P. 1
NE 012-2010-PARTEA 2[1]

NE 012-2010-PARTEA 2[1]

|Views: 1,857|Likes:
Published by bogdan_aragorn

More info:

Published by: bogdan_aragorn on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

MONITORUL

AL

OFICIAL
A

ROMANIEI
Anul178 (XXII) Nr. 853 bis LEGI, DECRETE,
PAR

HOTARARI

T ~E A. I

~I ALTE ACTE

Luni, 20 decembrie 2010

SUMAR

Anexa la Ordinul ministrului dezvoltarli regionale ~i turismului nr. 2.514/2010 pentru aprobarea reqlementarii tehnice .Normatlv pentru producerea ~i executa rea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat Partea 2: Executarea lucrarilor din betcn", indicativ NE 012/2-2010

3-171

2

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 853 bis/20.XII.2010

ACTE ALE ORGANELOR ALE ADMINISTRATIEI ,
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $1 TURISMULUI

DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE

ORDIN pentru aprobarea reqlementarii tehnice "Normativ pentru producerea ~i executa rea lucrarilor din beton, beton armat ~i beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarllor din beton", indicativ NE 012/2-2010*)
Tnconformitate cu prevederile art. 10 9i art. 38 alin. 2 din l.eqea nr. 10/1995 privind calitatea in constructli, cu modificarlle ulterioare, ale art. 2 alin. (3) 9i (4) din Regulamentul privind tipurile de reqlementari tehnice 9i de cheltuieli aferente activitatii de reglementare In constructll, urbanism, amenajarea teritorlului sl habitat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 203/2003, cu rnodificarile si completarile ulterioare, 9i ale Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea 9i realizarea schimbului de inforrnatii in domeniul standardelor 9i reqlernentarilor tehnice, precum 9i al regulilor referitoare la serviciile socletatu informationale tntre Romania 9i statele membre ale Uniunii Europene, precum 9i Comisia Europeana, cu rnodificarile ulterioare, avand in vedere Procesul-verbal de avizare nr. 24 din 18 octombrie 2010 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 9i Procesul-verbal nr. 5 din 22 octombrie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare qenerala din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale 9i Turismului, Tntemeiul art. 5 pet, II lit. e) 9i al art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea sl functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale 9i Turismului, cu rnodlflcarlle 9i completarile ulterioare, ministrul dszvoltarll regionale ;;i turismului emite prezentul ordin. lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ NE 012-1999"**) i9i lnceteaza aplicabilitatea. Prezenta reglementare tehnica a fost adoptata cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/466/2010 din 11 octombrie 2010, prevazuta de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European 9i a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de lntorrnatii In domeniul standardelor 9i reqlernentarilor tehnice, publicata In Jurnalul Oficial al Cornunitatilor Europene nr. L 204 din 21 iulie 1998, modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicata in Jurnalul Oficial al Cornunitatilor Europene nr. L 217 din 5 august 1998.

Art. 1. - Se aproba reglementarea tehnica .Normativ pentru producerea 9i executarea lucrarilor din beton, beton armat 9i beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton", indicativ NE 012/2-2010, elaborate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism 9i Dezvoltare Teritoriala Durabila "URBAN-INCERC", pravazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 9i intra In vigoare la 30 de zile de la data publlcarii, Art. 3. - La data intrarii In vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehruca "Cod de practice pentru executarea

*

Ministrul dezvoltarli regionale 9i turismului, Elena Gabriela Udrea

Bucuresti, 22 noiembrie 2010. Nr.2.514.

*) Ordinul nr. 2.514/2010

a fest publicat in Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010 sl este reprodus !Ii in aces! nurnar bis. indicativ NE 012-1999"a fost Partea A si nr. 10/1999

H) Reglementarea tehnica "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton arrnat si beton precomprimat, Partea B, editat de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Economia Construc\iilor-INCERC Bucuresti.

aprobata prin Ordinul mlnistrului lucrarilor publics ~i arnenajarii teritoriului nr. 59/N/1999 i?ipublicata in Buletinul Constructlilor nr. 8-9/1999

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 853 bis/20.X11.2010

3

NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI SI EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON, BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT. PARTEA 2: EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON
indicativ NE 012/2

2 Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii realizate lara cofraj 6.3 Verificarea $i receptia spatiilor de tumare realizate In teren 7. 8.2010 CUPRINS I.1 Prevederi generale 9. 7.3 9.5. 853 bis/20.6 Conditii prealabile si conditii necesare In timpul executarii lucrarilor de cofraje sl sustinerilor acestora Armatura nepretensionata 8. 9.3 Montarea armaturii 8. Domeniu de aplicare 2. transportul si clepozitarea produselor pentru armatura pretensionata Confectionarea armaturii pretensionate postintinse .1 Prevederi comune 6. 4.6 Receptia lucrarilor de trasare de detaliu pentru cofraje si pentru montarea elementelor prefabricate Cofraje si sustineri 7. 6.5 Conditii prealabile ~i conditii necesare in timpul efectuarii trasarii 6.x11.1 Prevederi generale 7. 3.1 Produse pentru armatura nepretensionata 8.2 Montarea cofrajelor 7.5.5.4 9. beton annat $i beton precomprimat Trasarea de detaliu pentru cofraje ~i trasarea pentru montarea elementelor prefabricate 6. notatii Cerinte si criterii de performanta privind executarea lucrarilor din beton. PARTEA I.4 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate 6. definitii. Nr. 5.5 Spatii de turnare realizate 111 teren 7. Obiect Documente de referinta Termeni.6 Conditii prealabile si conditii necesare pentru fasonarea si montarea armaturii Arrnatura pretensionata 9.3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor 7.4 Innadirea barelor de armature 8.5 Prod use pentru armatura pretensionata Armatura pretensionata postintinsa Manipularea.5 Verificarea $i receptia armaturii montate 8.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.4 Verificarea $i receptia cofrajelor si sustineri lor acestora 7.2 Abateri admisibile pentru spatii de turnare realizate in teren 7.2 Fasonarea arrnaturii 8.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor 6.2 9.1 Prevederi generale 7.

3 Efectuarea lucrarilor de protectie a arrnaturii pretensionate 12.3 Turnarea $i compactarea betonului 11. Punerea In opera a betonului 11 .1 Prevederi generale 13.8 Receptia lucrarilor de punere In opera a betonului 12. Piese inglobate In beton 11.5 Rosturi de lucru la turn area betonului 11.9 9.2 Livrarea. Nr.8 9.3 Vcrificarea elernentelor de intrare In procesul de realizare a lucrarilor 15.2 Efectuarea pretensionarii 12. Montarea e1ementelor prefabricate 13. PARTEA I. Precornprirnarea 12. 853 bis/20.x11.7 9.1 Prevederi generale 15.6 9.5 Conditii prealabile si conditii necesare pentru efectuarea lucrarilor de montare a elementelor prefabricate 14.4 Verificarea ~i receptia lucrarilor de montare a elementelor prefabricate 13. transported la santier si receptia betonului proaspat 11.6 Conditii prealabile si conditii necesare la punerea In opera a betonului 1 1.2 Clase de verificare 15.2 Realizarea montarilor si imbinarilor 13.1 Prevecleri generale 12. beton armat ~i beton precornprimat 9.7 Deco frarea 11.2010 5 Realizarea canalelor pentru armaturi pretensionate postintinse Montarea armaturii pretensionate postintinse Ancoraje pentru armatura pretensionata Verificarea si receptia armaturii pretensionate Conditii prealabi!e si conditii necesare pentru confectionarea si montarea armaturii pretensionate 10. Tolerante geometrice 15.10 .MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Controlul calitatii ~ireceptia lucrarilor 15.4 Verificarea si receptia lucrarilor de precomprimare 13.4 Verificarea proceselor de realizare a lucrarilor 15.5 Receptia lucrarilor din beton.4 Tratarea si protectia betonului dupa turn are 11.3 Executarea rosturilor la clemente sal! constructii din boltari sau panouri prefabricate asamblate prin precomprimare 13.1 Prevederi generale 11.

Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare. PARTEA I.Verificari privind betonul $i punerea in opera a acestuia Anexa X .2010 Anexa A .Prevederi care trebuie sa fie continute in proiectele lucrarilor din beton. Fisa de pretensionare $i fisa de injectare Anexa F . 853 bis/20.Abateri admisibile pentru cladiri Anexa E 1 .Documente de referinta Anexa B .6 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.Procedee de precomprimare pentru care nu cste necesar un alt document tehnie pentru utilizarea lor Anexa E2 .Verificarea impermeabilitatii la apa a betoanelor .Realizarea lucrarilor eu betoane speciale sau prin procedee deosebite . Anexa H . beton annat ~i beton precomprimat Anexa C . Nr.x11.Recornandari privind stabilirea pozitiei rosturilor de lucru Anexa G .Clase de toleranta pentru lucrari de constructii Anexa D .

a prevederilor legale privind igiena si protectia rnuncii. vacumare etc. (iii) in conformitate CLIproiectul si cu cerintele si criteriile de perforrnanta prevazute In prezentul normativ si. reglementarile tehnice aplieabiJe ~i reglernentarile legislative. (iv) prin aplicarea. verificarea. In alte reglernentari tehnice aplicabile. (ii) cu produse eare sunt conforme cu prevederile din proiect. pentru care trebuie sa existe doeumente tehnice In eonformitate eu reglementarile legale in vigoare. dupa caz. respectiv atestarea pentru lucrarile de precomprimare. diferentiata in functie de categoria de importanta a constructiei. precum ~i prevederile caietelor de sareini intocmite de proiectant. c) lucrari la care se utilizeaza betoane speciale: betoane foarte grele. amenajari portuare. Nr. la executarea lucrarilor.2010 7 1 DOMENIU DE APLICARE 1. precum ~i organismelor de verificare si control (verificarea si/sau expertizarea proiectelor. poduri. b) executarea lucrarilor de constructii se realizeaza: (i) ell personal avand calificarea necesara si. dupa eaz. beton armat 5i be/oil precomprimat . Prevederile prezentului normativ se refera la executarea lucrarilor de constructii din beton. utilajele si echipamentele utilizate sunt conforme Cll prevederile legale aplicabile.3 Prevederile prezentului normativ au la baza urmatoarele premise: a) existenta proiectului constructiei elaborat ~i verificat conform reglementarilor legale. tune Ie. canale. controlul si/sau expertizarea lucrari lor). precum si a celor privind prevenirea si stingerea incendiilor (PSI). autorizarea pentru lucrarile de sudura.) b) constructii exeeutate cu prod lise. betoane usoare. Prin lucrari de constructii eLIcaracter specific se inteleg urrnatoarele: a) constructii ingineresti (drum uri. PARTEA I. betoane autocorn pactante. dupa caz. de constructii cu caracter specific se VOl' aplica ~i prevederile reglementarilor tehnice din domeniul respectiv.4 Prevederile prezentului normativ se adreseaza investitorilor (persoane fizice sau juridice). beton armat # beton precomprimat" ~i priveste "Executarea lucriirilor dill beton" (indicativ NE 01212). proiectantilor.Partea 1:Prot/ucerea betonului" (indicativ NE 012/1). executantilor de lucrari. beton annat si beton precornprimat realizate eu beton produs conform prevederilor reglernentarii tehnice "Normatlv pcntru producerea betonului sl executarea lucriirilor din beton. 853 bis/20. d) lucrari la care se utilizeaza proeedee tehnologice speciale: torcretare. c) masinile. d) cunoasterea si punerea in aplicare.2 Pcntru lucrarile . proeedee sau eehipamente eu earaeter de noutate. 1. rezervoare si silozuri etc. 1.XII. betoane refractare.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. piste pentru aeroporturi. betoane eu arrnare disperse. betoane pe baza de rasini sintetice. 1.1 Prezenta reglementare tehnica reprezinta partea a 2-a a documentului "Normativ pentru producerea betonului yi executarea lucriirilor din beton. a unui management al calitatii In organizarea ~i executarea lucrarilor.

gruparea acestora luand in considerare si tipuriie de lucrari implicate (spre exemplu. g) precornprimarea si protectia arrnaturilor pretensionate.3 Cerintele si criteriile de performanta. c) fasonarea si montarea arrnaturilor.2..1 sunt dezvoltate ln capitole separate (capitolele 6. t) decofrarea. 13).2. prin precornprimare etc.1. c1) montarea pieselor inglobate in beton.(h) de la pct.1 Prevederile prezentului nonnativ au ca obiect urrnatoarele categorii de lucrari de constructii: a) trasarea de detaliu pentru cofraje si trasarea pentru montarea elementelor prefabricate.2010 2 OBIECT 2. (ii) transportul betonului. prevederi privind controlul calitatii lucrarilor de constructii si receptia acestora. Nr. 2. la elemente privind armatura pretensionata sau precomprimarea).4 Prevederile referitoare la categoriile de lucrari precizate la pct.. iar cele privind controlul calitatii lucrarilor si receptia acestora sunt prezentate 111 capitolul15. cu suruburi. sunt prezentate 111 capitolul 5..X11. 2.) Normativul contine. care se refera la proiect si la categoriile de lucrari de constructii (a) . b) realizarea cofrajelor si a sustinerilor acestora. (iii) turnarea ~i compactarea betonului. montarca armaturilor si pieselor de rezemare din zona de ancorare. e) punerea in opera a betonului: (i) cornanda pentru beton. de asemenea. ..8 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. (iv) tratarea ~i protectia betonului dupa turnare. 2. PARTEA I.2 Nu fac obiectul prezentului normativ lucrarile pentru executarea elementelor prefabricate In ateliere sau unitati specializate. inclusiv a celor pretensionate. (ii) realizarea imbinarilor (prin monolitizare. h) montarea elementelor prefabricate: (i) asezarea la pozitie. 853 bis/20.

1 011995 privind calitatea In constructii.1 Documentele de referinta Cli caracter legislativ sunt prezentate In continuare: a) Legea nr. 853 bis/20.XII.2 Alte documente de referinta sunt prezentate 111 anexa A.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere piata a produselor pentru constructii. pe . b) Hotararea Guvernului nr. 3.2010 9 3 DOCUMENTE DE REFERINTA 3. PARTEA I. cu modificarile ulterioare. Nr. republicata.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.

3 In cazul unor termeni sau notatii specifice. PARTEA I. se subintelege ca asigurarea informarii reciproce. precum ~i de asistenta tehnica la executarea lucrarilor prevazute in proiect.dispozitii de santier date de proiectant pe parcursul executarii lucrarilor. alimentare Cll douiri tehnice [acilitiiti - fazii determinantii (punct de oprire) . 853 bis/20. utilizarea unor dotari tehnice: energie electrica. nu mai poate continua lara acceptul scris al beneficiarului. elaboratoare a proiectului ~i care raspunde. . NOTATII 4.proiect care are ca obiect modul de executare a unor lucrari anume. DEFINITII.2 in prezentul normativ se utilizeaza termeni ~inotatii definite In normativul N E 012-1. la care.piese scrise ~i desenate privind ansamblul ~i detaliile necesare executarii lucrari lor.x11. proiectantului si executantului si care sc autorizeaza. . prin proiectant se intelege proiectantul general. 0 lucrare de constructii odata ajunsa. potrivit legii. utilaje. masini. procedeu de precomprimare etc. mijloace de tansport etc. apa. documentatie telinica privind sistemul (tehnologici .docurnentatie tehnica elaborata de producatorul unui sistem (de cofraje. Tn cazurile in care proicctul cste claborat de mai multe persoane fizice si juridice.).stadiu fizic. Nr. proiectant .10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. dupa caz.2010 4 TERMENI. In aceste cazuri.) si a calitatii lucrarilor se realizeaza prin prevederi contractuale corespunzatoare. executant .scule. cai de acces etc. prin executant se intelege antreprenorul general. care trebuie avuta in vedere la punerea in aplicare a acelui sistem.1 Sensul in care sunt utilizati termenii generali in prezentul normativ este urmatorul: proiect . de completitudinea acestuia. accstea sunt explicitate aeolo un de sunt . In cazurile in care lucrarile sunt realizatc de mai multe unitati. introduse prima data 111 text.. dupa caz. pentru executarea lucrarilor. echipamente. 4.documentatie tehnica pe baza careia se executa lucrarile ~i care cuprinde: . mijloace care permit.unitate (persoana fizica sau juridica) care realizeaza lucrarile de constructii. de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.unitate (persoana fizica sau juridica). a continuitatii 'In executarea lucrarilor (predare-primire front de lucru etc. dupa caz. incheiate intre antreprenorul general si unitatile subcontractante. proiect tehnologic . aer comprimat. 4. necesare.

conditilor si valorilor de control. a: (i) datelor necesare executarii lucrarilor.3 2 Asigurarea conforrnitatii trasarii de detaliu cu cerintele proiectului si cele ale reglernentarilor tehnice aplicabile. a) existenta 111 proiect a datelor necesarc. dupa caz. BETON ARMAT SI BETON PRECOMPRIMAT 5.2 Cerinte ~i criterii de performanta privind proiectul sunt prezentate In tabelul l . b) existenta documentelor de predareprimire a elementelor de materializare pe teren a punctelor $i axelor de trasare a constructiei. 853 bisJ20. b) existenta dovezii verificarii tehnice a proiectului: c) prevederea In partea scrisa si In partea desenata.6 corelarea trasarii fata de repere eu pozitia elementelor invecinate realizate deja.7 6. inclusiv In perioada de executare a lucrarilor. insusit de executant Criterii de performanta a) existenta. pentru cofraje ~i pentru montarea elementelor prefabricate. (ii) solicitarilor din partea investitorului sau executantului.1..1..2010 11 5 CERINTE:. 5. PARTEA I.i explicita.2 6. a datelor de identificare a unitatii de proiectare si a persoanelor care au intocrnit proiectul. necesare pentru verificarea calitatii lucrarilor.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.(h).1 (a) .2.1. sub aspectele care intereseaza obiectul prezentului normativ. sunt prezentate in tabelul 2.crt 1 Cerinte Exisrenta pe santier a proiectului In forma legala. dupa caz 6.. d) existenta documentelor privind modificarile aduse proiectului initial ca urmare a: (i) obiectiunilor executantului fata de proiect. crt. (ii) datelor.1 Cerintele si criteriile de performanta sunt stabilite privind executa rea lucrarilor: a) pentru proiect. . b) utilizarea rnetodelor. a aparatelor si instrumentelor adecvate $i avand precizia necesara: c) 6. In forma clara . b) pentru categoriile de lucrari precizate la pct. Cerinte Criterii de perforrnanta Detalii la pet. Nr. complete.1 CRITERII DE PERFORMANTA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON. cornplet.1.XII. I Existenta elementelor de materializare pe teren a punctelor si axelor de trasare a constructiilor a) existents documentelor de receptie a lucrarilor de trasare a constructiei. Tabelul2 Nr. Tabelull Nr.Jn elar.3 Cerinte si criterii de perforrnanta privind trasarea de detaliu. c) pentru activitatile de management al calitatii lucrarilor ~i de receptie a lucrarilor (capitolul 15). I 5..

b) alcatuirea pe baza unui calcul de rezistenta si stab iiitate.2 abaterilor admisibile. Nr. dupa caz.3 7. In limita abaterilor 7. a proiectului tehnologic pentru cofraj.1. 853 bis/20.1. 'in limitele 7.3-7.2010 Tabelul 2 (continuare) Nr. PARTEA I.) Realizarea trasarii de detaliu astfel incat sa poata fi utilizata ell usurinta si sa-si mentina performantele in conditiile executarii lucrarilor a) materializarea pe teren a elernentelor de trasare astfel incat: (i)sa permita asezarea sau montarea elementelor constructive cat mai simplu. (iii) personal calificat. (iv) materiale corespunzatoare. pentrn ev ita rea scurgeri i laptelui de ciment 7. crt. . c) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice. (ii) facilitati . 7.2 1 Conforrnitatea cu a) pozitia. a) existenta proiectului. stabilitate si indeformabilitate a) cunoasterea conditiilor de rezemare (teren.3 6. b) asigurarea campului vizua libel' pentru utilizarea aparatelor si instrumentelor.). Cerinte Criterii de perforrnanta 7.x11. posibil. 7.5. precum si a celor necesare In timpul efectuarii trasarii 6. ") Cerinte Criterii de perforrnanta Detal i i la pet. Tabclul3 Nr. dupa caz.8 b) asigurarea mentinerii etanseitatii.4 Cerinte si criterii de performanta pentru realizarea cofrajelor si a sustinerilor acestora sunt prezentate 'in tabelul3.1 b) forma Si dimensiuni. c) existenta. (ii) sa se mentina in stare corespunzatoare pe durata neccsara utilizarii lor. 6.2 proiectul admisibile. . Rezistenta.2 6.4 I 4 Asigurarea conditiilor prealabile. 111 conditiile de pun ere In opera a betonului la lucrarea respective.crt Detalii la pet. zone deja construite etc. In raport cu elementele de trasare.1.1. a) asigurarea etanseitatii cofrajulu i.12 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI.5.5 I I r3 5.5 Etanseitate. b) asigurarea conditiilor de verificare a trasarii efectuate.

1.1. prin proiectul tehnologic.crt 4 Cerinte Asigurarea conditiilor pentru realizarea ~i mentinerea integritatii sectiunii din beton Criteri i de perforrnanta a) starea de curatenie a cofrajului. (ii) datelor si conditiilor care asigura compatibilitatea pieselor care raman inglobate.6 aceasta categorie de lucrari. b) existenta proiectului lucrarii. (iii) proiectului tehnologic privind 7. (ii) alcatuire corespunzatoare a elernentelor componente si a sustineri lor: c) asigurarea conditiilor pentru etape ulterioare ale desfasurarii lucrarilor (spre exernplu. 7. precomprimare).2010 13 Nr. dupa caz. d) stabilirea. ell betonul si Cll perforrnantele elementelor executate (spre exemplu. a etapelor $i modalitatilor de decofrare. d) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice. I . 853 bis/20.5. 6 Receptia lucrarilor de cofraje si sprijiniri a) verificarea lucrarilor executate. b) rezolvarea eventualelor neconforrnitati. c) existenta. Tabelu13 (continuare) Detalii la _pet. Nr. a: (i) documentatiei tehnice privind sistemele de cofraje utilizate.6 7. b) usurinta decofrarii. PARTEA I.x11.7 5 Asigurarea conditiilor prealabile pentru executarea lucrarilor de cofraje a) existenra trasarii de detaliu. etanseitate). cu datele necesare. dupa caz.4 7.3 c) intocmirea documentelor de receptie. prin: (i) pregatirea suprafetelor In contact cu betonul.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. (iv) produselor corespunzatoare. (iii) personal califieat. (ii) facilitati. 7.

care sunt tratate la lucrarile de precornprimare (pet.5 Cerinte si criterii de performanta pentru fasonarea si ruontarea armaturilor sunt prezentate 'i11 tabelul 4.9).3.3.5.2 c) forrna'" ------(x ) 'in limita abaterilor adrnisibile I 2 Montarea arrnaturii in conformitate eu proiectul 8.l. (iii) privind lnnadirile'". 8. dupa caz. dispunerea si fixarea distantierilor care asigura acoperirea cu beton. pentru criteriile (a)-( e) de la 8.3. 853 bis/20.4 nr.2010 5. I Tabelul4 . -------(x) 'in limita abaterilor admisibile (xx) se va avea 111 vedere corelarea eu dimensiunea maxima a agregatelor si ell eehipamentul de vibrare pentru eompaetare 3 I Asigurarea stabilitatii formei si pozitiei armaturii pe parcursul executarii 1ucrari lor ulterioare montarii acesteia a) tipul. .crt. c) respectarea pozitiilor innadirilor barelor si a lungirnilor de suprapunere In cazul acestui tip de innadire. verificata la montare.crt. Prevederile din tabelul 4 nu se refera la arrnaturile pretension ate.8 fixarea armaturii locale din zona de ancorare a arrnaturii pretensionate.4 a) conformitatea ell proiectul a arrnaturii 8.XI1. c) 8. (ii) lungimile". Nr. 5. b) dimensiunile (i) diametrul nominal. b) tipul dispunerea ~ifixarea distantierilor (alii i de cat etrieri ~iagrafe) care asigura distanta intre randuri de arrnaturi.3. I Cerinte Fasonarea armaturii in conformitate eu proiectul Criterii de performanta a) tipul si clasa produselor pentru armaturi.3. b) respeetarea pozitiei relative intre bare(X) si fata de cofraj (acoperirea cu betonj'?".14 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.8. PARTEA I.1-8.1 8. Detalii la pet. Nr.9 fasonate (individuals sau asamblata In carcasa).

crt. sunt tratate ca armaturi ~inu ca piese inglobate In beton. inclusiv verificarea calitatii sudurilor. daca este cazul: c) intocmirea documentelor de receptie'f".6 Cerinte ~i criterii de perforrnanta privind montarea pieselor inglobate in beton sunt prevazute In tabelul 5. existenta proiectului lucrarii. asigurarea conditiilor pentru realizarea fasonarii armaturii prin cornanda la prelucrator. -------(x) (xx! I verificarea arrnaturii montate constiruie faza determinants ( punet de oprire). PARTEA I. dupa caz.5 5 Receptia arrnaturii montate a) verificarea armaturii montate'". 4 Cerinte Asigurarea conditiilor prealabile pentru executarea lucrarilor de fasonare si montare a arrnaturii a) b) c) I d) e) Tabelul 4 (continuare) Detalii la pct. inclusiv pentru fonnarea golurilor 'in beton. c) piese necesare pentru amplasarea armaturilor pretensionate postintinse (teci.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. . ancorate cu praznuri sau prin forma proprie. daca este cazul. de regula metal ice. In asteptare. piese din zona de ancorare).x11. b) suruburi pentru fixarea ulterioara a unor piese sau elernente de constructi i.6 necesare. existenta documentelor de receptie a lucrarilor de cofraje si sprijiniri. (iii) personal calificat. pentru continuate sau monolitizare. Prin piese inglobate In beton se inteleg urrnatoarele: a) pi esc. Criterii de performanta 8. existenta. a datelor ~i conditiilor pentru executarea innadirilor cu alte procedee dedit prin petrecere (sudare. daca este cazul. sisteme mecanice etc.2010 15 Nr.). b) rezolvarea neconformitatilor. 853 bis/20. Arrnaturile care ies din beton. (iv) materiale corespunzatoare. ell 1'01 constructiv sau tehnologic. asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice: (ii) facilitati. Nr. cu datele 8. armatura montara intra in eategoria lucrarilor eare devin ascunse 5.

.

(iv) materiale corespunzatoare. daca este cazul.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.). un grup de suruburi). 853 bisJ20. 'in cazul unor piese avand legatura intre ele (spre exernplu.XII. a) asigurarea stabilitatii pozitiei si a pozitiei relative.1 (e). inclinare etc.3 Montarea pieselor inglobate in conformitate eu proiectul a) respeetarea pozitiei III raport eu eofrajul si ell reperele de trasare. c) asigurarea etansarii fata de patrunderea laprelui de ciment. crt. c j intocmirea documentelor de receptie'Y'. la punerea in opera a betonului 10. (ii) facilitati (iii) personal calificat. b) respectarea pozitiei relative. 2. 10. 4 Receptia pieselor inglobate montate a) verificarea pieselor inglobate montate" b)rezolvarea eventualelor neconformitati. precizate la pet.3 3 Asigurarea conditiilor prealabile pentru executarea lucrarilor de montare a pieselor inglobate 10. dupa caz. avand In vedere etapele de realizare a acestei categorii de lucrari. . -------IX) 10.2010 Nr. Nr. b) existents proiectului conditiile necesare: CLi 2 Asigurarea mentinerii conditiilor privind piesele inglobate. PARTEA I. sub aspectul durabilitatii. precum si a conditiilor suplimentare (vertiealitate.7 Cerinte ~icriterii de performanta privind punerea In opera a betonului sunt prezentate In tabelul 6. b) utilizarea unor distantieri si/sau piese de legatura cornpatibile cu betonul. 1 Cerinte Criterii de perforrnanta Tabelul5 Detalii la pet. armatura ~i piesa fixata.2 datele si c) asigurarea conditiilor specifice aeestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice. care atesta conformitatea lor CLI proiectul. a) existenta documentelor de receptie a pieselor inglobate. si suficient de rigide.4 {x x ) verificarea pieselor inglobate montate eonstituie faza deterrninanta ( punct de oprire): piesele inglobare montate intra in eategoria lucrarilor care devin aseunse 5.

intre care. turnare prin ferestre etc. privind cerintele tehnice pentru calitatea betonului Compatibilitatea betonului comandat cu dorneniul de utilizare preconizat . PARTEA I. (ii) dimensiunea maxima a agregatelor: (iii) utilizarea aditivilor (acceleratori sal! intarzietori de priza. (v) conditii specifice betoanelor speciale (cu agregate usoare.). numita 'in continuare com and a. (ii) tipul si natura agregatelor. dad este cazul. (vi) rezistenta la atacul chimic.).X11. In proiect sau caiete de sarcini. cu caldura de hidratare redusa etc. b) prevederea explicita 'in cornanda. a datelor si conditiilor privind caracteristicile betoanelor 'in functie de dorneniul si condltiile de utilizare a lucrarii respective. (superjplastifianti etc.1 Asigurarea compatibilitatii betonului comandat Cll conditiile de punerein opera a acestuia . Comanda pentru beton Nota: Comanda pentru beton trebuie sa fie 'in forma scrisa. (iii) impermeabilitatea. turnate 111 cofraje glisante. clasa de expunere. (iv) conditii legate de temperatura ambianta (timp friguros sau calduros).). (v) rezistenta la uzura. dupa caz: (i) consistenta betonului. 853 bis/20. a) cuprinderea. 11.2010 17 Nr crt: I Cerinte Criterii de performanta I I Tabclul6 Detalii la pet. pre cum $i a modului 111 care se va efectua turnarea (CLl bena $i descarcare directa.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. A. turnate sub apa etc.). b) prevederea explicita In comanda a datelor si conditiilor privind. de date si conditii privind: (i) tipul cimentului care poate fi utilizat (de exemplu: rezistent la sulfati. a) cunoasterea zonelor in care se toarna betonul (aglomerare de armaturi. Nr. (vii) alte conditii speciale (aer antrenat etc.prevederea explicita In cornanda a cerintelor tehnice privind calitatea betonului specificate In proiect. Comanda trebuie sa fie In conformitate cu prevederile aplicabile din NE 012-1.). fie de echipe proprii care confectioneaza betonul pe santier pentru lucrarea respectiva. inaltime de turnare. prin pompare etc. (iv) gelivitatea. 2 Conformitatea comenzii cu proiectul. autocornpactante. fie ca se produce la statii de betoane.

prin etansare co res punzatoare. b) verificarea starii cofrajului. dupa caz: (i) dotari tehnice: (ii) facilitati.5 betonul Iucrarilor de cofraje.2 pub lice. . pentru descarcare sau asteptare. mai ales. starii de curatenie. Asigurarea pastrarii cornpozitiei ~i caracteristicilor betonului proaspat in timpul transportului 2 Asigurarea corelarii intre transportul betonului ~i turnarea acestuia a) impiedicarea pierderii laptelui de ciment. mai ales sub aspectul stabilitatii. atat in incinta santierului cat si.3 11. c) verificarea stari i arrnaturi lor ~ia pieselor inglobate. daca este cazul. b) asigurarea conditiilor de stationare. 853 bis/20. si compactarea betonului a) existents documentelor de Asigurarea conforrnitatii spatiului In care se toarna receptie a trasarii de detaliu a C Turnarea 11.2010 B Transportul betonului din Nota: Se refera atat la transportuI betonului de Ia furnizor (statie de betoane).x11. conditiilor pentru in santier al dad este cazul a) existenta programului de livrare a betonului. PARTEA I. b) evitarea intrarii In beton a unor substante sau materiale straine. precum ~i a montarii arrnaturii si pieselor inglobate. b) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de Iucrari. a mijloacelor de transport al betonului de la furnizori. fixarii fata de cofraj ~iintre randuri. etanseitatii si pregatirii suprafetelor care VOl' veni In contact cu betonul. curateniei. mai ales in privinta: pozitiei. cat ~i la transportul interiorul santierului la locul de turn are. Nr.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. a) prevederea 111 contractu I cu furnizorul de beton. a duratei de transport precum si a modalitatilor de planificare a livrarilor. 3 Asigurarea prealabile transportul betonului. (iii) personal calificat. pe cai de circulatie sau alte spatii 11.

b) inaltimea de cadere a betonului. prisme etc.7. d) asigurarea supravegherii operatiunilor de turn are si de compactare a betonului.S. e) realizarea rosturilor de turnare.7) ~i indeplinirea cerintelor conform C. Nr. c) grosimea si pozitia straturilor succesive de beton. turnate in cofraje glisante. g) aplicarea conditiilor specifice betoanelor speciale (cu agregate usoare. dupa caz.S. .. d) modul de cornpactare a betonului.XI1. . pct. acceptata de investitor: b) existenta programului de livrare a betonului. (iv) personal calificat. turnate sub apa. pct. ciclopiene etc.2010 19 2 Indeplinirea formalitatilor care permit efectuarea turnarii betonului a) existenta procedurii de turn are a betonului.7). PARTEA I. torcretate.6 (iii) spatii de circulatie si de acces pentru turnarea si compactarea betonului. autocompactante. imediat inaintea inceperii turnarii betonului. 11. pct. c) existenta documentelor privind calitatea ~i receptia betonului. e) stabilirea rosturilor de turnare si a masurilor care trebuie luate in cazul intreruperii fortuite a turnarii betonului . h) real izarea epruvetelor (cilindri/cuburi.) Respectarea conditiilor specifice privind turnarea si compactarea betonului 4 Asigurarea condiuitor prealabile pentru turnarea si compactarea betonului a) comanda pentru beton (conform A. .2. a) verificarea betonului proaspat inainte de turnare.1 §i C.)..S. 853 bis/20. b) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice: (ii) facilitati.) pentru verificarea carcteristicilor betonului intarit.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. asigurarea transportului betonului (conform B. f) realizarea rosturilor in cazul intreruperii fortuite a turnarii betonului.

b) stabilirea duratei de tratare $i protectie. In betonului dupa tum are functie de domeniul ~iconditiile de utilizare preconizate si rnodalitatile de tratare $i protectie. pe elemente ale constructiei. (iv) produse/materiale corespunzatoare. (ii) facilitati. dupa caz. precum si a influentei unor conditii de mediu asupra acestei comportari. dupa caz. d) cunoasterea mijloacelor ~ia produselor care se pot utiliza pentru tratarea si protectia betonului respectiv. c) cunoasterea comportarii betonului respectiv. c) aplicarea metodelor si conditiilor de tratare si protectie (inclusiv de prelucrare a suprafetei betonu III i) pe baza prevederilor din proiecte. a metodelor $i conditiilor de tratare ~iprotectie a betonului. caiete de sarcini si/sau documentele tehnice ale furnizorilor de produse specifice. Cunoasterea metodelor ~i conditiilor adecvate de b) corelarea unor conditii privind caracteristici ale betonului si. si protectia betonului dupa turnare . 853 bis/20. PARTEA I. in proiect sal! caiete de sarcini. b) asigurarea conditi ilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice. Nr.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Respectarea conditiilor specifice privind tratarea si protectia betonului dupa turnare \ llA 2 I 3 Asigurarea conditiilor prealabile pentru tratarea a) prevederea. in perioada de intarire si cea urrnatoare acesteia. (iii) personal calificat. a) accesul libel' la suprafetele/zonele pe care se aplica tratarea ~i protectia betonului.201Q 1 D Tratarea si prorectia betonului dupa turnare a) modalitatile de tratare si protectie. dupa tratare ~i protectie a caz. d) verificarea aplicarii metodelor si conditiilor de tratare si protectie a betonului. ale suprafetei acestuia.XII. diferentiata.

d) verificarea operatiunii de decofrare. crt. 853 bis/20. (ii) protectia zonei ancorajelor annaturii pretensionate. c) asigurarea conditi ilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice.2010 21 5. daca este cazul. 11. Pentru alte procedee decat injectarea canalelor. b) montarea arrnaturii in canalele elementelor de constructie sau pozitionarea ei In exterior. . Nr. PARTEA I. precum si pcntru procedeele de protectie a arrnaturilor pretensionate exterioare.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. b) verificarea rezistentei betonului in vederea decofrarii. a) conditii privind rezistenta ~i deformabilitatea elementului decofrat.7 In Cerinte Asigurarea corelarii intre operatiunea de decofrare ~i evolutia rezistentei betonului Respectarea conditiilor specifice privind operatiunea de decofrare Criterii de performanta a) cunoasterea vitezei de dezvoltare a rezistentei betonului. a) existenta prevederilor corespunzatoare in proiect. 1 2 . Nu fae obiectul prezentului normativ lucrarile de preeomprimare a elementelor prefabricate eu armature preintinsa. b) conditii privind integritatea elementului decofrat. privind decofrarea elementelor sunt prezentate Tabel1l17 Detalii la pct. d) protectia armaturii pretensionate: (i) injectarea canalelor dupa pretensionarea armaturilor. (ii) facilitati. Nr. precum si a datelor privind rezistenta betonului. Prin ·Iucrari de precomprimare se inteleg urmatoarele: a) confectionarea armaturii pretensionate.8 Cerinte ~i criterii de performanta tabclul7.x11. b) cunoasterea modului de sprij inire ulterioara a elernentelor.J " Asigurarea conditiilor prealabile pentru decofrare 5. dupa caz. se vor intocmi caiete de sareini care trebuie S{l cuprinda toare datele si conditiile necesare pentru a asigura realizarea calitativa corespunzatoare a acestor lucrari. (iii) personal calificat. dupa caz.9 Cerinte si criterii de performanta privind lucrarile de precomprimare sunt prezentate III tabelul8. c) conditii suplimentare. c) pretensionarea arrnaturii. precum ~i montarea sistemelor de ancorare.

al pieselor pentru aerisire ~i injectare si aI pieseIor de racord spre zona de ancorare: 9. . (iiijconditii pentru prelucrare mecanica sau de alta natura (pentru ancorare. (ii) Iungirne. 9. 853 bis/20. innadire etc. Conformitatea produselor utilizate cu prevederile proiectului ~iale reglernentarilor tehnice sau documentelor tehnice legale.3 . Nr.1 crt. (iv) alte cond itii privind confection area. daca este cazul. rnanipularea si transportul arrnaturii pretension ate confectionate. precum si al pieselor de innadire a acestora. Confectionarea armaturii pretensionate Criterii de performanta Tabelul8 Detalii I la pet.). pe durata depozitarii. In cazul fasciculelor.1 9. I Cerinte A. bare pretensionate 9.2 9. (i) ordonare. dupa caz: (i) pentru armatura pretensionata. dupa caz. (ii) clemente si accesorii pentru ancorare.5 individuale etc. tipuI $i diametrul interior aI tecilor. b) conditii pentru depozitarea. c) materialul si/sau tipul elementeIor ~i accesoriilor pentru ancorare. 3 Mentinerea caracteristicilor produselor utilizate si ale arrnaturii prerensionate.201 0 Nr. (ii) lungime suplimentara pentru instalatia de pretensionare. b) aplicarea prevederilor documentatiei tehnice privind procedeul de pretensionare.4 (iii) teci si accesorii ale acestora. manipularea $i transportul produselor utilizate. dupa caz I 2 Confectionarea arrnaturii a) tipul si marca otelului pentru armatura pretensionata sau tipul si caracteristicile In cazul altor materiale decat otelul. legare. manipularii si transportului acestora a) conditii pentru depozitarea. precum ~ialcatuirea unitatilor de armatura pretensionata: (i) In sectiune (fascicule.).22 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. a) conformitatea cu proiectul privind tipul ~i caracteristicile produselor utilizate. b) materialul. PARTEA I.XII.

Nr. (iv) produsel materiale corespunzatoare.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.10 adoptat precum si a documentatiei tehnice privind proeedeul utilizat: c) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice. 9. (x} _ verificarea armaturii pretensionate confectionate poate constitui faza determinants (punct de oprire) 5 Asigurarea conditiilor prealabile pentru confectionarea armaturii pretensionate a) existenta proiectului. 2) Criterii de performanta Detalii la pet. pozitionarea corecta a clemente lor implicate In precomprimarea exterioara.7 . (ii) facilitati. manipulare si transport.6 9. a) verificarea armaturii pretensionate 9.crt. conform nr.crt. dupa caz. c) intocmirea doeumentelor de receptie a armaturii confectionate. Cerinte 4 Receptia armaturii pretensionate confectionate Tabelul 8 (continuare.9 confectionate (Xl.9.5.X11. pretensionate B Montarea armaturii 1 Conformitatea cu prevederile documentatiei procedeul de utilizat cu proiectul si specifice ale tehnice privind pretensionare a) accesibilitatea 111 lungul canale lor din beton si.9. (ii) existenta conditiilor de depozitare. PARTEA I. Cit.2010 23 Nr. 853 bis!20. pet. (iii) personal calificat. Iungime) si starea ei.3. b) rezolvarea eventualelor neconforrnitati. pet.I si 2. avand 111 vedere timpul trecut de Ia receptia confectionarii acesteia. b) conformitatea arrnaturii in functie de pozitia acesteia 111 element (alcatuire. 5. b) existenta clocumentelor tehnice legale privind procedeul de preeomprimare 9. mai ales ell privire la: (i) conformitatea cu punctele de la nr.

(iii) personal calificat. 3) Criterii de performanta Detalii la pct. (ii) inchiderea tecilor.1 . b) definitivarea valorii fortei de control si a alungirii arrnaturii corespunzatoare. alte materiale) care pot afecta armatura. (iv) materiale corespunzatoare. crt.24 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. inclusiv pentru pretensionare In etape. a) existenta documentelor de receptie privind montarea tecilor precum si pentru confectionarea armaturii. 12. 2 Cerinte Asigurarea protectiei armaturii pretensionate pe perioada dintre montare si pretensionare Tabelul 8 (continuare. c) precizarea ordinei de pretensionare: d) precizarea datelor care trebuie sa fie trecute pe fisa de pretension are. b) protejarea temporara prin: (ii) acoperirea arrnaturii si. daca este cazul.XII.10 3 Asigurarea conditiilor prelabile pentru montarea arrnaturii pretensionate I C Pretensionarca armaturii Stabilirea valorilor de control privind forta si alungirea arrnaturii pretensionate. precum ~i a marimilor si treptelor pentru care se fac masurari care se inscriu In aceasta ti~i'i. 853 bis/20.2010 Nr. b) existenta proiectului si a documenratiei tehnice a procedeului utilizat. (I) dotari tehnice. precum si a programului de pretensionare a) determinarea pierderilor efective de tensiune prin frecare. Nr. pentru a nu patrunde apa sau impuritati. a ancorajelor. daca este cazul. c) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari. precum si a treptelor de pretensionare puna la atingerea fortei de control. mal. (i i) facilitati. PARTEA I. 9. verificata inainte de introducerea acesteia. a) starea de curatenie a canalelor (apa.

(ii) procedura de lucru eu instalatia de prctensionarc. 12. (ii) facilitati. e) existenta documentelor de receptie pentru confectionarea armaturii pretensionate.XI1. intocmirea documentelor de receptie a lucrarilor de pretensionare a armaturilor(xX).4 4 Receptia lucrarilor de pretensionare a armaturilor (x) verificarea lucrarilor de pretensionare poate constitui faza determinants (punct de oprire).MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. (iii) intocmirea fiselor de pretensionare. 853 bis/20. (ii) ordinea de pretensionare. pentru procedeul de precornprimare utilizat. (iii) personal calificat. d) asigurarea conditiilor spccifiee acestei eategorii de lucrari: (i) dotari tehnice. PARTEA I. Nr. a) conform itatea cu prevederile proiectulu i 12. Cerinte Conforrnitatea efectuarii pretensionari i crt. (iv) materiale corespunzatoare.2 si ale reglernentarilor legale aplicabilein ceea ce priveste: (i) realizarea fortei de control In limitele abaterilor admisibile. b) aplicarea prevederilor din documentatia tehnica. a) existenta proiectului. In ceea ce priveste: (i) utilizarea ancorajelor si a celorlalte piese sau dispozitive implicate. 2 Tabelul 8 (eontinuare . 4) Criterii de perforrnanta Detalii la pet. a) b) c) verificarea lucrarilor de prerensionare" rezolvarea eventualelor neconformitati. 3 Asigurarea conditiilor prealabile pentru pretensionarea armaturilor 12.1 b) existenta proeedurii de lucru privind pretensionarea armaturilor. (xx I aceste lucrari intra In categoria lucrarilor care devin ---------- ascunse .2010 25 Nr.

(iv) produse/materiale corespunzatoare. b) cunoasterea cornpozitiei materialului pentru injectare ~ia conditiilor specifice acesteia. cunoasterea procedurii de injectare si a rnasurilor care trebuie sa fie luate In cazul unor intreruperi fortuite a operatiei de injectare. Nr. Cerinte Confonnitatea efcctuarii operatiunii de injectare a canalelor dupa pretension area arrnaturii a) identificarea fiecarui canal ~I verificarea: (i) accesului materialului de injectare pe tot traseul canalului. D Injectarea canalelor dupa pretensionarea arrnaturii a) stabilirea prin proiect a tipului de Cunoasterea compozitiei 12.2010 Nr. precum ~i prin derivatiile facute din acesta: (ii) etanseitatii fiecarui canal si a cazurilor In care acestea comunica conform itatea materialelor utilizate si a cornpozitiei amcstecului pentru injectare. 5) Criterii de performanta I Detalii J_ la pct. PARTEA I. intocmirea fiselor de injectare. 853 bis/20X11.\ crt.3 arnestec de injectare. (iii) personal calificat. b) efectuarea determinarilor preliminare pentru stabilirea cornpozitiei ~i a conditiilor specifice acesteia.26 MONITORUl OFICIAL AL ROMANIEI. pentru injectare. 2 b) c) d) e) 3 Asigurarea conditiilor prealabile pentru injectarea eanalelor dupa pretensionarea armaturii a) existenta proecdurii de luem privind injeetarea. 1 Tabelul 8 (continuare. III functie de amestecului pentru injectare conditiile de exploatare preconizate. . utilizarea echiparnentelor sau instalatiilor adecvate. e) existents doeumentelor de receptie privind montarea tecilor ~i pretensionarca armaturii: d) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice: (ii) facilitati.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 12.11 '1 s: Conformitatea efectuarii lucrarilor de protectie a zonei ancorajelor armaturii pretensionate .XI1. constatarile fiind consemnate in fise conform pct. (x) . prin proiect. e) intocmirea fiselor de protectie a zonei ancorajelor armaturii pretensionate. in proiect sau caiete de sarcini.(e) de mai jos. 853 bis/20. Nr.3.2010 27 Nr. 12. 6) Criterii de performanta Detalii la pet. daca este eazul. a a) luarea In considerate a: (i) tipului de ancoraj si a sistemului de protectie a zonei 12.4 b) rezolvarea evetualelor neconforrnitati. c) intocmirea documentelor de receptie a lucrarilor de injectare a canalelor dupa pretensionarea arrnaturilor'". (ii) conditiilor de mediu si de solicitare in exploatare. PARTEA I. b) precizarea. a) cunoasterea sistemului de protectie si a conditiilor pentru realizarea acestuia.3 ancorajelor arrnaturii pretensionate amplasarii acestuia. a sisternului de protectie si a conditiilor pentru realizarea acestuia. a) verificarea lucrarilor de injectare. (iii) cornpatibilitatii sistemului ell zona de amplasare a ancorajelor si materialele respective. e) verificarea starii corespunzatoare a aneorajelor si zonei acestora. Cerinte Receptia lucrarilor de injectare a canale lor dupa pretensionarea armaturi lor crt. d) eonformitatea materialelor utilizate si a procedurilor de punere 'in opera a acestora. inainte de aplicarea sistemului de protectie.aceste lucrari intra In categoria lucrarilor care devin ascunse 1 E Protectia zonei ancoraj_clor arrnaturii pretensionate Stabilirea. b) apliearea prevederilor documentatiei tehnice a sistemului de protectie. 4 Tabelul 8 (continuare .

(iii) personal calificat. fie din sisteme de rezemare (metal ice. realizeaza legaturile In structura: arrnare ~i monolitizare cu beton. asamblare prin precomprimare etc. C) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice. acestea sunt: asezarea fa pozitie implies. a elementelor prefabricate. 853 bis/20. (iv) materiale corespunzatoare. b) existenta documentelor de receptie privind pretensionarea arrnaturilor.10 Cerinte si criterii de performanta privind lucrarile de montare a elementelor prefabricate sunt prezentate "i11 tabelul 9. Cll placi din neopren annat etc. realizarea imbiniirilor se refera la lucrarile care. Nr. a) existenta documentelor tehnice legale si a documentatiei tehnice pentru sistemul de protectie aplicat. a) verificarea lucrarilor de protectie (x) 4 Receptia lucrarilor de protectie a zonei ancorajelor armaturi lor pretensionate 12. 3 Cerinte Asigurarea conditiilor prealabile pentru protectia zonei ancorajelor armaturilor pretensionate Tabelul 8 (continuare. crt.verificarea lucrarilor de protectie a zonei ancorajelor poate eonstitui faza determinants (punet de oprire) txx r .4 b) rezolvarea eventualelor neconforrnitati.). . (x ) . c) intocmirea documentelor de receptie a lucrarilor de protectie a zonei ancorajelor armaturi lor pretensionate (xx). in ceca ce priveste sernnificatiile termenilor privind cele doua faze ale montarii elementelor prefabricate. dupa asezarea la pozitie a elernentelor prefabricate.2010 Nr. 7) Criterii de perforrnanta Detalii la pet.28 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I.aceste lucrari intra in eategoria lucrari lor care devin aseunse 5. pe lfinga pozitionarea corespunzatoare. montarea elementelor de reazem care pot fi constituite fie din strat de mortar de poza. In plan si pe inaltime. (ii) facilitati. daca este cazul.x11. imbinari Cll suruburi.

suruburi etc. dupa asezare. sunt prevazute lucrari de imbinare.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. a) verificarea conforrnitatii zonelor de asezare a elementelor prefabricate. f) conformitatea materialelor utilizate si a modului de punere In opera a acestora. dupa caz. pct. d) utilizarea echipamentelor corepunzatoare pentru: (i) ridicarea ~i manipularea elementelor prefabricate conform prevederilor din proiect si Cll viteze si precizii de asezare corepunzatoare. . (ii) aplicarea. c) trasarea reperelor pentru a asigura pozitia ~i cotele de nivel corepunzatoare. (iii) interpunerea unor materiale la asezarea elementului prefabricat (mortar. pentru: (i) pozitie (in plan si pe inaltime) si cote de nivel. sisteme de rezemare etc.). verificarea lucrarilor de asezare a elementelor prefabricate poate constitui faza determinants (punct de oprire) conform 1 a). (iv) prevederea spatiilor necesare pentru realizarea lucrarilor de imbinare a elementelor prefabricate.l 0 A: b) existenta. (sprijiniri. e) aplicarea prevederilor docurnentatiei tehnice pentru sistemele de rezemare utilizate. PARTEA I.). I I Cornpletitudinea proiectului privind datele si conditiile de montare a elementelor prefabricate a) existenta datelor si conditiilor privind: (i) elementele In asteptare din zona de asezare a elementului prefabricat (placi. 13.XI1. daca este cazul. crt I Cerinte A Asezarea la pozitie a elementelor I Criterii de performanta prefabricate Tabelul9 Detalii la pet.). reazeme etc. armaturi. (ii) elementele 111 asteptare din elementul prefabricat (placi. pentru 13. 853 bis/20.1 2 Conformitatea lucrarilor de asezare la pozitie a elementelor prefabricate'" <xl in unele cazuri. Nr.).arrnaturi. (ii) asigurarea stabilitatii prin masuri provizorii. daca este cazul. daca este cazul. goluri etc.2010 29 Nr. b) existenta datelor si conditiilor privind asezarea elementelor prefabricate. daca este cazul.S.2 situatiile 111 care. si aplicarea proiectului tehnologic pentru montarea elementelor prefabricate. a masurilor provizorii de asigurarc a stabilitatii.

30 MONITORUL. 13. a) existents documentelor tehnice legale ~ia documentatiei tehnice pentru sistemele de rezemare utilizate. 853 bis/20. 13.XII. OFICIAL AL ROMANIEI. precum si a proiectului tehnologic de montare. c) intocmirea documentelor de receptie a lucrarilor de asezare 1a pozitie a elementelor prefabricate. crt . nu mai sunt prevazute lucrari de imbinare a elementelor prefab ri cate a) verificarea asezarii la pozitie a elementelor prefabricate. daca este cazul. daca este cazul. elementelor prefabricate (ii) etapele pentru realizarea imbinarilor. 4 Receptia lucrarilor de asezare a clementelor prefabricate':" ----------Lx} se efectueaza In caznrile In care. (ii) facilitati.1 . e) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice. daca este cazul. (iv) materiale corespunzatoare. b) existenta documentelor de receptie privind elementele pe care se realizeaza asezarea.4 I B Realizarea Imbinarii elementelor prefabricate Com pletitudinea a) existenta In proiect a datelor. (iii) personal calificat. _. detaliilor proiectului privind datele si conditiilor privind: (i) si conditiile de imbinare a so lutiile pentru imbinari.5 privind elementele prefabricate care se monteaza. 2) Criterii de perforrnanta Detalii la pet. PARTEA I. Nr. c) existenta documentelor de receptie 13. b) rezolvarea eventualelor neconformitati. dupa asezarea la pozitie. d) existenta proicctului.) Cerinte Asigurarea conditiilor prealabile pentru asezarea la pozitie a elernentelor prefabricate Tabellll 9 (continuare .2010 Nr.

853 bis/20. crt 2 Cerinte Conformitatea executarii lucrarilor de imbinare a elementelor prefabricate a) b) c) d) Tabelul 9 (continuare . a) verificarea asezarii la pozitie si 13. aceasta faza poate f faza determinanta (punct de oprire) _) '> Asigurarea conditiilor prealabile pentru realizarea irnbinarilor elementelor prefabricate a) existenta proiectului si a documentelor tehnice legale. PARTEA I.2010 31 Nr.4 de mai inainte prefabricate.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. intocmirea documentelor de receptie a lucrarilor de asezare si de realizare a imbinarilor elementelor prefabricate. c) existenta proiectului tehnologic. precum si ale documentatiei tehnice a sisternului utilizat. daca este cazul. si aplicarea proiectului tehnologic pentru realizarea imbinarilor. cunoasterea si aplicarea prevederilor 13. daca este cazul. d) asigurarea conditiilor specifice acestei categorii de lucrari: (i) dotari tehnice. (ii) facilitati. verificarea conformitatii zonelor de realizare a imbinarii (xl.crLA. pentru sistemele de imbinare utilizate. daca este cazul (iv) materiale corespunzatoare.4 realizarii b) c) imbinarilor elementelor a se vedea nota de la nr. b) existenta documentelor de receptie. rezolvarea eventualelor neconformitati. Nr. pentru conformitatea zonei imbinarii. existenta. (x) 'in cazurile 'ill care unele lucrari din imbinare devin lucrari ascunse. 3) Criterii de performanta Detalii la pct. conformitatea materialelor utilizate ~i a modului de punere In opera a acestora. . ale reglementarilor tehnice aplicabile.5 4 Receptia lucrarilor de asezare'? si de realizare a imbinarilor elementelor prefabricate (x ) J 3.x11. daca este cazul. dupa caz. daca este cazul. (iii) personal calificat si personal autorizat.3 proiectului.

JE ELEMENTELOR PREFABRICATE ~I TRASAREA PENTRU 6. b) trasarea pozitiei cofrajelor pentru fundatii continue sau izolate. zidarie etc.32 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Tolerantele la trasare trebuie sa fie ell 0 clasa mai reduse decat cele prevazute pentru elernentele respective dupa executare sau montare. servind Ia transmiterea cote lor In plan ~i pe verticala la toate nivelurile acesteia.(d).2 Trasarea de detaliu se realizeaza pe baza proiectelor. se VOl' prevedea In proiect clasele de toleranta. de asemenea.). pe verticals (spre exernplu.2010 6. indiferent de materialul din care este alcatuita structura acestora (metal. materializate pe teren odata cu trasarea pentru amplasarea constructiilor.1.1. Verifiearea se refera. Nr. 'in cazul general In care betonul este materialul din care se realizeaza fundatiile sau infrastructura constructiilor. reperele care fixeaza conturul si/sau axele principale ale constructiei (linii de referinta). trebuie sa fie astfel realizata iDCM sa constituie puncte de referinta pe intreaga durata a executarii constructiei respective.6 Trasarea pentru elemente care se repeta. la corespondenta dintre cotele din teren (In plan ~i de nivel) si cele din proiect.1. In cazurile 111 care betonul este materialul din care se realizeaza structura constructiilor. considerand 0 serie de puncte $i linii intermediare. In cazul b) trasarea de detaliu pentru cofrajele pentru fundatii si infrastructuri este deosebit de importanta pentru toate categoriile ~i tipurile de constructii. . PARTEA I. stabilite prin proiecr. precurn si reperele de nivel. astfel: a) in ansarnblul lor. 'in raport cu punctele si reperele de nivel. 6. 6. Ia etajele succesive ale unci cladiri). care trebuie sa asigure conformitatea forrnei ~i pozitiei acestor elemente cu prevederile din proiect.1 Lucrarile din beton.4 Trasarea de detaliu pentru cofraje si trasarea pentru montarea elementelor prefabricate se refera.1. TRASAREA MONTAREA DE DETALIU PENTRU COFRA. lernn. beton annat si beton precomprimat sunt implicate in domeniul general al constructiilor. Trasarea pentru clemente avand forme si pozitii deosebite (cu forme curbe In plan si/sau pe verticala. pentru fiecare In parte. dupa reperele de baza ~inu tata de elernentul precedent. pe baza documentelor de receptie a trasarii pentru amplasare. 6.4 (b) . 6 .3 Inainte de a In cepe efectuarea trasarii de detaliu trebuie sa se verifice. pentru determinarea conturului si/sau axelor principale ale acestora. scari etc. 6. d) trasarea cotelor de nivel pentru cofraje sau elemente prefabricate. b) in parte. 6.5 Pentru fiecare categorie de trasare. c) trasarea pozitiei cofrajelor sau elementelor prefabricate in plan orizontal ~I verificarea pozitiei pe inaltime a acestora. fiecare avand conditii proprii specifice materialelor din care este alcatuita structura acestora. siruri de stalpi) se va efectua. 853 bis/20. In principalla urrnatoarele categorii de activitati: a) trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii realizate tara cofraj. care trebuie sa fie respectate (a se vedea anexa C).1.x1l. sau pe orizontala (spre exernplu.1 Prevederi comune 6. Materializarea acestor repere.1. planimetrice $i altimetrice.1. a proceselor verba le de predare-primire $i direct Ia fata locului.) se realizeaza conform pet.

in functie si de modul de efectuare a sapaturii (manual sau mecanizat).1. b) conturul sa poata fi reconstituit oricand. Precizia aparaturii utilizate la trasare va fi cu 0 class mai mare decat cea prevazuta pentru tolerantele la trasare. trasarea se face pentru fiecare pozitie a acestora.4 in cazurile In care In fundatie se inglobeaza armaturi sau alte piese (suruburi. realizata incat sa se poata pozitiona elernentele respective prin masurari user de efectuat.2 Trasarea lucrarilor de terasamcnte pentru fundatii realizatc fara cofraj 6.1 Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii realizate tara co fraj . b) In cazul unor elemente singulare (fie bare de armatura sau suruburi.).X11. Nr. pentru a mentine distantele si pozitiile relative dintre ele. se va instiinta proiectantul pentru a stabili modul de tratare a neconformitatii. astfel ca: a) reperele sa fie amplasate in afara zonei afectate de lucrari.3. puna la punerea in opera a betonului din fundatie. conform prevederilor din proiect. fie placi sau alte piese). care trebuie sa fie precizate in proiect ~i materializate pe teren.2. ill proiect fiind prevazute cotele pentru acest contur. . se efectueaza odata cu trasarea conturului fundatiei. 6. 6.2 Trasarea se refera la stabilirea conturului sapaturii si materializarea acestuia CLl repere.2. 853 bis/20. sa se poata determina forma pe verticala a peretilor sapaturii. pentru suruburi 111 care se VOl' monta piese metalice).7 Pentru trasare se va utiliza aparatura corespunzatoare ca domeniu de utilizare si precizie. In mod explicit. In project. astfel. pentru pozitia sabloanelor. trasarea se face pentru axele carcaselor.2. se va trasa si materializa si conturul de la partca inferioara. 6. 111 acest caz. de regula in sapatura. pentru a se mentine pe durata acestor lucrari.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. pozitia acestora va fi asigurata Cll sabloane. c) materializarea trasarii trebuie. PARTEA I. e) in situatia III care se cere 0 precizie ridicata (spre exernplu. 6. d) cota de nivel prevazuta In proiect pentru elementele respective se mascara fata de puncte sau suprafete ale acestor elemente si I1U fata de suprafata betonului care se toarna. trasarea se face. In cazurile in care fundatia are suprafete inclinate. avand in vedere urrnatoarele: a) arrnaturile saLl suruburile se asambleaza sub forma de carcase rigicle. spre exemplu prin linii secundare fata de care se mascara distante pana la fata barelor sau pana la marginea placilor. precum si unghiurile de inclinare ale suprafetelor respective. se realizeaza fata de axele fundatiilor respective. c) pornind de la forma conturului. daca acest mod de masurare nu este indicat.2.2010 33 In cazurile in care se constara abateri intre elemente succesive (eel existent ~i eel pentru care se efectueaza trasarea) mai mari decat cele admisibile. placi Cll praznuri etc. 6. trasarea si materializarea pozitiei acestora.

b) pentru cofraje refolosibile. b) pentru suprafete curbe sau de alta forma. de asemenea conform pet. prin trasarea pozitiei fetei interioare a cofrajului. pana la care se toarna betonul in volumul cofrat. conform pet. precum si. 6.4 Trasarea cote lor de la parte a de jos a fundului cofrajelor se efectueaza. pentru puncte sau linii intermediare semnificative pentru montarea cofrajelor In pozitia corespunzatoare. fata de 0 suprfata de referinta. daca este cazul. In cazul unor suprafete de intindere mare. 6.2 (a) sau (b).2.2 Trasarea pozitiei 'in plan pentru montarea elernentelor prefabricate se efectueaza axele acestora.3.4 Trasarca pentru montarea elernentelor prefabricate 6. dupa caz. prccum ~i a cote lor unor puncte/linii intermediare ale suprafetei care se cofreaza. c) trasarea cotelor. precum si de la partea de sus.3.4. prin trasarea liniilor pe fetele lateraIe. 6. b) cote le. precum si pentru linii intermediare semnificative. de inventar. pana Ia care se toarna betonu I.34 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. care trebuie sa cuprinda: a) suprafetele de referinta fata de care se efectueaza trasarea. de la partea de jos. 6.3. pe fetele laterale. intr-un mod care sa permits identificarea acestei marcari in conditiile de turnare a betonului (identificare directs sau prin masurare fata de repere situate desupra limitei de turnare respective).3 Trasarea formei pe inaltirne a volumului cofrat. se efectueaza prin marcarea pe fetele laterale ale cofrajului. verificarea pozitiei pe inaltime a elernentelor prefabricate. 13 distanre convenabil aiese.3. si prin trasarea unor repere sau linii secundare fata de care sa se poata aseza elementele de cofraj prin masurari relative la fata exterioara a acestora.2 (a) sau (b).1 Trasarea pentru a) b) c) montarea elernentelor prefabricate se refers la urmatoarele: trasarea pozitiei In plan.X11.3. pozitia cofrajului respect iv. dupa caz.2 Trasarea formei Til plan a volumului cofrat se efectueaza fata de axele elementelor care se toarna 111 cofraj si se rnaterializeaza prin repere sau linii fata de care sa se poata stabili.ln cazurile 111 care aceasta I1U este verticala. Nr. 853 bis/20.5 Trasarea cotelor pentru partea de sus. 6. trasarea cotei de asezare a elementelor prefabricate. fata de 0 suprafata de referinta conform. fata de 6. 6.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor 6.6.1 Trasarea pentru montarea cofrajelor se refera la urrnatoarele: a) trasarea formei In plan a volumului cofrat. (a) sau (b). in raport cu axele constructiei. astfel: a) pentru suprafete plane. prin stabilirea unor rnodalitati de masurare punctuala a cotei respective. se efectueaza pe baza datelor din proiect. conform prevederilor din proiect. prin masurari simple. fata de aceste suprafete de referinta. de contur. b) trasarea formei pe inaltime a volumului co frat.4. 6. prin trasarea cote lor.3. orizontale sau inclinate.3. spre exemplu: a) pentru cofraje care se confectioneaza la fata locului.3. . pct. PARTEA I.201 0 6.

4. pentru dimensiunile elementu lui prefabrieat (lungime. 6. s b) abaterile la dimensiunea pe inaltime ale elementelor In zona de rezemare daca este cazul. b) cote le comune. din neopren annat etc.4.4 Trasarea cotei de asezare a elementelor prefabricate se refers la cota suprafetei finite pe care se aseaza.). elementele prefabricate. astfel incat elementele sa poata fi montate fata de existente. atilt cea pentru pozitia In plan.). c) conformitatea zonelor de asezare a elementelor prefabricate. fata de 0 linie secundara).MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. si are In vedere: a) modul de rezernare si inaltimea sistemului de rezemare.). dimensiuni transversale. daca elementele care se monteaza sunt legate intre ele prin conditii privind cota de montare.4. dupa caz: a) gabaritele. cat si cea privind cota de asezare. 853 bis/20. la montare.8 Tolerantele prevazute in proiect pentru trasarea la montarea elementelor prefabricate trebuie sa aiba 111 vedere: a) evitarea cumularii abaterilor 111 cazul montarii succesive (In plan si/sau pe inaltime) a elementelor prefabricate. PARTEA I.7 Trasarea. perpendicularitatea fata de alte supra fete etc. astfel Incat elementele sa poata f montate fata de elementele existente. prin prevederea de modalitati de reglare atdt In planul suprafetei de rezemere. la montarea elementelor prefabricate. conform prevederilor din proiect.4.XII. dupa caz: a) gabaritele. b) conditiile stabilite. fie prin marcarea pozitiei fata de linii de margine ale elementului (direct.6 Verificarea pozitiei pe inaltime a elementelor se efectueaza la montare si se refera la verticalitatea sau. 6. se efectueaza si pentru rezernarea pe elemente provizorii.5 Trasarea si marcarea cotei de asezare a elementelor prefabricate va fi insotita de verificarea generala a pozitiei trasate In ceea ce priveste. inaltime etc. 6. sau la 0 distants data de acestea. .2010 35 Materializarea reperelor pentru pozitionarea 111 plan a elementelor prefabricate se realizeza fie prin marcarea pozitiei axelor. care poate fi strat de 11100iar au aparat de reazem (metalic. pentru pozitia relativa a fetelor elernentului 111 raport ell suprafata de rezemare (pentru paralelismul cu fata superioara.4. daca este cazul. In cazurile 'in care modul de rezernere definitiva prevazut consta 'in (sub )betonare ulterioara. 6. inclinarea acestora. daca elementele care se monteaza intre ele prin conditii privind pozitia de montare. 6. cat ~ipe inaltime. c) posibilitatea de rezemare provizorie ~i de reglare. ca ~ipozitie.4. insotita de elementele sunt legate dimensiuni 6. Nr. 111 cazurile In care se folosesc asemenea reazeme provizorii. In asteptare pana la realizarea imbinarii definitive eu alte elernente prefabricate san turnate monolit. c) conditiile stabilite.3 Trasarea si marcarea pozitiei 'i11plan a elementelor prefabricate va fi verificarea generala a pozitiei trasate 111 ceea ce priveste. dupa caz. b) alinierea sau pozitia relativa. daca este cazul.

care trebuie sa cuprinda eel putin urmatoarele: a) identificarea pozitiei si eoordonatele punctelor si reperelor de nivel materializate pe teren odata ell trasarea pentru amplasarea constructiei.3 Conditiile care trebuie asigurate In timpul efectuarii trasarii sunt. dupa caz. urmatorele: a) existenta. in conformitate cu pet.6.1.1 Pentru efectuarea trasarii de detaliu pentru montarea eofrajelor si/sau a elementelor prefabricate.5. 853 bis/20. vor sta documentele aplicabile ale acestui sistem. exactitatea acestora si mentionarea documentelor privind verificarile metrologice. codurile procedurilor s.6. pe santier. este nescesara asigurarea conditiilor prealabile. a unor mijloace necesare pentru efeetuarea trasarii (schele/platforme. cote In plan fata de acestea. b) asigurarea campului libel' neeesar pentru aparatura utilizata.2). Nr.5 .a. dupa eaz.6 Receptia lucrarilor de trasare de detaliu pentru elernentelor prefabricate cofraje sl pentru montarea 6. In principal. In principal urrnatoarele: a) existenta aparaturii ~ia personalului de specialitate.5.2. Cll elase de toleranta. la baza procesului verbal pentru receptia calitativa pe faze a lucrarilor de trasare de detaliu. I. nr.7. cu clase de toleranta. prin proces verbal de receptie calitativa pe faze. procedurile utilizate (tipul ~idenumirea echipamentelor. materiale auxiliare etc. b) echipamentele utilizate pentru efectuarea trasarii de detaliu si.crt.36 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 6. a reperelor materializate ale trasarii efectuate.). care trebuie sa cuprinda toate datele necesare trasarii de detaliu (Iinii de referinta. 6. 6.5. PARTEA I.1 Receptia lucrarilor de trasare de detaliu pentru cofraje si pentru montarea elementelor prefabricate consta 'ill consemnarea efectuarii lucrarilor. c) modul de materializare a trasarii efectuate. d) predarea-primirea intre executantul lucrarilor de trasare de detaliu si executantul lucrarilor ulterioare (cofraje sau montare elemente prefabricate). . precum si a celor necesare 'in timpul efectuarii trasarii.5 Conditii prealabile ~iconditii necesare in timpul efectuarii trasarii 6.2010 6. pe baza coordonarii Cll desfasurarea lucrarilor de executare a constructiei. pe perioadele necesare. NOTA: In cazurile In care executantul lucrarilor de constructii aplica un sistem de management al calitatii (a se vedea tabelul 20. d) specificarea §i executarea sau proeurarea. dupa caz. 6. c) specificarea aparaturii care se utilizeaza. a proiectului. alte detalii necesare): b) existenta docurnentelor de receptie a trasarii constructiei si a elementelor de materializare pe teren a acestei trasari. cote de nivel. e) ob ligatia executantu lui trasarii de detaliu de a interveni 'in eazurile In care apar neconforrnitati privind trasarea de detaliu la executarea lucrarilor ulterioare. care au stat la baza trasarii de detaliu. precum si a mijloacelor neeesare (pet.d).XII.).2 Conditiile prealabile sunt.

aces tea sunt realizate din materiale lemnoase (de exemplu: cofraje din scanduri pentru monolitizarea pe reazem a unei grinzi prefabricate). pentru fundatii.1. De regula. precum si integritatea sectiunii din beton. .cofraje pentru beton brut. PARTEA I.1.cofraje pierdute.cofraje fixe. de asemenea. In aceasta categorie intra si cofrajele care. 7. se realizeaza prin: a) utilizarea materialelor adecvate pentru cofraj.2 Prezentul normativ contine prevederi privind cofrajele fixe pentru beton brut (In terasamente.spatii realizate anterior in terasamente (gropi de fundatie etc.x11. cofrajele pierdute si cofrajele pentru beton aparent fac obiectul unor reglementari tehnice si/sau caiete de sarcini specifice pentru lucrari la care se utilizeaza aceste tipuri de cofraje.). b) sustinerea cofrajului (scheletul de sustinere). .1. d) aplicarea agentilor de decofrare corespunzatori. c) realizarea etanseitatii.1. Nr. propriu zis.1 Tipurile de cofraje utilizate 'in mod curent sunt: a) In functie de situatia cofrajului. 'in categoria cofrajelor pasitoare.2 Asigurarea conforrnitatii eu proiectul 'in ceea ce priveste pozitia. forma si dimensiunile volumului cofrat. incepand din momentul turnarii betonuJui si pana la decofrare: . 0 pila de pod) nu intra. rezistenta.1 Prevederi generale 7.cofraje pentru beton aparent. 853 bis/20.cofraje unicat.cofraje mobile (de exemplu: cofraje glisante. pentru a-i asigura pozitia si stabilitatea.1 Principalele elemente componente ale cofrajului sunt: a) cofrajul propriu zis. la care componentele se utilizeaza 0 singura data. stabilitatea si indeforrnabilitatea.1. b) realizarea corespunzatoare a sustinerilor si legaturilor.1. c) elemente de legatura. care alcatuieste inchiderea volumului in care se toarna betonul. unicate sau de inventar).cofraje de inventar. . e) stabi lirea si aplicarea corespunzatoare a modalitatilor si a etapelor de decofrare. 7. amplasate in interiorul cofrajului. necesare.2010 37 COFRAJE ~I SUSTINERI 7. . demontate si montate succesiv pentru un acelasi element de constructie (spre exernplu. b) din punct de vedere al utilizarii componentelor: .MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. la care componentele se folosesc de mai multe ori. suprafetele obtinute fiind acoperite ulterior ell tencuiala. 7. . dintre care uncle raman inglobate In beton. . care li asigura pozitia si stabilitatea formei. pasitoare). la care componentele intra In alcatuirea eJementelor din beton care se toarna In santier (de exemplu predale din beton armat). c) 'in functie de calitatea suprafetei de beton obtinuta dupa decofrare: . Cofrajele mobile. placaje etc. fiind amplasata la exteriorul acestuia.

7. rezemarea facandu-se pe talpi cu suprafata corespunzatoare: b) interzieerea utilizarii ca talpa de rezemare a materialelor fragile (cararnida.4. sub urmatoarele aspecte: a) luarea in considerate a capacitatii de rezistenta si de deformare a terenului. astfel incat sa contina scheletul de sustinere si sunt prevazure Cll sisteme de imbinare $i legaturi care asigura forma ~i stabilitatea. pentru a se evita tasarile 'in cazul dezghetarii terenului. fisurilor. produse pe baza de lernn. care determina alcatuirea scheletului de sustinere a suprafetei cofrajului. 853 bis/20. la decofrare: J) compatibilitatea eu betonul In cazul materialelor sintetice (absents degajarii de ioni de elor sal! producerea unor reactii chimice). c) luarea In considerare a evolutiei temperaturilor 111 cazul in care rezemarea trebuie efectuata pe teren inghetat. 7. produse In acest scop.4 Realizarea sustinerilor si legaturilor cofrajelor se refera la: a) esafodajele pe care sunt asezate cofrajele. caz In care alcatuirea si calculul acestora se VOl' efectua in cadrul proieetului tehnologic privind cofrajele.XII.1. Pentru aceasta categorie de cofraje se VOl' lua In considerare domeniile de utilizare.3 Materialele pentru confectionarea cofrajelor sU11t. PARTEA I.1 Esafodajele pot fi: a) elemente simple (de tip pop) sau structuri spatiale. daca este cazul. beton celular etc.38 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.1. necesitand.4. pentru asigurarea etanseitatii suprafatei cofrajului. beton poros autoclavizat. 7. d) posibilitatea de imbinare.2010 7. caz In care se VOl' lua in considerare conditiile de montare si capacitatile de rezistenta si stabilitate prevazute de producatorii acestora.2 0 atentie deosebita trebuie acordata modului de rezemare a esafodajelor. b) lipsa gaurilor. pentru asigurarea etanseitatii. pentru asigurarea desprinderii fiira degradarea suprafetei betonului. 7. e) limitarea rugozitatii sau neregularitatii suprafetei cofrajului. de regula. eventual. b) elemente confectionate si 111011tatepe santier. conditiile ~iprevederile privind montarea.1. cat ~i stabilitatea si indeformabilitatea pe durata utilizarii esafodajelor respective. c) limitarea absorbtiei de apa. .3 Cofrajele de inventar sunt alcatuite. metal sau produse pe baza de materiale sintetice. Adecvarea materialelor pentru confectionarea cofrajelor se refera la: a) rigiditatea proprie. Nr. d) utilizarea unor sisterne de reglare pe inaltime care sa asigure atat capacitatea de reglare necesara. daca este cazul. stabilite de producatorii aeestora. sprijiniri sau rezemari intermediate. lernn (cherestea).de regula.1.4.1.). b) scheletul de sustinere si legaturile care asigura forma $i stabilitatea eofrajelor in sme.

00 kN/m 3 2 b) greutatea betonului proaspat Yb .4 Cofrajele unicat.50 kN/m3 24. care se confectioneaza ~i se monteaza la fata locului. (ii) socurile prod use la descarcarea (caderea) betonului. 853 bis/20. daca este cazul (actioneaza din exteriorul cofrajului). b) incarcari orizontale produse de: (i) presiunea Iaterala a betonului proaspat (actioneaza din interiorul cofrajului). daca este cazul.1. 7.5.greutatea specifica In stare intarita. PARTEA I.00 kN/m3 1. b) proiectarea cofrajelor si esafodajelor confectionate si montate pe santier (unicate). (ii) greutatea betonului proaspat.cherestea 111 elemente de 6. (iii) actiunea vantului. echipamentele si mijloacele pentru punerea in opera a betonului etc.10 'Yb conform proiect (kN/m3) beton usor beton foarte greu 1.00 kN/m3 sustinere .placi pe baza de lemn 8. (iv) incarcarile determinate de turnarea (caderea) si vibrarea betonului.5 Calculul cofrajelor ~i al sustinerilor acestora (esafodajelor) are ca object: a) stabilirea conditiilor pentru utilizarea cofrajelor si esafodajelor de inventar.beton obisnuit nearmat . (iv) actiunea seismica. scheletul de sustinere si. I Tipul incarcarii a) Valoarea incarcarii Observatii pentru cofrajele de inventar se utilizeaza valorile date de producator greutatea proprie . . legaturile) pc baza calculului si a caracteristicilor materialelor utilizate.2010 39 7. (iii) incarcarile determinate de executarea lucrarilor (personalul care pune 'in opera betonul.4.1 Calculul cofrajelor si esafodajelor are in vedcre urrnatoarele categorii de actiuni: a) incarcari verticale produse de: (i) greutatea proprie.).beton obisnuit annat - 25. Tabelull0 Nr. care prevede alcatuirea acestora (materialele pcntru cofrajul propriu-zis.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.5. trebuie sa tie realizate pe baza proiectului tehnologic.cherestea in cofraje 7.15 'Yb .1.2 Incarcarile se iau cu valorile prevazute In tabeluI 10. (v) impingerea pamantului si/sau presiunea apei.50 kN/m3 .1. 7. 7.1. crt.X11. turnat in cofraj. Nr.

deterrninata de presiunea laterala a betonului proaspat (turnat si apoi compacta! prin vibrare). ~-_:. abc Fig.9 rn/h r-\ i v Z 10 m/h i ~.5. PARTEA I.ajului ~.175 m3 e) Incarcarea determinata de turnarea ~i vibrarea betonului f) incarcarea orizontala I I I 1.2010 Tabelul 10 (continuare) Nr. .1. 9. r=~pinr:-=-:i -----. dar I1U mai putin de 1.1 . .~.00 kN/m2 sustinere verticale d) incarcari concentrate determinate de executarea lucrarilor 1.\ ! I I I ~. I i 7.30 kN ./ / !-----===7 -. L L57?" I i Baza i cOfr. 1 .pentru clemente de 1.1. prezentate in functie de viteza de betonare. (/ . --~--.30 kN/punet de aplieare a incarcarii greutate 2. Pm.50 kN/m2 . .ax-". j '-'.80 kN/roati 5 . --\.3 Indirearca orizontala.I. tip f (tabelul 10).50 kN/m2 sustinere orizontalc .pentru elemente dc 1. . . determinate de betonul proaspat. Nr.. crt.5.pentru cofraje .5.3 pet. se considers aplicata static pe peretii eofrajului ell distributiile din fig.XII. I! I a.20 kN/mL. 853 bisf20.) ==~ :'-----:-~~ .4 pet.1. 7 prod lisa de presiunea laterala a betonului proaspat g) incarcarea orizontala prod usa la descarcarea betonului conform 7.pentru transport CLl tomberon de 0... pe peretii cofrajelor . 6 conform 7.40 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.pentru 0 persoana care transports 0 In considerare suprafata afecta elementul respectiv care poate pentru alte mijloace de transport al betonului se ra incarcarea conform situatiei reale. v S 1 m/h v= 1.Distributia presiunilor latera Ie. 3 Tipul incarcarii c) Valoarea incarcari] se ra Observatii 4 incarcar] distribuite determinate de executarea lucrarilor 2.

Nr. PARTEA I. ..).65 de 0.00 kN/m2 3 (iii) peste 0.80 0..I este urmatoarea: v . .5..4 Incl:irearea orizontala. 9 1.x11.95 1.75 betonare 0.2 0.95 16 .90 0. Hp= AI·H.00 ~ 55 Temperatura 1.00 s: 1 Viteza 0. I (kN/m2) r.90 6 8 0. proven ita din socurile care se produe la descarcarea betonului din mijloaee de transport.t. 24 (0C) 0.1. 15 1.10 > 15 0.eoefieient cu valoarea din tabelul 11 IWA4 . 54 (em) 1.durata de timp 111 ore (h)..25 2 0.00 kN/m2 c) la turnarea ell pompa 6.inaltimea la care se toarna betonul in cofraj (m) Hp .presiunea maxima pe cofraj (kN/m ) pint".5 Indirearea orizontala data de actiunea prevederile reglementarilor tehniee aplieabiJe.coeficienti eu valorile din tabelul 11 3 y .greutatea specifica a betonului turnat (kN/m ) Se folosesc urrnatoarele relatii de ealcul: v=H/T.2 m3 2.70 0.7 m ' 4.viteza de betonare (m/h) T .t.85 <1 betonului 0. Pl11ux=AI A3·"4 T H. pentru umplerea cofrajului cu beton H .95 6 . tip g (tabelul 10).45 3 0.95 1. avand eapacitatea: (i) sub 0.00 1.)"2· ) PinFr.85 4 (m/h) 0.7 m 6. .· Pmux..00 kN/m2 b) la turnare prin jgheaburi sau palnii 2.2010 41 Semnificatia notatiilor din fig.. conform fig. privind actiunile pe durata executarii lucrarilor.5..90 Dimensiunea minima s: 15 a sectiunii 0.55 0.00 (em) 1.00 S:5 betonului proaspat 0. .1.. apreciata.4 tasare 5 .00 kN/m2 7.. 853 bis/20.6 Inearearea orizontala data de actiunea seismica se determina In conformitate ell prevederile standardului SR EN 1991-1-6. Tabelul 11 Caracteristica a Al A3 ')"2 A4 0.5.05 10. se determina dupa cum urmeaza: a) din unitati discrete de transport (bene etc.presiunea la baza cofrajului.00 ~ 10 Lucrabilitatea 0.00 kN/m2 (ii) 0. vantului se determ ina 'in eonformitate eu 7.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.inaltimea (m) pentru care presiunea laterala a betonului este maxima (Pmax) 2 PIl111X .90 ~ 25 7.1. inclusiv anexa nationala.

In cazurile In care inaltimea este de pan a la 6. stalpi etc. c) Incarcarea produsa de actiunea seismica considerata conform precizarilor din anexa nationala la SR EN 1991-1-6.42 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI.ert. Pentru incarcarile date de actiunea vantului se VOl' lua In considerare atat situatiile In care cofrajele sunt pline cu beton. cat si cele in care 111 cofraje nu exista beton. pe baza situatiei avute 711vedere pentru cofrajul respectiv. 7.0 m.) Cofrajele stalpilor eu ll'itimea de maximum 30 em si cofraiele peretilor ell grosimea de maximum 10 em Idem. In project trebuie sa fie precizate valorile maxime ale deformatiilor admisibile. 7.10 Pentru esafodajele care se monteaza pe elernente din beton realizate anterior. ~l pentru Nr.5. de regu la. in special cand se utilizeaza elemente de prindere care sunt solicitate la forfecare ~i produc eforturi locale de strivire In beton. respectiv rezistentelor acestuia. Pentru calculul privind deformatiile cofrajelor si/sau ale ansamblului cofraj-esafodaj.5. astfel: (i) provenite de la cofraje. 853 bis/20. PARTEA I. atingerii maturitatii betonului.3. Nr. 7. la montarea si la uti lizarea cofrajelor. se va 0 acorda atentie deosebita: a) b) solicitarilor locale si transmiterii acestora In zoncle de fixare. crt. cu dimensiuni rnai mario precurn si cofrajele elementelor masive Partile laterale ale cofraielor grinzilor sau arcelor Fundul cofrajelor lagrinzi sal! arce Tabelul12 Tipuri de incarcari luate In considerare.Qentru calculul de calculul rezistenta deformatiilor a+b+c+d a+b+c f+g f f a+b a+b f f f a+b+c a+b Pentru esafodaje se iau 711considerare urmatoarele categorii de incarcari: a) Incarcarile verticale cele mai defavorabile provenite de la cofraje (tabelul 12). 1 2 3 4 5 6 Elementele pentru care se aplica prevederea Cofrajele placilor sau boltarilor si elementele orizontale de sustinere a aeestora Elementele vertieale de sustinere a cofrajelor (popi. calculul se efectueaza si 'in ceea ce priveste deforrnatiile acestora. b) incarcarile date de actiunea vantului. In ceca ce priveste rezistenta acestora.XII.1.1. (ii) provenite de la ansamblul cofraj-esafodaj.9 Calculul cofrajelor si esafodajelor se efectueaza.5.7 Incarcarea orizontala data de impingerea parnantului si/sau presiunea apei se ia 111 considerare.8 Tipurile de incarcari luate In eonsiderare pentru eaIculul de rezistenta calcuJul deformatiilor sunt prevazute 111 tabelul 12 (notatiile conform tabelului 10).2010 7.0 m si incarcarile au valori semnificative. In cazurile In care inaltimea este mai mare de 6. . nr. considerate cu perioadele de revenire precizate 'in anexa nationala la SR EN 1991-1-6.1.5.1. daca este cazul. in cazurile In care este prevazut III proiect.

prevederi privincl domeniul de utilizare.MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. clar nici mediul inconjurator. Aplicarea se efectueaza. c) sa-~i pastreze neschimbate proprietatile functionale In conditiile climatice de executare a lucrarilor. . este fundamentala pentru respectarea cerintei esentiale privind rezistenta mecanica si stabilitatea elernentelor/structurii din beton. daca este cazul.1. fixarea la loc si etansarea corespunzatoare. respectiv pentru procurarea acestora. Nr. tinand seama de perioada programata pentru turnarea betonului ~i cle perioada si/sau conditiile 'in care agentii cle decofrare sunt eficace.).11 Calculul privind cofrajele si esafodajele se materializeaza. elaborate pe baza specificatiilor de produs ale producatorilor. avand in vedere preluarea solicitarilor locale In zonele de fixare.5.). caz 'in care verificarea si curatarea imediat inaintea turnarii betonului se poate efectua cu usurinta. 'in special in ceea ce priveste rezistentele acestuia. astfel ca la decofrare sa nu se deterioreze suprafata betonului. astfel incat sa nu se produca deformarea locals a cofrajelor peste limitele admisibile.1 Agentii de decofrare trebuie sa Indeplineasca urrnatoarele conditii: a) sa nu pateze betonul si sa nu impiedice aderenta ulterioara a materialelor aplicate pe suprafata respectiva a betonului (tencuieli. care trebuie sa contina.2010 43 7.1. 7. de asemenea. (ii) distanta dintre acestea sa fie astfel Jncat sa poata fi realizat accesul pe intreg volumul cofrat. b) situatia in care spatiul cofrat nu este accesibil direct pana la fundul cofrajului (sprc exemplu.x11.6 Agentii de decofrare sunt produse aplicate pe suprafata cofrajelor.1. prin: a) stabilirea conditiilor pentru utilizarea elementelor de cofraj si de esafodaj de inventar. 7. stalpi. 7. 7. precum si conditii si metode de aplicare.1.6. b) sa nu afecteze negativ betonul. ferestre de curatare. b) alcatuirea cofrajelor si esafodajelor In cazurile in care acestea se confectioneaza ca unicate. pereti etc. care Yin ill contact cu betonul. mai ales. 853 bis/20.1.2 Utilizarea agentilor de decofrare se face pe baza clocumentelor tehnice legale. Pentru asigurarea curatarii cofrajelor sunt de luat In considerare doua situatii: a) situatia 7n care spatiul cofrat este accesibil direct pana la fundul cofrajului.3 Agentii de decofrare se aplica dupa ce cofrajele au fost curatate 'in prealabil.7 Asigurarea curatarii cofrajelor (a spatiului interior 'i11 care se toarna betonul).6.8 Etanseitatea cofrajelor este. PARTEA I. caz in care. in proiectul tehnologic.1. la fata locului. astfel: (i) dimensiunile sa permita accesul pentru curatare. pentru a reduce aderenta intre betonul intarit si cofraje. aclezivi pentru placaje etc. 0 conditie esentiala pentru asigurarea calitatii betonului. d) sa se aplice usor si sa se poata veri fica aplicarea lor corecta. pentru verificare si curatare imecliat inaintea turnarii betonului trebuie prevazute. (iii) sa permita desfacerea si. 7. armatura si materialul clin care este alcatuit cofrajul. beton arrnat si beton precomprimat.6. la partea de jos a cofrajului. dar si In alte zone. 7.1. dupa caz.

daca este cazul. prin croirea si decuparea corespunzatoare a materialelor. se va avea In vedere posibi1itatea efectuarii rernedierilor pentru situatia in care. sa fie curatate dupa fiecare decofrare. o atentie deosebita trebuie acordata zonelor In care. lucrarile fiind realizate de personal calificat pcntru materialele si modul de alcatuire si montare a esafodajelor respective. la lucrarea respectiva. c) definitivarea pozitiei in plan ~i pe vertical a. Pentru a mentine conditiile necesare unei imbinari corespunzatoare. 853 bis/20. eventuale alte conditii).2 Esafodajele se executa. rezistenta mecanica si stabilitatea acestora. conform trasarii de detaliu. se deschid interspatii datorita uscarii cherestelei. proiectantul sa elaboreze ~i caiet de sarcini pentru intocmirea proiectului tehnologic respectiv. b) pe inaltime.2. urmand ca. b) asezarea cofrajelor la pozitie. d) verificarea ~i receptia cofrajelor. daca este cazul. b) la lucrarile la care esafodajele necesare pun problerne deosebite.3 La executarea esafodajelor trebuie respectate prevederile aplicabile din prezentul normariv. daca este cazul. (ii) reglarea in pozitia verticala sau inclinata. irnbinarea intre panouri. si fixarea cofrajelor.grinzi sau placi plane). 7. PARTEA I. pe baza proiectului tehnologic. dupa caz. 7. dupa caz. de asemenea. avand in vedere urmatoarele: a) Ia lucrarile la care esafodajele necesare nu pun probleme deosebite privind. 7. In cazul utilizarii cherestelei.2. acestea pot fl realizate de executantul lucrarilor taril a avea la baza un proiect tehnologic (spre exemplu.0 m.2 Cofrajele unicat.) si. 7. avand grija sa nu se produca deteriorarea acestora 111 cadrul operatiunii de curatare. spre exemplu.1. Nr. fata de reperele marcate la trasarea de detaliu.X11.1. care suporta cofraje pentru elemente relativ usoare . In cazurile ill care pentru aceste esafodaje sunt anurnite conditii speciale (privind. confectionate ~imontate pe santier. VOl' fi astfel executate incat sa se asigure etanseitatea.2010 7. este necesar proiect tehnologic.2 Montarea cofrajelor 7. esafodaje cu inaltime de palla la 6. pe santier. in proiectul lucrarii trebuie sa fie precizat daca pentru esafodaje.1 Montarea cofrajelor cuprinde urrnatoarele: a) executarea esafodajelor.4 Asezarea cofrajelor la pozitie se realizeaza: a) 111 plan. .44 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. sustinerea unor cofraje cu forme deosebite 111 plan si/sau pe inaltime. fata de reperele de cota marcate la trasarea de detaliu. se realizeaza cornpletari ale cofrajului de inventar cu portiuni confectionate unicat. prin: (i) respectarea cotelor.2. necesitatea prevederii unor reglaje etc. precum si In ceea ce priveste deformatiile admisibile. de regula.).8.1 La cofrajele de inventar. precum si cele din proiectul tehnologic. pe perioada de la confectionarea cofrajului si palla la turnarea betonului. indoiri.8. 7. stirbituri etc. se precizeaza prin proiect necesitatea proiectului tehnologic.2. cofrajele de inventar trebuie sa fie manipulate ~i depozitate astfel incat sa nu se deterioreze (deforrnatii generale sau locale. etanseitatea trebuie sa fie asigurata prin respectarea prevederilor specificate de producatorii acestora (mod de imbinare. In special.

urmand ca. d) forma suprafetei (care include planitatea ~idenivelarea locala.2. b) mentinerea curateniei in spatiul cofrat. sa fie realizata inchiderea completa a cofrajului. 7. 7. stalpi etc. de regula distantieri. c) pozitia axelor. inainte de montarea armaturii. daca este cazul.) ale cofrajelor de dimensiuni mai reduse 'in sectiunea transversala (grinzi. In plan ~i pe inaltime (care include rectilinitatea si perpendicularitatea sau unghiuI prevazut. dupa montarea armaturii. astfel incat sa nu permits deplasari relative ale panourilor/zonelor incarcate (ell beton proaspat sau din activitatile de punere 111 opera a betonului). 853 bis/20. poate f introdusa si pozitionata. nu se va taia lemn pentru a nu ramane rumegus 111 cofraj. prin: a) fixarea pe inaltimea reglata a popilor de sustinere 'in cazul cofrajelor pentru placi. sal! 'ill cazul 'in care armatura. dupa caz). dupa caz). sa nu adere la aeesta. pentru mentinerea distantei intre fetele cofrate. 7. poate fi: a) completa. inclusiv prin montarea distantierilor. dad acestea sunt montate anterior(spre exemplu.7 La montarea cofrajeIorltrebuie avute In vedere si urrnatoarele: a) efectuarea pregatirii ~ireceptiei suprafetelor de beton care se afla In volumul cofrat (proces verbal de receptie calitativa pe faze . inaltimea de turnare a betonului etc. 7. fixarea elernentelor interioare de legatura. spre exemplu. PARTEA I.5 Definitivarea pozitiei in plan ~i pe verticala se realizeaza odata ell fixarea cofrajelor.).pentru lucriiri care devin ascunse). fixarea elementelor exterioare de sustinere (caloti. pereti etc. Tara a deranja cofrajul. spre exempIu. 0 fata a 11l111i perete. nu se VOl' aplica produse pentru decofrare care sa cada pe beton sau pe armature). precum si a arrnaturilor. fata de cele b) c) d) neincarcate. In relatie ell montarea armaturilor. amplasarii cofrajelor pentru golurile lasate in beton.). sau Ia imbinarea dintre inima grinzilor si placa). . sub forma de carcasa.1 Abaterile admisibile Ialmontarea cofrajelor se refera la urrnatoarele eategorii de marimi: a) dimensiuni ale spatiului cofrat. pentru a nu avea diminuari sau ingrosari ale sectiunilor din beton.3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor 7.6 Montarea cofrajelor. c) montare a cofrajului dupa montarea armaturii. in cazul placilor. pregatirea se efectuaza fie pentru ca betonul turnat sa adere Ia betonul existent fie.2010 45 La asezarea cofajelor la pozitie se va da 0 atentie deosebita: zone lor de schimbare a pozitiei suprafetelor cofrate (spre exernplu.2.x11. la colturi intrande sau iesinde pe suprafetele verticale. b) cote de nivel (pentru fundul cofrajului. fixarea la pozitie a elementelor de sustinere sau sprijinire a cofrajelor verticale sau inclinate de inaltime mare (pentru stalpi.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. inainte de montarea arrnaturii.3.). Nr. b) partials.2. nervuri etc. .

. prevazute pentru 7. cand se efectueaza 0 nou a verificare. cote de nivel si pozitie a axelor. legaturi interioare etc.1 Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza prin: a) examinare directs si masurari simple. precum. jului.3 Abaterile adrnisibile privind forma suprafetei se stabilesc astfel: a) pentru suprafete Cll forma deosebita (placi sau pereti curbi etc. 7.46 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. (i i) clasa T N. legaturile interioare sunt coreet montate: prin observare vizuala. f) dimensiunile. si intre ele: vizual . b) pentru celelalte situatii (cofraje pentru suprafete plane ale elernentelor).) sunt fixate: prin solicitare cu mana. sau fata de alte suprafete existente. PARTEA I. Prin masurari se urrnareste confirmarea incadrarii In tolerantele montarea cofrajelor. precurn ~iale golurilor si pozitia relativa a acestora: prin rnasurare directa. vor fi cele prevazute pentru elementele respective. b) masurari cu aparatura.3. d) starea de curatenie: vizual. cand se efectueaza ~i receptia cofrajelor. prin solicitare ell mana. pentru 0 etapa de lucru. In ceea ce priveste: (i) alcatuirea de ansamblu: vizual.4. (ii) tipurile de materiale ~i integritatea acestora: vizual. b) asezarea corespunzatoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise..1 Verificarea cofrajelor ~i sustinerilor acestora se efectueaza: a) la term inarea lucrarilor de cofraje. b) imediat inainte de punerea In opera a betonului 111 cofrajele respective. a h) aspectul general al suprafetei care vine in contact cu betonul: vizual.2 Verificarea cofrajelor ~i sustinerilor acestora prin observare directa ~i masurari simple se refera la urrnatoarele: a) cornpararea cu prevederile din proiectul tehnologic si/sau prevederilc producatorului. preeum si analizarea documentelor privind ealitatca acestora: (iii) dimensiunile: prin masurare.2010 7.). contravantuiri inclinate.4.2 Abaterile admisibile pentru dirnensiuni. Nr.1.l. (iv) imbinarile (elementele de fixare si contactul intre elernentele coneurente 111 imbinare): vizual si. fata de baza de rezemare. astfel: (i) clasa TS. daca cuprinse explicit In proiect.1. c) faptul ea elementele de sustinere san legatura punctuala (popi.pozitie si lara spatii libere intre ele. g) trasarea inaltimii de turnare a betonului: prin masurare directs fata de fundul cof . e) apliearea agentilor de decofrare: vizual.Ill. I1U sunt 7. sa nu aiba joe. se prevad 'in caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajele respective. pentru planitate.4.4 Verificarea si receptia cofrajelor si sustinerilor acestora 7. abaterile admisibile se VOl' inscrie 'in clasele de toleranta (a se vedea anexa C). 853 bis/20. sa nu aiba joe In imbinare.3. pentru denivelari locale. In eel putin 2 sectiuni pentru fiecare element.XII. 7.

se consemneaza ~i trebuie sa fie rezolvate de executant. manipularea ~i depozitarea materialelor utilizate. Nr.). echipamentele de masurare.1. in intervalul de 24 de ore inainte de montarea armaturii. manipularea. pentru care proiectantul a intocmit caiete de SarC1l11.1. sc refera la urmatoarele: a) stare a terenului/terasamentului. daca intre aceste operatiuni a trecut 0 perioada mai lunga. precum si un control al instruirii personalului care va executa lucrarile respective. b) axe. 7.6 In cazuri le 111 care executantul lucrarilor de constructii aplica un sistem de management al calitatii (a se vedea tabelul 20. Aceasta a doua verificare se efectueaza prin observare directa si masurari simple. 7. c) forma suprafetelor. 7 . executantul trebuie sa asigure un control preliminar privind aprovizionarea. daca este cazul. calificarea personalului.4. I.1. 7.4. 7. c) inclinari. si prin masurari cu aparatura. depozitarea si trasabilitatea materialelor.crt. dimensiuni ~i cote de nivel. tratarea neconformitatilor etc.1. precum si inainte de punerea in opera a betonului.). Cll participarea reprezentantului beneficiarului lucrarii si.2 Receptia cofrajelor $i sustinerilor acestora consta In consernnarea conformitatii lucrarilor. In cazul unor cofraje si/sau esafodaje deosebite. receptia. fie In ceca ce priveste depasirea tolerantelor (abaterilor adrnisibile) la dimensiuni si/sau pozitie. Pentru a preveni aparitia unor neconformitati.2010 47 7. 7. daca este cazul.1.2 si. executarea si verificarea lucrarilor de cofraje si sustineri ale acestora trebuie efectuate conform prevederilor aplicabile ale acestui sistem (proceduri.4. conform pet. III general. nr.1. daca se constata neconformitati.5 Spatii de turnare realizate in teren 7. d) verificari 111 toate punctele si sectiunile. PARTEA I.4.1. 853 bis/20. dupa caz.5 Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se face din nou.4.4 Neconforrnitatile. 7.5. ~l ell participarea proiectantului.XI1. constituite In urma lucrarilor de terasamente.5.1 Prevederi generale 7.2 Principale1e conditii privind realizarea spatiului de turnare In aceste cazuri. 'in cazul cofrajelor cu forme deosebite (placi sau pereti curbi etc.3 Verificarile cofrajelor prin masurari cu aparatura se refera la: a) cote de nivel pentru fundul cofrajului.1 Spatiile de turnare realizate 111 teren (cazul gropilor pentru turnarea fundatiilor sau al tumarii pe suprafete orizontale sauinclinate sunt.5. care trebuie sa fie precizate 'in caietul de sarcini intocmit de proiectant.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. pentru spatiul cofrat ~ipentru goluri. executarea si verificarea lucrarilor.4. . printr-un proces verbal pentru receptia calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse). fie 'in ceea ce priveste alcatuirea si montarea.2). b) axe. instructiuni ~i inregistrari privind: aprovizionarea. pe baza verificarii efectuate la terminarea lucrarilor ~i a rezolvarii eventualelor neconformitati.

48

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.5.1.3 Conditiile privind starea terenului sau terasamentului se refera la: a) starea terenului pentru turnarea direct In sapatura: (i) coeziunea suficienta pentru a nu f antrenat pamantul in beton, la punerea in opera a betonului; (ii) 711 cazurile ln care, intre realizarea sapaturii ~i turnarea betonului trece 0 perioada mai lunga, se va prevedea ca ultimul strat, de 5-10 ern grosime, mai ales la fundul sapaturii, sa fie sapat cu putin timp (cca. 1...2 zile) inainte de turnarea betonului; (iii) 111 cazurile In care, terenul din sapatura permite scurgerea laptelui de ciment, se va captusi sapatura cu folie din material sintetic sau hartie rezistenta produsa pentru asemenea utilizari; b) starea terasamentului: pe tanga cele de mai inainte, trebuie indeplinite, verificate si receptionate, prin proces verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari eare devin ascunse), conditiile prevazute In proiect sau eaiet de sareini, privind earaeteristicile de rezistenta si deformabilitate ale terasamentului respeetiv.
7.5.104 Conditiile privind axele, dimensiunile ~i cote le de nivel se refera la: a) axe ~i dimensiuni 111 plan ~i pe inaltime: se vor incadra In abaterile admisibilc

prevazute 111 proiect, sau conform prevederilor specifice aratate 'in continuare; b) cazuri In care, datorita naturii terenului sau altor conditii, la executarea sapaturii au rezultat, 'in uncle zone, dimensiuni mai mari, care au drept consecinta consumuri suplirnentare de beton: se vor prevedea, dupa caz, cofraje pe zone Ie respective; c) cote de nivel: se vor incadra, de asernenea, 111 abaterile admisibile prevazute 'in proiect, eu rnentiunea ca, pentru terasarnente, aceste cote sunt cele rezultate dupa receptia terasamentului, conform pet. 7.5.1J.b. 7.5.1.5 Conditiile privind forma suprafetelor se refera la: a) planitatea sau, dupa caz, forma curba a sapaturii, care trebuie sa se incadreze in abaterile adrnisibile prevazute; b) denivelarile locale, care trebuie, de asemenea, sa nu afecteze dimcnsiunile sau cote Ie de nivel (a se vcdea pet. 7.5.1 A.b). 7.5.2 Abateri admisibile pentru spatii de turnare realizate In teren

7.5.2.1 Abaterile adrnisibile privind pozitia axelor, in plan si pe Inaltime, sunt cele prevazute pentru elernentele respective. 7.5.2.2 Abaterile admisibile privind dimensiunile sunt, dupa cum urmeaza: a) 'in cazurilc In care clementele care se toarna sunt armate si grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii este luata In considerare: - 0 111111 •.• + 50 111m, b) In eelclalte cazuri: - 24 I11m ... + 50111111. Dimensiunea estc rnasurata fata de dcnivelarea cea mai iesinda din suprafata sapaturii7.5.2.3 Abaterile admisibile privind forma suprafetelor sunt: a) pentru fundul sapaturii, abaterea de la planitate: ±24 mm; b) pentru peretii laterali ai sapaturii: ±24 nun, dar a se vedea ~i pet. 7.S.1.4.b; c) pentru suprafata terasamentelor, dupa receptia acestora, conform prevederilor din proiect sau caiet de sarcini.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

49

7.5.3 Verificarea si receptia spatiilor de turnare realizate in teren 7.5.3.1 Verificarea spatiilor de turnare realizate in teren consta in: a) verificarea axelor si a incadrarii in tolerante, in plan, si pe iniiltime, dad este cazu I: eu aparatura adecvata; b) verificarea dimensiunilor si a pozitiei relative a acestora rata de axe si a verificarii incadrarii in tolerante: prin masurare directa in eel putin doua sectiuni pentru fiecare element; c) verificarea aspectului suprafetelor si, daca este cazul, a planitatii: prin masurare
directa;

stabilirea, daca este eazul, a necesitatii amplasarii foliei de etansare fata de seurgerca laptclui de eiment in teren; e) verificarea starii de curatenie a spatiului: prin observare vizuala. 7.5.3.2 Verifiearea spatiilor de turn are realizate In teren se efectueaza la term inarea lucrarilor de sapatura sau de terasamente precum si inainte de montarea armaturii, daca este cazul, precum si inainte de inceperea punerii in opera a betonului, in ceea ce priveste pet. 7.5.3.1, (c), (d) ~i(e). 7.5.3.3 Receptia spatiilor de turn are realizate in teren se efectueaza pe baza: a) verificarii conform pet, 7.5.3.1; b) verificarii documentelor de receptie a terasamentelor daca este cazul (a se vedea pet. 7.5.1.3.b); c) verificarea cofrajelor de completare, daca este cazul (a se vedea pet. 7.5.1.4.b); d) rezolvarea eventualelor neconformitati constatate la verificarile efectuate. Receptia consta In consemnarea conforrnitatii lucrarilor intr-un proces verbal pentru receptia calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse), care trebuie sa contina, daca este cazul, referiri la executarea unor lucrari imediat inainte de punerea In opera a betonului (spre exemplu, saparea unui ultim strat de pamant - a se vedea pet. 7.5.1.3.a)ii - sau amplasarea foliei de etansare), 7.6 Conditii prealabile si conditii necesare 'in timpul executarii lucrarilor de cofraje si sustinerilor acestora. 7.6.1 Pentru executarea lucrarilor de cofraje si sustinerile acestora, este necesara asigurarea conditiilor prealabile, precum si a celor necesare in timpul executarii lucrarilor. 7.6.2 Conditiile prealabile se refera, In principal, la urmatoarele: a) existenta, pe santier, a proiectului, care trebuie sa cuprinda toate datele necesare pentru executarea eofrajelor (axe, dimensiuni, cote de nivel, cu clase de toleranta, alte detalii necesare); b) existenta, pe santier, a proiectului tehnologic privind cofrajele si sustinerile acestora, daca este cazul; c) existenta, daca este cazul, a receptiei lucrarilor de terasamente, cand acestea sunt implicate (de natura cofrajelor pierdute); d) aprovizionarea si receptionarea cofrajelor •si/sau esafodajelor de inventar, complete, precum si a documentatiei tehnice privind utilizarea acestora sau, dupa caz, a tuturor materialelor necesare executarii, ca unicat, pe santier,

d)

50

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.6.3 Conditiile care trebuie asigurate in timpul executarii lucrarilor se refera, In principal, la urrnatoarele: a) dotari tehnice specifice necesare pentru montarea sall, daca este cazul, executarea si rnontarea cofrajelor si esafodajelor pentru sustinerea acestora (scule, dispozitive etc.); b) facilitati necesare, dupa caz, pentru montarea sau executarea si montarea cofrajelor ~i esafodajelor (energie electrica, utilaje pentru ridicare ~i manipulare cu precizia necesara etc.); c) personal calificat pentru montarea sau executarea ~i montarea cofrajelor si esafodajelor.

.1.netecl. sunt produsele din otel. . care fac obiectul prezentului normativ. armatura dispersa si armatura rigida. profilat sau amprentat. PARTEA I. . 8.1 Produse pentru armatura nepretensionata 8. inclusiv 0 copie dupa acest document: . conform specificatiei tehnice ST 009.referinte la caracteristicile produsului: · numarul standardului de produs. · dimensiunea. bare compozite din fibre liate cu ra~ini sintetiee). b) documentele care insotesc livrarea produselor trebuie sa contina eel putin urrnatoarele informatii cuprinse 111 declaratia de conformitate eliberata de producator. SR EN 1998. trebuie sa poarte 0 eticheta durabila.2 Produsele pentru armatura nepretensionata realizate din alte materiale (spre exemplu. . fiecare carcass sudata.2010 51 8. care sa contina: . Pentru aceasta: a) fiecare colac. impreuna eu anexele nationale ale acestora. · tipul si clasa produsului. 8.1 Produsele pentru arrnatura nepretensionata.tipul ~i clasa produsului. 8.marcajul de conformitate.3 Produsele din ote! pentru armatura nepretensionata trebuie sa fie In conformitate cu prevederile specificatiei tehnice ST 009. ARMATURA NEPRETENSIONATA 8. caracterizat prin factorul de profil.numarul lotului ~ial colacului/legaturii.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. alungirea (la forta maxima si la rupere) $i sudabilitatea. Nr. uzinate. iar utilizarea lor trebuie sa se conformeze prevederilor aplicabile din standardele seria SR EN 1992. 853 bis/20.4 Produsele din otel pentru armatura nepretensionata trebuie sa fie identificabile In ceea ce priveste tipul si clasa produsului. neted. .numele si adresa producatorului. . . · continutul de carbon echivalent pe otel lichid. asigurandu-se trasabilitatea lor incepand de la producator ~i pana la punerea in opera. · alungirea la forta maxima si la rupere.denumirea producatorului: . atasat.cu profil periodic sau amprentat. livrate ea atare sau sub forma de plase sau earease sudate.1.numarul certificatului de conforrnitate. raportul intre rezistenta la rupere si lim ita de curgere.1. bine atasata. · limita de clirgere.starnpila controlului de calitate. SR EN 1994. Prill clasa produsului se intelege incadrarea in categoriile privind limita de curgere. · rezistenta la rupere. pot fi utilizate pe baza unor reglementari tehnice specifice.date de identificare a sarjei/lotului/cclacului sal! legaturii. eelor din ST 009 ~i celor din prezentul normativ.XII. . SR EN 1996.1. Prin tipul produsului se intelege forma suprafetei: . fiecare legatura de bare sau plase sudate.

manipularea ~i depozitarea produselor pentru armaturi trebuie sa se faca astfel. a prevederilor din proiect.Svl. incercarea la Indo ire simpla si incercarea la indoire-dezdoire. evitarea murdaririi acestora cu parnant sau alte substante.1. daca este necesara.1. 853 bis/20. reexaminarea. Incercarile se VOl' efectua pe cate 3 epruvete din fiecare lot si diarnetru. conform dispozitiei de santier. limita de curgere.7 Produsele pentru arrnaturi. notate distinct ~i unitar In tot cuprinsuI proiectului. clase si diametre. la un prelucrator specializat In fasonarea armaturii.2 Fasonarea arrnaturii 8. executantul ia masurile necesare pentru aprovizionarea cu produse corespunzatoare. . s in cazurile 111 care executantul I1U poate aproviziona produsele con forme cu prevederile din proiect.verificarea caracteristicilor geometrice. Produsele pentru arrnaturi trebuie depozitate separat pe tipuri. c) executantul efectueaza urmatoarele: . care face parte din proiect ~i intra In carte a tehnica a constructiei). .incercarea la tractiune (rezistenta 1a rupere. innadirile barelor. In cazurile In care rezultatele determinarilor nu sunt corepunzatoare. in spatii amcnajate ~i dotate corespunzator. alungirea dupa rupere).1.I.2. astfel incat sa se asigure: evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii.8. pot fi utilizate in urrnatoarele conditii: a) corespund prevederilor din proiect In ceea ce priveste tipul si clasa produsului (pct. precizandu-se elementele ~i pozitiile acestorain cazul care s-au utilizat aIte produse decat cele prevazute initial In proiect. accesul si identificarea usoara a fiecarui sortiment. tipuI ~iclasa produselor care trebuie sa fie utilizate.2 Fasonarea armaturii se poate efectua de catre executant (In ateliere proprii si/sau Ia fata locului.52 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. livrarea. betonul sau aderenta intre ele. irnpreuna CLI proiectantul. Fasonarea armaturii se efectueaza In conformitate cu prevederile legale in vigoarc In ceea ce priveste echipamentul tehnologic utilizat ~i personalul care executa aceasta activitate. moutarea si fixarea barelor. inclusiv prin ventilarea spatiilor. de catre executant. In laboratoare avand clotarea necesara. b) au atestata conforrnitatea conform prevederilor legale.XII. transportul. Suprafata produselor pentru arrnaturi nu trebuie sa fie acoperita CLi rugina neaderenta si nici cu substante care pot afecta negativ otelul. Trasabilitatea se refera la produsele utilizate efectiv In lucrare. dar ~i turnarea ~i compactarea betonului) ~i sa solicite. Nr.6 Proiectantul va preciza In proiect. pc santier) sau prin comandarea acesteia. 8.5 Marcarea. 8.1 Inaintc de a trece la fasonarea armaturii executantul trebuie sa analizeze posibilitatea de a realiza armarea conform prevederilor din project (privind. 8.1A ). 111 special.2010 8.2. incat sa nu modifice caracteristicile acestora. PARTEA I. modificarile privind tipul si clasa produselor se pot face numai cu acordul scris al proiectantului (dispozitie de santier. prevazute la pct. 8. pl'eCLlI11i diametrul si forma arrnaturilor.

elementele de acelasi tip VOl' f depozitate 111 pachete separate. de asernenea. de eel putin patru ori diametrul barei.ro-c. poate forma pilii electrica cu pericolul de coroziune care decurge din aceasta. pentru montare. conform pet. fie sub forma de elemente separate. .4 Fasonarea arrnaturii trebuie efectuata cu respectarea urmatoarelor conditii: a) fasonarea nu se executa la temperaturi sub . f) razele de indoire pentru barele inclinate ~i pentru etrieri/agrafe vor fi. astfel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea fonnei ~icurateniei lor pana la montarea acestora. la rnasini cu doua viteze. In primul caz.7 .2. Asamblarea In carcase va fi realizata In urrnatoarele conditii: a) nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elementelor intre ele.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 8. fie asamblata In carcase. prin atingerea cu armatura. precum si conditiile de fasonare. se aplica urmatoarele conditii: a) executantul.5 In cazul elementelor structurale. Nr. si sa fie indreptate. precum si stare a de curatenie.1. ele trebuind sa fie precizate In proiect. 853 bis/20. se va face 1111l11ai viteza mica. care emite comanda. (ii) pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm. 8.2. b) incercarile produselor pentru arrnaturi. tara socuri.X11. d) arrnatura fasonata va fi receptionata de executant. pe baza prevederilor din proiect. PARTEA I.c. este interzisa utilizarea metodei de a fasona ~i monta bare le de armatura in asteptare prin indoirea acestora si montarea In cofraj. eele prevazute in reglementarile tehniceaplicabile. 8. trebuie sa transmits prelucratorului toate datele din proiect privind arrnatura. (ii) declaratia ca au fost respectate toate prevederile proiectului In ceea ce priveste: produsele utilizate. receptie care are In vedere si existenta documentelor si marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele utilizate (a se vedea si subcap. b) fixarea elementelor intre ele se face prin legarea cu sarma neagra. cu viteza uniforma. d) diametrul dornurilor utilizate pentru indoirea barelor trebuie sa fie: (i) pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 nun. depozitarea ~imanipularea vortrebui sa asigure indeformabilitatea. prin spargerea betonului in jurullor. etichetate. 8. VOl' fi efectuate de eel care aprovizioneaza produsele si rapoartele de incercare cu rezultatele obtinute VOl' face parte din documentele care insotesc armatura fasonata. anexate In copie.3 Armatura fasonata 'in atelier (la executant san prelucrator) poate fi livrata. e) forma si dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor VOl' f conform prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile si se vor preciza In proiect.2.2010 53 In cazul fasonarii armaturii prtn comanda la un prelucrator. b) fasonarea cu masina a barelor Cll profil periodic. pentru ca dupa dccofrare acestea sa fie dezvelite. fiind interzisa utilizarea sarmei galvanizate care. c) prelucratorul va In soti armatura fasonata de declaratia de confonnitate care trebuie sa se refere la: (i) certificatele de conformitate ale produselor utilizate. cu e) indoirea barelor se executa eu miscare lenta.5). de eel putin sapte ori diametrul barei. 8. In al doilea caz. forma si dimensiunile armaturilor.

intre ele ~i fata de cofraj.3.4 Asigurarea bunei desfasurari a punerii in opera a betonului se refera la: a) crearea posibilitatii de circulatie a personalului implicat.2).3. in cazul armaturilor dese la partea de sus a elementelor. 8.3.8.0 m: To.4.2.3 Asigurarea conformitatii eu proiectul se refera la tipurile si clasele produselor utilizate. prin dispozitia de 8.54 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 8.5 ori diametrul acestuia.0 111.1). pozitia relative a acestora.lI.Ix b) la rectilinitate: T R.2 Verificarea cofrajelor imediat inainte de montarea armaturii trebuie sa asigure faptul en acestea si-an mentinut conformitatea. fie prin montarea unor bare 'Ill ultima etapa de turnare a betonului. 8. ~i care constituie armatura de eontinu itate. b) forma si dimensiunile. care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sal! in situ) in vederea inglobarii In betonul care se va turna adiacent suprafetei respective (la rosturile de lucru sall la imbinari prin monolitizare. mai ales In ceea ce priveste: a) stabilitatea si punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale (popi. d) asigurarea pozitiei relative intre bare si fata de cofraj. armatura irnediat 8.1 Montarea armaturii se efectueaza in urrnatoarele conditii: a) receptionarea ~i vcrificarea cofrajelor In care se monteaza inaintea inceperii rnontarii arrnaturii (pct. va preciza conditiile pentru aplicarea acestei metode. c) etanseitatea. Iegaturi interioare etc. va trebui sa obtina In prealabil acordul proiectantului santier. d) starea de curatenie.3. c) erearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului.5. spre exemplu). Crearea spatiilor libere se efectueaza fie prin amplasarea armaturii In aeord ell proiectantul (pct.1. a unor spatii libere pentru patrunderea betonului sau a furtunclor prin care se descarca acesta. 853 bis/20. Nr. la intervale de maximum 3. constatata Ia receptie. vrea sa aplice aceasta metoda la armarea elementelor care. contravantuiri. .2010 In cazul In care executantul nestructurale. eu incadrarea In tolerantele adrnisibile.7 Clasele de tolerante la fasonarea armaturii sunt urrnatoarele (a se vedea anexa C): a) la dimensiuni (lungime de taiere. care trebuie sa fie precizate in proiect. PARTEA I.XII. la intervale de maximum 5 ori inaltimea elementului. cu dimensiunile de minimum 2.3 Montarea arrnaturii 8. in cazul in care armatura este montara pe suprafetele orizontale/inclinate mari.IV c) la unghiuri: Tu.VII Oi) domeniul peste 1. b) erearea.7. dimensiuni totale si partiale): (i) domeniul pana la 1.3.5 sl 7.6 Bare sau piese in asteptare sunt bare de armatura sau piese speciale (spre exemplu.2. b) asigurarea conformitatii eu prevederile din proiect: c) asigurarea bunei desfasurari a punerii in opera a betonului.5 Asigurarea pozitiei relative intre bare ~i fata de cofraj are in vedere: a) legarea arrnaturii la incrucisari. 8. tipuri de conectori). 8.). precum si la pozitia si tipul innadirilor.3.2.0 m: T D.

pe doua randuri de incrucisari marginale.0 m intre ei si legati de barele intre care sunt amplasati. stalpi. rnontati la eel mult 2. c) amplasarea distantierilor fata de eofraj se va face astfel: (i) eel putin 2 buc/m de placa sau perete. din doua In doua. (ii) la placi si pereti: T D. de prirnii etrieri cu care se incruciseaza.X11. (iv) etrierii si agrafele montate inclinat. au un fata de cofraj asigura grosimea acoperirii cu beton a armaturii si. prevazute cu mustati din sarma neagra pentru legarea pe bare Ie de armatura. grinzi. (ii) restul incrucisarilor. Se utilizeaza doua tire de sarma de 1. pe intregul contur. e) la grinzi si stalpi: (i) toate incrucisarile eu colturile etrierilor si cu ciocurile agrafelor. Valoarea nominala a acoperirii eu beton (enom) trebuie prevazuta explicit in proiect. in doua par!i ale aceleiasi laturi.).9 Clasele de toleranta la montarea armaturii sunt urmatoarele (a se vedea anexele C si D): a) la distantele dintre barele de armature: (i) la fundatii: T O. PARTEA I. b) la retelele de arrnaturi din plac! curbe subtiri. Nr.5111111 diametru.6 Legarea arrnaturii la lncrucisari se realizeaza numai cu sarm[l neagra. se VOl' lega la toate incrucisarile ell barele longitudinale. 8.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. de dimensiuni corespunzatoare. astfel Incat sa fie rezistente si stabile la solicitarile care apal' la punerea In opera a betonului: (ii) dispunerea distantierilor va fi de eel putin I buc/nr' In campul retelelor la placi si pereti.3.7 Distantierii intre randurile de armatura se vor manta In urmatoarele conditii: a) Ia retele de arrnaturi din placi $i pereti: (i) distantierii VOl' fi sub forma de capre (Ia placi si pereti) sau agrafe (la pereti) confection ate din bare din otel $i legate de barele din cele doua retele intre care se monteaza. precum si fixarea Cll sudura. placi. Montarea distantierilor rata de cofraj se efectueaza In urmatoarele conditii: a) se interziee utilizarea ca distantieri fata de cofraj a cupoanelor din bare din otel. se vor lega In sah. pentru fiecare categorie de elemente 'in parte (fundatii. precum si fretele..2010 55 b) montarea de distantieri intre randurile de armaturi ~i fata de cofraj.3. In grinzi) distantierii pot f cupoane de bare din otel. $i de eel putin 4 buc/rn'' la retelele placilor in consola. 8. pnn esential in ceea ce priveste c1urabilitatea elementelor din beton annat. in camp.lX. cu diametrul corepunzator. (ii) incrucisarile ell portiunile drepte ale etrierilor VOl' fi legate In sah.0 . 853 bis/20. (ii) confectionati special. pereti etc. In mod obligatoriu. .3. b) se pot utiliza urrnatoarele tip uri de distantieri: (i) prisme din mortar de ciment. b) la armatura dispusa pe doua sau mai multe rand uri (de regula. (ii) eel putin 1 buc/m. din material plastic. din doua in doua: (iii) barele inclinate se VOl' lega. Legarea armaturii la incrucisari se va realiza astfel: a) la retele de armaturi din placi si pereti: (i) fiecare incrucisare. 1.3. fiind interzisa utilizarea sarrnei zincate.8 Distantierii aceasta. pe fiecare latura. 8.VlIh dar nu mai mult de ±5 mm. la grinzi ~istalpi. dar nu mai mult de ± I0 mm. 1'01 8.. se VOl' lega toate incrucisarile.

impreuna eu conditiile specifice.3 Innadirea barelor de armatura prin sudura poate f realizata. prin tragerea la rece). In mediu normal sau de bioxid de carbon.. abaterile admise sunt: (i) h s 150 mm: ±1 0 mm. ancorate de 0 parte $i de alta a unui gol In beton. inclusiv privind calificarea sudorilor. . dar nu mai Inuit de -0.4. agrafe si frete: T D. Modul de innadire a barelor prin sudura va f precizat In proiect. fata de care trebuie prevazuta abaterea admisibila negativa..5 La realizarea innadirilor prin sudura se VOl' avea in vedere si urrnatoarele: a) Ill! trebuie sa se efectueze suduri pe zonele indoite ale barelor. Modul de innadire a barelor trebuie sa fie prevazut In proiect.4. dar nu mai mult de ±lO mm.XII.4 Innadirea barelor de armatura 8.4.). lungimea de petrecere (Ipa).i filet.201 0 (iii) la stalpi si grinzi: TD. d) cap la cap. e) prin alte metode (cu manson . 8. daca este cazul. .la fundatii ~i elemente din beton In fundatii acoperirea poate fi sporita eLI 15 mm.4. in semimanson de cupru. c) cap la cap cu topire interrnediara. 8.56 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.2 innadirea barelor ceea ee priveste: a) b) c) de armatura prin petrecere se face conform prevederilor proiectuluiin modul de realizare: cu spatiu intre bare sau prin juxtapunere si legare. de regula. In cochilie. e) cap la cap.IX. pozitia innadirilor In clemente. + 15 mm.. PARTEA I. situate la distanta relativ midi una de alta.lmpreuna cu eventualele conditii specifice.10 m111111 . b) la aeoperirea eu beton a armaturii. (iv) pentru etrieri. specifice barelor cu profit periodic etc. (iii) h . I1Lcrt. precum ~i eu abaterile admisibile.4.::: 2500 mm: . iar in apropierea acestora se vor respecta prevederile reglernentarilor tehniee aplicabile. precum si verificarea calitatii innadirilor (abateri admisibile. b) nu se permite utilizarea sudurii la arrnaturi din oteluri Imbunatatite pe cale mecanica (spre exemplu.4. 8.06 Ipa. fata de dirnensiunea nominata (enol11.4 Executarea innadirilor prin sudura. 853 bis/20. dar nu mai mult de ±3 mm..) se vor face conform preveclerilor reglementarilor tehnice specifice. 8. defecte admisibile etc.Ym. 8. (ii) h = 400 mm: .2).10 111m . exceptie facand sudurile prin puncte la plase sudate executate industrial: c) se va cere avizul proiectantului pentru conditiile de sudare a innadirilor de continuitate intre doua bare colineare. precum ~iell abaterile admisibile. In functie de Inaltimea elernentului (h). b) prin sudare. b) cu eclise. Nr.. +20 111m cu urmatoarele rnentiuni: .pentru valori intermediate ale inaltirnii se va interpola liniar.1 Innadirea barelor de armatura se poate realiza In urrnatoarele moduri: a) prin petrecere. 111 urmatoarele moduri: a) pnn suprapunere.. prrn sudare electrica. tabelul 0.

substante grase etc.6 lnnadirea barelor de armatura se poate realiza si prin alte metode.2010 57 8. 853 bis/20. normal sau conic.5.1 V erificarea ~i receptia armaturii montate se efectueaza: a) la terrninarea lucrarilor de montare. b) diametrele si incadrarea in tolerante privind dimensiunile si pozitiile: prin masurare directa.X11. numat eu avizul proiectantului. eu urrnatoarele precizari: (i) pentru imbinari sudate sau realizate prin alte metode. rugina superficiala neaderenta (brun-roscata). Alte metode de innadire sunt. de exemplu: innadirea eu filet. care se curata user prin stergere . pentru 0 etapa de lucru. d) legarea armaturii la incrucisari si existenta distantierilor. 8. prin observare vizuala si masurare. 'in fieeare zona 'in care arm area difera. rugina superficiala aderenta (brun-roscata sau neagra). inclusiv prin solicitare manuala.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. executate III atelier (de catre executant sau prelucrator). Utilizarea aeestor metode de innadire se va face pe baza prevederilor reglernentarilor tehnice specifice sau a doeumentelor tehnice legale. (ii) pentru imbinari executate la fata loeului.4. In eel putin doua sectiuni. stare a de corodare. e) stare a armaturi i. dupa caz. PARTEA I. priv inc!: (i) curatenia: suprafata armaturii nu trebuie sa fie acoperita de materii care (ii) impiedica aderenta (pamant. se VOl' lua In considerare docurnentele de receptie intocmite de executant. Nr. dupa realizarea innadirilor respective. Cll aspect mat.). cand se efectueaza 0 noua verificare. toate conditiile de realizare. innadirea eu manson presat radial: innadirea eu manson ~i compozitie turnata la interior (otel topit sal! alte materiale ): innadirea cap la cap. se VOl' lua 'in considerare docurnentele de receptie care trebuie sa tie intocmite la atelier. cu manson de pozitionare (pentru armaturi com primate). care trebuie sa cuprinda dorneniile de utilizare. caracteristicile obtinute ~i modurile de verificare a calitatii innadirilor realizate.se accepta starea existenta In cazurile In care armatura prezinta: . clasa ~i trasabilitatea produselor: prin observare vizuala si confruntare cu documentele privind produsele respective. pentru eare se aplica urmatoarele conditii: . .5 Verificarea si receptia arrnaturii montate 8. care va prevedea si conditii specifice. c) pozitia ~i aspectul innadirilor: prin observare vizuala si masurare directs. care nu se desprinde prin lovire. b) imediat inainte de punerea in opera a betonului. 0 atentie deosebita fiind acordata distantei fata de eofraj (acoperirea eu beton). cand se face ~i receptia lucrarilor. care se refera la urrnatoarele: a) tipul. 8. a stabiliratii carcasei de armature si a fixari i distantierilor. rugos.5. dupa caz. prin observare vizuala si apreciere.2 Verificarea armaturii montate se efectueaza prin examinare directa ~i masurari simple.

2). pete) sau ell rugina 'in straturi care se desprind prin lovire. .5. 'in eazul In care reducerea sectiunii este mai midi decat eea corespunzatoare abaterilor Iimita admisibile negative pentru diametrul arrnaturii. 853 bis/20XII. 8. (b) asigurarea conditiilor pentru realizarea fasonarii armaturii prin comanda la prelucrator. urmand ca: .5. prin procesul verbal de receptie calitativa pe faze se VOl' consemna toate dateie precizate la pet. cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrarii.2. conform pet.5 Verificarea armaturii se face din nou. la care se va face trimitere (proceduri. Evaluarea starii armaturii 'in eazurile 'in care aceasta prezinta coroziune localizata sau In straturi. rnentionate in prezentul capitol. a proiectului.5. la baza procesului verbal de receptie calitativa pc faze a lucrarilor de confectionare ~i rnontare a arrnaturii nepretensionate VOl' sta docurnentele aplicabile ale acestui sistem. echipamentele de masurare. fixare). manipularea. Tn celelalte cazuri.6 Conditii prealabile si conditii necesare pentru fasonarea ~imontarea arrnaturii 8.4 Receptia armaturii montate reprezinta confinnarea conformitatii aeesteia eu proiectul ~i prevederile reglernentarilor tehnice aplicabile.3 0 atentie deosebita va fi acordata verificarii arrnaturilor pretensionate (alcatuire. I. inainte de montare. sa se refuze receptiaarmaturii. 8.2 (d) ~i (e).). pozitie. prin incheierea procesului verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse). 8.5. Nr. 8. dupa curatarea ruginii.6 in cazurile 111 care executantul Iucrarilor de constructii aplica un sistem de management al calitatii (a se vedea tabelul 20. precum ~i cele necesare pentru fasonarea si montarea armaturii sunt. receptia. urrnatoarele: (a) existenta pe santier.1 Conditiile prealabile. depozitarea ~i trasabilitatea rnaterialelor: executarea ~i verificarea lucrarilor. dad este cazul. . trebuie efectuata 'in zonele 'in care eoroziunea este vizibil avansata. In eazul 111 care reducerea sectiunii este mai mare. PARTEA I. Pentru a evita aparitia neconformitatilor este recomandata verificarea armaturilor la fasonarea acestora. si cu participarea proiectantului.58 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. prin masurarea reducerii sectiunii.5. se vor prevedea masuri pentru a se clarifica situatia. (c) existenta datelor si conditiilor pentru executarea innadirilor cu alte procedee dedit prin petrecere. calificarea personalului: tratarea neconformitatilor etc. In eel putin trei sectiuni ale fiecarei bare de armatura. In principal.2010 .se mascara adancimea zone lor cu coroziune localizata (puncte. in intervalul de 24 de ore inainte de punerea in opera a betonului. In eazuri de dubii privind verificarea arrnaturii montate conform eelor aratate mai inainte. armaturii din zonele de ancorare a 8. nr.6. In cazul receptiei armaturii elementelor structurale.5. instructiuni ~i inregistrari privind: aprovizionarea. daca este cazul. cu avizul proiectantului. 8. cu toate datele necesare. iar pentru neconformitati se va dispune remedierea lor. pe baza verificarii efectuare. sa se poata accepta starea existenta. 8.crt.

2010 59 (d) existenta documentelor de receptie a lucrarilor de cofraje si sprijiniri. (e) asigurarea conditiilor specifice executarii lucrarilor. dupa caz. . 'In principal.X11. precul11 si executarea innadirilor prin sudura sau alte procedee. d) materiale corepunzatoare pentru efectuarea legaturilor la incrucisari.5 Conditiile specifice executarii lucrarilor se refera. 8. pentru distantieri. (iii) efectuarea innadirilor. cat si pe santier.3 Datele si conditiile pentru executarea innadirilor cu alte procedee dedit prin petrecere se refera la: a) existenta docurnentatiei tehnice legale privind procedeele respective. b) aprovizionarea materialelor corespunzatoare necesare. la urrnatoarele: a) dotarile tehnice pentru fasonarea si montarea armaturii. b) verificarea conditiilor la producator. cat ~i pe santier. 8. atat 'in atelier. executare de innadiri. montare si. c) receptia armaturii fasonate $i existenta docurnentelor care sa ateste calitatea produselor utilizate si sa asigure trasabilitatea. de regula energie electrica. PARTEA I. 853 bis/20. 8. Nr. utilajele folosite. precum si. 8. mai ales pentru carcase. (ii) fasonat. prin precizarea conditiilor de fasonare si receptie si insotirea acesteia de toate datele necesare prevazute 'in proiectul lucrarii. d) calificarea personalului conform prevederilor din documentatia tehnica. c) personal calificat pentru fasonare.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.4 Inainte de montarea armaturii trebuie verificata existenta documentelor de receptie a lucrarilor de cofraje $i sprijiniri $i sa tie efectuata verificarea imediat inaintea monrarii armaturii. In special in ceea ce priveste manipularea si depozitarea produselor implicate. care trebuie sa corespunda conditiilor prevazute pentru: (i) indreptat si debitat.6.2 Asigurarea conditiilor pentru realizarea fasonarii arrnaturii prin cornanda la prelucrator se refera la: a) intocmirea corepunzatoare a comenzii. pentru executarea innadirilor. (iv) manipulare $i transport. (v) montare. dupa caz. atat 'in atelier.6.6. 'in stare buna de functionare.6. b) facilitati. c) existenta echipamentelor si/sau dispozitivelor necesare.

daca este cazul. b) sa aiba atestata conformitatea conform sistemului de ate stare 1+.1.modul de alcatuire a arrnaturii pretensionate (arrnatura propriu-zisa. privind protectia temporara a acesteia. 9. piese anexa. care pot fi: (i) sarme.tipul si c1asa produselor. confectionate prin impletirea prin rasucire a sarmelor. e) integrarea activitatilor de pretensionare In etapele de realizare a constructiei inclusiv.modul de realizare a canale lor sau de asezare a armaturii pretensionate exterioare: . din care se confectioneaza armatura pretensionata.modul de protectie a arrnaturii pretensionate si a ancorajelor. precum si intre pretensionarea ~i protectia acestora.XII. f) conditiile si modurile de verificare a lucrarilor legate de confectionarea si montarea armaturii pretensionate. Nr. montarea. a precornprimarii 'in etape.1. daca este cazul.2 La executarea precornprimarii se VOl' utiliza numai elemente apartinand acelu iasi procedeu de pretensionare (arrnaturi. In ceea ce priveste arrnatura pretensionata.1 Pentru confectionarea. pretensionarea ~i potectia armaturii postintinse se prevede. b) ancoraje pentru armatura pretensionata. referitoare la: .): . 9. tratate In prezentuI normativ. (iii) bare netede sall prof late. Pentru elernentele procedeelor de pretensionare care sunt cuprinse In anexa E 1 nu sunt necesare alte documente tehnice pentru utilizarea lor. mai ales In ceea cc priveste depozitarea produselor pentru pretensionare si duratele intre montarea si pretensionarea armaturilor.2.3) care. d) conditiile pentru realizarea pretensionarii (spatii necesare. netede sau amprentate. Procedeele de pretensionare utilizate trebuie sa fie conforme cu documentele tehnice legale elaborate pentru acestea. ARMATURA PRETENSIONATA 9. In documentatia tehnica privind procedeul de pretensionare adoptat.1 Produsele pentru pretensionare. In cazurile In care nu sunt conforrne cu un standard roman sau Cll prevederile din anexa E1. de regula. neted. 9. instalatii de pretensionare).l2.60 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 853 bis/20. PARTEA I.2010 9. coordonarea asigurarii facilitatilor necesare etc. proiect tehnologic (a se vedea pct. inclusiv.). trebuie sa cuprinda aspecte privind: a) conformitatea produselor utilizate cu proiectul. c) conditiile pentru corelarea intre activitatile legate de pretensionarea ~i cele legate de executarea elementelor din beton care VOl' fi precomprirnate.1. ancoraje etc. ancoraje. (ii) toroane.3 Produsele utilizate la pretensionare trebuie sa fie conform procedeelor respective si trebuie sa indeplineasca urrnatoarele conditii: a) sa faca obiectul unui document tehnic legal. b) asigurarea respectarii conditiilor prevazute jn proiect.2 Prod use pentru pretensionare 9. sunt dupa cum urrneaza: a) produse din otel.1 Prevederi generale 9. .1. . profilat sau amprentat. precum si in prezentul normativ.

PARTEA I. · dirnensiunea.marcajul de conformitate. celor din ST 009. daca este cazul. instalatia de pretensionare. . 9.denumirea producatorului. pot fi utilizate teci ~i produse pentru injectare.1 Produsele pentru arrnatura pretensionata postintinsa trebuie sa fie III conformitate Cll prevederile standardelor de produs si CLi cele ale specificatiei tehnice ST 009. diametrul nominal.referinte la caracteristici Ie produsului: · numarul standardului de produs.tipul si clasa produsului. inclusiv 0 copie dupa acest document: .MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. precum ~i celor din prezentul normativ. bine atasata.numele si adresa producatorului. Pentru aceasta: a) fiecare colac si fiecare Iegatura de bare trebuie sa poarte 0 eticheta durabila. Pentru arrnatura pretensionara se elaboreaza procedee de pretensionare care fac referire la: tipul ~i alcatuirea arrnaturii. care sa contina to ate datele necesare utilizarii lor. Utilizarea procedeelor de pretensionare ell alte tipuri de arrnaturi pretensionate. .numarul lotului si al colacului/legaturii. care sa contina: . Nr. · limita de elasticitate conventionala (RpO. a ancorajului sau blocajului. b) documentele care insotesc livrarea produselor trebuie sa contina cel putin urmatoarele inforrnatii cuprinse in declaratia de conformitate eliberata de producator. impreuna Cll anexele nationale ale acestora.2010 61 teci in care se arnplaseaza armatura pretensionata.date de identificare a sarjei/lotului/colacului sau legaturii. · tipul ~i clasa produsului. . . asigurandu-se trasabilitatea lor incepand de la producator ~i pana la punerea il1 opera. In cornpletare la prevederile prezentului normativ. daca este cazul. Prin clasa produsului se intelege rezistenta la rupere a acestuia. .3 Armatura c) d) pretensionata postintinsa 9.XII. se facc In conformitate Cll prevederile reglernentarilor tehnice specifice sau ale documentelor tehnicc legale pcntru procedeele respective. · rezistenta la rupere. toron. SR EN 1998. 853 bis/20.3. . Prin tipul produsului se inteleg urmatoarele: forma (sarma neteda sau amprentata. 9. atasat. bara neteda sau profilata).3. bare compozite alcatuite din fibre liate cu rasini sintetice. · alungirea la forta maxima. VOl' trebui sa faca obiectul unui document tehnic legal. spre exemplu. in mod corepunzator. . Produsele care nu sunt conform unui standard de produs roman. iar utilizarea lor trebuie sa se conformeze prevederilor aplicabile din standardele seria SR EN 1992. prod use pentru injectare In vederea asigurarii protectiei armaturii pretensionate ~i a ancorajelor.I).2 Produsele din otel pentru arrnatura nepretensionata trebuie sa tie identificabile In ceca ce priveste tipul ~i clasa produsului.numarul certificatului de conformitate.

l1l1 se permite depozitarea in medii cu agresivitate medie sau puternica.3 Produsele pentru armatura pretensionata trebuie sa satisfaca si urrnatoarele conditii: a) In cazul In care au protectii permanente impotriva coroziunii.. Nr. filetare.).4 Manipularea. 9.4 lnlocllirea produselor pentru armatura pretensionata. manipulare ~i depozitare.. prevazute In proiect. trebuie respectate urrnatoarele: a) transportul se efectueaza 111 vagoane inchise sau autocamioane prevazute cu prelate. specificatia de produs si documentele tehnice legale trebuie sa contina. durata mentinerii eficientei protectiei. 853 bis/20. pc Hinga caracteristicile otelului.XII. I Produsele pentru armatura pretensionate sunt deosebit de sensibile la coroziune.3. conditii de utilizare etc.62 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. . 111 zona de ancorare (domenii de medii corozive. transportul ~idepozitarea produselor pentru armatura pretensionata 9. astfel ca. c) 111 cazul spatiilor de depozitare rara agresivitate sau Cll agresivitate foarte slaba si in care umiditatea este mai mica de 60% nu se iau masuri suplimentare de protectie. pentru realizarea unui control periodic al acesteia. In functie de gradul de agresivitate.). in spatii inchise corepunzator.4. f) pentru colacii si tamburii prevazuti cu ambalajele speciale de protectie. 111 conditiile In care s-a produs deteriorarea ambalajului se VOl' respecta in continuare prevederile pentru armatura neprotejata.. atat in camp curent cat si.5000 m de la tarmul Marii Negre. 9.5000 m de la tarmul Marii Negre. PARTEA I.2010 9. .60 de zile 111 medii Cll agresivitate medie sau la mai putin de 500 111 de la tarmul Marii Negre. d) depozitarea in medii agresive este perrnisa pentru diferite durate maxime. la manipularea transportul ~idepozitarea acestora. (ii) conditii pentru utilizarea procedeului de pretensionare.nu se permite depozitarea 111 medii cu agresivitate puternica. se poate face numai cu aprobarea proiectantului. (ii) produse protejate: . Modul de amplasare trebuie sa permita accesul la fiecare stiva. aplicate 111 uzina. vehicule care trebuie curatate. sau la mai putin de 500 m de la tarmul Marii Negre. astfel: (i) produse neprotejate: .90 de zile in medii CLl agresivitate slaba sau In amplasamente la 500 . e) pentru otelurile provenite din import.3. . cerinte si conditii stabilite de elaboratorul procedului de pretensionare.365 de zile In medii cu agresivitate slaba sauin amplasamente la 500 . prevazute cu pardoseala ~i ferite de contactul CLl materiale corozive. care va trebui sa precizeze conditiile de utilizare pentru produsele inlocuitoare. (iii) conditii de receptie la executant. conditiile de depozitare pentru medii cu agresivitate VOl' fi indicate de furnizor sau de un institut de specialitate. mai ales. acestea VOl' trebui sa satisfaca ~i cerintele specifice acestor prelucrari. trebuie avut in vedere ca ambalajul sa nu fie deteriorat la transport. date privind: (i) rezultatele incercarilor privind eficienta protectiei permanente aplicate. 'i11 prealabil. b) depozitarea se face pe loturi si diametre. aplicate la fabricare (spre exemplu.. ambutisare etc. . toron gresat). de resturi ce pot conduce la aparitia de fenomene de coroziune sau de murdarire a otelului. Clasele de agresivitate sunt definite 111 NE 012-1. b) 111 cazul In care sistemul de ancorare prevede efectuarea unor prelucrari mecanice ale acestor produse (spre exernplu.

ce urmeaza sa fie tensionate simultan. eficienta ambalajului pentru conditiile de depozitare efective. 9.contactul eu materialul incandescent provenind de la operatia de sudare si taiere sau incalzire de la flacara aparatelor de sudura autogena. beton sau rnortarul de injectare. se pot indrepta mecanic.contactul prelungit eu diverse materiale de acoperire care pot mentine umezeala. sa l1U fie indoit sau zgariat In timpul operatiilor de taiere si confectionare. transportate si dcpozitate astfel lncat sa-si pastreze forma. b) curatarea de impuritati a suprafatei otelului ~i degresarea (daca cste cazul).1 La confectionarea armaturii pretensionate se vor avea 'in vedere urmatoarele: a) verificarea existentei declaratiei de conformitate pentru lotul de otel din care urmeaza a se executa armatura. raman and deforrnate. i) barcle VOl' fi livratc dreptc (rectilinii) si vor fi manipulate. sau daca exista indoieli asupra respectarii conditiilor de transport si depozitare .1 Lucrari pregatitoare pentru confection area arrnaturii pretensionate 9. 9.2.XII. c) nu se vor utiliza oteluri. . Nr. pe colaci de proba. se cere un aviz de specialitate. . h) se interzicc manipularea si transportul produselor prin tragerc sau tararc pe jos. Barele care In timpul transportului sau al depozitarii au suferit 0 usoara deformare. lovirea sau indoirea..2010 63 Periodic. toroanelor sau barelor. 9. pentru a avea confinnarea ca nu au fost influentate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice ale armaturilor. manipularea si depozitarea otelurilor trebuie sa se ia masurile necesare pentru a preveni: .2 In cazul in care controlul efortului de pretensionare se face si prin alungirea armaturii. care sa provina. decat pc baza unor probe concludente care sa confirme di nu au fost influentate defavorabil caracteristicilc fizico-mecanice.1 La taierea sarmelor. 853 bis/20. In diverse scopuri tehnologice.semnalate de unele forme de coroziunc . la temperaturi de eel putin + lOoC.5. la extremitatea fasciculelor.5. praf etc.pentru a se asigura 0 buna ancorare In blocaje.2 Confectionarea propriu-zisa a arrnaturii posrintinse 9. fiind interzisa operatia de indreptare. . In toate cazurile de incertitudine asupra aprecierii starii de coroziune ~i a consecintelor acesteia.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.murdarirea cu pamant.1. pentru a nu conduce la deteriorarea tecilor la introclucerea armaturiiin canale sau la imposibilitatea montarii unor dispozitive de avans.se VOl' efectua incercari de verificare a calitatii in conformitate Cll prevederile din standardele de produs. materii grase.. Trebuie luate masurile necesare pentru ca otelul sa nu fie murdarit cu pamant. g) pentru transportul.5.zgarierea. este necesara cunoasterea valorii moclulului de elasticitate a arrnaturii.5 Confectionarea armaturii pretensionate postintinse 9. . se utilizeaza sculc ~i clispozitive care nu deforrneaza extremitatile acestora. f) se interzicc rebobinarea. a sarmelor si toroanelor. PARTEA I.1. e) nu se vor utiliza zonele sarrnelor care au suferit 0 indoire locala. d) utilizarea de armaturi. materii grase etc. care prezinta un inceput slab de coroziune.5. se verifies. la cliametre de rulare mai mici decat cele de livrare. in lipsa aeesteia.5. din acelasi lot. 111 limita posibilitatilor.

5. b) Inglobarea In beton a unor teci confecticnate anume sal! a unor tevi (din otel sau material plastic).3 Pentru a se evita degradarea protectiilor permanente ale arrnaturilor.5.2 Canalele ~i tecile trebuie sa raspunda urrnatoarelor cerinte principale: . 9. Diametrul de rulare a fasciculelor 111 teci speciale din tabla.2. copia declaratiei de conformitate pentru sarrnele din care aLifost confectionate fasciculele.2. . continua.7 Tn cazul in care pe santier se utilizeaza fascicule cu earacteristici diferite (lungime. este interzisa utilizarea tablei zincate la fabricarea tecilor: . Nr. executantul urrnand a le adapt a ~i completa In functie de tehnologiile de lucru utilizate.6. de declaratia de conformitate care trebuie sa contina.5 Fasciculele executate In ateliere centrale vor fi insotite. fasciculele neintroduse in teci pot fi rulate cu dispozitive manuale sau mecanice. rnasurile minime.2. realizandu-se astf'el canale captusite.) sal! din loturi diferite de sarme sal! toroane.64 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 9. Diarnetrul de tulare se recornanda sa fie de minimum 2100 111mIn cazul fasciculelor executate din sarma cu diametrul de 5 mrn ~i de minimum 2300 111m In cazul sarmelor cu diametrul de 7 mm. 111 acest eaz diametrul de rulare trebuie determinat de rigiditatea tevii ~ia nurnarului de sarrne din fascicul.8 Pentru transportul ~i depozitarea arrnaturilor postintinse.2.asigurarea protectiei armaturii pretensionate impotriva coroziunii.6 Asamblarea sarrnelor sau toroanelor sub forma de fascicul se face prin legaturi cu sarma moale. pentru a nu impiedica introducerea In teci. 9. Fascicule se pot rula ~i introduse In tevi de polietilena.5. Legaturile de sarma intermediare se pot elirnina sau reduce ca numar prin rasucirea elicoidala a fasciculului. 6 Realizarea canalelor pentru armaturi pretensionate postintinse 9. 9.201 0 9. la extremitati se recomanda ordonarea acestora prin legare succesiva cu sarma de circa 1 111m diametru. 853 bis/20. 9. In canale.5.1 Canale le pentru armaturi pretensionate postintinse se pot realiza prin: a) extragerea unor tevi din elementul din beton.asigurarea obtinerii razelor de curbura In concordanta cu prevederilc proieetului. 9. imediat dupa intarirea betonului.2.5. cu UI1 pas de circa 250 111m. nurnar de sarrne etc. este necesar sa se prevada marcaje corespunzatoare.4 Fasciculele se executa In ateliere centrale permanente ale unitatilor specializate In lucrari de beton precornprirnat. VOl' f indicate de producatorul arrnaturilor sau de proiectant (in proiect).6. iar depozitarea sa se faca pe tipuri de fascicule.2. trebuie indicat de producator sau de elaboratorul procedeului de precomprimare care Ie utilizeaza. a armaturii derulate progresiv din colac si taierea succesiva la lunglme.5.2 La fasciculele la care sarrnele se blocheaza In ancoraje inainte de pretensionare.2.5. 9. In acest sens. realizandu-se astfel canale necaptusite. la livrare. PARTEA I. la capete ~i la distante de circa 200 111m. care trebuie avute In vedere la confectionare si pozitionare. 9. Toate legaturile de sarrna VOl' avea capetele indoite spre interiorul fasciculului. In mod obligatoriu. necesitatea indepartarii protectiei temporare trebuie stabilita In proiectul tehnologic de executare a lucrarilor.XII. in ateliere temporare de santier sau prin impingerea directa.

9 Toate imbinarile intre teci trebuie asigurate impotriva deplasarilor relative in timpul diverselor operatii tehnologice (introducerea fasciculelor.2 111111 pentru tecile de diametru mic si sporeste pana la 0. In cazul canalelor de lungime considerabila. VOl' fi racordate la teci astfel incat sa nu reduca din diametrul interior al aeestora. betonare). polipropilena sau PVC este permisa numai la elemente care nu se calculeaza la oboseala ~i cu conditia ca. De asemenea.~ h .6 Se VOl' utiliza teci cu rigiditate transversals sporita 111 cazul unor conditii mai grele de executie 'in ceea ce priveste pozarea acestora. o solutie posibila este utilizarea unui manson sau sernimanson. se VOl' utiliza teci mai rigide si cu un numar cat mai redus de imbinari cand grosimea stratului de acoperire cu beton sau alte conditii nu permit interventia ulterioara pentru deblocarea zone lor de teaca obturate accidentalla betonare. pentru a usura introducerea fasciculelor (dinspre partea tata). . gaurirea acestuia se va face inainte de injectare Cll o unealta adecvata introdusa prin teava.6. grosimea tablei va fi de minimum 0. .6..rigiditatea transversal a a tecilor va trebui sa fie in concordanta cu solicitarile provenite din etapele de executare a lucrarilor. 9.6.6. mansoane fixate cu banda adeziva sal! alte sisteme sigure. 9. Daca tecile din material plastic prezinta ondulatii transversale la interior ~i exterior.. racordurile pentru injectare/aerisire pot fi amplasate 'in rosturile dintre tronsoane.5 Trebuie evirate schimbarile bruste de sectiune deoarece favorizeaza formarea de goluri la injectare. . In exploatare. temperatura sa nu depaseasca +40oC. pot fi necesare teuri pentru aerisire si/sau pentru injectare in pozitii intermediare..3 Utilizarea tecilor din polietilena. aplicat peste teaca. .6 mm pentru diametre mari. introducerea fascieulelor. . Asamblarea cu mufa (mama-tara) a tecilor din material plastic se va face in acelasi sens pe toata lungimea canalului.' ~I' (x) 0" .8 Racordurile (teurile). A . diametrul interior al tecii trebuie sa fie Cll minim 10 m111rnai mare decat cel al armaturii. C 9. .±o . 9. . .. .6.10 In absenta unor precizari prin proiect a abaterilor admisibile la pozitionarea tecilor faia de traseul din proiect.6. Nr.. . De asernenea.. prevazut cu teava pentru injectare/aerisire...41nlocuirea tipului de teaca prevazut 'in proiect se face nU111ai ll avizul proiectantului. PARTEA I. .pentru inaltimi mai mari de 1000 111m ± 10111111 .. ..MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.2010 65 .. turnarea ~i compactarea betonului etc. 9. 9..6. pentru injectare ~i pentru aerisire.raportul intre diametrul canalului si eel al fasciculului trebuie sa permita introducerea armaturii pretensionate si injectarea In bune conditii a amestecului de injectare.x11. 9.. se poate renunta la restrictia privind elementele calculate la oboseala. In elernentele realizate din tronsoane.7 Trebuic prevazute orificii pentru injectare ~i pentru aerisire la ambele capete ale eanalului ~i In toate punctele unde se pot produce acumulari de aer sau de apa. pcma a 200 111m. In cazul tecilor din materiale plastice nu se utilizeaza tratamentul termic pentru intarirea betonului. . .pentru inaltimi cuprinse intre 200 si 1000 mm ±5 mm .6. 9. in acest scop se pot utiliza mansoane exterioare similare tecilor. 853 bis/20. acestea se VOl' incadra In urmatoarele limite: a) pe directia inaltimii elementului (h) -I' .pentru 1I1at11111.

... .. pe lungimea prevazuta In proiect san 111 specificatiile procedeelor de precornprimare...... distanta poate f sporita pana la 2000 111m.. a1ese 111 functie de rigiditatea transversals a tecilor. crapaturi.13 Inainte de inchiderea cofrajului sau de introdueerea ansamblului rigid teci-carcase de armaturi In cofraje. La teeile extrase. Dispozitivele de pozitionare trebuie sa irnpiedice ~i deplasarea ascendenta a ansamblului teaca-fascicul.pentru latimi mal mari de 1000 I11m ±5 mm ± 10 mrn ±20 mm (x) pentru tecile aflate la marginea sectiunii elementului.. Pentru diferente intre diametrul fasciculului ~i eel al canalului mai mari de 15 ]]1111 sau pentru rosturi mai late de 100 mrn.. depasirea abaterilor individuale. . este necesar sa se verifice starea $i pozitia tecilor. desirari) nereparate ale tecii.pentru latrm:. 9.pentru lati111icuprinse intre 200 si 1000 mm ..11 DispozitiveJe de pozitionare a tecilor VOl' f realizate si amplasate conform prevederilor proiectului sau detaliilor intocm ite de executant si avizate de proiectant. Nr.6.. PARTEA I. aceste deformatii putand introduce frecari suplimentare de care nu s-a tinut seam a la proiectare...2010 b) pe directia latimii elementului. pan a Ia 200 mm..66 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. b) deformatii Ie parazitare (serpuirea) 111 plan orizontal sau vertical..... 1n cazul canalelor din boltari prefabricati. In mod curent. Dispozitivele pot fi independente sau combinate cu elementele componente ale armaturii nepretensionate. Tara fascicule in timpuJ betonarii. tara valorile negative..6. datorita efectului de flotare a acestuia la betonare si vibrare. axa canalelor trebuie sa fie dreapta 111 zonele de cuplare a armaturilor pretensionate. Nu se admit dispozitive de pozitionare a tecilor la care piesele metalice ajung la fata betonului.. platbande sall profile. luandu-se masuri de remediere In ceea ee priveste: a) concordanta traseului realizat eu prevederile proiectului. suprafata de rezemare a tecii pe distantier va fi mai mare. abaterile la capetele aferente unui rost nu vor depasi ±3 mm pentru traseul aceluiasi canal. Elementele orizontale pe care reazerna tecile VOl' fi realizate din bare din otel rotund. pot fi admise daca rezultanta centrelor de greutate ale canalelor se lncadreaza in aceste limite. aceste abateri val' fi considerate pe directia respectiva. c) deteriorari (strapungeri.x11.~ (x) . eu conditia ca abaterile la montarea acestora sa nu influenteze defavorabil preeizia de pozitionare a tecilor. In cazul mai multor fascicule. Distantele intre punctele de rezemare VOl' fi cuprinse intre 500 si 1500 mm. cu exceptia celor de la marginea sectiunii.. se recomanda utilizarea de bare ClI diametrul 10 . d) puncte insuficient etansate Ia imbinarile intre teci. La tecile ell fait sau din polietilena. Este obligatorie amplasarea de dispozitive de pozitionare in sectiunile de schimbare a curburii traseului... 9.6.12 in zonele de capat. pentru a se evita deform area transversala. abaterile nu VOl' depa~i ±5 mm... intre punctele de sustinere. In functie de rigiditatea longitudinala a tecilor. 853 bis/20. De asemenea... 14 mm. 9. axa canalelor (captusite sau necaptusite) trebuie sa fie perpendiculara pe suprafata de rezemare a ancorajelor. ~· .

Nr. PARTEA I.3 Montarea armaturii pretensionate 111 canale.7. 'in cazul fasciculelor acestea trebuie sa fie prevazute cu 0 piesa solidara Cll capatul fasciculului pentru a preveni degradarea tecii ~i blocarea acestu ia.7. tara deformatii semnificative ale pieselor componente.7.). 9. avea capacitatea de rezistenta eel putin egala ell forta caracteristica de rupere a armaturii pretensionate pe care 0 ancoreaza. se recornanda utilizarea unor dispozitive ell tambur si frana cu care fascieulul sa poata fi scos din canal 'in caz de neeesitate. 9. care fac parte din procedeul de pretensionare. 9. aceasta fiind faza determinanta. pentru a evita sau a limita riscul de coroziuue a arrnaturii pretensionate. a termenelor de montare a fasciculelor. prin invelire cu folii rezistente etc. 9.1 Ancorajele pentru armatura pretensionata. de punere In opera a bctonului si de pretensionare. cu traseu vertical sau cu inclinare mare. (ii) introdusa til' cu fir derulat direct din colac.2010 67 e) montarea corespunzatoare a dispozitivelor de aerisire sau de introducere a amestecului de injectare. se incheie proces verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse). Dupa efectuarea verificarilor si a remedierilor. in aceste cazuri trebuie avute In vedere urrnatoarele: a) asigurarea tuturor conditiilor pentru a nu se produce intrarea laptelui de ciment 111 interiorul tecilor.2 Montarea armaturii odata cu cea a tecilor se recomanda pentru a spori rigiditatea acestora 'in timpul operatiunilor de punere In opera a betonului. pentru a bloca armatura din interior. b) corelarea.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 9. c) luarea masurilor de protectie. 9. 853 bis/20.1 Montarea armaturii pretensionate postintinse se poate realiza: a) odata eu montarea tecilor sau tevilor. de regula.7 Montarea armiiturii pretensionate postintinse 9. pentru lucrarile de montare a tecilor.XII.4 La fasciculele grele. dupa realizarea elemcntelor din beton.8. arrnatura fiind: (i) confectionata anterior. b) lungimea de taiere a fiecarui element poate fi realizata tara a implica sistemul de ancorare a arrnaturii pretensionate respective. la toroane. in atelier. Acest mod de montare a armaturii IllI este permis 'in medii agresive. sub aspectul duratelor. In cazu! fascicu!elor.5 Armaturi le pretensionate interioare sau exterioare neaderente trebuie sa tic izolate corespunzator impotriva umezelii ~i a agentilor agresivi cu actiune coroziva. sc efectueaza prin tragere sau impingere 'in canale.7.7. prin etansarea capetelor canalelor si protejarea partilor aparente ale armaturii pretensionate (cu levi din material plastic. b) dupa realizarea elementelor din beton. . utilizandu-se. Varianta introducerii elementelor componente ale armaturii derulate direct din colac se poate aplica dad: a) elementul component are 0 rigiditate suficienta 'in raport cu lungimea si traseul canalului. armatura fiind introdusa In acestea.8 Ancoraje pentru armatura pretensionata VOl' 9.

4 in cazul ancorajelor la care intervine si prelucrarea armaturii pretensionate (spre exernplu.2. 8. manipularea.x11.8.6 Prevederile pretensionate. precum si cele necesare pentru confectionarea ~i montarea arrnaturii pretensionate sunt cele aplicabile.8. 9.9.9 Verificarea si receptia armiiturii pretensionate 9. tolerantele la dimensiuni ~i forma. 9.1 Verificarea privind armatura pretensionata se face pentru: a) armatura pretensionata. dupa confectionare. echipamentele de masurare. b) tecile peutru canale.2010 9. (ii) conformitatea Cll proiectul. 8. sau pentru bare cu filet). 9.8. PARTEA I. transportul respecta prevederile aplicabile Se va acorda atentie procurarea si receptia acestora 9. 853 bis/20.4 (privind montarea tecilor pentru canale). ancoraje pentru sarme cu bulbi la eapete. Verificarile se fae prin observare directa sau masurari.6. executarea ~i verificarea lucrarilor. (iii) conformitatea Cll prevederile prezentului norrnativ si ale altor reglementari tehnice.6.9. la care se va face trimitere (proceduri.1. asigurarii trasabilitatii ancorajelor utilizate. calificarea personalului. inainte de pretensionare. 9.8. daca este cazul.4. 8.5 Manipularea.9.5 ~i 12.9. 8. ~l examinarea docurnentatiei. avandu-se 'i11 vedere. instructiuni si inregistrari privind: aprovizionarea. c) armatura si piesele inglobate din zonele de ancorare.6.68 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.). modul de verificare a calitatii privind prelucrarea arrnaturii si a ancorajelor. privind si depozitarea ancorajelor pentru armatura pretensionata VOl' din subcap. tratarea neconformitatilor etc.1 0 Conditii prealabile ~i couditii arrnaturii pretensionate. se aplica ~i elementelor de cuplare a armaturii ancorajele 9. depozitarea si trasabilitatea materialelor. Cll referire 1a: (i) docurnentele privind calitatea produselor.8. La baza procesului verbal de receptie calitativa pe faze a lucrarilor de confectionare si montare a armaturii pretensionate VOl' sta documentele aplicabile ale acestui sistem. 9. d) arrnatura pretensionata rnontata. (iv) asigurarea trasabi litatii.2 Ancorajele oboseala. receptia.1. dupa caz. se VOl' respecta prevederile prcducatorilor acestora.1.1 se intocmeste proces verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse). 'ill special: modul de realizare.2 Pe baza verificarilor indicate la pct. cu bucla ~i dorn nu VOl' fi utilizate la elemente supuse fenomenului de Se recomanda ca aceste ancoraje sa fie amplasate In locasuri speciale pentru a putea f protejate corespunzator eu beton sau mortar de protectie. elaborate de producator. dupa montarea acestora. Nr. incepand de la ~ipana la punerea in opera. prin inglobarea unuia din capete 111 beton fae 9. . necesare pentru confectionarea si montarea Conditiile prealabile. prevazute la pet.3 Sistemele de ancorare a fascieulelor obiectul unor documente tehnice legale.6.

mai ales. sau procurate de pe plata.2 Piesele inglobate In beton se receptioneaza calitativ. conditiile privind executarea sudurilor.l 0. si se incheie proces verbal de receptie calitativa pe faze (lucrari care devin ascunse). asupra conditiilor precizate la alineatele (b).2) si verificarea starii de curatenie.3 si a documentelor de receptie conform pct.2010 69 10 PlESE INGLOBATE iN BETON 10.1 0. mra a f degradate sau deformate de armaturile din zona. daca este cazul (tipul de sudura. lungimea si grosimea cordoanelor de sudura etc. b) fixarea sigma. In cazurile 111 care piesele inglobate au goluri III care nu trebuie sa intre beton sau lapte de ciment. 'in cazurile in care piesele inglobate nu sunt simetrice. (ii) amplasarea fata de suprafata elementului.2. 10. intocmindu-se proces verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse).MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. prin comanda la furnizori. 0 constituie profileJe de etansare care 10.1 Piesele inglobate in beton pot fi confection ate in ateliere proprii. care poate avea repercusiuni. se va asigura trasabilitatea acestora. PARTEA I. (iv) pozitia. 1003 Montarea pieselor inglobate in beton se face cu respectarea urmatoarelor conditii: a) asezarea 'in pozitie corespunzatoare. in limita abaterilor admisibile prevazute 111 proiect. 'in ceea ce priveste: (i) amplasarea fata de axele elementului. de la procurare/Iivrare ~i pana la montare. conform prevederilor proiectului. se va face 0 noua verificare. in mod deosebit. care trebuie sa contina toate datele necesare pentru aceasta. prin verificarea lndeplinirii conditiilor prevazute la pct.). mai ales sub aspectul aderentei partilor 111 contact cu betonul. 853 bis/20.3. d) indepartarea zgurii de pe suduri (a se vedea pet. in cazurile in care de la aceasta receptie ~i pana la punerea 111 opera a betonului a trecut o perioada mai lunga. imediat inaintea turnarii betonului. avand in vedere.x11. cu exceptia cazurilor In care: (i) piesele fac parte din carcasa de armatura. care trebuie amplasata si fixata corespunzator. care trebuie sa fie fixate corespunzator. c) etansarea corespunzatoare. Nr. lO. pe cofraj sau pe elemente rigide independente.4 Dupa montarea pieselor care se inglobeaza In beton se face receptia acestora. avand pozitii diferite sau fiind montate 'in elernente diferite. . In cazurile in care sunt piese inglobate asemenea. o categorie deosebita de piese inglobate in beton se monteaza la rosturile din beton. 10. (ii) acestea sunt profile de etansare. daca este cazul. (c) si (d) de la pet. conform prevederilor din proiect. (iii) cota de nivel.

in cazul in care au trecut 7 zile tara a incepe turnarea sau au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata Ia data aprobarii. cu intocmirea unei proceduri de punere in opera.1. (iii) eventuale alte conditii c) sa verifice faptul ca sunt asigurate conditiile corepunzatoare pentru transportul betonului la loeul de punere In opera. care are urmatoarele obligatii: a) sa aprobe inceperea turnarii betonului pe baza verificarii directe a urmatoarelor: (i) starea cofrajelor si/sau a gropilor sau terasamentelor in care se toarna betonul: verificare efectuata conform subcap. inainte de turnare. (iii) starea tecilor/tevilor rnontate pentru realizarea canalelor pentru arrnatura pretensionata. sustinerile sau elementele structurale In contact Cll betonul ce Ul111eaZa f turnat trebuie sa aiba 0 temperatura care sa nu a provoace inghetarea betonuIui inainte ca acesta sa atinga rezistenta necesara pentru a rezista la efectele inghetului. PUNEREA iN OPERA A BETONULUI 11. 8.5. avdnd In vedere ~ieventuale alte conditii precizate 111 proiect. (ii) starea armaturii: verificare efectuata conform subcap.4. se aplica prevederile de la art. b) sa verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la statia proprie de preparare) avand in vedere: (i) prevederile de la pet.1.8.13. (iv) starea pieseloringlobate 111 beton: verificare efectuata conform pet. 9. . Nr. precum si preIevarea de [probe pentru incercarile pe beton proaspat si beton intarit. 11.70 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. daca este cazu!: verificare efectuata conform pet.2 Sunt necesare masuri speciale. 7.5. facilitatile ~i personalul pentru punerea in opera a betonului.3. daca este cazu!' Aprobarea inceperii turnarii betonului trebuie sa fie reconfirrnara pe baza unor noi verificari. sa fie cuprinsa intre 5°C si 30°C. din NE 012-1. d) sa cunoasca si sa supravegheze l110duI de turnare ~i cornpactare a betonului (cu respectarea prevederilor privind rosturile de turnare). determinate de temperatura mediului ambiant in tirnpul turnarii si intaririi betonului.3. astfeI: . punere 111 opera si tratare a betonuluij. (ii) planificarea livrarilor. (v) stare a rosturilor de turnare.1 Prevederi generale II. 11. Pamantul. 1l. b) In conditiile in care temperatura mediului In momentul turnarii sau In timpul perioadei de intarire scade sub5°C. pentru comanda la fumizori sau pentru preparare in statii proprii. se face in conformitate cu prevederile NE 012-1.6. 1.1. preeum ~i mijloacele. .3 Specificarea privind betonul. transport. a) In general se recomanda ca temperatura betonului proaspat.xll.4 si 7. prevazuta In proiect. 853 bis/20.2010 11.2'.1 Punerea in opera a betonului va f condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al punctului de lucru. PARTEA I. 10.5. inclusiv cele necesare in eaz de situatii neprevazute. piatra. daca este cazul. c) 'in cazul in care temperatura mediului depaseste 300e In momentul turnarii sau 111 timpul perioadei de intarire este necesara utilizarea unor aditivi intarzietori de priza eficienti ~iIuarea de masuri suplimentare (de exemplu: stabilirea de catre un laborator autorizat sau acreditat a unei tehnologii adecvate de preparare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

71

In functie de de tipuI de utilizare a betonului, permeabilitatea la apa se deterrnina prin: - adancimea maxima de patrundere a apei, conform SR EN 12390-8; - gradele de imperrneabilitate, conform Anexei X a prezentei reglernentari.
NOTA. - Pana la intrarea In vigoare a unor standarde/reglernentari noi pentru conditiile privind permeabilitatea Ja apa (clase tehnice, metode de incercare etc.) ~i revizuirea In consecinta a ceJor existente, care prevad asemenea conditii, gradeJe de impermeabilitate Ia apa pentru betoane se determine conform prevederilor din anexa X.

I 1.IA Comanda pentru beton trebuie sa fie conforma cu prevederile aplicabile din NE 012- I. 11. 1.5 Este obligatorie verificarea betonului la 10cuI de turnare, pe probe, conform prevederilor din anexa H Epruvetele confectionate Val' fi pastrate astfel: a) epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus In opera se piistreaza 'in conditiile prevazute In SR EN 12390-2; b) epruvetele de control pentru verificarea rezistentelor Ia compresiune Ia termene intermediare se pastreaza in conditii similare betonului pus in opera; c) epruveteIe pentru determinarea altar caracteristici ale betonului, daca este cazul, se pastreaza ln conditiile prevazute in standardele de incercare aplicabiIe. I 1.1.6 Pentru betoanele puse In opera, pentru fiecare constructie, trebuie tin uta, la zi, condica de betoane, care trebuie sa cuprinda eel putin urmatoarele: a) datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente In cazul producerii betonului de catre executant; b) locul unde a fost pus betonul 'in opera 'in luerare; c) ora inceperii si terrninarii turnarii betonului; d) temperatura betonului proaspat; e) probele de beton prelevate ~iepruvetele turnate, modul de identificare a aeestora si rezultatele obtinute la incercarea lor; f) masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat turnat; g) eventualele evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperii etc.); h) temperatura mediului ambiant; i) personalul care a supravegheat turnarea si compaetarea betonului, Datele din condica de betoane trebuie sa asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea acestuia si pana la punerea lui in opera.
11.2 Livrarea, transportul la santier ~i receptia betonului proaspat

11.2.1 Livrarea betonului proaspat se va face conform prevederilor aplicabile din NE 012-1. in plus, producatorul de beton trebuie sa mentioneze pe bonuJ de livrare durata maxima de transport recomandata pentru care nu se rnodifica performantele ~i caracteristicile betonului comandat. 11.2.2 Transportul betonului proaspat va fi efectuat eu luarea masurilor necesare pentru rnentinerea caracteristicilor aeestuia In stare proaspata, precum ~ipentru prevenirea segregarii, pierderii componentilor sau contarninarii betonului. Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
J J .2.3 a) Receptia betonului proaspat livrat pe santier se efectueaza pe baza bonului (documentului) de livrare, a examinarii vizuale a starii betonului proaspat si a verificarilor caracteristicilor acestuia prin incercari, conform prevederilor din anexa H. b) In cazul betonului preparat langa locul de punere In opera, examinarea vizuala si verificarea caracteristicilor se efectueaza ca pentru betonul proaspat livrat pe santier.

72

MONITORUL

OFICIALAL

ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 853 bis/20XI1.2010

Datele privind livrarea betonului proaspat, inelusiv eel preparat in statii proprii sau pe
santier, vor fi inregistrate In condica de betoane. 11.3 Turnarca si compactarca betonului

11.3.1 Executarea lucrarilor de betonare nu poate sa inceapa daca I1U este verificata indeplinirea, 111 detaliu, a urrnatoarelor conditii prealabile: a) intocmirea proeedurii pentru punerea In opera a betonului (planul de turnare) pentru obiectul in cauza ~iacceptarea acesteia de carte investitor: b) asigurarea livrari: sau prepararea betonului In mod corespunzator; e) stabilirea si instruirea formatiilor de lucru In ceea ce priveste tehnologia de punere In opera $i rnasurile privind igiena, protectia muncii $i PSI; d) reception area calitativa a lucrarilor de sapaturi, cofraje si armaturi (dupa caz). 11.3.2 Betonul trebuie turnat si compactat astfeJ incat sa se asigure ca intreaga armatura $i piesele inglobate sunt acoperitein mod adecvat.Jn intervalul tolerantelor acoperirii cu beton compactat, si ca betonul va atinge rezistenta si durabilitatea prevazute. 11.3.3 Trebuie realizata 0 cornpactare adecvata 111 zonele de variatie a sectiunii transversale, in sectiunile inguste, In nise, In sectiunile cu aglornerare de armature $i la nodurile dintre elementele strueturilor. 11.3.4 Viteza de turnare ~icompactare trebuie sa fie suficient de mare pentru a evita formarea rosturilor de turnare si sufieient de redusa pentru a evita tasarile sal! supraincarcarea eofrajelor $i sustinerilor acestora, Rostul de turnare se poate forma in tirnpul turnarii daca betonul din stratul anterior se intareste lnainte de turn area si compactarea urmatorului strat de beton. 11.3.5 Pot f stabilite conditii suplimentare de executare a lucrarilor eu privire la metoda $i viteza de turnare, 111 cazul in care exists prevederi suplimentare pentru finisarea suprafetei. 11.3.6 Trebuie evitata segrcgarea In timpul turnarii si compactarii betonului. 1J .3.7 Pe durata turnarii si cornpactarii, betonul trebuie sa fie protejat impotriva radiatiei solare nefavorabile, vanturilor puternice, inghetului, apei, ploii si zapezii, In anexa G sunt cuprinse prevederi privind punerea 111 opera a betonului: cu agregate usoare, autocompactant, eiclopian, aplicat prin toreretare, turnat In cofraje gIisante sau turnat sub apa. 11.3.8 Betonul trebuie sa fie pus In lucrare imediat dupa adueerea lui la locuI de turnare, tara a-i afeeta earaeteristicile. 11.3.9 La turnarea betonului trebuie respectate urrnatoarele reguli generale: a) cofrajele din lemn, betonul veehi sau zidariile - care sunt in contact eu betonul proaspat - trebuie sa fie udate ell apa atat cu 2 ... 3 ore inainte cat $i irnediat inainte de turn area betonului. dar apa rarnasa In denivelari trebuie sa fie lnlaturata; b) descarcarea betonului din mijloeul de transport, se face In bene, pornpe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct in cofraj; c) refuzarea betonului adus la loeul cle turnare $i interzicerea punerii lui In opera, 711 conditiile In care nu se incadreaza in limitele de consistenta prevazute sau prezinta segregari; se adrnite imbunatatirea consistentei numai prin utilizarea unui aditiv superplastifiant ell respeetarea prevederilor aplieabile din NE 012-1;

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.X11.2010

73

d)

inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,0 m In cazul elementelor eu latime de maximum 1,0 m si 1,5 m 'in celelaltc cazuri, inclusiv elemente de suprafata (placi, fundatii etc.); c) turnarea betonului In clemente cofrate pc 'inaltimi mai mari de 3,0 111 se face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica), avand capatul inferior situat la maximum 1,5 m de zona care se betoneaza; f) raspandirea uniforma a betonului 'in lungul elementului. urmarindu-se realizarea de straturi orizontalc de maximum 50 cm Inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului turnat anterior (a se vedea ~i pet. 11.3. I O.t); g) corectarea pozitiei armaturilor 'in timpul turnarii. In conditiile 'in care se produce deformarea sau deplasarea acestora fata de pozitia prevazuta 'in proiect (indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor In
consola);

urrnarirea atenta a inglobarii complete In beton a armaturii, cu respectarea grosimii acoperirii, In conformitate cu prevederile proiectului ~i ale reglementarilor tehnice 'in vigoare; i) nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii In timpul betonarii si nici asezarea pe arrnaturi a vibratorului; j) urrnarirea atenta a umplerii complete a sectiunii in zonele cu arrnaturi dese, prin indesarea laterals a betonului cu ajutorul unor sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; In cazul In care aceste masuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilitati de acces lateral, prin spatii care sa permita patrunderea vibratorului In beton; k) luarea de masuri operative de remediere 'in cazul unor deplasari sau cedari ale pozitiei initiale a cofrajelor si sustineri lor acestora; I) asigurarea desfasurarii circulatiei lucratorilor si rnijloacelor de transport 'in timpul turnarii pe podine astfel rezemate, incat sa nu modifice pozitia arrnaturii; este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zone le Cll beton
proaspat; 111) turnarea se face continuu,

h)

pana

la rosturile de lucru prevazute 'in proiect sau

'in procedura de executare; n) durata maxima admisa a intreruperilor de turnare, pentru care nu este necesara luarea unor masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului; 'in lipsa unor determinari de laborator, aceasta se considera de 2 ore de la prepararea betonului, In cazul cimenturilor cu adaosuri ~i 1,5 ora 'in cazul cimenturilor tara adaosuri; 0) reluarea turnarii, 'in cazul cand s-a produs 0 intrerupere de turnare de durata mai mare, numai dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform subcap. 11.5; p) permiterea instalarii podinilor pentru circulatia lucratorilor ~imijloacelor de transport local al betonului pe planseele betonate, preCllm ~i depozitarea pe acestea a unor schele, cofraje sau armaturi este permisa numai dupa 24 ... 48 ore, in functie de temperatura mediului si de tipul de ciment utilizat (de exemplu 24 ore, dad temperatura este de peste 20°C ~i se foloseste ciment de tip I, avand clasa mai mare de 32,5). 11.3.10 Compactarea betonului trebuie realizata dupa cum urmeaza: a) betonul trebuie astfel compactat incat sa contina oelus; cantitate minima de aer

0

la selectarea metodei de compactare si Ia stabilirea consistentei betonului. sa depaseasca 100 rnm.intreruperea functionarii vibratorului din diferite motive. tipul elementului etc. beton autocompactant). dupa caz.3. cornpactarea se efectueaza cu vibrator de interior. c) 111 afara cazului 'in care se stabileste 0 alta metoda. sau de prelungire a duratei de asteptare pe santier inainte de turnare. j) In timpul compactarii betonului proaspat. diafragme.0 m. Se adrnite compactarea rnanuala (cu maiul. se adopts una din solutiile: (i) cofrarea unei fete pe maximum 1. 'in functie de consistenta betonului. g) 111 cazul In care structura contine cofraje pierdute. se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga inaltime si turnarea pe la partea superioara a elementului. Se evita vibratiile excesive care pot conduce la slabirea rezistentei suprafetei sau la aparitia segregarii. stratul de beton dupa compaetare nu trebuie. PARTEA I. in mod normal.1 I Turnarea b) .74 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. k) betonul se compacteaza numai atat timp cat este lucrabil. este prevazuta prin reglementari speciale (beton fl uid. beton monogranular. e) vibrarea Cll vibratoare de adancime sau de suprafata se aplica sistematic dupa turnare pana la eliminarea aerului oclus.introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau desimii armaturii si nu se poate aplica eficient vibrarea externa. 11. trebuie evitata dcplasarea arrnaturilor si/sau a cofrajelor. b) in cazul In care se intrevad dificultati la compactarea betonului precum si In cazul elementelor cu inaltime mai mare de 3.2010 compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee. 853 bis/20. trebuie luata in considerare absorbtia de energie a acestora. f) In mod normal. In afara cazului in care se demonstreaza prin turnari de proba ca sunt acceptabile grosimi mai mario Pentru a obtine 0 compactare corespunzatoare. pereti) se face respectandu-se urmatoarele prevederi suplimentare: a) In cazul elementelor cu inaltirnea de maximum 3. 11) in sectiuni eu grosimi mari. vergele sau sipci. se recomanda ca grosimea stratului de beton turnat sa fie mai mica dedit inaltimea tijei vibratoare. (ii) turnarea ~i compactarea prin ferestrele laterale (a se vedea pet I I. asigurandu-se sistematic vibrarea ~i revibrarea suprafetei stratului anterior.X11. daca vibrarea betonului nu este stanjenita de grosimea redusa a elernentului sau de desimea armaturilor. .0 m.. cu ciocanirea cofrajelor) 'in urmatoarele cazuri: .e). d) vibrarea se utilizeaza ca metoda de compactare ~inu ca metoda de deplasare a betonului pe distante lungi.3. i) cand se utilizeaza numai vibratoare de suprafata. poate fi uneori necesara 0 vibrare suplimentara la margini. Nr. caz In care punerea in opera trebuie sa continue pana Ia pozitia corespunzatoare unui rost.0 m inaltime ~i complctarea cofrajului pe rnasura turnarii. reluarea compactarii stratului de suprafata este recomandata pentru cornpensarea tasarii plastice a betonului situat sub primul rand de arrnaturi orizontale. In paralel.9. betonului in clemente verticale (stalpi.

capacitatea de turn are a betonului Cb exprimata 'in m3/h. cofrajul se monteaza pe una din fete pe intreaga inaltime. ]. 853 bis/20. daca volumul acestora depaseste 100 1113. c) la turnarea placii se folosesc repere dispuse la distante de maximum 2.numarul necesar de trepte suprapuse. c) detalierea tehnologiei de tunare a betonului se face in mod obligatoriu. de regula. se admite crearea unui rost de lucru la liS . In vederea asigurarii calitatii lucrarii.3.0 m. 2. maxima admisa pentru turnarea 11l1l1i nou strat sau treapta de beton.. deosebita atentie zonelor 11. In scopul reducerii eforturilor din temperatura ~i contractie. cornpletandu-se pe masura turnarii.13 Turnarea betonului in structuri III cadre se face acordand de la nod uri.asigurarea unei temperaturi cat mai scazute pentru bet0I1111 proaspat. tinand seama de: . daca procedura de executare a lucrarilor nu contine alte precizari. pe inaltime de maximum 1. iar pe cealalta fata. Aceste prevederi se aplica si in cazul elementelor cu grosimea de 0.. . PARTEA I. 111 acelasi timp.5 m. 113 din deschiderea placii ~i turnarea ulterioara a acesteia. pentru a asigura umplerea completa a acestora..MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. d) primul strat de beton trebuie sa aiba 0 consistenta Ia Iimita maxima admisa prin procedura de executare a lucrarilor si trebuie sa nu depaseasca grosimea de 30 em..]4 Turnarea betonului in elemente rnasive. reclucerea temperaturii agregatelor prin stropire artificiala..3. .durata de timp T. fie In trepte.. fulgi de gheata etc.5 111. e) Illl se admit rosturi de lucru inclinate rezultate din curgerea libera a betonului.grosimea stratului sau treptei. conform detaliilor din fig.3. se face avand in vedere aspectele particulare prezentate in continuare: a) adoptarea de masuri speciale la stabilirea cornpozitiei betonului si a tehnologiei de tunare. . respectiv cea mai mica dintre valorile capacitatii de preparare ~i a capacitatii de transport de la statie sau de la locul preparare Ja eel de punere In opera. betonului In grinzi si placi se face cu respectarea urmatoarelor prcvcderi I 1. Nr. b) grinzile si placile care sunt in legatura se toarna. .0111. respectiv a elementelor la care cea mai mica dimensiune este eel putin egala cu 1. b) turn area betonului In elemente masive se face He in strat continuu.8 . utilizarea de apa rece.adoptarea unui tip de ciment cu caldura de hidratare redusa (core1at cu cJasa betonului) si a unui dozaj cat mai scazut.12 Turnarea suplimentare: a) turnarea grinzilor si a placilor incepe dupa 1. utilizand In acest scop un aditiv reducator de apa si agregate Cll dimensiuni cat mai mari.x1l. . 2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau peretilor pe care reazerna. pentru a asigura respectarea grosimii placilor prevazute III proiect 0 11. prin caiete de sarcini sau proceduri de executare a lucrarilor. la stabiIirea compozitiei si prepararii betonului se urmareste: .2010 75 c) In cazul peretilor de recipienti. care nu poate depasi 50 em.

.. " / / y_ . 20DC > 20°C <10° C 211 2 3 4 6 5 .intervalul maxim de suprapunere a treptelor (in exempluI din fig. Nr. di("~.Turnarea betonului In elemente masive.durata de transport.. TabeluI 13 T (are) pentru temperatura medie de: 10D . pana la tunarea betonului.T..:. in lipsa unor asemenea determinari se pot avea In vedere valorile orientative prezentate In tabel ul 13..durata de timp pana Ia inceperea prizei betonului.grosimea stratului (H): H =:::50 em . 11=4.--:::-:::.76 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.tia '*4 ----------.. . sau 111 trepte (directia de turnare este de la stanga spre dreapta) .conform eelor aratate mai inainte.2010 Durata de timp. PARTEA I. 'in care: ell ajutorul relatiei: T .. grosime stabilcsc prin respcetarea urmatoarelor conditii (a se vedea fig. Durata de timp T.•/ r..dimensiunile treptei: H·L::.durata de stationare si de transport local.Ts.---- .... = T . In strat continuu. se stabileste T. .- " ~ ~ L· Eli7rJNAR£ IN rf...H) se Beton Fara aditivi intarzietori Cu aditivi intarzietori Grosimea stratului sau dimensiunile treptei (latime . 2 .Ta / n·B In care: Ci.XII.B. Ta.~EPT': ~I ordiu:a de' 6!~a~ ~~~~~~~~~~~~~~ Fig.. Cl. ~iT./. 853 bis/20. 2. n . - . 2) privind: .-:-. T( . rezultat pentru treptele 8/4 si urmatoarele) 8E71J#AR€ IN $TRAT cum-INV b~~I1rJIt!. Ts . intre terminarea incarcarii mijlocului de transport al betonului la statia de preparare si terrninarea descarcarii la locul de turnare. pana la inceperea prizei betonului se determina de un laborator de speeialitate autorizat.

Nr. impermeabilitate etc. In ceea ce priveste evolutia rezistentei 'in timp. temperatura etc. b) evitarea efectului contractiei betonului. 11. duritate. b) aplicarea unor produse care se inglobeaza 'in stratul de suprafata al betonului pentru a-i conferi proprietati speciale (de exemplu. ~a finisarea suprafetei nu trebuie sa ramana lapte de ciment. din punctul de vedere al tratarii si protectiei betonului. pentru tratarea si protectia betonului. viteza curentilor de aer 'in contact cu betonul etc. 'ill functie de clasele de expunere.4. precum ~i caracteristici ale betonului proaspat (raport AIC. impermeabilitatea. dupa caz. agenti agresivi etc. decat 'ill cazul in care se specifica altfel. Caracteristicile avute in vedere sunt: a) rezistentele si deformatiile betonului. (ii) evitarea. 111 perioada de dupa turn are. trebuie sa faca obiectul caietelor de sarcini intocmite de proiectant. b) cunoasterea comportarii betonului utilizat. ciment. a producerii fisurilor ~i. daca este cazul.). dupa caz.) asupra cornportarii betonului respectiv In perioada de intarire ~i cea dupa intarire.4. 853 bis/20. pe baza cunoasterii domeniului de utilizare. pc baza cerintelor beneficiarului lucrarii. a suprafetei acestuia (Jipsa fisurilor.).1 Tratarea ~i protectia betonului. impact etc. 'in perioada de intarire si cea dupa intarire.2 Prevederile privind tratarea ~i protectia betonului nu se refera la: a) tratarea terrnica accelerata prin incalzire intern a sau externa care. sclivisire): c) tratarea suprafetei vazute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu. Tratarea suprafetei betonului. porozitate. Aceste caracteristici sunt determinate. d) cunoasterea mijloacelor si produselor care se pot utiliza.3 Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare ~i protectie a betonului SLLnt: a) stabilirea. c) cunoasterea influentei conditiilor de mediu (temperatura. PARTEA I. conform punctelor (b) si (c).). 11. trebuie sa faca obiectul unor prevederi speciale. agregate rnonogranulare aparente). a conditiilor specifice privind unele caracteristici ale betonului si. umiditate. 111 functie de tipurile de ciment.4 Tratarea si protectia betonului dupa turnare 11. In functie de tipul betonului si de conditiile de mediu preconizate. c) durabilitatea. daca este cazul.XII.15 Finisarea suprafetei prin netezire cu rigla salt mistria se efectucaza la intervale si intr-o maniera care sa perrnita obtinerea finisarii specificate.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. agregate ~iaditivi.4. dupa caz. a inghetului sau a contaminarii cu sub stante daunatoare (uleiuri. 'in functie de domeniul de utilizare si de conditiile de mediu din aceasta perioada.2010 77 11. In timpul finisarii nu se adauga apa. au scopul de a asigura atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv.3. a actiunilor mecanice daunatoare (vibratii. 11. . de: (i) impiedicarea evaporarii apei din beton. agenti de intarire a suprafetei sau alte materiale.).

5 Pentru protectia betonului se utilizeaza. 50% ~i 70%. care influenteaza durata tratarii betonului. in functie de cornpozitie. situatie in care aceste mas uri trebuie stabilite pe baza unor determinari. 11..V compozite sunt mai sensibile la carbonatare decat betoanele preparate cu cimenturi Portland de tip r. sunt: raportul apa/ciment (AIC).4.mentinerea unei suprafete umede de beton.raportul (r) dintre valoarea medie a rezistentei la cornpresiune dupa 2 zile (t~1112)~i valoarea medic a rezistentei la compresiune dupa 28 zile (fcm28). tipul ~i clasa cimentului. avand in vedere ca. . Nr. este permisa numai daca acestea sunt indepartate cornplet inainte de unnatoarea operatic. separat sall eombinat: . In functie de urrnatoarele situatii: a) necesitatea un or masuri deosebite.4 Prevederile specifice privind protectia si tratarea betonului trebuie sa tie cuprinse In proiect.4. pe suprafetele ce urrneaza a fi tratate sau pe suprafetele pe care este necesara aderarea altui material.amplasarea de invelitori urnede pe suprafata si protejarea acestora impotriva uscarii: . Utilizarea produselor de tratare pentru protectie la imbinarile constructive.6 La stabilirea duratei de tratare ~i de protectie a betonului trebuie sa fie avuti 'in vedere urmatorii pararnetri: a) conditiile de mediu din perioada de exploatare a constructiei exprimate prin c!asele de expunere stabilite In NE 012-1.5 . tipul ~i proportia aditivilor. se VOl' prevedea masuri speciale 111 proiect sau in caietul de sarcini. de regula.1I.4. betoanele preparate cu cimenturi de tip Il . b) sensibilitatea betonului la tratare..9. . 11. 853 bis/20.aeoperirea suprafetei betonului cu folii impermeabile la vapon. PARTEA I. In acest sens. se recornanda prelungirea duratei de tratare pentru primul caz. In cazurile In care procentul necesar este mai mare de 70%.4. care poate fi stabilita in functie de: .4. 11. Betonul eu un continut redus de apa (raport AIC mic) ~i care are 111 cornpozitie cirnenturi cu rezistenta initiala mare (R) atinge un anumit nivel de imperrneabilitate mult mai rapid dedit betonul preparat Cll un raport AIC ridicat si cu cimenturi cu rezistenta initiala uzuala (N). d) viteza de dezvoltare a rezistentei betonului. rezultand durate ale tratarii diferite. determinate prin incercari initiale sau bazate pe performantele cunoscute ale unui beton eu compozitie similara (a se vedea NE 012-1). la care trebuie sa ajunga rezistenta betonului in perioada de tratare. b) aplicarea unor masuri generale. . Cele mal nnportante caracteristici ale cornpozitiei betonului. De asemenea.78 MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. urrnatoarele metode. se deosebesc doua situatii: (i) constructii aflate In c1asele de expunere XO sau XC 1. Pentru acest procent sunt stabilite trei clase: 35%. cornune.pastrarea cofrajului 'ill pozitie. prin udare ell apa. In functie de clasa de expunere. In cazul utilizarii aceluiasi raport AIC. sau daca se dovedeste ca nu au nici un efect negativ asupra operatiilor ulterioare. . fixate la margini si la imbinari pentru a preveni uscarea. c) procentul din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile.aplicarea unui prod us de tratare corespunzator.2010 11. conform prevederilor de la pct.xll. . (ii) constructii af1ate 'in alte clase de expunere. printr-un laborator de specialitate.

se determina dupa cum urrneaza.4. prevazute In tabelul 15.4. c) elemente structurale din constructii ce urrneaza a fi expuse unor conditii corespunzatoare altor clase de expunere dedit XO sau XCI. A: Durata tratarii betonului functie de tipul de ciment utilizat la prepararea acestuia este specificate In reglementari speeifiee de executie. astfel: (i) daca acestea nu sunt supuse altor conditii prevazute In proiect: conform conditiilor pentru atingerea a 50% din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile. 11. dad prin proiect nu se prevede altfel: conform conditiilor pentru atingerea a 35% din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.4. la ora 12 (2) Pentrutemperaturi sub 5 DC.l) sunt prezentateeu titlu inforrnativ.XII.2010 79 e) conditiile de mediu 111 timpul tratarii: temperatura si expunerea umiditatea.OC t> 25 25> t> 15 15>t>IO 10> t> 5 1. viteza vantului sau curentilor de aer. precum prezentul normativ. Duratele minime prezeutate 111 anexa N a norrnativului NE 012-1 (tabelul N. b) elemente structurale din constructii ce urmeaza a f supuse doar conditiilor din c1asele de expunere XO sau XCI.15) 2.0 1. pentru: a) elemente nestructurale. prevazute In tabelul 14. PARTEA I. zile Evolutia rezistentei betonului.6 c).50) Perioada minima de tratare.30 > r > 0. (ii) daca acestea sunt supuse unor conditii prevazute 111 proiect (de exemplu rezervoarele pentru lichide): conform conditiilor pentru atingerea a 70% din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile.5 5 8 . pentru care nu se pun conditii privind tratarea: perioada minima de tratare trebuie sa fie de 12 ore. 11.0 5 II ( I) Temperaturi Ie sunt cele masurateziua. prevazute ill tabelul 16. NOT directa la soare.6. 853 bis/20. r medie lenta suprafata betonului'!' (t).0 1. avand 'in vedere ~i precizarile de la pet. durata se prelungeste eu 0 perioada egala eu timpul cat aeestea au valori sub 5 °C (2) (0. Tabelul 14 Temperatura la rapida (1' > 0.30) 1.50> r> 0.5 215 (0. dupa caz.7 Durata de tratare a betonului stabilita 'in functie de parametrii prezentati la 11. Nr. cu conditia ca priza sa nu dureze mai mult de 5 ore si temperatura la suprafata betonului sa nu fie sub 5°C.5 4 2.

PARTEA I. Conditii de mediu In timpul tratarii nefavorabile Agresivitate durata de pe exploatare Durata de tratare recornandata: I II 1 3 zile 5 7 zile III 10 14 zile IV > 14 zile Sensibilitatea betonului la tratare Fig.oC la Perioada minima de tratare.30> r > 0.5 Evolutia rezistentei betonului.x11.5Q} 3 5 7 Evolutia rezistentei betonului. zile t> 25 25 > t ~ 15 15>t~10 10> t ~ 5 (2) rapida (1' ~ 0. zilc t> 25 25 > t > 15 15>t>10 10> r > 5 sub rapida _(r ~ 0. 3 . 3. durata se prelungeste 5 -c perioada egala eu timpul cat aeestea au valori 11. Ia ora 12 C?) Pentru temperaturi sub 5°C.5 4 7 7 12 18 9 0 (1) Temperaturile sunt cele masurate ziua.4.50> r:::: 0.5 2.5 3.50> r ~ 0.8 in cazul in care parametrii care determina durata tratarii nu pot fi cunoscuti In detaliu.30) (0. r medie lenta (0.Parametri ~idurata de tratare a betonului .50) 1.15) 5 6 9 12 13 21 (2) 9 eu 0 18 30 (1) Ternperaturile sunt eele masurate ziua.30) (0. 853 bis/20. r medie lenta I (0.30> r ~ 0.5 3.15) I I 2.0 2. se recomanda aplicarea indicatiilor din fig.80 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. la ora 12 (2) Pentru temperaturi sub 5°C. durata se prelungeste eu sub 5°C perioada egala ell timpuI cat aeestea au valori Tabelu! 16 Temperatura suprafata betonului(l) (t).2010 Tabellil 15 Temperatura suprafata betonului(i) (t). Nr.OC la Perioada minima de tratare.

. 11.6.2 Pentru constructii cu caracter special.5. . a nelivrarii la timp a betonului etc. perpendiculara pc axa acestora.5 Cerintele enuntate la pct.I.2).3 .MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.5.4 trebuie sa fie indeplinite si in cazul rosturilor accidentale ce au aparut ca urmare a conditiilor climaterice.). de regula.5. PARTEA I. realizate 11. radiere etc. Aceasta face ca stabilirea pozitiei acestora.9 Temperatura suprafetei betonului nu trebuie sa scada sub QOC inainte ca suprafata betonului sa atinga 0 rezistenta care poate suporta inghetul tara efecte negative (de regula.1 Rosturile de lucru sunt suprafetele pe care se intrerupe turnarea betonului in elementele in care. a proiectului. 853 bis/20.l1. precum ~i tratarea corespunzatoare a zonei. eu toate datele necesare. 5 ore de la betonare sau in functie de rezultatele incercarilor de laborator. mentionate In acest capitol.. rezervoare. 11.I. fe. constructii masive. elemente de mare deschidere.6 Conditii prealabile si conditii necesare la punerea in opera a betonului 11.X11.5. e) asigurarea conditiilor specifice punerii In opera a betonului. b) indeplinirea conditiilor prealabile privind aprobarea inceperii turnarii betonului prevazute la pet. 11. rosturile trebuie.1 Conditiile prealabile. 11. de asemenea.. sa fie deosebit de importante. din beton impermeabile. pre cum si a celor de [a pct.inaintea betonarii. 'in principal.6 Recornandari privind stabilirea pozitiei rosturilor de lucru sunt date in anexa F.I. b) tratarea rosturilor de lucru: . suprafata betonului existent trebuie udata si lasata sa absoarba apa. 11. In cazul in care rezistenta atinsa de beton.spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitu] prizei betonului (cca. iar la placi ~ipereti perpendiculara pe suprafata lor.2010 81 11. din cauza unor defectiuni.3 Rosturile de lucru VOl' f realizate tinand seama de urmatoarele: a) suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi. pozitia rosturilor de lucru trebuie indicata in proiect precizandu-se si modul de tratare (benzi de etansare.inainte de betonare suprafata rostului de lucru va f bine curatata indepartandu-se betonul ce I1U a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sanna pentru a inlatura pojghita de lapte de ciment ~i oricare alte impuritati. cuve.II.5. . 11. ( a se vedea pet. pentru cazuri conform pet. prelucrare etc.5. dupa regula: betonul trebuie sa tie saturat dar suprafata zvantata. este mai mare de 5 Nzmm"). dupa care se va uda. 11. c) 11.5 Rosturi de Iueru la turnarea betonului [ 1.5. pentru continuarea turnarii betonului. sectiunea din beton este considerata continua. la proiectare. silozuri.4 La structurile impermeabile. 1.II. 1 1.5. precum si cele necesare la punerea 'in opera a betonului sunt.5.3. 1. pe santier. urmatoarele: a) existenta. Nr.4.

dupa caz. 7 Decofrarea 11.cofrajele fetelor inferioare la placi ~i grinzi se pot indeparta.7. precum si a personalului calificat. tratarea betonului etc.. 711 functie de temperatura mediului ~i de viteza de dezvoltare a rezistentei betonului.e . iata de clasa. in functie de temperatura mediului ~i de viteza de dezvoltarc a rezistentei betonului.2 Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie.5 Nzrnrn". sunt date dupa cum urmeaza: . suporta aproape lntreaga solicitare prevazuta prin calcul. se face prin incercarea epruvetelor de control. confectionate In acest scop si pastrate 'in conditii similare elernentelor In cauza (a se vedea anexa H. In tabelele 17. urmatoarele procente: . c) personal calificat pentru activitati Ie respective. se recornanda incercari nedistructive.pot indeparta dUJ)a ce be:ol1:11 a~atins_o rezistenta la compresnme de mmunum 2. b) se recornanda urmatoarele valori ale rezistentei la compresiune la care se poate decofra: . Trebuie acordata 0 atentie deosebita elementelor de constructie care. dupa decofrare. 11.3 Recornandari eu privire la termcneJe minime de decofrare a fetelor laterale. La aprecierea rezultatelor obtinute pe epruvetele de control trebuie sa se tina seama de faptul dl poate exista 0 diferenta intre acestc rezultate ~i rezistenta reala a betonului din element (evolutia diferita a caldurii In beton 111 cele doua situatii. mentinand sau remontand popi de siguranta. solicitarile pentru care acestea au fost proiectate. dupa caz. se vor lua masuri de a exista alternative In asigurarea dotarilor tehnice. PARTEA I. 11. In cazurile In care exista dubii in legatura cu aceste rezultate. sau a altor intreruperi accidentale. 853 bis/20.82 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI.85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6. urrnatoarele: a) dotari tehnice pentru transportul ~i turnarea betonului. 18 si 19 se prezinta recornandari cu privire la terrnenele minirne de decofrare si indepartare a popilor de siguranta.0 m. numai In conditiile In care rezistenta la compresiune a betonului a atins. aer cornprimat etc. apa.7. c) indepartarea popilor de siguranta se face la termenele stabilite 'in proiect. din cauza nefunctionarii mijloacelor de cornpactare prin vibrare.p~rtile ~laterale ale ~ofrajelor s. ] 1. d) materiale corespunzatoare (spre exemplu. prccum si la terrnenele orientative de incercare a epruvetelor de beton In vederea stabilirii rezistentei betonului. Nr. tabelul H1). Pentru a evita intreruperi ale turnarii betonului In afara rosturilor de lucru prevazute.70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6.XII. .1 La decofrare trebuie sa se respecte urmatoarele prevederi: a) e1ementele pot fi decofrate In cazul in care betonul are 0 rezistenta suficienta pentru a putea prelua. b) facilitati neeesare: energie electrica. astfel meat sa nu tie deteriorate fetele ~imuchiile elementelor. pentru tratarea si protectia betonuJui.6. a facilitatilor respective.2 Conditiile specifice punerii 'in opera a betonului sunt. integral sau partial. Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care se cofreaza sau la care se toarna betonul. precum ~i rata de rezistenta determinata prin incercari conform SR EN 206-1 si SR EN 12390-3.7.0 m. In principal. produse de tratare pentru protectia betonului). pentru eompaetarea betonului si. 'in vederea decofrarii. .).2010 11.

slabirea pieselor de descintrare (pene. 1l. Tabelul19 +5 Dimensiunile deschiderii elementului Temperatura mediului (OC) +10 +15 +10 +5 Evolutia rezistentei betonului Lenta Medie Durata de la turnare (zile) 14 9 10 8 14 12 II 18 18 28 21 28 I +15 <. In tabelul 17. decofrarea urmand a se face pe baza proceclurilor de executare (Ill functie de tipul cimentului utilizat.5 Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12. sustinerile cofrajelor se desfac incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand simetric catre reazeme. proiectul trebuie sa contina precizari In legatura eu executarea acestor operatii: numarul de reprize de descintrare.12.0 rn :::'6. Inaltimile de coborire etc.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. In tabelul18. 111 tabelul 19. 6. 853 bis/20.0 111 6.. zone segregate) care pot afecta stabilitatea constructiei decofrate.Duratele prezentate in tabele sunt orientative. placilor subtiri etc. precum si ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajului si sustinerilor acestuia. 'in cazul in care se constata defecte de turnare (goluri. Tabelul 18 Dimensiunile deschiderii elernentului +5 I +10 Lenta Temperatura mediului (OC) I +15 I +5 I +10 Evolutia rezistentei betonului Durata de la turnare (zile) I Medie +15 I I < 6. Nr. 11..0 .Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub + 5° C. Hira socuri: clecofrarea se face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele care se decofreaza. 12. atunci durata minima de decofrare se prelungeste cu durata respectiva. ..Om 6 _l 10 I 5 8 I I 4 6 _L 5 _L 6 I 5 5 I I 3 4 c) pentru indepartarea popilor de siguranta.7.7. arcelor. vinciuri) se face treptat.x11.0 m.4 In cursul a) b) c) d) operatiei de decofrare trebuie respectate urmatoarele reguli: desfasurarea operatiei trebuie supravegheata direct de catre conducatorul punctului de lucru.0 III :::. se sisteaza demontarea elementelor de sustinere piina la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare. cu mentinerea popilor de siguranta.0111 18 24 36 5 7 14 NOT A .2010 83 a) pentru fetele laterale. precum ~i pentru deseintrarea esafodajelor care sustin cintrele boltilor. PARTEA I. Tabelul 17 Evolutia rezistentei betonului Lenta Medie +5 2 "" Temperatura mediului (0C) + 10 Durata de la turnare (zile) 1 1/2 I + 15 1 I b) pentru fetele inferioare ale cofrajelor. temperatura mediului exterior) In momentul in care elernentele au atins rezistentele minime indicate In functie de tipul de element si dirnensiunile cleschiderilor: .

11. portiuni dislocate etc.3 In cazurile 111 care se constata neconformitati (la dirnensiuni. PARTEA I. . Nr.8. 853 bis/20.6 In tennen de 24 de ore de la decofrarea oricarei parti de constructie sc face 0 examinare amanuntita a tuturor elernentelor de rezistenta ale structurii. prin exarninare vizuala directa. precum si eventuale defecte constatate.) sau degradari (fisuri. de catre conducatorul punctului de lucru. conform anexei H. prin sondaj. defectelor si/sau degradarilor 1111 se va efectua decat pe baza acordului proiectantului. se procedeaza la indesirea verificarilor prin sondaj. J 11.): e) masurarea dimensiunilor (ale sectiunilor. In urma verificarilor incheindu-se un proces verbal de receptie calitativa. Rernedierea neconforrnitatilor. ale golurilor etc. prin sondaj. b) documentele privind calitatea betonului proaspat livrat si condica de betoane. pana la verificarea intregii suprafete vizibile.1 Receptia lucrarilor de punere In opera a betonului se efectueaza. ~1 a trasabilitatii acestora: d) evaluarea starii betonului. pozitii.2010 1.). in apropierea intersectiilor de suprafate orientate diferit etc. defecte (segregari.7. 11. Este interzisa efectuarea de remedieri inainte de efectuarea acestei exam inari.XII. La aceasta receptie participa reprezentantul investitorului si este invitat proiectantul. armaturi aparente etc.8. c) verificarea existentei corpurilor de proba. consemnand in procesul verbal toate constatarile facute. care trebuie sa stabileasca solutii pentru fiecare categorie dintre acestea. a golurilor etc. tabelul HI.).8. reprezentantul investitorului ~i de catre proiectant (daca acesta a solicitat sa fie convocat). rosturi vizibile etc. dupa decofrarea elementeJor sau partilor de constructie respective.).84 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. mai ales 'in zonele deosebite (inguste ~iinalte.) si a distantelor (pozitia relativa a elementelor. pentru elemente sau parti de constructie. a pieselor inglobate.8 Receptia lucrarilor de punere in opera a betonului 11. incheindu-se un proces-verbal 'In care se VOl' consemna calitatea lucrarilor. daca este prevazuta 'in proiect sau stabilita de beneficial'.2 Aceasta receptie are la baza: a) proiectul lucrarii.

In general. a) tipul de instalatie de pretensionare utilizat. printr-un sistem de management al calitatii certificat. Prevederi privind determinarea pierderilor de tensiune prin frecare. 853 bis/20. (v) determinarea pierderilor de tensiune prin frecare.1. pe Ifll1ga prevederile legate de armatura pretensionata (pct. Necesitatea intocmirii proiectului tehnologic pentru pretensionare. efectueaza 12.XII. De asernenea. dad'! este cazul.2010 85 12. conform prevederilor din proiect. e) programul operatiunilor pentru protectia armaturii pretensionate. inclusiv portiunea necesara prinderii in prese. (ii) fortele de control. tinand seama cle moclulul de elasticitate al armaturii ~i de pierderile de tensiune prin frecare determinate pe santier. conform prevederilor legale in vigoare.12. precum ~i programuJ special de precornprimare. Lucrarile de precomprimare (pretension are. tinand seama de marimea reala a pierderilor de tensiune prin frecare determinate pe santier. PRECOMPRIMAREA 12.. daca in proiect se prevede ea precornprimarea sa fie efectuata In etape. proclusele si instalatiile utilizate pentru protectia arrnaturii pretensionate si a ancorajelor. cu armature pretensionata postintinsa se pe baza proiectului tehnologic care. cu luarea In eonsiderare a conditiilor concrete in care se efectueaza operatiile respective. pentru executarea lucrarilor de precomprimare.1. injectare) VOl' fi executate numai de echipe dotate cu personal. 1) documentele care trebuie sa fie intocmite privind pretensionarea ~i protectia arrnaturii pretensionate.1. b) conditiile preliminare privind pretensionarea: (i) rezistenta betonului.1 Executarea lucrarilor de precomprimare se realizeaza de catre executantii care pot asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor pentru structuri de constructii din beton precomprirnat.9 .2 Precomprimarea elementelor/structurilor. daca este cazul. (iv) verificarea starii annaturii pretensionate (inclusiv a acceselor in canale) si a ancorajelor. trebuie sa contina cel putin urmatoarele prevederi privind pretensionarea ~i protectia armaturilor si ancorajelor.3 Proiectantul trebuie sa prevada in proiect datele si conditiile privind prevederile de la pct. precum si cele privind fisa de pretensionare .1.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. c) programul de pretensionare: (i) ordinea de pretensionare a armaturilor. Alungirea se calculeaza pentru lungimea totala a armaturii pretensionate. elaborandu-se pentru aeesta caietul de sareini. Nr.1. proiectantul trebuie sa definitiveze pe santier: a) marimea fortei de control. b) marimea alungirii de control a armaturii pretcnsionate pentru efortul unital' de control. sunt prezentate in anexa £2. in special. . instalatii ~i echipamente corespunzatoare si VOl' f supraveghete de un inginer competent in acest domeniu. 12.(I).1).1 Prevederi generale 12. (iii) modul de masurare a fortelor de control. (iii) verificarea starii esafodajelor. va f precizata in proiect. (ii) verificarea starii elementelor respective. d) sistemele. si a zonelor de ancorare. PARTEA I.i fisa de injectare.2 (b) . Echipele VOl' avea In componenta ~i personal ate stat profesional.

clasa manornetrelor de lucru sa fie de maximum 1. Manometrul etalon trebuie verificat periodic.1.l. face parte din activitatea de executare a lucrarilor. . manipularea si depozitarea manornetrelor trebuie sa se faca Cll deosebita atentie pentru evitarea socurilor. .0. b) pe langa manometrele utilizate trebuie sa se dispuna de Inca 0 serie de manornetre de rezerva.). iar valoarea alungirii corespunzatoare intervalului dintre presiunea zero si presiunea treptei alese ca zero conventional se obtine prin extrapolare.5 Se recornanda ca toate datele din fisele de pretensionare sa se completeze direct in timpul efectuarii lucrarilor.presiunea maxima adrnisibila a manornetrului sa fie CLl eel putin 30% mai mare decat presiunea maxima de lucru. precum si In caz c1eaccic1ente procluse 111 timpul transportului sau utilizarii acestuia. iar pentru manometrele etalon de maximum 1. 12. e) se recomanda ca manornetrele utilizate sa aiba urrnatoarele caracteristici: . 12. pentru a se trage concluziile asupra realizarii alungirii prevazute. eel putin 0 data pe an.6 Instalatiile de pretensionare trebuie sa fie garantate de furnizor si verificate. Exactitatea la realizarea fortei trebuie sa fie de minimum ±3%.X11. Se atrage atentia asupra corelarii manometrelor gradate In bari cu cele In atmosfere: c) in afara de manometrele de lucru ~icele de rezerva trebuie sa se dispuna ~i de un manometru etalon. In acele cazuriin care conditiile de Iucru nu fac posibila intocmirea directa a fiselor.7 Utilizarea instalatiilor se face In conformitate cu indicatiile producatorului regulile tehnologice de executare a elementelor din beton precomprimat. loviri etc. utilizat pentru verificarea periodica a manometrelor de lucru. puna la capaeitatea lor maxima. Nr. verificarea se face prin montarea in paralel a manometrului de lucru si a manornetrului etalon. Citirile inregistrate se prelucreaza inainte de blocarea definitiva a ancorajelor. In cazul unor structuri cu numar mare de faseicule cu caracteristici identice. 853 bis/20. de executantul lucrarilor. se refera la fiecare armatura pretensionata si este asigurata de personalul care efectueaza lucrarile de pretensionare. datele de pretensionare pot fi inscrise intr-un caiet de lucru completat In timpul pretensionarii. Fisele de pretensionare reprezinta unicul act valabil pentru stabilirea calitatii operatiilor de pretensionare.4 Conformitatea fortei de pretensionare efective.1. fisele intocmindu-se pe baza datelor respective. 12. fiind determinata de clasa de precizie a manometrului si de variatia pierderilor prin frecare in prese. datele fiind reunite sub forma tabelara adecvata. Masurarea alungirii armaturii pretensionate se incepe dupa realizarea primei trepte considerate drept treapta "zero conventional". in locul fiselor individuale se poate utiliza 0 fi~a comuna pentru mai multe fascicule. stabilita pe baza de rnasurari In timpul pretensionarii ~i consernnata in fisele de pretensionare. d) verificarea manometrelor de lucru se face eel putin saptamanal si imediat cand manornetrele au suferit socuri (de exemplu scaparea armaturii din presa.diametrul cadranului sa fie de minimum 100 111m pentru a permite 0 citire cat mai exacta.6.2010 12.8 La instalatiile la care se utilizeaza manometre trebuie respectate urrnatoarele prevederi: a) transportul. de 0 unitate de metrologie. PARTEA I.1. .86 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. $i ell 12.l. Acestea se anexeaza la Cartea tehnica a constructiei.

2. care trebuic sa fie urmarite pe parcursul tensionarii. in care pretensionarea 12.7 Pentru a se evita aparitia unei neuniforrnitati exagerate a eforturilor In arrnaturi In cazul fasciculelor. ornologat.2. 12. deoarece la descarcare valorile sunt influentate de schimbarea sensului frecarilor interioare din presa. astfel 'incat deplasarea conului reprezinta valoarea de corectie. dupa introducerea presei.2. In vederea realizarii scurtarii elastice a betonului 'in timpul transferul ui. se recornanda 12.3 Citirea indicatiilor manometrului se face numai la cresterea foarte lenta a presiunii sau imediat In momentul opririi pompei. La fiecare treapta se VOl' nota toate datele care sa permita stabilirea alungirii si a fortei de pretensionare.2010 87 .antisoc" cu glicerina sau alt sistem mecanic sau hidraulic de protectie. la ternperaturi de minimum +SoC. Nr. 12. 'in vederea rnontarii lor corespunzatoare 'in ancorajul de inventar. De regula. acestea VOl' fi ordonate pentru a putea fi identificate.XII. imediat dupa impanarea acestora 'in ancorajul de inventar al presei se traseaza semne pe to ate armaturile (in vecinatatea pieselor de ancorare). de regula.2.2. 'in cazul fasciculelor. 12. f realizata intr-o singura operatic. prin: a) masurarea deplasarii unor rep ere trasate pe armaturi. fasciculul se deblocheaza din ancorajul presei de pretensionare ~i se reia operatia de pretensionare.sa fie de tip .2.2. 12. 12. PARTEA I.5 In cazuri speciale. Daca se constata lunecari neuniforme importante (mai mari de 5 mm). 12. .MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. [nainte de montarea presei.. pentru stabilirea alungirii efective.1 Pretensionarea 12. Presarea intermediara a conului de ancorare se recomanda sa se fad! cu 0 forta egala cu 70% din forta de presare finala. In cazul b). 60% din forta de control. fasciculelor pana la forta de control nu poate ca In prima etapa de pretensionare sa se atinga 40 .1.9 Asigurarea respectarii tuturor prevederilor din prezenta reglementare tehnica privind lucrarile de precomprimare revine inginerului ate stat care conduce aceste lucrari.. ansamblul format de sarme si conul ancorajului de inventar sc deplaseaza simultan.2 Este obligatoriu ca presa cu care se executa intinderea armaturii sa reazerne pe elementul ce se precomprima. 853 bis/20.6 Alungirea armaturii In cursul pretensionarii se deterrnina cu precizia de 1 111m.2 Efectuarea pretensionarii armaturilor se va face. b) primele doua trepte sa fie egale intre ele si egale cu eel mult 1/6 din efortul unital' final. Pentru aceasta este necesar ca: a) presiunea corespunzatoare treptelor de pretensionare sa corespunda unor diviziuni ale cadranului manometrului. c) sa se reprezinte pe hattie milimetrica diagrama efort-alungire pentru verificarea linearitatii acesteia In vederea extrapolarii datelor. valorile obtinute trebuie corectate prin scaderea deplasarii armaturilor ca urmare a impanarii progrcsivc in ancorajul de inventar al preset. daca este necesar.4 Pretensionarea armaturii pana la valoarea de control se va efectua 'in 4 sau 5 trepte. b) masurarea deplasarii pistonului.

intre valorile inregistrate la cele doua extrernitati putand exista diferente.88 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. dc-alungul acesteia. evitandu-se socurile si indoirea arrnaturilor..2. 12. se va verifica. de regula. inainte de dernontarea manometrelor pentru verificare. limitele extreme (±IO%) se VOl' reduce In conformitate cu specificatiile tehnice ale procedeului. asimetria fasciculului etc . in ancoraj $i indepartarea presei. cu pana la 5% fata de valoare prevazute 111 project. se opreste si se clispune verificarea 12. la la circa 100 111mde fata ancorajului. prevazute in proiect. procedeul de ancorare a armaturilor cu piulite). in canale. forta poate f redusa la valoarea din proiect. Nr. stabilitatea si eventualele defonnatii sau deplasari ale elernentelor pe care reazema armatura pretensionata. b) -5% la -1 0%: se permite sporirea temporara a fortei de control. pretensionarea duritate). Toate operatiile se fac ell atentie.9 Dupa efectuarea ancorajele tip inel-con care trebuie sa fie tinut Daca asemenea ancorajelor (geometrie. pentru ca alungirea masurata sa fie cuprinsa in limitelc indicate la (a). a se constata eventualele alunecari. In acest caz se are In vedere sporirea lungimii de taiere a sarrnelor. 12.3 Efectuarca lucrarilor de protectie a armaturii pretensionate 12. 12. se recomanda ca presiunea sa fie redusa la minimum 20% pentru a se evita mentinerea instalatiei la 0 presiune prea ridicata.11 In cazul armaturilor pretensionate exterioare. a materialului de protectie prevazut In proiect.2. la 0 distants de minimum 50 mrn de ancoraj.10 Taierea extrernitatilor arrnaturilor se face 'i11 momentul inceperii pregatirilor pentru injectare. La pretensionarea din am be Ie capete. cornparatia se face pentru intreaga alungire. dupa pretensionarea unui numar de fascicule identice si stabilirea domeniului de variatie a alungirilor se cauta sa se determine cauzele producerii acestora. pretensionarea se considera corespunzatoare. In functie de viteza de realizare a fortei. la fiecare treapta.2010 pretensionarea fiecarei armaturi se compara valoarea alungirii efective corespunzatoare fortei de control. PARTEA I. d) rnai mari de ± 10% : se opresc lucrarile de pretensionare ~i se anunta proiectantul. Taierea capetelor sarmelor nu este necesara dad betonarea zonelor de capat permite inglobarea lor la intreaga Iungirne.2. Daca diferentele constatate intre alungirea prevazuta $i cea masurata sunt In limitele: a) ±5%: operatia de pretensionare se considers satisfacatoare. In cazul un or depasiri semnificative ale domeniului respectiv. care pot conduce la alunecarea armaturilor din ancoraj. In cazul procedeelor de precomprimare ell ancoraje definitive deplasabile In timpul pretensionarii (de exemplu. blocarii arrnaturii pretensionate se traseaza un semn pe arrnaturi sub urmaire pana a doua zi pentru alunecari au loc. iar In lipsa acestora se vor adopta limitele ±8%. c) +5% la + 10%: se efectueaza 0 verificare suplimentara a manornetrelor $i.2. b) acoperirea ancorajelor prin bctonare sau cu alte sisteme. Taierea sarmelor se face cu diseuri rotative sau cu flacara oxiacetilenica. Eventuala indoire a sarrnelor se face eLI chei speciale. prin: a) injectarea.3.1 Protectia arrnaturii pretensionate se realizeaza.ln cazul cand acestea corespund etalonarii. dupa atingerea valorii maxirne.8 La 12. 853 bis/20. cu alungirea prevazuta In programul de pretensionare. deoarece aceste deforrnatii sau deplasari pot influenta valoarea al ungirilor masurate. . efectuandu-se blocarea ancorajului In acesta situatie.XII.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 853 bis/20.X11.2010

89

masuri speciale, pentru armaturile pretensionate exterioare, prevazute in caiete de sarcini, dar eel putin cele aratate 'in continuare. La realizarea protectiei arrnaturii pretensionate se VOl' avea in vedere prevederile SR EN 446 si SR EN 447. Dad lucrarile de protectie a arrnaturii pretensionate nu se efectueaza In scurt termen de la terminarea pretensionarii (maximum 7 zile), inainte de a efectua Iucrarile de protectie se va exam ina stare a arrnaturii pretensionate 'in zonele vizibile rezultatul examinarii fiind consernnat intr-un document de constatare. In cazul aparitiei unor fenomene de coroziune, se va anunta proiectantul pentru a decide in privinta continuarii lucrarilor. 12.3.2 Principalele cerinte privind injectarea canalelor armaturilor prctensionate sunt urrnatoarele: a) rcspectarea caracteristicilor materialului de injectare; b) cornpletitudinea umplerii canalelor, consemnata in fisele de injectare, pentru fiecare canal in parte (a se vcdea anexa E2). 12.3.3 Conditiile prealabile specifice, care trebuie avute In vedere inainte de inceperea lucrarilor de injectare a canalelor arrnaturilor pretensionate, sunt urrnatoarele: a) verificarea traseului canalului sub aspectul posibilitatii de circulatie a amestecului de injectare, precum ~i a posibilitatii de aerisire; b) asigurarea prepararii amcstecului de injectare in conditiile ~i cantitatile stabilite; c) existenta prevederilor, in specificatia de project, privind amestecul de injectare si eventualele conditii speciale; d) existenta conditiilor tehnice specifice acestor lucrari (dotari tehnice, inclusiv pentru inlocuiri, daca este cazul, facilitati etc.). 12.3.4 Conformitatea realizarii injectarii, 'in sensul asigurarii umplerii complete a canalelor ~i a mentinerii acestei umpleri, face parte din activitatea de executare a lucrarilor, se refers la fiecare canal injectat pentru care se intocmeste fisa de injectare ~i este asigurata de personalul care efectueaza lucrarile de injectare. Eventualele neconformitati, evidentiate in fisele de injectare, se rezolva cu acordul proiectantului. 12.3.5 0 atentie deosebita la protectia de caput se acorda ancorajelor dorn.
Cll

c)

bulb sau bucle pe

12.3.6 Protectiile temporare ale arrnaturilor, care se prevad a fi pastrate ~i dupa realizarea protectiei pennanente pe baza de cirnent, trebuie indicate in caietul de sarcini In urrna deterrninarilor efectuate de un laborator de specialitate, prin care sa se confirrne ca nu sunt afectate aderenta si protectia impotriva coroziunii. 12.3.7 lntervalele de timp in care trebuie realizata protectia permanents se stabilesc pe baza prevederilor de la pct.9.4.1. Eventualele prelucrari de la capete se VOl' proteja prin mansoane sigure impotriva degradarilor mecanice sau coroziunii. In aceste intervale de timp trcbuie sa se evite corodarea armaturii, prin una sau mai multe din urrnatoarele masuri: - impiedicarea patrunderii apei In canale; - evacuarea apei patrunse accidental In canale, prin orificiile de golire prevazute 'in punctele de cota minima ale traseelor si suflare cu aer comprimat; - protejarea prin invelire a portiunii exterioare a fasciculelor.

90

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

In situtiile exceptionale in care termenul de realizare a protectiei nu poate fi respectat, se cere avizul proiectantului asupra masurilor de protectie ce trebuie adoptate. 12.3.8 Operatiile de realizare a protectiei armaturilor pretensionate (injectare, torcretare, betonare) se fac la ternperaturi ale mediului ambiant cuprinse intre +50C si + 30°C. Tn cazul in care temperaturile I1U se inscriu in limitele mentionate, protectia armaturilor se poate face numai cu respectarea unor masuri speciale, care trebuie sa fie avizate de proiectant. 12.3.9 Este obligatorie stabilirea compozitiei amestecului (pasta de ciment) pentru injectare, pe baza unor incercari prelirninare de laborator privind determinarea proprietatilor amestecului, cu respectarea urrnatoarelor reguli: - incercarile se efectueaza pe cel putin doua probe diferite de ciment, prelevate din lotul de ciment aprovizionat; - pentru toate amesteeurile se reproduc strict aceleasi conditii de preparare (malaxare, temperatura etc.). Rezistenta minima la compresiune a amestecului de injectare trebuie sa fie stabilita 111 proiect. Este interzisa utilizarea clorurii de calciu sau a altor substante care contin clor si care favorizeaza eorodarea arrnaturilor. 12.3.10 Se recomanda ca inainte de inceperea injectarii sa se asigure utilajul si dispozitivele de rezerva necesare (rnalaxor, pompa de injectare, furtune, sarme pentru desfundat etc.) pentru o eventuala interventie la toate punetele de aeees ale fascieulului. De ascmenca, trebuie sa se elimine orice neetanseitate a pompei ~i racordurilor, care poate conduce fie la introdueerea aerului In canal, fie la obturarea 111 tirnpul injectarii. Nu se pot utiliza procedee de injectare la care deplasarea amestecului se face Cll ajutorul aerului eomprimat. 12.3.11 Pregatirea aneorajelor 111 vederea injectarii se face tinand seama de prevederile proiectului, Etansarea zonei ancorajelor 'in vederea injectarii se face fie eu mortar, beton sau rasina epoxidica, fie cu un capac metalie si garnitura de etansare fixat de placa metalica de sub
ancoraj.

Ambele variante trebuie sa permits cuplarea sigura si etansa a furtunului prin care se face alimentarea eu amesteeul de injectare si inchiderea sub presiune a circuitului. In aeest scop se pot utiliza fie bucati de furtun sau teava din material plastic care se stranguleaza la terminarea injectarii, fie robineti. 12.3.12 lnainte de injeetare se procedeaza la spalarea canalului, precum ~i la verificarea etanseitatii si continuitatii lui, utilizand apa sub presiune sau aer comprirnat trecut prin filtru de ulei. Spalarea trebuie sa fie mai intensa daca armatura a fost protejata cu ulei emulsionabil, Aeeste operatii se fae eu eel putin 15 minute inainte de inceperea injectarii, In cazul canalelor captusite sl cu eel putin 60 minute, 111 cazul canalelor necaptusite. Grice neetanseitate constatata trebuie sa tie reparata inainte de inceperea injectarii, Eliminarea apei se recomanda a se face cu aer eomprimat, daca nu au fost prevazute orificii de scurgere In punctele cele mai de jos ale canalului, 12.3.13 La fasciculele orizontale introducerea amesteeului de injectare se face prin: - axa ancorajului pentru fascicule rectilinii sau cu deviatii mici; la lungimi mai mari de 30,0 111, pentru cazul canalelor necaptusite, si 40,0 m pentru canale

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 853 bis/20.X11.2010

91

captusite, trebuie sa se prevada teuri intermediare de control, interventie sau eontinuare a injectarii; - teuri de injectare amplasate in punetul eel mai de jos al canalului. In eazul faseieulelor eu traseu curb; distanta Intre teuri nu trebuie sa depaseasca 20,0 m. 12.3.14 La fasciculele vertieale sau obliee eu inclinare mare, introdueerea arnestecului de injeetare se face prin axa ancorajului de la partea inferioara a faseieulului. Se recornanda ca la fascicule ell lungime mai mare de 25,0 111 sa se prevada teuri de control al umplerii sau dc injectare In caz de necesitate (de exemplu cand pompa nu poate realiza presiunea necesara pentru intreaga inaltime a eanalului). La fasciculele verticale sau oblice ell inclinare mare, trebuie sa sc prevada teuri de reinjeetare amplasate la 0 distanta cuprinsa intre 1,5 si 3,0 m de ancorajul superior. 12.3.15 La fasciculele cu un capat ancorat prin inglobare in beton, modul de amplasare, in aceasta zona, a teurilor de injectare sau control, trebuie sa garanteze umplerea pana la contaetul cu betonul in care este ancorat fascicului. 12.3.16 In cazul elernenrelor realizate din boltari se recomanda sa se prevada eel putin care un teu de control pe traseul fiecarui fascicul. 12.3.17 Introducerea amestecului pentru injectare In canale se face cu respectarea urrnatoarelor reguli: a) injectarea se face cu pompe prevazute cu membrana, snec sau piston; b) accesul in canal se face continuu si lent (6 ... 12 m/rnin), toate orificiile In lungul canalului fiind la inceput libere; se va avea grija deosebita ca prin pompare sa nu se intrcduca aer odata eu amesteeul; diversele orificii trebuie sa tic astupate pc masura ce amestecul ajunge In dreptul lor. Dopurile de astupare a orificiilor trebuie sa tie umezite in prealabil pentru a putea fi indepartate ulterior; c) In functie de modul de desfasurare a injectarii la prime le fascicule, se poate uvea In vedere 0 reducere a fluiditatii amestecului; d) dupa ce fluiditatea amestecului iesit prin ultimul orificiu este apropiata de cea determinate initial, orificiile se astupa ~i se mareste presiunea cu circa 3 bar peste presiunea de injectare a amestecului; aceasta suprapresiune se mentine constants timp de circa 2 minute, In cazul canalelor captusite, si de circa 3 minute, 'in cazul canalelor uecaptusite. In cazul utilizarii aditivilor expansivi, presiunea se poate reduce la 2 bar iar durata la 1 minut, In acest caz fie se utilizeaza dopuri din materia le poroase, care sa permita eliminarea apei separata din amestecul de injectare, tie orificiile sunt lasate libere, intr-o prima etapa, ~i astupate ulterior; e) canalele care comunica intre ele trebuie sa fie injectate simultan sal! unul dupa altul Hira intrerupere, trebuind sa existe certitudinea umplerii complete a tuturor canale lor; f) dupa aproximativ 45 minute de la injectare, se procedeaza obligatoriu la reinjectare, fiind respectate aceleasi conditii ca si la injectare; cantitatea de amestec introdusa la reinjectare trebuie sa tie de maximum 10% din cea inrrodusa la injectare (inainte de racordarea pompei, accesul trebuie sa fie desfundat cu 0 tiil metalica adecvata); g) reinjectarea eanalelor verticale sau oblice se face prin teurile prevazute special in acest scop, Se recomanda efectuarea reinjectarii chiar In cazul utilizarii unor aclitivi expansivi. lntervalul de timp la care se face reinjectarea este de aproximativ 45 minute de la terminarea injectarii, Se recomanda ca la primele canale injectate sa se faca doua sau trei reinjectari, la diverse intervale de timp.

0 atentie deosebita trebuie sa se acorde acestei operatii la fasciculele cu inclinari mari la capete ~i la cele verticale. eu ajutorul unor constructii sau arnenajari auxiliare. Nr. Pe toata perioada de incalzire trebuie sa se rnasoare.+SoC si. evacuarea . totusi.3. este obligatorie izolarea elernentelor de atmosfera exrerioara. 12. raze infrarosi i. In cazul In care exista pericolul ca prin coroziune betonul sa fie deteriorat. coborarea rapida a temperaturii la -20GC. Se recomanda ca la aceste canale sa se prevada orificii In punctele inferioare. . efectuata in aceleasi conditii.. cu toate masurile luare. dupa care efectul sedimentarii amestecului de injectare devine neglijabil.3.. operatia respectiva se face prin axa conului superior.92 MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI. 12.3. registre de tevi cu apa calda sau abur. numai Cll aer comprimat. RezuItatele obtinute trebuie sa fie inregistrate In fisa de injectare. care sa confirme ca nu are loc cresterea volurnului dupa mentinerea timp de 36 ore la temperatura de +2°C . 12. deoarece in cazul utilizarii apei. temperatura mediului ambiant coboara sub +SOC. ob!igatoriu. din 6 in 6 ore.3. in functie ~i de temperatura exrerioara. sensibiJ. Cantitatea de amestec introdusa la reinjectare nu trebuie sa depaseasca. in cazurile exceptionale In care nu s-a reusit efectuarea reinjectarii prin teul special prevazut. De regula.XII.201 0 pentru a se stabili intervalul optim de reinjectare. ca a patruns apa in canale. incalzite la 0 temperatura minima de +SoC. pana la fata betonului sau pan a la capatul tevii teului. PARTEA I. Injectarea trebuie sa se efectueze la minim 48 ore de la inceperea incalzirii.21 Inainte de injectare trebuie sa se procedeze la verificarea continuitatii canalelor. cu incepere de Ia pozarea arrnaturii ~i pan a la efectuarea operatiei de injectare. Se recornanda ca in toate cazurile In care injectarea se face In perioade foarte reci. h) la circa 24 ore dupa terminarea operatiei de injectare toate golurile ramase la orificiile de injectare.determinarca sedimentarii ~i a rezistentei la compresiune: 0 determinare pentru toata cantitatea de amcstec utilizata la injectarea fasciculelor dintr-un schimb. perrnitandu-se evacuarea apei separate la partea superioara.. temperatura realizata: vaJorile obtinute se inregistreaza 'in coloana de observatii din fisa de injectare. Tevile metalice ale teurilor de acces trebuie sa fie indepartate sau protejate.19 Daca In perioada In care sc fac injectarea si intarirea amestecului de injectare. golire sau control. 10% asigura obtinerea UI111i amestee rezistent la inghet.20 in conditiile In care se prevede ca injectarea sa se realizeze pc timp friguros. trebuie sa se ia masuri sporite de impiedicare a patrunderii apei In canale. apoi.determinarea fluiditatii: la fiecare ~alja de arnestec. aceasta trebuie sa fie evacuata imediat cu ajutorul aerului comprimat. astfel ca eventuala apa patrunsa sa se poata evacua liber. In cazu! in care.18 Pentru controlul calitatii arnestecului de injectare trebuie sa se efectueze urrnatoarele probe cu metodele prevazute In standardele in vigoare: . 12.. sa se utilizeze amestecuri rezistente la inghet. aceasta verificare se face. un volum de pori de 6 . trebuie sa fie umplute cu amestecul de injcctare. 853 bis/20. pentru a se detecta eventualele blocari datorate formarii unor dopuri de gheata. cantitatea necesara pentru inlocuirea golului format prin sedimentare. se constata. Indilzirea trebuie sa continue eel putin 48 ore dupa terminarea operatiei de injectare. rezistente electrice etc. cu aer caJd. verificate prin probe de laborator. orientate in jos sau lateral.

iar clasa de rezistenta se recomanda sa fie egala cu cea a betonului din elemente.1). b) efectuarea unei curatari ingrij ite a suprafetei. La pregatirea ~i introducerea amestecului de injectare se respecta prevederile mentionate anterior.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. 40°C. trebuie sa se proeedeze la spalarea si incalzirea peretilor canalelor si la topirea eventualelor resturi de gheata ramase in canale. dupa sablare.. daca este cazul. unele canale spalate nu pot f injectate In aceeasi zi.22 La elementele sau constructiile din beton precomprimat la care se prevede ca armatura pretensionata. Betonul sau mortarul de protectie trebuie sa fie cat mai compact. 853 bis/20. sa aiba aderenta cu betonul. acestea VOl' fi indepartate de pe armatura. In cazul 'i11 care se constata existenta unui dop de gheata. in functie de agresivitatea mediului (a se vedea pet.XI1. trebuie sa se ia masuri .amestecul trebuie S21 fie la 0 temperatura de eel putin +20oC in momentul introducerii In canal: . 12. este necesara evacuarea integrals a apei din acestea. in acest scop. a aburului.3.3. In acest scop. Pentru cazurile necuprinse in aceste prevederi se solicita avizul unui laborator de specialitate. Acoperirea ClI mortar sau beton se stabileste prin proiect. In ziua injectarii. respectiv M30. 12.3. operatiile se fae 'i11 conformitate ell reglernentarile tehnice aplicabile si cu respectarea urmatoarelor prevederi: a) la stabilirea sortului granular al nisipului si a dimensiunii maxime a granulei de agregat se line seama de distanta minima libera dintre doua sarme alaturate ~ide grosimea stratului de protectie.. in cazul 'in care. Renuntarea la aceasta prevedere se poate face numai pe baza unor prescriptii speciale. Nr. prin proiect trebuie sa se prevada eel putin urmatoarele: modul de punere In opera a betonului san a mortaruJui de protectie.ca protectia armaturii sa se faca dupa remedierea neetanseitatii betonului. . 12.4.incepand Cll fazele prernergatoare pretensionarii . din motive exceptionale. Este interzisa incalzirea armaturii pretensionate prin trecerea unui curent electric. lntroducerea apei calde se face nurnai In acele canale pentru care exista certitudinea ca pot fi injectate 'in aceeasi zi. atat In canalul obturat.se recomanda utilizarea de aditivi pentru sporirea volumului de pori al amestecului ~iimbunatatirea comportarii la inghet. utilizandu-se aer comprimat incalzit. cu urmatoarele masuri suplimentare: . canale le se umplu eu apa il1calzita la 30 . aflata la exteriorul sectiunii. 9. conditiile privind impermeabilitatea. dar eel putin egala cu C20/2S. se .23 La elernentele la care fata opusa celei pe care este plasata armatura pretensionata vine In contact cu lichide sau cu materiale agresive. eventual prin sablare: daca exista urrne de rugina. cat si In cele alaturate (neobturate). grosimea stratului.apa de amestecare trebuie sa fie la 0 temperatura intre +30oC si +40oC. care se mentine in canale timp de circa 15 minute. se introduce aer cornprimat incalzit. pana la asigurarea continuitatii canalului (prin topirea completa a ghetii).24 La elementele sau constructiile la care protectia armaturii exterioare este prevazuta sa se Cadi prin torcretare. Aceasta operatic se efectueaza de minim doua ori. fapt care se verifies prin iesirea libera a aerului prin capatul opus.2010 93 acesteia din canalele obturate este foarte anevoioasa. Este interzisa utilizarea. PARTEA I. clasa mortarului sau a betonului.

daca prin proiect nu se prevede altfel.2010 efectueaza curatarea suprafetei cu un jet de aero Daca armatura a fost protejata temporal'. dupa caz: b) luarea In considerare a documentelor privind stare a armaturii. Pentru cazurile necuprinse In aceste reglementari se cere avizul unui Iaborator de specialitate. La receptia lucrarilor va f invitat proiectantul.. curatarea se va face cu procedee care sa nu conduca la degradarea acesteia.2 Verificarea privind pretensionarea armaturii se refera la: a) verificarea realizarii fortei de control ~i verificarea rnentinerii acesteia.12. jet de apa si aer cornprimat etc. 1n conditiile In care se prevede mentinerea protectiei ternporare.1 aliniatuI ultim. I Verificarea lucrarilor de precomprimare consta In: a) verificarea documentelor privind confectionarea.4.3. PARTEA I. precum si.). Receptia lucrarilor de precomprimare efectuata pe baza verificarilor aratate (pct.9. In timpul si dupa efectuarea pretensionarii. mai ales 'in zonele de ancorare a armaturii pretensionate. de regula.4.3.4. montarea pretensionate (pct. ce se dezvolta In expIoatare. 12. 111 cazul precizat la pet.) si a fiselor intocmite pentru aceste operatiuni.3) se cornentioneaza in procesul verbal de receptie calitativa pc faze (pentru lucrari care devin ascunse). striviri locale etc. verificare care se efectueaza prin examinarea directa a tuturor acestor zone (fisuri.3 Verificarea privind protectia armaturii pretensionate se refera la: a) verificarea c1ocumenteJor privind livrarea ~i receptia procluselor implicate. a elementelor de sustinere a arrnaturii exterioare de-a lungul acesteia si a rosturilor Ia clemente asamblate prin precomprimare.12. 12. prevazute In proiect. prin care se stabilesc detaliiIe de executare in functie de conditiile specifice (distants intre armaturi.3.XI1. 12.4. ~l 12.1 ~i 12. dupa caz. 853 bis/20. b) verificarea privind pretensionarea armaturii: c) verificarea privind protectia arrnaturii pretensionate.2). J2. 12. Nr. .. dupa umplerea cu apa a acestora si realizarea. In masura in care este posibil. prin examinare directa.1 .4. e) verificari in tirnpul operatiunilor privind protectia armaturii pretensionate (injectare. de exemplu cu lapte de ciment sau cu alte substante de protectie ternporara care reduc aderenta.4.94 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. a conforrnitatii ell prevederile proiectului. 12.26 Sisternele de protectie anticoroziva a suprafetei straturilor aplicate prin torcretare sau turnare se adopts si se executa pe baza prevederilor din reglernentarile specifice 111 vigoare.25 Protectia armaturilor cu beton sau mortar turnat se prevede prin proiect si se realizeaza nurnai pe baza un or experimentari prealabile.). Recipientul nu se goleste pana la obtinerea rezistentei torcretului.4 Verificarea si receptia lucrarilor de prccomprimare receptia armaturii 12. aderenta de stratul suport etc. precum ~i a starii acestora. posibilitate de cornpactare.4. 12. verificare care se efectueaza in timpul pretensionarii pentru fiecare armatura pretensionata si se consemnaza In fisele de pretensionare: b) verificarea starii elementelor precornprimate. conform conditiilor din prezentul norrnativ (pct. c) aplicarea mortarului prin torcretare la protejarea armaturilor infasurate sub tensiune pe recipienti se face. a presiunii maxirne a apei. betonare etc. acestea trebuie sa fie indepartate prin procedeul care se dovedeste mai eficient (sablare.).9).

Proiectul (proiectuI tehnologic) va cuprinde eel putin urrnatoarele: a) cantitatea de clemente de montat. dupa caz.4 Produsele necesare pentru rezemari umede (mortar) sau uscate (aparate de rezem metalice. La stabilirea masurilor necesare pentru fixarea provizorie a elementelor la montare se VOl' avea In vedere prevederile standardelor SR EN 1991-1-6 si SR EN J991-J-6/NB. atestarea de conformitate cu standardele sau documentele tehnice legale de referinta. . Nr. structurale superioare se va efectua sub conducerea si in dorneniul constructiilor si a 13. i) modul de pozitionare si regulile de verificare a respectarii abaterilor admisibile pentru montare.1 Prevederi generale 13. din neopren arm at etc.). j) masurile necesare pentru fixarea provizorie a elementelor. PARTEA I. a caietului de sarcini. d) metodele de montare. pe care se monteaza elementele prefabricate. e) ordinea de desfasurare a operatiilor de montare. prin proiect sa sc prevada necesitatea intocmirii proiectului tehnologic ~i elaborarii.2010 95 13 MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE 13.) trebuie sa fie conform proiectului si sa aiba. 13.2 Montarea elementelor prefabricate supravegherea unui personal cu studii responsabilului tehnic cu exectia Iucrarii. utilajuI necesar si amplasamentul acestuia. care nu trebuie sa fie stanjenita de elementele ce se monteaza 'in continuare sau prin executarea altor Iucrari. defalcata pe sortimente: b) mijloacele de transport pana la locul de montare.1. prin receptia conform prevederilor prezentului normativ. intocmit In concordanta cu ordinea de montare a elementelor si tinand seama de timpul necesar pentru intarirea betonului de monolitizare a imbinarilor. daca este cazul.1.1 Montarea elementelor prefabricate se efectueaza pe baza datelor din proiect. dupa cum urmeaza: a) cele din clemente turnate in situ. urmind ca. h) 1110dulde pregatire a suprafetelor pe care VOl' rezerna elementele ~i a zonelor de monolitizare. precum si pentru imbinari umede (monolitizari cu beton si arrnatura) sau uscate (prin sudura. 853 bis/20. precum ~i a altor lucrari secundare.1. 111) abaterile admisibile la montare. I) etapele la care este necesara 0 receptie partials a lucrarilor de montarc sau de imbinare. k) ordinea de executare a sudurilor si conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca sudurile. Armatura si betonul se vor realiza si pune III opera 'in conformitate CLl prevederile prezentului normativ.1. f) formatiile de lucru necesare pentru montare. In functie $i de cornplexitatea lucrarilor de montare. 13.3 Succesiunea operatiilor de montare este conditionata de posibilitatea executarii imbinarilor definitive. Pieseleinglobate 111 beton se considera corespunzatoare. g) graficul calendaristic de lucru pentru transportul ~i montarea elementelor prefabricate.X11.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. c) locul de depozitare pe santier ~i conditiile de asezare si rezernare (daca rnontarea IlU se executa direct de pe mijlocul de transport). cu suruburi etc. de catre proiectant.

c) verificarea cotei de nivel a suprafetelor de asezare pe care se rnonteaza elementele. trebuie utilizate cabluri/funii pentru oprirea balansarii.1 Urnplerea rosturilor dintre elementele prefabricate prin: (boltari sau panouri) se poate face a) turnare de beton 111 spatii largi (100 . fie prin executarea imbinarilor definitive.3 Executarea prefabricate rosturilor la clemente sau constructii asamblate prin precomprimare din boltari sau panouri 13.3. Indiferent de tipul elementului. Nr.2010 b) cele din clemente prefabricate (pentru lmblnan ~i pentru documentele privind calitatea acestora. b) trasarea de detaliu pentru pozitia de asezare. la ridicarea $i deplasarea orizontala 111 stare suspendata a elementelor.. 853 bis/20.200 mm) b) matare sau injectare de mortar In rosturile avand grosimea de 15. daca este cazul: (iii) pozitia si forma corespunzatoare a armaturilor sau ale altor piese care intra 'in imbinare. 20 111m inaltime pentru verificarea prinderii elementelor In dispozitiv.. in special sub urmatoarele aspecte: (i) respectarea conditiilor privind dimensiunile ~i forma (planitate.. ..x11. La ridicarea elementelor prefabricate se va executa In prealabil 0 ridicare provizorie de pan a la cca.2.2 Pentru montarea elementelor prefabricate se VOl' folosi utilaje care sa asigure montarea in conditii de securitate. rugozitate etc. PARTEA I.2. Elementele vor fi eli berate din dispozitivul de prindere numai dupa realizarea corecta a rezemarii. d) pregatirea mijloacelor provizorii de asigurare a stabilitatii elernentului montat pfma la realizarea imbinarii definitive. respectiv In cazul imbinarilor umede sau mixte.1 Inainte de montare trebuie realizate urmatoarele: a) verificarea suprafetelor care Yin In contact si a celor care intra In imbinare.96 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. Este interzisa montarea de elemente pe aIte clemente.). 55 mm pentru elemente cu inaltimea mai mare de 1. Este obligatoriu a se asigura echilibrul stabil al tuturor elementelor montate sau care reazema pe acestea. perierea cu perie de sarma $i spalarea din abundenta In cazul 'in care Yin in contact cu beton de monolitizare sau mortar de poza). Asigurarea se va realiza inaintea desprinderii elementului din carligul macaralei. 13. dupa caz: (ii) prelucrarea corespunzatoare (spre exemplu.2 Realizarea montarilor si unbinarilor manipulare). 13. dupa eel putin 3 zile de la betonare. fie prin mijloace provizorii. daca este cazu!. cat $i pe elernentele care se monteaza.. 13.5 111. (iv) starea de curatenie.5 111 si de 35 . eliberate de producator.30 mm pentru elemente cu inaltimea pana la 1. pnn 13. care nu au fost fixate definitiv (cu exceptia cazurilor prevazute prin proiect). Piesele de prindere provizorie nu vor putea fi demontate decat dupa executarea imbinarii definitive. cu rep ere atat pe zonele de asezare.. Imbinarile definitive trebuie sa fie executate 'in cel mai SCUtt timp posibil de la montare.

Nr. b) sa aiba asigurata pozitia relativa (coincidenta. prisme 40 x 40 x 160 111m sau euburi cu latura de 70. b) sa asigure conditia de etanseitate (forma rostului sa perrnita aplicarea materialului sau garniturii de umplere).se va verifica starea canalelor (obturare. 853 bis/20.MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. prin amprentarea suprafetelor.2010 97 c) lipirea cu rasini epoxidice. continuitate) a canale lor: c) sa fie executate coreet fetele din rost si suprafetele acestora sa nu prezinte stirbituri.3.4 Continuitatea si etanseitatea canalelor 'i11 rost se poate realiza 'in una din urmatoarele variante: . pe baza documentelor tehnice legale.5 Pentru asamblare. De asernenea. polietilena sau Pvc. curatenie). PARTEA I. rupturi sau fisuri. urmatoarele cerinte: a) sa asigure legatura intre materialul din rost (beton.3 Realizarea rosturilor trebuie sa satisfaca. c) dimensiunile rostului trebuie sa permita realizarea imbinarilor armaturilor nepretensionate ~i betonului 'In conditii corespunzatoare.pentru beton. boltarii sau panourile prefabricate se vor aseza pe reazeme (calaje.mansoane reeuperabile din caueie sau alt material.3. . ~i 7 mm pentru rosturi peste 25 111m grosime. dirnensiunea maxima a agregatelor trebuie sa nu depaseasca 3 111m pentru rosturi cu grosimea pana la 25 mrn. caz 'in care grosimea rostului nu va depasi 1 mm: utilizarea rasinilor se va face pe baza documentelor tehnice legale si a prevederilor furnizorului d) alte metode speciale. prevederea de mustati de armatura ~i arm area cu plase a rostului. 13. asamblarii se vor examina.3.3.pentru mortar.3. . Inca 0 data. murdaria si eventualul strat superficial de lapte de ciment de pe fete le dinspre rosturi ale boltarilor si panourilor. aceasta legatura se asigura. utilizand : . inclusiv.3.7 Inainre de asezarea boltarilor san panourilor 13. controlul calitatii materialului din rosturi se efectueaza la data inceperii precornprimarii si la 28 zile de la turnarea rosturilor. boltarii sau panourile prefabricate. dupa caz. . 11101iar)~i betonul din boltari. e) lungimea eordoanelor de sudura sau petrecerea buclelor de armatura din rost trebuie sa se incadreze in limitele tolerantelor din proiect.x11. este necesar sa se verifice concordanta dintre lungimea reala a elementului si cea prevazuta 'in proiect. care sa perrnita scurtarea elementului pe care II forrneaza (deplasarea lor) la precomprimare ~i descentrarea usoara a rcazemelor interrnediare.2 Boltarii sau panourile care urmeaza a f asamblate prin precomprimare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) sa fie receptionate bucata Cll bucata si sa corespunda prevederilor proiectului. cu atentie. 13. dandu-se o atentie deosebita reazemelor de capat care trebuie sa fie capabile sa preia greutatea proprie a intregului element mra a se produce denivelari irnportante. 13. platforme. 13. dupa caz.7 mm. 13. cuburi cu latura de 150 111m sau cilindri. pentru a avea certitudinea ca acestia corespund din punet de vedere calitativ cerintelor proiectului. d) rezistenta betonului din rost trebuie sa fie superioara cu 0 clasa rezistentei betonului din elemente.se vor indeparta praful. fundatii netasabile).6 Tnainte de inceperea .mansoane nerecuperabile din tabla. CLI ajutorul periei de sarma ~i prin spalarea cu apa. 111 pozitia de asamblare: .

fetele respective ale boltarilor sau panourilor vor fi udate cu apa. luandu-se masurile necesare pentru indepartarea apei de la baza rosturilor (a se vedea si pet. se vor lua rnasuri de protectie a rosturilor atat impotriva rntaririi rapide (in cazul timpului excesiv de cald). in cazul rezemarilor simple pe pat de mortar sau pe aparate de rezem. In cazul In care se foloseste metoda de compactare interioara a mortarului sau betonului se va avea 'in vedere ca mijloacele de compactare sa nu deterioreze sau sa nu deplaseze mansoanele pentru realizarea canalelor in rost. a armaturilor care intra 111 imbinare.10 Compozitia si consistenta materialului de umplere a rostului se vor stabili prin incercari preliminare. prin observare vizuala directs si prin masurari simple. clasa betonului. Pentru lucrarile si zonele care devin ascunse (pet. a imbinarilor prin sudura. verificarea.2010 .12 Dupa turnare. Nr. 853 bis/20. cu spioni. prin observare vizuala directa si.3.3. prin sondaj. atunci cand acesta este de grosime mare. in plan si pe inaltirne. precum si prin deterrninari nedistructive. de asemenea. d) verificarea. Se incheie. procese verbale privind conformitatea pozitiei in plan si pe inaltime a elernentelor prefabricate structurale. 13. 11. la fiecare rezemare. 13. care sa nu impiedice deformarea elementului la precornpnmare. precurn ~i a spatiului destinat turnarii betonului.3). pentru fiecare element montat: b) verificarea. prelevarea epruvetelor (cuburi sau cilindri) pentru fiecare ~arja de beton pusa in opera. care sa permita introducerea unui pervibrator In rost.4. 13.11 Compactarea mortarului in rost se executa 'in general prin indesare cu sipca sau cu vergeaua metalica. uscate. dupa montare ~i fixarea definitiva. la santier.).4 Verificarea si receptia lucrarilor de montare a elementelor prefabricate 13.8 Dupa asezarea boltarilor sau panourilor In pozitia de asamblare ~i panfl la umplerea rosturilor se vor lua masuri pentru a impiedica murdarirea fetelor interioare ale rosturilor si ale canalelor. 13.4. a modului de rezemare.1 b-e) se lncheie procese verbale de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse). caracteristicale betonului proaspat etc. verificarea aspectului betonului la decofrare ~i verificarea clasei betonului turnat.3. la imbinarile elementelor structurale.3.1. Utilizarea aditivilor se face pe baza documentelor tehnice legale fiind insa obligatorii incercari prelirninare. la fiecare imbinare realizata prin monolitizare sau matare. Cll suruburi sau alte sisteme mecanice. 13. si verificarea incadrarii In abaterile admisibile. 13.XII.5.9 inainte de umplerea rosturilor c1.se va analiza siguranta la rasturnare atat a panourilor cat ~i a intregului element si se vor lua masuri de sprijinire adecvate. cat si impotriva inghetului (In cazul timpului friguros).3.1amestecuri pe baza de ciment. Pentru 0 mai buna cornpactare se poate prevedea pe fiecare din fetele panoului 0 alveola sernicirculara.98 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. utilizarea concomitenta a doua tipuri de aditivi se va face numai Cll avizul unui laborator autorizat. prin observare vizuala directa. Verificarea lucrarilor de montare a elementelor prefabricate se refera la: a) verificarea pozitiei. PARTEA I. e) supravegherea operatiilor de turnare a betonului sau de matare (starea spatiului. eventual. c) . 13.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. cum este cazul. introduse pe piata. pentru 0 anumita constructie.4. c) examinarea. (ii) materialelor utilizate la rezemari si imbinari. la care se va face trimitere (proceduri. tratarea neconformitatilor etc. pe baza unei comenzi directe. de regula.4. a elementelor structurale pentru cladiri si constructii ingineresti). . echipamentelor si dispozitivelor necesare pentru manipulare. montare si fixare provizorie.5. declaratia de conformitate conform prevederilor legale privind categoria elementelor respective. pentru accesul la zonele de lucru (de rezemare.4.5. conform graficului de montare.). utilajele de constructii. (iii) verificarea bunei functionari a utilajelor de montare. echipamentul de sudura. 13.2).XII. prin observarea vizuala directa.1 si 13. depozitarea si trasabi1itatea materialelor. b) documentele privind ealitatea lucrarilor de montare. prin procesul verbal de receptie calitativa pe faze se VOl' consemna toate datele precizate la pet. de regula frecvente. b) 'in cazul elementelor prefabricate unicat (elemente executate pe baza unui anumit proiect. in celelalte cazuri.2 Receptia lucrarilor de montare a elementelor prefabricate este consernnara prin proces verbal de receptie calitativa. incheiate ca urmare a verificarilor conform pet.2. precurn ~l a dispozitivelor de prindere si fixare provizorie. a prevec!erilor din protect ~i examinare directa.a baza procesului verbal de receptie calitativa pe l faze a lucrarilor de montare a elementelor prefabricate VOl' sta documentele aplicabile ale acestui sistem. a elernentelor prefabricate montate. La receptie este invitat proiectantul. de desfacere din macara. b) asigurarea utilajelor.2010 99 13. eliberate de producator. inclusiv a rezemarilor ~iimbinarilor acestora. in care acestea se realizeaza prin prestare de servicii.cr1:. 13. instructiuni si inregistrari privind: aprovizionarea. receptia. c) efectuarea lucrarilor pregatitoare. cum sunt: (i) executarea cailor necesare transportului elementelor si accesului utilajelor de montare. 13. Receptia se efectueaza prin analizarea documentelor privind calitatea acestora.). calificarea personalului.4. l11'. I.4.1.3 Documentele privind calitatea elementelor prefabricate sunt: a) in cazul elementelor prefabricate de serie. echiparnentele de masurare. executarea si verificarea lucrarilor. 853 bis/20. 13. (iv) executarea schelelor. Nr.5. (ii) executarea cailor de rulare ale utilajelor de montare. 13. daca este cazul.5 Conditii prealabile si conditii necesare pentru efectuarea lucrarilor elernentelor prefabricate de montare a 13. de verificare a trasarii etc. care are la baza: a) documentele privind calitatea si receptia: (i) elementelor prefabricate montate. data de producator conform sistemului 4 de atestare a conform itatii. 13. manipularea. mai ales in situatiile. PARTEA I.2 Elementele prefabricate prevazute pentru montare trebuie sa fie receptionate In prealabil.1 Principalele conditii prealabile pentru realizarea lucrarilor de montare de elemente prefabricate sunt: a) receptionarea elementelor prefabricate procurate pentru montare. declaratia de conforrnitate ell proiectul (comanda).3 In cazurile 111 care executantul Iucrarilor de constructii aplica un sistem de management al calitatii (a se vedea tabelul 20.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->