Sunteți pe pagina 1din 1

OBIECTIVELE DE S N TATE I SECURITATE OCUPA IONAL

pe anul 2009

prevenirea i reducerea la minim a riscurilor de accidente i îmboln viri profesionale precum i reducerea consecin elor acestora;

adaptarea permanenta a activit ii productive la factorul uman;

asigurarea perfec ion rii personalului i asigurarea condi iilor pentru îmbun t irea continu a nivelului de preg tire profesional a acestuia;

asigurarea îmbun t irii capacit ii manageriale, prin adaptarea cerin elor legisla iei în vigoare i prin îmbun t irea sistemului informa ional i al comunica iei;

asigurarea cadrului organizatoric necesar i resurselor adecvate pentru investi ii astfel încât s se asigure o cre tere continu a calit ii activit ilor de SSM;

implementarea i men inerea unui sistem de management pentru s n tatea i securitatea muncii în concordan cu cerin ele specifica iei de referin OHSAS

18001:2007.

Data: 19.11.2009

Manager General,

Ing.

DV