P. 1
Retinerea Permisului de Conducere

Retinerea Permisului de Conducere

|Views: 1,498|Likes:
Published by puriu

More info:

Published by: puriu on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

Reţinerea permisului de conducere Reţinerea permisului de conducere se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându

-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai, se consideră suspendare. Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce se consideră infracţiune la legea circulaţiei se aplică: 1. când titularul acestuia, a pus în circulaţie sau a condus pe drumurile publice un au tovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat; 2. dacă pune în circulaţie sau conduce pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 3. pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România; 4. dacă tractează o remorcă neînmatricu lată sau neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. 5. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram vai fără permis de conducere sau permis necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul res pectiv, sau permisul i-a fost retras sau anulat, ori căruia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat sau care nu are dreptul de a conduce autovehicu le în România; 6. când titularul acestuia a condus pe dru murile publice un autovehicul sau tram-

421

vai cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge; 7. când titularul acestuia a condus un vehi cul de transport public de persoane, transport de substanţe sau produse peri culoase ori se află în procesul de instru ire practică a unei persoane pentru ob ţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, sau este sub influenţa unor substanţe ori pro duse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 8. dacă valoarea concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat; Dacă s-a constatat metrologic, că valoa rea concentraţiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, se va recolta obligatoriu probe biologice; 9. când conducătorul de vehicul sau a instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, a consumat alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie, care a avut ca re zultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea pro belor biologice, ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metro logic, sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat, a prezenţei acestora în aerul expirat; 10 dacă conducătorul unui autovehicul sau al unui tramvai ori instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, refuză, se împo-

422

triveşte ori se sustrage de la recoltarea probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare acestora; 11 când titularul acestuia a condus un autovehicul sau un tramvai aflându-se între timp sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora; 12. pentru părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de că tre instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, impli cat într-un accident de circulaţie, în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ori dacă acci dentul s-a produs ca urmare a unei in fracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei; 13. când conducătorul de autovehicul sau tramvai, a fost implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane, ca urmare a defecţiunii grave a mecanismului de direcţie. în această situaţie se elibereză dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie. 14. dacă lasă fără supraveghere pe partea ca rosabilă a drumurilor publice a unui vehi cul care transportă produse sau substan ţe periculoase. 15. dacă conducătorul autovehiculului or ganizează sau participă, în calitate de conducător de vehicul la întreceri neau torizate pe drumurile publice; în situaţiile de la punctele mai sus enumerate se eliberează o dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.

în vederea întoc mirii documentelor de constatare. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. 13. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului.conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere. 6. 5. aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului. în care a fost implicat. nerespectarea semnalelor. 10. nerespectarea regulilor privind depăşirea.nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. neprezentarea imediată la unitatea de po liţie pe raza căreia s-a produs accidentul. 7. potri vit legii. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. dacă fapta nu constituie.Reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea unei fapte ce constituie contravenţie la legea circulaţiei. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. se aplică pentru: 1. se eliberează dova dă fără drept de circulaţie. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circula ţie din care a rezultat avarierea unui vehi cul sau alte pagube materiale. neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept.conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca- . cu excepţia ca zurilor în care se efectuează regulamen tar manevra de depăşire. nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie. 11. neacordarea priorităţii de trecere pieto nilor angajaţi în traversarea regulamen tară a drumului public prin locurile spe cial amenajate şi semnalizate. instituite pe un anumit seg ment de drum public. 9. 2. 8. 4. 3. circulaţia pe sens opus. infracţiune. 12.

126/1997. titularului acestuia i se elibe rează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. 18. depăşirea cu mai mult de 50 km/h i vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.nismul de direcţie. ştersături sau adăugări. rutieră împreună cu specialiştii Registru lui Auto Român. înlocuitoare fără drept de circulaţie. cu mijloace teh nice omologate şi verificate metrologic. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. în termenul prevă zut de lege. potrivit legii. constatate de poliţi. titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocui toare cu sau fără drept de circulaţie. pen tru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. 19. se eliberează dovadă în locuitoare fără drept de circulaţie. neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată. 15. 16. când barierele sau semibariereh sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sai sonore sunt în funcţiune. cu privire la efectele inter naţionale ale interzicerii exercitării drep tului de a conduce un vehicul cu motor. cazul în care împotriva titularului aces tuia s-a hotărât o astfel de măsură de că tre o autoritate străină competentă. atunci când există indicii despre să vârşirea unei fapte de natură contraven ţională sau penală. nepermiterea verificării vehiculului precum şi a identităţii conducătorulu sau a pasagerilor aflaţi în interiorul aces tuia. este deteriorat ori se află în mod nejus tificat asupra altei persoane. 14. rati ficată de România prin Legea nr. 17. faptul când permisul de conducere pre zintă modificări. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană. care nu a preschimbat permisul de conduce re obţinut în alt stat. se eliberează dovad. 423 . conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România. constatată.

Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere. la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale. pe toată perioada urmăririi penale. i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă. cu valabilitate până la 15 zile. 424 . dreptul de circulaţie se poate prelungi cu câte 30 de zile. în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o faptă săvârşită anterior. Pentru cazurile în care conducătorul unui vehicul este cercetat penal pentru o infracţiune la legea circulaţiei. aflată în termenul de valabilitate. pe raza căreia s-a comis fapta. care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei. competentă de orice persoană interesată. ori la propunerea instanţei de judecată. de către şeful poliţiei rutiere. Procedura prealabilă nu este obligatorie. se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. Decizia şefului poliţiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ. fără a se depăşi însă termenul de valabilitate al primei dovezi.Conducătorului de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce. până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

10. 9. mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise. vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate. 3. nu sunt respectate normele tehnice con structive. 5. elementele dispozitivului de cuplare pen tru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile. fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau deze chilibrarea ansamblului. prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului. 11. vehiculul nu are efectuată inspecţia teh nică periodică valabilă. zgomotul în mers sau staţionare depăşeş te limita legal admisă pentru tipul res pectiv de vehicul. protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei. 12. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri: 1. sistemul de frânare de ajutor sau de sta ţionare este defect.autovehiculul sau tramvaiul are aplicate .Reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. pre văzute în normele tehnice în vigoare. dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase. vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare. anvelopele au alte dimensiuni sau carac teristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. sistemul de frânare de serviciu este defect. referitoare la transportul pro duselor periculoase. 4. 6. 7. motorul emite noxe poluante peste li mitele legal admise. ori sunt uzate peste limita legal admisă. 8. 2. mij loacele fluorescent-reflectorizante.

conform legii. 21.plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare. vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta lege.16. deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregis trare.17. autovehiculul are aplicat pe partea fron tală şi/sau posterioară a acestuia afişe.18. datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu carac teristicile tehnice ale vehiculului. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare. 20. 22. lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare. altele decât cele omologate. folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului. lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule. 17. 18. destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. 13. vehiculul nu are montată una dintre plăcu ţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. cât şi din exterior. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2. înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea nu mărului de înmatriculare. 15. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare. 14.15. vehiculul nu este asigurat de răspundere civila 111 cu de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie. autovehiculul prezintă scurgeri semnifi cative de carburant sau lubrifiant. în conformitate cu prevederile legale. în situaţiile prevăzute la aliniatele numero- . 16. prevăzute de reglementările în vigoare. atât din interior.vehiculului îi lipsesc elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare. 19.pe parbriz.

7. cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie. 425 . iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa învestită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă.10. poliţistul rutier retrage şi numerele de înmatriculare sau de înregistrare. cu excepţia celor care nu corespund standardelor.16.18.12. Poliţistul rutier este obligat să anunţe de îndată unitatea de poliţie din care face parte.3.16.14.21. destinaţia finală pentru parcarea autovehiculului.15. se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră.tate mai sus: 2. iar în cazurile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 1. în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile. în situaţiile prevăzute la aliniatele numerotate mai sus: 2.17. în cazul nerespectării regulilor referitoare la transportul produselor peri culoase.22.17.13. la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare. 9. odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare. reţinând certificatul de înmatriculare şi plăcile cu numărul de înmatriculare sau înregistrare. 6.5.15. împreună cu unităţile de pompieri şi de apărare civilă.18. în condiţiile prevăzute de regulament. pentru a se stabili.8. poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie. o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.19. h prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut. 4. 20.11. în cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei. poliţistul rutier ia măsuri pentru parcarea autovehiculului în cel mai apropiat spaţiu amenajat. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. neacordarea priorităţii de trecere pietoni lor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special ame najate şi semnalizate. 3. săvârşirea de către conducătorul de autove- 426 . neacordarea priorităţii de trecere vehi culelor care au acest drept. 4. dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare.Suspendarea dreptului de a conduce Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a 11-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. aflaţi pe sensul de de plasare a autovehiculului sau tramvaiului. 8.nerespectarea regulilor privind depăşirea. pentru o perioadă de 30 de zile. nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. 2. 7. nerespectarea semnalelor. depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la tre cerile la nivel cu calea ferată. 6. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a 111-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile. 5. neprezentarea la unitatea de poliţie com petentă în termen de cel mult 24 ore pe raza căreia s-a produs un accident de cir culaţie din care au rezultat numai pagube materiale pentru întocmirea documente lor de constatare.

cu excepţia cazu rilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. circulaţia pe sens opus. 3 neoprirea la trecerea la nivel cu calea fe rată când barierele sau semibarierele sunt coborâte. dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului.hicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1. săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: 1 conducerea sub influenţa băuturilor alco olice. 2. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. . nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit seg ment de drum public. 5. nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau inter calarea într-o astfel de coloană. 4. infracţiune. constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Regis trului Auto Român. ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau so nore sunt în funcţiune. potrivit le gii. dacă fapta nu constituie. 2 conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la meca nismul de direcţie. 3. nerespectarea regulilor privind priorita tea de trecere.

91 din Codul penal. care are în evidenţă contravenientul. potrivit legii. Suspendarea exercitării dreptului flf a rnnduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti 4 depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus. suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti care îl arc în evidenţă. constatată. în cazul cumulului de 15 puncte de penalizare. cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. Hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliţiei rutiere. Perioada de suspendare dreptului de a conduce nu poate depăşi 90 de zile. Sancţiunile prezentate mai sus se aplică şi instructorului auto atestat. aflat în procesul ori de înlocuitorul acestuia. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei.d e in struire p ractică a p erso an elo r p en tru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii. sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori de adjunctul acestuia. pe raza căruia a fost săvârşită fapta. pentru faptele constatate de poliţiştii rutieri din subordine. Se suspendă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile dacă fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. .

prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii. trebuie să se prezinte obligatoriu. atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. pentru a preda permisul de conducere. ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie. Este declarată „promovat". conducătorul de autovehicul sau tramvai cât şi instructorul auto atestat. aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice A. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. Neprezentarea contravenientului în termen de 5 zile în mod nejustificat. Contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau. c o n stă în c o m p le ta re a u n u l tc st-g rilă . are reşedinţa. va comunica aceasta ime- 427 . iar în cazul în care s-a stabilit că persoana este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. de către o instituţie medicală autorizată. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări.Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. Retragerea permisului de conducere Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră. Verificarea cunoaşterii regulilor de circu- i. în cazurile prezentate mai sus. după caz. examenului penu u obţinerea permisului de conducere. Medicul de familie. în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise.iţic . care posedă permis de conducere. dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice. va solicita examenul de specialitate necesar.

se pedep seşte cu închisoare de la unu la 5 ani. săvârşită ca urmare a nerespectării regu lilor de circulaţie. la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate.diat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. neînmatriculat sau neîn registrat. 2. Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai. punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înma triculare sau de înregistrare. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale că- 428 . se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. 5. Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: 1. tractarea unei remorci neînmatricu late sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare. titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecăto rească rămasă definitivă pentru o in fracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane. 3. sau cu amendă. 4. Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie. Anularea permisului Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a produs una dintre faptele care atrage anularea permisului.

7. sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. 9.80 g/l alcool pur în sânge. sau permisul i-a fost retras sau anulat. 6. ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupe fiante sau a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. cu pedeapsa de mai sus se sancţionează şi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai şi care se află sub influ enţa unor substanţe ori produse stu pefiante sau medicamente cu efecte si- . încredinţarea cu ştiinţă unui autove hicul sau tramvai. se pe depseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. unei persoane care nu posedă permis de conducere sau permisul de conducere este necorespunzător cate goriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.rei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat. 10. care nu are drept de circulaţie în România. 8. pentru conducerea pe drumurile publice. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subca tegoriei din care face parte vehiculul res pectiv sau permisul i-a fost retras sau anu lat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoa nă care are o îmbibaţie alcoolică de pes te 0. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

prezenţei de produse sau substanţe stupe fiante ori a medicamentelor cu efecte simi lare acestora. 11.milare acestora. aflat în timpul desfăşu rării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conduce re. refuzul. dacă persoana aflată în una dintre situa ţiile prevăzute mai sus. părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto. aflat în procesul de instruire. fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei. fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele ac cidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corpo rale ori a sănătăţii uneia sau mai multor în vederea stabilirii alcoolemiei ori a . de a se supune recoltării pro belor biologice sau testării aerului expirat. se pe depseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. aflat în tim pul desfăşurării probelor practice ale exa menului pentru obţinerea permisului de conducere. 12. 14. efectuând trans port public de persoane. pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţi nerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. sau de examinatorul autori tăţii competente. împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto. aflat în procesul de instruire. 13. ori da că accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni. implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vă tămarea integrităţii corporale ori a sănătă ţii uneia sau mai multor persoane. sau a examinato rului autorităţii competente. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

la întreceri neautorizate pe dru murilc publice se pedepseşte cu închisoa re de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora. atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. 18. 15. după produce rea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătă marea integrităţii corporale ori a sănă tăţii uneia sau mai multor persoane. se pedepseşte cu în- 429 . fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. organizarea sau participarea. în ca litate de conducător de vehicul sau de ani male. permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circu laţiei pe drumurile publice. 17. a prezenţei acestora în aerul expirat. degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare indicatoarele. se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. semafoarele. produse ori sub stanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere. 16.persoane. de natură să inducă în eroare participanţii la trafic. de a consuma alcool. amenajările rutiere sau crearea de obsta cole pe partea carosabilă. fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto. 19. aflat în procesul de instruire. ori a examinatorului autorităţii competente. distruge. până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat. fapta săvârşită cu intenţia de a sustrage. se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat. de societăţile din domeniul asigurărilor. va fi încunoştiinţată în scris despre măsura luată. dacă se pune în pericol siguranţa cir culaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic.chisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. blocarea cu intenţie a drumului pub lic. remor cilor. Nu constituie infracţiune repararea autovehiculelor având urme de accident. după caz. el însuşi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţa medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau 430 . 20. împotriva hotărârii de anulare a permisului de conducere se poate introduce acţiune în justiţie. repararea autovehiculelor. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. în lipsa altor mijloace de transport. se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. în baza atestării validităţii constatării amiabile de accident. fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau. în contenciosul administrativ. pentru a fi înscrisă în evidenţă operativă. 21. Hotărârea asupra anulării se comunică de către poliţia rutieră care a dispus această măsură autorităţii competente care a eliberat permisul de conducere. tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii. în termen de cel mult 5 zile de la luarea hotărârii. Permisul de conducere se anulează de către autoritatea care a eliberat documentul şi în cazul în care titularul acestuia a decedat. Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care.

în vederea întocmirii documentelor de constatare. adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. 126/1997. Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante. iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. Hotărârea anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutieră care a dispus măsura. dacă victima părăseşte locul faptei. pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul.înregistrare a vehiculului condus. . Nu constituie infracţiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară. consemnate într-un registru special. Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat. în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto. după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului. dacă acesta anunţă de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie. dacă se înapoiază imediat la locul accidentului. ratificată de România prin Legea nr. Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului. în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor. dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat.

Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie constă în completarea unui test-grilă. se efectuează de către serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. în baza hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. la încetarea măsurii de siguranţă prevă zute la art. la cererea titularului. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 12 întrebări). în zilele stabilite. după caz a fost majorată cu 30 de zile. 112 lit. Este declarată „promovată". se va declara „promovată". 2. 3.60 sau 90 de zile sau. în cazul în care sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contraYtn(ll pCfltfll trtrt ltjţta (HtYtdt nunptir darea dreptului de a conduce pentru 30. Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient. în perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce.1a încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în situaţia în care titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o instituţie medicală autorizată. prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de con statare a contravenţiei a fost anulat. la nivelul . ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări (după aprobarea proiectului de lege.Permisul de conducere se restituie titularului: Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenţă. la expirarea perioadei de suspendare. în următoarele cazuri: 1. săptămânal. 4. c) din Codul penal. Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie.

serviciului poliţiei rutiere din judeţul care îl are în evidenţă în următoarele situaţii: . depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului. 2. . 91 din Codul penal. dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie. iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ pre văzute la art. în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea pe rioadei de suspendare a exercitării drep tului de a conduce. face dovada achitării amenzii contra venţionale 431 .permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoo lice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere. uiiimliuiv. dată SUfll iiidtpljiiju.când fapta a fost urmărită ca infracţiune pre văzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. 4. dacă prin aceasta s-a produs un accident de circu laţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. a fost declarat admis la testul de verifica re a cunoaşterii regulilor de circulaţie. 5. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu încă 30 de zile. în ultimii 2 ani de la data constatării contra venţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce dar nu mai puţin de 30 de zile. a obţinut permis de conducere cu cel pu ţin 1 an înainte de săvârşirea faptei. nu a beneficiat de o astfel de măsură. 3. la cererea titularului. uimiitoarele condiţii: 1.

împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce. lovire sau vătămare cauzatoare de moarte. 4. restituirea documentului. cu excepţia cazurilor când a intervenit una din- 432 . 2. Obţinerea unui nou permis de conducere Persoana a cărei permis de conducere a fost anulat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. 3. din nou. conform legii. dacă: 1. sancţiunea contravenţională complemen tară s-a dispus ca urmare a neopririi la tre cerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune. produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie. iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au sta bilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului. înainte de expirarea perioadei de suspendare. înainte de data părăsirii teritoriului României. perioada de suspendare a fost majorată.Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor. cu cel mult o zi lucrătoare. vătămare corporală gravă. a cumulat. Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină. cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatata fapta. a fost implicat într-un accident de circu laţie din care au rezultat numai pagube materiale.

tre situaţiile prevăzute mai jos: 1. prevăzută la art. c) din Codul penal. .a intervenit amnistia. au trecut 6 luni de la data executării pe depsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă. Pentru admiterea prezentării la examen. persoana trebuie să facă dovada că: . 3. interzicerea dreptului de a exercita profe sia sau ocupaţia de conducător de autove hicule. fără a fi necesară trecerea unui anumit termen de la data aplicării măsurii administrative. a unei fapte care atrăgea sus pendarea exercitării dreptului de a con duce. . 5. -fişa de şcolarizare. înainte de intrarea în vi goare a prezentei ordonanţe de urgenţă. se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. 2. 4. . Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere. ca urmare a săvârşirii. -copia actului de identitate. a expirat sau a fost revocat.este aptă din punct de vedere medical. într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de con ducere. a trecut un an de la data graţierii pedep sei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. prin care s-a dispus sus pendarea condiţionată a executării pe depsei ori suspendarea executării pedep sei sub supraveghere. 64 lit. -certificatul de cazier judiciar.copia actului de studii.îndeplineşte condiţiile de mai sus. persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere. persoana care solicită examinarea în vede rea obţinerii permisului de conducere tre buie să depună următoarele documente: -cererea-tip. -fişa medicală şi avizul psihologic. care să ateste înde plinirea condiţiei.

montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele autorizate. Sunt supuse confiscării: 1. -copia hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă. precum şi atunci când cauzele care impuneau luarea acestei măsuri au fost înlăturate pe loc.■ chitanţa de plată a taxei de examinare. prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei. 2. Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârşirea contravenţiilor Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră. 3. vehiculele cu tracţiune animală. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare. odată cu aplicarea sancţiunii amenzii. Imobilizarea nu se dispune atunci când vehiculul poate fi repus în circulaţie de către un alt conducător calificat indicat de persoana vinovată sau de către proprietar. 4. mijloacele speciale de avertizare luminoa se şi sonore deţinute. organizat de o şcoală de conducători de autovehicule autorizată. ■cererea de prezentare la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat. -dovada că a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă. plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt mon tate pe vehicule. prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului. Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. ori pe alte trasee decât ce le stabilite de autorităţile publice locale. Efectele imobilizării încetează în momentul . când cir culă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul. pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului.

de către poliţiştii de frontieră. conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranţa circulaţiei. în această situaţie. iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României. Imobilizarea unui vehicul Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile. Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea sunt interzise.în care au fost înlăturate motivele care au dus la luarea acestei măsuri şi se dispune de către agentul constatator sau şeful acestuia. după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul. Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: 1. consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. menţionându-se aceasta în procesulverbal. şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier. conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înma triculare sau de înregistrare fals. procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului. fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori. ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul măr- 433 . Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. 2. deteriorează drumul public sau afectează mediul. 3. pe acostament SflU Cât nai aproape tic margi- nea drumului.

5. nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege.furilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite. 7. 6. stabilite prin regulament. Radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului. refuză să se legitimeze. 434 . se află sub influenţa băuturilor alcoolice. conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală. omologate. a produselor sau substanţelor stupefian te ori a medicamentelor cu efecte simila re acestora. Pentru oprirea forţată sau imobilizare. Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală. se dispune când a fost indisponibilizat prin instituirea unui sechestru sau este fără proprietar sau abandonat. iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o alta persoană. sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni. Ridicarea în cazul staţionării neregulamentare Poliţia rutieră poate dispune ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. 4. poliţia rutieră poate utiliza dispozitive speciale.

examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează. cu excepţia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile Al şi Bl. pentru a fi înscris la o unitate autorizată în vederea pregătirii teoretice şi prac- . De la data aderării României la Uniunea Europeană. precum şi cei care conduc autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7. pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. şi persoanele care urmează un curs de pregătire practică. în vederea obţinerii permisului de conducere. după caz. în vederea obţinerii permisului de conducere. instructorul auto atestat ori. Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane. Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice. după caz. în condiţiile stabilite prin regulament. trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei respective. sau dovadă înlocuitoare a permisului. Pe parcursul activităţii de pregătire practică sau de examinare. care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi.5 tone sau cu gabarite depăşite ori care transportă produse sau substanţe periculoase. numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens.PERMISUL DE CONDUCERE Toţi cei care conduc autovehicule ori tramvaie pe drumurile publice. răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau. precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege. cu drept de circulaţie şi să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi. trebuie să aibă vârsta minimă de 21 de ani împliniţi.

CE. într-o unitate autorizată. precum şi pentru sub-categoriile D1şi DlE. pentru categoriile D. B. Pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislaţie rutieră şi instructori auto atestaţi. Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv. DE. Tb şi Tv. BE. C.16 kW/kg. C1. înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice. reşedinţa . Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0. solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice. Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi. în vederea obţinerii permisului de conducere. pentru categoriile A. pentru subcategoriile Al şi Bl.16 kW/kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0. Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul. de cel puţin 18 ani împliniţi. numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test de aptitudini şi comportament test susţinut la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia. solicitantul trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere psihologic.tice pentru obţinerea permisului de conducere. C1E şi Tr şi să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi.

pentru a atrage atenţia celorlalţi participanţi la trafic asupra faptului că eventualele ezitări provin din cauza lipsei de experienţă. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. în cazul celor aflaţi la studii în România potrivit art. Conducătorii autovehiculelor care au o practică în conducere mai mică de un an sunt obligaţi să poarte un semn distinctiv montat pe autovehicul. în cazul cetăţenilor străini. Medicul de familie. persoanele 435 . Permisul se anulează dacă a fost obţinut prin încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi psihologic. declarata inaptă medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai. atunci când constată că o persoană din evidenţa sa. va comunica aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. într-o limbă de circulaţie internaţională. lovire ori vătămare cauzatoare de moarte. Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România. tâlhărie sau de furt al unui autovehicul. (1). pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor. la cerere. vătămare corporală gravă. 231 alin. în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere. care posedă permis de conducere. persoana care a fost condamnată. de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ. care îşi stabilesc domiciliu! sau reşedinţa în România. Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua.ori rezidenţa normală sau.

titularii permiselor de conducere naţionale valabile. titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou permis de conducere. Persoanele care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România şi posedă permis de conducere. Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimbă. permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia titularul are dornici- 436 . (2). trebuie să posede şi permis de conducere internaţional. iar cei care doresc să obţină un permis de conducere sau o nouă categorie. prevăzută la art. în condiţiile legii. eliberate de autorităţile: a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere. în termen de 30 zile de la schimbarea oricăror date înscrise în permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia. (1).care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. pe a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa. b) statelor membre ale Uniunii Europene. persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. 20 şi 23 alin. Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României. pot susţine examenul pentru obţinerea permisului la autorităţile competente. c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto. sunt obligaţi ca in termen de 90 de zile să le preschimbe în permis românesc. 82 alin. de către serviciul public comunitar regim.

şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României. reşedinţa. se predă de către persoana care îl deţine. Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea.liul sau. în cel mult 48 de ore de la constatare. Permisul de conducere al conducătorului auto decedat. autorităţii emitente. în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. precum şi eliberarea unui nou permis de conducere. a IH-a. în termen de 30 de zile. . furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->