P. 1
Retinerea Permisului de Conducere

Retinerea Permisului de Conducere

|Views: 1,492|Likes:
Published by puriu

More info:

Published by: puriu on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

Reţinerea permisului de conducere Reţinerea permisului de conducere se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându

-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai, se consideră suspendare. Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce se consideră infracţiune la legea circulaţiei se aplică: 1. când titularul acestuia, a pus în circulaţie sau a condus pe drumurile publice un au tovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat; 2. dacă pune în circulaţie sau conduce pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 3. pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România; 4. dacă tractează o remorcă neînmatricu lată sau neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 5. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram vai fără permis de conducere sau permis necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul res pectiv, sau permisul i-a fost retras sau anulat, ori căruia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat sau care nu are dreptul de a conduce autovehicu le în România; 6. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram-

421

vai cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge; 7. când titularul acestuia a condus un vehi cul de transport public de persoane, transport de substanţe sau produse peri culoase ori se află în procesul de instru ire practică a unei persoane pentru ob ţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, sau este sub influenţa unor substanţe ori pro duse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 8. dacă valoarea concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat; Dacă s-a constatat metrologic, că valoa rea concentraţiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, se va recolta obligatoriu probe biologice; 9. când conducătorul de vehicul sau a instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, a consumat alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie, care a avut ca re zultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea pro belor biologice, ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metro logic, sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat, a prezenţei acestora în aerul expirat; 10 dacă conducătorul unui autovehicul sau al unui tramvai ori instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, refuză, se împo-

422

triveşte ori se sustrage de la recoltarea probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare acestora; 11 când titularul acestuia a condus un autovehicul sau un tramvai aflându-se între timp sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 12. pentru părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de că tre instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, impli cat într-un accident de circulaţie, în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ori dacă acci dentul s-a produs ca urmare a unei in fracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei; 13. când conducătorul de autovehicul sau tramvai, a fost implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane, ca urmare a defecţiunii grave a mecanismului de direcţie. în această situaţie se elibereză dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie. 14. dacă lasă fără supraveghere pe partea ca rosabilă a drumurilor publice a unui vehi cul care transportă produse sau substan ţe periculoase. 15. dacă conducătorul autovehiculului or ganizează sau participă, în calitate de conducător de vehicul la întreceri neau torizate pe drumurile publice; în situaţiile de la punctele mai sus enumerate se eliberează o dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.

aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului. 6. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. infracţiune. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. nerespectarea regulilor privind depăşirea. 13.Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce constituie contravenţie la legea circulaţiei. 3. neprezentarea imediată la unitatea de po liţie pe raza căreia s-a produs accidentul.conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. se aplică pentru: 1. se eliberează dova dă fără drept de circulaţie. 7. 12. în care a fost implicat. dacă fapta nu constituie. 5.conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca- . neacordarea priorităţii de trecere pieto nilor angajaţi în traversarea regulamen tară a drumului public prin locurile spe cial amenajate şi semnalizate. 8. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. nerespectarea semnalelor. 2. 9. cu excepţia ca zurilor în care se efectuează regulamen tar manevra de depăşire. în vederea întoc mirii documentelor de constatare. potri vit legii. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. 11. 4. instituite pe un anumit seg ment de drum public. 10.nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circula ţie din care a rezultat avarierea unui vehi cul sau alte pagube materiale. circulaţia pe sens opus.

14. este deteriorat ori se află în mod nejus tificat asupra altei persoane. faptul când permisul de conducere pre zintă modificări. 126/1997. rati ficată de România prin Legea nr. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România. 15. când barierele sau semibariereh sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sai sonore sunt în funcţiune. titularului acestuia i se elibe rează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată. nepermiterea verificării vehiculului precum şi a identităţii conducătorulu sau a pasagerilor aflaţi în interiorul aces tuia. constatate de poliţi. care nu a preschimbat permisul de conduce re obţinut în alt stat. rutieră împreună cu specialiştii Registru lui Auto Român. 18. 423 . cu mijloace teh nice omologate şi verificate metrologic. depăşirea cu mai mult de 50 km/h i vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. atunci când există indicii despre să vârşirea unei fapte de natură contraven ţională sau penală. cu privire la efectele inter naţionale ale interzicerii exercitării drep tului de a conduce un vehicul cu motor. 16. 19. ştersături sau adăugări. pen tru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. potrivit legii. înlocuitoare fără drept de circulaţie. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. se eliberează dovadă în locuitoare fără drept de circulaţie. în termenul prevă zut de lege. se eliberează dovad. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană. titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocui toare cu sau fără drept de circulaţie. 17. constatată. cazul în care împotriva titularului aces tuia s-a hotărât o astfel de măsură de că tre o autoritate străină competentă.nismul de direcţie.

424 . care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Pentru cazurile în care conducătorul unui vehicul este cercetat penal pentru o infracţiune la legea circulaţiei. se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. Decizia şefului poliţiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ. pe toată perioada urmăririi penale. până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. competentă de orice persoană interesată. cu valabilitate până la 15 zile. pe raza căreia s-a comis fapta. ori la propunerea instanţei de judecată.Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce. aflată în termenul de valabilitate. Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere. dreptul de circulaţie se poate prelungi cu câte 30 de zile. de către şeful poliţiei rutiere. i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă. Procedura prealabilă nu este obligatorie. în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o faptă săvârşită anterior. fără a se depăşi însă termenul de valabilitate al primei dovezi. la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale.

5.autovehiculul sau tramvaiul are aplicate . zgomotul în mers sau staţionare depăşeş te limita legal admisă pentru tipul res pectiv de vehicul. sistemul de frânare de serviciu este defect. dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase. pre văzute în normele tehnice în vigoare. prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului. referitoare la transportul pro duselor periculoase. 11. vehiculul nu are efectuată inspecţia teh nică periodică valabilă.Reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise. protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei. 2. anvelopele au alte dimensiuni sau carac teristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare. nu sunt respectate normele tehnice con structive. mij loacele fluorescent-reflectorizante. 7. 3. sistemul de frânare de ajutor sau de sta ţionare este defect. 10. 9. 6. ori sunt uzate peste limita legal admisă. 8. 12. 4. vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri: 1. motorul emite noxe poluante peste li mitele legal admise. elementele dispozitivului de cuplare pen tru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile. fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau deze chilibrarea ansamblului.

vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta lege.vehiculului îi lipsesc elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare. 18. 13. lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare. 19. 14. cât şi din exterior. 16. în conformitate cu prevederile legale.17. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare. în situaţiile prevăzute la aliniatele numero- . poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare. 21. vehiculul nu este asigurat de răspundere civila 111 cu de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie. 22.plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare. deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregis trare. înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea nu mărului de înmatriculare.16. folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului. altele decât cele omologate. datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu carac teristicile tehnice ale vehiculului. lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule. 17. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. conform legii.15. atât din interior. 20. prevăzute de reglementările în vigoare. vehiculul nu are montată una dintre plăcu ţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.pe parbriz.18. destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. 15. autovehiculul prezintă scurgeri semnifi cative de carburant sau lubrifiant. autovehiculul are aplicat pe partea fron tală şi/sau posterioară a acestuia afişe.

iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa învestită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă. în cazul nerespectării regulilor referitoare la transportul produselor peri culoase.15.5. împreună cu unităţile de pompieri şi de apărare civilă.12. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.11.14. destinaţia finală pentru parcarea autovehiculului. 20.8. la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare. 425 .15. cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie. 9.13. se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră.18.21.19. 6. poliţistul rutier ia măsuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat.22.10. Poliţistul rutier este obligat să anunţe de îndată unitatea de poliţie din care face parte. în cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.17. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare. poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie. reţinând certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare.17. iar în cazurile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 1. 4.16. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare. în condiţiile prevăzute de regulament.18. cu excepţia celor care nu corespund standardelor. pentru a se stabili. o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.7. în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile.tate mai sus: 2.16. h prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut.3.

săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. aflaţi pe sensul de de plasare a autovehiculului sau tramvaiului. 6. dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare. nerespectarea semnalelor. neprezentarea la unitatea de poliţie com petentă în termen de cel mult 24 ore pe raza căreia s-a produs un accident de cir culaţie din care au rezultat numai pagube materiale pentru întocmirea documente lor de constatare. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată.nerespectarea regulilor privind depăşirea.Suspendarea dreptului de a conduce Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a 11-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. 2. 3. pentru o perioadă de 30 de zile. 4. 7. neacordarea priorităţii de trecere pietoni lor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special ame najate şi semnalizate. săvârşirea de către conducătorul de autove- 426 . 5. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 8. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a 111-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. 5. potrivit le gii. 2. infracţiune. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. .hicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit seg ment de drum public. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. 3. 2 conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca nismul de direcţie. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1 conducerea sub influenţa băuturilor alco olice. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau so nore sunt în funcţiune. dacă fapta nu constituie. 4. constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Regis trului Auto Român. dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. cu excepţia cazu rilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire. circulaţia pe sens opus. 3 neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată când barierele sau semibarierele sunt coborâte.

Perioada de suspendare dreptului de a conduce nu poate depăşi 90 de zile. constatată. sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori de adjunctul acestuia. pentru faptele constatate de poliţiştii rutieri din subordine. în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare. 91 din Codul penal. care are în evidenţă contravenientul.d e in struire p ractică a p erso an elo r p en tru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii. Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei. suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti care îl arc în evidenţă. Se suspendă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile dacă fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. pe raza căruia a fost săvârşită fapta. potrivit legii. Sancţiunile prezentate mai sus se aplică şi instructorului auto atestat. aflat în procesul ori de înlocuitorul acestuia. . Hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliţiei rutiere. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. Suspendarea exercitării dreptului flf a rnnduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti 4 depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.

pentru a preda permisul de conducere. va comunica aceasta ime- 427 . are reşedinţa. Retragerea permisului de conducere Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră. ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii. Medicul de familie. care posedă permis de conducere.Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.iţic . în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise. trebuie să se prezinte obligatoriu. va solicita examenul de specialitate necesar. atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. de către o instituţie medicală autorizată. pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie. Contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau. în cazurile prezentate mai sus. dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice. Este declarată „promovat". examenului penu u obţinerea permisului de conducere. conducătorul de autovehicul sau tramvai cât şi instructorul auto atestat. c o n stă în c o m p le ta re a u n u l tc st-g rilă . aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice A. Verificarea cunoaşterii regulilor de circu- i. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări. Neprezentarea contravenientului în termen de 5 zile în mod nejustificat. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. după caz.

Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai. săvârşită ca urmare a nerespectării regu lilor de circulaţie. se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: 1. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate. 3. sau cu amendă. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale că- 428 .diat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. 4. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înma triculare sau de înregistrare. tractarea unei remorci neînmatricu late sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. se pedep seşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 2. Anularea permisului Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele care atrage anularea permisului. 5. Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie. titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecăto rească rămasă definitivă pentru o in fracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane. neînmatriculat sau neîn registrat.

9. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă care are o îmbibaţie alcoolică de pes te 0. sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. 8. care nu are drept de circulaţie în România. unei persoane care nu posedă permis de conducere sau permisul de conducere este necorespunzător cate goriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv.rei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat. încredinţarea cu ştiinţă unui autove hicul sau tramvai. ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. sau permisul i-a fost retras sau anulat. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subca tegoriei din care face parte vehiculul res pectiv sau permisul i-a fost retras sau anu lat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere. 6. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 7. sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupe fiante sau a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 10.80 g/l alcool pur în sânge. pentru conducerea pe drumurile publice. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. se pe depseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. cu pedeapsa de mai sus se sancţionează şi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai şi care se află sub influ enţa unor substanţe ori produse stu pefiante sau medicamente cu efecte si- .

aflat în procesul de instruire. împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto. 14. aflat în timpul desfăşu rării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conduce re. prezenţei de produse sau substanţe stupe fiante ori a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. efectuând trans port public de persoane. sau de examinatorul autori tăţii competente. fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele ac cidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corpo rale ori a sănătăţii uneia sau mai multor în vederea stabilirii alcoolemiei ori a . fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei. pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţi nerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. de a se supune recoltării pro belor biologice sau testării aerului expirat. se pe depseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. ori da că accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni. refuzul. 13. 11. dacă persoana aflată în una dintre situa ţiile prevăzute mai sus.milare acestora. părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto. implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vă tămarea integrităţii corporale ori a sănătă ţii uneia sau mai multor persoane. 12. aflat în tim pul desfăşurării probelor practice ale exa menului pentru obţinerea permisului de conducere. sau a examinato rului autorităţii competente. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. aflat în procesul de instruire.

persoane. distruge. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare indicatoarele. 15. organizarea sau participarea. atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente. ori a examinatorului autorităţii competente. în ca litate de conducător de vehicul sau de ani male. până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat. produse ori sub stanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. semafoarele. 16. 19. fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. de a consuma alcool. de natură să inducă în eroare participanţii la trafic. 18. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. aflat în procesul de instruire. instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora. 17. permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circu laţiei pe drumurile publice. după produce rea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătă marea integrităţii corporale ori a sănă tăţii uneia sau mai multor persoane. a prezenţei acestora în aerul expirat. la întreceri neautorizate pe dru murilc publice se pedepseşte cu închisoa re de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto. amenajările rutiere sau crearea de obsta cole pe partea carosabilă. se pedepseşte cu în- 429 . fapta săvârşită cu intenţia de a sustrage.

în contenciosul administrativ. 21. pentru a fi înscrisă în evidenţă operativă. Nu constituie infracţiune repararea autovehiculelor având urme de accident. tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii. de societăţile din domeniul asigurărilor. dacă se pune în pericol siguranţa cir culaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. în baza atestării validităţii constatării amiabile de accident. repararea autovehiculelor. în termen de cel mult 5 zile de la luarea hotărârii. Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat. 20. fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau. Permisul de conducere se anulează de către autoritatea care a eliberat documentul şi în cazul în care titularul acestuia a decedat. va fi încunoştiinţată în scris despre măsura luată. în lipsa altor mijloace de transport. blocarea cu intenţie a drumului pub lic. Hotărârea asupra anulării se comunică de către poliţia rutieră care a dispus această măsură autorităţii competente care a eliberat permisul de conducere. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. după caz. Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care. remor cilor. împotriva hotărârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce acţiune în justiţie. el însuşi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţa medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau 430 .chisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. Hotărârea anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutieră care a dispus măsura. ratificată de România prin Legea nr. Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului. după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului. dacă se înapoiază imediat la locul accidentului. Nu constituie infracţiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară. iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. în vederea întocmirii documentelor de constatare. dacă acesta anunţă de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie. consemnate într-un registru special. în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto. 126/1997. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor. dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat. . dacă victima părăseşte locul faptei. Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976.înregistrare a vehiculului condus. pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul.

2. în baza hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. se efectuează de către serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă.60 sau 90 de zile sau. 3. la nivelul . Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient. la cererea titularului. în zilele stabilite. prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de con statare a contravenţiei a fost anulat.1a încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în situaţia în care titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizată. Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie. în următoarele cazuri: 1. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie constă în completarea unui test-grilă. c) din Codul penal.Permisul de conducere se restituie titularului: Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. în cazul în care sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contraYtn(ll pCfltfll trtrt ltjţta (HtYtdt nunptir darea dreptului de a conduce pentru 30. la încetarea măsurii de siguranţă prevă zute la art. Este declarată „promovată". persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 12 întrebări). după caz a fost majorată cu 30 de zile. ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. săptămânal. la expirarea perioadei de suspendare. în perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări (după aprobarea proiectului de lege. 112 lit. se va declara „promovată". 4.

în ultimii 2 ani de la data constatării contra venţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu încă 30 de zile. a obţinut permis de conducere cu cel pu ţin 1 an înainte de săvârşirea faptei. 91 din Codul penal.permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoo lice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere. nu a beneficiat de o astfel de măsură. uiiimliuiv. dată SUfll iiidtpljiiju. face dovada achitării amenzii contra venţionale 431 . Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce dar nu mai puţin de 30 de zile. în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea pe rioadei de suspendare a exercitării drep tului de a conduce.când fapta a fost urmărită ca infracţiune pre văzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. . 4. dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie. 2. a fost declarat admis la testul de verifica re a cunoaşterii regulilor de circulaţie. uimiitoarele condiţii: 1.serviciului poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenţă în următoarele situaţii: . 3. 5. la cererea titularului. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ pre văzute la art.

pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor. cu cel mult o zi lucrătoare. înainte de data părăsirii teritoriului României. lovire sau vătămare cauzatoare de moarte. sancţiunea contravenţională complemen tară s-a dispus ca urmare a neopririi la tre cerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune. a cumulat. cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. 4.Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. din nou. a fost implicat într-un accident de circu laţie din care au rezultat numai pagube materiale. poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatata fapta. vătămare corporală gravă. Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină. 3. perioada de suspendare a fost majorată. iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au sta bilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului. înainte de expirarea perioadei de suspendare. cu excepţia cazurilor când a intervenit una din- 432 . 2. dacă: 1. împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce. conform legii. restituirea documentului. produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie. Obţinerea unui nou permis de conducere Persoana a cărei permis de conducere a fost anulat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

c) din Codul penal. a trecut un an de la data graţierii pedep sei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. au trecut 6 luni de la data executării pe depsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă. persoana care solicită examinarea în vede rea obţinerii permisului de conducere tre buie să depună următoarele documente: -cererea-tip. într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de con ducere. prevăzută la art. persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere. ca urmare a săvârşirii. a unei fapte care atrăgea sus pendarea exercitării dreptului de a con duce. -fişa medicală şi avizul psihologic. înainte de intrarea în vi goare a prezentei ordonanţe de urgenţă. care să ateste înde plinirea condiţiei. -fişa de şcolarizare. .îndeplineşte condiţiile de mai sus. fără a fi necesară trecerea unui anumit termen de la data aplicării măsurii administrative. 4. Pentru admiterea prezentării la examen. se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. . 5. .tre situaţiile prevăzute mai jos: 1. prin care s-a dispus sus pendarea condiţionată a executării pe depsei ori suspendarea executării pedep sei sub supraveghere.copia actului de studii.a intervenit amnistia. -certificatul de cazier judiciar. 3. 2. interzicerea dreptului de a exercita profe sia sau ocupaţia de conducător de autove hicule. Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. a expirat sau a fost revocat. -copia actului de identitate. persoana trebuie să facă dovada că: .este aptă din punct de vedere medical. 64 lit.

vehiculele cu tracţiune animală. prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. precum şi atunci când cauzele care impuneau luarea acestei măsuri au fost înlăturate pe loc. pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului. Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei. odată cu aplicarea sancţiunii amenzii. organizat de o şcoală de conducători de autovehicule autorizată. când cir culă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul. 3. -copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt mon tate pe vehicule. montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele autorizate. Sunt supuse confiscării: 1. mijloacele speciale de avertizare luminoa se şi sonore deţinute. 4. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare. ■cererea de prezentare la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat. 2.■ chitanţa de plată a taxei de examinare. Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră. -dovada că a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă. ori pe alte trasee decât ce le stabilite de autorităţile publice locale. Imobilizarea nu se dispune atunci când vehiculul poate fi repus în circulaţie de către un alt conducător calificat indicat de persoana vinovată sau de către proprietar. Efectele imobilizării încetează în momentul . dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului.

Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: 1. conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranţa circulaţiei. iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României. conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul măr- 433 . menţionându-se aceasta în procesulverbal. ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori. consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului. Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. în această situaţie. deteriorează drumul public sau afectează mediul. conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înma triculare sau de înregistrare fals. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier. pe acostament SflU Cât nai aproape tic margi- nea drumului. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul. Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea sunt interzise. 3. 2. Imobilizarea unui vehicul Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile.în care au fost înlăturate motivele care au dus la luarea acestei măsuri şi se dispune de către agentul constatator sau şeful acestuia. de către poliţiştii de frontieră.

conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală. 7. nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege. Ridicarea în cazul staţionării neregulamentare Poliţia rutieră poate dispune ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o alta persoană. 434 . 4. omologate. Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală. stabilite prin regulament. poliţia rutieră poate utiliza dispozitive speciale. Radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului. sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni. refuză să se legitimeze. a produselor sau substanţelor stupefian te ori a medicamentelor cu efecte simila re acestora. 5. se află sub influenţa băuturilor alcoolice. 6. Pentru oprirea forţată sau imobilizare.furilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite. se dispune când a fost indisponibilizat prin instituirea unui sechestru sau este fără proprietar sau abandonat.

PERMISUL DE CONDUCERE Toţi cei care conduc autovehicule ori tramvaie pe drumurile publice. în condiţiile stabilite prin regulament. trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniţi. pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. şi persoanele care urmează un curs de pregătire practică. precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege.5 tone sau cu gabarite depăşite ori care transportă produse sau substanţe periculoase. Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare. precum şi cei care conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7. cu excepţia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile Al şi Bl. în vederea obţinerii permisului de conducere. în vederea obţinerii permisului de conducere. sau dovadă înlocuitoare a permisului. care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi. trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei respective. Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice. numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens. după caz. examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează. instructorul auto atestat ori. după caz. răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau. Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane. pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice şi prac- . De la data aderării României la Uniunea Europeană. cu drept de circulaţie şi să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

pentru categoriile D. B. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi. C1. dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia. solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic. C1E şi Tr şi să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi.tice pentru obţinerea permisului de conducere. numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test de aptitudini şi comportament test susţinut la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.16 kW/kg. solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice. pentru categoriile A. de cel puţin 18 ani împliniţi.16 kW/kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0. într-o unitate autorizată. Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul. înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice. în vederea obţinerii permisului de conducere. CE. reşedinţa . pentru subcategoriile Al şi Bl. precum şi pentru sub-categoriile D1şi DlE. Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0. Tb şi Tv. BE. DE. Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislaţie rutieră şi instructori auto atestaţi. C. Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv.

pentru a atrage atenţia celorlalţi participanţi la trafic asupra faptului că eventualele ezitări provin din cauza lipsei de experienţă. 231 alin. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi psihologic. care îşi stabilesc domiciliu! sau reşedinţa în România. lovire ori vătămare cauzatoare de moarte.ori rezidenţa normală sau. persoanele 435 . persoana care a fost condamnată. în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. Permisul se anulează dacă a fost obţinut prin încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România. tâlhărie sau de furt al unui autovehicul. va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. în cazul cetăţenilor străini. care posedă permis de conducere. într-o limbă de circulaţie internaţională. (1). prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor. la cerere. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. vătămare corporală gravă. Medicul de familie. în cazul celor aflaţi la studii în România potrivit art. declarata inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere. Conducătorii autovehiculelor care au o practică în conducere mai mică de un an sunt obligaţi să poarte un semn distinctiv montat pe autovehicul. examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua. de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa.

pot susţine examenul pentru obţinerea permisului la autorităţile competente. în condiţiile legii. permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia titularul are dornici- 436 . c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. iar cei care doresc să obţină un permis de conducere sau o nouă categorie. în termen de 30 zile de la schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia.care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 82 alin. de către serviciul public comunitar regim. (1). b) statelor membre ale Uniunii Europene. sunt obligaţi ca in termen de 90 de zile să le preschimbe în permis românesc. persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. 20 şi 23 alin. titularii permiselor de conducere naţionale valabile. prevăzută la art. eliberate de autorităţile: a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere. (2). Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimbă. trebuie să posede şi permis de conducere internaţional. titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou permis de conducere. Persoanele care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România şi posedă permis de conducere. Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României. pe a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa.

furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente. se predă de către persoana care îl deţine. .liul sau. a IH-a. în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. în cel mult 48 de ore de la constatare. Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea. precum şi eliberarea unui nou permis de conducere. în termen de 30 de zile. şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României. reşedinţa. autorităţii emitente. Permisul de conducere al conducătorului auto decedat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->