Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE PENTRU ACTIVITATEA DE

INFORMATICA
Nr. ........ din .............

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1.Intre:
Societatea Comerciala ...................................., cu sediul in .............., str. ..............., nr. ..., cod
postal ......, tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la ........... sucursala ............., cont pentru
unitati publice nr. ........... deschis la ..................., cod fiscal .........., reprezentata
prin .............................................., in calitate de EXECUTANT,

SI

Societatea Comerciala ...................................., cu sediul in .............., str. ..............., nr. ..., cod
postal ......, tel/fax ............, cont virament nr. .............., deschis la ..................., cod fiscal ..........,
reprezentata prin .............................................., in calitate de BENEFICIAR,

s-a incheiat urmatorul contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 2. Executantul se obliga sa asigure instalarea la beneficiar si punerea in functiune a urmatoarelor
module informatice:
......................................................................................................................................................................
.............................................................
Art. 3. Prezentarea modulelor si a facilitatilor oferite de acestea este facuta in anexa nr. 1 care face
parte integranta din contract.

III. DURATA CONTRACTULUI


Art. 4. Prezentul contract se incheie pe o perioada de .........., incepand cu data de .......... si pana la data
de ..........
Art. 5. Executantul poate prelungi contractul, pentru aceeasi perioada de timp sau pentru o perioada
diferita, la cererea beneficiarului, cu minimum ............. inainte de expirarea termenului pentru care a
fost incheiat.

IV. TERMENUL DE EXECUTIE


Art. 6. Termenul in care executantul este obligat sa asigure instalarea si functionarea modulelor
informatice care fac obiectul contractului este de .........., incepand cu data de .......... si pana la data
de ...........

V. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA


Art. 7. In schimbul instalarii si punerii in functiune la beneficiar de catre executant a modulelor
informatice enumerate, beneficiarul va achita executantului suma de .............., la data de ............./pe o
perioada de ............, esalonat, in ... rate .........
Art. 8. In cazul in care beneficiarul nu efectueaza plata pretului in termenul stabilit, va plati
executantului penalitati in valoare de ...% pe zi de intarziere.
In cazul neachitarii la termen a ratelor lunare, beneficiarul va plati o dobanda de ...% lunar, aplicata la
suma nerambursata.
Art. 9. Toate cheltuielile ocazionate de urmarirea debitorului si de executarea acestuia in caz de neplata
la termen/la data scadenta a sumei datorate executantului /a ratelor vor fi suportate de catre beneficiar.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE


Art. 10. Executantul se obliga:
a) sa asigure buna functionare a produselor informatice enumerate la art. 2 din prezentul contract,
conform specificatiilor prevazute in contractele/comenzile pe baza carora s-au realizat si pus in
functiune produsele, fara schimbarea algoritmilor sau alte modificari de ordin functional generate de
modificarea cerintelor beneficiarului sau de reglementarile noi impuse de legislatie (legi, ordonante,
hotarâri de guvern etc.), acestea facând obiectul unor acte aditionale la contract;
b) sa se incadreze obligatoriu in conditiile minimale prevazute pentru buna derulare a fiecarei lucrari in
parte;
c) sa raspunda cu promptitudine cerintelor beneficiarului conform conditiilor prevazute la art. 8 din
prezentul contract;
d) sa stabileasca de comun acord cu beneficiarul si sa respecte termenele de predare a lucrarilor;
e) sa garanteze pe beneficiar contra viciilor ascunse ale produsului informatic care formeaza obiectul
contractului;
f) sa asigure pe perioada de valabilitate a contractului instruirea personalului beneficiarului in vederea
asigurarii exploatarii corecte a lucrarilor.
Art. 11. Beneficiarul se obliga:
a) sa asigure intocmirea dispozitiilor de plata catre executant, in cel mult ...... zile de la data primirii
facturii;
b) sa asigure accesul la documentele necesare si conditii corespunzatoare de lucru pentru echipa
executantului;
c) sa asigure informatiile si datele solicitate de executant raspunzând de corectitudinea lor si sa le
predea la termenul stabilit potrivit cerintelor executantului;
d) sa nu furnizeze modulele altei persoane fizice sau juridice care nu este parte in contract;
e) pe parcursul derularii contractului sa nu efectueze modificari sau adaptari la obiectivele preluate fara
acordul scris al executantului.

VII. EXECUTAREA CONTRACTULUI


Art. 12. Cererile de schimbare a solutiilor oferite de programe la incheierea contractului sau solicitarile
de lucrari suplimentare din partea benefeciarului vor fi analizate de executant si, in caz de acceptare,
vor fi tratate ca lucrari noi, pentru care se vor intocmi acte aditionale sau contracte / comenzi noi cu
stipularea conditiilor si resurselor.

VIII. GARANTII CONTRACTUALE


Art. 13. Executantul garanteaza beneficiarul de buna functionare a produselor informatice instalate.
Beneficiarul este obligat sa anunte in scris executantul atunci cand intervine orice defectiune in buna
functionare a produselor in termen de ............ de la constatarea acesteia.
Art. 14. Rezolvarea oricarei defectiuni in buna functionare a produselor, anuntata in scris de catre
beneficiar, va fi rezolvata de executant in cel mult ........... de la primirea sesizarii.
Art. 15. Costurile interventiilor facute de executant, dupa instalarea produselor, pentru rezolvarea unor
defectiuni de functionare a produselor datorate beneficiarului sau pentru reinstalarea acestora vor fi
suportate de beneficiar. Plata se va face pe baza de factura si proces-verbal confirmat de beneficiar.

IX. DECONTAREA LUCRARILOR


Art. 16. Beneficiarul este obligat sa-si asigure mijloacele finaciare necesare pentru achitarea valorilor
prevazute in contract.
Art. 17. Decontarea lucrarilor se va face pe parcursul derularii contractului, conform facturilor emise de
executant in baza proceselor verbale de receptie semnate de ambele parti.

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art. 18. Modificarea unilaterala a contractului este interzisa. Completarile si modificarile la prezentul
contract se fac prin acordul de vointa liber exprimat al ambelor parti si devin valabile si opozabile
partilor contractante daca sunt cuprinse in acte aditionale semnate de ambii cocontractanti.

XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA


Art. 19. Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai, cu
buna credinta, sinceritate si seriozitate.
Art. 20. Ambele parti se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii contractului.
Art. 21. Neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau executarea cu intarziere a obligatiilor
contractuale angajeaza pentru partea in culpa raspunderea si, implicit, plata de penalitati si despagubiri.
Art. 22. Nerespectarea in termen a obligatiilor asumate in prezentul contract atrage o penalizare de ...%
din valoarea contractului, penalizare ce va fi suportata de partea in culpa.

XII. FORTA MAJORA


Art. 23. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii, cu cerinta
notificarii partenerului contractual in termen de ... zile de la aparitie.
Art. 24. Orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa
încheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiilor contractuale, va
fi considerat caz de forta majora.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in
maximum 5 (cinci) zile de aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizarea asupra efectelor
si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.
Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert
si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca. Partea care invoca forta majora are
obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece)
zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 3 luni, fiecare
partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are
dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile
pana la aceasta data.

XIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR


Art. 25. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale
amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

XIV. ALTE CLAUZE


Art. 26. Proiectantul isi rezerva dreptul de autor asupra lucrarilor informatice realizate.
Art. 27. .................................................

XV. DISPOZITII FINALE


Art. 28. Prezentul contract s-a incheiat la data de .............. in 2 (doua) exemplare, din care 1 exemplar
la beneficiar si 1 exemplar la executant.
Actele aditionale la contract se vor incheia in acelasi numar de exemplare.

EXECUTANT, BENEFICIAR,

S-ar putea să vă placă și