Reţinerea permisului de conducere Reţinerea permisului de conducere se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându

-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai, se consideră suspendare. Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce se consideră infracţiune la legea circulaţiei se aplică: 1. când titularul acestuia, a pus în circulaţie sau a condus pe drumurile publice un au tovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat; 2. dacă pune în circulaţie sau conduce pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 3. pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România; 4. dacă tractează o remorcă neînmatricu lată sau neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 5. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram vai fără permis de conducere sau permis necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul res pectiv, sau permisul i-a fost retras sau anulat, ori căruia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat sau care nu are dreptul de a conduce autovehicu le în România; 6. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram-

421

vai cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge; 7. când titularul acestuia a condus un vehi cul de transport public de persoane, transport de substanţe sau produse peri culoase ori se află în procesul de instru ire practică a unei persoane pentru ob ţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, sau este sub influenţa unor substanţe ori pro duse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 8. dacă valoarea concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat; Dacă s-a constatat metrologic, că valoa rea concentraţiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, se va recolta obligatoriu probe biologice; 9. când conducătorul de vehicul sau a instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, a consumat alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie, care a avut ca re zultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea pro belor biologice, ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metro logic, sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat, a prezenţei acestora în aerul expirat; 10 dacă conducătorul unui autovehicul sau al unui tramvai ori instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, refuză, se împo-

422

triveşte ori se sustrage de la recoltarea probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare acestora; 11 când titularul acestuia a condus un autovehicul sau un tramvai aflându-se între timp sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 12. pentru părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de că tre instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, impli cat într-un accident de circulaţie, în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ori dacă acci dentul s-a produs ca urmare a unei in fracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei; 13. când conducătorul de autovehicul sau tramvai, a fost implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane, ca urmare a defecţiunii grave a mecanismului de direcţie. în această situaţie se elibereză dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie. 14. dacă lasă fără supraveghere pe partea ca rosabilă a drumurilor publice a unui vehi cul care transportă produse sau substan ţe periculoase. 15. dacă conducătorul autovehiculului or ganizează sau participă, în calitate de conducător de vehicul la întreceri neau torizate pe drumurile publice; în situaţiile de la punctele mai sus enumerate se eliberează o dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.

neacordarea priorităţii de trecere pieto nilor angajaţi în traversarea regulamen tară a drumului public prin locurile spe cial amenajate şi semnalizate.nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului. în vederea întoc mirii documentelor de constatare. 4. 12. 5. 11. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie. nerespectarea regulilor privind depăşirea. nerespectarea semnalelor. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circula ţie din care a rezultat avarierea unui vehi cul sau alte pagube materiale. în care a fost implicat. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. 2.conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca- . 8. neprezentarea imediată la unitatea de po liţie pe raza căreia s-a produs accidentul. 3. 13. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. infracţiune. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. 7. se aplică pentru: 1. dacă fapta nu constituie. cu excepţia ca zurilor în care se efectuează regulamen tar manevra de depăşire. circulaţia pe sens opus.Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce constituie contravenţie la legea circulaţiei. 6. instituite pe un anumit seg ment de drum public. 10. potri vit legii. 9. se eliberează dova dă fără drept de circulaţie.conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice.

cazul în care împotriva titularului aces tuia s-a hotărât o astfel de măsură de că tre o autoritate străină competentă. 14. faptul când permisul de conducere pre zintă modificări. 15. neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată. când barierele sau semibariereh sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sai sonore sunt în funcţiune. depăşirea cu mai mult de 50 km/h i vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. 423 . constatată. cu mijloace teh nice omologate şi verificate metrologic. cu privire la efectele inter naţionale ale interzicerii exercitării drep tului de a conduce un vehicul cu motor. înlocuitoare fără drept de circulaţie. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană. se eliberează dovad. în termenul prevă zut de lege. 126/1997. constatate de poliţi. atunci când există indicii despre să vârşirea unei fapte de natură contraven ţională sau penală. rutieră împreună cu specialiştii Registru lui Auto Român. care nu a preschimbat permisul de conduce re obţinut în alt stat. 18. rati ficată de România prin Legea nr. pen tru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. este deteriorat ori se află în mod nejus tificat asupra altei persoane. potrivit legii. 19. ştersături sau adăugări. 17. se eliberează dovadă în locuitoare fără drept de circulaţie.nismul de direcţie. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. nepermiterea verificării vehiculului precum şi a identităţii conducătorulu sau a pasagerilor aflaţi în interiorul aces tuia. 16. titularului acestuia i se elibe rează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România. titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocui toare cu sau fără drept de circulaţie.

la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale. dreptul de circulaţie se poate prelungi cu câte 30 de zile. pe toată perioada urmăririi penale. în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o faptă săvârşită anterior. Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere. Procedura prealabilă nu este obligatorie. pe raza căreia s-a comis fapta. până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. Decizia şefului poliţiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ. cu valabilitate până la 15 zile. Pentru cazurile în care conducătorul unui vehicul este cercetat penal pentru o infracţiune la legea circulaţiei.Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce. aflată în termenul de valabilitate. 424 . de către şeful poliţiei rutiere. fără a se depăşi însă termenul de valabilitate al primei dovezi. i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă. ori la propunerea instanţei de judecată. competentă de orice persoană interesată. se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

10. motorul emite noxe poluante peste li mitele legal admise. 5. zgomotul în mers sau staţionare depăşeş te limita legal admisă pentru tipul res pectiv de vehicul.autovehiculul sau tramvaiul are aplicate . sistemul de frânare de ajutor sau de sta ţionare este defect. mij loacele fluorescent-reflectorizante. dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase. 12. ori sunt uzate peste limita legal admisă. vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare. 2. 9. 3. nu sunt respectate normele tehnice con structive. 11. sistemul de frânare de serviciu este defect. 7. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri: 1. anvelopele au alte dimensiuni sau carac teristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. referitoare la transportul pro duselor periculoase. elementele dispozitivului de cuplare pen tru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile. 6. prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului. vehiculul nu are efectuată inspecţia teh nică periodică valabilă. mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise.Reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau deze chilibrarea ansamblului. protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei. 8. vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate. pre văzute în normele tehnice în vigoare. 4.

lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule. lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare. 16. 15. deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregis trare. datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu carac teristicile tehnice ale vehiculului. 13.vehiculului îi lipsesc elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare. vehiculul nu este asigurat de răspundere civila 111 cu de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie. autovehiculul are aplicat pe partea fron tală şi/sau posterioară a acestuia afişe. cât şi din exterior. vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta lege.pe parbriz.17. atât din interior. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. 17. 18. folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului. autovehiculul prezintă scurgeri semnifi cative de carburant sau lubrifiant. prevăzute de reglementările în vigoare. 21.15. în situaţiile prevăzute la aliniatele numero- . destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. vehiculul nu are montată una dintre plăcu ţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea nu mărului de înmatriculare. 14. conform legii. 22. în conformitate cu prevederile legale.18.16.plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare. 20. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare. 19. altele decât cele omologate.

cu excepţia celor care nu corespund standardelor. în cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.10.17.14. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. împreună cu unităţile de pompieri şi de apărare civilă.3. în cazul nerespectării regulilor referitoare la transportul produselor peri culoase. h prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut. se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră. 20. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare.22. poliţistul rutier ia măsuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat. o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.15. 4. pentru a se stabili. Poliţistul rutier este obligat să anunţe de îndată unitatea de poliţie din care face parte. 425 . iar în cazurile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 1. iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa învestită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare. 6.19.16.17.7.tate mai sus: 2.8.5. cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie.12. destinaţia finală pentru parcarea autovehiculului.16.18. în condiţiile prevăzute de regulament.11. reţinând certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare. la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare. în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile. 9. poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.18.13.15.21.

dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a 111-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. 2. 3. 5. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. neacordarea priorităţii de trecere pietoni lor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special ame najate şi semnalizate. 6. nerespectarea semnalelor. neprezentarea la unitatea de poliţie com petentă în termen de cel mult 24 ore pe raza căreia s-a produs un accident de cir culaţie din care au rezultat numai pagube materiale pentru întocmirea documente lor de constatare. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. săvârşirea de către conducătorul de autove- 426 . 7. 4. 8.nerespectarea regulilor privind depăşirea. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. aflaţi pe sensul de de plasare a autovehiculului sau tramvaiului.Suspendarea dreptului de a conduce Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a 11-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. pentru o perioadă de 30 de zile. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului.

3. infracţiune. cu excepţia cazu rilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire. nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. 3 neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată când barierele sau semibarierele sunt coborâte. 2 conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca nismul de direcţie. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. potrivit le gii. 4. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit seg ment de drum public. 2. dacă fapta nu constituie. . ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau so nore sunt în funcţiune. constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Regis trului Auto Român. 5. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1 conducerea sub influenţa băuturilor alco olice. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.hicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. circulaţia pe sens opus.

91 din Codul penal. suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti care îl arc în evidenţă. constatată. . Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei. cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. Hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliţiei rutiere. aflat în procesul ori de înlocuitorul acestuia. Perioada de suspendare dreptului de a conduce nu poate depăşi 90 de zile. Se suspendă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile dacă fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. pentru faptele constatate de poliţiştii rutieri din subordine. sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori de adjunctul acestuia. care are în evidenţă contravenientul.d e in struire p ractică a p erso an elo r p en tru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. pe raza căruia a fost săvârşită fapta. Sancţiunile prezentate mai sus se aplică şi instructorului auto atestat. în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare. potrivit legii. în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii. Suspendarea exercitării dreptului flf a rnnduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti 4 depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.

persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări. Contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau.iţic . prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii. Verificarea cunoaşterii regulilor de circu- i. de către o instituţie medicală autorizată. atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. în cazurile prezentate mai sus. Medicul de familie. conducătorul de autovehicul sau tramvai cât şi instructorul auto atestat. are reşedinţa. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise. pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie. care posedă permis de conducere. pentru a preda permisul de conducere. după caz. Este declarată „promovat". va solicita examenul de specialitate necesar. examenului penu u obţinerea permisului de conducere. ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice. trebuie să se prezinte obligatoriu.Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice A. c o n stă în c o m p le ta re a u n u l tc st-g rilă . va comunica aceasta ime- 427 . Neprezentarea contravenientului în termen de 5 zile în mod nejustificat. Retragerea permisului de conducere Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră.

punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai. Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: 1. tractarea unei remorci neînmatricu late sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale. 3. Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. 4. se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înma triculare sau de înregistrare. neînmatriculat sau neîn registrat. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale că- 428 . titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecăto rească rămasă definitivă pentru o in fracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane. 2. 5. săvârşită ca urmare a nerespectării regu lilor de circulaţie. Anularea permisului Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele care atrage anularea permisului.diat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate. sau cu amendă. se pedep seşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

7. care nu are drept de circulaţie în România. ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. unei persoane care nu posedă permis de conducere sau permisul de conducere este necorespunzător cate goriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. se pe depseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 10.80 g/l alcool pur în sânge. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subca tegoriei din care face parte vehiculul res pectiv sau permisul i-a fost retras sau anu lat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. încredinţarea cu ştiinţă unui autove hicul sau tramvai. cu pedeapsa de mai sus se sancţionează şi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai şi care se află sub influ enţa unor substanţe ori produse stu pefiante sau medicamente cu efecte si- . 8. sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupe fiante sau a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. sau permisul i-a fost retras sau anulat. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.rei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat. 6. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere. pentru conducerea pe drumurile publice. 9. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă care are o îmbibaţie alcoolică de pes te 0.

fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei. refuzul. sau de examinatorul autori tăţii competente. pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. prezenţei de produse sau substanţe stupe fiante ori a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. aflat în tim pul desfăşurării probelor practice ale exa menului pentru obţinerea permisului de conducere. efectuând trans port public de persoane. sau a examinato rului autorităţii competente. ori da că accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni. implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vă tămarea integrităţii corporale ori a sănătă ţii uneia sau mai multor persoane. aflat în timpul desfăşu rării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conduce re. 12. 13. împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto. părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto. aflat în procesul de instruire. de a se supune recoltării pro belor biologice sau testării aerului expirat.milare acestora. se pe depseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 11. transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţi nerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. 14. fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele ac cidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corpo rale ori a sănătăţii uneia sau mai multor în vederea stabilirii alcoolemiei ori a . aflat în procesul de instruire. dacă persoana aflată în una dintre situa ţiile prevăzute mai sus.

atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. produse ori sub stanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. a prezenţei acestora în aerul expirat. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. semafoarele. permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circu laţiei pe drumurile publice. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. la întreceri neautorizate pe dru murilc publice se pedepseşte cu închisoa re de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu în- 429 .persoane. amenajările rutiere sau crearea de obsta cole pe partea carosabilă. 19. ori a examinatorului autorităţii competente. în ca litate de conducător de vehicul sau de ani male. 17. 16. 15. instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora. degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare indicatoarele. de a consuma alcool. fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto. aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente. până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. de natură să inducă în eroare participanţii la trafic. aflat în procesul de instruire. după produce rea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătă marea integrităţii corporale ori a sănă tăţii uneia sau mai multor persoane. 18. fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. fapta săvârşită cu intenţia de a sustrage. organizarea sau participarea. distruge.

repararea autovehiculelor. 21. Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat. va fi încunoştiinţată în scris despre măsura luată. Permisul de conducere se anulează de către autoritatea care a eliberat documentul şi în cazul în care titularul acestuia a decedat. după caz. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. pentru a fi înscrisă în evidenţă operativă. în contenciosul administrativ. Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care. în baza atestării validităţii constatării amiabile de accident. Hotărârea asupra anulării se comunică de către poliţia rutieră care a dispus această măsură autorităţii competente care a eliberat permisul de conducere. el însuşi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţa medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau 430 . remor cilor. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. împotriva hotărârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce acţiune în justiţie. 20. în lipsa altor mijloace de transport. blocarea cu intenţie a drumului pub lic. de societăţile din domeniul asigurărilor. în termen de cel mult 5 zile de la luarea hotărârii.chisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. dacă se pune în pericol siguranţa cir culaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii. fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau. Nu constituie infracţiune repararea autovehiculelor având urme de accident.

Nu constituie infracţiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor. dacă acesta anunţă de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie. în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto. în vederea întocmirii documentelor de constatare. 126/1997.înregistrare a vehiculului condus. consemnate într-un registru special. ratificată de România prin Legea nr. dacă victima părăseşte locul faptei. dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului. Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului. Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante. Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. . dacă se înapoiază imediat la locul accidentului. iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. Hotărârea anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutieră care a dispus măsura. pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul.

la nivelul . la încetarea măsurii de siguranţă prevă zute la art. în următoarele cazuri: 1. c) din Codul penal.Permisul de conducere se restituie titularului: Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. în cazul în care sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contraYtn(ll pCfltfll trtrt ltjţta (HtYtdt nunptir darea dreptului de a conduce pentru 30. 3. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări (după aprobarea proiectului de lege. la cererea titularului. 112 lit. ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. 2. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie constă în completarea unui test-grilă. Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie. în baza hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. 4. se efectuează de către serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. săptămânal. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient.60 sau 90 de zile sau. în perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. după caz a fost majorată cu 30 de zile. Este declarată „promovată". la expirarea perioadei de suspendare. în zilele stabilite.1a încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în situaţia în care titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizată. prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de con statare a contravenţiei a fost anulat. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 12 întrebări). se va declara „promovată".

Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce dar nu mai puţin de 30 de zile. 3. dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ pre văzute la art. uimiitoarele condiţii: 1. 4. dată SUfll iiidtpljiiju. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. în ultimii 2 ani de la data constatării contra venţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie. în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea pe rioadei de suspendare a exercitării drep tului de a conduce. 5. 91 din Codul penal. la cererea titularului. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. face dovada achitării amenzii contra venţionale 431 .serviciului poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenţă în următoarele situaţii: .permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoo lice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu încă 30 de zile. 2. uiiimliuiv. a fost declarat admis la testul de verifica re a cunoaşterii regulilor de circulaţie. a obţinut permis de conducere cu cel pu ţin 1 an înainte de săvârşirea faptei. .când fapta a fost urmărită ca infracţiune pre văzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. nu a beneficiat de o astfel de măsură.

vătămare corporală gravă. produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie. 4. cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. restituirea documentului. cu cel mult o zi lucrătoare. din nou. dacă: 1. a cumulat. sancţiunea contravenţională complemen tară s-a dispus ca urmare a neopririi la tre cerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune. Obţinerea unui nou permis de conducere Persoana a cărei permis de conducere a fost anulat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. a fost implicat într-un accident de circu laţie din care au rezultat numai pagube materiale. 2. iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au sta bilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului. poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatata fapta. perioada de suspendare a fost majorată.Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce. 3. înainte de data părăsirii teritoriului României. lovire sau vătămare cauzatoare de moarte. Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină. conform legii. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor. cu excepţia cazurilor când a intervenit una din- 432 . înainte de expirarea perioadei de suspendare.

îndeplineşte condiţiile de mai sus. -fişa medicală şi avizul psihologic. se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. 5. persoana trebuie să facă dovada că: . -fişa de şcolarizare.este aptă din punct de vedere medical.tre situaţiile prevăzute mai jos: 1. 4. a expirat sau a fost revocat. Pentru admiterea prezentării la examen.copia actului de studii. Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. interzicerea dreptului de a exercita profe sia sau ocupaţia de conducător de autove hicule. au trecut 6 luni de la data executării pe depsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă. prin care s-a dispus sus pendarea condiţionată a executării pe depsei ori suspendarea executării pedep sei sub supraveghere. înainte de intrarea în vi goare a prezentei ordonanţe de urgenţă. care să ateste înde plinirea condiţiei. 2. c) din Codul penal. prevăzută la art. -copia actului de identitate. persoana care solicită examinarea în vede rea obţinerii permisului de conducere tre buie să depună următoarele documente: -cererea-tip. persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere. -certificatul de cazier judiciar. a unei fapte care atrăgea sus pendarea exercitării dreptului de a con duce. 64 lit.a intervenit amnistia. a trecut un an de la data graţierii pedep sei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. . ca urmare a săvârşirii. 3. . fără a fi necesară trecerea unui anumit termen de la data aplicării măsurii administrative. . într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de con ducere.

■cererea de prezentare la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat. Sunt supuse confiscării: 1. 2. prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Efectele imobilizării încetează în momentul . Imobilizarea nu se dispune atunci când vehiculul poate fi repus în circulaţie de către un alt conducător calificat indicat de persoana vinovată sau de către proprietar. ori pe alte trasee decât ce le stabilite de autorităţile publice locale. -copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele autorizate. Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. 4. organizat de o şcoală de conducători de autovehicule autorizată. plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt mon tate pe vehicule. precum şi atunci când cauzele care impuneau luarea acestei măsuri au fost înlăturate pe loc. vehiculele cu tracţiune animală. 3. odată cu aplicarea sancţiunii amenzii. când cir culă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul. pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului.■ chitanţa de plată a taxei de examinare. Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră. dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului. mijloacele speciale de avertizare luminoa se şi sonore deţinute. prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare. -dovada că a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă.

Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea sunt interzise. consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.în care au fost înlăturate motivele care au dus la luarea acestei măsuri şi se dispune de către agentul constatator sau şeful acestuia. ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul măr- 433 . menţionându-se aceasta în procesulverbal. Imobilizarea unui vehicul Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. de către poliţiştii de frontieră. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier. conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înma triculare sau de înregistrare fals. fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori. iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României. conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranţa circulaţiei. în această situaţie. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. 2. 3. deteriorează drumul public sau afectează mediul. după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul. pe acostament SflU Cât nai aproape tic margi- nea drumului. procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului. Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: 1.

sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni. 6. iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o alta persoană.furilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite. omologate. 5. conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală. a produselor sau substanţelor stupefian te ori a medicamentelor cu efecte simila re acestora. 4. Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală. Pentru oprirea forţată sau imobilizare. se dispune când a fost indisponibilizat prin instituirea unui sechestru sau este fără proprietar sau abandonat. 434 . refuză să se legitimeze. stabilite prin regulament. Radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului. nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege. Ridicarea în cazul staţionării neregulamentare Poliţia rutieră poate dispune ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. se află sub influenţa băuturilor alcoolice. poliţia rutieră poate utiliza dispozitive speciale. 7.

pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice şi prac- . răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau. Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice. în condiţiile stabilite prin regulament. De la data aderării României la Uniunea Europeană. care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi. şi persoanele care urmează un curs de pregătire practică.PERMISUL DE CONDUCERE Toţi cei care conduc autovehicule ori tramvaie pe drumurile publice. trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniţi. examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează. Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare. instructorul auto atestat ori. în vederea obţinerii permisului de conducere. cu drept de circulaţie şi să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi. după caz. Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane. sau dovadă înlocuitoare a permisului. trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei respective.5 tone sau cu gabarite depăşite ori care transportă produse sau substanţe periculoase. în vederea obţinerii permisului de conducere. precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege. după caz. precum şi cei care conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7. pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens. cu excepţia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile Al şi Bl.

într-o unitate autorizată. în vederea obţinerii permisului de conducere. reşedinţa . CE. precum şi pentru sub-categoriile D1şi DlE. C. Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0. Tb şi Tv. BE. solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi. pentru subcategoriile Al şi Bl. numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test de aptitudini şi comportament test susţinut la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. de cel puţin 18 ani împliniţi. pentru categoriile A.tice pentru obţinerea permisului de conducere. Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul.16 kW/kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0. dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia. DE. Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv. înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice. B.16 kW/kg. Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislaţie rutieră şi instructori auto atestaţi. solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic. pentru categoriile D. C1E şi Tr şi să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi. C1.

231 alin. într-o limbă de circulaţie internaţională. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Conducătorii autovehiculelor care au o practică în conducere mai mică de un an sunt obligaţi să poarte un semn distinctiv montat pe autovehicul. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi psihologic. Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere. persoanele 435 . care îşi stabilesc domiciliu! sau reşedinţa în România. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România.ori rezidenţa normală sau. persoana care a fost condamnată. lovire ori vătămare cauzatoare de moarte. Permisul se anulează dacă a fost obţinut prin încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. în cazul cetăţenilor străini. la cerere. vătămare corporală gravă. examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua. Medicul de familie. de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ. va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. declarata inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. tâlhărie sau de furt al unui autovehicul. (1). în cazul celor aflaţi la studii în România potrivit art. care posedă permis de conducere. pentru a atrage atenţia celorlalţi participanţi la trafic asupra faptului că eventualele ezitări provin din cauza lipsei de experienţă.

titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou permis de conducere. pot susţine examenul pentru obţinerea permisului la autorităţile competente. (2). trebuie să posede şi permis de conducere internaţional. de către serviciul public comunitar regim. permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia titularul are dornici- 436 . b) statelor membre ale Uniunii Europene. în condiţiile legii. Persoanele care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România şi posedă permis de conducere. iar cei care doresc să obţină un permis de conducere sau o nouă categorie. sunt obligaţi ca in termen de 90 de zile să le preschimbe în permis românesc. Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României. prevăzută la art. Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimbă. titularii permiselor de conducere naţionale valabile. pe a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa. (1). 82 alin. eliberate de autorităţile: a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere. în termen de 30 zile de la schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia. 20 şi 23 alin. persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto.care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto.

. se predă de către persoana care îl deţine. autorităţii emitente. a IH-a. Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea. precum şi eliberarea unui nou permis de conducere. în cel mult 48 de ore de la constatare. reşedinţa. în termen de 30 de zile. în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. Permisul de conducere al conducătorului auto decedat. şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României.liul sau. furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful