Sunteți pe pagina 1din 30

Doctrina si deontologia

Profesiei contabile
1. Atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii
de expertiza contabila si a contabililor autorizati

• Stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a


profesiei de expert contabil si contabil autorizat;
• Aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania,
modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Economiei
si Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul etic al
profesionistului contabil, care vor fi transmise de catre Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania spre
publicare in Monitorul Oficial al Romaniei;
• Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale
ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
Romania; Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a
filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
• Alege si revoca membrii Consiliului Superior al Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si ai comisiei de
cenzori a acestuia;
• Examineaza activitatea desfasurata de Consiliului Superior si de
Consliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania;
• Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si
ai Consiililor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania in conformitate cu prevederile art. 17, la
propunerea Comisiei Superioare de Disciplina. Contestarea
sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia
contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la
data instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de apel sunt definitive;
• Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si
Consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania;
• Aproba si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei Superioare de
Disciplina.

2. Atributiile Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si


Contabililor Autorizati din Romania

REGULAMENTUL de organizare si functionare a Corpului


Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

2
Alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia
sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
• Asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, solicitand
avizele Ministeruli Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei; Regulamentul
nu va fi inaintat spre aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
• Asigura elaborarea si completarea Codului etic national al profesionistilor
contabili pe baza Codului etic IFAC;
• Asigura administrarea si gestionare patrimoniului Corpului;
• Delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de
contabil autorizat;
• Vegheaza ca reglementarile privind dobandirea calitatii de expert contabil si
contabil autorizat sa fie aplicate strict;
• Asigura coordonarea activitatii Cosiliilor filialelor; aproba metodologia de
elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;
• Aproba statele de functiuni ale Corpului la nivel central si teritorial;
• Asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari
destinate a face sa progreseze profesia contabila sau in diverse grupe de lucru din
cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
• Decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor
luate de Comisia Superioara de Disciplina;
• Aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si
verigilor organizatorice ale Corpului;
• Ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de
acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a
riscului profesional de catre toti membrii corpului;
• Analizeaza activitatea membrilor si presedintilor Comisiilor de Disciplina,
experti contabili si ia masuri administrative, organizatorice, inclusiv de natura
disciplinara; pentru presedintele si membrii Comisiei Superioare de
Disciplina, experti contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferintei
nationale, care hotaraste;
• Indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul
regulament si de hotararile Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor
autorizati;

3. Atributiile presedintelui Corpului Expertilor Contabili si Contabililor


Autorizati din Romania

REGULAMENTUL de organizare si functionare a Corpului


Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
• Convoaca si conduce sedintele Consiliul Superior si ale Biroului Permanent;
• Conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor prevazute in anexa nr.
2 la prezentul regulament
• Prezinta anual Cosiliului Superior, spre aprobare, proiectul de buget pentru
exercitiul viitor;

3
• Urmareste ca angajarea si efectuarea cheltuielilor sa se faca cu incadrearea in
bugetul aprobat de Conferinta nationala;
• Prezinta situatiile financiare anuale spre adoptare Consiliuli Superior si spre
aprobare Conferintei nationale
• Reprezinta corpul in fata autoritatilor publice, a
tretilor sau organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul si
independenta profesionala ale membrilor sai;
• Indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta Nationala, de Consiliul
superior si de Biroul Permanent;

4. Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si


tragere la raspundere

REGULAMENTUL de organizare si functionare a Corpului


Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

• La nivelul filialelor teritoriale – Comisia de disciplina a filialei si comisia de


cenzori
• La nivelul Corpului – Comisia Superioara de Disciplina si comisia de cenzori

5. Comisia de disciplina a unei filiale a Corpului Expertilor Contabili si


Contabililor Autorizati din Romania
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii
de expertiza contabila si a contabililor autorizati

• Comisia de Disciplina a filialei este o formata dintr-un presedinte, 4


membri titulari si 5 membri supleanti , alesi de Adunarea generala
dintre membrii filialei, experti contabili care se bucura de autoritate
profesionala si morala deosebita.
• Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, odata cu titularii.
Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.
• Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei este competent sa
sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de expertii contabili si
contabilii autorizati, membri ai filialei ,cu domiciliul in raza teritoriala
a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a
filialei.
• Fac exceptie plangerile privitoare la faptele savarsite de membrii
Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor ,de membrii si
presedintii Consiliilor de Disciplina ale filialelor, de presedintii
Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor, precum si de persoanele
fizice straine carora le-a fost recunoscut derptul de a exercita profesia
de expert contabil sau de contabil autorizat in Romania, care se depun
la Comisia Superioara de Disciplina . Plangerile privitoarte la faptele
savarsite de membrii si presedintele Comisiei Superioare de Disciplina
4
se depun la consiliul superior , care le analizeaza si le prezinta
Conferintei nationale.

Procedura de judecata disciplinara

• Toate reclamatiile privind faptele susceptibile de a antrena


raspunderea disciplinara indreptate contra unui membru al Comisiei sau a
unei societati recunoscute de Corp se adreseaza Comisiei de disciplina a
filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiinteaza presedintele
Consiliul filialei si reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor cu
privire la reclamatiile primite.

• Fac exceptie reclamatiile indrepate Impotriva membrilor Consiliului


Superior, membrilor Consiliilor filialelor, membrilor si presedintilor
Comisiilor de disciplina ale filialelor sau profesionistilor si ai societatilor
straine care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina.
• Plangerile indreptate impotriva unui membru al Corpului se adreseaza
filialei din care face parte aceasta , cu exceptia situatilor in care
competenta apartine Comisiei Superioare de Disciplina, pentru care
plangerile se depun la Consiliul Superior.

• Plangerea astfel primita se transmite in termen de 48 de ore


presedintelui Comisiei de Disciplina , care va desemna ca raportor pe unul
dintre membrii titulari ai Comisiei.
• Procedura de judecata disciplinara este reglementata prin
Regulamentul Comisiilor de Disciplina , aprobat de Consiliul Superior al
Corpului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
• Fapta savarsita de un membru al Corpului, indiferent de functia
detinuta in structurile alese si functionale, prin care incalca dispozitiile
legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ale Codului
etic national al profesionistilor contabili, hotararile organelor de
conducere ale Corpului constituie abatere disciplinara.
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului reprezentantii
Ministerului Economiei si Finantelor sau fata de alti participanti la
reuniunile de lucru ale organelor de conduceresi control ale Corpului.
b) absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii Generale a filialei sau de la
Conferinta nationala.
c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al prefesionistilor
contabili si a normelor Corpului referitoare la publicitate.
d) absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala
reglementatev prin normele emise de Corp;

5
e) prestare de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a
profesieisau fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui
contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il
incheie: expert contabil sau contabil autorizat;
f) nerespectarea oblogatiei de pastrare e secretului profesional;
g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de
la plata a cotizatiei prevazute in prezentul regulament sau a impozitelor;
h) fapta membrului Corpuluide a nu depune in termenele stabilite, la filiala
de care apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice
raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie sau
administratorului unic, dupa caz;
i) incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de
interese;
j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de
calitate ai Corpului documente privind activitatea profesionala;
k) nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconforme cu realitatea , in
relatiile cu Corpulsau cu tertii;
l) inscrierea in rapoartele de expertiza contabila sau in alte lucrari efectuate
pentru terti de aprecieri la adresa altor membrii si Corpului, fara
consimtamantul acestora sau farasa fi fost consultati;
m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu
ocazia efectuarii lucrarilor pentru terti;
n) neindeplinirea obligatiilor prevazute in Regulamentul privind auditul
calitatii serviciilor profesionale;
o) orice alte incalcariale normelor si hatararilor luate de organele de
conducere ale Corpului;

6. Comisia Superioara de Disciplina a Corpului Expertilor Contabili si


Contabililor Autorizati din Romania

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Comisia Superiora de Disciplina are urmatoarele competente :


• analizeza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala
ale presedintilor si membrilor Consiliilor filialelor si aplica sancituni;
• analizeaza plangerile refeitoare la bateri de conduita etica si profesionala ale
membrilor Consiliului Superior, facand propuneri de sactionarea acestor
Conferintei nationale, care hotaraste;
• solutioneaza plangerile referiotoare la abaterile de conduita etica si
profesionala a presedintilor si membrilor Comisiilor de Disciplina de pe langa
Consiille filialelor , precum si persoanelor fizice straine carora le-a
reciunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil
autorizat in Romania , dupa caz, sanctiunile prevzute in art. 17 alin. (1) din
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata;

6
• rezolva contestaiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de
Comisiile de Disciplina ale filialelor;
• aplica sanctiunea interzicerii dreptului de exercita profesia de expert contabil
sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave,
prevazute de regulament.
Comisia Superiora de Disciplina este formata din sapte membrii titulari si 7
membri supleanti, astfel:
• presedintele si 2 membri, experti contabili alesi de Conferinta nationala dintre
membrii Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala
deosebita;

7. Structura organizatorica (organigrama) unei filiale a C.E.C.C.A.R.

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

• Organele de conducere ale Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor


AutorizaŃi sunt: ConferinŃa naŃională, Consiliul superior al Corpului şi Biroul
permanent al Consiliului superior.
• La filiale, organele de conducere sunt:
• adunarea generală
• consiliul filialei şi
• biroul permanent.
Activitatea Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi şi a filialelor
sale se controlează de către cenzori aleşi de ConferinŃa naŃională şi, respectiv, de
adunările generale.

8. Logo –ul C.E.C.C.A.R. si sigla C.E.C.C.A.R.

• Logo –ul C.E.C.C.A.R.


 Stiinta
 Independenta
 Moralitate

• Sigla C.E.C.C.A.R.
 O carte

9. Conditiile pentru a deveni expert contabil

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

• Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art.3 pentru profesia


de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiŃii:
7
a)are capacitate de exerciŃiu deplină;
b)are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului;
c)nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaŃiei în vigoare, interzice dreptul
de gestiune şi de administrare a societăŃilor comerciale.
• La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferenŃiarii
universitari, doctorii în economie şi doctorii docenŃi, cu specialitatea finanŃe sau
contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu
îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susŃinerea unui
interviu privind normele de organizare şi funcŃionare a Corpului ExperŃilor
Contabili şi Contabililor AutorizaŃi.
• Se poate prezenta la examenul de admitere
prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte
următoarele condiŃii:
a)are capacitate de exerciŃiu deplină;
b)are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi
Tineretului;
c)nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislaŃiei în vigoare, interzice dreptul
de gestiune şi de administrare a societăŃilor comerciale.

10. Atributiunile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din


Romania

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are urmatoarele atributii:


• organizeaza examenul de admitere,efectuarea
stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert
contabil si de contabil autorizat,in conformitate cu prevederile art.3.Programele de
examen ,in vederea accesului la profesia de expert contabil si de contabil autorizat
,reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de Corpul
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si se avizeaza de
Ministerul Economiei si Finantelor,urmarindu-se armonizarea cu prevederile
directivelor europene in domeniu;
• organizeaza evidenta expertilor contabili,a
contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil,prin inscrierea acestora in
Tabloul Corpului;
• asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor
autorizati;
• elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita
etica a expertilor contabili si a contabililor autorizati , ghidurile profesionale
in domeniul financiar – contabil;
• asigura pentru expertii contabili buna desfasurare a activitatii de evaluare pe
baza Standardelor Internationale de Evaluare;

8
• sprijina formarea si dezvoltarea profesionala prin programe de formare si
dezvoltare profesionala adecvate;
• apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile
cu autoritatile publice,organisme specializate, precum si cu alte persoane
juridice si fizice din tara si din strainatate;
• colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate;
• editeaza publicatii de specialitate;
• alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

11. Atributiile reprezentandului Ministerului Economiei si Finantelor pe


langa consiliile filialelor

REGULAMENTUL de organizare si functionare a Corpului


Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe langa Consiliul filialei


are urmatoarele atributii :
• participa, fara drept de vot, la lucrarile Adunarii generale si ale Consiliului
filialei; materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile inainte de data
intrunirii;
• sesizeaza pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa
Consiliul Superior asupra hotararilor si masurilor Consiliului filialei care
contravin reglementarilor legale.

12. Atributiunile Adunarii Generale a filialei C.E.C.C.A.R.


REGULAMENTUL de organizare si functionare a Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Adunarea generală are următoarele atributii:


a) ia cunostintă, dezbate si aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de
consiliul filialei pentru perioada expirată;
b) aprobă prin vot deschis bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru exercitiul
financiar viitor si executia bugetului pentru exercitiul financiar expirat însotit de
raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei;
c) ia cunostintă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitătii
profesionale a expertilor individuali si a societătilor comerciale controlate, în
vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil si de contabil
autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aprobă lista expertilor individuali
si a societătilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor;
d) alege si revocă presedintele si 4 membri ai comisiei de disciplină a filialei;
e) alege si revocă presedintele si membrii consiliului filialei, precum si cenzorii;
f) propune, dintre membrii săi, candidati pentru functia de presedinte si de membru
al Consiliului Superior;
9
g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;
h) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, regulament, de Codul etic
national al profesionistilor contabili sau hotărâte de Consiliul Superior.

Atributiile reprezentandului Ministerului Economiei si Finantelor pe langa


Consiliul Superior

REGULAMENTUL de organizare si functionare a Corpului


Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe langa Consiliul


Superior participa la lucrarile Conferintei nationale si la sedintele Consiliului
Superior, fara drept de vot.
In acest sens:
• primeste convocarile la lucrarile Conferintei nationale si ale Consiliului
Superior, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile inainte;
• primeste deciziile si hotararile luate in Biroul Permanent, Consiliul Superior
si Conferinta nationala, iar la cerere, si materialele care au stat la baza
acestora, in cel mult 7 zile de la luarea lor;
• sesizeaza ministrul economiei si finantelor ori de cate ori hotararile si
masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite spre
instiintare Biroului Permanent o copie a sesizarii.

13. Codul etic national al profesionistilor contabili

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati
Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile
Autori:
a. Marin Toma
b. Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
a. Editia a IV-a, revizuita
b. Editura C.E.C.C.A.R. – 2007
C.E.C.C.A.R., ca membru al FederaŃiei InternaŃionale a Contabililor (IFAC), se
angajează să îndeplinească obiectivul IFAC de dezvoltare şi întărire a unei profesii
contabile coordonate la nivel mondial cu standarde armonizate. Pentru a atinge
acest obiectiv, IFAC elaborează îndrumări referitoare la etica pentru profesioniştii
contabili; I FAC consideră că publicând astfel de îndrumări va îmbunătăŃi nivelul
de uniformitate al eticii profesionale din întreaga lume. Ca o condiŃie a apartenenŃei,
Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România este obligat să
sprijine activitatea IFAC, informând membrii săi şi ai asociaŃiilor profesionale
patronate de el despre orice regulă de îndrumare elaborată de IFAC şi să acŃioneze,
în măsura în care este posibil, pentru adaptarea la condiŃiile locale a acesteia.

10
Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România a hotărât să
adopte Codul Etic IFAC, ediŃia 2005, ca bază pentru cerinŃele de etică ale
profesioniştilor contabili din România. Consiliul Superior al Corpului ExperŃilor
Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România a pregătit o Introducere
explicativă (anexa 1) care stabileşte data intrării în vigoare a acestei hotărâri,
împreună cu diferenŃele semnificative între îndrumările IFAC şi reglementările
legislative sau practica din România, precum şi felul cum au fost rezolvate astfel de
diferenŃe.

Consiliul Superior al Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din


România a emis o DeclaraŃie în legătură cu punerea în aplicare şi însuşirea
cerinŃelor etice de către profesioniştii contabili.

14. Declaratia Consiliului Superior al Corpului, privind punerea in


aplicare si insusirea cerintelor etice
Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile
Autori:
a. Marin Toma
b. Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
c. Editia a IV-a, revizuita
d. Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

Consiliul Superior al Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi


din România doreşte să atragă atenŃia tuturor profesioniştilor contabili asupra
necesităŃii de a da urmare prezentei DeclaraŃii.
1. C.E.C.C.A.R., ca membru al IFAC, are responsabilitatea de a promova
norme de înaltă conduită profesională şi să se asigure că cerinŃele etice sunt
respectate, iar nerespectarea lor va fi investigată, luându-se măsurile care se cuvin.
2. Misiunea de a pregăti cerinŃe etice detaliate aparŃine Consiliului Superior al
C.E.C.C.A.R.
3. Adoptarea cerinŃelor etice internaŃionale ale IFAC de către C.E.C.C.A.R.
nu va asigura în mod obligatoriu aplicarea acestor norme de conduită stabilite. De
aceea, C.E.C.C.A.R. elaborează prevederi normative adecvate cerinŃelor etice
aplicabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili.
4. C.E.C.C.A.R. asigură consultanŃă şi îndrumări care să ajute la rezolvarea
conflictelor de etică ale profesioniştilor contabili.
Stabilirea unui compartiment de interpretare/îndrumare/ consultanŃă trebuie
să aibă următoarele caracteristici:
- obiectivele lui şi procedurile de funcŃionare trebuie să fie transparente şi
promovate larg în rândul membrilor;
- procedurile de funcŃionare trebuie să ofere siguranŃa că se va Ńine seama
numai de întrebări rezonabile din partea membrilor şi că cel care întreabă răspunde
pentru formularea clară a faptelor şi circumstanŃelor;
- cei însărcinaŃi să ofere consultanŃă trebuie să aibă un nivel corespunzător de
autoritate şi o experienŃă tehnică suficientă pentru a acorda asemenea îndrumări;
11
- cererile vor fi făcute de obicei pe bază de confidenŃialitate iar rezultatele
oricăror interpretări/consultanŃă/îndrumări pot face obiectul publicării (fără a da
nume), ca modalitate de formare etică pentru toŃi profesioniştii contabili.
Pentru a răspunde acestor cerinŃe, în cadrul Corpului ExperŃilor Contabili şi
Contabililor AutorizaŃi funcŃionează Departamentul de etică, comisiile de apel şi
comisiile de disciplină, atribuŃiile acestora fiind stabilite prin hotărâri ale Consiliului
Superior.
5. Punerea în aplicare a cerinŃelor etice va fi susŃinută de introducerea unui
program menit să asigure Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din
România că membrii individuali cunosc toate cerinŃele etice şi consecinŃele
nerespectării acestor cerinŃe. Asemenea informaŃii pot fi comunicate membrilor,
individual, prin manuale, publicaŃii tehnice, reviste profesionale, rapoarte în
legătură cu audieri şi activităŃi disciplinare, programe referitoare la pregătirea
profesională continuă, publicaŃii, presă financiară şi de afaceri şi răspunsuri privind
cerinŃele de consultanŃă de la comitetul specific.
6. Profesioniştii contabili vor respecta cerinŃele etice care îi privesc, fără să
fie nevoie de constrângeri sau sancŃiuni. În ciuda acestui fapt, se pot produce cazuri
în care astfel de cerinŃe sunt ignorate în mod flagrant sau pe care aceştia nu le
respectă din eroare, omisiune sau din lipsa de înŃelegere a lor. Este în interesul
profesiei şi al tuturor membrilor ca publicul larg să aibă încredere că nerespectarea
cerinŃelor etice ale profesiei va fi investigată şi, acolo unde este cazul, vor fi luate
măsuri disciplinare.
7. Profesioniştii contabili trebuie deci să fie pregătiŃi să justifice orice abatere,
de la cerinŃele etice. Nerespectarea cerinŃelor etice sau incapacitatea de a justifica
abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da naştere unor
acŃiuni disciplinare.
8. Puterea acŃiunii disciplinare este stabilită prin reglementările C.E.C.C.A.R.
9. Măsurile disciplinare pot apărea, de obicei, în urma unor probleme ca:
- nerespectarea normelor generale de bază şi specifice aplicabile
tuturor misiunilor profesioniştilor contabili;
- nerespectarea regulilor de etică;
- conduită discreditabilă sau dezonorată.
10. InvestigaŃiile disciplinare vor începe, de obicei, ca rezultat al unor
plângeri; structurile centrale şi locale ale Corpului trebuie să ia în consideraŃie toate
plângerile. InvestigaŃiile pot, totuşi, să fie introduse din oficiu de C.E.C.C.A.R. sau
de către o entitate administrativă, fără să fie făcută o plângere. InvestigaŃiile pot fi
făcute verbal sau prin corespondenŃă. Trebuie întotdeauna înştiinŃat membrul
împotriva căruia se face plângere, precum şi cel care a făcut plângerea. Acolo unde
există o dispută, se poate încerca o conciliere, fie prin comisiile de disciplină ale
filialelor, fie prin comisiile de arbitraj ale acestora.

15. Principiile Fundamentale prevazute in Codul Etic National al


Profesionistilor Contabili

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
a. Marin Toma
12
b. Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
a. Editia a IV-a, revizuita
b. Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii


fundamentale:
(a) Integritate. Un profesionist contabil trebuie să fie drept şi onest în
toate relaŃiile profesionale şi de afaceri.
(b) Obiectivitate. Un profesionist contabil trebuie să fie imparŃial şi nu
trebuie să permită prejudecăŃilor, confuziilor, conflictelor de interese sau
influenŃelor nedorite să intervină în raŃionamentele profesionale sau de afaceri.
(c) CompetenŃa profesională şi prudenŃa. Un profesionist contabil
are o datorie permanentă de a-şi menŃine cunoştinŃele şi aptitudinile profesionale la
nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii
profesionale competente, bazate pe ultimele evoluŃii din practică, legislaŃie şi
tehnică. Un profesionist contabil ar trebui să acŃioneze cu prudenŃă şi în
conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile în furnizarea de
servicii profesionale.
(d) ConfidenŃialitate. Un profesionist contabil trebuie să respecte
confidenŃialitatea informaŃiilor dobândite ca urmare a unei relaŃii profesionale sau
de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaŃii unei terŃe părŃi fără o
autorizaŃie specifică, cu excepŃia cazului în care există un drept sau o obligaŃie
legală sau profesională de a dezvălui aceste informaŃii.
InformaŃiile confidenŃiale obŃinute în cadrul unei relaŃii profesionale
sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil
sau al unor terŃe părŃi.
(e) Comportament profesional. Un profesionist contabil ar trebui să
se conformeze legilor şi normelor relevante şi ar trebui să evite orice acŃiune ce
poate discredita această profesie.

(f) Respectul faŃă de normele tehnice şi profesionale. Profesionistul


contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu
normele tehnice şi profesionale relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a
executa cu grija şi abilitate instrucŃiunile clientului sau patronului în măsura în care
sunt compatibile cu cerinŃele de integritate, obiectivitate şi, în cazul liber-
profesioniştilor contabili, cu independenta.
În plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale şi tehnice
emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR şi legislaŃia relevanta.

16. Prevederile Codului etic referitoare la confidentialitate

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
a. Marin Toma
b. Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
13
a. Editia a IV-a, revizuita
b. Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

• Principiul confidenŃialităŃii impune ca obligaŃie


profesioniştilor contabili, de a se abŃine de la:
(a) Dezvăluirea de informaŃii confidenŃiale în afara firmei sau
organizaŃiei angajatoare ca urmare a unei relaŃii profesionale sau de afaceri, cu
excepŃia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită
informaŃie sau dacă există o obligaŃie legală sau profesională de a face publice acele
informaŃii.
(b) Folosirea informaŃiilor confidenŃiale dobândite în timpul
executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terŃe
părŃi.
• Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna
confidenŃialitatea, chiar şi într-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie să fie
conştient de posibilitatea unor scurgeri de informaŃii, în special în situaŃii ce implică
o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.

• Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să menŃină


confidenŃialitatea în prezentarea de informaŃii către un posibil client sau angajator.
• Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să ia în
considerare menŃinerea confidenŃialităŃii în cadrul firmei sau al organizaŃiei
angajatoare.
• Un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul
pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său şi persoanele care îi
furnizează consultanŃă sau asistenŃă respectă principiul confidenŃialităŃii.
• ObligaŃia de confidenŃialitate continuă şi după încheierea
relaŃiei dintre profesionistul contabil şi client sau angajator. Când profesionistul
contabil schimbă organizaŃia angajatoare sau obŃine un nou client el are dreptul să
utilizeze experienŃa anterioară. Profesionistul contabil nu ar trebui, totuşi, să
folosească sau să divulge informaŃii confidenŃiale primite sau obŃinute dintr-o relaŃie
profesională sau de afaceri.
• În următoarele situaŃii profesioniştii contabili sunt sau pot
fi obligaŃi să divulge informaŃii confidenŃiale:
- Atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator;
- Atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de exemplu:
 pentru a furniza documente sau alte probe în
cursul unor proceduri judiciare; şi
 pentru a aduce la cunoştinŃa autorităŃilor
publice în măsură eventuale încălcări ale legii.
- Atunci când există o obligaŃie profesională sau un drept de a le
divulga atunci când nu este interzis prin lege:

 pentru a se conforma controlului calităŃii unui corp membru sau al organismului


profesional;
 pentru a răspunde unei anchete sau unei investigaŃii din partea organizaŃiei
membre sau al unui organism normalizator.
14
 pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul
procedurilor judiciare;
 pentru a respecta standardele tehnice şi cerinŃele etice.
• Atunci când profesionistul contabil a determinat că
informaŃia confidenŃială poate fi divulgată, trebuie avute în vedere următoarele
aspecte:
- Dacă interesele tuturor părŃilor, inclusiv ale terŃelor părŃi ale căror
interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul
consimt ca profesionistul contabil să divulge informaŃii;
- Dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative şi dacă pot fi
susŃinute cu dovezi, în măsura în care acest lucru este posibil; când situaŃia implică
fapte sau opinii nefondate, trebuie să se recurgă la raŃionamentul profesional pentru
a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută, dacă este disponibil;
- Ce tip de comunicare este preconizată şi cui i se adresează; mai
exact, profesionistul contabil trebuie să fie convins că părŃile cărora li se adresează
comunicarea sunt destinatarii adecvaŃi şi că au responsabilitatea să reacŃioneze ca
atare.

17. Supravegherea publica

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Activitatea Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din


România se desfăşoară sub supravegherea autorităŃii de stat, reprezentată de
Ministerul Economiei şi FinanŃelor.
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi FinanŃelor să efectueze
supravegherea publică a activităŃii Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor
AutorizaŃi din România au următoarele îndatoriri:
a) participă la ConferinŃa naŃională şi la şedinŃele Consiliului superior, fără
drept de vot;
b) sesizează ministrul economiei şi finanŃelor ori de câte ori hotărârile
Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România contravin
reglementărilor legale. Ministerul Economiei şi FinanŃelor poate ataca hotărârile
Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România la instanŃa de
contencios administrativ, în condiŃiile legii.
Pentru a-şi putea exercita atribuŃia prevăzută, Corpul ExperŃilor Contabili şi
Contabililor AutorizaŃi din România va pune la dispoziŃia persoanelor desemnate de
Ministerul Economiei şi FinanŃelor o copie de pe hotărârile şi deciziile luate,
precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior,
Biroul permanent şi ConferinŃa naŃională, precum şi, la cererea acestora, toate
documentele care au stat la baza adoptării deciziilor şi hotărârilor, în termen de 7
zile de la adoptarea acestora.
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi FinanŃelor să supravegheze
activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuŃii:
a) participă la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului
permanent şi ale comisiei de disciplină, fără drept de vot;
15
b) sesizează Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din
România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenŃa acestuia de
către consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale;
c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei
de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale;
d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi FinanŃelor să
efectueze supravegherea publică a activităŃii Corpului ExperŃilor Contabili şi
Contabililor AutorizaŃi din România asupra hotărârilor consiliului filialei, care
contravin reglementărilor legale.

18. Principalele orientari strategice ale C.E.C.C.A.R. pentru perioada


2005 – 2010

Conferinta Nationala C.E.C.C.A.R. – 2004

Conferinta Nationala di septembrie 2004 a aprobat programul strategic


privind activitatea C.E.C.C.A.R. pentru perioada 2005 – 2010 avand in vedere:
I. Necesitatea unei noi strategii
Necesitatea unei noi strategii – factorii principali sunt:
1. Reformele in domeniu contabilitatii si al profesiei
contabile
2. Rolul contabilitatii
3. Amenintari la adresa profesiei contabile
4. Cultura, educatia si formarea
5. Integrarea europeana
6. Factorul politic
II. Directiile de actiune
• Directiile de actiune – principalelel directii de actiune privind strategia
Corpului pe perioada 2005 – 2010 vizeaza urmatoarele domenii:
Organizarea profesiei
2. Exercitarea profesiei
3. Interesul public
4. Educatia
5. Parteneriatul sector public – sector privat
6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii
7. Activitatea internationala

19. Structura si partile componente ale Codului etic national al


profesionistilor contabili

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
Marin Toma
16
JacquesPotdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
Editia a IV-a, revizuita
Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

PARTEA A – APLICAREA GENERALA ACODULUI


• Sectiunea 100. Introducere si principii fundamentale - Abordarea cadrului
conceptual
• Sectiunea 110. Integritate
• Sectiunea 120. Obiectivitate
• Sectiunea 130. Competenta profesionala si prudenta
• Sectiunea 140. Confidentialitatea
• Sectiunea 150. Comportamentul professional

PARTEA B – PROFESIONISTII CONTABILI INDEPEMDENTI


• Sectiunea 200. Introducere
• Sectiunea 210. Acceptarea unui client
• Sectiunea 220. Conflicte de interese
• Sectiunea 230. Opinii suplimentare
• Sectiunea 240. Onorarii si alte tipuri de remuneratii
• Sectiunea 250. Marketingul serviciilor profesionale
• Sectiunea 260. Cadouri si ospitalitate
• Sectiunea 280. Obiectivitate toate serviciile
• Sectiunea 290. Independenta - misiuni de audit si certificare
Revizuirea Sectiunii 290 publicata de IFAC in iulie 2006, cu intrare in vigoare in
decembrie 2008

PARTEA C – PROFESIONISTII CONTABILI ANGAJATI


• Sectiunea 300. Introducere
• Sectiunea 310. Conflicte potentiale
• Sectiunea 320. Intocmirea si raportarea informatiilor
• Sectiunea 330. Luarea de masuri in cunostinta de cauza
• Sectiunea 340. Interese financiare
• Sectiunea 350. Stimulente. Acceptarea si emiterea de oferte

Anexa – Definitii

20. Sursele de finantare ale C.E.C.C.A.R.

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

• Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi şi filialele sale îşi


acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:
- taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;
17
- taxa de înscriere în evidenŃa Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor
AutorizaŃi;
- cotizaŃiile membrilor stabilite pe tranşe de venituri;
- încasări din vânzarea publicaŃiilor proprii;
- donaŃii;
- alte venituri din activitatea Corpului ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi
şi a filialelor sale, stabilite prin regulament.
• Taxele de înscriere în evidenŃă şi cotizaŃiile pe tranşe de venit se stabilesc
anual de ConferinŃa NaŃională a ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi.

21. Conditiile ce trebuiesc indeplinite de o societate comercila pentru a deveni


membra a C.E.C.C.A.R.

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

• ExperŃii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în
societăŃi comerciale potrivit legii.
• SocietăŃile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească
următoarele condiŃii:
a)să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
b)majoritatea acŃionarilor sau asociaŃilor să fie experŃi contabili şi să
deŃină majoritatea acŃiunilor sau a părŃilor sociale;
c)consiliul de administraŃie al societăŃii comerciale să fie ales în
majoritate dintre acŃionarii sau asociaŃii experŃi contabili;
d)acŃiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acŃionar să fie
admis de adunarea generală.

22. Continutul Programului national de formare si dezvoltare profesionala


continua
Programul National de Dezvoltare Profesionala Continua

Programului national de formare si dezvoltare profesionala continua al


C.E.C.C.A.R. se desfasoara in baza prevederilor din Norma C.E.C.C.A.R. nr. 38 –
privind dezvoltarea profesionala continua
In derularea Programului national de formare si dezvoltare profesionala
continua al C.E.C.C.A.R. sunt prevazute a fi realizate urmatoarele etape:
1. Programului national de dezvoltare profesionala continua pe perioada
2007 – 2011.
• cap. I – Principii generale
• cap. II – Continutul Programului National de Dezvoltare
Profesionala Continua
• cap. III – Organizarea si desfasurarea Programului
National de Dezvoltare Profesionala Continua
• cap. IV – Programul de dezvoltare profesionala continua a
membrilor Corpului si profesionistilor contabili din economie
18
• cap. V – Dispozitii finale

Programul CADRU privind dezvoltarea profesionala in perioada 2007


– 2011 DOMENII (DISCIPLINE) OBLIGATORII

• A. – Standarde Internationale de Raportare Financiara


• B. – Auditul Financiar - Contabil
• C. – Contabilitatea Financiara
• D. – Contabilitate si Control de Gestiune
• E. – Fiscalitate
• F. – Evaluare economica si financiara a intreprinderilor
• G. – Managementul pietelor de capital
• H. – Drept – Legislatie europeana
• I. – Doctrina si deontologie profesionala / Expertiza contabila

Programului CADRU privind dezvoltarea continua in perioada 2007 – 2011

• CURSUL nr. 1 – Intocmirea situatiilor financiare


• CURSUL nr. 2 – Informatii financiare pentru conducere
• CURSUL nr. 3 – Managementul resurselor umane
• CURSUL nr. 4 – Sisteme informatice
• CURSUL nr. 5 – Crearea intreprinderilor; Legislatia afacerilor
• CURSUL nr. 6 – Impozitarea afacerilor
• CURSUL nr. 7 – Managementul financiar
• CURSUL nr. 8 – Raportarea financiara
• CURSUL nr. 9 – Auditul intern si extern
• CURSUL nr. 10 – Servicii de audit si de certificare
• CURSUL nr. 11 – Gestiunea informatiei in afaceri
• CURSUL nr. 12 – Planificarea si dezvoltarea strategica a afacerilor
• CURSUL nr. 13 – Raportarea corporativa a afacerilor
• CURSUL nr. 14 – Managementul financiar strategic
• CURSUL nr. 15 – Accesarea, utilizarea, controlul si recuperarea fondurilor
europene
• CURSUL nr. 16 – Reglementari privind litigiile de munca, asigurari si protectie
sociala
• CURSUL nr. 17 – Studierea si insusirea unei limbi de circulatie internationala,
cu adaptare la specificul profesiei contabile
2. Reguli privind implementarea si derularea Programului
national de dezvoltare profesionala continua
• Cap. I – Dispozitii generale
• Cap. II – Intocmirea, organizarea si desfasurarea
cursurilor
• Cap. III – Evidenta cursurilor de dezvoltare profesionala
continua ale profesionistilor contabili

19
• Cap. IV – Finantarea programului national de dezvoltare
profesionala continua
• Cap. V – Dispozitii finale si sanctiuni

23. Integritatea profesionala

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
Marin Toma
Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
Editia a IV-a, revizuita
Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

SECłIUNEA 110 - INTEGRITATE

110.1 Principiul integrităŃii impune ca obligaŃie tuturor profesioniştilor


contabili de a fi drepŃi şi oneşti în relaŃiile profesionale şi de afaceri. Integritatea
implică, de asemenea, tranzacŃii corecte şi juste.
110.2 Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele,
evidenŃele, comunicatele sau alte informaŃii când apreciază că acestea:
- conŃin o declaraŃie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare
- conŃin declaraŃii sau informaŃii eronate;
- omit sau ascund informaŃii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.
110.3 Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful
110.2 dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerinŃele paragrafului
110.2.
24. Obiectivitate profesionala

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
Marin Toma
Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
Editia a IV-a, revizuita
Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

SECłIUNEA 120 – OBIECTIVITATE

120.1 Principiul obiectivităŃii impune o obligaŃie tuturor profesioniştilor


contabili de a nu îşi compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese
sau din cauza influenŃei nedorite a unor alte persoane.
120.2 Un profesionist contabil poate fi pus în situaŃii în care obiectivitatea îi
este afectată. Este imposibil ca toate aceste situaŃii să fie definite şi descrise.

20
RelaŃiile care aduc un plus de confuzii sau influenŃează în mod negativ
raŃionamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesioniştii contabili îşi desfăşoară activitatea în multe domenii diferite şi
trebuie sa-şi demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. Liber-profesioniştii
contabili realizează rapoarte de certificare, prestează servicii fiscale şi alte servicii
de consultanta manageriala. AlŃi profesionişti contabili angajaŃi întocmesc situaŃii
financiare fiind subordonaŃi altora, executa serviciile de audit intern şi servesc în
diferite funcŃii financiare de conducere din industrie, comerŃ, sectorul public şi
educaŃie. De asemenea, unii profesionişti contabili pregătesc şi instruiesc pe cei care
aspira sa intre în profesie. Indiferent de poziŃie sau serviciul prestat, profesioniştii
contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale şi sa menŃină
obiectivitatea în raŃionamentul profesional.
În selecŃionarea situaŃiilor şi practicilor de care se vor ocupa în mod specific
potrivit cerinŃelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atenŃia
corespunzătoare următorilor factori:
a) Profesioniştii contabili sunt expuşi unor situaŃii în care asupra lor
se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea.
b) Este practic imposibil sa se definească şi sa se descrie toate
situaŃiile în care ar exista aceste posibile presiuni. În stabilirea standardelor pentru
identificarea relaŃiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului
contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) Trebuie evitate relaŃiile care permit ca idei preconcepute părtinirea
ori influentele altora sa încalce obiectivitatea.
d) Profesioniştii contabili au obligaŃia de a se asigura ca personalul
angajat pentru serviciile profesionale contabile şi-au însuşit principiul obiectivitătii.
Profesioniştii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitaŃii
(la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta şi
dăunătoare asupra raŃionamentului lor profesional sau asupra acelora cu care
negociază.

25. Competenta profesionala si prudenta

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
Marin Toma
Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
Editia a IV-a, revizuita
Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

SECłIUNEA 130 – COMPETENłA PROFESIONALĂ ŞI PRUDENłA


130.1 Principiul competenŃei profesionale şi al prudenŃei impune următoarele
obligaŃii profesioniştilor contabili:
(a) menŃinerea cunoştinŃelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar
astfel încât clienŃii sau angajatorii săi să fie siguri că primesc servicii profesionale
competente;

21
(b) să acŃioneze cu prudenŃă în conformitate cu standardele tehnice şi
profesionale, atunci când oferă servicii profesionale.
130.2 Servicii profesionale competente necesită un raŃionament solid în
aplicarea cunoştinŃelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea unor astfel de
servicii. CompetenŃa profesională poate fi împărŃită în două faze separate:
(a) ObŃinerea unui nivel de competenŃă profesională;
(b) MenŃinerea unui nivel de competenŃă profesională.
130.3 MenŃinerea unui nivel de competenŃă profesională necesită o
permanentă conştientizare şi înŃelegere a evoluŃiilor relevante pe plan profesional
tehnic şi în mediul de afaceri. Dezvoltarea profesională continuă elaborează şi
menŃine capacităŃile care îi permit unui profesionist contabil să desfăşoare o
activitate competentă într-un mediu profesional.
130.4 Seriozitatea include responsabilitatea de a acŃiona în conformitate cu
prevederile unei sarcini, cu atenŃie şi meticulozitate Ńinând cont de un interval de
timp.
130.5 Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că cei care îşi
desfăşoară activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiază de instruire şi
supervizare adecvată.
130.6 Dacă este cazul, un profesionist contabil ar trebui să îi atenŃioneze pe
clienŃi, angajatori şi alŃi utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente
serviciilor pentru a evita înŃelegerea eronată a unei opinii exprimate drept afirmarea
unui fapt.

26. Independenta profesionala

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
Marin Toma
Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
Editia a IV-a, revizuita
Editura C.E.C.C.A.R. – 2007
• Se considere ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îşi găsească
manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea
integrala a dispoziŃiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.
• Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea
responsabilităŃii de a acŃiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui
profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui
angajator individual. AcŃionând în interes public, un profesionist contabil ar trebui
să respecte şi să se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.
• Publicul profesiunii contabile este format din clienŃi, donatori de credite,
guvernanŃi, angajatori, angajaŃi, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a
finanŃatorilor şi alte persoane care se bazează pe obiectivitatea şi integritatea
profesioniştilor contabili pentru a menŃine funcŃionarea corespunzătoare a
economiei. Aceasta încredere impune profesiunii contabile o răspundere publica.
Interesul public este definit drept bunăstarea colectiva a comunităŃii şi a instituŃiilor
deservite de profesionistul contabil.
22
27. Comportamentul profesional

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
Marin Toma
Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
Editia a IV-a, revizuita
Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

SECłIUNEA 150 – COMPORTAMENT PROFESIONAL


150.1 Principiul comportamentului profesional impune ca obligaŃie
profesioniştilor contabili de a se conforma legilor şi reglementărilor relevante şi de
a evita orice acŃiuni care pot discredita profesia contabilă. Acestea includ acŃiuni pe
baza cărora, o terŃă parte raŃională şi informată, la curent cu toate informaŃiile
relevante, ar concluziona că este afectată în mod negativ buna reputaŃie a profesiei.
150.2 În cadrul strategiei de promovare şi de marketing a lor şi a activităŃii pe
care o efectuează, profesioniştii contabili nu trebuie să furnizeze informaŃii eronate
despre profesia lor. Profesioniştii contabili trebuie să fie cinstiŃi şi loiali şi nu
trebuie:
- să facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le oferă, calificările pe
care le posedă şi experienŃa pe care o deŃin;
- să ofere referinŃe compromiŃătoare sau comparaŃii lipsite de fundament
privind munca desfăşurată de alŃii.

28. Respectul fata de normele tehnice si profesionale

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
Marin Toma
Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
Editia a IV-a, revizuita
Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

Respectul faŃă de normele tehnice şi profesionale.


Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în
conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. Profesioniştii contabili au
datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucŃiunile clientului sau patronului în
măsura în care sunt compatibile cu cerinŃele de integritate, obiectivitate şi, în cazul
liber-profesioniştilor contabili, cu independenta. În plus, ei trebuie sa se conformeze
normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR şi
legislaŃia relevanta.

29. Competenta expertului contabil


23
Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile
Autori:
Marin Toma
Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
Editia a IV-a, revizuita
Editura C.E.C.C.A.R. – 2007
• Principiul competenŃei profesionale şi al prudenŃei impune următoarele obligaŃii
profesioniştilor contabili:
(a) menŃinerea cunoştinŃelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel
încât clienŃii sau angajatorii săi să fie siguri că primesc servicii profesionale
competente;
(b) să acŃioneze cu prudenŃă în conformitate cu standardele tehnice şi
profesionale, atunci când oferă servicii profesionale.
Servicii profesionale competente necesită un raŃionament solid în aplicarea
cunoştinŃelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea unor astfel de servicii. CompetenŃa
profesională poate fi împărŃită în două faze separate:
(a) ObŃinerea unui nivel de competenŃă profesională;
(b) MenŃinerea unui nivel de competenŃă profesională.

• MenŃinerea unui nivel de competenŃă profesională necesită o permanentă


conştientizare şi înŃelegere a evoluŃiilor relevante pe plan profesional tehnic şi
în mediul de afaceri. Dezvoltarea profesională continuă elaborează şi menŃine
capacităŃile care îi permit unui profesionist contabil să desfăşoare o activitate
competentă într-un mediu profesional.
• Seriozitatea include responsabilitatea de a acŃiona în conformitate cu
prevederile unei sarcini, cu atenŃie şi meticulozitate Ńinând cont de un interval de
timp.
• Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că cei care îşi
desfăşoară activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiază de instruire şi
supervizare adecvată.
• Dacă este cazul, un profesionist contabil ar trebui să îi atenŃioneze pe
clienŃi, angajatori şi alŃi utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente
serviciilor pentru a evita înŃelegerea eronată a unei opinii exprimate drept afirmarea
unui fapt.

30. Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil

Elemente de Doctrina si Deontologie a Profesiei Contabile


Autori:
Marin Toma
Jacques Potdevin
Codul Etic National al Profesionistilor Contabili
Editia a IV-a, revizuita
24
Editura C.E.C.C.A.R. – 2007

SECłIUNEA 140 – CONFIDENłIALITATEA


140.1 Principiul confidenŃialităŃii impune ca obligaŃie profesioniştilor
contabili, de a se abŃine de la:
(a) Dezvăluirea de informaŃii confidenŃiale în afara firmei sau organizaŃiei
angajatoare ca urmare a unei relaŃii profesionale sau de afaceri, cu excepŃia cazului
în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informaŃie sau dacă
există o obligaŃie legală sau profesională de a face publice acele informaŃii.
(b) Folosirea informaŃiilor confidenŃiale dobândite în timpul executării
sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terŃe părŃi.
140.2 Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna
confidenŃialitatea, chiar şi într-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie să fie
conştient de posibilitatea unor scurgeri de informaŃii, în special în situaŃii ce implică
o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
140.3 Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să menŃină
confidenŃialitatea în prezentarea de informaŃii către un posibil client sau angajator.
140.4 Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să ia în considerare
menŃinerea confidenŃialităŃii în cadrul firmei sau al organizaŃiei angajatoare.
140.5 Un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura
că personalul aflat sub controlul său şi persoanele care îi furnizează consultanŃă sau
asistenŃă respectă principiul confidenŃialităŃii.
140.6 ObligaŃia de confidenŃialitate continuă şi după încheierea relaŃiei dintre
profesionistul contabil şi client sau angajator. Când profesionistul contabil schimbă
organizaŃia angajatoare sau obŃine un nou client el are dreptul să utilizeze experienŃa
anterioară. Profesionistul contabil nu ar trebui, totuşi, să folosească sau să divulge
informaŃii confidenŃiale primite sau obŃinute dintr-o relaŃie profesională sau de
afaceri.
140.7 În următoarele situaŃii profesioniştii contabili sunt sau pot fi obligaŃi să
divulge informaŃii confidenŃiale:
- Atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator;
- Atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de exemplu:
 pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor
proceduri judiciare;
 pentru a aduce la cunoştinŃa autorităŃilor publice în măsură
eventuale încălcări ale legii.
- Atunci când există o obligaŃie profesională sau un drept de a le
divulga atunci când nu este interzis prin lege:

 pentru a se conforma controlului calităŃii unui corp membru sau


al organismului profesional;
 pentru a răspunde unei anchete sau unei investigaŃii din partea
organizaŃiei membre sau al unui organism normalizator.
 pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist
contabil în cursul procedurilor judiciare;
 pentru a respecta standardele tehnice şi cerinŃele etice.

25
140.8 Atunci când profesionistul contabil a determinat că informaŃia
confidenŃială poate fi divulgată, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
- Dacă interesele tuturor părŃilor, inclusiv ale terŃelor părŃi ale căror
interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul
consimt ca profesionistul contabil să divulge informaŃii;
- Dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative şi dacă pot fi
susŃinute cu dovezi, în măsura în care acest lucru este posibil; când situaŃia implică
fapte sau opinii nefondate, trebuie să se recurgă la raŃionamentul profesional pentru
a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută, dacă este disponibil;
- Ce tip de comunicare este preconizată şi cui i se adresează; mai
exact, profesionistul contabil trebuie să fie convins că părŃile cărora li se adresează
comunicarea sunt destinatarii adecvaŃi şi că au responsabilitatea să reacŃioneze ca
atare.

31. Persoanele care pot exercita profesia de expert contabil si profesia


de contabil autorizat

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati
Profesia de expert contabil şi de contabil
autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiŃiile
prevăzute de prezenta ordonanŃă.
• Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate
în condiŃiile prezentei ordonanŃe şi are competenŃa profesională de a organiza şi
conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăŃilor comerciale, de a
întocmi situaŃiile financiare şi de a efectua expertize contabile.
Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi
recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.
• Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această
calitate în condiŃiile prezentei ordonanŃe şi are competenŃa de a Ńine contabilitatea şi
de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaŃiilor financiare.

32. Diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat si dintre


contabilul autorizat si contabilul salariat

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

33. Cine este expertul contabil ?

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati
• Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiŃiile
prezentei ordonanŃe şi are competenŃa profesională de a organiza şi conduce
contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăŃilor comerciale, de a întocmi
situaŃiile financiare şi de a efectua expertize contabile.
26
Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi
recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.

34. Cine este contabilul autorizat ?

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

35. Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în


condiŃiile prezentei ordonanŃe şi are competenŃa de a Ńine contabilitatea şi de a
pregăti lucrările în vederea întocmirii situaŃiilor financiare.

35. Cum se obtine calitaea de expert contabil ?

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati
a. Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe
bază de examen de admitere, la care să se obŃină cel puŃin media 7 şi minimum nota
6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susŃinerea unui examen de
aptitudini la terminarea stagiului.
b. Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru
profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiŃii:
a)are capacitate de exerciŃiu deplină;
b)are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul
EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului;
c)nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaŃiei în vigoare,
interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăŃilor comerciale.
• La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi
conferenŃiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenŃi, cu specialitatea
finanŃe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de
doctor, cu îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susŃinerea unui
interviu privind normele de organizare şi funcŃionare a Corpului ExperŃilor
Contabili şi Contabililor AutorizaŃi.

36. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat ?

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

• Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe


bază de examen de admitere, la care să se obŃină cel puŃin media 7 şi minimum nota
6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susŃinerea unui examen de
aptitudini la terminarea stagiului.
• Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia
de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiŃii:
27
a)are capacitate de exerciŃiu deplină;
b)are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului;
c)nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislaŃiei în vigoare,
interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăŃilor comerciale.

37. Lucrarile care pot fi executate de expertii contabili

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

• Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice


următoarele lucrări:
a)Ńine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi
semnează situaŃiile financiare;
b)acordă asistenŃă privind organizarea şi Ńinerea contabilităŃii;
c)efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;
d)efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau
solicitate de persoane fizice ori juridice în condiŃiile prevăzute de lege;
e)execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare
administrativă şi informatică;
f)îndeplineşte, potrivit dispoziŃiilor legale, atribuŃiile prevăzute în
mandatul de cenzor la societăŃile comerciale;
g)acordă asistenŃa de specialitate necesară pentru înfiinŃarea şi
reorganizarea societăŃilor comerciale;
h)efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care
presupun cunoştinŃe de contabilitate.

38. Lucrarile care pot fi executate de contabili autorizati

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati
• Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice
următoarele lucrări:
a)Ńine contabilitatea operaŃiunilor economico-financiare prevăzute în
contract;
b)pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaŃiilor financiare.

39. Exercitarea profesiei de expert contabil si cea de contabilul


autorizat

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

• Profesia de expert contabil sic ea de contabil autorizat se poate exercita sub


urmatoarele forme:
 ca persoana fizica autorizata (PFA)
28
 ca persoana fizica angajata
 constituiti in societati comerciale de profil

40. Ce este C.E.C.C.A.R. ?

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati
REGULAMENTUL de organizare si functionare a Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

• Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din Romania,


este persoana juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experŃii
contabili şi contabilii autorizaŃi, precum si societatile comerciale de expertiza
contabila si societatile comerciale de contabilitate, în condiŃiile stabilite de prezenta
ordonanŃă.
• Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din Romania are
următoarele atribuŃii:
a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susŃinerea
examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil
autorizat. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil
şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se
elaborează de Corpul ExperŃilor Contabili şi Contabililor AutorizaŃi din România şi
se avizează de Ministerul Economiei şi FinanŃelor, urmărindu-se armonizarea cu
prevederile directivelor europene în domeniu;
b) organizează evidenŃa experŃilor contabili, a contabililor autorizaŃi şi a
societăŃilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
c) asigură buna desfăşurare a activităŃii experŃilor contabili şi a
contabililor autorizaŃi;
d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi
conduita etică a experŃilor contabili şi a contabililor autorizaŃi, ghidurile
profesionale în domeniul financiar-contabil;
e) asigură pentru experŃii contabili buna desfăşurare a activităŃii de
evaluare pe baza Standardelor InternaŃionale de Evaluare;
f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare
şi dezvoltare profesională adecvate;
g) apără prestigiul şi independenŃa profesională a membrilor săi în
raporturile cu autorităŃile publice, organisme specializate, precum şi cu alte
persoane juridice şi fizice din Ńară şi din străinătate;
h) colaborează cu asociaŃiile profesionale de profil din Ńară şi din
străinătate;
i) editează publicaŃii de specialitate;
j) alte atribuŃii stabilite prin lege sau regulament.

41. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridical ?

29
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii
de expertiza contabila si a contabililor autorizati

42. Ce se intelege prin autonomia Corpului ?

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

43. Organizarea C.E.C.C.A.R.

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

44. Ce este Etica ?

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

45. Ce sunt serviciile profesionale ?

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

46. Care sunt caracteristicile esentiale ale profesiei contabile ?

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 – privind organizarea activitatii


de expertiza contabila si a contabililor autorizati

30