Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat între:
S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul .............,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi
cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRESTATOR, reprezentată
prin ..............
şi
S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont
nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată
prin ..............
a intervenit prezentul contract de prestări servicii în următoarele condiţii.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în executarea de către prestator a
următoarelor lucrări: publicarea în ziarul ............ cu apariţie săptămânală a unui
modul format 1/4, color, în pagina a .......
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Contractul se încheie pentru o perioadă de ..... luni
Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI
Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului pentru serviciile prestate suma
de .............. (TVA inclus), plata făcându-se în lei la cursul ............. din ziua efectuării
plăţii.
Plata se face lunar, prin ordin de plată în termen de ..... zile de la emiterea facturii
de către prestator.
Art. 4. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Prestatorul se obligă:
a) să execute în termenul stabilit lucrările ce constituie obiectul prezentului
contract.
b) să informeze în scris beneficiarul în maxim 24 de ore de la primirea comenzii, în
cazul imposibilităţii publicării reclamei în condiţiile solicitate în comanda scrisă sau în
cazul eventualelor neconcordanţe privind dimensiunea machetei;
c) să nu intervină asupra graficii sau conţinutului materialelor publicitare
comandate;
d) să păstreze în bune condiţii suporturile cu conţinutul materialelor şi să le
returneze beneficiarului în cazul în care acesta le solicită;
e) să nu insereze alăturat materialele publicitare referitoare la firme sau produse
aflate în concurenţă directă;
f) să trimită beneficiarului câte un exemplar din fiecare număr în care a apărut
macheta.
Art. 5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
a) să pună la dispoziţia executantului, până la data de ............... macheta grafică
sau materialele necesare realizării machetei grafice.
b) să plătească pentru serviciile prestate, la termenele fixate prin contract. Dacă
plata nu se va efectua la termenul stabilit, se vor percepe penalizări de ..... % pentru
fiecare zi de întârziere.
Art. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Pentru neexecutarea în totalitate a obligaţiunilor prevăzute în contract, condiţia
rezolutorie este subînţeleasă (art. 1020 C. civ.)
Cu toate acestea contractul nu va fi desfiinţat de drept ci va permite celui care şi-a
îndeplinit obligaţia să aleagă între executarea convenţiei sau să ceară desfiinţarea cu
daune interese.
Desfiinţarea se va cere întotdeauna înaintea justiţiei (art. 1021 C. civ.).
Pentru neexecutarea în parte, ori pentru executarea în mod necorespunzător a
obligaţiilor, partea îndreptăţită poate cere despăgubiri sau penalităţi (art. 1066 C. civ.).
Art. 7. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră şi cazul fortuit apără de răspundere partea care o invocă, în condiţiile
legii. În cazul întreruperii difuzării reclamei, părţile vor stabili de comun acord data
redifuzării.
Art. 8. REZILIEREA
Rezilierea prezentului contract se poate face cu acordul părţile pe cale amiabilă.
Fiecare parte îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care
partenerul nu respectă angajamentele luate. În cazul în care rezilierea nu e posibilă
pe cale amiabilă, aceasta este de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Art. 9. DISPOZIŢII FINALE
Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor
părţi. Prezentul contract împreună cu modificările şi anexele sale, reprezintă voinţa
părţilor şi înlătură orice înţelegerea orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.
Prezentul contract a fost negociat şi încheiat astăzi ..................., în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,
BENEFICIAR,

S-ar putea să vă placă și