Sunteți pe pagina 1din 10

Psihologie, zi, anul 2 de studii 

DENUMIREA DISCIPLINEI  PSIHOLOGIA INFLUENŢEI SOCIALE COD:

ANUL DE STUDIU II SEMESTRUL 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE TOTAL ORE TIPUL DE EVALUARE


TOTALORE NUMĂR DE
SAPTĂMÂNĂ ACTIVITATE (P-pe parcurs, C-colocviu, LIMBA DE PREDARE
SEMESTRU CREDITE
C S L Pr. INDIVIDUALĂ E-examen, M-mixt)
2 2 56 94 5 M ROMÂNA

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE COLECTIVUL


TITULARUL DISCIPLINEI
CONFERENŢIAR DR. ŞTEFAN BONCU PSIHOLOGIE

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Psihologie socială

OBIECTIVE 1. Definirea domeniului influenţei sociale;


2. Stabilirea distincţiilor în raport cu domeniul schimbării de atitudine;
3. Identificarea principalelor fenomene de influenţă socială;
4. Analizarea diferenţelor dintre influenţa manifestă şi influenţa latentă;
5. Valorificarea practică a cunoştinţelor de influenţă socială.
TEMATICĂ GENERALĂ 1. Facilitarea sociala;
2. Imitaţia;
3. Contagiunea;
4. Normalizarea;
5. Conformismul;
6. Influenţa minoritară;
7. Lenea socială.
8. Polarizarea de grup;
9. Gândirea de grup;
10. Deindividualizarea;
11. Obedienţa;
12. Tehnici de influenţă interpersonală 1;
13. Tehnici de influenţă interpersonală 2;
14. Tehnici de influenţă interpersonală 3.
TEMATICA SEMINARIILOR / 1. Ostracismul; 2. Experimentul Stanford ; 3. Afilierea; 4. Atingerea; 5. Veştile proaste; 6. Brainstorming;
LUCRĂRILOR DE 7. Devianţa tolerată; 8. Discuţia de grup 9. Influenţa informaţională referenţială; 10. Gudurarea;
LABORATOR 11. Machiavelismul; 12. Paradoxul Abilene; 13. Efectul celei de-a treia persoane; 14. Declararea propriei
incompetenţe
METODE DE PREDARE Expunerea, conversaţia, exerciţiul, problematizarea

BIBLIOGRAFIE Boncu, Ş. (2002). Psihologia influenţei sociale. Iaşi: Polirom.;


OBLIGATORIE Neculau, A. (ed.) (1996). Psihologie socială. Aspecte contemporane. Iaşi: Polirom.;
(SELECTIV) Neculau, A. (ed.) (2003). Manual de psihologie socială. Iaşi: Polirom;

EVALUARE condiţii Elaborarea unei lucrări în timpul semestrului


criterii Coerenţa şi soliditatea documentării lucrării semestriale, participarea activă la curs
forme Evaluare finală şi evaluare pe parcurs
formula notei 50% nota la evaluarea din timpul semestrului, 50% examenul final de cunoştinţe
finale

1
Psihologie, zi, anul 2 de studii 

Modalităţi de evaluare pentru diciplina Influenţa socială

Prima perioadă de evaluare(E1)


Structura seminariilor pentru prima perioadă a semestrului I
S1. Ostracismul
S2. Experimentul Stanford
S3. Afilierea
S4. Atingerea
S5. Veştile proaste
S6. Brainstorming
S7. Devianţa tolerată
Evaluare continuă(C1)
- După parcurgerea seminariilor, studenţii vor fi evaluaţi şi vor primi o notă (NS1).
Observaţie: nota NSI trebuie să fie minim 5
Evaluare sumativă(SI)
- Test de cunoştinţe în săptămâna a 8-a a semestrului I (NC1)
Observaţie : Nota NCI trebuie să fie minim 5.
Nota pentru prima perioadă de evaluare(NE1)
este media aritmetică a NC1 şi NS1
NE1 = 50% x NCI +50% x NSI
Observaţie : Nota NE1 trebuie să fie minim 5

A doua perioadă de evaluare(E2)


Structura seminariilor pentru a doua perioadă a semestrului I
S8. Discuţia degrup
S9. Influenţa informaţională referenţială
S10. Gudurarea
S11. Machiavelismul
S12. Paradoxul Abilene
S13. Efectul celei de-a treia persoane
S14. Declararea propriei incomepetenţe
Evaluare continună (CII)
- După parcurgerea seminariilor, studenţii vor fi evaluaţi şi vor primi o notă (NSc).

Evaluare sumativă(S2)
- Test de cunoştinţe în săptămâna a 16-a a semestrului I (NC2)
Observaţie : Nota NC2 trebuie să fie minim 5.
Nota pentru a doua perioadă de evaluare(NE2)
este media aritmetică a NC2 şi NS2
NE2 = 50% x NC2 +50% x NS2
Observaţie : Nota NE2 trebuie să fie minim 5

Nota finală pentru primul semestru (NFI )


Se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la evaluările de etapă : NE1şi NE2 şi va fi consemnată în catalog.

2
Psihologie, zi, anul 2 de studii 

DENUMIREA DISCIPLINEI PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ COD:

ANUL DE STUDIU II SEMESTRUL 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE TOTAL ORE TIPUL DE EVALUARE


TOTALORE NUMĂR DE
SAPTĂMÂNĂ ACTIVITATE (P-pe parcurs, C-colocviu, LIMBA DE PREDARE
SEMESTRU CREDITE
C S L Pr. INDIVIDUALĂ E-examen, M-mixt)
2 2 56 94 5 M ROMÂNĂ

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE COLECTIVUL


TITULARUL DISCIPLINEI
LECTOR DR. ROXANDRA LOREDANA GHERASIM PSIHOLOGIE

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Statistică aplicată în psihologie, Metode de cercetare, Analiza computerizată a datelor

OBIECTIVE Identificarea ipotezelor şi a variabilelor cercetării


Analiza modalităţii de operaţionalizare a variabilelor
Identificarea planului cercetărilor
Descoperirea surselor de invalidare a studiilor experimentale
TEMATICĂ GENERALĂ Specificul psihologiei experimentale;
Identificarea problemelor şi formularea ipotezelor;
Variabile şi strategii de menţinere a controlului;
Metoda experimentală;
Degign-ul cercetărilor experimentale şi cvasi-experimentale; explicţii,
Generalizări şi predicţii;
Etica studiilor experimentale
TEMATICA Ipoteze – clasificare, calităţi, aplicaţii;
SEMINARIILOR / Variabile – clasificare, operaţionalizare,
LUCRĂRILOR DE Clasificarea studiilor experimentale - aplicaţii,
LABORATOR Etapele realizării unei cercetări experimentale;
Design-uri experimentale – aplicaţii, design-uri cvasi-experimentale – aplicaţi,
Analiza şi interpretarea datelor obţinute
METODE DE PREDARE Demonstraţia, expunerea, problematizarea, explicaţia, proiect, studii de caz

BIBLIOGRAFIE Havârneanu, C., 2000, Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Editura Erota, Iaşi
OBLIGATORIE Dincă, M., 2003, Metode de cercetare în psihologie: note de curs, Editura Universităţii Titu Maioresc
(SELECTIV) Virga, D., M., 2003, Psihologie experimetală de la teorie la practică, Mirton, Timişoara
Lungu, N., 2000, Psihologie experimentală, Editura Fundaţiei Romania Mare, Bucureşti

EVALUARE Activitate seminar


condiţii Prezenţă obligatorie la evaluările de seminar (care vor fi anunţate din timp)
Predarea în timp util a portofoliilor individuale
Notă minimă pentru activitatea de seminar: 5.00
criterii
Nota minimă pentru examenul scris din sesiune: 5.00
Evaluare continuă – seminar
forme
Evaluare sumativă – examen scris
formula notei 50% seminar + 50% examen
finale

3
Psihologie, zi, anul 2 de studii 

Modalităţi de evaluare pentru disciplina PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ

Prima perioadă de evaluare(E1)

Evaluare continuă(C1)
- În cadrul seminariilor, în funcție de nivelul lor de pregătire, studenții vor fi primi o nota .

Evaluare sumativă(SI)
- Test de cunoştinţe în săptămâna a 8-a a semestrului I (NS1)
Observaţie : Nota trebuie să fie minim 5.

Nota pentru prima perioadă de evaluare(NE1)


Va fi reprezentata doar de nota de la testul docimologic

A doua perioadă de evaluare(E2)


Evaluare continună (CII)
- În cadrul seminariilor, în funcție de nivelul lor de pregătire, studenții vor fi primi o nota
- În penultimul seminar din această perioadă studenții vor trebui să predea un portofoliu individual pe o tematică stabilita pe
parcursul semenstrului
Nota la seminar va fi reprezentata de media notelor obtinute pe parcurusul intregului semestru
Observaţie : Nota trebuie să fie minim 5

Evaluare sumativă(S2)
- Test de cunoştinţe în săptămâna a 16-a a semestrului I (NS2)
Observaţie : Nota NS2 trebuie să fie minim 5.

Nota pentru prima perioadă de evaluare(NE2)


este media aritmetică a a notelor obtinute la seminari si nota obtinuta la examen
Observaţie : Nota NE2 trebuie să fie minim 5

Nota finală pentru primul semestru (NFI )


Se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la evaluările de etapă : NE1şi NE2 şi va fi consemnată în catalog.

4
Psihologie, zi, anul 2 de studii 

DENUMIREA DISCIPLINEI PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII COD:

ANUL DE STUDIU II SEMESTRUL 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE TOTAL ORE TIPUL DE EVALUARE


TOTALORE NUMĂR DE
SAPTĂMÂNĂ ACTIVITATE (P-pe parcurs, C-colocviu, LIMBA DE PREDARE
SEMESTRU CREDITE
C S L Pr. INDIVIDUALĂ E-examen, M-mixt)
2 2 56 94 5 M ROMÂNĂ

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE COLECTIVUL


TITULARUL DISCIPLINEI
PROF. UNIV. DR. LUMINIŢA IACOB PSIHOLOGIE

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE

OBIECTIVE 1. Orientarea independentă şi corectă în tematica şi conceptualizările de bază ale disciplinei;


2. Familiarizarea cu maniera cercetării ştiinţifice a problematicii dezvoltării;
3. Însuşirea unor deprinderi procedurale legate de transferul aplicativ al cunoştinţelor (a identifica, a analiza,
a compara, a evalua, a diagnostica, a elabora, a redacta, a prezenta etc.).
TEMATICĂ GENERALĂ 1. Evoluţia psihologiei dezvoltării: de la psihologia copilului la psihosociologia vieţii;
2. Etape, momente şi personalităţi implicate în constituirea disciplinei. Teorii clasice;
3. Dezvoltarea ontogenetică ca schimbare structurală. Perspectiva life-span;
4. Paradigme ale dezvoltării: modelul reactiv, modelul activ, modelul mixt;
5. Tipuri de design utilizate în cercetarea dezvoltării;
6. Înnoirea conceptuală a disciplinei.
TEMATICA SEMINARIILOR 1. Cercetarea în domeniul psihologiei dezvoltării (prezentări de studii);
2. Agresivitatea – perspectiva ontogenetică;
3. Socializarea şi nişa de dezvoltare;
4. Relaţiile între sexe şi rolurile de gen;
5. Complexele în psihanaliză;
6. Ereditatea – Mediul – Educaţia;
7. Seminar recapitulativ.
METODE DIDACTICE expunere, problematizare, dialog, exerciţii, aplicaţii pe baza suportului de curs, autoevaluări.

BIBLIOGRAFIE 1. R.L. Atkinson, ş.a., Dezvoltarea pihologică, în Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 2002;
DE BAZĂ 2. A. Birch, Psihologia dezvoltării, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 2000;
3. N. Hayes, S. Orrell, Psihologia dezvoltării în Introducere în psihologie, Ed. All, 2003;
4. A. Muntean, Psihologia dezvoltării umane, Polirom, 2006 (vezi lista completă mai jos)
BIBLIOGRAFIE 1.I. Radu (coord.), Psihologia educaţiei şi dezvoltării, Editura Academiei, 1983, pp. 30-34.
OBLIGATORIE 2.C.Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Polirom, 2008,
pp. 113-136

EVALUARE 1. Frecventarea şi finalizarea prin notă a seminarului. Studenţii fără notă la seminar nu pot
susţine testul docimologic;
condiţii 2. Obţinerea unei note la fiecare componentă a evaluării în momentele stabilite pentru
fiecare: bibliografia obligatorie (săptămâna a-8-a), seminar (pe parcurs) şi test
docimologic (săptămâna a-16-a)
1. Acurateţea orientării tematice şi utilizării conceptualizărilor specifice disciplinei;
criterii 2. Corectitudinea transferului aplicativ al cunoştinţelor;
3. Utilizarea eficientă, nonreproductivă, a bibliografiei.
Teme la seminar, probă scrisă din bibliografia obligatorie; test docimologic pe baza
forme
suportului de curs.
formula M (evaluare mixtă) = 20% Bo (bibliografia obligatorie)+ 30% S (seminar) + 50% T (test
notei finale docimologic).

5
Psihologie, zi, anul 2 de studii 

REPERE BIBLIOGRAFICE GENERALE

 Adams R.G., Berzonskz D. M., Psihologia Adolescenţei. Manualul Blackwell, Polirom, 2009
 Atkinson, R.L. ş.a., Dezvoltarea psihologică, în volumul Introducere în psihologie, Ed. Tehnică, 2002
 Birch, A., Psihologia dezvoltării, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, 2000
 Creţu Tinca, Psihologia vârstelor, Polirom, 2009
 Danset, A., Elements de psychologie du développement, A. Colin ,1983 (B.C.U.)
 Fontaine R., Psihologia îmbătrînirii, Polirom, 2008
 Golu, P., Învăţare şi dezvoltare, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985,
 Gorgos, C, Dicţionar enciclopedic de psihiatrie, 4 vol. Editura Medicală, 1987-1992
 Hayes, N., Orrell, S., Psihologia dezvoltării, în volumul Introducere în psihologie, Ed. All, 2003
 Lerner, R., ş.a., Human Development, Lawrence Erlbaum Associates, 1986, (B.C.U., B. Ped., B. Acad.)
 Mitrofan, Iolanda (coord.), Cursa cu obstacole a dezvoltării umane, Polirom, 2003
 Muntean Ana, Psihologia dezvoltării umane, Polirom, 2006
 Papalia, D., ş.a., Human Development, McGraw Hill, 1986 (B.C.U., B. Ped.)
 Radu, I. (coord.), Psihologia educaţiei şi dezvoltării, Editura Academiei, 1983
 Schaffer H.R., Introducere în psihologia copilului, ASCR, 2005
 Şchiopu, Ursula, Psihologia vârstelor, 1981, Editura Didactică şi Pedagogică , ed. a- IIl-a (1997)
 Teodorescu, Stela, Psihoantropogeneză. Concepţia psihologică a lui Pierre Janet despre om, Editura A92, 1997
 Vanden-Zanden, J., Human Development, Ed. A. Knopf, 1985, (B.C.U., B. Ped.)
 Reviste: Enfance (Franţa) - (B. Ped.)
Child Development (S.U.A.) - (B.Ped.)

ANEXĂ - DETALII EVALUARE, PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

17 OCTOMBRIE 2009, EVALUARE I ( 20% DIN NOTA FINALĂ):

PROBĂ SCRISĂ. REZOLVĂRI DE PROBLEME DIN BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE ( DIAGNOSTICUL NIVELULUI DEZVOLTĂII
PSIHICE DIN - I. Radu (coord.), Psihologia educaţiei şi dezvoltării, Editura Academiei, 1983, pp. 30-34. şi PROBLEMATICA
EDUCABILITĂŢII DIN - C. Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Polirom, 2008, pp. 113-136

EVALUARE CONTINUĂ ( 30% DIN NOTA FINALĂ )

FIECARE STUDENT PRIMEŞTE 5 NOTE PENTRU RĂSPUNSURILE FRONTALE LA SEMINARIILE COLECTIVE CU TEMELE:

1. Agresivitatea – perspectiva ontogenetică;


2. Socializarea şi nişa de dezvoltare;
3. Relaţiile între sexe şi rolurile de gen;
4. Complexele în psihanaliză;
6. Ereditatea – Mediul – Educaţia.

FIECARE STUDENT PRIMEŞTE O NOTĂ PENTRU PREZENTAREA INDIVIDUALĂ A UNUI ARTICOL DE CERCETARE
DINTR-O REVISTĂ INTERNAŢIONALĂ
MEDIA LA PRIMELE 5 NOTE ŞI CU NOTA INDIVIDUALĂ REPREZINTĂ NOTA LUI DE SEMINAR. IN ABSENTA ACESTEI
NOTE, STUDENTUL NU ARE DREPTUL SĂ PARTICIPE LA TESTUL DOCIMOLOGIC DIN SĂPTĂMÂNA A 16

2 FEBRUARIE 2010, EVALUARE II ( 50% DIN NOTA FINALĂ)

PROBĂ SCRISĂ. TEST DOCIMOLOGIC PRIN REZOLVĂRI DE PROBLEME DIN TEMATICA SUPORTULUI DE CURS.
PROBLEMELE SUNT APLICATIVE, NONREPRODUCTIVE. PROBA SE SUSŢINE CU MATERIALELE PE BANCĂ.
STUDENŢII FAC O RECAPITULARE, SIMULARE A TESTULUI DOCIMOLOGIC, ÎN SĂPTĂMÂNA A 15 A

6
Psihologie, zi, anul 2 de studii 

DENUMIREA DISCIPLINEI PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII COD:

ANUL DE STUDIU II SEMESTRUL 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE TOTAL ORE TIPUL DE EVALUARE


TOTAL ORE NUMĂR DE
SAPTĂMÂNĂ ACTIVITATE (P-pe parcurs, C-colocviu, LIMBA DE PREDARE
SEMESTRU CREDITE
C S L Pr. INDIVIDUALĂ E-examen, M-mixt)
2 1 42 108 5 E ROMÂNĂ

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE COLECTIVUL


TITULARUL DISCIPLINEI
LECTOR DR. MIRCEA CĂTĂLIN DÎRŢU PSIHOLOGIE

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE

OBIECTIVE  Înţelegerea specificului psihologiei personalităţii ca disciplină ce pendulează între abordarea


nomotethică şi cea idiografică
 Cunoaşterea principalililor psihologi care au abordat personalitatea ca un sistem complex
 Behaviorismul şi neobehaviorismul ca abordare „antipersonalistă”
 Prezentarea teoriei trăsăturilor de personalitate, critica ei şi variantele Big Five Şi Five Factor Model,
teorii contemporane ale factorilor de personalitate
 Cunoaşterea tendinţelor actuale coagulate în miniteoriile cognitiviste
TEMATICĂ GENERALĂ  Psihologia personalităţii între cercetarea asemănării şi a diferenţelor
 Personalitatea ca sistem în psihanaliză, psihologie analitică, umanism, behaviorism şi cognitivism.
 Neobehaviorismul, completări pertinente ale behaviorismului clasic
 Teoria clasică a trăsăturii şi critica situaţionismului şi a lui W. Mischel
 Factorii de personalitate şi teoriile actuale: Big Five şi Five Factor Model
 Cognitivismul şi personalitatea
TEMATICA SEMINARIILOR / 1. Personalitatea surprinsă în procesul psihanalitic: prezentări de cazuri
LUCRĂRILOR DE 2. Aspecte ale teoriei jungiene în „Amintiri, vise, reflecţii”
LABORATOR 3. Introversiunea şi extraversiunea în „Tipuri psihologice”
4. Efecte psihologice descoperite de neobehaviorişti
5. Un concept longeviv, trăsătura de personalitate
6. Entuziasmul provocat de abordarea pentafactorială
7. Cognitivismul şi miniteoriile
METODE DE PREDARE Prezentare de caz, Expunerea, Dezbaterea, Problematizarea, Explicaţia

BIBLIOGRAFIE Allport, G.W. (1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
OBLIGATORIE Ewen, R.B. (2003), An introduction to theories of personality, Ed. Lawrence Erlbaum Associates
(SELECTIV) Publishers, New Jersey.
Freud, S. (2003), Interpretarea viselor, Editura Trei, Bucuresti.
Freud, S. (2000), Nevroza la copil: Micul Hans si Omul cu Lupi, Editura Trei, Bucuresti
Jung, C.G. (2004), Tipuri psihologice, Editura Trei, Bucuresti.
Jung, C.G. (2004), Arhetipurile si inconstientul colectiv, Editura Trei, Bucuresti.
Kelly, G. (1955/1991), The psychology of personal construct, Routledge, London.
Maslow, A.H. (2008), Motivatie si personalitate, Editura Trei, Bucuresti.
Pervin, J. (2005), La personalitté, de la théorie à la recherche, Éditions De Boek Univesité.
Rogers, C.R. (2008), A deveni o persoana, Editura Trei, Bucuresti.

EVALUARE Prezenţă seminar ---minim 90 % din numărul total de seminarii


condiţii Prezenţă obligatorie la evaluările de seminar (care vor fi anunţate din timp)
Predarea în timp util a portofoliului individual
Notă minimă pentru activitatea de seminar: 5.00
criterii
Nota minimă pentru proba scrisă din perioada de evaluare : 5.00
Evaluare continuă: probă scrisă seminar; activitate dezbatere; portofoliu individual
forme
Evaluare sumativă (în sesiune): probă scrisă
formula notei Nota finală=0,5* Nota seminar + 0,5* Nota proba scrisă din perioada de evaluare
finale

7
Psihologie, zi, anul 2 de studii 

Modalităţi de evaluare pentru diciplina Psihologia Personalităţii

Prima perioadă de evaluare


Structura seminariilor pentru prima perioadă a semestrului I

S1. Seminar introductiv Conceptul de personalitate; Discutarea conceptelor: individ, individualitate, persoana, personalitate, personaj.
S2. Structura personalitatii in viziunea lui Fredud. a) Visele. Discutii si interpretare; b) Nevrozele. Prezentare de caz: Micul Hans sau Omul
cu lupi.
S3. Carl Gustav Jung: a) Tipuri psihologice; b) Conceptele de arhetip, umbra, anima - animus, persona.
S4. Behaviorismul: a) Burrhus Skinner; b) Alfred Bandura.
Evaluare continuă
- După parcurgerea seminariilor S1…. S4 studenţii vor fi evaluaţi şi vor primi o notă
Observaţie: nota trebuie să fie minim 5
Evaluare sumativă
- Test de cunoştinţe în săptămâna a 8-a a semestrului I
Observaţie : Nota trebuie să fie minim 5.
Nota pentru prima perioadă de evaluare
este media aritmetică a Notei de la seminar şi a celei de la testul de cunoştinţe

Observaţie : Nota trebuie să fie minim 5

A doua perioadă de evaluare(E2)


Structura seminariilor pentru a doua perioadă a semestrului I

S5. Teoriile umaniste: a) Carl Rogers; b) Abraham Maslow


S6. Teoriile trasaturilor de personalitate: Gordon Allport, Raynond Cattell; Teorii cognitiviste: George Kelly.

S7. Tulburari de personalitate. Prezentare chestionar de personalitate (Big Five, 16 PF Cattell, Eysenk).
S8. Seminar evaluativ. Discutie diferite definitii ale personalitatii.

Evaluare continună
- După parcurgerea seminariilor S8…. S8 studenţii vor fi evaluaţi şi vor primi o notă

Evaluare sumativă
- Test de cunoştinţe în săptămâna a 16-a a semestrului I
Observaţie : Nota trebuie să fie minim 5.
Nota pentru a doua perioadă de evaluare
este media aritmetică a evaluarii de la seminar şi a notei de la testul de cunoştinţe

Observaţie : Nota trebuie să fie minim 5

Nota finală pentru primul semestru


Se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la cele doua evaluări de etapă şi va fi consemnată în catalog.

8
Psihologie, zi, anul 2 de studii 
 

DENUMIREA DISCIPLINEI PSIHOLOGIA REZOLVĂRII CONFLICTELOR COD:

ANUL DE STUDIU II SEMESTRUL 3 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE TOTAL ORE TIPUL DE EVALUARE


TOTALORE NUMĂR DE
SAPTĂMÂNĂ ACTIVITATE (P-pe parcurs, C-colocviu, LIMBA DE PREDARE
SEMESTRU CREDITE
C S L Pr. INDIVIDUALĂ E-examen, M-mixt)
2 1 42 108 5 P ROMÂNĂ

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE COLECTIVUL


TITULARUL DISCIPLINEI
PROFESOR UNIV. DR. ANA CONSTANTIN PSIHOLOGIE

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE

OBIECTIVE A-i ajuta pe studenţi să conştientizeze existenţa conflictelor interpersonale, să le înţeleagă natura şi să-şi
cultive abilitatea de a controla conflictele proprii şi pe ale altora (intermediere). Operaţional, ei vor demonstra
că şi-au format:
a) capacităţile de a identifica şi analiza conflictele (interpersonale, inter şi intragrupale) şi de gestiune
(control şi lichidare) a conflictelor proprii şi ale altora;
b) abilităţile de mediator şi de consilier în educaţia pacifistă.
TEMATICĂ GENERALĂ 1. Conceptele de conflict şi de rezolvare a conflictului
2. Comunicare şi conflict
3. Personalitatea partenerului şi managementul specific al conflictului
4. Prevenirea conflictului
5. Metode pentru rezolvarea conflictului (inclusiv negocierea).
6. Procesul rezolvării conflictului
7. Forme alternative de rezolvare a conflictului
8. gestiunea furiei în şi post-conflict
9. Tipuri de conflicte interpersonale (inclusiv de cuplu) şi de grup (inclusiv conflictul organizaţional).
TEMATICA SEMINARIILOR Blocajele comunicării.
/ LUCRĂRILOR DE Limbajul asertiv.
LABORATOR Ascultarea activă.
Metoda victorie-victorie.
Negocierea.
Medierea.
Procesul de rezolvare a conflictelor
Detensionarea afectivă post-conflict.
METODE DE PREDARE Curs: expunere, dialog, problematizare. Seminar: exerciţii, aplicaţii practice, joc de rol, dialog.

BIBLIOGRAFIE Ana Stoica-Constantin, 2004, Conflictul interpersonal, Iaşi, Polirom.


OBLIGATORIE Opţional (1/2): Ana Stoica-Constantin şi A. Neculau, coord. (1998). Psihosociologia rezolvării conflictului,
(SELECTIV) Iaşi, Polirom;
Helena Cornelius şi Shoshana Faire, 1996, Ştiinţa rezolvării conflictelor, Bucureşti, Editura “Ştiinţă &
Tehnică”.

EVALUARE Prezenţă seminar - minimum 4 din 7 seminarii.


condiţii Participare activă la seminarii.
Predarea în timp util a portofoliului individual
Notă minimă pentru activitatea de seminar: 5.00
criterii
Nota minimă pentru portofiliile din perioadele de evaluare : 5.00
Evaluare continuă: notare curentă seminarii; portofoliu individual alcătuit din trei teme
forme parţiale
Evaluare sumativă: portofoliu individual alcătuit din 4 teme generale
formula notei Media între notele la cele două evaluări parţiale, sancţionată de absenţele la seminarii
finale (Vezi Anexa 1)

9
Psihologie, zi, anul 2 de studii 

Detalierea modalităţilor de evaluare


pentru disciplina PSIHOLOGIA REZOLVĂRII CONFLICTELOR

Prima perioadă de evaluare (E1)

Evaluare continuă (C1) : Notare curentă pentru activitatea din timpul seminariilor
Evaluare sumativă (SI): Portofoliu parţial în săptămâna a 8-a a semestrului (Alcătuit din 3 teme):
Nota pentru prima perioadă de evaluare (NE1): 80% nota la evaluarea sumativă + 20 % nota pentru evaluarea continuă.

A doua perioadă de evaluare (E2)

Evaluare continună (C2): Notare curentă pentru activitatea din timpul seminariilor
Evaluare sumativă(S2): Portofoliu parţial în săptămâna a 16-a a semestrului (Alcătuit din 4 teme):
Nota pentru a doua perioadă de evaluare (NE2): 80% nota la evaluarea sumativă + 20 % nota pentru evaluarea continuă.

Nota finală a studentului la disciplina Psihologia rezolvării conflictului


Media între notele celor două perioade de evaluare: NE1 + NE2, cu eventuale penalizări datorate frecvenţei nesatisfăcătoare la seminarii (vezi
mai jos).

Nota finală va fi penalizată pentru absenţele la seminar (N seminariilor =7)


- Pentru 3 absenţe (3/7), se va scădea un punct
- Pentru 4 absenţe se vor scădea 2 puncte
La 5 absenţe se va refacce seminarul în anul următor, ceea ce atrage după sine nepromovarea la disciplina Psihologia rezolvării conflictelor.

10

S-ar putea să vă placă și