Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de invăţămant: GRUP SCOLAR « Constantin Cantacuzino » VIZAT

Aria curriculara: TEHNOLOGII Director,


Disciplina: Informatica
An şcolar: 2010-2011
Clasa a X-a A
Nr. de saptamani : 36
Nr. de ore pe săptămana: 2 De acord,
Profesor: Rotaru Rodica Comisia metodică,

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA

Nr.
Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Saptamana Obs.
ore
1. Implementarea 1.1. Implementarea algoritmilor Elementele de bază ale limbajului de
algoritmilor intr-un limbaj reprezentaţi în pseudocod în limbaj programare
de programare de programare Noţiuni introductive 2 S2

Structura programelor
1.2. Utilizarea unui mediu de • Vocabularul limbajului
programare (pentru limbajul • Tipuri simple de date (standard)
Pascal sau pentru limbajul C/C++) • Constante, variabile, expresii
• Citirea/scrierea datelor
Structuri de control 6 S3-S5
• Structura liniară
• Structura alternativă
• Structuri repetitive 2 S6
Mediul limbajului de programare studiat
• Prezentare generală
• Editarea programelor sursă
• Compilare, rulare, depanare 10 S7-S11
Implementarea unor algoritmi elementari cu
aplicabilitate practică
2. Identificarea datelor 2.1. Identificarea necesităţii structurării Tipuri structurate de date. 10 S13-S17
care intervin intr-o datelor în tablouri Tipul tablou. Tablouri unidimensionale şi
problema si a relatiilor 2.2. Prelucrarea datelor structurate în bidimensionale.
dintre acestea tablouri. 6 S18-S20
2.3. Utilizarea fişierelor text pentru Fişiere text.
introducerea datelor şi extragerea • Definire.
Nr.
Unitatea de invatare Competente specifice Continuturi Saptamana Obs.
ore
rezultatelor • Operaţii specifice.
3. Elaborarea algoritmilor 3.1. Prelucrarea datelor structurate în Algoritmi fundamentali de prelucrare a 8 S21-S24
de rezolvare a problemelor tablouri. datelor structurate în tablouri
• căutare secvenţială, căutare binară
• sortare
• interclasare
• prelucrări specifice tablourilor
bidimensionale
4. Aplicarea algoritmilor 4.1. Elaborarea unui algoritm de Aplicaţii interdisciplinare 10 S25-S29
fundamentali in rezolvare a unor probleme din aria Exemple orientative:
prelucrarea datelor curriculară a specializării • Prelucrări statistice ale unei serii de valori
4.2. Alegerea unui algoritm eficient de • Calculul valorii unei expresii algebrice
rezolvare a unei probleme • Calcule combinatoriale
• Determinarea unor mărimi fizice dintr-un
circuit electric
• Aplicaţii din genetică (legea creşterilor
organice, etc.) 2 S31
Analiza eficienţei unui algoritm
5. Identificarea 5.1. Identificarea aplicaţiilor Aplicaţii din viaţa cotidiană 8 S32-S35
conexiunilor dintre informaticii în viaţa socială Exemple orientative:
informatica si societate 5.2. Elaborarea şi implementarea unor • Determinarea situaţiei şcolare a unui elev
algoritmi de rezolvare a unor (medii semestriale, medii generale, numărul
probleme cotidiene de absenţe, etc.)
• Balanţa de cheltuieli ale unei familii
• Determinarea salariului unei persoane
• Evidenţa operaţiilor într-un cont bancar
6. Recapitulare initiala si - Test initial si teza sem I 4 S1, S12
semestriala - Teza sem II 2 S30
7. Recapitulare finala 2 S36
Unitatea de invăţămant: GRUP SCOLAR « Constantin Cantacuzino » VIZAT
Aria curriculara: TEHNOLOGII Director,
Disciplina: Informatica
An şcolar: 2010-2011
Clasa a X-a A
Nr. de ore pe săptămana : 2 De acord,
Profesor: Rotaru Rodica Comisia metodică,

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Implementarea algoritmilor intr-un limbaj de programare (20 ore)


Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare
De De Forme de
timp loc organizare a
clasei
Elementele de bază ale limbajului CS 1.1, 1.2 • prezentarea mediului de programare LAB Toata clasa Fise de lucru
de programare (facilităţi de editare, de compilare şi de Teste
Noţiuni introductive rulare); 2 Observarea
• Structura programelor • familiarizarea elevului cu noţiunea de sistematica
• Vocabularul limbajului limbaj de programare;
• Tipuri simple de date • prezentarea şi exemplificarea
(standard) elementelor de bază ale limbajului de
• Constante, variabile, programare;
expresii • exersarea scrierii unor programe simple;
• Citirea/scrierea datelor • implementarea structurilor de control
6
Structuri de control învăţate;
• Structura liniară • exerciţii de transpunere a paşilor unui
• Structura alternativă algoritm în structuri de control specifice;
• Structuri repetitive • proiectarea unui algoritm şi 2
Mediul limbajului de programare implementarea acestuia;
studiat • folosirea facilităţilor mediului în
• Prezentare generală depanarea programelor;
• Editarea programelor sursă
• Compilare, rulare, depanare
Implementarea unor algoritmi 10
elementari cu aplicabilitate
practică
Unitatea de invăţămant: GRUP SCOLAR « Constantin Cantacuzino » VIZAT
Aria curriculara: TEHNOLOGII Director,
Disciplina: Informatica
An şcolar: 2010-2011
Clasa a X-a A
Nr. de ore pe săptămana: 2 De acord,
Profesor: Rotaru Rodica Comisia metodică,

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Identificarea datelor care intervin intr-o problema si a relatiilor dintre acestea (16 ore)
Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare
De De Forme de
timp loc organizare
a clasei
Tipuri structurate de date. CS 2.1, 2.2, 2.3 • activităţi de formare a deprinderilor de 10 lab Toata clasa Fise de lucru
Tipul tablou. Tablouri organizare a informaţiilor în tablouri, Teste
unidimensionale şi prin exemplificări concludente;
bidimensionale. • utilizarea intrării şi ieşirii standard;
• exerciţii de transfer al datelor din/în
Fişiere text. fişiere text; 6
• Definire. • evidenţierea analogiilor şi diferenţelor
dintre citirea/scrierea utilizând
• Operaţii specifice. dispozitivele standard de intrare/ieşire şi
fişiere text;
Unitatea de invăţămant: GRUP SCOLAR « Constantin Cantacuzino » VIZAT
Aria curriculara: TEHNOLOGII Director,
Disciplina: Informatica
An şcolar: 2010-2011
Clasa a X-a A
Nr. de ore pe săptămana: 2 De acord,
Profesor: Rotaru Rodica Comisia metodică,

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor (8 ore)


Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare
De De Forme de
timp loc organizare
a clasei
Algoritmi fundamentali de CS 3.1 • proiectarea unui algoritm şi 2 Lab Toata clasa Fise de lucru
prelucrare a datelor implementarea acestuia; Observarea
structurate în tablouri • descrierea detaliată a etapelor rezolvării 2 sistematica
• căutare secvenţială, unei probleme din punct de vedere
căutare binară algoritmic;
• compararea unor algoritmi de rezolvare a 4
• sortare
unei probleme, în scopul alegerii
• interclasare algoritmului eficient;
• prelucrări specifice
tablourilor
bidimensionale
Unitatea de invăţămant: GRUP SCOLAR « Constantin Cantacuzino » VIZAT
Aria curriculara: TEHNOLOGII Director,
Disciplina: Informatica
An şcolar: 2010-2011
Clasa a X-a A
Nr. de ore pe săptămana:2 De acord,
Profesor: Rotaru Rodica Comisia metodică,

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Aplicarea algoritmilor fundamentali in prelucrarea datelor (12 ore)


Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare
De De Forme de
timp loc organizare
a clasei
Aplicaţii interdisciplinare CS 4.1, 4.2 • testarea şi analizarea comportamentului 10 Lab Toata clasa Fise de lucru
Exemple orientative: programelor pentru diferite date de Teste
• Prelucrări statistice ale unei intrare;
serii de valori • evidenţierea greşelilor tipice în
elaborarea programelor;
• Calculul valorii unei expresii
• încurajarea discuţiilor purtate între elevi,
algebrice
exprimarea şi ascultarea părerilor
• Calcule combinatoriale fiecăruia.
• Determinarea unor mărimi
fizice dintr-un circuit electric
• Aplicaţii din genetică (legea
creşterilor organice, etc.)
Analiza eficienţei unui
algoritm 2
Unitatea de invăţămant: GRUP SCOLAR « Constantin Cantacuzino » VIZAT
Aria curriculara: TEHNOLOGII Director,
Disciplina: Informatica
An şcolar: 2010-2011
Clasa a X-a A
Nr. de ore pe săptămana: 2 De acord,
Profesor: Rotaru Rodica Comisia metodică,

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Identificarea conexiunilor dintre informatica si societate (8 ore)


Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare
De De Forme de
timp loc organizare
a clasei
Aplicaţii din viaţa cotidiană CS 5.1, 5.2 • exersarea creării şi aplicării algoritmilor 8 Lab Toata clasa Proiect
Exemple orientative: pentru rezolvarea unor probleme
• Determinarea situaţiei întâlnite de elevi în studiul altor
şcolare a unui elev (medii discipline şcolare sau în viaţa cotidiană;
semestriale, medii generale, • modelarea unor activităţi cotidiene cu
ajutorul instrumentelor informatice
numărul de absenţe, etc.)
• combinarea unor operaţii elementare
• Balanţa de cheltuieli ale unei (paşi) pentru obţinerea anumitor
familii prelucrări complexe în funcţie de scopul
• Determinarea salariului unei propus;
persoane
• Evidenţa operaţiilor într-un
cont bancar
Unitatea de invăţămant: GRUP SCOLAR « Constantin Cantacuzino » VIZAT
Aria curriculara: TEHNOLOGII Director,
Disciplina: Informatica
An şcolar: 2010-2011
Clasa a X-a A
Nr. de ore pe săptămana: 2 De acord,
Profesor: Rotaru Rodica Comisia metodică,

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Recapitulare initiala si semestriala (6 ore)


Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare
De De Forme de
timp loc organizare
a clasei