaţie în România. pentru conducerea pe drumurile publice. sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. unei persoane care nu posedă permis de conducere sau permisul de conducere este necorespunzător cate goriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. 9. cu pedeapsa de mai sus se sancţionează şi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai şi care se află sub influ enţa unor substanţe ori produse stu pefiante sau medicamente cu efecte si- .rei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

aflat în procesul de instruire. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 14. dacă persoana aflată în una dintre situa ţiile prevăzute mai sus. aflat în procesul de instruire. de a se supune recoltării pro belor biologice sau testării aerului expirat. pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. aflat în tim pul desfăşurării probelor practice ale exa menului pentru obţinerea permisului de conducere. fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei. 11. 13. aflat în timpul desfăşu rării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conduce re. efectuând trans port public de persoane. părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto.milare acestora. prezenţei de produse sau substanţe stupe fiante ori a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vă tămarea integrităţii corporale ori a sănătă ţii uneia sau mai multor persoane. 12. sau a examinato rului autorităţii competente. împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto. sau de examinatorul autori tăţii competente. transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţi nerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. refuzul. ori da că accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni. fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele ac cidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corpo rale ori a sănătăţii uneia sau mai multor în vederea stabilirii alcoolemiei ori a . se pe depseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

organizarea sau participarea. atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. amenajările rutiere sau crearea de obsta cole pe partea carosabilă. instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora. la întreceri neautorizate pe dru murilc publice se pedepseşte cu închisoa re de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. semafoarele. fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto.persoane. distruge. până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat. 19. aflat în procesul de instruire. fapta săvârşită cu intenţia de a sustrage. 17. aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circu laţiei pe drumurile publice. după produce rea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătă marea integrităţii corporale ori a sănă tăţii uneia sau mai multor persoane. produse ori sub stanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. 16. fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. a prezenţei acestora în aerul expirat. de a consuma alcool. ori a examinatorului autorităţii competente. se pedepseşte cu în- 429 . se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 18. în ca litate de conducător de vehicul sau de ani male. degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare indicatoarele. fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente. 15. de natură să inducă în eroare participanţii la trafic.

Nu constituie infracţiune repararea autovehiculelor având urme de accident. 21. repararea autovehiculelor. în termen de cel mult 5 zile de la luarea hotărârii. dacă se pune în pericol siguranţa cir culaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. 20. va fi încunoştiinţată în scris despre măsura luată. Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat. Permisul de conducere se anulează de către autoritatea care a eliberat documentul şi în cazul în care titularul acestuia a decedat. tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii.chisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. el însuşi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţa medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau 430 . Hotărârea asupra anulării se comunică de către poliţia rutieră care a dispus această măsură autorităţii competente care a eliberat permisul de conducere. după caz. pentru a fi înscrisă în evidenţă operativă. în contenciosul administrativ. blocarea cu intenţie a drumului pub lic. împotriva hotărârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce acţiune în justiţie. în lipsa altor mijloace de transport. fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau. Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care. în baza atestării validităţii constatării amiabile de accident. remor cilor. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. de societăţile din domeniul asigurărilor.

dacă acesta anunţă de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie. Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului. pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul. iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. ratificată de România prin Legea nr. Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor. Nu constituie infracţiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară. 126/1997. în vederea întocmirii documentelor de constatare. consemnate într-un registru special. dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat.înregistrare a vehiculului condus. după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului. Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante. dacă victima părăseşte locul faptei. . dacă se înapoiază imediat la locul accidentului. în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. Hotărârea anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutieră care a dispus măsura.

la cererea titularului.60 sau 90 de zile sau. la expirarea perioadei de suspendare. la încetarea măsurii de siguranţă prevă zute la art. prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de con statare a contravenţiei a fost anulat. c) din Codul penal. se va declara „promovată". persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări (după aprobarea proiectului de lege. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 12 întrebări). în perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. în cazul în care sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contraYtn(ll pCfltfll trtrt ltjţta (HtYtdt nunptir darea dreptului de a conduce pentru 30.Permisul de conducere se restituie titularului: Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. în următoarele cazuri: 1. săptămânal.1a încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în situaţia în care titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizată. în zilele stabilite. Este declarată „promovată". în baza hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. după caz a fost majorată cu 30 de zile. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie constă în completarea unui test-grilă. 3. la nivelul . ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. 112 lit. 2. Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie. 4. se efectuează de către serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient.

la cererea titularului. face dovada achitării amenzii contra venţionale 431 . 2. uiiimliuiv. în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea pe rioadei de suspendare a exercitării drep tului de a conduce. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. a fost declarat admis la testul de verifica re a cunoaşterii regulilor de circulaţie.permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoo lice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere. 4.serviciului poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenţă în următoarele situaţii: . dată SUfll iiidtpljiiju. 5. nu a beneficiat de o astfel de măsură. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. 91 din Codul penal.când fapta a fost urmărită ca infracţiune pre văzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. în ultimii 2 ani de la data constatării contra venţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie. a obţinut permis de conducere cu cel pu ţin 1 an înainte de săvârşirea faptei. dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce dar nu mai puţin de 30 de zile. 3. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ pre văzute la art. . Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu încă 30 de zile. uimiitoarele condiţii: 1.

a fost implicat într-un accident de circu laţie din care au rezultat numai pagube materiale. a cumulat. lovire sau vătămare cauzatoare de moarte. 2. restituirea documentului. Obţinerea unui nou permis de conducere Persoana a cărei permis de conducere a fost anulat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor. produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie. împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce. Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină. înainte de expirarea perioadei de suspendare. iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au sta bilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului.Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. 4. vătămare corporală gravă. cu cel mult o zi lucrătoare. cu excepţia cazurilor când a intervenit una din- 432 . perioada de suspendare a fost majorată. poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatata fapta. sancţiunea contravenţională complemen tară s-a dispus ca urmare a neopririi la tre cerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune. dacă: 1. 3. din nou. cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. conform legii. înainte de data părăsirii teritoriului României.

c) din Codul penal. persoana care solicită examinarea în vede rea obţinerii permisului de conducere tre buie să depună următoarele documente: -cererea-tip. care să ateste înde plinirea condiţiei. a trecut un an de la data graţierii pedep sei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.tre situaţiile prevăzute mai jos: 1. 3. a expirat sau a fost revocat. ca urmare a săvârşirii. au trecut 6 luni de la data executării pe depsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă. prin care s-a dispus sus pendarea condiţionată a executării pe depsei ori suspendarea executării pedep sei sub supraveghere. Pentru admiterea prezentării la examen. fără a fi necesară trecerea unui anumit termen de la data aplicării măsurii administrative. persoana trebuie să facă dovada că: . 5. Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. prevăzută la art. -certificatul de cazier judiciar. interzicerea dreptului de a exercita profe sia sau ocupaţia de conducător de autove hicule. persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere. . .îndeplineşte condiţiile de mai sus. 64 lit. înainte de intrarea în vi goare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 2. într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de con ducere. -fişa de şcolarizare.este aptă din punct de vedere medical. -copia actului de identitate. .a intervenit amnistia. se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. 4. a unei fapte care atrăgea sus pendarea exercitării dreptului de a con duce. -fişa medicală şi avizul psihologic.copia actului de studii.

■cererea de prezentare la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat. Efectele imobilizării încetează în momentul . Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră. Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. -dovada că a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă. dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului. 2. montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele autorizate. ori pe alte trasee decât ce le stabilite de autorităţile publice locale. vehiculele cu tracţiune animală. odată cu aplicarea sancţiunii amenzii. 3. Imobilizarea nu se dispune atunci când vehiculul poate fi repus în circulaţie de către un alt conducător calificat indicat de persoana vinovată sau de către proprietar. când cir culă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul. plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt mon tate pe vehicule. organizat de o şcoală de conducători de autovehicule autorizată.■ chitanţa de plată a taxei de examinare. 4. prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei. precum şi atunci când cauzele care impuneau luarea acestei măsuri au fost înlăturate pe loc. -copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului. prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. Sunt supuse confiscării: 1. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare. mijloacele speciale de avertizare luminoa se şi sonore deţinute.

fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori. Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. de către poliţiştii de frontieră. Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: 1. 3. procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului. conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înma triculare sau de înregistrare fals. deteriorează drumul public sau afectează mediul. în această situaţie. conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranţa circulaţiei. 2. ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea sunt interzise. pe acostament SflU Cât nai aproape tic margi- nea drumului. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. Imobilizarea unui vehicul Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile.în care au fost înlăturate motivele care au dus la luarea acestei măsuri şi se dispune de către agentul constatator sau şeful acestuia. menţionându-se aceasta în procesulverbal. consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier. după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul. conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul măr- 433 . iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României.

iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o alta persoană. 7. Pentru oprirea forţată sau imobilizare. 5. se dispune când a fost indisponibilizat prin instituirea unui sechestru sau este fără proprietar sau abandonat. a produselor sau substanţelor stupefian te ori a medicamentelor cu efecte simila re acestora. Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală. conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală. 434 . 6. se află sub influenţa băuturilor alcoolice. poliţia rutieră poate utiliza dispozitive speciale. 4. Ridicarea în cazul staţionării neregulamentare Poliţia rutieră poate dispune ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică.furilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite. Radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului. omologate. sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni. refuză să se legitimeze. stabilite prin regulament. nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege.

cu excepţia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile Al şi Bl. sau dovadă înlocuitoare a permisului. după caz. Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare. precum şi cei care conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7. precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege. cu drept de circulaţie şi să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi. în condiţiile stabilite prin regulament. pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniţi. în vederea obţinerii permisului de conducere. după caz. numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens. răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau. instructorul auto atestat ori. în vederea obţinerii permisului de conducere. care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi.PERMISUL DE CONDUCERE Toţi cei care conduc autovehicule ori tramvaie pe drumurile publice. De la data aderării României la Uniunea Europeană. pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice şi prac- .5 tone sau cu gabarite depăşite ori care transportă produse sau substanţe periculoase. Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane. şi persoanele care urmează un curs de pregătire practică. examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează. trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei respective. Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.

16 kW/kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0. DE. într-o unitate autorizată. Tb şi Tv. Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislaţie rutieră şi instructori auto atestaţi. C1E şi Tr şi să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi. solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic. pentru categoriile D. Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0. C. înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice. BE. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi. pentru subcategoriile Al şi Bl. de cel puţin 18 ani împliniţi. solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice. în vederea obţinerii permisului de conducere.tice pentru obţinerea permisului de conducere. dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia. C1. Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv. precum şi pentru sub-categoriile D1şi DlE. reşedinţa .16 kW/kg. Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul. B. pentru categoriile A. numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test de aptitudini şi comportament test susţinut la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. CE.

Medicul de familie.ori rezidenţa normală sau. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. în cazul celor aflaţi la studii în România potrivit art. persoanele 435 . declarata inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor. persoana care a fost condamnată. Permisul se anulează dacă a fost obţinut prin încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. care posedă permis de conducere. de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ. vătămare corporală gravă. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi psihologic. Conducătorii autovehiculelor care au o practică în conducere mai mică de un an sunt obligaţi să poarte un semn distinctiv montat pe autovehicul. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. (1). lovire ori vătămare cauzatoare de moarte. examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua. pentru a atrage atenţia celorlalţi participanţi la trafic asupra faptului că eventualele ezitări provin din cauza lipsei de experienţă. 231 alin. la cerere. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. tâlhărie sau de furt al unui autovehicul. care îşi stabilesc domiciliu! sau reşedinţa în România. în cazul cetăţenilor străini. într-o limbă de circulaţie internaţională. Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere. va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România. în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.

prevăzută la art. titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou permis de conducere. (1). pe a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa. eliberate de autorităţile: a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere. Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României. iar cei care doresc să obţină un permis de conducere sau o nouă categorie.care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimbă. persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. b) statelor membre ale Uniunii Europene. trebuie să posede şi permis de conducere internaţional. permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia titularul are dornici- 436 . de către serviciul public comunitar regim. 82 alin. sunt obligaţi ca in termen de 90 de zile să le preschimbe în permis românesc. Persoanele care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România şi posedă permis de conducere. titularii permiselor de conducere naţionale valabile. 20 şi 23 alin. pot susţine examenul pentru obţinerea permisului la autorităţile competente. în termen de 30 zile de la schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia. în condiţiile legii. (2).

Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea. în cel mult 48 de ore de la constatare. precum şi eliberarea unui nou permis de conducere.liul sau. furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente. se predă de către persoana care îl deţine. şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României. în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. în termen de 30 de zile. . Permisul de conducere al conducătorului auto decedat. reşedinţa. autorităţii emitente. a IH-a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful