Sunteți pe pagina 1din 23

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA profesiei contabile

1. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili?


Conferinta nationala are urmtoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de
contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor
Autorizati, modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei,
precum si Codul privind conduita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor
Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i
ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea
comisiei superioare de disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi
facut la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintrii
oficiale. Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

2. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?


Consiliul Superior are urmtoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre
expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitnd
avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi
inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobndirea calittii de expert contabil si contabil autorizat s fie
strict aplicat;
g) asigura coordonarea activitatii consilillor filialelor; stabilete metodologia de elaborare a bugetului de
venituri si cheltuieli al Corpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face s
progreseze profesia si stiina contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor
guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotarrilor luate de Comisia
superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice
ale Corpului;
1) ia toate msurile necesare pentru desfasurarea in bune condiii a activitatii de acordare a vizei anuale
pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de ctre toti membrii Corpulul;
m) Indeplineste alte atributii prevzute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nalionale a experilor
contabili si contabililor autorizati.

3. Care sunt atributiile presedintelui CECCAR


ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CORPULUI:
a) Convoac si conduce sedintele C.S. si ale B.P.
b) Conduce si coordoneaza dezbaterile.
c) Prezinta anual C.S., spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor.
d) Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nalionala.
e) Prezinta bilantul contabil, spre adoptare, C.S. si, spre aprobare, Conferintei Nationale.
f) Numeste si revoca. cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul National, personalul
propriu al Consiliului si stabi1este salariile, cu aprobarea B.P.
g) Reprezinta Corpul in fata autoritailor publice, a tertilor sau a organizaiilor nationale si internaionale,
aparnd prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai.
h) Indeplineste orice alte atributii stabilite de C.N., C.S. si B.P.

4. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere.
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

5. Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR?


Comisia de disciplina a filialei este format din 5 membn titulari si 5 membri supleanti, astfel:
- un presedinte si 4 membri alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se
bucur de autoritate profesionala si morala deosebita;
-membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, o data cu titularii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Comisia de disciplina de pe lnga consiliul filialei este competenta sa sancioneze abaterile disciplinare
savrsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritorial a
acesteia, chiar dac abaterile au fost svarsite in raza teritoriala a altei filiale.
Fac exceptie plngerile privitoare la fapte svrsite de membrii Consiliului Superior si ai Consilillor
filialelor, de presedintii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice straine
carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in
Romnia, care se depun la Comisia superioara de disciplina.
Plngerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseaz consiliului falialei din care face
parte acestia, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina,
pentru care plngerile se depun la Consiliul Superior.
Plngerea astfel primita se transmite in termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplin, care va
desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei, alesi de adunarea generala.
Procedura de judecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de disciplina, aprobat
de Consiliul Superior al Corpului.
Fapta savrsita de un membru al Corpului, prin care se incalc dispozitiile legii, ale Regulamentului de
organizare si functionare a Corpului Experlilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romnia, ale Codului
de conduita etica si profesionala a experplor contabili si contabililor autorizati, hotrrile organelor de
conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara.
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) Comportament necuviincios fat de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant la
reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului.
b) Absenta nemotivat de la intrunirea AG a filialei sau de la CN.
c) Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etic si profesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati din Romnia referitoare la publicitate.
d) Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin
normele emise de Corp.
e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in
care nu a fost inscris calitatea profesional a celui care il incheie: E.C., C.A.
f) Nerespectarea ob1igatiilor de pstrare a secretului profesional.
g) Nedeclararea sau declararea partial a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizaiei stabilite de
Regulament.
h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie pentru
persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de
administratie, sau administratorului, dup caz.
i) Inclcarea dispozitii1or privind exercitarea profesiei si rspunderea disciplinar, administrativ, civil
sau penal, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucrri pentru entitatile unde
sunt salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gr. IV cu administratorii, sau salariati in afara Corpului, sau
activitate comercial.
j) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea
profesionala.
k) Declaratii neconforme realittii, in relatiile cu Corpul sau cu terii, cu producerea de consecinte juridice,
precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.
Urmatoarele abateri disciplinare se sanctioneaza astfel:
Invinuirea:
(a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui
an calendaristic.
Sanctiunea:
Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pna la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici
mai mult de un an.
Invinuirea:
b) Condamnarea definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de
gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Invinuirea:
c) Incalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind
exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca unnare producerea unei prejudiciu moral sau material.
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Invinuirea:
d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea
profesiei, legal acordata
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Aciunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsiri faptei.
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare trebuie sa fie adusa la cunostinta publiculul prin:
a) afisarea unui extras al hotarrii de sanctionare la sediul filialei Corpului, al directiei generale a
finantelor publice si controtului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a
tribunalului, insotita de publicarea acestuia intn-un ziar local de larga circulatie;
b) comunicarea masurii, in scris, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat
judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului
In cazul aplicarii sanctiunilor de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei, cel in cauza este obligat
sa depuna, sub luare de semnatura, la consiliul filialei de care apartine, carnetul de expert contabil sau
contabil autorizat si parafa; acestea ii vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.
Aceeasi obligaie exista si in cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.
Membrul care refuza sa se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului.
Membrii comisiilor de disciplina sunt obligati sa pastreze secretul profesional in exercitarea functiilor

6. Ce este si cum functioneaza Comisia Superioara de Disciplina?


Comisia Superioar de Disciplina are urmtoarea competenta:
a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor
Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, facnd propuneri de sanctionare a acestora Conferintei
Nationale care hotaraste;
b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etic si profesional a presedintilor
Consiliului Superior si consiliilor filialelor, precum si a persoanelor fizice strine carora le-a fost
recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romnia si aplica,
dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificat prin Legea
nr.42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotarrilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplina
ale filialelor.
d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat
membribor Corpului care au savrsit abateri grave
Comisia superioara de disciplina este formata din 5 membri titulari si 5 membri sup1eanti, astfel:
- presedintele si 4 membri, experti contabili, alesi de Conferinta Nationala dintre membrii Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romnia, care se bucura de autoritate profesionala si
morala deosebita;
- in ace1easi conditii sunt desemnati si supleantii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Pot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotriva hotarrilor comisiilor de disciplina ale
filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor.
Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicrii hotarrii comisiilor de disciplina ale
filialelor.
In perioada de judecare a contestatiei se suspenda aplicarea prevederilor hotarri de sanctionare, pentru
lucrarile incepute.
Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l sustine in fala Comisiei
superioare de disciplina la termenul stabilit.
In cazurile prevazute la punctul a) din competentele Comisiei superioare de disciplina prezentate mai
sus, hotarrea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei Nationale, care o poate confirma sau
infirma. Contestarea sanctiunilor hotarte de Conferinta Nationala se face la sectia de contencios
administrativ a curtii de apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale a celui in cauza.
Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt raspunzatori de pastrarea secretului profesional in
exercitarea mandatului lor.
Hotarrile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, in termen
de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestalia nu suspenda aplicarea hotrarii.
Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare, Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu
toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor,
publicndu-le anual in revista Corpului.

7. Care este structura organizatorica (orgamigrama) unei filiale a CECCAR.


La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei
Organe de executie:
o Director executiv
o Sectoare

8. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?


Logo-ul CECCAR: tiin, Independen, Moralitate
Sigla CECCAR este compusa din:
0 carte-registru, simboliznd insemnul profesiei;
Un caduceu toiagul de crainic al zeului Hermes, avnd ca insenm divin doi serpi incolaciti, pretuit in
Grecia antic, ca avnd valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza rolul de crainic al
profesionistului contabil, pe care il are atunci cnd red imaginea fidela, corecta si completa a
patrimoniului contabilizat sau expertizat;
deviza tiin, Independen, Moralitate atribute esentiale ale exercitarii profesiei.

9. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil?Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica
necesare.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel
putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui
examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educiei i Cercetrii;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de
administrare a societtilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
10. Care sunt ,potrivit legii,atributiile CECCAR?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmtoarele atributii:
a) organizeaz concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea
examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat,
elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si
examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor
Europene in domeniu.
b) Organizeaz evidenta experti1or contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil,
prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigur buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreaz si public normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a
contabililor autorizati, elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor
comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin
programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces
toti membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in raporturile cu autorittile publice,
organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din straintate.
i) Editeaz publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
11. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor pe langa consiliile filalelor.
Reprezentantul Ministerului Finanlelor de pe lnga consiliul filialei are urrnatoarele atribulii:
a) participa la lucrarile adunarii generale, ale Consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale Comisiei de
disciplina, fara drept de vot;
b) sesizeaza Corpul Experilor Contabili si Contabililor Autorizati cu privire la aprobarea sau refuzul de
inscriere in evidenta acestuia de catre consiliile fihialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotarrile comisiei de disciplina a filialei pe care
le considera nelegale;
d) sesizeaza reprezentantul Ministerului Finantelor de pe lnga Consiliul superior asupra hotarrilor
consiliului fihialei, care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la lit. b
si c.

12. Enumerai 8 atribuii ale adunrii generale ale filialei CECCAR.


1) Ia cunotiin. dezbate si aproba. prin vot deschis, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul financiar
expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului fihialei.
2) Aproba, prin vot deschis, b.v.c. al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia b.v.c pentru
cxercitiul financiar expirat.
3) Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a
expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitri a
profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Aprob lista experti1or contabili
individuali si a societatilor ce vor fi analizate in anul urmator.
4) Noul R.O.F.: alege si revoca presedintele si patru membri ai Comisiei de disciplina a filialei.
5) Alege si revoca pe membrii C.F.C., presedintele si membrii comisiei de cenzori.
6) Propune. dintre membri sai, candidatii pentru C.S.
7) Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
Stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau de
Hotarri ale C.S.
13. Ce reprezinta Codul Etic national al profesionistilor contabili?
Normele de conduit profesional a experilor contabili sunt stabilite prin Codul etic naional al
profesionitilor contabili i ordonana statutar privind organizarea activitii de expertiz contabil i a
contabililor autorizai (O.G. nr.65/1994).
Coninutul Codului etic naional al profesionitilor contabili
Normele de conduit a profesionitilor contabili.
o Principiile fundamentale care trebuie respectate de ctre toi profesionitii contabili liber
profesioniti sau angajai.

14.Ce contine Declaratia Consiliului Superior al Corpului privind punerea in aplicare si insusirea
cerintelor.etice?
Consiliul superior al CECCAR doreste sa atraga atentia tuturor profesionistilor contabili asupra necesitatii
de a da urmare prezentei declaratii.
1. CECCAR, in baza declaratiei privind obligatiile referitoare la Codul etic pentru profesionistii contabili
(SMO4, emisa de IFAC), are responsabilitatea de a promova norme de inalta conduita profesionala si sa
se asigure ca cerintele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor va fi investigata, luandu-se masurile
care se cuvin.
2. Misiunea de a pregati cerinte etice detaliate apartine Consiliului superior al CECCAR.
3. Adoptarea cerintelor etice internationale ale IFAC de catre CECCAR nu va asigura in mod obligatoriu
aplicarea acestor norme de conduita stabilite. De aceea, CECCAR elaboreaza prevederi normative
adecvate cerintelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili.
4. CECCAR asigura consultanta si indrumari care sa ajute la rezolvarea conflictelor de etica ale
profesionistilor contabili.
Stabilirea unui compartiment de interpretare/indrumare/consultanta trebuie sa aiba urmatoarele
caracteristici:
- obiectivele lui si procedurile de functionare trebuie sa fie transparente si promovate larg in randul
membrilor;
- procedurile de functionare trebuie sa ofere siguranta ca se va tine seama numai de intrebari rezonabile
din partea membrilor si ca cel care intreaba raspunde pentru formularea clara a faptelor si
circumstantelor;
- cei insarcinati sa ofere consultanta trebuie sa aiba un nivel corespunzator de autoritate si o experienta
tehnica suficienta pentru a acorda asemenea indrumari;
- cererile vor fi facute de obicei pe baza de confidentialitate, iar rezultatele oricaror
interpretari/consultanta/indrumari pot face obiectul publicarii (fara a da nume), ca modalitate de
formare etica pentru toti profesionistii contabili.
Pentru a raspunde cerintelor din prezentul paragraf, in cadrul CECCAR functioneaza Departamentul de
etica, comisiile de apel si comisiile de disciplina, atributiile acestora fiind stabilite prin hotarari ale
Consiliului superior.
5. Punerea in aplicare a cerintelor etice va fi sustinuta de introducerea unui program menit sa asigure
CECCAR ca membrii individuali cunosc toate cerintele etice si consecintele nerespectarii acestor cerinte.
Asemenea informatii pot fi comunicate membrilor, individual, prin manuale, publicatii tehnice, reviste
profesionale, rapoarte in legatura cu audieri si activitati disciplinare, programe referitoare la pregatirea
profesionala continua, publicatii, presa financiara si de afaceri si raspunsuri privind cerintele de
consultanta de la comitetul specific.
6. Profesionistii contabili vor respecta cerintele etice care ii privesc, fara sa fie nevoie de constrangeri sau
sanctiuni. In ciuda acestui fapt, se pot produce cazuri in care astfel de cerinte sunt ignorate in mod
flagrant sau pe care acestia nu le respecta din eroare, omisiune sau din lipsa de intelegere a lor. Este in
interesul profesiei si al tuturor membrilor ca publicul larg sa aiba incredere ca nerespectarea cerintelor
etice ale profesiei va fi investigata si, acolo unde este cazul, vor fi luate masuri disciplinare.
7. Profesionistii contabili trebuie deci sa fie pregatiti sa justifice orice abatere de la cerintele etice.
Nerespectarea cerintelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui
abateri profesionale care pot da nastere unor actiuni disciplinare.
8. Puterea actiunii disciplinare este stabilita prin reglementarile CECCAR.
9. Masurile disciplinare pot aparea, de obicei, in urma unor probleme ca:
- nerespectarea normelor generale de baza si specifice, aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor
contabili;
- nerespectarea regulilor de etica;
- conduita discreditabila sau dezonoranta.
10. Investigatiile disciplinare vor incepe, de obicei, ca rezultat al unor plangeri; structurile centrale si
locale ale CECCAR trebuie sa ia in consideratie toate plangerile. Investigatiile pot totusi sa fie introduse
din oficiu de CECCAR sau de catre o entitate administrativa, fara sa fie facuta o plangere. Investigatiile
pot fi facute verbal sau prin corespondenta. Trebuie intotdeauna instiintat membrul impotriva caruia se
face plangere, precum si cel care a facut plangerea. Acolo unde exista o disputa, se poate incerca o
conciliere, fie prin comisiile de disciplina ale filialelor, fie prin comisiile de arbitraj ale acestora.
11. Poate fi oportun sa se faca publicitate procedurilor disciplinare si de apel. Astfel, sunt informati atat
membrii, cat si publicul larg. Totusi, aspectele de confidentialitate si tipul incalcarilor trebuie sa fie luate
in consideratie atunci cand se decide metoda de publicitate.

15. Prezentai i explicai cele 6 principii fundamentale prevzute n Codul etic naional al
profesionalitilor contabili?
Principiile fundamentale sunt:
- Integritatea
Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.
- Obiectivitatea
Profesionistul contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s admita prejudecati sau abateri, conflicte
de interese sau influentarea sa de ctre altii in privinta inclcrii obiectivitatii.
- Competenta profesionala si bunavointa
Profesionistul contabil trebuie s indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta,
asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentne cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul
cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional
competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii.
- Confidentialitatea
Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobndite in timpul
indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie s utilizeze sau s divulge aceste informatii fr
autorizare clara si expresa sau numai dac exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face
acest lucru.
- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se
abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice
activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale
profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si
colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
- Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate
instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se
conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevant

16. Prezentati principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate.


Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara
autorizatie scris, in afar de cazurile cnd obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme
reglementare.

17. Ce intelegeti prin Supravegherea Publica?

Conform O.G.65/1994,republicata.M.O.13/08.01.2008

Supravegherea public
ART. 38
Activitatea Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia se desfoar sub
supravegherea autoritii de stat, reprezentat de Ministerul Economiei i Finanelor.
ART. 39
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s efectueze supravegherea public a
activitii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia au urmtoarele ndatoriri:
a) particip la Conferina naional i la edinele Consiliului superior, fr drept de vot;
b) sesizeaz ministrul economiei i finanelor ori de cte ori hotrrile Corpului Experilor Contabili i
Contabililor Autorizai din Romnia contravin reglementrilor legale. Ministerul Economiei i Finanelor
poate ataca hotrrile Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia la instana de
contencios administrativ, n condiiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, procedura prealabil nu este
obligatorie.
ART. 40
Pentru a-i putea exercita atribuia prevzut la art. 39 lit. b), Corpul Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia va pune la dispoziia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei i
Finanelor o copie de pe hotrrile i deciziile luate, precum i toate materialele care au fost supuse
aprobrii n Consiliul superior, Biroul permanent i Conferina naional, precum i, la cererea acestora,
toate documentele care au stat la baza adoptrii deciziilor i hotrrilor, n termen de 7 zile de la
adoptarea acestora.
ART. 41
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s supravegheze activitatea public a
consiliului filialei au urmtoarele atribuii:
a) particip la lucrrile adunrii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent i ale comisiei de
disciplin, fr drept de vot;
b) sesizeaz Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia cu privire la aprobarea sau
refuzul de nscriere n evidena acestuia de ctre consiliile filialelor, pe care le consider nelegale;
c) sesizeaz Comisia superioar de disciplin cu privire la hotrrile comisiei de disciplin a filialei pe care
le consider nelegale;
d) sesizeaz persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s efectueze supravegherea
public a activitii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia asupra hotrrilor
consiliului filialei, care contravin reglementrilor legale, precum i cu privire la cazurile prevzute la lit. b)
i c).
ART. 42
(1) Pentru exercitarea ndatoririlor i atribuiilor prevzute la art. 39 i 41, materialele supuse dezbaterii
organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor cu cel
puin 7 zile nainte.
(2) n cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective ctre persoanele
desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor, acestea pot solicita fie amnarea dezbaterilor, fie
eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul
Economiei i Finanelor poate exercita cile de atac, n condiiile legii.
ART. 43
(1) Exercitarea oricrei atribuii specifice calitii de expert contabil i de contabil autorizat de ctre
persoane neautorizate sau care se afl ntr-o situaie de incompatibilitate constituie infraciune i se
sancioneaz potrivit legii penale.
(2) Persoanele care exercit atribuii specifice calitii de expert contabil i de contabil autorizat fr viza
anual se sancioneaz disciplinar potrivit Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai.
ART. 44
Hotrrile i deciziile de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent i Conferina
naional, se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n termen de 30 de zile de la adoptare.

18. Care sunt principalele orientari strategice ale CECCAR pentru perioada 2005-2010?
Conferinta Nationala din septembrie 2004 a aprobat programul strategic privind activitatea CECCAR
pentru perioada 2005-2010 avand in vedere :
l . Necesitatea unei noi strategii

ll.Directii de actiune
l. Necesitatea unei noi stategii- factorii principali sunt:
1.Reformele in domeniul contabilitatii si al profesiei contabile
2.Rolul contabilitatii
3.Amenintari la adresa profesiei contabile;
4.Cultura,educatia si formarea;
5.Integrarea europeana;
6.Factorul politic;

ll Directii de actiune principalele directii de actiune privind strategia Corpului pe perioada 2005-2010
vizeaza urmatoarele domenii:

1. Organizarea profesiei
2. Exercitarea profesiei;
3. Interesul public;
4. Educatie;
5. Parteneriatul sector public sector privat;
6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii;
7. Activitatea internationala;

VEZI Programul National cap I, (1,2)-pag 209, cap II (8-13)-pag 210

19. Prezentati structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili.
Obiectivele si principiile fundamentale nu sunt destinate sa fie folosite pentru a rezolva problemele etice
ale profesionistilor contabili intr-un caz bine determinat. Totusi, Codul ofera anumite linii directoare in
ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul
situatiilor tipice care se intalnesc in profesia contabila.

Structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili:

PARTEA A - APLICABIL TUTUROR PROFESIONITILOR CONTABILI in afara de cazul cand s-a specificat
ceva contrar
Seciunea 1. Integritate i obiectivitate
Seciunea 2. Rezolvarea conflictelor de etic; asocierea
Seciunea 3. Competena profesional
Seciunea 4. Confidenialitatea
Seciunea 5. Activitatea de consultan fiscal
Seciunea 6. Exercitarea profesiei peste hotare
Seciunea 7. Publicitatea
PARTEA B - APLICABIL LIBER PROFESIONITILOR CONTABILI
Seciunea 8. Independena
Seciunea 9. Competena profesional i responsabilitile privind folosirea experilor i specialitilor
Seciunea 10. Onorarii i Comisioane
Seciunea 11. Activiti incompatibile cu exercitarea profesiei de liber profesionist contabil
Seciunea 12. Relaiile profesionitilor contabili cu clienii
Seciunea 13. Relaiile cu colegii liber-profesioniti contabili
Seciunea 14. Publicitatea i cererea de ofert de servicii
PARTEA C - APLICABIL PROFESIONITILOR CONTABILI ANGAJAI
Seciunea 15. Conflictul de loialitate
Seciunea 16. Sprijinirea colegilor angajai
Seciunea 17. Competena profesional
Seciunea 18. Prezentarea informaiilor
20. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
Sursele de finantare ale CECCAR:
Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
Taxa de inscriere in tabloul Corpului
Cotizatii anuale asupra veniturilor
Donatii, vanzari de publicatii proprii
Alte venituri

21. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a
partiloe sociale
Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti
contabili
Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

22. Ce este i ce conine Programul naional de formare i dezvoltare profesional continu?


Programul naional de formare i dezvoltare profesional continu se adreseaz tuturor membrilor
CECCAR i este deschis tururor profesionitilor contabili din economie. Programul-Cadru conine
pregtirea profesional continu adresat experilor contabili i contabililor autorizai profesioniti
membrii ai CECCAR i a tuturor profesionitilor contabili din economie i pregtirea profesional iniial
pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie n curs de efectuare a stagiului.
Programul este structurat pe 8 domenii obligatorii ale activitilor ce constituie preocupri ale
profesionitilor contabili:
1) nelegerea i aplicarea Standardelor Internaionale de Contabilitate,
2) Audit financiar,
3) Contabilitatea financiar,
4) Contabilitatea i control de gestiune,
5) Fiscalitate,
6) Evaluare economic i financiar a ntreprinderilor,
7) Piee de capital,
Doctrin i deontologie profesional.
Pentru fiecare disciplin Programul este structurat pe 3 nivele: iniiere, perfecionare i aprofundare.
Pentru perfecionarea i aprofundarea cunotiinelor n domeniile principale prezentate mai sus
Programul se poate structura pe un numr de 14 cursuri:
1) Pregtirea declaraiilor financiare,
2) Informaia financiar pentru management,
3) Managementul resurselor umane,
4) Sisteme informatice,
5) Legislaia afacerilor,
6) Impozitarea afacerilor,
7) Managementul financiar,
Raportarea financiar,
9) Auditul extern i intern,
10) Servicii de audit i de certificare,
11) Managementul informaiei n afaceri,
12) Planificarea i dezvoltarea strategic a afacerilor,
13) Raportarea corporativ avansat,
14) Managementul financiar strategic.

23. Ce intelegeti prin integritate?


Un contabil profesionist trebuie s fie DREPT, SINCER si CORECT in realizarea sarcinilor profesionale.

24. Ce intelegeti prin obiectivitate?


Obiectivitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s fie impartial, far prejudecati, sa nu se afle
in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natur a determina un tert
sa puna la indoial obiectivitatea acestuia.

25. Ce intelegeti prin competenta profesionala si prudenta?


Competenta profesionala are dou componente de baz:
obtinerea;
mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e
cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de
competen profesional care s justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune
ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de
lucru.
Dobndirea cere:
inalt standard de pregatire general, urmat de una specifica;
practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in
contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale,
in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul
educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau
sau experiena necesar.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al
competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

26. Ce intelegeti prin independenta?


Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului
ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.

Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.

Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gndire):
Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional far s fie afectat
judecata profesionala;
Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparent:
reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate
sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibil
cu orice alta activitate curent.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberal, cu deosebire
auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur de a influenta lucrrile profesionistului
contabil.

27 Ce intelegeti prin comportament profesional?


- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se
abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice
activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale
profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si
colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.

28 Ce intelegeti prin respectul fata de normele tehnice si profesionale?


Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate
instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se
conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevant
Incalcarea principiilor inseamna tot atatea incompatibilitati in exercitarea profesiei

29. Ce se intelege prin competenta expertului contabil?


Competenta profesionala are dou componente de baz:
obtinerea;
mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e
cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de
competen profesional care s justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune
ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de
lucru.
Dobndirea cere:
inalt standard de pregatire general, urmat de una specifica;
practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in
contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale,
in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul
educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau
sau experiena necesar.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al
competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.
30.In ce constau secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil?
Confidenialitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s
respecte confidenialitatea informaiilor obinute n timpul misiunilor sale i nu trebuie s le utilizeze sau
s le divulge fr autorizaie scris, n afar de cazurile cnd obligaia divulgrii este prevzut prin lege
sau norme reglementare. Obligaiile de confidenialitate sau secret profesional sunt nscrise n legislaia
fiecrei ri.
31. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
RASPUNS:
Profesia de expert contabil i de contabil autorizat se exercit de ctre persoanele care au aceast
calitate, n condiiile prevzute de Ordonana Guvernului nr. 65/1994 i Ordonana Guvernului

32. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat; dintre contabilul autorizat si
contabilul angajat?
RASPUNS:
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr. 65/1 994, avnd
competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii
economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a
verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere.
Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist
salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su.
De asemeni, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile, independent fa de
societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un ONORARIU prevzut
prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.
Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate
n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are capacitatea de a ine contabilitatea operaiunilor economic
finaciare prevzute n contract i de a pregti lucrrile n vederea elaborrii situaiilor finaciare.
Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate
economic.
Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual.
Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile. De regul, este
specializat pe un sector al contabilitii.
Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd fi
stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de
ntreprindere. De asemeni, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri
anevoioase.
> Este n discuie starea de salariat al unei firme i al unui cabinet de experi contabili sau de contabili
autorizai.
> Trebuie fcut distincia ntre auditorii interni i cei externi, prin prisma independenei.
> Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajai n industrie, comer, sectorul public,
nvmnt .a.
> Contabilul profesionist independent este acela care efectueaz, unui client, n mod curent, lucrri de
audit sau eviden contabil, fiscalitate i alte servicii profesionale similare.
> Contabilul profesionist lucreaz independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporaie)
n industrie, comer, sectorul public, nvmnt .a. i este membru ale unei organizaii afiliate IFAC.

33. Cine este expertul contabil?


RASPUNS:
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile Ordonanei (O.G. nr.
65/1994) i are competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de
conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor
comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierderi.
Expertul contabil este specialistul care a dobndit cea mai nalt calificare n domeniul contabilitii i
care are acces nengrdit la efectuarea tuturor lucrrilor profesionale, inclusiv verificarea i certificarea
situaiilor financiare.
Calitatea de expert contabil i de contabil autorizat se dobndete pe baz de examen.
Pentru a dobndi calitatea, se cer ndeplinite cumulativ mai multe condiii.
Pot fi, la cerere, experi contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori i confereniari
universitari, doctorii n economie i doctorii doceni cu specialitatea finane sau contabilitate, ns cu
ndeplinirea condiiilor i susinerea unui interviu privind Normele de organizare i funcionare ale
CECCAR.

34. Cine este contabilul autorizat?


RASPUNS:
Este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile O.G. 65/1994 si are capacitatea de a tine
contabilitatea si de a pregati actele in vederea intocmirii siuatiilor financiare.

35. Cum se obtine calitatea de expert contabil?


RASPUNS:
Prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea
stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil
autorizat.
-> Examen de admitere privind accesul (media minim 7, nota pe discipline minim 6)
->Stagiu 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+pregatire deontologica si doctrina profesionala)
-> Examen de aptitudini (examen scris, proba orala
36. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?
RASPUNS:
Prin examen in trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala,
examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica. Pentru accesul la examen se cer
indeplinite anumite conditii specifice.

37. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?


RASPUNS:

Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)

a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil:


acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a
contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza
si cu respectarea normelor generale.
b. efectuarea de analize economico-financiare:
analiza structurilor financiare;
analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
sistem de credit leasing, factoring etc.;
determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
asistenta in prevenirea i inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. efectuarea de audit financiar contabil, ca:
diagnostic-financiar;
cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
audit si certificarea bilantului contabil.
d. efectuarea de evaluari patrimoniale:
evaluari de bunuri si active patrimoniale;
evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea
celor interesati;
evaluari de elemente intangibile.
e. efectuarea de expertize contabile:
amiabile (la cerere);
contabil-judiciare;
arbitraje n cauze civile;
expertize de gestiune.
f. executarea de lucrri cu caracter fmanciar-contabil, ca:
ntocmirea de situaii periodice;
consolidarea conturilor i bilanului;
ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
g.executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;
participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
asisten n probleme de T.V.A. i impozite;
fiscalitate imobiliar;
asisten n aplicarea tarifului vamal;
asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.
h. efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic;
organigrame, structuri, definiri de funcii;
legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor;
analiza i organizarea fluxului informaional;
formarea profesional continu;
contribuii la protecia patrimoniului unitii;
mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor;
alegerea softurilor necesare.
Conform O.G.65/1994 ,art.6
Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice i juridice urmtoarele lucrri:
a) ine sau supravegheaz contabilitatea i ntocmete sau verific i semneaz situaiile financiare;
b) acord asisten privind organizarea i inerea contabilitii;
c) efectueaz analize economico-financiare i evaluri patrimoniale;
d) efectueaz expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori
juridice n condiiile prevzute de lege;
e) execut alte lucrri cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativ i informatic;
f) ndeplinete, potrivit dispoziiilor legale, atribuiile prevzute n mandatul de cenzor la societile
comerciale;
g) acord asistena de specialitate necesar pentru nfiinarea i reorganizarea societilor comerciale;
h) efectueaz pentru persoane fizice i juridice servicii profesionale care presupun cunotine de
contabilitate.

38. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati?


ine contabilitatea operaiunilor economic finaciare prevzute n contract;
Pregtete lucrrile n vederea elaborrii situaiilor finaciare.

39. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?


Modaliti de exercitare a profesiei (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994):
Individual (activitate independent, conform art.46, alin.(1) i (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal);
Societi comerciale de expertiz contabil sau contabilitate (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994, Legea
nr.31/1990 privind societile comerciale).
Societatile de expertiza contabila au:
- cel putin 51 % actionari experti contabili sau contabili autorizati c
- cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administrate sunt experti contabili sau contabili
autorizati, membri ai Corpului.
Societafile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale,
comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile.
Membrii Corpului nu pot fi asociati sau acfionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.
Societatile comerciale de expertiza pot fi romane, straine sau mixte.
Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului.
Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Copului.
Angajarea raspunderii societailor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se
realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre:
- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de
banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de
semnatura sociala a societatii;
- expertii contabili. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele
de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura
autorizata a conducerii societatii.

40. Ce este C.E.C.C.A.R.?


C.E.C.C.A.R. este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte expertii contabili
si cntabili autorizati, in conditiile prevazute de O.G. 65/1994, modificata.

41. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?


Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei
persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc", (cartea de
curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la
pagina 14, se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele:
"Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in con-ditiile legii, care capata anumite
drepturi i anumite obligafii necesare atingerii scopului lor ".
Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):
- organizarea de sine - statatoare
- patrimoniul propriu;
- scopul determinat.
Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la
drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si
capacitatea de exercitiu.
Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere.
Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institujii din Romania
si din afara tarii.
- Relatiile cu bugetul directe;
- Are cont in banca;
- Intocmeste b.v.c.;
- Organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii;
- Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor;
- Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si
externe).

42. Ce se intelege prin autonomia Corpului?


Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile
sale (DEX) . Autonomia Corpului face din aceasta un organism de autoreglementare in profesie; aceasta
presupune nesubordonarea vreunei autoritati.
Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriva,
prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei
de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea
membrilor sai. Prin organele alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatilor publice, precum si in
raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de
specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru,
specifice profesiei, care sunt rezultatul activitatii Corpului.
43. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?
Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica
in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini
atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Presedintele Corpului
- Organe de executie:
o Directorul general
o Departamente
La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei

Organe de executie:
o Directorul executiv
o Sectoare

44. Ce este etica?


Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva
principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare
unui domeniu, unei activitatii sau unei colectivitati.
Etica este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei , deoarece democratia
presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, asfel se poate aluneca spre anarhie si
dezordine.

45. Ce sunt serviciile contabile?


Orice serviciu care cere aptitudini contabile inrudite, prestat de un contabil profesionist:
-servicii de contabilitate
- audit
- fiscalitate
- consultanta manageriala
- management financiar
Serviciu: - o munca prestata in folosul sau in interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei
prestatorului;-indeplinirea unei indatoriri fata de cineva.
46. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile?
Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt:
- detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant.
- Respectarea de catre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional,
cu deosebire cele care se refera la obiectivitate.
- Recunoasterea unei datorii vizavi de public, in amsamblu.
Uneori datorita membrilor, vizavi de profesiune lor si de public, poate fi in contradictie cu interesul lor
personal pe termen scurt, sau cu obligatiile lor de loialitate, vizavi e angajator.
Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale sa
defineasca reguli de etica pentru membri lor,incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa
pastreze increderea publicului in profesie.
Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie,
pe competenta