Sunteți pe pagina 1din 29

1. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili?

Conferinta nationala are urmätoarele atributii:


a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de
contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor
Autorizati, modificärile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul
Justitiei, precum si Codul privind conduita eticä si profesionala a experilor contabili si a contabililor
autorizati;
c) aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si
Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la
propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala
poate fi facutä la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data
instiintärii oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

2. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?


Consiliul Superior are urmätoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre
expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitând
avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va
fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili
si contabililor autorizati;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobândirea calitätii de expert contabil si contabil autorizat sä fie
strict aplicat;
g) asigura coordonarea activitatii consilillor filialelor; stabilete metodologia de elaborare a bugetului de
venituri si cheltuieli al Corpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sä
progreseze profesia si stiina contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor
guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotarârilor luate de Comisia
superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor
organizatorice ale Corpului;
1) ia toate mäsurile necesare pentru desfasurarea in bune condiii a activitatii de acordare a vizei anuale
pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de cätre toti membrii Corpulul;
m) Indeplineste alte atributii preväzute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nalionale a
experilor contabili si contabililor autorizati.

3. Care sunt atributiile presedintelui CECCAR


ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CORPULUI:
a) Convoacä si conduce sedintele C.S. si ale B.P.
b) Conduce si coordoneaza dezbaterile.
c) Prezinta anual C.S., spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor.
d) Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nalionala.
e) Prezinta bilantul contabil, spre adoptare, C.S. si, spre aprobare, Conferintei Nationale.
f) Numeste si revoca. cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul National, personalul
propriu al Consiliului si stabi1este salariile, cu aprobarea B.P.
g) Reprezinta Corpul in fata autoritailor publice, a tertilor sau a organizaiilor nationale si internaionale,
aparând prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai.
h) Indeplineste orice alte atributii stabilite de C.N., C.S. si B.P.

4. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la


raspundere.
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

5. Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR?


Comisia de disciplina a filialei este formatä din 5 membn titulari si 5 membri supleanti, astfel:
- un presedinte si 4 membri alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se
bucurä de autoritate profesionala si morala deosebita;
-membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, o data cu titularii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Comisia de disciplina de pe lânga consiliul filialei este competenta sa sancioneze abaterile disciplinare
savârsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritorialä
a acesteia, chiar dacä abaterile au fost sävarsite in raza teritoriala a altei filiale.
Fac exceptie plângerile privitoare la fapte sävârsite de membrii Consiliului Superior si ai Consilillor
filialelor, de presedintii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice
straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil
autorizat in România, care se depun la Comisia superioara de disciplina.
Plângerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseazä consiliului falialei din care face
parte acestia, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina,
pentru care plângerile se depun la Consiliul Superior.
Plângerea astfel primita se transmite in termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplinä, care va
desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei, alesi de adunarea generala.
Procedura de judecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de disciplina,
aprobat de Consiliul Superior al Corpului.
Fapta savârsita de un membru al Corpului, prin care se incalcä dispozitiile legii, ale Regulamentului de
organizare si functionare a Corpului Experlilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, ale
Codului de conduita etica si profesionala a experplor contabili si contabililor autorizati, hotärârile
organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara.
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) Comportament necuviincios fatä de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant la
reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului.
b) Absenta nemotivatä de la intrunirea AG a filialei sau de la CN.
c) Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita eticä si profesionala a expertilor contabili si
contabililor autorizati din România referitoare la publicitate.
d) Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin
normele emise de Corp.
e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract
in care nu a fost inscrisä calitatea profesionalä a celui care il incheie: E.C., C.A.
f) Nerespectarea ob1igatiilor de pästrare a secretului profesional.
g) Nedeclararea sau declararea partialä a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizaiei stabilite
de Regulament.
h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie pentru
persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului
de administratie, sau administratorului, dupä caz.
i) Incälcarea dispozitii1or privind exercitarea profesiei si räspunderea disciplinarä, administrativä,
civilä sau penalä, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucräri pentru entitatile
unde sunt salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gr. IV cu administratorii, sau salariati in afara
Corpului, sau activitate comercialä.
j) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea
profesionala.
k) Declaratii neconforme realitätii, in relatiile cu Corpul sau cu terii, cu producerea de consecinte
juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.
Urmatoarele abateri disciplinare se sanctioneaza astfel:
Invinuirea:
(a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul
unui an calendaristic.
Sanctiunea:
Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pâna la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici
mai mult de un an.
Invinuirea:
b) Condamnarea definitivä pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de
gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Invinuirea:
c) Incalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind
exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca unnare producerea unei prejudiciu moral sau material.
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Invinuirea:
d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea
profesiei, legal acordata
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Aciunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsiri faptei.
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare trebuie sa fie adusa la cunostinta publiculul prin:
a) afisarea unui extras al hotarârii de sanctionare la sediul filialei Corpului, al directiei generale a
finantelor publice si controtului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a
tribunalului, insotita de publicarea acestuia intn-un ziar local de larga circulatie;
b) comunicarea masurii, in scris, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat
judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului
In cazul aplicarii sanctiunilor de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei, cel in cauza este
obligat sa depuna, sub luare de semnatura, la consiliul filialei de care apartine, carnetul de expert
contabil sau contabil autorizat si parafa; acestea ii vor fi restituite la expirarea termenului de
suspendare.
Aceeasi obligaie exista si in cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.
Membrul care refuza sa se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului.
Membrii comisiilor de disciplina sunt obligati sa pastreze secretul profesional in exercitarea functiilor

6. Ce este si cum functioneaza Comisia Superioara de Disciplina?


Comisia Superioarä de Disciplina are urmätoarea competenta:
a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor
Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, facând propuneri de sanctionare a acestora Conferintei
Nationale care hotaraste;
b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita eticä si profesionalä a presedintilor
Consiliului Superior si consiliilor filialelor, precum si a persoanelor fizice sträine carora le-a fost
recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in România si aplica,
dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificatä prin Legea
nr.42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotarârilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplina
ale filialelor.
d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat
membribor Corpului care au savârsit abateri grave
Comisia superioara de disciplina este formata din 5 membri titulari si 5 membri sup1eanti, astfel:
- presedintele si 4 membri, experti contabili, alesi de Conferinta Nationala dintre membrii Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, care se bucura de autoritate profesionala si
morala deosebita;
- in ace1easi conditii sunt desemnati si supleantii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Pot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotriva hotarârilor comisiilor de disciplina
ale filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor.
Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicärii hotarârii comisiilor de disciplina ale
filialelor.
In perioada de judecare a contestatiei se suspenda aplicarea prevederilor hotarâri de sanctionare, pentru
lucrarile incepute.
Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l sustine in fala Comisiei
superioare de disciplina la termenul stabilit.
In cazurile prevazute la punctul a) din competentele Comisiei superioare de disciplina prezentate mai
sus, hotarârea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei Nationale, care o poate confirma sau
infirma. Contestarea sanctiunilor hotarâte de Conferinta Nationala se face la sectia de contencios
administrativ a curtii de apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale a celui in cauza.
Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt raspunzatori de pastrarea secretului profesional in
exercitarea mandatului lor.
Hotarârile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, in
termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestalia nu suspenda aplicarea
hotärarii.
Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare, Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere
cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor,
publicându-le anual in revista Corpului.

7. Care este structura organizatorica (orgamigrama) unei filiale a CECCAR.


La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei
Organe de executie:
o Director executiv
o Sectoare

8. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?


Logo-ul CECCAR: “Ştiinţă, Independenţă, Moralitate”
Sigla CECCAR este compusa din:
— 0 carte-registru, simbolizând insemnul profesiei;
— Un caduceu — toiagul de crainic al zeului Hermes, având ca insenm divin doi serpi incolaciti,
pretuit in Grecia anticä, ca având valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza rolul
de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci când redä imaginea fidela, corecta si
completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat;
— deviza “Ştiinţă, Independenţă, Moralitate” — atribute esentiale ale exercitarii profesiei.

9. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil?Precizati nivelul de pregatire teoretica si
practica necesare.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel
putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui
examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educţiei şi Cercetării;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si
de administrare a societätilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

10. Care sunt ,potrivit legii,atributiile CECCAR?


In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii:
a) organizeazä concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea
examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat,
elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si
examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor
Europene in domeniu.
b) Organizeazä evidenta experti1or contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de
profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigurä buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a
contabililor autorizati, elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor
comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin
programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces
toti membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in raporturile cu autoritätile publice,
organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainätate.
i) Editeazä publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

11. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor pe langa consiliile
filalelor.
Reprezentantul Ministerului Finanlelor de pe lânga consiliul filialei are urrnatoarele atribulii:
a) participa la lucrarile adunarii generale, ale Consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale Comisiei
de disciplina, fara drept de vot;
b) sesizeaza Corpul Experilor Contabili si Contabililor Autorizati cu privire la aprobarea sau refuzul de
inscriere in evidenta acestuia de catre consiliile fihialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotarârile comisiei de disciplina a filialei pe
care le considera nelegale;
d) sesizeaza reprezentantul Ministerului Finantelor de pe lânga Consiliul superior asupra hotarârilor
consiliului fihialei, care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la
lit. b si c.

12. Enumeraţi 8 atribuţii ale adunării generale ale filialei CECCAR.


1) Ia cunoştiinţă. dezbate si aproba. prin vot deschis, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul
financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului fihialei.
2) Aproba, prin vot deschis, b.v.c. al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia b.v.c pentru
cxercitiul financiar expirat.
3) Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a
expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitări a
profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Aprobă lista experti1or
contabili individuali si a societatilor ce vor fi analizate in anul urmator.
4) Noul R.O.F.: alege si revoca presedintele si patru membri ai Comisiei de disciplina a filialei.
5) Alege si revoca pe membrii C.F.C., presedintele si membrii comisiei de cenzori.
6) Propune. dintre membri sai, candidatii pentru C.S.
7) Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
Stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau de
Hotarâri ale C.S.
13. Ce reprezinta Codul Etic national al profesionistilor contabili?
Normele de conduită profesională a experţilor contabili sunt stabilite prin Codul etic naţional al
profesioniştilor contabili şi ordonanţa statutară privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi (O.G. nr.65/1994).
Conţinutul Codului etic naţional al profesioniştilor contabili
• Normele de conduită a profesioniştilor contabili.
o Principiile fundamentale care trebuie respectate de către toţi profesioniştii contabili – liber
profesionişti sau angajaţi.

14.Ce contine Declaratia Consiliului Superior al Corpului privind punerea in aplicare si insusirea
cerintelor.etice?
Consiliul superior al CECCAR doreste sa atraga atentia tuturor profesionistilor contabili asupra
necesitatii de a da urmare prezentei declaratii.
1. CECCAR, in baza declaratiei privind obligatiile referitoare la Codul etic pentru profesionistii
contabili (SMO4, emisa de IFAC), are responsabilitatea de a promova norme de inalta conduita
profesionala si sa se asigure ca cerintele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor va fi investigata,
luandu-se masurile care se cuvin.
2. Misiunea de a pregati cerinte etice detaliate apartine Consiliului superior al CECCAR.
3. Adoptarea cerintelor etice internationale ale IFAC de catre CECCAR nu va asigura in mod
obligatoriu aplicarea acestor norme de conduita stabilite. De aceea, CECCAR elaboreaza prevederi
normative adecvate cerintelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili.
4. CECCAR asigura consultanta si indrumari care sa ajute la rezolvarea conflictelor de etica ale
profesionistilor contabili.
Stabilirea unui compartiment de interpretare/indrumare/consultanta trebuie sa aiba urmatoarele
caracteristici:
- obiectivele lui si procedurile de functionare trebuie sa fie transparente si promovate larg in randul
membrilor;
- procedurile de functionare trebuie sa ofere siguranta ca se va tine seama numai de intrebari rezonabile
din partea membrilor si ca cel care intreaba raspunde pentru formularea clara a faptelor si
circumstantelor;
- cei insarcinati sa ofere consultanta trebuie sa aiba un nivel corespunzator de autoritate si o experienta
tehnica suficienta pentru a acorda asemenea indrumari;
- cererile vor fi facute de obicei pe baza de confidentialitate, iar rezultatele oricaror
interpretari/consultanta/indrumari pot face obiectul publicarii (fara a da nume), ca modalitate de
formare etica pentru toti profesionistii contabili.
Pentru a raspunde cerintelor din prezentul paragraf, in cadrul CECCAR functioneaza Departamentul de
etica, comisiile de apel si comisiile de disciplina, atributiile acestora fiind stabilite prin hotarari ale
Consiliului superior.
5. Punerea in aplicare a cerintelor etice va fi sustinuta de introducerea unui program menit sa asigure
CECCAR ca membrii individuali cunosc toate cerintele etice si consecintele nerespectarii acestor
cerinte. Asemenea informatii pot fi comunicate membrilor, individual, prin manuale, publicatii tehnice,
reviste profesionale, rapoarte in legatura cu audieri si activitati disciplinare, programe referitoare la
pregatirea profesionala continua, publicatii, presa financiara si de afaceri si raspunsuri privind cerintele
de consultanta de la comitetul specific.
6. Profesionistii contabili vor respecta cerintele etice care ii privesc, fara sa fie nevoie de constrangeri
sau sanctiuni. In ciuda acestui fapt, se pot produce cazuri in care astfel de cerinte sunt ignorate in mod
flagrant sau pe care acestia nu le respecta din eroare, omisiune sau din lipsa de intelegere a lor. Este in
interesul profesiei si al tuturor membrilor ca publicul larg sa aiba incredere ca nerespectarea cerintelor
etice ale profesiei va fi investigata si, acolo unde este cazul, vor fi luate masuri disciplinare.
7. Profesionistii contabili trebuie deci sa fie pregatiti sa justifice orice abatere de la cerintele etice.
Nerespectarea cerintelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri
profesionale care pot da nastere unor actiuni disciplinare.
8. Puterea actiunii disciplinare este stabilita prin reglementarile CECCAR.
9. Masurile disciplinare pot aparea, de obicei, in urma unor probleme ca:
- nerespectarea normelor generale de baza si specifice, aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor
contabili;
- nerespectarea regulilor de etica;
- conduita discreditabila sau dezonoranta.
10. Investigatiile disciplinare vor incepe, de obicei, ca rezultat al unor plangeri; structurile centrale si
locale ale CECCAR trebuie sa ia in consideratie toate plangerile. Investigatiile pot totusi sa fie
introduse din oficiu de CECCAR sau de catre o entitate administrativa, fara sa fie facuta o plangere.
Investigatiile pot fi facute verbal sau prin corespondenta. Trebuie intotdeauna instiintat membrul
impotriva caruia se face plangere, precum si cel care a facut plangerea. Acolo unde exista o disputa, se
poate incerca o conciliere, fie prin comisiile de disciplina ale filialelor, fie prin comisiile de arbitraj ale
acestora.
11. Poate fi oportun sa se faca publicitate procedurilor disciplinare si de apel. Astfel, sunt informati atat
membrii, cat si publicul larg. Totusi, aspectele de confidentialitate si tipul incalcarilor trebuie sa fie
luate in consideratie atunci cand se decide metoda de publicitate.

15. Prezentaţi şi explicaţi cele 6 principii fundamentale prevăzute în Codul etic naţional al
profesionaliştilor contabili?
Principiile fundamentale sunt:
- Integritatea
Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.
- Obiectivitatea
Profesionistul contabil trebuie sä fie impartial si nu trebuie sä admita prejudecati sau abateri, conflicte
de interese sau influentarea sa de cätre altii in privinta incälcärii obiectivitatii.
- Competenta profesionala si bunavointa
Profesionistul contabil trebuie sä indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta,
asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentne cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul
cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional
competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii.
- Confidentialitatea
Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobândite in timpul
indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sä utilizeze sau sä divulge aceste informatii fără
autorizare clara si expresa sau numai dacä exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face
acest lucru.
- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä
se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice
activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale
profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si
colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
- Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate
instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se
conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevantă

16. Prezentati principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate.


Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara
autorizatie scrisä, in afarä de cazurile când obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme
reglementare.

17. Ce intelegeti prin Supravegherea Publica?

Conform O.G.65/1994,republicata.M.O.13/08.01.2008

“ Supravegherea publică
ART. 38
Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub
supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
ART. 39
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a
activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au următoarele
îndatoriri:
a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului superior, fără drept de vot;
b) sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale. Ministerul Economiei şi
Finanţelor poate ataca hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, procedura
prealabilă nu este obligatorie.
ART. 40
Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută la art. 39 lit. b), Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de Ministerul
Economiei şi Finanţelor o copie de pe hotărârile şi deciziile luate, precum şi toate materialele care au
fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională, precum şi, la
cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor şi hotărârilor, în termen de 7
zile de la adoptarea acestora.
ART. 41
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să supravegheze activitatea publică a
consiliului filialei au următoarele atribuţii:
a) participă la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent şi ale comisiei
de disciplină, fără drept de vot;
b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la aprobarea
sau refuzul de înscriere în evidenţa acestuia de către consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale;
c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe
care le consideră nelegale;
d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea
publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România asupra
hotărârilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile
prevăzute la lit. b) şi c).
ART. 42
(1) Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute la art. 39 şi 41, materialele supuse dezbaterii
organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu cel
puţin 7 zile înainte.
(2) În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele
desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor, fie
eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul
Economiei şi Finanţelor poate exercita căile de atac, în condiţiile legii.
ART. 43
(1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către
persoane neautorizate sau care se află într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se
sancţionează potrivit legii penale.
(2) Persoanele care exercită atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat fără
viza anuală se sancţionează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
ART. 44
Hotărârile şi deciziile de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa
naţională, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.”

18. Care sunt principalele orientari strategice ale CECCAR pentru perioada 2005-2010?
Conferinta Nationala din septembrie 2004 a aprobat programul strategic privind activitatea CECCAR
pentru perioada 2005-2010 avand in vedere :
l . Necesitatea unei noi strategii

ll.Directii de actiune
l. Necesitatea unei noi stategii- factorii principali sunt:
1.Reformele in domeniul contabilitatii si al profesiei contabile
2.Rolul contabilitatii
3.Amenintari la adresa profesiei contabile;
4.Cultura,educatia si formarea;
5.Integrarea europeana;
6.Factorul politic;

ll Directii de actiune – principalele directii de actiune privind strategia Corpului pe perioada 2005-2010
vizeaza urmatoarele domenii:

1. Organizarea profesiei
2. Exercitarea profesiei;
3. Interesul public;
4. Educatie;
5. Parteneriatul sector public – sector privat;
6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii;
7. Activitatea internationala;

VEZI Programul National cap I, (1,2)-pag 209, cap II (8-13)-pag 210

19. Prezentati structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor
contabili.
Obiectivele si principiile fundamentale nu sunt destinate sa fie folosite pentru a rezolva problemele
etice ale profesionistilor contabili intr-un caz bine determinat. Totusi, Codul ofera anumite linii
directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire
la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesia contabila.

Structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili:

• PARTEA A - APLICABILĂ TUTUROR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI – in afara de cazul


cand s-a specificat ceva contrar
Secţiunea 1. Integritate şi obiectivitate
Secţiunea 2. Rezolvarea conflictelor de etică; asocierea
Secţiunea 3. Competenţa profesională
Secţiunea 4. Confidenţialitatea
Secţiunea 5. Activitatea de consultanţă fiscală
Secţiunea 6. Exercitarea profesiei peste hotare
Secţiunea 7. Publicitatea
• PARTEA B - APLICABILĂ LIBER PROFESIONIŞTILOR CONTABILI
Secţiunea 8. Independenţa
Secţiunea 9. Competenţa profesională şi responsabilităţile privind folosirea experţilor şi specialiştilor
Secţiunea 10. Onorarii şi Comisioane
Secţiunea 11. Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei de liber profesionist contabil
Secţiunea 12. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii
Secţiunea 13. Relaţiile cu colegii liber-profesionişti contabili
Secţiunea 14. Publicitatea şi cererea de ofertă de servicii
• PARTEA C - APLICABILĂ PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ANGAJAŢI
Secţiunea 15. Conflictul de loialitate
Secţiunea 16. Sprijinirea colegilor angajaţi
Secţiunea 17. Competenţa profesională
Secţiunea 18. Prezentarea informaţiilor

20. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?


Sursele de finantare ale CECCAR:
¬ Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
¬ Taxa de inscriere in tabloul Corpului
¬ Cotizatii anuale asupra veniturilor
¬ Donatii, vanzari de publicatii proprii
¬ Alte venituri

21. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a


Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
¬ Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
¬ Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a
partiloe sociale
¬ Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti
contabili
¬ Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

22. Ce este şi ce conţine Programul naţional de formare şi dezvoltare profesională continuă?


Programul naţional de formare şi dezvoltare profesională continuă se adresează tuturor membrilor
CECCAR şi este deschis tururor profesioniştilor contabili din economie. Programul-Cadru conţine
“pregătirea profesională continuă” adresată experţilor contabili şi contabililor autorizaţi profesionişti
membrii ai CECCAR şi a tuturor profesioniştilor contabili din economie şi “pregătirea profesională
iniţială” pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie în curs de efectuare a
stagiului.
Programul este structurat pe 8 domenii obligatorii ale activităţilor ce constituie preocupări ale
profesioniştilor contabili:
1) Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate,
2) Audit financiar,
3) Contabilitatea financiară,
4) Contabilitatea şi control de gestiune,
5) Fiscalitate,
6) Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor,
7) Pieţe de capital,
Doctrină şi deontologie profesională.
Pentru fiecare disciplină Programul este structurat pe 3 nivele: iniţiere, perfecţionare şi aprofundare.
Pentru perfecţionarea şi aprofundarea cunoştiinţelor în domeniile principale prezentate mai sus
Programul se poate structura pe un număr de 14 cursuri:
1) Pregătirea declaraţiilor financiare,
2) Informaţia financiară pentru management,
3) Managementul resurselor umane,
4) Sisteme informatice,
5) Legislaţia afacerilor,
6) Impozitarea afacerilor,
7) Managementul financiar,
Raportarea financiară,
9) Auditul extern şi intern,
10) Servicii de audit şi de certificare,
11) Managementul informaţiei în afaceri,
12) Planificarea şi dezvoltarea strategică a afacerilor,
13) Raportarea corporativă avansată,
14) Managementul financiar strategic.

23. Ce intelegeti prin integritate?


Un contabil profesionist trebuie sä fie DREPT, SINCER si CORECT in realizarea sarcinilor
profesionale.

24. Ce intelegeti prin obiectivitate?


Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial, farä prejudecati, sa nu se
afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de naturã a determina un
tert sa puna la indoialä obiectivitatea acestuia.

25. Ce intelegeti prin competenta profesionala si prudenta?


Competenta profesionala are douä componente de bazä:
— obtinerea;
— mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e
cu competenta, grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de
competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune
ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de
lucru.
Dobândirea cere:
— inalt standard de pregatire generalä, urmatã de una specifica;
— practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
— perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
— cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in
contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
— adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor
profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul
educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau
sau experiena necesarä.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al
competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

26. Ce intelegeti prin independenta?


Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului
ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.

Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.

Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gândire):
— Stare de gândire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã
judecata profesionala;
— Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparentä:
— reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate
sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului
contabil;
— este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este
incompatibilä cu orice alta activitate curentä.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä, cu deosebire
auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului
contabil.

27 Ce intelegeti prin comportament profesional?


- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä
se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice
activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale
profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si
colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.

28 Ce intelegeti prin respectul fata de normele tehnice si profesionale?


Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate
instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se
conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevantă
Incalcarea principiilor inseamna tot atatea incompatibilitati in exercitarea profesiei

29. Ce se intelege prin competenta expertului contabil?


Competenta profesionala are douä componente de bazä:
— obtinerea;
— mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e
cu competenta, grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de
competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune
ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de
lucru.
Dobândirea cere:
— inalt standard de pregatire generalä, urmatã de una specifica;
— practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
— perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
— cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in
contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
— adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor
profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul
educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau
sau experiena necesarä.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al
competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

30.In ce constau secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil?


Confidenţialitatea presupune că profesionistul contabil trebuie să
respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie să le utilizeze
sau să le divulge fără autorizaţie scrisă, în afară de cazurile când obligaţia divulgării este prevăzută prin
lege sau norme reglementare. Obligaţiile de confidenţialitate sau secret profesional sunt înscrise în
legislaţia fiecărei ţări.
31. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
RASPUNS:
Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această
calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi Ordonanţa Guvernului

32. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat; dintre contabilul
autorizat si contabilul angajat?

RASPUNS:
Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile O.G. nr. 65/1 994, având
competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii
economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a
verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere.
Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist
salariat; economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său.
De asemeni, economistul este specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării financiar-contabile, independent faţă de
societatea comercială. El nu primeşte, pentru lucrările executate, un salariu, ci un ONORARIU
prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa.
Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate
în condiţiile O.G. nr. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine contabilitatea operaţiunilor economic –
finaciare prevăzute în contract şi de a pregăti lucrările în vederea elaborării situaţiilor finaciare.
Contabilul autorizat, ca şi expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate
economică.
Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală.
Rareori, în cazul unei întreprinderi mari, mijlocii, execută toate lucrările contabile. De regulă, este
specializat pe un sector al contabilităţii.
Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate, putând fi
stimulat ori penalizat de şeful Irarhic sau la propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dacă sunt independenţi, răspund civil şi penal faţă de
întreprindere. De asemeni, ei pot pierde întreprinderea de client şi, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul şi contabilul, salariaţi, pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri
anevoioase.
> Este în discuţie starea de salariat al unei firme şi al unui cabinet de experţi contabili sau de contabili
autorizaţi.
> Trebuie făcută distincţia între auditorii interni şi cei externi, prin prisma independenţei.
> Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajaţi în industrie, comerţ, sectorul public,
învăţământ ş.a.
> Contabilul profesionist independent este acela care efectuează, unui client, în mod curent, lucrări de
audit sau evidenţă contabilă, fiscalitate şi alte servicii profesionale similare.
> Contabilul profesionist lucrează independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau
corporaţie) în industrie, comerţ, sectorul public, învăţământ ş.a. şi este membru ale unei organizaţii
afiliate IFAC.

33. Cine este expertul contabil?


RASPUNS:
Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei (O.G. nr.
65/1994) şi are competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de
conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor
comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi.
Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi
care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale, inclusiv verificarea şi certificarea
situaţiilor financiare.
• • Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se dobândeşte pe bază de examen.
• Pentru a dobândi calitatea, se cer îndeplinite cumulativ mai multe condiţii.
• Pot fi, la cerere, experţi contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori şi conferenţiari
universitari, doctorii în economie şi doctorii docenţi cu specialitatea finanţe sau contabilitate, însă cu
îndeplinirea condiţiilor şi susţinerea unui interviu privind Normele de organizare şi funcţionare ale
CECCAR.

34. Cine este contabilul autorizat?


RASPUNS:
Este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile O.G. 65/1994 si are capacitatea de a tine
contabilitatea si de a pregati actele in vederea intocmirii siuatiilor financiare.

35. Cum se obtine calitatea de expert contabil?


RASPUNS:
Prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea
stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil
autorizat.
-> Examen de admitere privind accesul (media minim 7, nota pe discipline minim 6)
->Stagiu 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+pregatire deontologica si doctrina
profesionala)
-> Examen de aptitudini (examen scris, proba orala
36. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?
RASPUNS:
Prin examen in trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala,
examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica. Pentru accesul la examen se cer
indeplinite anumite conditii specifice.

37. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?


RASPUNS:

Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)

a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil:


• acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor
informatice;
• elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a
contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza
si cu respectarea normelor generale.
b. efectuarea de analize economico-financiare:
• analiza structurilor financiare;
• analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
• tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
• sistem de credit leasing, factoring etc.;
• determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
• elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
• elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
• asistenta in prevenirea §i inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. efectuarea de audit financiar contabil, ca:
• diagnostic-financiar;
• cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
• audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
• studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
• audit si certificarea bilantului contabil.
d. efectuarea de evaluari patrimoniale:
• evaluari de bunuri si active patrimoniale;
• evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la
cererea celor interesati;
• evaluari de elemente intangibile.
e. efectuarea de expertize contabile:
• amiabile (la cerere);
• contabil-judiciare;
• arbitraje în cauze civile;
• expertize de gestiune.
f. executarea de lucrări cu caracter fmanciar-contabil, ca:
• întocmirea de situaţii periodice;
• consolidarea conturilor şi bilanţului;
•întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.
g.executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:
• studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
• participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
• asistenţă în probleme de T.V.A. şi impozite;
• fiscalitate imobiliară;
• asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
• asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.
h. efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică;
• organigrame, structuri, definiri de funcţii;
• legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
• analiza şi organizarea fluxului informaţional;
• formarea profesională continuă;
• contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
• mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
• alegerea softurilor necesare.

Conform O.G.65/1994 ,art.6


Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:
a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;
b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;
d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori
juridice în condiţiile prevăzute de lege;
e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică;
f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile
comerciale;
g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;
h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de
contabilitate.

38. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati?


• Ţine contabilitatea operaţiunilor economic – finaciare prevăzute în contract;
• Pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor finaciare.
39. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
• Modalităţi de exercitare a profesiei (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994):
• Individual (activitate independentă, conform art.46, alin.(1) şi (3) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal);
• Societăţi comerciale de expertiză contabilă sau contabilitate (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994, Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale).
Societatile de expertiza contabila au:
- cel putin 51 % actionari experti contabili sau contabili autorizati c
- cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administrate sunt experti contabili sau contabili
autorizati, membri ai Corpului.
Societafile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale,
comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile.
Membrii Corpului nu pot fi asociati sau acfionari la mai multe societati comerciale de expertiza
contabila.
Societatile comerciale de expertiza pot fi romane, straine sau mixte.
Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor
Corpului. Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Copului.
Angajarea raspunderii societaţilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se
realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre:
- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de
banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de
semnatura sociala a societatii;
- expertii contabili. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura
cerintele de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de
semnatura autorizata a conducerii societatii.

40. Ce este C.E.C.C.A.R.?


C.E.C.C.A.R. este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte expertii
contabili si cntabili autorizati, in conditiile prevazute de O.G. 65/1994, modificata.

41. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?


Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei
persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc", (cartea de
curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998),
la pagina 14, se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele:
"Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in con-ditiile legii, care capata anumite
drepturi §i anumite obligafii necesare atingerii scopului lor ".
Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):
- organizarea de sine - statatoare
- patrimoniul propriu;
- scopul determinat.
Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la
drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si
capacitatea de exercitiu.
Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere.
Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institujii din Romania
si din afara tarii.
- Relatiile cu bugetul directe;
- Are cont in banca;
- Intocmeste b.v.c.;
- Organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii;
- Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor;
- Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si
externe).

42. Ce se intelege prin autonomia Corpului?


Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in
actiunile sale (DEX) . Autonomia Corpului face din aceasta un organism de autoreglementare in
profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati.
Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism statal.
Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de
exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta
si moralitatea membrilor sai. Prin organele alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatilor publice,
precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu
organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de
lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activitatii Corpului.

43. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?


Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate
juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata
indeplini atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Presedintele Corpului
- Organe de executie:
o Directorul general
o Departamente
La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei

Organe de executie:
o Directorul executiv
o Sectoare

44. Ce este etica?


Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva
principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare
unui domeniu, unei activitatii sau unei colectivitati.
Etica este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei , deoarece democratia
presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, asfel se poate aluneca spre anarhie
si dezordine.
45. Ce sunt serviciile contabile?
Orice serviciu care cere aptitudini contabile inrudite, prestat de un contabil profesionist:
-servicii de contabilitate
- audit
- fiscalitate
- consultanta manageriala
- management financiar
Serviciu: - o munca prestata in folosul sau in interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei
prestatorului;-indeplinirea unei indatoriri fata de cineva.
46. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile?
Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt:
- detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant.
- Respectarea de catre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul
profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate.
- Recunoasterea unei datorii vizavi de public, in amsamblu.
Uneori datorita membrilor, vizavi de profesiune lor si de public, poate fi in contradictie cu interesul lor
personal pe termen scurt, sau cu obligatiile lor de loialitate, vizavi e angajator.
Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale sa
defineasca reguli de etica pentru membri lor,incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa
pastreze increderea publicului in profesie.
Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie,
pe competenta
Ordonanta nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de
expertiza contabila si a contabililor autorizati -
republicata

CAPITOLUL I
Calitatea de expert contabil si contabil autorizat
Art. 1. - Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au
aceasta calitate, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
Art. 2. - (1) Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei
ordonante si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea
gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.
(2) Asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste
raport.
(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante
si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor
financiare.
Art. 3. - (1) Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de examen de
admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui
stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
(2) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, prin
hotarare a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de
contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
din Romania si avizat de Ministerul Finantelor si de Ministerul Educatiei Nationale.
Art. 4. - (1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art. 3 pentru profesia de expert
contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de
administrare a societatilor comerciale.
(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii
in economie si doctorii docenti, cu specialitatea finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert
contabil pe baza titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si c) si
sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati.
Art. 5. - Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art. 3 pentru profesia de contabil
autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate de exercitiu deplina;
b) are studii medii cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de
administrare a societatilor comerciale.

CAPITOLUL II
Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat
SECŢIUNEA 1
Expertul contabil
Art. 6. - Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:
a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza situatiile financiare;
b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii;
c) efectueaza analize economico-financiare si evaluari patrimoniale;
d) efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori
juridice in conditiile prevazute de lege;
e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativa si informatica;
f) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzor la societatile
comerciale;
g) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;
h) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de
contabilitate.
Art. 7. - Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit
financiar si consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice acestor activitati.
Art. 8. - Expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual ori se pot constitui in societati
comerciale potrivit legii.
Art. 9. - Societatile comerciale de expertiza contabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
b) majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a
partilor sociale;
c) consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau
asociatii experti contabili;
d) actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

SECŢIUNEA a 2-a
Contabilul autorizat
Art. 10. - Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:
a) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract;
b) pregateste lucrarile in vederea elaborarii situatiilor financiare.
Art. 11. - Contabilii autorizati pot sa-si exercite profesia individual ori in societati comerciale.

SECŢIUNEA a 3-a
Dispozitii comune privind expertii contabili si contabilii autorizati
Art. 12. - (1) Expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru
operatorii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt
in raporturi contractuale ori se afla in concurenta. De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari
pentru operatorii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau
soti ai administratorilor.
(2) Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot efectua pentru terti lucrarile prevazute la art. 6 si 10,
in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.
(3) Activitatea de cenzor poate fi desfasurata, potrivit legii, de catre expertii contabili, persoanele cu
studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
si experienta in activitatea financiar-contabila de cel putin 5 ani, precum si de catre societatile
comerciale membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Art. 13. - Expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza raspunderea civila privind activitatea
desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de
garantii.
Art. 14. - Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societatilor comerciale de profil cu
clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti.
Art. 15. - Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu in cursul procesului penal,
conform art. 116, 124 si 125 din Codul de procedura penala, in cauzele privind infractiuni prevazute in
Codul penal sau in legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul
de stat prin bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau Ministerului Internelor si Reformei
Administrative, dupa caz, urmand ca sumele sa fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea
hotararii judecatoresti definitive.
SECŢIUNEA a 4-a
Raspunderile expertilor contabili si ale contabililor autorizati

Art. 16. - (1) Expertii contabili si contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar,
administrativ, civil si penal, dupa caz, potrivit legii.
(2) Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin
contractele de prestari de servicii incheiate in conditiile legii, in functie de uzantele interne si
internationale ale profesiei contabile.
Art. 17. - (1) Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili si contabililor autorizati, in raport
cu gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o
perioada de timp de la 3 luni la un an;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.
(2) Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de
organizare si functionare.

CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili
si Contabililor Autorizati

SECŢIUNEA 1
Organizarea si atributiile Corpului Expertilor Contabili
si Contabililor Autorizati
Art. 18. - Se infiinteaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, persoana juridica de
utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, in conditiile
stabilite de prezenta ordonanta, avand sediul in municipiul Bucuresti.
Art. 19. - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati isi constituie filiale, fara personalitate
juridica, in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti.
Art. 20. - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are urmatoarele atributii:
a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru
accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, in conformitate cu prevederile art. 3.
Programele de examen, in vederea accesului la profesia de expert contabil si de contabil autorizat,
reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de Corpul Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania si se avizeaza de Ministerul Economiei si Finantelor, urmarindu-se
armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu;
b) organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de
profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului;
c) asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati;
d) elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a expertilor contabili
si a contabililor autorizati, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil;
e) asigura pentru expertii contabili buna desfasurare a activitatii de evaluare pe baza Standardelor
Internationale de Evaluare;
f) sprijina formarea si dezvoltarea profesionala prin programe de formare si dezvoltare profesionala
adecvate;
g) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice,
organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate;
h) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;
i) editeaza publicatii de specialitate;
j) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

SECŢIUNEA a 2-a
Sectiunile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

Art. 21. - (1) Activitatile prevazute la art. 6 si, respectiv, la art. 10 pot fi desfasurate numai de
persoanele avand calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, inscrise in Tabloul
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si dovedita cu legitimatia de
membru, vizata anual. Tabloul Corpului se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei. In tablou
sunt inscrisi toti membrii, persoane fizice, experti contabili, separat de contabilii autorizati, precum si
persoanele juridice de profil, grupate in functie de criteriul teritorial.
(2) Organizarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se face pe doua
sectiuni:
- sectiunea expertilor contabili;
- sectiunea contabililor autorizati.
(3) Evidenta persoanelor care au promovat examenul de admitere si se afla in perioada de stagiu se
organizeaza potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania.
(4) Membrii care nu exercita profesia vor fi inscrisi in capitole distincte, in cadrul sectiunilor prevazute
la alin. (2).
(5) Organizarea si functionarea sectiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Art. 22. - (1) Inscrierea in Tabloul Corpului a expertilor contabili si a contabililor autorizati se face, la
cerere, de catre filialele judetene si a municipiului Bucuresti, daca cei in cauza fac dovada ca
indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 lit. a) si c), respectiv art. 5 lit. a) si c).
(2) Contestatia impotriva respingerii cererii de inscriere in Tabloul Corpului se depune in termen de 30
de zile de la data primirii comunicarii si se solutioneaza de conducerea sectiunii expertilor contabili sau
a contabililor autorizati, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii. Hotararile sectiunilor
pot fi atacate la Consiliul superior al Corpului, in termen de 15 zile de la primirea acestora, si se
solutioneaza in termen de 15 zile de la data depunerii contestatiei. Deciziile Consiliului superior al
Corpului sunt definitive.
(3) Dupa inscrierea in tablou, expertii contabili si contabilii autorizati depun juramant scris.
(4) Juramantul are urmatoarea formulare:
"Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a
expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu
constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat)".
Art. 23. - (1) Membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati au obligatia sa plateasca
cotizatiile profesionale. Neplata acestora pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.
(2) De asemenea, sunt radiati din evidenta expertii contabili si contabilii autorizati care au suferit o
condamnare de natura celor prevazute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 lit. c), ori au savarsit abateri grave de
alta natura, prevazute in regulament, precum si cei care nu depun in contul bugetului statului, in
termenul si la nivelul prevazut de lege, impozitul asupra onorariilor incasate de la persoane fizice.
Art. 24. - Societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate,
membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, au obligatia sa
comunice filialelor acestuia toate modificarile intervenite in componenta asociatilor sau actionarilor lor.

Art. 25. - Publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se
efectueaza sau se autorizeaza de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, in
interesul profesiei membrilor sai.
Art. 26. - Persoanele fizice sau juridice straine, care nu au domiciliul sau, dupa caz, sediul in Romania,
pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei
ordonante, daca in tarile lor au aceasta specializare, in conditiile stabilite prin conventii bilaterale
incheiate in acest scop de Romania cu alte state si daca au sustinut examenul vizand cunoasterea
legislatiei nationale in domeniul organizarii si functionarii societatilor comerciale, precum si a celei
fiscale si contabile.

SECŢIUNEA a 3-a
Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili
si Contabililor Autorizati
Art. 27. - (1) Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sunt:
Conferinta nationala, Consiliul superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului superior.
(2) La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generala, consiliul filialei si biroul permanent al
acestuia.
Art. 28. - Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale se
controleaza de catre cenzori alesi de Conferinta nationala si, respectiv, de adunarile generale.
Art. 29. - (1) Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati se
stabilesc prin Regulamentul aprobat de Conferinta nationala, cu avizul Ministerului Economiei si
Finantelor si al Ministerului Justitiei.
(2) Orice modificare si/sau completare a regulamentului se face numai in limita reglementarilor legale
si in conformitate cu prevederile alin. (1).
Art. 30. - (1) Conferinta nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati se constituie din
membrii Consiliului superior al Corpului, membrii consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania, ai comisiilor de disciplina si din reprezentantii Ministerului
Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul superior al Corpului si consiliile filialelor, precum si din
cate un reprezentant la 100 de membri din fiecare filiala desemnat de adunarea generala.
(2) Conferinta nationala este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor prevazuti la alin.
(1), iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(3) Prima conferinta va fi formata din presedintii filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si delegatii expertilor contabili si contabililor autorizati, in conditiile alin. (1).
(4) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, este convocata din nou Conferinta
nationala. Aceasta este legal constituita cu participarea a cel putin 30% din numarul membrilor si
reprezentantilor prevazuti la alin. (1).
Art. 31. - Conferinta nationala are urmatoarele atributii:
a) stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de
contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Economiei si
Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul etic al profesionistilor contabili, care vor fi
transmise de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania spre publicare in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 17, la
propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala
poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data
instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de Apel sunt definitive;
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
i) alege si revoca presedintele si 2 membri ai comisiei superioare de disciplina;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta.
Art. 32. - (1) Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta nationala dintre membrii
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta
functie numai daca desfasoara activitate in domeniul cercetarii sau in invatamantul universitar de profil,
care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
(2) Presedintele Consiliului superior, membrii titulari si membrii supleanti sunt alesi prin vot secret,
pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuitatii, mandatele a jumatate din membrii alesi
inceteaza dupa 2 ani. Membrii carora le inceteaza mandatul sunt nominalizati prin vot secret. Celorlalti
membri, dupa 4 ani, le inceteaza mandatul si nu mai sunt inscrisi in listele de candidati. Presedintele si
membrii carora le inceteaza mandatul pot fi realesi dupa cel putin o perioada egala cu cea a mandatului
indeplinit.
(3) Presedintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioada de cel mult doua mandate.
(4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile si filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati.
(5) Presedintele Consiliului superior si presedintii filialelor judetene nu pot avea atributii referitoare la
conducerea executiva a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
(6) Presedintele Consiliului superior reprezinta Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in
fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din
strainatate.
Art. 33. - (1) Pe langa Consiliul superior functioneaza Comisia superioara de disciplina, compusa din 7
membri titulari si 7 supleanti, astfel:
a) presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta nationala pentru un mandat de 4 ani
dintre expertii inscrisi in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania,
care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;

b) 2 membri desemnati de ministrul economiei si finantelor;


c) 2 membri desemnati de ministrul justitiei.
(2) In aceleasi conditii se desemneaza supleantii.
(3) Comisia superioara de disciplina aplica sanctiunile disciplinare prevazute la art. 17 si solutioneaza
contestatiile la hotararile disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.
(4) Contestatiile impotriva hotararilor aplicate de Comisia superioara de disciplina se depun la
Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati care decide.
Art. 34. - (1) Adunarea generala a filialelor este formata din membrii experti contabili si contabili
autorizati, cu domiciliul stabilit in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz.
(2) Adunarea generala a filialei este legal constituita cu participarea majoritatii membrilor prevazuti la
alin. (1), iar hotararile sunt valabile daca sunt adoptate cu majoritatea celor prezenti.
(3) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, se convoaca din nou adunarea generala,
in termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituita cu participarea a cel putin 30% din numarul
membrilor prevazuti la alin. (1).
Art. 35. - Adunarea generala a filialei are urmatoarele atributii:
a) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia;
b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe plan local;
c) alege si revoca membrii consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si
cenzorii;
d) propune, dintre membrii sai, candidati pentru Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati;
e) examineaza activitatea desfasurata de consiliul filialei si de comisia de disciplina care functioneaza
pe langa acesta si hotaraste;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau hotarate de Consiliul superior al
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.
Art. 36. - (1) Pe langa consiliul filialei functioneaza o comisie de disciplina, compusa din 5 membri
titulari si 5 supleanti: presedintele si 4 membri alesi de adunarea generala pentru un mandat de 4 ani
dintre membrii experti contabili care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
(2) In aceleasi conditii se desemneaza supleantii.
(3) Comisia de disciplina a filialei aplica sanctiunile prevazute la art. 17 lit. a), b) si c).
Art. 37. - (1) Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si filialele sale isi acopera
cheltuielile din venituri, care se constituie din:
- taxa de inscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;
- taxa de inscriere in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
- cotizatiile membrilor stabilite pe transe de venituri;
- incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
- donatii;
- alte venituri din activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale,
stabilite prin regulament.
(2) Taxele de inscriere in evidenta si cotizatiile pe transe de venit se stabilesc anual de Conferinta
Nationala a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

CAPITOLUL IV
Supravegherea publica

Art. 38. - Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se
desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor.
Art. 39. - Persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea
publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania au
urmatoarele indatoriri:
a) participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului superior, fara drept de vot;
b) sesizeaza ministrul economiei si finantelor ori de cate ori hotararile Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania contravin reglementarilor legale. Ministerul Economiei si
Finantelor poate ataca hotararile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
la instanta de contencios administrativ, in conditiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura
prealabila nu este obligatorie.
Art. 40. - Pentru a-si putea exercita atributia prevazuta la art. 39 lit. b), Corpul Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania va pune la dispozitia persoanelor desemnate de Ministerul
Economiei si Finantelor o copie de pe hotararile si deciziile luate, precum si toate materialele care au
fost supuse aprobarii in Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala, precum si, la
cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptarii deciziilor si hotararilor, in termen de 7
zile de la adoptarea acestora.
Art. 41. - Persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa supravegheze activitatea
publica a consiliului filialei au urmatoarele atributii:
a) participa la lucrarile adunarii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale comisiei
de disciplina, fara drept de vot;
b) sesizeaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu privire la aprobarea
sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia de catre consiliile filialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe
care le considera nelegale;
d) sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea
publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania asupra
hotararilor consiliului filialei, care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile
prevazute la lit. b) si c).
Art. 42. - (1) Pentru exercitarea indatoririlor si atributiilor prevazute la art. 39 si 41, materialele supuse
dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei si
Finantelor cu cel putin 7 zile inainte.
(2) In cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective catre persoanele
desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor, acestea pot solicita fie amanarea dezbaterilor, fie
eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul
Economiei si Finantelor poate exercita caile de atac, in conditiile legii.
Art. 43. - (1) Exercitarea oricarei atributii specifice calitatii de expert contabil si de contabil autorizat
de catre persoane neautorizate sau care se afla intr-o situatie de incompatibilitate constituie infractiune
si se sanctioneaza potrivit legii penale.
(2) Persoanele care exercita atributii specifice calitatii de expert contabil si de contabil autorizat fara
viza anuala se sanctioneaza disciplinar potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.
Art. 44. - Hotararile si deciziile de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent si
Conferinta nationala, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de
la adoptare.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 45. - Persoanele care au calitatea de expert contabil in conditiile Decretului nr. 79/1971 privind
expertiza contabila si expertiza tehnica isi pastreaza aceasta calitate daca indeplinesc conditiile
prevazute la art. 4 lit. a) si c).
Art. 46. - Organizarea adunarilor generale de constituire a filialelor, precum si a primei conferinte
nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati se va asigura de Ministerul Economiei si
Finantelor, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al
Romaniei.
Art. 47. - (1) Atributiile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat
judetene si a municipiului Bucuresti privind activitatea de expertiza judiciara contabila si tehnica,
referitoare la evidenta si recomandarea expertilor, urmarirea incasarii onorariilor si plata acestora,
potrivit legii, trec la tribunalele judetene si al municipiului Bucuresti.
(2) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului
Bucuresti vor preda tribunalelor judetene si al municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la
infiintarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, evidentele expertilor contabili si
expertilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum si lucrarile curente privind expertiza contabila si
expertiza tehnica judiciara, in vederea asigurarii desfasurarii activitatii de expertiza judiciara conform
reglementarilor legale.
(3) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (1) si (2), se suplimenteaza statele de functii ale
tribunalelor cu cate un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului
Municipiului Bucuresti cu 3 asemenea posturi.
Art. 48. - (1) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a
municipiului Bucuresti vor vira in contul filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania soldul privind cota de 10% retinuta din onorariile incasate pentru expertize
contabile.
(2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnica se va vira in contul
Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii si
Consemnatiuni C.E.C. - S.A.
Art. 49. - (1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile referitoare la organizarea expertizei
contabile din Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabila si expertiza tehnica se abroga.
Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnica raman in vigoare.