Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului

Concursul de Informatică Aplicată, etapa judeţeană 24 aprilie 2010


Subiecte proba teoretică
CLASA a X-a

1. Într-un document Word, se poate realiza simultan conversia notelor de subsol in note de final si a notelor
de final in note de subsol?
a. Da b. Nu c. Doar in versiunile de Word d. Doar daca paginile
ulterioare versiunii Office 2003, documentului au fost
este posibila conversia setate ca secţiuni, este
posibila conversia
2. Cum se şterge o notă de subsol (Footnote) dintr-un document word?
a. referiţi încă o b. Ştergeţi marcajul de referinţă al c. Ştergeţi textul notei din partea d.Ştergeţi marcajul de
dată şi atunci ea notei din partea inferioară a inferioară a paginii referinţă al notei din
se anulează paginii corpul documentului
3. Termenul de back-up al sistemului reprezintă:
a. Ştergerea b. Mutarea fişierelor dintr-un c.Copierea fişierelor dintr-un d.Copierea fişierelor pe
regulată a director în altul pe acelaşi hard director în altul pe acelaşi hard un dispozitiv auxiliar de
fişierelor disk disk stocare a datelor pentru
nefolositoare a avea disponibile copii
ale fişierelor de pe
computer în cazul
defectării acestuia
4. Care din următorii paşi trebuie parcurşi pentru a tipării o pagină de test :
a. Start - Printers b. Start – Accessories - Control c. Start – Control Panel – Run – d. Start- Accessories –
and Faxes – clic Panel - Printers and Faxes - Print introducem thefile.txt Control Panel – Printers
dreapta - Test Page and Faxes – Properties
Properties – - Print Test Page
General – Print
Test Page
5. Care din următoarele afirmaţii este corectă referitor la adresele IP ale unei reţele:
a. Constă în 32 b. Este formată din adresa de c. Există 4 clase de retea notate d. Identifică în mod unic
de biţi grupaţi în 6 reţea si adresa calculatorului A,B,C,D un calculator din reţea,
octeţi cu valori motiv pentru care mai
cuprinse între 0 şi este denumită şi adresa
255 MAC
6. Pentru a specifica clasa de reţea a unui calculator introducem:
a. Start – Control b. Start – Control Panel – c. Start – Control Panel – d. Start – Control Panel
Panel – Network Network Connections – Local Network Connections – Local – Network Connections
Connections – area conections – Internet area conections – Internet – Local area conections
Local area Protocol (TCP/IP) – IP address Protocol (TCP/IP) – Default – Internet Protocol
conections – Gateway (TCP/IP)
Internet Protocol
(TCP/IP) – Subnet
Mask
7. Care dintre următoarele sunt atribute valide ale elementului Marquee?
a. direction, b. href, align c. src, ol d. type, href
behavior
8. Care dintre următoarele elemente html se introduc in Antet (HEAD). ?
a. META, TITLE b. TITLE, CONTENT c. TABLE,NAME d. TYPE, TITLE
9. Într-o îmbinare de corespondenţă, care este documentul principal?
a. Documentul cu care porniţi, care b. Primul document din setul de c. Un document d. Un
conţine atât text identic în fiecare documente îmbinate finalizate care conţine numai document care
scrisoare, plic etc. de îmbinare, cât şi textul identic din conţine un
substituenţi pentru informaţiile unice fiecare copie tabel necesar
despre destinatari îmbinată îmbinării
10. Pornind de la codul HTML alăturat,
care dintre următoarele afirmaţii sunt
adevărate?

1
Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului
Concursul de Informatică Aplicată, etapa judeţeană 24 aprilie 2010
Subiecte proba teoretică
CLASA a X-a

a. împarte ecranul in trei b. împarte ecranul in trei c. nu este afişat nimic deoarece d. nu v-a afişa nimic
cadre orizontale, dintre care cadre verticale, a căror codul conţine mai multe erori in deoarece nu a fost
primul este fix dimensiuni nu pot fi liniile 4 si 5 introdus in zona
modificate BODY
11. Cum vă imprimaţi diapozitivele dintr-o prezentare care include notiţe?
În caseta de dialog Imprimare b În caseta de dialog c. În caseta de dialog Imprimare d. Nici una din cele
(Print), selectaţi Handouts şi Imprimare (Print), selectaţi (Print), selectaţi Pagini de note de mai sus
apoi setaţi numărul de Handouts şi un număr de (Notes Pages)
diapozitive pe pagină. diapozitive pe pagină, apoi
selectaţi opţiunea
Includere pagini cu
comentarii (Include
comment pages)
12. Aveţi o mulţime de fotografii digitale din excursie şi doriţi să le puneţi într-un slide show. Care este cea
mai rapidă metodă?
a. Aplicaţi un aspect mai b. În meniul Inserare, c. În meniul Inserare (Insert), d. Nici una din cele
multe imagine pentru mai selectaţi Imagine, faceţi clic selectaţi Imagine (Picture) şi de mai sus
multe diapozitive, şi de a pe Din fişier (From File) şi faceţi clic pe Album foto nou
folosi Clip Art icoana pe selectaţi pozele într-un grup (New Album foto)
slide-uri pentru a importa pentru fiecare slide
imagini
13. Pentru a introduce o imagine în toate diapozitivele unei prezentări, printr-o singură operaţie :
a. Selectăm toate b. Din meniul Vizualizare (View) c. Din meniul Format d.Toate cele de
diapozitivele şi apoi din selectăm Coordonator – (Format) selectăm Fundal mai sus
meniul Inserare (Insert) Coordonator de diapozitiv (Background) şi apoi
selectăm opţiunea Imagine (Master- Slide master) . Pentru a opţiunea Efecte de umplere -
din Fişier (Picture from File). introduce imaginea selectăm Imagine (Fill efects-Picture)
opţiunea Imagine din Fişier
(Picture from File) din meniul
Inserare (Insert)
14. Cum puteţi activa stiloul pentru a evidenţia informaţii ale prezentării în timpul unui Slide Show, fără a
întrerupe derularea prezentării?
a. Utilizaţi comanda rapidă b. Utilizaţi comanda c. Utilizaţi comanda rapidă d. Clic dreapta pe slide-ul aflat
CTRL + P CTRL+U. Alt+Click in derulare, selectăm Ecran
(Screen) iar apoi Note ale
vorbitorului (Speaker Notes)
15. Care dintre opţiunile de setare a efectelor de animaţie a unui text se află în lista de opţiuni:
a. Selectarea modului de b. Selectarea modului de c. Selectarea direcţiei d. Toate cele de
animaţie la nivel de cuvânt animaţie la nivel de literă mai sus (a,b,c,)

16. Cum introduceţi un sunet fără întrerupere, pe mai multe diapozitive?


a. Din meniul Inserare b. Utilizaţi Instrumente c. Din meniul Inserare Sunete si d. Nici una din cele
Sunete si Filme (Insert- -Macrocomanda- Filme – Redare pista CD audio de mai sus
Movies and Sounds) selectaţi Înregistrare macrocomanda (Insert-Movies and Sound- Play
Sunete din fisier (Sounds noua (Tools-Macros- Cd Track), setaţi CD-ul pentru a
from File) şi apoi din Slide Record New macro), se derula pentru numărul dorit
Show- Custom Animation, apăsaţi butonul Înregistrare de melodii
deschideţi opţiunile pentru (Record) şi redaţi(play)
efect de sunet şi setaţi muzica după ce selectaţi
sunetul pentru a se derula pe ansamblu de diapozitive ale
numărul dorit de diapozitive prezentării.
17. Care este o modalitate rapidă de a deschide panoul de activitate Slide Design ?
a. Apăsaţi CTRL + D b. Apăsaţi CTRL + K c. Faceţi clic dreapta pe un d.Apăsaţi CTRL +
diapozitiv, şi slectataţi Slide F1
Design
18. Care dintre următoarele reprezintă butoane pentru declanşarea unor acţiuni?
a. Help b. Information c. Sound d. Toate cele de mai
sus

2
Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului
Concursul de Informatică Aplicată, etapa judeţeană 24 aprilie 2010
Subiecte proba teoretică
CLASA a X-a

19. Prezentarea noastră conţine şi note pentru diapozitivele 1 şi 4. Pentru a le imprima şi pe acestea se
foloseşte suita de paşi:

3
Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului
Concursul de Informatică Aplicată, etapa judeţeană 24 aprilie 2010
Subiecte proba teoretică
CLASA a X-a

a. Fişier (File) - Examinare b. Fişier (File) - Imprimare (Print) - c. se selectează notele d. Fişier (File ) -
înaintea imprimării (Print din caseta de dialog apărută se diapozitivelor şi se dă Imprimare (Print) - din
Preview) - din caseta de alege modul de imprimare Pagini clic pe butonul Print caseta de dialog
dialog De imprimat, faceţi de note (Notes Pages) (Imprimare) din bara apărută se alege
clic pe Vizualizare Schita de instrumente modul de imprimare
(Outline View) Standard Diapozitive (Slides) şi
se selectează caseta
de selectare
Comentarii de
imprimare şi marcaj cu
cerneală (Print
comments and ink
markup)
20. Dacă doriţi să adăugaţi în organigramă trei persoane care sunt subordonate Anei, care este cea mai rapidă
metodă pentru a adăuga formele?
a. Faceţi click pe forma Ana b. Adăugaţi prima formă c. Faceţi clic cu butonul d. Adăugaţi prima
şi apoi de trei ori click pe Subordonat, apoi selectaţi şi faceţi din dreapta pe forma formă Subordonat,
Inserare formă, de pe bara clic pe Coechipier, în meniul Ana (verificaţi să fie o apoi selectaţi şi faceţi
de instrumente Organigramă Inserare formă, pe bara de selecţie punctată gri) şi clic pe Subordonat, în
instrumente Organigramă, apoi selectaţi Subordonat meniul Inserare formă,
faceţi clic din nou pe Coechipier din meniul de comenzi pe bara de
rapide; repetaţi aceşti instrumente
paşi de două ori Organigramă, apoi
faceţi clic din nou pe
Subordonat
21.Care dintre următoarele enunţuri referitoare la utilizarea instrumentului Culoare Stilou (Pen Color) este
adevărată?
a. se poate alege în faza de b. se poate alege în momentul c. stabileşte intervalul d. se poate alege în
proiectare a prezentării derulării prezentării (modul Slide de timp dintre două modul de vizualizare
View) afişări de diapozitive Sortare diapozitive
(Slide sorter)
22. Datele care vor fi reprezentate într-o diagramă sunt introduse:
a. într-o foaie de calcul b. într-un tabel Word c. într-un fişier Access d. direct în PowerPoint
cu extensia *.mdb
23. Un hyperlink nu se poate adăuga:
a. unui buton de acţiune b. unei imagini c. unei secvenţe de text d. unei organigrame
24. Care dintre următoarele nu este un atribut al unei animaţii?
a. Path (Directie) b. Play (Redare) c. Start (Pornire) d. Speed (Viteza.
25. Pentru a păstra proporţiile unei imagini inserate în PowerPoint, vom bifa opţiunea:
a. Lock aspect ratio b. Look aspect ratio (Atentie c. Keep aspect ratio d. Keep aspect image
(Blocare raport aspect) raport aspect) (păstrează raport (păstrează aspect
aspect) imagine)
26. Când se stabilesc parole în împachetarea pentru CD, acestea nu se aplică fişierelor
a. .ppt b. .pot c. fişierelor PowerPoint .mht care au fost d. fisierelor .html
convertite în fişiere .ppt, din împachetare
27. Pentru a putea observa ultimele 10 fişiere Power Point anterior lucrate se introduce valoarea 10 în caseta
corespunzatoare optiunii Lista Fişiere anterior lucrate din:
a. Instrumente (Tools) – b. Instrumente (Tools) –Optiuni – c. Fisier (File) – d. Nu este posibil
Particularizare (Custom) – (Options) -General Initializare Pagina
General Setting) Setari – (Page setup)
General;
28. Butonul este folosit în Power Point pentru:
a. A schimba ordinea în b. A selecta mai multe diapozitive c. A crea un hyperlink d. Crearea unui
care apar diapozitivele de la fiecare element diapozitiv rezumat
cu marcator care face legătura
către expuneri
particularizate

29. Configurarea unei animaţii pentru redare în momentul când se face clic pe text sau pe obiect se realizează
prin parcurgerea paşilor:
4
Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului
Concursul de Informatică Aplicată, etapa judeţeană 24 aprilie 2010
Subiecte proba teoretică
CLASA a X-a

a. Expunere diapozitive b. Expunere diapozitive (Slide c. Expunere diapozitive d. Expunere


(Slide show) / Adăugare efect show) / Adăugare efect (Add (Slide show) / Animaţie diapozitive (Slide
(Add effect)/ se selectează effect)/ Animaţie particularizată particularizată (Custom show) / Adăugare
efectul / se selectează (Custom Animation) / se Animation) / Adăugare efect (Add effect) / se
opţiunea Pornire La clic selectează efectul / se efect (Add effect) / se selectează opţiunea
selectează opţiunea Pornire La selectează efectul / se Pornire La clic
clic. selectează opţiunea
Pornire La clic.
30. O expunere particularizată este:
a. O prezentare în care b. O prezentare în interiorul altei c. O prezentare în care
d. O prezentare în
există mai multe Hiperlink-uri prezentări, în care diapozitivele au fost create animaţii
care au fost create
create de autorul prezentării sunt grupate într-o prezentare particularizate de butoane
pentru a pune cât mai multe existentă, fiind posibilă afişarea autorul prezentării particularizate de
informaţii la dispoziţia acestei secţiuni a prezentării unei pentru a pune în autorul prezentării
audienţei anumite audienţe evidenţă elementele pentru a pune în
temei pe care acesta o
evidenţă elementele
prezintă audienţei temei pe care acesta
o prezintă audienţei
31. Care este rezultatul evaluării următoarei expresii având în vedere că data sistemului este 24.04.2010 ?
=AND(DATE(2010;4;24)=TODAY();NOW()="24-Apr-2010")
a. #REF! b. FALSE c. #VALUE! d. TRUE
32 Să presupunem că aveţi rânduri în tabelul cu date care se întind pe mai mult de o pagină tipărită. Cum
puteţi imprima automat titlurile de coloană pe fiecare pagină?
a. Faceţi clic pe Iniţializare b. Faceţi clic pe Iniţializare pagină c. Faceţi clic pe d.Nici una din cele de
pagină (Page setup) din din meniul Fişier (File), faceţi clic Iniţializare pagină din mai sus.
meniul Fişier (File), faceţi clic pe fila Foaie, şi introduceţi rândul meniul Fişier (File),
pe fila Pagină (Page), faceţi care conţine aceste titluri de faceţi clic pe fila Foaie,
clic pe butonul Opţiuni coloană. şi alegeţi să facă o
(Options), apoi introduceţi selecţie în conformitate
alegerile tale. cu poziţia de imprimare.
33. Care este rezultatul evaluării următoarei expresii în cazul în care valoarea stocată în celula A1 este
100,5433 ?
=STR(EVEN(INT(TRUNC(Foaie1!A1;3))))
a. 100 b. #VALUE! c. #NUME? d. #REF!
34. Care tasta funcţională este folosită pentru a schimba conţinutul unei celule?
a. F1 b. F2 c. F3 d . F4
35. La copierea unei formule ce conţine referinţa $A1 :
a. nu se modifica eticheta b. nu se modifică eticheta de c.se modifica eticheta d.nu se modifică nici
de linie coloană de coloană eticheta de linie nici
cea de coloană
36. Celula E5 conţine textul concurs. Dacă în celula F4 vom scrie formula:
= CONCATENATE(MID(A1,3,LEN(A1)),LEFT(A1,2) ) atunci ea va conţine:
a. rsconcu b. ncursco c. concursc d. curscon
37. Care din următoarele referinţe de celule nu este o referinţă utilizată în Excel?
a. absolută b. de tipul REF c. mixtă d. cu ajutorul numelui
sau etichetei
38. Se completează celulele din domeniile A1:E1 şi A1:A5 ca în figură.
Dacă dorim să obţinem tabla înmulţirii utilizând doar formula din celula
B2, atunci o completăm pe aceasta cu:

a. =$A2*B$1 b. =$A2*$B1 c.=A$2*B$1 d. =A$2*$B1

5
Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului
Concursul de Informatică Aplicată, etapa judeţeană 24 aprilie 2010
Subiecte proba teoretică
CLASA a X-a

39. Pentru a obţine configuraţia de steluţe din domeniul B2:B9 din imaginea alăturată, în
celula B2 vom scrie formula:

a. =REPT("*",A$2) b. c. =IF(A2<5,REPT("*",A2),REPT("*",10- d.
=REPT("*",A2+A2/ A2)) =IF(A2<A10/2,REPT(
2) "*",A2),REPT("*",10-
A2))

40. Într-o foaie de lucru, pe o coloana apar diverse denumiri. Am dori să generăm, într-o altă foaie de lucru, o
statistică: pentru fiecare denumire să apară calculat numărul de apariţii ale acesteia în prima foaie de lucru.
Care dintre următoarele nu reprezintă o soluţie în rezolvarea acestei probleme?
a. Cu ajutorul formulei b. Cu ajutorul opţiunii Subtotaluri c. Cu ajutorul unui Pivot d. Sortând iniţial
COUNTIF (Subtotals) Table coloana respectivă şi
aplicând apoi un filtru
41. În figura alăturată celula A4 conţine formula: =IF(A3>B3,A3-B3,A3), iar celula B3
formula: =IF(B3>A3,B3-A3,B3). Ce valori vor conţine celulele A55 şi B55 dacă copiem
simultan prin metoda drag and drop formula din A4 până în A55, respectiv din B4 până în
B55?

a. 10, 40 b. 0, 0 c. 10, 20 d.10,10

42. Ce operator poate fi utilizat pentru a combina textul din mai multe celule într-o singură celulă?
a. % b. & c. + d. $
43. Ce formulă trebuie să tastaţi în celula C2 astfel
încât aceasta să conţină numărul de zile de staţionare
pentru un camion care a ajuns în ţară în data A2 şi a
plecat în data B2?
a.month(B2)-month(A2) b. day(B2)- day(A2) c. B2-A2 d. time(B2-A2)

44 . Prin aplicarea opţiunii Îmbinare celule unui grup de celule selectate se obţine:
a. Ştergerea conţinuturilor b. O singură celulă cu conţinutul c. O singură celulă cu d.Ştergerea liniilor ce
celulelor din grup şi numele celulei din stânga-sus conţinutul rezultat din separă celulele din
concatenarea grup;
conţinuturilor celulelor
iniţiale
45. Care din următoarele funcţii verifică dacă două şiruri de caractere sunt identice ?
a. DIFFERIT b. EQUAL c. EXACT d. IDENTIC
46. Care din următoarele afirmaţii este falsă ?
a.Argumentele funcţiilor pot b. Argumentele funcţiilor c. Argumentul unei funcţii d.La copierea sau mutarea
fi precizate prin valori sau pot fi obligatorii sau nu poate fi o altă funcţie celulelor care conţin funcţii,
prin adresa celulelor opţionale are loc actualizarea
adreselor din argumentele
funcţiilor
47. Dacă se copiază funcţia =AVERAGE($A$1:B1) din celula C1 în celula C2, atunci în celula C2 se va obţine:
a. Media aritmetică a b. Media aritmetică a datelor c.Media aritmetică a d.Media geometrică a
datelor numerice din numerice din celulele A2 şi B2 datelor numerice din datelor numerice din
celulele A1 şi B2 celulele A1, A2, B1 şi B2 celulele A1 şi B2
48. Funcţia =IF(B12>=1000; 50%; 75%) are ca efect:
a. Dacă numărul din celula b. Dacă numărul din celula c.Dacă numărul din celula d.Dacă numărul din
B12 este mai mic decât B12 este mai mare decât B12 este mai mare sau egal celula B12 este mai
1000, atunci afişează 0,75, 1000, atunci afişează 0,50, iar cu 1000, atunci calculează şi mic decât 1000,
iar dacă nu, afişează 0,5 dacă nu, afişează 0,75 afişează 50% din el atunci calculează şi
afişează 75% din el

6
Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului
Concursul de Informatică Aplicată, etapa judeţeană 24 aprilie 2010
Subiecte proba teoretică
CLASA a X-a

49. Care din următoarele funcţii Excel este are ca argumente doar texte?
a. ASIN b. EXACT c.GROWTH d.SIGN
50. Care este efectul următoarelor funcţii Excel =FACT(INT((SIGN(RAND()))))?
a. o valoare aleatoare b. 1 c. o valoare aleatoare d. eroare, ordinea
întreaga corectă a funcţiilor
este
=FACT((SIGN(INT(R
AND()))))